WYTYCZNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI STAŻY/ PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI STAŻY/ PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA"

Transkrypt

1 WYTYCZNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI STAŻY/ PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie projekty konkursowe PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Poznań, 25 lutego 2014 r.

2 1. WPROWADZENIE Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP PO KL) w ramach Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie projekty konkursowe dopuszczalnymi formami wsparcia realizowanymi w ramach ww. Poddziałania mogą być m. in. staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie. Niniejszy dokument określa szczegółowe warunki odbywania stażu/praktyki zawodowej, biorąc pod uwagę zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników realizowanych projektów. 2. FORMY WSPARCIA - DEFINICJE Pod pojęciem stażu, rozumie się nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Pod pojęciem praktyki zawodowej rozumie się jedną z form praktycznej nauki zawodu będącą: integralną częścią szkolenia, której celem jest zastosowanie i pogłębianie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, bądź: zdobywaniem nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy, według ustalonego programu, uzgodnionego pomiędzy pracodawcą a osobą odbywającą praktykę. 3. GRUPA DOCELOWA W projektach z zakresu organizowania staży/praktyk zawodowych w ramach Poddziałania przy rekrutacji Uczestników do projektu należy mieć na względzie określenie grupy docelowej przedstawione w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL , zgodnie z którym, grupą docelową w ramach Poddziałania są nauczyciele i pracownicy instytucji sektora oświaty zwolnieni, zagrożeni zwolnieniem lub przewidziani do zwolnienia po dniu 31 grudnia 2012 r. Należy również pamiętać o zapisach Planu Działania na dany rok w zakresie grupy docelowej, gdzie niektóre kryteria dostępu mogą ograniczać grupę docelową. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji konkursowej dla konkursu w ramach Poddziałania

3 4. WARUNKI REALIZACJI STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH 4.1 Umowa Realizacja stażu, zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy oraz praktyk zawodowych odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy beneficjentem a pracodawcą. Pracodawca jest podmiotem niezależnym od beneficjenta. Umowa powinna określać zasady realizacji wsparcia w tym m.in. program, dane osobowe uczestników i ich opiekunów, okres realizacji, informacje o projekcie. 4.2 Wynagrodzenie za staż/praktykę zawodową Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym praktyki zawodowe przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia, obowiązująca na dzień składania wniosku o dofinansowanie projektu do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK). Minimalne wynagrodzenie ustalane jest według Rozporządzenia Rady Ministrów wydawanego na podstawie Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 10 października 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 200 poz z późn zm.). Stypendium jest przyznawane na okres od dnia rozpoczęcia, do dnia zakończenia lub zaprzestania uczestnictwa Uczestnika projektu w stażu/praktyce zawodowej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 136 i 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) zwolnione z poboru podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców oraz środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu, jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 9a oraz w związku z art. 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) osoby pobierające stypendium w okresie stażu/praktyki zawodowej podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota wypłacanego świadczenia mającego charakter stypendium, bez względu na jego nazwę, jeżeli z zawartej umowy na realizację stażu/praktyki zawodowej wynika prawo tej osoby do uzyskiwania świadczenia otrzymywanego z tytułu uczestnictwa w jednej z powyższych form aktywizacji zawodowej. Na podstawie art. 16 ust. 9a wyżej wspomnianej ustawy składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestników projektu pobierających stypendium finansują w całości podmioty kierujące. W związku z powyższym, kwotę stypendium wypłacanego osobie odbywającej staż/praktykę zawodową, w wysokości nie większej niż kwota minimalnego 2

4 wynagrodzenia obowiązująca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie przez beneficjenta należy rozumieć jako: wypłacaną uczestnikowi projektu; nie pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, z uwagi na objęcie kwoty stypendium zwolnieniem, o którym mowa powyżej; nie pomniejszoną o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki innych niż określone w ust. 2 tego artykułu), składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0,00 zł. Zatem, z uwagi na fakt nie pobierania zaliczek na podatek dochodowy od świadczeń wypłacanych uczestnikom projektów PO KL istnieje podstawa do naliczania składki zdrowotnej, przy czym sama składka zdrowotna będzie wynosiła 0,00 zł. Równocześnie płatnik powinien ująć składki w wysokości 0,00 zł w deklaracji DRA; nie pomniejszoną o składki społeczne, które na podstawie art. 16 ust. 9a ustawy z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) finansuje w całości beneficjent (w związku z tym dodatkowo, oprócz kwoty stypendium, powinny one zostać uwzględnione przez beneficjenta w budżecie projektu). 4.3 Obowiązki pracodawcy organizującego staż/praktykę zawodową zapewnienie odpowiedniego stanowiska pracy, warsztatów, pomieszczeń, urządzeń i materiałów, zgodnie z programem stażu/praktyki zawodowej; zapoznanie osób odbywających staż/praktykę zawodową z regulaminem pracy, z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, z przepisami przeciwpożarowymi oraz o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej; sprawowanie nadzoru na odbywaniem stażu/praktyki zawodowej poprzez wyznaczenie opiekuna stażu/praktyk; wydanie zaświadczenia o odbyciu stażu/praktyki zawodowej zawierającego co najmniej: dane osoby odbywającej staż/praktykę zawodową: imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres; dane opiekuna osoby odbywającej staż/praktykę zawodową: imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, wykształcenie; datę rozpoczęcia i zakończenia stażu/praktyki zawodowej; opis kwalifikacji lub umiejętności zawodowych pozyskanych w trakcie stażu/praktyki zawodowej. 3

5 4.4 Obowiązki beneficjenta (projektodawcy) opracowanie, w porozumieniu z pracodawcą, programu stażu/praktyki zawodowej i zapoznanie z nim osób biorących w niej udział; zapoznanie osób odbywających staż/praktykę zawodową z ich obowiązkami oraz uprawnieniami; sprawowanie nadzoru nad organizacją stażu/praktyki zawodowej; ubezpieczenie osób biorących udział w stażu/praktyce zawodowej od następstw nieszczęśliwych wypadków; pokrywanie kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia, opieki nad osobami zależnymi oraz stypendium za odbywany staż/praktykę; zapewnienie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej niezbędnych na danym stanowisku; opłacenie badań lekarskich, w tym jeżeli jest to konieczne specjalistycznych badań psychologicznych i lekarskich, jeżeli wymaga tego specyfika pracy wykonywanej podczas odbywania stażu/praktyki zawodowej. 4.5 Obowiązki osoby odbywającej staż/praktykę zawodową Do obowiązków osoby odbywającej praktykę zawodową należy: przestrzeganie ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy; sumienne i staranne wykonywanie zadań objętych programem stażu/praktyki zawodowej oraz stosowanie się do poleceń pracodawcy i opiekuna, o ile nie są sprzeczne z prawem; przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. 4.6 Obowiązki opiekuna bezrobotnego Opiekun bezrobotnego odbywającego staż/praktyki zawodowe udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu osoby odbywającej staż/praktyki zawodowe. Opiekun bezrobotnego odbywającego staż/praktyki zawodowe może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż/praktyki zawodowe. 4.7 Czas trwania stażu/praktyki zawodowej Okres trwania stażu/praktyki zawodowej nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy. Dla obliczenia terminów należy stosować przepisy Kodeksu cywilnego Księga I, Tytuł V, art

6 Osoba odbywająca staż/praktykę zawodową powinna wykonywać powierzone jej czynności lub zadania w wymiarze nieprzekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie. Uczestnik projektu nie może odbywać stażu/praktyki zawodowej w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie zmianowym, ani w godzinach nadliczbowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu może wyrazić zgodę na realizację stażu/praktyki zawodowej w porze nocnej lub w systemie zmianowym, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu pracy. Osobie odbywającej staż/praktykę zawodową przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu/praktyki zawodowej. Dni wolne udziela się na pisemny wniosek odbywającej staż/praktykę zawodową. Za dni wolne przysługuje stypendium. W przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby, osobie odbywającej staż/praktykę zawodową przysługuje wynagrodzenie zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 nr 77, poz. 512 z późn. zm.). 4.8 Zakres programu stażu/praktyki zawodowej Staż/praktyka zawodowa powinny odbywać się na podstawie programu stażu/praktyki zawodowej, który jest załącznikiem do umowy. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe osoby, która ma staż/praktykę odbywać. Program powinien określać: nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy; zakres zadań wykonywanych przez osobę biorącą udział w stażu/praktyce zawodowej; rodzaj kwalifikacji lub umiejętności zawodowych; sposób potwierdzania nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych; opiekuna osoby objętej programem stażu/praktyki zawodowej. 4.9 Wymogi dotyczące dokumentowania staży/praktyk zawodowych Staże/praktyki zawodowe realizowane w ramach projektu powinny być udokumentowane w sposób umożliwiający określenie co najmniej: a. organizatora stażu/praktyki zawodowej; b. uczestników stażu/praktyki zawodowej i ich danych kontaktowych; c. terminu i miejsca odbywania stażu/praktyki zawodowej; d. zakresu stażu/praktyki zawodowej, w tym programu i harmonogramu; e. liczby godzin stażu/praktyki zawodowej; f. przekazanych uczestnikom materiałów; g. faktu zakończenia formy wsparcia; h. oceny stażu/praktyki zawodowej dokonanej przez jego uczestników; 5

7 i. wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanego projektu poniesionych podczas stażu/praktyki zawodowej (w tym kosztów dojazdu uczestników, kosztów wyżywienia, zakwaterowania a także opieki nad dziećmi i osobami zależnymi, o ile beneficjent założył takie w wparcie we wniosku, liczby i wartości wypłaconych stypendiów). Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wydatków powinny znajdować się w siedzibie beneficjenta. Wymagane dokumenty to np.: program stażu/praktyki zawodowej; listy obecności uczestników projektu; dzienniki zajęć; listy potwierdzające otrzymanie materiałów; dokumenty potwierdzające poniesienie przez uczestnika projektu wydatków związanych z jego dojazdem na miejsce odbywania zajęć (np. bilety, wniosek o zwrot kosztów dojazdu); dokumenty potwierdzające ukończenie formy wsparcia (kopie zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów z potwierdzeniem odbioru przez uczestnika projektu) Rozwiązanie umowy Beneficjent na wniosek pracodawcy może pozbawić uczestnika projektu możliwości kontynuowania stażu/praktyki zawodowej w przypadku: nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych, spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych; naruszenia przez uczestnika projektu przepisów prawa i regulaminu pracy obowiązującego u pracodawcy; gdy łączny okres udokumentowanej niezdolności do pracy w okresie odbywania stażu/praktyki zawodowej wynosi więcej niż 60 dni; nierealizowania programu stażu/praktyki zawodowej. Podjęcie przez beneficjenta decyzji o przerwaniu stażu/praktyki zawodowej następuje po wysłuchaniu uczestnika projektu. Beneficjent na wniosek uczestnika projektu odbywającego staż/praktykę zawodową może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbyciu stażu/praktyki zawodowej w przypadku nierealizowania przez pracodawcę warunków odbycia stażu/praktyki zawodowej. Podjęcie przez beneficjenta decyzji o przerwaniu stażu/praktyki zawodowej następuje po wysłuchaniu pracodawcy. Umowa o odbyciu stażu/praktyki zawodowej może zostać rozwiązana również w przypadku gdy uczestnik projektu podczas odbywania stażu/praktyki zawodowej podejmie pracę zarobkową, wykonywaną na podstawie umowy o pracę. 6

8 Po zakończeniu stażu/praktyki zawodowej uczestnik projektu w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia stażu/praktyki zawodowej przedkłada beneficjentowi opinię pracodawcy, wraz ze sprawozdaniem z przebiegu stażu/praktyki zawodowej. Beneficjent po zapoznaniu się z opinią pracodawcy i treścią sprawozdania o przebiegu stażu/praktyki zawodowej wydaje zaświadczenie o odbyciu stażu/praktyki zawodowej. Oryginały dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, beneficjent zwraca uczestnikowi projektu, natomiast kopie stanowią dokumentację projektu beneficjenta. 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem obowiązują zasady wynikające z Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego. Beneficjent zobowiązany jest realizować projekt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartą pomiędzy nim a Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. 6. SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY Beneficjent Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) Kwota minimalnego wynagrodzenia Opiekun uczestnika projektu Pracodawca Pracownik Projekt Każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych); Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Instytucja Pośrednicząca dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Kwota określona aktem wykonawczym na podstawie art. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U z 2002 r., nr 200 poz z późn zm.); Osoba wyznaczona przez pracodawcę, odpowiedzialna za prawidłową realizację formy wsparcia, w jakiej bierze udział uczestnik projektu; Jednostka organizacyjna (również nieposiadająca osobowości prawnej), a także osoba fizyczna, która zatrudnia pracowników; Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę; właściciel pełniący funkcje kierownicze; wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe; Przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Instytucją Pośredniczącą Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, obejmujące realizacje programów aktywizacji zawodowej określonych dla Programu Operacyjnego Kapitał 7

9 Staż Stypendium Ludzki; Nabywanie przez osobę nieposiadającą doświadczenia zawodowego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą; Kwota wypłacana osobie odbywającej staż/praktykę zawodową. Załączniki: 1. Wzór przykładowej umowy o odbywanie stażu/praktyki zawodowej 2. Załącznik nr 1 do umowy program stażu/praktyki zawodowej 3. Załącznik nr 2 do umowy opinia pracodawcy o Uczestniku projektu, dotycząca odbytego stażu/ praktyki zawodowej 4. Załącznik nr 3 do umowy sprawozdanie z przebiegu stażu/praktyki zawodowej 8

10 Załączniki 1.Wzór przykładowej umowy o odbywanie stażu/praktyki zawodowej UMOWA NR O ODBYWANIE STAŻU/PRAKTYKI ZAWODOWEJ W RAMACH PROJEKTU PT., NR. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie projekty konkursowe Zawarta w dniu.... roku pomiędzy: strony umowy: o następującej treści: 1 1. Pracodawca zorganizuje staż/praktykę zawodową dla osoby zwanej Uczestnikiem Projektu, bez nawiązywania stosunku pracy, na następującym stanowisku lub w zawodzie: L.P. IMIĘ I NAZWISKO DATA UR. PESEL ADRES STANOWISK O NA STAŻU 2. Okres odbywania stażu/praktyki zawodowej zostaje ustalony: od... do według programu, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. 3. Miejsce odbywania stażu/praktyki zawodowej: 9

11 2 Program stażu/praktyki zawodowej, zawierający harmonogram praktycznego wykonywania przez Uczestnika Projektu na stanowisku lub w zawodzie czynności lub zadań, wspólnie opracowany przez strony niniejszej umowy, stanowi integralną część tej umowy. 3 W celu wykonania umowy Beneficjent zobowiązany jest do: a) przed podjęciem przez Uczestnika Projektu stażu/praktyki zawodowej, skierować go na badania lekarskie w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do odbywania stażu/praktyki zawodowej, b) zapoznania Uczestnika Projektu z programem stażu/praktyki zawodowej, c) poinformowania Uczestnika Projektu o obowiązkach: sumiennego i starannego wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu/praktyki zawodowej, stosowania się do poleceń pracodawcy i upoważnionych przez niego osób, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa, przestrzegania ustalonego czasu odbywania stażu/praktyki zawodowej oraz regulaminu pracy i porządku obowiązującego w zakładzie pracy, przestrzegania przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych, dbania o dobro zakładu pracy oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę, przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, d) wydania skierowania Uczestnika Projektu do odbycia stażu/praktyki zawodowej, e) wydania wzoru ''Sprawozdania z odbywania stażu/praktyki zawodowej'' oraz przyjęcia wypełnionego Sprawozdania po zakończeniu stażu/praktyki zawodowej 1, f) wypłaty stypendium Uczestnikowi Projektu odbywającemu staż/praktykę zawodową w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia, obowiązującej na dzień składania wniosku o dofinansowanie projektu do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), w całym okresie odbywania stażu/praktyki zawodowej tj. do dnia.. 1 Wzór Sprawozdania z przebiegu stażu/praktyki zawodowej stanowi Załącznik nr 3 do umowy 10

12 g) ustalenia i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe za każdego Uczestnika Projektu odbywającego staż/praktykę zawodową i pobierającego stypendium, h) wydania Uczestnikowi Projektu zaświadczenia o odbyciu stażu/praktyki zawodowej, i) na wniosek Pracodawcy, lub po zasięgnięciu jego opinii, pozbawienia Uczestnika Projektu możliwości kontynuowania stażu/praktyki zawodowej w przypadkach: (1) opuszczenia z przyczyn nie usprawiedliwionych więcej niż jednego dnia stażu/praktyki zawodowej, (2) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, a w szczególności zakłócenia porządku, stawienia się na staż/praktykę zawodową w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania alkoholu w miejscu odbywania stażu/praktyki zawodowej. 4 Pracodawca zobowiązuje się do: a) przyjęcia na staż/praktykę zawodową kierowanych przez Beneficjenta Uczestnika Projektu oraz potwierdzenia przyjęcia, w ciągu 3 dni na obowiązującym formularzu skierowania, b) zapewnienia Uczestnikom Projektu warunków do wykonywania czynności i zadań, w wymiarze czasu pracy, obowiązującym pracownika na danym stanowisku lub zawodzie, zgodnie z ustalonym programem stażu/praktyki zawodowej, w celu nabycia przez Uczestników Projektu umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy po zakończeniu stażu/praktyki zawodowej, c) zaznajomienia Uczestników Projektu z obowiązkami i uprawnieniami, d) zapewnienia profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników, w tym w razie potrzeby opłacenia badania specjalistycznego niezbędnego dla uzyskania książeczki zdrowia wydawanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną, e) przeszkolenia na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bhp, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania z obowiązującym regulaminem pracy, f) bezzwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informowania Beneficjenta o przypadkach przerwania przez Uczestnika Projektu odbywania stażu/praktyki zawodowej oraz innych, istotnych dla realizacji stażu/praktyki zawodowej zdarzeniach, 11

13 g) przedkładania do Beneficjenta listy obecności Uczestników Projektu odbywających staż/praktykę zawodową, nie później niż do 5-go dnia każdego miesiąca, h) poświadczenia w karcie stażu/praktyk zawodowych okresów i rodzaju wykonywanych czynności lub zadań na stanowisku pracy lub w zawodzie, i) nie powierzania w okresie odbywania stażu/praktyk zawodowych Uczestnikom Projektu w ciąży, czynności lub zadań w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia oraz w porze nocnej, j) wydania opinii Uczestnikom Projektu, zawierającej informacje o zadaniach realizowanych przez nich oraz o kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu/praktyki zawodowej 2, k) udzielenia dni wolnych, na wniosek Uczestnika Projektu, w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu/praktyki zawodowej. Za dni wolne przysługuje stypendium. l) zapewnienia nadzoru i opieki nad odbywaniem stażu/praktyki zawodowej przez Uczestnika Projektu i w tym celu wyznacza opiekuna: WYZNACZONY OPIEKUN:. 5 Uczestnicy Projektu skierowani na staż/przygotowanie zawodowe powinni wykonywać czynności lub zadania w wymiarze czasu pracy, obowiązującym pracownika zatrudnionego na danym stanowisku lub w zawodzie. 6 Beneficjent zastrzega sobie prawo kontroli zakładu pracy w zakresie prawidłowości wykonania niniejszej umowy. 2 Wzór opinii stanowi Załącznik nr 2 do umowy 12

14 7 1. W przypadku niezrealizowania przez Pracodawcę warunków odbycia stażu/praktyki zawodowej i złożenia przez Uczestnika Projektu - wniosku, określonego w 8 ust. 1 Rozporządzenia, o którym mowa w 10 niniejszej umowy, Beneficjent może rozwiązać umowę, ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wysłuchaniu Pracodawcy. 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w 4 lit. f niniejszej umowy, Beneficjent może, na wniosek Pracodawcy lub z urzędu, pozbawić Uczestnika Projektu możliwości kontynuowania stażu/praktyki zawodowej. 3. Oprócz przypadków występujących w ust. 1 i 2, Beneficjent dopuszcza możliwość wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy, na mocy porozumienia stron. 8 Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej (pod rygorem nieważności) stanowiącej aneks do umowy. 9 Ewentualne spory, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, podlegają rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Beneficjenta. 10 W zakresie niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy: 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., nr 69, poz. 415, z późn. zm.). 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 sierpnia 2004r.. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz.U. z 2009 r., Nr 142, poz. 1160). 13

15 11 W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 12 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.. Podpis Beneficjenta Podpis Pracodawcy Podpis Uczestnika projektu 14

16 2. Załącznik nr 1 do umowy program stażu/praktyki zawodowej PROGRAM STAŻU/PRAKTYKI ZAWODOWEJ Nazwa zawodu lub specjalności, której program dotyczy, zgodnie ze strukturą klasyfikacji zawodów i specjalności (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. Nr 265 poz. 2644): Nazwa komórki organizacyjnej i stanowiska pracy oraz zakres zadań wykonywanych przez osobę skierowaną do odbycia stażu/praktyki zawodowej. Dane opiekuna osoby objętej programem stażu/praktyki zawodowej: a) imię i nazwisko: b) stanowisko: c) poziom i kierunek wykształcenia:.. (podpis i pieczątka firmowa Pracodawcy) 15

17 3. Załącznik nr 2 do umowy opinia pracodawcy o Uczestniku projektu, dotycząca odbytego stażu/ praktyki zawodowej., dn. (miejscowość) OPINIA PRACODAWCY O UCZESTNIKU PROJEKTU DOTYCZĄCA ODBYTEGO STAŻU/ ODBYTEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ Pan(i)..., ur.., zam...., odbywał(a) staż/praktykę zawodową w w.. od.. do..., zgodnie z umową nr -.., z dnia. Do obowiązków Pana(i).. należało: W trakcie stażu/praktyki zawodowej Pani/Pan nabył następujące umiejętności praktyczne, o charakterze zawodowym: Pan(i) (dobrze, źle, wzorowo, sumiennie, itp.) Wywiązywał/a się z powierzonych zadań... Podpis i pieczątka Pracodawcy 16

18 4. Załącznik nr 3 do umowy sprawozdanie z przebiegu stażu/praktyki zawodowej SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU/PRAKTYKI ZAWODOWEJ Pani/a :... nr skierowania nr umowy z pracodawcą../../ /20. z dnia..../../ /20 z dnia.. OKRES STAŻU/PRAKTYKI RODZAJ WYKONYWANYCH ZAWODOWEJ Od do ZAJĘĆ, CZYNNOŚCI

19 OKRES STAŻU/PRAKTYKI RODZAJ WYKONYWANYCH ZAWODOWEJ Od do ZAJĘĆ, CZYNNOŚCI (data otrzymania karty) (podpis i imienna pieczątka osoby sprawującej nadzór nad odbywaniem stażu/praktyki zawodowej)... (podpis Uczestnika Projektu) DATA ZWROTU SPRAWOZDANIA DO BENEFICJENTA r (podpis i imienna pieczątka Beneficjenta) (podpis i imienna pieczątka pracodawcy upoważnionej osoby) 18

UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO

UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE 2. WARUNKI REALIZACJI STAŻY/PRAKTYK ZAWODOWYCH. 2.1. Minimalny zakres umowy

1. INFORMACJE OGÓLNE 2. WARUNKI REALIZACJI STAŻY/PRAKTYK ZAWODOWYCH. 2.1. Minimalny zakres umowy Wytyczne w sprawie organizacji staży/praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR x/k/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO

UMOWA NR x/k/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO UMOWA NR x/k/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego

Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego Zawarta w dniu...pomiędzy: Elżbietą Pilch prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: EUROPIL Elżbieta Pilch, 70-789 Szczecin ul. Gwarna 52/5, NIP 594-112-78-99,

Bardziej szczegółowo

Czym jest staż? Kto może być organizatorem stażu?

Czym jest staż? Kto może być organizatorem stażu? Czym jest staż? Staż jest formą wsparcia, która oznacza nabywanie przez osobę pozostającą bez zatrudnienia (w tym osobę zarejestrowaną jako bezrobotną lub poszukującą pracy) umiejętności praktycznych do

Bardziej szczegółowo

UMOWA o zorganizowanie stażu

UMOWA o zorganizowanie stażu Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie S.6711-../13 UMOWA o zorganizowanie stażu zawarta w dniu.. 2013 r. w ramach Działania 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Priorytetu VI Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu..

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. zawarta w dniu.. pomiędzy Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim reprezentowanym przez Krystynę Wawrzyniak Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 1. INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 9 1. INFORMACJE OGÓLNE Załącznik nr 9 Wytyczne w sprawie organizacji staży/praktyk zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż MUP/PUP 1. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

2. Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy.

2. Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy. ZALECENIA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW OKREŚLAJĄCYCH REALIZACJĘ PRAKTYK, STAŻY I SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA U PRACODAWCY W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.1.1. I 7.1.2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU zawarta w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki organizacji staży/praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie, w ramach

Szczegółowe warunki organizacji staży/praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie, w ramach Szczegółowe warunki organizacji staży/praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne Kady Gospodarki, Działania

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w. nr KRS:.. NIP., REGON.. zwanym dalej Pracodawcą" reprezentowanym przez:

z siedzibą w. nr KRS:.. NIP., REGON.. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Wzór Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacji praktyk

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wytyczne w zakresie organizacji staży/praktyk zawodowych oraz szkoleń/kursów w ramach Poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA STAŻOWA Z PRACODAWCĄ nr../sp/zsł_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13

UMOWA STAŻOWA Z PRACODAWCĄ nr../sp/zsł_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13 Załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru i odbywania staży zawodowych przez Uczestników Projektu UMOWA STAŻOWA Z PRACODAWCĄ nr../sp/zsł_2/2014 Nr POKL.08.01.02-10-005/13 O odbywanie stażu zawodowego przez Uczestnika

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku WYTYCZNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI STAśY/PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR /POKL/S/2015 DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻU W RAMACH PROJEKTU "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE FRYSZTAK"

UMOWA TRÓJSTRONNA NR /POKL/S/2015 DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻU W RAMACH PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE FRYSZTAK Projekt UMOWA TRÓJSTRONNA NR /POKL/S/2015 DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻU W RAMACH PROJEKTU "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE FRYSZTAK" Zawarta dniu. 2015 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Frysztaku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASADY REALIZACJI STAŻY W PROJEKCIE WSPÓLNA SPRAWA z dnia 12 marca 2013 r.

REGULAMIN ZASADY REALIZACJI STAŻY W PROJEKCIE WSPÓLNA SPRAWA z dnia 12 marca 2013 r. REGULAMIN ZASADY REALIZACJI STAŻY W PROJEKCIE WSPÓLNA SPRAWA z dnia 12 marca 2013 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki odbywania stażu przez uczestników projektu WSPÓLNA SPRAWA.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. zawarta w dniu

UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. zawarta w dniu UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NR zawarta w dniu pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli, a podczas nieobecności

Bardziej szczegółowo

ARK Agencja Pracy Ul. Wierzbowa 16h; Zawiercie, Tel/ Fax:

ARK Agencja Pracy Ul. Wierzbowa 16h; Zawiercie, Tel/ Fax: Umowa nr./2014 w sprawie odbywania stażu w ramach projektu Nowe umiejętności-większe możliwości współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr: CAZ...POKL.6.1.3..S o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych

UMOWA nr: CAZ...POKL.6.1.3..S o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych ..- 620........ OS D4 UMOWA nr: CAZ.......POKL.6.1.3..S o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych zawarta w dniu pomiędzy Starostą Krakowskim, mającym siedzibę w Krakowie, Al. Juliusza Słowackiego 20, 30-037

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr U/PR/PZ/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL.07.04.00-14-030/12

UMOWA nr U/PR/PZ/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL.07.04.00-14-030/12 UMOWA nr U/PR/PZ/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL.07.04.00-14-030/12 O odbywanie praktyki zawodowej przez Uczestników projektu Centrum Aktywności Lokalnej nr POKL.07.04.00 14 030/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu Droga do pracy, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-01 współfinansowanego z. 1. Podstawowe informacje o Projekcie 1. Projekt pt. Droga do pracy realizowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR x/z/6.1.1 POKL/ST O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO

UMOWA NR x/z/6.1.1 POKL/ST O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO UMOWA NR x/z/6.1.1 POKL/ST O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Strona1/6 REGULAMIN DOTYCZĄCY ORGANIZACJI STAŻU W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy...

U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy... U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy Firmą 4system Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Botanicznej 70 w Zielonej Górze, NIP: 929-16-60-561

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO nr. Projekt: W drodze do zatrudnienia kompleksowe wsparcie osób bez pracy

UMOWA O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO nr. Projekt: W drodze do zatrudnienia kompleksowe wsparcie osób bez pracy Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru i odbywania staży zawodowych przez Uczestników projektu UMOWA O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO nr Projekt: W drodze do zatrudnienia kompleksowe wsparcie osób bez pracy RPMP.08.02.00-IP.02-12-009/15

Bardziej szczegółowo

zawarta w Szczecinie w dniu 00.05.2015 r. pomiędzy:

zawarta w Szczecinie w dniu 00.05.2015 r. pomiędzy: UMOWA Nr PUP.0114..RDP.II.4.2.630..2.POWER..2015 o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU/PRAKTYKI DLA UCZESTNIKA PROJEKTU NOWY ZAWÓD- PEWNA PRZYSZŁOŚD

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU/PRAKTYKI DLA UCZESTNIKA PROJEKTU NOWY ZAWÓD- PEWNA PRZYSZŁOŚD Nr /OS/PP/2011 UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU/PRAKTYKI DLA UCZESTNIKA PROJEKTU NOWY ZAWÓD- PEWNA PRZYSZŁOŚD Zawarta w dniu..09.2011 w Krakowie pomiędzy: Instytutem Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA STAŻU w ramach projektu nr POKL.07.02.01-16-048/11 Pracuję, więc jestem działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

ZASADY ODBYWANIA STAŻU w ramach projektu nr POKL.07.02.01-16-048/11 Pracuję, więc jestem działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu ZASADY ODBYWANIA STAŻU w ramach projektu nr POKL.07.02.01-16-048/11 Pracuję, więc jestem działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu I. Podstawowe informacje. 1. Staż u Organizatora Stażu

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UmSTAZ/14/00.

Umowa Nr UmSTAZ/14/00. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu WYTYCZNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI STAŻY/PRAKTYK ZAWODOWYCH ORAZ SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym

Bardziej szczegółowo

w województwie świętokrzyskim Kielce, lipiec 2012 r.

w województwie świętokrzyskim Kielce, lipiec 2012 r. Załącznik nr 6.8 Szczegółowe warunki odbywania kursu, szkolenia, stażu oraz zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL w województwie świętokrzyskim Szczegółowe warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CAZ / /..

UMOWA Nr CAZ / /.. UMOWA Nr CAZ.4411-. / /.. zawarta w dniu.. roku pomiędzy Powiatem Złotowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, z upoważnienia którego działa Starosta Złotowski, z upoważnienia którego działa: Łucja

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Regulamin organizacji staży w ramach Projektu Lepszy Start współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Projekt Długotrwale pracujący

Projekt Długotrwale pracujący REGULAMIN STAŻU Dla projektu Długotrwale pracujący Projekt realizowany przez BCO Biuro Doradztwa Biznesowego A. Nowak, M. Boryta- Borowiecka Sp. J. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY ODBYWANIA ZAJĘĆ REINTEGRACJI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY W RAMACH PROJEKTU WARSZAWSKIE INSPIRACJE DO PRACY

OGÓLNE ZASADY ODBYWANIA ZAJĘĆ REINTEGRACJI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY W RAMACH PROJEKTU WARSZAWSKIE INSPIRACJE DO PRACY OGÓLNE ZASADY ODBYWANIA ZAJĘĆ REINTEGRACJI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY W RAMACH PROJEKTU WARSZAWSKIE INSPIRACJE DO PRACY Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ nr /ZL/I/2015

UMOWA O STAŻ nr /ZL/I/2015 UMOWA O STAŻ nr /ZL/I/2015 w ramach projektu Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty, nr POKL.08.01.02-10-053/14 zawarta w dniu pomiędzy: Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią zamieszkałym/ą w.., PESEL. Zwanym/ą dalej Uczestnikiem projektu".

a Panem/Panią zamieszkałym/ą w.., PESEL. Zwanym/ą dalej Uczestnikiem projektu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Wzór Załącznik nr 5 do Regulaminu organizacji praktyk

Bardziej szczegółowo

Minimalny zakres jakości i długości trwania staży/praktyk zawodowych

Minimalny zakres jakości i długości trwania staży/praktyk zawodowych Załącznik nr 13 Minimalny zakres jakości i długości trwania staży/praktyk zawodowych. Minimalny zakres jakości i długości trwania staży/praktyk zawodowych Staż - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych

Bardziej szczegółowo

Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014

Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014 Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014 organizowanego w ramach projektu Droga do pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU W PROJEKCIE PRACUJĄCA MŁODA MAMA TWÓJ ATUT NA RYNKU PRACY realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. UMOWA NR.. część..

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. UMOWA NR.. część.. Załącznik nr 3 UMOWA NR.. część.. (zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych) W ramach Projektu pt.: GEOFUTURE Geofizyka w gospodarce przyszłości

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu z dnia 23 września 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu z dnia 23 września 2013 r. Strona1 Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu z dnia 23 września 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROMOCJA AKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku WYTYCZNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI STAśY/PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady odbywania szkolenia, kursów oraz staży i zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy w ramach Poddziałania 7.2.1

Szczegółowe zasady odbywania szkolenia, kursów oraz staży i zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy w ramach Poddziałania 7.2.1 Szczegółowe zasady odbywania szkolenia, kursów oraz staży i zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13

UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13 Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru i odbywania staży zawodowych przez Uczestników Projektu UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 O odbywanie stażu zawodowego przez Uczestnika projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób niepełnosprawnych nr UDA-POKL.06.01.

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób niepełnosprawnych nr UDA-POKL.06.01. Nr../UST/CNP2/W/2013 UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób niepełnosprawnych nr UDA-POKL.06.01.01-02-073/12-00 Zawarta w dniu.. we pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO NOWY HORYZONT REALIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO NOWY HORYZONT REALIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE Strona1 REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO NOWY HORYZONT REALIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE Strona2 1 Ilość zawartych umów na organizację staży dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ODBYWANIE STAŻU NR./ST/7.1/SSZ/PARR

UMOWA O ODBYWANIE STAŻU NR./ST/7.1/SSZ/PARR Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji pracodawców do projektu UMOWA O ODBYWANIE STAŻU NR./ST/7.1/SSZ/PARR zawarta w dniu.. r. w Przemyślu, pomiędzy: 1. Przemyską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEG

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEG Wzór umowy obowiązujący od 24.02.2014 r. UMOWA nr U/S/ /CAB_R/2014 Projekt: CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH POKL.07.02.01-14-142/12 o odbywanie stażu zawodowego przez Uczestnika projektu Centrum Aktywizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ nr /2017

UMOWA O STAŻ nr /2017 UMOWA O STAŻ nr /2017 w ramach projektu Aktywni na rynku pracy!, nr RPLD.08.02.01-10-0056/16-00 zawarta w dniu pomiędzy: Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 92-203 Łódź, ul. Konstytucyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU I ODBYWANIA STAŻY ZAWODOWYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU. Postaw na pracę

REGULAMIN WYBORU I ODBYWANIA STAŻY ZAWODOWYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU. Postaw na pracę REGULAMIN WYBORU I ODBYWANIA STAŻY ZAWODOWYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU Postaw na pracę POWR.01.02.02-10-0072/15-00 o odbywanie stażu zawodowego przez Uczestników projektu Postaw na pracę, nr projektu

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I UCZESTNICTWA W STAŻACH ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU SZANSA NA ZATRUDNIENIE

ZASADY ORGANIZACJI I UCZESTNICTWA W STAŻACH ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU SZANSA NA ZATRUDNIENIE ZASADY ORGANIZACJI I UCZESTNICTWA W STAŻACH ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU SZANSA NA ZATRUDNIENIE realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu Strona 1 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE 1 1. Regulamin odbywania Staży, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do Staży, które dotyczą projektu

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o zorganizowanie subsydium ½ etatu

Umowa Nr... o zorganizowanie subsydium ½ etatu Projekt innowacyjny realizowany w partnerstwie Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach pod nazwą PI Novum subsydium wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO nr. Projekt: Zainwestuj w siebie, sukces w zasięgu ręki

UMOWA O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO nr. Projekt: Zainwestuj w siebie, sukces w zasięgu ręki Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru i odbywania staży zawodowych przez Uczestników projektu UMOWA O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO nr Projekt: Zainwestuj w siebie, sukces w zasięgu ręki RPSL.07.01.03-24-01EE/15-00

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób młodych nr WND-POKL.06.01.

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób młodych nr WND-POKL.06.01. Nr../ST/CNP/W/2011 UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób młodych nr WND-POKL.06.01.01-02-027/11 Zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr U/PR/S/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL /12

UMOWA nr U/PR/S/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL /12 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA nr U/PR/S/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL.07.04.00-14-030/12 O odbywanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA ORGANIZACJĘ STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA

UMOWA NR NA ORGANIZACJĘ STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA . UMOWA NR NA ORGANIZACJĘ STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA Zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-652, 3139-033 Fax (071)3033642

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-652, 3139-033 Fax (071)3033642 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-652, 3139-033 Fax (071)3033642 REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŁAWIE dot. organizacji stażu dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr. Zawarta w dniu roku pomiędzy:

UMOWA ZLECENIE nr. Zawarta w dniu roku pomiędzy: Załącznik 4. Wzór umowy zlecenie UMOWA ZLECENIE nr W ramach projektu Adepci Śląskiego Rzemiosła (WND-POWR.01.02.01-24-0367/15) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr. Zawarta w dniu.2017 roku pomiędzy:

UMOWA ZLECENIE nr. Zawarta w dniu.2017 roku pomiędzy: UMOWA ZLECENIE nr. W ramach projektu Adepci Śląskiego Rzemiosła (WND-POWR.01.02.01-24-0367/15) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH w ramach projektu pn. Akademia kwalifikacji RPDS

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH w ramach projektu pn. Akademia kwalifikacji RPDS REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH w ramach projektu pn. Akademia kwalifikacji RPDS.08.02.00-02-0057/16 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO nr. Projekt: Postaw na pracę

UMOWA O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO nr. Projekt: Postaw na pracę Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru i odbywania staży zawodowych przez Uczestników projektu UMOWA O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO nr Projekt: Postaw na pracę UDA POWR.01.02.02-10-0072/15-00 o odbywanie stażu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ nr w ramach projektu nr POKL.06.01.01-16-033/12 Udany start z UNI 3

UMOWA O STAŻ nr w ramach projektu nr POKL.06.01.01-16-033/12 Udany start z UNI 3 ZPU 68 /2013 Zadanie 3: Opracowanie i wdrożenie Programu Stażowego dla UP Podzadanie 5 Wypłata stypendium stażowego (4 miesiące X1400zł X 60 osób ) UMOWA O STAŻ nr w ramach projektu nr POKL.06.01.01-16-033/12

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE U M O W A Nr SZ-5800/ /ALG/2012 zawarta w Iławie w dniu.08.2013 r. pomiędzy: Starostą Iławskim - Maciejem Rygielskim, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28.06.2007 r. działa Walerian

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ ZAWODOWY nr.../us/2014 Projekt: "Q lepszej jakości życia" WND-POKL. 06.01.01-32-045/13-00

UMOWA O STAŻ ZAWODOWY nr.../us/2014 Projekt: Q lepszej jakości życia WND-POKL. 06.01.01-32-045/13-00 Załącznik nr 2 do Regulaminu stażu UMOWA O STAŻ ZAWODOWY nr.../us/2014 Projekt: "Q lepszej jakości życia" WND-POKL. 06.01.01-32-045/13-00 O odbywanie stażu zawodowego przez Uczestnika projektu "Q lepszej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu WYTYCZNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI STAŻY/PRAKTYK ZAWODOWYCH ORAZ SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:. (nazwa, adres, nip) reprezentowanym przez:

zawarta w dniu... pomiędzy:. (nazwa, adres, nip) reprezentowanym przez: Umowa stażu nr IRP/.. /staż-../p/2010 organizowanego w ramach projektu Pracujący 45+ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejeskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejeskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU W PROJEKCIE ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Umowa trójstronna o staż

Umowa trójstronna o staż Załącznik nr 4 do Zasad organizacji stażu w ramach projektu Centrum umiejętności 45+ Umowa trójstronna o staż zawarta w Białymstoku w dniu... roku pomiędzy: a) Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wytyczne w zakresie organizacji staży, zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy, praktyk zawodowych, szkoleń/kursów oraz subsydiowanego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu Załącznik nr 1. ( pieczęć zakładu pracy), dnia. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu A. Dane ogólne 1. Dane organizatora...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR XXXXXXXX

WZÓR UMOWA NR XXXXXXXX WZÓR UMOWA NR XXXXXXXX o odbywanie stażu przez bezrobotnego (nych) zawarta w dniu XXXXX. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni (81-332), ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU W PROJEKCIE PT. CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

zawarta w Łodzi w dniu... roku pomiędzy:

zawarta w Łodzi w dniu... roku pomiędzy: Umowa trójstronna o zorganizowanie stażu realizowanego w ramach projektu Przyszłość w turystyce kompleksowe wsparcie nauczycieli " nr.. zawarta w Łodzi w dniu... roku pomiędzy: a) Uniwersytetem Łódzkim

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o staż nr..

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o staż nr.. Umowa o staż nr.. zawarta w dniu. w., pomiędzy Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 17/2014 UNIWERSYTETEM JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH reprezentowanym przez prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka Rektora zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W STAŻU W RAMACH PROJEKTU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W SŁAWKOWIE

REGULAMIN UDZIAŁU W STAŻU W RAMACH PROJEKTU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W SŁAWKOWIE REGULAMIN UDZIAŁU W STAŻU W RAMACH PROJEKTU Projekt Nr projektu: WND-RPSL.09.01.05-24-0426/15; Priorytet: IX. Włączenie społeczne; Działanie: 9.1. Aktywna integracja Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR o zorganizowanie stażu

UMOWA NR o zorganizowanie stażu S t r o n a 1 Załącznik nr 3 do regulaminu wyboru i odbywania staży przez Uczestników Projektu UMOWA NR o zorganizowanie stażu zawarta w dniu.r. pomiędzy STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH I KRAJOWYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU W PROJEKCIE Rozwijaj Horyzonty program staży dla bezrobotnych współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 3. Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Powiat Dębicki - Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy, 39-200 Dębica ul. Cmentarna 20.

Informacje ogólne. 3. Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Powiat Dębicki - Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy, 39-200 Dębica ul. Cmentarna 20. REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu pn. Aktywność to praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe warunki odbywania staży, praktyk zawodowych, zajęć reintegracji zawodowej oraz szkoleń i kursów zawodowych

Podstawowe warunki odbywania staży, praktyk zawodowych, zajęć reintegracji zawodowej oraz szkoleń i kursów zawodowych Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu RPO WiM na lata 2014-2020 Podstawowe warunki odbywania staży, praktyk zawodowych, zajęć reintegracji zawodowej oraz szkoleń i kursów zawodowych I. Definicje form

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYJĘCIE NA STAŻ ZAGRANICZNY nr..

UMOWA O PRZYJĘCIE NA STAŻ ZAGRANICZNY nr.. Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu UMOWA O PRZYJĘCIE NA STAŻ ZAGRANICZNY nr.. w ramach projektu zadanie nr 5 Wzmocnienie praktycznych aspektów kształcenia staże zagraniczne (Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Prezesa Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Nr 20 REGULAMIN STAŻY ZAWODOWYCH DO PROJEKTU

Zarządzenie Prezesa Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Nr 20 REGULAMIN STAŻY ZAWODOWYCH DO PROJEKTU Zarządzenie Prezesa Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Nr 20 z dnia 18 października 2013 r. REGULAMIN STAŻY ZAWODOWYCH DO PROJEKTU Zagrożeni wykluczeniem społecznym aktywni zawodowo współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr U/UCZ/ / /CA_RA/2013. Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POKL.07.04.00 14 030/12

UMOWA nr U/UCZ/ / /CA_RA/2013. Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POKL.07.04.00 14 030/12 UMOWA nr U/UCZ/ / /CA_RA/2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POKL.07.04.00 14 030/12 O odbywanie praktyki/stażu* zawodowego przez Uczestnika projektu Centrum Aktywności Lokalnej, nr POKL.07.04.00

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.1

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.1 Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.1 Wrocław, styczeń 2010 r. 1 Rozdział 1. Informacje ogólne Podrozdział 1.1. Cel zasad Niniejszy dokument określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu WYTYCZNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI STAŻY/PRAKTYK ZAWODOWYCH, SZKOLEŃ I SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 7.4 PO KL

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 7.4 PO KL Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 7.4 PO KL Wrocław, czerwiec 2013 r. 1 Rozdział 1. Informacje ogólne Podrozdział 1.1 Cel zasad Niniejszy dokument określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR o zorganizowanie stażu dla Uczestnika Projektu Gotowi do pracy

UMOWA NR o zorganizowanie stażu dla Uczestnika Projektu Gotowi do pracy UMOWA NR o zorganizowanie stażu dla Uczestnika Projektu Gotowi do pracy zawarta w dniu pomiędzy Centrum Edukacji Zawodowej im. Witolda Pluty Katarzyna Pluta zwanym w treści umowy PROJEKTODAWCĄ, a zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa stażu nr IRP/ /staż-pr/cna/2013

Umowa stażu nr IRP/ /staż-pr/cna/2013 Umowa stażu nr IRP/ /staż-pr/cna/2013 organizowanego w ramach projektu Czas na Aktywność współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ODBYWANIA STAŻU PRZEZ BEZROBOTNYCH

WARUNKI ODBYWANIA STAŻU PRZEZ BEZROBOTNYCH P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiew icza 6 a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 www.pupkamiennagora.pl

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wytyczne w zakresie organizacji staży, zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy oraz subsydiowanego zatrudnienia w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH W RAMACH PROJEKTU Aktywni od dziś! nr RPLD

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH W RAMACH PROJEKTU Aktywni od dziś! nr RPLD REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH W RAMACH PROJEKTU Aktywni od dziś! nr RPLD.09.01.02-10-0007/16 1 Informacje ogólne 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻY

W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻY R E G U L A M I N W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PIEKARACH ŚLĄSKICH na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 10/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej W Krasnymstawie Z dnia 19.08.2013r. Regulamin organizacji stażu w ramach projektu systemowego Aktywność popłaca wsparcie

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R o zorganizowanie stażu dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu

U M O W A N R o zorganizowanie stażu dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu U M O W A N R o zorganizowanie stażu dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu zawarta w Białymstoku w dniu..2014r., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych Umowa nr / o realizację stażu zawodowego zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

STAŻY. aktualizacja 27.01.2015r.

STAŻY. aktualizacja 27.01.2015r. REGULAMIN STAŻY ORGANIZACJI aktualizacja 27.01.2015r. Podstawa prawna: art. 53, art. 61 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 roku, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU ZAWODOWEGO

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU ZAWODOWEGO Projekt Nasza przyszłość realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo