Zarz¹dzanie i Edukacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz¹dzanie i Edukacja"

Transkrypt

1 Zarz¹dzanie i Edukacja Zarządzanie finansami Edukacja prozdrowotna Edukacja społeczna NUMER 85 LISTOPAD GRUDZIEŃ 2012 ISSN X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM. BOGDANA JAÑSKIEGO

2 Adres redakcji Dwumiesięcznik Zarządzanie i Edukacja ul. Elektronowa Warszawa tel./fax (22) Redaktor naczelny dr hab. Kazimierz Korab, prof. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Rada naukowa dwumiesięcznika Zarządzanie i Edukacja Dr hab. Włodzimierz Bernacki, prof. UJ; prof. dr hab. Mirosława Czerny, UW; prof. dr hab. Romuald Jończy, UE we Wrocławiu; ks. dr hab. Jan Krokos, prof. UKSW; prof. dr hab. Ihor Hrabynskyi, LAK; prof. dr hab. Włodzimierz Kurek, UJ; prof. dr hab. Bożena Muchacka, UP w Krakowie; prof. dr hab. Jan Oleszczuk, UM w Lublinie; prof. dr hab. Marek Pawlak, KUL; dr hab. Grażyna Skąpska prof. UJ, dr hab. Wojciech Sroczyński, prof. UPH. Redaktor tematyczny Dr Małgorzata Stawicka Redaktor językowy Dr Jerzy Ryszard Suchocki, prof. Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) Sekretarz redakcji Anna Janus Korekta Anna Janus Wszystkie artykuły są recenzowane Recenzenci prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz, prof. dr hab. Michał Troszyński ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański, dr inż. Jerzy Donarski dr hab. Łukasz Popławski, dr n. med. Sławomir Stawicki Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w publikowanych tekstach skrótów i zmian ISSN X wersja referencyjna czasopisma: papierowa numer dostępny w wersji elektronicznej na stronie Skład, druk i oprawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam

3 SPIS TREŒCI Zarządzanie finansami Leszek Kędzierski Uwarunkowania inwestycji finansowych przedsiębiorstw. 5 Zbigniew Klimiuk Trendy makroekonomiczne w Japonii, w okresie ostatnich 15 lat, a możliwość pojawienia się kryzysu finansowego w tej gospodarce Elżbieta Kopciuszewska, Robert Maciejewski Modelowanie poziomu zadłużeń podmiotów gospodarczych z segmentu MŚP Wawrzyniec Michalczyk Dylematy polskiej polityki walutowej po roku Edukacja prozdrowotna Arkadiusz K. Kapliński Terapie alternatywne do terapii hormonalnej w leczeniu objawów menopauzy. Wybrane zagadnienia Krzysztof Mizera, Justyna Mizera Znaczenie diety w sportach wytrzymałościowych, uprawianych na rekreacyjnym i wyczynowym poziomie Anna B. Pilewska-Kozak, Celina Łepecka-Klusek, Łukasz A. Kozak Zespół nagłego zgonu niemowląt (SIDS) mit czy rzeczywistość?

4 SPIS TREŒCI Edukacja społeczna Lidia Marszałek Problem dwuparadygmatyczności w obszarze współczesnej pedagogiki i pedagogii przedszkolnej Janina Golik Rozwój nauczycieli propozycje zmian Zbigniew Prusiński, Krzysztof Knajp Małżeństwo według Kościoła katolickiego a małżeństwo w prawie cywilnym Zbigniew Prusiński, Krzysztof Knajp Zgoda małżeńska jako czynnik konieczny do zaistnienia sakramentalnego małżeństwa Mirosław Mylik Myśl polityczna papieża Benedykta XVI w Roku Wiary. 249 Marcin Stradowski Wymiary odpowiedzialności politycznej Noty o Autorach

5 R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y Leszek Kędzierski UWARUNKOWANIA INWESTYCJI FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW CONDITIONS OF FINANCIAL INVESTMENTS OF ENTERPRISES STRESZCZENIE W ramach zarządzania finansami przedsiębiorstw podejmowane są inwestycje rzeczowe, w wartości niematerialne i prawne oraz finansowe. W literaturze przedmiotu występują co najmniej trzy stanowiska definiujące inwestycje finansowe. Wymienione inwestycje obejmują lokaty (długoterminowe) między innymi w: akcje, certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne, obligacje (obligacyjne pożyczki pozabankowe), udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, pożyczki pieniężne, a także inwestycje depozytowe (na rachunkach w bankach komercyjnych). Ustalenie dostępnych dla przedsiębiorstw rodzajów inwestycji finansowych wymaga uprzedniego określenia uwarunkowań tych inwestycji. Występują uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne inwestycji finansowych przedsiębiorstw. Pierwsze obejmują: potencjał gospodarczy, strategię rozwoju, stosunek inwestora do etycznych inwestycji finansowych, strategie inwestycyjne, postawę inwestora wobec ryzyka inwestycyjnego. Na drugie składają się: uwarunkowania polityczne, faza cyklu koniunkturalnego, instrumenty banku centralnego, narzędzia banków komercyjnych, oprocentowanie długoterminowych pieniężnych pożyczek pozabankowych, stopa inflacji, oferowane oprocentowanie obligacji, wypłaty dochodów funduszu inwestycyjnego i dywidendy, rozmiary nadwyżki ceny sprzedaży

6 6 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 85/2012 listopad grudzień instrumentów finansowych nad ceną ich zakupu. Po ustaleniu zespołu dostępnych dla inwestora rodzajów inwestycji finansowych, w świetle wymienionych uwarunkowań, należy przystąpić do wyboru najbardziej opłacalnych inwestycji finansowych za pomocą przyjętego kryterium opłacalności (lub przyjętych kryteriów opłacalności). SUMMARY Tangible investments in intangible, legal and financial assets are made in the framework of enterprise financial management. At least three stances have been discussed in the literature on the subject matter, which define financial investments. The investments mentioned comprise deposits (long-term ones), among other in: shares, investment certificates issued by investment funds, bonds (non-bank bond loans), shares in limited liability companies, share units in investment funds, cash loans as well as deposit investments (on the accounts in commercial banks). Establishing of the kinds of financial investments available for enterprises requires prior specification of conditions of these investments. There are internal and external conditions of the enterprise financial investments. The former ones include: economic potential, development strategy, investor s attitude towards the ethical financial investments, investment strategies, and investor s attitude towards investment risk. The latter ones comprise: political conditions, phase of the business cycle, instruments of the central bank, tools of commercial banks, interest rate of long-term non-bank cash loans, inflation rate, offered interest rate of bonds, paying out the profits of investment funds and dividends, the surplus extent of sale price of financial instruments over the purchase price of thereof. After determination of the group of the financial investment kinds available for the investor in the light of conditions mentioned, the most profitable financial investments should be chosen according to the adopted profitability criterion (or accepted profitability criteria).

7 Leszek Kędzierski UWARUNKOWANIA INWESTYCJI... 7 Słowa klucze: inwestycje finansowe przedsiębiorstw, uwarunkowania wewnętrzne inwestycji finansowych przedsiębiorstw, uwarunkowania zewnętrzne inwestycji finansowych przedsiębiorstw, inwestycje finansowe dostępne dla inwestora. Keywords: financial investments of enterprises, internal conditions of financial investments of enterprises, external conditions of financial investments of enterprises, financial investments available for an investor. WSTĘP Inwestycje finansowe (różnie definiowane w literaturze) są wkomponowane w proces zarządzania finansami przedsiębiorstw. Są one jednym z instrumentów realizacji głównego celu przedsiębiorstwa. Chodzi tu o maksymalizację wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Rola wymienionego narzędzia jest więc znaczna z punktu widzenia interesów właściciela lub współwłaścicieli przedsiębiorstwa. Określenie dostępnych dla przedsiębiorstw (inwestorów) rodzajów inwestycji finansowych wymaga ustalenia uwarunkowań tych inwestycji. Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań inwestycji finansowych przedsiębiorstw. Można je podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. ISTOTA INWESTYCJI FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW Inwestycje są kategorią wielorodzajową. Z punktu widzenia przedmiotu inwestycji dzieli się je na: rzeczowe, w wartości niematerialne i prawne oraz finansowe. Pod pojęciem inwestycji rozumie się wydatkowane przez określony podmiot (np. przedsiębiorstwo) środki na aktywa trwałe (rzeczowe, wartości niematerialne i prawne, finansowe), które mają zwiększać jego nadwyżkę finansową (co odnosi się do inwestycji rzeczowych oraz inwestycji w wartości nie-

8 8 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 85/2012 listopad grudzień materialne i prawne) lub zysk (co dotyczy inwestycji finansowych, bowiem instrumenty finansowe nie podlegają amortyzowaniu) w długim okresie (ponad rok). W odniesieniu do definiowania inwestycji finansowych istnieją w literaturze co najmniej trzy stanowiska. Pierwsza grupa autorów określa tylko inwestycje finansowe. Pomiędzy poszczególnymi autorami występują różnice dotyczące przedmiotu inwestycji finansowych. Charakterystyczne są tu ujęcia np. Z. Fedorowicza, E. Nowaka. Z. Fedorowicz inwestycje finansowe określa jako lokatę kapitału w papiery wartościowe (obligacje, akcje) 1. Natomiast E. Nowak reprezentuje pogląd, że inwestycje finansowe (lokaty finansowe) oznaczają rodzaj inwestycji obejmujący lokowanie kapitału (zwłaszcza w formie środków pieniężnych, a czasami środków rzeczowych w innym podmiocie gospodarczym) w papiery wartościowe, inne instrumenty finansowe. Autor do przedmiotu inwestycji finansowych zalicza między innymi: akcje, udziały, obligacje, bony, depozyty oszczędnościowe, jednostki uczestnictwa 2. Druga grupa autorów utożsamia inwestycje finansowe z kapitałowymi. Można tu przykładowo wymienić, np. Z. Wilimowską i M. Wilimowskiego, M. Dębniewską. Z. Wilimowska i M. Wilimowski piszą, że inwestycje finansowe (kapitałowe) sprowadzają się do lokowanie środków (oszczędności) na rachunkach w bankach oraz zakupu dewiz i papierów wartościowych 3. Z kolei M. Dębniewska stwierdza, że inwestycje finansowe (kapitałowe) obejmują zasoby pieniężne, które są ulokowane w bankach, a także w innych instrumentach finansowych lub w przedsiębiorstwach. W ostatnim przypadku wymienia ona instrumenty finansowe, będące przedmiotem inwestycji, a mianowicie akcje lub 1 Z. Fedorowicz, Finanse przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1997, s E. Nowak, Część I Zasady i kryteria rachunku opłacalności inwestowania, (w:) E. Nowak, E. Pielichaty, M. Poszwa, Rachunek opłacalności inwestowania, PWE, Warszawa 1999, s Z. Wilimowska, M. Wilimowski, Sztuka zarządzania finansami, część 1, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2001, s. 151.

9 Leszek Kędzierski UWARUNKOWANIA INWESTYCJI... 9 udziały. Autorka pisze, że celem inwestycji jest uzyskanie korzyści w przyszłości 4. Trzecia grupa autorów operuje różnymi terminami mając faktycznie na uwadze lokaty finansowe. Zalicza się do niej, np. A. Rice, J. Lowe. A. Rice operuje pojęciem inwestycji handlowych i uważa, że obejmują one długoterminowe lokaty w akcje i udziały. Nazwa inwestycje handlowe jest zdaniem tego autora związana z celami wymienionych inwestycji. A. Rice reprezentuje pogląd, że wymienione lokaty służą realizacji celów handlowych, a nie strategicznych. Inwestycje handlowe w tym ujęciu to faktycznie część inwestycji finansowych przedsiębiorstw 5. Z kolei J. Lowe definiuje inwestowanie w wartość jako poszukiwanie papierów wartościowych, sprzedawanych po cenie mniejszej lub równej ich wartości własnej. Przedmiotem inwestycji w wartość mogą być akcje zwykłe i uprzywilejowane, obligacje (rządowe, komunalne), papiery wydawane przez fundusze inwestycyjne. Powyższe instrumenty finansowe są sprzedawane pod wpływem silnego bodźca, np. spadku dochodowości obligacji rządowych w porównaniu z inwestycjami konkurencyjnymi. J. Lowe pisze, że zasady inwestowania w wartość mogą być stosowane w odniesieniu do wszystkich papierów wartościowych. Koncentruje ona swoją uwagę zwłaszcza na akcjach zwykłych. Wymieniona autorka słusznie odróżnia inwestycje od spekulacji kapitałem. Stwierdza ona jednak, że inwestycje oferują tak bezpieczeństwo ulokowanego kapitału, jak i realne oczekiwania dochodu ex ante. Inwestowanie w wartość w ujęciu J. Lowe oznacza istotną część inwestycji finansowych 6. Reasumując powyższe treści należy stwierdzić, że inwestycje finansowe przedsiębiorstw to wydatkowane przez te podmioty środ- 4 M. Dębniewska, Finansowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa, (w:) M. Dębniewska, M. Tkaczuk, Finanse przedsiębiorstw rolniczych, Wydawnictwo ART, Olsztyn 1997, s A. Rice, Rachunkowość bez mitów czyli jak ocenić finanse firmy, Business Press Ltd., Warszawa 1993, s J. Lowe, Inwestowanie w wartość. Klasyczna strategia inwestycyjna Benjamina Grahama dla każdego, Wydawnictwo K. E. Liber, Warszawa 1999, s. 11 i n.

10 10 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 85/2012 listopad grudzień ki na aktywa finansowe (trwałe), które mają co zostało już powiedziane zwiększać ich zysk w długim przedziale czasu. Chodzi tu o okres dłuższy aniżeli rok. Inwestycje finansowe należy odróżniać od wydatków na instrumenty finansowe w krótkim okresie do roku w celu osiągania zysku kapitałowego. Nie obejmują one więc wydatków spekulacyjnych, które mają charakter jedynie krótkoterminowego obrotu kapitałowego. W zakres inwestycji finansowych wchodzą między innymi inwestycje w: akcje, certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne, obligacje (skarbowe, korporacyjne, samorządowe) pożyczki pozabankowe obligacyjne, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, pożyczki pieniężne, a także inwestycje depozytowe (na rachunkach w bankach komercyjnych). Inwestycje finansowe podejmowane przez przedsiębiorstwa odgrywają określoną rolę w ich rozwoju. Wyróżnia się takie funkcje inwestycji finansowych jak: rozwojowa-realizacji, kooperacyjna, kształtowania korzystnego wizerunku inwestora, decyzyjna. Wyodrębnia się je z uwagi na kryterium korzyści generowanych dla inwestora. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE Wśród uwarunkowań wewnętrznych inwestycji finansowych przedsiębiorstw można wyróżnić: potencjał gospodarczy, strategię rozwoju, stosunek inwestora do etycznych inwestycji finansowych, strategie inwestycyjne, postawę inwestora wobec ryzyka inwestycyjnego. Ważną cechą zasobów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie jest zróżnicowanie rodzajowe w zależności od celu jakiemu służą. Jest ono znaczne, gdyż wykonywane zadania (produkcyjne, usługowe) różnią się istotnie od siebie pod względem technologicznym.

11 Leszek Kędzierski UWARUNKOWANIA INWESTYCJI Zasoby przedsiębiorstwa muszą pozostawać w określonej zależności ilościowej (proporcji ilościowej) bowiem łączy je spójność procesu produkcyjnego (usługowego). Zasoby kształtują poszczególne segmenty potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa, a więc potencjały cząstkowe. Wyróżnia się takie potencjały cząstkowe (segmenty) potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa jak: potencjał ludzki, potencjał rzeczowy, potencjał finansowy, potencjał informacyjny. Potencjał gospodarczy jest zatem pojęciem wielorodzajowym. Cztery powyższe potencjały cząstkowe tworzą łącznie potencjał gospodarczy przedsiębiorstwa. Pomiędzy poszczególnymi potencjałami cząstkowymi przedsiębiorstwa powinny być zachowane odpowiednie proporcje, np. między potencjałami rzeczowym i ludzkim. Właściwe relacje między potencjałami są pochodną odpowiednich proporcji między zasobami przedsiębiorstwa. Jedynie przedsiębiorstwa (inwestorzy) mający odpowiedni potencjał gospodarczy powinny podejmować zróżnicowane rodzajowo inwestycje, w tym inwestycje finansowe według rodzajów i inwestycje w portfel instrumentów finansowych. Zasoby ludzkie przedsiębiorstwa tworzą potencjał ludzki, a więc zasób możliwości kadrowych niezbędny do prowadzenia działalności ukierunkowanej na realizację podstawowego celu przedsiębiorstwa. Istnieją różne uwarunkowania potencjału ludzkiego przedsiębiorstwa. Można tu wymienić takie uwarunkowania jak: kryteria doboru kadry, potrzeby w zakresie rozmiarów i struktury zatrudnienia, zasób wiedzy specjalistycznej menedżerów i podległych im pracowników (istotny, np. w przypadku ustalania opłacalności inwestycji finansowych), stosowane w przedsiębiorstwie bodźce materialne i niematerialne wpływające na stopień identyfikacji kadry z celami tego podmiotu. Menedżerowie i podlegli im pracownicy powinni dysponować odpowiednim zasobem wiedzy fachowej i umiejętnością praktycznego jej wykorzystywania, doświadczeniem, odpowiednimi predyspozycjami psychiczny-

12 12 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 85/2012 listopad grudzień mi. W przypadku pracowników istotne mogą być też predyspozycje fizyczne. Potencjał rzeczowy przedsiębiorstwa tworzą jego zasoby rzeczowe. Mianem potencjału rzeczowego przedsiębiorstwa określa się zasób jego możliwości rzeczowych technicznych i technologicznych oraz możliwości związanych z aktywami obrotowymi, np. zapasami materiałów konieczny do realizacji działalności ukierunkowanej na główny cel przedsiębiorstwa. W praktyce występują rozmaite uwarunkowania potencjału rzeczowego przedsiębiorstwa, np. liczba zainstalowanych maszyn i urządzeń, parametry techniczne i ekonomiczne maszyn i urządzeń, wielkość powierzchni produkcyjnej, technologie stosowane w produkcji, stopień zużycia fizycznego i ekonomicznego maszyn i urządzeń. Na zasoby rzeczowe składają się aktywa rzeczowe trwałe, np. budynki, środki transportu, maszyny, a także rzeczowe aktywa obrotowe, np. zapasy materiałów. Przedsiębiorstwo może eksploatować obiekty o różnych parametrach technicznych i ekonomicznych, np. maszyny, wykorzystywać różne technologie, a także zużywać rozmaite materiały charakteryzujące się różną jakością, co wpływa na jakość wyrobów gotowych. Aktywa rzeczowe trwałe eksploatowane przez przedsiębiorstwo są wynikiem określonego zainwestowania rzeczowego dokonanego w przeszłości. Potencjał rzeczowy przedsiębiorstwa kształtuje, obok potencjału ludzkiego, zdolność produkcyjną przedsiębiorstwa. Pod pojęciem tej zdolności rozumie się możliwość wytworzenia określonej ilości lub wartości produktów lub usług w danym okresie, przy najlepszym wykorzystaniu zasobów rzeczowych i zasobów ludzkich. Przykładowo, na zdolność produkcyjną stoczni budujących statki oddziałują budowle, tj. pochylnie, doki suche, nabrzeża wyposażeniowe oraz powierzchnia, zainstalowane maszyny, urządzenia i czas produkcyjnego wykorzystania wymienionych środków trwałych, a także zatrudnieni pracownicy. O potencjale rzeczowym przedsiębiorstwa decydują wymienione już stosowane technologie, np. w stoczni budującej statki technologia blokowa montażu kadłuba statku w doku suchym, technologia cięcia blach (palenia blach), technologia malowania blach natry-

13 Leszek Kędzierski UWARUNKOWANIA INWESTYCJI skiem. Istnieje bezpośrednia zależność między wielkością i strukturą rodzajową rzeczowych aktywów trwałych i rodzajami technologii wykorzystywanych w produkcji a potencjałem rzeczowym przedsiębiorstwa. Redukcja lub zwiększenie potencjału rzeczowego przedsiębiorstwa powinny wywołać określone zmiany w jego pozostałych potencjałach, np. w potencjale ludzkim. Powinno zatem mieć miejsce dostosowywanie się do siebie poszczególnych potencjałów segmentów potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa wskutek zmian zachodzących w potencjałach cząstkowych. Potencjał rzeczowy jest istotny w fazach zaopatrzenia, produkcji i zbytu. W przypadku fazy zbytu ma znaczenie nie tylko wyposażenie techniczne, ale i zasilenie finansowe obszaru marketingu przedsiębiorstwa. Odpowiedni poziom pracy sfery marketingu jest jednym z czynników wpływających na wpływy finansowe przedsiębiorstwa. Potencjał rzeczowy jest niezbędny dla prawidłowego wykorzystania potencjału finansowego. Przejawia się to w odpowiednim wyposażeniu technicznym, np. komórek finansowych. Potencjał rzeczowy jest też konieczny dla prawidłowego wykorzystania potencjału informacyjnego, dla którego niezbędne jest posiadanie odpowiednich komputerów. Bez potencjału rzeczowego przedsiębiorstwo nie mogłoby prowadzić swojej działalności generującej zysk. Zasoby finansowe przedsiębiorstwa to inaczej kapitał finansowy przedsiębiorstwa pojmowany jako zasób środków pieniężnych, które mogą być wydatkowane przez ten podmiot w różnych celach, w tym inwestycyjnych. Potencjał finansowy przedsiębiorstwa tworzony przez zasoby finansowe można zdefiniować jako zasób jego możliwości finansowych niezbędny do prowadzenia działalności umożliwiającej realizację głównego celu przedsiębiorstwa. Kapitał finansowy przedsiębiorstwa dzieli się na własny i obcy. Pochodzi on z własnych i obcych źródeł finansowania. Do własnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa zalicza się kapitały: akcyjny, udziałowy, wspólników, zapasowy, rezerwowy i inne kapitały, występujące zależnie od formy przedsiębiorstw, a także zysk zatrzymany (zależny od prowadzonej polityki dywidendy). Z kolei obce źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa obejmują między innymi:

14 14 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 85/2012 listopad grudzień kredyt bankowy, pieniężną pożyczkę pozabankową, pożyczkę obligacyjną, kredyt towarowy (ze źródeł pozabankowych), zobowiązania bieżące, leasing (operacyjny, finansowy), factoring, środki pozyskane w drodze emisji bonów komercyjnych. Źródła finansowania przedsiębiorstw można podzielić na długoterminowe, tj. o terminie wymagalności powyżej roku oraz krótkoterminowe. W pierwszym przypadku występują wszystkie źródła własne oraz niektóre źródła obce, np. długoterminowy kredyt bankowy czy leasing finansowy będący formą kredytu handlowego. Z kolei źródła krótkoterminowe cechuje termin spłaty do roku. Można tu przykładowo wymienić kredyt towarowy czy krótkoterminowy kredyt bankowy. Źródła finansowania przedsiębiorstw można też dzielić na bankowe i pozabankowe. Pierwsze są zasileniem finansowym płynącym z banku. Chodzi tu o kredyt bankowy. Drugie stanowią zasilenie spoza banku, np. pożyczki pieniężne, pożyczki obligacyjne. Można wymienić następujące uwarunkowania potencjału finansowego przedsiębiorstwa: płynność finansową przedsiębiorstwa, stan zainwestowania przedsiębiorstwa w finansowe aktywa trwałe, zdolność kredytową i pożyczkową przedsiębiorstwa, wymagania banków komercyjnych w zakresie zabezpieczeń kredytów, wymagania pożyczkodawców w zakresie zabezpieczeń pieniężnych pożyczek pozabankowych, wielkość kapitału własnego, w tym zysku z bieżącego roku obrotowego i zysku niepodzielonego z lat ubiegłych, rozmiary kapitału obcego, proporcje pomiędzy kapitałami własnym i obcym, wiarygodność przedsiębiorstwa w ocenie banków i kontrahentów,

15 Leszek Kędzierski UWARUNKOWANIA INWESTYCJI realizowaną politykę dywidendy, politykę podatkową państwa przekładającą się na wielkość stawek podatku dochodowego od osób prawnych, cenę rynkową kredytów bankowych i pieniężnych pożyczek pozabankowych, karencję, istnienie zatorów płatniczych. Inwestycje finansowe mogą być finansowane z własnych źródeł (kapitału długoterminowego), a także z obcych źródeł długoterminowych (kredyt bankowy, pieniężna pożyczka pozabankowa, pożyczka obligacyjna). Nie wszystkie obce źródła finansowania mogą być stosowane do finansowania inwestycji finansowych (np. kredyt bankowy nie jest wykorzystywany do finansowania inwestycji depozytowych). Inwestor nie zawsze powinien korzystać z obcych źródeł finansowania inwestycji. Dla inwestora zamierzającego finansować inwestycje finansowe z obcych źródeł kredytu bankowego i pożyczki pieniężnej pozabankowej, istotna jest struktura jego kapitału finansowego. Zakłada się, że odpowiednia proporcja między kapitałami własnym i obcym podmiotu gospodarczego wynosi 1:1 lub 1:2. Stosunkowo niski poziom stóp procentowych od kapitału obcego według rodzajów może wywoływać określony skutek. Jest nim presja przedsiębiorstw na zwiększanie udziału stosunkowo tanich obcych źródeł w łącznym finansowaniu. Zwiększanie do odpowiednich granic zakresu finansowania działalności przedsiębiorstw za pomocą kapitału obcego może być dla nich opłacalne. Przedsiębiorstwa korzystają bowiem z dźwigni finansowej. Zbyt duże zadłużenie może się odbić niekorzystnie na wizerunku przedsiębiorstwa. Może to wpływać na jego kontakty z otoczeniem (przedsiębiorstwami, bankami komercyjnymi, inwestorami). Przedsiębiorstwo zadłużone ponad racjonalną miarę przestaje być wiarygodnym partnerem w oczach kontrahentów. W miarę istotnego zwiększania zadłużenia przedsiębiorstwa kredytodawcy (banki komercyjne) i pożyczkodawcy (inne przedsiębiorstwa udzielające pożyczek, podmioty inwestujące w obligacje przedsiębiorstwa)

16 16 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 85/2012 listopad grudzień mogą obawiać się, że nie odzyskają swoich środków. Dopływ dodatkowego kapitału obcego do zadłużonego podmiotu staje się dla niego coraz bardziej kosztowny. Innymi słowy, zwiększające się ryzyko niewywiązania się przedsiębiorstwa ze zobowiązań finansowych powinno być dodatkowo opłacone. Wzrostowi ulegają wówczas uiszczane przez nie odsetki. O wielkości udziału kapitału obcego w finansowaniu potrzeb przedsiębiorstwa decyduje zwłaszcza relacja pomiędzy stopami procentowymi rzeczywistą i rynkową. Pierwsza oznacza stosunek zysku brutto do wykorzystywanego łącznego kapitału. Druga zaś jest ceną płaconą przez podmiot gospodarczy za używanie kapitału obcego. Sięganie przez przedsiębiorstwo po kapitał obcy winno następować do chwili zrównania wymienionych wyżej stóp. Przy wyższej stopie rynkowej od stopy rzeczywistej przedsiębiorstwu bardziej opłaci się stosować kapitał własny. Natomiast w sytuacji odwrotnej korzystniejsze jest angażowanie kapitału obcego 7. Po ocenie potencjału finansowego przedsiębiorstwa niezbędne jest w razie potrzeby podjęcie działań sanacyjnych. Przedsiębiorstwo może realizować inwestycję finansową określonego rodzaju lub inwestować w portfel instrumentów finansowych. W obu przypadkach konieczne jest posiadanie przez inwestora odpowiedniego potencjału finansowego. Brak środków finansowych uniemożliwia uruchamianie inwestycji finansowych, a ich nadmiar wymaga podjęcia odpowiednich, opłacalnych inwestycji, w tym finansowych odpowiedniego wykorzystania posiadanych środków. Zbyt mały kapitał finansowy może powodować, że inwestor nie uruchomi zespołu opłacalnych inwestycji finansowych, w tym charakteryzujących się nawet wysoką opłacalnością. Przedsiębiorstwo może ustalać limit środków finansowych przeznaczanych na inwestycje, w tym finansowe w danym roku lub w najbliższych kilku latach. W obrębie tego limitu może ono wyznaczać limity środków na inwestycje finansowe według rodzajów lub portfele inwestycji finansowych. Opłacalne inwestycje finansowe (rodzaje inwestycji, pakie- 7 J. Ickiewicz, Strategia finansowania przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1993, s. 19.

17 Leszek Kędzierski UWARUNKOWANIA INWESTYCJI ty inwestycyjne) mogą być odrzucone przez inwestora w sytuacji zbyt dużego kapitału niezbędnego do ich realizacji względem ustalonego limitu. Potencjał informacyjny przedsiębiorstwa oznacza zasób możliwości informacyjnych określany przez zasoby informacyjne. Wymieniony zasób możliwości, tak jak pozostałe potencjały, jest konieczny do realizacji działalności przedsiębiorstwa ukierunkowanej na realizację jego podstawowego celu. System informacyjny przedsiębiorstwa absorbuje informacje z różnych źródeł na potrzeby tego podmiotu. Zasoby informacyjne stanowią sumę zasobów informacyjnych: zewnętrznych, tj. nadchodzących z otoczenia, np. z wywiadowni gospodarczych, z rynku papierów wartościowych, wewnętrznych, tj. pochodzących z różnych komórek przedsiębiorstwa. Istnieją różne uwarunkowania potencjału informacyjnego przedsiębiorstwa. Zalicza się do nich: strukturę rodzajową zasobów informacyjnych, poziom jakościowy informacji, kompletność informacji, praktyczną przydatność informacji, cechy procesu gromadzenia informacji (np. łatwość, szybkość), koszt zbierania, przechowywania i przekazywania informacji, przepisy prawne. Potencjał informacyjny jest powiązany z każdym z potencjałów cząstkowych składających się na potencjał gospodarczy przedsiębiorstwa. Przykładowo informacje o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, parametrach technicznych i ekonomicznych parku maszynowego, bodźcach materialnych i niematerialnych, są wyrazem związku potencjału informacyjnego z potencjałami odpowiednio finansowym, rzeczowym i ludzkim. Innym uwarunkowaniem wewnętrznym inwestycji finansowych jest strategia rozwoju przedsiębiorstwa. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa wyznacza kierunki oraz zakres jego wzrostu i rozwoju. Ponadto akcentuje koncentra-

18 18 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 85/2012 listopad grudzień cję podmiotu gospodarczego na działalności jednego rodzaju lub zróżnicowanej rodzajowo. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa wytwarzającego wyrób lub usługi jednego rodzaju formułuje działania dotyczące trzech obszarów. Chodzi tu o: rozwój produktu, rozwój rynku zbytu, założenia walki konkurencyjnej. Natomiast strategia rozwoju przedsiębiorstwa zdywersyfikowanego, obejmującego wydzielone jednostki strategiczne, sprowadza się do wyznaczenia: dziedzin działalności przedsiębiorstwa i rozdysponowania jego zasobów między wspomniane dziedziny, rynków zbytu, koncepcji walki konkurencyjnej 8. Przedsiębiorstwo powinno mieć wytyczoną strategię rozwoju. Obejmuje ona z jednej strony cel strategiczny podmiotu gospodarczego, a z drugiej zaś środki jego realizacji. Na strategię rozwoju składają się różne strategie szczegółowe. Strategia rozwoju przyjęta przez przedsiębiorstwo determinuje jego inwestowanie, w tym finansowe. Inwestycje finansowe stanowią jeden ze środków służących realizacji strategicznego celu przedsiębiorstwa. Chodzi tu głównie o inwestycje w akcje, udziały w spółkach akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością, a także w obligacje korporacyjne. Innym uwarunkowaniem inwestowania finansowego są również strategie inwestycyjne przyjęte przez przedsiębiorstwo (podmiot inwestujący). Strategie dotyczące inwestowania finansowego w portfel instrumentów finansowych (obejmujący: akcje, certyfikaty inwestycyjne, 8 Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s A. Stabryła przedstawia różne przekroje klasyfikacyjne strategii zarządzania. Wśród strategii podstawowych autor ten wyróżnia strategie: rozwojowe, stabilizacyjne, restrukturyzacyjne, defensywne. A. Stabryła, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 270 i 275.

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 45 doc. dr Zdzisława Gawrońska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu mgr Anetta Makarska Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu Wpływ struktury

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 79 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący prof. dr

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium

czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium programowo-redakcyjne: dr Marek Grzybowski redaktor naczelny, Kazimierz Beca, prof. dr hab. Tomasz Dybowski,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging -

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging - RODZAJE RYZYKA Zarządzanie ryzykiem rozumie się jako podejmowanie działań mających na celu [120]; rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań Celem zarządzania jest ograniczanie

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 16 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 16 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 16 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 0 8 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

System preferencyjnego kredytowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech

System preferencyjnego kredytowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech Joanna Karpowicz, System preferencyjnego kredytowania rozwoju małych i średnich... 133 Gospodarka narodowa 3 (271) Rok LXXXIV/XXV maj czerwiec 2014 s. 133 151 Joanna KARPOWICZ * System preferencyjnego

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Zaaprobował: Jacek Osiński, Dyrektor Departamentu Stabilności

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012. Milena Kabza*

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012. Milena Kabza* Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012 Milena Kabza* RYZYKO SYSTEMOWE CECHA WSPÓŁCZESNYCH RYNKÓW FINANSOWYCH WPROWADZENIE Integracja rynków finansowych oraz globalizacja jako tendencje

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Teoria stabilności finansowej. Test praktyki XXI wieku

Teoria stabilności finansowej. Test praktyki XXI wieku PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 9 część III www.piz.san.edu.pl Teoria stabilności finansowej. Test praktyki XXI wieku Redakcja Jan Krzysztof Solarz, Elżbieta Klamut Łódź Warszawa 2014 Zeszyt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych MICHAŁ LACHOWICZ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, doktorant Koncepcja wspólnych obszarów walutowych 1. Wstęp Wspólny obszar walutowy to terytorium obejmujące kraje lub

Bardziej szczegółowo

Redakcja Milan Popović Michał Błaszczyk INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE

Redakcja Milan Popović Michał Błaszczyk INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE Redakcja Milan Popović Michał Błaszczyk INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE VI Łódź 2013 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: mgr Milan Popović, mgr Michał Błaszczyk Publikacja dofinansowana przez Dziekana

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym. Zeszyt nr 278. Piotr J. Szpunar. Warszawa, 2012 r.

MATERIAŁY I STUDIA. Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym. Zeszyt nr 278. Piotr J. Szpunar. Warszawa, 2012 r. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 278 Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym Piotr J. Szpunar Warszawa, 2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1 Trzeci etap reform J aki system podatko wy Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski www.case.com.pl 1 Prezentowane stanowiska merytoryczne wyra aj¹ osobiste pogl¹dy autora (autorów) i niekoniecznie s¹ zbie

Bardziej szczegółowo