PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTY KIERUNKOWE"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Mikroekonomia PK-1 IV W E 2, C2 (5 pkt.) Semestr IV WYKŁADY: Wprowadzenie do ekonomii: geneza ekonomii jako nauki, prawa ekonomiczne, potrzeby a działalność ekonomiczna. Systemy społeczno-gospodarcze. Rynek i gospodarka rynkowa: proces wymiany w ujęciu historycznym, pieniądz w gospodarce rynkowej, podstawy teorii rynku, analiza podaży i popytu, podstawowe modele rynku. Rynek kapitałowy: papiery wartościowe, uczestnicy giełdy. Rynek pracy: pojęcie zatrudnienia, popyt i podaż pracy, bezrobocie. Teoria zachowania gospodarstwa domowego: użyteczność, czynniki warunkujące popyt gospodarstw domowych na dobra i usługi, krzywa obojętności. Przedsiębiorstwo i jego funkcje, teoria produkcji. Rachunek kosztów i korzyści: teoria kosztów, korzyści z działalności gospodarczej. ĆWICZENIA: Teoria rynku. Teoria zachowania gospodarstwa domowego. Popyt na pieniądz. Przedsiębiorstwo. Korporacje. Teoria produkcji. Teoria kosztów. Modele rynku struktury rynkowe. Równowaga przedsiębiorstwa w różnych sytuacjach rynkowych. Mgr inż. Anna Boratyńska-Sala Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Makroekonomia PK-2 V W2, C1 (4 pkt.) Semestr V WYKŁADY/ĆWICZENIA: Współdziałanie trzech rynków: towarowego, pracy, finansowego. Rola państwa w gospodarce: relacja skarb państwa/budżet, polityka fiskalna państwa (rodzaje podatków, opłat, wydatki, transfery budżetowe, inwestycyjne,..., deficyt budżetowy i sposoby jego finansowania, współczesny interwencjonizm). Rola banków w gospodarce: system bankowy w Polsce i na świecie, polityka Banku Centralnego (miękka i twarda), banki komercyjne i kreacja pieniądza bankowego, rynek walutowy. Zjawiska i mierniki makroekonomiczne: inflacja, jej rodzaje i przyczyny, PKB, PNB (ich struktura, podział), współczesny cykl biznesu, wzrost gospodarczy (tempo, czynniki wzrostotwórcze). Międzynarodowa integracja gospodarcza: handel zagraniczny, bilans płatniczy, handlowy, obrotów bieżących, polityka celna (taryfy, porozumienia i umowy gospodarcze), ekonomiczny wymiar międzynarodowej wymiany gospodarczej, Unia Europejska. Dr Joanna Żyra Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii (F-4) Ekonometria PK-3 VI W1, P2 (3 pkt.) Semestr VI WYKŁADY: Wprowadzenie do ekonometrii. Opisowe modele zadań ekonometrycznych. Regresja liniowa jednej i wielu zmiennych. Metoda najmniejszych kwadratów. Regresja nieliniowa. Typowe modele ekonometryczne. Programowanie liniowe. Programowanie nieliniowe. Optymalizacja wielokryterialna. Wykorzystanie programowania liniowego i nieliniowego w planowaniu produkcji model deterministyczny, model stochastyczny. Programy komputerowe regresji i optymalizacji. Wprowadzenie do algorytmów genetycznych.

2 PROJEKTOWANIE: Regresja liniowa wielu zmiennych z wykorzystaniem Exel-a. Regresja nieliniowa jednej zmiennej z wykorzystaniem Exel-a. Planowanie produkcji z wykorzystaniem systemu komputerowego CAMOS: Model 1 liniowe funkcje kosztu; Model 2 nieliniowa funkcja kosztu aproksymowana przy użyciu metod regresji nieliniowej; Model 3 optymalizacja wielokryterialna produkcji (maksimum zysku, maksymalna produkcja danych wyrobów). Planowanie produkcji dla modelu dyskretnego, wykorzystanie programu opartego na algorytmach genetycznych. Prof. dr hab. inż. Andrzej Osyczka Semestr, wymiar godz. (W, C, P), pkt.: Finanse i rachunkowość firmy PK-4 V W1, P1 (3 pkt.); VI W E 1, P1 (4 pkt.); VII W2, C1 (3 pkt.); Semestr V WYKŁADY: Pojęcie, przedmiot i zakres rachunkowości. Zasady prawidłowej rachunkowości. Rachunkowość jako system informacji finansowej w przedsiębiorstwie. Sprawozdania finansowe. Pojęcie i układ bilansu. Charakterystyka podstawowych cech bilansu. Amortyzacja majątku trwałego. Wycena zapasów. Rachunek wyników jako źródło informacji o efektach działalności firmy. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych a płynność finansowa firmy. Ocena sytuacji finansowej firmy i jej wyników na podstawie sprawozdania finansowego. Pozioma i pionowa analiza sprawozdań finansowych. Analiza wskaźników finansowych porównanie i ich klasyfikacja. PROJEKTOWANIE: Środki gospodarcze i źródła pochodzenia środków oraz zasady ujmowania ich w bilansie sporządzanie bilansu. Operacje gospodarcze i ich podział. Operacje bilansowe i ich wpływ na składniki bilansu oraz sposób ich dokumentowania. Operacje wynikowe i ich wpływ na wyniki finansowe. Podstawowe zasady ustalania wyniku finansowego. Elementy wyniku finansowego sporządzenie rachunku wyników. Budżet środków pieniężnych jako prognoza zapotrzebowania na te środki rodzaje i sposoby budowania budżetu środków pieniężnych. Badania informacji zawartych w rocznych sprawozdaniach finansowych na podstawie analizy obliczonych wskaźników finansowych. Ocena płynności finansowej firmy oraz jej sprawności działania. Badanie stopnia zadłużenia i analiza zyskowności przedsiębiorstwa. Semestr VI WYKŁADY: Istota i zakres rachunkowości zarządczej. Rachunkowość zarządcza jako element systemu zarządzania. Mierniki oceny działalności gospodarczej. Istota kosztów i ich elementy oraz ich klasyfikacja. Rachunek kosztów jako baza rachunkowości zarządczej. Znaczenie rachunku kosztów. Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów. Koszty jako podstawa decyzji cenowych. Metody ustalania ceny. Odmiany rachunków kosztów: rachunek kosztów zmiennych (jednostopniowy i wielostopniowy), rachunek kosztów działań ABC, rachunek kosztów standardowych. Budżety w zarządzaniu. Rodzaje budżetów i procedury sporządzania budżetów. Kontrola w zarządzaniu. Istota kontroli zarządczej i analiza odchyleń budżetowych. PROJEKTOWANIE: Rachunek kosztów pełnych metody rozliczania kosztów ogólnych. Kalkulacja kosztu zlecenia. Rachunek kosztów zmiennych marża na pokrycie, kalkulacja progu rentowności przy produkcji jedno- i wieloasortymentowej, obliczanie marży bezpieczeństwa oraz dźwigni operacyjnej. Planowanie i podejmowanie decyzji. Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych wpływ zastosowania rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych na wynik sprzedaży. WYKŁADY: Cel i przedmiot zarządzania finansami firmy decyzje finansowe i inwestycyjne. Rynki finansowe i ich rodzaje; instytucje rynku finansowego: banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze powiernicze. Podstawowe narzędzia i techniki zarządzania finansami firmy: procent i stopy procentowe, wartość pieniądza w czasie. Zarządzanie kapitałem obrotowym płynność finansowa: kapitał obrotowy i jego struktura, zarządzanie: zapasami, należnościami, gotówką, zobowiązaniami; strategie finansowania kapitału obrotowego. Metody pozyskiwania kapitału: pożyczki i kredyty handlowe, kredyt bankowy ich rodzaje, finansowanie wekslem i kredyt akceptacyjny, leasing, factoring, forfaiting, venture capital, papiery wartościowe: akcje, obligacje, transakcje terminowe. Kształtowanie struktury kapitału firmy: koszt i struktura kapitału firmy, dźwignia finansowa i operacyjna. Decyzje inwestycyjne firmy ocena projektów inwestycyjnych: okres zwrotu nakładów inwestycyjnych, prosta stopa zwrotu, analiza progu rentowności, wartość zaktualizowana netto (NPV), wskaźnik rentowności (PL), wewnętrzna

3 stopa zwrotu (IRR). Międzynarodowe aspekty działalności gospodarczej: kursy walutowe i ryzyko kursowe, formy rozliczeń finansowych w obrotach z zagranicą: inkaso, akredytowa. ĆWICZENIA: Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach. Analiza opłat leasingu w porównaniu z kredytem bankowym. Obliczanie średniego kosztu kapitału. Metody wyceny papierów wartościowych analiza portfolio. Analiza projektów inwestycyjnych w oparciu o metody statyczne okres zwrotu, próg rentowności oraz metody dynamiczne NPV, PI, IRR. Dr inż. Jolanta Szadkowska-Skrzypiciel Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Prawo gospodarcze i handlowe PK-5 VIII W3, C1 (4 pkt.) I WYKŁADY: Prawo działalności gospodarczej wpisy, koncesje, zezwolenia. Krajowy Rejestr Sądowy Rejestr Przedsiębiorców. Spółki prawa handlowego: spółki osobowe jawna, partnerska, komandytowa, komandytowoakcyjna; spółki kapitałowe z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna. Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Spółdzielnie. Ochrona konkurencji i konsumenta. Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym. Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Ochrona własności przemysłowej projekty wynalazcze, know-how, wzory zdobnicze, znaki towarowe. Zatrudnianie pracowników nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę, ochrona wynagrodzenia, czas pracy i urlopy wypoczynkowe, przedawnienie roszczeń. ĆWICZENIA: Rejestr dłużników niewypłacalnych. Prawo upadłościowe. Postępowanie układowe. Rodzaje i przyczyny powstania zobowiązań: czynności prawne, czyny niedozwolone, inne źródła zobowiązań. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Umowy o przeniesienie praw. Umowy o korzystanie z cudzych rzeczy lub praw. Umowy o usługi. Elementy prawa wekslowego i czekowego. Mgr Maria Talaga Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii (F-4) Podstawy zarządzania PK-6 V W E 2, P1 (5 pkt.) Semestr V WYKŁADY: Ewolucja zarządzania. Zarządzanie i praca menedżera; kariery menedżerów. Otoczenie organizacji. Etyka menedżerska. Zarządzanie celami organizacji i planowanie. Podejmowanie decyzji kierowniczych. Narzędzia zarządzania służące do planowania i podejmowania decyzji. Elementy struktury organizacyjnej. Zarządzanie projektowaniem organizacji. Kierowanie zmianami organizacyjnymi. Gospodarowanie zasobami ludzkimi, motywowanie pracownika do pracy. Przywództwo i proces oddziaływania. Proces kontrolowania. Zarządzanie jakością, wydajnością i działalnością operacyjną. Przedsiębiorczość i tworzenie nowych przedsiębiorstw. PROJEKTOWANIE: Analiza procesu zarządzania; role, umiejętności i kompetencje menedżerskie. Charakterystyka otoczenia organizacji; stosunki pomiędzy organizacją a jej otoczeniem. Istota międzynarodowej działalności gospodarczej; konkurowanie w warunkach gospodarki globalnej. Praktyczne ramy zarządzania ustalaniem celów i procesami planistycznymi. Skłonność do podejmowania ryzyka a podejmowanie decyzji racjonalnych. Projektowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Zarządzanie zmianami w organizacji. Skuteczny model gospodarowania zasobami ludzkimi. Przywództwo a zarządzanie; poszukiwanie cech przywódczych; zachowanie polityczne w organizacjach. Etapy i formy procesu kontrolowania; kontrola strategiczna. Zarządzanie jakością i wydajnością poprzez zarządzanie działalnością operacyjną.

4 Mgr inż. Małgorzata Kiepura-Czubacka Podstawy marketingu PK-7 VI W2, P2 (6 pkt.) Semestr VI WYKŁADY: Pojęcie i znaczenie marketingu: dotychczasowy rozwój orientacji marketingowych; podstawowe pojęcie marketingu; najnowsze trendy działalności marketingowej. Model marketingu: budowa modelu; kupowanie jako proces fazy procesu kupna; zachowanie nabywców reguły postępowania; otoczenie marketingu; obszary zadań i środki marketingu. Rynek przedsiębiorstwa i jego kształtowanie: badanie i tworzenie wizji i misji przedsiębiorstwa; plan marketingowy; etapy formułowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa; rodzaje strategii marketingowych. Segmentacja rynku: rola podziału rynku na segmenty kryteria segmentacji; ocena atrakcyjności segmentów rynku wybór segmentu; ulokowanie przedsiębiorstwa i jego produktów na rynku. Badania marketingowe: zakres badań marketingowych; przedstawienie problemu projektowanie badań; analiza i interpretacja wyników. Instrumenty marketingowe. Polityka produktu i programu produkcji: metody realizacji polityki produktu; cykl życia produktu; wprowadzanie nowego produktu na rynek proces realizacji innowacji. Polityka cenowa: rodzaje cen; techniki wyznaczania ceny; strategie cenowe. Polityka dystrybucji: kanały dystrybucji kryteria wyboru; dystrybucja fizyczna. Polityka promocji: tworzenie programu promocji; reklama oddziaływanie, rodzaje; kampania reklamowa; sprzedaż osobista. PROJEKTOWANIE: Koncepcja marketingu, zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. System informacji marketingowej. Proces i metody badań marketingowych. Planowanie strategiczne i wybór strategii marketingowych. Plan marketingowy. Postępowanie konsumenta na rynku. Postępowanie producenta na rynku. Możliwości marketingowe a zmiany w otoczeniu. Segmentacja rynku i wybór rynku docelowego. Strategia produktu; cykl życia produktu a strategie marketingowe. Zarządzanie nowym produktem. Polityka promocyjna przedsiębiorstwa. Polityka cenowa. Polityka dystrybucji. Organizacja i kontrola marketingu. Mgr inż. Małgorzata Kiepura-Czubacka Zarządzanie przedsiębiorstwem PK-8 VIII W E 2, P2 (5 pkt.) I WYKŁADY: Podmiot gospodarczy i jego otoczenie. Relacja rynek producenta rynek konsumenta. Rola i funkcje zarządzania: planowanie, organizowanie, kierowanie, motywowanie, kontrolowanie. Informacyjna struktura przedsiębiorstwa. Projektowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Hierarchia organizacji. Zróżnicowanie i integracja. Struktura zadaniowo-technologiczna. System biurokratyczny i system organiczny. Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem. Proces budowy strategii przedsiębiorstwa. Typy strategii. Sporządzanie planu strategicznego. Zintegrowany proces zarządzania strategicznego controlling. Alianse strategiczne. Tworzenie struktur zorientowanych na projekt wyrób. Prognozowanie przedsięwzięć gospodarczych. Metody prognozowania i analiza ich przydatności. Problemy globalizacji. Inżynieria zarządzania produkcją. Planowanie produkcji wyznaczanie funduszu czasu pracy pracowników i urządzeń produkcyjnych. Zarządzanie rozwojem nowego produktu polityka proinnowacyjna przedsiębiorstwa. Technologie informacyjne w systemach zarządzania przedsiębiorstwem i eksploatacją środków trwałych. Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Czynniki wpływające na proces zmian w przedsiębiorstwie. Restrukturyzacja z wykorzystaniem reengineeringu narzędzia i procedury. Model analizy i oceny strategicznej oraz ekonomicznej dla potrzeb restrukturyzacji. Model dynamicznej restrukturyzacji techniczno-

5 organizacyjnej w warunkach high-technology. Restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw w aspekcie integracji europejskiej. Przedsiębiorstwo wirtualne organizacja i warunki sprawnego działania. PROJEKTOWANIE: Proces zarządzania role, umiejętności i kompetencje menedżerskie. Ewolucja zarządzania. Otoczenie organizacji kształtowanie stosunków pomiędzy przedsiębiorstwem a jego otoczeniem. Analiza SWOT przedsiębiorstwa i otoczenia. Zarządzanie ustalaniem celów i procesami planistycznymi. Skłonność do ryzyka podejmowanie decyzji racjonalnych. Prognozowanie rozwoju przedsiębiorstwa metody, przykłady, analiza trendu. Projektowanie i kryteria wyboru struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie reengineering. Tworzenie skutecznego modelu zarządzania personelem. Przywództwo a zarządzanie poszukiwanie cech przywódczych. Zachowanie polityczne w przedsiębiorstwach. Etapy i formy procesu kontrolowania kontrola strategiczna. Projekt przedsiębiorstwa wirtualnego analiza systemu zarządzania. Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik Semestr, wymiar godz. (W, S), pkt.: Zarządzanie personelem PK-9 VII W1, S1 (3 pkt.) WYKŁADY: Rodzaje publikacji z zakresu zarządzania personelem. Pozytywny i negatywny obraz pracy zarobkowej. Menedżer pracodawcą, menedżer przywódcą swoich pracowników. Style i modele zarządzania personelem. Modele kultury organizacyjnej. Polityka personalna. Zarządzanie personelem a zarządzanie organizacją. Planowanie zatrudnienia. Rekrutacja i selekcja pracowników. Wynagrodzenia: płaca, kariera, misja. Ustalanie wynagrodzeń. Funkcje płacy. Niematerialne bodźce w pracy zarobkowej. Metody oceny pracowników. Nadzór nad efektywnością pracy. Kształcenie, doskonalenie i rozwijanie personelu. SEMINARIUM: Współczesna filozofia zarządzania personelem. Zarządzanie personelem a zarządzanie zasobami ludzkimi. Procesy związane z zarządzaniem personelem. Przeprowadzanie zmian. Zaangażowanie. Elastyczność. Praca zespołowa. Zarządzanie personelem a zarządzanie jakością totalną. Wprowadzanie w życie zasad zarządzania personelem studia przypadków. Mgr inż. Jerzy Zamorski Podstawy inżynierii produkcji PK-10 VII W E 1, P1 (3 pkt.) WYKŁADY: Funkcje i zadania inżynierii produkcji. Przygotowanie techniczne i organizacyjne produkcji. Wpływ planowania na organizację produkcji. Wybrane zagadnienia z projektowania organizacji produkcji. Integracja funkcji w układzie: konstrukcja technologia plan(program) produkcji organizacja produkcja. Analiza wartości oraz TQM w realizacji produkcji. Charakterystyka systemów komputerowego wspomagania wytwarzania: CAD- -CAM, CAE, CAPP, CAQ, CIM. Elastyczność wytwarzania, elastyczna automatyzacja a strategia produkcyjna. Charakterystyka wytwarzania konwencjonalnego i w technologii CIM, centralizacja i decentralizacja produkcji. PROJEKTOWANIE: Projekt wstępny (szkic) przygotowania konstrukcyjnego, technologicznego i organizacyjnego produkcji wybranego wyrobu jako przykład integracji ww. funkcji. Ocena przyjętych rozwiązań wg metodyki analizy wartości. Dr inż. Stanisław Rusinek

6 Badania operacyjne i prognozowanie PK- 11 E WYKŁADY: Typy modeli decyzyjnych: deterministyczny, probabilistyczny, statystyczny, strategiczny. Podejmowanie decyzji w warunkach modelu statystycznego na podstawie testowania hipotez (jak sformułować zagadnienie, aby zminimalizować straty spowodowane ewentualną błędną decyzją). Podejmowanie decyzji w warunkach modelu strategicznego. Elementy teorii gier. Procesy Markowa. Zastosowanie łańcuchów Markowa w zagadnieniach planowania zapasów elementów eksploatacyjnych. Podejmowanie decyzji dla procesów wieloetapowych; programowanie dynamiczne; zasada optymalności Bellmana; przykłady problemów. Elementy sztucznych sieci neuronowych. Elementy teorii sieci czynności. Podstawy metody symulacji cyfrowej z wykorzystaniem generowania zdarzeń przypadkowych. Przykłady zastosowań symulacji cyfrowej, metoda stałego kroku czasowego i od zdarzenia do zdarzenia. Generowanie zmiennych przypadkowych. Podejście systemowe do opisu i modelowania rzeczywistości. Uwzględnienie sprzężeń zwrotnych w modelu symulacyjnym, jako sposób podejścia systemowego. Przykłady zastosowań programów symulacyjnych. LABORATORIUM: Zapoznanie się z oprogramowaniem Vensim do symulacji systemów. Przykłady zastosowań programu Vensim do symulacji układów fizycznych i biologicznych. Zapoznanie się z wybranymi przykładami zastosowania programu Vensim do symulacji problemów z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji. PROJEKTOWANIE: Określenie zależności funkcjonalnych w wybranym problemie. Zastosowanie programu Vensim do symulacji wybranego problemu. Przeprowadzenie eksperymentów symulacyjnych. Prof. dr hab. inż. Jerzy Cyklis Projektowanie procesów obróbki i montażu PK-12 VII W1, P2 (4 pkt.) WYKŁADY: Strategia rozwoju wyrobu. Porównanie konwencjonalnej metody wytwarzania wyrobu z metodami inżynierii współbieżnej. Charakterystyka przedmiotu produkcji rozwinięcie wyrobu, zespół, podzespół, część. Modelowanie wyrobu. Komputerowa reprezentacja wyrobu. Komputerowa analiza technologiczności montażu i wytwarzania. Metoda DFMA. Metodyka projektowania, graficzny plan montażu. Metody i formy organizacyjne montażu. Proces technologiczny obróbki, czynniki warunkujące proces technologiczny obróbki. Hierarchiczna struktura procesu technologicznego obróbki. Modelowanie procesu obróbki, komputerowa reprezentacja procesu technologicznego obróbki. Klasyfikacja metod projektowania procesów technologicznych obróbki, metody konwencjonalne, etapy projektowania, metody wspomagane komputerowo: wariantowa, semigeneracyjna i generacyjna. Programowanie OSN. Metody programowania, programowanie ręczne i konwersacyjne. Systemy programowania OSN, rozwój systemów NC w kierunku CAD-CAM. PROJEKTOWANIE: Opracowanie procesu technologicznego montażu, montaż wyrobu na podstawie graficznego planu montażu, opracowanie struktury i formy organizacyjnej montażu. Projektowanie procesu technologicznego obróbki części, projektowanie operacji metodą programowania dyskretnego. Projektowanie OSN w systemie KSPT lub GTJ. Projektowanie obróbki metodą wariantową. Projektowanie obróbki metodą semigeneracyjną. Dr inż. Jan Duda

7 Semestr, wymiar godz. (W, L), pkt.: Metrologia w procesach wytwarzania PK-13 IV W2, L2 (5 pkt.) Semestr IV WYKŁADY: Metrologia w procesach wytwarzania (podstawy). Metody i środki metrologii stacjonarnej i mobilnej z uwzględnieniem procesów zautomatyzowanych w układzie 1D, 2D, 3D. Definicja metra, jego odtwarzalność. Hierarchia wzorców. Metody pomiarowe. Przegląd narzędzi pomiarowych. Mierzenie, sprawdzanie. Sprawdziany. Matematyczne podstawy teorii błędów. Błędy pochodzące od nacisków pomiarowych i ciężaru własnego. Błędy temperaturowe. Błędy w pomiarach optycznych. Błędy związane z konstrukcją przyrządu pomiarowego postulat Abbego. Teoria pomiarów współrzędnościowych. Budowa współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Oprogramowanie metrologiczne WMP, metody programowania (w dialogu z maszyną, przez nauczanie, parametryczne, ze swobodnym wyborem cech, w oparciu o zbiory CAD). WMP stosowane w produkcji, szybkie automaty współrzędnościowe, centra pomiarowe dla systemów elastycznych. Integracja WMP z systemem zapewnienia jakości zautomatyzowane systemy zapewnienia jakości, pętle regulacyjne systemu zapewnienia jakości, system powiązań w ramach CIM-CAD/CAM/CAQ. Organizacja i wyposażenie izb pomiarowych; maszyny pomiarowe stosowane w izbach pomiarów. Nadzorowanie narzędzi pomiarowych przy zastosowaniu techniki współrzędnościowej. Nadzór i kontrola dokładności WMP. Pomiary geometrii dużych obiektów. Makroi mikrogeometria powierzchni: odchyłki kształtu i położenia. Chropowatość, falistość oraz nośność powierzchni. Przyrządy pomiarowe do pomiaru geometrii warstwy wierzchniej. Podstawy racjonalnego doboru narzędzi pomiarowych do operacji metrologicznych. Miejsce i rola metrologii w zwykłych i zautomatyzowanych systemach wytwarzania. Współpraca urządzeń kontrolno-pomiarowych z innymi składnikami systemu produkcji. Podstawy statystycznego sterowania produkcją (SPC). Przepływ informacji pomiarowych w systemach produkcyjnych. Automatyczna kontrola czynna. Nadzorowanie i certyfikacja przyrządów pomiarowych. Rola metrologii w zarządzanie jakością w świetle norm ISO i systemów QS LABORATORIUM: Dokumentacja technologiczna (metrologiczna) części maszyn oraz dobór narzędzi pomiarowych. Pomiary wymiarów przyrządami uniwersalnymi oraz analiza statystyczna wyników. Nadzorowanie wybranych przyrządów pomiarowych z zastosowaniem interferometru laserowego. Zastosowanie przyrządów optycznych do pomiaru wielkości geometrycznych. Pomiary makro- i mikrogeometrii powierzchni. Wyznaczanie charakterystyki metrologicznej czujników pneumatycznych. Statystyczne Sterowanie Procesem. Badanie zdolności systemów pomiarowych metodą R&R. Podstawy techniki współrzędnościowej. Pomiary na współrzędnościowych maszynach pomiarowych (WMP). Pomiary podstawowych elementów kształtu. Lokalne układy współrzędnych. Relacje między elementami. Pomiary w cyklu automatycznym. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. Dr hab. inż. Jerzy Sładek Semestr, wymiar godz. (W, L), pkt.: Technologia maszyn I PK-14 V W E 2, L2 (5 pkt.) Semestr V WYKŁADY: Zarys treści przedmiotu, literatura. Miejsce i rola obróbki plastycznej, odlewnictwa, spawalnictwa, metalurgii proszków i obróbki cieplnej w technologii maszyn. Ogólna charakterystyka i klasyfikacja procesów obróbki plastycznej. Rodzaje procesów, kształtowane materiały i wyroby. Istota odkształceń plastycznych i zjawiska fizyczne towarzyszące odkształceniom plastycznym. Tarcie w procesach obróbki plastycznej. Krótki przegląd technologii

8 obróbki plastycznej: procesy walcowania, ciągnienia, kucia, wyciskania, tłoczenia i nagniatania. Kształtowanie plastyczne materiałów spiekanych i rozdrobnionych. Podstawy metalurgiczne procesów odlewniczych. Powstawanie odlewu w formie. Charakterystyka i przegląd procesów odlewniczych. Stopy odlewnicze. Zasady projektowania odlewów i procesów odlewniczych. Technologia formowania. Specjalne metody formowania i odlewania. Podstawy fizyczne i metalurgiczne procesów spajania metali. Technologia spawalnictwa i podstawy projektowania złącz. Badania nieniszczące. Specjalne procesy spajania. Ogólna charakterystyka metalurgii proszków. Wytwarzanie proszków i ich własności. Metody formowania kształtek. Fizyczne podstawy procesów spiekania. Wytwarzanie spiekanych części maszyn oraz wyrobów o specjalnych własnościach (filtry, elementy łożysk ślizgowych, materiały cierne, kompozyty, magnesy anizotropowe i inne). Podstawowe procesy obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. Zasady projektowania i doboru parametrów obróbki cieplnej. LABORATORIUM: Badania zjawiska tarcia w obróbce plastycznej. Badania procesów kucia, wyciskania i tłoczenia. Koncepcja technologiczna odlewu. Formowanie z modelem ze znakami rdzeniowymi lub bez znaków rdzeniowych. Ocenianie wad odlewów. Technologia i technika spawania łukowego (ręcznego elektrodami otulonymi i w osłonach gazowych). Prasowanie proszków metali. Badania odkształceń stali po hartowaniu. Badania wpływu wielkości ziarna na udarność stali. Dr inż. Henryk Kiełkucki Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali (M-2) Semestr, wymiar godz. (W, L), pkt.: Technologia maszyn II PK-15 VI W E 2, L1 (4 pkt.) Semestr VI WYKŁADY: Określenia i pojęcia podstawowe: obróbka skrawaniem jako część składowa technologii maszyn, trendy w technice wytwarzania, cechy charakterystyczne obróbki skrawaniem. Fizyczno-logiczny model procesu wytwarzania. Zależności stereometryczno-kinematyczne i czynniki wejściowe procesów skrawania: podstawy stereometryczno-kinematyczne kształtowania za pomocą obróbki skrawaniem powierzchni płaskich, obrotowych i przestrzennych; przedmiot przed obróbką półfabrykat; obrabiarka i oprzyrządowanie; ośrodek obróbkowy; współczesne narzędzia do obróbki wiórowej i ściernej; czynniki techniczno-organizacyjne. Fizykalna charakterystyka procesów skrawania: oddzielanie wióra dekohezja w skrawaniu; dynamika i energetyka procesów skrawania; zużycie narzędzia. Zależności fizykalne procesów obróbki wiórowej i ściernej. Technologiczna charakterystyka procesów obróbki: jakość przedmiotu obrabianego i jej zależność od różnych czynników. Koszty i wydajność produkcji. Skrawalność materiałów: umowne i optymalne wskaźniki skrawności oraz skrawalności. Metody doboru warunków obróbki: kryteria optymalizacji i strategia doboru warunków skrawania współczesnymi narzędziami. Obróbka erozyjna: elektroerozyjna, elektrochemiczna, elektrowiązkowa i laserowa. Podstawy fizyczne, wskaźniki techniczno-ekonomiczne i zakres zastosowania. LABORATORIUM: BHP w zakładach wytwórczych. Toczenie: noże tokarskie, stereometria noży tokarskich, podstawowe zależności fizykalne procesów obróbki. Obróbka otworów: wiercenie, rozwiercanie, pogłębianie, budowa narzędzi. Frezowanie; zależności kinematyczno-technologiczne, budowa narzędzi. Szlifowanie; materiały i narzędzia ścierne, zależności kinematyczno-technologiczne. Obróbka erozyjna; budowa, zasada działania drążarek, wskaźniki technologiczne. Dr hab. inż. Lucjan Przybylski, prof. PK Semestr, wymiar godz. (W, L), pkt.: Maszyny technologiczne i roboty PK-16 VI W1, L1 (3 pkt.)

9 Semestr VI WYKŁADY: Wiadomości wstępne o maszynach technologicznych: obrabiarkach do obróbki plastycznej i skrawaniem metali, urządzeniach transportowych, załadowczo-wyładowczych, manipulacyjnych, robotach przemysłowych. Definicje, określenia, sposoby opisu budowy i działania. Charakterystyka budowy i funkcjonowania maszyn technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem obrabiarek skrawających do metali: układ geometryczny, kinematyczny, roboczy, funkcjonalno-konstrukcyjny. Charakterystyka układów napędowych ruchu głównego i ruchów posuwowych. Jedno- i wielozakresowe bezstopniowe napędy. Zagadnienia kinematyki obrabiarek o prostych i złożonych ruchach kształtowania. Sterowanie maszyn technologicznych, charakterystyka i klasyfikacja obrabiarkowych układów sterowania, ich klasyfikacje. Sterowanie złożonymi cyklami pracy. Sterowanie programowe, sterowanie numeryczne obrabiarek. Struktura programowalnych sterowników logicznych PLC. Przegląd środków technicznych zautomatyzowanych systemów produkcyjnych w produkcji wielkoseryjnej i masowej. Uproszczona charakterystyka środków technicznych zautomatyzowanych systemów produkcyjnych w produkcji jednostkowej i małoseryjnej; obrabiarki sterowane numerycznie OSN, obrabiarki ze sterowaniem CNC, centra obróbkowe CO. LABORATORIUM: Zajęcia wprowadzające. Wiadomości podstawowe niezbędne do prowadzenia zajęć laboratoryjnych. Zagadnienia BHP w czasie zajęć laboratoryjnych. Analiza, badanie układu: geometrycznego (m.in. charakterystyka zespołów prowadnicowych roboczych), kształtowania, roboczego, funkcjonalno-konstrukcyjnego itp. obrabiarek konwencjonalnych i OSN na przykładzie tokarki TUJ-50, frezarki narzędziowej FN-32, wiertarki promieniowej WRA-40, szlifierki kłowej RUP-28, szlifierki do płaszczyzn itp. Analiza układów napędu i sterowania wybranych obrabiarek konwencjonalnych i OSN na przykładzie tokarki TUG-40 i tokarki TKX-50SN. Badanie układu kinematyczno-konstrukcyjnego obrabiarek o złożonych ruchach kształtowania na przykładzie frezarki obwiedniowej typu Pfauter FO-6 i frezarki CNC. Analiza układu kinematyczno-konstrukcyjnego automatów tokarskich na przykładzie automatu rewolwerowego ATA-25. Uproszczona analiza budowy i funkcjonowania korpusowego centrum obróbkowego typu Arrow 500 f-my Cincinati. Analiza układu kinematyczno-konstrukcyjnego urządzeń załadowczowyładowczych i robotów przemysłowych na przykładzie podsystemów transportu przedmiotów obrabianych w centrum produkcyjnym wałków CP TOR-1, robota PRO-30, edukacyjnego, zrobotyzowanego gniazda obróbkowego EMCO z robotem Mitsubishi. Prof. dr hab. inż. Jerzy Cyklis Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Zarządzanie ochroną środowiska PK-17 IX W2 (3 pkt.) Semestr IX WYKŁADY: Planowanie gospodarki proekologicznej rozwój zrównoważony społeczeństw, wskaźniki ekonomicznego wzrostu gospodarczego uwzględniające problemy ekologii, tendencje światowe, wymierne i niewymierne koszty w ochronie środowiska, koszty społeczne związane z: eksploatacją zasobów przyrody odnawialnej i nieodnawialnej, ochroną powietrza, wód, powierzchni ziemi, energetyką, komunikacją, odpadami; zagadnienia ekobilansów materiałowych, wybór ekoprofilu produktu i jego kosztów wytwarzania, ochrona środowiska a rentowność przemysłu, koszty technologii przyjaznych dla środowiska, gospodarka surowcami naturalnymi, racjonalizacja gospodarki energetyczno-cieplnej, zmniejszenie ilości odpadów i zużytych surowców, recykling i odzysk surowców, rekultywacja i przywracanie równowagi ekologicznej. Podstawy prawne ochrony środowiska ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska, opłaty i kary za użytkowanie środowiska, ustawodawstwo i normy obowiązujące w Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska. Dr inż. Zdzisław Roszak Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki (M-5)

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie )

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) klasa 1 LO, rok szk. 2014/2015 Dział /temat Dział 1: Pieniądz w gospodarce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

METODY I SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

METODY I SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE METODY I SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI Zasięg chronologiczny: 1990-2010

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień Komisja egzaminów dyplomowych może zadawać pytania nie ujęte w podanych zestawach zagadnień mieszczące się w kanonie wiedzy

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS-4015-177/02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Plan wynikowy: podstawy przedsiębiorczości (napisany na podstawie Czas na przedsiębiorczość. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości. Zakres podstawowy ) Autor: Anna Czarlińska-Wężyk

Bardziej szczegółowo

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym MARKETING NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY 1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym Zmiany zachodzące współcześnie w gospodarce światowej, jak również te przewidywane w przyszłości, powodują

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH PROGRAMOWANIE OPERACYJNE 2 Schemat zarządzania strategicznego PLANOWANIE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ANALIZA DIAGNOZA (SWOT) FORMUŁOWANIE CELÓW PROGNOZY CELE ANALIZY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA PRZEDSIĘBIORCZOŚD AKADEMICKA

PROGRAM SZKOLENIA PRZEDSIĘBIORCZOŚD AKADEMICKA PROGRAM SZKOLENIA PRZEDSIĘBIORCZOŚD AKADEMICKA Wrocław, 2010 Realizacja: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur sp. z o.o. w partnerstwie z krajową siecią naukową KBN LFPPI o. Wrocław Instytucja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo