INNE SPOJRZENIE NA RYNEK WALUTOWY narzędzia minimalizacji ryzyka walutowego. Departament Sprzedaży Detalicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNE SPOJRZENIE NA RYNEK WALUTOWY narzędzia minimalizacji ryzyka walutowego. Departament Sprzedaży Detalicznej"

Transkrypt

1 INNE SPOJRZENIE NA RYNEK WALUTOWY narzędzia minimalizacji ryzyka walutowego Departament Sprzedaży Detalicznej

2 Kurs waluty EUR/PLN / ,0005 pięć pipsów 0,0065 sześćdziesiąt pięć pipsów 0,0965 dziewięć figur i sześćdziesiąt pięć pipsów różnica pomiędzy kursem ASK i BID SPREAD = 0,0100 0,8965 osiemdziesiąt dziewięć figur i sześćdziesiąt pięć pipsów 3,8965 trzy i osiemdziesiąt dziewięć figur i sześćdziesiąt pięć pipsów

3 Dlaczego? Bank oferuje produkty skarbowe i jakie warunki trzeba spełnić Wysoka konkurencyjność w zakresie wymiany walut, stały kontakt z dedykowanymi specjalistami oraz dealerami Departamentu Skarbu Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne kanały dostępu Minimum formalności: Posiadanie rachunku bieżącego w PKO Banku Polskim S.A. Zawarcie umowy ramowej w zakresie współpracy na rynkach finansowych Brak opłat i prowizji za dokonywanie natychmiastowych i terminowych transakcji wymiany walut

4 Waluty wymienialne w Tabeli kursów PKO BP S.A. przykład KRAJ Austria Czechy Dania EURO JAPONIA KANADA NORWEGIA Szwajcaria Szwecja USA Wielka Brytania Węgry WALUTA 1 AUD 1 CZK 1DKK 1 EUR 100 JPN 1CAD 1 NOK 1 CHF 1 SEK 1 USD 1 GBP 100 HUF

5 Ryzyko walutowe Ryzyko walutowe może być uznane za odmianę ryzyka rynkowego, wynika ono ze zmienności kursów walutowych, których poziom kształtuje się pod wpływem rynkowej gry popytu i podaży. Materializacja ryzyka walutowego ma miejsce, gdy pod wpływem zmiany kursów walutowych wynik finansowy określonego podmiotu (importera, eksportera lub kredytobiorcy) jest inny od założonego. Coraz lepsza sytuacja materialna zazwyczaj usypia naszą czujność. Gdy niezależnie od naszych biznesowych działań i motywacji zwiększają się nam przychody możemy się cieszyć. Jednak dobry biznes to trzymanie ręki na pulsie, bo chwila nieuwagi może zniweczyć nasze marzenia i plany.

6 Co wpływa na kursy walutowe? Interwencje walutowe Wyniki kwartalne Stopa % Popyt oraz podaż PKB Inflacja Bilans handlu Rynek nieruchomości Produkcja przemysłowa Stopa bezrobocia KRYZYS Spekulacja Dług publiczny EUR/USD Agencje ratingowe: Moody's, Standard & Poor's,

7 Dane historyczne obrazujące zmiany w poziomach kursów Daily QEURPLN=D2 BarOHLC; QEURPLN=D2; Last Quote ; 4,3400; 4,3777; 4,3400; 4,3650 EUR/PLN różnica 1, (GMT) Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q r. 3, r. 4,9200 Price 4,85 4,8 4,75 4,7 4,65 4,6 4,55 4,5 4,45 4,4 4,35 4,3 4,25 4,2 4,15 4,1 4,05 4 3,95 3,9 3,85 3,8 3,75 3,7 3,65 3,6 3,55 3,5 3,45 3,4 3,35 3,3 3,

8 Dane historyczne obrazujące zmiany w poziomach kursów -obserwowane w ostatnim czasie zmiany na parze CHF/PLN Daily QCHFPLN= Cndl; QCHFPLN=; Bid ; 3,4951; 3,5239; 3,4848; 3,5177 wzrost awersji do ryzyka na świecie (m.in. 5 VIII 2011r. obniżka ratingu USA przez S&P) (GMT) Price PLN informacja o minimalnym poziomie na rynku euro/chf (1,20) ustalonym przez SNB 3,9 3,8 3,7 3, lipiec 2011 sierpień 2011 wrzesień 2011 październik ,5 3,4.1234

9 SPOT Negocjowana natychmiastowa transakcja wymiany walut wymienialnych, polega na kupnie lub sprzedaży przez Klienta waluty bazowej za walutę kwotowaną po negocjowanym kursie ustalonym pomiędzy PKO BP SA a Klientem, której termin rozliczenia jest nie dłuższy niż 2 dni robocze licząc od dnia zawarcia transakcji. Kurs jest negocjowany w oparciu o aktualne ceny na rynku międzybankowym. W dacie rozliczenia transakcji Klient ma obowiązek kupić lub sprzedać walutę po ustalonym kursie niezależnie od aktualnego poziomu kursu walutowego na rynku. waluty: waluty wymienialne ogłaszane w Tabeli kursów PKO BP SA minimalna kwota nominalna: USD (lub równowartość w pozostałych walutach) terminy rozliczenia: do 3 dni roboczych wymogi formalne: posiadanie rachunku bankowego w PKO BP SA podpisanie umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym Jeden z najbardziej popularnych instrumentów pozwalający na szybką reakcję podczas zmieniających się w ciąg dnia poziomów kursów. Obowiązek kupna lub sprzedaży waluty po określonym kursie

10 Czy jestem spekulantem? Najbardziej jaskrawym typem spekulanta jest Przedsiębiorstwo, które nie robi nic w dziedzinie zarządzania ryzykiem, ponieważ wystawia się na ryzyka wszelkiego rodzaju Gregory Millman Członek Zarządu Rezerwy Federalnej w latach

11 FORWARD Negocjowana terminowa transakcja wymiany walut wymienialnych, wykorzystywana jako zabezpieczenie przed spadkiem lub wzrostem kursów walutowych, polega na sprzedaży lub kupnie przez Klienta waluty bazowej za walutę kwotowaną po negocjowanym kursie terminowym ustalonym pomiędzy PKO BP SA a Klientem, której termin rozliczenia jest dłuższy niż 2 dni robocze licząc od dnia zawarcia transakcji. Kurs terminowy jest negocjowany w oparciu o aktualne ceny na rynku międzybankowym. W dacie rozliczenia transakcji Klient ma obowiązek sprzedać lub kupić walutę po ustalonym kursie terminowym niezależnie od aktualnego poziomu kursu walutowego na rynku. waluty: waluty wymienialne ogłaszane w Tabeli kursów PKO BP SA minimalna kwota nominalna: USD (lub równowartość w pozostałych walutach) terminy rozliczenia: od 3 dni roboczych do 24 miesięcy od dnia zawarcia transakcji wymogi formalne: posiadanie rachunku bankowego w PKO BP SA dla transakcji rozliczanych przez dostawę waluty w walutach transakcji z wyłączeniem transakcji powiązanych z kredytem podpisanie umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym ustanowienie zabezpieczenia transakcji

12 FORWARD rodzaje rozliczeń Transakcja może być rozliczona przez: zamknięcie (rozliczenie netto różnicy kursowej pomiędzy kursem terminowym i kursem zamknięcia transakcji) dostawę waluty Istnieje możliwość przyspieszenia bądź odroczenia rozliczenia transakcji terminowej poprzez zawarcie negocjowanej transakcji FX swap. W przypadku, gdy w tej samej dacie rozliczenia strony transakcji mają wobec siebie wzajemne wymagalne zobowiązania wyrażone w tej samej walucie, możliwe jest dokonanie rozliczenia netto. Zalety możliwość elastycznego wykorzystywania zmian kursu walutowego na rynku pewność, według jakiego kursu nastąpi wymiana walut w przyszłości pełne zabezpieczenie przed spadkiem kursu walutowego prostota transakcji brak kosztów związanych z zawarciem transakcji brak prowizji i opłat Wady brak możliwości korzystania ze wzrostu kursu rynkowego powyżej ustalonego kursu terminowego konieczność ustanowienia (bądź uzupełnienia) zabezpieczenia transakcji

13 Depozyt gwarancyjny Przykładowe wyliczenie depozytu dla kwoty % kwoty transakcji z terminem realizacji do 1 miesiąca włącznie 7% kwoty transakcji z terminem realizacji od 1 do 3 miesięcy włącznie 10% kwoty transakcji z terminem realizacji od 3 do 6 miesięcy włącznie 13% kwoty transakcji z terminem realizacji powyżej 6 miesięcy włącznie 19% kwoty transakcji z terminem realizacji powyżej 12 miesięcy 500 lub równowartość w PLN 700 lub równowartość w PLN lub równowartość w PLN lub równowartość w PLN lub równowartość w PLN

14 Przykład w dniu r. kupiliśmy towar na kwotę EUR, termin płatności wynosi 7 dni

15 Przykład w dniu r. kupiliśmy towar na kwotę EUR, termin płatności wynosi 7 dni 4,2887 różnica 0,1157 zysk PLN 4,1730 4,2230 Wniosek: mogliśmy czekać i rozliczyć transakcję po kursie natychmiastowym w dniu r. mogliśmy zawrzeć transakcję zabezpieczającą i ustalić kurs terminowy w dniu r. (różnica 4,1730 4,2230 = 0,0500) zakładając transakcję w wysokości EUR zysk w wyniku zabezpieczenia kursu wyniósłby PLN.

16 Time Option Klient otrzymuje możliwość zawierania transakcji rozliczanych przez dostawę waluty w dowolnym dniu roboczym w ustalonym okresie pomiędzy datą opcji a datą waluty po z góry określonym kursie; pozwoli to na bardziej elastyczne dopasowanie transakcji zabezpieczających obrót walutowy, waluty: waluty wymienialne ogłaszane w Tabeli kursów PKO BP SA minimalna kwota nominalna: USD (lub równowartość w pozostałych walutach) jednocześnie minimalna transza rozliczeniowa terminy rozliczenia: od 3 dni roboczych do 24 miesięcy od dnia zawarcia transakcji wymogi formalne: posiadanie rachunku bankowego w PKO BP SA dla transakcji rozliczanych przez dostawę waluty podpisanie umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym ustanowienie zabezpieczenia transakcji

17 Time Option Przykład: posiadamy podpisany kontrakt na realizację przedsięwzięcia, za które otrzymamy zapłatę w wysokości EUR Na realizację mamy termin 90 dni, a zapłatę otrzymujemy za każdy etap prac. Zakładamy, że prace podzielone są na 4 etapy: arytmetycznie każda transza wynosiłaby ,75 jednak w rzeczywistości etapy mają różne poziomy skomplikowania i przedstawia się następująco: założenie rzeczywistość Minimalna transza USD lub równowartość w walucie wymienialnej Dowolna ilość transz Ostatnia transza jest rozliczeniem całego kontraktu i stanowi różnicę między wcześniej wykorzystaną kwotą a całym kontraktem

18 Informacja o ryzykach NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH Negocjowane terminowe transakcje wymiany walut wymienialnych są obarczone szeregiem ryzyk, w tym w szczególności: ryzyko wyceny zawartej transakcji w dniu rozliczenia: w dniu rozliczenia cena, po której zawarta jest transakcja, może odbiegać, również znacząco odbiegać, od aktualnych cen rynkowych, co może rodzić dla Klienta konieczność poniesienia kosztów, bądź być źródłem dochodów, związanych z rozliczeniem transakcji, i może mieć wpływ na ostateczny wynik finansowy osiągnięty przez Klienta; ryzyko wyceny zawartych transakcji w trakcie ich trwania: w trakcie trwania zawartych transakcji ceny rynkowe ulegają zmianie i mogą odbiegać, w tym znacząco odbiegać, od cen, po których zostały zawarte transakcje; może to powodować niekorzystną bądź korzystną dla Klienta zmianę wyceny zawartych transakcji; ryzyko gwałtownej zmiany wyceny: wszelkie zmiany wyceny transakcji zarówno w trakcie jej trwania, jak i w dniu rozliczenia, mogą następować gwałtownie, a ich skala może być znacząca; ryzyko zmienności ceny instrumentów finansowych: ewentualne zyski lub straty z transakcji mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu, w tym w szczególności: zmian rynkowych kursów walutowych oraz ich wzajemnej relacji, zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych stóp procentowych oraz ich wzajemnej relacji, zmian innych cen rynkowych specyficznych dla danego rynku i rodzaju transakcji, zmian wzajemnych relacji cen rynkowych, różnic pomiędzy stawkami referencyjnymi przyjętymi dla danej transakcji a cenami rynkowymi, występowania różnicy pomiędzy cenami kupna i cenami sprzedaży dla danego rodzaju transakcji na rynku finansowym oraz zmian tej różnicy, na zmianę cen instrumentów finansowych mogą mieć również wpływ czynniki związane m.in. z sytuacją polityczno-gospodarczą, zmianą parametrów makroekonomicznych, poziomem inflacji, oceną ryzyka inwestycyjnego. ryzyko związane zane z zaciągni gnięciem przez Klienta zobowiąza zań finansowych: w związku z negocjowaną terminową transakcją wymiany walut wymienialnych istnieje możliwość powstania po stronie Klienta zobowiązania finansowego, wynikającego z praw nabytych przez PKO BP SA w wyniku zawarcia przedmiotowej transakcji;

19 Informacja o ryzykach c.d. NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH ryzyko obowiązku złożenia z lub uzupełnienia kwoty zabezpieczenia transakcji przez Klienta: w przypadku istotnych zmian na rynku finansowym, w tym zmiany wyceny transakcji w trakcie ich trwania lub pogorszenia w ocenie PKO BP SA sytuacji finansowo-ekonomicznej Klienta, może wystąpić po stronie Klienta obowiązek złożenia lub zwiększenia kwoty zabezpieczenia transakcji; niewywiązanie się przez Klienta z tego obowiązku może skutkować wcześniejszym zamknięciem i rozliczeniem zawartej transakcji/zawartych transakcji; ryzyko związane zane z działaniem aniem mechanizmu dźwigni d finansowej: negocjowane terminowe transakcje wymiany walut wymienialnych działają w oparciu o mechanizm dźwigni finansowej, co oznacza, że podstawą wyliczenia wyniku finansowego z transakcji (zysku lub straty) jest wielokrotność złożonego przez Klienta zabezpieczenia transakcji; mechanizm dźwigni powoduje, że nawet minimalne wahania notowań rynkowych mają znaczący wpływ na wartość wyceny transakcji, zysk lub strata z transakcji mogą więc wielokrotnie przekroczyć kwotę złożonego zabezpieczenia i zależą od stopnia dźwigni finansowej; ryzyko powstania spekulacyjnego charakteru transakcji: aby transakcja miała charakter zabezpieczający musi być dopasowana zarówno pod względem kwot, jak i terminów rozliczenia, do otwartej pozycji walutowej, odsetkowej i płynnościowej Klienta; niedopasowanie w tym zakresie w momencie zawierania transakcji, lub też zmiany w pozycji walutowej, odsetkowej bądź płynnościowej Klienta, mogą powodować, iż zawarte transakcje będą miały częściowo lub całkowicie charakter spekulacyjny; ryzyko płynnop ynności rynku: Klient powinien brać pod uwagę ryzyko zmniejszenia lub braku płynności na danym rynku finansowym, co może skutkować mniej korzystną lub niekorzystną ceną dla negocjowanej terminowej transakcji wymiany walut wymienialnych; ryzyko wystąpienia ograniczeń w dostępno pności rynku danych instrumentów finansowych: istnieje możliwość wystąpienia ograniczeń w dostępności rynku terminowych transakcji wymiany walut, które mogą mieć wpływ na cenę transakcji; skutkiem przedmiotowych ograniczeń może być w szczególności brak zapewnienia przez PKO BP SA zawarcia i realizacji transakcji kupna i sprzedaży instrumentu finansowego w dowolnie wybranym przez Klienta terminie; ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne dotyczące ce PKO BP SA: Klient, zawierając transakcje z PKO BP SA, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne leżące po stronie PKO BP SA; ryzyka prawne, rachunkowe, podatkowe oraz operacyjne: Klient zawierając transakcje rynku finansowego powinien brać pod uwagę również inne ryzyka o charakterze prawnym, rachunkowym, podatkowym oraz operacyjnym;

20 Oferty produktowe, Komentarze rynkowe, Prognozy PKO BP, SMS, Kalkulatory walutowe, Stały kontakt, Spotkania z dealerami z Departamentu Skarbu, DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Monika Gatner Specjalista Bankowy Departament Sprzedaży Detalicznej Wydział Sprzedaży Produktów Skarbowych k: ; t:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Spis treści Luty 2008 1. WSTĘP... 2 2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM... 2 2.1.

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Ryzyko w kredycie walutowym Prowadząc działalność gospodarczą, w każdym niemalże przypadku

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

Rynki finansowe Współczesne rynki finansowe: róg obfitości OBLIGACJE

Rynki finansowe Współczesne rynki finansowe: róg obfitości OBLIGACJE Rynki finansowe 1 Współczesne rynki finansowe: róg obfitości OBLIGACJE CIRS WALUTY AKCJE REPO 2 Copyright SGH, Rynki Finansowe, Materiały Ćwiczeniowe,2015, 1 Program Ćwiczeń Bloki tematyczne Rynek terminowy

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych

Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych 2012 Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych WARSZAWA 2012 Ryzyko walutowe

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 1 14 Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rynek i kurs walutowy

Rynek i kurs walutowy Rynek i kurs walutowy Wykład 9 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, CE UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 9 Waluta obca i jej cena, sposoby kwotowania Rynek

Bardziej szczegółowo

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym,

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym, Załącznik 5 do ZW A/300/12 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy - Forex

Rynek walutowy - Forex Rynek walutowy - Forex 1 Rynek FOREX Największy rynek świata Rynek wymiany walut Wielkość dziennych obrotów wynosi ok. 4 bln USD Rynek OTC Globalny charakter rynku Funkcjonuje 24 godziny na dobę przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 5 do ZW A/067/14 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA

RYNEK WALUTOWY RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem RYNEK WALUTOWY W latach 1880-1914 najważniejsze waluty miały stałą wartość w złocie (ich wartość względem

Bardziej szczegółowo

FOREX. Wprowadzenie Programowanie w MQL4

FOREX. Wprowadzenie Programowanie w MQL4 FOREX Wprowadzenie Programowanie w MQL4 1 Forex to potoczna nazwa największego rynku na świecie - rynku wymiany walut (Foreign Exchange) z dziennymi obrotami sięgającymi obecnie 2 bln dolarów. Jak sama

Bardziej szczegółowo

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE Składam serdeczne podziękowania prof. dr hab. Witoldowi Małeckiemu za cenne rady dotyczące treści merytorycznych oraz konstrukcji pracy. 2 Streszczenie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze

Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze 22 RYNEK OBROTU WALUTAMI W INTERNECIE Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze Obecnie pieniądze możemy wymienić na kilka sposobów: w banku, w kantorze stacjonarnym i kantorze lub platformie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo