Zarz¹dzanie i Edukacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz¹dzanie i Edukacja"

Transkrypt

1 Zarz¹dzanie i Edukacja Zarządzanie finansami Edukacja prozdrowotna Edukacja społeczna NUMER 85 LISTOPAD GRUDZIEŃ 2012 ISSN X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM. BOGDANA JAÑSKIEGO

2 Adres redakcji Dwumiesięcznik Zarządzanie i Edukacja ul. Elektronowa Warszawa tel./fax (22) Redaktor naczelny dr hab. Kazimierz Korab, prof. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Rada naukowa dwumiesięcznika Zarządzanie i Edukacja Dr hab. Włodzimierz Bernacki, prof. UJ; prof. dr hab. Mirosława Czerny, UW; prof. dr hab. Romuald Jończy, UE we Wrocławiu; ks. dr hab. Jan Krokos, prof. UKSW; prof. dr hab. Ihor Hrabynskyi, LAK; prof. dr hab. Włodzimierz Kurek, UJ; prof. dr hab. Bożena Muchacka, UP w Krakowie; prof. dr hab. Jan Oleszczuk, UM w Lublinie; prof. dr hab. Marek Pawlak, KUL; dr hab. Grażyna Skąpska prof. UJ, dr hab. Wojciech Sroczyński, prof. UPH. Redaktor tematyczny Dr Małgorzata Stawicka Redaktor językowy Dr Jerzy Ryszard Suchocki, prof. Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) Sekretarz redakcji Anna Janus Korekta Anna Janus Wszystkie artykuły są recenzowane Recenzenci prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz, prof. dr hab. Michał Troszyński ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański, dr inż. Jerzy Donarski dr hab. Łukasz Popławski, dr n. med. Sławomir Stawicki Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w publikowanych tekstach skrótów i zmian ISSN X wersja referencyjna czasopisma: papierowa numer dostępny w wersji elektronicznej na stronie Skład, druk i oprawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam

3 SPIS TREŒCI Zarządzanie finansami Leszek Kędzierski Uwarunkowania inwestycji finansowych przedsiębiorstw. 5 Zbigniew Klimiuk Trendy makroekonomiczne w Japonii, w okresie ostatnich 15 lat, a możliwość pojawienia się kryzysu finansowego w tej gospodarce Elżbieta Kopciuszewska, Robert Maciejewski Modelowanie poziomu zadłużeń podmiotów gospodarczych z segmentu MŚP Wawrzyniec Michalczyk Dylematy polskiej polityki walutowej po roku Edukacja prozdrowotna Arkadiusz K. Kapliński Terapie alternatywne do terapii hormonalnej w leczeniu objawów menopauzy. Wybrane zagadnienia Krzysztof Mizera, Justyna Mizera Znaczenie diety w sportach wytrzymałościowych, uprawianych na rekreacyjnym i wyczynowym poziomie Anna B. Pilewska-Kozak, Celina Łepecka-Klusek, Łukasz A. Kozak Zespół nagłego zgonu niemowląt (SIDS) mit czy rzeczywistość?

4 SPIS TREŒCI Edukacja społeczna Lidia Marszałek Problem dwuparadygmatyczności w obszarze współczesnej pedagogiki i pedagogii przedszkolnej Janina Golik Rozwój nauczycieli propozycje zmian Zbigniew Prusiński, Krzysztof Knajp Małżeństwo według Kościoła katolickiego a małżeństwo w prawie cywilnym Zbigniew Prusiński, Krzysztof Knajp Zgoda małżeńska jako czynnik konieczny do zaistnienia sakramentalnego małżeństwa Mirosław Mylik Myśl polityczna papieża Benedykta XVI w Roku Wiary. 249 Marcin Stradowski Wymiary odpowiedzialności politycznej Noty o Autorach

5 R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y Leszek Kędzierski UWARUNKOWANIA INWESTYCJI FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW CONDITIONS OF FINANCIAL INVESTMENTS OF ENTERPRISES STRESZCZENIE W ramach zarządzania finansami przedsiębiorstw podejmowane są inwestycje rzeczowe, w wartości niematerialne i prawne oraz finansowe. W literaturze przedmiotu występują co najmniej trzy stanowiska definiujące inwestycje finansowe. Wymienione inwestycje obejmują lokaty (długoterminowe) między innymi w: akcje, certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne, obligacje (obligacyjne pożyczki pozabankowe), udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, pożyczki pieniężne, a także inwestycje depozytowe (na rachunkach w bankach komercyjnych). Ustalenie dostępnych dla przedsiębiorstw rodzajów inwestycji finansowych wymaga uprzedniego określenia uwarunkowań tych inwestycji. Występują uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne inwestycji finansowych przedsiębiorstw. Pierwsze obejmują: potencjał gospodarczy, strategię rozwoju, stosunek inwestora do etycznych inwestycji finansowych, strategie inwestycyjne, postawę inwestora wobec ryzyka inwestycyjnego. Na drugie składają się: uwarunkowania polityczne, faza cyklu koniunkturalnego, instrumenty banku centralnego, narzędzia banków komercyjnych, oprocentowanie długoterminowych pieniężnych pożyczek pozabankowych, stopa inflacji, oferowane oprocentowanie obligacji, wypłaty dochodów funduszu inwestycyjnego i dywidendy, rozmiary nadwyżki ceny sprzedaży

6 6 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 85/2012 listopad grudzień instrumentów finansowych nad ceną ich zakupu. Po ustaleniu zespołu dostępnych dla inwestora rodzajów inwestycji finansowych, w świetle wymienionych uwarunkowań, należy przystąpić do wyboru najbardziej opłacalnych inwestycji finansowych za pomocą przyjętego kryterium opłacalności (lub przyjętych kryteriów opłacalności). SUMMARY Tangible investments in intangible, legal and financial assets are made in the framework of enterprise financial management. At least three stances have been discussed in the literature on the subject matter, which define financial investments. The investments mentioned comprise deposits (long-term ones), among other in: shares, investment certificates issued by investment funds, bonds (non-bank bond loans), shares in limited liability companies, share units in investment funds, cash loans as well as deposit investments (on the accounts in commercial banks). Establishing of the kinds of financial investments available for enterprises requires prior specification of conditions of these investments. There are internal and external conditions of the enterprise financial investments. The former ones include: economic potential, development strategy, investor s attitude towards the ethical financial investments, investment strategies, and investor s attitude towards investment risk. The latter ones comprise: political conditions, phase of the business cycle, instruments of the central bank, tools of commercial banks, interest rate of long-term non-bank cash loans, inflation rate, offered interest rate of bonds, paying out the profits of investment funds and dividends, the surplus extent of sale price of financial instruments over the purchase price of thereof. After determination of the group of the financial investment kinds available for the investor in the light of conditions mentioned, the most profitable financial investments should be chosen according to the adopted profitability criterion (or accepted profitability criteria).

7 Leszek Kędzierski UWARUNKOWANIA INWESTYCJI... 7 Słowa klucze: inwestycje finansowe przedsiębiorstw, uwarunkowania wewnętrzne inwestycji finansowych przedsiębiorstw, uwarunkowania zewnętrzne inwestycji finansowych przedsiębiorstw, inwestycje finansowe dostępne dla inwestora. Keywords: financial investments of enterprises, internal conditions of financial investments of enterprises, external conditions of financial investments of enterprises, financial investments available for an investor. WSTĘP Inwestycje finansowe (różnie definiowane w literaturze) są wkomponowane w proces zarządzania finansami przedsiębiorstw. Są one jednym z instrumentów realizacji głównego celu przedsiębiorstwa. Chodzi tu o maksymalizację wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Rola wymienionego narzędzia jest więc znaczna z punktu widzenia interesów właściciela lub współwłaścicieli przedsiębiorstwa. Określenie dostępnych dla przedsiębiorstw (inwestorów) rodzajów inwestycji finansowych wymaga ustalenia uwarunkowań tych inwestycji. Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań inwestycji finansowych przedsiębiorstw. Można je podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. ISTOTA INWESTYCJI FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW Inwestycje są kategorią wielorodzajową. Z punktu widzenia przedmiotu inwestycji dzieli się je na: rzeczowe, w wartości niematerialne i prawne oraz finansowe. Pod pojęciem inwestycji rozumie się wydatkowane przez określony podmiot (np. przedsiębiorstwo) środki na aktywa trwałe (rzeczowe, wartości niematerialne i prawne, finansowe), które mają zwiększać jego nadwyżkę finansową (co odnosi się do inwestycji rzeczowych oraz inwestycji w wartości nie-

8 8 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 85/2012 listopad grudzień materialne i prawne) lub zysk (co dotyczy inwestycji finansowych, bowiem instrumenty finansowe nie podlegają amortyzowaniu) w długim okresie (ponad rok). W odniesieniu do definiowania inwestycji finansowych istnieją w literaturze co najmniej trzy stanowiska. Pierwsza grupa autorów określa tylko inwestycje finansowe. Pomiędzy poszczególnymi autorami występują różnice dotyczące przedmiotu inwestycji finansowych. Charakterystyczne są tu ujęcia np. Z. Fedorowicza, E. Nowaka. Z. Fedorowicz inwestycje finansowe określa jako lokatę kapitału w papiery wartościowe (obligacje, akcje) 1. Natomiast E. Nowak reprezentuje pogląd, że inwestycje finansowe (lokaty finansowe) oznaczają rodzaj inwestycji obejmujący lokowanie kapitału (zwłaszcza w formie środków pieniężnych, a czasami środków rzeczowych w innym podmiocie gospodarczym) w papiery wartościowe, inne instrumenty finansowe. Autor do przedmiotu inwestycji finansowych zalicza między innymi: akcje, udziały, obligacje, bony, depozyty oszczędnościowe, jednostki uczestnictwa 2. Druga grupa autorów utożsamia inwestycje finansowe z kapitałowymi. Można tu przykładowo wymienić, np. Z. Wilimowską i M. Wilimowskiego, M. Dębniewską. Z. Wilimowska i M. Wilimowski piszą, że inwestycje finansowe (kapitałowe) sprowadzają się do lokowanie środków (oszczędności) na rachunkach w bankach oraz zakupu dewiz i papierów wartościowych 3. Z kolei M. Dębniewska stwierdza, że inwestycje finansowe (kapitałowe) obejmują zasoby pieniężne, które są ulokowane w bankach, a także w innych instrumentach finansowych lub w przedsiębiorstwach. W ostatnim przypadku wymienia ona instrumenty finansowe, będące przedmiotem inwestycji, a mianowicie akcje lub 1 Z. Fedorowicz, Finanse przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1997, s E. Nowak, Część I Zasady i kryteria rachunku opłacalności inwestowania, (w:) E. Nowak, E. Pielichaty, M. Poszwa, Rachunek opłacalności inwestowania, PWE, Warszawa 1999, s Z. Wilimowska, M. Wilimowski, Sztuka zarządzania finansami, część 1, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2001, s. 151.

9 Leszek Kędzierski UWARUNKOWANIA INWESTYCJI... 9 udziały. Autorka pisze, że celem inwestycji jest uzyskanie korzyści w przyszłości 4. Trzecia grupa autorów operuje różnymi terminami mając faktycznie na uwadze lokaty finansowe. Zalicza się do niej, np. A. Rice, J. Lowe. A. Rice operuje pojęciem inwestycji handlowych i uważa, że obejmują one długoterminowe lokaty w akcje i udziały. Nazwa inwestycje handlowe jest zdaniem tego autora związana z celami wymienionych inwestycji. A. Rice reprezentuje pogląd, że wymienione lokaty służą realizacji celów handlowych, a nie strategicznych. Inwestycje handlowe w tym ujęciu to faktycznie część inwestycji finansowych przedsiębiorstw 5. Z kolei J. Lowe definiuje inwestowanie w wartość jako poszukiwanie papierów wartościowych, sprzedawanych po cenie mniejszej lub równej ich wartości własnej. Przedmiotem inwestycji w wartość mogą być akcje zwykłe i uprzywilejowane, obligacje (rządowe, komunalne), papiery wydawane przez fundusze inwestycyjne. Powyższe instrumenty finansowe są sprzedawane pod wpływem silnego bodźca, np. spadku dochodowości obligacji rządowych w porównaniu z inwestycjami konkurencyjnymi. J. Lowe pisze, że zasady inwestowania w wartość mogą być stosowane w odniesieniu do wszystkich papierów wartościowych. Koncentruje ona swoją uwagę zwłaszcza na akcjach zwykłych. Wymieniona autorka słusznie odróżnia inwestycje od spekulacji kapitałem. Stwierdza ona jednak, że inwestycje oferują tak bezpieczeństwo ulokowanego kapitału, jak i realne oczekiwania dochodu ex ante. Inwestowanie w wartość w ujęciu J. Lowe oznacza istotną część inwestycji finansowych 6. Reasumując powyższe treści należy stwierdzić, że inwestycje finansowe przedsiębiorstw to wydatkowane przez te podmioty środ- 4 M. Dębniewska, Finansowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa, (w:) M. Dębniewska, M. Tkaczuk, Finanse przedsiębiorstw rolniczych, Wydawnictwo ART, Olsztyn 1997, s A. Rice, Rachunkowość bez mitów czyli jak ocenić finanse firmy, Business Press Ltd., Warszawa 1993, s J. Lowe, Inwestowanie w wartość. Klasyczna strategia inwestycyjna Benjamina Grahama dla każdego, Wydawnictwo K. E. Liber, Warszawa 1999, s. 11 i n.

10 10 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 85/2012 listopad grudzień ki na aktywa finansowe (trwałe), które mają co zostało już powiedziane zwiększać ich zysk w długim przedziale czasu. Chodzi tu o okres dłuższy aniżeli rok. Inwestycje finansowe należy odróżniać od wydatków na instrumenty finansowe w krótkim okresie do roku w celu osiągania zysku kapitałowego. Nie obejmują one więc wydatków spekulacyjnych, które mają charakter jedynie krótkoterminowego obrotu kapitałowego. W zakres inwestycji finansowych wchodzą między innymi inwestycje w: akcje, certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne, obligacje (skarbowe, korporacyjne, samorządowe) pożyczki pozabankowe obligacyjne, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, pożyczki pieniężne, a także inwestycje depozytowe (na rachunkach w bankach komercyjnych). Inwestycje finansowe podejmowane przez przedsiębiorstwa odgrywają określoną rolę w ich rozwoju. Wyróżnia się takie funkcje inwestycji finansowych jak: rozwojowa-realizacji, kooperacyjna, kształtowania korzystnego wizerunku inwestora, decyzyjna. Wyodrębnia się je z uwagi na kryterium korzyści generowanych dla inwestora. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE Wśród uwarunkowań wewnętrznych inwestycji finansowych przedsiębiorstw można wyróżnić: potencjał gospodarczy, strategię rozwoju, stosunek inwestora do etycznych inwestycji finansowych, strategie inwestycyjne, postawę inwestora wobec ryzyka inwestycyjnego. Ważną cechą zasobów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie jest zróżnicowanie rodzajowe w zależności od celu jakiemu służą. Jest ono znaczne, gdyż wykonywane zadania (produkcyjne, usługowe) różnią się istotnie od siebie pod względem technologicznym.

11 Leszek Kędzierski UWARUNKOWANIA INWESTYCJI Zasoby przedsiębiorstwa muszą pozostawać w określonej zależności ilościowej (proporcji ilościowej) bowiem łączy je spójność procesu produkcyjnego (usługowego). Zasoby kształtują poszczególne segmenty potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa, a więc potencjały cząstkowe. Wyróżnia się takie potencjały cząstkowe (segmenty) potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa jak: potencjał ludzki, potencjał rzeczowy, potencjał finansowy, potencjał informacyjny. Potencjał gospodarczy jest zatem pojęciem wielorodzajowym. Cztery powyższe potencjały cząstkowe tworzą łącznie potencjał gospodarczy przedsiębiorstwa. Pomiędzy poszczególnymi potencjałami cząstkowymi przedsiębiorstwa powinny być zachowane odpowiednie proporcje, np. między potencjałami rzeczowym i ludzkim. Właściwe relacje między potencjałami są pochodną odpowiednich proporcji między zasobami przedsiębiorstwa. Jedynie przedsiębiorstwa (inwestorzy) mający odpowiedni potencjał gospodarczy powinny podejmować zróżnicowane rodzajowo inwestycje, w tym inwestycje finansowe według rodzajów i inwestycje w portfel instrumentów finansowych. Zasoby ludzkie przedsiębiorstwa tworzą potencjał ludzki, a więc zasób możliwości kadrowych niezbędny do prowadzenia działalności ukierunkowanej na realizację podstawowego celu przedsiębiorstwa. Istnieją różne uwarunkowania potencjału ludzkiego przedsiębiorstwa. Można tu wymienić takie uwarunkowania jak: kryteria doboru kadry, potrzeby w zakresie rozmiarów i struktury zatrudnienia, zasób wiedzy specjalistycznej menedżerów i podległych im pracowników (istotny, np. w przypadku ustalania opłacalności inwestycji finansowych), stosowane w przedsiębiorstwie bodźce materialne i niematerialne wpływające na stopień identyfikacji kadry z celami tego podmiotu. Menedżerowie i podlegli im pracownicy powinni dysponować odpowiednim zasobem wiedzy fachowej i umiejętnością praktycznego jej wykorzystywania, doświadczeniem, odpowiednimi predyspozycjami psychiczny-

12 12 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 85/2012 listopad grudzień mi. W przypadku pracowników istotne mogą być też predyspozycje fizyczne. Potencjał rzeczowy przedsiębiorstwa tworzą jego zasoby rzeczowe. Mianem potencjału rzeczowego przedsiębiorstwa określa się zasób jego możliwości rzeczowych technicznych i technologicznych oraz możliwości związanych z aktywami obrotowymi, np. zapasami materiałów konieczny do realizacji działalności ukierunkowanej na główny cel przedsiębiorstwa. W praktyce występują rozmaite uwarunkowania potencjału rzeczowego przedsiębiorstwa, np. liczba zainstalowanych maszyn i urządzeń, parametry techniczne i ekonomiczne maszyn i urządzeń, wielkość powierzchni produkcyjnej, technologie stosowane w produkcji, stopień zużycia fizycznego i ekonomicznego maszyn i urządzeń. Na zasoby rzeczowe składają się aktywa rzeczowe trwałe, np. budynki, środki transportu, maszyny, a także rzeczowe aktywa obrotowe, np. zapasy materiałów. Przedsiębiorstwo może eksploatować obiekty o różnych parametrach technicznych i ekonomicznych, np. maszyny, wykorzystywać różne technologie, a także zużywać rozmaite materiały charakteryzujące się różną jakością, co wpływa na jakość wyrobów gotowych. Aktywa rzeczowe trwałe eksploatowane przez przedsiębiorstwo są wynikiem określonego zainwestowania rzeczowego dokonanego w przeszłości. Potencjał rzeczowy przedsiębiorstwa kształtuje, obok potencjału ludzkiego, zdolność produkcyjną przedsiębiorstwa. Pod pojęciem tej zdolności rozumie się możliwość wytworzenia określonej ilości lub wartości produktów lub usług w danym okresie, przy najlepszym wykorzystaniu zasobów rzeczowych i zasobów ludzkich. Przykładowo, na zdolność produkcyjną stoczni budujących statki oddziałują budowle, tj. pochylnie, doki suche, nabrzeża wyposażeniowe oraz powierzchnia, zainstalowane maszyny, urządzenia i czas produkcyjnego wykorzystania wymienionych środków trwałych, a także zatrudnieni pracownicy. O potencjale rzeczowym przedsiębiorstwa decydują wymienione już stosowane technologie, np. w stoczni budującej statki technologia blokowa montażu kadłuba statku w doku suchym, technologia cięcia blach (palenia blach), technologia malowania blach natry-

13 Leszek Kędzierski UWARUNKOWANIA INWESTYCJI skiem. Istnieje bezpośrednia zależność między wielkością i strukturą rodzajową rzeczowych aktywów trwałych i rodzajami technologii wykorzystywanych w produkcji a potencjałem rzeczowym przedsiębiorstwa. Redukcja lub zwiększenie potencjału rzeczowego przedsiębiorstwa powinny wywołać określone zmiany w jego pozostałych potencjałach, np. w potencjale ludzkim. Powinno zatem mieć miejsce dostosowywanie się do siebie poszczególnych potencjałów segmentów potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa wskutek zmian zachodzących w potencjałach cząstkowych. Potencjał rzeczowy jest istotny w fazach zaopatrzenia, produkcji i zbytu. W przypadku fazy zbytu ma znaczenie nie tylko wyposażenie techniczne, ale i zasilenie finansowe obszaru marketingu przedsiębiorstwa. Odpowiedni poziom pracy sfery marketingu jest jednym z czynników wpływających na wpływy finansowe przedsiębiorstwa. Potencjał rzeczowy jest niezbędny dla prawidłowego wykorzystania potencjału finansowego. Przejawia się to w odpowiednim wyposażeniu technicznym, np. komórek finansowych. Potencjał rzeczowy jest też konieczny dla prawidłowego wykorzystania potencjału informacyjnego, dla którego niezbędne jest posiadanie odpowiednich komputerów. Bez potencjału rzeczowego przedsiębiorstwo nie mogłoby prowadzić swojej działalności generującej zysk. Zasoby finansowe przedsiębiorstwa to inaczej kapitał finansowy przedsiębiorstwa pojmowany jako zasób środków pieniężnych, które mogą być wydatkowane przez ten podmiot w różnych celach, w tym inwestycyjnych. Potencjał finansowy przedsiębiorstwa tworzony przez zasoby finansowe można zdefiniować jako zasób jego możliwości finansowych niezbędny do prowadzenia działalności umożliwiającej realizację głównego celu przedsiębiorstwa. Kapitał finansowy przedsiębiorstwa dzieli się na własny i obcy. Pochodzi on z własnych i obcych źródeł finansowania. Do własnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa zalicza się kapitały: akcyjny, udziałowy, wspólników, zapasowy, rezerwowy i inne kapitały, występujące zależnie od formy przedsiębiorstw, a także zysk zatrzymany (zależny od prowadzonej polityki dywidendy). Z kolei obce źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa obejmują między innymi:

14 14 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 85/2012 listopad grudzień kredyt bankowy, pieniężną pożyczkę pozabankową, pożyczkę obligacyjną, kredyt towarowy (ze źródeł pozabankowych), zobowiązania bieżące, leasing (operacyjny, finansowy), factoring, środki pozyskane w drodze emisji bonów komercyjnych. Źródła finansowania przedsiębiorstw można podzielić na długoterminowe, tj. o terminie wymagalności powyżej roku oraz krótkoterminowe. W pierwszym przypadku występują wszystkie źródła własne oraz niektóre źródła obce, np. długoterminowy kredyt bankowy czy leasing finansowy będący formą kredytu handlowego. Z kolei źródła krótkoterminowe cechuje termin spłaty do roku. Można tu przykładowo wymienić kredyt towarowy czy krótkoterminowy kredyt bankowy. Źródła finansowania przedsiębiorstw można też dzielić na bankowe i pozabankowe. Pierwsze są zasileniem finansowym płynącym z banku. Chodzi tu o kredyt bankowy. Drugie stanowią zasilenie spoza banku, np. pożyczki pieniężne, pożyczki obligacyjne. Można wymienić następujące uwarunkowania potencjału finansowego przedsiębiorstwa: płynność finansową przedsiębiorstwa, stan zainwestowania przedsiębiorstwa w finansowe aktywa trwałe, zdolność kredytową i pożyczkową przedsiębiorstwa, wymagania banków komercyjnych w zakresie zabezpieczeń kredytów, wymagania pożyczkodawców w zakresie zabezpieczeń pieniężnych pożyczek pozabankowych, wielkość kapitału własnego, w tym zysku z bieżącego roku obrotowego i zysku niepodzielonego z lat ubiegłych, rozmiary kapitału obcego, proporcje pomiędzy kapitałami własnym i obcym, wiarygodność przedsiębiorstwa w ocenie banków i kontrahentów,

15 Leszek Kędzierski UWARUNKOWANIA INWESTYCJI realizowaną politykę dywidendy, politykę podatkową państwa przekładającą się na wielkość stawek podatku dochodowego od osób prawnych, cenę rynkową kredytów bankowych i pieniężnych pożyczek pozabankowych, karencję, istnienie zatorów płatniczych. Inwestycje finansowe mogą być finansowane z własnych źródeł (kapitału długoterminowego), a także z obcych źródeł długoterminowych (kredyt bankowy, pieniężna pożyczka pozabankowa, pożyczka obligacyjna). Nie wszystkie obce źródła finansowania mogą być stosowane do finansowania inwestycji finansowych (np. kredyt bankowy nie jest wykorzystywany do finansowania inwestycji depozytowych). Inwestor nie zawsze powinien korzystać z obcych źródeł finansowania inwestycji. Dla inwestora zamierzającego finansować inwestycje finansowe z obcych źródeł kredytu bankowego i pożyczki pieniężnej pozabankowej, istotna jest struktura jego kapitału finansowego. Zakłada się, że odpowiednia proporcja między kapitałami własnym i obcym podmiotu gospodarczego wynosi 1:1 lub 1:2. Stosunkowo niski poziom stóp procentowych od kapitału obcego według rodzajów może wywoływać określony skutek. Jest nim presja przedsiębiorstw na zwiększanie udziału stosunkowo tanich obcych źródeł w łącznym finansowaniu. Zwiększanie do odpowiednich granic zakresu finansowania działalności przedsiębiorstw za pomocą kapitału obcego może być dla nich opłacalne. Przedsiębiorstwa korzystają bowiem z dźwigni finansowej. Zbyt duże zadłużenie może się odbić niekorzystnie na wizerunku przedsiębiorstwa. Może to wpływać na jego kontakty z otoczeniem (przedsiębiorstwami, bankami komercyjnymi, inwestorami). Przedsiębiorstwo zadłużone ponad racjonalną miarę przestaje być wiarygodnym partnerem w oczach kontrahentów. W miarę istotnego zwiększania zadłużenia przedsiębiorstwa kredytodawcy (banki komercyjne) i pożyczkodawcy (inne przedsiębiorstwa udzielające pożyczek, podmioty inwestujące w obligacje przedsiębiorstwa)

16 16 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 85/2012 listopad grudzień mogą obawiać się, że nie odzyskają swoich środków. Dopływ dodatkowego kapitału obcego do zadłużonego podmiotu staje się dla niego coraz bardziej kosztowny. Innymi słowy, zwiększające się ryzyko niewywiązania się przedsiębiorstwa ze zobowiązań finansowych powinno być dodatkowo opłacone. Wzrostowi ulegają wówczas uiszczane przez nie odsetki. O wielkości udziału kapitału obcego w finansowaniu potrzeb przedsiębiorstwa decyduje zwłaszcza relacja pomiędzy stopami procentowymi rzeczywistą i rynkową. Pierwsza oznacza stosunek zysku brutto do wykorzystywanego łącznego kapitału. Druga zaś jest ceną płaconą przez podmiot gospodarczy za używanie kapitału obcego. Sięganie przez przedsiębiorstwo po kapitał obcy winno następować do chwili zrównania wymienionych wyżej stóp. Przy wyższej stopie rynkowej od stopy rzeczywistej przedsiębiorstwu bardziej opłaci się stosować kapitał własny. Natomiast w sytuacji odwrotnej korzystniejsze jest angażowanie kapitału obcego 7. Po ocenie potencjału finansowego przedsiębiorstwa niezbędne jest w razie potrzeby podjęcie działań sanacyjnych. Przedsiębiorstwo może realizować inwestycję finansową określonego rodzaju lub inwestować w portfel instrumentów finansowych. W obu przypadkach konieczne jest posiadanie przez inwestora odpowiedniego potencjału finansowego. Brak środków finansowych uniemożliwia uruchamianie inwestycji finansowych, a ich nadmiar wymaga podjęcia odpowiednich, opłacalnych inwestycji, w tym finansowych odpowiedniego wykorzystania posiadanych środków. Zbyt mały kapitał finansowy może powodować, że inwestor nie uruchomi zespołu opłacalnych inwestycji finansowych, w tym charakteryzujących się nawet wysoką opłacalnością. Przedsiębiorstwo może ustalać limit środków finansowych przeznaczanych na inwestycje, w tym finansowe w danym roku lub w najbliższych kilku latach. W obrębie tego limitu może ono wyznaczać limity środków na inwestycje finansowe według rodzajów lub portfele inwestycji finansowych. Opłacalne inwestycje finansowe (rodzaje inwestycji, pakie- 7 J. Ickiewicz, Strategia finansowania przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1993, s. 19.

17 Leszek Kędzierski UWARUNKOWANIA INWESTYCJI ty inwestycyjne) mogą być odrzucone przez inwestora w sytuacji zbyt dużego kapitału niezbędnego do ich realizacji względem ustalonego limitu. Potencjał informacyjny przedsiębiorstwa oznacza zasób możliwości informacyjnych określany przez zasoby informacyjne. Wymieniony zasób możliwości, tak jak pozostałe potencjały, jest konieczny do realizacji działalności przedsiębiorstwa ukierunkowanej na realizację jego podstawowego celu. System informacyjny przedsiębiorstwa absorbuje informacje z różnych źródeł na potrzeby tego podmiotu. Zasoby informacyjne stanowią sumę zasobów informacyjnych: zewnętrznych, tj. nadchodzących z otoczenia, np. z wywiadowni gospodarczych, z rynku papierów wartościowych, wewnętrznych, tj. pochodzących z różnych komórek przedsiębiorstwa. Istnieją różne uwarunkowania potencjału informacyjnego przedsiębiorstwa. Zalicza się do nich: strukturę rodzajową zasobów informacyjnych, poziom jakościowy informacji, kompletność informacji, praktyczną przydatność informacji, cechy procesu gromadzenia informacji (np. łatwość, szybkość), koszt zbierania, przechowywania i przekazywania informacji, przepisy prawne. Potencjał informacyjny jest powiązany z każdym z potencjałów cząstkowych składających się na potencjał gospodarczy przedsiębiorstwa. Przykładowo informacje o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, parametrach technicznych i ekonomicznych parku maszynowego, bodźcach materialnych i niematerialnych, są wyrazem związku potencjału informacyjnego z potencjałami odpowiednio finansowym, rzeczowym i ludzkim. Innym uwarunkowaniem wewnętrznym inwestycji finansowych jest strategia rozwoju przedsiębiorstwa. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa wyznacza kierunki oraz zakres jego wzrostu i rozwoju. Ponadto akcentuje koncentra-

18 18 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 85/2012 listopad grudzień cję podmiotu gospodarczego na działalności jednego rodzaju lub zróżnicowanej rodzajowo. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa wytwarzającego wyrób lub usługi jednego rodzaju formułuje działania dotyczące trzech obszarów. Chodzi tu o: rozwój produktu, rozwój rynku zbytu, założenia walki konkurencyjnej. Natomiast strategia rozwoju przedsiębiorstwa zdywersyfikowanego, obejmującego wydzielone jednostki strategiczne, sprowadza się do wyznaczenia: dziedzin działalności przedsiębiorstwa i rozdysponowania jego zasobów między wspomniane dziedziny, rynków zbytu, koncepcji walki konkurencyjnej 8. Przedsiębiorstwo powinno mieć wytyczoną strategię rozwoju. Obejmuje ona z jednej strony cel strategiczny podmiotu gospodarczego, a z drugiej zaś środki jego realizacji. Na strategię rozwoju składają się różne strategie szczegółowe. Strategia rozwoju przyjęta przez przedsiębiorstwo determinuje jego inwestowanie, w tym finansowe. Inwestycje finansowe stanowią jeden ze środków służących realizacji strategicznego celu przedsiębiorstwa. Chodzi tu głównie o inwestycje w akcje, udziały w spółkach akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością, a także w obligacje korporacyjne. Innym uwarunkowaniem inwestowania finansowego są również strategie inwestycyjne przyjęte przez przedsiębiorstwo (podmiot inwestujący). Strategie dotyczące inwestowania finansowego w portfel instrumentów finansowych (obejmujący: akcje, certyfikaty inwestycyjne, 8 Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s A. Stabryła przedstawia różne przekroje klasyfikacyjne strategii zarządzania. Wśród strategii podstawowych autor ten wyróżnia strategie: rozwojowe, stabilizacyjne, restrukturyzacyjne, defensywne. A. Stabryła, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 270 i 275.

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Temat: System finansowy firmy

Temat: System finansowy firmy Temat: System finansowy firmy I. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo powinno dysponować kapitałem umożliwiającym prowadzenie działalności gospodarczej. W początkowej fazie działalności

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36 SPIS TREŚCI Część I. Organizacja i strategie działalności banków komercyjnych Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12 1.1. Pojęcie i cechy... 13 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków komercyjnych...

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Sprawdzian z przedmiotu Zasady rachunkowości Autor: Dorota Zielińska Imię i nazwisko:... Klasa:... Grupa I I. W poniższych pytaniach zaznacz prawidłową

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI ...

TEST ADEKWATNOŚCI ... TEST ADEKWATNOŚCI Test zawiera informacje niezbędne do dokonania przez TFI oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, celów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA Edward Radosiński 1. SYSTEM WYTWARZANIA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA 1.1. Produkcja: a) przedsiębiorstwo - zaliczane do branży przemysłu spożywczego - może jednocześnie wytwarzać trzy asortymenty

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje.

W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje. W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje. Dostarczanie środków pieniężnych dla przedsiębiorstwa jest jednym z największych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak TEST ADEKWATNOŚCI Odpowiedzi na pytania zawarte w teście zawierają informacje niezbędne do dokonania przez Towarzystwo oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy?

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? Andrzej Sławiński Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? 1. Czy banki centralne emitują pieniądze? Warszawa.gazeta.pl Bilans

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Uniwersytet Szczeciński 24. listopada 2016 r. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa dr Maciej Pawłowski PLAN WYKŁADU 1. Podstawowe pojęcia 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Polityka pieniężna i fiskalna

Polityka pieniężna i fiskalna Polityka pieniężna i fiskalna Spis treści: 1. Ekspansywna i restrykcyjna polityka gospodarcza...2 2. Bank centralny i jego polityka: operacje otwartego rynku, zmiany stopy dyskontowej, zmiany stopy rezerw

Bardziej szczegółowo

17.2. Ocena zadłużenia całkowitego

17.2. Ocena zadłużenia całkowitego 17.2. Ocena zadłużenia całkowitego Dokonując oceny ryzyka finansowego oraz gospodarki finansowej nie sposób pominąć kwestii zadłużenia, w tym szczególnie poziomu, struktury oraz wydolności firmy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

1 INWESTOWANIE PODSTAWOWE POJĘCIA

1 INWESTOWANIE PODSTAWOWE POJĘCIA SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 Rozdział 1 INWESTOWANIE PODSTAWOWE POJĘCIA... 13 1.1. Uwagi wstępne... 13 1.2. Pojęcie inwestycji ujęcie w różnych kontekstach... 14 1.2.1. Inwestowanie w kontekście ekonomicznym...

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska SA na 31 grudnia 2009 r. Warszawa, 31 sierpnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska SA na 31 grudnia 2009 r. Warszawa, 31 sierpnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska SA na 31 grudnia 2009 r. Warszawa, 31 sierpnia 2010 r. Spis treści 1. Wstęp............................ 3 2. Fundusze własne...................

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Wykład 2

Analiza finansowa. Wykład 2 Analiza finansowa Wykład 2 ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ K. Mazur, prof. UZ 2 Analiza majątku (aktywów) Aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym dr Dominika Kordela Uniwersytet Szczeciński 31 marzec 2016 r. Plan wykładu Rynek kapitałowy a rynek finansowy Instrumenty rynku kapitałowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa. KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA Autor: Jacek Grzywacz, Wstęp W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość 1. Gospodarcze i społeczne koszty inflacji 2. Znaczenie operacji depozytowych i kredytowych w polityce pienięŝnej 3. Popyt na pieniądz

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych.

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Prawo finansowe FINANSE Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Metoda podziału Produktu Krajowego Brutto za

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje portfelowe Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne 1 Korzyści dla Ciebie 1 Kompleksowość Pełna oferta inwestycyjna dostępna w jednym miejscu, oparta na bezpośrednim inwestowaniu w instrumenty

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Nr 145/2015 dnia 18.12.2015 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 36/2015 z dnia 21.12.2015r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Model

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo