Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011"

Transkrypt

1 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia

2 Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE, JEDNOLITE MAGISTERSKIE ROK V

3 studia stacjonarne I stopnia, ROK I 3

4 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia studia stacjonarne stopień I rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: GLOBALIZACJA GLOBALIZATION Kod x Skala ocen ECTS 2 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok III ogółem, w tym 30 wykład 15 semestr 5 ćwiczenia 0 KO 15 rodzaj specjalnościowy do wyboru Prowadzący zajęcia Prof. dr De Vylder Gerrit Opowiedziany za przedmiot Prof. dr De Vylder Gerrit Warunki wstępne Makro i mikroekonomia Formy zajęć Wykład, kształcenie na odległość, przedmiot realizowany w języku angielskim Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: zapoznanie z problematyką globalizacji i jej konsekwencjami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi Umiejętności: rozumienie zagrożeń i korzyści wynikających z globalizacji rozwoju społeczno-gospodarczego Teoretyczne aspekty globalizacji * Ekonomiczne, polityczne, społeczne i kulturowe aspekty procesów globalizacji * Regionalizm a globalizacja * Suwerenność państwa wobec wyzwań ery globalizacji * Globalizacja i inne koncepcje zmiany społecznej * Tożsamość lokalna wobec trendów globalnych * Charakterystyka rozwoju społecznego w pryzmacie procesów globalnych * Gospodarka lokalna wobec globalizacji * Procesy globalizacji na tle innych trendów społeczno realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO gospodarczych. Regionalizm a globalizacja * Charakterystyka rozwoju społecznego w pryzmacie procesów globalnych * Procesy globalizacji na tle innych trendów społeczno gospodarczych wykład, samodzielna praca studenta z wykorzystaniem dostępnej literatury, zastosowanie nowoczesnych technik nauczania Studenci przygotowują i prezentują w trakcie zajęć tezy do wykładów w zakresie objętym KO Podstawowa literatura David Smit, The Dragon and the Elephant. China, India and the New World Order, Profile Books, London 2007 Literatura uzupełniająca H. James and S. Targett, Why Do Economies Collapse? in H. SWAIN (ed.), Big Questions in History, London, Vintage Books, R. Drayton and A. Fazackerley, Why Do Empires Rise? in H. SWAIN (ed.), Big Questions in History, London, Vintage Books, Warunki zaliczenia Praca zaliczeniowa na wybrany temat 4

5 Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia w każdym temacie zagadnienia z zakresu problematyki objętej KO, studenci przygotują referaty i prezentują je w trakcie zajęć,, Pojęcie globalizacji i jej znaczenie 5

6 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia studia stacjonarne stopień I rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: PROBLEMY WZROSTU EKONOMICZNEGO PROBLEMS OF ECONOMIC GROWTH Kod x Skala ocen ECTS 3 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok III ogółem, w tym 30 wykład 15 semestr 6 ćwiczenia 0 KO 15 rodzaj specjalnościowy do wyboru Prowadzący zajęcia Prof. dr De Vylder Gerrit Opowiedziany za przedmiot Prof. dr De Vylder Gerrit Warunki wstępne Makro i mikroekonomia Formy zajęć Wykład, kształcenie na odległość, przedmiot realizowany w języku angielskim Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: Poznanie problematyki wzrostu ekonomicznego Umiejętności: rozumienie problemów warunkujących wzrost gospodarczy Wzrost a rozwój * Charakterystyka historii światowej ekonomii * Wzrost i spadek historyczne dowody w ujęciu międzynarodowym * Historia współczesna wojna a wzrost gospodarczy * Desarollismo realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO * Organizacje międzynarodowe Wzrost i spadek historyczne dowody w ujęciu międzynarodowym * Historia współczesna wojna a wzrost gospodarczy * wykład, samodzielna praca studenta z wykorzystaniem dostępnej literatury, zastosowanie nowoczesnych technik nauczania Studenci przygotowują i prezentują w trakcie zajęć tezy do wykładów w zakresie objętym KO Podstawowa literatura S. Kukreja, The Two Faces of Development, in D. N. Balaam and M. Veseth (ed.), Introduction to International Political Economy, Upper Saddle River, Pearson Education International, Th. Cohn, Global Political Economy. Theory and Practice, New York-, Pearson Education International, Mathias, Economic History: Still Living with the Neighbours, in The Journal of European History, Volume 35, Number 1, Rome, Capitalia SpA, Spring 2006, p Literatura uzupełniająca H. James and S. Targett, Why Do Economies Collapse? in H. SWAIN (ed.), Big Questions in History, London, Vintage Books, R. Drayton and A. Fazackerley, Why Do Empires Rise? in H. SWAIN (ed.), Big Questions in History, London, Vintage Books, Warunki zaliczenia Praca zaliczeniowa na wybrany temat 6

7 Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia w każdym temacie zagadnienia z zakresu problematyki objętej KO, studenci przygotują referaty i prezentują je w trakcie zajęć, Pojęcie wzrostu gospodarczego i jego znaczenie 7

8 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia studia stacjonarne stopień I, rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW Kod x Skala ocen ECTS 2 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok III ogółem, w tym 45 wykład 30 semestr 5 ćwiczenia 15 KO 0 rodzaj specjalnościowy do wyboru Prowadzący zajęcia Prof. dr hab. Stanisław Dolata Opowiedziany za przedmiot Prof. dr hab. Stanisław Dolata Warunki wstępne Finanse przedsiębiorstw, analiza finansowa Formy zajęć Wykład, ćwiczenia Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: zapoznanie z teorią i praktyką zarządzania finansami przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem metod ustalania kosztu kapitałów, kształtowania struktury kapitału, metod zarządzania kapitałem obrotowym Umiejętności: Uzyskanie umiejętności oceny kosztu źródeł finansowania, kształtowania struktury kapitału, oceny polityki kapitału obrotowego netto *Wprowadzenie do zarządzania finansami * Cele zarządzania finansami * Podstawowe narzędzia i techniki zarządzania finansami * Zmiany wartości pieniądza w czasie * Ryzyko i oczekiwana stopa dochodu * Teoria portfolio i równowagi rynku kapitałowego (KO) * Stopa procentowa * Długookresowe zarządzanie finansami przedsiębiorstw * Decyzje dotyczące inwestycji * Krótkookresowe zarządzanie finansami przedsiębiorstw * Źródła finansowania przedsiębiorstwa * Koszt obsługi I pozyskania kapitału * Struktura kapitału * Polityka dywidend * Strategie finansowania kapitału obrotowego * Kształtowanie wielkości i struktury zapasów * Kształtowanie wielkości i struktury należności i środków pieniężnych * Podatki w zarządzaniu finansami * Planowanie finansowe * Zmiany wartości pieniądza w czasie * Ryzyko i oczekiwana stopa realizowane w ramach KO dochodu * Teoria portfolio i równowagi rynku kapitałowego * Stopa (kształcenia na odległość) procentowa * Koszt obsługi I pozyskania kapitału * Struktura kapitału * Polityka dywidend * Kształtowanie wielkości i struktury zapasów * Kształtowanie wielkości i struktury należności i środków pieniężnych * Metody, formy i techniki wykład, samodzielna, ukierunkowana przez wykładowcę praca nauczania studenta z wykorzystaniem dostępnej literatury, zastosowanie interaktywnych technik nauczania, studenci otrzymują tezy wykładów w formie slajdów Sposób realizacji (nauczania) część zajęć realizowana w formie KO; studenci przygotowują treści programowych prezentacje lub prace zaliczeniową wg zagadnień realizowanych w realizowanych w ramach KO ramach KO na tematy uzgodnione na podstawie wskazanych materiałów i wymieniają się nimi między sobą 8

9 Podstawowa literatura Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 Eugene V. Brigham, Podstawy zarządzania finansami, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996 Literatura uzupełniająca Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2009 Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Ocena końcowa składa się z oceny obecności na wykładach (20%), oceny z egzaminu pisemnego (80%), egzaminu zdane gdy poprawne odpowiedzi obejmują 50% + jedno pytanie, oceny przygotowanych tez do wykładu i sposobu jego prezentacji w każdym zestawie pytań, pytania z zakresu problematyki objętej KO, studenci przygotują referaty i prezentują je w trakcie zajęć, przekazują do oceny drogą internetową pozostałym studentom z grupy Wyjaśnij przyczyny zmiany wartości pieniądza w czasie Cel zarządzania finansami 9

10 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia studia: stacjonarne, stopień I rok akademicki 20010/2011 SYLLABUS przedmiot: ANALIZA EKONOMICZNA Kod x Skala ocen ECTS 5 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok III ogółem, w tym 45 wykład 15 semestr 5 ćwiczenia 15 KO 15 rodzaj kierunkowy Prowadzący zajęcia Dr Wojciech Grabałowski Opowiedziany za przedmiot Dr Wojciech Grabałowski Warunki wstępne Makroekonomia i Mikroekonomia, Finanse, Rachunkowość Formy zajęć Wykład, ćwiczenia, kształcenie na odległość Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: Z zakresu metod, roli i zadań oraz znaczenia analizy ekonomiczno finansowej w firmie. Umiejętności: Wykorzystanie w praktyce zasad i metod analizy ekonomicznej i finansowej podmiotu gospodarczego. Wykonanie analizy zdolności kredytowej firmy. * Podstawy metodyczne analizy ekonomicznej * Warunki i zasady interpretowania i prezentowania wyników analizy ekonomicznej * Źródła informacji z zakresu analizy ekonomicznej * Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw bilans i rachunek przepływu środków pieniężnych, analiza wskaźnikowa, uwarunkowania rynkowe * Analiza: produkcji, kosztów, zatrudnienia, sprzedaży, cen * Biznes plan i strategia przedsiębiorstwa * Ocena projektów gospodarczych * Ocena efektywności inwestycji * Techniki rachunkowe mierzenia efektywności przedsięwzięć * Stopa dyskontowa * Metody ilościowe i jakościowe w analizie branż i rynków * Zniekształcenia cenowe i ceny realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO kalkulacyjne dóbr handlowych i niehandlowych * Ocena efektywności inwestycji * Ocena projektów gospodarczych * Cena kalkulacyjna * Metody ilościowe i jakościowe w analizie ekonomicznej Wykład i ćwiczenia, samodzielne poznawanie określonych partii materiału, odpowiedź na pytania kontrolne, praca kontrolna na ocenę Kontakt bezpośredni, telefoniczny i mail'owy. Student samodzielnie pracuje nad zadaną partią materiału odpowiadając na pytania kontrolne, wykonanie samodzielnej pracy kontrolnej Podstawowa literatura W. Sasin, Poradnik Analityka, Interfart Łódź 2003 Zdz. Leszczyński, Analiza ekonomiczna spółki, PWE 2004 St. Ryżewska, Bankowa analiza przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego, Twigger 2000 L. Szyszko, Finanse przedsiębiorstw PWE 2000 Literatura uzupełniająca R. Milewski, Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa

11 Warunki zaliczenia Warunki zaliczenia w ramach KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Sean M. Flyn, Ekonomia dla bystrzaków, W. Helion 2007 Ocena końcowa składa się z oceny obecności na wykładach (10%) i oceny z egzaminu pisemnego (70%),oceny z ćwiczeń (20%) Z każdej partii materiału z zakresu problematyki objętej KO, studenci odpowiadają na pytania kontrolne. Ocena samodzielnie wykonanej pracy kontrolnej Proszę opisać zasady analizy pionowej i poziomej bilansu Proszę scharakteryzować podstawowe wskaźniki bankowej analizy oceny zdolności kredytowej Proszę omówić zasady analizy rentowności produktu 11

12 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia studia stacjonarne, stopień I rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: MAKROEKONOMIA GOSPODARKI OTWARTEJ Kod x Skala ocen ECTS 3 ECTS Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok III ogółem, w tym 45 wykład 30 semestr 5 ćwiczenia 0 KO 15 rodzaj specjalnościowy Prowadzący zajęcia Dr hab., prof. AP, Urszula Szubert-Zarzeczny Opowiedziany za przedmiot Dr hab., prof. AP, Urszula Szubert-Zarzeczny Warunki wstępne Mikroekonomia, Podstawy Makroekonomii, Zarys Historii Myśli Ekonomicznej. Formy zajęć konwersatorium, kształcenie na odległość. Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi makroekonomii gospodarki otwartej. Umiejętności: nabycie umiejętności oceny globalnych procesów ekonomicznopolitycznych; nabycie umiejętności poszukiwania i gromadzenia, a także interpretacji informacji i danych statystycznych, ich analizy i przetwarzania oraz wnioskowania. * Handel międzynarodowy i polityka handlowa gospodarka otwarta * Ograniczenia wolnego handlu * Międzynarodowe przepływy kapitału * Model IS-LM-BP - rozwinięcie dla gospodarki otwartej* Polityka gospodarcza w gospodarce otwartej i jej skuteczność * Finanse międzynarodowe a gospodarka otwarta * Tendencje międzynarodowego rozwoju ekonomicznego - problemy globalne * realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO Globalna polityka ekonomiczna. Podstawowe zagadnienia i pojęcia związane z makroekonomią gospodarki otwartej * Bilans płatniczy i jego znaczenie w gospodarce otwartej * System zmiennych kursów walutowych * Międzynarodowy system walutowy * Międzynarodowe instytucje finansowe * Systemy walutowe po II wojnie światowej * System z Breton Woods i przyczyny jego załamania * Liberalizacja rynków finansowych * Prezentacja w Power Point. Interpretacja treści wykładu i dyskusja nad wybranymi problemami merytorycznymi. Realizacja wykładu odbywa się przez: Przygotowanie zarysu wykładów, przesłanych studentom do samodzielnego przyswojenia w ramach platformy internetowej AP (lub na wspólne konto studentów), samodzielnego rozszerzenia wybranych treści i ewentualnego powtórzenia zagadnień poznanych wcześniej. Kontakt z wykładowcą: platforma internetowa AP, , telefon komórkowy, komunikatory internetowe (np. GG). 12

13 Podstawowa literatura A. Budnikowski, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, PWE, Współczesna gospodarka światowa, red. A. Kisiel Łowczyc, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, E. Pluciński, Makroekonomia gospodarki otwartej, WSHiM, Warszawa J. Bilski, Międzynarodowy system walutowy. Kierunki ewolucji, PWE, Literatura uzupełniająca Z. M. Fallenbuchl, Wstęp do analizy makroekonomicznej gospodarki otwartej, Kraków T. Rynarzewski, A. Zielińska Głębocka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, PWN, 2008 P. R. Krugman, M. Obstfeld, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Wybrane międzynarodowe rynki towarowe. Red. Rymarczyk j., Niemiec M. Wrocław: Arboretrum, 2008 Warunki zaliczenia Egzamin pisemny z całości problematyki, przedstawionej w sylabusie (wykłady w AP, wykłady w formie WSZYSTKICH plików przesłanych na platformę internetową ko.ap.edu.pl oraz literatura ). (por. platforma internetowa: ko.ap.edu.pl). egzamin może być zdawany przez studenta na poziomie DOSTATECZNYM (egzamin obowiązkowy, trzy pytania na poziomie podstawowym). Egzamin zdawany na poziomie POWYŻEJ DOSTATECZNEGO: uzyskiwany jest przez tych studentów, którzy zaliczyli poziom dostateczny (ocena 3,0). Jest to nieobowiązkowa forma zaliczenia. Osoby, które otrzymały niepełną ocenę dostateczną, a chcą otrzymać ocenę powyżej dostatecznej, mogą ponownie pisać kolokwium na poziomie dostatecznym, a następnie powyżej dostatecznego. Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO W każdym zestawie pytań egzaminacyjnych zawarte są pytania z zakresu problematyki objętej KO. Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia 1. Gospodarka zamknięta i otwarta w ujęciu teorii ekonomii. 2. Zróżnicowanie poziomu rozwoju ekonomicznego w skali międzynarodowej. 3. KO: Podstawowe zagadnienia i pojęcia związane z makroekonomią gospodarki otwartej. 4. Rola międzynarodowego rynku kapitałowego. 5. KO: Międzynarodowy system walutowy. 6. KO: Bilans płatniczy i jego znaczenie w gospodarce otwartej. 7. Bilans płatniczy - zależności makroekonomiczne w gospodarce (PKB, zasoby pieniądza, rynek dewizowy). Warunki równowagi bilansu płatniczego. 8. Międzynarodowy rynek walutowy wybrane problemy. 9. KO: Międzynarodowe instytucje finansowe. 10. Systemy walutowe i polityka gospodarcza współzależności międzynarodowe. 11. KO: Scharakteryzuj systemy walutowe po II wojnie światowej. 12. KO: Scharakteryzuj System z Breton Woods i wskaż na najważniejsze przyczyny jego załamania. 13. Oceń skuteczność polityki ekonomicznej w gospodarce otwartej (fiskalnej i monetarnej w zależności od systemu kursu walutowego). 13

14 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia studia stacjonarne stopień I licencjackie. rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: ZARYS HISTORII MYŚLI EKONOMICZNEJ Kod x Skala ocen ECTS 2 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok III ogółem, w tym 15 wykład 15 semestr 5 ćwiczenia KO rodzaj kierunkowy Prowadzący zajęcia Dr hab., prof. AP, Urszula Szubert-Zarzeczny Opowiedziany za przedmiot Dr hab., prof. AP, Urszula Szubert-Zarzeczny Warunki wstępne Mikroekonomia, Podstawy Makroekonomii. Formy zajęć Wykład. Cele i efekty kształcenia* Wiadomości i umiejętności zapoznanie studentów z ewolucją myśli ekonomicznej i najważniejszymi problemami, które były rozpatrywane przez teoretyków ekonomii w poszczególnych okresach historycznych. Głównym założeniem dydaktycznym jest ukazanie tych zagadnień w kontekście współczesnych problemów ekonomiczno-społecznych i politycznych, stanowiących podłoże uwarunkowań rozwoju cywilizacyjnego (w tym: ekonomicznego) współczesnych społeczeństw ludzkich. Ważny jest kulturowy kontekst rozwoju myśli ekonomicznej i systemy wartości kulturowych, obowiązujące w różnych okresach historycznych. Ponadto zakłada się osiągnięcie innego celu dydaktycznego, którym jest ukazanie kumulatywnego przyrostu zasobów wiedzy ekonomicznej w ramach dokonującej się ewolucji nurtów, szkół i teorii ekonomicznych. Wydarzenia i cezury: tło historyczne, zjawiska i procesy polityczne, społeczne, ekonomiczne, wartości kulturowe i ich wpływ na rozwój myśli ekonomicznej. Główne nurty teoretyczne: ekonomia jako nauka opisująca i wyjaśniająca problemy występujące w danym okresie historycznym. Główni teoretycy ekonomii: twórcy idei, myśliciele, uczeni i ich dzieła. Kultura starożytna i wczesna myśl przedklasyczna * Średniowieczny system wartości kulturowych a przedklasyczna myśl ekonomiczna * Kultura Odrodzenia i prekursorzy ekonomii klasycznej * Merkantyliści i przedklasyczna myśl ekonomiczna - źródła bogactwa narodów * Fizjokratyzm francuski * Krytyka angielskiej klasycznej myśli ekonomicznej * Marksizm jako negacja ekonomii klasycznej * Ekonomia neoklasyczna * Ekonomia po 1870 roku * Rewolucja subiektywno-marginalistyczna * Uwarunkowania rozwoju teorii ekonomii w XX w * Ekonomia dobrobytu i teoria równowagi ogólnej * Teoria monopolu i konkurencji niedoskonałej * Instytucjonalizm amerykański * Współczesna myśl ekonomiczna wybrane zagadnienia * Rozwój współczesnej makroekonomii * Charakterystyka najważniejszych nurtów współczesnej myśli ekonomicznej * 14

15 realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO Bez KO Prezentacja w Power Point. Interpretacja treści wykładu i dyskusja nad wybranymi problemami merytorycznymi. Bez KO Podstawowa literatura Landreth H. Colander D., Historia myśli ekonomicznej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998, (wybrane rozdziały i fragmenty). Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994, (wybrane rozdziały i fragmenty). Literatura uzupełniająca Galbraith J. K., Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. PWE, Warszawa Szubert-Zarzeczny U., Kulturowe uwarunkowania rozwoju myśli ekonomicznej. Wydawnictwo Akademii Polonijnej Educator, Częstochowa Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Studenci piszą kolokwium zaliczeniowe, obejmujące wiedzę z zakresu wyszczególnionego w treści programowej (sylabus). Bez KO 1. Przedstaw uproszczony schemat ewolucji myśli ekonomicznej. 2. Wymień i krótko scharakteryzuj znane Ci teorie ekonomiczne w ujęciu historycznym (słowa kluczowe). 3. Najważniejsze założenia teorii keynesistowskiej (lub: monetaryzmu, liberalizmu, marksizmu, nurtu subiektywnomarginalistycznego, szkoły racjonalnych oczekiwań itp.). 4. Wymień najważniejszych twórców myśli ekonomicznej, tytuły ich dzieł oraz dokonaj krótkiej charakterystyki ich twórczości. 15

16 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia studia stacjonarne stopień I rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod x Skala ocen ECTS 7 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok III ogółem, w tym 75 wykład 30 semestr 5 i 6 ćwiczenia 15 KO 30 rodzaj podstawowy Prowadzący zajęcia Dr Dariusz Więcek Opowiedziany za przedmiot Dr Dariusz Więcek Formy zajęć Wykład, ćwiczenia, kształcenie na odległość Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: Zapoznanie studentów z teorią międzynarodowych stosunków gospodarczych, zasadami i mechanizmami kierującymi przepływem towarów, usług, środków produkcji i pieniądza między krajami, zasadami współpracy i powiązaniami gospodarczymi kraju lub ugrupowania krajów z zagranicą, z problematyka globalizacji i regionalizacji, teorią międzynarodowej integracji handlowej Umiejętności: Rozumienia mechanizmów ekonomicznych działających w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych; rozumienia reguł międzynarodowej polityki handlowej; rozumienia roli Światowej Organizacji Handlu w wymianie międzynarodowej. Powstanie i rozwój gospodarki światowej * Klasyczne i neoklasyczne teorie handlu międzynarodowego * Czynniki wytwórcze podstawą handlu międzynarodowego * Alternatywne teorie handlu międzynarodowego * Międzynarodowe perspektywy czynników produkcji * Polityka handlowa pojęcie i mechanizmy, cła, narzędzia pozataryfowe, wolny handel a protekcjonizm * Międzynarodowa polityka handlowa mechanizmy kartelu międzynarodowego i integracji ekonomicznej * Liberalizacja handlu międzynarodowego * Międzynarodowe stosunki finansowe bilans płatniczy, kurs walutowy, rynek walutowy * Czynniki określające poziom kursu walutowego * Automatyczny mechanizm dostosowawczy cenowy, dochodowy i monetarny * Polityka dostosowawcza narzędzia i ograniczenia * Międzynarodowy system walutowy przesłanki istnienia, system waluty złotej, system z Bretton Woods, współczesny system walutowy * Globalizacja międzynarodowych stosunków gospodarczych zagrożenia i korzyści * Światowa Organizacja Handlu realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania * Powstanie i rozwój gospodarki światowej* Międzynarodowy podział pracy * Polityka handlowa * Zagraniczna polityka ekonomiczna * Wykorzystanie tradycyjnych i nowoczesnych metod dydaktycznych np. prezentacje multimedialne, studia przypadków. 16

17 Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO Studenci otrzymają materiały do samodzielnego opracowania od wykładowcy, konsultacje przez pocztę elektroniczną oraz czat Podstawowa literatura Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, red. J. Rymarczyk, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa J. Biernat, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa,2006. R. Mangold, E. Ostrowska, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", Wrocław Literatura uzupełniająca K. Marzeda, Proces globalizacji korporacyjnej, Branta, Bydgoszcz 2007 J. Misala, Historia rozwoju teorii i polityki konkurencyjności międzynarodowej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2009 Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Ocena końcowa składa się z oceny obecności na wykładach (20%) i oceny z egzaminu pisemnego (80%) W każdym zestawie pytań egzaminacyjnych będą pytania z zakresu problematyki objętej KO, niektórzy studenci przygotują referaty i zaprezentują je w trakcie zajęć. Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji. Rodzaje transakcji na rynku walutowym, Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej, Cele i funkcje OECD, Gospodarka oparta na wiedzy. 17

18 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia studia stacjonarne stopień I rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: Protokół dyplomatyczny z korespondencją Kod Skala ocen ECTS 2 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok III ogółem, w tym 30 Wykład 30 semestr 5 ćwiczenia --- KO --- rodzaj specjalistyczny Prowadzący zajęcia dr Mateusz Wiliński Opowiedziany za przedmiot dr Mateusz Wiliński Warunki wstępne Student rozpoczynający uczestnictwo w konwersatorium winien ukończyć wcześniej zajęcia Wprowadzenie do dyplomacji i prawa dyplomatycznego oraz Historia dyplomacji Formy zajęć konwersatorium Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: Przekazanie studentom wiedzy na temat podstaw protokołu dyplomatycznego, etykiety i ceremoniału dyplomatycznego/ państwowego. Umiejętności: Student dysponuje wiedzą i praktycznymi umiejętnościami przydatnymi np. przy organizacji wizyt biznesowych, spotkań w administracji samorządowej. Protokół dyplomatyczny definicja pojęcia * Rys historyczny protokół a ceremoniał/etykieta* Protokół a bezpieczeństwo i prestiż * Główne akty prawa międzynarodowego *,Protokół dyplomatyczny w MSZ RP * Procedura powoływania ambasadora * Stopnie dyplomatyczne i konsularne * Precedencja, immunitety i przywileje * realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO Zasady organizowania wizyt * Typy przyjęć * Strój w dyplomacji. --- Zajęcia realizowane są w formie konwersatorium. Prowadzący przedstawia podstawowe informacje dotyczące poszczególnych zajęciach poczym wiedzę szczegółową wprowadza w trakcie dyskusji ze studentami. W trakcie zajęć wykorzystywane są techniki multimedialne prezentacje ilustrujące prezentowane treści. Uczestnicy zajęć są również zachęcani do lektury wskazanych przez prowadzącego podręczników. Przygotowywane samodzielnie prezentacje są omawiane na forum grupy. --- Podstawowa literatura P. Ikanowicz; J. Piekarski, Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Wydawnictwo SGH, Warszawa J. Sutor Julian, Leksykon dyplomatyczny, Lexis Nexis, Warszawa

19 A. W. Bortnowski, Współczesny savoir-vivre i ceremoniał w praktyce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010 Literatura uzupełniająca Krzeczunowicz, Wprowadzenie do praktyki dyplomatycznej, Wydawnictwo Educator, Częstochowa J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Lexis Nexis, Warszawa Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Studenci realizują w ramach konwersatorium dwa projekty, a także na jego zakończenie przystępują do pisemnego kolokwium zaliczeniowego Podstawy i źródła protokołu dyplomatycznego. Procedura powołania nowego szefa misji. Przyjęcia jako narzędzia pracy dyplomatycznej. 19

20 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia studia stacjonarne stopień I, rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: Metody oceny projektów gospodarczych Kod x Skala ocen ECTS 4 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok III ogółem, w tym 30 wykład 15 semestr 5 ćwiczenia 0 KO 15 rodzaj kierunkowy, Prowadzący zajęcia Dr Piotr Zasępa Opowiedziany za przedmiot Dr Piotr Zasępa Warunki wstępne Student powinien posiadać wiedzę z zakresu rachunkowości, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz matematyki finansowej Formy zajęć Wykład, kształcenie na odległość Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: Celem realizacji jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami oceny efektywności realizowanych projektów rozwojowych Umiejętności: Ocena projektu inwestycyjnego I. Czynnik czasu w procesie podejmowania decyzji. Wybór ekonomiczny, rachunek ekonomiczny. Czynnik czasu w ekonomii. Zmiana wartości kategorii ekonomicznych w czasie. Ustalanie horyzontu czasowego dla decyzji. Metoda dyskonta, metoda procentu składanego. II. Ustalanie wpływów i wypływ uwzględnianych w ocenie programów gospodarczych. Decyzje rozwojowe, fazy planowania decyzji rozwojowych. Przepływy pieniężne w fazach: projektowanie, realizacja, eksploatacja i likwidacja. Ogólne zasady identyfikowania przepływów pieniężnych projektu. III. Metody oceny projektów inwestycyjnych. Klasyfikacja metod. Metody okresu spłaty, metoda księgowej stopy zwrotu, metoda wskaźnika zyskowności, metoda wartości kapitałowej, metoda wewnętrznej stopy zwrotu, metoda zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu. Porównywanie projektów o różnych okresach użytkowania. IV. Ryzyko w działalności inwestycyjnej. Pojecie i rodzaje ryzyka gospodarczego. Metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka i metody pośrednie. Uwzględnianie ryzyka w stopie dyskontowej. Analiza wrażliwości. Równoważnik pewności. Analiza scenariuszy. Analiza drzewa decyzyjnego. Metoda symulacji ryzyka. V. Ocena ekonomiczna projektów. Ocena finansowa a ocena ekonomiczna. Efekty i nakłady. Społeczna stopa dyskontowa w ujęciu makro. Ceny dualne, metody ustalania cen dualnych. Wartość absolutna testu efektywności. Test efektywności względnej. Projekty modernizacyjne. VIII. Ocena opłacalności inwestycji finansowych. 20

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce i w Europie. Kod przedmiotu MK01 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5.

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny. Instytut Ekonomiczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny. Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla III roku studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka i Ekonometria Lista przedmiotów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład)

Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład) Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo