Spis treści TABLE of contents

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści TABLE of contents"

Transkrypt

1 2

2 Spis treści TABLE of contents Otoczenie makroekonomiczne / Macroeconomic environment...2 Produkt Krajowy Brutto / Gross Domestic Product...2 Inflacja / Inflation...3 Projekcja inflacji NBP / NBP inflation projections...4 Pierwsze posiedzenie RPP w nowym składzie / The first meeting of the MPC in the new composition...4 Rynek walutowy EUR/PLN / Exchange rate EUR/PLN...6 Rynek nieruchomości mieszkaniowych / Residential real estate market...7 Polska / Poland...7 Warszawa / Warsaw...11 Gdańsk / Gdansk...13 Kraków / Krakow...16 Łódź / Lodz...18 Poznań / Poznan...20 Wrocław / Wroclaw...22 Rynek nieruchomości komercyjnych / Commercial real estate market...24 Powierzchnie biurowe / Office space...26 Powierzchnie handlowe / Retail space...27 Powierzchnie magazynowe / Warehouse space

3 Otoczenie makroekonomiczne Macroeconomic environment Produkt Krajowy Brutto Gross Domestic Product W IV kw roku PKB wzrósł o 3,1% r/r (istotny okazał się również wzrost po wyłączeniu czynników sezonowych, 1,2% kw/kw wobec 0,6% zanotowanych w III kw.). Przechodząc do szczegółów (strona popytowa), w IV kw. byliśmy świadkami stabilizacji dynamiki konsumpcji na poziomie 2% r/r (2,2% w III kw.). Wrażenie robi jednak dynamika inwestycji. W IV kw. inwestycje wzrosły o 1,6% wobec spadku o 1,5% zanotowanego w III kw. (prawdopodobnie dynamikę inwestycji istotnie zwiększyły projekty infrastrukturalne). W IV kw. utrzymała się wysoka kontrybucja eksportu netto do PKB na poziomie 2,2 pkt. proc. Poprawiła się również kontrybucja zmian zapasów z -2,6 do -0,2 pkt. proc., co oznacza, że mieliśmy w tym okresie do czynienia z istotnym przyspieszeniem procesu odbudowy zapasów w ujęciu statystycznym (w ujęciu nominalnym redukcja zapasów była ujemna na poziomie II kwartału, a więc sam proces odbudowy zapasów ma wciąż dużą szansę na dalsze przyspieszenie). Po stronie podażowej, w IV kw. obserwowaliśmy przyspieszenie wzrostu wartości dodanej w przemyśle z -0,2% do 5,6% r/r. Ustabilizowały się natomiast dynamiki usług rynkowych (na poziomie 2,2%), spadła dynamika w budownictwie (z 7,2 do 3,4% r/r). Pierwsze dane ze sfery realnej opublikowane w 2010 roku okazały się potwierdzać silne momentum gospodarki. Trzeba oczywiście wziąć poprawkę na czynniki pogodowe, które rzeczywiście nie pozostają bez wpływu na aktywność w gospodarce patrz ostatnie twierdzenie w Beżowej Księdze Fed, w której bezpośrednio wskazano na ciężkie warunki pogodowe, jako czynnik wpływający na aktywność ekonomiczną; w Polsce podobne badania nie są co prawda dostępne, lecz z powodzeniem można się odnosić do doświadczeń zagranicznych na zasadzie analogii. In the 4 th quarter of 2009 GDP grew by 3,1% y/y (the growth was also significant after excluding seasonal variables, 1,2% Q/Q compared to 0,6% noted in the 3 rd quarter). Progressing to details (demand side); in the 4 th quarter we witnessed the stabilization of the consumption dynamics at 2% y/y (2,2% in 3 rd quarter). However what is really impressive is the dynamics of investment. In the 4 th quarter volume of investments grew by 1,6% in relation to the fall by 1,5% in the 3 rd quarter (most probably the investment dynamics escalated due to infra structural projects). In the 4 th quarter the contribution of net export to GDP was sustained at 2,2 pp. The contribution of stocks also improved from -2,6 to -0,2 pp, which means that during this period we experienced a significant increase in volume of recovered stocks in the statistical sense (in nominal terms the reduction of stocks was negative during the 2 nd quarter so the very process of recovery has a good chance of a further accele ration). On the supply side during the 4 th quarter we observed a speed up in growth of value added in industry from -0,2% to 5,6% y/y. The market services dynamics stabilized (at 2,2%), the growth rate of construction fell (from 7,2% to 3,4% y/y). First data from the real terms published in 2010 turned out to confirm the strong momentum of the economy. The weather conditions mustn t be excluded from contributing factors, as they obviously influence the economical activity look into the last claim of the Beige Book, where it was directly stated that hard weather condition is a factor in influencing economical activity; however in Poland similar research has not been carried out, but referring to foreign experiences on the level of an analogy, is permissible. 2

4 Otoczenie makroekonomiczne / Macroeconomic environment Inflacja Inflation Wstępny szacunek GUS inflacji r/r za styczeń (3,6%) okazał się być nieznacznie wyższy od naszych oczekiwań (3,5%). Na podstawie jeszcze niepełnych danych GUS na wzrost inflacji złożyły się szybciej, niż przed miesiącem, rosnące ceny transportu (łącznie z paliwami), które wzrosły o 10,9% r/r. Wolniejsze niż przed miesiącem wzrosty odnotowano w grupach cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 3,0% r/r), cen napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych (o 7,6% r/r), czy też cen użytkowania mieszkania i noś ników energii (o 4,5% r/r). Szacujemy, że inflacja bazowa w styczniu wyniosła ok. 2,5% r/r. Oczekujemy, że począwszy od lutego inflacja CPI będzie zmniejszać się i szybko spadnie poniżej celu inflacyjnego banku centralnego. A not confirmed estimate from the Central Statistical Office (CSO) for January (3,6%) turned out to be only slightly higher from our expectations (3,5%). Based on still incomplete data from the CSO the rise in the infla tion rate was highly influenced by the faster than last months increase in transportation costs (inclu ding fuel), which rose by 10,9% y/y. A slower than in the last month increase were noticeable in certain food products groups and non-alcoholic beverages (3,0% y/y), alcoholic beverages and tobacco products (4,5% y/y). We estimate that core inflation in January amounted to about 2,5% y/y. We expect the CPI inflation will begin to decrease at the beginning of February and will fall beneath the central banks inflation target. Projekcja inflacji NBP NBP inflation projections NBP opublikował lutową projekcję inflacji i PKB. Zgodnie z nią inflacja wyniesie 1,8% w 2010 r., 2,4 w 2011 r. oraz 3,5 w 2012 r. Natomiast wzrost gospodarczy w 2010 r. 3,1, w 2011 r. 2,9 oraz 3,1 w 2012 r. Zaprezentowany w projekcji NBP scenariusz rozwoju sytuacji gospodarczej jest bardziej pesymistyczny od naszej oceny przyszłych procesów gospodarczych. Chociaż, podobnie jak NBP, przewidujemy zmianę w kompozycji wzrostu PKB w najbliższym czasie (większą role odgrywać będzie popyt krajowy przy malejącej kontrybucji eksportu netto do wzrostu), to w dłuższym okresie oczekujemy wyższego wzrostu PKB niż w projekcji. Przewidujemy również, że spadek inflacji w połowie tego roku może być nawet nieco głębszy niż przedstawia to projekcja. NBP published a projection of inflation and GDP for February. According to the publication the inflation will amount to 1,8% in 2010, 2,4% in 201 and 3,5% in The economic growth in 2010 is predicted to equal 3,1%, 2,9% in 2011 and 3,1% in The scenario presented in the NBP projection regarding the evolution of the economic situation is more pessimistic than our assessment of future economic processes. Although similarly to the NBP we predict a change in the composition of the growth of GDP in the near future (a bigger part will be played by national demand together with a smaller contribution of the net export in relation to the growth) and in the long run we expect a higher GDP growth than in the projection report. We also predict that the dip in inflation for this year will be slightly deeper than that foreseen in the projection. 3

5 Otoczenie makroekonomiczne / Macroeconomic environment Projekcja została sporządzona przy założeniu stałych stóp procentowych NBP oraz słabszym niż w projekcji październikowej kursie złotego. Oznacza to, że przyszłe kształtowanie się stóp (oczekiwane podwyżki) oraz kursu (oczekiwana aprecjacja) mogą istotnie wpłynąć na kształt procesów inflacyjnych (ryzyko w dół dla inflacji). Ponadto oceniamy, iż realizacja (przynajmniej w części) planu konsolidacji finansów publicznych ma szanse powodzenia, co może mieć odzwierciedlenie w nieco innym przebiegu ścieżki PKB. Umieszczenie tego elementu przez NBP w bilansie ryzyk oznaczać może, że planowane zmiany nie były skwantyfikowane w prezentowanych przez NBP liczbach. Dodatkowo brak ekspozycji korekt eksperckich wprowadzonych do modelu (co było dotychczasową praktyką) skłania do refleksji, iż eksperci NBP mogą nie mieć jeszcze wyraźnie skrystalizowanego poglądu odnośnie losów gospodarki Polski po wyjściu z fazy spowolnienia wzrostu. W lutowej projekcji, po okresie znacznego odbicia w 2010 r., wzrost PKB w kolejnych latach stabilizuje się na poziomie nieco niższym od średniej wieloletniej. The projection was constructed using solid interest rates by the NBP and with a weaker exchange rate of the złoty taken from October. This means that the future behaviour of the interest rates (awaiting a rise) and the exchange rate (awaiting escalation) can all influence the overall inflation processes. Additionally we assess that the reali zation (at least partly) of the public finance consolidation plan has a chance of succeeding, which could result in a somewhat different path for GDP. Placing this element by the NBP in the risk analysis may indicate that the changes were not quantified in the numbers presented by the NBP. Additionally the lack of exposing professional corrections to the model (which was a common practice until now) which can lead to an assumption that the experts at the NBP might not have a clear view of the fate of the polish economy after leaving the growth slowdown phase. In the February projection after a considerable rebound in 2010 the GDP growth in the subsequent years stabilizes at a level slightly lower than that in the previous years. Pierwsze posiedzenie RPP w nowym składzie The first meeting of the MPC in the new composition. Pierwsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w pełnym, nowym składzie nie przyniosło większych niespodzianek. RPP, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, nie zmieniła poziomu stóp procentowych. Zawartość komunikatu RPP była podobna w treści do komunikatów poprzedniej Rady. Ponownie zwrócono uwagę m.in. na powolne tempo wychodzenia z kryzysu gospodarek krajów rozwiniętych, rosnąca presja inflacyjna w krajach rozwijających się czy też stabilizację sytuacji The first meeting of the Monetary Policy Council in the full new composition brought no big surprises. The MPC in accordance with our expectations did not change the level of interest rates. The content of the MPC s statement was similar to that of the previous councils composition. Again the attention was brought to the slow rate of exiting the crisis among developed economies, growing inflationary pressures in developing countries or stabilization on the domestic 4

6 Otoczenie makroekonomiczne / Macroeconomic environment na krajowym rynku pracy. Dodatkowo ostrożne wypowiedzi niektórych członków Rady sugerują, że nowa RPP jest na etapie zapoznawania się z warsztatem pracy, a na bardziej zdecydowane wypowiedzi należy poczekać do kolejnych posiedzeń. Jak stwierdzono w informacji prasowej po posiedzeniu Rady, napływające dobre dane ze sfery realnej mogą być jedną z przesłanek do zmiany nieformalnego nastawienia prowadzonej polityki pieniężnej. Obecnie zostało ono utrzymane na neutralnym poziomie, wraz z oceną prawdopodobieństwa kształtowania się inflacji poniżej i powyżej celu w średnim okresie, które RPP oceniła za zbliżone. Podtrzymana została również ocena kształtowania się procesów inflacyjnych w najbliższym czasie (spadek inflacji już w lutym głównie z powodu efektu bazy zarówno nasz szacunek 2,9% r/r, jak i Ministerstwa Finansów 3,0% r/r) wskazuje na niższą inflację w lutym. Jednakże jastrzębie wypowiedzi niektórych członków RPP wskazują naszym zdaniem na znaczne ryzyko zmiany nastawienia RPP w najbliższym czasie. Mimo tego, oczekujemy, że do podwyżek stóp dojdzie nie wcześniej jak w II połowie tego roku. RPP ponadto doprecyzowała swój pogląd odnośnie wstąpienia Polski do ERM II i strefy euro. Obok warunków prawnych, koniecznych do spełnienia przed przystąpieniem do integracji walutowej, o których była mowa w komunikatach poprzedniej Rady, dodano również warunki ekonomiczne i organizacyjne. Może to oznaczać, że w przyszłości dyskusja o najbliższym możliwym terminie przystąpienia do ERM II i do strefy euro toczyć się będzie nie tylko wokół spełnienia kryteriów z Maastricht. Debata może dotyczyć również innych uwarunkowań ekonomicznych, w tym wskaźników makroekonomicznych wrażliwych politycznie. labor market. Additionally, the careful statements of certain council members suggest that the new MPC is in the phase of learning the blueprints of the council workings, and more concrete statements will be issued in the upcoming meetings. As was stated in the press relation of the meeting, good incoming data from the real terms may be one of the reasons to change the informal approach of the MPC. Currently, it has been maintained at a neutral level, together with an assessment of the likelihood of inflation evolving above and below target over the medium term, which the MPC assessed as likely. The assessment of the evolution process of inflation in the near future has been sustained (the decline in inflation in February occurred mainly due to base effects both our estimate of 2.9% y/y, and the Ministry of Finance s 3.0% y/y) implies a lower inflation in February. However the bold statements of certain MPC members imply, in our opinion, a risk of a change in attitude of the MPC in the upcoming future. Despite that we expect that the rise in interest rates will occur no sooner than in the 2 nd half of this year. Additio nally the MPC has cleared its view on Poland entering the ERM II and the euro zone. Besides the legal conditions necessary to meet prior to the monetary integration, discussed in the statements of the previous composition of the MPC, economic and organizational conditions were added. This could potentially mean that the future discussion on the earliest possible date of joining the ERM II and the euro zone will not only revolve around meeting the Maastricht requirements. Discussions may also address other economic conditions, including macroeconomic indicators which are politically sensitive. 5

7 Otoczenie makroekonomiczne / Macroeconomic environment Rynek walutowy EUR/PLN Exchange rate EUR/PLN Znaczne umocnienie złotego w ostatnim, obfitującym w częste zmiany nastawienia inwestorów do ryzyka, okresie. Polska waluta jednocześnie staje się coraz bardziej odporna na wzrost awersji do ryzyka (złoty wyraźnie zyskuje na zmniejszeniu awersji do ryzyka, ale relatywnie mniej traci w przypadku jej wzrostu). Już teraz złoty zaczyna być stymulowany przez wypowiedzi członków RPP wskazujące na możliwość rychłej zmiany nastawienia w polityce pieniężnej. Dla inwestorów globalnych polska gospodarka (wyższy wzrost gospodarczy, wyższa projekcja inflacyjna) coraz lepiej pasuje do szablonu gospodarek, takich jak RPA, czy Izrael, w których banki centralne zdecydowały się na zaostrzenie polityki monetarnej. Wiara w taki scenariusz, a wiec w rozszerzenie różnicy stóp wobec euro już teraz stymuluje grę na umocnienie złotego (pomimo, iż na rynku dominują pozycje długie w PLN, przy każdym osłabieniu złotego widzimy jednak wciąż silny popyt na polska walutę). W ujęciu technicznym kluczowy wydaje się poziom 3,85 zł za euro (Fibo). Przy tym poziomie spodziewalibyśmy się również uaktywnienia polskich eksporterów i inicjacji poważniejszych transakcji hedgingowych. Czynnik ten, związany z odpowiednią transakcją na rynku spot po stronie banku komercyjnego, historycznie okazywał się mieć kluczowy wpływ na przyspieszenie procesu aprecjacji polskiej waluty. W średnim okresie złotego wspierać powinny: utrzymanie dodatniego tempa wzrostu PKB, napływ inwestycji bezpośrednich (również ambitne plany prywatyzacyjne), napływ kapitału portfelowego w związku z finansowaniem deficytu budżetowego. The considerable strengthening of the złoty in the recent past, is characterized by common changes in approaches to risk by investors. The polish currency is becoming increasingly resistant to the increased aversion to risk (the złoty vividly gains by the lowering of risk aversion but loses relatively less in the case of it s incre ase). Already the złoty is beginning to be stimulated by the statements of the new MPC suggesting a possibility of a significant change in the approach of the MPC. For global investors the polish economy (higher economical growth, higher inflation projection) is becoming to resemble economies of South Africa or Israel where the central banks decided on tightening of the monetary policies. The belief in the scenario of widening the gap between interest rates related to euro already stimulates the game to further strengthen the złoty (despite the domination of long positions of the PLN, each weakening of the złoty proves a high demand for the polish currency). In technical terms, the key level is 3,85 zł. for euro (Fibo). At this level we would expect a simultaneous activation of the polish exporters and the initiation of more serious hedging transactions. This factor, associated with the appropriate transaction on the spot market on the commercial bank s side, historically proved to play a vital role in accelerating the appreciation of the Polish currency. In the medium term of the złoty the following should be supported: maintaining positive growth of the GDP, increase in direct investments (including ambitious privatization plans), and inflow of portfolio capital in connection with finan cing the budget deficit. Źródło Otoczenia Makroekonomicznego: BRE Bank Source of the Macroeconomic environment: BRE Bank 6

8 Rynek nieruchomości mieszkaniowych Residential real estate market Polska Poland Rok 2009 zakończył się ujemnym wynikiem dynamiki rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Liczba wszystkich jednostek mieszkalnych (lokali oraz budynków jednorodzinnych) oddanych do użytkowania, według danych GUS, wyniosła 160,1 tys. i była o 3,1% niższa od rezultatów z 2008 r. Ewidentną konsekwencją kryzysu było znaczne zmniejszenie ilości rozpoczynanych nowych inwestycji mieszkaniowych. Obniżeniu uległa ilość wydawanych pozwoleń na budowę (o 23,1% r/r), które dotyczyły 178,8 tys. mieszkań oraz ilość mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 18,2% r/r) 142,9 tys. W IV kwartale 2009 r. tendencja spadkowa uległa wyhamowaniu. W pierwszych trzech kwartałach dynamika liczby mieszkań, dla których wydano pozwolenia na budowę wynosiła -50% r/r, natomiast za okres styczeńgrudzień wzrosła już do -37% r/r. The year 2009 ended with a negative balance of residential property in Poland. The sum of all residential units (flats and detached housing) released to the market, according to the Central Statistical Office (CSO) equaled to and was 3,1% lower than that in the year The decreased supply of new residential property was an evident result of the financial crisis. Both the amount of released building permits (by 23% y/y to ) and the number of commenced residential unit constructions (by 18,2% y/y to ) fell in comparison to last year. In the 4 th quarter of 2009 however, the negative tendency decelerated. In the 1 st three quarters the dynamics of residential units for which building permits were issued equaled to -50% y/y; however for the period January- December it was only -37% y/y. Budownictwo mieszkaniowe w Polsce ilośæ mieszkañ / number of flats Residential construction in Poland Mieszkania* oddane do u ytkowania Construction completions Mieszkania*, dla których wydano pozwolenia na budowê Granted construction permits Mieszkania*, których budowê rozpoczêto Construction starts 0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I kwarta³ / quarter *Jako mieszkania rozumiane są wszystkie jednostki mieszkalne łącznie z domami jednorodzinnymi. Niniejsze wartości oparte są na danych meldunkowych i obejmują zarówno budownictwo indywidualne, spółdzielcze, komunalne, zakładowe jak i przeznaczone na sprzedaż lub wynajem *Dwellings are comprehended as all housing units including single family buildings. Presented data concern the individual, housing co-operatives, company, as well as intended for sale or rent residential construction Źródło: GUS, opracowanie BRE Bank Hipoteczny / Source: Central Statistical Office, BRE Bank Hipoteczny elaboration 7

9 Rynek nieruchomości mieszkaniowych / Residential real estate market W II połowie 2009 r. na rynku deweloperskim liczba mieszkań przeznaczonych do sprzedaży w sześciu głównych miastach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Gdańsk) utrzymywała się średnio na poziomie tys. Zredukowana przez banki akcja kredytowa umożliwiała jedynie umiarkowany popyt na mniejsze mieszkania, do 75 m 2, sprzedawane w dużej mierze w programie Rodzina na Swoim. Według danych Banku Gospodarstwa Krajowego w całym 2009 r. udzielono około 31 tys. tego rodzaju kredytów na sumę 5,4 mld zł. Stanowiło to 10% wartości całkowitego zadłużenia kredytami mieszkaniowymi w sektorze bankowym 20% kredytów mieszkaniowych udzielonych w 2009 r. Na koniec 2009 r. wynik całkowitego wykorzystania programu Rodzina na Swoim to 41,5 tys. kredytów z sumą 6,7 mld zł. Korzystnym dla deweloperów i kredytobiorców aspektem w praktyce programu była rosnąca cena maksymalna 1 m 2 powierzchni mieszkań, z kolei negatywnym zjawiskiem z punktu widzenia nabywców były wygórowane poziomy marż i prowizji przygotowawczych, narzucone przez banki uczestniczące w Programie. W celu dalszego zwiększenia popularności programu władze ustawodawcze zdecydowały o objęciu Programem także osoby samotnie wychowujące dzieci. Zapowiadane są jeszcze inne zmiany dotyczące kredytów z dopłatami w ramach programu Rodzina na swoim. Najnowszy projekt przewiduje, że państwo będzie wspierało jedynie kupno mieszkań na rynku pierwotnym. Od r. nie będzie można kupić mieszkania z rynku wtórnego korzystając z kredytu z dopłatą. Z kredytu preferencyjnego będą mogły korzystać osoby samotne i bezdzietne, pod warunkiem że powierzchnia lokalu nie przekroczy 50 m 2. Dopłata będzie obejmować tylko 30 m 2 takiego mieszkania. Mieszkanie to musi być także pierwszym mieszkaniem kredytobiorcy. In the 2 nd half of 2009, the amount of development project flats put up for sale in the six main cities of Poland (Warsaw, Krakow, Wroclaw, Poznan, Lodz, and Gdansk) leveled at The decrease of bank loaning allowed only a moderate demand for smaller flats up to 75 m 2, sold mainly through the Rodzina na Swoim ( families owning ) financing program. According to the Bank Gospodarstwa Krajowego ( national economy bank ) (BGK), such loans were made, summing to 5,4 bln PLN. This conversely equaled to 10% of all residential loans within the banking sector, and 20% of residential loans issued in By the end of 2009, the usage of the Rodzina na Swoim program, resulted in issuing loans, adding up to 6,7 bln PLN. A positive aspect of the program, both for the developers and deb tors, was the increase of the maximum price for 1 m 2, however when considering the perspective of a buyer, the disadvantages revolve around banks and institutions partaking in the program, asking for ridiculously high margins and preparatory commissions. In order to increase the popularity of the program, legislative authorities agreed to include single parents families into the program. Further changes regarding loans with external funding coming from the Rodzina na Swoim program will be made. A newest modification plans national endowment only to flats bought in the primary real estate market. As of it will not be possible to buy a flat from the secondary market using the endowed loan. All preferential loans will only be available to single and childless persons if and only if the area of the flat will not exceed 50 m 2 out of which only 30 m 2 will be endowed. The flat must also be the 1 st owned apartment of the potential debtor. For the 1 st time in legislature, a limit to the maximum age of debtors will be introduced. 8

10 Rynek nieruchomości mieszkaniowych / Residential real estate market W przepisach po raz pierwszy pojawi się także ograniczenie dotyczące maksymalnego wieku kredytobiorcy. Kredyt otrzymają tylko osoby mające nie więcej niż 35 lat. W ramach programu zostanie także zmniejszony współczynnik, za pomocą którego wyliczane są limity cen mieszkań. Spadnie on z 1,4 do 1,3. Spowoduje to znaczne ograniczenie oferty deweloperów spełniające założenia programu. Wskaźnik przeliczeniowy w ramach programu Rodzina na swoim dla Warszawy w I kwartale 2010 r. wynosił 7 699,58 PLN/m 2, dla II kwartału został ustalony na poziomie 8 013,88 PLN/m 2. Przykładem innej inicjatywy mającej na celu wsparcie rynku mieszkaniowego była państwowa pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych udzielanych osobom, które utraciły pracę po 1 lipca 2008 r., jak również planowane zmiany proceduralne w zakresie budownictwa indywidualnego (projekt ustawy dotyczącej uproszczenia procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych). Analiza cen mieszkań w transakcjach zawartych w II połowie 2009 r. wskazuje na brak znaczącej różnicy w porównaniu z I połową 2009 r., chociaż do końca III kwartału 2009 r. ruch cen skierowany był zdecydowanie w dół, po czym nastąpiło wyhamowanie lub przełamanie tendencji spadkowej, do którego doszło dzięki wznowieniu (pod koniec 2009 r.) akcji kredytowej przez banki oraz popytowi wygenerowanemu przez program Rodzina na Swoim (w którym ceny maksymalne we wszystkich lokalizacjach uległy zwiększeniu). This kind of loan will only be granted to persons below the age of 35. The program will also decrease the quotient with which the limits of flat prices are calculated, from 1,4 to 1,3. This will result in an explicit curb in offer availability of property developers partaking in the program. The conversion factor, or the maximum price per m 2 within the Rodzina na Swoim program in Warsaw for the 1 st quarter of 2010 equaled to 7 699,58 PLN/m 2, however for the 2 nd quarter it settled at 8 013,88 PLN/m 2. An example of a further initiative aiming at supporting the residential property market is the national help in paying off residential debts for persons made redundant up to 1 st July 2008, as well as introducing procedural changes within private construction; the legislative changes imply simplifying of administrative dealings with receiving building permits for detached housing. Analysis of transaction prices of flats sold in the 2 nd half of 2009 shows a lack of any significant changes when reflecting on the 1 st half of 2009, although by the end of the 3 rd quarter, the pricing tendencies were definitely negative, after which at end of the 4 th quarter of 2009 the tendency decelerated and/or inversed, as a result of the resumption (at the end of 2009) of bank lending and the revival of demand created by the Rodzina na Swoim program (which increased the maximum permissible price per m 2 across Poland). 9

11 Rynek nieruchomości mieszkaniowych / Residential real estate market Dalszy ciąg tej korekty będzie zauważalny w 2010 r. ze względu na nadal wysoki poziom cen ofertowych w stosunku do możliwości nabywczych. Dodatkowo do korekty cen przyczynią się promocje i obniżki cen mieszkań o większych metrażach, których program Rodzina na swoim nie obejmuje i nie cieszą się one wystarczającym zainteresowaniem. Further attestation of this revision will be observable in 2010, in accordance to persistent high bids coupled with low consumer purchasing power. The pricing revision will be contributed by special offers and lowering of prices for larger flats, which are not supported by the Rodzina na Swoim program, hence are uninteresting. Średnie ceny transakcyjne na rynku pierwotnym i wtórnym w głównych miastach Polski Average transaction prices in primary and secondary markets in main polish cities Warszawa Wroc³aw z³/m 2 / PLN/m Kraków Gdañsk Poznañ I-VI 2007 VII-XII 2007 I-VI 2008 VII-XII 2008 I-VI 2009 VII-XII 2009 ódź Źródło: BRE Bank Hipoteczny / Source: BRE Bank Hipoteczny 10

12 Rynek nieruchomości mieszkaniowych / Residential real estate market Warszawa Warsaw Rok 2009 dla stołecznego rynku mieszkaniowego był okresem trudnym pod względem wielkości sprzedaży oraz wymuszonych obniżek cen mieszkań. Szacuje się, że w całym 2009 r. na terenie Warszawy dokonano o połowę mniej transakcji niż w 2008 r., a większość zawartych transakcji odbyła się na rynku wtórnym. Spadek sprzedaży na rynku pierwotnym przyczynił się do wstrzymania niektórych inwestycji, a w szczególnych przypadkach doszło do przeprojektowania inwestycji na niższy standard budynków i mniejsze powierzchnie mieszkań. Poprawa wyników sprzedaży w IV kwartale 2009 r. i jej kontynuacja w I kwartale 2010 r. przy pozytywnych prognozach na najbliższą przyszłość rozbudziły optymizm deweloperów i sprawiły, że wiele wstrzymanych inwestycji zostało wznowionych. W efekcie kolejne warszawskie inwestycje pojawiają się w ofertach sprzedaży. Wyniki w budownictwie mieszkaniowym za 2009 r. wykazały, że w granicach miasta stołecznego liczba mieszkań oddanych do użytkowania (19 483) ukształtowała się na podobnym poziomie co rok wcześniej (różnica tylko o 2%). Negatywne skutki kryzysu dały się zauważyć w przypadku wyraźnego spadku planowanych i rozpoczynanych inwestycji mieszkaniowych. W 2009 r. według danych GUS liczba mieszkań, dla których wydano pozwolenia na budowę (14 520), spadła o 31% r/r, a liczba mieszkań, których w tym samym okresie budowę rozpoczęto (11 273) spadła aż o 47% r/r. The year 2009 was a particularly difficult time for Warsaw s residential market considering the overall volume of sales as well as the forced pricing depreciation. It is estimated that in 2009 in Warsaw the sales volume was half that of 2008, and a majority of the transaction took place within the secondary market. The fall in sales in the primary market caused a suspension of a number of property developments, and in particular cases the properties had to be redesigned into lower standard and smaller types of apartments. The recuperation of sales in the 4 th quarter of 2009 coupled with the ongoing upward trend in the 1 st quarter of 2010 with positive projections for the upcoming future increased the developers moods and/or confidence to the point of resuming numerous halted projects. This resulted in an increased amount of Warsaw investments entering the market. The construction results for the year 2009 within the capital city showed a stabilization, with the number of flats released to the market (19 483) almost equaling to that in 2008 (only 2% difference). The negative consequences of the crisis could most vividly be seen by the decrease in planned as well as underway property investments. In 2009, according to the CSO the amount of flats with issued building permits (14 520) fell by 31% y/y, and the amount of flats which began the construction process within the same period (11 273) fell by an astounding 47% y/y. 11

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 213 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary Substantial new office supply and strengthening occupier demand in majority Polish office markets in 212. Sustained interest of international

Bardziej szczegółowo

www.kingsturge.com 1 PRZEGLĄD EKONOMICZNY ECONOMIC OUTLOOK

www.kingsturge.com 1 PRZEGLĄD EKONOMICZNY ECONOMIC OUTLOOK ECONOMIC OUTLOOK The Polish economy is in a position of relative strength compared to other economies in the EU. While negative growth is expected in 2009, the Polish economy will be less badly affected

Bardziej szczegółowo

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw 28 DTZ a UGL company opracowanie raportu report development Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie Best place for an office building? Warsaw Biorąc pod uwagę Warszawę i osiem najbardziej rozwiniętych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006

Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006 September 2006 Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie City Profile Headlines Large deals push investment volumes to another record high in 2006 Healthy office and industrial demand

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL. kwartalnik finansowy

Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL. kwartalnik finansowy Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL kwartalnik finansowy DZIAŁ 2 DZIAŁ SPISTREŚCI 3 4 5 8 10 12 14 15 19 22 24 26 28 30 32 33 36 Spis treści Od redakcji Wydarzenia EEMEA in Focus Poland s Golden Age.

Bardziej szczegółowo

Polish Steel Association. Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa

Polish Steel Association. Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa Polish Steel Association Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa (Polish Steel Association) zrzesza krajowych producentów stali, firmy przetwórcze i przedsiêbiorstwa wspó³pracuj¹ce

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy Redakcja naukowa: Elżbieta Szymańska Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce

Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce Raport KPMG w Polsce z inicjatywy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Październik 2013 Condition of the automotive industry and its

Bardziej szczegółowo

Leading Cities. Headlines. November 2005. Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski

Leading Cities. Headlines. November 2005. Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski November 2005 Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski Leading Cities Headlines By the end of 2007 the Polish retail market will grow by another 1.3 mio sq m. Over 70% of modern shopping centre

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI Transcript of the chat with the Polish retail investors association SII On 18 February 2015 1/10 Why have you decided to be listed on the Polish

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO When Will Poland Adopt the Euro? Od kiedy euro w Polsce? Step by Step to ERM II Krok po kroku do ERM II What Will Happen to the Central Bank? Co dalej

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r.

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r. Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w r. Departament Stabilności Finansowej we współpracy z Oddziałami Okręgowymi Warszawa, wrzesień 214 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Materiał konferencyjny Ekspertyza przygotowana przez: Justynę M. Bugaj Zofię Godzwon Aleksandrę Lis Radosława Rybkowskiego oraz Mariusza Pilcha

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. Jesień 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. Jesień 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska MARKETBEAT raport o rynku nieruchomości w polsce publikacja Cushman & Wakefield polska Jesień 211 Marketbeat raport o rynku nieruchomości Jesień 211 o polsce NIEMCY S 6 S11 Koszalin S 6 S6 GDAŃSK S7 S22

Bardziej szczegółowo