Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011"

Transkrypt

1 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia

2 Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE, JEDNOLITE MAGISTERSKIE ROK V

3 studia stacjonarne I stopnia, ROK I 3

4 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia studia stacjonarne stopień I rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: GLOBALIZACJA GLOBALIZATION Kod x Skala ocen ECTS 2 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok III ogółem, w tym 30 wykład 15 semestr 5 ćwiczenia 0 KO 15 rodzaj specjalnościowy do wyboru Prowadzący zajęcia Prof. dr De Vylder Gerrit Opowiedziany za przedmiot Prof. dr De Vylder Gerrit Warunki wstępne Makro i mikroekonomia Formy zajęć Wykład, kształcenie na odległość, przedmiot realizowany w języku angielskim Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: zapoznanie z problematyką globalizacji i jej konsekwencjami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi Umiejętności: rozumienie zagrożeń i korzyści wynikających z globalizacji rozwoju społeczno-gospodarczego Teoretyczne aspekty globalizacji * Ekonomiczne, polityczne, społeczne i kulturowe aspekty procesów globalizacji * Regionalizm a globalizacja * Suwerenność państwa wobec wyzwań ery globalizacji * Globalizacja i inne koncepcje zmiany społecznej * Tożsamość lokalna wobec trendów globalnych * Charakterystyka rozwoju społecznego w pryzmacie procesów globalnych * Gospodarka lokalna wobec globalizacji * Procesy globalizacji na tle innych trendów społeczno realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO gospodarczych. Regionalizm a globalizacja * Charakterystyka rozwoju społecznego w pryzmacie procesów globalnych * Procesy globalizacji na tle innych trendów społeczno gospodarczych wykład, samodzielna praca studenta z wykorzystaniem dostępnej literatury, zastosowanie nowoczesnych technik nauczania Studenci przygotowują i prezentują w trakcie zajęć tezy do wykładów w zakresie objętym KO Podstawowa literatura David Smit, The Dragon and the Elephant. China, India and the New World Order, Profile Books, London 2007 Literatura uzupełniająca H. James and S. Targett, Why Do Economies Collapse? in H. SWAIN (ed.), Big Questions in History, London, Vintage Books, R. Drayton and A. Fazackerley, Why Do Empires Rise? in H. SWAIN (ed.), Big Questions in History, London, Vintage Books, Warunki zaliczenia Praca zaliczeniowa na wybrany temat 4

5 Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia w każdym temacie zagadnienia z zakresu problematyki objętej KO, studenci przygotują referaty i prezentują je w trakcie zajęć,, Pojęcie globalizacji i jej znaczenie 5

6 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia studia stacjonarne stopień I rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: PROBLEMY WZROSTU EKONOMICZNEGO PROBLEMS OF ECONOMIC GROWTH Kod x Skala ocen ECTS 3 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok III ogółem, w tym 30 wykład 15 semestr 6 ćwiczenia 0 KO 15 rodzaj specjalnościowy do wyboru Prowadzący zajęcia Prof. dr De Vylder Gerrit Opowiedziany za przedmiot Prof. dr De Vylder Gerrit Warunki wstępne Makro i mikroekonomia Formy zajęć Wykład, kształcenie na odległość, przedmiot realizowany w języku angielskim Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: Poznanie problematyki wzrostu ekonomicznego Umiejętności: rozumienie problemów warunkujących wzrost gospodarczy Wzrost a rozwój * Charakterystyka historii światowej ekonomii * Wzrost i spadek historyczne dowody w ujęciu międzynarodowym * Historia współczesna wojna a wzrost gospodarczy * Desarollismo realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO * Organizacje międzynarodowe Wzrost i spadek historyczne dowody w ujęciu międzynarodowym * Historia współczesna wojna a wzrost gospodarczy * wykład, samodzielna praca studenta z wykorzystaniem dostępnej literatury, zastosowanie nowoczesnych technik nauczania Studenci przygotowują i prezentują w trakcie zajęć tezy do wykładów w zakresie objętym KO Podstawowa literatura S. Kukreja, The Two Faces of Development, in D. N. Balaam and M. Veseth (ed.), Introduction to International Political Economy, Upper Saddle River, Pearson Education International, Th. Cohn, Global Political Economy. Theory and Practice, New York-, Pearson Education International, Mathias, Economic History: Still Living with the Neighbours, in The Journal of European History, Volume 35, Number 1, Rome, Capitalia SpA, Spring 2006, p Literatura uzupełniająca H. James and S. Targett, Why Do Economies Collapse? in H. SWAIN (ed.), Big Questions in History, London, Vintage Books, R. Drayton and A. Fazackerley, Why Do Empires Rise? in H. SWAIN (ed.), Big Questions in History, London, Vintage Books, Warunki zaliczenia Praca zaliczeniowa na wybrany temat 6

7 Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia w każdym temacie zagadnienia z zakresu problematyki objętej KO, studenci przygotują referaty i prezentują je w trakcie zajęć, Pojęcie wzrostu gospodarczego i jego znaczenie 7

8 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia studia stacjonarne stopień I, rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW Kod x Skala ocen ECTS 2 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok III ogółem, w tym 45 wykład 30 semestr 5 ćwiczenia 15 KO 0 rodzaj specjalnościowy do wyboru Prowadzący zajęcia Prof. dr hab. Stanisław Dolata Opowiedziany za przedmiot Prof. dr hab. Stanisław Dolata Warunki wstępne Finanse przedsiębiorstw, analiza finansowa Formy zajęć Wykład, ćwiczenia Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: zapoznanie z teorią i praktyką zarządzania finansami przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem metod ustalania kosztu kapitałów, kształtowania struktury kapitału, metod zarządzania kapitałem obrotowym Umiejętności: Uzyskanie umiejętności oceny kosztu źródeł finansowania, kształtowania struktury kapitału, oceny polityki kapitału obrotowego netto *Wprowadzenie do zarządzania finansami * Cele zarządzania finansami * Podstawowe narzędzia i techniki zarządzania finansami * Zmiany wartości pieniądza w czasie * Ryzyko i oczekiwana stopa dochodu * Teoria portfolio i równowagi rynku kapitałowego (KO) * Stopa procentowa * Długookresowe zarządzanie finansami przedsiębiorstw * Decyzje dotyczące inwestycji * Krótkookresowe zarządzanie finansami przedsiębiorstw * Źródła finansowania przedsiębiorstwa * Koszt obsługi I pozyskania kapitału * Struktura kapitału * Polityka dywidend * Strategie finansowania kapitału obrotowego * Kształtowanie wielkości i struktury zapasów * Kształtowanie wielkości i struktury należności i środków pieniężnych * Podatki w zarządzaniu finansami * Planowanie finansowe * Zmiany wartości pieniądza w czasie * Ryzyko i oczekiwana stopa realizowane w ramach KO dochodu * Teoria portfolio i równowagi rynku kapitałowego * Stopa (kształcenia na odległość) procentowa * Koszt obsługi I pozyskania kapitału * Struktura kapitału * Polityka dywidend * Kształtowanie wielkości i struktury zapasów * Kształtowanie wielkości i struktury należności i środków pieniężnych * Metody, formy i techniki wykład, samodzielna, ukierunkowana przez wykładowcę praca nauczania studenta z wykorzystaniem dostępnej literatury, zastosowanie interaktywnych technik nauczania, studenci otrzymują tezy wykładów w formie slajdów Sposób realizacji (nauczania) część zajęć realizowana w formie KO; studenci przygotowują treści programowych prezentacje lub prace zaliczeniową wg zagadnień realizowanych w realizowanych w ramach KO ramach KO na tematy uzgodnione na podstawie wskazanych materiałów i wymieniają się nimi między sobą 8

9 Podstawowa literatura Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 Eugene V. Brigham, Podstawy zarządzania finansami, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996 Literatura uzupełniająca Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2009 Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Ocena końcowa składa się z oceny obecności na wykładach (20%), oceny z egzaminu pisemnego (80%), egzaminu zdane gdy poprawne odpowiedzi obejmują 50% + jedno pytanie, oceny przygotowanych tez do wykładu i sposobu jego prezentacji w każdym zestawie pytań, pytania z zakresu problematyki objętej KO, studenci przygotują referaty i prezentują je w trakcie zajęć, przekazują do oceny drogą internetową pozostałym studentom z grupy Wyjaśnij przyczyny zmiany wartości pieniądza w czasie Cel zarządzania finansami 9

10 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia studia: stacjonarne, stopień I rok akademicki 20010/2011 SYLLABUS przedmiot: ANALIZA EKONOMICZNA Kod x Skala ocen ECTS 5 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok III ogółem, w tym 45 wykład 15 semestr 5 ćwiczenia 15 KO 15 rodzaj kierunkowy Prowadzący zajęcia Dr Wojciech Grabałowski Opowiedziany za przedmiot Dr Wojciech Grabałowski Warunki wstępne Makroekonomia i Mikroekonomia, Finanse, Rachunkowość Formy zajęć Wykład, ćwiczenia, kształcenie na odległość Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: Z zakresu metod, roli i zadań oraz znaczenia analizy ekonomiczno finansowej w firmie. Umiejętności: Wykorzystanie w praktyce zasad i metod analizy ekonomicznej i finansowej podmiotu gospodarczego. Wykonanie analizy zdolności kredytowej firmy. * Podstawy metodyczne analizy ekonomicznej * Warunki i zasady interpretowania i prezentowania wyników analizy ekonomicznej * Źródła informacji z zakresu analizy ekonomicznej * Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw bilans i rachunek przepływu środków pieniężnych, analiza wskaźnikowa, uwarunkowania rynkowe * Analiza: produkcji, kosztów, zatrudnienia, sprzedaży, cen * Biznes plan i strategia przedsiębiorstwa * Ocena projektów gospodarczych * Ocena efektywności inwestycji * Techniki rachunkowe mierzenia efektywności przedsięwzięć * Stopa dyskontowa * Metody ilościowe i jakościowe w analizie branż i rynków * Zniekształcenia cenowe i ceny realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO kalkulacyjne dóbr handlowych i niehandlowych * Ocena efektywności inwestycji * Ocena projektów gospodarczych * Cena kalkulacyjna * Metody ilościowe i jakościowe w analizie ekonomicznej Wykład i ćwiczenia, samodzielne poznawanie określonych partii materiału, odpowiedź na pytania kontrolne, praca kontrolna na ocenę Kontakt bezpośredni, telefoniczny i mail'owy. Student samodzielnie pracuje nad zadaną partią materiału odpowiadając na pytania kontrolne, wykonanie samodzielnej pracy kontrolnej Podstawowa literatura W. Sasin, Poradnik Analityka, Interfart Łódź 2003 Zdz. Leszczyński, Analiza ekonomiczna spółki, PWE 2004 St. Ryżewska, Bankowa analiza przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego, Twigger 2000 L. Szyszko, Finanse przedsiębiorstw PWE 2000 Literatura uzupełniająca R. Milewski, Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa

11 Warunki zaliczenia Warunki zaliczenia w ramach KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Sean M. Flyn, Ekonomia dla bystrzaków, W. Helion 2007 Ocena końcowa składa się z oceny obecności na wykładach (10%) i oceny z egzaminu pisemnego (70%),oceny z ćwiczeń (20%) Z każdej partii materiału z zakresu problematyki objętej KO, studenci odpowiadają na pytania kontrolne. Ocena samodzielnie wykonanej pracy kontrolnej Proszę opisać zasady analizy pionowej i poziomej bilansu Proszę scharakteryzować podstawowe wskaźniki bankowej analizy oceny zdolności kredytowej Proszę omówić zasady analizy rentowności produktu 11

12 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia studia stacjonarne, stopień I rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: MAKROEKONOMIA GOSPODARKI OTWARTEJ Kod x Skala ocen ECTS 3 ECTS Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok III ogółem, w tym 45 wykład 30 semestr 5 ćwiczenia 0 KO 15 rodzaj specjalnościowy Prowadzący zajęcia Dr hab., prof. AP, Urszula Szubert-Zarzeczny Opowiedziany za przedmiot Dr hab., prof. AP, Urszula Szubert-Zarzeczny Warunki wstępne Mikroekonomia, Podstawy Makroekonomii, Zarys Historii Myśli Ekonomicznej. Formy zajęć konwersatorium, kształcenie na odległość. Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi makroekonomii gospodarki otwartej. Umiejętności: nabycie umiejętności oceny globalnych procesów ekonomicznopolitycznych; nabycie umiejętności poszukiwania i gromadzenia, a także interpretacji informacji i danych statystycznych, ich analizy i przetwarzania oraz wnioskowania. * Handel międzynarodowy i polityka handlowa gospodarka otwarta * Ograniczenia wolnego handlu * Międzynarodowe przepływy kapitału * Model IS-LM-BP - rozwinięcie dla gospodarki otwartej* Polityka gospodarcza w gospodarce otwartej i jej skuteczność * Finanse międzynarodowe a gospodarka otwarta * Tendencje międzynarodowego rozwoju ekonomicznego - problemy globalne * realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO Globalna polityka ekonomiczna. Podstawowe zagadnienia i pojęcia związane z makroekonomią gospodarki otwartej * Bilans płatniczy i jego znaczenie w gospodarce otwartej * System zmiennych kursów walutowych * Międzynarodowy system walutowy * Międzynarodowe instytucje finansowe * Systemy walutowe po II wojnie światowej * System z Breton Woods i przyczyny jego załamania * Liberalizacja rynków finansowych * Prezentacja w Power Point. Interpretacja treści wykładu i dyskusja nad wybranymi problemami merytorycznymi. Realizacja wykładu odbywa się przez: Przygotowanie zarysu wykładów, przesłanych studentom do samodzielnego przyswojenia w ramach platformy internetowej AP (lub na wspólne konto studentów), samodzielnego rozszerzenia wybranych treści i ewentualnego powtórzenia zagadnień poznanych wcześniej. Kontakt z wykładowcą: platforma internetowa AP, , telefon komórkowy, komunikatory internetowe (np. GG). 12

13 Podstawowa literatura A. Budnikowski, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, PWE, Współczesna gospodarka światowa, red. A. Kisiel Łowczyc, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, E. Pluciński, Makroekonomia gospodarki otwartej, WSHiM, Warszawa J. Bilski, Międzynarodowy system walutowy. Kierunki ewolucji, PWE, Literatura uzupełniająca Z. M. Fallenbuchl, Wstęp do analizy makroekonomicznej gospodarki otwartej, Kraków T. Rynarzewski, A. Zielińska Głębocka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, PWN, 2008 P. R. Krugman, M. Obstfeld, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Wybrane międzynarodowe rynki towarowe. Red. Rymarczyk j., Niemiec M. Wrocław: Arboretrum, 2008 Warunki zaliczenia Egzamin pisemny z całości problematyki, przedstawionej w sylabusie (wykłady w AP, wykłady w formie WSZYSTKICH plików przesłanych na platformę internetową ko.ap.edu.pl oraz literatura ). (por. platforma internetowa: ko.ap.edu.pl). egzamin może być zdawany przez studenta na poziomie DOSTATECZNYM (egzamin obowiązkowy, trzy pytania na poziomie podstawowym). Egzamin zdawany na poziomie POWYŻEJ DOSTATECZNEGO: uzyskiwany jest przez tych studentów, którzy zaliczyli poziom dostateczny (ocena 3,0). Jest to nieobowiązkowa forma zaliczenia. Osoby, które otrzymały niepełną ocenę dostateczną, a chcą otrzymać ocenę powyżej dostatecznej, mogą ponownie pisać kolokwium na poziomie dostatecznym, a następnie powyżej dostatecznego. Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO W każdym zestawie pytań egzaminacyjnych zawarte są pytania z zakresu problematyki objętej KO. Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia 1. Gospodarka zamknięta i otwarta w ujęciu teorii ekonomii. 2. Zróżnicowanie poziomu rozwoju ekonomicznego w skali międzynarodowej. 3. KO: Podstawowe zagadnienia i pojęcia związane z makroekonomią gospodarki otwartej. 4. Rola międzynarodowego rynku kapitałowego. 5. KO: Międzynarodowy system walutowy. 6. KO: Bilans płatniczy i jego znaczenie w gospodarce otwartej. 7. Bilans płatniczy - zależności makroekonomiczne w gospodarce (PKB, zasoby pieniądza, rynek dewizowy). Warunki równowagi bilansu płatniczego. 8. Międzynarodowy rynek walutowy wybrane problemy. 9. KO: Międzynarodowe instytucje finansowe. 10. Systemy walutowe i polityka gospodarcza współzależności międzynarodowe. 11. KO: Scharakteryzuj systemy walutowe po II wojnie światowej. 12. KO: Scharakteryzuj System z Breton Woods i wskaż na najważniejsze przyczyny jego załamania. 13. Oceń skuteczność polityki ekonomicznej w gospodarce otwartej (fiskalnej i monetarnej w zależności od systemu kursu walutowego). 13

14 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia studia stacjonarne stopień I licencjackie. rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: ZARYS HISTORII MYŚLI EKONOMICZNEJ Kod x Skala ocen ECTS 2 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok III ogółem, w tym 15 wykład 15 semestr 5 ćwiczenia KO rodzaj kierunkowy Prowadzący zajęcia Dr hab., prof. AP, Urszula Szubert-Zarzeczny Opowiedziany za przedmiot Dr hab., prof. AP, Urszula Szubert-Zarzeczny Warunki wstępne Mikroekonomia, Podstawy Makroekonomii. Formy zajęć Wykład. Cele i efekty kształcenia* Wiadomości i umiejętności zapoznanie studentów z ewolucją myśli ekonomicznej i najważniejszymi problemami, które były rozpatrywane przez teoretyków ekonomii w poszczególnych okresach historycznych. Głównym założeniem dydaktycznym jest ukazanie tych zagadnień w kontekście współczesnych problemów ekonomiczno-społecznych i politycznych, stanowiących podłoże uwarunkowań rozwoju cywilizacyjnego (w tym: ekonomicznego) współczesnych społeczeństw ludzkich. Ważny jest kulturowy kontekst rozwoju myśli ekonomicznej i systemy wartości kulturowych, obowiązujące w różnych okresach historycznych. Ponadto zakłada się osiągnięcie innego celu dydaktycznego, którym jest ukazanie kumulatywnego przyrostu zasobów wiedzy ekonomicznej w ramach dokonującej się ewolucji nurtów, szkół i teorii ekonomicznych. Wydarzenia i cezury: tło historyczne, zjawiska i procesy polityczne, społeczne, ekonomiczne, wartości kulturowe i ich wpływ na rozwój myśli ekonomicznej. Główne nurty teoretyczne: ekonomia jako nauka opisująca i wyjaśniająca problemy występujące w danym okresie historycznym. Główni teoretycy ekonomii: twórcy idei, myśliciele, uczeni i ich dzieła. Kultura starożytna i wczesna myśl przedklasyczna * Średniowieczny system wartości kulturowych a przedklasyczna myśl ekonomiczna * Kultura Odrodzenia i prekursorzy ekonomii klasycznej * Merkantyliści i przedklasyczna myśl ekonomiczna - źródła bogactwa narodów * Fizjokratyzm francuski * Krytyka angielskiej klasycznej myśli ekonomicznej * Marksizm jako negacja ekonomii klasycznej * Ekonomia neoklasyczna * Ekonomia po 1870 roku * Rewolucja subiektywno-marginalistyczna * Uwarunkowania rozwoju teorii ekonomii w XX w * Ekonomia dobrobytu i teoria równowagi ogólnej * Teoria monopolu i konkurencji niedoskonałej * Instytucjonalizm amerykański * Współczesna myśl ekonomiczna wybrane zagadnienia * Rozwój współczesnej makroekonomii * Charakterystyka najważniejszych nurtów współczesnej myśli ekonomicznej * 14

15 realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO Bez KO Prezentacja w Power Point. Interpretacja treści wykładu i dyskusja nad wybranymi problemami merytorycznymi. Bez KO Podstawowa literatura Landreth H. Colander D., Historia myśli ekonomicznej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998, (wybrane rozdziały i fragmenty). Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994, (wybrane rozdziały i fragmenty). Literatura uzupełniająca Galbraith J. K., Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. PWE, Warszawa Szubert-Zarzeczny U., Kulturowe uwarunkowania rozwoju myśli ekonomicznej. Wydawnictwo Akademii Polonijnej Educator, Częstochowa Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Studenci piszą kolokwium zaliczeniowe, obejmujące wiedzę z zakresu wyszczególnionego w treści programowej (sylabus). Bez KO 1. Przedstaw uproszczony schemat ewolucji myśli ekonomicznej. 2. Wymień i krótko scharakteryzuj znane Ci teorie ekonomiczne w ujęciu historycznym (słowa kluczowe). 3. Najważniejsze założenia teorii keynesistowskiej (lub: monetaryzmu, liberalizmu, marksizmu, nurtu subiektywnomarginalistycznego, szkoły racjonalnych oczekiwań itp.). 4. Wymień najważniejszych twórców myśli ekonomicznej, tytuły ich dzieł oraz dokonaj krótkiej charakterystyki ich twórczości. 15

16 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia studia stacjonarne stopień I rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod x Skala ocen ECTS 7 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok III ogółem, w tym 75 wykład 30 semestr 5 i 6 ćwiczenia 15 KO 30 rodzaj podstawowy Prowadzący zajęcia Dr Dariusz Więcek Opowiedziany za przedmiot Dr Dariusz Więcek Formy zajęć Wykład, ćwiczenia, kształcenie na odległość Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: Zapoznanie studentów z teorią międzynarodowych stosunków gospodarczych, zasadami i mechanizmami kierującymi przepływem towarów, usług, środków produkcji i pieniądza między krajami, zasadami współpracy i powiązaniami gospodarczymi kraju lub ugrupowania krajów z zagranicą, z problematyka globalizacji i regionalizacji, teorią międzynarodowej integracji handlowej Umiejętności: Rozumienia mechanizmów ekonomicznych działających w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych; rozumienia reguł międzynarodowej polityki handlowej; rozumienia roli Światowej Organizacji Handlu w wymianie międzynarodowej. Powstanie i rozwój gospodarki światowej * Klasyczne i neoklasyczne teorie handlu międzynarodowego * Czynniki wytwórcze podstawą handlu międzynarodowego * Alternatywne teorie handlu międzynarodowego * Międzynarodowe perspektywy czynników produkcji * Polityka handlowa pojęcie i mechanizmy, cła, narzędzia pozataryfowe, wolny handel a protekcjonizm * Międzynarodowa polityka handlowa mechanizmy kartelu międzynarodowego i integracji ekonomicznej * Liberalizacja handlu międzynarodowego * Międzynarodowe stosunki finansowe bilans płatniczy, kurs walutowy, rynek walutowy * Czynniki określające poziom kursu walutowego * Automatyczny mechanizm dostosowawczy cenowy, dochodowy i monetarny * Polityka dostosowawcza narzędzia i ograniczenia * Międzynarodowy system walutowy przesłanki istnienia, system waluty złotej, system z Bretton Woods, współczesny system walutowy * Globalizacja międzynarodowych stosunków gospodarczych zagrożenia i korzyści * Światowa Organizacja Handlu realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania * Powstanie i rozwój gospodarki światowej* Międzynarodowy podział pracy * Polityka handlowa * Zagraniczna polityka ekonomiczna * Wykorzystanie tradycyjnych i nowoczesnych metod dydaktycznych np. prezentacje multimedialne, studia przypadków. 16

17 Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO Studenci otrzymają materiały do samodzielnego opracowania od wykładowcy, konsultacje przez pocztę elektroniczną oraz czat Podstawowa literatura Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, red. J. Rymarczyk, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa J. Biernat, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa,2006. R. Mangold, E. Ostrowska, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", Wrocław Literatura uzupełniająca K. Marzeda, Proces globalizacji korporacyjnej, Branta, Bydgoszcz 2007 J. Misala, Historia rozwoju teorii i polityki konkurencyjności międzynarodowej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2009 Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Ocena końcowa składa się z oceny obecności na wykładach (20%) i oceny z egzaminu pisemnego (80%) W każdym zestawie pytań egzaminacyjnych będą pytania z zakresu problematyki objętej KO, niektórzy studenci przygotują referaty i zaprezentują je w trakcie zajęć. Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji. Rodzaje transakcji na rynku walutowym, Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej, Cele i funkcje OECD, Gospodarka oparta na wiedzy. 17

18 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia studia stacjonarne stopień I rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: Protokół dyplomatyczny z korespondencją Kod Skala ocen ECTS 2 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok III ogółem, w tym 30 Wykład 30 semestr 5 ćwiczenia --- KO --- rodzaj specjalistyczny Prowadzący zajęcia dr Mateusz Wiliński Opowiedziany za przedmiot dr Mateusz Wiliński Warunki wstępne Student rozpoczynający uczestnictwo w konwersatorium winien ukończyć wcześniej zajęcia Wprowadzenie do dyplomacji i prawa dyplomatycznego oraz Historia dyplomacji Formy zajęć konwersatorium Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: Przekazanie studentom wiedzy na temat podstaw protokołu dyplomatycznego, etykiety i ceremoniału dyplomatycznego/ państwowego. Umiejętności: Student dysponuje wiedzą i praktycznymi umiejętnościami przydatnymi np. przy organizacji wizyt biznesowych, spotkań w administracji samorządowej. Protokół dyplomatyczny definicja pojęcia * Rys historyczny protokół a ceremoniał/etykieta* Protokół a bezpieczeństwo i prestiż * Główne akty prawa międzynarodowego *,Protokół dyplomatyczny w MSZ RP * Procedura powoływania ambasadora * Stopnie dyplomatyczne i konsularne * Precedencja, immunitety i przywileje * realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO Zasady organizowania wizyt * Typy przyjęć * Strój w dyplomacji. --- Zajęcia realizowane są w formie konwersatorium. Prowadzący przedstawia podstawowe informacje dotyczące poszczególnych zajęciach poczym wiedzę szczegółową wprowadza w trakcie dyskusji ze studentami. W trakcie zajęć wykorzystywane są techniki multimedialne prezentacje ilustrujące prezentowane treści. Uczestnicy zajęć są również zachęcani do lektury wskazanych przez prowadzącego podręczników. Przygotowywane samodzielnie prezentacje są omawiane na forum grupy. --- Podstawowa literatura P. Ikanowicz; J. Piekarski, Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Wydawnictwo SGH, Warszawa J. Sutor Julian, Leksykon dyplomatyczny, Lexis Nexis, Warszawa

19 A. W. Bortnowski, Współczesny savoir-vivre i ceremoniał w praktyce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010 Literatura uzupełniająca Krzeczunowicz, Wprowadzenie do praktyki dyplomatycznej, Wydawnictwo Educator, Częstochowa J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Lexis Nexis, Warszawa Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Studenci realizują w ramach konwersatorium dwa projekty, a także na jego zakończenie przystępują do pisemnego kolokwium zaliczeniowego Podstawy i źródła protokołu dyplomatycznego. Procedura powołania nowego szefa misji. Przyjęcia jako narzędzia pracy dyplomatycznej. 19

20 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia studia stacjonarne stopień I, rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: Metody oceny projektów gospodarczych Kod x Skala ocen ECTS 4 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok III ogółem, w tym 30 wykład 15 semestr 5 ćwiczenia 0 KO 15 rodzaj kierunkowy, Prowadzący zajęcia Dr Piotr Zasępa Opowiedziany za przedmiot Dr Piotr Zasępa Warunki wstępne Student powinien posiadać wiedzę z zakresu rachunkowości, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz matematyki finansowej Formy zajęć Wykład, kształcenie na odległość Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: Celem realizacji jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami oceny efektywności realizowanych projektów rozwojowych Umiejętności: Ocena projektu inwestycyjnego I. Czynnik czasu w procesie podejmowania decyzji. Wybór ekonomiczny, rachunek ekonomiczny. Czynnik czasu w ekonomii. Zmiana wartości kategorii ekonomicznych w czasie. Ustalanie horyzontu czasowego dla decyzji. Metoda dyskonta, metoda procentu składanego. II. Ustalanie wpływów i wypływ uwzględnianych w ocenie programów gospodarczych. Decyzje rozwojowe, fazy planowania decyzji rozwojowych. Przepływy pieniężne w fazach: projektowanie, realizacja, eksploatacja i likwidacja. Ogólne zasady identyfikowania przepływów pieniężnych projektu. III. Metody oceny projektów inwestycyjnych. Klasyfikacja metod. Metody okresu spłaty, metoda księgowej stopy zwrotu, metoda wskaźnika zyskowności, metoda wartości kapitałowej, metoda wewnętrznej stopy zwrotu, metoda zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu. Porównywanie projektów o różnych okresach użytkowania. IV. Ryzyko w działalności inwestycyjnej. Pojecie i rodzaje ryzyka gospodarczego. Metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka i metody pośrednie. Uwzględnianie ryzyka w stopie dyskontowej. Analiza wrażliwości. Równoważnik pewności. Analiza scenariuszy. Analiza drzewa decyzyjnego. Metoda symulacji ryzyka. V. Ocena ekonomiczna projektów. Ocena finansowa a ocena ekonomiczna. Efekty i nakłady. Społeczna stopa dyskontowa w ujęciu makro. Ceny dualne, metody ustalania cen dualnych. Wartość absolutna testu efektywności. Test efektywności względnej. Projekty modernizacyjne. VIII. Ocena opłacalności inwestycji finansowych. 20

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Drugi/ czwarty Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: International Economic

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Justyna Lučinska, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Justyna Lučinska, dr SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II/IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Justyna Lučinska, mgr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Justyna Lučinska, mgr SYLLABUS na rok akademicki 011/01 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II/IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Izabela Zawiślińska Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prognozowanie gospodarcze Kod przedmiotu 11.9-WZ-EkoP-PrG-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil

Bardziej szczegółowo

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw Kod przedmiotu

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw Kod przedmiotu Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw Kod przedmiotu 04.3-WZ-EkoP-FMP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr Rok II / sem. III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Ekonometria i prognozowanie Econometrics and prediction

Ekonometria i prognozowanie Econometrics and prediction KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Ekonometria i prognozowanie Econometrics and prediction A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Makroekonomia Przedmiot w języku angielskim: Macroeconomics Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne wszystkie Katedra Matematyki Dr hab. Artur Maciąg. podstawowy. obowiązkowy polski.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne wszystkie Katedra Matematyki Dr hab. Artur Maciąg. podstawowy. obowiązkowy polski. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-500 Nazwa modułu Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa modułu w języku angielskim Econometrics and forecasting economics proceses Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu 04.3-WZ-ZarzD-ZRF-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu

Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Finanse przedsiębiorstw Kod przedmiotu 04.3-WK-IiEP-FPr-W-S14_pNadGen0MTMH Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: ZM Semestr: 6 Forma studiów: Nazwa przedmiotu: Forma

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Problemy rozwoju i funkcjonowania globalnych rynków kapitałowych

Problemy rozwoju i funkcjonowania globalnych rynków kapitałowych Problemy rozwoju i funkcjonowania globalnych rynków kapitałowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Problemy rozwoju i funkcjonowania globalnych rynków kapitałowych Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-PRFGRK-S16

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA EUROPEJSKA SYLABUS

INTEGRACJA EUROPEJSKA SYLABUS INTEGRACJA EUROPEJSKA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod podmiotu Kierunek studiów Profil

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS SYLLABUS na rok akademicki 011/01 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III/6 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III/5 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Handel międzynarodowy Przedmiot w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016-2017/2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Finanse przedsiębiorstw i instytucji finansowych Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Ekonomia 1. Znaczenie wnioskowania statystycznego w weryfikacji hipotez 2. Organizacja doboru próby do badań 3. Rozkłady zmiennej losowej 4. Zasady analizy

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów przedsiębiorstw Kod przedmiotu

Podstawy finansów przedsiębiorstw Kod przedmiotu Podstawy finansów przedsiębiorstw - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy finansów przedsiębiorstw Kod przedmiotu 04.3-WZ-EkoP-PFP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólno akademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólno akademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólno akademicki Przedmiot: Aspekty handlu międzynarodowego w Kod przedmiotu: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Prof. dr hab. Anna Skowronek Mielczarek

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Prof. dr hab. Anna Skowronek Mielczarek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/HZ/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Financial Management of the Company

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III, semestr letni (semestr szósty) Specjalność Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Globalizacja i handel międzynarodowy Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne metody zarządzania państwem na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne metody zarządzania państwem na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne metody zarządzania państwem na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Współczesne metody zarządzania państwem 2. Kod modułu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 201/2015 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-312z Zarządzanie finansami przedsiębiorstw The financial management

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu

Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość i finanse Kod przedmiotu 04.3-WZ-LogP-RF-W-S15_pNadGenBCIZN Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu

Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu Ekonometria dynamiczna i finansowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu 11.5-WK-IiED-EDF-W-S14_pNadGenMOT56 Wydział Kierunek Wydział Matematyki,

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-577 Nazwa modułu Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Nazwa modułu w języku angielskim Evaluation of efficiency of investment projects Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej,

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych II Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Finanse

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Finanse przedsiębiorstwa Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP-1-502-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Nazwa przedmiotu Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Zarządzanie finansami

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczepankowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Grażyna Rytelewska Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczepankowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Zarządzanie strategiczne 2. Kod modułu : ZS (10-ZS-z2-s; 10-ZS-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość SYLABUS A. Informacje ogólne

Rachunkowość SYLABUS A. Informacje ogólne Rachunkowość A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 1W e, 1ĆW. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 1W e, 1ĆW. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Obowiazkowy specj. Materiały i handel Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Maria Sierpińska Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse

Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse Punkty ECTS 2 Łączna liczba godzin: 50, w tym: - wykłady 10 godz. -ćwiczenia 15 godz. -samokształcenie 25 godz. Typ przedmiotu: do wyboru Wymiar godzinowy przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

egzamin oraz kolokwium

egzamin oraz kolokwium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FIRP/PSY w języku polskim Prognozowanie i symulacje Nazwa przedmiotu w języku angielskim Forecasting and simulation USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego na kierunku Zarządzanie Dr hab. Michał Flieger Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016 r OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością - opis przedmiotu

Zarządzanie wartością - opis przedmiotu Zarządzanie wartością - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie wartością Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoPD-ZW-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod przedmiotu

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod przedmiotu Międzynarodowe stosunki gospodarcze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-MSG-Ć 3-S14_pNadGen22QQV Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych nazwa przedmiotu. SYLABUS A. Informacje ogólne

Metody oceny projektów inwestycyjnych nazwa przedmiotu. SYLABUS A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Procesy naprawcze i rozwojowe w ch Corrective and developmental processes in enterprises Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP.G4.D4K.06 Management and Production

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA 1. Specjalizacja międzynarodowa pojęcie, determinanty, typy 2. Bilans płatniczy

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mikroekonomia Microeconomics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia Microeconomics Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. forma

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP Karta przedmiotu Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Ekonomia I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIE I STRATEGIE BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo