3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa"

Transkrypt

1 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia Mierzwa, dr Czesława Pilarska, dr Bogusława Puzio-Wacławik D EX, FX, GX, MX, ZX, B 1, 2 60/60 D IX B 1,2 30/60 I TX B 1 30/30 W FX, ZX B 1, 2 60/60 Z EX, FX, IX, ZX B 1, 2 16/32 Z TX B 1 15/10 uzupełniające: Finanse, Historia myśli ekonomicznej, Polityka ekonomiczna 8. Tezy przedmiotu: Przedmiot badań ekonomii. Metodologia ekonomii. Potrzeby a działalność gospodarcza. Wybór ekonomiczny. Koszty alternatywne. Racjonalność gospodarowania. Systemy społeczno-gospodarcze. Pieniądz w gospodarce rynkowej. Teoria rynku. Teoria zachowania gospodarstwa domowego. Teoria przedsiębiorstwa. Spółki. Teoria produkcji. Wybór metody wytwarzania w przedsiębiorstwie. Teoria kosztów. Struktury rynkowe (konkurencja, monopol, oligopol). Rynek papierów wartościowych. Giełda. Rynek pracy. Płace. Renta. Procent. Zysk ekonomiczny. Ingerencja państwa w mechanizm rynkowy. E-002 Katedra Makroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Ekonomia dobrobytu 2. Prowadzący: dr Urszula Lorenowicz M ZX: ZE, ZF, ZL, ZM, ZP, ZR, ZT B 1 30/0 poprzedzające: Makroekonomia, Mikroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Geneza i rozwój teorii ekonomii dobrobytu. Kryteria dobrobytu społecznego: optimum konsumenta, optimum producenta, kryteria podziału dochodu narodowego. Funkcja dobrobytu społecznego: funkcja ekonomiczna A. Bergssona, funkcja społeczna A. Arrowa. Teoria wyboru społecznego. Ekonomia dobrobytu a praktyka gospodarcza: państwo dobrobytu na przykładzie Szwecji, społeczna gospodarka rynkowa na przykładzie RFN. Ekonomia dobrobytu a rola współczesnego państwa. E-003 Katedra Makroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Ekonomia matematyczna 2. Prowadzący: dr Mirosław Raczyński

2 28 D EX C 5 20/10 D EX: EA, EI, EN C 6 20/10 poprzedzające: Makroekonomia, Matematyka, Mikroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Matematyczna teoria popytu. Funkcja popytu. Teoria produkcji. Modele matematyczne przedsiębiorstwa. Modele rynku. Modele równowagi ogólnej. Równowaga ogólna a optimum Pareto. Proste modele wzrostu gospodarczego. Modele cyklu koniunkturalnego. Modele typu input-output. E-004 Katedra Makroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Ekonomia II 2. Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Wojtyna, prof. AE dr hab. Bogumiła Szopa, prof. AE dr hab. Michał Gabriel Woźniak, dr Katarzyna Glinka, dr Barbara Kieniewicz, dr Jan Kultys, dr Urszula Lorenowicz, dr Mirosław Raczyński, dr Zbigniew Stańczyk M MX: MH B 1 15/15 S EX: ED, EL; GX: GM, GS; MX: ME, MG, MH, MZ B 1 10/10 S FX B 1 10/20 S ZX: ZE, ZF, ZL, ZM, ZP, ZR, ZT B 1 8/12 poprzedzające: Makroekonomia, Mikroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Systemy ekonomiczne. Niesprawność gospodarki w procesie urynkowienia. Docelowy model rynku. Wnioski z teorii ekonomii dla gospodarki w trakcie urynkowienia. Wspólne i specyficzne cechy polityki budżetowej, fiskalnej, monetarnej, restrukturyzacji w gospodarkach o rozwiniętym rynku i w trakcie budowy rynków. Przyczyny i sposoby przeciwdziałania bezrobociu, inflacji, zadłużeniu państwa. Granice interwencjonizmu. E-005 Katedra Makroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Makroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Wojtyna, prof. AE dr hab. Bogumiła Szopa, prof. AE dr hab. Michał Gabriel Woźniak, dr Katarzyna Glinka, dr Barbara Kieniewicz, dr Jan Kultys, dr Urszula Lorenowicz, dr Mirosław Raczyński, dr Zbigniew Stańczyk D EX; GX; ZX B 3, 4 60/30 D MX B 3, 4 45/45 D TX B 2 30/30 W FX, ZX B 2 30/30

3 29 Z TX B 2 15/10 poprzedzające: Mikroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Mierniki zjawisk makroekonomicznych. Model krótko i długookresowy. Wahania cykliczne a wzrost gospodarczy. Przyczyny i skutki inflacji. Przyczyny bezrobocia. Związki między inflacją i bezrobociem krzywa Philipsa. Model IS-LM. Skutki deficytu budżetowego i długu publicznego. Skuteczność polityki makroekonomicznej w gospodarce zamkniętej i otwartej. Główne szkoły współczesnej makroekonomii. E-006 Katedra Makroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Makroekonomia II 2. Prowadzący: prof. AE dr hab. Michał Gabriel Woźniak M FX B 1 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Warunki sprawności systemów ekonomicznych analiza porównawcza. Niesprawność gospodarki w procesie urynkowienia. Docelowy model rynku społeczna gospodarka rynkowa. Wnioski z teorii ekonomii dla gospodarki w trakcie urynkowienia. Wspólne i specyficzne cechy polityki makroekonomicznej (budżetowej, monetarnej), mikroekonomicznej (restrukturyzacji handlowej i dochodowej) w gospodarkach rozwiniętym rynku i w trakcie budowy rynków. Przyczyny i sposoby przeciwdziałania bezrobociu, inflacji i deficytom (budżetowemu, handlowemu i obrotów bieżących). Granice interwencjonizmu. E-007 Katedra Makroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: dr Jan Kultys Z GX B 1, 2 20/30 Z IX, ZX B 1, 2 16/32 uzupełniające: Finanse 8. Tezy przedmiotu: Racjonalność działalności gospodarczej. Potrzeby. Wybór ekonomiczny. Koszty alternatywne. Pieniądz. Popyt. Ceny. Gospodarstwo domowe. Rynek. Spółka. Teoria produkcji. Produkcyjność całkowita, krańcowa i przeciętna. Izokwanta. Koszt przeciętny i krańcowy. Monopol. Oligopol. Konkurencja. Papiery wartościowe. Giełda. Rynek pracy. Płace. Renta. Procent. Zysk ekonomiczny. System gospodarczy. Interwencjonizm państwowy. E-008 Katedra Makroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Polityka dochodowa w Polsce na tle procesów integracyjnych 2. Prowadzący: prof. AE dr hab. Bogumiła Szopa

4 30 3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa S FX S2 3 10/0 poprzedzające: Polityka gospodarcza, Procesy integracyjne uzupełniające: Międzynarodowe porównania gospodarcze, Zarządzanie personelem 8. Tezy przedmiotu: Istota i znaczenie polityki dochodowej. Ekonomiczne i społeczne aspekty polityki dochodowej. Narzędzia sterowania dochodami. Główne modele polityki podziału dochodów. Ewolucja polityki dochodowej w Polsce. Możliwości i zakres oddziaływania na poziom i relacje wynagrodzeń. System negocjacyjny i jego znaczenie. Kształtowanie dochodów ze świadczeń społecznych. Główne kierunki zmian w płaszczyźnie dochodów. Możliwość i zasadność wykorzystania doświadczeń krajów Unii Europejskiej. Europejska Karta Socjalna i jej znaczenie. Luka rozwojowa dzieląca Polskę i kraje unijne. Podstawowe wymogi członkostwa stawiane krajom stowarzyszonym z Unią Europejską. E-009 Katedra Makroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Polityka państwa wobec wybranych branż i usług 2. Prowadzący: dr Mirosław Raczyński S FX S2 4 10/0 poprzedzające: Ekonomia II 8. Tezy przedmiotu: Ekonomia regulacji monopoli naturalnych. Optymalna regulacja firmy jednoproduktowej. Optymalna regulacja firmy wieloproduktowej. Metody kontroli cen. Pułapy cenowe (metoda RPI X). Studia przypadków poszczególnych branż: telekomunikacja, energetyka, gazownictwo, wodociągi i kanalizacja. Usługi użyteczności publicznej w Polsce. E-010 Katedra Makroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Proces integracji monetarnej krajów Unii Europejskiej (Europejska integracja monetarna) 2. Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Wojtyna D EX: EA, EI, EN S2 8 30/0 D MX: ME, MG, MH, MZ S2 6 lub 8 30/0 D MX: ME S2 9 30/0 S MX: ME S2 3 10/0 poprzedzające: Jednolity rynek europejski, Międzynarodowe stosunki finansowe i walutowe 8. Tezy przedmiotu: Trylemat polityki ekonomicznej w gospodarce otwartej. Teoria optymalnego obszaru walutowego a tzw. nowe podejście do integracji walutowej. Ekonomia kryteriów z Maastricht oraz paktu Stabilności i Wzrostu. Wady i zalety rozwiązań instytucjonalnych Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Lekcje z funkcjonowania i kryzysu Europejskiego Systemu Walutowego. Przewidywane a rzeczywiste skutki dotychczasowego funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej. Potencjalne skutki członkostwa w strefie euro dla różnych grup podmiotów gospodarczych w Polsce.

5 31 E-011 Katedra Makroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Rynek pracy 2. Prowadzący: prof. AE dr hab. Bogumiła Szopa S EX: EL S2 4 10/0 poprzedzające: Makroekonomia, Mikroekonomia uzupełniające: Procesy integracyjne 8. Tezy przedmiotu: Istota rynku pracy i jego funkcje. Problemy równowagi na rynku pracy. Bezrobocie; współczesne teorie bezrobocia: teoria bezrobocia równowagi, teoria poszukiwań na rynku pracy, bezrobocie w nowej ekonomii keynesowskiej. Elastyczność i deregulacja rynku pracy. Polityka państwa wobec rynku pracy. Mechanizm powstawania bezrobocia w Polsce. Charakterystyka polskiego rynku pracy. Rynek pracy w wybranych krajach świata, głównie Unii Europejskiej. Wpływ integracji na polski rynek pracy (asymetria integracji). E-012 Katedra Makroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Teoria wzrostu gospodarczego 2. Prowadzący: prof. AE dr hab. Michał G. Woźniak M ZX: ZE, ZF, ZL, ZM, ZP, ZR, ZT B 2 30/0 poprzedzające: Makroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Wzrost. Rozwój pojęcie, rodzaje, pomiar, świadectwa empiryczne, Polska na tle świata. Fundamentalne warunki, czynniki, bariery i granice wzrostu gospodarczego. Tradycyjne modele wzrostu gospodarczego: keynesowskie (Harroda, Domara), klasyczne (Solowa), endogeniczne modele wzrostu (rozwinięte wersje modelu Solowa). Wahania tempa wzrostu gospodarczego: podejście keynesowskie, klasyczne, teorii realnego cyklu koniunkturalnego. Rola państwa w kształtowaniu dynamiki gospodarczej: dylematy polityki fiskalnej w teorii i w praktyce, dylematy polityki monetarnej w teorii i praktyce, dylematy polityki mikroekonomicznej. E-013 Katedra Makroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Wstęp do makroekonomii 2. Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Wojtyna, prof. AE dr hab. Bogumiła Szopa, prof. AE dr hab. Michał Gabriel Woźniak, dr Katarzyna Glinka, dr Barbara Kieniewicz, dr Dorota Kawiorska, dr Jan Kultys, dr Urszula Lorenowicz, dr Mirosław Raczyński, dr Zbigniew Stańczyk Z EX; FX; IX; ZX B 3, 4 12/20 Z GX B 3,4 20/20 poprzedzające: Mikroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Niesprawności rynku. Rola państwa w kierowaniu rynkiem. Rachunek dochodu narodowego. Determinanty dochodu narodowego w modelu keynesowskim. Rola polityki fiskalnej i monetarnej w kształtowaniu dochodu

6 32 narodowego. Model IS-LM. Model klasyczny. Inflacja i bezrobocie rodzaje, przyczyny powstawania, metody i środki przeciwdziałania. E-014 Katedra Teorii Ekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Ekonomia II 2. Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Lis, prof. dr hab. Jan Siekierski, dr Andrzej Adamczyk, dr Małgorzata Gajda, dr Dorota Kawiorska, dr Aleksander Kowalski, dr Paweł Zamora D EX: B 3, 4 60/30 M EX: ED, EG, EI, EL B 1 15/15 S EX: EA, ED, EG, EI, EL; GX: GS; MX: ME, MG B 1 10/10 S FX B 1 10/20 S ZX: ZP, ZT, ZR, ZF, ZL, ZM B 1 8/12 poprzedzające: Wstęp do makroekonomii, Wstęp do mikroekonomii uzupełniające: Finanse, Polityka ekonomiczna 8. Tezy przedmiotu: Makroekonomia keynesowska a makroekonomia klasyczna. Budżet państwa, deficyt budżetowy i dług publiczny. Pieniądz i współczesny system bankowy. Analiza równowagi na rynku dóbr i usług oraz na rynku pieniądza (model IS-LM). Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na stabilizację gospodarczą. Model gospodarki otwartej-analiza równowagi zewnętrznej. Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce otwartej, polityka kursu walutowego. Równowaga długookresowa-procesy dostosowań w modelu klasycznym. Wzrost gospodarczy-współczesne modele wzrostu. Polityka oddziaływania na podaż globalną. Główne nurty we współczesnej ekonomii. Kontrowersje wokół roli państwa. Transformacja gospodarcza-próby ujęcia teoretycznego. E-015 Katedra Teorii Ekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw publicznych 2. Prowadzący: dr Aleksander Kowalski D EX: EA S1 8 15/15 S EX: EA S2 3 10/0 poprzedzające: System administracji publicznej, Teoria gospodarki publicznej uzupełniające: Finanse publiczne, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 8. Tezy przedmiotu: Zakres gospodarki publicznej. Typy podmiotów gospodarczych w sektorze publicznym. System ekonomiczno-finansowy jednostek i zakładów budżetowych. Organy przedsiębiorstwa państwowego. System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstwa państwowego. Spółka Skarbu Państwa (Gminy) zarządzanie i system ekonomicznofinansowy. Prywatyzacja zadań publicznych. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw.

7 33 E-016 Katedra Teorii Ekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Makroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Lis, dr Andrzej Adamczyk, dr Małgorzata Gajda, dr Dorota Kawiorska, dr Aleksander Kowalski, dr Paweł Zamora D EX B 3, 4 60/30 D FX B 3, 4 45/45 D TX B 2 30/30 I TX B 2 30/30 W FX; ZX B 2 30/30 Z TX B 2 15/10 poprzedzające: Mikroekonomia uzupełniające: Finanse, Historia myśli ekonomicznej, Polityka ekonomiczna 8. Tezy przedmiotu: Ogólna charakterystyka makroekonomii. Model ruchu okrężnego. Rachunek dochodu narodowego. Globalny popyt, globalna podaż, równowaga makroekonomiczna (model AS-AD). Makroekonomia keynesowska a makroekonomia klasyczna. Model zagregowanych wydatków i dochodów. Budżet państwa, deficyt budżetowy i dług publiczny. Pieniądz i współczesny system bankowy. Analiza równowagi na rynku dóbr i usług oraz na rynku pieniądza (model IS-LM). Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej. Model gospodarki otwartej-analiza równowagi zewnętrznej. Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce otwartej, polityka kursu walutowego. Rynek pracy analiza równowagi. Równowaga długookresowa-procesy dostosowań w modelu klasycznym. Cykl koniunkturalny i wzrost gospodarczy, modele wzrostu. Bezrobocie przyczyny, skutki, sposoby przezwyciężania. Inflacja przyczyny, skutki, sposoby przezwyciężania, główne teorie inflacji. Główne nurty we współczesnej ekonomii. Kontrowersje wokół roli państwa. Transformacja gospodarcza próby ujęcia teoretycznego. D. Kawiorska Ogólna charakterystyka makroekonomii. Model ruchu okrężnego. Rachunek dochodu narodowego. Globalny popyt, globalna podaż, równowaga makroekonomiczna (model AS-AD). Makroekonomia keynesowska a makroekonomia klasyczna. Model zagregowanych wydatków i dochodów. Budżet państwa, deficyt budżetowy i dług publiczny. Pieniądz i współczesny system bankowy. Analiza równowagi na rynku dóbr i usług oraz na rynku pieniądza (model IS-LM). Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej. Model gospodarki otwartej analiza równowagi zewnętrznej (model IS-LM-BP, model Fleminga-Mundella). Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce otwartej, polityka kursu walutowego. Rynek pracy analiza równowagi. Równowaga długookresowa-procesy dostosowań w modelu klasycznym. Cykl koniunkturalny i wzrost gospodarczy, modele wzrostu. Bezrobocie przyczyny, skutki, sposoby przezwyciężania. Inflacja-przyczyny, skutki, sposoby przezwyciężania, główne teorie inflacji. Główne nurty we współczesnej ekonomii. Kontrowersje wokół roli państwa. Transformacja gospodarcza próby ujęcia teoretycznego. E-017 Katedra Teorii Ekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: dr Andrzej Adamczyk, dr Małgorzata Gajda, dr Paweł Zamora D TX B 1 30/30 I TX B 1 30/30 Z FX; ZX B 1, 2 16/32 Z TX B 1 15/10

8 34 uzupełniające: Historia myśli ekonomicznej, Makroekonomia, Organizacja zarządzania, Prawo, Wstęp do makroekonomii 8. Tezy przedmiotu: D, I: Wprowadzenie do ekonomii i gospodarki. Działalność gospodarcza Systemy gospodarcze i pojęcie własności. Mechanizm rynkowy. Reakcja uczestników rynku na zmiany ceny i dochodów oraz innych czynników. Teoria zachowania gospodarstwa domowego. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Warunki maksymalizacji rynku. Modele rynku. Rynek czynników produkcji praca, kapitał, ziemia Z-TX: Miejsce ekonomii w systemie wiedzy naukowej. Potrzeby jako motyw działalności gospodarczej. Uniwersalne problemy dla każdego społeczeństwa wynikające z ograniczoności (co i ile wytwarzać, jak wytwarzać, i dla kogo wytwarzać). Mechanizm rynkowy. Reakcja uczestników rynku na zmiany cen i dochodów oraz innych czynników. Teoria zachowania gospodarstwa domowego (konsumenta). Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Warunki maksymalizacji zysku. Modele rynku struktury rynku a ceny, utargi i zyski przedsiębiorstw. Rynek czynników produkcji (pracy, kapitału i ziemi). Z-FX, ZX: Wprowadzenie do ekonomii. Przedmiot ekonomii. Modele i teorie ekonomiczne. Czynniki wytwórcze. Podmioty gospodarcze. Ruch okrężny. Własność i jej rodzaje. Mechanizm rynkowy. Popyt i podaż. Reakcja uczestników rynku na zmiany cen i dochodów. Prawo Engla. Ceny maksymalne i minimalne. Teoria zachowania konsumenta. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Warunki maksymalizacji rynku. Funkcja produkcji. Koszty w przedsiębiorstwie. Modele rynkustruktury rynku. Rynki czynników produkcji (pracy, kapitału i ziemi). E-018 Katedra Teorii Ekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Wstęp do makroekonomii 2. Prowadzący: dr Małgorzata Gajda, dr Dorota Kawiorska, dr Paweł Zamora Z FX; IX; ZX B 3, 4 12/20 Z GX B 3, 4 20/20 poprzedzające: Wstęp do mikroekonomii uzupełniające: Finanse, Historia myśli ekonomicznej, Polityka ekonomiczna, Polityka fiskalna 8. Tezy przedmiotu: Ogólna charakterystyka makroekonomii. Model ruchu okrężnego. Rachunek dochodu narodowego. Globalny popyt, globalna podaż, równowaga makroekonomiczna (model AS-AD). Makroekonomia keynesowska a makroekonomia klasyczna. Model zagregowanych wydatków i dochodów. Budżet państwa, deficyt budżetowy i dług publiczny. Pieniądz i współczesny system bankowy. Analiza równowagi na rynku dóbr i usług oraz na rynku pieniądza (model IS-LM). Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej. Model gospodarki otwartej analiza równowagi zewnętrznej. Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce otwartej, polityka kursu walutowego. Rynek pracy analiza równowagi. Równowaga długookresowa-procesy dostosowań w modelu klasycznym. Cykl koniunkturalny i wzrost gospodarczy, modele wzrostu. Bezrobocie przyczyny, skutki, sposoby przezwyciężania. Inflacja-przyczyny, skutki, sposoby przezwyciężania, główne teorie inflacji. E-019 Katedra Teorii Ekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zdrowiem publicznym 2. Prowadzący: dr Dorota Kawiorska D EX: EA S2 8 15/15

9 35 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Zdrowie i opieka zdrowotna- kwestie teoretyczno-metodologiczne. Finansowanie ochrony zdrowiaproblem alokacji zasobów w sektorze ochrony zdrowia. Dylematy wyboru systemu ochrony zdrowia. Reformy systemów ochrony zdrowia. Finansowanie ochrony zdrowia-determinanty wydatków na ochronę zdrowia. Wydatki na ochronę zdrowia-możliwości i bariery porównań międzynarodowych. System Rachunków Zdrowia (SHA). E-020 Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 1. Nazwa przedmiotu: Historia myśli ekonomicznej 2. Prowadzący: prof. dr hab. Aleksandra Lityńska D EX C 4, 5 45/0 D FX: FB, FP, FR, FS, FU C 7, 8 60/0 D GX B 5 30/0 M EX: ED, EG, EI, EL C 2 15/15 S FX C 4 20/0 S ZX: ZE, ZF, ZL, ZM, ZP, ZR, ZT B 3 20/0 poprzedzające: Historia gospodarcza, Makroekonomia, Mikroekonomia, Polityka ekonomiczna 8. Tezy przedmiotu: Przedmiot historii myśli ekonomicznej. Metodologia nauk ekonomicznych. Uwarunkowania genezy i funkcji poszczególnych teorii od historycznie określonej bazy społeczno-gospodarczej. Myśl ekonomiczna Starożytności. Grecka myśl ekonomiczna. Poglądy ekonomiczne w starożytnym Rzymie. Myśl ekonomiczna Średniowiecza. Wczesnośredniowieczna myśl ekonomiczna. System poglądów Tomasza z Akwinu. Merkantylizm pierwszy samodzielny kierunek myśli ekonomicznej i polityki ekonomicznej. Geneza merkantylizmu. Dwa etapy merkantylizmu. Cechy merkantylizmu w poszczególnych krajach. Fizjokratyzm pierwsza szkoła nauki ekonomii. Tło społeczno ekonomiczne i ustrój polityczny Francji. System fizjokratyczny i jego doktryna. Znaczenie Tablicy Ekonomicznej François Quesnay. Szkoła klasyczna twórcy nauki ekonomii. Charakterystyka epoki. William Petty. Poglądy ekonomiczne Adama Smitha. Twórczość Davida Ricardo. Ekonomia poklasyczna T. R. Malthus i J. B. Say. Poglądy ekonomiczne J. S. Milla. Niemiecka szkoła narodowa i historyczna. Podłoże społeczno gospodarcze. Koncepcje i przedstawiciele. Porównanie szkoły klasycznej ze szkołą historyczną w zakresie metody badań, przedmiotu badań ekonomii, praw ekonomicznych i roli państwa w gospodarce. Kierunek subiektywno marginalny. Szkoła austriacka, szkoła lozańska, szkoła angloamerykańska. Poglądy A. Marshalla. Teorie interwencjonizmu państwowego J. M. Keynesa. Życie i twórczość J. M. Keynesa. System ekonomiczny J. M. Keynesa. Przełomowy charakter teorii J. M. Keynesa. Badania dynamiczne. Teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego. Narzędzia analizy dynamicznej. Wzrost zrównoważony. Model wzrostu zrównoważonego E. Domara. Wzrost niezrównoważony. Cechy luki deflacyjnej i luki inflacyjnej. Paradoks Domara Harroda. Współczesny neoliberalizm. Liberalizm szkoły chicagowskiej: monetaryzm M. Friedmana. Współczesny Keynesizm. Angielska szkoła z Cambridge. Odgałęzienia i nurty postkeynesizmu. Polska myśl ekonomiczna w okresie międzywojennym. Sytuacja polityczna i gospodarcza po odzyskaniu niepodległości. Kierunek historyczny i kierunek teoretyczny. Czołowi przedstawiciele i ich wkład do teorii ekonomii. E-021 Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 1. Nazwa przedmiotu: Rozwój myśli ekonomicznej 2. Prowadzący: prof. dr hab. Aleksandra Lityńska

10 36 S EX: EA, ED, EG, EI, EL C 2 10/0 S EX (SP) C 4 16/0 S GX: GM, GS B 2 10/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Przedmiot historii myśli ekonomicznej. Metodologia nauk ekonomicznych. Uwarunkowania genezy i funkcji poszczególnych teorii od historycznie określonej bazy społeczno-gospodarczej. Myśl ekonomiczna Starożytności. Grecka myśl ekonomiczna. Poglądy ekonomiczne w starożytnym Rzymie. Myśl ekonomiczna Średniowiecza. Wczesnośredniowieczna myśl ekonomiczna. System poglądów Tomasza z Akwinu. Merkantylizm pierwszy samodzielny kierunek myśli ekonomicznej i polityki ekonomicznej. Geneza merkantylizmu. Dwa etapy merkantylizmu. Cechy merkantylizmu w poszczególnych krajach. Fizjokratyzm pierwsza szkoła nauki ekonomii. Tło społeczno-ekonomiczne i ustrój polityczny Francji. System fizjokratyczny i jego doktryna. Znaczenie Tablicy Ekonomicznej François Quesnay. Szkoła klasyczna twórcy nauki ekonomii. Charakterystyka epoki. William Petty. Poglądy ekonomiczne Adama Smitha. Twórczość Davida Ricardo. Ekonomia poklasyczna T. R. Malthus i J. B. Say. Poglądy ekonomiczne J. S. Milla. Niemiecka szkoła narodowa i historyczna. Podłoże społeczno gospodarcze. Koncepcje i przedstawiciele. Porównanie szkoły klasycznej ze szkołą historyczną w zakresie metody badań, przedmiotu badań ekonomii, praw ekonomicznych i roli państwa w gospodarce. Kierunek subiektywno marginalny. Szkoła austriacka, szkoła lozańska, szkoła angloamerykańska. Poglądy A. Marshalla. Teorie interwencjonizmu państwowego J. M. Keynesa. Życie i twórczość J. M. Keynesa. System ekonomiczny J. M. Keynesa. Przełomowy charakter teorii J. M. Keynesa. Badania dynamiczne. Teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego. Narzędzia analizy dynamicznej. Wzrost zrównoważony. Model wzrostu zrównoważonego E. Domara. Wzrost niezrównoważony. Cechy luki deflacyjnej i luki inflacyjnej. Paradoks Domara-Harroda. Współczesny neoliberalizm. Liberalizm szkoły chicagowskiej: monetaryzm M. Friedmana. Współczesny Keynesizm. Angielska szkoła z Cambridge. Odgałęzienia i nurty postkeynesizmu. Polska myśl ekonomiczna w okresie międzywojennym. Sytuacja polityczna i gospodarcza po odzyskaniu niepodległości. Kierunek historyczny i kierunek teoretyczny. Czołowi przedstawiciele i ich wkład do teorii ekonomii. E-022 Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 1. Nazwa przedmiotu: Współczesna myśl ekonomiczna 2. Prowadzący: prof. dr hab. Aleksandra Lityńska D MX: ME, MG, MH, MZ C 8 15/0 M FX C 2 30/0 M MX: MH C 2 15/0 M ZX: ZE, ZF, ZL, ZM, ZP, ZR, ZT C 2 30/0 S MX: ME, MG, MH, MZ, C 2 10/0 poprzedzające: Makroekonomia, Mikroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Twórcy nauki ekonomii politycznej. Kierunek marginalny. Młodsza szkoła historyczna i instytucjonalizm. Spory metodologiczne. Keynesizm. Teorie wzrostu pokeynesowskie i neoklasyczne. Znaczenie i rola dynamiki gospodarczej. Rozwój narzędzi analizy dynamicznej. Modele wzrostu zrównoważonego. Wzrost niezrównoważony luka inflacyjna i deflacyjna. Monetaryzm. Współczesny neoliberalizm.

11 37 E-023 Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1. Nazwa przedmiotu: Gospodarka żywnościowa 2. Prowadzący: dr Danuta Golik D GX: GS S2 8 30/0 S GX: GS S1 3 10/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Plan zagospodarowania a lokalizacja działalności gospodarczej. Teoretyczne podstawy rozmieszczenia i lokalizacji działalności gospodarczej. Klasyczne i nowoczesne czynniki lokalizacji działalności gospodarczej. Podstawowe metody rozmieszczenia działalności gospodarczej. Rozmieszczenie i czynniki lokalizacji przemysłu. Przestrzenne problemy gospodarki żywnościowej. Lokalizacja i czynniki lokalizacji branż przemysłu rolno-spożywczego. Lokalizacja i czynniki lokalizacji obiektów turystycznych. Kryteria lokalizacji sieci usługowej. Perspektywy rozmieszczania gałęzi produkcji w Polsce do 2010 r. E-024 Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1. Nazwa przedmiotu: Instytucje kredytu hipotecznego 2. Prowadzący: dr Danuta Golik D FX: FS S2 9 15/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Budownictwo mieszkaniowe w Polsce i sposoby jego finansowania. List zastawny jako instrument finansowy. Banki hipoteczne w krajach Unii Europejskiej i w Europie Wschodniej. Banki hipoteczne w Polsce, zasady ich tworzenia. Podstawy prawne funkcjonowania w Polsce banków hipotecznych. Perspektywy funkcjonowania w Polsce banków hipotecznych. E-025 Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1. Nazwa przedmiotu: Plan marketingowy firmy. 2. Prowadzący: dr Danuta Golik D ZX: ZT S2 8 15/0 W ZX: ZT S2 5 10/0 Z ZX: ZR S2 7 12/0 Z ZX: ZR S2 6 12/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Marketing. Biznes. Strategie. Firma.

12 38 E-026 Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1. Nazwa przedmiotu: Podstawy polityki przestrzennej 2. Prowadzący: dr Jolanta Teneta-Płotkowiak D EX: EN S2 6 15/15 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Plan zagospodarowania przestrzennego a lokalizacja działalności gospodarczej. Teoretyczne podstawy rozmieszczenia i lokalizacji działalności gospodarczej. Klasyczne i nowoczesne czynniki lokalizacji działalności gospodarczej. Podstawowe metody rozmieszczania działalności gospodarczej. Rozmieszczenie i czynniki lokalizacji przemysłu. Przestrzenne problemy gospodarki żywnościowej. Lokalizacja i czynniki lokalizacji wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego. Lokalizacja i czynniki lokalizacji obiektów turystycznych. Kryteria lokalizacji sieci usługowej. Perspektywy rozmieszczania gałęzi produkcji w Polsce do 2010 r. E-027 Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1. Nazwa przedmiotu: Polityka ekonomiczna 2. Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Prusek, prof. AE dr hab. Lucyna Mączka, dr hab. Kazimierz Zieliński, dr Grażyna Holik, dr Zygmunt Nowak D EX C 4 15/15 D FX: FB, FP, FR, FS, FU B 6 15/15 D GX B 3 30/30 W FX B 3 30/30 M EX: ED, EG, EL C 1 15/0 M EX: EI C 2 15/0 S EX: EA, ED, EG, EI, EL C 1 10/10 S GX: GM, GS B 1 10/10 S MX: MH C 3 10/10 poprzedzające: Makroekonomia, Mikroekonomia uzupełniające: Finanse publiczne 8. Tezy przedmiotu: Funkcje państwa i polityki ekonomicznej w okresie transformacji rynkowej. Ocena procesu transformacji. Prywatyzacja i restrukturyzacja sektorów gospodarki. Polityka makroekonomiczna jej cele i instrumenty. Polityka przemysłowa i innowacyjna. Polityka regionalna. Strategia integracji z Unią Europejską. E-028 Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1. Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza 2. Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Prusek

13 39 3. Forma studiów Kierunek, specjalność 4. Grupa D MX: ME, MG, MH,MZ C 6 15/15 M MX: MH C 2 15/0 S MX: ME, MZ C 3 10/10 S MX: MG C 3 20/0 poprzedzające: Makroekonomia 8. Tezy przedmiotu: Cele i instrumenty polityki gospodarczej. Funkcje państwa. Polityka fiskalna. Polityka pieniężna. Polityka przemysłowa i regionalna. Prywatyzacja. Unia Europejska. E-029 Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1. Nazwa przedmiotu: Prywatyzacja sektora publicznego 2. Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Prusek D GX: GS S1 6 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Cele prywatyzacji. Drogi i ścieżki prywatyzacji. Analizy prywatyzacyjne. Ocena prywatyzacji. E-030 Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1. Nazwa przedmiotu: Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego 2. Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Prusek D GX: GM S2 7 15/15 brak informacji 8. Tezy przedmiotu: brak informacji E-031 Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1. Nazwa przedmiotu: Strategie prywatyzacyjne 2. Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Prusek D GX: GM S1 7 15/0 M FX S1 1 30/0

14 40 S GX: GM, GS S1 4 10/0 poprzedzające: Polityka ekonomiczna, Polityka gospodarcza 8. Tezy przedmiotu: Prywatyzacja wiodących sektorów gospodarki. Konkurencyjność. E-032 Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1. Nazwa przedmiotu: System informacji gospodarczej 2. Prowadzący: dr hab. Kazimierz Zieliński D GX: GS S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: System ekonomiczny. Informacje gospodarcze. System informatyczny. E-033 Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1. Nazwa przedmiotu: Systemy makrologistyczne 2. Prowadzący: dr hab. Kazimierz Zieliński S GX: GM, GS S2 3 20/0 brak informacji 8. Tezy przedmiotu: brak informacji E-034 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Administracja publiczna 2. Prowadzący: dr Stanisław Mazur D EX: EA S1 6 0/30k S EX: EA S1 2 10/10 poprzedzające: Encyklopedia prawa, Gospodarka i administracja publiczna, Podstawy organizacji i zarządzania uzupełniające: Systemy administracji publicznej 8. Tezy przedmiotu: Administracja publiczna, sektor publiczny, koszty w sektorze publicznym, system administracji publicznej, modele administracji publicznej, prawo administracyjne, kadry w administracji publicznej, kultura administracyjna.

15 41 E-035 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Administracja publiczna w społeczeństwie informacyjnym 2. Prowadzący: vacat S EX: EA S2 4 10/0 poprzedzające: Podstawy informatyki, Zarządzanie publiczne uzupełniające: Integracja europejska, Polityka strukturalna 8. Tezy przedmiotu: Rewolucja informatyczna, globalizacja, informatyzacja, techniki teleinformatyczne, Internet, telepraca, społeczności wirtualne, cyberdemokracja, ochrona danych, handel elektroniczny. E-036 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Analiza polityk publicznych 2. Prowadzący: dr hab. Jarosław Górniak D EX: EA S1 9 0/30k poprzedzające: Zarządzanie publiczne uzupełniające: Metody ilościowe w gospodarce i administracji publicznej, Techniki komputerowe. 8. Tezy przedmiotu: Polityki publiczne. Analiza polityk publicznych. Badania społeczne, metodologia badań. Monitoring. Ewaluacja polityk publicznych. Sondaż społeczny. Analiza danych. E-037 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Gospodarka i administracja publiczna, 2. Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Hausner, dr Stanisław Mazur D EX C 5 30/0 D FX: FS S1 6 15/15 Z EX C 3 6/6 Z GX: GR S1 6 20/0 S GX: GM S1 3 20/0 poprzedzające: Makroekonomia uzupełniające: Gospodarka publiczna, Samorząd terytorialny, Zarządzanie finansami w gospodarce publicznej 8. Tezy przedmiotu: Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego. Ekonomia dobrobytu. Konkurencyjność w gospodarce. Polityka przemysłowa. Historia administracji publicznej. Administracja publiczna w systemie politycznym. Kadry w administracji publicznej. Dialog społeczny a integracja europejska. Główne problemy polityki społecznej w Polsce.

16 42 E-038 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Gospodarka i administracja sektora publicznego 2. Prowadzący: dr Łukasz Mamica D GX: GM, GS S2 7 30/0 poprzedzające: Makroekonomia uzupełniające: Gospodarka publiczna, Samorząd terytorialny, Zarządzanie finansami w gospodarce publicznej 8. Tezy przedmiotu: Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego. Ekonomia dobrobytu. Konkurencyjność w gospodarce. Polityka przemysłowa. Historia administracji publicznej. Administracja publiczna w systemie politycznym. Kadry w administracji publicznej. Dialog społeczny a integracja europejska. Główne problemy polityki społecznej w Polsce. E-039 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Gospodarka publiczna 2. Prowadzący: dr Łukasz Mamica D EX: EA S1 6 0/30k S EX: EA S1 1 10/10 poprzedzające: Gospodarka i administracja publiczna, Makroekonomia uzupełniające: Gospodarka lokalna i komunalna, Organizacja usług publicznych, Samorząd terytorialny, Zarządzanie finansami w gospodarce publicznej 8. Tezy przedmiotu: Formy gospodarki publicznej. Teoria wyboru publicznego. Rola państwa w alokacji zasobów. Polityka ochrony konkurencji. Czynniki warunkujące konkurencyjność gospodarki. Regulacyjna rola państwa. Ekonomia dobrobytu. E-040 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Komunikacja i partycypacja społeczna 2. Prowadzący: dr hab. Jarosław Górniak D EX: EA S1 9 0/30k poprzedzające: Analiza polityk publicznych, Zarządzanie publiczne uzupełniające: Organizacja usług publicznych, Zarządzanie jednostkami terytorialnymi 8. Tezy przedmiotu: Promocja, marketing, public relations, zarządzanie przez uczestnictwo, opinia społeczna, badania społeczne, trzeci sektor, organizacja pozarządowa, wolontariat, forum publiczne, katalog usług publicznych, kontraktowanie usług publicznych.

17 43 E-041 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Metody ilościowe w gospodarce i administracji publicznej 2. Prowadzący: dr hab. Jarosław Górniak D EX: EA S2 8 15/15 poprzedzające: Zarządzanie publiczne uzupełniające: Analiza polityk publicznych, Techniki komputerowe 8. Tezy przedmiotu: Analizy danych w sektorze publicznym. Drążenia danych dla potrzeb zarządzania - data mining. Raporty OLAP i inne raporty tabelaryczne zawierające statystyki opisowe. Wielowymiarowe techniki analizy danych, w tym zwłaszcza automatyczne detektory interakcji oparte na drzewach decyzyjnych (CHAID, CART, QUEST). Podstawowe techniki modelowania (regresja, regresja logistyczna) i pragmatycznie zorientowane prognozowanie. E-042 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Organizacja i rodzaje ubezpieczeń 2. Prowadzący: dr Marek Benio D EX: EA S1 7 0/30k S EX: EA S2 3 10/0 poprzedzające: Gospodarka i administracja publiczna, Prawo gospodarcze uzupełniające: Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne, Ubezpieczenia społeczne 8. Tezy przedmiotu: Geneza i zarys historii ubezpieczeń. Rozwój ubezpieczeń w Polsce do 1989 roku. Cechy nowoczesnych ubezpieczeń. Podstawy prawne oraz uwarunkowania formalne i finansowe działalności ubezpieczeniowej Omówienie zasad funkcjonowania rynku ubezpieczeń w oparciu o przepisy ustawy z 28 lipca 1990 roku. Pojęcia podstawowe, ich definicje i systematyka. Zasady i funkcje ubezpieczeń gospodarczych oraz ich klasyfikacja. Procedury i techniki stosowane w usługach ubezpieczeniowych. Podstawy gospodarki finansowej firm ubezpieczeniowych. Cel i kierunki lokat. Analiza ilościowa za pomocą wskaźników ustawowych i rynkowych. Charakterystyka polskiego rynku ubezpieczeniowego; zakłady ubezpieczeń; pośrednicy; organy nadzorczo-kontrolne; Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny cel powołania i zakres realizowanych zobowiązań; Rzecznik Ubezpieczonych; organizacje samorządowe. Ubezpieczenia życiowe i ich specyfika. Systematyka i charakterystyka poszczególnych rodzajów ubezpieczeń życiowych. Samorząd ubezpieczeniowy. Ocena ryzyka w ubezpieczeniach na życie. Underwriting geneza, cele, zadania; środki i przebieg underwritingu; ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Techniki sprzedaży ubezpieczeń. Reasekuracja definicja, cele i podstawowe zasady. Ubezpieczenia społeczne funkcje i relacje z ubezpieczeniami gospodarczymi. System ubezpieczeń emerytalnych w Polsce a ubezpieczenia grupowe na życie. E-043 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Organizacja usług publicznych 2. Prowadzący: mgr Marcin Zawicki D EX: EA S2 7 0/30k

18 44 poprzedzające: Administracja publiczna, Gospodarka publiczna, Samorząd terytorialny, Zarządzanie publiczne uzupełniające: Analiza polityk publicznych, Finanse publiczne, Komunikacja i partycypacja publiczna, Metody ilościowe w gospodarce publicznej 8.Tezy przedmiotu: Funkcje administracji publicznej: administracja porządkowo-reglamentacyjna, administracja świadcząca, funkcja właścicielska administracji, administracja a polityka. Funkcje administracji a kategorie zadań publicznych. Elementy teorii potrzeb (potrzeby zbiorowe, potrzeby indywidualne). Dobro publiczne a usługa publiczna (dobro publiczne sensu stricto i sensu largo). Kategoryzacja usług publicznych (usługi administracyjne, społeczne, techniczne). Zakres usług publicznych realizowanych przez poszczególne podmioty administracji publicznej. Charakterystyka usług publicznych w Polsce: usługi techniczne (usługi komunalne, organizacja transportu zbiorowego, drogownictwo), usługi administracyjne (usługi rejestracyjne, usługi koncesyjne, usługi społeczne (ochrona zdrowia, opieka społeczna, edukacja, kultura, kultura fizyczna i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne, mieszkalnictwo). Wpływ reform nowego zarządzania publicznego na organizację świadczenia usług publicznych. Alternatywne formy organizacji usług publicznych (kontrakty, granty, prywatyzacja, partnerstwo publiczno-prywatne, vouchery, itd.). Elementy polityki rozwoju usług publicznych: standardy usług publicznych, plany rozwoju usług, katalogi usług, polityka cenowa, dostępność do usług. Kontraktowanie usług publicznych - typy kontraktów i ich zastosowanie. Restrukturyzacja usług publicznych przykłady (prezentacja studiów przypadków). Monitorowanie usług publicznych, systemy pomiaru usług publicznych. E-044- Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Polityka strukturalna 2. Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Hausner D EX: EA S1 8 15/15 S EX: EA S2 3 10/0 poprzedzające: Ekonomika przemysłu, Integracja europejska, Zarządzanie publiczne uzupełniające: Kapitał ludzki i rynek pracy, Komunikacja i partycypacja społeczna, System administracji publicznej 8. Tezy przedmiotu: Polityka przemysłowa. Polityka regionalna. Zmiany strukturalne, restrukturyzacja, innowacje, regiony, fundusze strukturalne, zasady polityki strukturalnej. E-045 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne 2. Prowadzący: dr Marek Benio 3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa D EX: EA S1 7 0/30k S EX: EA S1 3 10/0 poprzedzające: Encyklopedia prawa uzupełniające: Administracja publiczna 8. Tezy przedmiotu: Zagadnienia ogólne: prawo materialne i postępowanie administracyjne, źródła prawa, zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracyjny (w znaczeniu ustrojowym i funkcjonalnym), właściwość, spory kompetencyjne, wyłączenie pracownika i organu, strona, interes prawny, uczestnicy postępowania administracyjnego. Prawne formy działania administracji: akt normatywny, akt administracyjny (pojęcie i rodzaje), decyzja (pojęcie i rodzaje), postanowienia, moc obowiązująca aktu administracyjnego (prawomocność, ostateczność, wzruszalność), ugoda, porozumienie administracyjne, czynności prawa cywilnego, czynności faktyczne, subsumpcja. Prawo materialne: omówienie

19 45 przykładowych dziedzin prawa materialnego: (prawo budowlane, gospodarka przestrzenna, prawo wodne, prawo osobowe, akta stanu cywilnego, transport i komunikacja, ubezpieczenia społeczne i pomoc społeczna, kultura i sztuka, edukacja, sport. Postępowanie: wszczęcie postępowania, doręczenia i wezwania, terminy, terminy załatwiania spraw, dowody, rozprawa, zawieszenie, umorzenie, decyzja (elementy decyzji). Instancyjność postępowania administracyjnego i postępowanie przed NSA: odwołanie, zażalenie, skarga administracyjna, wznowienie postępowania, uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności decyzji, postępowanie przed NSA. Postępowanie szczególne: postępowanie podatkowe, ubezpieczenia społeczne. Skargi i wnioski, wydawanie zaświadczeń. E-046 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne 2. Prowadzący: dr Marek Benio D EX: EA S2 9 0/30k S EX: EA S2 4 10/0 poprzedzające: Encyklopedia prawa, Finanse publiczne, Prawo gospodarcze uzupełniające: Organizacja i rodzaje ubezpieczeń, Ubezpieczenia gospodarcze, Ubezpieczenia życiowe 8. Tezy przedmiotu: Pojęcie prawa pracy. Stosunek pracy jako zobowiązanie wzajemne ze szczególnym uwzględnieniem zasady swobody kontraktowania oraz omówienie przykładów jej ograniczenia. Rodzaje umowy o pracę ze względu na czas trwania stosunku pracy. Stosunek pracy a inne umowy (cywilnoprawne), na podstawie których świadczona jest praca: zlecenie, dzieło, umowa agencyjna, umowa o świadczenie usług z jednoosobowym podmiotem gospodarczym (tzw. samozatrudnienie). Nawiązanie i treść stosunku pracy. Sposoby powstania stosunku pracy: umowa, umowa spółdzielcza o pracę, mianowanie, powołanie, wybór. Kształtowanie stosunku pracy essentialia negoti, źródła prawa pracy. Rozwiązanie stosunku pracy. Upływ terminu, porozumienie stron, wykonanie pracy, wypowiedzenie, jednostronne rozwiązanie bez wypowiedzenia, wygaśnięcie stosunku pracy. Terminy wypowiedzenia. Uprawnienia pracownika w związku z rozwiązaniem stosunku pracy odprawa, odszkodowanie, świadectwo pracy. Zmiana treści stosunku pracy. Wypowiedzenie zmieniające, czasowa zmiana treści stosunku pracy. Prawa i obowiązki stron podczas trwania stosunku pracy (art. 94 i art. 100 Kodeksu Pracy). Czas pracy. Normy czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, praca w niedzielę, święta i w godzinach nocnych. Wynagrodzenie i inne świadczenia za pracę. Zagadnienia związane z kształtowaniem warunków wynagrodzenia (systemy wynagradzania), dodatków do wynagrodzenia, możliwości zmiany jego warunków i wysokości oraz prawnych instrumentów jego ochrony. Ponadto inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy, takie jak odprawa rentowa lub emerytalna, odprawa pośmiertna, nagrody, diety z tytułu podróży służbowych, udziały i akcje pracownicze, odszkodowania. Wynagrodzenie i inne świadczenia należne mimo niewykonywania pracy. Przerwy na posiłek i na karmienie, przestój, urlop wypoczynkowy, niezdolność do pracy z powodu choroby, wolne dni na poszukiwanie pracy, opieka nad zdrowym dzieckiem, urlop okolicznościowy, szkolenia, badania. Ochrona pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie bezpieczeństwem pracy, wypadki przy pracy. Szczególna ochrona pracy kobiet i młodocianych. Ubezpieczenia społeczne. Podstawowe pojęcia: ubezpieczenia, zabezpieczenie, zaopatrzenie, pomoc społeczna, demogrant, ubezpieczenia społeczne i gospodarcze, ryzyko, świadczenia, zasiłki, składki. Rozwój ubezpieczeń społecznych. Bismarck, Beveridge, rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce. Zakres podmiotowy: uniwersalny contra branżowy. Konwergencja tradycyjnych systemów. Kategorie objęte obowiązkiem ubezpieczeniowym według ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Finansowanie ubezpieczeń społecznych. Metoda repartycyjna, kapitałowa, mieszana; wysokość składek a koszt pracy, wysokość składek a wysokość świadczeń; podział składki, rodzaje składek, płatnik, alternatywa dla przywilejów branżowych. Ubezpieczenia emerytalne III filary, Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Reforma polskiego systemu ubezpieczeń emerytalnych 1999 r. Diagnoza starego systemu, porównania międzynarodowe, konstrukcja nowego systemu. Emerytura z ZUS. Otwarte Fundusze Emerytalne: rzeczywiste kryteria wyboru, ocena funkcjonowania, nadzór KNUiFE, mitologia przyszłej emerytura. Pracownicze programy emerytalne: atrakcyjny produkt o niskim popycie, zasady tworzenia, funkcjonowania i nadzoru. Debata: ubezpieczenia społeczne powinny być dobrowolne i zarządzane przez firmy sektora prywatnego. Zagadnienia dodatkowe: ubezpieczenia społeczne w UE (jednolity rynek różne systemy bezpieczeństwa socjalnego, harmonizacja i koordynacja -Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1408/71, swobodny przepływ pracowników a turystyka socjalna, walka z bezrobociem. E-047 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Samorząd terytorialny

20 46 2. Prowadzący: dr Łukasz Mamica D EX: EA S1 7 15/15 S EX: EA S2 3 10/0 poprzedzające: Administracja publiczna, Gospodarka i administracja publiczna 8. Tezy przedmiotu: Struktura administracji samorządowej. Rys historyczny samorządu terytorialnego. Prawne aspekty funkcjonowania samorządu. Samorząd terytorialny w wybranych krajach europejskich. Międzynarodowe uwarunkowania funkcjonowania samorządu terytorialnego. Kompetencje samorządu terytorialnego. E-048 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: System administracji publicznej 2. Prowadzący: dr Stanisław Mazur D EX: EA S2 7 0/30k poprzedzające: Gospodarka i administracja publiczna, Podstawy organizacji i zarządzania uzupełniające: Zarządzanie jednostkami terytorialnymi 8. Tezy przedmiotu: Systemy administracji publicznej, administracja publiczna, zasady organizacji administracji, ustrojowe prawo administracyjne, organy administracji publicznej, kompetencje, kontrola i nadzór. E-049 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Techniki komputerowe 2. Prowadzący: mgr Jarosław Bober D EX: EA S2 7 0/30k poprzedzające: Podstawy informatyki uzupełniające: Metody ilościowe w gospodarce i administracji publicznej, Zarządzanie publiczne w społeczeństwie informacyjnym 8. Tezy przedmiotu: Wykorzystanie komputerów w sektorze publicznym. Zastosowanie programów Word, Access, Excel, Power Point, Statistica. Wykorzystanie Internetu. E-050 Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1. Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia społeczne 2. Prowadzący: dr Marek Benio

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce i w Europie. Kod przedmiotu MK01 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5.

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie )

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) klasa 1 LO, rok szk. 2014/2015 Dział /temat Dział 1: Pieniądz w gospodarce

Bardziej szczegółowo

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH L.p. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 13 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 2 93673 Aksjologia życia publicznego 978-83-7405-582-6 3 96021 Aksjomaty prawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS-4015-177/02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH PROGRAMOWANIE OPERACYJNE 2 Schemat zarządzania strategicznego PLANOWANIE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ANALIZA DIAGNOZA (SWOT) FORMUŁOWANIE CELÓW PROGNOZY CELE ANALIZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 2 Zarz¹dzanie rozwojem organizacji

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo