SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ"

Transkrypt

1 OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie II Obowiązuje od roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu niniejszego dokumentu bez zgody Dyrektora Pionu Eksploatacji GAZ SYSTEM S.A. jest zabronione.

2 Rozdzielnik Dyrektor Pionu Eksploatacji GAZ SYSTEM S.A. Koordynator ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ SYSTEM S.A. egzemplarz archiwalny Dyrektor Oddziału w Gdańsku Dyrektor Oddziału w Poznaniu Dyrektor Oddziału w Rembelszczyźnie Dyrektor Oddziału w Świerklanach Dyrektor Oddziału w Tarnowie Dyrektor Oddziału we Wrocławiu Wydanie II wrzesień 2013 Strona 2 / Stron 10

3 Tabela zmian Lp. Zmiana dotyczy strona / punkt przed zmianą Treść po zmianie Data wprowadzenia zmiany Uwagi Kierownik Działu Eksploatacji Obiektów/Kierowni 1 k Terenowej Kierownik Ustalenia z Cały Jednostki odpowiedzialny za narady dokument Eksploatacji eksploatację SESP2, odpowiedzialnego za eksploatację danego obiektu sieci przesyłowej Wydanie II wrzesień 2013 Strona 3 / Stron 10

4 Spis treści Lp. Tytuł rozdziału strona 1 Cel procedury 5 2 Przedmiot i zakres procedury 5 3 Definicje 5 4 Odpowiedzialność i uprawnienia 5 5 Opis postępowania Wymagania ogólne Przygotowanie do wykonania czynności eksploatacyjnych kanalizacji Obsługa kanalizacji Przegląd kanalizacji Postępowanie w przypadku wystąpienia niezgodności eksploatacyjnych 5.6 Zakończenie czynności przeglądowych Warunki BHP 7 6 Informacje dodatkowe 7 7 Dokumenty związane i powołane 7 8 Załączniki 8 7 Wydanie II wrzesień 2013 Strona 4 / Stron 10

5 1. Cel procedury Celem procedury jest wprowadzenie we wszystkich Oddziałach GAZ-SYSTEM S.A. jednolitych zasad postępowania przy prowadzeniu i dokumentowaniu eksploatacji kanalizacji sanitarnej, w obiektach sieci przesyłowej. 2. Przedmiot i zakres procedury Przedmiotem procedury jest prowadzenie i dokumentowanie eksploatacji kanalizacji sanitarnej,. Zakresem procedury objęte są kanalizacje sanitarne, deszczowe i teletechniczne znajdujące się w obiektach sieci przesyłowej na terenie wszystkich Oddziałów GAZ - SYSTEM S.A. 3. Definicje W niniejszej procedurze stosuje się określenia i zwroty zgodne z procedurą P.02.O.01 Warunki techniczne eksploatacji sieci przesyłowej. 4. Odpowiedzialność i uprawnienia. Odpowiedzialność za nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszej procedury ponosi Dyrektor Pionu Eksploatacji GAZ SYSTEM S.A. Dyrektorzy, kadra kierownicza oraz pracownicy Oddziału GAZ - SYSTEM S.A. a także wykonawcy zewnętrzni, zależnie od zakresu swoich uprawnień, odpowiedzialni są za postępowanie zgodne z postanowieniami niniejszej procedury. 5. Opis postępowania 5.1. Wymagania ogólne Zgodnie z procedurą P.02.O.01 Warunki techniczne eksploatacji sieci przesyłowej, dla każdego obiektu sieci przesyłowej znajdującego się na terenie Oddziału opracowany jest roczny Harmonogram czynności eksploatacyjnych zwany dalej Harmonogramem. Częstotliwość prowadzenia czynności eksploatacyjnych wynika z postanowień procedury P.02.O.01 Warunki techniczne eksploatacji sieci przesyłowej W przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych np. działania siły wyższej, dopuszcza się: - wykonywanie dodatkowych czynności nie przewidzianych w Harmonogramie, - przesunięcie terminu realizacji czynności w stosunku do terminu podanego w Harmonogramie Dodatkowe czynności nie przewidziane w Harmonogramie wykonywane są z zachowaniem zasad określonych w punkcie 5.2. niniejszej procedury Na eksploatację kanalizacji każdego typu składają się obsługa oraz przeglądy i naprawy. W dalszej części procedury opisano zasady wykonywania tych czynności eksploatacyjnych oraz zakres czynności przewidzianych do wykonania w ramach obsługi oraz w ramach przeglądu Przygotowanie do wykonania czynności eksploatacyjnych kanalizacji Jeżeli przewidziane do wykonania czynności eksploatacyjne zakwalifikowano jako: - prace gazoniebezpieczne, to dodatkowo obowiązuje tryb postępowania zgodnie z procedurą P.02.O.02 Prace gazoniebezpieczne, - prace niebezpieczne, to dodatkowo obowiązuje tryb postępowania zgodnie z procedurą P.02.O.03 Prace niebezpieczne. Wydanie II wrzesień 2013 Strona 5 / Stron 10

6 5.2.2 W przypadku gdy czynności eksploatacyjne wykonuje firma zewnętrzna, to dodatkowo obowiązuje tryb postępowania zgodnie z procedurą P.02.O.13 Prowadzenie przez wykonawców zewnętrznych prac eksploatacyjnych na obiektach sieci przesyłowej Wydający polecenie wykonania pracy wskazuje odpowiedzialnemu za przeprowadzenie czynności eksploatacyjnych szczegółowy opis sposobu ich wykonania. 5.3 Obsługa kanalizacji Czynności obsługowe wykonywane są wg Harmonogramu na obiektach sieci przesyłowej ze stałą obsługą. Na obiektach bezobsługowych czynności te wykonywane są podczas pobytu na obiekcie osób prowadzących eksploatację tego obiektu, lecz nie częściej niż w obiektach ze stałą obsługą Fakt przeprowadzenia czynności obsługowych oraz ewentualne wykryte nieprawidłowości w pracy kanalizacji są odnotowywane w dokumentacji eksploatacyjnej obiektu W ramach obsługi kanalizacji (sanitarnej/deszczowej/teletechnicznej) należy: - sprawdzić kompletność i stan położenia pokryw studzienek, a w razie wykrycia nieprawidłowości umieścić pokrywy studzienek we właściwym miejscu - po każdej pracy związanej z odkrywaniem studzienek, - dwa razy w miesiącu dokonać kontroli studzienek (dotyczy kanalizacji sanitarnej) w celu sprawdzenia drożności przepływu przez studzienkę, - raz na miesiąc dokonać pomiarów stężenia metanu w studzienkach kanalizacji celem sprawdzenia, czy nie występują migracje metanu z nieszczelności w podziemnych instalacjach gazowych, a w przypadku wykrycia obecności metanu sporządzić protokół niezgodności i podjąć działania naprawcze. 5.4 Przegląd kanalizacji Przegląd kanalizacji prowadzony jest w terminach ustalonych w Harmonogramie Przegląd kanalizacji odbywa się na polecenie Kierownika odpowiedzialnego za eksploatację lub osoby przez niego upoważnionej Wraz z poleceniem osoba odpowiedzialna za wykonanie przeglądu powinna otrzymać niniejszą instrukcję oraz stosowny dokument odniesienia. Dokument ten powinien zawierać wymagane (odpowiednie do zakresu przeglądu) dane techniczne obiektu poddanego przeglądowi Osoba odpowiedzialna za wykonanie przeglądu powinna udzielić osobom wykonującym przegląd systemu instruktażu w zakresie wymagań BHP oraz niezbędnych czynności związanych z prawidłowym wykonywaniem prac W ramach przeglądu kanalizacji sanitarnej należy raz do roku: - oczyścić osady denne w studzienkach rewizyjnych i kanałach, - naprawić powstałe szkody budowlane w studzienkach rewizyjnych i kanałach, - sprawdzić stan i sprawność techniczną zasuw, - ocenić ogólny stan elementów żeliwnych i stalowych (pokrywy, wypusty), sprawdzić czy nie są zasypane, niedostępne lub zniszczone W ramach przeglądu kanalizacji deszczowej należy raz w roku: - ocenić drożność przykanalików i kanałów rurowych poprzez sprawdzenie przepływu w studzienkach rewizyjnych i komorach połączeniowych, - ocenić stan techniczny studzienek rewizyjnych, stopień zamulenia dna i obsadzenie stopni włazowych, - sprawdzić działanie wpustów deszczowych i sprawdzić stopień ich zanieczyszczenia, - sprawdzić stopień napełnienia osadników piasku i oczyścić w razie potrzeby, Wydanie II wrzesień 2013 Strona 6 / Stron 10

7 - ocenić ogólny stan elementów żeliwnych i stalowych (pokrywy, wypusty), sprawdzić czy nie są zasypane, niedostępne lub zniszczone W ramach przeglądu kanalizacji teletechnicznej należy raz w roku: - sprawdzić stan ram i pokryw studni kablowych, - sprawdzić drożność wywietrzników, - sprawdzić prawidłowość wyłożenia kabli na wspornikach, - oczyścić studnie z zanieczyszczeń Postępowanie w przypadku wystąpienia niezgodności eksploatacyjnych. W przypadku stwierdzenia w obiekcie poddanym przeglądowi sytuacji uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie prac objętych poleceniem, osoba odpowiedzialna za wykonanie prac jest zobowiązana do postępowania zgodnie z procedurą P Niezgodności eksploatacyjne Zakończenie czynności przeglądowych O zakończeniu przeglądu kanalizacji decyduje osoba odpowiedzialna za wykonanie przeglądu Osoba odpowiedzialna za przegląd sporządza protokół z przeglądu wg wzoru stanowiącego załącznik nr Z.-01 do niniejszej procedury. Protokół jest przedkładany Kierownikowi odpowiedzialnemu za eksploatację lub osobie przez niego upoważnionej, która go podpisuje akceptując wykonanie prac pod względem zakresu i jakości Oryginały protokołów (wraz z ewentualnymi Protokółami niezgodności eksploatacyjnych wynikłych w trakcie prowadzenia przeglądu) są przekazywane po zakończeniu prac Kierownikowi odpowiedzialnemu za eksploatację lub osobie przez niego upoważnionej i stanowią potwierdzenie wykonania prac z zakresu przeglądu Warunki BHP Pracownicy zobowiązani są do skompletowania narzędzi oraz używania sprzętu ochrony osobistej, ewentualnie również dodatkowego, wynikającego ze specyficznego charakteru warunków pracy celem prawidłowego i bezpiecznego wykonania pracy Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad BHP oraz zasad podanych w instrukcjach obsługi przyrządów i narzędzi używanych podczas pracy Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń związanych z pracą w obrębie strefy zagrożenia wybuchem Pracownicy zobowiązani są do zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska. 6. Informacje dodatkowe 6.1. Wszelkie zmiany do niniejszej procedurze należy wprowadzać zgodnie z zasadami opisanymi w procedurze P Procedury i instrukcje forma oraz zawartość Badanie skuteczności działań opisanych w niniejszej procedurze oraz kontrolę przestrzegania procedurze prowadzi się w drodze audytów wewnętrznych zgodnie z procedurą P Audyt wewnętrzny SESP. 7. Dokumenty związane i powołane 7.1. Procedury i instrukcje P Procedury i instrukcje forma oraz zawartość. P Audyt wewnętrzny SESP. P Niezgodności eksploatacyjne. Wydanie II wrzesień 2013 Strona 7 / Stron 10

8 P.02.O.13 Prowadzenie przez wykonawców zewnętrznych prac eksploatacyjnych na obiektach sieci przesyłowej Instrukcje techniczno - ruchowe dostarczone przez producentów urządzeń i systemów. 8. Załączniki Nr Z Wzór Protokół z przeglądu kanalizacji Wydanie II wrzesień 2013 Strona 8 / Stron 10

9 Załącznik Nr Z.-01 PROTOKÓŁ NR z dnia z przeglądu kanalizacji... (nazwa instalacji/urządzenia/obiektu) Daty wykonywania przeglądu: od.. do. Dane znamionowe/krótki opis/lokalizacja (wewnątrz obiektu):.. Dokumenty odniesienia:. (nr/nazwa procedury/instrukcji/dtr/itp.) Wykonawca: Wykonane czynności:.. 2. Zbiorcze wyniki badań, sprawdzeń, pomiarów (załączniki): Lp. Nazwa załącznika Wynik (pozytywny/ negatywny/ nie dotyczy) Uwagi 3. Naprawy zauważonych usterek. Krótki opis wykonanych prac: 4. Lista wymienionych części Wydanie II wrzesień 2013 Strona 9 / Stron 10

10 5. Uwagi dodatkowe: 6. Wynik przeglądu: (nazwa instalacji/urządzenia) nadaje/nie nadaje * się do eksploatacji. * - niewłaściwe skreślić Osoba odpowiedzialna za wykonanie przeglądu: (Imię i nazwisko, podpis (nr uprawnień) Protokół przyjął: (Data, imię i nazwisko, podpis (nr uprawnień) Wydanie II wrzesień 2013 Strona 10 / Stron 10