Volvo BUS Corporation VOLVO POLSKA AUTOBUSY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Volvo BUS Corporation VOLVO POLSKA AUTOBUSY"

Transkrypt

1 Volvo BUS Corporation VOLVO POLSKA AUTOBUSY Szanowni Państwo, Ogólne Wymagania Logistyczne stanowią załącznik do ogólnych umów handlowych zawieranych pomiędzy dostawcą i Volvo. Nie zmieniają one, ani nie poprawiają obowiązujących umów, stanowią jedynie uzupełnienie dokumentacji dotyczącej zadań i obowiązków związanych z codzienną pracą w zakresie obsługi procesów logistycznych w współpracy z Volvo Polska Autobusy. Dokument ten jest uznawany za integralną część dokumentów wyznaczających standardy jakościowe obowiązujące w współpracy pomiędzy dostawcą a Volvo Polska Autobusy oraz określa wytyczne stanowiące podstawę do oceny jakości dostaw oraz przepływu dokumentów dostarczanych do Volvo Polska Autobusy. Dokument opublikowany został na Supplier Portal przeznaczonym do komunikacji pomiędzy Volvo a dostawcą, każda następna aktualizacja tego dokumentu będzie również udostępniona w tym miejscu. Wszelkie pytania związane z treścią poniższego dokumentu należy kierować do osoby kontaktowej w Dziale Logistyki w Volvo ( kontrolera materiałowego) Daniel Budak Supply Chain Manager Complete Bus Europe Volvo Polska Sp. z o.o

2 Spis treści 1 CEL INSTRUKCJI ZASADY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE REALIZACJI HARMONOGRAMÓW PRACA Z ZAMÓWIENIAMI I POTWIERDZENIAMI Zamówienia prototypowe i zamówienia zakupowe Zamówienia tekstowe PDF Schedule Zamówienia w systemie Kanban External DOKUMENTY ZWIĄZANE Z DOSTAWĄ: DISPATCH NOTE, WZ I FAKTURY EDI / WEBEDI Faktura EDI / WEBEDI Zamówienia tekstowe Zamówienia zakupowe M i zamówienia prototypowe Zamówienia w systemie Kanban External PAKOWANIE Dostawy / części Missing owe Etykiety Dokumenty Faktury Zwroty i reklamacje Wymagania ogólne: Dostawcy posiadający kontrakt na opakowania Volvo TRANSPORT Załadunek EDI Podstawowe pojęcia Proces wdrażania dostawców do systemu EDI Postępowanie po wdrożeniu WEBEDI CZĘŚCI NIEBEZPIECZNE ZAŁACZNIKI Volvo Group mandatory information to be stated on supplier invoices Transport Label Page 2/22

3 10.3 Instrukcja transportu - opakowania typu bluebox y Etykieta MISSING Etykieta informacyjna: części prototypowe Dokument Acceptance Standardy etykietowania dostaw w systemie Kanban External Etykieta: Kanban External Transport Instruction TBR Template Page 3/22

4 1 CEL INSTRUKCJI Celem niniejszej instrukcji jest przedstawienie szczegółowych wymagań Volvo Polska Autobusy wobec swoich dostawców produkujących wyroby bądź wykonujących usługi, w celu zapewnienia zgodności pod względem terminowości, ilości i jakości dostarczanych materiałów. Poniższy dokument określa minimalne wymagania jakie powinien spełniać dostawca firmy Volvo Polska Autobusy. Dodatkowe wymagania zróżnicowano w zależności od specyfiki asortymentu dostarczanego przez dostawcę. Wszystkie wymagania zawarte w poniższej instrukcji są zgodne z założeniami przedstawionymi w ogólnych dokumentach: Umowa Ramowa z załącznikami (Framework Agreement with Appendix, Generalne Warunki Zakupowe - General Purchasing Conditions, Umowa Logistyczna - Material Supply/Logistic Agreement) oraz KEP 7. W przypadku sprzeczności tej instrukcji z wyżej wymienionymi dokumentami pierwszeństwo mają Umowa Ramowa z załącznikami (Framework Agreement with Appendix), Generalne Warunki Zakupowe (General Purchasing Conditions) oraz KEP 7. 2 ZASADY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE REALIZACJI HARMONOGRAMÓW Dostawca zobowiązany jest do wyznaczenia osób kontaktowych wraz z osobami zastępującymi w przypadku nieobecności kontrolera i dostawcy. W przypadku firm zagranicznych osoba kontaktowa jak i osoba zastępująca musi znac język angielski w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie. Przy komunikacji mailowej wymagane jest, aby każdorazowo zawierał on stopkę z podstawowymi danymi: imię nazwisko nadawcy, stanowisko nadawcy, pełna nazwa firmy, numer telefonu kontaktowego. Page 4/22

5 3 PRACA Z ZAMÓWIENIAMI I POTWIERDZENIAMI OGÓLNE WYMAGANIA LOGISTYCZNE WERSJA 1 Dostawca jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia daty realizacji zamówienia oraz ilości w zamówieniu jedynie w przypadku zajścia jakichkolwiek zmian w stosunku do harmonogramu. Brak potwierdzenia w ciągu 5 dni od daty wysłania zamówienia/harmonogramu równoważna jest z realizacją zamówienia zgodnie z jej pierwotnymi warunkami. Wszelkie zmiany daty realizacji oraz ilości muszą być uzgadniane z kontrolerem materiałowym i nie mogą być dokonywane bez jego zgody. W przypadku niedostarczenia części w potwierdzonym terminie, dostawca zostanie obciążony kosztami związanymi z przyspieszonym transportem rutynowym lub extra transportem, zamawianym przez kontrolera materiałowego Volvo (rush transport), a także wszelkimi kosztami związanymi z konsekwencjami niedostarczenia materiału na czas w procesie produkcyjnym. 3.1 Zamówienia prototypowe i zamówienia zakupowe Każde zamówienie prototypowe i zamówienie zakupowe Stand Alone musi być potwierdzone przez dostawcę. Potwierdzenie dotyczy terminu realizacji zamówienia, ceny i ilości zamówionych części. Niepotwierdzenie dokumentu (w ciągu 5 dni) przez dostawcę traktowane jest, jako przyjęte do realizacji na warunkach zawartych w zamówieniu. W przypadku problemów z dostarczeniem zamówionych części prototypowych lub zamówień zakupowych Stand Alone na czas, dostawca jest zobligowany do poinformowania o tym fakcie: osobę wystawiającą zamówienie osobę odpowiedzialną za obszar dostaw prototypowych w danej jednostce Volvo. W przypadku VPI: Zamówienia tekstowe Zamówienia tekstowe są zamówieniami nie zawierającymi PN Volvo. Charakteryzuje je ciąg znaków rozpoczynających się od DANE DOSTAWCY: NAZWA I ADRES numer PARMA dostawcy IMIĘ I NAZWISKO KONTROLERA / NR TEL. ADRES MAIL owy OSOBY KONTAKTOWAJ PO STRONIE VOLVO Tekst pojawia się na wydruku zamówienia tekstowego. Informację tą również należy umieścić na dokumencie WZ. Page 5/22

6 3.3 PDF Schedule OGÓLNE WYMAGANIA LOGISTYCZNE WERSJA 1 Supplier Name Address Tel Volvo PN numer materiału Volvo Nazwa materiału er Numer kontraktu-numer zamówienia jaki ma być wpisany na dok.wz i fakturę DAY WEEK MONTH Format daty Różnica(zmiany) w ilości miedzy tym a poprzednim harmonogramem Otwarta ilość do dostarczenia - FZ - TOZ FCT Ilość skumulowana (ilość skumulowana z delivered qty-ilość już dostarczona + otwarte harmonogramy w firm zone, trade=off zone+forecast) Ilość dostarczona Data dla której części z linii harmonogramu jest w firm zone Data dla której części z linii harmonogramu jest w trade-off zone Volvo PN (material) numer materiału Volvo. Description of the material opis materiału. GPS order ref. numer kontraktu, aktualny numer zamówienia, numer ten ma być podawany, jako numer zamówienia w dokumentach WZ i fakturach Page 6/22

7 Cumulated quantity ilość skumulowana z otwartych harmonogramów (suma ilości z dat w firm zone, trade-off zone, forecast y - nie oznacza ilości zamówionej jednorazowo do dostarczenia) Delivered qty ilość dostarczona do tej pory Firm zone - Firm Zone (FZ) strefa 1 zielone światło do produkcji Linie harmonogramu w tym obszarze traktuje się jako zamrożone, a tym samym w pełni wiążące. Każda zmiana w tym okresie musi być potwierdzona zarówno przez sprzedającego jak i kupującego. Dla tego konkretnego przykładu linia zamrożona jest z datą delivery date do , ponieważ firm zone to: oznacza, że wszystkie linie do tej daty są w firm zone = zamrożone Trade-off zone - okres, w którym Volvo bierze odpowiedzialność za komponenty zakupione przez dostawcę. Parametr omawiany podczas podpisywania kontraktu zwany OCT ORDER COVERAGE TIME.Okres odpowiedzialności Volvo za materiały bazowe i pod komponenty kupione przez dostawcę na podstawie prognozy w celu zapewnienia produkcji części. W przypadku wypowiedzenia kontraktu na daną część dostawca może wziąć odpowiedzialność za zakupione komponenty wynikające z zapotrzebowania wg prognozy na ten okres. Dotyczy to jednak jedynie sytuacji, kiedy materiał ten nie może być wykorzystany do produkcji innych komponentów dla Volvo lub innych klientów dostawcy. Linie harmonogramu objęte tym okresem mogą być aktualizowane w zależności od planowanej produkcji w firmie Volvo. Dla tego konkretnego przypadku części w trade-off zone to części pomiędzy datą a Trade-off zone strefa 2 zielone światło na zakup materiałów wejściowych komponentów, materiałów RAW Forecast - prognoza wszystkie części z delivery date większe niż w trade-off zone, w naszym przykładzie powyżej to tylko prognoza dla części. Nie jest to zamówienie. Ilość zamówiona obejmuje forecast który nie jest zamówieniem- jest to ilości znajdująca się w kolumnie change. Ilość w firm zone (w naszym przypadku do ) nie ulegnie zmianie automatycznie, może być zmieniona przez kontrolera, ale tylko po uprzednim uzgodnieniu tej zmiany z dostawcą. Ilość ta pozostanie otwarta do momentu dostawy części do VPI i zarejestrowaniu dostawy w naszym systemie. Oznacza to, że dla dostawcy ta ilość jest widoczna, jako otwarta do momentu, aż Volvo wprowadzi dostawę do systemu nawet, jeśli część została już wysłana przez dostawcę, a jest nadal w drodze. Ilości w trade-off zone i prognozie mogą się zmieniać w zależności od potrzeb produkcyjnych Volvo przy każdej aktualizacji harmonogramu. Harmonogram: nie zawierają ceny - cena powinna być podana na fakturze, zgodnie z kontraktem. Dostawcy używający WEBEDI muszą dokonać administracji swoich części na stronie WEBEDI i wpisać tam ceny dla każdego PN. mogą zawierać numery części dostawcy - zgodnie z polityką Volvo powinniśmy używać tylko PN Volvo. Dostawcy używający WEBEDI muszą dokonać administracji swoich części na stronie WEBEDI i wpisać tam swoje PN y dla każdego PN Volvo. Page 7/22

8 3.4 Zamówienia w systemie Kanban External OGÓLNE WYMAGANIA LOGISTYCZNE WERSJA 1 Podstawą do realizacji zamówienia i organizacji dostaw w przypadku materiałów dostarczanych w systemie Kanban jest dokument JIT CALL w którym określony jest termin dostawy oraz karta Kanban. Etykieta NUMER CZĘŚCI RODZAJ OPAKOWANIA V-EMB ILOŚĆ WYWOŁANA KANBAN Zamówienie DANE DOSTAWCY: NAZWA I ADRES DATA WYWOŁANIA DOSTAWY DATA REALIZACJI DOSTAWY Page 8/22

9 4 DOKUMENTY ZWIĄZANE Z DOSTAWĄ: DISPATCH NOTE, WZ I FAKTURY Każdy dostawca ma mierzony wskaźnik Precyzja Dostaw. Wskaźnik wyznaczany jest na podstawie zestawienia danych: data dostawy z harmonogramu wraz z zamówioną ilością względem daty wystawienia dokumentu dostawy WZ i ilości dla każdej części na dokumencie. 4.1 EDI / WEBEDI Realizując dostawy EDI lub WEBEDI dostawca zobowiązany jest do: utworzenia awiza wysyłki w systemie i przesłanie go do Volvo przez EDI/WEBEDI. Utworzone awizo musi być wysłane przez system EDI/WEBEDI najpóźniej w dniu fizycznej wysyłki materiału (przed dostarczeniem towaru do Volvo). Brak dokumentu uniemożliwia zarejestrowanie dostawy materiału w systemie SAP, co powoduje wstrzymanie, bądź opóźnienie płatności faktury. Wpływa to również na wskaźnik Precyzja Dostaw. Brak awiza może zaburzyć ilości materiału do dostarczenia widoczne w harmonogramie, wydrukowania etykiet i dołączenie ich do opakowań, wydrukowania awiza wysyłki i dołączenie go, jako dokument dostawy do wysyłanego materiału, zgodnego z awizem w systemie (patrz: utworzenia awiza wysyłki) utworzenia faktury dotyczącej danej wysyłki i przesłanie jej do Volvo używając EDI. W przypadku WEBEDI pomimo wystawienia awiza wysyłki, ilość widoczna w harmonogramie pozostanie otwarta do momentu dostawy części do VPI i zarejestrowania jej w systemie Volvo. Dla dostawcy oznacza to, że ilości ta pozostaje widoczna, jako otwarta, aż do momentu przesłania kolejnej aktualizacji harmonogramu. W przypadku braku wymaganych informacji faktura zostanie zwrócona dostawcy, w celu uzupełnienia jej, co może prowadzić do opóźnień w płatnościach. W przypadku faktur wystawianych w systemie EDI / WEBEDI nadawca będzie dodatkowo zobowiązany przesłać poprawioną fakturę w formie papierowej. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w punkcie 9 niniejszej instrukcji Faktura EDI / WEBEDI Faktury generowane przez system EDI bądź WEBEDI nie mogą zawierać dodatkowych kosztów za wszelkiego rodzaju usługi takie jak: koszty transportu, koszty za opakowania, dodatkowe usługi bez nadanego numeru Volvo. Umieszczenie takich dodatkowych pozycji na tych fakturach spowoduje zablokowanie dokumentu do płatności. Dodatkowe koszty należy umieszczać każdorazowo na osobnej fakturze i przesyłać ją do firmy Volvo tradycyjną drogą pocztową. W przypadku WEBEDI nie istnieje możliwość wystawienia w systemie jakiegokolwiek dokumentu z datą wsteczną. Ma to szczególne znaczenie w przypadku faktur, gdyż data wystawienia faktury zarówno w Państwa systemie jak i WEBEDI musi być taka sama. 4.2 Zamówienia tekstowe Dokument WZ i faktura dla zamówień tekstowych muszą być w formie papierowej, nie ma możliwości stworzenia ich w WEBEDI i EDI. Zamówienia tekstowe są zamówieniami nie zawierającymi PN Volvo charakteryzuje je ciąg znaków rozpoczynających się od Zamówienia zakupowe M i zamówienia prototypowe Dokument WZ i faktura dla zamówień prototypowych muszą być w formie papierowej, nie ma możliwości stworzenia ich w WEBEDI i EDI. Zamówienia prototypowe lub zakupowe są generowane w formacie PDF. Numer zamówienia tego typu występuje w formie ciągu znaków: XXX-YYYYYY-ZZZ, gdzie X oznaczają kod osoby składaj zamówienie, Y numer zamówienia, a Z typ zamówienia. Skrócona wersja zamówienia wygląda w następujący sposób: MYYYYYY. Page 9/22

10 Żaden ze znaków reprezentujących zamówienie prototypowe bądź zakupowe nie określa miejsca dostarczenia towaru (suffix / gate doc informacja zawarta w ). Dokumenty do zamówień zakupowych bądź prototypowych powinny zawierać opis przeznaczenia części zgodnie z informacją zawartą z zamówieniu: numer auta, numery części VOLVO, numer i nazwa projektu, (jeżeli występuje). 4.4 Zamówienia w systemie Kanban External Dla dostaw zamawianych w systemie Kanban External dokument wysyłki należy wystawić osobno, a w polu tekstowym Transport ID opisać nazwą KANBAN. Oznaczenie dokumentu nazwą KANBAN NAZWA ORAZ ADRES DOSTAWCY NUMER CZĘŚCI NUMER ZAMÓWIENIA Page 10/22

11 5 PAKOWANIE 5.1 Dostawy / części Missing owe Materiały missingowe są to materiały uszkodzone lub brakujące pilnie potrzebne na linie produkcyjną w Volvo. Zamawiane w trybie pilnym po uzgodnieniu z dostawcą. Materiał missing owy powinien być pakowany osobno oraz jednoznacznie opisany (skrzynia/opakowanie i materiał). Przykład etykiety MISSING owej w załączniku: 5.2 Etykiety W celu identyfikacji i poprawy efektywności przepływu materiałów, dostawca zobowiązany jest do stosowania międzynarodowych standardów dla przemysłu motoryzacyjnego w postaci etykiety transportowej ODETTE (OTL) w wersji 1.4 instrukcja dotycząca zawartości etykiet jak i sposobu pakowania znajduje się w Wymagane jest również oznaczanie części dostarczanych w procesie prototypowym lub missing owym. W zależności od specyfiki zamówienia należy zastosować etykietę informacyjną: missing ową prototypową kartą kanban 5.3 Dokumenty W celu zapewnienia identyfikacji materiału, dostawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą części kompletne i prawidłowo uzupełnione dokumenty. Wymagane jest, aby dokumenty materiałowe zawierały: a) kompletną nazwę i adres dostawcy, b) numer dostawcy Volvo (przypisany i określony przez Volvo numer identyfikacyjny dostawcy (PARMA)), c) datę wystawienia dokumentu (AKTUALNA data wysyłki), d) numer dokumentu, Numer WZ ten sam numer powinien zostać użyty na elektronicznym dokumencie WZ wystawionym w EDI/WEBEDI (AVIEXP/DESADV), e) numer zamówienia/harmonogramu/numer przepustki materiałowej, f) dostarczoną ilość, g) opis materiału, oznaczony numerem części Volvo, h) jednostkę miary - zgodną z jednostką miary określonej w harmonogramie/zamówieniu/kontraktem, i) dokumenty dotyczące towarów niebezpiecznych - zgodnie z wymaganiami międzynarodowych ustaw ADR, IMDG (należy umieszczać w oddzielnej kopercie oznaczonej "towary niebezpieczne"). Aby zapewnić standaryzację procesu rozładunku oraz jego sprawny przebieg na terenie Volvo Polska Autobusy dopuszczalny jest jeden wariant przekazywania dokumentów obowiązujący dla całej dostawy zakładający, że wszystkie dokumenty znajdują się przy paczce oznaczonej jako pierwsza (1/...). Standard oznaczania opakowań zbiorczych zgodny z wymaganiami standardu Odette () Dokumenty należy zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi i umieścić w kopercie na zewnętrznej stronie opakowania. Obowiązuje zasada zgodnie, z którą jeden dokument odpowiada jednemu opakowaniu zbiorczemu. W przypadku dokumentu odnoszącego się do kilku jednostek opakowaniowych należy w dokumencie pogrupować materiał tak, aby dana grupa odpowiadała danemu opakowaniu zbiorczemu. Wraz z dostawą mogą być przesyłane jedynie dokumenty: a) WZ, b) Delivery Note, c) kopia faktury (oryginały faktur należy dostarczyć bezpośrednio do księgowości). Każda dostawa do zamówienia tekstowego musi być opisana numerem reklamacji lub nazwiskiem osoby zamawiającej, przywołanej w nagłówku zamówienia. Page 11/22

12 5.4 Faktury Zakres informacji wymaganych na fakturze do jej realizacji definiuje dla całej Grupy Volvo dokument: Volvo Group mandatory information to be stated on supplier invoices Każda faktura, przesyłana do jednostki z Grupy Volvo musi być zgodna z wytycznymi przedstawionymi w powyżej wymienionym dokumencie. Pola wymagane na fakturze: 1. typ/rodzaj dokumentu Faktura lub Korekta, 2. data wystawienia faktury, 3. numer faktury, 4. adres wystawiającego fakturę, 5. adres dostawy, 6. numer zamówienia (GPS Reference Order Number ) lub numer referencji workflow, - numer zamówienia (GPS Reference Order Number), XXX /XXXXXX/ XXX Prefix Numer Suffix Prefix Numer Suffix Numer Zakupowca Wewnętrzny numer referencyjny Numer suffix Volvo Umożliwiający identyfikację rodzaju zamówionego materiału. Przyrostek ten oznacza wewnętrzny adres towarów i obsługi administracyjnej zarządzania materiałem ( nie należy mylić go z suffix em fabryki/miejscem dostawy materiału). Typy suffix ów: czesci standardowe czesci CA czesci dla Spare Parts części prototypowe 7. kompletna nazwa dostawcy, adres, 8. waluta fakturowania. Faktura musi mieć taką samą walutę jak na harmonogramie/zamówieniu/kontrakcie, 9. Ilość i/lub rodzaj towarów lub usług zgodnie z harmonogramem/zamówieniem. W celu prawidłowego połączenia jej z dokumentem dostawy należy uzupełnić następujące informację: - numer części Volvo i dostawcy, w zależności od tego, co jest określone w harmonogramie/zamówieniu. Jeżeli numer nie zostanie określony w zamówieniu, opis pozycji musi jasno odnosić się do dostarczonego produktu lub usługi/nazwisko osoby zlecającej usługę, - opis części, - ilość części, cenę jednostkowa i ogólna, całkowita wartość faktury, - w określonych przypadkach numer auta/podwozia. 10. numer dokumentu, numer WZ ten sam numer powinien zostać użyty zarówno na elektronicznym (wystawionym w EDI/WEBEDI (AVIEXP/DESADV)) jak i papierowym dokumencie WZ. 11. data dokumentu dostawy (data wysyłki), 12. kraj pochodzenia, 13. deklaracja dostawcy określająca kraj pochodzenia materiału wymagany przez urząd celny, 14. całkowita wartość dostawy, 15. numer VAT dostawcy, 16. numer VAT odbiorcy, Page 12/22

13 17. stawka VAT, 18. Kwotę podatku od wartości dodanej określoną według podstawy opodatkowania dla każdej stawki podatku lub zwolnienia, cenę jednostkową bez podatku oraz dyskonta lub rabaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej. 19. Jeżeli VAT nie jest pobierany, odniesienie do "zwolniony ze stawki VAT zwolnionego" 20. Jeśli waluta na fakturze jest inna niż lokalna waluta, kwotę podatku VAT należy podać w obu walutach. 5.5 Zwroty i reklamacje Wymagane jest, aby materiał wracający do Volvo był zaopatrzony w następujące informacje: dane kontaktowe osoby zlecającej usługę, numer reklamacji / przepustki, numer przepustki, na której wyjechał / numer zamówienia. 5.6 Wymagania ogólne: Dostawca zobowiązany jest do: 1. tam gdzie nie jest to wyspecyfikowane (w przypadku braku instrukcji pakowania) doboru zoptymalizowanego opakowania tak, aby minimalizować puste, niewykorzystane przestrzenie wewnątrz opakowania, 2. przestrzegania ilości i rodzaju opakowania zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w karcie Kanban lub instrukcji pakowania. 3. zapewnienia opakowania dostosowanego do ciężaru i charakterystyki kształtowej dostarczanego materiału, 4. stosowania opakowań przystosowanych do piętrowania, 5. stosowania jedynie opakowań nie wykazujących obniżonej wytrzymałości wynikającej z uszkodzeń lub wyeksploatowania, 6. umocowania przesyłki do palety przy pomocy folii stretch i/lub taśm bindujących uniemożliwiający jej przemieszczanie się po powierzchni palety podczas rozładunku, 7. jeśli nie wyspecyfikowano inaczej dla materiałów narażonych na zniszczenia lub szczególnie delikatnych w swej konstrukcji, do stosowania dodatkowego zabezpieczenie w postaci foli bąbelkowej lub przegród separujących i wypełnień w opakowaniu, 8. upewnienia się, że elementy przesyłki nie wystają poza obręb palety. Jeżeli ze względu na gabaryty materiału nie ma możliwości zapewnienia opakowania takiego aby krawędzie materiału nie wystawał poza jego obrys, należy zabezpieczyć materiał tak, aby nie uległa uszkodzeniu i/lub nie uszkodził innej przesyłki, 9. ułożenia przesyłek na palecie zgodnie z zasadą, że elementy (np. kartony) lżejsze przesyłki układane są na elementach ciężkich. 10. jednoznacznego opisu dostarczonej paczki zgodnego z wymaganiami standartu Odette 11. zapewnienia jednoznacznej identyfikacji każdej części poprzez oznaczenie jej numerem Volvo, 12. zapewnienia dostępności dokumentów, bez konieczności wcześniejszego rozpakunku materiału ( patrz pkt: ), 13. przedstawienia kontrolerowi materiałowemu warunków i zasad magazynowania dostarczanych materiałów, 14. oznaczenie opakowań zawierających materiał, który może być składowany jedynie w magazynie zamkniętym, 15. dostarczania na oddzielnej palecie opakowań z materiałem zamawianym w systemie Kanban oraz materiałów prototypowych. Za jakość opakowania materiału jak i zawartość przesyłki odpowiada dostawca. Jest on zobowiązany do opakowania materiału w sposób umożliwiający jego prawidłowy przewóz, rozładunek i rozpakunek u odbiorcy. Rozładunek każdego z dostarczanych materiałów odbywa się za pomocą wózka widłowego, dlatego dostawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczenia przesyłki. W przypadku materiału występującego pod jednym numerem Volvo, ale składającym się z kilku podzespołów, wszystkie podzespoły muszą być opisane zgodnie z zasadą PN (zestaw), pozwalającą na łatwe zidentyfikowanie materiału. Przykład: (zestaw). W przypadku dostaw sekwencyjnych części z zestawu na dany autobus / stacje nie mogą być dzielone między dostawami. Page 13/22

14 5.7 Dostawcy posiadający kontrakt na opakowania Volvo Dostawcy posiadający kontrakt na opakowania Volvo, a nie posiadający instrukcji pakowania wysłanych z Volvo zobligowany jest do stworzenia i przesłania do akceptacji do kontrolera materiałowego w Volvo swojej propozycji pakowania. W przypadku istnienia instrukcji opakowaniowej stworzonej przez Volvo dostawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań opakowaniowych w nich zawartych. Wszelkie odstępstwa uniemożliwiające pakowanie zgodne z aktualną instrukcją wynikające z przyczyn losowych / procesowych należy niezwłocznie przekazać kontrolerowi materiałowemu jeszcze przed wysyłką materiału, obowiązują wówczas ogólne zasady pakowania. W sytuacji zajścia potrzeby zmiany instrukcji pakowania dostawca powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie kontrolera materiałowego. Istnieje możliwość modyfikacji instrukcji pakowania przez dostawcę, jednak każda wprowadzona zmiana musi zostać przesłana do akceptacji do kontrolera materiałowego lub osoby odpowiedzialnej za pakowanie w dziale logistyki w Volvo, jeszcze przed fizyczną wysyłką materiału. Wszelkie zmiany wprowadzane do instrukcji pakowania nie mogą zaprzeczać ogólnym zasadą pakowania przedstawionym w poprzednim punkcie. Gdy instrukcja opakowaniowa przewiduje użycie opakowania typu Volvo Bluebox (500, 750, 780, 840) wymagane jest, aby pojedyncze box y ustawione były na palecie według zasad wymienionych w załączniku. Page 14/22

15 6 TRANSPORT Transporty realizowane są rutyną VGLS. Dostawca jest zobowiązany postępować zgodnie z instrukcją transportową () zasady tworzenia transportów rutynowych. Forma tworzenia zleceń/rezerwacji transportowych zależy od ilości dostaw w ciągu roku: - ponad 15 dostaw w ciągu roku, dostawca tworzy zlecenie w systemie Atlas - poniżej 15 dostaw w ciągu roku, dostawca przesyła zlecenie w formie szablonu do przewoźnika mailem lub faksem. Tworząc transport rutynowy w systemie Atlas dostawca jest zobowiązany do wskazania numerów dokumentów POC do danej dostawy, które ułatwią identyfikację nadanej wysyłki. Niezależnie od formy: czy to szablon czy to bezpośrednio w systemie Atlas, dokument ten należy przesłać nie później niż do godz. 11 dnia poprzedzającego dzień odbioru. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia zostaje przesłane przez przewoźnika tego samego dnia do godziny 15. Tworzenie zleceń/rezerwacji transportowych w okresie okołoświątecznym: dzień odbioru wypadający w dzień świąteczny - dniem odbioru staje się dzień poprzedzający dzień świąteczny, a zlecenie/rezerwację transportową należy przesłać dwa dni wcześniej (dzień przed odbiorem). dzień złożenia rezerwacji transportowej wypadający w dzień świąteczny - dniem złożenia zlecenia/rezerwacji transportowej staje się dzień poprzedzający dzień świąteczny, a dzień odbioru nie ulega zmianie. W przypadku odrzucenia rezerwacji transportowej przez przewoźnika, niezależnie od podanej przyczyny dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie swojego Kontrolera Materiałowego w Volvo. Adresy odbioru i godziny pracy magazynów oraz numery referencyjne musza być jasno określone i aktualizowane w FADS i Atlas na bieżąco. W celu zabezpieczenia danych dostawca jest zobowiązany do przekazania informacji o wszelkich zmianach do swojego Kontrolera Materiałowego w Volvo. Godziny pracy magazynu muszą być jasno określone po obu stronach. Wszelkie zmiany pracy magazynu w obrębie okresów wakacyjnych i okresów okołoświątecznych zaplanowane zarówno przez Volvo Polska Autobusy jak i dostawcę, muszą być wzajemnie zakomunikowane w okresie minimum 6 tygodni od planowanego terminu zmiany. W przypadku opóźnienia dostawy z winy dostawcy oraz braku możliwości wysłania opóźnionej dostawy w kolejnej rutynie transportowej, koszty dodatkowego zlecenia transportowego pokrywa dostawca. 6.1 Załadunek Materiał wraz z dokumentami musi być gotowy do odbioru w czasie i terminie określonych w instrukcji transportowej, wyjątek od tej zasady mogą stanowić jedynie uzgodnione odstępstwa. Jeżeli towary lub dokumenty nie są gotowe na czas w ustalonym dniu załadunku, przewoźnik nie ma obowiązku czekać na uzupełnienie braków przez dostawcę. Przesyłka taka będzie traktowana zgodnie z klauzulą Generalnych Warunków Zakupowych Volvo paragraf 12 Odpowiedzialność za uszkodzenia lub inne rozbieżności w dostawie / Liability for defects or others non-conforming deliveries szczegółowo opisane w punktach 12.5 i Dostawca musi niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji dział kontroli materiałowej w Volvo i Volvo Logistics w celu oceny ryzyka i organizacji dodatkowego transportu. Transport ten odbywa się na koszt dostawcy. Załadunek należy wykonywać zgodnie z instrukcją kierowcy W celu ułatwienia rozładunku etykiety na paletach muszą być umiejscowione w taki sposób, aby były widoczne z lewej strony pojazdu patrząc od tyły naczepy. Ogólne zasady załadunku: Ułożenie towarów z uwzględnieniem ich wagi (lżejsze na cięższych), Zakaz układania palet na opakowaniach kartonowych Zakaz układania palet na opakowania typu Bluebox Page 15/22

16 Jeżeli dostawca generuje dodatkowe/nieprzewidziane koszty transportu, Volvo może obciążyć go tymi kosztami. Przykłady: Wydłużony czas oczekiwania na załadunek, stracony transport: zarezerwowany transport lecz nie przygotowany lub nie załadowany materiał, wysyłka niepełnego transportu w porównaniu do rezerwacji. Procedura zamawiania transportu rutynowego w przypadku problemów z systemem ATLAS. w przypadku problemów z hasłem: Volvo IT Support (problemy z hasłem) (wsparcie 24h) inne problemy związane z systemem ATLAS ATLAS Helpdesk Volvo Group Logistics Services: Tel: Fax: udostępnienie instrukcji postępowania. w sytuacji kiedy ATLAS Helpdesk nie jest dostępny należy użyć ręcznego szablonu TBR ( szablon dokumentu w załączniku). Wypełniony ręcznie szablon TBR należy przesłać pocztą elektroniczną lub faksem do swojego wyznaczonego Przewoźnika, nie później niż do godziny 11 na tej podstawie przewoźnik tworzy TBR w systemie ATLAS. Page 16/22

17 7 EDI OGÓLNE WYMAGANIA LOGISTYCZNE WERSJA 1 W generalnych warunkach zakupowych: General Purchasing Conditions, w pkt 6.1 jest mowa o komunikacji elektronicznej: Strony uzgodniły prowadzenie komunikacji z zastosowaniem środków elektronicznej wymiany danych (EDI). Jeżeli, oraz w zakresie w jakim, wdrożono EDI strony będą stosować się do warunków Procedur EDI ogłoszonych w Portalu Dostawcy. 7.1 Podstawowe pojęcia EDI Elektroniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange, EDI) transfer biznesowych informacji transakcyjnych od komputera do komputera z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów komunikatów. OCT ORDER COVERAGE TIME - Okres odpowiedzialności Volvo za materiały bazowe i pod-komponenty kupione przez dostawcę na podstawie prognozy w celu zapewnienia produkcji części. Dostawca jest uprawniony do obciążenia zamawiającego kosztami materiałowymi w przypadku wycofania części z kontraktu, jakkolwiek tylko w przypadku, kiedy materiały te nie mogą być wykorzystane do produkcji innych komponentów dla Volvo lub innych klientów dostawcy. Linie harmonogramu objęte tym okresem mogą być aktualizowane w zależności od planowanej produkcji w firmie Volvo. OCT jest to parametr definiujący strefę Trade-off zone okres, w którym Volvo może wziąć odpowiedzialność za zakupione komponenty. Trade-off zone /commitment for material strefa 2 zielone światło na zakup materiałów wejściowych komponentów. Firm Zone (FZ) (FZ) strefa 1 zielone światło do produkcji Linie harmonogramu w tym obszarze traktuje się, jako zamrożone, a tym samym w pełni wiążące. Każda zmiana w tym okresie musi być potwierdzona zarówno przez sprzedającego jak i kupującego. Harmonogram Harmonogram w systemach MRP jest tworzony automatycznie na postawie planów sprzedaży i zamówień z możliwością ręcznych korekt wprowadzanych przez opiekującego się danym dostawcą kontrolera materiałowego. Dokument zbudowany jest z linii, które przedstawiają daty dostawy bądź wysyłki materiału (w zależności od INCOTERMS dostawcy) oraz ilość, jaka jest potrzebna na daną datę. Harmonogramy są wysyłane zwykle 2 razy w tygodniu, w przypadku zajścia takiej potrzeby może być on również wygenerowany i wysłany do dostawcy przez opiekującego się daną firmą kontrolera materiałowego. Awizo wysyłki Awizo wysyłki to elektroniczny komunikat zawierający specyfikację towarów przesyłanych kupującemu, wystawianych każdorazowo przy wysyłce materiału. Page 17/22

18 Jeden dokument opisuje jeden ładunek, który może być dostarczony do jednego lub więcej miejsc. AWIZO WYSYŁKI INACZEJ: DESADV WZ DELIVERY NOTE DESPATCH NOTE DELIVERY ADIVCE DOKUMENT DOSTAWY Awizo dostawy, DESADV w przypadku EDI i WEBEDI musi być stworzone przez dostawcę w dniu wysyłki materiału, bez tego dokumentu nie jest możliwe przyjęcie materiału do systemu Volvo. Przedsiębiorstwa znajdujące się w pobliżu zakładów Volvo muszą wysyłać komunikaty DESADV z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić przetwarzanie informacji przez Volvo zanim towary zostanie dostarczony. Każda dostawa nie spełniająca norm zawartych w tym dokumencie musi być opisana numerem Volvo i nazwiskiem osoby składającej zamówienie, co pozwoli na lepszą identyfikację i skróci proces wyjaśniania dokumentów. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek problemy uniemożliwiające stworzenie elektronicznego awiza dostawy AVIEXP/DESADV w odniesieniu do powyższego należy natychmiast skontaktować się kontrolerem materiałowym. Planując zmiany lub uaktualnienia oprogramowania lub sprzętu, mogące tymczasowo zatrzymać transmisję komunikatów AVIEXP / DESADV, dostawca jest zobligowany do natychmiastowego poinformowania kontrolera materiałowego. Dostawca musi w tym przypadku również skontaktować się z Volvo EDI-Support. 7.2 Proces wdrażania dostawców do systemu EDI Page 18/22

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business Polska EANCOM w handlu i transporcie www.gs1pl.org The global language of business Wprowadzenie... 3 Historia EANCOM... 3 Handel a transport z punktu widzenia EDI... 5 Ogólny model przepływu danych...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW URSA POLSKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE KOMPONENTÓW ORAZ AKCESORIÓW IZOLACYJNYCH NA TERYTORIUM POLSKI.

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW URSA POLSKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE KOMPONENTÓW ORAZ AKCESORIÓW IZOLACYJNYCH NA TERYTORIUM POLSKI. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW URSA POLSKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW, KOMPONENTÓW ORAZ AKCESORIÓW IZOLACYJNYCH NA TERYTORIUM POLSKI. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego www.chiantivini.pl jest firma SEI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. DEFINICJE 1. Grupy produktowe Są to kategorie produktów oferowane przez Rockwool Polska Sp. z o.o. podzielone według terminów dostaw. 2. Minimalna dostawa

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu SAP ERP do obsługi dostaw Just-in-Time oraz Just-in-Sequence w branży motoryzacyjnej

Zastosowanie systemu SAP ERP do obsługi dostaw Just-in-Time oraz Just-in-Sequence w branży motoryzacyjnej LORENC Augustyn Krzysztof 1 SZKODA Maciej 2 Zastosowanie systemu SAP ERP do obsługi dostaw Just-in-Time oraz Just-in-Sequence w branży motoryzacyjnej WSTĘP Badanie Europejskiego Sektora Motoryzacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A.

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.komputronik.pl prowadzony jest przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą.

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego YES.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: YES Biżuteria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1 60321 Poznań NIP: 7780171607

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja projektu. dla firmy Zacisze S.A. Specyfikacja projektu. Strona 1/20

Specyfikacja projektu. dla firmy Zacisze S.A. Specyfikacja projektu. Strona 1/20 dla firmy Zacisze S.A. Strona 1/20 1 Wprowadzenie Specyfikacja opisuje prace, które będą podjęte przez firmę Zacisze S.A. i firmę wdrożeniową w celu realizacji projektu Automatyzacja procesów B2B w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 14 grudnia 2010r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel S.A. (obecnie w związku ze zmianą formy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo