PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO w dniu 28 listopada 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO w dniu 28 listopada 2014 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO w dniu 28 listopada 2014 r. Przed rozpoczęciem obrad A. Milewski, sekretarz Powiatu, pełnomocnik Starosty ds. wyborów, w imieniu Komisarza Wyborczego oraz Powiatowej Komisji Wyborczej wręczył nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze na radnego. Następnie poprosił radnego seniora Antoniego Cybulę o poprowadzenie obrad I sesji Rady Powiatu Grajewskiego V kadencji. Sesja rozpoczęła się o godz dnia 28 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie. Radny senior poprosił wszystkich o powstanie w celu wysłuchania hymnu państwowego. Następnie otworzył obrady I sesji Rady Powiatu Grajewskiego V kadencji. Następnie radny senior oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady, wynoszącego 17 osób, po złożeniu przez wszystkich ślubowania stanowić będzie quorum, pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. Wg listy obecności w obradach uczestniczyli radni: 1. Ewelina Ajdyn. 2. Jarosław Augustowski. 3. Antoni Cybula. 4. Leszek Czyżewski. 5. Tomasz Dudziński. 6. Sławomir Jan Ginel. 7. Krystyna Jankowska. 8. Stanisław Kossakowski. 9. Waldemar Remfeld. 10. Alicja Rutkowska. 11. Radosław Trzciński. 12. Krzysztof Waszkiewicz. 13. Waldemar Tadeusz Wieczorek 14. Jan Zawadzki. 1. Maria Jasińska skarbnik powiatu 2. Antoni Milewski sekretarz powiatu oraz zaproszeni goście: 1 Marzena Joanna Sulkowska Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie 2 Emilia Zyskowska Mieszkanka Powiatu 3 Mariusz Wojciechowski Starostwo Powiatowe w Grajewie 4 Andrzej Jabłoński Komenda Powiatowa PSP w Grajewie 5 Grzegorz Curyło Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie 6 Dariusz Koniecko Zespół Szkół w Niećkowie 7 Jarosław Kozikowski Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie 8 Marta Gutowska Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grajewie 9 Anna Maria Świderska Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie 10 Ewa Odolecka Dom Pomocy Społecznej w Grajewie 11 Wojciech Grochowski Dyrektor Biura Poselskiego Posła Edmunda Borawskiego 12 Bogdan Chorosz Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie 13 Bożenna Zakrzewska Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie 1

2 14 Jan Połonowicz Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie 15 Joanna Kosielska e-grajewo 16 Zdzisława Choynowska Zespół Szkół w Wojewodzinie 17 Mariusz Piotr Ruchlewicz grajewo24.pl Następnie radny senior A. Cybula przystąpił do realizacji porządku obrad, odczytał porządek obrad ustalony przez Komisarza Wyborczego w Łomży: Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych powiatu. 3. Wybór przewodniczącego Rady Powiatu Grajewskiego. 4. Wybór wiceprzewodniczącego/wiceprzewodniczących Rady Powiatu Grajewskiego. 5. Sprawy różne. Radny senior A. Cybula poinformował zebranych, iż stosownie do postanowień art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie. Wszyscy radni stojąc złożyli ślubowanie powtarzając za radnym seniorem odczytane fragmenty ślubowania. Następnie radni, wyczytywani kolejno przez najmłodszą radną, Ewelinę Ajdyn, podpisali tekst ślubowania, który został złożony na stole prezydialnym. Wszyscy radni, poza panem Tomaszem Dudzińskim, złożyli ślubowanie z dodaniem zdania: Tak mi dopomóż Bóg. Radny Senior A. Cybula stwierdził, że wszyscy obecni radni złożyli ślubowanie i objęli mandat radnego. Kolejnym punktem porządku obrad był: WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO Radny senior A. Cybula poinformował zebranych, iż Rada dokonuje wyboru przewodniczącego zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na stanowisko przewodniczącego rady powiatu grajewskiego. Radny J. Augustowski zgłosił kandydaturę pana St. Kossakowskiego kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Radny senior poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej powołanej dla wyboru przewodniczącego rady powiatu. Radna K. Jankowska zgłosiła kandydaturę pani E. Ajdyn kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie. Radna E. Ajdyn zgłosiła kandydaturę pani K. Jankowskiej kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie. Radna A. Rutkowska zgłosiła kandydaturę pana T. Dudzińskiego kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono; ponieważ radni nie zgłosili uwag co do składu komisji skrutacyjnej, radny senior zarządził głosowanie: Kto jest za powołaniem komisji skrutacyjnej w składzie: pani E. Ajdyn, pani K. Jankowska i pan T. Dudziński? W wyniku głosowania rada powiatu grajewskiego jednogłośnie, 14 głosami za, zaaprobowała przedstawiony skład komisji skrutacyjnej. Radny senior zarządził przerwę w celu przygotowania kart do głosowania. 2

3 Przerwa: godz Członkowie komisji skrutacyjnej: przewodnicząca K. Jankowska i członkowie: E. Ajdyn oraz T. Dudziński powrócili na salę obrad. Radny senior A. Cybula wznowił obrady. Przewodnicząca komisji skrutacyjnej K. Jankowska zapoznała radnych z zasadami głosowania obowiązującymi przy wyborze przewodniczącego rady powiatu radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku x w kratce nad wyrazem tak opowiadając się w ten sposób za wyborem, lub w kratce nad wyrazem nie, opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawił znak x jednocześnie w kratce nad wyrazem tak, jak i w kratce nad wyrazem nie ; nie postawił znaku x w kratce ani nad wyrazem tak ani nad wyrazem nie ; wypełnił kartę w sposób niezgodny z opisanym powyżej - jego głos uważa się za nieważny. Głosowanie jest tajne, karty zostaną wydane przez członków komisji skrutacyjnej, głosowanie odbędzie się przy mównicy, członek komisji będzie czytał nazwisko, radni będą podchodzić, odbierać kartę, wypełniać i wrzucać do urny. Członek komisji skrutacyjnej T. Dudziński sprawdził, czy urna jest pusta. Następnie radni, według kolejności alfabetycznej, podchodzili do wydzielonego miejsca, gdzie wypełniali kartę do głosowania, którą następnie wrzucali do urny. Po zakończeniu procedury głosowania radny senior A. Cybula zarządził przerwę w celu obliczenia oddanych głosów i sporządzenia protokołu z przebiegu głosowania. Przerwa: godz Radny senior A. Cybula wznowił obrady. Rady senior poprosił przewodniczącą komisji skrutacyjnej radną K. Jankowską o przedstawienie wyniku głosowania. Radna K. Jankowska Protokół komisji skrutacyjnej wybranej na pierwszej sesji Rady Powiatu Grajewskiego w dniu r. celem dokonania wyboru i ustalenia wyniku głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego rady powiatu. Komisja skrutacyjna w składzie: przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Krystyna Jankowska, członek Komisji Skrutacyjnej radna Ewelina Ajdyn, członek Komisji Skrutacyjnej radny Tomasz Dudziński. Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje: Liczba radnych Rady Powiatu Grajewskiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania:14. Na przewodniczącego Rady Powiatu Grajewskiego zgłoszono kandydaturę radnego: Stanisława Kossakowskiego. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru przewodniczącego Rady, (bezwzględna większość głosów) wynosi: 8. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania:14. Liczba kart wyjętych z urny: 14. Liczba kart ważnych: 14. Liczba kart nieważnych: 0. Liczba głosów ważnych: 14. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata: 14. Liczba głosów ważnie oddanych przeciw wyborowi kandydata: 0. Wobec powyższego, komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat, Stanisław Kossakowski, uzyskał minimalną liczbę głosów określoną w pkt 3 i został wybrany na przewodniczącego Rady Powiatu Grajewskiego. Protokół podpisali: przewodnicząca K. Jankowska, członkowie: E. Ajdyn, T. Dudziński. 3

4 Uchwała Nr I/1/14 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Grajewskiego stanowi Załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący St. Kossakowski zajął miejsce przy stole prezydialnym, poprosił radnego seniora, aby mu towarzyszył. St. Kossakowski podziękował zebranym za wybór i okazane zaufanie. Stwierdził, że dołoży wszelkich starań, by sesje Rady Powiatu przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem. Przystąpił do realizacji kolejnego punktu obrad wyboru wiceprzewodniczących rady powiatu grajewskiego. Poinformował, że rada dokonuje wyboru wiceprzewodniczących rady zgodnie z art.14 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur. Radna K. Jankowska zgłosiła kandydaturę radnego A. Cybuli. Radny A. Cybula zgłosił kandydaturę radnego W.T. Wieczorka. Radny K. Waszkiewicz zgłosił kandydaturę radnego S.J. Ginela. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący St. Kossakowski zaproponował, aby głosowanie przeprowadziła wcześniej wybrana komisja skrutacyjna powołana do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego rady. Członkowie komisji skrutacyjnej wyrazili na to zgodę, a Rada propozycję zaakceptowała. Komisja w składzie: przewodnicząca K. Jankowska, członkowie: E. Ajdyn, T. Dudziński, udała się do pokoju przewodniczącego Rady Powiatu w celu sporządzenia kart do głosowania. Przewodniczący St. Kossakowski zarządził przerwę. Przerwa: godz Członkowie komisji skrutacyjnej powrócili na salę obrad. Przewodniczący St. Kossakowski poprosił przewodniczącą komisji skrutacyjnej o sprawdzenie, czy urna jest pusta. Następnie radni, według kolejności alfabetycznej, podchodzili do wydzielonego miejsca, gdzie wypełniali kartę do głosowania, którą następnie wrzucali do urny. Po zakończeniu procedury głosowania przewodniczący St. Kossakowski zarządził przerwę w celu obliczenia oddanych głosów i sporządzenia protokołu z przebiegu głosowania. Przerwa: godz Przewodniczący St. Kossakowski zwrócił się z prośbą do przewodniczącej komisji skrutacyjnej radnej K. Jankowskiej o przedstawienie wyniku głosowania. 4

5 Przewodnicząca komisji skrutacyjnej K. Jankowska Protokół komisji skrutacyjnej wybranej na pierwszej sesji rady powiatu w dniu 28 listopada 2014 r. celem przeprowadzenia wyboru i ustalenia wyników głosowania w sprawie wyboru dwóch wiceprzewodniczących rady powiatu. Komisja w składzie: 1 Krystyna Jankowska - przewodniczący komisji, 2 Ewelina Ajdyn - członek komisji, 3 Tomasz Dudziński - członek komisji, po przeprowadzonym tajnym głosowaniu i sprawdzeniu wszystkich kart do głosowania stwierdza: Na ogólną ilość 17 członków ustawowego składu Rady, na I sesji obecnych jest 14 radnych. W głosowaniu wzięło udział 14 osób, czyli oddało kart do głosowania 14. radnych. Głosów ważnych oddano 14, głosów nieważnych 0. Zgłoszeni kandydaci do sprawowania funkcji wiceprzewodniczących Rady Powiatu otrzymali następującą ilość głosów: I Antoni Cybula głosów: 10. II Sławomir Jan Ginel głosów: 4. III Waldemar Tadeusz Wieczorek głosów: 10. Komisja stwierdza, że pan: Antoni Cybula i Waldemar Tadeusz Wieczorek zostali wybrani na wiceprzewodniczących Rady Powiatu Grajewskiego. Protokół podpisali: przewodnicząca K. Jankowska, członkowie: E. Ajdyn i T. Dudziński. Uchwała Nr I/2/14 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady powiatu grajewskiego stanowi Załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący St. Kossakowski zaprosił radnego W.T. Wieczorka do stołu prezydialnego (radny A. Cybula już tam zasiadał). Przewodniczący St. Kossakowski zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad, o pkt 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) w sprawie wyboru starosty grajewskiego, b) w sprawie wyboru wicestarosty oraz pozostałych członków zarządu powiatu grajewskiego, c) w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Grajewskiego, określenia przedmiotu ich działalności i składu osobowego, d) w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Grajewskiego, e) w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grajewskiego, f) w sprawie ustalenia zasad wynagradzania starosty grajewskiego. Dotychczasowy pkt 5. Sprawy różne stanie się w ten sposób pkt 6. Wniosek przewodniczącego Kossakowskiego o rozszerzenie porządku obrad o wyżej wymienione uchwały zostały przyjęty 10 głosami za, przy 4 przeciw i 0 wstrzymujących się z zachowaniem bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady, która wynosi 9 głosów. PODJĘCIE UCHWAŁ Następnym punktem porządku obrad było przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyboru starosty grajewskiego. Przewodniczący St. Kossakowski zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur. Radna A. Rutkowska zgłosiła kandydaturę J. Augustowskiego. Podkreśliła, że jest radnym powiatu grajewskiego od 1998 r., w I kadencji był wicestarostą, od 2002 r. pełnił funkcję starosty, obecnie po raz piąty uzyskał mandat radnego. Pan J. Augustowski jest doświadczonym samorządowcem i działaczem, to osoba 5

6 otwarta i wrażliwa na drugiego człowieka. Przez lata sprawowania funkcji starosty udowodnił, że potrafi przewodzić i dbać o naszą małą ojczyznę. Radny J. Augustowski wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący St. Kossakowski zaproponował, aby głosowanie przeprowadziła wcześniej wybrana komisja skrutacyjna powołana do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego rady. Członkowie komisji skrutacyjnej wyrazili na to zgodę, a Rada propozycję zaakceptowała. Komisja skrutacyjna w składzie jak wyżej udała się do pokoju przewodniczącego Rady Powiatu w celu sporządzenia kart do głosowania. Przewodniczący St. Kossakowski zarządził przerwę. Przerwa: godz Członkowie komisji skrutacyjnej powrócili na salę obrad. Przewodnicząca komisji skrutacyjnej K. Jankowska wyjaśniał radnym zasady głosowania radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku x w kratce nad wyrazem tak opowiadając się w ten sposób za wyborem, lub w kratce nad wyrazem nie, opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawił znak x jednocześnie w kratce nad wyrazem tak, jak i w kratce nad wyrazem nie ; nie postawił znaku x w kratce ani nad wyrazem tak ani nad wyrazem nie ; wypełnił kartę w sposób niezgodny z opisanym powyżej - jego głos uważa się za nieważny. Radni, według kolejności alfabetycznej, podchodzili do mównicy, gdzie wypełniali kartę do głosowania, którą następnie wrzucali do urny. Po zakończeniu procedury głosowania przewodniczący St. Kossakowski zarządził przerwę w celu obliczenia oddanych głosów i sporządzenia protokołu z przebiegu głosowania. Przerwa: Przewodniczący St. Kossakowski zwrócił się z prośbą do przewodniczącej komisji skrutacyjnej radnej K. Jankowskiej o przedstawienie wyniku głosowania. Przewodnicząca komisji skrutacyjnej K. Jankowska Protokół komisji skrutacyjnej wybranej na I sesji rady powiatu w dniu 28 listopada 2014 r. celem przeprowadzenia wyboru i ustalenia wyników głosowania w sprawie wyboru starosty powiatu grajewskiego. Komisja skrutacyjna w składzie: przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Krystyna Jankowska, członek Komisji Skrutacyjnej Ewelina Ajdyn, członek Komisji Skrutacyjnej Tomasz Dudziński, po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje: Liczba radnych Rady Powiatu Grajewskiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania:14. Na Starostę Grajewskiego zgłoszono kandydaturę radnego: Jarosława Augustowskiego. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: 14. Liczba kart wyjętych z urny: 14. Liczba kart ważnych: 14. Liczba kart nieważnych: 0. Liczba głosów ważnych: 14. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata: 14. Liczba głosów ważnie oddanych przeciw wyborowi kandydata: 0. Bezwzględna większość głosów ustawowego składu Rady, minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru starosty grajewskiego, wynosi:9. Wobec powyższego, komisja 6

7 skrutacyjna stwierdza, że kandydat, radny Jarosław Augustowski uzyskał następującą liczbę głosów: 14 i został wybrany na Starostę Grajewskiego. Protokół podpisali: przewodnicząca K. Jankowska, członkowie: E. Ajdyn i T. Dudziński. Uchwała Nr I/3/14 w sprawie wyboru starosty grajewskiego stanowi Załącznik do niniejszego protokołu. Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie wyboru wicestarosty oraz pozostałych członków zarządu powiatu grajewskiego. głosu. Przewodniczący St. Kossakowski złożył gratulacje nowo wybranemu staroście i poprosił go o zabranie Starosta J. Augustowski podziękował radnym za okazane zaufanie, pomoc i wsparcie. Zaproponował, aby w skład Zarządu Powiatu weszły następujące osoby: a) jako wicestarosta - pani Alicja Rutkowska, b) Leszek Czyżewski członek Zarządu, c) Jan Zawadzki członek Zarządu. głosów. St. Kossakowski poinformował zebranych, iż głosowanie jest tajne, głosuje się zwykłą większością Przewodniczący St. Kossakowski zaproponował, aby głosowanie przeprowadziła wcześniej wybrana komisja skrutacyjna powołana do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego rady. Członkowie komisji skrutacyjnej wyrazili na to zgodę, a Rada propozycję zaakceptowała. Komisja skrutacyjna w składzie jak wyżej udała się do pokoju przewodniczącego Rady Powiatu w celu sporządzenia kart do głosowania. Przewodniczący St. Kossakowski zarządził przerwę. Przerwa: godz Członkowie komisji skrutacyjnej powrócili na salę obrad. Przewodnicząca komisji skrutacyjnej K. Jankowska wyjaśniła radnym zasady głosowania radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku x w kratce przy wyrazie tak opowiadając się w ten sposób za wyborem, lub w kratce przy wyrazie nie, opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawił znak x jednocześnie w kratce przy wyrazie tak, jak i w kratce przy wyrazie nie ; nie postawił znaku x w kratce ani przy wyrazie tak ani przy wyrazie nie ; wypełnił kartę sposób niezgodny z opisanym powyżej - jego głos uważa się za nieważny. Radni, według kolejności alfabetycznej, podchodzili do wydzielonego miejsca, gdzie wypełniali kartę do głosowania, którą następnie wrzucali do urny. Po zakończeniu procedury głosowania przewodniczący St. Kossakowski zarządził przerwę w celu obliczenia oddanych głosów i sporządzenia protokołu z przebiegu głosowania. Przerwa: godz

8 Przewodniczący St. Kossakowski zwrócił się z prośbą do przewodniczącej komisji skrutacyjnej radnej K. Jankowskiej o przedstawienie wyniku głosowania. Przewodnicząca komisji skrutacyjnej K. Jankowska Protokół komisji skrutacyjnej wybranej na I sesji Rady Powiatu w dniu r. celem przeprowadzenia wyboru i ustalenia wyników głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty i członków Zarządu Powiatu Grajewskiego. Komisja w składzie: Krystyna Jankowska, przewodniczący komisji, Ewelina Ajdyn, członek komisji, Tomasz Dudziński, członek komisji, po przeprowadzonym tajnym głosowaniu i sprawdzeniu wszystkich kart do głosowania stwierdza: 1 Na ogólną ilość 17 członków ustawowego składu Rady, na I sesji obecnych jest 14 radnych. 2 W głosowaniu wzięło udział 14 osób, czyli oddało 14 kart do głosowania radnych. 3 Zgłoszona kandydatka na funkcję Wicestarosty Powiatu Grajewskiego otrzymała następującą ilość głosów: I. Alicja Rutkowska TAK: 10 NIE: 4 4 Komisja stwierdziła, że Pani Alicja Rutkowska została wybrana na stanowisko Wicestarosty Powiatu Grajewskiego. 5 Zgłoszeni kandydaci do sprawowania funkcji członków zarządu powiatu grajewskiego otrzymali następującą ilość głosów: IV Leszek Czyżewski głosów TAK: 10 NIE: 4 V Jan Zawadzki głosów TAK: 10 NIE: 4 Komisja stwierdza, że Pan: 1 Leszek Czyżewski 2 Jan Zawadzki zostali wybrani na stanowisko członków Zarządu Powiatu Grajewskiego. Protokół podpisali: przewodnicząca K. Jankowska, członkowie: E. Ajdyn i T. Dudziński. Uchwała Nr I/4/14 w sprawie wyboru wicestarosty oraz pozostałych członków zarządu powiatu grajewskiego stanowi Załącznik do niniejszego protokołu. Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Grajewskiego, określenia przedmiotu ich działalności i składu osobowego. Przewodniczący St. Kossakowski odczytał zebranym propozycję składu poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu, kierując się akcesem wyrażonym przez radnych: Wolę uczestniczenia w pracach Komisji Budżetowej wyrazili następujący radni: Antoni Cybula, Stanisław Kossakowski, Leszek Czyżewski, Waldemar Tadeusz Wieczorek, Sławomir Jan Ginel, Jan Zawadzki, Krzysztof Waszkiewicz, Alicja Rutkowska, Jarosław Augustowski, Ewelina Ajdyn, Krystyna Jankowska, Tomasz Dudziński. Wolę uczestniczenia w pracach Komisji Polityki Społecznej wyrazili następujący radni: Jarosław Augustowski, Waldemar Tadeusz Wieczorek, Krzysztof Waszkiewicz, Waldemar Remfeld, Radosław Trzciński, Ewelina Ajdyn, Tomasz Dudziński. Wolę uczestniczenia w pracach Komisji Polityki Gospodarczej wyrazili następujący radni: Antoni Cybula, Leszek Czyżewski, Jan Zawadzki, Sławomir Jan Ginel, Waldemar Remfeld, Alicja Rutkowska, Ewelina Ajdyn, Krystyna Jankowska. Przewodniczący St. Kossakowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia ww. uchwały, w wyniku głosowania Rada Powiatu Grajewskiego jednogłośnie, 14 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr I/5/14 8

9 w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Grajewskiego, określenia przedmiotu ich działalności i składu osobowego. Uchwała stanowi Załącznik do niniejszego protokołu. Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Grajewskiego. Przewodniczący St. Kossakowski poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur. Wicestarosta A. Rutkowska zgłosiła kandydaturę radnej K. Jankowskiej na przewodniczącą Komisji Budżetowej. Radna E. Ajdyn zgłosiła kandydaturę R. Trzcińskiego na przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej. Radny J. Zawadzki zgłosił kandydaturę E. Ajdyn na przewodniczącą Komisji Polityki Gospodarczej. Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący St. Kossakowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia ww. uchwały, w wyniku głosowania Rada Powiatu Grajewskiego 10 głosami za, przy 3 wstrzymujących się i 1 przeciw przyjęła Uchwałę Nr I/6/14 w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Grajewskiego. Uchwała stanowi Załącznik do niniejszego protokołu. Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Starosta J. Augustowski zgłosił kandydaturę radnego S.J. Ginela na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Radny S.J. Ginel wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Do składu Komisji Rewizyjnej radna K. Jankowska zaproponowała radną E. Ajdyn. Radna E. Ajdyn zgłosiła kandydaturę radnej K. Jankowskiej. Starosta J. Augustowski zgłosił kandydaturę radnego R. Trzcińskiego. Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący St. Kossakowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia ww. uchwały, w jego wyniku Rada Powiatu Grajewskiego jednogłośnie, 14 głosami za przyjęła Uchwałę Nr I/7/14 w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Uchwała stanowi Załącznik do niniejszego protokołu. Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania starosty grajewskiego. Radni nie zgłosili żadnych pytań. Przewodniczący St. Kossakowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia ww. uchwały, w jego wyniku Rada Powiatu Grajewskiego 13 głosami za, przy 1 wstrzymującym się, (starosty J. Augustowskiego) przyjęła Uchwałę Nr I/8/14 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania starosty grajewskiego. Uchwała stanowi Załącznik do niniejszego protokołu. Następnym punktem porządku obrad były: SPRAWY RÓŻNE. 9

10 Starosta J. Augustowski poinformował zebranych, iż komisje w ciągu 14. dni od daty otrzymania materiałów odbywają posiedzenia, na których formułują na piśmie opinie o projekcie budżetu. Opinie komisji stałych przedstawiane są następnie Komisji Budżetowej, która w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich otrzymania, formułuje ostateczną opinię o projekcie budżetu i przedkłada ją Zarządowi Powiatu oraz przewodniczącemu Rady Powiatu. Starosta dodał, że spotkanie opłatkowe w tym roku odbędzie w Zespole Szkół w Niećkowie w dniu r., godzina nie została jeszcze ustalona. Radna K. Jankowska w imieniu wójta gminy Radziłów R. Ziemkiewicza podziękowała Radzie Powiatu, staroście i wicestaroście za efektywną współpracę, szczególnie jeżeli chodzi o realizację inwestycji; dodała, że liczy, iż ta współpraca będzie kontynuowana. Przewodniczący St. Kossakowski przypomniał zebranym, iż zgodnie z art.25c ust.4 ustawy o samorządzie powiatowym, radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30. dni od dnia złożenia ślubowania. Druki oświadczeń majątkowych zostaną przesłane radnym em. Pan W. Grochowski w imieniu posła Edmunda Borawskiego, swoim własnym oraz zarządu PSL serdecznie pogratulował radnym; wyraził nadzieję, że wszystkie wybrane organy będą dobrze wypełniały swoje funkcje. Zadeklarował wszelkiego rodzaju pomoc na niwie politycznej i gospodarczej. Życzył sukcesów w pozyskiwaniu jak największych funduszy unijnych, wytrwałości i współpracy. Pani E. Zyskowska, mieszkanka powiatu, poinformowała o swojej obietnicy, złożonej w kampanii wyborczej, że swoją pierwszą dietę przekaże na wsparcie leczenia i rehabilitacji Aurelii Grygo i z podobną prośbą zwróciła się do radnych. W związku z tym, że porządek sesji został wyczerpany, przewodniczący zamknął obrady I sesji Rady Powiatu Grajewskiego V kadencji. Protokołowała Przewodniczący Joanna B. Ramotowska Stanisław Kossakowski Czas trwania posiedzenia: godz

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO zwołanej postanowieniem Nr 49/14 z dnia 25 listopada 2014 r. przez Komisarza Wyborczego w Słupsku, która odbyła się 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.45 W sesji uczestniczyli zaproszeni goście

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu.

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. 1 P R O T O K Ó Ł Nr I.2014 I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. Czas trwania posiedzenia : 10 00-12 10 Obecni : - radni według

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Głosowanie

Bardziej szczegółowo

R A D A G M I N Y O Ł A W A

R A D A G M I N Y O Ł A W A R A D A G M I N Y O Ł A W A P R O T O K Ó Ł nr I/2014 I z inauguracyjnej sesji RADY GMINY OŁAWA, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. 1 P R O T O K Ó Ł nr I/2014 z inauguracyjnej sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

I Sesja V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego rozpoczęła się o godz Przed jej rozpoczęciem odegrany został Hymn Państwowy.

I Sesja V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego rozpoczęła się o godz Przed jej rozpoczęciem odegrany został Hymn Państwowy. Protokół nr I/2014 z I sesji V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego I Sesja V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad:

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad: Protokół Nr I/2010 z obrad I sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu 30 listopada 2010 r. od godz. 13 30 do godz. 15 20 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie. Obecnych wg listy obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo.

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. PROTOKÓŁ Nr I/10 Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. Obradom przewodniczył Pan Józef Michta najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 15 00 Na 15-to osobowy

Bardziej szczegółowo

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego Protokół Nr I/2014 z I zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Godzina rozpoczęcia 13 00 Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne.

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. Po odmówieniu modlitwy otwarcia obrad I sesji Rady Gminy Poświętne o godzinie 9- tej

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku BRM.0002.I.2014 P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/14 z I sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28 listopada 2014 r.

Protokół nr I/14 z I sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. Protokół nr I/14 z I sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji 2. Wręczenie radnym zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju 3. Złożenie ślubowania

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30 Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny 14.00 do godziny 15.30 Stan radnych Rady Gminy 15 Obecnych na sesji w trakcie głosowań 14 Sesja Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych.

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. W Sesji uczestniczyli także zaproszeni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2002 z przebiegu sesji zwyczajnej nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 18 listopada 2002r. (sesja inauguracyjna)

PROTOKÓŁ Nr I/2002 z przebiegu sesji zwyczajnej nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 18 listopada 2002r. (sesja inauguracyjna) PROTOKÓŁ Nr I/2002 PROTOKÓŁ Nr I/2002 z przebiegu sesji zwyczajnej nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 18 listopada 2002r. (sesja inauguracyjna) Obecni: zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 sporządzony na I sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji ) w dniu 27 listopada 2014 roku

PROTOKÓŁ NR I/2014 sporządzony na I sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji ) w dniu 27 listopada 2014 roku BR 0002.1.2014 Radomsko, dnia 27 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/2014 sporządzony na I sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji 2014 2018) w dniu 27 listopada 2014 roku Rozpoczęcie obrad sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 01.12.2014 r. w Urzędzie Gminy Lipusz Ad. 1 Obrady sesji rozpoczęto o godz.14 00. Prowadzeniu obrad I sesji Rady Gminy przewodniczył najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r.

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r. PROTOKÓŁ I/2014 z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 28 listopada 2014r. Obecni zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie Sesji Rady przez radnego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad I Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Bardziej szczegółowo

OOG /10 Władysławów, dnia r.

OOG /10 Władysławów, dnia r. OOG 0052-10/10 Władysławów, dnia 02.12.2010 r. Protokół nr I/10 z I sesji Rady Gminy Władysławów odbytej w dniu 02.12.2010 roku w lokalu Urzędu Gminy we Władysławowie. W posiedzeniu udział wzięli: Radni

Bardziej szczegółowo

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r.

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. RG.0052.1.2014 Susiec, 2014-12-03 PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. Pierwsza sesja siódmej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 1 i 3 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r.

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. 1 Dz-18.0021.1.2014 Podsumowanie: I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Pierwsze posiedzenie siódmej kadencji Rady Gminy Drelów 2014 2018 odbyło się w dniu 1 grudnia 2014 roku świetlicy Urzędu Gminy Drelów.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym "Otwieram I sesję Rady Gminy...".

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym Otwieram I sesję Rady Gminy.... Scenariusz opracowano w oparciu o porządek obrad, zawarty w przykładzie zaproszenia na I sesję rady gminy załączonym do artykułu pt. "Zwołanie I sesji rady jednostki samorządu terytorialnego". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 14 00. Ad.1.Otwarcia sesji dokonał Radny Senior Wiesław Kwaśniewski. Powitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin. głosowania w wyborach trzech członków Zarządu Powiatu w Staszowie przeprowadzonego na sesji w dniu

Regulamin. głosowania w wyborach trzech członków Zarządu Powiatu w Staszowie przeprowadzonego na sesji w dniu Regulamin Załącznik do uchwały Nr II/11/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 grudnia 2010 roku głosowania w wyborach trzech członków Zarządu Powiatu w Staszowie przeprowadzonego na sesji w dniu Rozdział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku.

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku. Protokół Nr I/14 z I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się 1 grudnia 2014r. w sali dawnego dworu Kapituły Krakowskiej ul. Stary Rynek 1 w Pabianicach. Stan radnych 22 Obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 12 00 i trwała do godz. 14 00. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu udział wzięli:

Bardziej szczegółowo

Protokół I Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 1 grudnia 2014 roku. I. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad.

Protokół I Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 1 grudnia 2014 roku. I. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół I Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 1 grudnia 2014 roku I. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Po odegranie hejnału miasta Grzegorz Chwiałkowski, Radny

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Obrady I inauguracyjnej sesji Rady Gminy otworzył Pan Szymon Tomczyk

Bardziej szczegółowo

Kolejno ślubowanie złożyli odpowiednio: Pani Radna Maria Wiśniewska, Pan Radny Janusz Cybulski oraz Pani Radna Aleksandra Szałwińska.

Kolejno ślubowanie złożyli odpowiednio: Pani Radna Maria Wiśniewska, Pan Radny Janusz Cybulski oraz Pani Radna Aleksandra Szałwińska. Protokół nr III/2014 z obrad III sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji odbytej w dniu 23 grudnia 2014 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego Ad. 1 O godzinie 13.30 III sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. głosowania w wyborach starosty Powiatu Staszowskiego przeprowadzonego na sesji w dniu

Regulamin. głosowania w wyborach starosty Powiatu Staszowskiego przeprowadzonego na sesji w dniu Załącznik do Uchwały Nr II/7/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 grudnia 2010 roku Regulamin głosowania w wyborach starosty Powiatu Staszowskiego przeprowadzonego na sesji w dniu Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. Ad. 1 Pierwszą sesję Rady Gminy Dąbrowa otworzył Radny Senior Stanisław Królikowski.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I /14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr I /14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 grudnia 2014 r. Protokół Nr I /14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku

Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku Ustawowy stan radnych - 15 Faktyczny stan radnych - 15 Obecnych radnych - 15 Radni obecni: 1.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku Stan radnych... 15 Obecnych na sesji... 15 Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku

Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku Sesja rozpoczęła się o godz.13 00 i zakończyła się o godz.14 30 Na sesji obecnych było 15 radnych według

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R III/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

P R O T O K Ó Ł N R III/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. P R O T O K Ó Ł N R III/ 2014 z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli : - Radni Miasta Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozdział I Przepisy ogólne

Regulamin. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr XII/62/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 30.09.2015r. Regulamin głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r. przeprowadzonych na sesji w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/14. z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr I/14. z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr I/14 z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3 początek godz. 9 00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku W pierwszej sesji VII Kadencji uczestniczyli radni Rady Gminy według załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr I/14

P r o t o k ó ł Nr I/14 P r o t o k ó ł Nr I/14 Z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Parczewie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Godzina rozpoczęcia 10 00 Godzina zakończenia - 12 50. Na stan 15 radnych, na sesji było obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 27 listopada 2014 r. PORZĄDEK OBRAD :

PROTOKÓŁ Nr I z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 27 listopada 2014 r. PORZĄDEK OBRAD : BRM.0002.13.2014 PROTOKÓŁ Nr I.2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 27 listopada 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury w Pruszkowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2016-2019 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I /06 z sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 27 listopada 2006 r.

PROTOKÓŁ Nr I /06 z sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 27 listopada 2006 r. R A D A M I E J S K A w Z W I E R Z Y Ń C U ================================================== PROTOKÓŁ Nr I /06 z sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 27 listopada 2006 r. Zwierzyniec, listopad 2006

Bardziej szczegółowo

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad.

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad. Protokół Nr II/2014 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, przy ul. Szkolnej 25. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 10.00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I.14. do protokołu).

Protokół nr I.14. do protokołu). Protokół nr I.14 z obrad I Sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniach: 1 grudnia 2014 roku w godzinach 8 00-9 35 3 grudnia 2014 roku w godzinach 13 00-15 01 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ II SESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE kadencji

PROTOKÓŁ II SESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE kadencji Dz.16.0021.1.2.2014 PROTOKÓŁ II SESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE kadencji 2014-2018 II sesja Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce zwołana w trybie nadzwyczajnym odbyła się w dniu 22 grudnia 2014 r. w godz. 18.15-20.50

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY GMINY GORZYCE odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY GMINY GORZYCE odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY GMINY GORZYCE odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. I sesja Rady Gminy Gorzyce poprzedzona została mszą świętą, która została odprawiona o godz. 12.30 w kościele parafialnym w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr/4/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 01 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr/4/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 01 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr/4/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sulejowie Na podstawie art. 19 ust.

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym I Inauguracyjną sesję Rady Gminy w Dobryszycach w dniu 01 grudnia 2014 r. otworzyła Pani Urszula Półrola - najstarsza wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/14 z I sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku.

Protokół Nr 1/14 z I sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku. Protokół Nr 1/14 z I sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku. I sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. Sesje rozpoczęto o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr II/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

PROTOKÓŁ Nr II/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. PROTOKÓŁ Nr II/10 z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. Sesja Rady Gminy Wodzisław trwała od godziny 12 00 do godziny 12 32. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z I SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 02 grudnia 2010r.

PROTOKÓŁ z I SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 02 grudnia 2010r. PROTOKÓŁ z I SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 02 grudnia 2010r. Porządek obrad : 1. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze radnych i wójta. 2. Ślubowanie radnych.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 11.00 do 13.00. Obradom przewodniczyli kolejno: 1. Przewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr XVII/2016 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/10 Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 listopada 2010r.

Protokół Nr I/10 Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 listopada 2010r. Protokół Nr I/10 Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 listopada 2010r. początek posiedzenia - godz. 16.00 Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku Pan Arkadiusz Piotrowski wręczył zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

BR.0041/3/2010 Nowa Sól,

BR.0041/3/2010 Nowa Sól, BR.0041/3/2010 Nowa Sól, 2010-12-22 Protokół Nr III/2010 z III Nadzwyczajnej Sesji IV kadencji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku. III - Nadzwyczajna Sesja IV kadencji Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR I/9/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR I/9/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR I/9/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach członków Zarządu Powiatu Toruńskiego Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku o godzinie 14.00 w sali obrad Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. Sesję Rady Miejskiej Tomaszowa

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mogilnie Jakub Lisek udzielił głosu radnemu Rady Miejskiej w Mogilnie Grzegorzowi Stochlińskiemu.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mogilnie Jakub Lisek udzielił głosu radnemu Rady Miejskiej w Mogilnie Grzegorzowi Stochlińskiemu. Protokół nr III / 08 sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mogilnie, która odbyła się 3 czerwca 2008 w sali 22 Urzędu Miejskiego w Mogilnie w godzinach od 17.00 do 18.30. Przewodniczący Młodzieżowej Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/14 Z SESJI RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO w dniu 22 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR II/14 Z SESJI RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO w dniu 22 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR II/14 Z SESJI RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO w dniu 22 grudnia 2014 r. Przewodniczący St. Kossakowski otworzył II sesję Rady Powiatu Grajewskiego o godz. 12 00 dnia 22. grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokołowała Helena Łabuz inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej. Czas trwania sesji : od godz do godz

Protokołowała Helena Łabuz inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej. Czas trwania sesji : od godz do godz Protokół Nr II/2014 z II sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu 8 grudnia 2014r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 2. Obradom sesji przewodniczyła p.agnieszka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII /38/15 Rady Gminy Tereszpol z dnia 26 czerwca 2015

Uchwała Nr VIII /38/15 Rady Gminy Tereszpol z dnia 26 czerwca 2015 Uchwała Nr VIII /38/15 Rady Gminy Tereszpol z dnia 26 czerwca 2015 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w Radzie Gminy Tereszpol w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach od 2016

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 I Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 1 grudnia 2014 roku

Protokół Nr I/2014 I Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 1 grudnia 2014 roku Protokół Nr I/2014 I Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 1 grudnia 2014 roku Posiedzenie trwało od godziny 12-tej do godziny 14.00 i odbywało się w sali narad Starostwa Powiatowego w Chojnicach. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I / 1 / 2014 z przeprowadzonej sesji Rady Miejskiej w Cedyni w dniu 01 grudnia 2014r.

PROTOKÓŁ NR I / 1 / 2014 z przeprowadzonej sesji Rady Miejskiej w Cedyni w dniu 01 grudnia 2014r. PROTOKÓŁ NR I / 1 / 2014 z przeprowadzonej sesji Rady Miejskiej w Cedyni w dniu 01 grudnia 2014r. Przed rozpoczęciem I sesji Rady Miejskiej w Cedyni ustępujący Burmistrz Adam Zarzycki serdecznie podziękował

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 3 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 3 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/ 91/15 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 24 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/ 91/15 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 24 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/ 91/15 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mogilnie Na podstawie art. 19 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 5 października 2015 r.

Uchwała nr XVI Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 5 października 2015 r. Załącznik do uchwały Nr XVI.149.2015 Uchwała nr XVI.149.2015 Rady Miejskiej z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku

Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku Obecni: radni oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących

Bardziej szczegółowo

Protokół z I Sesji Rady Gminy Kowiesy odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/2014

Protokół z I Sesji Rady Gminy Kowiesy odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/2014 P R O T O K Ó Ł Nr I/2014 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kowiesy Początek Sesji godzina 10.00 Zakończenie godzina 11.15 Ustawowy stan radnych -

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I

P R O T O K Ó Ł Nr I P R O T O K Ó Ł Nr I z obrad I sesji Rady Gminy Sieroszewice odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Punkt 1 Otwarcie obrad: Otwarcia obrad I sesji dokonała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II z sesji Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 9 grudnia 2014 r. godz.14.00

Protokół Nr II z sesji Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 9 grudnia 2014 r. godz.14.00 Protokół Nr II z sesji Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 9 grudnia 2014 r. godz.14.00 Pan Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mastalerz powitał radnych, sołtysów, Wójta Gminy Sieciechów, Kazimierza Pochylskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

11. Janusz Marian Marcinkiewicz.

11. Janusz Marian Marcinkiewicz. PROTOKÓŁ NR VI/11 Z SESJI RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO w dniu 22 kwietnia 2011 r. Przewodniczący St. Kossakowski otworzył VI. sesję Rady Powiatu Grajewskiego o godz. 9 00 dnia 22 kwietnia 2011 r. w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r.

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Przewodniczący Rady Gminy kadencji 1998-2002 - Jan Rączkowski otworzył obrady I Inauguracyjnej Sesji nowo wybranej Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/06. z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych.

PROTOKÓŁ NR I/06. z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. PROTOKÓŁ NR I/06 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. W

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA, r.

KOŚCIERZYNA, r. II SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, 10.12.2014 r. Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Derra Kościerzyna, dnia 2 grudnia 2014 r. RZP-R.0002.17.1.2014 Pani/Pan Zwołuję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/14 sesji Rady Miejskiej w Mogilnie, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Mogilnie w godz

Protokół nr I/14 sesji Rady Miejskiej w Mogilnie, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Mogilnie w godz Protokół nr I/14 sesji Rady Miejskiej w Mogilnie, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Mogilnie w godz. 10.00-11.45 Odtworzono hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Radna senior

Bardziej szczegółowo

XX Sesja Rady Powiatu Wrocławskiego IV kadencji. Protokół z dnia 15 listopada 2013 roku. nr XX/13

XX Sesja Rady Powiatu Wrocławskiego IV kadencji. Protokół z dnia 15 listopada 2013 roku. nr XX/13 XX Sesja Rady Powiatu Wrocławskiego IV kadencji Protokół z dnia 15 listopada 2013 roku nr XX/13 XX Sesja Rady Powiatu Wrocławskiego miała miejsce w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/12/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr XXIX/12/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 19 kwietnia 2017 r. Uchwała Nr XXIX/12/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego rady Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

PROTOKÓŁ NR I/14. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. PROTOKÓŁ NR I/14 I Sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym. Posiedzenie sesji rozpoczęło się o godz. 9.00, a zakończyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu 16.06.2016r. W zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/17 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 25 maja 2017 roku

Protokół Nr XXII/17 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 25 maja 2017 roku Protokół Nr XXII/17 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 25 maja 2017 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła XXII sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała

Bardziej szczegółowo

Protokół IX/2015. Przewodniczący Klubu Gospodarni dla Miasta Radny Krzysztof Jahn zawnioskował o 10 minutową przerwę.

Protokół IX/2015. Przewodniczący Klubu Gospodarni dla Miasta Radny Krzysztof Jahn zawnioskował o 10 minutową przerwę. Protokół IX/2015 z posiedzenia IX sesji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie, odbytej w dniu 08 kwietnia 2015 r. godz. 14 00 w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo