NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZANIA DANYCH W EDI. Krystian Gembala

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZANIA DANYCH W EDI. Krystian Gembala"

Transkrypt

1 NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZANIA DANYCH W EDI Krystian Gembala 1. Wprowadzenie Dynamicznie rozwijające się procesy e-biznesowe stale wymuszają tworzenie komponentów pozwalających na odbiór i przesyłanie dokumentów sprzedaŝy oraz zamówień. Wiadomości umieszczane na papierowych dokumentach, uŝywanych do dokumentowania transakcji handlowych mogą przykładowo obejmować informacje: o adresie wysyłkowym o adresie docelowym określające ilość i przedmiot transakcji wartość transakcji oraz szereg dodatkowych elementów, związanych z konkretnym procesem transakcyjnym. Rozwiązaniem problemu, obiegu dokumentów papierowych w procesach e-beznesowych, jest EDI (Electronic Data Interchange) Elektroniczna Wymiana Dokumentów.

2 2. EDI To technologia obiegu i wymiany dokumentów między róŝnymi aplikacjami współpracujących partnerów handlowych. Inaczej mówiąc jest to transfer informacji między komputerami stron. Według opinii Departamentu Obrony USA: EDI stanowi centralną część rynku elektronicznego, poniewaŝ umoŝliwia elektroniczną wymianę informacji, szybszą, tańszą i dokładniejszą niŝ w przypadku systemów opartych na dokumentach papierowych. [Wiki01] W procesie zarządzania, zastosowanie rozwiązania EDI, to wymierne korzyści w obszarze zaopatrzenia, sprzedaŝy, logistyki i finansów. Wykorzystanie EDI obejmuje: redukcję kosztów wyeliminowanie błędów wprowadzania danych przyspieszenie procedur handlowych usprawnienie obiegu płatności skrócenie czasu realizacji zamówień optymalizację zapasów Celem EDI jest: wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych, przyspieszenie i zwiększenie dokładności przepływu informacji dzięki połączeniu odpowiednich aplikacji komputerowych w firmach uczestniczących w wymianie, poprawienie czasowej dostępności informacji logistycznej, poszerzenie i uściślenie danych, zmniejszenie pracochłonności procesu i inne. 2

3 Zastosowanie EDI w procesach komunikacji daje znaczne korzyści jak: Oszczędność czasu i pieniędzy - przetwarzanie informacji jest zredukowane do minimum, poniewaŝ procesy translacji, konwersji i transportu danych są automatycznie wykonywane przez komputer i odpowiednie oprogramowanie. Wymiana dokumentów w stosunku do metod klasycznych jak poczta, jest nieporównywalnie szybsza. Zminimalizowane ryzyko błędu - elektroniczny transfer danych eliminuje konieczność kopiowania danych z dokumentu źródłowego na inny lub ręcznego wprowadzania danych do aplikacji biznesowej. W typowym zleceniu zakupu, człowiek przepisuje informacje z formularza papierowego przynajmniej jeden raz. Przy pomocy EDI polepszona dokładność osiągana jest na kilka róŝnych sposobów. Dla przykładu, dane elektroniczne wyprowadzane są zazwyczaj z bazy danych, gdzie zostały juŝ poddane uprzedniemu zatwierdzeniu (sprawdzeniu). Dokumenty elektroniczne przesyłane są precyzyjnie bez względu na ich rozmiar. JeŜeli transmisja duŝego dokumentu nie okazuje się skuteczna, uŝytkownik moŝe natychmiast wywołać procedurę retransmisji. Nawet jeŝeli dokument elektroniczny przetwarza wielu róŝnych uczestników, z których kaŝdy dodaje dane do istniejącego dokumentu, i tak Ŝaden nie ma moŝliwości zmiany poprzednio wprowadzonej informacji. Polepszona gospodarka towarami - szybka wymiana dokumentów i prawie zerowe moŝliwości popełnienia błędu, pozwalają realizować zamówienia o wiele szybciej. Specjalne programy nie pozwalają na pozostawienie firmy z "pustym 3

4 magazynem". Mogą one wskazywać momenty, w których naleŝy zainteresować się dostawą danego artykułu i u kogo go zamówić. Powiększenie rynku odbiorców - ogromna ilość wielkich przedsiębiorstw, o zasięgu światowym, stosuje juŝ Elektroniczną Wymianę Danych. Dla mniejszego kooperanta wdroŝenie EDI jest więc duŝym plusem, a czasem wręcz biletem do Wielkiego Biznesu, gdyŝ niektórzy z potentatów wprost wymagają stosowania EDI.. Jedną z funkcji technologii internetowej, na której bazuje system EDI, jest transmisja danych. Otwarty charakter Internetu sprawia, Ŝe przesyłane dokumenty naraŝone są na wiele niebezpieczeństw. Przez dłuŝszy czas powodowało to rezygnację z wykorzystania sieci dla systemu EDI. W międzyczasie zostały opracowane i stały się powszechnie dostępne narzędzia ochrony danych, które zapewniają dostateczny poziom bezpieczeństwa informacji. Obecnie wykorzystanie Internetu, dla potrzeb EDI, wzrasta bardzo dynamicznie. Elektroniczna wymiana danych w Internecie nazywana jest Lite-EDI określająca róŝne rozwiązania, podejmowane w miarę moŝliwości i potrzeb firm. W internetowych rozwiązaniach komunikacyjnych dla potrzeb EDI stosowane są dwie koncepcje: koncepcja z wykorzystaniem poczty elektronicznej (Mail-based EDI), koncepcja z wykorzystaniem stron WWW (WEB-EDI), protokołu HTTP oraz protokołu ochrony danych SSL. Swobodny i tani dostęp do Internetu sprawia, Ŝe coraz więcej organizacji korzysta z sieci jako skutecznego i niedrogiego środka dystrybucji informacji, produktów i usług. Zalety te czynią z sieci atrakcyjne medium 4

5 dostarczania informacji. Jednak organizacje muszą się liczyć z naturalnymi zagroŝeniami bezpieczeństwa interesów prowadzonych za pośrednictwem sieci, jak dostęp nieupowaŝnionych uŝytkowników, manipulowanie danymi czy podsłuchiwanie. NaleŜy równieŝ pamiętać, Ŝe wiele prób nieuprawnionego dostępu do zasobów podejmowanych jest z wewnątrz organizacji. W takim otoczeniu istotne znaczenie ma zastosowanie skutecznego rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa sieciowego. Chodzi o rozwiązanie, które skutecznie kontroluje dostęp do firmowych intranetów, ekstrenetów i sieci lokalnych. 3. Zabezpieczanie informacji MoŜna ograniczać dostęp do danych, monitorować zakupy dokonywane w światowej pajęczynie. Państwa kontrolują dostęp do informacji mających wpływ na bezpieczeństwo narodowe, a firmy chronią tajemnice handlowe. Urządzenia i oprogramowanie wykorzystywane w tym celu mają wspólną cechę, mianowicie korzystają z algorytmów kryptograficznych o róŝnej sile kodowania. W czasie, gdy Internet staje się jedną z podstawowych form prowadzenia biznesu, Ŝaden szanujący siebie i klienta usługodawca internetowy nie moŝe zapomnieć o solidnym zabezpieczeniu stacji roboczych, serwera i danych. W artykule skoncentrowano się na chronieniu wiadomości, ochronie danych przed hakerami, szpiegami gospodarczymi i zawodowymi przestępcami, gdyŝ od tej strony jesteśmy najbardziej naraŝeni na ataki i z tym związane straty. 5

6 Polska to siedlisko internetowych szpicli. Więcej mają ich tylko Amerykanie Jest ich coraz więcej. Działają niepostrzeŝenie i zawsze podstępem. Nie pracują dla Ŝadnych specsłuŝb, ale inwigilują kaŝdego, kogo tylko spotkają na swojej drodze. Potrafią skutecznie wydobyć od ludzi nawet najbardziej poufne informacje. Tajne kody PIN, numery kart kredytowych czy hasła zabezpieczające skrzynki owe nie stanowią dla nich Ŝadnego problemu. I nie chodzi tu wcale o superagentów ani przebiegłych gangsterów. Mowa o niewielkich aplikacjach internetowych typu spyware, zwanych potocznie szpiegami. Najnowszy raport State of Spyware amerykańskiej firmy Webroot zatrwoŝyć moŝe kaŝdego uŝytkownika Internetu. Wynika z niego, Ŝe w Polsce istnieje ponad 8 tys. stron internetowych zaraŝających programami szpiegującymi. Daje nam to drugie miejsce w świecie. Gorzej pod tym względem jest tylko w USA, gdzie liczba niebezpiecznych witryn sięga juŝ 25 tys., a aŝ 59 mln Amerykanów miało na swoim komputerze oprogramowanie typu spyware. Trzecia w niechlubnym rankingu Holandia ma takich witryn o połowę mniej niŝ my. Do dnia dzisiejszego stosowane są techniki mikrodruku i techniki druku za pomocą niewidocznych tuszów i farb. Coraz szerszy obrót informacja elektroniczną doprowadził do burzliwego rozwoju kryptografii, a następnie rozwoju metod niedostrzegalnego podpisywania informacji, związane z masowym przesyłaniem i udostępnianiem cyfrowych obrazów i dźwięków. Wiadomość moŝe być ukryta na dwa sposoby: kryptograficzny i steganograficzny co przedstawiono na rys.1 6

7 Ukrywanie wiadomości Kryptografia Steganografia Rys. 1 Sposoby ukrywania wiadomości śródło: Opracowanie własne Sposoby te róŝnią się tym, Ŝe w sposobie kryptograficznym przetworzenie wiadomości tworzy nieczytelną dla osób, nie znających szyfru, informację. W sposobie steganograficznym informacja przekazywana jest tak, aby osoby postronne nawet nie podejrzewały jej istnienie Kryptografia Kryptografia jest nauką zajmującą się układaniem szyfrów. WyróŜnia się w niej dwa nurty: Kryptologię naukę o przekazywaniu informacji w sposób zabezpieczony przed niepowołanym dostępem Kryptoanalizę naukę zajmującą się łamaniem szyfrów Kryptografia stosuje dwa rodzaje algorytmów: 7

8 symetryczny asymetryczny Kryptografia symetryczna to taki rodzaj szyfrowania, w którym tekst jawny ulega przekształceniu na tekst zaszyfrowany za pomocą pewnego klucza, natomiast do odszyfrowania jest niezbędna znajomość tego samego klucza oraz algorytmu zastosowanego do szyfrowania. Operacje szyfrowania i deszyfrowania są takie same. Stopień bezpieczeństwa takiego szyfrowania zaleŝy od dwóch czynników. Po pierwsze algorytm uŝyty do szyfrowania powinien czynić trudnym rozszyfrowanie kryptogramu bez znajomości klucza uŝytego do szyfrowania. Po drugie bezpieczeństwo szyfrowania symetrycznego zaleŝy od tajności klucza. Oznacza to brak konieczności utajniania algorytmu, jedynie klucz musi być bezpieczny. Istnieją dwa podstawowe typy szyfrów symetrycznych: szyfry podstawieniowe szyfry przestawieniowe W szyfrach podstawieniowych, zwanych inaczej substytucyjnymi, wykonywana jest operacja podstawienia w miejsce jednej litery (lub kilku liter, znaków, liczb) innej jednej litery (lub grupy tej samej ilości liter, znaków, liczb). W szyfrach przestawieniowych zwanych permutacyjnymi obowiązuje zasadza przestawiania liter w tekście, bez ich zmiany. Przykładowo tekst jawny dzieli się na bloki czteroliterowe. Klucz, np oznacza kolejność, w jakiej wpisywane są litery do szyfrogramu. W bardziej skomplikowanych szyfrach przestawieniowych jako figury przestawieniowej uŝywa się macierzy. 8

9 Wadą klasycznych szyfrów podstawieniowych i przestawieniowych, jest podatność na statystyczne metody łamania szyfrów. W nowoczesnych systemach kryptograficznych, takich jak DES, czy nowszy AES, stosuje się połączenie obu w/w metod. W ten sposób tworzone są szyfry kaskadowe. Kryptografia asymetryczna, to rodzaj kryptografii w której klucze szyfrujący i deszyfrujący są róŝne. Dzięki temu strona szyfrująca moŝe bepiecznie, jako jedyna, szyfrować informacje; a pozostałe strony po odebraniu, przy pomocy klucza deszyfrującego, odczytywać. Obecnie, kryptografia asymetryczna, jest szeroko stosowana do wymiany informacji poprzez kanały o niskiej poufności (np. Internet). Stosowana jest takŝe w systemach elektronicznego uwierzytelniania, do obsługi podpisów cyfrowych, do szyfrowania poczty (np. PGP). Wspomniany tu PGP (Pretty Good Privacy) to program słuŝący do szyfrowania róŝnego rodzaju danych i informacji przechowywanych w formacie elektronicznym. Wykorzystuje on metodę kodowania/rozkodowania, która jak do tej pory nie została przez nikogo na świecie "złamana", tzn. nie został znaleziony sposób na rozszyfrowanie informacji bez posiadania znajomości hasła szyfrującego. Program jest rozpowszechniany na całym świecie bezpłatnie bez Ŝadnych ograniczeń (dokładnie, rozpowszechniana jest jego tzw. międzynarodowa wersja). KaŜdy moŝe wykorzystywać PGP do ochrony własnych danych, informacji, korespondencji i być przy tym pewnym, Ŝe nawet największe superkomputery, którymi dysponują tylko rządy albo agencje wywiadowcze, nie będą w stanie rozszyfrować tych danych. 9

10 3.2. Steganografia Drugim nurtem ukrywania wiadomości jest steganografia. Steganografia naleŝy do rodziny nauk kryptograficznych. Jest to jednak dziedzina róŝna od tradycyjnej kryptografii. Typowe szyfry starają się uniemoŝliwić odczytanie zawartości poufnej informacji. Steganografia dąŝy natomiast do sytuacji, w której przeciwnik nie jest w stanie zorientować się, Ŝe w ogóle jakakolwiek ukryta wiadomość jest transmitowana. Polega to na ukryciu wiadomości w czytelnym pliku tekstowym, graficznym, dźwiękowym lub video. Technika ta stosowana jest jako alternatywa kryptografii i róŝni się od niej tym, Ŝe ukrywany jest sam fakt ukrycia wiadomości, choć sam nośnik wiadomości jest czytelny. Osoba postronna nie ma świadomości istnienia tajnego przekazu, natomiast wie o nim tylko właściwy odbiorca przekazu. Ma jednak dość istotną wadę, a to taką, Ŝe przekazywanie informacji jest równoznaczne z jej ujawnieniem. Zaczerpnięty z greki termin "steganografia" moŝna przetłumaczyć jako "ukryte pismo". Choć steganografia znana jest od wielu stuleci, to powszechnie dostępna i popularna stała się dopiero od kilku lat, bo pojawiły się równieŝ jej współczesne odmiany wykorzystujące technologie cyfrowe, niezwykle trudne do wykrycia i łatwe do zastosowania. Znanych jest wiele technik steganograficznych: Stosowanie atramentu sympatycznego, Nakłuwanie literek większego komunikatu szpilką, Takie formułowanie komunikatu, aby sekwencja kolejnych liter, sylab bądź wyrazów tworzyła ukrytą wiadomość (null cipher) 10

11 W komputerowym zapisie obrazu w formacie RGB jeden bądź dwa najmłodsze bity kaŝdego piksela moŝna wykorzystać do przenoszenia informacji bez zauwaŝalnej straty jakości obrazu. JuŜ w czasie II wojny światowej stosowano technologię mikrokropek czyli zdjęć o wysokiej rozdzielczości. Zdjęcia te pomniejszano do wielkości kropki i wklejano do tekstu maszynopisu. Techniki steganograficzne są bardzo popularne i szeroko wykorzystywane we współczesnym świecie z uwagi na trudność w wykryciu ich zastosowania. Przekaz szyfrowany kryptograficznie wzbudza podejrzenie i skłania do prób deszyfracji, natomiast przy przekazie steganograficznym osoby postronne nie są w stanie spostrzec istnienia ukrytych informacji. Informacje te mogą się znajdować w cyfrowych obrazach i plikach dźwiękowych. Wykorzystuje się tu naturalne ograniczenie ludzkiej percepcji do rozróŝnienia czy to odcieni szarości czy teŝ fal o częstotliwościach powyŝej słyszalności. [2] Na rysunku 2 przedstawiono kategorie zastosowań metod niewidocznego zapisywania informacji. 11

12 Kategorie zastosowań metod niewidocznego zapisywania informacji Przesyłanie poufnej informacji Podpisy i znaki wodne Opisy i nagłówki informacji w obrazie w dźwięku 12 Przesyłanie poufnej informacji w obrazach i dźwiękach naleŝy do klasy metod permutacyjnych. Metody te oparte są na przestawianiu bitów w binarnym dokumencie wejściowym. Wykorzystuje się tu własność zmiany kolorów w punktach o podobnych częstościach występowania w obrazie. Rys. 2 Kategorie zastosowań metod niewidocznego zapisywania informacji śródło: Opracowanie własne Ciekawymi rozwiązaniami steganograficznymi są metody ukrywania informacji w dokumentach tekstowych, zaproponowane przez Brassila, Lowa, Maxemchuka. Tu informacja zapisywana jest w postaci mikroprzesunięć słów i linii tekstu.[3], [4] Znaki wodne wykorzystywane są głównie w zapewnieniu ochrony praw autorskich do obrazu cyfrowego lub utworu muzycznego. Obecnie opracowuje się algorytmy znakowań, odpornych na:

13 konwersje formatów, kompresję, przetwarzanie A/C i C/A, skalowanie, obroty, przesyłanie kanałem transmisyjnym o własnościach szumowych. Stosowane obecnie metody umieszczania znaków wodnych w obrazach i dźwiękach oparte są na transformatach DCT. Metody umieszczania niewidocznych opisów i nagłówków w zmodyfikowanym obrazie oraz dźwięku są podobne do metod umieszczania poufnych informacji. W ostatnich latach zaczęto zajmować się steganografią w bardziej naukowym wymiarze. ZauwaŜono moŝliwość jej wykorzystaniem do zabezpieczeń dokumentacji elektronicznej, a w szczególności opracowano i sformalizowano szereg algorytmów steganograficznych. Literatura: [CoKC05] Eric Cole, Ronald L. Krutz, James Conley, Bezpieczeństwo sieci. Biblia, Wyd. Helion 2005 [BrLM95] Brassil J., Low S., Maxemchuk N., O Goram L, Document Marking and Identification using Both Line and Word Shifting; INFOCOM 95 13

14 [LiLu97] Liber A., Lubacz T., Niewidoczne sygnatury w zabezpieczeniu dokumentacji technicznej i obrazów w postaci rastrowej, I Krajowa Konferencja Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inŝynierskim, Kraków listopad 1997 r. [Wiki01] [Wiki02] [PeFa01] Pędziwiatr F., Magazyn INTERNET 7/2001 [StDR05] Douglas R.Stinson Kryptografia w teorii i praktyce, Mikom 2005 [BaJa05] Badurek Jarosław Steganografia elektroniczne znaki wodne Computerworld 9/

Potencjalne ataki Bezpieczeństwo

Potencjalne ataki Bezpieczeństwo Potencjalne ataki Bezpieczeństwo Przerwanie przesyłania danych informacja nie dociera do odbiorcy Przechwycenie danych informacja dochodzi do odbiorcy, ale odczytuje ją również strona trzecia szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Poznań, 30.01.2007 1 Witam Państwa serdecznie na szkoleniu

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. Roman Zalewski Mariusz Bocian. Szkodniki komputerowe i zagroŝenia w sieci

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. Roman Zalewski Mariusz Bocian. Szkodniki komputerowe i zagroŝenia w sieci Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie Roman Zalewski Mariusz Bocian Szkodniki komputerowe i zagroŝenia w sieci Mosina 2005/2006 Praca wykonana podczas zajęć przedmiotu: przetwarzanie informacji w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji

Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji Szkolenie działu KDM PCSS, Poznań, 28.02.2006r. Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Niniejsza prezentacja ma na celu zaprezentowanie

Bardziej szczegółowo

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach strona 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl SSI-01 Sprawozdanie o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Anna Bielutin POLLUTION LEVEL MONITOR INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM GOOGLE MAPS

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Marzena Pielecka * Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Wstęp Bardzo gwałtowny rozwój systemów i technologii informatycznych, globalizacja działań oraz coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Ochrona użytkownika przed atakami na SSL/TLS Zespół Bezpieczeństwa PCSS security@man.poznan.pl Wachlarz serwisów internetowych dostępnych dla użytkownika masowego

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć e-gospodarki

Słownik pojęć e-gospodarki Słownik pojęć e-gospodarki ADC (Automatic Data Capture) Automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w systemach logistycznych. ADSL (Asynchronic Digital Subscriber Line) Asynchroniczne Linie Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Katedra inżynierii oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej Pajdziński Nr albumu 4008 Krzysztof Paprota Nr albumu 4091 Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Obecnie istnieje wiele aplikacji. Czy oprogramowanie VPN jest bezpieczne?

Obecnie istnieje wiele aplikacji. Czy oprogramowanie VPN jest bezpieczne? KNOW HOW Niebezpieczeństwa VPN Czy oprogramowanie VPN jest bezpieczne? Wirtualne (nie)bezpieczeństwo sieci VPN Bezpieczeństwo wirtualnych sieci prywatnych (ang. VPN Virtual Private Network) jest często

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie systemami informatycznymi PRACA MAGISTERSKA DAWID STRZEMPA SYSTEM INTERNETOWY

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo