ZATWIERDZAM o/z płk Krzysztof TOKARCZYK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZATWIERDZAM o/z płk Krzysztof TOKARCZYK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM o/z płk Krzysztof TOKARCZYK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 1189; adres: BYDGOSZCZ, ul. Powstańców Warszawy 2. tel. (48-52) fax. (48-52) , NIP , PL Konto: NBP O/Bydgoszcz, numer konta: Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z Nr 113, poz. 759 ze zm. ) i oznaczone jest znakiem: 04/Sam/U/13. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie ustawa", bez bliższego określania, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono wzmiankowanej ustawy. 3. Opis przedmiotu zamówienia: naprawa skrzyni biegów 1) Naprawa 2 szt. skrzyń biegów pojazdu Mercedes Cobra 2) Naprawa skrzyni biegów pojazdu DAEWOO MUSSO Główny Kod CPV: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr Zamówienie podzielono na 2 części, z których każda stanowi samoistne zamówienie. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część/części lub na cały przedmiot zamówienia. Wszelkie zapisy i wymogi znajdujące się w SIWZ dotyczą każdej części zamówienia chyba, że zapis szczegółowy stanowi inaczej. 3.3.Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia a) przed złożeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia po uprzednim ustaleniu terminu z osobami wyznaczonymi do kontaktu w powyższej sprawie. Osobą reprezentującą Zamawiającego jest chor. Marek KICIŃSKI, tel , b) Wszystkie części użyte do wykonania usługi powinny być fabrycznie nowe i dopuszczone do obrotu i muszą należeć do jednej z nw. grup: części samochodowe fabrycznie nowe, oryginalne, oznakowane logo producenta pojazdu, Strona 1 z 16

2 części samochodowe fabrycznie nowe, oryginalne, oznakowane logo producenta części dostarczającego dany element na pierwszy montaż, części o równoważnej jakości (zamienniki). Wprowadzane do obrotu wyroby, które mogą stwarzać zagrożenie /-/ obowiązkowo podlegają homologacji i ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą oraz podlegają oznakowaniu CE zgodnie z ustawą o ocenie zgodności (Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz.1360 ze zm.); c) nie dopuszcza się możliwości użycia do naprawy części regenerowanych. Do naprawionych urządzeń, zespołów i podzespołów należy dołączyć karty gwarancyjne; d) Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 12. miesięcznej gwarancji na działanie naprawianego urządzenia, zespołu lub podzespołu; e) w przypadku awarii naprawionych urządzeń i podzespołów Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny z maks. 48 godz. terminem przystąpienia do naprawy liczonym od dnia zgłoszenia awarii. Zgłoszenie awarii nastąpi telefonicznie i faksem; f) w przypadku, gdy zakres napraw przewyższałby zakres ujęty w opisie przedmiotu zamówienia, a nie można było tego przewidzieć (dotyczy ukrytych wad materiału, nie widocznych pęknięć, wyłamań, wżerów itp. ujawnionych w toku prac naprawczych), co uzależniałoby realizację naprawy zgodnie z opisem od wykonania rozszerzonego zakresu, Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie do przedstawienia takiej informacji Zamawiającemu, który podejmie decyzję co do dalszej realizacji usługi; g) naprawione podzespoły (urządzenia) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, muszą spełniać wszystkie parametry techniczne danego podzespołu określone przez producenta oryginalnych podzespołów zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i wpływu podzespołu na awaryjność całego zespołu lub układu w którym pracują; h) po wykonaniu usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie stare części, które zostały wymienione; i) przedmiot zamówienia znajduje się w siedzibie Zamawiającego; j) Wykonawca pobierze przedmiot zamówienia do naprawy na własny koszt, najpóźniej po upływie 2 dni od dnia podpisania umowy. k) po wykonaniu usługi (po telefonicznym powiadomieniu), Wykonawca dostarczy wyremontowane skrzynie do miejsca pobrania sprzętu gdzie Zamawiający dokona komisyjnego odbioru. 4. Termin wykonania zamówienia: 30 dni. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: A. Wykonawcy muszą spełniać warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: Strona 2 z 16

3 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. - z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu. B. Wykonawcy powinni wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy w szczególności wykazując, że nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub nie ogłoszono ich upadłości. C. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. D. Ocena warunków zostanie dokonana na podstawie oceny dostarczonych dokumentów wykazanych w pkt 6, wg zasady spełnia*/nie spełnia* 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakich żąda zamawiający w celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie przedstawią oświadczenie za każdy podmiot oddzielnie). b) Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków jest zobowiązany przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy, zamawiający żąda następujących dokumentów: a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub Strona 3 z 16

4 miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; - podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie, każdy oddzielnie (konsorcjum, s.c.), przedstawią ww. dokumenty i oświadczenia wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 2. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (zgodnie z art. 78 1k.c.). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotów z zasobów których korzysta wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem poświadczonym przez wykonawcę. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje, zamawiający i wykonawcy przekazywać będą faksem. Na żądanie drugiej strony należy niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Dokumenty, oświadczenia woli, należy wnosić w formie pisemnej poprzez kancelarię zamawiającego. Dokumenty wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów /-/ oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U r., poz. 231) należy składać w formach wymienionych w 7 rozporządzenia. 3. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: a) w sprawach dotyczących postępowania: mjr Maciej BOJAKOWSKI w dni robocze w godz do 09.00; Fax.: Termin związania ofertą ( rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert ) wynosi: 30 dni 9. Opis sposobu przygotowania ofert: 1. Każdy wykonawca może złożyć w formie pisemnej tylko jedną ofertę (wraz z załącznikami w postaci oświadczeń i dokumentów) napisaną w sposób trwały na maszynie lub komputerze. Dopuszcza się odręczne, czytelne wypełnienie formularza ofertowego i załączników związanych z ofertą. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i spełniać wymogi w niej określone oraz być zgodna z ustawą. 2. Wraz z ofertą w rozumieniu art k.c. i uchwały SN z dnia r. III CZP 74/05, należy w kopercie złożyć: Strona 4 z 16

5 a) wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania; b) szczegółową specyfikację cenową przedmiotu zamówienia c) ewentualne umocowanie do reprezentowania wykonawcy albo do reprezentowania i zawarcia umowy. d) podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy. 3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części (zakres) zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 4. Zamawiający zaleca aby pierwsza strona złożonych dokumentów zawierała spis treści a strony były ponumerowane i trwale spięte (zszyte). Ofert nie bindować. 5. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający żąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie do składania oświadczeń woli (podpisywania oferty). Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby składającej oświadczenie woli nie wynika z załączonego dokumentu, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 6. Dokumenty z datą wystawienia inną niż wymagane w pkt 6 SIWZ muszą być potwierdzone przez właściwy organ jako nadal aktualne. 7. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy. Podpisy nieczytelne powinny dać się jednoznacznie zidentyfikować. 8. Opakowanie i oznakowanie ofert. Na kopercie (opakowaniu), w której zawarto ofertę wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, należy umieścić nazwę, adres wykonawcy i nr faksu. Taką kopertę (opakowanie) należy opisać Oferta na przetarg, sprawa 04/Sam/U/13 z dopiskiem: nie otwierać przed r. godz Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w jego siedzibie w sztabie w kancelarii na 1 piętrze (otwarta w godz. od do ) do dnia r., godz Otwarcie ofert nastąpi o godz w pomieszczeniach sekcji zamówień publicznych w siedzibie zamawiającego (blok nr 8; II piętro; p. 222). 11. Opis sposobu obliczenia ceny : 1. Cena podana w ofercie w złotych polskich powinna zawierać wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca w związku z realizacją zamówienia oraz zastosowane opusty cenowe. Cena oferty nie może ulec zmianie. Strona 5 z 16

6 2. Cena oferty wynika ze szczegółowej specyfikacji cenowej i należy obliczyć ją w oparciu o ceny materiałów i części zamiennych obowiązujących u Wykonawcy w dniu złożenia oferty oraz w oparciu o koszty robocizny obliczane na dzień złożenia oferty wg obowiązującego na danym terenie u Wykonawcy systemu kosztorysowania. 3. Wraz z ofertą należy przedstawić za każdą część zamówienia szczegółową specyfikację cenową oferowanego przedmiotu zamówienia. Zakres (wymieniona czynność naprawy i ilość) wykonywanego przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji cenowej wykonawcy powinien odpowiadać zakresowi opisanemu w SIWZ. 4. Sprawdzenia wyliczeń zamawiający dokona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku w oparciu o program biurowy Excel 2007 (licz jak wyświetlono). 12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert; Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena oferty. Cena o wadze kryterium 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą ilość obliczonych punktów wg wzoru: Cena oferty najtańszej/cena oferty badanej x 100 Wyliczenia zamawiający dokona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku w oparciu o program biurowy Excel 2007 (licz jak wyświetlono). 13. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 1. Przy wspólnym ubieganiu się o zamówienie zwłaszcza w ramach spółki cywilnej lub konsorcjum zamawiający zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy może żądać od wykonawcy umowy regulującej ich współpracę. 2. Wykonawca na żądanie powinien przedstawić umowę z ewentualnym podwykonawcą, w treści zgodnej z niniejszą specyfikacją. 3. Przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej, jeżeli wartość brutto umowy przekroczy ,00 PLN. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniężna należy dostarczyć w oryginale do kasy zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. Kwota jaką pozostawi zamawiający na zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia. 14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach wymienionych w art. 148 ust.1 pkt. 1-5 ustawy. Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy. Wypłaty z zabezpieczenia dokonywane będą w formie potrąceń zgodnie z Kodeksem cywilnym. Uchylanie się wykonawcy od wniesienia zabezpieczenia uniemożliwia podpisanie umowy. Strona 6 z 16

7 2. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniężna musi zawierać: a) sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania zgodnie z umową na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy wykonawca: - odmówi realizacji umowy lub nie przystąpi do jej realizacji w terminie, - wykonał przedmiot zamówienia objęty umową z nienależytą starannością w aspekcie: miejsca, terminu, ilości, jakości, asortymentu, rękojmi; b) Z zabezpieczenia pokryte zostaną również w ramach wykonania zastępczego koszty wynikające z konieczności zakupu usługi u innego wykonawcy. c) Zabezpieczenie musi również zawierać terminy ważności zabezpieczenia gwarantujące wypłatę zgodnie z terminami zwrotu zabezpieczenia określonymi w art. 151 ust. 1,2 i 3 ustawy. 3. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadków zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym przez zamawiającego żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania. Dokumentami uzasadniającymi żądanie roszczeń mogą być ponadto: wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych elementów stanowiących przedmiot umowy, kopia pisma powiadamiającego wykonawcę o dokonanych potrąceniach z zabezpieczenia, oświadczenie zamawiającego, że pomimo skierowanych pism wykonawca nie wykonał należycie przedmiotu umowy. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust.2 pkt. 1-3 ustawy. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wykazany w pkt. 1 SIWZ z adnotacją: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr sprawy 04/Sam/U/13 6. Zasady zwrotu zabezpieczenia regulują przepisy art. 148 ust. 5 i art. 151 ust. 1,2, Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; zawiera załącznik nr 3 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższego punktu jest nieważna. 3. Termin zawarcia umowy ustalony zostanie zgodnie z art. 94 ustawy. Strona 7 z 16

8 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia; Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. Do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym ( arbitrażowym ), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu na adres: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Warszawa ul. Postępu 17a kod pocztowy: Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. Załączniki: zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2 Przykład Formularza ofertowego oraz Oświadczenia zał. nr 3 Ogólne warunki umowy. zał. nr 4 Przykład szczegółowej specyfikacji cenowej Przewodniczący Komisji Przetargowej o/z mjr Maciej BOJAKOWSKI Strona 8 z 16

9 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Załącznik 1 Naprawa 2 skrzyń biegów pojazdu Mercedes Cobra w zakresie: L.p. Nazwa usługi J.M Ilość VIN WDB ; WDB wymiany: szt. 2 1 wałka głównego szt. 1 2 zespołu kół kpl 1 3 kompletu łożysk kpl 1 4 kompletu uszczelnień kpl 1 5 obudowy przedniej szt. 1 6 flanszy tylnej szt. 1 CZĘŚĆ II Naprawa skrzyni biegów pojazdu DAEWOO MUSSO w zakresie: L.p. Nazwa usługi J.M Ilość VIN KPTE 0A1BSTP wymiany: szt. 1 1 kompletu synchronizatorów kpl 1 2 kompletu łożysk kpl 1 3 kompletu uszczelnień kpl 1 Strona 9 z 16

10 Pieczęć oferenta Załącznik nr 2/1 ZAMAWIAJĄCY; Jednostka Wojskowa Nr 1189 Adres: ul. Powstańców Warszawy 2, Bydgoszcz fax.; WYKONAWCA; 1. Nazwa, siedziba, godziny pracy i adres wykonawcy, województwo; Nazwa banku i nr konta bankowego;... FORMULARZ OFERTOWY*.. część zamówienia* 1. W związku z prowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego sprawa nr 04/Sam/U/13 na: naprawę *, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie i na warunkach tak jak określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:.. zł. Słownie; brutto: 2. Szczegółową specyfikację cenową zawiera załącznik. 3. Udzielamy 12. miesięcy gwarancji na działanie wyremontowanej skrzyni biegów licząc od dnia odbioru usługi przez Zamawiającego. 4. Zapewniamy bezpłatny serwis gwarancyjny z max. 48 godz. czasem przystąpienia do usunięci awarii. 5. Wskazanie części zamówienia powierzonego podwykonawcom, ** Do oferty załączam wymagane SIWZ oświadczenia i dokumenty. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiemy w formie **.. 8. W sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z... Telefon...Fax Miejscowość, data... Podpis osoby uprawnionej * złożyć za każdą część zamówienia oddzielnie ** jeżeli zachodzi konieczność Strona 10 z 16

11 Załącznik nr 2/2 OŚWIADCZENIE Imiona... Nazwisko... Nazwa wykonawcy ( firma )... Podstawa prawna umocowania do reprezentowania wykonawcy Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art K.k. oświadczam, że firma, którą reprezentuję: a. spełnia wymagane w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych i w SIWZ warunki udziału w postępowaniu w sprawie 04/Sam/U/13. b. nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych tj. nie otwarto jej likwidacji lub nie ogłoszono jej upadłości*, c. do naprawy użyjemy wyroby, które są równoważne jakościowo i funkcjonalnie opisanym w SIWZ. d. do obliczenia stosujemy cenniki.( wymienić) 2. Po zapoznaniu się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do niej, akceptuję je bez zastrzeżeń..... Miejscowość i data podpis osoby uprawnionej *Uwaga: podmioty występujące wspólnie składają oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu każdy oddzielnie. Strona 11 z 16

12 Załącznik nr 3 UMOWA. zawarta na podstawie zamówienia publicznego nr 04/Sam/U/13 w dniu.r. pomiędzy: Jednostką Wojskową 1189 z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 2, którą reprezentuje: Dowódca.. zwany dalej Zamawiającym, a. z siedzibą w... przy ul......, zarejestrowaną w dniu pod numerem w Krajowym Rejestrze Sądowym, którą reprezentuje.... zwanego dalej w treści niniejszej umowy Wykonawcą. Naprawa: Przedmiot umowy: 2. Wartość umowy. zł słownie: zł. 30 dni. 3. Termin wykonania umowy: 4. Warunki płatności: 1. Płatności będą realizowane przelewem, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wystawienia rachunku przez Wykonawcę. 2. Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu zamówienia. Zamówienie uważa się za wykonane gdy usługa została odebrana przez zamawiającego i po sporządzeniu Protokołu Odbioru świadczącego o stanie technicznym sprzętu po wykonanej usłudze. 3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego. 5. Wymagania techniczne i jakościowe: 1. Wykonawca zapoznał się z przedmiotem zamówienia. 2. Wszystkie części użyte do wykonania usługi powinny być fabrycznie nowe i dopuszczone do obrotu i muszą należeć do jednej z niżej wymienionych. grup: części samochodowe fabrycznie nowe, oryginalne, oznakowane logo producenta pojazdu, części samochodowe fabrycznie nowe, oryginalne, oznakowane logo producenta części dostarczającego dany element na pierwszy montaż, części zamienne o równoważnej jakości (muszą to być części zamienne o porównywalnej jakości, zawierające na opakowaniu przynajmniej numer części według jej producenta, wprowadzane do obrotu wyroby, które mogą stwarzać zagrożenie albo służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub środowiska (np. barwniki), obowiązkowo podlegają ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą oraz podlegają oznakowaniu CE zgodnie z przepisami ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z dnia r. nr 166, poz.1360 ze zm.). 3. Nie dopuszcza się możliwości użycia części regenerowanych, do naprawianych zespołów, należy dołączyć karty gwarancyjne. 4. W przypadku, gdy zakres napraw przewyższałby zakres ujęty w opisie przedmiotu zamówienia, a nie można było tego przewidzieć (dotyczy ukrytych wad materiału, nie widocznych pęknięć, wyłamań, wżerów itp. ujawnionych w toku prac naprawczych), co uzależniałoby realizację naprawy zgodnie z opisem od Strona 12 z 16

13 wykonania rozszerzonego zakresu, Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego przedstawienia takiej informacji Zamawiającemu, który podejmie decyzję co do dalszej realizacji usługi. Kolejna usługa będzie osobnym zamówieniem publicznym, a sposób postępowania będzie zgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 5. Naprawione podzespoły (urządzenia) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, będą spełniać wszystkie parametry techniczne danego podzespołu określone przez producenta oryginalnych podzespołów zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i wpływu podzespołu na awaryjność całego zespołu lub układu w którym pracują. 6. Po wykonaniu usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie stare części, które zostały wymienione. 7. Wykonawca pobierze przedmiot zamówienia do naprawy najpóźniej po upływie 2 dni od zawarcia umowy za pokwitowaniem, na własny koszt z siedziby Zamawiającego.: 8. Po wykonaniu usługi (po telefonicznym powiadomieniu), Wykonawca dostarczy wyremontowany przedmiot zamówienia do miejsca pobrania sprzętu gdzie Zamawiający dokona komisyjnego odbioru. 6. Opust cenowy. Kary umowne: 1. Zamawiającemu przysługuje opust cenowy w wysokości 0,5% wartości brutto usługi nie zrealizowanej w uzgodnionym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony, aż do zrealizowania umowy. Wyliczony opust pomniejsza wartość brutto umowy i powinien być uwzględniony w wystawianej przez Wykonawcę fakturze. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę należnego opustu, Zamawiający pomniejszy należność z tytułu opustu, z wystawionej przez Wykonawcę faktury. 2. W przypadku nie zrealizowania umowy pomimo wezwania Zamawiający może: odstąpić od niniejszej umowy, dodatkowo zażądać zapłacenia Zamawiającemu kary w wysokości 10% wartości umowy lub żądać zadośćuczynienia na drodze sądowej. 3. Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. 4. W przypadku powstania szkody z przyczyn zależnych od Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania równego wartości szkody. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jeżeli będzie wymagane wtedy nie stosuje się zapisów dotyczących opustu. 1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, zwłaszcza w aspekcie terminu, miejsca, ilości, asortymentu, jakości czy rękojmi, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy w formie na kwotę zł. 2. Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do wydatkowania zatrzymanych tytułem zabezpieczenia środków lub wykonania ustanowionego zabezpieczenia w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy do wykonania usługi, usunięcia wad lub usterek przez podmiot trzeci. 3. Zamawiający zwróci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania dostawy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną. 4. Kwota pozostawiona przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi zł. Zostanie ona zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi. 5. Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez potrącenia z zabezpieczenia : a) w wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy gdy Wykonawca odmówi realizacji umowy, nie spełni świadczenia określonego w umowie lub od niej odstąpi; b) w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy, nie później jednak niż do 10 dni od daty zakończenia terminu realizacji umowy. c) kosztów w ramach wykonania zastępczego wynikających z konieczności zakupu usługi u innego wykonawcy 6. W przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy na skutek powyższych okoliczności, Wykonawca dodatkowo pokryje wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z koniecznością naprawy u innego Wykonawcy. Zapłata dodatkowych kosztów przewyższająca kwotę zabezpieczenia powinna być poprzedzona wezwaniem do jej uregulowania w terminie 7 dni. 7. W przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od niego, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości umowy. Nie dotyczy to przypadku wymienionego w 10 pkt W przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto skutecznie reklamowanego przedmiotu zamówienia. Strona 13 z 16

14 9. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zabezpieczenia na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 7. Podwykonawcy 1. Wykonawca nie może zlecić całości wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia podwykonawcom. 2. W umowie z podwykonawcą Wykonawca określa wartość i zakres usług, które będzie wykonywał za pomocą podwykonawców. 3. Zlecenie wykonania części usługi podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usługi. 4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne. 5. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 4 stosuje się odpowiednio. 6. Umowy, o których mowa w ust.4, 5, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za realizację umowy przez podwykonawcę. 8. Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne. 9. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umów z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy. 10. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienie nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 5, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust W sytuacji określonej w ust.10 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci odmowy zapłaty faktury z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w umowie oraz kary umowne w zryczałtowanej wysokości 1 000,00 złotych za każdy stwierdzony taki przypadek. 12. W dniu dostarczenia faktury, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy. 13. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. 14. Ustalenia ust.12 i 13 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami. 8. Gwarancja i rękojmia 1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonym przedmiocie umowy i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli wykorzystane do wykonania usługi wyroby: stanowią własność osoby trzeciej, albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej, mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie niezupełnym. 2. O wadzie fizycznej przedmiotu usługi Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio. Formę zawiadomienia stanowi Protokół reklamacji wykonany przez Zamawiającego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty ujawnienia wady. 3. Na wyroby użyte do wykonania usługi wymienione w 1 Wykonawca udzieli gwarancji na okres miesięcy licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia przez przedstawicieli Zamawiającego. 4. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów użytych do zrealizowania usługi poprzez dostarczenie wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu określonego w gwarancji lub rękojmi. Wszelkie koszty z tym związane, w tym koszt transportu ponosi Wykonawca. Strona 14 z 16

15 5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe wolne od wad, termin gwarancji biegnie od nowa. Wymianę wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby w międzyczasie ceny na takie wyroby uległy zmianie. 6. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 7. Gwarancja obejmuje również usługi nabyte u kooperantów. 8. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił. 9. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad w dostarczonym przedmiocie usługi Wykonawca: 9.1. rozpatrzy Protokół reklamacji w ciągu 14 dni licząc od daty jego otrzymania, 9.2. wymieni wadliwy wyrób użyty do wykonania usługi na nowy lub usunie usterkę w terminie 7 dni licząc od daty rozpatrzenia, nie później niż w terminie 14 dni zwróci Zamawiającemu równowartość wadliwych wyrobów, jeśli nie wykona postanowień punktu Nierozpatrzenie reklamacji w terminie uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Zamawiającego. 11. W przypadku nie możności usunięcia przez Wykonawcę awarii w drodze, Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z koniecznością: a) udzielenia natychmiastowej pomocy unieruchomionemu pojazdowi będącemu w podróży, b) holowania pojazdu będącego w podróży do najbliższego warsztatu w celu jego naprawy. Unieruchomienie pojazdu powinno być bezpośrednio związane z awarią lub uszkodzeniem przedmiotu umowy na skutek posiadania wady fizycznej lub wystąpienia w sposób niezawiniony usterki. 12. Zamawiający bezzwłocznie powiadomi Wykonawcę o zaistniałej sytuacji. Podstawę zwrotu kosztów stanowi komisyjny protokół oraz faktura wystawiona przez podmiot udzielający pomocy. Wykonawca może uczestniczyć w pracach komisji sporządzającej protokół. 13. Zwrot kosztów nastąpi w ciągu 14 dni licząc od dnia przedstawienia Wykonawcy protokółu i oryginalnych faktur. 14. W przypadku awarii skrzyni biegów bez konieczności napraw w drodze, Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny z maks. 48 godz. terminem przystąpienia do naprawy liczonym od dnia zgłoszenia awarii, zgłoszenie awarii nastąpi w dni robocze telefonicznie na nr.. i faksem na numer. 9. Odbiór techniczny (ilościowo jakościowy) 1. Odbioru ilościowo jakościowego zamówienia dokonywać się będzie w siedzibie Zamawiającego ul. Powstańców Warszawy 2. Odbiór nastąpi najpóźniej w ciągu 2 dni od daty dostarczenia. Osobą upoważnioną do odbioru ilościowego i jakościowego jest p. Robert Brzeziński tel Inne postanowienia 1. Naprawione podzespoły dostarcza do Zamawiającego Wykonawca na własny koszt. 2. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem pkt. 2 podlega unieważnieniu. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach 5. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego oraz innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych. 6. Zmian postanowień umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 7. Wszelka korespondencja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się poprzez Kancelarię Zamawiającego. 8. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny w Bydgoszczy. 9. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 10. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY Dowódca.. Strona 15 z 16

16 SPECYFIKACJA CENOWA DO OFERTY CZĘŚĆ I Naprawa 2 skrzyń biegów pojazdu Mercedes Cobra w zakresie: Lp. Nazwa usługi J.M Ilość Cena jednostkowa brutto Załącznik nr VIN WDB ; Wymiana: 1 wałka głównego szt. 1 2 zespołu kół kpl 1 3 kompletu łożysk kpl 1 4 kompletu uszczelnień kpl 1 5 obudowy przedniej szt. 1 6 flanszy tylnej szt. 1 Razem VIN WDB , Wymiana: 1 wałka głównego szt. 1 2 zespołu kół kpl 1 3 kompletu łożysk kpl 1 4 kompletu uszczelnień kpl 1 5 obudowy przedniej szt. 1 6 flanszy tylnej szt. 1 Razem RAZEM za 2 sztuki Wartość brutto CZĘŚĆ II Naprawa skrzyni biegów pojazdu DAEWOO MUSSO VIN KPTE 0A1BSTP w zakresie: Lp. Nazwa usługi J.M Ilość Cena jednostkowa brutto wymiana: 1 kompletu synchronizatorów kpl 1 2 kompletu łożysk kpl 1 3 kompletu uszczelnień kpl 1 RAZEM Wartość brutto Strona 16 z 16

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych..

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych.. Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych. Numer ogłoszenia: 154653-2015; data zamieszczenia: 22.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2011 -wzór-

UMOWA NR.../2011 -wzór- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/2011 UMOWA NR.../2011 -wzór- Zawarta w dniu...r. w Jaśle pomiędzy: 1. Zespołem Szkół Technicznych im. Bohaterów Września z siedzibą w Jaśle przy ul. Staszica

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą...

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą... Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 sierpnia 2012 UMOWA kupna sprzedaży Umowa zawarta w Toruniu w dniu... 2012 r. pomiędzy: firmą... (NIP..., Regon... ), która ma swoją

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR.

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. zawarta w dniu.. 2013 r. w Kolbuszowej pomiędzy: Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. 36-100 Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 2 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ (propozycja umowy - Zadanie I) UMOWA nr WPR/ZP/.../2017 poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 2

Zapytanie ofertowe 2 Bydgoszcz, dnia 22.09.2016 r. Zapytanie ofertowe 2 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: Dowództwo 1 Brygady Logistycznej adres: 85-915 Bydgoszcz, ul Powstańców Warszawy 2. fax.: 261 411 234, NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT)

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT) UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę sprzętu audio-wideo na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063 zawarta w dniu.2013 r. w Warszawie pomiędzy : JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: ZAŁĄCZNIK nr 7 WZÓR UMOWY Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Ostrowskim Parkiem Przemysłowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 031/13. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON:

Nr sprawy 031/13. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON: UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę urządzeń do ochrony dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne (sejfy) dla instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 2063 zawarta w dniu...2013

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1blog.wp.mil.pl Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń wielofunkcyjnych; tusze

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej.

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej. Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt UMOWA NR zawarta w dniu...2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, będącym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMOWA ZPN (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ ZP-12/06/2013 Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Niniejsza umowa została

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 na wykonanie: Dostawa samochodu specjalistycznego Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy: Dostawę samochodu specjalistycznego za cenę:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr sprawy: BCK

UMOWA. Nr sprawy: BCK Nr sprawy: BCK-04-2012 UMOWA zawarta w Bytowie w dniu.. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie z siedzibą przy ulicy

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... 2013 r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, zwanym dalej Zamawiającym, NIP 5783109861,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.2.2014 Znak: ZP.271.2.8.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Telefon:... Faks:

O F E R T A. Telefon:... Faks: ............................................................. / p i e c z ą t k a W yk o n a w c y / O F E R T A Załącznik nr 1 do siwz dotycząca postępowania przetargowego pn. Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie. nr sprawy..

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie. nr sprawy.. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Egz.. WZÓR UMOWA DOSTAWY NR. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: SKARB PAŃSTWA Jednostka Wojskowa Nr 4226 z siedzibą: ul.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA)

POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA) Załącznik nr 6 do siwz POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA) zawarta w dniu...r. w Bytomiu pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 45 w Bytomiu zwaną w treści umowy Zamawiającym, a... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy 1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 Ustawy. 2. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na usługi drukowania,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór)

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) zawarta w dniu. 2017r. w Mielcu, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr./2012

PROJEKT UMOWY Nr./2012 Nr sprawy: MW/ZP/1/11 Załącznik nr 6 PROJEKT UMOWY Nr./2012 zawarta w Łosiowie dnia..roku, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 NIP 747-10-02-433, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Zegrze: Zakup i dostawa filtrów samochodowych i do agregatów dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu Numer ogłoszenia: 123506-2014; data zamieszczenia: 10.04.2014

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1...

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1... Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy pn. Wzór Umowy zawarta w dniu r pomiędzy Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą Wzór umowy UMOWA nr 7.O.2016 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu października 2016 r. pomiędzy Gminą Nowa Sucha, 96-513 Nowa Sucha reprezentowaną przez: Maciej Mońka Wójt Gminy Nowa Sucha przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ

UMOWA NR DZ Załącznik nr 5 Znak: DZ.272.5.2015.ACoc UMOWA NR DZ.273..2015 zawarta w dniu... 2015 roku w Sulęcinie, pomiędzy Starostą Sulęcińskim Patrykiem Lewickim, z siedzibą w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ Wzór umowy Postępowanie Nr ZP/48/2011. U M O W A Nr...

Załącznik Nr 4 do SIWZ Wzór umowy Postępowanie Nr ZP/48/2011. U M O W A Nr... U M O W A Nr... Załącznik Nr 4 do SIWZ Wzór umowy Postępowanie Nr ZP/48/2011 zawarta w dniu...pomiędzy Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, ul. Dorodna 16 zwanym w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr SM-WPR-0830-./15 zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, 01 170

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Umowa. zwaną/zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa. zwaną/zwanym dalej Wykonawcą. WZÓR Umowa na dostawę tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów oraz bębnów do faksów na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Lubelską

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/2017. zawarta w Rypinie w dniu r. pomiędzy

UMOWA NR 1/2017. zawarta w Rypinie w dniu r. pomiędzy UMOWA NR 1/2017 zawarta w Rypinie w dniu.. 2017 r. pomiędzy Rypińskim Domem Kultury z siedzibą w Rypinie przy ul. Warszawskiej 8, 87-500 Rypin zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

/Projekt umowy/ UMOWA Nr... zawarta w dniu r. w Gliwicach pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

/Projekt umowy/ UMOWA Nr... zawarta w dniu r. w Gliwicach pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 ZSBC/03/2013 /Projekt umowy/ UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Gliwicach pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR...

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 Zawarta w dniu...roku pomiędzy Powiatem Skarżyskim, z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA Teatr Muzyczny Capitol ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław Polska tel. (+48 71) 789 04 31 fax. (+48 71) 789 04 70 stronainternetowa: www.teatr-capitol.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / Wzór

UMOWA NR / Wzór załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR / 2013 - Wzór na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w Słupku

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę: Cena wykonania

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. ... z siedzibą w... ul... NIP:..., REGON:... zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:...

UMOWA - wzór. ... z siedzibą w... ul... NIP:..., REGON:... zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA - wzór Zawarta w dniu... pomiędzy: Muzeum Wojska Polskiego, państwowa osoba prawna z siedzibą w Warszawie, 00-495 Warszawa Al. Jerozolimskie 3, wpisanym do rejestru państwowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. Przedmiot zamówienia

WZÓR UMOWA. Przedmiot zamówienia WZÓR UMOWA zawarta w Opolu, w dniu... 2016 roku pomiędzy Powiatem Opolskim, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29 (NIP: 754 30 23 121) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:.. a, zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo