Spis treści TABLE of contents

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści TABLE of contents"

Transkrypt

1 2

2 Spis treści TABLE of contents Otoczenie makroekonomiczne / Macroeconomic environment...2 Produkt Krajowy Brutto / Gross Domestic Product...2 Inflacja / Inflation...3 Projekcja inflacji NBP / NBP inflation projections...4 Pierwsze posiedzenie RPP w nowym składzie / The first meeting of the MPC in the new composition...4 Rynek walutowy EUR/PLN / Exchange rate EUR/PLN...6 Rynek nieruchomości mieszkaniowych / Residential real estate market...7 Polska / Poland...7 Warszawa / Warsaw...11 Gdańsk / Gdansk...13 Kraków / Krakow...16 Łódź / Lodz...18 Poznań / Poznan...20 Wrocław / Wroclaw...22 Rynek nieruchomości komercyjnych / Commercial real estate market...24 Powierzchnie biurowe / Office space...26 Powierzchnie handlowe / Retail space...27 Powierzchnie magazynowe / Warehouse space

3 Otoczenie makroekonomiczne Macroeconomic environment Produkt Krajowy Brutto Gross Domestic Product W IV kw roku PKB wzrósł o 3,1% r/r (istotny okazał się również wzrost po wyłączeniu czynników sezonowych, 1,2% kw/kw wobec 0,6% zanotowanych w III kw.). Przechodząc do szczegółów (strona popytowa), w IV kw. byliśmy świadkami stabilizacji dynamiki konsumpcji na poziomie 2% r/r (2,2% w III kw.). Wrażenie robi jednak dynamika inwestycji. W IV kw. inwestycje wzrosły o 1,6% wobec spadku o 1,5% zanotowanego w III kw. (prawdopodobnie dynamikę inwestycji istotnie zwiększyły projekty infrastrukturalne). W IV kw. utrzymała się wysoka kontrybucja eksportu netto do PKB na poziomie 2,2 pkt. proc. Poprawiła się również kontrybucja zmian zapasów z -2,6 do -0,2 pkt. proc., co oznacza, że mieliśmy w tym okresie do czynienia z istotnym przyspieszeniem procesu odbudowy zapasów w ujęciu statystycznym (w ujęciu nominalnym redukcja zapasów była ujemna na poziomie II kwartału, a więc sam proces odbudowy zapasów ma wciąż dużą szansę na dalsze przyspieszenie). Po stronie podażowej, w IV kw. obserwowaliśmy przyspieszenie wzrostu wartości dodanej w przemyśle z -0,2% do 5,6% r/r. Ustabilizowały się natomiast dynamiki usług rynkowych (na poziomie 2,2%), spadła dynamika w budownictwie (z 7,2 do 3,4% r/r). Pierwsze dane ze sfery realnej opublikowane w 2010 roku okazały się potwierdzać silne momentum gospodarki. Trzeba oczywiście wziąć poprawkę na czynniki pogodowe, które rzeczywiście nie pozostają bez wpływu na aktywność w gospodarce patrz ostatnie twierdzenie w Beżowej Księdze Fed, w której bezpośrednio wskazano na ciężkie warunki pogodowe, jako czynnik wpływający na aktywność ekonomiczną; w Polsce podobne badania nie są co prawda dostępne, lecz z powodzeniem można się odnosić do doświadczeń zagranicznych na zasadzie analogii. In the 4 th quarter of 2009 GDP grew by 3,1% y/y (the growth was also significant after excluding seasonal variables, 1,2% Q/Q compared to 0,6% noted in the 3 rd quarter). Progressing to details (demand side); in the 4 th quarter we witnessed the stabilization of the consumption dynamics at 2% y/y (2,2% in 3 rd quarter). However what is really impressive is the dynamics of investment. In the 4 th quarter volume of investments grew by 1,6% in relation to the fall by 1,5% in the 3 rd quarter (most probably the investment dynamics escalated due to infra structural projects). In the 4 th quarter the contribution of net export to GDP was sustained at 2,2 pp. The contribution of stocks also improved from -2,6 to -0,2 pp, which means that during this period we experienced a significant increase in volume of recovered stocks in the statistical sense (in nominal terms the reduction of stocks was negative during the 2 nd quarter so the very process of recovery has a good chance of a further accele ration). On the supply side during the 4 th quarter we observed a speed up in growth of value added in industry from -0,2% to 5,6% y/y. The market services dynamics stabilized (at 2,2%), the growth rate of construction fell (from 7,2% to 3,4% y/y). First data from the real terms published in 2010 turned out to confirm the strong momentum of the economy. The weather conditions mustn t be excluded from contributing factors, as they obviously influence the economical activity look into the last claim of the Beige Book, where it was directly stated that hard weather condition is a factor in influencing economical activity; however in Poland similar research has not been carried out, but referring to foreign experiences on the level of an analogy, is permissible. 2

4 Otoczenie makroekonomiczne / Macroeconomic environment Inflacja Inflation Wstępny szacunek GUS inflacji r/r za styczeń (3,6%) okazał się być nieznacznie wyższy od naszych oczekiwań (3,5%). Na podstawie jeszcze niepełnych danych GUS na wzrost inflacji złożyły się szybciej, niż przed miesiącem, rosnące ceny transportu (łącznie z paliwami), które wzrosły o 10,9% r/r. Wolniejsze niż przed miesiącem wzrosty odnotowano w grupach cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 3,0% r/r), cen napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych (o 7,6% r/r), czy też cen użytkowania mieszkania i noś ników energii (o 4,5% r/r). Szacujemy, że inflacja bazowa w styczniu wyniosła ok. 2,5% r/r. Oczekujemy, że począwszy od lutego inflacja CPI będzie zmniejszać się i szybko spadnie poniżej celu inflacyjnego banku centralnego. A not confirmed estimate from the Central Statistical Office (CSO) for January (3,6%) turned out to be only slightly higher from our expectations (3,5%). Based on still incomplete data from the CSO the rise in the infla tion rate was highly influenced by the faster than last months increase in transportation costs (inclu ding fuel), which rose by 10,9% y/y. A slower than in the last month increase were noticeable in certain food products groups and non-alcoholic beverages (3,0% y/y), alcoholic beverages and tobacco products (4,5% y/y). We estimate that core inflation in January amounted to about 2,5% y/y. We expect the CPI inflation will begin to decrease at the beginning of February and will fall beneath the central banks inflation target. Projekcja inflacji NBP NBP inflation projections NBP opublikował lutową projekcję inflacji i PKB. Zgodnie z nią inflacja wyniesie 1,8% w 2010 r., 2,4 w 2011 r. oraz 3,5 w 2012 r. Natomiast wzrost gospodarczy w 2010 r. 3,1, w 2011 r. 2,9 oraz 3,1 w 2012 r. Zaprezentowany w projekcji NBP scenariusz rozwoju sytuacji gospodarczej jest bardziej pesymistyczny od naszej oceny przyszłych procesów gospodarczych. Chociaż, podobnie jak NBP, przewidujemy zmianę w kompozycji wzrostu PKB w najbliższym czasie (większą role odgrywać będzie popyt krajowy przy malejącej kontrybucji eksportu netto do wzrostu), to w dłuższym okresie oczekujemy wyższego wzrostu PKB niż w projekcji. Przewidujemy również, że spadek inflacji w połowie tego roku może być nawet nieco głębszy niż przedstawia to projekcja. NBP published a projection of inflation and GDP for February. According to the publication the inflation will amount to 1,8% in 2010, 2,4% in 201 and 3,5% in The economic growth in 2010 is predicted to equal 3,1%, 2,9% in 2011 and 3,1% in The scenario presented in the NBP projection regarding the evolution of the economic situation is more pessimistic than our assessment of future economic processes. Although similarly to the NBP we predict a change in the composition of the growth of GDP in the near future (a bigger part will be played by national demand together with a smaller contribution of the net export in relation to the growth) and in the long run we expect a higher GDP growth than in the projection report. We also predict that the dip in inflation for this year will be slightly deeper than that foreseen in the projection. 3

5 Otoczenie makroekonomiczne / Macroeconomic environment Projekcja została sporządzona przy założeniu stałych stóp procentowych NBP oraz słabszym niż w projekcji październikowej kursie złotego. Oznacza to, że przyszłe kształtowanie się stóp (oczekiwane podwyżki) oraz kursu (oczekiwana aprecjacja) mogą istotnie wpłynąć na kształt procesów inflacyjnych (ryzyko w dół dla inflacji). Ponadto oceniamy, iż realizacja (przynajmniej w części) planu konsolidacji finansów publicznych ma szanse powodzenia, co może mieć odzwierciedlenie w nieco innym przebiegu ścieżki PKB. Umieszczenie tego elementu przez NBP w bilansie ryzyk oznaczać może, że planowane zmiany nie były skwantyfikowane w prezentowanych przez NBP liczbach. Dodatkowo brak ekspozycji korekt eksperckich wprowadzonych do modelu (co było dotychczasową praktyką) skłania do refleksji, iż eksperci NBP mogą nie mieć jeszcze wyraźnie skrystalizowanego poglądu odnośnie losów gospodarki Polski po wyjściu z fazy spowolnienia wzrostu. W lutowej projekcji, po okresie znacznego odbicia w 2010 r., wzrost PKB w kolejnych latach stabilizuje się na poziomie nieco niższym od średniej wieloletniej. The projection was constructed using solid interest rates by the NBP and with a weaker exchange rate of the złoty taken from October. This means that the future behaviour of the interest rates (awaiting a rise) and the exchange rate (awaiting escalation) can all influence the overall inflation processes. Additionally we assess that the reali zation (at least partly) of the public finance consolidation plan has a chance of succeeding, which could result in a somewhat different path for GDP. Placing this element by the NBP in the risk analysis may indicate that the changes were not quantified in the numbers presented by the NBP. Additionally the lack of exposing professional corrections to the model (which was a common practice until now) which can lead to an assumption that the experts at the NBP might not have a clear view of the fate of the polish economy after leaving the growth slowdown phase. In the February projection after a considerable rebound in 2010 the GDP growth in the subsequent years stabilizes at a level slightly lower than that in the previous years. Pierwsze posiedzenie RPP w nowym składzie The first meeting of the MPC in the new composition. Pierwsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w pełnym, nowym składzie nie przyniosło większych niespodzianek. RPP, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, nie zmieniła poziomu stóp procentowych. Zawartość komunikatu RPP była podobna w treści do komunikatów poprzedniej Rady. Ponownie zwrócono uwagę m.in. na powolne tempo wychodzenia z kryzysu gospodarek krajów rozwiniętych, rosnąca presja inflacyjna w krajach rozwijających się czy też stabilizację sytuacji The first meeting of the Monetary Policy Council in the full new composition brought no big surprises. The MPC in accordance with our expectations did not change the level of interest rates. The content of the MPC s statement was similar to that of the previous councils composition. Again the attention was brought to the slow rate of exiting the crisis among developed economies, growing inflationary pressures in developing countries or stabilization on the domestic 4

6 Otoczenie makroekonomiczne / Macroeconomic environment na krajowym rynku pracy. Dodatkowo ostrożne wypowiedzi niektórych członków Rady sugerują, że nowa RPP jest na etapie zapoznawania się z warsztatem pracy, a na bardziej zdecydowane wypowiedzi należy poczekać do kolejnych posiedzeń. Jak stwierdzono w informacji prasowej po posiedzeniu Rady, napływające dobre dane ze sfery realnej mogą być jedną z przesłanek do zmiany nieformalnego nastawienia prowadzonej polityki pieniężnej. Obecnie zostało ono utrzymane na neutralnym poziomie, wraz z oceną prawdopodobieństwa kształtowania się inflacji poniżej i powyżej celu w średnim okresie, które RPP oceniła za zbliżone. Podtrzymana została również ocena kształtowania się procesów inflacyjnych w najbliższym czasie (spadek inflacji już w lutym głównie z powodu efektu bazy zarówno nasz szacunek 2,9% r/r, jak i Ministerstwa Finansów 3,0% r/r) wskazuje na niższą inflację w lutym. Jednakże jastrzębie wypowiedzi niektórych członków RPP wskazują naszym zdaniem na znaczne ryzyko zmiany nastawienia RPP w najbliższym czasie. Mimo tego, oczekujemy, że do podwyżek stóp dojdzie nie wcześniej jak w II połowie tego roku. RPP ponadto doprecyzowała swój pogląd odnośnie wstąpienia Polski do ERM II i strefy euro. Obok warunków prawnych, koniecznych do spełnienia przed przystąpieniem do integracji walutowej, o których była mowa w komunikatach poprzedniej Rady, dodano również warunki ekonomiczne i organizacyjne. Może to oznaczać, że w przyszłości dyskusja o najbliższym możliwym terminie przystąpienia do ERM II i do strefy euro toczyć się będzie nie tylko wokół spełnienia kryteriów z Maastricht. Debata może dotyczyć również innych uwarunkowań ekonomicznych, w tym wskaźników makroekonomicznych wrażliwych politycznie. labor market. Additionally, the careful statements of certain council members suggest that the new MPC is in the phase of learning the blueprints of the council workings, and more concrete statements will be issued in the upcoming meetings. As was stated in the press relation of the meeting, good incoming data from the real terms may be one of the reasons to change the informal approach of the MPC. Currently, it has been maintained at a neutral level, together with an assessment of the likelihood of inflation evolving above and below target over the medium term, which the MPC assessed as likely. The assessment of the evolution process of inflation in the near future has been sustained (the decline in inflation in February occurred mainly due to base effects both our estimate of 2.9% y/y, and the Ministry of Finance s 3.0% y/y) implies a lower inflation in February. However the bold statements of certain MPC members imply, in our opinion, a risk of a change in attitude of the MPC in the upcoming future. Despite that we expect that the rise in interest rates will occur no sooner than in the 2 nd half of this year. Additio nally the MPC has cleared its view on Poland entering the ERM II and the euro zone. Besides the legal conditions necessary to meet prior to the monetary integration, discussed in the statements of the previous composition of the MPC, economic and organizational conditions were added. This could potentially mean that the future discussion on the earliest possible date of joining the ERM II and the euro zone will not only revolve around meeting the Maastricht requirements. Discussions may also address other economic conditions, including macroeconomic indicators which are politically sensitive. 5

7 Otoczenie makroekonomiczne / Macroeconomic environment Rynek walutowy EUR/PLN Exchange rate EUR/PLN Znaczne umocnienie złotego w ostatnim, obfitującym w częste zmiany nastawienia inwestorów do ryzyka, okresie. Polska waluta jednocześnie staje się coraz bardziej odporna na wzrost awersji do ryzyka (złoty wyraźnie zyskuje na zmniejszeniu awersji do ryzyka, ale relatywnie mniej traci w przypadku jej wzrostu). Już teraz złoty zaczyna być stymulowany przez wypowiedzi członków RPP wskazujące na możliwość rychłej zmiany nastawienia w polityce pieniężnej. Dla inwestorów globalnych polska gospodarka (wyższy wzrost gospodarczy, wyższa projekcja inflacyjna) coraz lepiej pasuje do szablonu gospodarek, takich jak RPA, czy Izrael, w których banki centralne zdecydowały się na zaostrzenie polityki monetarnej. Wiara w taki scenariusz, a wiec w rozszerzenie różnicy stóp wobec euro już teraz stymuluje grę na umocnienie złotego (pomimo, iż na rynku dominują pozycje długie w PLN, przy każdym osłabieniu złotego widzimy jednak wciąż silny popyt na polska walutę). W ujęciu technicznym kluczowy wydaje się poziom 3,85 zł za euro (Fibo). Przy tym poziomie spodziewalibyśmy się również uaktywnienia polskich eksporterów i inicjacji poważniejszych transakcji hedgingowych. Czynnik ten, związany z odpowiednią transakcją na rynku spot po stronie banku komercyjnego, historycznie okazywał się mieć kluczowy wpływ na przyspieszenie procesu aprecjacji polskiej waluty. W średnim okresie złotego wspierać powinny: utrzymanie dodatniego tempa wzrostu PKB, napływ inwestycji bezpośrednich (również ambitne plany prywatyzacyjne), napływ kapitału portfelowego w związku z finansowaniem deficytu budżetowego. The considerable strengthening of the złoty in the recent past, is characterized by common changes in approaches to risk by investors. The polish currency is becoming increasingly resistant to the increased aversion to risk (the złoty vividly gains by the lowering of risk aversion but loses relatively less in the case of it s incre ase). Already the złoty is beginning to be stimulated by the statements of the new MPC suggesting a possibility of a significant change in the approach of the MPC. For global investors the polish economy (higher economical growth, higher inflation projection) is becoming to resemble economies of South Africa or Israel where the central banks decided on tightening of the monetary policies. The belief in the scenario of widening the gap between interest rates related to euro already stimulates the game to further strengthen the złoty (despite the domination of long positions of the PLN, each weakening of the złoty proves a high demand for the polish currency). In technical terms, the key level is 3,85 zł. for euro (Fibo). At this level we would expect a simultaneous activation of the polish exporters and the initiation of more serious hedging transactions. This factor, associated with the appropriate transaction on the spot market on the commercial bank s side, historically proved to play a vital role in accelerating the appreciation of the Polish currency. In the medium term of the złoty the following should be supported: maintaining positive growth of the GDP, increase in direct investments (including ambitious privatization plans), and inflow of portfolio capital in connection with finan cing the budget deficit. Źródło Otoczenia Makroekonomicznego: BRE Bank Source of the Macroeconomic environment: BRE Bank 6

8 Rynek nieruchomości mieszkaniowych Residential real estate market Polska Poland Rok 2009 zakończył się ujemnym wynikiem dynamiki rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Liczba wszystkich jednostek mieszkalnych (lokali oraz budynków jednorodzinnych) oddanych do użytkowania, według danych GUS, wyniosła 160,1 tys. i była o 3,1% niższa od rezultatów z 2008 r. Ewidentną konsekwencją kryzysu było znaczne zmniejszenie ilości rozpoczynanych nowych inwestycji mieszkaniowych. Obniżeniu uległa ilość wydawanych pozwoleń na budowę (o 23,1% r/r), które dotyczyły 178,8 tys. mieszkań oraz ilość mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 18,2% r/r) 142,9 tys. W IV kwartale 2009 r. tendencja spadkowa uległa wyhamowaniu. W pierwszych trzech kwartałach dynamika liczby mieszkań, dla których wydano pozwolenia na budowę wynosiła -50% r/r, natomiast za okres styczeńgrudzień wzrosła już do -37% r/r. The year 2009 ended with a negative balance of residential property in Poland. The sum of all residential units (flats and detached housing) released to the market, according to the Central Statistical Office (CSO) equaled to and was 3,1% lower than that in the year The decreased supply of new residential property was an evident result of the financial crisis. Both the amount of released building permits (by 23% y/y to ) and the number of commenced residential unit constructions (by 18,2% y/y to ) fell in comparison to last year. In the 4 th quarter of 2009 however, the negative tendency decelerated. In the 1 st three quarters the dynamics of residential units for which building permits were issued equaled to -50% y/y; however for the period January- December it was only -37% y/y. Budownictwo mieszkaniowe w Polsce ilośæ mieszkañ / number of flats Residential construction in Poland Mieszkania* oddane do u ytkowania Construction completions Mieszkania*, dla których wydano pozwolenia na budowê Granted construction permits Mieszkania*, których budowê rozpoczêto Construction starts 0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I kwarta³ / quarter *Jako mieszkania rozumiane są wszystkie jednostki mieszkalne łącznie z domami jednorodzinnymi. Niniejsze wartości oparte są na danych meldunkowych i obejmują zarówno budownictwo indywidualne, spółdzielcze, komunalne, zakładowe jak i przeznaczone na sprzedaż lub wynajem *Dwellings are comprehended as all housing units including single family buildings. Presented data concern the individual, housing co-operatives, company, as well as intended for sale or rent residential construction Źródło: GUS, opracowanie BRE Bank Hipoteczny / Source: Central Statistical Office, BRE Bank Hipoteczny elaboration 7

9 Rynek nieruchomości mieszkaniowych / Residential real estate market W II połowie 2009 r. na rynku deweloperskim liczba mieszkań przeznaczonych do sprzedaży w sześciu głównych miastach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Gdańsk) utrzymywała się średnio na poziomie tys. Zredukowana przez banki akcja kredytowa umożliwiała jedynie umiarkowany popyt na mniejsze mieszkania, do 75 m 2, sprzedawane w dużej mierze w programie Rodzina na Swoim. Według danych Banku Gospodarstwa Krajowego w całym 2009 r. udzielono około 31 tys. tego rodzaju kredytów na sumę 5,4 mld zł. Stanowiło to 10% wartości całkowitego zadłużenia kredytami mieszkaniowymi w sektorze bankowym 20% kredytów mieszkaniowych udzielonych w 2009 r. Na koniec 2009 r. wynik całkowitego wykorzystania programu Rodzina na Swoim to 41,5 tys. kredytów z sumą 6,7 mld zł. Korzystnym dla deweloperów i kredytobiorców aspektem w praktyce programu była rosnąca cena maksymalna 1 m 2 powierzchni mieszkań, z kolei negatywnym zjawiskiem z punktu widzenia nabywców były wygórowane poziomy marż i prowizji przygotowawczych, narzucone przez banki uczestniczące w Programie. W celu dalszego zwiększenia popularności programu władze ustawodawcze zdecydowały o objęciu Programem także osoby samotnie wychowujące dzieci. Zapowiadane są jeszcze inne zmiany dotyczące kredytów z dopłatami w ramach programu Rodzina na swoim. Najnowszy projekt przewiduje, że państwo będzie wspierało jedynie kupno mieszkań na rynku pierwotnym. Od r. nie będzie można kupić mieszkania z rynku wtórnego korzystając z kredytu z dopłatą. Z kredytu preferencyjnego będą mogły korzystać osoby samotne i bezdzietne, pod warunkiem że powierzchnia lokalu nie przekroczy 50 m 2. Dopłata będzie obejmować tylko 30 m 2 takiego mieszkania. Mieszkanie to musi być także pierwszym mieszkaniem kredytobiorcy. In the 2 nd half of 2009, the amount of development project flats put up for sale in the six main cities of Poland (Warsaw, Krakow, Wroclaw, Poznan, Lodz, and Gdansk) leveled at The decrease of bank loaning allowed only a moderate demand for smaller flats up to 75 m 2, sold mainly through the Rodzina na Swoim ( families owning ) financing program. According to the Bank Gospodarstwa Krajowego ( national economy bank ) (BGK), such loans were made, summing to 5,4 bln PLN. This conversely equaled to 10% of all residential loans within the banking sector, and 20% of residential loans issued in By the end of 2009, the usage of the Rodzina na Swoim program, resulted in issuing loans, adding up to 6,7 bln PLN. A positive aspect of the program, both for the developers and deb tors, was the increase of the maximum price for 1 m 2, however when considering the perspective of a buyer, the disadvantages revolve around banks and institutions partaking in the program, asking for ridiculously high margins and preparatory commissions. In order to increase the popularity of the program, legislative authorities agreed to include single parents families into the program. Further changes regarding loans with external funding coming from the Rodzina na Swoim program will be made. A newest modification plans national endowment only to flats bought in the primary real estate market. As of it will not be possible to buy a flat from the secondary market using the endowed loan. All preferential loans will only be available to single and childless persons if and only if the area of the flat will not exceed 50 m 2 out of which only 30 m 2 will be endowed. The flat must also be the 1 st owned apartment of the potential debtor. For the 1 st time in legislature, a limit to the maximum age of debtors will be introduced. 8

10 Rynek nieruchomości mieszkaniowych / Residential real estate market W przepisach po raz pierwszy pojawi się także ograniczenie dotyczące maksymalnego wieku kredytobiorcy. Kredyt otrzymają tylko osoby mające nie więcej niż 35 lat. W ramach programu zostanie także zmniejszony współczynnik, za pomocą którego wyliczane są limity cen mieszkań. Spadnie on z 1,4 do 1,3. Spowoduje to znaczne ograniczenie oferty deweloperów spełniające założenia programu. Wskaźnik przeliczeniowy w ramach programu Rodzina na swoim dla Warszawy w I kwartale 2010 r. wynosił 7 699,58 PLN/m 2, dla II kwartału został ustalony na poziomie 8 013,88 PLN/m 2. Przykładem innej inicjatywy mającej na celu wsparcie rynku mieszkaniowego była państwowa pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych udzielanych osobom, które utraciły pracę po 1 lipca 2008 r., jak również planowane zmiany proceduralne w zakresie budownictwa indywidualnego (projekt ustawy dotyczącej uproszczenia procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych). Analiza cen mieszkań w transakcjach zawartych w II połowie 2009 r. wskazuje na brak znaczącej różnicy w porównaniu z I połową 2009 r., chociaż do końca III kwartału 2009 r. ruch cen skierowany był zdecydowanie w dół, po czym nastąpiło wyhamowanie lub przełamanie tendencji spadkowej, do którego doszło dzięki wznowieniu (pod koniec 2009 r.) akcji kredytowej przez banki oraz popytowi wygenerowanemu przez program Rodzina na Swoim (w którym ceny maksymalne we wszystkich lokalizacjach uległy zwiększeniu). This kind of loan will only be granted to persons below the age of 35. The program will also decrease the quotient with which the limits of flat prices are calculated, from 1,4 to 1,3. This will result in an explicit curb in offer availability of property developers partaking in the program. The conversion factor, or the maximum price per m 2 within the Rodzina na Swoim program in Warsaw for the 1 st quarter of 2010 equaled to 7 699,58 PLN/m 2, however for the 2 nd quarter it settled at 8 013,88 PLN/m 2. An example of a further initiative aiming at supporting the residential property market is the national help in paying off residential debts for persons made redundant up to 1 st July 2008, as well as introducing procedural changes within private construction; the legislative changes imply simplifying of administrative dealings with receiving building permits for detached housing. Analysis of transaction prices of flats sold in the 2 nd half of 2009 shows a lack of any significant changes when reflecting on the 1 st half of 2009, although by the end of the 3 rd quarter, the pricing tendencies were definitely negative, after which at end of the 4 th quarter of 2009 the tendency decelerated and/or inversed, as a result of the resumption (at the end of 2009) of bank lending and the revival of demand created by the Rodzina na Swoim program (which increased the maximum permissible price per m 2 across Poland). 9

11 Rynek nieruchomości mieszkaniowych / Residential real estate market Dalszy ciąg tej korekty będzie zauważalny w 2010 r. ze względu na nadal wysoki poziom cen ofertowych w stosunku do możliwości nabywczych. Dodatkowo do korekty cen przyczynią się promocje i obniżki cen mieszkań o większych metrażach, których program Rodzina na swoim nie obejmuje i nie cieszą się one wystarczającym zainteresowaniem. Further attestation of this revision will be observable in 2010, in accordance to persistent high bids coupled with low consumer purchasing power. The pricing revision will be contributed by special offers and lowering of prices for larger flats, which are not supported by the Rodzina na Swoim program, hence are uninteresting. Średnie ceny transakcyjne na rynku pierwotnym i wtórnym w głównych miastach Polski Average transaction prices in primary and secondary markets in main polish cities Warszawa Wroc³aw z³/m 2 / PLN/m Kraków Gdañsk Poznañ I-VI 2007 VII-XII 2007 I-VI 2008 VII-XII 2008 I-VI 2009 VII-XII 2009 ódź Źródło: BRE Bank Hipoteczny / Source: BRE Bank Hipoteczny 10

12 Rynek nieruchomości mieszkaniowych / Residential real estate market Warszawa Warsaw Rok 2009 dla stołecznego rynku mieszkaniowego był okresem trudnym pod względem wielkości sprzedaży oraz wymuszonych obniżek cen mieszkań. Szacuje się, że w całym 2009 r. na terenie Warszawy dokonano o połowę mniej transakcji niż w 2008 r., a większość zawartych transakcji odbyła się na rynku wtórnym. Spadek sprzedaży na rynku pierwotnym przyczynił się do wstrzymania niektórych inwestycji, a w szczególnych przypadkach doszło do przeprojektowania inwestycji na niższy standard budynków i mniejsze powierzchnie mieszkań. Poprawa wyników sprzedaży w IV kwartale 2009 r. i jej kontynuacja w I kwartale 2010 r. przy pozytywnych prognozach na najbliższą przyszłość rozbudziły optymizm deweloperów i sprawiły, że wiele wstrzymanych inwestycji zostało wznowionych. W efekcie kolejne warszawskie inwestycje pojawiają się w ofertach sprzedaży. Wyniki w budownictwie mieszkaniowym za 2009 r. wykazały, że w granicach miasta stołecznego liczba mieszkań oddanych do użytkowania (19 483) ukształtowała się na podobnym poziomie co rok wcześniej (różnica tylko o 2%). Negatywne skutki kryzysu dały się zauważyć w przypadku wyraźnego spadku planowanych i rozpoczynanych inwestycji mieszkaniowych. W 2009 r. według danych GUS liczba mieszkań, dla których wydano pozwolenia na budowę (14 520), spadła o 31% r/r, a liczba mieszkań, których w tym samym okresie budowę rozpoczęto (11 273) spadła aż o 47% r/r. The year 2009 was a particularly difficult time for Warsaw s residential market considering the overall volume of sales as well as the forced pricing depreciation. It is estimated that in 2009 in Warsaw the sales volume was half that of 2008, and a majority of the transaction took place within the secondary market. The fall in sales in the primary market caused a suspension of a number of property developments, and in particular cases the properties had to be redesigned into lower standard and smaller types of apartments. The recuperation of sales in the 4 th quarter of 2009 coupled with the ongoing upward trend in the 1 st quarter of 2010 with positive projections for the upcoming future increased the developers moods and/or confidence to the point of resuming numerous halted projects. This resulted in an increased amount of Warsaw investments entering the market. The construction results for the year 2009 within the capital city showed a stabilization, with the number of flats released to the market (19 483) almost equaling to that in 2008 (only 2% difference). The negative consequences of the crisis could most vividly be seen by the decrease in planned as well as underway property investments. In 2009, according to the CSO the amount of flats with issued building permits (14 520) fell by 31% y/y, and the amount of flats which began the construction process within the same period (11 273) fell by an astounding 47% y/y. 11

13 Rynek nieruchomości mieszkaniowych / Residential real estate market W poszczególnych dzielnicach Warszawy ceny w okresie kryzysu wahały się w sposób zróżnicowany. Największej zmianie uległy ceny na terenie Białołęki, Wila nowa, Wawra, Rembertowa, Targówka oraz Woli (od -10 do -8% ), najmniej zmieniły się w rejonie Śródmieścia, Mokotowa, Ursynowa, Żoliborza, Bielan i Włoch (od -4 do -2%). Powodem dużych obniżek cen na rynku pierwotnym (w przypadku mieszkań popularnych położonych w inwestycjach z dala od centrum miasta) była konieczność dostosowania cen do programu Rodzina na swoim. W centralnych dzielnicach, gdzie utrzymujące się wysokie ceny wskazywały, że lokale przeznaczone są dla nabywców z górnej półki deweloperzy zmuszeni byli do przeczekania trudnej sytuacji bez pomocy programu rządowego. Średnia cena transakcyjna dla całej stolicy na koniec 2009 r. powróciła do poziomu sprzed kryzysu i wyniosła zł/m 2. Ze względu na niższą cenę lepiej sprzedawały się mieszkania na rynku wtórnym, zwłaszcza lokale znajdujące się w starej substancji np. zabudowa z wielkiej płyty. In certain Warsaw districts, the crisis pricing mechanisms fluctuated in a disorderly manner. The biggest differences could be observed in Bialoleka, Wilanow, Wawer, Rembertow, Targowek and Wola (between -10% and -8%), the least visible changes were present in Srodmiescie, Mokotow, Ursynow, Zoliborz, Bielany and Wlochy (between -4% and -2%). The reasoning behind the large-scale pricing diminution within the primary market (in popular flats located beyond the city center) was the necessity to adjust the prices to the Rodzina na Swoim program. Within the central districts where the ongoing high prices would suggest a target group of a wealthier social class, the residential developers had to refrain from price adjustments, and needed to remain in tough market situation without any governmental support. The average transaction price for entire Warsaw by the end of 2009 returned to a pre-crisis level and amounted to PLN/m 2. Due to the lower prices, secondary market flats were more demandable, especially in prefabricated buildings. Budownictwo mieszkaniowe w Warszawie Residential construction in Warsaw Mieszkania* oddane do u ytkowania Construction completions Mieszkania*, dla których wydano pozwolenia na budowê Granted construction permits Mieszkania*, których budowê rozpoczêto Construction starts 0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV kwarta³ / quarter *Jako mieszkania rozumiane są wszystkie jednostki mieszkalne łącznie z domami jednorodzinnymi. Niniejsze wartości oparte są na danych meldunkowych i obejmują zarówno budownictwo indywidualne, spółdzielcze, komunalne, zakładowe jak i przeznaczone na sprzedaż lub wynajem *Dwellings are comprehended as all housing units including single family buildings. Presented data concern the individual, housing co-operatives, company, as well as intended for sale or rent residential construction Źródło: GUS, opracowanie BRE Bank Hipoteczny / Source: Central Statistical Office, BRE Bank Hipoteczny elaboration 12

14 Rynek nieruchomości mieszkaniowych / Residential real estate market Średnie ceny transakcyjne w Warszawie Average transaction prices in Warsaw z³/m 2 / PLN/m Źródło: BRE Bank Hipoteczny / Source: BRE Bank Hipoteczny Szacuje się, że pod koniec 2009 r. na rynku znajdowało się około 17 tys. nowych mieszkań do sprzedania, natomiast na koniec I kw w ofercie znajdowało się około 13 tys. mieszkań. Według prognoz w 2010 r. na rynek pierwotny powinna trafić podobna ilość mieszkań, co mieszkań sprzedanych na rynku pierwotnym. Deweloperzy coraz rzadziej są skłonni do stosowania obniżek cen zwłaszcza w przypadku mieszkań popularnych, na które popyt zwykle jest zadowalający. Większe upusty (promocje cenowe) stosowane są w przypadku mieszkań o większej powierzchni, nie wpadającej pod wymogi programu Rodzina na swoim. It is estimated that by the end of 2009 there were about new flats for sale, however by the end of the 1 st Q were offered. According to current prognoses during the year 2010 a similar amount of new flats will enter the primary market as will be sold within it. Property developers are increasingly reluctant in reducing offered prices, especially within popular investments with a satisfying demand. Increased price depletion (special offers) can be achieved in larger flats which do not meet the requirements of the Rodzina na Swoim program. Gdańsk Gdansk Na terenie Gdańska spadek popytu na mieszkania miał swoje pierwsze symptomy już pod koniec 2007 r. i pogłębiał się przez cały 2008 r. Szacuje się, że w 2008 r. na rynku pierwotnym sprzedanych zostało około mieszkań. W 2009 r. gdański rynek mieszkaniowy odnotował zwiększoną liczbę sprzedanych lokali mieszkalnych, mimo to lokalni deweloperzy zmniejszyli liczbę inicjacji nowych inwestycji mieszkaniowych. Within Gdansk, a 1 st illustration of a fall in demand for flats was already visible at the end of 2007 and the trend intensified throughout the year It is estimated, that during flats were sold within the primary market. Although in 2009 more flats were sold, presenting a somewhat upward trend in the local residential market, property developers still refused to initiate new property investments. Within residential 13

15 Rynek nieruchomości mieszkaniowych / Residential real estate market W budownictwie mieszkaniowym, według danych GUS, liczba mieszkań oddanych do użytkowania w 2009 r. wyniosła i była o 6% niższa niż rok wcześniej. Równocześnie liczba mieszkań, dla których wydano pozwolenia na budowę wyniosła i była o 27% mniejsza r/r. Z kolei liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto była równa 4 092, co stanowiło o 29% mniej niż w 2008 r. construction in 2009, according to the CSO the amount of flats released to the market equaled to and was therefore 6% lower than the year before. Additionally the number of flats with issued building permits amounted to and was 27% lower y/y. Conversely flats commenced construction, which was 29% less than in Najwięcej mieszkań powstaje w dzielnicy Chełm z dzielnicą Południe, na terenie której na której znajdują się duże zasoby gruntów pod zabudowę mieszkaniową o cenach niższych niż grunty położone w centrum i rejonach nadbrzeżnych. Dużym zainteresowaniem deweloperów cieszą się również dzielnice Wrzeszcz i Przymorze oraz Piecki Migowo, która posiada dobrą infrastrukturę komunikacyjną z centrum oraz zaplecze handlowo-usługowe. Stosunkowo nowym obszarem zabudowy mieszkaniowej stało się Śródmieście, zwłaszcza Dolne Miasto, Stare Miasto oraz Wyspa Spichrzów, na terenie których, w ramach projektu rewitalizacji, powstają prestiżowe inwestycje apartamentowo-hotelowe. The majority of flats in Gdansk are built in the districts of Chelm and Poludnie on land with residential construction planning permission which is cheaper than that around the center and coastal areas. Other districts with high levels of attention among the developers are Wrzeszcz, Przymorze and Piecki Migowo which has good transportation links to the center as well as proximity to commercial services. A relatively new residential construction region is the Srodmiescie (downtown) especially in Dolne Miasto, Stare Miasto and Wyspa Spichrzow, within which according to a revitalization plan prestigious apartment and hotel investments will be carried out. Budownictwo mieszkaniowe w Gdańsku Residential construction in Gdańsk Mieszkania* oddane do u ytkowania Construction completions Mieszkania*, dla których wydano pozwolenia na budowê Granted construction permits Mieszkania*, których budowê rozpoczêto Construction starts 0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV kwarta³ / quarter *Jako mieszkania rozumiane są wszystkie jednostki mieszkalne łącznie z domami jednorodzinnymi. Niniejsze wartości oparte są na danych meldunkowych i obejmują zarówno budownictwo indywidualne, spółdzielcze, komunalne, zakładowe jak i przeznaczone na sprzedaż lub wynajem *Dwellings are comprehended as all housing units including single family buildings. Presented data concern the individual, housing co-operatives, company, as well as intended for sale or rent residential construction Źródło: GUS, opracowanie BRE Bank Hipoteczny / Source: Central Statistical Office, BRE Bank Hipoteczny elaboration 14

16 Rynek nieruchomości mieszkaniowych / Residential real estate market Ceny mieszkań na gdańskim rynku straciły po kryzysie ponad 15% (w stosunku do cen z okresu prosperity). Średnia cena transakcyjna na rynku mieszkaniowym, podobnie jak w I półroczu tego samego roku, ukształtowała się w II połowie 2009 r. na poziomie zł/m 2, co stanowiło spadek o 6% r/r. Kryzys na lokalnym rynku mieszkaniowym spowodował spadek cen do poziomu zł/m 2 w mniej atrakcyjnych lokalizacjach (np. obrzeża dzielnicy Chełm, Orunia, Kokoszki, Osowa). Droższe lokale (od do zł/m 2 ) położone były w umiarkowanej odległości od morza (do m), w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej, bądź w bliskim sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (np. dzielnice: Oliwa, Przymorze Małe, Brętowo, VII Dwór, Wrzeszcz). Najdroższe mieszkania ( zł/m 2 ) znajdowały się w pasie nadmorskim (np. Przymorze Wielkie, Brzeźno, Jelitkowo) oraz w rewitalizowanych częściach Śródmieścia. Flat prices in Gdansk lost over 15% after the crisis (in relation to the prosperity period). The average transaction price on the housing market, similarly to the 1 st half of the same year, leveled in the 2 nd half of 2009 at PLN/m 2 which was a 6% decrease y/y. The crisis on the local market resulted in a price fall down to PLN/m 2 in less attractive locations (e.g. outskirts of districts of Chelm, Orunia, Kokoszki or Osowa). More expensive units (between and PLN/m 2 ) were located relatively close to the sea (1 500 m) and were surrounded by detached housing or were nearby to the Tricity Landscape Park (Trójmiejski Park Krajobrazowy) such as the districts of Oliwa, Przymorze Male, Bretowo, VII Dwor or Wrzeszcz.). The most expensive flats (between and PLN/m 2 ) are located by the coastal promenade (e.g. Przymorze Wielkie, Brzezno, Jelitkowo) and those in revitalized areas of downtown (Srodmiescie). Średnie ceny transakcyjne w Gdańsku Average transaction prices in Gdańsk z³/m 2 / PLN/m Brzeźno Che³m Kokoszki Osowa Piecki Przymorze Suchanino Śródmieście Ujeścisko Wrzeszcz Wzgórze Zaspa z dz. Po³udnie -Migowo Mickiewicza Źródło: BRE Bank Hipoteczny / Source: BRE Bank Hipoteczny 15

17 Rynek nieruchomości mieszkaniowych / Residential real estate market Kraków Krakow Na krakowskim rynku mieszkaniowym w 2009 r. oddano do użytkowania mieszkań o 56% więcej niż rok wcześniej. Tak dobry wynik był efektem dużej ilości inwestycji rozpoczętych jeszcze w okresie koniunktury w latach Inaczej wyglądało podsumowanie 2009 r. w przypadku wydanych pozwoleń na budowę, które dotyczyły mieszkań (spadek o 48% r/r) oraz rozpoczętych realizacji mieszkań (spadek o 18% r/r). Najwięcej nowych inwestycji mieszkaniowych powstaje na terenie dzielnicy Dębniki oraz Krowodrzy, Podgórzu, Prądniku Białym i Bronowicach. Według szacunków na koniec 2009 r. na lokalnym rynku pierwotnym znajdowało się ponad mieszkań przeznaczonych na sprzedaż. Throughout the Krakow residential construction market in flats were released to the market 56% more than the year before. Such a great result is the effect of a large volume of investments commenced within the economic upturn of the years A different outlook revolved around the year 2009 which presented only issued building permits (fall by 48% y/y) and in the field of commenced constru c tions were started which is 18% lower y/y. The largest amount of new residential construction was built in the districts of Debniki as well as Krowodrze, Podgorze, Pradnik Bialy and Bonowice. By the end of 2009 it is estimated that over flats were put up for sale. Najdroższe mieszkania powstają w Śródmieściu. Inwestycje na tym terenie często mają charakter zrewitalizowanych kamienic, a ceny kształtują się od zł/m 2 do zł/m 2. The most expensive flats are built downtown (Srodmiescie). Investments in that area are often characterized as revitalized tenement houses and are priced between PLN/m 2 and PLN/m 2. Budownictwo mieszkaniowe w Krakowie Residential construction in Kraków I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV kwarta³ / quarter Mieszkania* oddane do u ytkowania Construction completions Mieszkania*, dla których wydano pozwolenia na budowê Granted construction permits Mieszkania*, których budowê rozpoczêto Construction starts *Jako mieszkania rozumiane są wszystkie jednostki mieszkalne łącznie z domami jednorodzinnymi. Niniejsze wartości oparte są na danych meldunkowych i obejmują zarówno budownictwo indywidualne, spółdzielcze, komunalne, zakładowe jak i przeznaczone na sprzedaż lub wynajem *Dwellings are comprehended as all housing units including single family buildings. Presented data concern the individual, housing co-operatives, company, as well as intended for sale or rent residential construction Źródło: GUS, opracowanie BRE Bank Hipoteczny / Source: Central Statistical Office, BRE Bank Hipoteczny elaboration 16

18 Rynek nieruchomości mieszkaniowych / Residential real estate market W obrębie dzielnicy Dębniki ceny są zróżnicowane w zależności od atrakcyjności położenia pod względem komunikacji z centrum, czy odległości od Wisły. Średni koszt nabycia mieszkania w Dębnikach wynosi około zł/m 2 (waha się od do zł/m 2 ). Obok plasuje się Podgórze (ceny od do zł/ m 2, najwyższe w przypadku apartamentów). W rejonie dzielnicy Prądnik Biały odnotowano ceny z przedziału zł/m 2. Within the Debniki district the prices are diversified according to the attractiveness of the location regarding transportation capacity towards the center or the proximity to the Vistula river. The average price of a flat in that area is PLN/m 2 (ranges between and PLN/ m 2 ). Next is the Podgorze district with prices between and PLN/m 2, with the higher range among apartments. In the region of Pradnik Bialy, on the other hand, the prices vary between and PLN/m 2. Największą popularnością wśród kupujących cieszy się rejon Krowodrzy, która cechuje się dobrą komunikacją z centrum i lotniskiem w Balicach oraz dostępem do renomowanych uczelni wyższych oraz obiektów rozrywki, kultury i handlu. Dodatkowym atutem dzielnicy są rozległe tereny zielone, które gwarantują ciszę z dala od miejskiego zgiełku. Ceny w tym rejonie zależą od charakteru zabudowy. W kameralnych obiektach położonych bliżej Starego Miasta (np. osiedle Zwierzyniec) koszt nabycia mieszkania kształtuje się od do zł/m 2. W typowych budynkach ceny mieszczą się w przedziale zł/m 2. The most popular area among the buyers is the Krowodrza region, which is characterized by a good transportation link to the center and the Balice Airport as well as the proximity to renowned universities and recreational, cultural and retail areas. Additional benefits of the district are vast green terrains which guarantee peace and quiet away from the metropolitan chaos. The prices in this region are dependent on the standard of the building. Within the cameral units situated closer to the Old Town (Stare Miasto) (e.g. Zwierzyniec housing) the price of a flat range between and PLN/m 2. Średnie ceny transakcyjne w Krakowie Average transaction prices in Kraków z³/m 2 / PLN/m Krowodrza Nowa Huta Podgórze Śródmieście Źródło: BRE Bank Hipoteczny / Source: BRE Bank Hipoteczny 17

19 Rynek nieruchomości mieszkaniowych / Residential real estate market Kryzys na rynku mieszkaniowym zmusił deweloperów do skorygowania swoich oczekiwań finansowych. Największe spadki cen ofertowych miały miejsce w inwestycjach położonych w Łagiewnikach, Dębnikach, Prądnik Czerwony, Nowa Huta. Program Rodzina na swoim okazał się pomocny tylko dla części krakowskich inwestycji położonych głównie na terenach obrzeżnych (np. Swoszowice, Prokocim Bieżanów, Nowa Huta oraz peryferyjnych rejonach Dębnik i Podgórza). Ceny ofertowe w tych rejonach kształtowały się na poziomie zbliżonym do ceny maksymalnej z programu (6 055 zł/m 2 w IV kw r. i I kw r.). W pozostałych lokalizacjach ceny mieszkań były zdecydowanie wyższe od wymogów programu pomocowego. The crisis on the residential construction market forced developers to reduce their financial expectations. The biggest depreciation of bids could be seen in investments located in Lagiewniki, Debniki, Pradnik Czerwony and Nowa Huta. The Rodzina na Swoim program turned out to be helpful only in a certain part of Krakow investments located mainly on the outskirts (e.g. Swo szowice, Prokocin Biezanow, Nowa Huta and peripheral areas of Debnik and Podgorze). The bids in those areas leveled at a price close to the maximum prices of the program (6 055 PLN/m 2 in the 4thQ of 2009 and 1 st Q of 2010.) In the remaining regions, the average prices exceeded the upper limit of the assistance program. Łódź Lodz Dla rynku mieszkaniowego w Łodzi szczytowym okresem koniunktury była I połowa 2008 r. po której obserwowany jest utrzymujący się spadek popytu, który przełożył się na obniżki cen transakcyjnych. Negatywne For the residential construction market in Lodz the peak period of the total economic situation was the 1 st half of 2008 after which an observable fall in demand is sustained which intact results in lowering of prices. Budownictwo mieszkaniowe w Łodzi Residential construction in Łódź Mieszkania* oddane do u ytkowania Construction completions I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV kwarta³ / quarter Mieszkania*, dla których wydano pozwolenia na budowê Granted construction permits Mieszkania*, których budowê rozpoczêto Construction starts *Jako mieszkania rozumiane są wszystkie jednostki mieszkalne łącznie z domami jednorodzinnymi. Niniejsze wartości oparte są na danych meldunkowych i obejmują zarówno budownictwo indywidualne, spółdzielcze, komunalne, zakładowe jak i przeznaczone na sprzedaż lub wynajem *Dwellings are comprehended as all housing units including single family buildings. Presented data concern the individual, housing co-operatives, company, as well as intended for sale or rent residential construction Źródło: GUS, opracowanie BRE Bank Hipoteczny / Source: Central Statistical Office, BRE Bank Hipoteczny elaboration 18

20 Rynek nieruchomości mieszkaniowych / Residential real estate market tendencje po stronie popytu przełożyły się na ograniczenie podaży nowych mieszkań. W 2009 r. zaobserwowano spadek ilości mieszkań, które oddano do użytkowania (o 25% r/r), dla których wydano pozwolenia na budowę (o 22% r/r) oraz tych, których budowę rozpoczęto (o 5% r/r). W Łodzi, podobnie jak w pozostałych częściach Polski, pozytywnym zjawiskiem zachodzącym na rynku mieszkaniowym było duże zainteresowanie programem Rodzina na swoim. Na koniec 2009 r. spośród lokali mieszkalnych w 33 inwestycjach około 15% spełniła kryteria powyższego programu. Najwięcej nowych inwestycji mieszkaniowych powstaje w rejonie Polesia, Bałut oraz Widzewa, najmniej na terenie Śródmieścia. Ceny ofertowe mieszkań nowych, oddanych do użytkowania w standardzie deweloperskim kształtowały się w przedziale zł/m 2. Ceny ofertowe mieszkań o podwyższonym standardzie wynoszą od około do zł/m 2. Oferty z rejonu Polesia wahały się pomiędzy zł/m 2. Wśród mieszkań przeznaczonych do sprzedaży dominowały powierzchnie m 2. The negative tendencies among demand were transcribed into diminishing supply of new flats. In 2009 a fall in flats released to the market was observed (by 25% y/y), as well as in flats with building permits (by 22% y/y) and in flats with commenced construction (by 5% y/y). Lodz similarly to other regions in Poland reacted very positively to the Rodzina na Swoim program which by the end of 2009, out of residences in 33 investments about 15 % met the requirements of the program. The majority of new investments will be situated in the regions of Polecie, Balut and Widzewa will rent in the area of downtown. Bids for new flats released to the market in developers standard ranged between and PLN/m 2, whereas bids for higher standard flats le veled at and PLN/m 2. The Polesia region offers vary bet ween and PLN/m 2. Among the flats put up for sale dominating areas were between 50 and 60 m 2. Purchase of a parking spot is priced at to PLN (in the case Średnie ceny transakcyjne w Łodzi Average transaction prices in Łódź z³/m 2 / PLN/m Ba³uty Górna Polesie Śródmieście Widzew Źródło: BRE Bank Hipoteczny / Source: BRE Bank Hipoteczny 19

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY KWECEŃ Kwiecień był drugim rekordowym miesiącem pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Liczba sprzedanych mieszkań w ostatnim czasie większa była jedynie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015 X X X X X RYNEK MESZKANOWY MAJ Maj był trzecim miesiącem w rankingu pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w roku. Liczba mieszkań większa była jedynie w marcu i kwietniu. Wtedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015 RYNEK MESZKANOWY LPEC Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2017

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2017 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ 2017 rednet Property Group sp. z o.o. ul. Flisa 4 bud. B Warszawa tel.: +48 22 318 72 00, faks: +48 22 318 72 10 raporty@rednetproperty.com www.raporty.rednetproperty.com STRONA

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Prognozy dla polskiego budownictwa mieszkaniowego

Prognozy dla polskiego budownictwa mieszkaniowego Prognozy dla polskiego budownictwa mieszkaniowego VI Konferencja dla budownictwa 1/04/2014 Kazimierz Kirejczyk Plan prezentacji Obecny obraz budownictwa mieszkaniowego Sektory rynku: charakterystyka i

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Warsaw, August 25th, 2011

Warsaw, August 25th, 2011 ROBYG S.A. Group 1H 2011 Financial i Financial i results Warsaw, August 25th, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W KRAKOWIE

RYNEK MIESZKANIOWY W KRAKOWIE RYNEK MIESZKANIOWY W KRAKOWIE Wiosna 213 Raport przygotowany w BRE Banku Hipotecznym SA Julianna Kustroń Specjalista ds. analiz rynku nieruchomości Anna Wójcik Specjalista ds. analiz rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010 STUDA PRACE WYDZAŁU NAUK EKONOMCZNYCH ZARZĄDZANA NR 26 Ewa Putek-Szeląg Uniwersytet Szczeciński ANALZA SZCZECŃSKEGO RYNKU NERUCHOMOŚC W LATACH 27 21 STRESZCZENE Niniejszy artykuł dotyczy analizy rynku

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kuniewicz. Rynek mieszkaniowy w Polsce

Katarzyna Kuniewicz. Rynek mieszkaniowy w Polsce Katarzyna Kuniewicz Rynek mieszkaniowy w Polsce II kwartał 2009 45000 Spada liczba mieszkań w ofercie prognozy REAS znów się sprawdzają! 40000 35000 30 792 31 653 36 247 38 359 37 263 33 763 31 051 30000

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results Presentation of results for GETIN Holding Group Q1 2010 Presentation for investors and analyst of audited financial results Warsaw, 14 May 2010 Basic financial data of GETIN Holding Higher net interest

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY SERPEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy

Bardziej szczegółowo

Prognozy dla budownictwa mieszkaniowego w Polsce

Prognozy dla budownictwa mieszkaniowego w Polsce Prognozy dla budownictwa mieszkaniowego w Polsce Kazimierz Kirejczyk Prezes Zarządu REAS Sp. z o.o. Warszawa, 04/04/2016 Plan prezentacji Punkt wyjścia przeszłość i stan obecny Przyszłość kluczowe założenia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2016

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2016 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Kolejny miesiąc z rzędu na rynku pierwotnym odnotowano wysoką sprzedaż mieszkań oraz dużą aktywność deweloperów, skutkującą szeroką i atrakcyjną ofertą mieszkań deweloperskich.

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

KRAKOW 2015 KRAKOW REAL ESTATE MARKET 2014 P.II

KRAKOW 2015 KRAKOW REAL ESTATE MARKET 2014 P.II KRAKOW 215 KRAKOW REAL ESTATE MARKET P.II Partners Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl www.mrn.pl e-mail: zarząd@mrn.pl KRN Media www.krnmedia.pl e-mail: krn@krn.pl Krakowski Serwis Mieszkaniowy

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom RAPORT Open Finance, lipiec 2009 r. Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom W lipcu nie doszło do istotnego pogorszenia nastrojów na rynku mieszkaniowym, choć spodziewaliśmy się go od trzeciego kwartału.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości mieszkaniowych

Rynek nieruchomości mieszkaniowych 1 Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 23.08.2013) 116,32 m2 182 673 Zasoby mieszkaniowe 2011 r. Liczba mieszkań (w tys.) Pow. użytkowa łącznie (w tys.) Przeciętna

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY LUTY 2017

RYNEK MIESZKANIOWY LUTY 2017 RYNEK MESZKANOWY LUTY rednet Property Group sp. z o.o. ul. Flisa 4 bud. B Warszawa tel.: +48 22 318 72 00, faks: +48 22 318 72 10 raporty@rednetproperty.com www.raporty.rednetproperty.com STRONA 1 z 6

Bardziej szczegółowo

Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP

Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ e-mail: Analizy.Makro@pkobp.pl MAKRO: KOMENTARZ 05 lipca 2010 Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP 1. Wyniki czerwcowej projekcji PKB i inflacji Wg wyników najnowszej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Warszawa, 17.01.2011 Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Miniona dekada na stołecznym rynku nieruchomości upłynęła wyjątkowo ciekawe. Obserwowaliśmy powstawanie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Warsaw, May 16th, 2012

Warsaw, May 16th, 2012 ROBYG GROUP 1Q 2012 Financial results Warsaw, May 16th, 2012 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen KOMENTARZ Open Finance, 07.09.2011 r. Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen Sierpniowy indeks cen transakcyjnych mieszkań, po spadku o 0,8 proc., osiągnął najniższy poziom w swojej ponad trzyipółletniej

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Warszawa największy rynek w Polsce

Warszawa największy rynek w Polsce Warszawa największy w Polsce Warszawski nieruchomości jest największym w Polsce, wskazuje dobrą kondycję rynkową i najszybciej reaguje na czynniki makroekonomiczne. W ostatnim czasie znaczenie rynku pierwotnego

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK 1 Agenda Kredyty konsumpcyjne Wzrost wartości i spadek liczby udzielonych kredytów. Jakość na dobrym, stabilnym poziomie. Osłabienie

Bardziej szczegółowo

Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (II kw. 2012 roku.)

Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (II kw. 2012 roku.) Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Macroeconomic and Sector Analyses Department Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (II kw. 2012 roku.) Summary 3 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Kraków

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Kraków Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Kraków I. Wprowadzenie Kraków to drugie pod względem wielkości i liczby mieszkańców miasto w Polsce. Stolica województwa małopolskiego leży

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015 KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016 Warszawa, lipiec 2015 Produkt krajowy brutto oraz popyt krajowy (tempo wzrostu w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

na przyktadzie Polski, Czech, Slowacji i W^gier

na przyktadzie Polski, Czech, Slowacji i W^gier Grazyna Olszewska System bankowy a uwarunkowania wzrostu gospodarczego r w krajach Europy Srodkowej na przyktadzie Polski, Czech, Slowacji i W^gier Radom 2013 Spis tresci WST^P 7 ROZDZIAL 1 PIENI^DZ A

Bardziej szczegółowo

KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA. Inwestycji i Nieruchomości SKN. Real Estate. Rynek biurowy w Łodzi

KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA. Inwestycji i Nieruchomości SKN. Real Estate. Rynek biurowy w Łodzi KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości SKN Real Estate Rynek biurowy w Łodzi RAPORT LATO 2016 Wstęp Łódzki rynek biurowy pod względem istniejących zasobów powierzchni zajmuje

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję.

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję. W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

KRAKOW. Estate 2013 P. II KRAKOW 2014

KRAKOW. Estate 2013 P. II KRAKOW 2014 KRAKOW 2014 KRAKOW Real Estate Market 2013 P. II Partners Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl www.mrn.pl e-mail: zarząd@mrn.pl KRN Media www.krnmedia.pl e-mail: krn@krn.pl Krakowski Serwis

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

W WARSZAWIE. Katarzyna Majchrzak. KONIUNKTURA W HANDLU III kwartał 2017 PL ISSN Badanie okresowe nr 95

W WARSZAWIE. Katarzyna Majchrzak. KONIUNKTURA W HANDLU III kwartał 2017 PL ISSN Badanie okresowe nr 95 Instytut Rozwoju Gospodarczego SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Katarzyna Majchrzak KONIUNKTURA W HANDLU III kwartał 217 PL ISSN 2392-379 Badanie okresowe nr 9 Rada Programowa: Elżbieta Adamowicz (przewodnicząca),

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 2017 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 2017 r. Maj 217 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 217 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 217 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości Budownictwo polskie w latach światowego kryzysu gospodarczego E l ż b i e t a St a r z y k R e n a t a Ko z i k 40 Świat Nieruchomości W latach 2006-2008, gdy amerykański kryzys finansowy przeradzał się

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. 26.03.2012 r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel. 22 860 54 09

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

Tab. 1. Kredyty z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. zł, o pozycji decyduje koszt kredytu

Tab. 1. Kredyty z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. zł, o pozycji decyduje koszt kredytu W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer FX rates NBP exchange rate Report date EUR/PLN 4,1944 2015-06-30 USD/PLN 3,7645 ( NBP fixing exchange rate as of Report date) Issuer Name mbank Hipoteczny S.A. CRD compliant

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŁÓDZKIEGO RYNKU

ANALIZA ŁÓDZKIEGO RYNKU Stowarzyszenia Baza Danych o rynku Nieruchomości pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ANALIZA ŁÓDZKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2014-2015 CZĘŚĆ NR 1 I. RYNEK NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla młodych

Program Mieszkanie dla młodych Program Mieszkanie dla młodych CO TO JEST? Program Mieszkanie dla młodych to nowy program polegający na dopłatach do kredytów udzielonych na zakup pierwszego mieszkania z rynku pierwotnego. Ma on w pewnym

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Liczba sprzedanych lokali*

Liczba sprzedanych lokali* GRUPA ROBYG Prezentacja inwestorska Warszawa,, 17 lipca 2012 Warszawa 1 Agenda I. Informacje podstawowe II. Podsumowanie III. Plany na kolejne kwartały IV. Załączniki 2 Informacje podstawowe o Grupie ROBYG

Bardziej szczegółowo

Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A.

Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A. Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A. Ceny transakcyjne mieszkao w Warszawie Najwyższe ceny transakcyjne mieszkao odnotowano tradycyjnie w Śródmieściu, gdzie

Bardziej szczegółowo

Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu

Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu RAPORT Open Finance, 11.01.2010 r. Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu Indeks cen mieszkań opracowany przez Open Finance dla 16 największych polskich miast spadł w grudniu o 1 proc. Był to trzeci

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

średnia cena mieszkania o pow. 50 mkw.* (PLN)

średnia cena mieszkania o pow. 50 mkw.* (PLN) PO STAGNACJI NORMALIZACJA Październik nie przyniósł radykalnych zmian sytuacji na rynku nieruchomości. Wg wyników badań ofert zamieszczonych w ub. miesiącu w serwisie OFERTY.NET w największych aglomeracjach

Bardziej szczegółowo

GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ

GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ POWIAT KRAKOWSKI I WIELICKI Ewelina Wójciak Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl jest zespołem analityków i doradców z uprawnieniami rzeczoznawców majątkowych,

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Pierwszy kwartał 2011 na rynku magazynowym potwierdza tendencje zaobserwowane pod koniec 2010 roku. Czynsze najmu rosną w większości

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo