PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTY KIERUNKOWE"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Mikroekonomia PK-1 IV W E 2, C2 (5 pkt.) Semestr IV WYKŁADY: Wprowadzenie do ekonomii: geneza ekonomii jako nauki, prawa ekonomiczne, potrzeby a działalność ekonomiczna. Systemy społeczno-gospodarcze. Rynek i gospodarka rynkowa: proces wymiany w ujęciu historycznym, pieniądz w gospodarce rynkowej, podstawy teorii rynku, analiza podaży i popytu, podstawowe modele rynku. Rynek kapitałowy: papiery wartościowe, uczestnicy giełdy. Rynek pracy: pojęcie zatrudnienia, popyt i podaż pracy, bezrobocie. Teoria zachowania gospodarstwa domowego: użyteczność, czynniki warunkujące popyt gospodarstw domowych na dobra i usługi, krzywa obojętności. Przedsiębiorstwo i jego funkcje, teoria produkcji. Rachunek kosztów i korzyści: teoria kosztów, korzyści z działalności gospodarczej. ĆWICZENIA: Teoria rynku. Teoria zachowania gospodarstwa domowego. Popyt na pieniądz. Przedsiębiorstwo. Korporacje. Teoria produkcji. Teoria kosztów. Modele rynku struktury rynkowe. Równowaga przedsiębiorstwa w różnych sytuacjach rynkowych. Mgr inż. Anna Boratyńska-Sala Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Makroekonomia PK-2 V W2, C1 (4 pkt.) Semestr V WYKŁADY/ĆWICZENIA: Współdziałanie trzech rynków: towarowego, pracy, finansowego. Rola państwa w gospodarce: relacja skarb państwa/budżet, polityka fiskalna państwa (rodzaje podatków, opłat, wydatki, transfery budżetowe, inwestycyjne,..., deficyt budżetowy i sposoby jego finansowania, współczesny interwencjonizm). Rola banków w gospodarce: system bankowy w Polsce i na świecie, polityka Banku Centralnego (miękka i twarda), banki komercyjne i kreacja pieniądza bankowego, rynek walutowy. Zjawiska i mierniki makroekonomiczne: inflacja, jej rodzaje i przyczyny, PKB, PNB (ich struktura, podział), współczesny cykl biznesu, wzrost gospodarczy (tempo, czynniki wzrostotwórcze). Międzynarodowa integracja gospodarcza: handel zagraniczny, bilans płatniczy, handlowy, obrotów bieżących, polityka celna (taryfy, porozumienia i umowy gospodarcze), ekonomiczny wymiar międzynarodowej wymiany gospodarczej, Unia Europejska. Dr Joanna Żyra Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii (F-4) Ekonometria PK-3 VI W1, P2 (3 pkt.) Semestr VI WYKŁADY: Wprowadzenie do ekonometrii. Opisowe modele zadań ekonometrycznych. Regresja liniowa jednej i wielu zmiennych. Metoda najmniejszych kwadratów. Regresja nieliniowa. Typowe modele ekonometryczne. Programowanie liniowe. Programowanie nieliniowe. Optymalizacja wielokryterialna. Wykorzystanie programowania liniowego i nieliniowego w planowaniu produkcji model deterministyczny, model stochastyczny. Programy komputerowe regresji i optymalizacji. Wprowadzenie do algorytmów genetycznych.

2 PROJEKTOWANIE: Regresja liniowa wielu zmiennych z wykorzystaniem Exel-a. Regresja nieliniowa jednej zmiennej z wykorzystaniem Exel-a. Planowanie produkcji z wykorzystaniem systemu komputerowego CAMOS: Model 1 liniowe funkcje kosztu; Model 2 nieliniowa funkcja kosztu aproksymowana przy użyciu metod regresji nieliniowej; Model 3 optymalizacja wielokryterialna produkcji (maksimum zysku, maksymalna produkcja danych wyrobów). Planowanie produkcji dla modelu dyskretnego, wykorzystanie programu opartego na algorytmach genetycznych. Prof. dr hab. inż. Andrzej Osyczka Semestr, wymiar godz. (W, C, P), pkt.: Finanse i rachunkowość firmy PK-4 V W1, P1 (3 pkt.); VI W E 1, P1 (4 pkt.); VII W2, C1 (3 pkt.); Semestr V WYKŁADY: Pojęcie, przedmiot i zakres rachunkowości. Zasady prawidłowej rachunkowości. Rachunkowość jako system informacji finansowej w przedsiębiorstwie. Sprawozdania finansowe. Pojęcie i układ bilansu. Charakterystyka podstawowych cech bilansu. Amortyzacja majątku trwałego. Wycena zapasów. Rachunek wyników jako źródło informacji o efektach działalności firmy. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych a płynność finansowa firmy. Ocena sytuacji finansowej firmy i jej wyników na podstawie sprawozdania finansowego. Pozioma i pionowa analiza sprawozdań finansowych. Analiza wskaźników finansowych porównanie i ich klasyfikacja. PROJEKTOWANIE: Środki gospodarcze i źródła pochodzenia środków oraz zasady ujmowania ich w bilansie sporządzanie bilansu. Operacje gospodarcze i ich podział. Operacje bilansowe i ich wpływ na składniki bilansu oraz sposób ich dokumentowania. Operacje wynikowe i ich wpływ na wyniki finansowe. Podstawowe zasady ustalania wyniku finansowego. Elementy wyniku finansowego sporządzenie rachunku wyników. Budżet środków pieniężnych jako prognoza zapotrzebowania na te środki rodzaje i sposoby budowania budżetu środków pieniężnych. Badania informacji zawartych w rocznych sprawozdaniach finansowych na podstawie analizy obliczonych wskaźników finansowych. Ocena płynności finansowej firmy oraz jej sprawności działania. Badanie stopnia zadłużenia i analiza zyskowności przedsiębiorstwa. Semestr VI WYKŁADY: Istota i zakres rachunkowości zarządczej. Rachunkowość zarządcza jako element systemu zarządzania. Mierniki oceny działalności gospodarczej. Istota kosztów i ich elementy oraz ich klasyfikacja. Rachunek kosztów jako baza rachunkowości zarządczej. Znaczenie rachunku kosztów. Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów. Koszty jako podstawa decyzji cenowych. Metody ustalania ceny. Odmiany rachunków kosztów: rachunek kosztów zmiennych (jednostopniowy i wielostopniowy), rachunek kosztów działań ABC, rachunek kosztów standardowych. Budżety w zarządzaniu. Rodzaje budżetów i procedury sporządzania budżetów. Kontrola w zarządzaniu. Istota kontroli zarządczej i analiza odchyleń budżetowych. PROJEKTOWANIE: Rachunek kosztów pełnych metody rozliczania kosztów ogólnych. Kalkulacja kosztu zlecenia. Rachunek kosztów zmiennych marża na pokrycie, kalkulacja progu rentowności przy produkcji jedno- i wieloasortymentowej, obliczanie marży bezpieczeństwa oraz dźwigni operacyjnej. Planowanie i podejmowanie decyzji. Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych wpływ zastosowania rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych na wynik sprzedaży. WYKŁADY: Cel i przedmiot zarządzania finansami firmy decyzje finansowe i inwestycyjne. Rynki finansowe i ich rodzaje; instytucje rynku finansowego: banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze powiernicze. Podstawowe narzędzia i techniki zarządzania finansami firmy: procent i stopy procentowe, wartość pieniądza w czasie. Zarządzanie kapitałem obrotowym płynność finansowa: kapitał obrotowy i jego struktura, zarządzanie: zapasami, należnościami, gotówką, zobowiązaniami; strategie finansowania kapitału obrotowego. Metody pozyskiwania kapitału: pożyczki i kredyty handlowe, kredyt bankowy ich rodzaje, finansowanie wekslem i kredyt akceptacyjny, leasing, factoring, forfaiting, venture capital, papiery wartościowe: akcje, obligacje, transakcje terminowe. Kształtowanie struktury kapitału firmy: koszt i struktura kapitału firmy, dźwignia finansowa i operacyjna. Decyzje inwestycyjne firmy ocena projektów inwestycyjnych: okres zwrotu nakładów inwestycyjnych, prosta stopa zwrotu, analiza progu rentowności, wartość zaktualizowana netto (NPV), wskaźnik rentowności (PL), wewnętrzna

3 stopa zwrotu (IRR). Międzynarodowe aspekty działalności gospodarczej: kursy walutowe i ryzyko kursowe, formy rozliczeń finansowych w obrotach z zagranicą: inkaso, akredytowa. ĆWICZENIA: Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach. Analiza opłat leasingu w porównaniu z kredytem bankowym. Obliczanie średniego kosztu kapitału. Metody wyceny papierów wartościowych analiza portfolio. Analiza projektów inwestycyjnych w oparciu o metody statyczne okres zwrotu, próg rentowności oraz metody dynamiczne NPV, PI, IRR. Dr inż. Jolanta Szadkowska-Skrzypiciel Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Prawo gospodarcze i handlowe PK-5 VIII W3, C1 (4 pkt.) I WYKŁADY: Prawo działalności gospodarczej wpisy, koncesje, zezwolenia. Krajowy Rejestr Sądowy Rejestr Przedsiębiorców. Spółki prawa handlowego: spółki osobowe jawna, partnerska, komandytowa, komandytowoakcyjna; spółki kapitałowe z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna. Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Spółdzielnie. Ochrona konkurencji i konsumenta. Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym. Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Ochrona własności przemysłowej projekty wynalazcze, know-how, wzory zdobnicze, znaki towarowe. Zatrudnianie pracowników nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę, ochrona wynagrodzenia, czas pracy i urlopy wypoczynkowe, przedawnienie roszczeń. ĆWICZENIA: Rejestr dłużników niewypłacalnych. Prawo upadłościowe. Postępowanie układowe. Rodzaje i przyczyny powstania zobowiązań: czynności prawne, czyny niedozwolone, inne źródła zobowiązań. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Umowy o przeniesienie praw. Umowy o korzystanie z cudzych rzeczy lub praw. Umowy o usługi. Elementy prawa wekslowego i czekowego. Mgr Maria Talaga Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii (F-4) Podstawy zarządzania PK-6 V W E 2, P1 (5 pkt.) Semestr V WYKŁADY: Ewolucja zarządzania. Zarządzanie i praca menedżera; kariery menedżerów. Otoczenie organizacji. Etyka menedżerska. Zarządzanie celami organizacji i planowanie. Podejmowanie decyzji kierowniczych. Narzędzia zarządzania służące do planowania i podejmowania decyzji. Elementy struktury organizacyjnej. Zarządzanie projektowaniem organizacji. Kierowanie zmianami organizacyjnymi. Gospodarowanie zasobami ludzkimi, motywowanie pracownika do pracy. Przywództwo i proces oddziaływania. Proces kontrolowania. Zarządzanie jakością, wydajnością i działalnością operacyjną. Przedsiębiorczość i tworzenie nowych przedsiębiorstw. PROJEKTOWANIE: Analiza procesu zarządzania; role, umiejętności i kompetencje menedżerskie. Charakterystyka otoczenia organizacji; stosunki pomiędzy organizacją a jej otoczeniem. Istota międzynarodowej działalności gospodarczej; konkurowanie w warunkach gospodarki globalnej. Praktyczne ramy zarządzania ustalaniem celów i procesami planistycznymi. Skłonność do podejmowania ryzyka a podejmowanie decyzji racjonalnych. Projektowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Zarządzanie zmianami w organizacji. Skuteczny model gospodarowania zasobami ludzkimi. Przywództwo a zarządzanie; poszukiwanie cech przywódczych; zachowanie polityczne w organizacjach. Etapy i formy procesu kontrolowania; kontrola strategiczna. Zarządzanie jakością i wydajnością poprzez zarządzanie działalnością operacyjną.

4 Mgr inż. Małgorzata Kiepura-Czubacka Podstawy marketingu PK-7 VI W2, P2 (6 pkt.) Semestr VI WYKŁADY: Pojęcie i znaczenie marketingu: dotychczasowy rozwój orientacji marketingowych; podstawowe pojęcie marketingu; najnowsze trendy działalności marketingowej. Model marketingu: budowa modelu; kupowanie jako proces fazy procesu kupna; zachowanie nabywców reguły postępowania; otoczenie marketingu; obszary zadań i środki marketingu. Rynek przedsiębiorstwa i jego kształtowanie: badanie i tworzenie wizji i misji przedsiębiorstwa; plan marketingowy; etapy formułowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa; rodzaje strategii marketingowych. Segmentacja rynku: rola podziału rynku na segmenty kryteria segmentacji; ocena atrakcyjności segmentów rynku wybór segmentu; ulokowanie przedsiębiorstwa i jego produktów na rynku. Badania marketingowe: zakres badań marketingowych; przedstawienie problemu projektowanie badań; analiza i interpretacja wyników. Instrumenty marketingowe. Polityka produktu i programu produkcji: metody realizacji polityki produktu; cykl życia produktu; wprowadzanie nowego produktu na rynek proces realizacji innowacji. Polityka cenowa: rodzaje cen; techniki wyznaczania ceny; strategie cenowe. Polityka dystrybucji: kanały dystrybucji kryteria wyboru; dystrybucja fizyczna. Polityka promocji: tworzenie programu promocji; reklama oddziaływanie, rodzaje; kampania reklamowa; sprzedaż osobista. PROJEKTOWANIE: Koncepcja marketingu, zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. System informacji marketingowej. Proces i metody badań marketingowych. Planowanie strategiczne i wybór strategii marketingowych. Plan marketingowy. Postępowanie konsumenta na rynku. Postępowanie producenta na rynku. Możliwości marketingowe a zmiany w otoczeniu. Segmentacja rynku i wybór rynku docelowego. Strategia produktu; cykl życia produktu a strategie marketingowe. Zarządzanie nowym produktem. Polityka promocyjna przedsiębiorstwa. Polityka cenowa. Polityka dystrybucji. Organizacja i kontrola marketingu. Mgr inż. Małgorzata Kiepura-Czubacka Zarządzanie przedsiębiorstwem PK-8 VIII W E 2, P2 (5 pkt.) I WYKŁADY: Podmiot gospodarczy i jego otoczenie. Relacja rynek producenta rynek konsumenta. Rola i funkcje zarządzania: planowanie, organizowanie, kierowanie, motywowanie, kontrolowanie. Informacyjna struktura przedsiębiorstwa. Projektowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Hierarchia organizacji. Zróżnicowanie i integracja. Struktura zadaniowo-technologiczna. System biurokratyczny i system organiczny. Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem. Proces budowy strategii przedsiębiorstwa. Typy strategii. Sporządzanie planu strategicznego. Zintegrowany proces zarządzania strategicznego controlling. Alianse strategiczne. Tworzenie struktur zorientowanych na projekt wyrób. Prognozowanie przedsięwzięć gospodarczych. Metody prognozowania i analiza ich przydatności. Problemy globalizacji. Inżynieria zarządzania produkcją. Planowanie produkcji wyznaczanie funduszu czasu pracy pracowników i urządzeń produkcyjnych. Zarządzanie rozwojem nowego produktu polityka proinnowacyjna przedsiębiorstwa. Technologie informacyjne w systemach zarządzania przedsiębiorstwem i eksploatacją środków trwałych. Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Czynniki wpływające na proces zmian w przedsiębiorstwie. Restrukturyzacja z wykorzystaniem reengineeringu narzędzia i procedury. Model analizy i oceny strategicznej oraz ekonomicznej dla potrzeb restrukturyzacji. Model dynamicznej restrukturyzacji techniczno-

5 organizacyjnej w warunkach high-technology. Restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw w aspekcie integracji europejskiej. Przedsiębiorstwo wirtualne organizacja i warunki sprawnego działania. PROJEKTOWANIE: Proces zarządzania role, umiejętności i kompetencje menedżerskie. Ewolucja zarządzania. Otoczenie organizacji kształtowanie stosunków pomiędzy przedsiębiorstwem a jego otoczeniem. Analiza SWOT przedsiębiorstwa i otoczenia. Zarządzanie ustalaniem celów i procesami planistycznymi. Skłonność do ryzyka podejmowanie decyzji racjonalnych. Prognozowanie rozwoju przedsiębiorstwa metody, przykłady, analiza trendu. Projektowanie i kryteria wyboru struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie reengineering. Tworzenie skutecznego modelu zarządzania personelem. Przywództwo a zarządzanie poszukiwanie cech przywódczych. Zachowanie polityczne w przedsiębiorstwach. Etapy i formy procesu kontrolowania kontrola strategiczna. Projekt przedsiębiorstwa wirtualnego analiza systemu zarządzania. Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik Semestr, wymiar godz. (W, S), pkt.: Zarządzanie personelem PK-9 VII W1, S1 (3 pkt.) WYKŁADY: Rodzaje publikacji z zakresu zarządzania personelem. Pozytywny i negatywny obraz pracy zarobkowej. Menedżer pracodawcą, menedżer przywódcą swoich pracowników. Style i modele zarządzania personelem. Modele kultury organizacyjnej. Polityka personalna. Zarządzanie personelem a zarządzanie organizacją. Planowanie zatrudnienia. Rekrutacja i selekcja pracowników. Wynagrodzenia: płaca, kariera, misja. Ustalanie wynagrodzeń. Funkcje płacy. Niematerialne bodźce w pracy zarobkowej. Metody oceny pracowników. Nadzór nad efektywnością pracy. Kształcenie, doskonalenie i rozwijanie personelu. SEMINARIUM: Współczesna filozofia zarządzania personelem. Zarządzanie personelem a zarządzanie zasobami ludzkimi. Procesy związane z zarządzaniem personelem. Przeprowadzanie zmian. Zaangażowanie. Elastyczność. Praca zespołowa. Zarządzanie personelem a zarządzanie jakością totalną. Wprowadzanie w życie zasad zarządzania personelem studia przypadków. Mgr inż. Jerzy Zamorski Podstawy inżynierii produkcji PK-10 VII W E 1, P1 (3 pkt.) WYKŁADY: Funkcje i zadania inżynierii produkcji. Przygotowanie techniczne i organizacyjne produkcji. Wpływ planowania na organizację produkcji. Wybrane zagadnienia z projektowania organizacji produkcji. Integracja funkcji w układzie: konstrukcja technologia plan(program) produkcji organizacja produkcja. Analiza wartości oraz TQM w realizacji produkcji. Charakterystyka systemów komputerowego wspomagania wytwarzania: CAD- -CAM, CAE, CAPP, CAQ, CIM. Elastyczność wytwarzania, elastyczna automatyzacja a strategia produkcyjna. Charakterystyka wytwarzania konwencjonalnego i w technologii CIM, centralizacja i decentralizacja produkcji. PROJEKTOWANIE: Projekt wstępny (szkic) przygotowania konstrukcyjnego, technologicznego i organizacyjnego produkcji wybranego wyrobu jako przykład integracji ww. funkcji. Ocena przyjętych rozwiązań wg metodyki analizy wartości. Dr inż. Stanisław Rusinek

6 Badania operacyjne i prognozowanie PK- 11 E WYKŁADY: Typy modeli decyzyjnych: deterministyczny, probabilistyczny, statystyczny, strategiczny. Podejmowanie decyzji w warunkach modelu statystycznego na podstawie testowania hipotez (jak sformułować zagadnienie, aby zminimalizować straty spowodowane ewentualną błędną decyzją). Podejmowanie decyzji w warunkach modelu strategicznego. Elementy teorii gier. Procesy Markowa. Zastosowanie łańcuchów Markowa w zagadnieniach planowania zapasów elementów eksploatacyjnych. Podejmowanie decyzji dla procesów wieloetapowych; programowanie dynamiczne; zasada optymalności Bellmana; przykłady problemów. Elementy sztucznych sieci neuronowych. Elementy teorii sieci czynności. Podstawy metody symulacji cyfrowej z wykorzystaniem generowania zdarzeń przypadkowych. Przykłady zastosowań symulacji cyfrowej, metoda stałego kroku czasowego i od zdarzenia do zdarzenia. Generowanie zmiennych przypadkowych. Podejście systemowe do opisu i modelowania rzeczywistości. Uwzględnienie sprzężeń zwrotnych w modelu symulacyjnym, jako sposób podejścia systemowego. Przykłady zastosowań programów symulacyjnych. LABORATORIUM: Zapoznanie się z oprogramowaniem Vensim do symulacji systemów. Przykłady zastosowań programu Vensim do symulacji układów fizycznych i biologicznych. Zapoznanie się z wybranymi przykładami zastosowania programu Vensim do symulacji problemów z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji. PROJEKTOWANIE: Określenie zależności funkcjonalnych w wybranym problemie. Zastosowanie programu Vensim do symulacji wybranego problemu. Przeprowadzenie eksperymentów symulacyjnych. Prof. dr hab. inż. Jerzy Cyklis Projektowanie procesów obróbki i montażu PK-12 VII W1, P2 (4 pkt.) WYKŁADY: Strategia rozwoju wyrobu. Porównanie konwencjonalnej metody wytwarzania wyrobu z metodami inżynierii współbieżnej. Charakterystyka przedmiotu produkcji rozwinięcie wyrobu, zespół, podzespół, część. Modelowanie wyrobu. Komputerowa reprezentacja wyrobu. Komputerowa analiza technologiczności montażu i wytwarzania. Metoda DFMA. Metodyka projektowania, graficzny plan montażu. Metody i formy organizacyjne montażu. Proces technologiczny obróbki, czynniki warunkujące proces technologiczny obróbki. Hierarchiczna struktura procesu technologicznego obróbki. Modelowanie procesu obróbki, komputerowa reprezentacja procesu technologicznego obróbki. Klasyfikacja metod projektowania procesów technologicznych obróbki, metody konwencjonalne, etapy projektowania, metody wspomagane komputerowo: wariantowa, semigeneracyjna i generacyjna. Programowanie OSN. Metody programowania, programowanie ręczne i konwersacyjne. Systemy programowania OSN, rozwój systemów NC w kierunku CAD-CAM. PROJEKTOWANIE: Opracowanie procesu technologicznego montażu, montaż wyrobu na podstawie graficznego planu montażu, opracowanie struktury i formy organizacyjnej montażu. Projektowanie procesu technologicznego obróbki części, projektowanie operacji metodą programowania dyskretnego. Projektowanie OSN w systemie KSPT lub GTJ. Projektowanie obróbki metodą wariantową. Projektowanie obróbki metodą semigeneracyjną. Dr inż. Jan Duda

7 Semestr, wymiar godz. (W, L), pkt.: Metrologia w procesach wytwarzania PK-13 IV W2, L2 (5 pkt.) Semestr IV WYKŁADY: Metrologia w procesach wytwarzania (podstawy). Metody i środki metrologii stacjonarnej i mobilnej z uwzględnieniem procesów zautomatyzowanych w układzie 1D, 2D, 3D. Definicja metra, jego odtwarzalność. Hierarchia wzorców. Metody pomiarowe. Przegląd narzędzi pomiarowych. Mierzenie, sprawdzanie. Sprawdziany. Matematyczne podstawy teorii błędów. Błędy pochodzące od nacisków pomiarowych i ciężaru własnego. Błędy temperaturowe. Błędy w pomiarach optycznych. Błędy związane z konstrukcją przyrządu pomiarowego postulat Abbego. Teoria pomiarów współrzędnościowych. Budowa współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Oprogramowanie metrologiczne WMP, metody programowania (w dialogu z maszyną, przez nauczanie, parametryczne, ze swobodnym wyborem cech, w oparciu o zbiory CAD). WMP stosowane w produkcji, szybkie automaty współrzędnościowe, centra pomiarowe dla systemów elastycznych. Integracja WMP z systemem zapewnienia jakości zautomatyzowane systemy zapewnienia jakości, pętle regulacyjne systemu zapewnienia jakości, system powiązań w ramach CIM-CAD/CAM/CAQ. Organizacja i wyposażenie izb pomiarowych; maszyny pomiarowe stosowane w izbach pomiarów. Nadzorowanie narzędzi pomiarowych przy zastosowaniu techniki współrzędnościowej. Nadzór i kontrola dokładności WMP. Pomiary geometrii dużych obiektów. Makroi mikrogeometria powierzchni: odchyłki kształtu i położenia. Chropowatość, falistość oraz nośność powierzchni. Przyrządy pomiarowe do pomiaru geometrii warstwy wierzchniej. Podstawy racjonalnego doboru narzędzi pomiarowych do operacji metrologicznych. Miejsce i rola metrologii w zwykłych i zautomatyzowanych systemach wytwarzania. Współpraca urządzeń kontrolno-pomiarowych z innymi składnikami systemu produkcji. Podstawy statystycznego sterowania produkcją (SPC). Przepływ informacji pomiarowych w systemach produkcyjnych. Automatyczna kontrola czynna. Nadzorowanie i certyfikacja przyrządów pomiarowych. Rola metrologii w zarządzanie jakością w świetle norm ISO i systemów QS LABORATORIUM: Dokumentacja technologiczna (metrologiczna) części maszyn oraz dobór narzędzi pomiarowych. Pomiary wymiarów przyrządami uniwersalnymi oraz analiza statystyczna wyników. Nadzorowanie wybranych przyrządów pomiarowych z zastosowaniem interferometru laserowego. Zastosowanie przyrządów optycznych do pomiaru wielkości geometrycznych. Pomiary makro- i mikrogeometrii powierzchni. Wyznaczanie charakterystyki metrologicznej czujników pneumatycznych. Statystyczne Sterowanie Procesem. Badanie zdolności systemów pomiarowych metodą R&R. Podstawy techniki współrzędnościowej. Pomiary na współrzędnościowych maszynach pomiarowych (WMP). Pomiary podstawowych elementów kształtu. Lokalne układy współrzędnych. Relacje między elementami. Pomiary w cyklu automatycznym. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. Dr hab. inż. Jerzy Sładek Semestr, wymiar godz. (W, L), pkt.: Technologia maszyn I PK-14 V W E 2, L2 (5 pkt.) Semestr V WYKŁADY: Zarys treści przedmiotu, literatura. Miejsce i rola obróbki plastycznej, odlewnictwa, spawalnictwa, metalurgii proszków i obróbki cieplnej w technologii maszyn. Ogólna charakterystyka i klasyfikacja procesów obróbki plastycznej. Rodzaje procesów, kształtowane materiały i wyroby. Istota odkształceń plastycznych i zjawiska fizyczne towarzyszące odkształceniom plastycznym. Tarcie w procesach obróbki plastycznej. Krótki przegląd technologii

8 obróbki plastycznej: procesy walcowania, ciągnienia, kucia, wyciskania, tłoczenia i nagniatania. Kształtowanie plastyczne materiałów spiekanych i rozdrobnionych. Podstawy metalurgiczne procesów odlewniczych. Powstawanie odlewu w formie. Charakterystyka i przegląd procesów odlewniczych. Stopy odlewnicze. Zasady projektowania odlewów i procesów odlewniczych. Technologia formowania. Specjalne metody formowania i odlewania. Podstawy fizyczne i metalurgiczne procesów spajania metali. Technologia spawalnictwa i podstawy projektowania złącz. Badania nieniszczące. Specjalne procesy spajania. Ogólna charakterystyka metalurgii proszków. Wytwarzanie proszków i ich własności. Metody formowania kształtek. Fizyczne podstawy procesów spiekania. Wytwarzanie spiekanych części maszyn oraz wyrobów o specjalnych własnościach (filtry, elementy łożysk ślizgowych, materiały cierne, kompozyty, magnesy anizotropowe i inne). Podstawowe procesy obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. Zasady projektowania i doboru parametrów obróbki cieplnej. LABORATORIUM: Badania zjawiska tarcia w obróbce plastycznej. Badania procesów kucia, wyciskania i tłoczenia. Koncepcja technologiczna odlewu. Formowanie z modelem ze znakami rdzeniowymi lub bez znaków rdzeniowych. Ocenianie wad odlewów. Technologia i technika spawania łukowego (ręcznego elektrodami otulonymi i w osłonach gazowych). Prasowanie proszków metali. Badania odkształceń stali po hartowaniu. Badania wpływu wielkości ziarna na udarność stali. Dr inż. Henryk Kiełkucki Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali (M-2) Semestr, wymiar godz. (W, L), pkt.: Technologia maszyn II PK-15 VI W E 2, L1 (4 pkt.) Semestr VI WYKŁADY: Określenia i pojęcia podstawowe: obróbka skrawaniem jako część składowa technologii maszyn, trendy w technice wytwarzania, cechy charakterystyczne obróbki skrawaniem. Fizyczno-logiczny model procesu wytwarzania. Zależności stereometryczno-kinematyczne i czynniki wejściowe procesów skrawania: podstawy stereometryczno-kinematyczne kształtowania za pomocą obróbki skrawaniem powierzchni płaskich, obrotowych i przestrzennych; przedmiot przed obróbką półfabrykat; obrabiarka i oprzyrządowanie; ośrodek obróbkowy; współczesne narzędzia do obróbki wiórowej i ściernej; czynniki techniczno-organizacyjne. Fizykalna charakterystyka procesów skrawania: oddzielanie wióra dekohezja w skrawaniu; dynamika i energetyka procesów skrawania; zużycie narzędzia. Zależności fizykalne procesów obróbki wiórowej i ściernej. Technologiczna charakterystyka procesów obróbki: jakość przedmiotu obrabianego i jej zależność od różnych czynników. Koszty i wydajność produkcji. Skrawalność materiałów: umowne i optymalne wskaźniki skrawności oraz skrawalności. Metody doboru warunków obróbki: kryteria optymalizacji i strategia doboru warunków skrawania współczesnymi narzędziami. Obróbka erozyjna: elektroerozyjna, elektrochemiczna, elektrowiązkowa i laserowa. Podstawy fizyczne, wskaźniki techniczno-ekonomiczne i zakres zastosowania. LABORATORIUM: BHP w zakładach wytwórczych. Toczenie: noże tokarskie, stereometria noży tokarskich, podstawowe zależności fizykalne procesów obróbki. Obróbka otworów: wiercenie, rozwiercanie, pogłębianie, budowa narzędzi. Frezowanie; zależności kinematyczno-technologiczne, budowa narzędzi. Szlifowanie; materiały i narzędzia ścierne, zależności kinematyczno-technologiczne. Obróbka erozyjna; budowa, zasada działania drążarek, wskaźniki technologiczne. Dr hab. inż. Lucjan Przybylski, prof. PK Semestr, wymiar godz. (W, L), pkt.: Maszyny technologiczne i roboty PK-16 VI W1, L1 (3 pkt.)

9 Semestr VI WYKŁADY: Wiadomości wstępne o maszynach technologicznych: obrabiarkach do obróbki plastycznej i skrawaniem metali, urządzeniach transportowych, załadowczo-wyładowczych, manipulacyjnych, robotach przemysłowych. Definicje, określenia, sposoby opisu budowy i działania. Charakterystyka budowy i funkcjonowania maszyn technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem obrabiarek skrawających do metali: układ geometryczny, kinematyczny, roboczy, funkcjonalno-konstrukcyjny. Charakterystyka układów napędowych ruchu głównego i ruchów posuwowych. Jedno- i wielozakresowe bezstopniowe napędy. Zagadnienia kinematyki obrabiarek o prostych i złożonych ruchach kształtowania. Sterowanie maszyn technologicznych, charakterystyka i klasyfikacja obrabiarkowych układów sterowania, ich klasyfikacje. Sterowanie złożonymi cyklami pracy. Sterowanie programowe, sterowanie numeryczne obrabiarek. Struktura programowalnych sterowników logicznych PLC. Przegląd środków technicznych zautomatyzowanych systemów produkcyjnych w produkcji wielkoseryjnej i masowej. Uproszczona charakterystyka środków technicznych zautomatyzowanych systemów produkcyjnych w produkcji jednostkowej i małoseryjnej; obrabiarki sterowane numerycznie OSN, obrabiarki ze sterowaniem CNC, centra obróbkowe CO. LABORATORIUM: Zajęcia wprowadzające. Wiadomości podstawowe niezbędne do prowadzenia zajęć laboratoryjnych. Zagadnienia BHP w czasie zajęć laboratoryjnych. Analiza, badanie układu: geometrycznego (m.in. charakterystyka zespołów prowadnicowych roboczych), kształtowania, roboczego, funkcjonalno-konstrukcyjnego itp. obrabiarek konwencjonalnych i OSN na przykładzie tokarki TUJ-50, frezarki narzędziowej FN-32, wiertarki promieniowej WRA-40, szlifierki kłowej RUP-28, szlifierki do płaszczyzn itp. Analiza układów napędu i sterowania wybranych obrabiarek konwencjonalnych i OSN na przykładzie tokarki TUG-40 i tokarki TKX-50SN. Badanie układu kinematyczno-konstrukcyjnego obrabiarek o złożonych ruchach kształtowania na przykładzie frezarki obwiedniowej typu Pfauter FO-6 i frezarki CNC. Analiza układu kinematyczno-konstrukcyjnego automatów tokarskich na przykładzie automatu rewolwerowego ATA-25. Uproszczona analiza budowy i funkcjonowania korpusowego centrum obróbkowego typu Arrow 500 f-my Cincinati. Analiza układu kinematyczno-konstrukcyjnego urządzeń załadowczowyładowczych i robotów przemysłowych na przykładzie podsystemów transportu przedmiotów obrabianych w centrum produkcyjnym wałków CP TOR-1, robota PRO-30, edukacyjnego, zrobotyzowanego gniazda obróbkowego EMCO z robotem Mitsubishi. Prof. dr hab. inż. Jerzy Cyklis Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Zarządzanie ochroną środowiska PK-17 IX W2 (3 pkt.) Semestr IX WYKŁADY: Planowanie gospodarki proekologicznej rozwój zrównoważony społeczeństw, wskaźniki ekonomicznego wzrostu gospodarczego uwzględniające problemy ekologii, tendencje światowe, wymierne i niewymierne koszty w ochronie środowiska, koszty społeczne związane z: eksploatacją zasobów przyrody odnawialnej i nieodnawialnej, ochroną powietrza, wód, powierzchni ziemi, energetyką, komunikacją, odpadami; zagadnienia ekobilansów materiałowych, wybór ekoprofilu produktu i jego kosztów wytwarzania, ochrona środowiska a rentowność przemysłu, koszty technologii przyjaznych dla środowiska, gospodarka surowcami naturalnymi, racjonalizacja gospodarki energetyczno-cieplnej, zmniejszenie ilości odpadów i zużytych surowców, recykling i odzysk surowców, rekultywacja i przywracanie równowagi ekologicznej. Podstawy prawne ochrony środowiska ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska, opłaty i kary za użytkowanie środowiska, ustawodawstwo i normy obowiązujące w Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska. Dr inż. Zdzisław Roszak Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki (M-5)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI MIKROEKONOMIA 1. Rynek pojęcia i zależności. 2. Pieniądz i system bankowy. 3. Przedsiębiorstwo kategorie systemu

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1.2. Rynek i mechanizmy rynkowe 1.3. Funkcje cen i ich rodzaje 1.4.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Ekonomia 1. Znaczenie wnioskowania statystycznego w weryfikacji hipotez 2. Organizacja doboru próby do badań 3. Rozkłady zmiennej losowej 4. Zasady analizy

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Komputerowe techniki wspomagania projektowania 2 Techniki Cax - projektowanie Projektowanie złożona działalność inżynierska, w której przenikają się doświadczenie inżynierskie,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE STUDIUM FINANSÓW DLA MENEDŻERÓW

PROFESJONALNE STUDIUM FINANSÓW DLA MENEDŻERÓW PROFESJONALNE STUDIUM FINANSÓW DLA MENEDŻERÓW Jak budowac konkurencyjność firmy poprzez skuteczne zarządzanie finansowymi aspektami jej działalności TERMIN od: 19.10.2017 TERMIN do: 13.01.2018 CZAS TRWANIA:12

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Finanse przedsiębiorstwa Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP-1-502-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne Przedmowa Jerzy Dietl Wstęp Bogdan Piasecki Rozdział I. Mała firma w teoriach ekonomicznych Bogdan Piasecki 2.Przedsiębiorca, intraprzedsiębiorca i właściciel-menedżer małej firmy 2.1.Przedsiębiorca i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości.

Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości. Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości. A. Finanse przedsiębiorstw (30 godz.) 1. Ogólna charakterystyka finansów przedsiębiorstwa - 1 godz. 1.1. Pojęcie finansów 1.2. Podmioty finansów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi.

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń zna, wie, rozumie Uczeń potrafi Uwagi 1 DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty zarządcze. redakcja naukowa Sławomir Sojak Czytelnik przyszły przedsiębiorca znajdzie w książce omówienie najważniejszych aspektów zakładania i zarządzania rmą

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski Spis treści Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO EKONOMII Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii S. Krajewski, R. Milewski 1.1. Czym się zajmuje

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1. Ekonomia jako nauka o dysponowaniu zasobami 1.2. Proces produkcji

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników Spis treści Wstęp Rozdział 1. Współczesne zarządzanie (Jerzy Czarnecki) 1 1.1. Menedżer 1 1.2. Przedsiębiorstwo i biznes 3 1.2.1. Potrzeby klienta 3 1.2.2. Kombinacja zasobów 4 1.2.3. Wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2018/2019 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza Opracowała: dr Ewa Chorowska Kasperlik 1. System zarządzania przedsiębiorstwem definicja, funkcje, struktura, rola informacji w procesie decyzyjnym. 2. Rachunkowość jako element

Bardziej szczegółowo

4.1.Wprowadzenie i krótki opis planowanego przedsięwzięcia,

4.1.Wprowadzenie i krótki opis planowanego przedsięwzięcia, Biznesplan w praktyce zarządzania firmą. Autor: Aleksander Czapurko, Joanna Łukaszewicz Wstęp Rozdział 1 Pojęcie, funkcje i struktura biznesplanu Czym jest biznesplan? Funkcje biznesplanu w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM frezarki,szlifierki, dłutownice STACJA NAPRAW SAMOCHODÓW 1 / 5 STACJA

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE. Barbara Gołębiewska, Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI. Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE. Barbara Gołębiewska, Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI. Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE Barbara Gołębiewska, Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1. Gospodarka i organizacje jako podmiot zainteresowania ekonomii 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacjami i transferem technologii / Kazimierz Szatkowski. Warszawa, cop Spis treści

Zarządzanie innowacjami i transferem technologii / Kazimierz Szatkowski. Warszawa, cop Spis treści Zarządzanie innowacjami i transferem technologii / Kazimierz Szatkowski. Warszawa, cop. 2016 Spis treści Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1 Istota i rodzaje innowacji 17 1.1. Interpretacja pojęcia innowacji 17 1.2. Cele

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

1 Organizacja pracy w roku szkolnym Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy system oceniania.

1 Organizacja pracy w roku szkolnym Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy system oceniania. 1 Organizacja pracy w roku szkolnym Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy system oceniania. 2 Charakterystyka konsumenta XXI wieku. 3-5 Podstawowe pojęcia ekonomiczne związane z rynkiem i mechanizmami

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczepankowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość 1. Gospodarcze i społeczne koszty inflacji 2. Znaczenie operacji depozytowych i kredytowych w polityce pienięŝnej 3. Popyt na pieniądz

Bardziej szczegółowo

Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI

Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI O autorach Wstęp Rozdział 1. Istota, rola i rozwój rachunkowości zarządczej Alicja A. Jaruga 1.1. Rachunkowość zarządcza

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów r.

Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów r. Rzeszów, 19.12.2012 r. Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów 11.04.2012 r. MC Przedmiot humanistyczny historia techniki Wprowadzenie do procesów produkcyjnych Semestr

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji Spis treści Wstęp... 11 część I. Techniczne przygotowanie produkcji, jego rola i miejsce w przygotowaniu produkcji ROZDZIAŁ 1. Rola i miejsce

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ramowy program szkolenia (24 godziny) Prowadzący: dr Przemysław Kitowski, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8 Spis tre ści Część I. System finansowy przedsiębiorstwa....................... 8 1. Majątek podmiotu gospodarczego................................. 8 1.1. Majątek i jego struktura......................................

Bardziej szczegółowo

Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy system oceniania. 2 Organizacja pracy w roku szkolnym

Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy system oceniania. 2 Organizacja pracy w roku szkolnym ZAKRES TREŚCI Z PRZEDMIOTU PODSTAWY ORGAMIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWO- SPEDYCYJNEGO KL 1 TLS ROK SZKOLNY 2015/2016 L.p. Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Grażyna Rytelewska Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Tematy i zakres treści z przedmiotu organizowanie działalności gospodarczej na rok szkolny 2014 2015 dla klasy 1 TE1

Tematy i zakres treści z przedmiotu organizowanie działalności gospodarczej na rok szkolny 2014 2015 dla klasy 1 TE1 Tematy i zakres treści z przedmiotu organizowanie na rok szkolny 2014 2015 dla klasy 1 TE1 Moduł dział - temat Organizacja pracy w roku szkolnym L.p. Zakres treści 1 Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Techniki wytwarzania i systemy montażu Rodzaj przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Techniki wytwarzania i systemy montażu Rodzaj przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Techniki wytwarzania i systemy montażu Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 3 18-0_1 Rok: II Semestr:

Bardziej szczegółowo

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 1.1. Rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 1.2. Cel istota i zakres rachunkowości zarządczej

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zalządcza

Rachunkowość zalządcza Mieczysław Dobija Rachunkowość zalządcza ~ Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1995 Spis treści Wstęp......................... 9 Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość. 13 1. Wartość ekonomiczna............

Bardziej szczegółowo

Tok Specjalność Semestr Z / L Blok Przedmiot

Tok Specjalność Semestr Z / L Blok Przedmiot ENERGETYKA S1 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 11 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 12 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 13 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

Finanse dla menedżerów i niefinansistów Finanse dla menedżerów i niefinansistów Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 21-22.09; 27-28.11.2017r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom ACCA

Bardziej szczegółowo

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 2TE1, 2TE2 LP Temat Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania 1 Pojęcie finansów Definiowanie pojęcia finansów

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania PLAN STUDIÓW pierwszego stopnia KIERUNEK: Zarządzanie studia niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki specjalność/i: Kompetencje menedżerskie, Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163 WSTĘP 11 ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie do zarządzania procesami produkcyjnymi... 17 1.1. Procesowe ujecie przepływu produkcji 17 1.2. Procesy przygotowania produkcji 20 1.3. Podstawowe procesy produkcyjne 22

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo