KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH DLA CENTRUM LOGISTYCZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH DLA CENTRUM LOGISTYCZNEGO"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Transportu Polska Akademia Nauk Komitet Transportu KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH DLA CENTRUM LOGISTYCZNEGO Krzysztof CHWESIUK Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem, Zakład Logistyki i Informatyki STRESZCZENIE Niniejszy referat poświęcony jest problemowi zastosowania EDI a w szczególności wykorzystania rozwiązania problemu EDI bazującego na zastosowaniu technologii internetowych (tzw. web-based EDI) w centrum logistycznym. 1. WPROWADZENIE Dynamiczny rozwój międzynarodowego handlu po II Wojnie Światowej spowodował podjęcie prac nad upraszczaniem i standaryzacją tegoż handlu. W ciągu ostatnich dziesięcioleci opracowane zostały standardy elektronicznej wymiany danych (EDI ang. Electronic Data Interchange), zwane też standardami elektronicznej wymiany dokumentów lub informacji (przyjmuje się ogólne określenie wymiany danych, a w przypadku wymiany danych o określonym formacie, strukturze dopuszcza się określenie wymiany dokumentów). Ich geneza wywodzi się z potrzeby wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi różnych przedsiębiorstw. Liczne standardy EDI powstawały początkowo na bazie bilateralnych uzgodnień pomiędzy partnerami wymiany informacyjnej. Jednakże złożone powiązania pomiędzy podmiotami biorącymi udział w wymianie towarów i usług, wymusiły uzgodnienie i stosowanie bardziej ogólnych standardów EDI [1]. W 1960 roku Komitet Europejskiej Komisji Gospodarczej (EKG) ONZ ds. Rozwoju Handlu utworzył Grupę Roboczą, której zadaniem było upraszczanie i standaryzacja dokumentów handlu międzynarodowego. Specjaliści z tej Grupy Roboczej opracowali nowy język handlu międzynarodowego, a mianowicie UN Layout Key. Nie był to jeszcze jeden sposób tworzenia formularzy handlu międzynarodowego. Istotą tego języka było to, ze uczyniono komunikat handlowy (dokument) jednoznacznie niezależny od języka, kultury i zwyczajów kraju jednego z partnerów wymiany handlowej. Rozwój w latach osiemdziesiątych narzędzi informatyki i teleinformatyki wyposażył nowy język w możliwości, które dotąd były nieosiągalne, a mianowicie można było skrócić 129

2 przekaz dokumentów pomiędzy partnerami w łańcuchu transakcyjnym międzynarodowej wymiany handlowej z dni do sekund i możliwe stało się automatyczne wykonywanie operacji handlowych. 2. ZASTOSOWANIE ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH W UE Wdrożone EDI daje dodatkowe premie związane ze wzmocnieniem marki organizacji oraz jest sygnałem o jej gotowości do współpracy z firmami globalnymi. Niemal wszystkie przedsiębiorstwa o zasięgu globalnym stosują elektroniczną wymianę danych i często wymagają stosowania tej technologii od swoich kooperantów. W Unii Europejskiej zaobserwowano zjawisko wymuszania wdrażania elektronicznej wymiany danych w całym łańcuchu logistycznym (przez producentów wyrobów finalnych u swoich poddostawców). EDI jest technologią strategiczną dla dużych organizacji, pozwalającą istotnie zwiększyć efektywność wymiany olbrzymiej liczby informacji i ograniczyć koszty związane z utrzymaniem personelu zajmującego się obsługą dokumentów papierowych. Pierwsze wdrożenia EDI miały miejsce w przemyśle samochodowym i sprowadziły się do wymuszenia wymiany danych elektronicznych pomiędzy koncernem samochodowym a mniejszymi, licznymi i rozproszonymi kontrahentami. Naturalnym krokiem rozwoju było zestandaryzowanie wymiany danych elektronicznych oraz wdrażanie podobnych rozwiązań w innych gałęziach przemysłu. Tabela 1 i rysunek 1 przedstawiają zestawienie procentowe firm sektora budowy sprzętu transportowego, które stosują EDI w codziennej działalności. W Polsce 55,2% firm stosuje klasyczne rozwiązania EDI, a 19% firm rozwiązania bazujące na technologii internetowej (web-based EDI). Z kolei 14,7% firm w 2003 roku stosowało EDI zarówno klasyczne jak i rozwiązania web-based. Obecnie EDI stanowi system nerwowy największych portowych systemów informacyjnych. Większość z nich była budowana w latach 80-tych. Przykładem może być zespół portów Amsterdam-Rotterdam, który wdrożył EDI kosztem 140 mln USD. Początek następnej dekady stał pod znakiem ich integracji w skali międzynarodowej. W połowie lat dziewięćdziesiątych pojawiła się tendencja projektowania systemów portowych uwzględniających od samego początku nie tylko wymianę informacji w ramach portu, ale i zapewnienie połączenia dla partnerów biorących udział w wymianie towarów i usług drogą morską (w skali regionu i całego globu). Takie podejście do projektowania środowiska wymiany danych zapewnia spójność informacji i pozwala m.in. na monitowanie przemieszczania ładunków na wszystkich etapach (składowanie, organizowanie transportu, przeładunek, przewóz). Przykładami tego typu systemów są tzw. środowiskowe systemy portowe Cargo Community Systems (CCS), które przynoszą korzyści dla wszystkich stron zaangażowanych w przesyłanie informacji elektronicznych w ramach wymiany towarowej. Porty które wdrożyły EDI zyskały możliwość wprowadzenia Just-in-Time na skutek zwiększenia dokładności informacji w łańcuchu logistycznym. Beneficjantem EDI stały się porty rozumiane tu jako złożona organizacja skupiająca zarząd portu, przeładowców, spółki portowe zaplecza; czy armator, który korzystając z CCS precyzyjnie śledzić przewożone ładunki, co pozwala mu podejmować działania mające na celu maksymalizację zysku. 130

3 Tabela 1 Wykorzystanie EDI (w % firm z sektora budowy sprzętu transportowego) w wybranych państwach UE Kraj Std. Internet Mix EU5 73,2 39,1 15,6 EU51 40,4 59,6 0,0 EU52 80,7 30,4 11,1 EU53 78,2 32,2 17,0 EU54 85,2 42,0 33,4 DE 90,2 31,5 21,7 ES 34,7 58,2 3,0 FR 62,5 37,5 5,0 IT 87,3 32,6 19,8 AT 38,2 70,8 22,9 PT 92,5 65,1 57,5 SE 44,4 62,9 18,4 UK 79,7 41,9 25,0 CZ 90,7 74,1 64,8 EE 100,0 0,0 0,0 HU 80,1 47,5 27,6 PL 55,2 19,0 14,7 Uwaga: Std. - klasyczne rozwiązanie EDI, Internet web-based EDI, Mix zastosowanie w firmie obydwu rozwiązań EU5 średnia dla wszystkich firm w UE dla danego sektora EU51 średnia dla firm danego sektora w UE zatrudniających 0-9 pracowników EU52 średnia dla firm danego sektora w UE zatrudniających pracowników EU53 średnia dla firm danego sektora w UE zatrudniających pracowników EU54 średnia dla firm danego sektora w UE zatrudniających min. 250 pracowników Źródło: Na podstawie benchmarków UE (dostępnych na EU on-line: Std. Internet Mix 60 % Firm EU5 eu51 eu52 eu53 eu54 DE ES FR IT AT Kraje PT SE UK CZ EE HU PL Rysunek 1 Porównanie rozwiązań EDI (% firm sektora budowy sprzętu transportowego) stosowanych w wybranych krajach UE Źródło: Opracowanie własne na podstawie benchmarków UE 131

4 3. STANDARD UN/EDIFACT Od 1985 roku, na wniosek EKG ONZ, we wszystkich regionach świata wdraża się system Elektronicznej Wymiany Danych, tzw. EDI według standardów UN/EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport ONZ/Elektroniczna Wymiana Danych dla Administracji, Handlu i Transportu). Standardy UN/EDIFACT można zdefiniować jako zbiór międzynarodowych unormowań, niezbędnych dla tworzenia i posługiwania się komunikatami elektronicznymi w pełnym cyklu transakcyjnym międzynarodowej wymiany towarowej. Podstawowym celem EDI według standardu UN/EDIFACT jest usprawnienie procedur handlu międzynarodowego poprzez zastąpienie procedur i dokumentów papierowych komunikatami elektronicznymi przesyłanymi w relacji komputer komputer przy zastosowaniu środków teletransmisji danych na dalekie odległości, w tym sieci INTERNET i INTRANET. Aktualnie burzliwy rozwój zastosowań na świecie systemów EDI, udokumentowany faktami zastosowań w około 70% działających podmiotów gospodarczych w Ameryce Północnej oraz około 35% podmiotów w Europie Zachodniej, wymusza na polskich podmiotach gospodarczych, a w tym i podmiotach transportowych, spedycyjnych i logistycznych uczestniczących w międzynarodowym łańcuchu transakcyjnym, a tym przede wszystkim w centrach logistycznych zlokalizowanych w morskich portach lub w ich pobliżu wdrażanie EDI. Dodatkowo należy nadmienić, że dotychczasowe doświadczenia podmiotów gospodarczych USA, Kanady i krajów Europy Zachodniej pozwalają na postawienie tezy o wysokiej efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z wdrażaniem systemu EDI (zastąpienie dokumentu papierowego formatu A4, dokumentem elektronicznym daje każdorazowo oszczędności około 3$). System EDI według standardu UN/EDIFACT charakteryzuje się następującymi cechami: Powszechność i uniwersalność języka, które pozwalają na wymianę informacji niezależnie od typu komputera i rodzaju sieci teletransmisji danych od eksportera do importera, a często i przekraczając granice wielu krajów, Używa się ustalonych standardów dla wymiany informacji pomiędzy różnymi systemami informatycznymi (komputerami) u poszczególnych podmiotów uczestniczących w łańcuchu transakcyjnym wymiany towarowej, Podobnie jak w przypadku języka mówionego lub pisanego, UN/EDIFACT dostarcza składniowych reguł dla łączenia informacji w segmenty, które grupowane są w wiadomości, a elementy danych zapisane zostały w słowniku nazywanym United Nations Trade Data Elements Directory (UNTDED), Komunikat, jako element informacji handlowej jest pojęciem używanym do opisania zbioru elementów danych, które są transmitowane dla wykonania określonych funkcji gospodarczych lub administracyjnych, niektóre komunikaty są ekwiwalentne w stosunku do tradycyjnych dokumentów papierowych, jeden komunikat może być łatwo przekazany od jednego nadawcy do kilku odbiorców, EDI prowadzi do znaczącej racjonalizacji wymiany informacji pomiędzy współpracującymi partnerami, Komunikaty UN/EDIFACT odpowiadające wymaganiom międzynarodowym są nazywane Komunikatami ONZ (United Nations Standard Messages UNSM). 132

5 4. KOMUNIKATY UN/EDIFACT STOSOWANE W MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANIE TOWARÓW W łańcuchu transakcyjnym międzynarodowej wymiany towarowej uczestniczą miedzy innymi następujące podmioty gospodarcze i jednostki administracji państwowej: w kraju eksportera: producenci towarów (nadawcy ładunków), eksporterzy (podmioty handlu zagranicznego) podmioty transportowe, spedycyjne i logistyczne działające miedzy innymi w ramach centrum logistycznego, banki, podmioty w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji, jednostki administracji państwowej, a w tym: administracja celna, urzędy statystyczne i inne jednostki kontrolne, w kraju importera: konsumenci (odbiorcy ładunków), importerzy (podmioty handlu zagranicznego), podmioty transportowe, spedycyjne i logistyczne działające miedzy innymi w ramach centrum logistycznego, banki, podmioty w zakresie ubezpieczeń i asekuracji, jednostki administracji państwowej. Model synergetyczny przy wymianie informacji elektronicznej w standardzie UN/EDIFACT w międzynarodowej wymianie handlowej przedstawiono na rysunku 2.Tylko kompleksowe wdrożenie EDI według standardu UN/EDIFACT u wszystkich partnerów łańcucha transakcyjnego międzynarodowej wymiany towarowej gwarantuje racjonalność tego rozwiązania. Na rysunku 2 przyjęto oznaczenia standardowych komunikatów UN/EDIFACT, które zestawiono w tabeli 2. Schemat obrazujący sposób przesyłania komunikatów elektronicznych pomiędzy partnerami uczestniczącymi w elektronicznej wymianie danych przedstawiono na rysunku 3. U poszczególnego partnera wymiany elektronicznych komunikatów muszą funkcjonować następujące elementy: wewnętrzny system elektronicznego przetwarzania danych, konwerter UN/EDIFACT dokonujący dwukierunkowej konwersji danych na i ze standardów UN/EDIFACT, jest typowe oprogramowanie, które na rynku oprogramowania komputerowego jest łatwe do zakupu, oprogramowanie telekomunikacyjne do odpowiedniego rodzaju sieci teleinformatycznej. Obecnie masowo dla przesyłania wykorzystuje się ogólnoświatowe sieci, takie jak INTERNET i INTRANET. 133

6 KRAJ EXPORTERA KRAJE TRANZYTOWE KRAJ IMPORTERA NADAWCA EXPORTER INNE FIRMY BANK URZĘDY PAŃSTWOWE TRANZYT TRANZYT URZĘDY PAŃSTWOWE INNE BANK FIRMY IMPORTER ODBIORCA PRODUKCJA TOWARU EXPORT 5,6,7 ORGANY KONTROLNE G R A N I C A 1,2 G R A N I C A ORGANY KONTROLNE 5,6,19 IMPORT PRZYJĘCIE DOSTAWY 8, 19 9, 10, 11, 12, 13 3,4,7,14,15,16 OPERACJE OPERACJE BANKOWE 3,4,7,14,15,16 BANKOWE 3,4,7,14,15,16 CZYNNOŚCI UBEZPIECZEN. 17, 18, 17, 18, CZYNNOŚCI UBEZPIECZEN ,19 CZYNNOŚCI SPED. 8,9,10,11,12,13 CZYNNOŚCI SPED. TRANSPORTOWE TRANSPORTOWE 8, 9,... NUMERY KOMUNIKATÓW INFORMACJE O OPERACJACH I ZDARZENIACH FIZYCZNY PRZEWÓZ TOWARÓW Rysunek 2. Model synergetyczny przy wymianie informacji elektronicznej w standardzie UN/EDIFACT w międzynarodowej wymianie handlowej Źródło: [2] Tabela 2. Uniwersalne komunikaty UN/EDIFACT stosowane w międzynarodowej wymianie towarów Źródło: [2] Lp. Nazwa komunikatu Znaczenie komunikatu 1. INVOIC Faktura Handlowa 2. ORDERS Zamówienie Handlowe 3. CREADV Awizo Kredytowe 4. CREEXT Rozszerzone Awizo Kredytowe 5. CUSDEC Deklaracja Celna 6. CUSRES Odpowiedź Urzędu Celnego 7. DEBADV Awizo Debetowe 8. IFTMAN Awizo Dostawy 9. IFTMBC Potwierdzenie Rezerwacji 10. IFTMBP Rezerwacja Prowizoryczna 11. IFTMBF Rezerwacja Wiążąca 12. IFTMIN Zlecenie Spedycyjne 13. IFTMCS Instrukcja Wysyłkowa 14. PAYEXT Rozszerzone Polecenie Wypłaty 15. PAYORD Polecenie Wypłaty 16. REMADV Awizo Zapłaty 17. CUSCAR Raport Celny Przewoźnika 18. CUSREP Raport Celny Dotyczący Środków Przewozowych 134

7 PODMIOT GOSPODARCZY NR 1 PODMIOT GOSPODARCZY NR 2 PODMIOT GOSPODARCZY NR 3 Elektroniczne przetwarzanie danych Elektroniczne przetwarzanie danych Elektroniczne przetwarzanie danych Wewnętrzny system elektronicznego Przetwarzania danych u podmiotu 1 Wewnętrzny system elektronicznego Przetwarzania danych u podmiotu 2 Wewnętrzny system elektronicznego Przetwarzania danych u podmiotu 3 Konwerter UN/EDIFACT dwukierunkowa konwersja danych na i ze standardów UN/EDIFACT Konwerter UN/EDIFACT dwukierunkowa konwersja danych na i ze standardów UN/EDIFACT Konwerter UN/EDIFACT dwukierunkowa konwersja danych na i ze standardów UN/EDIFACT Oprogramowanie telekomunikacyjne u podmiotu nr 1 Oprogramowanie telekomunikacyjne u podmiotu nr 2 Oprogramowanie telekomunikacyjne u podmiotu nr 3 SIEĆ TELETRANSMISJI DANYCH SIEĆ TELETRANSMISJI DANYCH Rysunek 3. Wymiana komunikatów elektronicznych pomiędzy partnerami uczestniczącymi w elektronicznej wymianie danych Źródło: [2] Oprócz standardowych, uniwersalnych komunikatów, które zostały zaprezentowanych w tabeli 2 dla obrotu towarów w centrum logistycznych wykorzystywane są specjalistyczne komunikaty, do których zalicza się następujące: Zestawienie przesyłek skonsolidowanych IFCSUM, Opłaty spedycyjne i transportowe IFTCCA, Powiadomienie o wysłaniu ładunku IFTERA, Szczegóły frachtu i innych opłat IFTCC, Informacja o stawce transportowej - IFTRIN, Możliwości transportowe IFTSAI, Stan bieżący przesyłek w transporcie multimodalnym IFTSTA, Zapytanie o stan bieżący przesyłek w transporcie multimodalnym IFTSTQ, Powiadomienie o ładunkach niebezpiecznych IFTDGN, Lista ładunków niebezpiecznych IFTIAG, Potwierdzenie odbioru komunikatu o ładunku niebezpiecznym APERAK, Komunikat anulowania CANMES, Raport załadunku/wyładunku kontenera COARRI, Informacja o dostarczeniu/zabraniu kontenera CODECO, Anulowanie ważności zezwolenia eksportowego/dokonanie odprawy celnej CODENO, Powiadomienie o kontenerach na składzie COEDOR, 135

8 Zlecenie obsługi specjalnej kontenera COHAOR, Ogólna dyspozycja kontenerowa COFARN, Awizo kontenerowe COPINO, Zlecenie wyładunku/załadunku kontenera COPRAR, Zlecenie zwolnienia kontenera COREOR. Powyższe komunikaty wymieniane są pomiędzy uczestnikami procesów logistycznych, spedycyjnych i transportowych w centrum logistycznym oraz pomiędzy centrami logistycznymi. 5. TECHNOLOGIE INTERNETOWE A KLASYCZNE ROZWIĄZANIA EDI Architektura klasycznego systemu elektronicznej wymiany danych zakłada, że organizacje uczestniczące w wymianie są wyposażone w specjalne oprogramowanie, którego sercem jest translator tłumaczący dokumenty wychodzące z formatu własnego organizacji na format zgodny ze standardem i w drugą stronę. W systemie odbiorcy następuje powtórne tłumaczenie komunikatu elektronicznego, tym razem na postać zrozumiałą dla użytkowanego oprogramowania. Biorące udział w wymianie systemy komputerowe nadawcy i adresata mogą być całkowicie niezależne i odmienne pod każdym względem. Warunkiem zapewnienia wymiany danych elektronicznych jest możliwość tłumaczenia danych z własnego systemu na format zgodny ze standardem. Ponadto oprogramowanie parterów może umożliwiać szereg innych funkcji, jak np. obsługę komunikacji, zarządzanie i śledzenie przepływu dokumentów, archiwizację, czy definiowanie odwzorowań na potrzeby translacji [3]. Konsekwentne stosowanie elektronicznej wymiany danych wymaga zastosowania standardu (np. EDIFACT) przekazywanych informacji handlowych oraz dostępowi do sieci teletransmisyjnej (np. sieci VAN ang. Value Added Network, poczta X.400, połączenia bezpośrednie, Internet) umożliwiającej połączenie systemów komputerowych uczestników wymiany, przy czym wybór konkretnego protokołu komunikacyjnego jest sprawą drugorzędną dla istoty EDI [4,5]. Gwałtowny rozwój i upowszechnienie się Internetu w skali świata jak i kraju czy regionu, przyniosły nową szansę na udostępnienie elektronicznej wymiany danych dla wszystkich organizacji. O ile klasyczne EDI jest technologią stosunkowo dobrze zdefiniowaną i standaryzowaną, o tyle Internet nie przynosi nam jakiejś jednej konkretnej metody czy standardu prowadzenia wymiany elektronicznych dokumentów przez Internet [6]. Należy tu podkreślić coraz większe znaczenie gospodarcze sieci globalnej [7,8]. Najszersze zastosowanie, tworząc nowy wizerunek elektronicznej wymiany danych, znajduje ostatnio web-based EDI [9,10]. W ramach tego podejścia stosuje się aplikacje internetowe zasilane informacjami z baz danych. Coraz większe znaczenie dla tworzenia tych aplikacji ma język XML, który pozwala na efektywne przetwarzanie danych w różnych formatach, włączając w to standardy EDI (w tym EDIFACT). Web-based EDI jest z jednej strony najbliższy klasycznym systemom EDI, pozwalając na pełną automatyzację procesów, z drugiej strony wykorzystuje technologie internetowe, w tym WWW (ang. World Wide Web). Pozwala to na wdrożenie EDI do systemu informacyjnego firmy bez konieczności ponoszenia większych inwestycji - zakładając, że korzysta ona z aplikacji internetowych. Obniżenie progu kosztów niezbędnych do wdrożenia EDI pozwala na upowszechnienie tej 136

9 technologii wśród mniejszych kooperantów, co prowadzić będzie do zwiększenia korzyści skali i usprawnienia procesów biznesowych w zakresie całych gałęzi gospodarki. 6. WNIOSKI KOŃCOWE W niniejszym referacie zwrócono uwagę na problem wykorzystania EDI w międzynarodowej wymianie towarów. Szczególną uwagę poświęcono zastosowaniu EDI w transporcie morskim w świetle rozwoju centrum logistycznego w Szczecinie. Jednym z istotnych elementów warunkujących rozwój centrum logistycznego a w szczególności portu jest zapewnienie jego podmiotom możliwości wymiany danych elektronicznych w ramach środowiska portowego i z jego otoczeniem. W praktyce, pomimo dostępnej infrastruktury telekomunikacyjnej w porcie w Szczecinie i Świnoujściu brak jest wdrożeń EDI (co stawia ten port daleko za Gdynią, czy portami w UE). Nadrobienie tej różnicy możliwe jest dziś poprzez zastosowanie technologii internetowych, a w szczególności web-based EDI. Należy pamiętać, że obecnie o sile logistyki w porcie, nie znaczy już rozbudowana suprastruktura i infrastruktura (w tym infrastruktura telekomunikacyjna i teleinformatyczna) ale w szczególności efektywny przepływ informacji możliwy dzięki wdrażaniu i rozwojowi usług informacyjnych. LITERATURA [1] Heck E., Ribbers P. M., The Adoption and Impact of EDI in Dutch SME s, Proc. of the 32nd Hawaii Int. Conf. On System Sciences, Hawaii, USA, 1999 [2] Chwesiuk K., Zastosowanie EDI w transporcie morskim, VIII Konferencji TransComp Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu, Zakopane, 2004 (złożony do druku) [3] Hołowiński G., Roszak T., Małecki K., Goluchov D., Popel D, SWIFT and EDIFACT: Some Aspects of Study, Collection of papers: Banking Information Systems Editor: V. Shmerko, S. Yanushkevich, Szczecin, Poland, 1996, pp [4] Durkiewicz, Telekomunikacyjne aspekty EDI, Netforum, Nr 6, 1994, str [5] L. Kondratowicz, Rozwój nowych technologii informacyjnych w transporcie i handlu morskim, Materiały Konferencji Nowoczesne technologie informacyjne w transporcie i handlu morskim, Gdańsk, 1997 [6] K. Wągiel, Wykorzystanie Internetu dla potrzeb Elektronicznej Wymiany Dokumentów, [7] R. K. Wysocki, R. L. DeMichiell, Managing Information Across the Enterprise, J.Wiley &Sons, NY, 1997 [8] C. H. Mak, R. B. Johnston, Leveraging Traditional EDI Investment Using the Internet: A Case Study, Models and Formal Aspects, Proceedings of the Thirty-second IEEE Annual [9] Hawaii International Conference on System Sciences, Maui, Hawaii, 1999 [10] Hofmann O., Deschner D., Reinheimer S., Bodendorf F., Agent-Supported Information Retrieval in the Logistics Chain, Proceedings of the Thirty-second IEEE Annual Hawaii International Conference on System Sciences, Maui, Hawaii, 1999 ABSTRACT This paper is focused on a problem of the implementation of EDI in the logistic center. Authors are focused on different approaches to realize EDI, especially in the so-called web-based Electronic Data Interchange, which is based on the internet technology. 137

10 138

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Wymiana Danych. wykład 3

Elektroniczna Wymiana Danych. wykład 3 Elektroniczna Wymiana Danych wykład 3 Tradycyjny sposób składania zamówieo Tradycyjny sposób składania zamówieo system informatyczny firmy A system informatyczny firmy B EDI - definicja EDI, Electronic

Bardziej szczegółowo

Skuteczna i efektywna wymiana informacji na przykładzie systemu komunikacji na terenie portów morskich (PCS - Port Community System)

Skuteczna i efektywna wymiana informacji na przykładzie systemu komunikacji na terenie portów morskich (PCS - Port Community System) Skuteczna i efektywna wymiana informacji na przykładzie systemu komunikacji na terenie portów morskich (PCS - Port Community System) dr inż. Marcin Hajdul Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Informacja ma wartość

Bardziej szczegółowo

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej Wstęp Rozdział 1. Geneza spedycji 1.1. Zarys historyczny działalności spedycyjnej 1.2. Rozwój spedycji i usług spedycyjnych w XIX i XX w. 1.3. Usługi spedycyjne w łańcuchu dostaw 1.4. Spedytor jako sprzedawca

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case study Leroy Merlin

Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case study Leroy Merlin Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case study Leroy Merlin Elektroniczna awizacja z etykietą logistyczną Wdrożenie DESADV (EDI) Poprawna etykieta logistyczna Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI wykład VI dr Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2010 Rachunkowość coraz bardziej elektroniczna Wykorzystanie systemów FK Skanowanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case z Leroy Merlin

Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case z Leroy Merlin Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case z Leroy Merlin Trendy w łańcuchu dostaw Wzrost kosztów logistycznych Outsourcing usług logistycznych Zrównoważony rozwój (ekologia)

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon STEROWANIE I ZARZĄDZANIE W MORSKICH SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH I LOGISTYCZNYCH wykład 04 dla 1 roku MSTiL stacjonarne

dr Adam Salomon STEROWANIE I ZARZĄDZANIE W MORSKICH SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH I LOGISTYCZNYCH wykład 04 dla 1 roku MSTiL stacjonarne dr Adam Salomon STEROWANIE I ZARZĄDZANIE W MORSKICH SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH I LOGISTYCZNYCH wykład 04 dla 1 roku MSTiL stacjonarne SiZwMSTiL (stacjonarne) Podstawowe podręczniki do wszystkich wykładów

Bardziej szczegółowo

Konieczność uproszczenia procedur kontrolnych i diametralnego skrócenia czasu odpraw granicznych w polskich portach morskich jako warunek odzyskania

Konieczność uproszczenia procedur kontrolnych i diametralnego skrócenia czasu odpraw granicznych w polskich portach morskich jako warunek odzyskania Konieczność uproszczenia procedur kontrolnych i diametralnego skrócenia czasu odpraw granicznych w polskich portach morskich jako warunek odzyskania ładunków polskiego handlu zagranicznego 350 km = ca

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw

Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw Dr inż. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw Wstęp Sprawna logistyka i efektywny łańcuch dostaw coraz częściej decydują o przewadze konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI Warszawa, Uregulowanie w przepisach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 Postępowania nr EU /10/ZI/ZZ/2011o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę Systemu IT - SERWER EDI SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zawartość

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne (6) Zdzisław Szyjewski

Technologie informacyjne (6) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne (6) Zdzisław Szyjewski Systemy operacyjne Technologie pracy z komputerem Funkcje systemu operacyjnego Przykłady systemów operacyjnych Zarządzanie pamięcią Zarządzanie danymi Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

intermodalnie Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski

intermodalnie Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) intermodalnie Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski Kilka słów o nas - fakty DOŚWIADCZENIE Mierzone ilością wdrożeń i nowatorskich rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług Lista usług Elmir Lista usług TRANSPORT LĄDOWY Zdolnośd przewozu to nasz biznes, transport drogowy to nasza siła. Nasze możliwości transportowo logistyczne pokrywają całą Europę z Polski po Hiszpanię,

Bardziej szczegółowo

e-komunikacja w łańcuchu dostaw

e-komunikacja w łańcuchu dostaw e-komunikacja w łańcuchu dostaw Forrester Research: In fact, a review of the EDI volume statistics captured during our most recent Forrester Wave on B2B service providers indicates that the annual volume

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.)

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.) Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie Autor: Elżbieta Hałas (red.) Wszystko zaczęło się ponoć ponad 60 lat temu, pewnego słonecznego popołudnia na plaży w Miami. Wtedy to Joe Woodland wpadł

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Współpraca w farmaceutycznym łańcuchu dostaw z użyciem dokumentów elektronicznych a wymogi unijne

Współpraca w farmaceutycznym łańcuchu dostaw z użyciem dokumentów elektronicznych a wymogi unijne 5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego VII Blok Tematyczny: Stawiając czoła przyszłości farmacji pakowanie, znakowanie, logistyka Współpraca w farmaceutycznym łańcuchu dostaw z użyciem dokumentów

Bardziej szczegółowo

Wykład 07 Rynek usług transportowych dr Adam Salomon

Wykład 07 Rynek usług transportowych dr Adam Salomon Wykład 07 Rynek usług transportowych dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Rynek usług transportowych Rynek usług transportowych = całokształt stosunków

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

KORPORACYJNY SYSTEM W CHMURZE DLA TRANSPORTU DROGOWEGO I LOGISTYKI.

KORPORACYJNY SYSTEM W CHMURZE DLA TRANSPORTU DROGOWEGO I LOGISTYKI. KORPORACYJNY SYSTEM W CHMURZE DLA TRANSPORTU DROGOWEGO I LOGISTYKI www.s2b-group.net Treść O Firmie Nam ufają Możliwości rozwiązania O produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy przy zakupie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych Czerwiec 2014 Raport Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych 2 Wprowadzenie EDI. Jeden ze skrótów funkcjonujących w branży informatycznej, podobnie jak wiele innych,np. ERP,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie www.bph.pl/bankconnect FAKT #1 PRZEDSIĘBIORCY CENIĄ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE USPRAWNIAJĄ PRACĘ W FIRMIE. FAKT #2 DZIĘKI BANKCONNECT PRZELEWY REALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

LATIS LOGISTICS - WITAMY!

LATIS LOGISTICS - WITAMY! LATIS LOGISTICS - WITAMY! Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania logistyczne w transporcie ładunków. Realizujemy przewóz towarów od drzwi do drzwi w oparciu o transport morski, lotniczy, drogowy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 7.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce Tematy zajęć Historia Logistyki Paweł Tura l Fazy rozwoju logistyki l Determinanty rozwoju i wzrostu znaczenia logistyki Faza startu i budzenia się logistyki l Okres : II połowa lat 50 l Logistyka (dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu

Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu Platforma Comarch ECOD Comarch ECOD jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej dostawcą rozwiązao z zakresu elektronicznej wymiany dokumentów

Bardziej szczegółowo

Dr Tadeusz T. Kaczmarek WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W TRANSAKCJACH HANDLU ZAGRANICZNEGO

Dr Tadeusz T. Kaczmarek WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W TRANSAKCJACH HANDLU ZAGRANICZNEGO Dr Tadeusz T. Kaczmarek WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W TRANSAKCJACH HANDLU ZAGRANICZNEGO Gdańsk 2000 1 Spis treści Wprowadzenie...5 Część I - Korespondencja handlowa 1. Zapytanie ofertowe...9 2. Oferta

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

1 / 5 INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3

1 / 5 INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3 1 / 5 Załącznik Nr 2 INFORMACJE OGÓLNE Spis treści ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3 ZARZĄDZANIE ARCHIWUM WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 4.02.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Czy i dlaczego warto wprowadzić standardy oznaczeń (kodów)do monitorowania przekazywania gotówki?

Czy i dlaczego warto wprowadzić standardy oznaczeń (kodów)do monitorowania przekazywania gotówki? Czy i dlaczego warto wprowadzić standardy oznaczeń (kodów)do monitorowania przekazywania gotówki? Elżbieta Hałas, GS1 Polska 18.07 2016 PARTNER MERYTORYCZNY Przepływ informacji i obieg gotówki Przepływ

Bardziej szczegółowo

Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania.

Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania. Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania. Zlecanie transportu lotniczego szybciej, niż kiedykolwiek wcześniej. Nadchodzi zmiana KN FreightNet usprawni i uprości procesy transportu

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Tomasz Smolarek GEFCO Polska Spedytor WPŁYW OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH NA KOSZT USŁUG SPEDYCYJNYCH DOBNICOWYCH KRAJOWYCH mgr Tomasz Smolarek Menedżer

Bardziej szczegółowo

2. Konwencja Rynku Grzewczego, Instalacyjnego i Sanitarnego Blok technologia: EDI. (Electronic Data Interchange) EDISON S.A.

2. Konwencja Rynku Grzewczego, Instalacyjnego i Sanitarnego Blok technologia: EDI. (Electronic Data Interchange) EDISON S.A. 2. Konwencja Rynku Grzewczego, Instalacyjnego i Sanitarnego Blok technologia: EDI (Electronic Data Interchange) EDISON S.A. Czym jest EDI? Standard wymiany typowych dokumentów handlowych i księgowych,

Bardziej szczegółowo

CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA

CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA 1. Co to jest ECOD? Platforma Comarch ECOD (Elektronicznego Centrum Obsługi Dokumentów) to kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne EDI (Electronic Data Interchange).

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA:

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA: System ANTEEO SPEDYCJA wspomaga organizację różnego rodzaju przewozów zarówno w spedycji drogowej, lotniczej oraz w morskiej. Umożliwia dokładne odwzorowanie procesów logistycznych zachodzących w danej

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska STANDARYZACJA CZY POTRZEBNA? slajd 2 STANDARDY GS1 IDENTYFIKACJA GROMADZENIE WSPÓŁDZIELENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ slajd 3 PO CO, DLACZEGO,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI SPEDYCJA Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI Rozwój branży TSL w Polsce położenie Polski - łączy Europę Zachodnią i Wschodnią plany rządowe środki finansowe UE Branża TSL w kolejnych latach narastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 ILiM GS1 Polska rok założenia: 1967 forma prawna: instytut badawczy założyciel: Ministerstwo Gospodarki organizacja

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM BankConnect SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM Usprawnij pracę w swojej firmie dzięki BankConnect PRODUKTY ALIOR BANKU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ Z BANKU BPH DOSTĘPNE W PLACÓWKACH OZNAKOWANYCH

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu 1 Cel oraz agenda Cel Zaprezentowanie rzeczywistych korzyści wynikających ze współpracy firm w grupowej konsolidacji usług transportowych

Bardziej szczegółowo

Elastyczność dokonywania odpraw celnych. Warszawa, 22 październik 2013

Elastyczność dokonywania odpraw celnych. Warszawa, 22 październik 2013 Elastyczność dokonywania odpraw celnych Warszawa, 22 październik 2013 Podstawowe projekty pakietu ułatwieu atwień TIR upoważniony nadawca, stosowanie specjalnego stempla Zmiany w zakresie zgłoszenia celnego

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój, Sala A001, parter. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy!

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój, Sala A001, parter. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy! Szanowni Państwo, zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców na temat roli i znaczenia procesów zakupowych w działalności firm MŚP. Zakupy w biznesie odgrywają

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie Anna Kosmacz-Chodorowska Narzędzia usprawniające

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Spedycja Portowo-Morska wykład 6 (Technologia EDI)

Logistyka i Spedycja Portowo-Morska wykład 6 (Technologia EDI) Logistyka i Spedycja Portowo-Morska wykład 6 (Technologia EDI) dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni LiSPM Podstawowy podręcznik do wykładu 6. A. Salomon,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Jerzy Głuch SYSTEMY TRANSPORTOWE

Jerzy Głuch SYSTEMY TRANSPORTOWE Jerzy Głuch SYSTEMY TRANSPORTOWE Rok akademicki 2010/2011 1 J. Głuch SYSTEMY TRANSPORTOWE W04: Spedycja w systemie transportowym Spedycja to działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru. Do

Bardziej szczegółowo

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH SŁOWO WSTĘPNE WSTĘP 1.PROCESY ZMIAN W LOKALIZACJI CENTRÓW GOSPODARCZYCH, KIERUNKÓW WYMIANY TOWAROWEJ I PRZEWOZÓW NA ŚWIECIE 1.1.Przewidywane kierunki zmian centrów gospodarki światowej 1.2.Kierunki i tendencje

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 4 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Systemy informatyczne w logistyce Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Co było: Definicje łańcucha dostaw Definicja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r.

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. Nazwa podmiotu składającego ofertę: Adres podmiotu: Termin ważności oferty: Cena netto za poniższy zakres: SZCZEGÓŁY OFERTY: Lp. 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

i wirtualizacja 2010

i wirtualizacja 2010 Konferencja Cloud Computing i wirtualizacja 2010 21 października 2010 r. Warszawa, ul. Twarda 18, Aula Multimedialna Wspólna konferencja Telekomunikacji Polskiej i Computerworld Kontakt: Program merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

Wpływ technologii informatycznych na rozwój rynku usług transportowych

Wpływ technologii informatycznych na rozwój rynku usług transportowych 3.12.2004 r. Wpływ technologii informatycznych na rozwój rynku usług transportowych Zarządzanie przepływem informacji zawsze stanowiło istotny element działalności transportowej i spedycyjnej, jednakże

Bardziej szczegółowo

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Tragi Intermodal 2017, Warsaw Ptak Expo Anna Różalska Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect www.pkp-cargo.eu Grupa PKP CARGO to wiodący

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 1. 1. Proces produkcyjny i jego elementy 1. 2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 1. 3. Rola czynników pomocniczych w realizacji

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Warszawa 16.08.2013 Mobifit Sp. z o.o. ul. Tamka 38 00-355 Warszawa NIP: 952-20-62-619 dariusz.urabanski@mobifit.pl ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu Budowa systemu informatycznego B2B

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA MORSKA 3.1. 3.2. 3.3.

SPEDYCJA MORSKA 3.1. 3.2. 3.3. 3. SPEDYCJA MORSKA 3.1. CELE, ZADANIA I PODMIOTY SPEDYCJI MORSKIEJ (286) Istota i geneza spedycji międzynarodowej. Sektor transport spedycja logistyka. Podstawowe rodzaje spedycji. Zakres czynności spedycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Komunikat ZAMÓWIENIE PURCHASE ORDERS

Komunikat ZAMÓWIENIE PURCHASE ORDERS Komunikat ZAMÓWIENIE PURCHASE ORDERS EANCOM 97/EDIFACT D.96A przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 2/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 2/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA seminarium

LOGISTYKA seminarium LOGISTYKA seminarium Dr inż. Budynek B4, p. 422 E-mail: tadeusz.zbroja@ioz.pwr.wroc.pl Strona internetowa: http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy Cel zajęć CEL OGÓLNY Rozszerzenie i pogłębienie wiedzy teoretycznej

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 16.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DigiFlex Group s.c. Joanna Sychowicz Piotr Kolera ul. Wawerska 47A, 05-400 Otwock NIP:

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania i nowe funkcjonalności w CSB-System

Innowacyjne rozwiązania i nowe funkcjonalności w CSB-System 28 marca 2014 r. we Wrocławiu Workshop dla klientów CSB-System Innowacyjne rozwiązania i nowe funkcjonalności w CSB-System 19-20 marca 2015 r. we Wrocławiu Programmiert für Ihren Erfolg Zaprogramowany

Bardziej szczegółowo

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Część I -ebxml Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie omówić potrzeby rynku B2B w zakresie przeprowadzania transakcji przez Internet zaprezentować architekturę ebxml wskazać na wady i zalety

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo