WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA"

Transkrypt

1 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski 3 I/2 Technologia informacyjna 7 I/3 Historia gospodarcza 11 I/4 Matematyka 13 I/5 Mikroekonomia 17 I/6 Ochrona środowiska 21 I/7 Statystyka opisowa 23 I/8 Rachunkowość 27 I/9 Podstawy makroekonomii 29 I/10 Prawo 33 I/11 Ekonometria 37 I/12 Polityka gospodarcza 39 I/13 Zarządzanie 41 I/14 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 43 I/15 Analiza ekonomiczna 45 I/16 Planowanie strategiczne i biznesplan 47 I/17 Finanse publiczne i rynki finansowe 49 I/18 Polityka społeczna 51 I/19 Ekonomia integracji europejskiej 53 I/20 Gospodarka regionalna 56 I/21 Prawo podatkowe 59 I/22 Ochrona własności intelektualnej 63 I/23 Prawo celne i dewizowe 65 I/24 Ekonomia menedżerska 68 I/25 Inżynieria ruchu w transporcie 70 I/26 Środki transportowe 72 I/27 Spedycja i logistyka transportowa 74 I/28 Prawo przewozowe 78 I/29 Transport użyteczności publicznej 80 I/30 Ekonomika transportu 82 I/31 Bezpieczeństwo transportu samochodowego i ubezpieczenia 86 I/32 Transport międzynarodowy 88 I/33 Techniczna eksploatacja w transporcie 92 I/37 Rachunkowość zarządcza 95 I/38 Prognozowanie i symulacje 99 I/39 Rachunkowość podatkowa 103 I/40 Finanse międzynarodowe 107 I/41 Prognozowanie wyniku finansowego 109 I/42 Międzynarodowy system walutowy 111 I/43 Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej 113 I/44 Rachunek kosztów 115 str. 1

2 I/45 Rachunkowość międzynarodowa 117 I/46 Rachunkowość i sprawozdawczość spółek publicznych 121 I/47 Polityka kredytowa 123 I/46 Seminarium dyplomowe 125 Objaśnienia kodów: I studia pierwszego stopnia str. 2

3 Program kształcenia obowiązujący w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Nazwa przedmiotu Język angielski Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu Studia kierunek stopień tryb specjalność semestr studiów Ekonomia I niestacjonarne RiF, TiL 1 Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Mgr Sławomir Hajnas Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin: Liczba punktów ECTS: 1 A. Formy zajęć -lektorat, ćwiczenia B. Sposób realizacji zajęć -zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin: 30 Rok akademicki 2011/2012 Status przedmiotu obowiązkowy / fakultatywny Metody dydaktyczne -prezentacja -wykład -analiza tekstów -praca w grupach -odgrywanie ról Język wykładowy angielski, polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia -zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia - ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru. C. Podstawowe kryteria -średnia z ocen cząstkowych z kolokwiów w danym semestrze Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne -brak Wymagania wstępne -brak Cele kształcenia -umożliwienie studentom wypowiadania się i pisania w j angielskim w zakresie słownictwa handlowego -umożliwienie studentom porozumiewania się w j angielskim w temacie życia codziennego (przeszłość, teraźniejszość) Treści programowe -stosowanie czasów gramatycznych: present Simple, past Simple -określanie umiejętności i przydatności do różnych zawodów -świat pracy -poznawanie ludzi i podtrzymywanie znajomości -życie rodzinne, obowiązki, wypoczynek -pisanie listów nieformalnych str. 3

4 Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) - New Headway English Course Elementary Student's Book B. Literatura uzupełniająca - HEADWAY elementary Workbook - Business Result elementary Coursebook Wiedza Student: -nazywa, rozróżnia i wyjaśnia użycie podstawowych struktur gramatycznych -zna słownictwo handlowe i codzienne w zakresie podstawowym Umiejętności Efekty uczenia się Student w zakresie słownictwa codziennego i handlowego na poziomie podstawowym: -rozumie tekst czytany -wypowiada się w prostych sytuacjach codziennych -pisze teksty nieformalne -rozumie tekst słuchany Kompetencje społeczne (postawy) Student -poszerza swoje umiejętności językowe -bierze udział w zadaniach opartych na znajomości j angielskiego -angażuje się w dyskusje prowadzone w j angielskim -staje się osobą otwartą na kontakty zagraniczne Kontakt do autora programu Kontakt do Działu Nauczania (41) , str. 4

