ZATWIERDZAM o/z płk Krzysztof TOKARCZYK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZATWIERDZAM o/z płk Krzysztof TOKARCZYK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM o/z płk Krzysztof TOKARCZYK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 1189; adres: BYDGOSZCZ, ul. Powstańców Warszawy 2. tel. (48-52) fax. (48-52) , NIP , PL Konto: NBP O/Bydgoszcz, numer konta: Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z Nr 113, poz. 759 ze zm. ) i oznaczone jest znakiem: 04/Sam/U/13. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie ustawa", bez bliższego określania, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono wzmiankowanej ustawy. 3. Opis przedmiotu zamówienia: naprawa skrzyni biegów 1) Naprawa 2 szt. skrzyń biegów pojazdu Mercedes Cobra 2) Naprawa skrzyni biegów pojazdu DAEWOO MUSSO Główny Kod CPV: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr Zamówienie podzielono na 2 części, z których każda stanowi samoistne zamówienie. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część/części lub na cały przedmiot zamówienia. Wszelkie zapisy i wymogi znajdujące się w SIWZ dotyczą każdej części zamówienia chyba, że zapis szczegółowy stanowi inaczej. 3.3.Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia a) przed złożeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia po uprzednim ustaleniu terminu z osobami wyznaczonymi do kontaktu w powyższej sprawie. Osobą reprezentującą Zamawiającego jest chor. Marek KICIŃSKI, tel , b) Wszystkie części użyte do wykonania usługi powinny być fabrycznie nowe i dopuszczone do obrotu i muszą należeć do jednej z nw. grup: części samochodowe fabrycznie nowe, oryginalne, oznakowane logo producenta pojazdu, Strona 1 z 16

2 części samochodowe fabrycznie nowe, oryginalne, oznakowane logo producenta części dostarczającego dany element na pierwszy montaż, części o równoważnej jakości (zamienniki). Wprowadzane do obrotu wyroby, które mogą stwarzać zagrożenie /-/ obowiązkowo podlegają homologacji i ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą oraz podlegają oznakowaniu CE zgodnie z ustawą o ocenie zgodności (Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz.1360 ze zm.); c) nie dopuszcza się możliwości użycia do naprawy części regenerowanych. Do naprawionych urządzeń, zespołów i podzespołów należy dołączyć karty gwarancyjne; d) Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 12. miesięcznej gwarancji na działanie naprawianego urządzenia, zespołu lub podzespołu; e) w przypadku awarii naprawionych urządzeń i podzespołów Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny z maks. 48 godz. terminem przystąpienia do naprawy liczonym od dnia zgłoszenia awarii. Zgłoszenie awarii nastąpi telefonicznie i faksem; f) w przypadku, gdy zakres napraw przewyższałby zakres ujęty w opisie przedmiotu zamówienia, a nie można było tego przewidzieć (dotyczy ukrytych wad materiału, nie widocznych pęknięć, wyłamań, wżerów itp. ujawnionych w toku prac naprawczych), co uzależniałoby realizację naprawy zgodnie z opisem od wykonania rozszerzonego zakresu, Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie do przedstawienia takiej informacji Zamawiającemu, który podejmie decyzję co do dalszej realizacji usługi; g) naprawione podzespoły (urządzenia) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, muszą spełniać wszystkie parametry techniczne danego podzespołu określone przez producenta oryginalnych podzespołów zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i wpływu podzespołu na awaryjność całego zespołu lub układu w którym pracują; h) po wykonaniu usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie stare części, które zostały wymienione; i) przedmiot zamówienia znajduje się w siedzibie Zamawiającego; j) Wykonawca pobierze przedmiot zamówienia do naprawy na własny koszt, najpóźniej po upływie 2 dni od dnia podpisania umowy. k) po wykonaniu usługi (po telefonicznym powiadomieniu), Wykonawca dostarczy wyremontowane skrzynie do miejsca pobrania sprzętu gdzie Zamawiający dokona komisyjnego odbioru. 4. Termin wykonania zamówienia: 30 dni. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: A. Wykonawcy muszą spełniać warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: Strona 2 z 16

3 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. - z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu. B. Wykonawcy powinni wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy w szczególności wykazując, że nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub nie ogłoszono ich upadłości. C. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. D. Ocena warunków zostanie dokonana na podstawie oceny dostarczonych dokumentów wykazanych w pkt 6, wg zasady spełnia*/nie spełnia* 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakich żąda zamawiający w celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie przedstawią oświadczenie za każdy podmiot oddzielnie). b) Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków jest zobowiązany przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy, zamawiający żąda następujących dokumentów: a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub Strona 3 z 16

4 miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; - podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie, każdy oddzielnie (konsorcjum, s.c.), przedstawią ww. dokumenty i oświadczenia wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 2. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (zgodnie z art. 78 1k.c.). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotów z zasobów których korzysta wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem poświadczonym przez wykonawcę. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje, zamawiający i wykonawcy przekazywać będą faksem. Na żądanie drugiej strony należy niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Dokumenty, oświadczenia woli, należy wnosić w formie pisemnej poprzez kancelarię zamawiającego. Dokumenty wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów /-/ oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U r., poz. 231) należy składać w formach wymienionych w 7 rozporządzenia. 3. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: a) w sprawach dotyczących postępowania: mjr Maciej BOJAKOWSKI w dni robocze w godz do 09.00; Fax.: Termin związania ofertą ( rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert ) wynosi: 30 dni 9. Opis sposobu przygotowania ofert: 1. Każdy wykonawca może złożyć w formie pisemnej tylko jedną ofertę (wraz z załącznikami w postaci oświadczeń i dokumentów) napisaną w sposób trwały na maszynie lub komputerze. Dopuszcza się odręczne, czytelne wypełnienie formularza ofertowego i załączników związanych z ofertą. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i spełniać wymogi w niej określone oraz być zgodna z ustawą. 2. Wraz z ofertą w rozumieniu art k.c. i uchwały SN z dnia r. III CZP 74/05, należy w kopercie złożyć: Strona 4 z 16

5 a) wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania; b) szczegółową specyfikację cenową przedmiotu zamówienia c) ewentualne umocowanie do reprezentowania wykonawcy albo do reprezentowania i zawarcia umowy. d) podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy. 3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części (zakres) zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 4. Zamawiający zaleca aby pierwsza strona złożonych dokumentów zawierała spis treści a strony były ponumerowane i trwale spięte (zszyte). Ofert nie bindować. 5. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający żąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie do składania oświadczeń woli (podpisywania oferty). Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby składającej oświadczenie woli nie wynika z załączonego dokumentu, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 6. Dokumenty z datą wystawienia inną niż wymagane w pkt 6 SIWZ muszą być potwierdzone przez właściwy organ jako nadal aktualne. 7. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy. Podpisy nieczytelne powinny dać się jednoznacznie zidentyfikować. 8. Opakowanie i oznakowanie ofert. Na kopercie (opakowaniu), w której zawarto ofertę wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, należy umieścić nazwę, adres wykonawcy i nr faksu. Taką kopertę (opakowanie) należy opisać Oferta na przetarg, sprawa 04/Sam/U/13 z dopiskiem: nie otwierać przed r. godz Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w jego siedzibie w sztabie w kancelarii na 1 piętrze (otwarta w godz. od do ) do dnia r., godz Otwarcie ofert nastąpi o godz w pomieszczeniach sekcji zamówień publicznych w siedzibie zamawiającego (blok nr 8; II piętro; p. 222). 11. Opis sposobu obliczenia ceny : 1. Cena podana w ofercie w złotych polskich powinna zawierać wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca w związku z realizacją zamówienia oraz zastosowane opusty cenowe. Cena oferty nie może ulec zmianie. Strona 5 z 16

6 2. Cena oferty wynika ze szczegółowej specyfikacji cenowej i należy obliczyć ją w oparciu o ceny materiałów i części zamiennych obowiązujących u Wykonawcy w dniu złożenia oferty oraz w oparciu o koszty robocizny obliczane na dzień złożenia oferty wg obowiązującego na danym terenie u Wykonawcy systemu kosztorysowania. 3. Wraz z ofertą należy przedstawić za każdą część zamówienia szczegółową specyfikację cenową oferowanego przedmiotu zamówienia. Zakres (wymieniona czynność naprawy i ilość) wykonywanego przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji cenowej wykonawcy powinien odpowiadać zakresowi opisanemu w SIWZ. 4. Sprawdzenia wyliczeń zamawiający dokona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku w oparciu o program biurowy Excel 2007 (licz jak wyświetlono). 12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert; Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena oferty. Cena o wadze kryterium 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą ilość obliczonych punktów wg wzoru: Cena oferty najtańszej/cena oferty badanej x 100 Wyliczenia zamawiający dokona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku w oparciu o program biurowy Excel 2007 (licz jak wyświetlono). 13. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 1. Przy wspólnym ubieganiu się o zamówienie zwłaszcza w ramach spółki cywilnej lub konsorcjum zamawiający zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy może żądać od wykonawcy umowy regulującej ich współpracę. 2. Wykonawca na żądanie powinien przedstawić umowę z ewentualnym podwykonawcą, w treści zgodnej z niniejszą specyfikacją. 3. Przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej, jeżeli wartość brutto umowy przekroczy ,00 PLN. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniężna należy dostarczyć w oryginale do kasy zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. Kwota jaką pozostawi zamawiający na zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia. 14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach wymienionych w art. 148 ust.1 pkt. 1-5 ustawy. Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy. Wypłaty z zabezpieczenia dokonywane będą w formie potrąceń zgodnie z Kodeksem cywilnym. Uchylanie się wykonawcy od wniesienia zabezpieczenia uniemożliwia podpisanie umowy. Strona 6 z 16

7 2. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniężna musi zawierać: a) sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania zgodnie z umową na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy wykonawca: - odmówi realizacji umowy lub nie przystąpi do jej realizacji w terminie, - wykonał przedmiot zamówienia objęty umową z nienależytą starannością w aspekcie: miejsca, terminu, ilości, jakości, asortymentu, rękojmi; b) Z zabezpieczenia pokryte zostaną również w ramach wykonania zastępczego koszty wynikające z konieczności zakupu usługi u innego wykonawcy. c) Zabezpieczenie musi również zawierać terminy ważności zabezpieczenia gwarantujące wypłatę zgodnie z terminami zwrotu zabezpieczenia określonymi w art. 151 ust. 1,2 i 3 ustawy. 3. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadków zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym przez zamawiającego żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania. Dokumentami uzasadniającymi żądanie roszczeń mogą być ponadto: wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych elementów stanowiących przedmiot umowy, kopia pisma powiadamiającego wykonawcę o dokonanych potrąceniach z zabezpieczenia, oświadczenie zamawiającego, że pomimo skierowanych pism wykonawca nie wykonał należycie przedmiotu umowy. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust.2 pkt. 1-3 ustawy. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wykazany w pkt. 1 SIWZ z adnotacją: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr sprawy 04/Sam/U/13 6. Zasady zwrotu zabezpieczenia regulują przepisy art. 148 ust. 5 i art. 151 ust. 1,2, Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; zawiera załącznik nr 3 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższego punktu jest nieważna. 3. Termin zawarcia umowy ustalony zostanie zgodnie z art. 94 ustawy. Strona 7 z 16

8 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia; Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. Do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym ( arbitrażowym ), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu na adres: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Warszawa ul. Postępu 17a kod pocztowy: Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. Załączniki: zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2 Przykład Formularza ofertowego oraz Oświadczenia zał. nr 3 Ogólne warunki umowy. zał. nr 4 Przykład szczegółowej specyfikacji cenowej Przewodniczący Komisji Przetargowej o/z mjr Maciej BOJAKOWSKI Strona 8 z 16

9 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Załącznik 1 Naprawa 2 skrzyń biegów pojazdu Mercedes Cobra w zakresie: L.p. Nazwa usługi J.M Ilość VIN WDB ; WDB wymiany: szt. 2 1 wałka głównego szt. 1 2 zespołu kół kpl 1 3 kompletu łożysk kpl 1 4 kompletu uszczelnień kpl 1 5 obudowy przedniej szt. 1 6 flanszy tylnej szt. 1 CZĘŚĆ II Naprawa skrzyni biegów pojazdu DAEWOO MUSSO w zakresie: L.p. Nazwa usługi J.M Ilość VIN KPTE 0A1BSTP wymiany: szt. 1 1 kompletu synchronizatorów kpl 1 2 kompletu łożysk kpl 1 3 kompletu uszczelnień kpl 1 Strona 9 z 16

10 Pieczęć oferenta Załącznik nr 2/1 ZAMAWIAJĄCY; Jednostka Wojskowa Nr 1189 Adres: ul. Powstańców Warszawy 2, Bydgoszcz fax.; WYKONAWCA; 1. Nazwa, siedziba, godziny pracy i adres wykonawcy, województwo; Nazwa banku i nr konta bankowego;... FORMULARZ OFERTOWY*.. część zamówienia* 1. W związku z prowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego sprawa nr 04/Sam/U/13 na: naprawę *, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie i na warunkach tak jak określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:.. zł. Słownie; brutto: 2. Szczegółową specyfikację cenową zawiera załącznik. 3. Udzielamy 12. miesięcy gwarancji na działanie wyremontowanej skrzyni biegów licząc od dnia odbioru usługi przez Zamawiającego. 4. Zapewniamy bezpłatny serwis gwarancyjny z max. 48 godz. czasem przystąpienia do usunięci awarii. 5. Wskazanie części zamówienia powierzonego podwykonawcom, ** Do oferty załączam wymagane SIWZ oświadczenia i dokumenty. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiemy w formie **.. 8. W sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z... Telefon...Fax Miejscowość, data... Podpis osoby uprawnionej * złożyć za każdą część zamówienia oddzielnie ** jeżeli zachodzi konieczność Strona 10 z 16

11 Załącznik nr 2/2 OŚWIADCZENIE Imiona... Nazwisko... Nazwa wykonawcy ( firma )... Podstawa prawna umocowania do reprezentowania wykonawcy Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art K.k. oświadczam, że firma, którą reprezentuję: a. spełnia wymagane w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych i w SIWZ warunki udziału w postępowaniu w sprawie 04/Sam/U/13. b. nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych tj. nie otwarto jej likwidacji lub nie ogłoszono jej upadłości*, c. do naprawy użyjemy wyroby, które są równoważne jakościowo i funkcjonalnie opisanym w SIWZ. d. do obliczenia stosujemy cenniki.( wymienić) 2. Po zapoznaniu się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do niej, akceptuję je bez zastrzeżeń..... Miejscowość i data podpis osoby uprawnionej *Uwaga: podmioty występujące wspólnie składają oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu każdy oddzielnie. Strona 11 z 16

12 Załącznik nr 3 UMOWA. zawarta na podstawie zamówienia publicznego nr 04/Sam/U/13 w dniu.r. pomiędzy: Jednostką Wojskową 1189 z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 2, którą reprezentuje: Dowódca.. zwany dalej Zamawiającym, a. z siedzibą w... przy ul......, zarejestrowaną w dniu pod numerem w Krajowym Rejestrze Sądowym, którą reprezentuje.... zwanego dalej w treści niniejszej umowy Wykonawcą. Naprawa: Przedmiot umowy: 2. Wartość umowy. zł słownie: zł. 30 dni. 3. Termin wykonania umowy: 4. Warunki płatności: 1. Płatności będą realizowane przelewem, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wystawienia rachunku przez Wykonawcę. 2. Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu zamówienia. Zamówienie uważa się za wykonane gdy usługa została odebrana przez zamawiającego i po sporządzeniu Protokołu Odbioru świadczącego o stanie technicznym sprzętu po wykonanej usłudze. 3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego. 5. Wymagania techniczne i jakościowe: 1. Wykonawca zapoznał się z przedmiotem zamówienia. 2. Wszystkie części użyte do wykonania usługi powinny być fabrycznie nowe i dopuszczone do obrotu i muszą należeć do jednej z niżej wymienionych. grup: części samochodowe fabrycznie nowe, oryginalne, oznakowane logo producenta pojazdu, części samochodowe fabrycznie nowe, oryginalne, oznakowane logo producenta części dostarczającego dany element na pierwszy montaż, części zamienne o równoważnej jakości (muszą to być części zamienne o porównywalnej jakości, zawierające na opakowaniu przynajmniej numer części według jej producenta, wprowadzane do obrotu wyroby, które mogą stwarzać zagrożenie albo służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub środowiska (np. barwniki), obowiązkowo podlegają ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą oraz podlegają oznakowaniu CE zgodnie z przepisami ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z dnia r. nr 166, poz.1360 ze zm.). 3. Nie dopuszcza się możliwości użycia części regenerowanych, do naprawianych zespołów, należy dołączyć karty gwarancyjne. 4. W przypadku, gdy zakres napraw przewyższałby zakres ujęty w opisie przedmiotu zamówienia, a nie można było tego przewidzieć (dotyczy ukrytych wad materiału, nie widocznych pęknięć, wyłamań, wżerów itp. ujawnionych w toku prac naprawczych), co uzależniałoby realizację naprawy zgodnie z opisem od Strona 12 z 16

13 wykonania rozszerzonego zakresu, Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego przedstawienia takiej informacji Zamawiającemu, który podejmie decyzję co do dalszej realizacji usługi. Kolejna usługa będzie osobnym zamówieniem publicznym, a sposób postępowania będzie zgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 5. Naprawione podzespoły (urządzenia) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, będą spełniać wszystkie parametry techniczne danego podzespołu określone przez producenta oryginalnych podzespołów zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i wpływu podzespołu na awaryjność całego zespołu lub układu w którym pracują. 6. Po wykonaniu usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie stare części, które zostały wymienione. 7. Wykonawca pobierze przedmiot zamówienia do naprawy najpóźniej po upływie 2 dni od zawarcia umowy za pokwitowaniem, na własny koszt z siedziby Zamawiającego.: 8. Po wykonaniu usługi (po telefonicznym powiadomieniu), Wykonawca dostarczy wyremontowany przedmiot zamówienia do miejsca pobrania sprzętu gdzie Zamawiający dokona komisyjnego odbioru. 6. Opust cenowy. Kary umowne: 1. Zamawiającemu przysługuje opust cenowy w wysokości 0,5% wartości brutto usługi nie zrealizowanej w uzgodnionym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony, aż do zrealizowania umowy. Wyliczony opust pomniejsza wartość brutto umowy i powinien być uwzględniony w wystawianej przez Wykonawcę fakturze. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę należnego opustu, Zamawiający pomniejszy należność z tytułu opustu, z wystawionej przez Wykonawcę faktury. 2. W przypadku nie zrealizowania umowy pomimo wezwania Zamawiający może: odstąpić od niniejszej umowy, dodatkowo zażądać zapłacenia Zamawiającemu kary w wysokości 10% wartości umowy lub żądać zadośćuczynienia na drodze sądowej. 3. Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. 4. W przypadku powstania szkody z przyczyn zależnych od Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania równego wartości szkody. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jeżeli będzie wymagane wtedy nie stosuje się zapisów dotyczących opustu. 1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, zwłaszcza w aspekcie terminu, miejsca, ilości, asortymentu, jakości czy rękojmi, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy w formie na kwotę zł. 2. Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do wydatkowania zatrzymanych tytułem zabezpieczenia środków lub wykonania ustanowionego zabezpieczenia w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy do wykonania usługi, usunięcia wad lub usterek przez podmiot trzeci. 3. Zamawiający zwróci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania dostawy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną. 4. Kwota pozostawiona przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi zł. Zostanie ona zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi. 5. Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez potrącenia z zabezpieczenia : a) w wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy gdy Wykonawca odmówi realizacji umowy, nie spełni świadczenia określonego w umowie lub od niej odstąpi; b) w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy, nie później jednak niż do 10 dni od daty zakończenia terminu realizacji umowy. c) kosztów w ramach wykonania zastępczego wynikających z konieczności zakupu usługi u innego wykonawcy 6. W przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy na skutek powyższych okoliczności, Wykonawca dodatkowo pokryje wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z koniecznością naprawy u innego Wykonawcy. Zapłata dodatkowych kosztów przewyższająca kwotę zabezpieczenia powinna być poprzedzona wezwaniem do jej uregulowania w terminie 7 dni. 7. W przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od niego, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości umowy. Nie dotyczy to przypadku wymienionego w 10 pkt W przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto skutecznie reklamowanego przedmiotu zamówienia. Strona 13 z 16

14 9. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zabezpieczenia na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 7. Podwykonawcy 1. Wykonawca nie może zlecić całości wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia podwykonawcom. 2. W umowie z podwykonawcą Wykonawca określa wartość i zakres usług, które będzie wykonywał za pomocą podwykonawców. 3. Zlecenie wykonania części usługi podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usługi. 4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne. 5. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 4 stosuje się odpowiednio. 6. Umowy, o których mowa w ust.4, 5, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za realizację umowy przez podwykonawcę. 8. Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne. 9. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umów z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy. 10. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienie nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 5, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust W sytuacji określonej w ust.10 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci odmowy zapłaty faktury z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w umowie oraz kary umowne w zryczałtowanej wysokości 1 000,00 złotych za każdy stwierdzony taki przypadek. 12. W dniu dostarczenia faktury, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy. 13. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. 14. Ustalenia ust.12 i 13 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami. 8. Gwarancja i rękojmia 1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonym przedmiocie umowy i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli wykorzystane do wykonania usługi wyroby: stanowią własność osoby trzeciej, albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej, mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie niezupełnym. 2. O wadzie fizycznej przedmiotu usługi Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio. Formę zawiadomienia stanowi Protokół reklamacji wykonany przez Zamawiającego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty ujawnienia wady. 3. Na wyroby użyte do wykonania usługi wymienione w 1 Wykonawca udzieli gwarancji na okres miesięcy licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia przez przedstawicieli Zamawiającego. 4. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów użytych do zrealizowania usługi poprzez dostarczenie wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu określonego w gwarancji lub rękojmi. Wszelkie koszty z tym związane, w tym koszt transportu ponosi Wykonawca. Strona 14 z 16

15 5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe wolne od wad, termin gwarancji biegnie od nowa. Wymianę wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby w międzyczasie ceny na takie wyroby uległy zmianie. 6. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 7. Gwarancja obejmuje również usługi nabyte u kooperantów. 8. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił. 9. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad w dostarczonym przedmiocie usługi Wykonawca: 9.1. rozpatrzy Protokół reklamacji w ciągu 14 dni licząc od daty jego otrzymania, 9.2. wymieni wadliwy wyrób użyty do wykonania usługi na nowy lub usunie usterkę w terminie 7 dni licząc od daty rozpatrzenia, nie później niż w terminie 14 dni zwróci Zamawiającemu równowartość wadliwych wyrobów, jeśli nie wykona postanowień punktu Nierozpatrzenie reklamacji w terminie uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Zamawiającego. 11. W przypadku nie możności usunięcia przez Wykonawcę awarii w drodze, Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z koniecznością: a) udzielenia natychmiastowej pomocy unieruchomionemu pojazdowi będącemu w podróży, b) holowania pojazdu będącego w podróży do najbliższego warsztatu w celu jego naprawy. Unieruchomienie pojazdu powinno być bezpośrednio związane z awarią lub uszkodzeniem przedmiotu umowy na skutek posiadania wady fizycznej lub wystąpienia w sposób niezawiniony usterki. 12. Zamawiający bezzwłocznie powiadomi Wykonawcę o zaistniałej sytuacji. Podstawę zwrotu kosztów stanowi komisyjny protokół oraz faktura wystawiona przez podmiot udzielający pomocy. Wykonawca może uczestniczyć w pracach komisji sporządzającej protokół. 13. Zwrot kosztów nastąpi w ciągu 14 dni licząc od dnia przedstawienia Wykonawcy protokółu i oryginalnych faktur. 14. W przypadku awarii skrzyni biegów bez konieczności napraw w drodze, Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny z maks. 48 godz. terminem przystąpienia do naprawy liczonym od dnia zgłoszenia awarii, zgłoszenie awarii nastąpi w dni robocze telefonicznie na nr.. i faksem na numer. 9. Odbiór techniczny (ilościowo jakościowy) 1. Odbioru ilościowo jakościowego zamówienia dokonywać się będzie w siedzibie Zamawiającego ul. Powstańców Warszawy 2. Odbiór nastąpi najpóźniej w ciągu 2 dni od daty dostarczenia. Osobą upoważnioną do odbioru ilościowego i jakościowego jest p. Robert Brzeziński tel Inne postanowienia 1. Naprawione podzespoły dostarcza do Zamawiającego Wykonawca na własny koszt. 2. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem pkt. 2 podlega unieważnieniu. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach 5. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego oraz innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych. 6. Zmian postanowień umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 7. Wszelka korespondencja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się poprzez Kancelarię Zamawiającego. 8. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny w Bydgoszczy. 9. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 10. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY Dowódca.. Strona 15 z 16

16 SPECYFIKACJA CENOWA DO OFERTY CZĘŚĆ I Naprawa 2 skrzyń biegów pojazdu Mercedes Cobra w zakresie: Lp. Nazwa usługi J.M Ilość Cena jednostkowa brutto Załącznik nr VIN WDB ; Wymiana: 1 wałka głównego szt. 1 2 zespołu kół kpl 1 3 kompletu łożysk kpl 1 4 kompletu uszczelnień kpl 1 5 obudowy przedniej szt. 1 6 flanszy tylnej szt. 1 Razem VIN WDB , Wymiana: 1 wałka głównego szt. 1 2 zespołu kół kpl 1 3 kompletu łożysk kpl 1 4 kompletu uszczelnień kpl 1 5 obudowy przedniej szt. 1 6 flanszy tylnej szt. 1 Razem RAZEM za 2 sztuki Wartość brutto CZĘŚĆ II Naprawa skrzyni biegów pojazdu DAEWOO MUSSO VIN KPTE 0A1BSTP w zakresie: Lp. Nazwa usługi J.M Ilość Cena jednostkowa brutto wymiana: 1 kompletu synchronizatorów kpl 1 2 kompletu łożysk kpl 1 3 kompletu uszczelnień kpl 1 RAZEM Wartość brutto Strona 16 z 16