Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Tomasz Ma kus Katedra Procesu Zarzàdzania Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw 1. Uwagi wst pne Wśród podstawowych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstwa podkreśla się obecnie znaczenie posiadania we właściwym czasie aktualnej informacji o stanie rynku, potrzebach nabywców, działaniach konkurentów, własnych wynikach oraz pojawiających się zakłóceniach wewnętrznych. Przepływ stosownych wiadomości i dostarczanie ich właściwie do miejsc wykorzystania umożliwiają odpowiednio zaprojektowane systemy informacyjne, które wspomagane są coraz doskonalszymi narzędziami informatycznymi. W warunkach globalizacji rynku, związanej z tym intensyfikacji konkurencji, poszerzania grup dostawców, kooperantów i klientów oraz częstych zmian preferencji nabywców takie czynniki wzrostu efektywności jak jakość i cena oferowanych dóbr i usług okazują się niewystarczające. Wśród determinant sukcesu rynkowego wyróżnia się obecnie również zindywidualizowane podejście do klienta, zapewnienie większej elastyczności wobec zmieniających się potrzeb rynkowych, a także związane z tym permanentne doskonalenie w zakresie działalności podstawowej. W dążeniu do realizacji wyróżnionych warunków konieczne staje się zacieśnienie współpracy przedsiębiorstw, aby projektować, realizować i kontrolować przepływy produktów, informacji i środków finansowych przez wszystkie ogniwa, począwszy od dostawców surowców, aż do jednostek przekazujących produkty ostatecznym nabywcom. Rozwiązanie takie określane jest mianem łańcucha dostaw, który staje się obecnie podstawową formą kooperacji przedsiębiorstw, a definiowany jest jako: zorientowane na procesy, zintegrowane podejście do zarządzania zakupami, produkcją oraz dostawami produktów (towarów i usług) do

2 164 Tomasz Małkus klientów [Logistyka dystrybucji 2001, s. 40]. W łańcuchu dostaw integrowane są również systemy informacyjne pomiędzy uczestnikami, co umożliwia wzajemną szybką wymianę wiadomości. Skupianie dostępnych zasobów i wysiłków na działalności podstawowej przez każdego ze współpracujących partnerów możliwe staje się natomiast dzięki rezygnacji z samodzielnego wykonywania funkcji logistycznych i zlecania wyspecjalizowanej firmie usług w tym zakresie. Zacieśnianie współpracy wspomaga również dynamiczny rozwój rynków elektronicznych przyspieszających wybór dostawców i odbiorców, zakupy dóbr, usług oraz realizację transakcji. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja podstawowych uwarunkowań przekazu informacji pomiędzy partnerami współpracującymi w łańcuchu dostaw. W artykule zwrócono również uwagę na najważniejsze wymagania dotyczące jakości i zakresu tych informacji. Przedstawiono także charakterystykę przykładu typowego oprogramowania komputerowego opracowanego dla potrzeb obsługi przekazu informacji pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw. Przeprowadzone badania mają charakter wstępny i w ograniczonym stopniu dotyczą działań w zakresie zapewniania bezpieczeństwa informacji oraz sprawdzania wiarygodności ich źródeł na potrzeby realizowania transakcji. 2. Charakterystyka systemu informacji logistycznej w przedsi biorstwie Podejmowanie decyzji w obrębie każdego z obszarów funkcjonalnych firmy wymaga odpowiedniego zasilania informacyjnego. Działalność logistyczna ze względu na powiązania z partnerami wykracza jednak swoim zasięgiem poza granice przedsiębiorstwa i równocześnie w znacznym stopniu wpływa na decyzje podejmowane w jego pozostałych obszarach funkcjonalnych. Dlatego też różnorodność informacji wykorzystywanych w obrębie logistyki jest znacznie większa niż w wypadku innych dziedzin funkcjonalnych. Konieczne jest więc opracowanie systemu informacyjnego, który umożliwi z jednej strony gromadzenie i przetwarzanie wszystkich danych istotnych z punktu widzenia podejmowania decyzji w wyróżnionym zakresie, a z drugiej strony zapewni również stały dostęp zainteresowanych do zgromadzonych zasobów. Wśród podstawowych źródeł wiadomości pozyskiwanych dla celów działalności logistycznej ze względu na miejsca ich powstawania wyróżnić należy: źródła wewnętrzne dotyczące produkcji, transportu i magazynowania, a także finansów, marketingu (przede wszystkim w zakresie obsługi klientów) itp., źródła zewnętrzne zlokalizowane poza granicami przedsiębiorstwa, dotyczące w szczególności współpracujących partnerów: dostawców, przewoźników, spedytorów, operatorów logistycznych, odbiorców pośrednich, klientów końco-

3 Informacyjne wspomaganie współpracy przedsiębiorstw 165 wych, oraz źródła informacji o otoczeniu, w tym o otoczeniu konkurencyjnym i makrootoczeniu. Warto dodać, że z punktu widzenia specyfiki pozyskiwanych wiadomości można również rozróżnić źródła danych i informacji o dotychczasowych wynikach działalności i warunkach funkcjonowania oraz źródła danych i informacji o charakterze prognostycznym. Położenie Magazynowanie taboru i ładunku (GPS) Transport (przy wykorzystaniu dokumentów papierowych) Dane Dane Klienci i partnerzy Towar (EDI) Produkcja Dane Dane Dane Dane Banki danych i serwisy informacyjne sieci teleinformatyczne Klient (poprzez wyniki badań marketingowych) Dane System informacji logistycznej Podsystem zbierania danych (źródła zewnętrzne i wewnętrzne, dane retrospektywne i prospektywne, badania marketingowe) Podsystem porządkowania danych (bazy danych i mechanizmy wyszukiwawcze) Informacje Informacje Potrzeby informacyjne Menedżerowie logistyki Podsystem analizy danych (filtrowanie i przetwarzanie procedury oceny i prezentacji) Podsystem wspomagania decyzji (baza danych, baza wiedzy, modele analityczne, mechanizm wnioskujący) Informacje Potrzeby informacyjne Kierownictwo naczelnego szczebla w przedsiębiorstwie Potrzeby danych i informacji Decyzje Działalność logistyczna (wydobycie, wytwarzanie, magazynowanie, handel, transport, obsługa klienta) Decyzje Przedsiębiorstwo jako całość (kształtowanie strategii, wdrażanie, koordynacja dziedzin działalności, kontrola, korekty) Rys. 1. System informacji logistycznej Źródło: opracowanie własne na podstawie [Kompendium wiedzy, 2001, s. 176 i 179].

4 166 Tomasz Małkus Schemat systemu informacji logistycznej przedstawiający jego strukturę, zakresy pozyskiwanych wiadomości wraz z wykorzystywanymi kanałami informacyjnymi i przykładami technik gromadzenia danych przedstawiony został na rys. 1. Należy zwrócić uwagę, że zarówno dane pozyskiwane w obrębie przedstawionego systemu, jak również opracowane w nim informacje powinny być dostępne nie tylko dla kierownictwa logistyki podejmującego kluczowe decyzje w tym obszarze, ale także dla kierowników niższych szczebli zaangażowanych w realizację codziennych zadań w obrębie wymienionej dziedziny funkcjonalnej. Istotne jest także uzupełnienie, że kierownictwo logistyki może również współdecydować o funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstwa jako całości. Zgromadzone zasoby informacyjne mogą zostać wykorzystane w pozostałych obszarach działalności firmy. System informacji wspomagający decyzje logistyczne ułatwia bowiem zarządzanie całym przedsiębiorstwem, zarówno na poziomie strategicznym, jak i taktycznym oraz operacyjnym, ponieważ: na poziomie strategicznym wpływa na bardziej precyzyjne wyznaczanie celów działalności oraz na monitorowanie ich realizacji dokonuje się bowiem m.in. zestawień porównawczych wyników działalności, opłacalności poszczególnych składowych oferty, czy także efektywności wykorzystywanych kanałów dystrybucji, opracowywane są również prognozy dotyczące przyszłych wyników działalności przy określonych założeniach, na poziomie taktycznym dostarcza wiedzę konieczną do podejmowania decyzji w zakresie marketingu i sprzedaży, finansów, zarządzania personelem, techniki i technologii, a także umożliwia optymalizację przyszłych działań w tych zakresach, aby skuteczniej realizować cele strategiczne, na poziomie operacyjnym dostarcza wiadomości o bieżących działaniach jednostek logistycznych wskazując na aktualny poziom sprzedaży, wynikającą z tego sytuację finansową, stan współpracy z dostawcami i odbiorcami. W warunkach zacieśniania współpracy logistycznej między przedsiębiorstwami wśród użytkowników systemu informacji logistycznej należy również wymienić partnerów kooperujących z rozpatrywaną jednostką. Współpraca taka zorientowana jest bowiem na procesy realizowane pomiędzy pierwszymi dostawcami a ostatecznymi odbiorcami, na integrację zarządzania zakupami, produkcją oraz dostawami produktów do klientów. Zapewnienie efektywności w takich warunkach wymaga także precyzyjnej koordynacji przepływów informacji, produktów i środków finansowych. Przepływy informacyjne realizowane w zakresie działalności logistycznej powinny być zatem rozpatrywane w dwóch przekrojach: wewnętrznym dotyczącym scalania poszczególnych dziedzin działalności firmy w celu zapewnienia integracji przepływów rzeczowych począwszy od zaopatrzenia, poprzez produkcję, aż do dystrybucji,

5 Informacyjne wspomaganie współpracy przedsiębiorstw 167 zewnętrznym obejmującym relacje pomiędzy dostawcami, odbiorcami, klientami finalnymi oraz przewoźnikami, spedytorami i operatorami logistycznymi. Z punktu widzenia narzędzi przekazu informacji w pierwszych próbach integrowania działalności między przedsiębiorstwami wykorzystywano wyłącznie tradycyjne urządzenia, takie jak telefon czy faks. Rewolucję spowodowało pojawienie się komputerów, które szybko zostały zastosowane do porządkowania, a później również do analizy danych. Obecnie skomputeryzowane systemy informacyjne wykorzystywane są także do integrowania działalności poszczególnych obszarów funkcjonalnych, a dzięki wykorzystaniu internetu możliwe jest przekazywanie na bieżąco stosownych wiadomości pomiędzy kooperującymi przedsiębiorstwami. Dane, które są przedmiotem wymiany elektronicznej, to zarówno odpowiedniki tradycyjnych dokumentów handlowych, takich jak np. oferty, faktury czy zlecenia zakupu, jak i harmonogramy produkcji, dystrybucji, raporty o stanach zapasów itp. Warto uzupełnić, że wśród przedsięwzięć realizowanych w obrębie logistyki, które obecnie najczęściej wspomagane są technologiami informatycznymi, do najważniejszych zalicza się [Kompendium wiedzy, 2001, s. 159]: planowanie procesów logistycznych w różnych przekrojach i horyzontach czasowych, koordynację zdarzeń, operacji i procesów logistycznych, monitoring i kontrolę przebiegu operacji logistycznych, operacyjne sterowanie procesami logistycznymi. 3. Zało enia koncepcji łaƒcucha dostaw Znaczne nasilenie konkurencji w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodowało, że w dążeniu przedsiębiorstw do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej skupiono się przede wszystkim na poszukiwaniu możliwości ograniczenia kosztów, poprawy jakości wyrobów i usług oraz skrócenia czasu trwania procesów realizowanych w sferze logistyki, zapewniając tym samym wyższą wartość oferty dla klientów. Osiągnięcie tych celów ma zapewnić integracja działalności firm w ramach łańcucha dostaw. Obejmuje on wspomniane przepływy w sferach zaopatrzenia, wytwarzania, dystrybucji oraz inne skierowane na obsługę klienta, a także działalność w zakresie badań i rozwoju produktu. Przedmiotem przepływów są zarówno materiały, surowce i wyroby gotowe, jak również informacje i pieniądze. Systemy logistyczne przedsiębiorstw uczestniczących w tak postrzeganym łańcuchu dostaw stają się tym samym jego podsystemami. Potwierdzeniem wzrostu znaczenia prezentowanej koncepcji jest jedna ze sformułowanych w latach dziewięćdziesiątych definicji logistyki, która wskazuje że: logistyka jest procesem zarządzania całym łańcuchem dostaw [Z. Sarjusz-

6 168 Tomasz Małkus -Wolski 1998, s. 14]. Zgodnie z przytoczonym ujęciem terminem tym należy objąć dostawców surowców, materiałów, części itp., gromadzenie zapasów materiałowych i sterowanie nimi, wszelkie fazy produkcji, magazynowanie wyrobów gotowych, dystrybucję towarów, transport itp. Łańcuch dostaw tworzony jest na podstawie przekonania, że sprawnie funkcjonujący system logistyczny stanowi zasadniczy warunek skutecznego reagowania na zmieniającą się sytuację na rynku, a dokonuje się poprzez alians niezależnych partnerów dążących do współpracy w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Pomiędzy uczestnikami zachodzi wówczas wspomniany już przepływ produktów, informacji i środków finansowych, co ilustruje rys. 2. Transport Transport Dostawcy Producenci Hurtownicy Detaliści Konsumenci Transport Transport Przepływy produktów Przepływy środków pieniężnych Przepływy informacji Rys. 2. Procesy integracyjne w łańcuchu dostaw Źródło: opracowanie własne na podstawie [Logistyka dystrybucji 2001, s. 41]. Warto uzupełnić, że najbardziej rozwinięta forma łańcucha dostaw określana jest mianem rozszerzonego przedsiębiorstwa. Dotyczy ona wspomnianego już specyficznego podejścia do współpracy przedsiębiorstw, polegającego na wyeliminowaniu wielu istniejących dotychczas pomiędzy tymi jednostkami barier. Celem jest umożliwienie zarządzania i koordynacji przepływu produktów, począwszy od surowców, a skończywszy na wyrobach gotowych nabywanych przez konsumentów i innych użytkowników. Zgodnie z tym podejściem przepływy są projektowane, realizowane i koordynowane pomiędzy wszystkimi ogniwami (przedsiębiorstwami). Odpowiednie zadania i koszty z nimi związane mogą być przemieszczane pomiędzy ogniwami i przydzielane tym jednostkom, które są najbardziej predystynowane do realizacji takich zadań. Celem jest uzyskanie możliwie najwyższej efektywności działania całego rozszerzonego przedsiębiorstwa

7 Informacyjne wspomaganie współpracy przedsiębiorstw 169 przy równoczesnej optymalizacji wartości dodawanej przez poszczególne ogniwa do produktu oczekiwanego przez nabywcę. Wdrożenie zaprezentowanego rozwiązania związane jest ze zmianą w podejściu do zarządzania przedsiębiorstwem. Funkcjonowanie na rynku nie może być bowiem już postrzegane jako samotna walka z konkurentami i dążenie do wygrywania korzyści z dostawcami lub odbiorcami. Konieczne jest zrozumienie, że wszyscy uczestniczący w wytwarzaniu i dystrybucji produktu powinni ściśle współpracować w dostarczaniu możliwie najwyższej wartości ostatecznym nabywcom. Uproszczony schemat współpracy w rozszerzonym przedsiębiorstwie przedstawiony został na rys. 3. W uzupełnieniu należy dodać, że wyróżnione przedsięwzięcia wymagające integracji wysiłków wszystkich partnerów (rozwój produktu, planowanie popytu i realizacja zamówień) nie wyczerpują zakresu wspólnych przedsięwzięć, ale są najistotniejszymi z punktu widzenia przetrwania i rozwoju rynkowego partnerów. Integrowanie działań (w ramach rozszerzonego przedsiębiorstwa ) Dostawcy Producenci Hurtownicy Detaliści Rozwój produktu Planowanie popytu Klienci Realizacja zamówień Rys. 3. Schemat współpracy w ramach rozszerzonego przedsiębiorstwa Źródło: opracowanie własne na podstawie [Zintegrowany łańcuch dostaw, 1999, s. 27]. Jednym z podstawowych celów integracji działań w ramach łańcucha dostaw jest koordynacja poziomu zapasów obejmująca wszystkich uczestników, co stanowi orientację odmienną od często spotykanej tendencji do przesuwania obowiązku utrzymywania zapasów pomiędzy współpracującymi firmami. Wśród zasadniczych założeń funkcjonowania łańcucha dostaw wyróżnia się również zapewnienie sprawnego dwukierunkowego przepływu rzetelnych i dokładnych informacji przez wszystkie ogniwa. Umożliwia to redukcję wielkości zakupów i zapasów mate-

8 170 Tomasz Małkus riałów, surowców oraz półproduktów w dostosowaniu do potrzeb wynikających z planów produkcji, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia poziomu kosztów. Bardzo istotną rolę we współpracy w łańcuchu dostaw odgrywa tzw. koordynator działań, którym może zostać firma będąca liderem łańcucha, o czym decyduje jej siła ekonomiczna, wielkość i autorytet na rynku. Zadaniem takiej firmy jest zapewnianie, aby działania niezbędne do logistycznej integracji łańcucha dostaw przyporządkowane poszczególnym ogniwom zostały przez nie prawidłowo zrealizowane, z jednoczesnym zapewnieniem realizacji celów nadrzędnych całego łańcucha dostaw. Dokonując analizy procesów realizowanych w poszczególnych firmach, można w znacznym stopniu uniknąć dublowania funkcji, przekazując typowe dla każdego ogniwa zadania firmie, która jest uczestnikiem tego samego łańcucha i zarazem specjalizuje się w określonej dziedzinie. Strategia zarządzania łańcuchem dostaw stanowi dotychczas jedną z podstawowych strategii logistycznych. Jej zastosowanie umożliwia sprawniejszą obsługę rynku i zarazem niższy poziom kosztów logistycznych. Uczestnicy mogą dzielić się korzyściami, a cały układ od dostawcy do ostatecznego odbiorcy staje się bardziej konkurencyjny. Należy w tym miejscu zauważyć, że najbardziej rozwinięta forma zarządzania łańcuchem dostaw może mieć postać podobną do integracji pionowej firmy. Zastosowanie tej strategii umożliwia wykorzystanie korzyści związanych z integracją pionową, ale zarazem pozwala uniknąć zagrożeń wynikających ze skupienia w jednym przedsiębiorstwie kolejnych faz procesu wytwórczego. 4. Wymagania dotyczàce informacji logistycznych wykorzystywanych w łaƒcuchu dostaw Wśród przepływów realizowanych w zakresie działalności logistycznej (dobra, informacje oraz środki finansowe) wymiana informacji pełni funkcję wspomagającą. Związana jest bowiem z nawiązywaniem współpracy, późniejszym planowaniem i organizowaniem przepływów dóbr oraz w rezultacie z przekazem środków finansowych pomiędzy partnerami, zwykle za pośrednictwem banków. Można więc stwierdzić, że sfera przepływów informacji logistycznej odgrywa podstawową rolę w organizowaniu wspomnianego już łańcucha dostaw (czy także rozszerzonego przedsiębiorstwa ). Z punktu widzenia planowania i organizowania tych przepływów działalność w tym obszarze nastręcza jednak wiele trudności. W relacjach z partnerami wymiany przepływy informacyjne inicjują dokonywanie transakcji, pełniąc tym samym funkcję łączącą wszystkie kooperujące ogniwa. W obrębie przedsiębiorstwa natomiast przekaz odpowiednich wiadomości integruje działania w obszarach dystrybucji, wytwarzania i zaopatrzenia, dążąc do zaspokojenia zapotrzebowania ze strony odbiorców. Inicjując działalność zaopa-

9 Informacyjne wspomaganie współpracy przedsiębiorstw 171 trzeniową, później produkcyjną i dystrybucyjną, informacja logistyczna wspomaga podejmowanie decyzji kierowniczych w wyróżnionych obszarach. Wobec tych zależności przyczynowo-skutkowych informacja logistyczna traktowana jest jako czynnik scalający funkcje zarządzania, warunkujący skuteczność zarządzania oraz wyróżniana jest jako jeden z czynników produkcji obok siły roboczej, ziemi, kapitału i przedsiębiorczości. Przedstawione w poprzednim punkcie okoliczności powodujące konieczność zacieśniania współpracy kooperantów przyczyniają się do zwiększenia ilości informacji przekazywanych pomiędzy partnerami. Wraz z nasileniem konkurencji niezbędne staje się szybkie reagowanie na potrzeby rynku, co jest kolejnym argumentem potwierdzającym znaczenie posiadania w odpowiednim momencie wiarygodnych wiadomości o pojawiającym się zapotrzebowaniu. Określając wymagania dotyczące informacji wykorzystywanych dla potrzeb wspomagania decyzji (również dotyczących działalności logistycznej), należy uwzględnić przede wszystkim: rzetelność (dotyczy źródła), szczegółowość, aktualność, zakres (przedmiotowy), ilość (jeśli jest nadmierna, może utrudnić identyfikację najważniejszych informacji), zgodność formatu wiadomości (ze stosowanym przez partnerów, a zależnym od wykorzystywanych narzędzi przekazu: faks, telefon, , EDI, rozwiązania indywidualne stosowane zazwyczaj lokalnie), dotarcie do odpowiedniego adresata (stanowisko, jednostka), dotarcie na czas, dostępność dla innych partnerów współpracujących w rozszerzonym przedsiebiorstwie, poufność (zabezpieczenie przed możliwością wykorzystania przez konkurentów). Tabela 1. Podstawowe informacje wykorzystywane we współpracy w łańcuchu dostaw Obszar działalności Zaopatrzenie Rodzaje informacji charakterystyka rynku dostawców liczba dotychczasowych i potencjalnych dostawców, ich lokalizacja, udziały w rynku, doświadczenie w branży, posiadane rekomendacje innych odbiorców charakterystyka ofert aktualnych kontrahentów rodzaje produktów, poziom ich jakości, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające jakość produktów, ceny, zakres obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, inne oferowane usługi posprzedażowe (dostarczanie do miejsca przeznaczenia, montaż itp.), wymagania związane z transportem i składowaniem towarów od dostawcy (co do metody transportu, opako-

10 172 Tomasz Małkus cd. tabeli 1 Obszar działalności Dystrybucja Rodzaje informacji wania na czas transportu, opakowania na czas składowania oraz co do powierzchni magazynowej) charakterystyka własnej produkcji wydajność, wielkość zapotrzebowania, terminy i wielkości dostaw, jakość surowców, materiałów, półproduktów, sposób dostarczenia towarów do produkcji, minimalne wielkości zapasów produkcyjnych w celu zapewnienia ciągłości wytwarzania, ustalone wielkości maksymalne zapasów wielkość powierzchni magazynowej w dyspozycji przedsiębiorstwa charakterystyka urządzeń do obsługi magazynowej w dyspozycji przedsiębiorstwa oraz posiadanych środków transportu zasady dotyczące komunikacji metody komunikacji i obowiązujący format komunikatów (telefon, faks, , EDI) zasady składania zamówień osiągnięcie minimalnego dopuszczalnego poziomu zapasów lub regularność terminów i wielkości zamówień zakres odpowiedzialności dostawcy za zamówiony ładunek obowiązek ubezpieczenia na czas transportu, zapewnienia odpowiedniego sposobu opakowania transportowego, obowiązek załadunku i rozładunku dostarczanych towarów lokalizacja ładunku podczas jego przemieszczania do odbiorcy (GPS) warunki płatności za otrzymane surowce, materiały i półprodukty oraz za świadczone usługi logistyczne terminy regulowania zobowiązań, forma płatności (często także forma potwierdzenia uregulowania należności) charakterystyka konkurentów liczba, specyfikacja produktów, posiadane certyfikaty potwierdzające jakość produktów, poziom cen, usługi dodatkowe (w zakresie obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, dostarczania zamówionych towarów, montażu itp.), udziały w rynku charakterystyka oferowanych produktów poziom jakości, wymagania dotyczące transportu, przechowywania i manipulowania charakterystyka obsługiwanych odbiorców lokalizacja, wielkość zapotrzebowania na oferowane produkty, potencjał wytwórczy odbiorców, wymagania jakościowe dotyczące surowców, materiałów czy półproduktów, wielkości zapasów w magazynach zaopatrzeniowych odbiorców (poziom zapasów bezpieczeństwa oraz maksymalny poziom zapasów), możliwości w zakresie magazynowania i transportu zasady dotyczące komunikacji metody komunikacji i format komunikatów (telefon, faks, , EDI) zasady składania zamówień przez odbiorców osiągnięcie minimalnego dopuszczalnego poziomu zapasów lub regularność terminów i wielkości zamówień warunki dostaw do odbiorców metody, terminy i wielkości dostaw, odpowiedzialność dostawcy i odbiorcy za przesyłane towary, obowiązki w zakresie ubezpieczenia transportowanych towarów, załadunku i rozładunku, opakowania na czas transportu charakterystyka własnych możliwości i potrzeb produkcyjnych wydajność, wielkość zapotrzebowania, terminy i wielkości dostaw, jakość surowców, materiałów, półproduktów, sposób dostarczenia towarów do produkcji, minimalne wielkości zapasów produkcyjnych w celu zapewnienia nia ciągłości wytwarzania, ustalone wielkości maksymalne zapasów

11 Informacyjne wspomaganie współpracy przedsiębiorstw 173 cd. tabeli 1 Obszar działalności Źródło: opracowanie własne. Rodzaje informacji charakterystyka środków transportu i urządzeń obsługi magazynowej pozostających w dyspozycji rozpatrywanego przedsiębiorstwa lokalizacja ładunku podczas jego przemieszczania (GPS) zasady regulowania zobowiązań przez odbiorców wielkości zobowiązań, terminy płatności, formy płatności, sposoby potwierdzania zapłaty Integracja i koordynacja działań wszystkich partnerów w łańcuchu dostaw wymaga zapewnienia szybkiej i niezakłóconej komunikacji zwłaszcza w obszarach, które w tradycyjnej koncepcji przedsiębiorstwa wyznaczają granice zakresów kompetencji, a często także odpowiedzialności poszczególnych partnerów. Dotyczy to głównie zaopatrzenia i dystrybucji. Nie oznacza to jednak, że kooperanci nie są zainteresowani informacjami dotyczącymi innych dziedzin działalności partnerów. Konieczne jest również posiadanie danych o możliwościach wytwórczych każdego z nich, wpływających na wydajność całego łańcucha dostaw. Podstawowe rodzaje informacji, które wykorzystywane są w wyróżnionych obszarach przez ogniwa pośrednie łańcucha dostaw, zostały wyróżnione w tabeli 1. Należy uzupełnić, że pierwsi dostawcy oraz ostateczni odbiorcy wykorzystują przedstawione rodzaje informacji w wymiarze, który zazwyczaj ograniczony jest odpowiednio do dystrybucji oraz do zaopatrzenia. W zestawieniu nie uwzględniono również wariantu polegającego na obsłudze wszystkich partnerów przez operatora logistycznego, ponieważ takie rozwiązanie nie zmienia zasadniczo zakresów informacji gromadzonych przez poszczególnych kooperantów. W warunkach outsourcingu usług logistycznych każde ze współpracujących przedsiębiorstw wykorzystuje bowiem zakres danych i wiadomości zbliżony do przedstawionego w celu precyzowania warunków umowy z operatorem logistycznym. W uzupełnieniu należy dodać, że w obecnych warunkach współpracy logistycznej możliwość pozyskania odpowiednich informacji przez każdego z partnerów w łańcuchu dostaw wymaga wdrożenia we wszystkich ogniwach stosownych narzędzi informatycznych dotyczących przede wszystkim: integrowania i informatyzacji systemów informacyjnych partnerów (np. poprzez zastosowanie systemów typu klient serwer, często o strukturze modułowej w celu zapewnienia elastyczności systemu wobec zmieniających się potrzeb użytkowników), jednolitego standardu identyfikacji towarów i usług ze wskazaniem miejsca ich lokalizacji, automatyzacji identyfikacji towarów, usług i miejsc ich lokalizacji, elektronicznej wymiany danych.

12 174 Tomasz Małkus 5. Zastosowanie EDI we współpracy logistycznej przedsi biorstw Na podstawie zasad działania poczty elektronicznej opracowana została technika wymiany danych, której cechą charakterystyczną jest niezależność od charakterystyki stosowanego sprzętu i oprogramowania. Technika ta oznaczana jest skrótem EDI, a określana jest jako: system elektronicznego przesyłania ustrukturyzowanych danych handlowych oraz innych dokumentów z komputerowego programu użytkowego lub bazy danych jednej organizacji do programu użytkowego lub bazy danych innej organizacji [Logistyka dystrybucji 2001, s. 223]. Przesyłanie wyróżnionych obiektów odbywa się w tym przypadku w formie, którą wskazuje przyjęty ogólnie standard określany skrótem UN/EDIFACT (United Nations Rules for EDI for Administration Commerce and Transport). Standard taki wskazuje ścisłe reguły gramatyczne oraz zbiór wykorzystywanych wyrażeń, uwzględniając zarazem potrzeby wszystkich grup użytkowników we wszystkich krajach. Może on zatem zostać zastosowany zarówno przez przedsiębiorstwa handlowe na wszystkich szczeblach obrotu, jak również przez firmy produkcyjne i usługowe, banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe. Podstawowe funkcje i korzyści zastosowania EDI Zastosowanie elektronicznej wymiany danych wymaga wprowadzenia przez kooperantów odpowiedniego oprogramowania komputerowego, dzięki któremu możliwa jest realizacja następujących funkcji: współpraca ze stosowanymi w przedsiębiorstwie aplikacjami o charakterze administracyjnym, jak np. arkusze kalkulacyjne czy systemy obsługi procesu produkcyjnego, zaopatrzenia itp., konwersja danych wysyłanych i odbieranych polegająca z jednej strony na tłumaczeniu posiadanych wiadomości na standardowy format EDI, a z drugiej strony na dostosowywaniu otrzymywanych komunikatów do potrzeb wykorzystywanego oprogramowania użytkowego, obsługa łączy komunikacyjnych w zakresie realizacji połączenia i określania parametrów transmisji, zarządzanie obrotem dokumentacją, którego zakres zależny jest od typu oprogramowania i może obejmować np.: archiwizację dokumentów, kompresję danych, łączenie i rozdzielanie komunikatów. Wśród podstawowych korzyści wynikających z zastosowania elektronicznej wymiany danych wyróżnić należy 1 : 1 Opracowano na podstawie [Logistyka dystrybucji 2001, s ].

13 Informacyjne wspomaganie współpracy przedsiębiorstw 175 wyeliminowanie czasochłonnego przygotowania i wysyłania dokumentów w sposób tradycyjny polecenie przesłania stosownych wiadomości powoduje bowiem, że są one automatycznie przetwarzane na komunikaty EDI i przekazywane adresatowi, unikanie błędów wynikających z kilkukrotnego ręcznego wprowadzania danych dane raz wprowadzone są przetwarzane i odczytywane drogą elektroniczną i zazwyczaj pozostają w odpowiednich bazach danych, skrócenie czasu realizacji zamówień i redukcja poziomu zapasów EDI zapewnia szybki przekaz odpowiednich wiadomości, co umożliwia szybsze dostosowanie do zmieniających się warunków działania, wzrost efektywności wewnętrznych systemów firmy konieczność zastosowania EDI może doprowadzić do modernizacji posiadanych systemów informacyjnych, a tym samym do usprawnienia wewnętrznego przekazu wiadomości, poprawa stosunków partnerskich wynika to przede wszystkim ze zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia nieporozumień o charakterze komunikacyjnym, a w wypadku ich pojawienia się skrócenia czasu wprowadzenia stosownych korekt, co sprzyja zacieśnianiu współpracy i jej długoterminowemu charakterowi. Przykład oferty oprogramowania do obsługi EDI * Wśród podstawowych niedoskonałości standardowych rozwiązań EDI wyróżnia się ich wysoką cenę oraz znaczące koszty wdrożenia związane z koniecznością zastosowania przez każdego z partnerów złożonego oprogramowania, służącego do kodowania przesyłanych informacji, umożliwienia ich odczytania (odkodowania) przez odbiorcę, do autoryzacji nadawcy, a także do autoryzowania komunikatów EDI od każdego nadawcy i potwierdzania odbioru informacji. Zastosowanie takiego rozwiązania nie wymaga jednak posiadania przez partnerów kont poczty internetowej. Użytkownicy wykorzystują bowiem serwer EDI, w którym każdy z partnerów posiada swoją skrzynkę elektroniczną gromadzącą odpowiednie wiadomości od partnerów. Oferta oprogramowania o nazwie ebxdi umożliwia wykorzystanie kooperującym przedsiębiorstwom funkcji wcześniej dostępnych w EDI, a zasadniczym atutem tego rozwiązania jest wyeliminowanie wymienionych wcześniej wad EDI. Zastosowanie tego oprogramowania oparto bowiem na łączach internetowych oraz technologii związanej ze stosowaniem języka XML (język wymiany danych wykorzystywany w sieciach komputerowych, również na łączach internetowych). Administrowanie ebxdi możliwe jest na poziomie przeglądarek internetowych. * Opracowano na podstawie:

14 176 Tomasz Małkus Schemat działania aplikacji ebxdi oraz jej miejsce wśród narzędzi wykorzystywanych przez partnerów do wzajemnego komunikowania się został przedstawiony na rys. 4. EbXDI partnera I Internet Stany magazynowe poniżej minimum Lista stanów magazynowych poniżej minimum Posiadanie tych towarów w magazynie EbXDI partnera II Systemy obsługi zaplecza partnera I: księgowość zakupy magazyny produkcja sprzedaż Lista żądanych stanów magazynowych Zamówienie na towary Potwierdzenie przyjęcia zamówienia Wysyłka dostawy Potwierdzenie przyjęcia dostawy Systemy obsługi zaplecza partnera II: księgowość zakupy magazyny produkcja sprzedaż Administrator Faktura za dostawę Odesłanie potwierdzonej faktury Administrator Rys. 4. Schemat działania ebxdi Źródło: opracowanie własne na podstawie Funkcjonalność ebxdi podkreślają przede wszystkim takie cechy, jak: pewność dostarczenia informacji adresatowi w skład oprogramowania wchodzi pełny moduł serwera komunikatów, wszystkie komunikaty pochodzące zarówno od partnerów, jak również z systemów obsługi zaplecza są zapisywane w bazie danych, a później dokonywana jest wielokrotnie próba przekazania jej odbiorcy, aż do uzyskania potwierdzenia odbioru,

15 Informacyjne wspomaganie współpracy przedsiębiorstw 177 uniwersalność zastosowania niezależnie od formatów informacji wysyłanych przez partnerów ebxdi zostało wyposażone w dwa nowoczesne mechanizmy przekształcania formatów: jeden z nich wykorzystuje standard XSL do transformowania dokumentów w formacie XML na inne formaty, wystarczy zdefiniować odpowiedni zbiór reguł (w języku XSL) i zapamiętać go w formie odpowiedniego pliku; drugi mechanizm polega na dołączeniu do ebxdi programu, który już podczas transmisji będzie identyfikował informacje w odpowiednim formacie, dostosowując go do XML, możliwość współpracy z partnerami stosującymi standardowe rozwiązania klasy EDI poprzez zastosowanie mechanizmów przekształcania formatów informacji możliwa jest współpraca pomiędzy EDI a ebxdi, a za pośrednictwem ebxdi poprzez opracowanie stosownego interfejsu także z systemami obsługi zaplecza (back office) przedsiębiorstwa wykorzystującego takie oprogramowanie, wykorzystanie do przekazu informacji związane z wykorzystaniem łączy internetowych do przesyłania informacji, w wypadku współpracy możliwe tylko w warunkach, kiedy w sieci wykorzystywane są wyłącznie systemy EDI z funkcją przesyłania danych przez oraz rozwiązania ebxdi (lub inne oferowane oprogramowanie tego typu), możliwość zastosowania, niezależnie od posiadanej platformy sprzętowej, używanych systemów operacyjnych (Linux, Unix czy Microsoft Windows) oraz niezależnie od typów wykorzystywanych baz danych (Postgre SQL, Oracle, Microsoft SQL Server). Wśród podstawowych korzyści wynikających z zastosowania ebxdi wymieniane są przede wszystkim: niskie koszty wdrożenia w porównaniu z EDI, niskie koszty eksploatacji ponieważ ebxdi bazuje na dotychczasowych łączach internetowych i nie wymaga oddzielnej sieci czy serwera, co jest konieczne w wypadku stosowania EDI, niewielkie wymagania dotyczące wykorzystywanego oprogramowania ebxdi współpracuje nawet z uproszczonymi systemami obsługi zaplecza, łatwość wykorzystania komunikaty mogą być przesyłane jako typowe pliki tekstowe, a więc w formacie czytelnym dla partnerów, elastyczność dotycząca zwłaszcza zakresu obsługiwanych wiadomości (dokumentów), możliwość rozwijania zakresu obsługiwanych informacji. 6. Zakoƒczenie W warunkach powszechności wykorzystania Internetu w przekazie informacji, licznych ofert gotowego oprogramowania komputerowego wspomagającego współpracę logistyczną przedsiębiorstw oraz możliwości opracowania indywidualnych

16 178 Tomasz Małkus rozwiązań w tym zakresie dobór narzędzi informatycznych uwzględniających zróżnicowane potrzeby komunikacji w łańcuchach dostaw nie stanowi obecnie większej trudności. Wśród innych istotnych problemów związanych z wykorzystaniem Internetu wyróżniano natomiast do niedawna szybkość przekazu, bezpieczeństwo informacji oraz wiarygodność źródeł informacji dotyczącą zwłaszcza możliwości dokonywania transakcji. Utrudnienia związane z ograniczoną przepustowością systemów informacyjnych w znacznym stopniu zostały zredukowane poprzez łącza wykorzystujące linie cyfrowe czy światłowodowe, a także poprzez zastosowanie bezprzewodowej transmisji danych. Problem bezpieczeństwa przechowywania i przekazu informacji w znacznym stopniu rozwiązuje natomiast tworzenie wewnętrznych sieci informatycznych dostępnych za pomocą hasła, lub innego sposobu identyfikacji. Zasadnicza trudność polega obecnie na sprawdzaniu wiarygodności źródeł informacji dla potrzeb zawierania transakcji, zwłaszcza w wypadku kontrahentów z sieci zewnętrznych. Dotyczy to głównie przekazywania i poświadczania dokumentów elektronicznych związanych z umowami, dokumentów przewozowych oraz transferu środków pieniężnych [P.B. Schary, T. Skjøtt-Larsen 2002, s. 268]. Dalsze badania powinny więc skupiać się wokół tych problemów. Literatura Kompendium wiedzy o logistyce [2001], pod red. E. Gołembskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Poznań. Logistyka dystrybucji [2001], pod red. K. Rutkowskiego, Difin, Warszawa. Sarjusz-Wolski Z. [1998], Strategia zarządzania zaopatrzeniem. Praktyka logistyki biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa. Schary P.B., Skjøtt-Larsen T. [2002], Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia światowe i polskie [1999], pod red. K. Rutkowskiego, SGH, Warszawa. Informational Support for Cooperation among Enterprises in the Supply Chain Among the key conditions governing the way an enterprise functions is having access at the proper time to current information on the state of the market, purchaserʼs needs, competitorsʼ actions, own results and internal disruptions. In striving to achieve market success, it has also become necessary to tighten cooperation among enterprises in order to design, implement and control the flow of products, information and financial resources, beginning with the supply of raw materials through to the units that transfer products to the final purchaser. This approach is termed the supply chain, in which the information systems of participants are integrated. The purpose of this article is to present the basic

17 Informacyjne wspomaganie współpracy przedsiębiorstw 179 conditions for transmitting information between partners. The author also emphasises the most important requirements with respect to the quality and scope of this information. He supplements this with a description of a typical computer program used to service the transfer of information between partners in the supply chain. The conducted research is of a provisional character and in a limited degree applies to issues of providing for the security of information and checking the credibility of the sources of information for use in conducting transactions.

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE I ZARZĄDZANIE W MORSKICH SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH I LOGISTYCZNYCH wykład 01 dla 1 roku MSTiL stacjonarne

STEROWANIE I ZARZĄDZANIE W MORSKICH SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH I LOGISTYCZNYCH wykład 01 dla 1 roku MSTiL stacjonarne dr Adam Salomon STEROWANIE I ZARZĄDZANIE W MORSKICH SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH I LOGISTYCZNYCH wykład 01 dla 1 roku MSTiL stacjonarne SiZwMSTiL dr Adam Salomon, KTiL AM w Gdyni 1 SiZwMSTiL (stacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 4 Mierniki i wskaźniki logistyczne Dystrybucja Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 1 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych LOGISTYKA TRANSPORT proces transportowy

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik Logistyk (333107) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach

Bardziej szczegółowo

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce Tematy zajęć Historia Logistyki Paweł Tura l Fazy rozwoju logistyki l Determinanty rozwoju i wzrostu znaczenia logistyki Faza startu i budzenia się logistyki l Okres : II połowa lat 50 l Logistyka (dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Logistyka Wykłady. Warunki zaliczenia. Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017

Logistyka Wykłady. Warunki zaliczenia. Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017 Logistyka Wykłady dr. inż. Karolina Werner-Lewandowska Karolina.Werner@put.poznan.pl Pok. 110A Warunki zaliczenia Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017 Termin I w sesji

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH

ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH Systemy Logistyczne Wojsk nr 41/2014 ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH ORGANIZATION OF DISTRIBUTION PROCESSES IN PRODUCTIVE, TRADE AND

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Zarządzanie produkcją Materiały wykładowe Wrocław 2017 SPIS TREŚCI WSTĘP 1. ISTOTA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ 1.1. Produkcja (operacje) i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. mgr Karolina Bogusławska

Dystrybucja. mgr Karolina Bogusławska Dystrybucja mgr Karolina Bogusławska DYSTRYBUCJA jest jednym z instrumentów marketingowego oddziaływania na rynek. Jej istota polega na pokonywaniu przestrzennych, czasowych, ilościowych, asortymentowych

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI Warszawa, Uregulowanie w przepisach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu: Nazwa zawodu Technik logistyk; symbol: 333107 Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy logistyki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1 PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem DANE I INFORMACJE 2 Planowanie przepływów jest ciągłym procesem podejmowania decyzji, które decydują o efektywnym

Bardziej szczegółowo

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA Logistyka w przedsiębiorstwie Autor: Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski OD AUTORÓW 1. ISTOTA I PRZEDMIOT LOGISTYKI 1.1. Pojęcie i istota logistyki 1.2. Powstanie i Rozwój logistyki 1.3. Strumienie

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesów dystrybucji w działalności przedsiębiorstw

Organizacja procesów dystrybucji w działalności przedsiębiorstw Ewa Staniewska Politechnika Częstochowska Organizacja procesów dystrybucji w działalności przedsiębiorstw Wprowadzenie Dystrybucja jest jednym z najważniejszych ogniw w łańcuchu logistycznym, które ma

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw

Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw Dr inż. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw Wstęp Sprawna logistyka i efektywny łańcuch dostaw coraz częściej decydują o przewadze konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Tradycyjna LOGSTYKA Nowoczesna. Specjalizacja - koncentracja na poszczególnych fazach i działaniach logistyki,

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 1. Pojęcie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) 2. System klasy ERP 2.1. Podstawy ERP czyli od MRP do MRP II+ 2.2. Charakterystyka systemu ERP 3.

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

CRM funkcjonalność

CRM funkcjonalność CRM 9000 funkcjonalność Logotec CRM9000 Web Edition jest systemem klasy CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientem) autorstwa Logotec Engineering Group producenta znanego systemu zarządzania dokumentami i przepływem

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zwykły magazyn. Centralny magazyn

Zwykły magazyn. Centralny magazyn Zwykły magazyn Centralny magazyn Celem mojej pracy jest zaprezentowanie i przedstawienie w formie pisemnej zasad prawidłowego funkcjonowania magazynów zarówno w przemyśle jak i handlu oraz zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych Czerwiec 2014 Raport Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych 2 Wprowadzenie EDI. Jeden ze skrótów funkcjonujących w branży informatycznej, podobnie jak wiele innych,np. ERP,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik logistyk; symbol 333107 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia 1 06-400 Ciechanów Ciechanów dnia 25.01.2012 Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH mgr inż. Katarzyna Grochowska 1 Koszty działalności usługowej Wysokośd i struktura

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ilości zapasów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI

PODSTAWY LOGISTYKI 1 PODSTAWY LOGISTYKI 2015-2016 1. Jak interpretuje się pojęcie surowców? 2. Czy materiały biurowe są surowcami? 3. Czy jednostka produkcyjna może zajmować się działalnością handlową? 4. Czy pojęcie klienta

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE CEL PODYSTEMU LOGISTYCZNEGO OKREŚLANIE 2 zapewnienie wymaganego poziomu obsługi (...kogo?) w zakresie (...jakim?)

Bardziej szczegółowo