5 Program kształcenia obowiązujący w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Nazwa przedmiotu Język angielski Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu Studia kierunek stopień tryb specjalność semestr studiów Ekonomia I niestacjonarne RiF, TiL S2 Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Mgr Sławomir Hajnas Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin: Liczba punktów ECTS: 1 A. Formy zajęć -lektorat, ćwiczenia B. Sposób realizacji zajęć -zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin: 30 Rok akademicki 2011/2012 Status przedmiotu obowiązkowy / fakultatywny Metody dydaktyczne -prezentacja -wykład -analiza tekstów -praca w grupach -odgrywanie ról Język wykładowy angielski, polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia -zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia - ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne -brak B. Wymagania wstępne -pozytywne zaliczenie pierwszego semestru C. Podstawowe kryteria -średnia z ocen cząstkowych z kolokwiów w danym semestrze Cele kształcenia -umożliwienie studentom wypowiadania się i pisania w j angielskim w zakresie słownictwa handlowego -umożliwienie studentom porozumiewania się w j angielskim w temacie życia codziennego (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość) Treści programowe -stosowanie czasów gramatycznych: present Simple, past Simple, present Continuous, Future simple, going to -stosowanie przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym -jedzenie i picie (rzeczowniki policzalne i niepoliczalne) -świat pracy -pisanie listów oficjalnych -prowadzenie rozmów o charakterze biznesowym str. 5

6 Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) - New Headway English Course Elementary Student's Book B. Literatura uzupełniająca -New HEADWAY elementary Workbook -Business Result elementary Coursebook Wiedza Student: -nazywa, rozróżnia i wyjaśnia użycie podstawowych struktur gramatycznych -zna słownictwo handlowe i codzienne w zakresie podstawowym Umiejętności Efekty uczenia się Student w zakresie słownictwa codziennego i handlowego na poziomie podstawowym: -rozumie tekst czytany -wypowiada się w prostych sytuacjach codziennych i handlowych -pisze teksty nieformalne i oficjalne -rozumie tekst słuchany Kompetencje społeczne (postawy) Student -poszerza swoje umiejętności językowe -bierze udział w zadaniach opartych na znajomości j angielskiego -angażuje się w dyskusje prowadzone w j angielskim -staje się osobą otwartą na kontakty zagraniczne Kontakt do autora programu Kontakt do Działu Nauczania (41) , str. 6

7 Program kształcenia obowiązujący w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Studia Technologia informacyjna Wydział zamiejscowy w Tarnobrzegu kierunek stopień tryb specjalność semestr studiów Ekonomia I niestacjonarny RiF, TiL I Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Dr Piotr Komsta Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin: A. Formy zajęć B. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin Wykład - 15 godz. Laboratoria - 10 godz. Rok akademicki 2011/2012 (semestr zimowy) Status przedmiotu obowiązkowy Język wykładowy polski Liczba punktów ECTS Wykład - 1punkt ECTS Laboratoria - 1punkt ECTS Metody dydaktyczne Prezentacja multimedialna, Dyskusja Wykonanie zadań praktycznych Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia Wykład - zaliczenie bez oceny Laboratorium - zaliczenie z oceną Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne Brak B. Formy zaliczenia Wykonanie pracy zaliczeniowej. C. Podstawowe kryteria Opanowanie wiedzy i umiejętności związanych z zastosowaniem technologii informacyjnych w zakresie będącym przedmiotem zajęć. B. Wymagania wstępne Brak Cele kształcenia Zaznajomienie studenta z zastosowaniami technologii informacyjnych w różnych obszarach gospodarczych oraz realizacją projektów wdrożeń systemów informatycznych. Zaznajomienie studenta z obsługą pakietu MS Office. Treści programowe A. Problematyka wykładu Technologie informacyjne jako narzędzia wspomagania zarządzania jednostkami gospodarczymi, zastosowanie technologii informacyjnej w zarządzaniu łańcuchem dostaw (Supply Chain Management), wykorzystanie technologii wielowymiarowych OLAP w pozyskiwaniu informacji zarządczej, sterowanie procesami produkcyjnymi przy wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych, zastosowanie technologii internetowych w systemach zintegrowanych, zastosowanie systemów klasy CRM (Customer Relationship Management),Realizacja projektów wdrożeń systemów wspomagających zarządzanie. B. Problematyka laboratorium Obsługa wybranych funkcji pakietu MSExcel, obsługa wybranych funkcji pakietu MS Word, obsługa wybranych funkcji pakietu MS Power Point. str. 7

8 Wykaz literatury C. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) Krawczyński E.: Technologia informacyjna nie tylko dla uczniów. Podręcznik, PWN Warszawa Masłowski K.: Excel 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne, Helion Gliwice Kowalczyk G.: Word 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne, Helion Gliwice D. Literatura uzupełniająca Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa Walkenbach J.: Excel 2007 PL Biblia, Helion Gliwice Wiedza Efekty uczenia się Student, który zaliczył przedmiot posiada wiedzę nt. zastosowania systemów informatycznych w różnych obszarach gospodarczych, zna korzyści z wdrożeń systemów informatycznych, posiada wiedzę nt. metodyki wdrożeń systemów informatycznych oraz zna determinanty skutecznej realizacji projektów informatycznych. Student, który zaliczył przedmiot posiada wiedzę nt. wykorzystania oprogramowania MS Excel, MS Word, Ms Power Point w jednostkach gospodarczych Umiejętności Student, który zaliczył przedmiot posiada umiejętność doboru rozwiązań informatycznych do realizacji celów jakie stawia organizacja gospodarcza, posiada umiejętność oceny jakości systemów oraz umiejętność organizacji procesu wdrożenia systemu informatycznego. Student, który zaliczył przedmiot posiada umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi MS Excel, MS Word, MS Power Point. Kompetencje społeczne (postawy) Student, który zaliczył przedmiot jest świadomy znaczenia zastosowa technologii informacyjnych w praktyce. Kontakt do autora programu Kontakt do Działu Nauczania (41) , str. 8

9 Program kształcenia obowiązujący w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Studia Technologia Informacyjna Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu kierunek stopień tryb specjalność semestr studiów Ekonomia I niestacjonarne RiF, TiL S2 Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Jacek Kulasa Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin: A. Formy zajęć - laboratoria, Liczba punktów ECTS B. Sposób realizacji zajęć - zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 30 Rok akademicki 2011/2012 Status przedmiotu obowiązkowy / fakultatywy Metody dydaktyczne - ćwiczenia laboratoryjne Język wykładowy polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia - zaliczenie z oceną, B. Formy zaliczenia - wykonanie pracy zaliczeniowej, - ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru. C. Podstawowe kryteria - oddanie wszystkich prac cząstkowych, napisanie pracy zaliczeniowej Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne - B. Wymagania wstępne znajomość podstaw obsługi komputera Cele kształcenia Podstawowym celem edukacyjnym jest pokazanie studentom jak przydatnym narzędziem w życiu codziennym i w pracy jest komputer oraz pokazanie jak korzystać z systemu pomocy w aplikacjach systemu WINDOWS aby znaleźć rozwiązanie pojawiającego się problemu. Również zapoznanie studentów z możliwościami graficznymi i prezentacyjnymi programów biurowych. Następnym celem jest przybliżenie studentom terminologii często stosowanej na rynku komputerowym i w informatyce. Kolejny cel to nauczenie posługiwania się narzędziami programów wchodzących w skład pakietu biurowego Microsoft Office, które są najczęściej przydatne w pracy. Treści programowe 1. Arkusze kalkulacyjne: podstawowe operacje na arkuszach; operacje na komórkach, wierszach i kolumnach; adresowanie komórek; formuły i funkcje; formatowanie danych; operacje na zbiorach danych; tworzenie wykresów. 2. Grafika menedżerska i/lub prezentacyjna: podstawy tworzenie prezentacji; wzorce slajdów; edycja slajdów; edycja wybranych elementów; przygotowanie pokazu. str. 9

10 Wykaz literatury C. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) Publikacje zalecane przez PTI - Polskie Centrum ECDL, m.in Kopertowska M.: Arkusze kalkulacyjne. Mikom, Warszawa, Sikorski W.: Podstawy technik informatycznych. Mikom, Warszawa, D. Literatura uzupełniająca Haugland S., Floyd J.: OpenOffice.org.Helion, Gliwice, Czarny P.: Excel 2007 PL. Helion, Gliwice, Wiedza Student poznaje zagadnienia związane z formatowaniem komórek arkusza oraz tworzeniem prostych tabel. Podczas zajęć pozna także formuły oraz odwołania i wykona proste obliczenia. Omówiony zostanie sposób tworzenie prostych wykresów, a także zarządzanie arkuszami Excela. Pozna również w jaki sposób pracować na większych zbiorach danych, tak aby każdy student mógł przeprowadzić prostą analizę danych, a także poprawnie wydrukować arkusze Excela. Efekty uczenia się Umiejętności Praktycznie wykorzystać arkusze kalkulacyjne Excela w codziennej pracy, Pozna poszczególne narzędzia Excela i w jaki sposób wykorzystać je podczas pracy z danymi, Umie stworzyć tabelę, w jaki sposób nadać jej odpowiedni wygląd, Umie zmieniać walutę przy liczbach, Umie ułatwić sobie pracę wykorzystując obiekt Tabela, Umie wybierać dane za pomocą filtrowania, jak zastosować sortowanie danych, Umie szybko obliczyć dane z wykorzystaniem formuł, Umie w jaki sposób sumować zakresy danych z użyciem funkcji Suma, Umie tworzyć funkcje Średniej, Minimum i Maximum, Umie tworzyć proste wykresy, Umie zastosować proste skróty klawiaturowe aby ułatwić i przyspieszyć swoją pracę. Kompetencje społeczne (postawy) Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. Przygotowanie do aktywnego funkcjonowania w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym. Kontakt do autora programu , Kontakt do Działu Nauczania (41) , str. 10

11 Program kształcenia obowiązujący w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Historia gospodarcza Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu Studia kierunek stopień tryb specjalność semestr studiów Ekonomia I niestacjonarny RiF, TiL I Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Prof. dr hab. Stanisław Meducki Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin: Liczba punktów ECTS: 5 A. Formy zajęć Wykład B. Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 25 Rok akademicki 2011/2012 Status przedmiotu obowiązkowy Język wykładowy polski Metody dydaktyczne wykład problemowy Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia egzamin B. Formy zaliczenia egzamin ustny C. Podstawowe kryteria opanowanie podstawowych zagadnień przedmiotu Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne B. Wymagania wstępne Cele kształcenia Osiągnięcie umiejętności wyróżniania faz rozwoju gospodarczego świata oraz łączenia ich ze zjawiskami politycznymi, jakie równolegle w nim zachodziły. Student będzie potrafił powiązać zmiany zachodzące w procesie produkcji z wpływem ich na życie społeczeństw. Treści programowe: Gospodarka od czasów starożytnych do epoki formowania się podstaw gospodarki kapitalistycznej; Odkrycia geograficzne i imperia kolonialne; Rozwój gospodarczy ziem polskich w okresie XIII-XVII w.; Gospodarka Europy w latach ; Rewolucja przemysłowa oraz przemiany społeczno-polityczne w świecie ( ); Industrializacja w Europie i USA; Gospodarka na ziemiach polskich w latach ; Rozwój gospodarczy mocarstw światowych; Gospodarka dwudziestolecia międzywojennego; Kraje Ameryki Łacińskiej, Azji i Afryki; Druga wojna światowa. Polityczne i gospodarcze skutki wojny; Od Jałty do upadku muru berlińskiego. str. 11

12 Wykaz literatury C. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 1.Rondo Cameron, Historia gospodarcza świata, Warszawa Jan Szpak Historia gospodarcza powszechna, Warszawa-Kraków Janusz Skodlarski, Zarys historii gospodarczej Polski, Warszawa 2000 D. Literatura uzupełniająca 1. David S. Landem, Bogactwo i nędza narodów, Warszawa 2005 Efekty uczenia się Wiedza Po uzyskaniu zaliczenia, student będzie potrafił wyjaśnić procesy i zjawiska gospodarcze jakie zachodziły w przeszłości oraz wykazać, że ekonomika współczesnego świata jest w dużej mierze zależna od dziedzictwa przeszłości. Umiejętności Student będzie posiadał umiejętność analizowania historycznych procesów gospodarczych oraz odnoszenia wyciąganych wniosków do zjawisk mu współczesnych. Kompetencje społeczne (postawy) Wykładowca jest przekonany, że studenci w swoim życiu zawodowym będą traktowali zagadnienia gospodarcze świata jako jedność, a nie będą ich postrzegali poprzez partykularyzmy narodowe. Kontakt do autora programu Kontakt do Działu Nauczania (41) , str. 12

13 Program kształcenia obowiązujący w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Studia Matematyka Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu kierunek stopień tryb specjalność semestr studiów EKONOMIA I niestacjonarne RiF, TiL S1 Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) doc. dr Maria Borowska Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin: A. Formy zajęć wykład B. Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 30 Rok akademicki 2011/2012 Status przedmiotu obowiązkowy / fakultatywny Język wykładowy polski Liczba punktów ECTS Wykład - 6 Metody dydaktyczne - wykład, - wykład problemowy, - wykład konwersacyjny. Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia egzamin B. Formy zaliczenia egzamin ustny C. Podstawowe kryteria znajomość podstawowych wiadomości i umiejętności ich zastosowanie do rozwiązywania zadań Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne matematyka w zakresie szkoły średniej B. Wymagania wstępne - znajomość podstawowych pojęć, twierdzeń, zasad i reguł matematycznych, - umiejętność myślenia logicznego i stosowania nabytych wcześniej wiadomości do rozwiązywania zadań, - sprawność rachunkowa. Cele kształcenia Umiejętność stosowania wiedzy matematycznej, jako narzędzia do badania zjawisk i procesów ekonomicznych. Treści programowe Podstawowe pojęcia logiki i teorii zbiorów, Funkcje i ich własności, Ciągi i szeregi liczbowe, Rachunek różniczkowy funkcji jednej i wielu zmiennych, Rachunek całkowy i wprowadzenie do równań różniczkowych, Algebra liniowa, Zastosowania w ekonomii str. 13

14 Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 1.W. Krysicki, L. Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach cz. 1 i 2, PWN, Warszawa, A. Gryglaszewska: Ćwiczenia z matematyki cz. 1 i 2, Wyd. AE 2002 B. Literatura uzupełniająca 1. J. Laszuk: Podstawy matematyki wyższej, PWN, Warszawa, R. Antoniewicz, A. Misztal: Matematyka dla studentów ekonomii, PWN, Warszawa, 2010 Efekty uczenia się Wiedza - zna podstawowe pojęcia, twierdzenia, zasady i reguły matematyczne, - tłumaczy rolę i różne zastosowania metod matematycznych. Umiejętności - umie zastosować poznane pojęcia, twierdzenia, zasady i reguły matematyczne do rozwiązywania zadań, - stosuje różne poznane narzędzia matematyczne do opisu i badania zjawisk i procesów ekonomicznych. Kompetencje społeczne (postawy) - myśli logicznie, kreatywnie i krytycznie, - właściwie uzasadnia i argumentuje, - wykazuje staranność, dokładność i elegancję, - pracuje wytrwale i efektywnie, - organizuje pracę samodzielną i grupową, - jest odpowiedzialny, obiektywny i prawdomówny, - wyciąga twórcze wnioski, - samodzielnie zdobywa wiedzę. Kontakt do autora programu Kontakt do Działu Nauczania (41) , str. 14

15 Program kształcenia obowiązujący w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Nazwa przedmiotu MATEMATYKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU Studia kierunek stopień tryb specjalność semestr studiów EKONOMIA I niestacjonarne RiF, TiL S1 Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) doc. dr Maria Borowska Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin: A. Formy zajęć ćwiczenia Liczba punktów ECTS Ćwiczenia - 5 B. Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 30 Rok akademicki 2011/2012 Status przedmiotu obowiązkowy / fakultatywny Metody dydaktyczne - rozwiązywanie zadań - dyskusja - praca w grupach - praca indywidualna Język wykładowy polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia - zaliczenie ustne, - ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru. C. Podstawowe kryteria aktywność na zajęciach, umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zadań Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne matematyka w zakresie szkoły średniej B. Wymagania wstępne - znajomość podstawowych pojęć, twierdzeń, zasad i reguł matematycznych, - umiejętność myślenia logicznego i stosowania nabytych wcześniej wiadomości do rozwiązywania zadań, - sprawność rachunkowa. Cele kształcenia Umiejętność stosowania wiedzy matematycznej, jako narzędzia do badania zjawisk i procesów ekonomicznych. Treści programowe Podstawowe pojęcia logiki i teorii zbiorów, Funkcje i ich własności, Ciągi i szeregi liczbowe, Rachunek różniczkowy funkcji jednej i wielu zmiennych, Rachunek całkowy i wprowadzenie do równań różniczkowych, Algebra liniowa, Zastosowania w ekonomii str. 15

16 Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 1.W. Krysicki, L. Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach cz. 1 i 2, PWN, Warszawa, A. Gryglaszewska: Ćwiczenia z matematyki cz. 1 i 2, Wyd. AE 2002 B. Literatura uzupełniająca 1. J. Laszuk: Podstawy matematyki wyższej, PWN, Warszawa, R. Antoniewicz, A. Misztal: Matematyka dla studentów ekonomii, PWN, Warszawa, 2010 Efekty uczenia się Wiedza - zna podstawowe pojęcia, twierdzenia, zasady i reguły matematyczne, - tłumaczy rolę i różne zastosowania metod matematycznych. Umiejętności - umie zastosować poznane pojęcia, twierdzenia, zasady i reguły matematyczne do rozwiązywania zadań, - stosuje różne poznane narzędzia matematyczne do opisu i badania zjawisk i procesów ekonomicznych. Kompetencje społeczne (postawy) - myśli logicznie, kreatywnie i krytycznie, - właściwie uzasadnia i argumentuje, - wykazuje staranność, dokładność i elegancję, - pracuje wytrwale i efektywnie, - organizuje pracę samodzielną i grupową, - jest odpowiedzialny, obiektywny i prawdomówny, - wyciąga twórcze wnioski, - samodzielnie zdobywa wiedzę. Kontakt do autora programu Kontakt do Działu Nauczania (41) , str. 16

17 Program kształcenia obowiązujący w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu Studia kierunek stopień tryb specjalność semestr studiów Ekonomia I niestacjonarne Rachunkowość i finanse, Transport i logistyka S1 Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Agnieszka Buś-Bidas Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin: Liczba punktów ECTS - 6 A. Formy zajęć - wykład B. Sposób realizacji zajęć - zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 40 godz. Rok akademicki 2011/2012 Status przedmiotu obowiązkowy / fakultatywny Metody dydaktyczne - wykład połączony z prezentacją multimedialną - dyskusje ukierunkowane Język wykładowy polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia - egzamin B. Formy zaliczenia - pisemny test jednokrotnego wyboru C. Wymagania egzaminacyjne: Podstawą przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń z mikroekonomii. Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 60% poprawnych odpowiedzi na teście egzaminacyjnym. Test egzaminacyjny obejmuje 15 pytań zamkniętych z 8 wskazanych obszarów tematycznych w programie kształcenia. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne Brak przedmiotów poprzedzających B. Wymagania wstępne a. rozumie cywilizacyjnego znaczenia ekonomii i jej zastosowań, b. potrafi mówić o zagadnieniach ekonomicznych zrozumiałym, potocznym językiem. Cele kształcenia - zapoznanie studentów z istotą funkcjonowania podmiotów gospodarujących i uwarunkowań determinujących ich działalność na rynku, - stworzenie teoretycznych podstaw do analizy zjawisk i procesów gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym. Treści programowe 1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii. 5 godz. Proces gospodarowania, podmioty gospodarujące, cele gospodarowania, decyzje gospodarcze, zasady racjonalnego gospodarowania. Produkcja, czynniki produkcji. Podział dóbr a rzadkość. Krzywa transformacji. Stosunki własnościowe. Dobra publiczne, dobra prywatne. Mikroekonomia, makroekonomia. Ekonomia pozytywna, ekonomia normatywna. Kategorie ekonomiczne, prawa ekonomiczne, teorie ekonomiczne, modele ekonomiczne. Zasada ceteris paribus. 2. Systemy gospodarcze. 3 godz. Gospodarka tradycyjna. System rynkowy zalety i słabości. Cechy gospodarki centralnie planowanej. 3. Podstawy teorii rynku. Analiza popytu i podaży. 5 godz. str. 17

18 Rynek. Podmioty i przedmioty wymiany. Klasyfikacja rynku. Popyt na dane dobro. Rodzaje zachowań nabywców: efekt owczego pędu, efekt snobizmu, efekt veblenowski, paradoks Giffena. Pozacenowe determinanty popytu. Typowa i nietypowe krzywe popytu. Podaż danego dobra. Pozacenowe determinanty podaży. Cena równowagi rynkowej. Prosta i mieszana elastyczność cenowa popytu. Dochodowa elastyczność popytu. Prawa Engla. 4. Teoria zachowania gospodarstwa domowego. 5 godz. Gospodarstwo domowe. Racjonalność postępowania gospodarstwa domowego. Funkcje pełnione przez gospodarstwo domowe. Krzywa obojętności. Krańcowa stopa substytucji. Mapa obojętności. Linia ograniczenia budżetowego. Optimum konsumenta. Użyteczność całkowita i krańcowa. Krzywa dochód konsumpcja. Efekt substytucyjny i dochodowy zmiany cen. 5. Podstawy teorii funkcjonowania przedsiębiorstwa (teoria produkcji, teoria kosztów, modele rynku). 10 godz. Istota i cechy przedsiębiorstwa. Formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw. Funkcja produkcji. Produkt całkowity, przeciętny, krańcowy. Efekty skali. Linia jednakowego produktu. Linia jednakowego kosztu. Koszty w krótkim okresie. Koszty w długim okresie. Struktury rynku: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol. 6. Rynek pracy i płace. 4 godz. Popyt przedsiębiorstwa na pracę. Podaż pracy. Monopsony (oligopsony) i ich wpływ na zatrudnienie i płace. Związki zawodowe. Formy i systemy płac. 7. Rynki nieożywionych czynników produkcji (rynek ziemi i kapitału). 4 godz. Popyt na ziemię. Podaż ziemi. Renta gruntowa. Popyt na usługi kapitału. Podaż usług kapitału. Stawka najmu kapitału. Popyt na kapitał fizyczny (popyt inwestycyjny). Podaż kapitału fizycznego. Wartość bieżąca inwestycji. Stopa zwrotu z danej inwestycji. 8. Wprowadzenie do ekonomii dobrobytu. 4 godz. Niedoskonałości rynku. Społeczne straty spowodowane istnieniem monopoli. Efekty zewnętrzne. Asymetria informacyjna. Efektywność a sprawiedliwość. Rola państwa w gospodarce. Zasady opodatkowania. Nacjonalizacja i prywatyzacja. Wykaz literatury C. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) a. Begg D., Fischer S., Dornbush R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa b. Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków c. Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa D. Literatura uzupełniająca a. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa b. Marciniak S. (red. nauk.), Mikro- i makroekonomia. Podstawowe problemy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Wiedza - zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów ekonomii, - ma wiedzę o podmiotach gospodarujących oraz zachodzących między nimi relacjach, - ma wiedzę na temat uwarunkowań decyzyjnych podmiotów gospodarujących w różnych systemach gospodarczych, - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnych i zinstytucjonalizowanych form przedsiębiorczości, - ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów gospodarczych, ich prawidłowości i zakłóceń. Efekty uczenia się Umiejętności - potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania ekonomiczne, formułować twierdzenia i definicje, - potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych, - potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk gospodarczych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności społecznej i politycznej, - potrafi wyjaśniać zależności funkcyjne, ujęte w postaci wzorów, tabel, wykresów, - umie obliczać podstawowe wyznaczniki ekonomiczne i dokonywać ich interpretacji. Kompetencje społeczne (postawy) - zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, - potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze przedmiotu, - potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu, - potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień ekonomicznych, - odnosi zdobytą wiedzę do projektowania własnych działań zawodowych. Kontakt do autora programu , Kontakt do Działu Nauczania (41) , str. 18

19 Program kształcenia obowiązujący w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Studia Mikroekonomia Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu kierunek stopień tryb specjalność semestr studiów Ekonomia I niestacjonarny Transport i logistyka Rachunkowość i finanse S 1 Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Bogdan Bajorski Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin: Liczba punktów ECTS A. Formy zajęć -ćwiczenia, B. Sposób realizacji zajęć -zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 20 Rok akademicki Status przedmiotu obowiązkowy Metody dydaktyczne analiza tekstów z dyskusją, rozwiązywanie zadań, praca w grupach, Język wykładowy polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia - zaliczenie z oceną, B. Formy zaliczenia - ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru C. Podstawowe kryteria obecność na ćwiczeniach aktywność na zajęciach, udział w dyskusj i prezentacja ustna przygotowanej wcześniej zadanej części materiału analiza i sposób kojarzenia faktów w zakresie omawianych zagadnień, aktywność przy rozwiązywaniu zadań, Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne - brak B. Wymagania wstępne- podstawy wiedzy ogólnej o świecie współczesnym, zdolność analitycznego myślenia i kojarzenia faktów, podstawy matematyki, Cele kształcenia - poznanie praw ekonomicznych oraz podstaw funkcjonowania rynku i podmiotów gospodarczych celem lepszego zrozumienia procesów zachodzących w gospodarce jako całości. str. 19

20 Treści programowe 1.Geneza, przedmiot ekonomii, proces gospodarowania. 2.Rynek -podstawy teorii 3.Gospodarstwo domowe- elementy teorii zachowania 4.Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej 5.Korporacje 6. Wybrane elementy teorii produkcji 7.Teoria kosztów 8.Modele rynku struktury rynkowe 9.Rynki czynników wytwórczych- wybrane elementy Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) Dach Z.,Mikroekonomia, Synaba, Kraków Dach Z., Pollok A., Przybylska K., Zbiór zadań z mikroekonomii, Synaba, Kraków Beeg D.,Fisher S.,Dornbush R.,Mikroekonomia, PWE Warszawa B. Literatura uzupełniająca Podstawy ekonomii, pod red. R. Milewskiego, PWN, Warszawa Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia tom I, PWN, Warszawa Efekty uczenia się Student po odbyciu zajęć powinien znać i rozumieć podstawowe prawa ekonomiczne, oraz procesy zachodzące w obrębie funkcjonowania poszczególnych rynków a także podmiotów gospodarczych. Potrafi rozwiązywać podstawowe zadania matematyczne z zakresu mikroekonomii dokonując analizy przyczynowo-skutkowej. Powinien także określić własny sąd na omawiany temat i przedstawić argumenty podczas dyskusji. Wiedza Student w trakcie nauki przyswaja wiedzę z zakresu działania praw ekonomicznych, funkcjonowania poszczególnych rynków oraz procesów zachodzących w podmiotach gospodarczych, i instytucjach rządowych. Potrafi zdefiniować i rozumieć podstawowe kategorie ekonomiczne. Uczy się także identyfikowania zależności które determinują rozwój podmiotów gospodarczych. Umiejętności Podczas nauki student nabiera umiejętności analitycznego myślenia w obrębie omawianych praw i kategorii ekonomicznych. W szczególności agregowania danych a także ich prezentacji. Dodatkowo nabywa umiejętności wartościowania, prowadzenia dyskusji i argumentacji własnych ocen zjawisk zachodzących w gospodarce. Przy dokonywaniu prezentacji nabywa także umiejętności z zakresu informatycznego przetwarzania danych, grafiki oraz komunikacji pozawerbalnej. Kompetencje społeczne (postawy) Pracując w grupie angażuje się w realizację wspólnego celu, jest zorientowany na zadania postawione przez lidera (lub planuje zadania dla innych będąc liderem). Dyskusja, która jest częścią integralną zajęć, ma kreować postawy aktywne wobec omawianego tematu a także wymuszać umiejętności wsłuchiwania się w argumenty innych. Kontakt do autora programu tel Kontakt do Działu Nauczania (41) , str. 20

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MZ-Ć-S15_pNadGenAC9DH Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - opis przedmiotu

Mikroekonomia - opis przedmiotu Mikroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Mi-W-S14_pNadGenQWOTK Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZIP-3-803-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 06.1-WM-BHP-P-55.2_14 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Bezpieczeństwo i higiena pracy / Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-0069 Historia gospodarcza Economic History

Z-LOG-0069 Historia gospodarcza Economic History KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-0069 Historia gospodarcza Economic History A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzD-M-Ć-S14_pNadGenPBJP7 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie / Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Makroekonomia Przedmiot w języku angielskim: Macroeconomics Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne

Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - opis przedmiotu

Mikroekonomia - opis przedmiotu Mikroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-Mi-W-S14_pNadGenKQISD Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia Microeconomics Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Basis of economy Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG1_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mikroekonomia Microeconomics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BGE-3-605-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Izabela Zawiślińska Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Makroekonomia Macroeconomics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Safety and Work Hygiene Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Mikroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Mikroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MiZ-W-S15_pNadGenL7L0G Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Podstawowe informacje Kierunek studiów / Poziom kształcenia logistyka/studia pierwszego stopnia Profil kształcenia / Forma studiów praktyczny/ss i SN Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse

Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse Punkty ECTS 2 Łączna liczba godzin: 50, w tym: - wykłady 10 godz. -ćwiczenia 15 godz. -samokształcenie 25 godz. Typ przedmiotu: do wyboru Wymiar godzinowy przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

SYLABUS A. Informacje ogólne

SYLABUS A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. MIKROEKONOMIA... nazwa przedmiotu Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Makroekonomia Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKON2-008 Nazwa modułu Makroekonomia II Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics II Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi

Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość podstaw matematyki (poziom klasy o profilu ogólnym szkoły średniej)

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość podstaw matematyki (poziom klasy o profilu ogólnym szkoły średniej) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: STATYSTYKA I DEMOGRAFIA. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 Kierunek studiów: Wszystkie kierunki Forma sudiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Mikroekonomia Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GIP-1-103-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Historia gospodarcza polski

Bardziej szczegółowo

Kształcenie z zakresu ekonomii. dydaktycznych 1. Ogółem 9 Zaliczenie pracy kontrolnej z całości 2. Wykłady. Zakład Organizacji i Zarządzania

Kształcenie z zakresu ekonomii. dydaktycznych 1. Ogółem 9 Zaliczenie pracy kontrolnej z całości 2. Wykłady. Zakład Organizacji i Zarządzania Opis przedmiotu wersja skrócona Wydział Nauk o Zdrowiu Ratownictwo Medyczne I Nazwa Wydziału Nazwa kierunku/specjalności Studia (odpowiednie podkreślić) I stopnia - pomostowe: poziom A / B / C/ D/ E NAZWA

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Wydział Turystyki i Rekreacji Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Turystyka

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek ZDROWIE PUBLICZNE Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 8 1. Nazwa przedmiotu: FINANSE 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Fizyka dla Oceanografów #

Fizyka dla Oceanografów # Nazwa przedmiotu Fizyka dla Oceanografów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod ECTS 13.0.0058 Zakład Oceanografii Fizycznej Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) prof. UG, dr hab. Natalia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1 Język obcy I, II, III, IV, V, VI Wychowanie fizyczne I, II, III, IV Matematyka Mikroekonomia Organizacja i zarządzanie Technologie informacyjne Towaroznawstwo Bezpieczeństwo i higiena pracy Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG2_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. AG2_W02 Ma rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/I i II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Polityka społeczna Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Anna Schulz Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Przedmiot podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr I

Przedmiot podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr I Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ETI-1006-T1I2 Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Economics

Bardziej szczegółowo

Ekonometria i prognozowanie Econometrics and prediction

Ekonometria i prognozowanie Econometrics and prediction KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Ekonometria i prognozowanie Econometrics and prediction A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Iwona Turowska / dr; Jolanta Woronko / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Iwona Turowska / dr; Jolanta Woronko / mgr Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/I, II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Statystyka matematyczna (STA230) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Statystyka matematyczna (STA230) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Statystyka matematyczna (STA230) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS

WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS Nazwa przedmiotu: Makroekonomia Profil 1 : ogólnoakademicki Cel przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania Nazwa przedmiotu: Ekonomia Ekonomy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska.

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska Information Technology Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki, Prof. UP Zespół dydaktyczny Dr

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe W wiedza U umiejętności

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WX-AdP-PE-W-14_pNadGen6MJ6B Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Administracja Profil

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Procesy naprawcze i rozwojowe w ch Corrective and developmental processes in enterprises Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP.G4.D4K.06 Management and Production

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Zarządzanie finansami

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczepankowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Wybrane problemy gospodarki rynkowej Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-107-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo