WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA"

Transkrypt

1 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski 3 I/2 Technologia informacyjna 7 I/3 Historia gospodarcza 11 I/4 Matematyka 13 I/5 Mikroekonomia 17 I/6 Ochrona środowiska 21 I/7 Statystyka opisowa 23 I/8 Rachunkowość 27 I/9 Podstawy makroekonomii 29 I/10 Prawo 33 I/11 Ekonometria 37 I/12 Polityka gospodarcza 39 I/13 Zarządzanie 41 I/14 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 43 I/15 Analiza ekonomiczna 45 I/16 Planowanie strategiczne i biznesplan 47 I/17 Finanse publiczne i rynki finansowe 49 I/18 Polityka społeczna 51 I/19 Ekonomia integracji europejskiej 53 I/20 Gospodarka regionalna 56 I/21 Prawo podatkowe 59 I/22 Ochrona własności intelektualnej 63 I/23 Prawo celne i dewizowe 65 I/24 Ekonomia menedżerska 68 I/25 Inżynieria ruchu w transporcie 70 I/26 Środki transportowe 72 I/27 Spedycja i logistyka transportowa 74 I/28 Prawo przewozowe 78 I/29 Transport użyteczności publicznej 80 I/30 Ekonomika transportu 82 I/31 Bezpieczeństwo transportu samochodowego i ubezpieczenia 86 I/32 Transport międzynarodowy 88 I/33 Techniczna eksploatacja w transporcie 92 I/37 Rachunkowość zarządcza 95 I/38 Prognozowanie i symulacje 99 I/39 Rachunkowość podatkowa 103 I/40 Finanse międzynarodowe 107 I/41 Prognozowanie wyniku finansowego 109 I/42 Międzynarodowy system walutowy 111 I/43 Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej 113 I/44 Rachunek kosztów 115 str. 1

2 I/45 Rachunkowość międzynarodowa 117 I/46 Rachunkowość i sprawozdawczość spółek publicznych 121 I/47 Polityka kredytowa 123 I/46 Seminarium dyplomowe 125 Objaśnienia kodów: I studia pierwszego stopnia str. 2

3 Program kształcenia obowiązujący w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Nazwa przedmiotu Język angielski Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu Studia kierunek stopień tryb specjalność semestr studiów Ekonomia I niestacjonarne RiF, TiL 1 Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Mgr Sławomir Hajnas Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin: Liczba punktów ECTS: 1 A. Formy zajęć -lektorat, ćwiczenia B. Sposób realizacji zajęć -zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin: 30 Rok akademicki 2011/2012 Status przedmiotu obowiązkowy / fakultatywny Metody dydaktyczne -prezentacja -wykład -analiza tekstów -praca w grupach -odgrywanie ról Język wykładowy angielski, polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia -zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia - ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru. C. Podstawowe kryteria -średnia z ocen cząstkowych z kolokwiów w danym semestrze Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne -brak Wymagania wstępne -brak Cele kształcenia -umożliwienie studentom wypowiadania się i pisania w j angielskim w zakresie słownictwa handlowego -umożliwienie studentom porozumiewania się w j angielskim w temacie życia codziennego (przeszłość, teraźniejszość) Treści programowe -stosowanie czasów gramatycznych: present Simple, past Simple -określanie umiejętności i przydatności do różnych zawodów -świat pracy -poznawanie ludzi i podtrzymywanie znajomości -życie rodzinne, obowiązki, wypoczynek -pisanie listów nieformalnych str. 3

4 Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) - New Headway English Course Elementary Student's Book B. Literatura uzupełniająca - HEADWAY elementary Workbook - Business Result elementary Coursebook Wiedza Student: -nazywa, rozróżnia i wyjaśnia użycie podstawowych struktur gramatycznych -zna słownictwo handlowe i codzienne w zakresie podstawowym Umiejętności Efekty uczenia się Student w zakresie słownictwa codziennego i handlowego na poziomie podstawowym: -rozumie tekst czytany -wypowiada się w prostych sytuacjach codziennych -pisze teksty nieformalne -rozumie tekst słuchany Kompetencje społeczne (postawy) Student -poszerza swoje umiejętności językowe -bierze udział w zadaniach opartych na znajomości j angielskiego -angażuje się w dyskusje prowadzone w j angielskim -staje się osobą otwartą na kontakty zagraniczne Kontakt do autora programu Kontakt do Działu Nauczania (41) , str. 4

5 Program kształcenia obowiązujący w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Nazwa przedmiotu Język angielski Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu Studia kierunek stopień tryb specjalność semestr studiów Ekonomia I niestacjonarne RiF, TiL S2 Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Mgr Sławomir Hajnas Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin: Liczba punktów ECTS: 1 A. Formy zajęć -lektorat, ćwiczenia B. Sposób realizacji zajęć -zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin: 30 Rok akademicki 2011/2012 Status przedmiotu obowiązkowy / fakultatywny Metody dydaktyczne -prezentacja -wykład -analiza tekstów -praca w grupach -odgrywanie ról Język wykładowy angielski, polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia -zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia - ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne -brak B. Wymagania wstępne -pozytywne zaliczenie pierwszego semestru C. Podstawowe kryteria -średnia z ocen cząstkowych z kolokwiów w danym semestrze Cele kształcenia -umożliwienie studentom wypowiadania się i pisania w j angielskim w zakresie słownictwa handlowego -umożliwienie studentom porozumiewania się w j angielskim w temacie życia codziennego (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość) Treści programowe -stosowanie czasów gramatycznych: present Simple, past Simple, present Continuous, Future simple, going to -stosowanie przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym -jedzenie i picie (rzeczowniki policzalne i niepoliczalne) -świat pracy -pisanie listów oficjalnych -prowadzenie rozmów o charakterze biznesowym str. 5

6 Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) - New Headway English Course Elementary Student's Book B. Literatura uzupełniająca -New HEADWAY elementary Workbook -Business Result elementary Coursebook Wiedza Student: -nazywa, rozróżnia i wyjaśnia użycie podstawowych struktur gramatycznych -zna słownictwo handlowe i codzienne w zakresie podstawowym Umiejętności Efekty uczenia się Student w zakresie słownictwa codziennego i handlowego na poziomie podstawowym: -rozumie tekst czytany -wypowiada się w prostych sytuacjach codziennych i handlowych -pisze teksty nieformalne i oficjalne -rozumie tekst słuchany Kompetencje społeczne (postawy) Student -poszerza swoje umiejętności językowe -bierze udział w zadaniach opartych na znajomości j angielskiego -angażuje się w dyskusje prowadzone w j angielskim -staje się osobą otwartą na kontakty zagraniczne Kontakt do autora programu Kontakt do Działu Nauczania (41) , str. 6

7 Program kształcenia obowiązujący w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Studia Technologia informacyjna Wydział zamiejscowy w Tarnobrzegu kierunek stopień tryb specjalność semestr studiów Ekonomia I niestacjonarny RiF, TiL I Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Dr Piotr Komsta Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin: A. Formy zajęć B. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin Wykład - 15 godz. Laboratoria - 10 godz. Rok akademicki 2011/2012 (semestr zimowy) Status przedmiotu obowiązkowy Język wykładowy polski Liczba punktów ECTS Wykład - 1punkt ECTS Laboratoria - 1punkt ECTS Metody dydaktyczne Prezentacja multimedialna, Dyskusja Wykonanie zadań praktycznych Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia Wykład - zaliczenie bez oceny Laboratorium - zaliczenie z oceną Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne Brak B. Formy zaliczenia Wykonanie pracy zaliczeniowej. C. Podstawowe kryteria Opanowanie wiedzy i umiejętności związanych z zastosowaniem technologii informacyjnych w zakresie będącym przedmiotem zajęć. B. Wymagania wstępne Brak Cele kształcenia Zaznajomienie studenta z zastosowaniami technologii informacyjnych w różnych obszarach gospodarczych oraz realizacją projektów wdrożeń systemów informatycznych. Zaznajomienie studenta z obsługą pakietu MS Office. Treści programowe A. Problematyka wykładu Technologie informacyjne jako narzędzia wspomagania zarządzania jednostkami gospodarczymi, zastosowanie technologii informacyjnej w zarządzaniu łańcuchem dostaw (Supply Chain Management), wykorzystanie technologii wielowymiarowych OLAP w pozyskiwaniu informacji zarządczej, sterowanie procesami produkcyjnymi przy wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych, zastosowanie technologii internetowych w systemach zintegrowanych, zastosowanie systemów klasy CRM (Customer Relationship Management),Realizacja projektów wdrożeń systemów wspomagających zarządzanie. B. Problematyka laboratorium Obsługa wybranych funkcji pakietu MSExcel, obsługa wybranych funkcji pakietu MS Word, obsługa wybranych funkcji pakietu MS Power Point. str. 7

8 Wykaz literatury C. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) Krawczyński E.: Technologia informacyjna nie tylko dla uczniów. Podręcznik, PWN Warszawa Masłowski K.: Excel 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne, Helion Gliwice Kowalczyk G.: Word 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne, Helion Gliwice D. Literatura uzupełniająca Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa Walkenbach J.: Excel 2007 PL Biblia, Helion Gliwice Wiedza Efekty uczenia się Student, który zaliczył przedmiot posiada wiedzę nt. zastosowania systemów informatycznych w różnych obszarach gospodarczych, zna korzyści z wdrożeń systemów informatycznych, posiada wiedzę nt. metodyki wdrożeń systemów informatycznych oraz zna determinanty skutecznej realizacji projektów informatycznych. Student, który zaliczył przedmiot posiada wiedzę nt. wykorzystania oprogramowania MS Excel, MS Word, Ms Power Point w jednostkach gospodarczych Umiejętności Student, który zaliczył przedmiot posiada umiejętność doboru rozwiązań informatycznych do realizacji celów jakie stawia organizacja gospodarcza, posiada umiejętność oceny jakości systemów oraz umiejętność organizacji procesu wdrożenia systemu informatycznego. Student, który zaliczył przedmiot posiada umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi MS Excel, MS Word, MS Power Point. Kompetencje społeczne (postawy) Student, który zaliczył przedmiot jest świadomy znaczenia zastosowa technologii informacyjnych w praktyce. Kontakt do autora programu Kontakt do Działu Nauczania (41) , str. 8

9 Program kształcenia obowiązujący w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Studia Technologia Informacyjna Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu kierunek stopień tryb specjalność semestr studiów Ekonomia I niestacjonarne RiF, TiL S2 Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Jacek Kulasa Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin: A. Formy zajęć - laboratoria, Liczba punktów ECTS B. Sposób realizacji zajęć - zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 30 Rok akademicki 2011/2012 Status przedmiotu obowiązkowy / fakultatywy Metody dydaktyczne - ćwiczenia laboratoryjne Język wykładowy polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia - zaliczenie z oceną, B. Formy zaliczenia - wykonanie pracy zaliczeniowej, - ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru. C. Podstawowe kryteria - oddanie wszystkich prac cząstkowych, napisanie pracy zaliczeniowej Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne - B. Wymagania wstępne znajomość podstaw obsługi komputera Cele kształcenia Podstawowym celem edukacyjnym jest pokazanie studentom jak przydatnym narzędziem w życiu codziennym i w pracy jest komputer oraz pokazanie jak korzystać z systemu pomocy w aplikacjach systemu WINDOWS aby znaleźć rozwiązanie pojawiającego się problemu. Również zapoznanie studentów z możliwościami graficznymi i prezentacyjnymi programów biurowych. Następnym celem jest przybliżenie studentom terminologii często stosowanej na rynku komputerowym i w informatyce. Kolejny cel to nauczenie posługiwania się narzędziami programów wchodzących w skład pakietu biurowego Microsoft Office, które są najczęściej przydatne w pracy. Treści programowe 1. Arkusze kalkulacyjne: podstawowe operacje na arkuszach; operacje na komórkach, wierszach i kolumnach; adresowanie komórek; formuły i funkcje; formatowanie danych; operacje na zbiorach danych; tworzenie wykresów. 2. Grafika menedżerska i/lub prezentacyjna: podstawy tworzenie prezentacji; wzorce slajdów; edycja slajdów; edycja wybranych elementów; przygotowanie pokazu. str. 9

10 Wykaz literatury C. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) Publikacje zalecane przez PTI - Polskie Centrum ECDL, m.in Kopertowska M.: Arkusze kalkulacyjne. Mikom, Warszawa, Sikorski W.: Podstawy technik informatycznych. Mikom, Warszawa, D. Literatura uzupełniająca Haugland S., Floyd J.: OpenOffice.org.Helion, Gliwice, Czarny P.: Excel 2007 PL. Helion, Gliwice, Wiedza Student poznaje zagadnienia związane z formatowaniem komórek arkusza oraz tworzeniem prostych tabel. Podczas zajęć pozna także formuły oraz odwołania i wykona proste obliczenia. Omówiony zostanie sposób tworzenie prostych wykresów, a także zarządzanie arkuszami Excela. Pozna również w jaki sposób pracować na większych zbiorach danych, tak aby każdy student mógł przeprowadzić prostą analizę danych, a także poprawnie wydrukować arkusze Excela. Efekty uczenia się Umiejętności Praktycznie wykorzystać arkusze kalkulacyjne Excela w codziennej pracy, Pozna poszczególne narzędzia Excela i w jaki sposób wykorzystać je podczas pracy z danymi, Umie stworzyć tabelę, w jaki sposób nadać jej odpowiedni wygląd, Umie zmieniać walutę przy liczbach, Umie ułatwić sobie pracę wykorzystując obiekt Tabela, Umie wybierać dane za pomocą filtrowania, jak zastosować sortowanie danych, Umie szybko obliczyć dane z wykorzystaniem formuł, Umie w jaki sposób sumować zakresy danych z użyciem funkcji Suma, Umie tworzyć funkcje Średniej, Minimum i Maximum, Umie tworzyć proste wykresy, Umie zastosować proste skróty klawiaturowe aby ułatwić i przyspieszyć swoją pracę. Kompetencje społeczne (postawy) Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. Przygotowanie do aktywnego funkcjonowania w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym. Kontakt do autora programu , Kontakt do Działu Nauczania (41) , str. 10

11 Program kształcenia obowiązujący w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Historia gospodarcza Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu Studia kierunek stopień tryb specjalność semestr studiów Ekonomia I niestacjonarny RiF, TiL I Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Prof. dr hab. Stanisław Meducki Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin: Liczba punktów ECTS: 5 A. Formy zajęć Wykład B. Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 25 Rok akademicki 2011/2012 Status przedmiotu obowiązkowy Język wykładowy polski Metody dydaktyczne wykład problemowy Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia egzamin B. Formy zaliczenia egzamin ustny C. Podstawowe kryteria opanowanie podstawowych zagadnień przedmiotu Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne B. Wymagania wstępne Cele kształcenia Osiągnięcie umiejętności wyróżniania faz rozwoju gospodarczego świata oraz łączenia ich ze zjawiskami politycznymi, jakie równolegle w nim zachodziły. Student będzie potrafił powiązać zmiany zachodzące w procesie produkcji z wpływem ich na życie społeczeństw. Treści programowe: Gospodarka od czasów starożytnych do epoki formowania się podstaw gospodarki kapitalistycznej; Odkrycia geograficzne i imperia kolonialne; Rozwój gospodarczy ziem polskich w okresie XIII-XVII w.; Gospodarka Europy w latach ; Rewolucja przemysłowa oraz przemiany społeczno-polityczne w świecie ( ); Industrializacja w Europie i USA; Gospodarka na ziemiach polskich w latach ; Rozwój gospodarczy mocarstw światowych; Gospodarka dwudziestolecia międzywojennego; Kraje Ameryki Łacińskiej, Azji i Afryki; Druga wojna światowa. Polityczne i gospodarcze skutki wojny; Od Jałty do upadku muru berlińskiego. str. 11

12 Wykaz literatury C. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 1.Rondo Cameron, Historia gospodarcza świata, Warszawa Jan Szpak Historia gospodarcza powszechna, Warszawa-Kraków Janusz Skodlarski, Zarys historii gospodarczej Polski, Warszawa 2000 D. Literatura uzupełniająca 1. David S. Landem, Bogactwo i nędza narodów, Warszawa 2005 Efekty uczenia się Wiedza Po uzyskaniu zaliczenia, student będzie potrafił wyjaśnić procesy i zjawiska gospodarcze jakie zachodziły w przeszłości oraz wykazać, że ekonomika współczesnego świata jest w dużej mierze zależna od dziedzictwa przeszłości. Umiejętności Student będzie posiadał umiejętność analizowania historycznych procesów gospodarczych oraz odnoszenia wyciąganych wniosków do zjawisk mu współczesnych. Kompetencje społeczne (postawy) Wykładowca jest przekonany, że studenci w swoim życiu zawodowym będą traktowali zagadnienia gospodarcze świata jako jedność, a nie będą ich postrzegali poprzez partykularyzmy narodowe. Kontakt do autora programu Kontakt do Działu Nauczania (41) , str. 12

13 Program kształcenia obowiązujący w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Studia Matematyka Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu kierunek stopień tryb specjalność semestr studiów EKONOMIA I niestacjonarne RiF, TiL S1 Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) doc. dr Maria Borowska Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin: A. Formy zajęć wykład B. Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 30 Rok akademicki 2011/2012 Status przedmiotu obowiązkowy / fakultatywny Język wykładowy polski Liczba punktów ECTS Wykład - 6 Metody dydaktyczne - wykład, - wykład problemowy, - wykład konwersacyjny. Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia egzamin B. Formy zaliczenia egzamin ustny C. Podstawowe kryteria znajomość podstawowych wiadomości i umiejętności ich zastosowanie do rozwiązywania zadań Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne matematyka w zakresie szkoły średniej B. Wymagania wstępne - znajomość podstawowych pojęć, twierdzeń, zasad i reguł matematycznych, - umiejętność myślenia logicznego i stosowania nabytych wcześniej wiadomości do rozwiązywania zadań, - sprawność rachunkowa. Cele kształcenia Umiejętność stosowania wiedzy matematycznej, jako narzędzia do badania zjawisk i procesów ekonomicznych. Treści programowe Podstawowe pojęcia logiki i teorii zbiorów, Funkcje i ich własności, Ciągi i szeregi liczbowe, Rachunek różniczkowy funkcji jednej i wielu zmiennych, Rachunek całkowy i wprowadzenie do równań różniczkowych, Algebra liniowa, Zastosowania w ekonomii str. 13

14 Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 1.W. Krysicki, L. Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach cz. 1 i 2, PWN, Warszawa, A. Gryglaszewska: Ćwiczenia z matematyki cz. 1 i 2, Wyd. AE 2002 B. Literatura uzupełniająca 1. J. Laszuk: Podstawy matematyki wyższej, PWN, Warszawa, R. Antoniewicz, A. Misztal: Matematyka dla studentów ekonomii, PWN, Warszawa, 2010 Efekty uczenia się Wiedza - zna podstawowe pojęcia, twierdzenia, zasady i reguły matematyczne, - tłumaczy rolę i różne zastosowania metod matematycznych. Umiejętności - umie zastosować poznane pojęcia, twierdzenia, zasady i reguły matematyczne do rozwiązywania zadań, - stosuje różne poznane narzędzia matematyczne do opisu i badania zjawisk i procesów ekonomicznych. Kompetencje społeczne (postawy) - myśli logicznie, kreatywnie i krytycznie, - właściwie uzasadnia i argumentuje, - wykazuje staranność, dokładność i elegancję, - pracuje wytrwale i efektywnie, - organizuje pracę samodzielną i grupową, - jest odpowiedzialny, obiektywny i prawdomówny, - wyciąga twórcze wnioski, - samodzielnie zdobywa wiedzę. Kontakt do autora programu Kontakt do Działu Nauczania (41) , str. 14

15 Program kształcenia obowiązujący w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Nazwa przedmiotu MATEMATYKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU Studia kierunek stopień tryb specjalność semestr studiów EKONOMIA I niestacjonarne RiF, TiL S1 Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) doc. dr Maria Borowska Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin: A. Formy zajęć ćwiczenia Liczba punktów ECTS Ćwiczenia - 5 B. Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 30 Rok akademicki 2011/2012 Status przedmiotu obowiązkowy / fakultatywny Metody dydaktyczne - rozwiązywanie zadań - dyskusja - praca w grupach - praca indywidualna Język wykładowy polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia - zaliczenie ustne, - ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru. C. Podstawowe kryteria aktywność na zajęciach, umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zadań Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne matematyka w zakresie szkoły średniej B. Wymagania wstępne - znajomość podstawowych pojęć, twierdzeń, zasad i reguł matematycznych, - umiejętność myślenia logicznego i stosowania nabytych wcześniej wiadomości do rozwiązywania zadań, - sprawność rachunkowa. Cele kształcenia Umiejętność stosowania wiedzy matematycznej, jako narzędzia do badania zjawisk i procesów ekonomicznych. Treści programowe Podstawowe pojęcia logiki i teorii zbiorów, Funkcje i ich własności, Ciągi i szeregi liczbowe, Rachunek różniczkowy funkcji jednej i wielu zmiennych, Rachunek całkowy i wprowadzenie do równań różniczkowych, Algebra liniowa, Zastosowania w ekonomii str. 15

16 Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 1.W. Krysicki, L. Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach cz. 1 i 2, PWN, Warszawa, A. Gryglaszewska: Ćwiczenia z matematyki cz. 1 i 2, Wyd. AE 2002 B. Literatura uzupełniająca 1. J. Laszuk: Podstawy matematyki wyższej, PWN, Warszawa, R. Antoniewicz, A. Misztal: Matematyka dla studentów ekonomii, PWN, Warszawa, 2010 Efekty uczenia się Wiedza - zna podstawowe pojęcia, twierdzenia, zasady i reguły matematyczne, - tłumaczy rolę i różne zastosowania metod matematycznych. Umiejętności - umie zastosować poznane pojęcia, twierdzenia, zasady i reguły matematyczne do rozwiązywania zadań, - stosuje różne poznane narzędzia matematyczne do opisu i badania zjawisk i procesów ekonomicznych. Kompetencje społeczne (postawy) - myśli logicznie, kreatywnie i krytycznie, - właściwie uzasadnia i argumentuje, - wykazuje staranność, dokładność i elegancję, - pracuje wytrwale i efektywnie, - organizuje pracę samodzielną i grupową, - jest odpowiedzialny, obiektywny i prawdomówny, - wyciąga twórcze wnioski, - samodzielnie zdobywa wiedzę. Kontakt do autora programu Kontakt do Działu Nauczania (41) , str. 16

17 Program kształcenia obowiązujący w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu Studia kierunek stopień tryb specjalność semestr studiów Ekonomia I niestacjonarne Rachunkowość i finanse, Transport i logistyka S1 Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Agnieszka Buś-Bidas Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin: Liczba punktów ECTS - 6 A. Formy zajęć - wykład B. Sposób realizacji zajęć - zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 40 godz. Rok akademicki 2011/2012 Status przedmiotu obowiązkowy / fakultatywny Metody dydaktyczne - wykład połączony z prezentacją multimedialną - dyskusje ukierunkowane Język wykładowy polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia - egzamin B. Formy zaliczenia - pisemny test jednokrotnego wyboru C. Wymagania egzaminacyjne: Podstawą przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń z mikroekonomii. Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 60% poprawnych odpowiedzi na teście egzaminacyjnym. Test egzaminacyjny obejmuje 15 pytań zamkniętych z 8 wskazanych obszarów tematycznych w programie kształcenia. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne Brak przedmiotów poprzedzających B. Wymagania wstępne a. rozumie cywilizacyjnego znaczenia ekonomii i jej zastosowań, b. potrafi mówić o zagadnieniach ekonomicznych zrozumiałym, potocznym językiem. Cele kształcenia - zapoznanie studentów z istotą funkcjonowania podmiotów gospodarujących i uwarunkowań determinujących ich działalność na rynku, - stworzenie teoretycznych podstaw do analizy zjawisk i procesów gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym. Treści programowe 1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii. 5 godz. Proces gospodarowania, podmioty gospodarujące, cele gospodarowania, decyzje gospodarcze, zasady racjonalnego gospodarowania. Produkcja, czynniki produkcji. Podział dóbr a rzadkość. Krzywa transformacji. Stosunki własnościowe. Dobra publiczne, dobra prywatne. Mikroekonomia, makroekonomia. Ekonomia pozytywna, ekonomia normatywna. Kategorie ekonomiczne, prawa ekonomiczne, teorie ekonomiczne, modele ekonomiczne. Zasada ceteris paribus. 2. Systemy gospodarcze. 3 godz. Gospodarka tradycyjna. System rynkowy zalety i słabości. Cechy gospodarki centralnie planowanej. 3. Podstawy teorii rynku. Analiza popytu i podaży. 5 godz. str. 17

18 Rynek. Podmioty i przedmioty wymiany. Klasyfikacja rynku. Popyt na dane dobro. Rodzaje zachowań nabywców: efekt owczego pędu, efekt snobizmu, efekt veblenowski, paradoks Giffena. Pozacenowe determinanty popytu. Typowa i nietypowe krzywe popytu. Podaż danego dobra. Pozacenowe determinanty podaży. Cena równowagi rynkowej. Prosta i mieszana elastyczność cenowa popytu. Dochodowa elastyczność popytu. Prawa Engla. 4. Teoria zachowania gospodarstwa domowego. 5 godz. Gospodarstwo domowe. Racjonalność postępowania gospodarstwa domowego. Funkcje pełnione przez gospodarstwo domowe. Krzywa obojętności. Krańcowa stopa substytucji. Mapa obojętności. Linia ograniczenia budżetowego. Optimum konsumenta. Użyteczność całkowita i krańcowa. Krzywa dochód konsumpcja. Efekt substytucyjny i dochodowy zmiany cen. 5. Podstawy teorii funkcjonowania przedsiębiorstwa (teoria produkcji, teoria kosztów, modele rynku). 10 godz. Istota i cechy przedsiębiorstwa. Formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw. Funkcja produkcji. Produkt całkowity, przeciętny, krańcowy. Efekty skali. Linia jednakowego produktu. Linia jednakowego kosztu. Koszty w krótkim okresie. Koszty w długim okresie. Struktury rynku: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol. 6. Rynek pracy i płace. 4 godz. Popyt przedsiębiorstwa na pracę. Podaż pracy. Monopsony (oligopsony) i ich wpływ na zatrudnienie i płace. Związki zawodowe. Formy i systemy płac. 7. Rynki nieożywionych czynników produkcji (rynek ziemi i kapitału). 4 godz. Popyt na ziemię. Podaż ziemi. Renta gruntowa. Popyt na usługi kapitału. Podaż usług kapitału. Stawka najmu kapitału. Popyt na kapitał fizyczny (popyt inwestycyjny). Podaż kapitału fizycznego. Wartość bieżąca inwestycji. Stopa zwrotu z danej inwestycji. 8. Wprowadzenie do ekonomii dobrobytu. 4 godz. Niedoskonałości rynku. Społeczne straty spowodowane istnieniem monopoli. Efekty zewnętrzne. Asymetria informacyjna. Efektywność a sprawiedliwość. Rola państwa w gospodarce. Zasady opodatkowania. Nacjonalizacja i prywatyzacja. Wykaz literatury C. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) a. Begg D., Fischer S., Dornbush R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa b. Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków c. Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa D. Literatura uzupełniająca a. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa b. Marciniak S. (red. nauk.), Mikro- i makroekonomia. Podstawowe problemy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Wiedza - zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów ekonomii, - ma wiedzę o podmiotach gospodarujących oraz zachodzących między nimi relacjach, - ma wiedzę na temat uwarunkowań decyzyjnych podmiotów gospodarujących w różnych systemach gospodarczych, - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnych i zinstytucjonalizowanych form przedsiębiorczości, - ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów gospodarczych, ich prawidłowości i zakłóceń. Efekty uczenia się Umiejętności - potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania ekonomiczne, formułować twierdzenia i definicje, - potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych, - potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk gospodarczych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności społecznej i politycznej, - potrafi wyjaśniać zależności funkcyjne, ujęte w postaci wzorów, tabel, wykresów, - umie obliczać podstawowe wyznaczniki ekonomiczne i dokonywać ich interpretacji. Kompetencje społeczne (postawy) - zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, - potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze przedmiotu, - potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu, - potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień ekonomicznych, - odnosi zdobytą wiedzę do projektowania własnych działań zawodowych. Kontakt do autora programu , Kontakt do Działu Nauczania (41) , str. 18

19 Program kształcenia obowiązujący w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Studia Mikroekonomia Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu kierunek stopień tryb specjalność semestr studiów Ekonomia I niestacjonarny Transport i logistyka Rachunkowość i finanse S 1 Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Bogdan Bajorski Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin: Liczba punktów ECTS A. Formy zajęć -ćwiczenia, B. Sposób realizacji zajęć -zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 20 Rok akademicki Status przedmiotu obowiązkowy Metody dydaktyczne analiza tekstów z dyskusją, rozwiązywanie zadań, praca w grupach, Język wykładowy polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia - zaliczenie z oceną, B. Formy zaliczenia - ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru C. Podstawowe kryteria obecność na ćwiczeniach aktywność na zajęciach, udział w dyskusj i prezentacja ustna przygotowanej wcześniej zadanej części materiału analiza i sposób kojarzenia faktów w zakresie omawianych zagadnień, aktywność przy rozwiązywaniu zadań, Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne - brak B. Wymagania wstępne- podstawy wiedzy ogólnej o świecie współczesnym, zdolność analitycznego myślenia i kojarzenia faktów, podstawy matematyki, Cele kształcenia - poznanie praw ekonomicznych oraz podstaw funkcjonowania rynku i podmiotów gospodarczych celem lepszego zrozumienia procesów zachodzących w gospodarce jako całości. str. 19

20 Treści programowe 1.Geneza, przedmiot ekonomii, proces gospodarowania. 2.Rynek -podstawy teorii 3.Gospodarstwo domowe- elementy teorii zachowania 4.Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej 5.Korporacje 6. Wybrane elementy teorii produkcji 7.Teoria kosztów 8.Modele rynku struktury rynkowe 9.Rynki czynników wytwórczych- wybrane elementy Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) Dach Z.,Mikroekonomia, Synaba, Kraków Dach Z., Pollok A., Przybylska K., Zbiór zadań z mikroekonomii, Synaba, Kraków Beeg D.,Fisher S.,Dornbush R.,Mikroekonomia, PWE Warszawa B. Literatura uzupełniająca Podstawy ekonomii, pod red. R. Milewskiego, PWN, Warszawa Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia tom I, PWN, Warszawa Efekty uczenia się Student po odbyciu zajęć powinien znać i rozumieć podstawowe prawa ekonomiczne, oraz procesy zachodzące w obrębie funkcjonowania poszczególnych rynków a także podmiotów gospodarczych. Potrafi rozwiązywać podstawowe zadania matematyczne z zakresu mikroekonomii dokonując analizy przyczynowo-skutkowej. Powinien także określić własny sąd na omawiany temat i przedstawić argumenty podczas dyskusji. Wiedza Student w trakcie nauki przyswaja wiedzę z zakresu działania praw ekonomicznych, funkcjonowania poszczególnych rynków oraz procesów zachodzących w podmiotach gospodarczych, i instytucjach rządowych. Potrafi zdefiniować i rozumieć podstawowe kategorie ekonomiczne. Uczy się także identyfikowania zależności które determinują rozwój podmiotów gospodarczych. Umiejętności Podczas nauki student nabiera umiejętności analitycznego myślenia w obrębie omawianych praw i kategorii ekonomicznych. W szczególności agregowania danych a także ich prezentacji. Dodatkowo nabywa umiejętności wartościowania, prowadzenia dyskusji i argumentacji własnych ocen zjawisk zachodzących w gospodarce. Przy dokonywaniu prezentacji nabywa także umiejętności z zakresu informatycznego przetwarzania danych, grafiki oraz komunikacji pozawerbalnej. Kompetencje społeczne (postawy) Pracując w grupie angażuje się w realizację wspólnego celu, jest zorientowany na zadania postawione przez lidera (lub planuje zadania dla innych będąc liderem). Dyskusja, która jest częścią integralną zajęć, ma kreować postawy aktywne wobec omawianego tematu a także wymuszać umiejętności wsłuchiwania się w argumenty innych. Kontakt do autora programu tel Kontakt do Działu Nauczania (41) , str. 20

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce i w Europie. Kod przedmiotu MK01 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład)

Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład) Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza i projektowanie systemów 2. Kod przedmiotu: 4_6_44_2_5_5_827 3. Jednostka prowadząca: Wydział

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie )

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) klasa 1 LO, rok szk. 2014/2015 Dział /temat Dział 1: Pieniądz w gospodarce

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS-4015-177/02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Karty kursów Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Kierunek: Studia: Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia, niestacjonarne Specjalności:

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo