REGULAMIN WYNAGRADZANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN WYNAGRADZANIA"

Transkrypt

1 załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. ( tekst jednolity ) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin wynagradzania zostaje wprowadzony w oparciu o art ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz ze zm.) 2. Regulamin wynagradzania ustala zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą. Termin, miejsce i czas wypłaty określa regulamin pracy obowiązujący u pracodawcy. Ilekroć w regulaminie jest mowa o : pracodawcy rozumie się przez to Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku spółka z o.o. 2. minimalnym wynagrodzeniu rozumie się przez to minimalne wynagrodzenie przysługujące pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy określone na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz ze zm.). 5. Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, czas jej wykonywania oraz wymiar zatrudnienia. 6. Przed dopuszczeniem do pracy każdy pracownik zapoznaje się z niniejszym regulaminem, składając do akt osobowych oświadczenie potwierdzające ten fakt. Rozdział II Wynagrodzenie za pracę 1. Za pracę wykonywaną na rzecz pracodawcy każdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie. 2. Wysokość wynagrodzenia pracownika ustalana jest ze szczególnym uwzględnieniem : wymagań dla danego stanowiska oraz kwalifikacji posiadanych przez pracownika, jakości i efektów świadczonej pracy, warunków pracy, 7. odpowiedzialności związanej z wykonywaną pracą pełnioną funkcją, możliwości finansowych pracodawcy. 3. Z tytułu wykonywanej pracy na zasadach ujętych w regulaminie, pracownikowi przysługuje: wynagrodzenie zasadniczego dodatek funkcyjny dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych premia motywacyjna nagroda z zysku inne świadczenia związane z pracą 1

2 8. 1. Podstawą zaszeregowania pracownika jest tabela, stanowiąca załącznik nr 1 do regulaminu, obejmująca wszystkie stanowiska pracy. 2. Obowiązek posiadania kwalifikacji zawodowych określonych w tabeli wymaganych kwalifikacji (załącznik nr 1 do regulaminu) nie dotyczy pracowników, którzy w dniu wejścia w życie regulaminu wynagradzania spełniali wymagania kwalifikacyjne do zatrudnienia na określonym stanowisku zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami. 3. Pracodawca stosuje jedną tabelą miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu. 4. Wynagrodzenie zasadnicze ma postać stawki miesięcznej. 5. Miesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego pracownika, odpowiadająca kategorii osobistego zaszeregowania, ustalana jest na podstawie tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 6. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego oblicza się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającą z osobistego zaszeregowania pracownika przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. 9. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia. 10. Niezależnie od wynagrodzenia wymienionego w 7 ust. 3, pracownikowi przysługują następujące dodatki i świadczenia związane z pracą: 1. dodatek za staż pracy (wysługa lat), 2. nagroda jubileuszowa, 3. odprawa emerytalna lub rentowa z tytułu niezdolności do pracy, 4. dodatek za posiadanie stopnia lub tytułu naukowego, 5. dodatek za posiadanie dodatkowej specjalizacji, 6. świadczenia za okres czasowej niezdolności do pracy zgodnie z Kodeksem pracy, przepisami dotyczącym8i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 7. świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz przepisami regulującymi zasady ustalania oraz wysokość tych świadczeń, 8. odprawy związane z powołaniem do służby wojskowej przysługujące w oparciu o przepisy dotyczące powszechnego obowiązku obrony państwa, 9. odprawa pośmiertna przysługująca zgodnie z art. 93 Kodeksu pracy, 10. ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z art Kodeksu pracy, 11. zwrot kosztów podróży służbowych wykonywanych na polecenie pracodawcy wg zasad określonych w rozporządzeniu MPiPS. 11. Za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta, dni wolne od pracy wynikające z zasady średnio pięciodniowego tygodnia pracy oraz w porze nocnej, pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu. 1. W zależności od sytuacji ekonomicznej pracodawcy, pracownik może otrzymać premię motywacyjną Wypłata premii określonej w ust.1 następuje na warunkach i zasadach określonych w regulaminie stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu Ustala się, że za szczególne osiągnięcia w pracy, przejawianie inicjatywy zawodowej, pracownik może otrzymać nagrodę pieniężną lub wyróżnienie. 2. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika. 2

3 W przypadku osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego za rok obrotowy i podjęciu przez Zgromadzenie Wspólników o przeznaczeniu jego części na nagrody dla pracowników szczególnie wyróżniających się w pracy w roku kalendarzowym, w którym został osiągnięty zysk tworzy się fundusz nagród. 2. Przyznanie indywidualnej nagrody z zysku należy do Prezesa Zarządu. 3. Nagroda z zysku jest świadczeniem uznaniowym i nie ma charakteru roszczeniowego. Rozdział III Wynagrodzenie za czas nieprzepracowany Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas niezawinionego przez niego postoju w czasie, którego pracownik nie wykonywał innej odpowiedniej pracy zastępczej. 2. Za przestój w pracy, który nastąpił z winy pracownika, wynagrodzenie nie przysługuje. 16. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas nieprzepracowany w związku z : a) czasową udokumentowaną niezdolnością do pracy, b) urlopem wypoczynkowym, c) płatnymi zwolnieniami okolicznościowymi, d) innymi zwolnieniami określonymi w ogólnie obowiązujących przepisach Pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje odprawa pieniężna w wysokości : a) jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat, b) dwumiesięcznego wynagrodzenia pracownika po 15 latach pracy, c) trzymiesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy. 2. Wysokość odprawy oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. 3. Pracownik, który otrzymał odprawę, o której mowa w ust. 1, nie może ponownie nabyć do niej prawa W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna, ustalona na zasadach i w wysokości określonej w art. 93 Kodeksu pracy. 2. Wysokość odprawy, o której mowa w ust. 1 uzależniona jest od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi : a) jednomiesięczne wynagrodzenie pracownika jeżeli był zatrudniony krócej niż 10 lat, b) trzymiesięczne wynagrodzenie pracownika jeżeli był zatrudniony co najmniej 10 lat, c) sześciomiesięczne wynagrodzenie pracownika jeżeli był zatrudniony co najmniej 15 lat. 3. Przepis art Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio. 4. Odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny pracownika : 1) małżonkowi, 2) innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. 5. Odprawa pośmiertna jest dzielona w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny. 6. Jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy odpowiedniej kwoty wymienionej w ust Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, o których mowa w ust. 4, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca zgodnie z ust. 2 i 6. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami. 3

4 Rozdział IV Postanowienia końcowe Z dniem wejścia w życie regulaminu tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią: ) załącznik nr 1 tabela wymaganych kwalifikacji od pracowników oraz tabela kategorii zaszeregowania, 2) załącznik nr 2 tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, 3) załącznik nr 3 tabela dodatków funkcyjnych 4) załącznik nr 4 dodatkowe wynagrodzenie za pracę wykonywaną: w godzinach nadliczbowych, porze nocnej, w niedziele i święta, dni wolne od pracy wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy, 5) załącznik nr 5 dodatek za posiadanie dodatkowej specjalizacji, 6) załącznik nr 6 dodatek za stopień, tytuł naukowy, 7) załącznik nr 7 dodatki za staż pracy (wysługę lat), 8) załącznik nr 8 nagroda jubileuszowa, 9) załącznik nr 9 regulamin premii motywacyjnej. 21. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu pracy i aktów wykonawczych do Kodeksu pracy. 22. Zmiany regulaminu wprowadza się w trybie określonym dla jego ustalenia, w formie aneksu. Postanowienia regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni od daty podania ich do wiadomości pracownikom. 23. Gdańsk, dnia 20 października 2005 r. Tekst jednolity z dnia r. 1. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy P R A C O D A W C A Związek zawodowy Pielęgniarek i Położnych Związek Zawodowy Pracowników Medycznych MEDIUS Związek Zawodowy NSZZ SOLIDARNOŚĆ... 4

5 załącznik nr 1 do Regulaminu Wynagradzania TABELA wymaganych kwalifikacji od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy oraz kategorii zaszeregowania I. TABELA wymaganych kwalifikacji od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje Liczba lat pracy w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje I. Pracownicy działalności podstawowej 1. Zastępca Dyrektora (Kierownika ) do spraw Lecznictwa 2. Zastępca Dyrektora (Kierownika) do spraw Pielęgniarstwa 3. Kierownik komórki organizacyjnej, zastępca kierownika komórki organizacyjnej tytuł zawodowy lekarza, i tytuł specjalisty lub specjalizacji II stopnia w dziedzinie medycyny tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia wyższe wykształcenie medyczne i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w odpowiedniej dziedzinie wyższe wykształcenie medyczne i specjalizacja I stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia ochronie zdrowia inny tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia tytuł magistra na innym kierunku medycznym 8 lat 5 lat 7 lat 5 lat 7 lat 5 lat 7 lat 4. Ordynator (lekarz kierujący oddziałem) i jego zastępca tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem oddziału lub w dziedzinie pokrewnej 5. Kierownik apteki szpitalnej wyższe wykształcenie na kierunku farmacja i tytuł magistra farmacji lub wyższe wykształcenie na kierunku farmacja i tytuł magistra farmacji oraz specjalizacja z zakresu farmacji aptecznej 7 lat 8 lat 5 lat stażu w aptece 3 lata stażu w aptece

6 6. Zastępca kierownika apteki szpitalnej 7. Przełożona pielęgniarek, zastępca przełożonej pielęgniarek 8. Specjalista do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii 9. Inspektor ds gospodarki lekiem 10. Inspektor ochrony radiologicznej 11. Starszy asystent lekarz (specjalista) wyższe wykształcenie na kierunku farmacja i tytuł magistra farmacji tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania 1) tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny 1) tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny 1) licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny 1) średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny 1) tytuł zawodowy magistra farmacji i tytuł specjalisty z farmacji szpitalnej lub klinicznej bądź II lub I stopień z farmacji aptecznej wyższe wykształcenie i uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej lub średnie wykształcenie i dyplom uzyskania tytułu zawodowego technika elektroradiologii i uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej lub średnie wykształcenie i uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej tytuł zawodowy lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia 12. Asystent lekarz (specjalista) tytuł zawodowy lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja I stopnia 5 lat stażu w aptece 3 lata 3 lata 5 lat 6 lat 3 lata pracy w szpitalu 3 lata 1 rok pracy przy źródłach promieniowania rentgenowskiego 3 lata pracy przy źródłach promieniowania rentgenowskiego 7 lat pracy w zawodzie lekarza 5 lat pracy w zawodzie lekarza 13. Młodszy asystent lekarz tytuł zawodowy lekarza 14. Starszy koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów wykształcenie medyczne, biologiczne lub biotechnologiczne i szkolenie dla koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i 5 lat

7 15. Koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów 16. Kierownik zespołu techników elektroradiologii 17. Technik koordynujący i nadzorujący pracę innych techników elektroradiologii 18. Pielęgniarka oddziałowa, zastępca pielęgniarki oddziałowej 19. Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek narządów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania narządów oraz szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej lub szkolenie w zakresie pobierania, gromadzenia, testowania,przetwarzania,sterylizacji,przechowywania i dystrybucji komórek i tkanek oraz pozyskiwania szpiku,komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej wykształcenie medyczne, biologiczne lub biotechnologiczne i szkolenie dla koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania narządów oraz szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej lub szkolenie w zakresie pobierania, gromadzenia, testowania, przetwarzania, sterylizacji, przechowywania i dystrybucji komórek i tkanek oraz pozyskiwania szpiku,komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej tytuł magistra na kierunku elektroradiologia ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii tytuł magistra na kierunku elektroradiologia ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzystanie tytułu licencjata lub inżyniera ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny 1) tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania 5 lat, w tym 3 lata w szpitalu 7 lat, w tym 5 lat w szpitalu 5 lat, w tym 1 rok w szpitalu 7 lat, w tym 3 lata w szpitalu 1 rok w szpitalu 1 rok w szpitalu 3 lata w szpitalu 4 lata w szpitalu 5 lat w szpitalu 7 lat w szpitalu 1 rok w szpitalu 1 rok w szpitalu 3 lata w szpitalu 4 lata w szpitalu 5 lat w szpitalu

8 średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny 1) 20. Specjalista pielęgniarka tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania 21. Starsza pielęgniarka, starsza położna tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo, lub położnictwo licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka, położna 22. Pielęgniarka, położna tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo, lub położnictwo licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka, położna 23. Starszy asystent farmacji tytuł zawodowy magistra farmacji oraz tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej lub klinicznej 24. Asystent farmacji tytuł zawodowy magistra farmacji oraz tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej lub klinicznej 7 lat w szpitalu 2 lata 2 lata 2 lata 1 rok 3 lata 5 lat 7 lat pracy w zawodzie farmaceuty 5 lat pracy w zawodzie farmaceuty 25. Młodszy asystent farmacji tytuł zawodowy magistra farmacji 3 lata pracy w zawodzie farmaceuty 26. Farmaceuta tytuł zawodowy magistra farmacji 27. Starszy technik farmaceutyczny ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik farmaceutyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik farmaceutyczny 28. Technik farmaceutyczny ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik farmaceutyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik farmaceutyczny 29. Starszy asystent fizjoterapii tytuł zawodowy magistra na kierunku fizjoterapia lub tytuł zawodowy magistra na kierunku rehabilitacja ruchowa lub tytuł zawodowy magistra AWF oraz specjalizacja I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej 30. Asystent fizjoterapii tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku fizjoterapia lub tytuł zawodowy magistra na kierunku rehabilitacja ruchowa lub tytuł zawodowy magistra AWF oraz specjalizacja I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej 31. Młodszy asystent fizjoterapii tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku fizjoterapia lub tytuł zawodowy magistra na kierunku rehabilitacja ruchowa lub tytuł zawodowy magistra AWF oraz specjalizacja I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej 5 lat pracy w zawodzie technik farmaceutyczny 7 lat pracy w zawodzie fizjoterapeuty specjalizacja I stopnia lub tytuł specjalisty, lub 5 lat pracy w zawodzie fizjoterapeuty 3 lata pracy w zawodzie fizjoterapeuty

9 32. Starszy fizjoterapeuta ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik fizjoterapii lub tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku fizjoterapia, lub tytuł zawodowy magistra na kierunku rehabilitacja ruchowa, lub tytuł zawodowy magistra AWF oraz specjalizacja I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej 33. Fizjoterapeuta ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik fizjoterapii lub tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku fizjoterapia, lub tytuł zawodowy magistra na kierunku rehabilitacja ruchowa, lub tytuł zawodowy magistra AWF oraz specjalizacja I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej 34. Starszy dietetyk ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego dietetyk lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk lub ukończenie technikum lub szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego technika technologii żywienia w specjalności dietetyka, lub tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku dietetyka 35. Dietetyk ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego dietetyk lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk lub ukończenie technikum lub szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego technika technologii żywienia w specjalności dietetyka, lub tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku dietetyka 36. Starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej 37. Asystent diagnostyki laboratoryjnej 38. Młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie właściwej dla diagnostów laboratoryjnych tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie właściwej dla diagnostów laboratoryjnych 3 lata pracy w zawodzie fizjoterapeuty 3 lata pracy w zawodzie dietetyk 7 lat pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego 5 lat pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego 3 lata pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego 39. Diagnosta laboratoryjny tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego 40. Starszy technik analityki medycznej ukończenie liceum medycznego, technikum lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technika analityki medycznej lub ukończenie szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego technika analityki lub technika medycznego analityki 41. Technik analityki medycznej ukończenie liceum medycznego, technikum lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technika analityki medycznej lub ukończenie szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego technika analityki lub technika medycznego analityki 42. Starszy laborant diagnostyki laboratoryjnej 3 lata pracy w zawodzie technika analityki medycznej co najmniej wykształcenie średnie 2) co najmniej 5 lat pracy na stanowisku laboranta

10 43. Laborant diagnostyki laboratoryjnej co najmniej wykształcenie średnie 2) 44. Starszy asystent logopedii uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu logopedy lub: ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności logopedia obejmujących w programie nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii lub tytuł specjalisty z neurologopedii lub surdologopedii, lub studia podyplomowe z neurologopedii lub surdologopedii 45. Asystent logopedii uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu logopedy lub: ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności logopedia obejmujących w programie nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii lub tytuł specjalisty z neurologopedii lub surdologopedii, lub studia podyplomowe z neurologopedii lub surdologopedii 46. Młodszy asystent logopedii uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu logopedy lub: ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności logopedia obejmujących w programie nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii 47. Logopeda uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu logopedy lub: ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności logopedia obejmujących w programie nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii 48. Starszy asystent psychologii klinicznej 49. Asystent psychologii klinicznej tytuł zawodowy psychologa oraz tytuł specjalisty w dziedzinie psychologia kliniczna tytuł zawodowy psychologa oraz specjalizacja I lub II stopnia w dziedzinie psychologia kliniczna lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychologia kliniczna 50. Psycholog kliniczny tytuł zawodowy psychologa oraz specjalizacja I lub II stopnia w dziedzinie psychologia kliniczna lub tytuł 7 lat pracy w zawodzie logopedy 5 lat pracy w zawodzie logopedy 3 lata pracy w zawodzie logopedy 7 lat pracy na stanowisku psychologa klinicznego 5 lat pracy na stanowisku psychologa klinicznego

11 specjalisty w dziedzinie psychologia kliniczna 51. Starszy psycholog tytuł zawodowy magistra psychologii i prawo wykonywania zawodu 52. Psycholog tytuł zawodowy magistra psychologii i prawo wykonywania zawodu 53. Starszy asystent elektrradiologii tytuł magistra na kierunku elektroradiologia oraz stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych lub w dziedzinie nauk o zdrowiu 54. Asystent elektroradiologii tytuł magistra na kierunku elektroradiologia ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera 55. Młodszy asystent elektroradiologii 56. Starszy technik elektroradiolog tytuł magistra na kierunku elektroradiologia ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog lub ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera 57. Technik elektroradiolog ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog lub ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera 58. Specjalista ds promocji zdrowia tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, studia wyższe na kierunku zdrowie publiczne lub w specjalności promocja zdrowia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie, które w programie kształcenia obejmowały wiedzę i umiejętności z zakresu promocji zdrowia 59. Starszy terapeuta zajęciowy ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego terapeuta zajęciowy lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuta zajęciowy lub ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego w zawodzie instruktor terapii zajęciowej, lub ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujących co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskanie tytułu licencjata 60. Terapeuta zajęciowy ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego terapeuta zajęciowy lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuta zajęciowy lub ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o 7 lat pracy w zawodzie psychologa 7 lat pracy w zawodzie technik elektroradiologii 5 lat pracy w zawodzie 3 lata pracy w zawodzie 3 lata pracy w zawodzie terapeuta zajęciowy

12 uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego w zawodzie instruktor terapii zajęciowej, lub ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujących co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskanie tytułu licencjata 61. Starszy asystent tytuł zawodowy magistra oraz tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie właściwej dla stanowiska lub stopień naukowy doktora, lub studia podyplomowe, właściwe dla powierzonych zadań na stanowisku pracy 62. Asystent tytuł zawodowy magistra oraz tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie właściwej dla stanowiska lub stopień naukowy doktora, lub studia podyplomowe, właściwe dla powierzonych zadań na stanowisku pracy 63. Młodszy asystent tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny 64. Starsza opiekunka dziecięca ukończenie liceum medycznego lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego opiekunka dziecięca lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekunka dziecięca 65. Opiekunka dziecięca ukończenie liceum medycznego lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego opiekunka dziecięca lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekunka dziecięca 66. Starszy statystyk medyczny średnie wykształcenie medyczne lub inne średnie wykształcenie 67. Starsza : sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna 68. Statystyk medyczny, rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna 69. Operator ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych 7 lat 5 lat 3 lata pracy w zawodzie opiekunka dziecięca 5 lat średnie wykształcenie 5 lat średnie wykształcenie średnie wykształcenie oraz uprawnienia kwalifikacyjne typu E 70. Preparator, dezynfektor średnie lub podstawowe wykształcenie oraz przeszkolenie zawodowe 71. Sanitariusz szpitalny podstawowe wykształcenie oraz kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy 72. Starsza: salowa, pomoc laboratoryjna 73. Sanitariusz (noszowy), salowa, fasowaczka, pomoc laboratoryjna, pomoc apteczna podstawowe wykształcenie oraz przeszkolenie w miejscu pracy podstawowe wykształcenie oraz przeszkolenie w miejscu pracy II. PRACOWNICY ADMINISTRACJI, TECHNICZNI I EKONOMICZNI 3 miesiące 6 miesięcy Zastępca Dyrektora (Kierownika) zakładu 2. Z-ca Dyrektora ds Ekonomiczno Finansowych Główny Księgowy wyższe wykształcenie o odpowiednim kierunku 5 3 lata wyższe wykształcenie 5 lat w służbach finansowoksięgowych, w tym 3 lata na stanowisku kierownika działu

13 3. Zastępca głównego księgowego wyższe wykształcenie średnie wykształcenie ekonomiczne 4. Radca prawny wyższe wykształcenie prawnicze i tytuł magistra prawa wpis na listę radców prawnych 5. Kierownik komórki organizacyjnej 6. Starszy specjalista, starszy informatyk wyższe wykształcenie o odpowiednim kierunku średnie wykształcenie o odpowiednim kierunku wyższe wykształcenie o odpowiednim kierunku 5 7. Specjalista, informatyk wyższe wykształcenie o odpowiednim kierunku 3 8. Starszy specjalista ds bezpieczeństwa i higieny pracy 9. Specjalista ds bezpieczeństwa i higieny pracy 10. Starszy inspektor ds bezpieczeństwa i higieny pracy 11. Inspektor ds bezpieczeństwa i higieny pracy 12. Inspektor ds obronnych i rezerw 13. Inspektor ochrony przeciwpożarowej 14. Starszy : inspektor, rewident zakładowy, księgowy, informatyk 15. Inspektor, księgowy, rewident zakładowy, starszy kasjer wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy tytuł zawodowy technika bezpieczeństwa i higieny pracy wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy tytuł zawodowy technika bezpieczeństwa i higieny pracy wyższe wykształcenie średnie wykształcenie wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub tytuł technika pożarnictwa wyższe wykształcenie w odpowiednim zawodzie średnie wykształcenie w odpowiednim zawodzie wyższe wykształcenie w odpowiednim zawodzie średnie wykształcenie w odpowiednim zawodzie lata w służbie bhp 1 rok w służbie bhp 3 lata w służbie bhp 16. Starszy magazynier, kasjer średnie wykształcenie Magazynier średnie wykształcenie 18. Starszy referent średnie wykształcenie w odpowiednim kierunku Referent, archiwista, sekretarka III. PRACOWNICY GOSPODARCZY I OBSŁUGI średnie wykształcenie Konserwator urządzeń technicznych średnie wykształcenie techniczne lub zasadnicze wykształcenie zawodowe w odpowiednim zawodzie i przeszkolenie specjalistyczne 2. Starszy mistrz średnie wykształcenie techniczne lub zasadnicze wykształcenie zawodowe i dyplom mistrzowski 3. Mistrz średnie wykształcenie techniczne lub zasadnicze wykształcenie zawodowe i dyplom mistrzowski 4. Hydraulik, ślusarz, stolarz, tokarz, elektryk, elektromechanik, malarz, kierowca, kucharz, krawcowa zasadnicze wykształcenie zawodowe lub podstawowe wykształcenie i kurs przysposobienia zawodowego

14 i inni 5. Robotnik gospodarczy, pomoc kuchenna, goniec, sortowaczka, pracownik przyuczony na stanowisku robotniczym i inni 6. Kierowca wózka akumulatorowego 7. Sprzątaczka, dozorca, portier, dźwigowy, szatniarz i inni podstawowe wykształcenie i przeszkolenie zawodowe podstawowe wykształcenie i kurs wózków akumulatorowych podstawowe wykształcenie i przeszkolenie zawodowe Objaśnienia : 1) w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 roku. 2) zatrudnienie na stanowisku laboranta przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami (Dz.U ) II. TABELA ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania I. Pracownicy działalności podstawowej 1. Zastępca Dyrektora (Kierownika) do spraw Lecznictwa Zastępca Dyrektora (Kierownika) do spraw Pielęgniarstwa Ordynator (lekarz kierujący oddziałem) Kierownik apteki szpitalnej 2. Zastępca Ordynatora (lekarza kierującego oddziałem) Kierownik komórki organizacyjnej 3. Zastępca kierownika komórki organizacyjnej, o którym mowa w lp. 2 Zastępca kierownika apteki szpitalnej Starszy asystent Starszy specjalista Starszy asystent farmacji 4. Inspektor ds gospodarki lekiem Asystent Asystent farmacji Specjalista 5. Koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów Młodszy asystent Młodszy asystent farmacji, farmaceuta 6. Przełożona pielęgniarek Kierownik zespołu techników medycznych Inspektor ochrony radiologicznej typu R (IOR/R) Specjalista ds epidemiologii lub higieny i epidemiologii 7. Kierownik sekcji statystyki medycznej i dokumentacji chorych Zastępczyni przełożonej pielęgniarek Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek Pielęgniarka oddziałowa Zastępczyni pielęgniarki oddziałowej Specjalista : pielęgniarka, położna Kapelan szpitalny 8. Starsza pielęgniarka, położna Starszy : technik medyczny, terapeuta zajęciowy 9. Pielęgniarka, położna Technik: medyczny, terapeuta zajęciowy Starszy : statystyk medyczny, dietetyk, opiekunka dziecięca 10. Opiekunka dziecięca XII XXI XX XIX XVIII XVII XVI XV XIV XIII

15 Dietetyk 11. Starsza : sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna Statystyk medyczny 12. Sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna Sanitariusz szpitalny, laborant 13. Dezynfektor, preparator Operator ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych Starsza : salowa, pomoc laboratoryjna 14. Sanitariusz, salowa, fasowaczka, pomoc laboratoryjna, pomoc apteczna VIII XI X IX II. Pracownicy administracyjni, techniczni i ekonomiczni 1. Dyrektor (Kierownik) zakładu XXII 2. Zastępca Dyrektora (Kierownika Zakładu) Główny Księgowy XXI 3. Zastępca Głównego księgowego XIX 4. Radca prawny XVIII 5. Kierownik komórki organizacyjnej XVI 6. Starszy : specjalista, informatyk XV 7. Zastępca kierownika komórki organizacyjnej Specjalista, informatyk Specjalista ds bezpieczeństwa i higieny pracy XIV 8. Inspektor ds bezpieczeństwa i higieny pracy Inspektor ds obronnych i rezerw Inspektor ochrony przeciwpożarowej Starszy inspektor, rewident zakładowy, księgowy, technik informatyk XIII 9. Inspektor, księgowy, technik informatyk Starszy kasjer XII 10. Starszy magazynier Starszy referent Kasjer XI 11. Magazynier Referent, archiwista, sekretarka X III. Pracownicy gospodarczy i obsługi 1. Konserwator urządzeń technicznych starszy mistrz XII 2. Mistrz XI 3. Hydraulik, ślusarz, stolarz, elektryk, elektromechanik, kierowca, kucharz, konserwator i inni X 4. Kierowca wózka akumulatorowego Robotnik gospodarczy VII

16 Pomoc kuchenna, sortowaczka 5. Pracownik przyuczony na stanowisku robotniczym VI 6. Sprzątaczka, dozorca, szatniarz i inni V

17 załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagradzania T A B E L A miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego Kategoria zaszeregowania Miesięczna kwota w złotych V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI

18 załącznik nr 3 do Regulaminu Wynagradzania WYKAZ STANOWISK KIEROWNICZYCH I STAWKI DODATKÓW FUNKCYJNYCH lp Stanowisko Dodatek funkcyjny procent od wynagrodzenia zasadniczego I. Pracownicy działalności podstawowej 1. Zastępca Dyrektora do spraw Pielęgniarstwa do 45% 2. Ordynator Kierownik komórki organizacyjnej do 45% 3. Zastępca Ordynatora Zastępca Kierownika Komórki organizacyjnej Przełożona pielęgniarek 4. Pielęgniarka oddziałowa Kierownik zespołu techników medycznych Kierownik Sekcji statystyki medycznej 5. Zastępca pielęgniarki oddziałowej Pielęgniarka koordynująca do 35% do 25% do 20% II. Pracownicy techniczni, ekonomiczni i administracyjni 1. Dyrektor zakładu do 50% 2. Zastępca Dyrektora Zastępca Dyrektora - Główny Księgowy do 45% 3. Radca prawny do 45% 4. Zastępca Głównego Księgowego do 30% 5. Kierownik komórki organizacyjnej do 25% 6. Zastępca kierownika komórki organizacyjnej do 20%

19 załącznik nr 4 do Regulaminu Wynagradzania DODATKOWE WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ WYKONYWANĄ : w godzinach nadliczbowych w porze nocnej w niedziele i święta w dni wolne od pracy wynikające z zasady średnio pięciodniowego tygodnia pracy Za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości : 1) 100% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: a) w nocy, b) w niedziele i święta nie będące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, 2) 50% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu, niż określony w pkt.1). 2. Dodatek w wysokości określonej w ust.1 pkt.1) przysługuje także za każdą godzinę nadliczbową z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. 3. Dodatek, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje jeżeli pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w ust Pracownikowi wykonującemu prace w porze nocnej przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego. 2. Pracownikom wykonującym zawód medyczny, zatrudnionym w systemie pracy zmianowej, przysługuje dodatek w wysokości: 1) 65% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, obliczanej zgodnie z 8 ust. 6 regulaminu wynagradzania, za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej, 2) 45% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, obliczanej zgodnie z 8 ust. 6 regulaminu wynagradzania, za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze dziennej w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. 3. Do wynagrodzenia za pracę w ramach pełnienia dyżuru medycznego stosuje się odpowiednio przepisy art Kodeksu pracy. 4. Lekarzom oraz innym posiadającym wyższe wykształcenie pracownikom wykonującym zawód medyczny za każdą godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, obliczanej zgodnie z 8 ust. 6 regulaminu wynagradzania. 5. W przypadku wezwania do zakładu pracy, pracownikowi, o którym mowa w ust. 4 zastosowanie mają przepisy dotyczące dyżuru medycznego.

20 załącznik nr 5 do Regulaminu Wynagradzania DODATEK ZA POSIADANIE DODATKOWEJ SPECJALIZACJI 1. Lekarzowi specjaliście w dziedzinie pediatrii lub chorób płuc posiadającemu dodatkową specjalizację mającą zastosowanie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych i wpływ na wartość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, zgodnie z zakresem świadczeń udzielanych przez oddział oraz wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia, przysługuje miesięczny dodatek ustalony w stałej wysokości 400 złotych. 2. Za dodatkową specjalizację, o której mowa w pkt. 1 uznaje się niżej wymienione specjalizacje: 1) alergologia 2) immunologia 3) neonatologia 4) choroby płuc 5) choroby zakaźne 6) hematologia 7) endokrynologia 3. Dodatek przysługuje po udokumentowaniu uprawnień przez pracownika, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło udokumentowanie uprawnień. 4. Bez względu na ilość posiadanych dodatkowych specjalizacji, przysługuje jeden dodatek w wysokości wym. w pkt Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

21 załącznik nr 6 do Regulaminu Wynagradzania DODATEK ZA STOPIEŃ, TYTUŁ NAUKOWY 1. Pracownikowi działalności podstawowej posiadającemu stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora, przysługuje miesięczny dodatek ustalony w stałej wysokości. Stopień (tytuł) naukowy Profesor Doktor Habilitowany Doktor Kwota dodatku 200,00 zł 150,00 zł 100,00 zł 2. Pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, przysługuje tylko jeden dodatek. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej dodatków, przysługuje dodatek w wyższej wysokości. 3. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. 4. Dodatek przyznaje pracodawca po udokumentowaniu uprawnień przez pracownika. Dodatek przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło udokumentowanie uprawnień.

22 załącznik nr 7 do Regulaminu Wynagradzania DODATEK ZA STAŻ PRACY (WYSŁUGĘ LAT) Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 latach i więcej latach pracy. 2. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, z wyłączeniem okresów zatrudnienia zakończonych rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (art.52 k.p.) oraz okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. 3. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy na podstawie odrębnych przepisów. 2. Prawo do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów zatrudnienia podstawowego, bez względu na to, czy dodatkowe zatrudnienie ma miejsce w tym samym, czy innym zakładzie. 3. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia : począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca, za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca. 4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek ten przysługuje za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

23 REGULAMIN NAGRÓD JUBILEUSZOWYCH 1. Za długoletnią prace pracownikowi przysługują nagrody jubileuszowe. 2. załącznik nr 8 do Regulaminu Wynagradzania 1. Warunkiem otrzymania pierwszej nagrody jubileuszowej jest przepracowanie 20 lat. 2. Do okresów zatrudnienia zalicza się wszystkie uprzednio zakończone okresy pracy, z wyjątkiem okresów, o których mowa w W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów. 3. Do okresów pracy nie wlicza się okresów zatrudnienia zakończonych rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (art.52 k.p.), oraz okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. 4. Pracownikowi przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości : a) 75% miesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy b) 100% miesięcznego wynagrodzenia po 25 latach pracy c) 150% miesięcznego wynagrodzenia po 30 latach pracy d) 200% miesięcznego wynagrodzenia po 35 latach pracy e) 300% miesięcznego wynagrodzenia po 40 latach pracy 1. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji. 3. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody, nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym nabył prawo do nagrody Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze wynagrodzenie przysługujące w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. 2. Nagrodę jubileuszową oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. 7. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

A N E K S nr 1/2006 do Regulaminu wynagradzania. Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Elblągu

A N E K S nr 1/2006 do Regulaminu wynagradzania. Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Elblągu A N E K S nr /006 do Regulaminu wynagradzania Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Elblągu W Regulaminie wynagradzania SPSZOZ Szpital Miejski w Elblągu,

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Kategoria zaszeregowania Wymagania kwalifikacyjne wykształcenie i liczba lat pracy

Stanowisko Kategoria zaszeregowania Wymagania kwalifikacyjne wykształcenie i liczba lat pracy ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku Taryfikator kwalifikacyjny I. Pracownicy Działalności Podstawowej Stanowisko Kategoria zaszeregowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.011.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych Dz.U..59.954 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ) z dnia 29 lipca 20 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych (Dz. U. z dnia sierpnia 20 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.11.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych Dziennik Ustaw Nr 159 9355 Poz. 954 954 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Poz. 769

Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Poz. 769 Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Poz. 769 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 954

Warszawa, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 954 Warszawa, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 954 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZEWORSKU SPP/ OZ / 1/12

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZEWORSKU SPP/ OZ / 1/12 Z A T W I E R D Z A M DYREKTOR SPZOZ PRZEWORSK Przeworsk dn. 15-06-2012 r. WPROWADZONO ZARZĄDZENIEM DYREKTORA SPZOZ PRZEWORSK z dnia 15-06-2012 r. Nr 31/2012 ZDROWOTNEJ W PRZEWORSKU SPP/ OZ / 1/12 oryginał

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 8 czerwca 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 8 czerwca 1999 r. Dz.U.99.52.543 2000.01.01 zm. Dz.U.00.38.437 1 2001.01.01 zm. Dz.U.01.71.743 1 2003.01.01 zm. Dz.U.03.59.531 1 2004.01.01 zm. Dz.U.04.117.1227 1 2005.01.01 zm. Dz.U.05.98.826 1 2006.01.01 zm. Dz.U.06.127.892

Bardziej szczegółowo

Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje

Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 0 lipca 011 r. KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

- Pielęgniarka środowiskowa - Higienistka stomatologiczna - Technik medyczny, instruktor higieny, terapeuta zajęciowy, dyspozytor, ratownik medyczny

- Pielęgniarka środowiskowa - Higienistka stomatologiczna - Technik medyczny, instruktor higieny, terapeuta zajęciowy, dyspozytor, ratownik medyczny Załącznik nr 2 TABELA ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH, O KTÓRYCH MOWA W 1 ROZPORZĄDZENIA, Z WYŁĄCZENIEM PRACOWNIKÓW STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNYCH Lp. Stanowisko

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Warunki wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Dz.U.2017.304 t.j. z dnia 2017.02.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 lipca 2017 r. Wejście

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz. 304 OBWIESZCZENIE. z dnia 30 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz. 304 OBWIESZCZENIE. z dnia 30 stycznia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz. 304 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r.

MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Rozdział I: Postanowienia ogólne.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Rozdział I: Postanowienia ogólne. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Podstawę prawną ustalenia Regulaminu Wynagradzania stanowi art.772 1 i 4 Kodeksu pracy w związku z art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia Tabela Zaszeregowania Stanowisk Pracy Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Wynagrodzenia Tabela Zaszeregowania Stanowisk Pracy Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 czerwca 1999 r. W SPRAWIE ZASAD WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ. (Dz. U. Nr 52, poz. 543) Ostatnia zmiana:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2016 r.

Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz. 1607 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE I. Postanowienia ogólne 2 1 Niniejszy regulamin opracowano w oparciu o przepisy: 1. kodeksu pracy i przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. Podstawę prawną ustalenia Regulaminu Wynagradzania stanowi art.77 2 1 i 4 Kodeksu pracy w związku z art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia Zasady Wynagradzania Pracowników w Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej

Wynagrodzenia Zasady Wynagradzania Pracowników w Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 czerwca 1999 r. W SPRAWIE ZASAD WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ. (Dz. U. Nr 52, poz. 543) Ostatnia zmiana:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Tłuszcza Nr 26/2009 r. z dnia 09.04.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu Tłuszcz 2009 Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu Na podstawie art. 77 1, oraz 4 Kodeksu pracy ustala się co następuje:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.011.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych z dnia 29 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 159, poz. 954) Na podstawie art. 88 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - tekst jednolity regulaminu ( z uwzględnieniem aneksów nr 1-10) R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

podstawowe i przeszkolenie w miejscu

podstawowe i przeszkolenie w miejscu Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania Lp. Kategoria zaszeregowania Stanowisko 1 I robotnik niewykwalifikowany: terenowy, gospodarczy, sprzątaczka, szwaczka, praczka, pomoc laboratoryjna, sanitariusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95 I. PRZEPISY WSTĘPNE

ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95 I. PRZEPISY WSTĘPNE R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POZNAŃSKIEGO OŚRODKA REUMATOLOGICZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWTNEJ ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95 w oparciu o Kodeks Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 02

Regulamin Wynagradzania Pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 02 Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl Regulamin Wynagradzania Pracowników Gminnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin niniejszy sporządzono w oparciu o przepisy: 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 2 w KATOWICACH Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( tekst. jedn. Dz. U z 1998r. Nr 21, poz.94,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 stycznia 2005 r. (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 stycznia 2005 r. (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2005 r.) Dz.U.2005.6.49 2008-11-01 zm. Dz.U.2008.195.1208 1 2009-06-30 zm. Dz.U.2009.91.746 1 2010-01-02 zm. Dz.U.2009.223.1785 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OPS 021.1.2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18.12.2017 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014 z dnia 01.07.2014 r. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 4 W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 4 W KATOWICACH Załącznik do Zarządzenia nr 1 z dnia 4.09.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 4 W KATOWICACH Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 255/2017 Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 11 września 2017 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 255/2017 Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 11 września 2017 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 255/2017 a Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 11 września 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Pierzchnica. Na podstawie art. 39 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW. Urzędzie Gminy w Nędzy na

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW. Urzędzie Gminy w Nędzy na REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW w Urzędzie Gminy Nędza Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.146.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 01 kwietnia 2016 roku został ustalony na podstawie art. 77 ² ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zarządzenia nr 6/2013 Dyrektora MiG Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem z dnia 18 marca 2013r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje Pracowników Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Załącznik

Kwalifikacje Pracowników Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Załącznik ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 marca 1999 r. W SPRAWIE KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEPORĘCIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEPORĘCIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEPORĘCIE POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Zasadniczymi aktami prawnymi regulującymi wynagrodzenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MUZEUM MIASTA PABIANIC

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MUZEUM MIASTA PABIANIC Podstawa prawna: 1. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 46, z późniejszymi zmianami). 2. Ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE Olsztyn, 01 stycznia 2011 rok REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE I. PRZEPISY WSTĘPNE 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania pracowników Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania pracowników Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. I. Postanowienia ogólne Regulamin Wynagradzania pracowników Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy (tekst jedn. Dz.U. z dnia 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.), ustala się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna. I Przepisy Ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna. I Przepisy Ogólne Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 237a/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17 czerwca 2009 r. Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna I Przepisy Ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KSIĘCIA LUDWIKA I W BRZEGU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KSIĘCIA LUDWIKA I W BRZEGU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu z dnia 23 stycznia 2012 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KSIĘCIA LUDWIKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Konarzynach.

Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Konarzynach. Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Konarzynach. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 marca 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 marca 1999 r. Dz.U.99.0.00 2007.09.20 zm. Dz.U.07.160.116 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 336 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01

Regulamin Wynagradzania Pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01 Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl Regulamin Wynagradzania Pracowników Gminnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA ŁEBY. z dnia 15 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA ŁEBY. z dnia 15 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA ŁEBY z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łebie Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 34/10/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem z dnia 17 października 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 34/10/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem z dnia 17 października 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 34/10/013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem z dnia 17 października 013 roku w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE Na podstawie art 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U Nr 223 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi Załącznik do Zarządzenia nr 7/207 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolne w Czeladzi z dnia 6..207 r. Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie Załącznik do zarządzenia nr MZC.022-10/ 09 Dyrektora Zarządu Cmentarzy w Tarnowie z dnia 1 lipca 2009 r. I. Postanowienia ogólne. Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum w Przyworach

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum w Przyworach REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum w Przyworach obowiązujący od dnia : 1 lipca 2009 r. art. 1 1. Regulamin wynagradzania tworzy się w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Słupi

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Słupi REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Słupi Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Słupia z dnia 01.07.2009 Regulamin niniejszy sporządzono w oparciu o przepisy:

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje Pracowników Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Załącznik

Kwalifikacje Pracowników Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Załącznik ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 marca 1999 r. W SPRAWIE KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 300 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 300 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1999 Nr 0 poz. 00 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2014 r. Poz. 1124. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. z dnia 3 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2014 r. Poz. 1124. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. z dnia 3 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 sierpnia 2014 r. Poz. 1124 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2009 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 01 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2009 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 01 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2009 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 01 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie. REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie. Na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 76 /2013 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 20 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie nr 76 /2013 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 20 sierpnia 2013 roku Zarządzenie nr 76 /2013 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie NR Wójta Gminy Nędza z dnia 02 stycznia 2017 r.

Zarządzenie NR Wójta Gminy Nędza z dnia 02 stycznia 2017 r. Zarządzenie NR 0050.8.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Nędza Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W POWIATOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. KEN W JAWORZE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W POWIATOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. KEN W JAWORZE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W POWIATOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. KEN W JAWORZE Na podstawie art. 77² Kodeksu pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/05

Zarządzenie Nr 24/05 Zarządzenie Nr 24/05 z dnia 19 października 2005r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/05 Dyrektora MOPS w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZENIE NR 6/07 z dnia 27 sierpnia 2007 r. Dyrektora Zakładu Budżetowego o nazwie Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/P/14. Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. z dnia 8 stycznia 2014 roku

Uchwała nr 1/P/14. Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. z dnia 8 stycznia 2014 roku Uchwała nr 1/P/14 Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Krajowego Biura PIIB Na podstawie art. 77 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI. z dnia 17 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI. z dnia 17 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 52-2865- Poz. 543 TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Dziennik Ustaw Nr 52-2865- Poz. 543 TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO Dziennik Ustaw Nr 5-865- Poz. 54 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 999 r. (poz. 54) TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO Załącznik nr Kategoria

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 71/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI. z dnia 1 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 71/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI. z dnia 1 października 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 71/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI z dnia 1 października 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 w Cieszynie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 w Cieszynie. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 w Cieszynie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną regulaminu wynagradzania zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 w Cieszynie, ul. Michejdy 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora COKiS Nr 3 z dnia 11 października 2012 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Zarządzenie 02/2011 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 03.01.2011 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYRZYCACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYRZYCACH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /13 p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 kwietnia 2013 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYRZYCACH Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 1/2018

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 1/2018 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 1/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie Na podstawie: 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 15/2017 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi. z dnia 31 maja 2017 r.

Zarządzenie nr 15/2017 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi. z dnia 31 maja 2017 r. Zarządzenie nr 15/2017 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie; wprowadzenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie Na podstawie: 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, na podstawie art. 77 2 kodeksu pracy,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku Podstawę prawną ustalania regulaminu wynagradzania stanowią przepisy: 1. art. 77 2 Kodeksu pracy, oraz 2. art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 04 czerwca 2009

Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 04 czerwca 2009 Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 04 czerwca 2009 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Szydłowcu

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Szydłowcu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 214/2017 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 grudnia 2017roku Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Szydłowcu Rozdział I Przepisy wstępne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 237 16172 Poz. 1577 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 grudnia 2010 r.

Dziennik Ustaw Nr 237 16172 Poz. 1577 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 237 16172 Poz. 1577 Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z późn. zm. 2) ) oraz art. 77 3 1 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo