KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH DLA CENTRUM LOGISTYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH DLA CENTRUM LOGISTYCZNEGO"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Transportu Polska Akademia Nauk Komitet Transportu KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH DLA CENTRUM LOGISTYCZNEGO Krzysztof CHWESIUK Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem, Zakład Logistyki i Informatyki STRESZCZENIE Niniejszy referat poświęcony jest problemowi zastosowania EDI a w szczególności wykorzystania rozwiązania problemu EDI bazującego na zastosowaniu technologii internetowych (tzw. web-based EDI) w centrum logistycznym. 1. WPROWADZENIE Dynamiczny rozwój międzynarodowego handlu po II Wojnie Światowej spowodował podjęcie prac nad upraszczaniem i standaryzacją tegoż handlu. W ciągu ostatnich dziesięcioleci opracowane zostały standardy elektronicznej wymiany danych (EDI ang. Electronic Data Interchange), zwane też standardami elektronicznej wymiany dokumentów lub informacji (przyjmuje się ogólne określenie wymiany danych, a w przypadku wymiany danych o określonym formacie, strukturze dopuszcza się określenie wymiany dokumentów). Ich geneza wywodzi się z potrzeby wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi różnych przedsiębiorstw. Liczne standardy EDI powstawały początkowo na bazie bilateralnych uzgodnień pomiędzy partnerami wymiany informacyjnej. Jednakże złożone powiązania pomiędzy podmiotami biorącymi udział w wymianie towarów i usług, wymusiły uzgodnienie i stosowanie bardziej ogólnych standardów EDI [1]. W 1960 roku Komitet Europejskiej Komisji Gospodarczej (EKG) ONZ ds. Rozwoju Handlu utworzył Grupę Roboczą, której zadaniem było upraszczanie i standaryzacja dokumentów handlu międzynarodowego. Specjaliści z tej Grupy Roboczej opracowali nowy język handlu międzynarodowego, a mianowicie UN Layout Key. Nie był to jeszcze jeden sposób tworzenia formularzy handlu międzynarodowego. Istotą tego języka było to, ze uczyniono komunikat handlowy (dokument) jednoznacznie niezależny od języka, kultury i zwyczajów kraju jednego z partnerów wymiany handlowej. Rozwój w latach osiemdziesiątych narzędzi informatyki i teleinformatyki wyposażył nowy język w możliwości, które dotąd były nieosiągalne, a mianowicie można było skrócić 129

2 przekaz dokumentów pomiędzy partnerami w łańcuchu transakcyjnym międzynarodowej wymiany handlowej z dni do sekund i możliwe stało się automatyczne wykonywanie operacji handlowych. 2. ZASTOSOWANIE ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH W UE Wdrożone EDI daje dodatkowe premie związane ze wzmocnieniem marki organizacji oraz jest sygnałem o jej gotowości do współpracy z firmami globalnymi. Niemal wszystkie przedsiębiorstwa o zasięgu globalnym stosują elektroniczną wymianę danych i często wymagają stosowania tej technologii od swoich kooperantów. W Unii Europejskiej zaobserwowano zjawisko wymuszania wdrażania elektronicznej wymiany danych w całym łańcuchu logistycznym (przez producentów wyrobów finalnych u swoich poddostawców). EDI jest technologią strategiczną dla dużych organizacji, pozwalającą istotnie zwiększyć efektywność wymiany olbrzymiej liczby informacji i ograniczyć koszty związane z utrzymaniem personelu zajmującego się obsługą dokumentów papierowych. Pierwsze wdrożenia EDI miały miejsce w przemyśle samochodowym i sprowadziły się do wymuszenia wymiany danych elektronicznych pomiędzy koncernem samochodowym a mniejszymi, licznymi i rozproszonymi kontrahentami. Naturalnym krokiem rozwoju było zestandaryzowanie wymiany danych elektronicznych oraz wdrażanie podobnych rozwiązań w innych gałęziach przemysłu. Tabela 1 i rysunek 1 przedstawiają zestawienie procentowe firm sektora budowy sprzętu transportowego, które stosują EDI w codziennej działalności. W Polsce 55,2% firm stosuje klasyczne rozwiązania EDI, a 19% firm rozwiązania bazujące na technologii internetowej (web-based EDI). Z kolei 14,7% firm w 2003 roku stosowało EDI zarówno klasyczne jak i rozwiązania web-based. Obecnie EDI stanowi system nerwowy największych portowych systemów informacyjnych. Większość z nich była budowana w latach 80-tych. Przykładem może być zespół portów Amsterdam-Rotterdam, który wdrożył EDI kosztem 140 mln USD. Początek następnej dekady stał pod znakiem ich integracji w skali międzynarodowej. W połowie lat dziewięćdziesiątych pojawiła się tendencja projektowania systemów portowych uwzględniających od samego początku nie tylko wymianę informacji w ramach portu, ale i zapewnienie połączenia dla partnerów biorących udział w wymianie towarów i usług drogą morską (w skali regionu i całego globu). Takie podejście do projektowania środowiska wymiany danych zapewnia spójność informacji i pozwala m.in. na monitowanie przemieszczania ładunków na wszystkich etapach (składowanie, organizowanie transportu, przeładunek, przewóz). Przykładami tego typu systemów są tzw. środowiskowe systemy portowe Cargo Community Systems (CCS), które przynoszą korzyści dla wszystkich stron zaangażowanych w przesyłanie informacji elektronicznych w ramach wymiany towarowej. Porty które wdrożyły EDI zyskały możliwość wprowadzenia Just-in-Time na skutek zwiększenia dokładności informacji w łańcuchu logistycznym. Beneficjantem EDI stały się porty rozumiane tu jako złożona organizacja skupiająca zarząd portu, przeładowców, spółki portowe zaplecza; czy armator, który korzystając z CCS precyzyjnie śledzić przewożone ładunki, co pozwala mu podejmować działania mające na celu maksymalizację zysku. 130

3 Tabela 1 Wykorzystanie EDI (w % firm z sektora budowy sprzętu transportowego) w wybranych państwach UE Kraj Std. Internet Mix EU5 73,2 39,1 15,6 EU51 40,4 59,6 0,0 EU52 80,7 30,4 11,1 EU53 78,2 32,2 17,0 EU54 85,2 42,0 33,4 DE 90,2 31,5 21,7 ES 34,7 58,2 3,0 FR 62,5 37,5 5,0 IT 87,3 32,6 19,8 AT 38,2 70,8 22,9 PT 92,5 65,1 57,5 SE 44,4 62,9 18,4 UK 79,7 41,9 25,0 CZ 90,7 74,1 64,8 EE 100,0 0,0 0,0 HU 80,1 47,5 27,6 PL 55,2 19,0 14,7 Uwaga: Std. - klasyczne rozwiązanie EDI, Internet web-based EDI, Mix zastosowanie w firmie obydwu rozwiązań EU5 średnia dla wszystkich firm w UE dla danego sektora EU51 średnia dla firm danego sektora w UE zatrudniających 0-9 pracowników EU52 średnia dla firm danego sektora w UE zatrudniających pracowników EU53 średnia dla firm danego sektora w UE zatrudniających pracowników EU54 średnia dla firm danego sektora w UE zatrudniających min. 250 pracowników Źródło: Na podstawie benchmarków UE (dostępnych na EU on-line: Std. Internet Mix 60 % Firm EU5 eu51 eu52 eu53 eu54 DE ES FR IT AT Kraje PT SE UK CZ EE HU PL Rysunek 1 Porównanie rozwiązań EDI (% firm sektora budowy sprzętu transportowego) stosowanych w wybranych krajach UE Źródło: Opracowanie własne na podstawie benchmarków UE 131

4 3. STANDARD UN/EDIFACT Od 1985 roku, na wniosek EKG ONZ, we wszystkich regionach świata wdraża się system Elektronicznej Wymiany Danych, tzw. EDI według standardów UN/EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport ONZ/Elektroniczna Wymiana Danych dla Administracji, Handlu i Transportu). Standardy UN/EDIFACT można zdefiniować jako zbiór międzynarodowych unormowań, niezbędnych dla tworzenia i posługiwania się komunikatami elektronicznymi w pełnym cyklu transakcyjnym międzynarodowej wymiany towarowej. Podstawowym celem EDI według standardu UN/EDIFACT jest usprawnienie procedur handlu międzynarodowego poprzez zastąpienie procedur i dokumentów papierowych komunikatami elektronicznymi przesyłanymi w relacji komputer komputer przy zastosowaniu środków teletransmisji danych na dalekie odległości, w tym sieci INTERNET i INTRANET. Aktualnie burzliwy rozwój zastosowań na świecie systemów EDI, udokumentowany faktami zastosowań w około 70% działających podmiotów gospodarczych w Ameryce Północnej oraz około 35% podmiotów w Europie Zachodniej, wymusza na polskich podmiotach gospodarczych, a w tym i podmiotach transportowych, spedycyjnych i logistycznych uczestniczących w międzynarodowym łańcuchu transakcyjnym, a tym przede wszystkim w centrach logistycznych zlokalizowanych w morskich portach lub w ich pobliżu wdrażanie EDI. Dodatkowo należy nadmienić, że dotychczasowe doświadczenia podmiotów gospodarczych USA, Kanady i krajów Europy Zachodniej pozwalają na postawienie tezy o wysokiej efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z wdrażaniem systemu EDI (zastąpienie dokumentu papierowego formatu A4, dokumentem elektronicznym daje każdorazowo oszczędności około 3$). System EDI według standardu UN/EDIFACT charakteryzuje się następującymi cechami: Powszechność i uniwersalność języka, które pozwalają na wymianę informacji niezależnie od typu komputera i rodzaju sieci teletransmisji danych od eksportera do importera, a często i przekraczając granice wielu krajów, Używa się ustalonych standardów dla wymiany informacji pomiędzy różnymi systemami informatycznymi (komputerami) u poszczególnych podmiotów uczestniczących w łańcuchu transakcyjnym wymiany towarowej, Podobnie jak w przypadku języka mówionego lub pisanego, UN/EDIFACT dostarcza składniowych reguł dla łączenia informacji w segmenty, które grupowane są w wiadomości, a elementy danych zapisane zostały w słowniku nazywanym United Nations Trade Data Elements Directory (UNTDED), Komunikat, jako element informacji handlowej jest pojęciem używanym do opisania zbioru elementów danych, które są transmitowane dla wykonania określonych funkcji gospodarczych lub administracyjnych, niektóre komunikaty są ekwiwalentne w stosunku do tradycyjnych dokumentów papierowych, jeden komunikat może być łatwo przekazany od jednego nadawcy do kilku odbiorców, EDI prowadzi do znaczącej racjonalizacji wymiany informacji pomiędzy współpracującymi partnerami, Komunikaty UN/EDIFACT odpowiadające wymaganiom międzynarodowym są nazywane Komunikatami ONZ (United Nations Standard Messages UNSM). 132

5 4. KOMUNIKATY UN/EDIFACT STOSOWANE W MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANIE TOWARÓW W łańcuchu transakcyjnym międzynarodowej wymiany towarowej uczestniczą miedzy innymi następujące podmioty gospodarcze i jednostki administracji państwowej: w kraju eksportera: producenci towarów (nadawcy ładunków), eksporterzy (podmioty handlu zagranicznego) podmioty transportowe, spedycyjne i logistyczne działające miedzy innymi w ramach centrum logistycznego, banki, podmioty w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji, jednostki administracji państwowej, a w tym: administracja celna, urzędy statystyczne i inne jednostki kontrolne, w kraju importera: konsumenci (odbiorcy ładunków), importerzy (podmioty handlu zagranicznego), podmioty transportowe, spedycyjne i logistyczne działające miedzy innymi w ramach centrum logistycznego, banki, podmioty w zakresie ubezpieczeń i asekuracji, jednostki administracji państwowej. Model synergetyczny przy wymianie informacji elektronicznej w standardzie UN/EDIFACT w międzynarodowej wymianie handlowej przedstawiono na rysunku 2.Tylko kompleksowe wdrożenie EDI według standardu UN/EDIFACT u wszystkich partnerów łańcucha transakcyjnego międzynarodowej wymiany towarowej gwarantuje racjonalność tego rozwiązania. Na rysunku 2 przyjęto oznaczenia standardowych komunikatów UN/EDIFACT, które zestawiono w tabeli 2. Schemat obrazujący sposób przesyłania komunikatów elektronicznych pomiędzy partnerami uczestniczącymi w elektronicznej wymianie danych przedstawiono na rysunku 3. U poszczególnego partnera wymiany elektronicznych komunikatów muszą funkcjonować następujące elementy: wewnętrzny system elektronicznego przetwarzania danych, konwerter UN/EDIFACT dokonujący dwukierunkowej konwersji danych na i ze standardów UN/EDIFACT, jest typowe oprogramowanie, które na rynku oprogramowania komputerowego jest łatwe do zakupu, oprogramowanie telekomunikacyjne do odpowiedniego rodzaju sieci teleinformatycznej. Obecnie masowo dla przesyłania wykorzystuje się ogólnoświatowe sieci, takie jak INTERNET i INTRANET. 133

6 KRAJ EXPORTERA KRAJE TRANZYTOWE KRAJ IMPORTERA NADAWCA EXPORTER INNE FIRMY BANK URZĘDY PAŃSTWOWE TRANZYT TRANZYT URZĘDY PAŃSTWOWE INNE BANK FIRMY IMPORTER ODBIORCA PRODUKCJA TOWARU EXPORT 5,6,7 ORGANY KONTROLNE G R A N I C A 1,2 G R A N I C A ORGANY KONTROLNE 5,6,19 IMPORT PRZYJĘCIE DOSTAWY 8, 19 9, 10, 11, 12, 13 3,4,7,14,15,16 OPERACJE OPERACJE BANKOWE 3,4,7,14,15,16 BANKOWE 3,4,7,14,15,16 CZYNNOŚCI UBEZPIECZEN. 17, 18, 17, 18, CZYNNOŚCI UBEZPIECZEN ,19 CZYNNOŚCI SPED. 8,9,10,11,12,13 CZYNNOŚCI SPED. TRANSPORTOWE TRANSPORTOWE 8, 9,... NUMERY KOMUNIKATÓW INFORMACJE O OPERACJACH I ZDARZENIACH FIZYCZNY PRZEWÓZ TOWARÓW Rysunek 2. Model synergetyczny przy wymianie informacji elektronicznej w standardzie UN/EDIFACT w międzynarodowej wymianie handlowej Źródło: [2] Tabela 2. Uniwersalne komunikaty UN/EDIFACT stosowane w międzynarodowej wymianie towarów Źródło: [2] Lp. Nazwa komunikatu Znaczenie komunikatu 1. INVOIC Faktura Handlowa 2. ORDERS Zamówienie Handlowe 3. CREADV Awizo Kredytowe 4. CREEXT Rozszerzone Awizo Kredytowe 5. CUSDEC Deklaracja Celna 6. CUSRES Odpowiedź Urzędu Celnego 7. DEBADV Awizo Debetowe 8. IFTMAN Awizo Dostawy 9. IFTMBC Potwierdzenie Rezerwacji 10. IFTMBP Rezerwacja Prowizoryczna 11. IFTMBF Rezerwacja Wiążąca 12. IFTMIN Zlecenie Spedycyjne 13. IFTMCS Instrukcja Wysyłkowa 14. PAYEXT Rozszerzone Polecenie Wypłaty 15. PAYORD Polecenie Wypłaty 16. REMADV Awizo Zapłaty 17. CUSCAR Raport Celny Przewoźnika 18. CUSREP Raport Celny Dotyczący Środków Przewozowych 134

7 PODMIOT GOSPODARCZY NR 1 PODMIOT GOSPODARCZY NR 2 PODMIOT GOSPODARCZY NR 3 Elektroniczne przetwarzanie danych Elektroniczne przetwarzanie danych Elektroniczne przetwarzanie danych Wewnętrzny system elektronicznego Przetwarzania danych u podmiotu 1 Wewnętrzny system elektronicznego Przetwarzania danych u podmiotu 2 Wewnętrzny system elektronicznego Przetwarzania danych u podmiotu 3 Konwerter UN/EDIFACT dwukierunkowa konwersja danych na i ze standardów UN/EDIFACT Konwerter UN/EDIFACT dwukierunkowa konwersja danych na i ze standardów UN/EDIFACT Konwerter UN/EDIFACT dwukierunkowa konwersja danych na i ze standardów UN/EDIFACT Oprogramowanie telekomunikacyjne u podmiotu nr 1 Oprogramowanie telekomunikacyjne u podmiotu nr 2 Oprogramowanie telekomunikacyjne u podmiotu nr 3 SIEĆ TELETRANSMISJI DANYCH SIEĆ TELETRANSMISJI DANYCH Rysunek 3. Wymiana komunikatów elektronicznych pomiędzy partnerami uczestniczącymi w elektronicznej wymianie danych Źródło: [2] Oprócz standardowych, uniwersalnych komunikatów, które zostały zaprezentowanych w tabeli 2 dla obrotu towarów w centrum logistycznych wykorzystywane są specjalistyczne komunikaty, do których zalicza się następujące: Zestawienie przesyłek skonsolidowanych IFCSUM, Opłaty spedycyjne i transportowe IFTCCA, Powiadomienie o wysłaniu ładunku IFTERA, Szczegóły frachtu i innych opłat IFTCC, Informacja o stawce transportowej - IFTRIN, Możliwości transportowe IFTSAI, Stan bieżący przesyłek w transporcie multimodalnym IFTSTA, Zapytanie o stan bieżący przesyłek w transporcie multimodalnym IFTSTQ, Powiadomienie o ładunkach niebezpiecznych IFTDGN, Lista ładunków niebezpiecznych IFTIAG, Potwierdzenie odbioru komunikatu o ładunku niebezpiecznym APERAK, Komunikat anulowania CANMES, Raport załadunku/wyładunku kontenera COARRI, Informacja o dostarczeniu/zabraniu kontenera CODECO, Anulowanie ważności zezwolenia eksportowego/dokonanie odprawy celnej CODENO, Powiadomienie o kontenerach na składzie COEDOR, 135

8 Zlecenie obsługi specjalnej kontenera COHAOR, Ogólna dyspozycja kontenerowa COFARN, Awizo kontenerowe COPINO, Zlecenie wyładunku/załadunku kontenera COPRAR, Zlecenie zwolnienia kontenera COREOR. Powyższe komunikaty wymieniane są pomiędzy uczestnikami procesów logistycznych, spedycyjnych i transportowych w centrum logistycznym oraz pomiędzy centrami logistycznymi. 5. TECHNOLOGIE INTERNETOWE A KLASYCZNE ROZWIĄZANIA EDI Architektura klasycznego systemu elektronicznej wymiany danych zakłada, że organizacje uczestniczące w wymianie są wyposażone w specjalne oprogramowanie, którego sercem jest translator tłumaczący dokumenty wychodzące z formatu własnego organizacji na format zgodny ze standardem i w drugą stronę. W systemie odbiorcy następuje powtórne tłumaczenie komunikatu elektronicznego, tym razem na postać zrozumiałą dla użytkowanego oprogramowania. Biorące udział w wymianie systemy komputerowe nadawcy i adresata mogą być całkowicie niezależne i odmienne pod każdym względem. Warunkiem zapewnienia wymiany danych elektronicznych jest możliwość tłumaczenia danych z własnego systemu na format zgodny ze standardem. Ponadto oprogramowanie parterów może umożliwiać szereg innych funkcji, jak np. obsługę komunikacji, zarządzanie i śledzenie przepływu dokumentów, archiwizację, czy definiowanie odwzorowań na potrzeby translacji [3]. Konsekwentne stosowanie elektronicznej wymiany danych wymaga zastosowania standardu (np. EDIFACT) przekazywanych informacji handlowych oraz dostępowi do sieci teletransmisyjnej (np. sieci VAN ang. Value Added Network, poczta X.400, połączenia bezpośrednie, Internet) umożliwiającej połączenie systemów komputerowych uczestników wymiany, przy czym wybór konkretnego protokołu komunikacyjnego jest sprawą drugorzędną dla istoty EDI [4,5]. Gwałtowny rozwój i upowszechnienie się Internetu w skali świata jak i kraju czy regionu, przyniosły nową szansę na udostępnienie elektronicznej wymiany danych dla wszystkich organizacji. O ile klasyczne EDI jest technologią stosunkowo dobrze zdefiniowaną i standaryzowaną, o tyle Internet nie przynosi nam jakiejś jednej konkretnej metody czy standardu prowadzenia wymiany elektronicznych dokumentów przez Internet [6]. Należy tu podkreślić coraz większe znaczenie gospodarcze sieci globalnej [7,8]. Najszersze zastosowanie, tworząc nowy wizerunek elektronicznej wymiany danych, znajduje ostatnio web-based EDI [9,10]. W ramach tego podejścia stosuje się aplikacje internetowe zasilane informacjami z baz danych. Coraz większe znaczenie dla tworzenia tych aplikacji ma język XML, który pozwala na efektywne przetwarzanie danych w różnych formatach, włączając w to standardy EDI (w tym EDIFACT). Web-based EDI jest z jednej strony najbliższy klasycznym systemom EDI, pozwalając na pełną automatyzację procesów, z drugiej strony wykorzystuje technologie internetowe, w tym WWW (ang. World Wide Web). Pozwala to na wdrożenie EDI do systemu informacyjnego firmy bez konieczności ponoszenia większych inwestycji - zakładając, że korzysta ona z aplikacji internetowych. Obniżenie progu kosztów niezbędnych do wdrożenia EDI pozwala na upowszechnienie tej 136

9 technologii wśród mniejszych kooperantów, co prowadzić będzie do zwiększenia korzyści skali i usprawnienia procesów biznesowych w zakresie całych gałęzi gospodarki. 6. WNIOSKI KOŃCOWE W niniejszym referacie zwrócono uwagę na problem wykorzystania EDI w międzynarodowej wymianie towarów. Szczególną uwagę poświęcono zastosowaniu EDI w transporcie morskim w świetle rozwoju centrum logistycznego w Szczecinie. Jednym z istotnych elementów warunkujących rozwój centrum logistycznego a w szczególności portu jest zapewnienie jego podmiotom możliwości wymiany danych elektronicznych w ramach środowiska portowego i z jego otoczeniem. W praktyce, pomimo dostępnej infrastruktury telekomunikacyjnej w porcie w Szczecinie i Świnoujściu brak jest wdrożeń EDI (co stawia ten port daleko za Gdynią, czy portami w UE). Nadrobienie tej różnicy możliwe jest dziś poprzez zastosowanie technologii internetowych, a w szczególności web-based EDI. Należy pamiętać, że obecnie o sile logistyki w porcie, nie znaczy już rozbudowana suprastruktura i infrastruktura (w tym infrastruktura telekomunikacyjna i teleinformatyczna) ale w szczególności efektywny przepływ informacji możliwy dzięki wdrażaniu i rozwojowi usług informacyjnych. LITERATURA [1] Heck E., Ribbers P. M., The Adoption and Impact of EDI in Dutch SME s, Proc. of the 32nd Hawaii Int. Conf. On System Sciences, Hawaii, USA, 1999 [2] Chwesiuk K., Zastosowanie EDI w transporcie morskim, VIII Konferencji TransComp Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu, Zakopane, 2004 (złożony do druku) [3] Hołowiński G., Roszak T., Małecki K., Goluchov D., Popel D, SWIFT and EDIFACT: Some Aspects of Study, Collection of papers: Banking Information Systems Editor: V. Shmerko, S. Yanushkevich, Szczecin, Poland, 1996, pp [4] Durkiewicz, Telekomunikacyjne aspekty EDI, Netforum, Nr 6, 1994, str [5] L. Kondratowicz, Rozwój nowych technologii informacyjnych w transporcie i handlu morskim, Materiały Konferencji Nowoczesne technologie informacyjne w transporcie i handlu morskim, Gdańsk, 1997 [6] K. Wągiel, Wykorzystanie Internetu dla potrzeb Elektronicznej Wymiany Dokumentów, [7] R. K. Wysocki, R. L. DeMichiell, Managing Information Across the Enterprise, J.Wiley &Sons, NY, 1997 [8] C. H. Mak, R. B. Johnston, Leveraging Traditional EDI Investment Using the Internet: A Case Study, Models and Formal Aspects, Proceedings of the Thirty-second IEEE Annual [9] Hawaii International Conference on System Sciences, Maui, Hawaii, 1999 [10] Hofmann O., Deschner D., Reinheimer S., Bodendorf F., Agent-Supported Information Retrieval in the Logistics Chain, Proceedings of the Thirty-second IEEE Annual Hawaii International Conference on System Sciences, Maui, Hawaii, 1999 ABSTRACT This paper is focused on a problem of the implementation of EDI in the logistic center. Authors are focused on different approaches to realize EDI, especially in the so-called web-based Electronic Data Interchange, which is based on the internet technology. 137

10 138

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business Polska EANCOM w handlu i transporcie www.gs1pl.org The global language of business Wprowadzenie... 3 Historia EANCOM... 3 Handel a transport z punktu widzenia EDI... 5 Ogólny model przepływu danych...

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Marzena Pielecka * Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Wstęp Bardzo gwałtowny rozwój systemów i technologii informatycznych, globalizacja działań oraz coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE Witold Hołubowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o. Krzysztof Samp Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp.

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Andrzej TUBIELEWICZ *, Marcin FORKIEWICZ * PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Streszczenie W morsko-lądowych łańcuchach transportowych logistyczne procesy integracyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Stanisław Stanek * Edyta Abramek Radosław Kowal PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Wprowadzenie Projekty integracyjne, realizowane już od najwcześniejszych zastosowań informatyki w biznesie, cieszą

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 40/2012 Information and communication technology w gospodarce opartej na wiedzy ICT w gospodarce opartej na wiedzy wybrane Wybrane aspekty teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć e-gospodarki

Słownik pojęć e-gospodarki Słownik pojęć e-gospodarki ADC (Automatic Data Capture) Automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w systemach logistycznych. ADSL (Asynchronic Digital Subscriber Line) Asynchroniczne Linie Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 10 redakcja Marek Szajt Częstochowa 2013 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Marek Szajt prof. PCz Komitetu naukowy Prof. zw. n.techn. i n.ekonom.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik nr do Opisu Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Spis treści SPIS TREŚCI. Wstęp...6.. Kontekst dokumentu... 6.2. Cel i przeznaczenie dokumentu... 6 2. Dokumenty obowiązujące i pomocnicze...7

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne dr Krzysztof Korus dr Marek Świerczyński Źródła prawa Zasady wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej określają następujące

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo