WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BIAŁYMSTOKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BIAŁYMSTOKU"

Transkrypt

1 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BIAŁYMSTOKU INFORMATOR ECTS EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW BIAŁYSTOK 2003

2 Copyright c 2003 Wyż sza Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Opracowałzespółw składzie: mgr Maciej Muczyń ski, mgr Małgorzata Ż ynel. Publikacja finansowana ze środków Komisji Europejskiej. Zezwala się na wykonywanie i rozpowszechnianie kopii niniejszego informatora pod warunkiem zachowania powyż szej informacji o właścicielu praw autorskich na wszystkich kopiach. W przypadku cytowania fragmentów informatora należ y dołączyć podaną wyż ej informację o właścicielu praw autorskich. Skład i opracowanie techniczne: Solution -

3 Spis treści The Białystok School of Economics European policy statement 1 1 ECTS - Europejski System Transferu Punktów 5 ć 2 Uczelnia Oficjalny przedstawiciel uczelni Uczelniany koordynator programu Socratres/Erasmus Informacje ogólne o uczelni Historia Władze uczelni Administracja Baza materialna Zasady przyję cia na studia Wymagane dokumenty Limity przyję Położ enie uczelni Ogólne informacje praktyczne Białystok Historia Białegostoku Formalności związane z przyjazdem i pobytem w WSE Podróż i pierwsze kroki po przyjeź dzie Pobyt studentów Erasmus-a Opieka zdrowotna i ubezpieczenie Koszty utrzymania i zakwaterowanie Pozostałe informacje Rok Akademicki Organizacje studenckie Komunikacja miejska Urzę dy i instytucje Czas wolny Waż ne telefony Informator ECTS iii

4 S P I S T R E Ś C I 4 Struktura dydaktyczno-naukowa Kierunki kształcenia i specjalności zawodowe Kierunek - Ekonomia Kierunek - Stosunki Mię dzynarodowe Skład osobowy oraz działalność badawczo-naukowa katedr Katedra Ekonomii Katedra Mię dzynarodowych Stosunków Gospodarczych Katedra Zarządzania i Marketingu Katedra Finansów Katedra Polityki Ekonomicznej i Społecznej Katedra Metod Ilościowych Katedra Polityki i Rozwoju Regionalnego Katedra Prawa Katedra Informatyki Katedra Gospodarki Środowiskiem i Turystyki Katedra Polityki i Stosunków Mię dzynarodowych Studium Ję zyków Obcych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Współpraca instytucjonalna Współpraca zagraniczna Współpraca krajowa Biblioteka Centrum Badań i Analiz Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów WSE Wydawnictwo WSE Centrum Edukacji Programy studiów Kierunek: Ekonomia, studia dzienne magisterskie Plan studiów Specjalność : Rachunkowość Specjalność : Bankowość i Finanse Przedsię biorstwa Specjalność : Zarządzanie Przedsię biorstwem Specjalność : Handel Zagraniczny Specjalność : Europeistyka Kierunek: Ekonomia, studia dzienne licencjackie Plan studiów Specjalność : Rachunkowość Specjalność : Bankowość i Finanse Przedsię biorstwa iv Informator ECTS

5 5.2.4 Specjalność : Zarządzanie Przedsię biorstwem Specjalność : Handel Zagraniczny Specjalność : Europeistyka Kierunek: Ekonomia, studia dzienne uzupełniające Plan studiów Specjalność : Rachunkowość Specjalność : Bankowość i Finanse Przedsię biorstwa Specjalność : Zarządzanie Przedsię biorstwem Specjalność : Handel Zagraniczny Specjalność : Europeistyka Kierunek: Stosunki Mię dzynarodowe, studia dzienne licencjackie Plan studiów Specjalność : Europeistyka Specjalność : Handel Zagraniczny Specjalność : Obsługa Ruchu Turystycznego Opisy przedmiotów - Kierunek Ekonomia Studia dzienne, jednolite magisterskie Przedmioty z I roku Przedmioty z II roku Przedmioty z III roku Przedmioty z IV roku Przedmioty z V roku Opisy waż niejszych przedmiotów specjalistycznych i specjalizujących 75 Wyż sza Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku v

6 S P I S T R E Ś C I vi Informator ECTS

7 The Białystok School of Economics European policy statement I The Białystok School of Economics (WSE) was granted the right to provide Bachelor s studies specializing in Economics on and on the University was granted permission to provide education leading to the Master s degree in Economics. The subjects offered concern the international problems and especially the evolution of political, economic, social and cultural relationships in Europe. Therefore, appropriate specializations had to be developed (Foreign Trade and European Studies within the confines of Economics). It resulted in creating post-graduate studies of Foreign Trade Economics. The Białystok School of Economics cares for the graduate who knows micro- and macro- economics including international conditioning. In order to achieve the aforementioned goal, the University applied to the Ministry of Education and Sport for creating the International Relations specialization. The University s view on education is following: Economies and communities must know as much as possible about the effects of the development of political and economic systems, civilisation changes, their common and different trends concerning historical and cultural backgrounds by reason of increasing internationalism of life, increasing (usually asymmetrically) correlation and globalization trends. The education is to aid the understanding of our own individuality, fighting against xenophobia, the understanding of the importance of different value systems respecting human dignity of all the people regardless their race, religion or political views. The development of integration processes in Europe together with qualitative and quantitative institutional increase is the basis of modern education concerning various fields of economic, political and cultural life. The universal feature of the present demand for work is its concentration on a graduate who is extensively educated as the rapidly complicating relations and correlations need thinking beyond the standards. The studies at WSE at the speciality of the International Trade are of the interdisciplinary nature. Preparing the curricula, it was aimed to keep balance within three main fields of study: (a) economic problems, (b) political problems, (c) humanistic problems (concerning culture, philosophy and ethics in various aspects and configurations). II The example here can be the subjects which educate students open to international problems: Cultural Anthropology, International Law, International Relations History, Political Geography, International Relations Theory, International Political Relations, Contemporary Political Systems, Informator ECTS 1

8 T H E B I A Ł Y S T O K S C H O O L O F E C O N O M I C S E U R O P E A N P O L I C Y S T A T E M E N T International Economic Relations, International Organizations, International Simulations, Civilisation Theories, Liberal Concept of Free Market, Globalization and Economic Growth, Economics and Religion in Civilisation Perspective, Protection of Human Rights, Modern Political Ideas, Civilisation Trends in the Development of European Institutions, Global Civilisation Problems, Political Philosophy Elements, Mass Media and Mass Culture, Parliamentarism History. At the International Relations specialization of studies, the University emphasises the importance of learning foreign languages (two obligatory foreign languages, 360 lesson hours each) and information science (the WSE students can obtain the European Computer Drivining Licence which is confirmed by the Polish Information Science Association). In order to achieve the aforementioned educational goals the University co-operates with foreign institutions and scientific centres. The University has very good relations with the strategic importance (which is the result of the integration with the European Union) with universities in Belarus (J. Kupala State University of Hrodna, Belarussian State University of Economics in Minsk and its branches in Bobrujsk and Pinsk), Ukraine (co-operation with the representatives of The Ukrainian academy of Science), Lithuania ( co-operation with the Lithuanian Academy of Science). The University has also started co-operation with the Institute of Geography of Bulgarian Academy of Sciences. Direct contacts, exchange of information as well as active participation in conferences and seminars organized by parties serve the development of educational process and discussing important and controversial problems. The example can be the international conference concerning the Neman Euroregion (Wigry, Vilnius, June 2002), employment market (Augustow, October 2002) or the conferences on modern education (Hrodna, February 2002). The important factors aiding the positively created education philosophy are scientific apprenticeships leading to the Doctor s and Assistant Professor s degrees of the staff, co-operation of students and their scientific circles as well as common celebrations of the University and Faculties holidays and the inauguration of the academic year. The University has participated actively in Socrates/Erasmus programme and in AIESEC organization. At the moment there are two students from Portugal and one student form Greece at the University. They are the first ones (during the academic year) to attend the classes in a tutor system taking into consideration ECTS (European Credit transfer System). The student from Greece covers the scientific work programme for 8 weeks of his stay at the University. In both cases, the students have help from one of the pro-rectors and they also have direct contact with the representatives of the Scientific Circle and Students Self-Government of the Białystok School of Economics. The university states that the European Knowledge is a necessary factor of social and human development. It is also a chance for the unity of European communities and hope for the development of its identity with Greek roots. We are aware of the importance of education nowadays: it should serve the development of stable, peaceful and democratic communities, it should educate citizens in order to enable them to face the challenges and threats of a new age, a new millennium and make them satisfied with their personal and social achievements. III How are these objectives met by the Białystok School of Economics? Trying to fulfil the demands of the Common Declaration of the Ministries of Education established on 19 June 1999 in Bologna, the University aims at: introducing clear and comparable assessment systems during two or three years, which should enhance the employment possibility for the European citizens as well as promote European university education, enabling students to complete the education on two main levels: the Bachelor and European ones, 2 Informator ECTS

9 Short-term tasks Long-term tasks respecting the Bachelor s degree, introducing the European Credit Transfer System this year, promoting students through the development of educational process and its complicated infrastructure, promoting the academics through creating conditions for the development of international relations, promoting the European co-operation in order to create transferable and common criteria and methodology, promoting the European standards of university education (quality, mobility, institutional co-operation, the integration of programmes of practice, research and teaching) The Białystok School of Economics want to ensure high quality in student and staff mobility and in Erasmus co-operation projects through realisation of short-term and long-term tasks. Expand the existing scientific and didactic international contacts. Expand co-operation with European and world universities in the sphere of research in economics. Integration, interdependence, material environment, European culture and foreign languages. Develop the exchange programme of WSE students and staff. Implement the ECTS system during next two years. Take measures aiming at accreditation and recognition of diplomas. Introduce necessary research and didactic quality assessment tools. Participate in the ERASMUS - SOCRATES programmes. Prepare the University for interdisciplinary studies. Develop study programmes focusing on European and international issues. Create and develop an information database concerning regional development problems. Create a system of career promotion for WSE graduates. Modernisation of the WSE management system aiming at significant decentralisation. Modernisation of the educational process focusing on adjusting curricula to European standards. Preparation of graduates for active participation in the functioning of European society. Development of specialised units (the Career Bureau, etc.). Establishment of a system of co-operation with the environment (business, institutions and local authorities). Development of the campus. Development of intra-european education. Establishment of new and development of the existing specializations of study. Promotion of independent scientific research, concentrating on European priorities. Wyż sza Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 3

10 T H E B I A Ł Y S T O K S C H O O L O F E C O N O M I C S E U R O P E A N P O L I C Y S T A T E M E N T 4 Informator ECTS

11 1 ECTS - Europejski System Transferu Punktów Uznawanie okresów studiów odbytych za granicą, a w konsekwencji również dyplomów uczelni zagranicznych, jest niezbę dnym warunkiem tworzenia Europy bez granic w sferze kształcenia i szkolenia. W tym celu kilka lat temu opracowany zostałeuropejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System), mający przyczynić się do udoskonalenia procedur kształcenia i szerszego uznawania odbytych za granicą studiów. ECTS pozwala w przystę pny sposób przedstawić zasady odbywania i zaliczania studiów oraz ułatwia uczelniom uznawanie osiągnię ć studentów w nauce, posługuje się bowiem punktami i stopniami, które umoż liwiają "przekładanie" czy właściwą interpretację zasad obowiązujących w systemach szkolnictwa wyż szego innych krajów. Podstawą systemu ECTS są trzy elementy: informacja o programie zaję ć i osiągnię ciach studenta w nauce, porozumienie o programie zaję ć pomię dzy uczelnią wysyłającą, przyjmującą i studentem, które obowiązuje zarówno uczelnię macierzystą i zagraniczną, jak i studenta, stosowanie punktacji ECTS określającej ilość którą należ y wykonać, aby uzyskać zaliczenie. pracy (przeliczone na punkty przedmioty), Informację o programie zaję ć oferowanych przez uczelnię, wydziałbądź instytut, systemie zaliczeń, organizacji roku akademickiego znaleź ć moż na w pakietach informacyjnych, aktualizowanych corocznie przez wydające je jednostki. System ECTS gwarantuje przejrzystość zasad zaliczania studiów oraz uznanie przez uczelnię macierzystą okresu studiów odbytych za granicą poprzez: sporządzone wcześniej przez obie uczelnie porozumienie o programie zaję ć (Learning Agreement) zawierające treść programu studiów, jakie student zamierza odbyć za granicą. Określa ono program zaję ć, w których uczestniczyć bę dzie student oraz liczbę punktów ECTS, jaka ma być przyznana za ich zaliczenie. Osobą pomagającą sporządzić studentowi takie porozumienie jest Koordynator Uczelniany, który w oparciu o zainteresowania studenta, program studiów na danym kierunku i ofertę przedmiotów uczelni zagranicznej, w porozumieniu z przedstawicielem tamtejszej uczelni, ustala optymalny program zaję ć. Kopię podpisanego porozumienia powinna otrzymać każ da ze stron, tj. uczelnia macierzysta, uczelnia zagraniczna oraz student, wykaz zaliczeń (Transcript of Records) sporządzany po zakoń czeniu okresu studiów w uczelni partnerskiej, w którym odnotowuje się wszystkie przedmioty i zaję cia wraz z uzyskaną liczbą punktów ECTS. Przedstawia on osiągnię cia studenta w nauce w sposób przekrojowy i łatwy do "przełoż enia" z systemu zaliczeń obowiązującego w uczelni przyjmującej na system zaliczeń funkcjonujący w uczelni macierzystej. Informator ECTS 5

12 E C T S - E U R O P E J S K I S Y S T E M T R A N S F E R U P U N K T Ó W - Kopię wykazu zaliczeń powinna otrzymać każ da ze stron, tj. uczelnia macierzysta, uczelnia zagraniczna oraz student. - Oddzielny wykaz zaliczeń obejmujący przedmioty zdane do tej pory przez studenta powinien być również przygotowany przed rozpoczę ciem studiów za granicą. punkty ECTS są to liczbowe wartości przyporządkowane poszczególnym przedmiotom na podstawie ilości pracy, jaką musi wykonać student, by je zaliczyć. Punkty mają wartość wzglę dną i odzwierciedlają ilość pracy, jakiej wymaga każ dy przedmiot w stosunku do całkowitej ilości pracy, jaką musi wykonać student, aby zaliczyć pełny rok akademicki w danej uczelni (wykłady, ć wiczenia praktyczne, seminaria, konsultacje, zaję cia grupowe i indywidualne, pracę samodzielną). Istnieją oczywiście róż nice pomię dzy punktami, które odzwierciedlają wymaganą ilość /nakład pracy i stopniami odnoszącymi się do jej jakości. Student zobowiązany jest zdobyć 60 punktów w ciągu całego roku akademickiego, a 30 w semestrze. W celu uzyskania odpowiedniej ilości punktów niezbę dne jest zaliczenie danego przedmiotu zgodnie z obowiązującymi na danej uczelni procedurami. Stopień WSE Stopień ECTS Definicja 5,0 A 4,5 B 4,0 C 3,5 D 3,0 E 2,0 F CELUJĄCY - wybitne osiągnię cia/wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzę dnych błę dów BARDZO DOBRY - powyż ej średniego standardu z pewnymi błę dami DOBRY - generalnie solidna praca z szeregiem zauważ alnych błę dów ZADOWALAJĄCY - zadowalający, ale ze znaczącymi/istotnymi brakami DOSTATECZNY - praca/wyniki spełniają minimalne kryteria NIEDOSTATECZNY - punkty bę dzie moż na przyznać, gdy student gruntownie powtórzy całość materiału Tabela 1.1: Skala ECTSu w Wyż szej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku. 6 Informator ECTS

13 2 Uczelnia 2.1 Oficjalny przedstawiciel uczelni Rektor dr hab. Ryszard Czesław Horodeń ski, prof. WSE Adres Wyż sza Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku The Bialystok School of Economics ul. Choroszczań ska Białystok Kod Erasmusa PL BIALYST06 Kontakt tel. (+48 85) fax (+48 85) Uczelniany koordynator programu Socratres/Erasmus Zespół dr Cecylia Sadowska-Snarska mgr Małgorzata Ż ynel mgr Maciej Muczyń ski Adres Wyż sza Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Centrum Badań i Analiz ul. Choroszczań ska 31 (p. I, pok. 12) Białystok Informator ECTS 7

14 U C Z E L N I A Kontakt tel./fax (+48 85) Informacje ogólne o uczelni Historia Wyż sza Szkoła Ekonomiczna powstała w odpowiedzi na wzrost zainteresowania studiami o profilu ekonomicznym na obszarze północno-wschodnim, które nie mogło być zaspokojone w oparciu o istniejące struktury szkolnictwa pań stwowego. Pierwszym krokiem było założ enie Instytutu Rozwoju Gospodarki Sp. z o.o., której udziałowcami zostali pracownicy nauki Wydziału Ekonomicznego i Wydziału Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych w Warszawie, pracownicy byłego Ośrodka Badań Naukowych w Białymstoku, pracownicy banków. Nastę pnie zostałopracowany i złoż ony do MEN wniosek o uruchomienie studiów zawodowych. Kolejne etapy rozwoju Uczelni: 1. Uzyskanie wpisu do rejestru niepań stwowych szkółwyż szych MEN w dniu 5 stycznia 1996 roku pod pozycją Decyzja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2001 r. uprawniająca do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Ekonomia. 3. Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 lipca 2002 r. uprawniająca do prowadzenia studiów zawodowych na kierunku Stosunki Mię dzynarodowe. Obecnie w WSE kształci się ok studentów (na dzień 30 marca 2003 roku łączna liczba studentów wyniosła osób). Rośnie wciąż nie tylko liczba kształconych w Uczelni studentów, ale też liczba zatrudnionych w niej nauczycieli akademickich. W roku 2003 jest już ich 150. W skład WSE wchodzi 11 katedr, Studium Ję zyków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. W strukturze organizacyjnej WSE należ y wyróż nić takż e: Bibliotekę, Centrum Badań i Analiz oraz Centrum Edukacji. WSE zamierza stwarzać wciąż nowe moż liwości uzupełniania wykształcenia, zdobywania nowych umieję tności, podnoszenia kwalifikacji absolwentów. Do głównych zadań Uczelni należ y: doskonalenie systemu kształcenia i wychowania pod kątem przystosowania programów dydaktycznych do standardów europejskich, promowanie procesów umię dzynarodowienia systemu kształcenia i wychowania, przygotowanie absolwentów do aktywnego udziału w funkcjonowaniu społeczeń stwa europejskiego, rozwijanie i pogłę bianie róż nych form współpracy z uczelniami Unii Europejskiej, wymiana studentów, pracowników naukowych, podejmowanie i podtrzymywanie udziału we wspólnych europejskich projektach badawczych, rozwój samodzielnych badań naukowych, wzrost czynnego udziału pracowników WSE w konferencjach zarówno krajowych, jak i zagranicznych i mię dzynarodowych, modernizacja infrastruktury Uczelni, rozbudowa sieci teleinformacyj. 8 Informator ECTS

15 I N F O R M A C J E O G Ó L N E O U C Z E L N I Władze uczelni Rektor dr hab. Ryszard Czesław Horodeń ski, prof. WSE Prorektor ds. programowania studiów i nauczania dr Zbigniew Ejsmont Prorektor ds. studentów dr Mirosława Cywoniuk Prorektor ds. nauki dr Cecylia Sadowska-Snarska Prorektor ds. ekonomicznych dr Kazimierz Szczę śniak Senat prof. dr hab. Antoni Koż uch prof. dr hab. Henryk Podedworny prof. dr hab. Zygmunt Smoleń ski prof. dr hab. Andrzej Stasiak dr hab. Ryszard Horodeń ski, prof. WSE dr hab. Józef Rogowski, prof. WSE dr hab. Zofia Tomczonek, prof. WSE dr hab. Jan Zarzecki, prof. WSE dr hab. Aleksander Maksimczuk, prof. WSE dr Aleksander Busłowski dr Mirosława Cywoniuk dr Anna Dyhdalewicz dr Zbigniew Ejsmont dr Stanisław Grzelak dr Cecylia Sadowska-Snarska dr Kazimierz Szczę śniak dr Aniela Talecka mgr Stanisław Grodzki mgr Edyta Jurczak-Pejko Boż ena Mowel oraz 2 przedstawicieli Samorządu Studenckiego Administracja Rektorat Referent Joanna Kondraciuk-Horodeń ska Adres Wyż sza Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ul. Choroszczań ska 31 (p. II, pok. 34) Białystok Wyż sza Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 9

16 U C Z E L N I A Kontakt tel. (+48 85) (centrala) fax (+48 85) DziałSpraw Studenckich i Dydaktyki Kierownik Małgorzata Michalczuk Studia Dzienne Adres Wyż sza Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ul. Choroszczań ska 31 (p. I, pok. 15) Białystok Kontakt tel. (+48 85) tel. (+48 85) Godziny otwarcia poniedziałek - piątek: czwartek: nieczynny Studia Zaoczne Adres Wyż sza Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ul. Choroszczań ska 31 (p. I, pok. 16) Białystok Kontakt tel. (+48 85) tel. (+48 85) Godziny otwarcia poniedziałek - niedziela: czwartek: nieczynny Kwestura Kierownik Boż ena Mowel Adres Wyż sza Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ul. Choroszczań ska 31 (p. I, pok. 20) Białystok 10 Informator ECTS

17 I N F O R M A C J E O G Ó L N E O U C Z E L N I Kasa p. I, pok. 21 Godziny otwarcia poniedziałek - piątek: sobota: Wpłat moż na dokonywać w kasie lub na poniż sze konta: Studenci studiów dziennych Kredyt Bank S.A II Oddziałw Białymstoku Wyż sza Szkoła Ekonomiczna Studenci studiów zaocznych BGŻ S.A. Oddziałw Białymstoku Wyż sza Szkoła Ekonomiczna DziałTechniczno-Gospodarczy Kierownik Tamara Sieredyń ska Adres Wyż sza Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ul. Choroszczań ska 31 (p. I, pok. 14) Białystok Kontakt tel. (+48 85) Baza materialna Budynek A Lokalizacja: ul. Choroszczań ska 31 Powierzchnia: m 2 Liczba sal dydaktycznych Rodzaj sali Łączna liczba miejsc ć ć ć 1 wykładowa wiczeniowa 80 2 wiczeniowa 40 1 wiczeniowa 36 Budynek B - Biblioteka WSE Lokalizacja: ul. Zwycię stwa 10 Powierzchnia: 621,5 m 2 Wyż sza Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 11

18 U C Z E L N I A Liczba sal dydaktycznych Rodzaj sali Łączna liczba miejsc 1 wykładowa czytelnia 46 Budynek C Lokalizacja: ul. Zwycię stwa 14/3 Powierzchnia: 270 m 2 Liczba sal dydaktycznych Rodzaj sali Łączna liczba miejsc 1 wykładowa 100 Budynek D Lokalizacja: ul. Zwycię stwa 14/3 Powierzchnia: m 2 Liczba sal dydaktycznych Rodzaj sali Łączna liczba miejsc ć 1 wykładowa wykładowa siłownia 10 1 aerobik wiczeniowa pracownie komputerowe (dostę p do internetu) Zasady przyję cia na studia Wymagane dokumenty Kandydaci ubiegający się o przyję cie na studia zawodowe, magisterskie oraz uzupełniające magisterskie w Wyż szej Szkole Ekonomicznej powinni złoż yć nastę pujące dokumenty: podanie o przyję cie (druk Uczelni), świadectwo dojrzałości (oryginałlub duplikat ze szkoły średniej), dyplom ukoń czenia studiów zawodowych (dotyczy naboru na studia magisterskie uzupełniające), 12 Informator ECTS

19 P O Ł O Ż E N I E U C Z E L N I trzy zdję cia 35x47 mm, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania w szkole wyż szej, ksero 1, 2, 3 i 6 strony dowodu osobistego, książ eczka wojskowa do okazania (dotyczy mę ż czyzn), poświadczenie opłaty wpisowego i pierwszej raty czesnego Limity przyję ć Liczba miejsc jest ograniczona, o przyję ciu decyduje kolejność zgłoszeń i wypełnienie formalności związanych z przyję ciem na studia. Limity przyję ć na rok akademicki 2003/2004: 1. Na studia zawodowe na kierunku Ekonomia: dzienne semestr zimowy - 80 miejsc, zaoczne semestr zimowy miejsc, zaoczne semestr letni - 80 miejsc. 2. Na studia zawodowe na kierunku Stosunki Mię dzynarodowe: dzienne semestr zimowy - 80 miejsc, zaoczne semestr zimowy miejsc, zaoczne semestr letni - 80 miejsc. 3. Na studia magisterskie na kierunku Ekonomia: uzupełniające studia magisterskie dzienne miejsc, uzupełniające studia magisterskie zaoczne miejsc, jednolite studia magisterskie dzienne miejsc, jednolite studia magisterskie zaoczne miejsc. 4. Od marca 2004 roku na uzupełniające studia magisterskie zaoczne miejsc. Szczegółowych informacji udziela DziałSpraw Studenckich i Dydaktyki. 2.5 Położ enie uczelni Budynki należ ące do campusu Wyż szej Szkoły Ekonomicznej tworzą zwartą całość położ oną w bardzo dogodnym miejscu Białegostoku. W bliskim sąsiedztwie znajduje się zarówno dworzec kolejowy, jak i autobusowy. Umiejscowienie Uczelni pozwala na wygodny wyjazd z miasta w dowolnym kierunku. W pobliż u znajdują się przystanki komunikacji miejskiej oferującej dogodne połączenie z Centrum miasta oraz innymi dzielnicami Białegostoku. Wyż sza Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 13

20 U C Z E L N I A Rysunek 2.1: Lokalizacja budynków Wyż szej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Legenda: A - Budynek przy ul. Choroszczań skiej 31, B - Budynek przy ul. Zwycię stwa 10, C - Budynek przy ul. Zwycię stwa 14/3, D - Budynek przy ul. Zwycię stwa 14/3, PKP - Dworzec Kolejowy, PKS - Dworzec Autobusowy. 14 Informator ECTS

21 3 Ogólne informacje praktyczne 3.1 Białystok Białystok 1 jest stolicą województwa podlaskiego (jednego z 16 obszarów administracyjnych) położ onego w północno-wschodniej czę ści Polski. Jest postrzegany jako europejskie miasto graniczne leż ące na styku dwóch kultur: Zachodu i Wschodu. Do Warszawy - stolicy Polski jedzie się samochodem około trzech godzin, do granicy z Białorusią niecałą godzinę, zaś do Kaliningradu moż na dojechać w ciągu czterech godzin. Sieć drogowa oraz kolejowa zapewnia sprawne połączenie z resztą kraju. Rysunek 3.1: Polska w Europie. Niezwykle korzystne, centralne położ enie miasta w Europie sprzyja jego rozwojowi ekonomicznemu i sprawia, ż e Białystok staje się coraz bardziej znaczącym ośrodkiem gospodarczym. Białystok liczy obecnie ok. 300 tysię cy mieszkań ców. 1 Na podstawie informacji ze strony internetowej: Informator ECTS 15

Zarządzenie Nr R 25/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr R 25/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr R 25/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania studentów zagranicznych na studia wymienne w ramach programu Erasmus+, innych

Bardziej szczegółowo

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 1. Zakres procedury Procedura opisuje sposób rekrutacji studentów i pracowników ubiegających się o wyjazd na wymianę, oraz kwalifikowania studentów i pracowników przyjezdnych w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2014 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach

Uchwała nr 3/2014 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA 25-435 Kielce, ul. E. Orzeszkowej 15 tel./fax (41) 331-12- 44 http://www.ws.edu.pl e-mail: ws@ws.edu.pl Uchwała nr 3/2014 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY!

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! WYJAZD NA STYPENDIUM 2010 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 6 maja 2010 HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ ETAP 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 107/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 107/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 107/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zasad wymiany studentów, uczestników studiów doktoranckich i pracowników w ramach programu LLP/Erasmus realizowanego

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany studentów w ramach programów międzynarodowych realizowanych na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Regulamin wymiany studentów w ramach programów międzynarodowych realizowanych na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Regulamin wymiany studentów w ramach programów międzynarodowych realizowanych na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia zgodny z Zarządzeniem nr 73/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

ZASADY. 2. Zasady wyjazdu, rozliczenia wyjazdu są także określone przez przepisy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Kartę Erasmusa.

ZASADY. 2. Zasady wyjazdu, rozliczenia wyjazdu są także określone przez przepisy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Kartę Erasmusa. ZASADY wymiany studentów Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ w ramach programu ERASMUS PLUS na rok akademicki 2016/17 i lata kolejne 1 1. Niniejsze zasady określają procedury rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

3. Wyjazd na stypendium zagraniczne przysługuje studentowi tylko raz w trakcie toku studiów, niezależnie od uczelni, na której podjął naukę.

3. Wyjazd na stypendium zagraniczne przysługuje studentowi tylko raz w trakcie toku studiów, niezależnie od uczelni, na której podjął naukę. ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW ZAGRANICZNYCH PROGRAMU ERASMUS W INSTYTUCIE INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA UJ od roku akademickiego 2010/2011 Dokument dotyczący zasad rekrutacji studentów

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 I. Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Programu ERASMUS+ 1. Wymiana

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne ERASMUS+ praktyki 2014/2015 studia, praktyki (po studiach) 2015/ r., Wrocław

Spotkanie informacyjne ERASMUS+ praktyki 2014/2015 studia, praktyki (po studiach) 2015/ r., Wrocław praktyki 2014/2015 studia, praktyki (po studiach) 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA NABORU STUDENTÓW na studia do partnerskich uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus +(jeden do dwóch semestrów)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017

INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017 INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017 2 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE Jednostka prowadząca Akademia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r. Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia magisterskie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS Wrocław, dnia 15 maja 2008 r. REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Uczenie się przez całe Ŝycie -

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia r.

REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia r. REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia 23.04.2012r. 1 Podstawa prawna Cudzoziemcy mogą podejmować studia w Akademii Morskiej w Gdyni na zasadach zgodnych z

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

Zaliczanie przedmiotów

Zaliczanie przedmiotów Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku z dnia 10 kwietnia 2002 roku Zasady organizacji i zaliczania przedmiotów oraz lat studiów w systemie Europejskiego Systemu Transferu

Bardziej szczegółowo

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r.

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r. Przygotowanie Porozumienia o programie studiów/praktyki rola studenta, uczelni wysyłającej (wydziałowego i uczelnianego koordynatora Erasmusa+) i uczelni przyjmującej. Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYMIANY STUDENCKIEJ MIĘDZY UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM A NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY REGULAMIN WYMIANY

PROGRAM WYMIANY STUDENCKIEJ MIĘDZY UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM A NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY REGULAMIN WYMIANY PROGRAM WYMIANY STUDENCKIEJ MIĘDZY UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM A NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYMIANY 1. Program realizowany jest na podstawie Umowy zawartej pomiędzy

Bardziej szczegółowo

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi Uczelniane zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 1 Zasady i warunki wyjazdów 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Są to dzienne, bezpłatne wyższe studia zawodowe. Program studiów wypełnia aktualne standardy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 Zasady dotyczą działania SM (SMS, SMP) Organem kwalifikującym do programu jest komisja kwalifikująca, zwana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS. Spotkanie informacyjne

PROGRAM ERASMUS. Spotkanie informacyjne PROGRAM ERASMUS Spotkanie informacyjne 30.11.2010 KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE ERASMUS: 27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, kraj

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016.

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Nadzór nad realizacją Programu na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawuje Prorektor

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FILOLOGII ROSYJSKIEJ

INSTYTUT FILOLOGII ROSYJSKIEJ UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ NEOFILOLOGII INSTYTUT FILOLOGII ROSYJSKIEJ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 4 61-874 POZNAŃ Tel. 61/829-35-76 Fax: 61/829-35-75 http://www.ifros.amu.edu.pl INSTYTUT FILOLOGII

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne ERASMUS+ praktyki 2016/2017 (w czasie studiów, po studiach) studia, praktyki (po studiach) 2017/ r.

Spotkanie informacyjne ERASMUS+ praktyki 2016/2017 (w czasie studiów, po studiach) studia, praktyki (po studiach) 2017/ r. praktyki 2016/2017 (w czasie studiów, po studiach) studia, praktyki (po studiach) 2017/2018 ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA NABORU STUDENTÓW na studia od 3 do 12 miesięcy (semestr, cały rok) ZASADY REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1 Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich oraz cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 1 1. Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne ( Studium ) prowadzone jest jako wyodrębniona jednostka międzywydziałowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS Uchwała nr 95/2013 Senatu UMB z 30.09.2013 REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS I. ZASADY OGÓLNE 1. Osoba ubiegająca się o wyjazd w Programie Erasmus może posiadać obywatelstwo dowolnego kraju

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ studia, praktyki (absolwenci) 2015/2016 spotkanie organizacyjne

Erasmus+ studia, praktyki (absolwenci) 2015/2016 spotkanie organizacyjne Erasmus+ studia, praktyki (absolwenci) 2015/2016 spotkanie organizacyjne 23.04.2015 I. Procedura aplikacyjna II. Przed wyjazdem na stypendium III. Po przyjeździe IV. Po powrocie ze stypendium V. Uwagi

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Lublin Rok akademicki 2015/2016 Drodzy Studenci! Informator ten przygotowaliśmy, aby pomóc Wam stawiać pierwsze kroki na uczelni, a konkretnie na Wydziale

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW ASP W GDAŃSKU WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH. Co należy zrobić przed wyjazdem:

INFORMACJE DLA STUDENTÓW ASP W GDAŃSKU WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH. Co należy zrobić przed wyjazdem: INFORMACJE DLA STUDENTÓW ASP W GDAŃSKU WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ DO UCZELNI PARTNERSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Co należy zrobić przed wyjazdem: 1. Dostarczyć do Uczelnianego Koordynatora

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Pedagogizacji

Regulamin Studium Pedagogizacji Załącznik do Zarządzenia nr 75/2013 Senatu UKSW z dnia 14 października 2013 r. Regulamin Studium Pedagogizacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studium Pedagogizacji, zwane dalej Studium", jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMB nr 40/2016 z 29.04.2016 REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna I. ZASADY OGÓLNE 1. Osoba ubiegająca się o wyjazd w Programie Erasmus+

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Jak zostać studentem Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów?

Jak zostać studentem Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów? Jak zostać studentem Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów? Skompletuj teczkę, która trafi do Sekcji Rekrutacji Politechniki Łódzkiej (ul. Radwańska 29, budynek A13) z następującymi

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA SPECJALIZACJA: Europeanization and Governance in Central Eastern Europe Studia stacjonarne II stopnia I YEAR, I SEMESTER Forma zajęć O/F Forma zaliczenia

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Informacje ogólne 1.1. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku ( ASP lub

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna...

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna... SYSTEM STYPENDIALNY Wstęp... 1 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1 2.1. Trudna sytuacja materialna... 2 2.2. Orzeczona niepełnosprawność...

Bardziej szczegółowo

3. Cudzoziemiec dokonuje wyboru formy przyjęcia na studia poprzez pisemną deklarację dołączoną do dokumentów rekrutacyjnych.

3. Cudzoziemiec dokonuje wyboru formy przyjęcia na studia poprzez pisemną deklarację dołączoną do dokumentów rekrutacyjnych. Zarządzenie nr 43/2016/2017 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 ORAZ ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

Załącznik nr 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 ORAZ ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH Załącznik nr 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 ORAZ ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów: a) postępowania kwalifikacyjnego,

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Humanistyczny NIP: REGON:

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Humanistyczny NIP: REGON: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Humanistyczny ZASADY PRZENOSZENIA OSIĄGNIĘĆ STUDENTÓW na Wydziale Humanistycznym UMCS 1 System ECTS 1) Podstawowym dokumentem regulującym zasady

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA Brak wyjazdów w roku 2005/06 dane pochodzą z roku 2004/05

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA Brak wyjazdów w roku 2005/06 dane pochodzą z roku 2004/05 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA Brak wyjazdów w roku 2005/06 dane pochodzą z roku 2004/05 1. Kierunki studiów Filozofia 2. Jakie dokładnie dokumenty wysłał/a Pan / Pani do uczelni zagranicznej? formularz

Bardziej szczegółowo

ze strony Konsulatu we Lwowie Komunikat dla osób ubiegających się o stypendium Fundacji Semper Polonia" po raz kolejny po raz pierwszy UWAGA:

ze strony Konsulatu we Lwowie Komunikat dla osób ubiegających się o stypendium Fundacji Semper Polonia po raz kolejny po raz pierwszy UWAGA: ze strony Konsulatu we Lwowie Komunikat dla osób ubiegających się o stypendium Fundacji Semper Polonia" Kandydaci, którzy ubiegają się o stypendium zobowiązani są do osobistego stawienia się w Konsulacie

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Uczelnie polskie w Europie. czyli o wsparciu informatycznym dla programów współpracy i wymiany międzynarodowej

Uczelnie polskie w Europie. czyli o wsparciu informatycznym dla programów współpracy i wymiany międzynarodowej Uczelnie polskie w Europie czyli o wsparciu informatycznym dla programów współpracy i wymiany międzynarodowej CPI, 25 lutego 2009 Janina Mincer-Daszkiewicz Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski jmd@mimuw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2014 roku

Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2014 roku DO-0130/7/2014 Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2014 roku w sprawie: wysokości opłat za prowadzone w języku polskim, drugiego, trzeciego, jednolite studia i studia podyplomowe,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób STUDIA PODYPLOMOWE Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy Cel Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego osób BEZ EGZAMINU!!! Zakres BEZ STRESU!!!

Bardziej szczegółowo

PhD Programme in Sociology

PhD Programme in Sociology PhD Programme in Sociology The entity responsible for the studies: Faculty of Social Sciences, University of Wroclaw Name of the programme: PhD Programme in Sociology Duration of studies: 4 Years The form

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 03/2013 Senatu WSIiE TWP z dnia 22 lutego 2013 r. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE 1 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014 Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014 I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: 1. Przystąpienie do kwalifikacji dotyczącej poziomu znajomości języka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. w sprawie w rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016

UCHWAŁA. w sprawie w rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 UCHWAŁA SENATU WSIZ w sprawie w rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 A. Kandydat na studia w WSIZ powinien złożyć następujące dokumenty: 1) kopia świadectwa dojrzałości oraz ukończenia szkoły

Bardziej szczegółowo

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. Opis studiów doktoranckich Wydział Jednostka prowadząca studia doktoranckie Nazwa studiów doktoranckich Określenie obszaru wiedzy, dziedziny

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 Zasady dotyczą działania SM (SMS, SMP) Organem kwalifikującym do programu jest komisja kwalifikująca, zwana

Bardziej szczegółowo

Co należy zrobić przed wyjazdem:

Co należy zrobić przed wyjazdem: ZASADY REALIZACJI PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Co należy zrobić przed wyjazdem: 1. Dostarczyć do Biura Karier i Współpracy letter of intent oraz company information,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu. Przepisy ogólne

Regulamin studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu. Przepisy ogólne Regulamin studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu Przepisy ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu (zwana dalej Uczelnią) jest uczelnią niepubliczną działającą na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy:

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: 1. Przystąpienie do kwalifikacji dotyczącej poziomu znajomości języka obcego, koordynowanej przez

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ studia, praktyki (absolwenci) 2017/2018 spotkanie organizacyjne

Erasmus+ studia, praktyki (absolwenci) 2017/2018 spotkanie organizacyjne Erasmus+ studia, praktyki (absolwenci) 2017/2018 spotkanie organizacyjne 12.04.2017 I Wypełnianie dokumentów II Przed wyjazdem na stypendium III Po przyjeździe na miejsce studiów/praktyk IV Po powrocie

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2012/2013

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2012/2013 Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2012/2013 I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: 1. Przystąpienie do kwalifikacji dotyczącej poziomu znajomości języka

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Załącznik do Zarządzenia Nr 29/11 Rektora PWSZ we Włocławku z dnia 10 maja 2011 roku Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2 Ogólne kryteria rekrutacji

Informacje ogólne. 2 Ogólne kryteria rekrutacji Załącznik 2 do ZARZĄDZENIA Nr 46/2013 REKTORA PWSZ w PŁOCKU z dnia 12.09.2013 r ZASADY UBIEGANIA SIĘ, PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW SMS PROGRAMU LLP ERASMUS MOBILNOŚĆ-SZKOŁY WYŻSZE DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 UCZELNIANE ZASADY KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA WYJAZDY W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2011/12 ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów i kwalifikacji studentów na studia w ramach Programu Erasmus

Zasady realizacji wyjazdów i kwalifikacji studentów na studia w ramach Programu Erasmus Zasady realizacji wyjazdów i kwalifikacji studentów na studia w ramach Programu Erasmus 1. Student zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi spełniać następujące kryteria formalne: a) być oficjalnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie rekrutacji uzupełniającej na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Studia

Życie za granicą Studia - Uczelnia Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia. Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię Chciałabym/Chciałabym zapisać się na. studia licencjackie studia magisterskie studia doktoranckie studia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana WNB Nr 2/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.

Zarządzenie Dziekana WNB Nr 2/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. Zarządzenie Dziekana WNB Nr 2/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury trybu i zasad wyjazdów studentów na studia w ramach programu Erasmus+ Na podstawie Uchwały Senatu UWr Nr 109/2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+

REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+ Wrocław, dnia 16 czerwca 2014 r. REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+ 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Erasmus+ odbywa się

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne

Załącznik nr 2 do umowy o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne 1 z 8 Załącznik nr 2 do umowy o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne 2 z 8 TABELA OPŁAT NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 ZA CO ILE DO KIEDY NR KONTA OPŁATY REKRUTACYJNE JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA

Bardziej szczegółowo