Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej"

Transkrypt

1 LZIP_2_LW służy do unikalnego znakowania jednostek. Informacje umieszczane na samych produktach, muszą być standardowo uporządkowane dla ułatwienia ich interpretacji i przetwarzania. Zapewnia to standardowa etykieta logistyczna EAN. Odpowiada ona postanowieniom normy CEN (Europejskiego Komitetu Norma-lizacyjnego), EN 1573: Międzynarodowa etykieta transportowa. Służy ona do oznaczania i monitorowania przepływu ładunków jednostek transportowych. Standardowe wymiary etykiety to format A6. Tekst w formacie dowolnym TEKST TEKST TEKST TEKST TEKST Tekst standardowy Stosowanym kodem kreskowym jest DANE kod 1: 0101 EAN-128. DANE 2: 2323 Kody kreskowe 184 (I Z 1) (I Z 2) Kodowanie znaków Kodu 128 WART. ZESTAW WART. ZESTAW WART. ZESTAW SZEROKOŚCI WZÓR ZNAKÓW KODU A ASCII KODU B ASCII KODU C ELEMENTÓW ELEMENTÓW SYMBOLU dla Zest.A dla Zest B (moduły) B S B S B S spacja 32 spacja ! 33! " 34 " # 35 # $ 36 $ % 37 % & 38 & CODE C CODE C CODE B FNC4 CODE B FNC4 CODE A CODE A FNC1 FNC1 FNC szerokość modułów, zaczynają się kreską (ciemną) a kończą spacją (jasną) Znaki mają 11 i zawierają po sześć elementów (trzy kreski i trzy spacje), których szerokość waha się od jednego do czterech modułów. Wartości numeryczne w kolumnach B i S odzwierciedlają liczbę modułów odpowiednio w każdym elemencie kreski (ciemnej) lub spacji (jasnej) w znaku symbolu. W Kodzie 128 występuje obowiązkowo znak kontrolny, kodowany na końcu symbolu kodu kreskowego, liczony 185 według algorytmu modulo 103. Znak kontrolny symbolu nie powinien być przedstawiany w postaci czytelnej wzrokowo. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej Celem stosowania etykiety jest przekazywanie jednoznacznych i bezbłędnych informacji na temat jednostki, na której się znajduje, w postaci czytelnej maszynowo i wzrokowo Umożliwia ona identyfikację każdej jednostki wysyłkowej w różnych punktach i w różnym czasie, w całym łańcuchu dostaw Stosuje się ją do wszystkich rodzajów jednostek wysyłkowych, w aplikacjach i transportowych, gdzie konieczna jest kontrola poszczególnych jednostek i ich grup, stanowiących część tego samego transportu 186 Informacje na etykiecie logistycznej Zakres informacji możliwych do przedstawienia z pomocą etykiety logistycznej jest bardzo szeroki (patrz IZ identyfikatory zastosowań). Można określać takie informacje, jak: numer jednostki logistycznej, miejsce dostawy, liczbę jednostek handlowych, termin przydatności do spożycia, masę, wymiary, objętość, serię produkcyjną (ważne przy ISO 9000) i wiele innych. Numer seryjny jednostki wysyłkowej () Jedynym elementem obowiązkowym etykiety jest (Serial Shipping Container Code) - seryjny numer jednostki wysyłkowej. Numer przeznaczony jest do jednoznacznej identyfikacji każdego opakowania transportowego przez minimum jeden rok, po czym może być wykorzystany ponownie. Identyfikowany jest identyfikatorem zastosowania (00). 187 ( 00)

2 Elektroniczna wymiana danych i kody kreskowe W trakcie przemieszczania jednostek w łańcuchu dostaw zachodzą różne wydarzenia, które determinują rodzaj i treść informacji związanych z tymi jednostkami. W całym łańcuchu dostaw procesu produkcji, dystrybucji wyrobów gotowych, transportu oraz wprowadzania na rynek dodawane są kolejne informacje dotyczące jednostek. Optymalnym sposobem przesyłania informacji w obrocie towarowym jest Elektroniczna Wymiana Danych (EDI). Umożliwia ona wielokrotne wykorzystywanie raz wpisanych danych oraz pozwala na uniknięcie wielu błędów (np. przy wpisywaniu z klawiatury, odczycie) EDI Elektroniczna Wymiana Danych Elektroniczna wymiana danych EDI (ang. Electronic Data Interchange) - elektroniczna wymiana danych to zgodnie z przyjętą definicją: elektroniczna wymiana standardowo sformatowanych danych w postaci uzgodnionych komunikatów między systemami informatycznymi partnerów handlowych przy minimalnej interwencji człowieka EDI EDI schemat Elektroniczna wymiana danych to technika umożliwiająca natychmiastowe przekazywanie partnerom informacji, które w tradycyjnej korespondencji są zawarte w takich dokumentach, jak: zamówienie, faktura, zawiadomienie o wysyłce, polecenie przelewu, awizo zapłaty i wielu innych. EDI polega na wymianie danych sformatowanych, które mogą być następnie przetwarzane przez system informatyczny. Wykorzystuje się standardowe komunikaty, co zapewnia jednoznaczną interpretację informacji. Standardowy komunikat jest odpowiednikiem zunifikowanego dokumentu Stosowanie etykiety logistycznej GS1 umożliwia użytkownikom unikalną identyfikację oraz śledzenie ruchu i pochodzenia jednostek w całym łańcuchu dostaw, gdyż każda jednostka logistyczna jest identyfikowana swoim unikalnym numerem Seryjnym Numerem Jednostki Wysyłkowej (). Zalety stosowania Użycie do identyfikacji pozwala na wykorzystanie go w: cross dockingu, śledzeniu trasy wysyłek, automatycznych przyjęciach dostaw itp. Dodatkowe informacje na etykiecie np. numer partii, data najlepsze do, identyfikacja jednostek handlowych zawartych w jednostce logistycznej: usprawniają zarządzanie przesyłkami, pozwalają na spełnienie wymagań zawartych w normach ISO serii 9000, czy też HACCP

3 Zasady identyfikacji jednostek Podczas tworzenia etykiety logistycznej GS1 należy przestrzegać ogólnych zasad: Każda etykieta logistyczna GS1 powinna być generowana przez firmę, która tworzy jednostki logistyczne, przy użyciu jej własnego prefiksu firmy GS1. Każda jednostka logistyczna musi być oznaczona unikalnym, którego nie wolno stosować ponownie przed upływem minimum jednego roku. Pewne przepisy branżowe, na przykład wymogi traceability, mogą wpływać na wydłużenie tego okresu. Identyfikacja jednostek złożonych Jeżeli jednostka logistyczna zawiera więcej niż jedną jednostkę handlową, mającą ten sam numer GTIN, należy zastosowań jedną z poniższych zasad: kiedy jednostka logistyczna jest jednostkę handlową (pojawia się na liście produktów producenta jako jednostka, która jest zamawiana, wyceniana i fakturowana), jej GTIN powinien być przedstawiony za pomocą IZ (01), kiedy jednostka logistyczna nie jest jednostką handlową (czyli stanowi jednostkę utworzoną dla celów transportu i dystrybucji), możliwe jest jedynie informacji o zawartości tej jednostki logistycznej, przy zastosowaniu IZ (02), po którym podany jest numer GTIN najwyższego poziomu pakowania w strukturze opakowań produktów, oraz IZ (37) oznaczający liczbę tych opakowań Drzewo decyzyjne kodów kreskowych Rodzaje jednostek i zasady ich znakownia LZIP_3_LW 201 3

4 Ogólne zasady tworzenia etykiet Jednostki logistyczne z jednostkami utworzonymi dla celów transportu i dystrybucji; przykładem jednostki logistycznej może by paleta. Stosowanie etykiety logistycznej GS1 umożliwia użytkownikom unikalną identyfikację oraz śledzenie ruchu i pochodzenia jednostek w całym łańcuchu dostaw. Każda jednostka logistyczna musi by jest identyfikowana swoim unikalnym numerem Seryjnym Numerem Jednostki Wysyłkowej (). Skanowanie umieszczonego na jednostce logistycznej i przedstawionego w kodzie kreskowym numeru umożliwia śledzenie fizycznego przepływu jednostek w i wiązane go z przepływem informacji biznesowych. 204 Numer w zastosowaniach Użycie do identyfikacji poszczególnych jednostek stwarza możliwości wprowadzenia szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: przeładunek kompletacyjny (tzw. cross docking ), śledzenie trasy wysyłek, automatyczne przyjęcia dostaw, itp. Dane dodatkowe, np. numer partii, data najlepsze do, identyfikacja jednostek handlowych zawartych w jednostce logistycznej, mogą być także przedstawione na etykiecie logistycznej. 205 Element obowiązkowy GS1 składa się z trzech części. Część górna etykiety zawiera dowolne informacje tekstowe. Część środkowa zawiera informacje tekstowe oraz interpretację symboli kodów kreskowych w formacie czytelnym wzrokowo. Część dolna zawiera symbole kodów kreskowych. Numer jest jedynym obowiązkowym elementem jednostki logistycznej i jest generowany przez firm tworzącą jednostkę logistyczną. Najlepszą praktyką jest, aby firma tworząca jednostkę logistyczną stosowała swój własny prefiks firmy Struktura numeru obowiązująca w Polsce Zasady identyfikacji jednostek, zawartości jednostek, określania ilości określania miar określania dat określania numeru partii/serii inne informacje

5 Zawartość Jednorodna Charakterystyka cztery główne typy jednostek Standardowa jednostka logistyczna regularnie Niestandardowa jednostka logistyczna nieregularnie Typ logistycznej Niestandardowa jednorodna jednostki Standardowa jednorodna Oznakowanie jednostek Dane obowiązkowe Dane zalecane Jeżeli jednostka jest jednostkę handlową GTIN (jednostki logistycznej),zdefiniowany za pomocą IZ (01) Jeżeli jednostka nie jest jednostkę handlową GTIN (zawartości) i liczba, zdefiniowane za pomocą IZ (02) i (37) GTIN (zawartości) i liczba, zdefiniowane za pomocą IZ (02) i (37) Niejednorodna regularnie nieregularnie Standardowa niejednorodna GTIN (jednostki logistycznej), zdefiniowany za pomocą IZ (01) wyłącznie wtedy, gdy jednostka jest jednostką handlową Niestandardowa niejednorodna JL o stałej ilości lub masie JL o zmiennej ilości lub masie Jednostka logistyczna zawierająca pojedynczą jednostkę handlową: Ten rodzaj jednostki odnosi się do jednostki, która jest jednoczenie jednostkę handlową i logistyczną. Ten typ palety dotyczy między innymi sprzętu gospodarstwa domowego, np. lodówka. 2. Jednostka logistyczna zawierająca jednostki handlowe detaliczne, bez opakowań zbiorczych pośrednich zawierającej więcej ni jedną jednostkę handlową detaliczną. Jednostka logistyczna może zawiera stał bądź zmienną liczbę jednostek handlowych bez opakowań zbiorczych pośrednich. Przykładem może być paleta zawierająca 5 litrowe butelki wody mineralnej

6 3. Jednostka logistyczna zawierająca standardowe opakowania zbiorcze pośrednie Ten rodzaj jednostki to paleta zawierająca określoną liczb jednostek handlowych detalicznych. Jednostki handlowe detaliczne są dodatkowo pogrupowane w opakowania zbiorcze, np. pudła, tacki, zgrzewki. Ten rodzaj odnosi się do palety zawierającej butelki wody mineralnej pogrupowane w zgrzewki i umieszczone na palecie Jednostka logistyczna, będąca jednoczenie jednostkę handlową, zawierająca jedno pudło ze stałą ilością jednostek handlowych detalicznych Ten rodzaj odnosi się do jednostki logistycznej, zawierającej stał liczb jednostek handlowych detalicznych, zapakowanych w jedno pudło. Pudło to jest umieszczone na palecie, będącej jednoczenie jednostkę logistyczną i handlową. Przykładem tego rodzaju jest paleta zawierająca pudło ze stał ilością paczek z płatkami śniadaniowymi Jednostka logistyczna zawierająca standardowe zgrupowania z nieokodowanymi jednostkami handlowymi o stałej wadze zawierającej skrzynie o stałej ilością. Jednostki handlowe detaliczne nie s identyfikowane przy pomocy numeru GTIN i nie są oznaczone kodami kreskowymi. Jednostki detaliczne bądź ważone w punkcie sprzedaży detalicznej. Ten rodzaj dotyczy np. jabłek luzem w skrzyniach o stałej ilością na 6. Jednostka logistyczna, będąca także jednostkę handlową, zawierająca stałą ilość (wagę) jednostek handlowych o zmiennej ilości Ten rodzaj odnosi się do jednostki logistycznej, zawierającej jednostki nie oznaczone kodami kreskowymi, o stałej ilością. Taka paleta jest jednoczenie jednostkę handlową i logistyczną. Paleta o stałej wadze z owocami luzem jest przykładem tego typu. palecie Jednostka logistyczna zawierająca standardowe zgrupowania (o stałej ilością) z towarami o zmiennej ilości Ten rodzaj jednostki odnosi się do palety zawierającej jednostki handlowe o zmiennej ilością, oznaczone kodem kreskowym. Jednostki te pakowane s w opakowania zbiorcze o stałej ilością. Paleta zawierająca paczkowaną krojoną wędlinę, pakowaną w pudła o stałej masie, jest przykładem tego typu. 8. Jednostka logistyczna zawierająca zgrupowania jednostek handlowych o zmiennej ilości Ten przykład dotyczy palety, zawierającej okodowane jednostki handlowe o zmiennej ilości. Dodatkowo jednostki te są pakowane w opakowania zbiorcze. Paleta z kurczakami o zmiennej ilości w opakowaniu pośrednim jest przykładem tego rodzaju palety

7 9. Jednostka logistyczna zawierająca towary o zmiennej ilością, bez opakowań zbiorczych zawierającej niedetaliczne okodowane jednostki handlowe o zmiennej ilością. Ten rodzaj jest stosowany dla towarów zamawianych i fakturowanych zgodnie z daną jednostkę miary. (np. w kilogramach). Przykład: jedna lub więcej półtusza o zmiennej wadze na palecie Jednostka logistyczna zawierająca nieokodowane jednostki handlowe o zmiennej ilością luzem bez opakowań pośrednich zawierającej jednostki handlowe o zmiennej ilości luzem. Rodzaj ten jest stosowany w odniesieniu do jednostek handlowych zamawianych i fakturowanych zgodnie z daną jednostkę miary (np. w kilogramach). Przykład arbuzy zamawiane w kilogramach i dostarczane w paletach skrzyniowych Jednostka logistyczna, zawierająca grupowania jednostek handlowych o zmiennej ilości sprzedawanych na sztuki zawierającej zmienną liczb jednostek zapakowanych w pudła. Główki kapusty o zmiennej liczbie w pudłach są przykładem tego typu. 12. Paleta mix Ten rodzaj jednostki odnosi się do palet niejednorodnych (mix). S to palety, zawierające różne rodzaje jednostek handlowych o różnych numerach GTIN

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business Polska EANCOM w handlu i transporcie www.gs1pl.org The global language of business Wprowadzenie... 3 Historia EANCOM... 3 Handel a transport z punktu widzenia EDI... 5 Ogólny model przepływu danych...

Bardziej szczegółowo

PROCES KOMPLETACJI W BRANŻY DETALICZNEJ SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH

PROCES KOMPLETACJI W BRANŻY DETALICZNEJ SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH PROCES KOMPLETACJI W BRANŻY DETALICZNEJ SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH Monika ODLANICKA-POCZOBUTT, Ewa KULIŃSKA Streszczenie: Proces kompletacji jest istotnym ogniwem każdego systemu logistycznego. Błędy

Bardziej szczegółowo

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Dyrektywa Rady 2010/45/UE Dlaczego uwagi wyjaśniające? Uwagi wyjaśniające mają na celu zapewnienie lepszego rozumienia przepisów prawnych przyjmowanych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia ROZDZIAŁ 4 RAKSSQL Zamówienia Spis treści Zamówienia 4-1 Zamówienia od odbiorców 4-3 Automatyczne realizowanie zamówień 4-14 Import z pliku EDI 4-16 Raport z importu EDI 4-19 Zamówienia do dostawców 4-23

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja projektu. dla firmy Zacisze S.A. Specyfikacja projektu. Strona 1/20

Specyfikacja projektu. dla firmy Zacisze S.A. Specyfikacja projektu. Strona 1/20 dla firmy Zacisze S.A. Strona 1/20 1 Wprowadzenie Specyfikacja opisuje prace, które będą podjęte przez firmę Zacisze S.A. i firmę wdrożeniową w celu realizacji projektu Automatyzacja procesów B2B w zakresie

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE Witold Hołubowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o. Krzysztof Samp Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp.

Bardziej szczegółowo

Interfejs standardowy systemu

Interfejs standardowy systemu Interfejs standardowy systemu opracowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA SPIS TREŚCI: MODUŁ MAGAZYNOWY... 3 ROZPOCZĘCIE PRACY Z MODUŁEM MAGAZYNOWYM... 5 URUCHOMINIE MODUŁU MAGAZYNOWEGO... 6 ZAKŁADANIE MAGAZYNÓW... 9 RODZAJE DOKUMENTÓW...11

Bardziej szczegółowo

Sterownik. zasady obsługi. moduł programu Madar 7

Sterownik. zasady obsługi. moduł programu Madar 7 Sterownik zasady obsługi moduł programu Madar 7 MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

ISTC Międzynarodowy Standard Kodujący dla Tekstów

ISTC Międzynarodowy Standard Kodujący dla Tekstów ISTC Międzynarodowy Standard Kodujący dla Tekstów Podręcznik użytkownika Podsumowanie: Dokument jest podręcznikiem przygotowanym przez Międzynarodową Agencję ISTC, który wyjaśnia zastosowanie standardu

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne w zakresie magazynowania żywności cz. II

Wymagania techniczne w zakresie magazynowania żywności cz. II NOWOCZESNE HALE 5/14 TRANSPORT WEWNĘTRZNY I MAGAZYNOWANIE mgr inż. Tomasz Borowy Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, mgr inż. Dawid Biskup Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wymagania

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Jolanta KRYSTEK Streszczenie: Praca dotyczy wybranych aspektów gospodarki magazynowej. W artykule omówiono fazy procesu magazynowania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH Grzegorz ĆWIKŁA Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienia związane z integracją systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo