Raiffeisen Forecaster

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raiffeisen Forecaster"

Transkrypt

1 W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja czyli co pokażą dane o PKB? Jedną z najważniejszych majowych publikacji będą dane o PKB za I kw., które skonfrontują faktyczną kondycję polskiej gospodarki z oczekiwaniami opartymi w dużej mierze na miesięcznych wskaźnikach dla poszczególnych sektorów. W połowie miesiąca poznamy tzw. szybki szacunek, natomiast pod jego koniec znana będzie szczegółowa struktura wzrostu. Warto zauważyć, że ostatnia rewizja ścieżki wzrostu PKB przez GUS oraz pozytywne zaskoczenia w danych miesięcznych (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, PMI) przyczyniły się do wyraźnego przesunięcia konsensusu publikowanego przez Bloomberga z 2,9% (wg ankiety marcowej) do 3,2% (wg ankiety kwietniowej). Taki odczyt oznaczałby tylko kosmetyczne spowolnienie gospodarki wobec wzrostu odnotowanego w IV kw. na poziomie 3,3%. Chcąc zbadać zasadność rewizji rynkowych oczekiwań oraz możliwość zaskoczenia odczytem w górę lub w dół przedstawiamy wskazania naszych indeksów RLI (Raiffeisen Leading Indicator). Konsumpcja prywatna Dynamika konsumpcji prywatnej prawdopodobnie pozostała stabilna. Oszacowanie RLI sugeruje nieznaczne przyspieszenie tempa konsumpcji do 3,1% z 3,0% r/r odnotowanego w kwartale IV. Tym samym wpisuje się ona w tempo odnotowywane od pięciu kwartałów wahające się w przedziale 3,0-3,2%. Wykres 1.Dynamika konsumpcji prywatnej vs. wskaźnik RLI. Źródło: Raiffeisen Polbank, GUS.

2 Realny wzrost konsumpcji wspierany był przez pogłębiającą się deflację, która średnio w I kw. ukształtowała się na poziomie - 1,5% r/r (wg CPI). Czynnik ten w połączeniu z umiarkowanym wzrostem zatrudnienia oraz przyzwoitym wzrostem wynagrodzeń przyczynił się do zwiększenia siły nabywczej gospodarstw domowych. Średnie tempo realnego funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 6,8% r/r, najwyższym od IV kw r. (wtedy dynamika konsumpcji prywatnej plasowała się na poziomie 5,8% r/r). Wydaje się zatem, że wzrost możliwości dokonywania zakupów był wyraźnie większy od faktycznego wzrostu konsumpcji, co prawdopodobnie było efektem ostrożności konsumentów i dalszego zwiększania stopy oszczędności. Taką tezę potwierdza badanie koniunktury konsumenckiej GUS, według którego bieżący optymizm wśród konsumentów pogorszył się w I kw. br. w porównaniu z kwartałem poprzednim, pomimo wyraźnie lepszej oceny własnej sytuacji finansowej. budowlanemu, a inwestycje napędzała dodatkowo sprzedaż samochodów z tzw. kratką, których zakup firmy mogły odliczyć od podatku. Handel zagraniczny Poprawa kondycji gospodarki strefy euro, a przede wszystkim Niemiec oraz silny spadek cen ropy naftowej znacząco wpłynęły na kształtowanie się handlu zagranicznego w I kw. Pierwszy z wymienionych czynników przyczynił się do wyraźnego przyspieszenia dynamiki eksportu. Wskaźnik RLI wskazuje na wzrost rzędu 7,2% r/r wobec 5,6% w IV kw. Wykres 3. Dynamika eksportu i importu vs RLI. Inwestycje Imponujące tempo inwestycji utrzymujące się przez cały zeszły rok mogło być trudne do utrzymania na początku tego roku. Wskaźnik RLI wskazuje na uplasowanie się tempa nakładów brutto na środki trwałe w okolicy 3% r/r wobec 8,6% w IV kw. Wykres 2. Dynamika nakładów brutto na środki trwałe vs RLI. Źródło: Raiffeisen Polbank, GUS. Wiele wskazuje na to, że aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw pozostawała na wysokim poziomie, co potwierdza również badanie kondycji tego sektora przez NBP. Inwestycjom sprzyjają rekordowo niskie stopy procentowe, wciąż relatywnie wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych (które de facto uległo obniżeniu w I kw. z uwagi na silny wzrost inwestycji na przestrzeni 2014 r.) oraz korzystna perspektywa dla gospodarki przekładająca się na pozytywne oczekiwania co do kształtowania się popytu. Dodatkowo inwestycje wspierał sektor budowlany, któremu sprzyjały dobre warunki pogodowe. Wydaje się zatem, że spowolnienie dynamiki inwestycji będzie miało efekt czysto statystyczny wynikający z wysokiej bazy pierwszego kwartału zeszłego roku, kiedy wystrzeliła ona do 11,4%, podczas gdy jeszcze pod koniec 2013 r. kształtowała się na poziomie zaledwie 3%. Wtedy to również korzystne warunki pogodowe sprzyjały sektorowi Źródło: Raiffeisen Polbank, GUS. Z uwagi na znaczny udział w strukturze importu ropy i produktów ropopochodnych (powyżej 10%), silny spadek jej cen przyczynił się do wyraźnej poprawy terms of trade Polski i wpłynął na obniżenie wartości importu przy utrzymującym się popycie na dobra importowane. Według oszacowania wskaźnika RLI dynamika importu mogła spowolnić w okolice 5% wobec 9,5% w poprzednim kwartale. Takie ukształtowanie eksportu i importu wskazywałoby na dodatnią kontrybucję eksportu netto (około 1,5 p. proc.) i mogłoby sprawić dużą niespodziankę w danych o wzroście PKB, którego głównym motorem zgodnie z oczekiwaniami ma pozostać

3 popyt wewnętrzny. Na dodatnią kontrybucję eksportu netto wskazują zarówno dane GUS, jak i NBP za styczeń oraz luty. Podsumowanie Wskaźniki RLI sugerują, że dane o wzroście PKB za I kw. mogą zaskoczyć pozytywnie, a źródłem tego zaskoczenia może być handel zagraniczny i dodatnia kontrybucja eksportu netto. Wskaźniki - choć obarczone znaczną niepewnością - sugerują przyspieszenie wzrostu gospodarczego w pobliże 4% r/r, przy wzroście popytu wewnętrznego na poziomie około 2,5% (w zależności od przyjętego tempa konsumpcji publicznej) oraz kontrybucji eksportu netto około 1,5 p. proc. Taki odczyt plasowałby się znacznie powyżej wyniku za IV kw., jak i naszych oraz rynkowych prognoz (sięgających od 2,9% do 3,7%). Choć jesteśmy sceptyczni, co do możliwości takiego przyspieszenia gospodarki już w I kw. tego roku, to część wskazań indeksów pokrywa się z naszymi oczekiwaniami. Oszacowanie RLI dotyczące wzrostu konsumpcji prywatnej jest niemal zgodne z naszą prognozą wynoszącą 3,0%. Również spowolnienie tempa inwestycji wydaje się bardzo prawdopodobne z uwagi na efekty statystyczne, o których pisaliśmy już wcześniej. Naszym zdaniem zasięg tego spowolnienia powinien być jednak płytszy, a wzrost inwestycji powinien uplasować się na poziomie około 5%. Wysoce prawdopodobna wydaje się niespodzianka po stronie eksportu netto, w związku z czym wbrew naszej wcześniejszej prognozie nie oczekujemy, aby wzrost PKB uplasował się poniżej 3%.

4 Co przyniosą publikacje w maju? Bilans opublikowanych w kwietniu danych z polskiej gospodarki w relacji do towarzyszących im oczekiwań wskazuje na remis pomiędzy pozytywnymi zaskoczeniami, a rozczarowaniami, z lekkim wskazaniem na korzyść tych pierwszych. Powyżej założeń uplasowały się wyniki produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej, czy wynagrodzeń. Co istotne skala tych zaskoczeń nie była marginalna i np. w przypadku wynagrodzeń czy produkcji przemysłowej sięgnęła 1,5pp. Na przeciwległym biegunie, a więc plasując się poniżej rynkowego konsensusu, znalazły się odczyty zatrudnienia i produkcji budowlanej (w ich przypadku rozczarowanie było jednak marginalne), a także indeksu PMI, który jednak i tak pozostał w pobliżu swoich 12-sto miesięcznych maksimów. Ponieważ pozytywne niespodzianki były większe niż skala rozczarowania po stronie danych plasujących się poniżej konsensusu, serię kwietniowych odczytów określić można mianem kontynuacji passy optymistycznych danych z Polski sugerujących na dalsze przyspieszenie dynamiki PKB. Na ile to przyspieszenie było silne już w połowie maja pokażą pierwsze dane o PKB, które na koniec miesiąca GUS wzbogaci o informacje o strukturze wzrostu gospodarczego i wynikach jego poszczególnych komponentów. Przy umiarkowanej prognozie 3,0% r/r sądzimy, że jeśli dane zaskoczą, to raczej wyższym od założeń odczytem. Pewnym przybliżeniem, na ile silne może być pozytywne zaskoczenie danymi o PKB będą wyniki rachunku obrotów bieżących za marzec. Potwierdzenie naszych założeń o utrzymaniu solidnej nadwyżki na saldzie handlowym (ponad 700 mln EUR) uprawdopodabniałoby istotne ograniczenie negatywnej w 2014r. kontrybucji do wzrostu PKB ze strony eksportu netto. Zakładamy, że informacjom o utrzymaniu co najmniej 3%- owego wzrostu gospodarczego towarzyszyć będzie napływ optymistycznych wyników gospodarki za pierwszy miesiąc II kwartału. Oczekujemy utrzymania ożywienia w przetwórstwie przemysłowym, które nadal powinno korzystać z poprawiającej się koniunktury w strefie euro, a zwłaszcza w Niemczech. Pewną niewiadomą pozostają dla nas wyniki budownictwa (nasza prognoza jest bardziej pesymistyczna od konsensusu), ale tu w naszej ocenie powrót do wyższych dynamik pozostaje jedynie kwestią czasu i oderwania od wysokiej bazy z minionego roku. Ze względu na przesunięcie w zakupach wielkanocnych (z kwietnia w ubiegłym roku na końcówkę marca w tym roku) zakładamy, że słabszy wynik niż w marcu odnotować może sprzedaż detaliczna, ale tu do jej stopniowych wzrostów w kolejnych miesiącach z jednej strony prowadzić powinna kontynuacja ożywienia na rynku pracy (utrzymanie silnych ponad 6%-owych dynamik realnego funduszu płac), a z drugiej stopniowe zanikanie sięgającej obecnie ponad 3% deflacji cen koszyka sprzedaży detalicznej. Wskaźnik (%, r/r) Data publikacji Prognoza RBPL Konsensus wg Reutersa* Odczyt z minionego okresu Inflacja CPI 14 (czwartek) -1,3-1,2-1,5 Podaż pieniądza M3 14 (czwartek) 8,2 8,5 8,8 PKB (IQ, tzw szybki odczyt) 15 (piątek) 3,0 3,3 3,3 Saldo rachunku obrotów bieżących 15 (piątek) 803, ,0 116,0 (mln EUR, marzec) Eksport (%, marzec) 15 (piątek) 10,8 11,4 10,7 Komentarz Dane szczegółowe poznamy 29 maja Możliwa najwyższa nadwyżka w historii Import (%, marzec) 15 (piątek) 6,1 7,0 3,7 Początek odbicia w cenach ropy zdejmuje presję z wyników importu Inflacja bazowa 15 (piątek) 0,2 0,3 0,2 Zatrudnienie (w przedsiębiorstwach) 19 (wtorek) 1,1 1,1 1,1 Po ostatniej korekcie ocen zatrudnienia w indeksie PMI wyższy odczyt byłby sporą niespodzianką Wynagrodzenia (w przedsiębiorstwach) 19 (wtorek) 3,2 3,4 3,2 Ubiegłomiesięczny wysoki wynik raczej skutkiem czynników jednorazowych Produkcja przemysłowa 20 (środa) 5,8 6,0 8,8 Pomimo spadku indeksu PMI jego komponent obrazujący poziom produkcji pozostaje stabilny od ostatnich 3 miesięcy Produkcja budowlana 20 (środa) 3,1 5,9 2,9 Ceny producentów 20 (środa) -2,1-2,2-2,4 Sprzedaż detaliczna 20 (środa) 1,6 1,1 3,0 Zakupy Wielkanocne koncentrowały się raczej w marcu, stąd ciążyć może efekt świąt Bezrobocie (%) 22~29 11,2 11,2 11,7 Min. Pracy szacuje bezrobocie na 11,3% *Konsensus prognoz eksportu, importu, produkcji budowlanej, PPI, sprzedaży i bezrobocia wg gazety Parkiet

5 POLITYKA PIENIĘŻNA W POLSCE RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp Bankierzy centralni często powtarzają, że dobra polityka pieniężna powinna być nudna. Wydaje się, że do takiej dewizy może obecnie stosować się RPP. Majowe posiedzenie Rady nie przyniosło ani większych emocji, ani zmian zarówno po stronie stóp procentowych, jak i retoryki gremium. Komunikat towarzyszący decyzji poddano jedynie marginalnym zmianom w stosunku do stwierdzeń z minionego miesiąca. Rada w dalszym ciągu oczekuje, że przyspieszenie wzrostu gospodarczego, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz ożywienie koniunktury w strefie euro ograniczają ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim terminie. Podczas konferencji potwierdzone zostały niejako oczekiwania rynku dotyczące kształtowania się ścieżki stóp procentowych w długim terminie. Marek Belka przyznał, że Rada nie wprowadzi do swoich komunikatów forward guidance mówiącego o przewidywanym horyzoncie utrzymywania stóp na obecnym poziomie, gdyż prawdopodobnie wykraczałby on poza kadencję gremium (ta dobiega końca na początku 2016r.). W ocenie Prezesa, również niestabilna sytuacja w globalnej gospodarce nie sprzyja takiej formie komunikacji z rynkiem. Ponadto zarówno Marek Belka jak i obecny na konferencji Jan Winiecki sugerowali, że koniunktura w gospodarce globalnej w najbliższym czasie nie będzie sprzyjać presji inflacyjnej, w związku z czym stopy procentowe prawdopodobnie pozostaną na niskim poziomie przez dłuższy czas, a w długim horyzoncie można oczekiwać, że ich poziom będzie niższy w porównaniu z ich historycznym przebiegiem. Pogląd taki wpisuje się również w nasze długoterminowe prognozy, które zakładają że stopy procentowe powinny stabilizować się docelowo na poziomie około 3,5%. Niższy poziom stóp procentowych w Polsce powinien częściowo wynikać również z konwergencji krajowej gospodarki do gospodarek rozwiniętych. A te zdaniem J. Winieckiego mogą przez lata doświadczać niskich stóp z uwagi na wolniejszy wzrost gospodarczy, starzenie się społeczeństw oraz wzrost stopy oszczędności. Podobnie jak miesiąc wcześniej M. Belka bardzo krótko odniósł się do kwestii kursu walutowego powtarzając, że RPP nie ma żadnych konkretnych oczekiwań co do jego poziomu i jego fluktuacje nie wywołują w gremium zaniepokojenia. Cierpliwa obserwacja rynku przez Radę wydaje się jak najbardziej uzasadniona biorąc pod uwagę, że znaczna część umocnienia złotego w stosunku do euro została już zniwelowana. Ponadto wpływ poziomu kursu walutowego na gospodarkę powinien być rozpatrywany w długim terminie, a nie przez pryzmat krótkoterminowych ruchów. Widać, iż stabilizacja stóp procentowych sprzyja wydłużeniu horyzontu dla analizowanych przez Radę scenariuszy dotyczących rozwoju sytuacji w gospodarce polskiej oraz światowej. Majowa konferencja, jak i komunikat Rady nie wniosły w zasadzie nowych informacji, a raczej potwierdziły jej dotychczasowe i zgodne stanowisko, że stopy procentowe najprawdopodobniej pozostaną bez zmian co najmniej w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jest to zgodne z naszą prognozą, iż do pierwszych podwyżek dojdzie dopiero w II półroczu 2016r., a dokładny termin pierwszej podwyżki będzie determinowany przede wszystkim przez kształtowanie się tempa inflacji oraz perspektyw dla wzrostu gospodarczego. Stopa bazowa w Polsce - podsumowanie Obecna stopa procentowa 1,50% Faza cyklu Wait and see Prognoza (12M) 1,50% Ryzyko dla prognozy Zbilansowane Kierunek najbliższej zmiany stopy Podwyżka Termin najbliższej zmiany stopy III - IV Q 2016

6 POLITYKA PIENIĘŻNA NA ŚWIECIE EBC trzyma kurs Europejski Bank Centralny nie zmienił parametrów polityki pieniężnej w kwietniu. Główna stopa procentowa nadal wynosi 0,05%, a wielkość comiesięcznych zakupów aktywów została utrzymana na poziomie 60 mld euro. Choć dynamika akcji kredytowej pozostaje słaba, to w ostatnim czasie widać jej ożywienie, co spotkało się z zadowoleniem członków banku. Roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw (skorygowana o sprzedaż i sekurytyzację) wyniosła w lutym 2015 r. 0,3%, po 0,9% w styczniu, a w marcu utrzymała się na niezmienionym poziomie. Powoli, ale systematycznie rośnie również wielkość kredytów dla gospodarstw domowych, która odnotowała wzrost o 0,9% r/r w styczniu, 1,0% w lutym oraz 1,1% w marcu. Bank wyraził przekonanie, że wprowadzone środki polityki pieniężnej będą w dalszym ciągu przyczyniały się do przyspieszania akcji kredytowej. EBC pozytywnie ocenił również rozwój sytuacji w gospodarce wskazując na poprawę wskaźników koniunktury. W jego ocenie ożywienie gospodarki strefy euro będzie stopniowo przybierało na sile i powinno być wspierane przez coraz silniejszy popyt wewnętrzny. Pomimo ostatnich wzrostów inflacji (do 0,0% w marcu wobec -0,3% w lutym i -0,6% w styczniu), bank pozostaje ostrożny w formułowaniu oczekiwań odnośnie jej przebiegu mówiąc, że w najbliższych miesiącach pozostanie ona prawdopodobnie bardzo niska lub nawet ujemna. Dopiero w dalszej części roku oczekuje się jej przyspieszenia. Tymczasem w kwietniu gospodarka strefy euro wyszła z deflacji odnotowując dynamikę HICP na poziomie 0,0% r/r. Wzrost cen w notowaniach ropy na przestrzeni ostatniego miesiąca (brent wzrósł z około 55 dolarów do około 66 dolarów) zwiększył wyraźnie szansę na szybsze wejście inflacji w trend wzrostowy, co prawdopodobnie było jedną z przyczyn silnej przeceny obligacji na rynku europejskim (na rynkach bazowych, jak i bardziej ryzykownych). Poprawa wskaźników koniunktury ze strefy euro i wiara w nieco szybsze odbicie inflacji wywołały nawet spekulacje o możliwym wcześniejszym zakończeniu lub zmniejszeniu skali QE. Spotkały się one jednak ze zdziwieniem M. Draghiego i zostały one określone, jako zdecydowanie przedwczesne, choć możliwość pewnej modyfikacji polityki pieniężnej w przyszłości nie została jasno wykluczona. Niemniej M. Draghi potwierdził intencję EBC do kontynuowania skupu aktywów do września 2016 r. i podtrzymał, że może on zostać nawet przedłużony w razie potrzeby (czyli braku perspektyw powrócenia inflacji do celu w średnim terminie). Podczas konferencji dużo uwagi poświęcono również Grecji. Odnosząc się do tej kwestii Prezes Draghi podkreślił, że EBC jest w posiadaniu greckiego długo o wartości 110 mld euro (na początku marca 100 mld) i w dalszym ciągu musi stosować się do zasad, zgodnie z którymi wartość ekspozycji na jednego emitenta nie może przekroczyć 33% jego emisji (która wynosi obecnie około 320 mld euro). Dodał jednak, że aby mówić o specjalnym traktowaniu Grecji (tzn. większych zakupach greckich obligacji lub dalszym rozszerzeniu linii kredytowej dla greckich banków) niezbędne są wiarygodne perspektywy porozumienia pomiędzy tym krajem a przedstawicielami strefy euro. A tu mimo nieustannych starań w dalszym ciągu nie widać realnego terminu porozumienia (wcześniej spekulowano o 11 maja, jednak niedawno możliwość taką wykluczył szef eurogrupy). Kwietniowe posiedzenie EBC nie wniosło raczej wielu nowych informacji, ale zaintonowało, że przy stabilnych parametrach polityki pieniężnej sytuacja w strefie euro powinna zmierzać w pożądanym kierunku, tzn. wzrostu inflacji, przyspieszenia akcji kredytowej oraz poprawy sytuacji w gospodarce. Jednak o bardziej zadowalających rezultatach będzie można mówić prawdopodobnie dopiero w roku Póki co uważamy zatem za mało prawdopodobne, aby EBC zdecydował się na wcześniejsze zakończenie programu luzowania ilościowego lub jego modyfikację, tym bardziej, że wskaźniki makro ze strefy euro są jeszcze dosyć mieszane i nie wskazują jednoznacznie, aby ożywienie tej gospodarki przybierało wyraźnie na sile. Tym samym pomimo ostatniego silnego wzrostu rentowności długu krajów strefy euro oczekujemy, że QE w dalszym ciągu będzie wywierało presję na ich spadek, szczególnie w okresie letnim, który charakteryzuje się zmniejszoną podażą obligacji. Stopa bazowa w strefie euro - podsumowanie Obecna stopa procentowa 0,05% Bieżąca faza cyklu wait and see Prognoza (12M) 0,05% Ryzyko dla prognozy Późniejsze podwyżki Kierunek najbliższej zmiany stopy Wzrost Termin najbliższej zmiany stopy 2017 r.

7 Fed - czerwcowa podwyżka pozostaje w grze Na kwietniowym posiedzeniu Fed pozostawił stopy procentowe bez zmian. Decyzji tym razem nie towarzyszyła konferencja, więc wskazówek odnośnie do możliwego terminu pierwszych podwyżek stóp inwestorzy mogli doszukiwać się wyłącznie w opublikowanym komunikacie. Ten w zasadniczych kwestiach pozostał również niezmieniony. Władze monetarne nadal zapowiadają, że rozpoczną podwyżki stóp procentowych, gdy nastąpi dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy oraz pewny stanie się powrót inflacji do 2%-owego celu. Przedstawiana na poprzednich posiedzeniach deklaracja o tym, że do kwietnia stopy pozostaną bez zmian wygasła i w jej miejsce nie pojawiło się żadne nowe zapewnienie. Tym samym Fed nie wykluczył możliwości zacieśniania polityki pieniężnej już w czerwcu, czego część rynku mogła oczekiwać po rozczarowującym raporcie z rynku pracy za marzec oraz danych o PKB za I kw. Liczba nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym wzrosła we wspomnianym okresie o zaledwie 126 tys., co było najgorszym wynikiem od grudnia 2013 r. Gospodarka natomiast popadła praktycznie w stagnację odnotowując wzrost o zaledwie 0,2% kw/kw (zannualizowany). Było to jednak częściowo wynikiem czynników jednorazowych, takich jak niekorzystne warunki pogodowe oddziałujące negatywnie na inwestycje oraz strajki pracowników kilku portów zachodnich hamujące dodatkowo dynamikę eksportu, która i tak ucierpiała z powodu umocnienia dolara. Wpływ czynników przejściowych na dynamikę PKB dostrzegli również członkowie Fed, o czym można znaleźć wzmiankę w komunikacie. Ostatnia słabość gospodarki amerykańskiej jest naszym zdaniem chwilowa, a dynamika PKB w II kw. powinna już odbić w okolice 4%. Scenariusz utrzymania umiarkowanego wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach pozostaje również bazowym założeniem władz monetarnych. Ostatnie odbicie w cenach ropy daje podstawy do oczekiwań, że w średnim terminie inflacja powinna powrócić do 2- procentowego celu (zakładamy, że nastąpi to na początku 2016 r.). W związku z tym główną determinantą dla polityki pieniężnej w najbliższym czasie będą dane z rynku pracy. Fed wprawdzie nie konkretyzuje, co rozumie pod pojęciem dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy, jednak przyjmujemy, że określić można tak wzrost nowych miejsc pracy o co najmniej 200 tys. oraz spadek stopy bezrobocia o 0,1 p. proc. na miesiąc. Raport z rynku pracy za kwiecień potwierdził, że marcowy odczyt był raczej korektą silnych wzrostów zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy, niż odwróceniem pozytywnego trendu w sektorze, co podtrzymało jeszcze szanse na zacieśnianie polityki pieniężnej w czerwcu. W kwietniu zatrudnienie wzrosło o 223 tys., a stopa bezrobocia spadła do 5,4%. Jedynym pytaniem pozostaje zatem nie czy, a w którym miesiącu tego roku Fed podwyższy stopy. Choć dane, które otrzymaliśmy na przestrzeni ostatniego miesiąca w większości przemawiają za późniejszymi podwyżkami (we wrześniu), to ostatecznie decydujący w tej sprawie będzie raport z rynku pracy za maj, którym Fed będzie dysponował na posiedzeniu w czerwcu. Stopa bazowa w USA - podsumowanie Obecna stopa procentowa Przedział 0,00 0,25% Bieżąca faza cyklu wait and see Prognoza (12M) 2,00 Ryzyko dla prognozy Po stronie wolniejszych / późniejszych podwyżek Kierunek najbliższej zmiany stopy Wzrost Termin najbliższej zmiany stopy VI 2015 r.

8 kwi-12 sie-12 sty-13 cze-13 lis-13 kwi-14 wrz-14 lut-15 lip-15 gru-15 Raiffeisen Forecaster RYNEK WALUTOWY EURUSD korekta się przedłuża W ostatnich tygodniach w notowaniach kursu EURUSD zdecydowanie nie było widać reakcji na coraz bardziej niepokojące informacje nt. negocjacji ws. pomocy dla Grecji. Kolejny termin wyznaczony przez eurogrupę na zakończenie rozmów to 11 maja, jednak sam szef eurogrupy w ostatnich dniach sugerował, że nie uda się go dotrzymać. Mimo to eurodolar kontynuował dynamiczne wybicie w ramach korekty kilkumiesięcznych spadków i dotarł już nad 1,13. Głównym źródłem tego ruchu była korekta dotychczasowej siły dolara, do której przyczyniała się słabość kolejnych danych makroekonomicznych. W ostatnich tygodniach w oczach inwestorów wręcz przekreśliły one szanse na zmianę stóp procentowych w USA w czerwcu, bo to w tym kontekście postrzegane są obecnie dane napływające z USA (Fed wyraźnie zaznaczył, że jest to główny determinant decyzji, które będą podejmowane ze spotkania na spotkanie, nie zaś z Historia Maksimum 12M 1,3992 V 2014 Minimum 12M 1,0456 III 2015 Teraz Aktualny kurs 1,1210 Prognoza 1M (średnia) 1, M (koniec okresu) 1,0000 wyprzedzeniem, tak jak to było w przypadku forward guidance przy wygaszaniu programu QE). Pomimo wahań z ostatnich tygodni kierunek naszej prognozy pozostaje bez zmian, a obecną sytuację traktujemy jedynie jako wydłużenie korekty siły dolara. Główne podstawy naszej prognozy w średnim terminie bowiem się nie zmieniły: nadal uważamy, że Fed podniesie stopy procentowe jeszcze w tym roku, a więc znacznie wcześniej niż zrobi to EBC, który z kolei kontynuuje łagodzenie polityki pieniężnej poprzez program QE. W efekcie oczekujemy, że w dalszej części roku trend spadkowy EURUSD zostanie ponowiony i para wyznaczy nowe minima w drodze na psychologiczną barierę 1,0. 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 EURUSD Prognoza EURUSD EURPLN nowe minima i korekta Skala kwietniowych spadków kursu EURPLN okazała się znacznie większa niż oczekiwaliśmy i dotarła pod psychologiczną barierę 4,0. Choć póki co ruch ten nie okazał się trwały, para zachowuje potencjał do ponowienia spadków i wyznaczenia kolejnego minimum po tym jak w kwietniu dotarła do poziomu 3, najniższego od niemal 4 lat. Chwilowo siłę złotego zaburzyła wyprzedaż na krajowym rynku obligacji skarbowych, która miała miejsce w ślad za podobnym ruchem na rynkach zachodnioeuropejskich (w tym niemieckim). Kontynuacja programu QE w strefie euro raczej nie będzie jednak sprzyjać trwałemu zwrotowi na rynku obligacji, w związku z czym czynnik ten nie powinien już szkodzić złotemu. Polska waluta pozostaje głównie pod wpływem nastrojów za granicą, co jest jednak możliwe dzięki jasnym sygnałom z RPP. Rada sugeruje, że do końca swojej kadencji nie zmieni stóp i wyraźnie dystansowała się też od wcześniejszych spekulacji, że siła złotego skłoni ją do powrotu do obniżek stóp. Naszym zdaniem rzeczywiście takiej reakcji RPP nie zobaczymy i nadal uważamy, że NBP ewentualnie mógłby użyć interwencji na rynku walutowym, jednak ostatnia korekta siły złotego zdecydowanie zmniejszyła szanse nawet na taki ruch. W efekcie uważamy, że w wyniku ostatnich zmian obniżył się i poszerzył zakres wahań w jakim EURPLN będzie się znajdował w najbliższych miesiącach. Nadal uważamy, że możliwy jest powrót pary bliżej 4,15 w dalszej części roku, co niezmiennie przypisujemy oczekiwanym przez nas podwyżkom stóp procentowych w USA, które rynek powinien zacząć wyceniać wraz z trwałą poprawą najważniejszych wskaźników makro dla tego kraju. Oczekiwane przez nas podwyżki stóp procentowych w USA będą czynnikiem negatywnym dla złotego z uwagi na niemały, 9%-owy udział amerykańskich inwestorów na krajowym rynku obligacji. Z drugiej strony pozytywnym i silnym impulsem na korzyść złotego pozostaje skup aktywów w strefie euro. Został on już co prawda w dużej mierze zdyskontowany, co zwiększa przestrzeń do reakcji na zmianę oczekiwań odnośnie stóp w USA, jednak perspektywa odmiennej polityki pieniężnej w strefie euro i USA pozostaje w naszej ocenie czynnikiem bilansującym się w średnim terminie, co powinno przełożyć się na jedynie przejściowe

9 kwi-12 sie-12 sty-13 cze-13 lis-13 kwi-14 wrz-14 lut-15 lip-15 gru-15 kwi-12 sie-12 sty-13 cze-13 lis-13 kwi-14 wrz-14 lut-15 lip-15 gru-15 Raiffeisen Forecaster osłabienie złotego w momencie zmiany nastawienia rynków odnośnie stóp w USA. Jednocześnie warto obserwować sytuacje polityczną. W krótkim terminie potencjalnym ryzykiem pozostają negocjacje z Grecją i konflikt na Ukrainie, choć obecnie obie kwestie nie wpływają negatywnie na wycenę polskiej waluty. Pewnym źródłem nerwowości, choć raczej przejściowym będą wybory parlamentarne w Polsce zaplanowane na październik. Wpływ tego wydarzenia na złotego może być jednak drugorzędny i łatwo zniesiony w razie silnych trendów za granicą. Podsumowując, sądzimy, że EURPLN pozostanie w najbliższych tygodniach w szerokim (odpowiadającym wciąż wysokiej zmienności) zakresie wahań i może zarówno wracać pod 3,90, jak i nad 4,10. Widzimy natomiast spore ryzyko dla naszej prognozy 4,15 na cała druga połową roku i możemy ją w najbliższym czasie dostosować, zwłaszcza w razie kolejnego ataku EURPLN na poziomy pod 4,0. 4,45 Historia Maksimum 12M 4,3983 XII 2014 Minimum 12M 3,9650 IV 2015 Teraz Aktualny kurs 4,06 Prognoza 1M (średnia) 4,02 12M (koniec okresu) 4,12 4,35 4,25 4,15 4,05 3,95 USDPLN wyłamanie z trendu Przedłużająca się korekta umocnienia dolara, przy silnym złotym spowodowała wyłamanie kursu USDPLN z trendu wzrostowego, w którym pozostawał on od połowy ubiegłego roku. Dno korekty wyznaczone w maju znalazło się przy 3,55 najniższym poziomie od początku tego roku, po tym jak w marcu para niemal dotarła do bariery 4,0. Pomimo silniejszej niż zakładaliśmy korekty wzrostów, nie uważamy, że jest to koniec silnego dolara i podobnie jak w przypadku kursu EURUSD, na bazie oczekiwanych przez nas podwyżek stóp w USA w dalszej części roku spodziewamy się ponowienia EURPLN Prognoza EURPLN dotychczasowych ruchów. Nadal oczekujemy więc wyznaczenia nowych kilkuletnich maksimów pary i przetestowania poziomu 4,0. Dotychczasowa silna korekta może natomiast zmniejszyć zakres docelowych wzrostów, które jak zakładaliśmy dotrzeć mogą nad 4,30. Kluczowe dla skali wzrostów będą przede wszystkim notowania eurodolara, a więc to czy ponowione zostaną spadki tej pary i czy pokonają psychologiczną barierę 1,0. 4,30 Historia Historia Maksimum 12M 3,9620 III 2015 Minimum 12M 3,3525 VI 2014 Teraz Aktualny kurs 3,63 Prognoza 1M (średnia) 3,62 12M (koniec okresu) 4,12 4,10 3,90 3,70 3,50 3,30 3,10 2,90 USDPLN Prognoza USDPLN

10 kwi-12 sie-12 sty-13 cze-13 lis-13 kwi-14 wrz-14 lut-15 lip-15 gru-15 Raiffeisen Forecaster CHFPLN ponownie mocniejszy frank Zapoczątkowane w lutym korekcyjne spadki kursu EURCHF wyhamowały w połowie kwietnia tuż nad poziomem 1,02. Para nie wróciła jednak na długo na wyższe poziomy i po chwilowym wybiciu nad 1,05 obecnie ponownie kieruje się na poprzednie minima. Sprzyja temu wyraźne pogorszenie sentymentu na rynkach, które skutkowało przeceną na europejskich rynkach akcji i obligacji. Najnowsze dane z bilansu SNB pokazują, że szwajcarskie władze monetarne reagują na umocnienie franka zwiększając interwencje. Ich efekt jest jednak nieporównywalny do solidnego minimum 1,20 wyznaczonego w poprzednich latach. Z jednej strony inwestorzy mogą już nie wierzyć w determinację i skuteczność SNB, a z drugiej sam bank złagodził swoje podejście do interwencji i choć powtarza gotowość do ich przeprowadzania, to jednak z pewnością nie w takiej skali jak w poprzednich latach. Mimo to można oczekiwać, że im bliżej 1,0, tym bardziej SNB będzie aktywny na rynku. Jednocześnie ponieważ nie uważamy, że obecna przecena na rynkach to początek trwałej zmiany sentymentu, także presja na umocnienie franka powinna wyhamować. Co istotne interwencje na rynku walutowym to nie jedyne narzędzie SNB. Może on sprowadzić stopy procentowe na jeszcze bardziej ujemne poziomy dodatkowo zmniejszając atrakcyjność inwestycji we franku. Co ciekawe, w ubiegłym miesiącu SNB rozszerzył listę instytucji, które obowiązywać będzie ujemna stopa procentowa przy lokowaniu u niego środków. Biorąc pod uwagę powyższe narzędzia, utrzymujemy naszą prognozę powrotu EURCHF ponad 1,05 i ruchu w stronę 1,10 w dalszej części roku, choć widzimy spore ryzyko przejściowych okresów silniejszego franka, w tym pogłębienia jego umocnienia w krótkim terminie. Silny frank, przy dodatkowo nieco słabszym złotym przełożył się na ponowne wybicie kursu CHFPLN nad poziom 3,90. Tym samym para pozostaje w kanale bocznym od dołu ograniczanym okolicami 3,80-3,85, a od góry 3,95-4,0. Najbliższe miesiące powinny przynieść jeszcze utrzymanie kursu w tym zakresie i dopiero pod koniec roku widzimy szanse na trwalsze próby zejścia pod 3,80. Historia Maksimum 12M 4,8129 I 2015 Minimum 12M 3,3525 VI 2014 Teraz Aktualny kurs 3,92 Prognoza 1M (średnia) 3,87 12M (koniec okresu) 3,74 4,65 4,45 4,25 4,05 3,85 3,65 3,45 3,25 CHFPLN Prognoza CHFPLN

11 Prognozy i dane krótkookresowe gospodarka Polski Inflacja (r/r) Ceny producentów (r/r) Płace w sekt. przeds. (r/r) Prognozy krótkookresowe rynki finansowe Fundusz płac Bezrobocie realny (r/r) Produkcja przemysłowa (r/r) Stopa procentowa NBP ,2% -1,0% 4,8% 5,3% 12,5% 4,5% 2,50 PKB (kwartalne, r/r) Inwestycje (kwartalnie, r/r) ,3% -1,8% 3,5% 4,0% 12,0% 1,8% 2,50 3,5 8, ,2% -2,1% 3,5% 4,5% 11,8% 2,4% 2, ,3% -1,5% 3,5% 4,6% 11,7% -1,9% 2, ,3% -1,6% 3,4% 4,6% 11,5% 4,2% 2,50 3,3 9, ,6% -1,3% 3,8% 5,3% 11,3% 1,7% 2, ,6% -1,6% 2,7% 4,3% 11,4% 0,3% 2, ,0% -2,7% 3,7% 5,9% 11,5% 8,1% 2,00 3,1 8, ,4% -2,8% 3,6% 6,4% 12,0% 1,6% 2, ,6% -2,8% 3,2% 6,2% 12,0% 5,0% 2, ,5% -2,4% 4,9% 7,7% 11,7% 8,7% 1,50 3,0 5, ,3% -2,1% 3,7% 6,3% 11,2% 5,8% 1,50 Średnio w miesiącu EUR/PLN USD/PLN) EUR/USD GBP/PLN) CHF/PLN WIBOR 1M WIBOR 3M LIBOR USD 3M EURIBOR 3M ,02 3,62 1,110 5,58 3,87 1,63 1,65 0,56 0,00-0, ,05 3,93 1,030 5,63 3,86 1,63 1,65 0,70 0,00-0, ,05 3,97 1,020 5,65 3,82 1,63 1,68 0,78 0,00-1, ,10 4,06 1,010 5,75 3,83 1,63 1,68 0,87 0,00-1, ,15 4,15 1,000 5,85 3,84 1,63 1,70 0,95 0,00-1, ,15 4,22 0,983 5,87 3,82 1,63 1,70 1,03 0,05-1, ,15 4,29 0,967 5,90 3,80 1,65 1,75 1,12 0,05-1, ,15 4,37 0,950 5,93 3,77 1,65 1,75 1,20 0,00-1, ,15 4,37 0,950 5,93 3,77 1,65 1,75 1,37 0,00-1,00 Prognozy długookresowe gospodarka Polski e 2015f 2016f PKB mld zł 1437,4 1553,6 1615,9 1662,1 1728,7 1782,8 1870,4 PKB mld USD 477,6 524,3 496,7 526,2 548,1 443,6 0,0 PKB mld EUR 359,9 376,6 386,5 396,0 413,0 426,5 458,4 PKB, %, r/r, wzrost nominalny 6,9 8,1 4,0 2,9 4,0 3,1 4,9 PKB %, r/r, wzrost realny 3,7 4,8 1,8 1,6 3,4 3,5 3,4 Spożycie Indywidualne, %, r/r, wzrost realny 2,5 3,0 1,0 0,8 3,1 3,2 3,5 Inwestycje, %, r/r, wzrost realny -0,4 9,3-1,5-0,4 9,2 7,3 5,5 Produkcja przemysłowa, % r/r 9,0 7,5 0,8 2,4 3,5 6,0 7,0 Stopa bezrobocia na koniec roku 12,3 12,5 13,4 13,4 11,7 10,1 9,2 Stopa bezrobocia avg 12,1 12,4 12,8 13,5 12,3 10,7 9,7 Płace brutto w sektorze przedsiębiorstw, r/r 3,3 5,0 3,4 2,9 3,7 4,2 4,8 Inflacja, % r/r średniorocznie 2,6 4,3 3,7 0,9 0,0-0,4 1,3 Inflacja %r/r na koniec okresu 3,1 4,6 2,4 0,7-1,0 1,0 1,7 Źródło: Prognozy Raiffeisen Bank Polska S.A. wyróżnione są żółtym kolorem. Prognozy dotyczące krajów innych niż Polska sporządzono przy współpracy Raiffeisen Research RZB Group. Historyczne dane oraz dane do wykresów: GUS, MF, NBP, Reuters, obliczenia własne. Prognozy mogą ulec zmianie w przypadku zmian założeń prognoz lub warunków rynkowych. LIBOR CHF 3M

12 Raiffeisen Polbank ul. Piękna Warszawa Departament Sprzedaży Rynków Finansowych Telefon: Faks: Dealing: Bydgoszcz tel.: (22) Gdańsk tel.: (22) Katowice tel.: (22) Kielce tel.: (22) Kraków tel.: (22) Lublin tel.: (22) Łódź tel.: (22) Poznań tel.: (61) Rzeszów tel.: (22) Szczecin tel.: (22) Toruń tel.: (22) Warszawa tel.: (22) Wrocław tel.: (22) Zielona Góra tel.: (22) Klauzula Ograniczenia Odpowiedzialności Raiffeisen Bank Polska SA: Niniejsza wiadomość została przesłana zgodnie z Pani/Pana zleceniem. Informujemy, że zgoda na otrzymywanie informacji może zostać w każdej chwili odwołana. Jeżeli nie życzy sobie Pani/ Pan dalszego otrzymywania materiałów przygotowanych przez Zespół Analiz Ekonomicznych Raiffeisen Bank Polska S.A (dalej: RBPL lub Bank) lub niniejszy materiał został wysłany na Pani/Pana adres przez pomyłkę, prosimy o przesłanie a o tytule "REZYGNACJA" na skrzynkę ową: Opracowanie to nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i zostało przesłane na podstawie ustnej zgody, która w każdej chwili może być odwołana. Ma ono charakter wyłącznie informacyjny. Powielanie bądź publikowanie go lub jego części bez pisemnej zgody Banku jest zabronione. Decyzja inwestycyjna w odniesieniu do papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji powinna być podjęta na podstawie opublikowanego prospektu emisyjnego lub kompletnej dokumentacji dla papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Bank nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela Klienta. Przed zawarciem każdej transakcji Klient powinien nie opierając się na informacjach przekazanych przez Bank określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych, a także w sposób niezależny ocenić czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko. Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej i nie jest związany ze świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego. Dokument, ani żadna z jego części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania. Opracowanie to nie zastępuje niezbędnych porad odnośnie zakupu lub sprzedaży papieru wartościowego, inwestycji lub innego produktu finansowego. Analiza oparta jest na informacjach publicznie dostępnych do jej sporządzenia nie wykorzystano żadnych informacji poufnych. Wyrażane opinie są niezależnymi opiniami Banku. W opracowaniu wykorzystano źródła informacji, które Bank uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wykresy i diagramy przestawione w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny oraz nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą. Informacje zawarte w tej publikacji są aktualne na datę utworzenia dokumentu i mogą ulec zmianie w przyszłości. Analitycy zatrudnieni przez RBPL nie są wynagradzani z tytułu konkretnych transakcji inwestycyjnych zawartych w związku z niniejszym opracowaniem. Wynagrodzenie autorów niniejszego raportu oparte jest na ogólnym zysku RBPL, który obejmuje między innymi przychody z bankowości inwestycyjnej i innych transakcji RBPL. W ogólności RBPL zabrania swoim analitykom i osobom raportującym do analityków dokonywania transakcji papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi przedsiębiorstwa, które jest przedmiotem opracowania analitycznego, o ile transakcja ta nie była wcześniej zaakceptowana przez właściwą jednostkę RBPL. RBPL wdrożył rozwiązania organizacyjne i administracyjne, włączając w to bariery informacyjne przeciwdziałające powstawaniu konfliktów interesów związanych z rekomendacjami.jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Klauzuli okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne na mocy obowiązujących przepisów prawa, postanowienie takie, o ile da się je oddzielić od pozostałych postanowień, może być pominięte z niniejszej Klauzuli, Postanowienie takie nie będzie w żaden sposób wpływać na legalność, ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Daily FX. Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie DZIŚ WAŻNE:

Daily FX. Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie DZIŚ WAŻNE: Daily FX EURPLN DZIŚ WAŻNE: Indeks ZEW z Niemiec -ponieważ indeks bazuje na ocenach dostarczanych przez uczestników rynków finansowych sądzimy, że utrzymujące się na nich pesymistyczne nastroje znajdą

Bardziej szczegółowo

Daily FX :44. Trend boczny: 4,34-4,39 Trend boczny: 4,07-4,14

Daily FX :44. Trend boczny: 4,34-4,39 Trend boczny: 4,07-4,14 Daily FX 2017-01-13 15:44 EURPLN Piątek na rynku walutowym nie przynosi dużych zmian w notowaniach głównej pary walutowej, a kurs EURUSD utrzymuje się przedziale 1,060-1,066. Po osłabieniu w pierwszej

Bardziej szczegółowo

Daily FX. Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie

Daily FX. Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie Daily FX EURPLN Prognoza: Trend boczny Prognoza: Trend boczny Dziś ważne: O 14:30 ukażą się dane ze Stanów Zjednoczonych związane z liczbą rozpoczętych budów domów, a także liczbą wydanych pozwoleń na

Bardziej szczegółowo

Daily FX :54. Wzrost: 4,49 Wzrost: 4,26

Daily FX :54. Wzrost: 4,49 Wzrost: 4,26 Daily FX 2016-12-12 11:54 EURPLN Wzrost: 4,49 Wzrost: 4,26 W poniedziałek w reakcji na silne wzrosty cen ropy naftowej, będące następstwem porozumienia pomiędzy krajami zrzeszonymi w OPEC oraz dużymi producentami

Bardziej szczegółowo

Daily FX :47. Prognoza: Trend boczny (4,30-4,37) Prognoza: Trend boczny (3,80-3,89)

Daily FX :47. Prognoza: Trend boczny (4,30-4,37) Prognoza: Trend boczny (3,80-3,89) Daily FX 2016-09-15 12:47 EURPLN EURPLN Wczoraj kurs pary zszedł poniżej 4,34. W związku z brakiem wyraźnych tendencji para pozostaje w szerokim przedziale wahań. Dzisiejszy, dalszy spadek pary nie powienien

Bardziej szczegółowo

Daily FX :46. Trend boczny: 4,40-4,46 Trend boczny: 4,22-4,26

Daily FX :46. Trend boczny: 4,40-4,46 Trend boczny: 4,22-4,26 Daily FX 2016-12-20 11:46 EURPLN Kurs EURUSD spada dzisiaj poniżej 1,04 i testuje poziom 14-letnich intradeyowych minimów z ubiegłego tygodnia, na których para ta znalazła się po publikacji jastrzębiej

Bardziej szczegółowo

Daily FX :23. Trend boczny: 4,41-4,46 Trend boczny: 4,17 4,21

Daily FX :23. Trend boczny: 4,41-4,46 Trend boczny: 4,17 4,21 Daily FX 2016-11-18 11:23 EURPLN Czwartek przyniósł kolejną falę umocnienia dolara. Kurs EUR/USD spadł poniżej 1,06 po raz pierwszy od listopada ubiegłego roku. Spadek EUR/USD przełożył się na osłabienie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku srebra

Sytuacja na rynku srebra Sytuacja na rynku srebra 2014/11/07 Notowania srebra wyznaczyły w 2011 roku historyczne maksimum, które wynosiło 49,51USd/oz. Od tego czasu mamy do czynienia z trendem spadkowym w notowaniach tego metalu,

Bardziej szczegółowo

Daily FX. Prognoza: Wzrost kursu 4,43 Prognoza: Wzrost kursu 4,07. Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie

Daily FX. Prognoza: Wzrost kursu 4,43 Prognoza: Wzrost kursu 4,07. Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie Daily FX DZIŚ WAŻNE: EURPLN Przegląd ratingu Polski przez agencje ratingowe dziś po południu agencje ratingowe S&P, Fitch i Moody s mogą dokonać zmian w ocenie wiarygodności kredytowej Polski. Obecnie

Bardziej szczegółowo

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie. 1. BIULETYN DZIENNY, 24 grudnia 2015, GODZ 9.10

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie. 1. BIULETYN DZIENNY, 24 grudnia 2015, GODZ 9.10 Zespół Analiz Ekonomicznych: Marta Petka - Zagajewska. Główny Ekonomista tel. (22) 585 24 61 marta.petka-zagajewska@raiffeisen.pl Dorota Strauch, CFA Analityk Rynków Finansowych (rynek walutowy) tel. (22)

Bardziej szczegółowo

Daily FX :15. Prognoza: Wzrost 4,47 Prognoza: Wzrost 4,2

Daily FX :15. Prognoza: Wzrost 4,47 Prognoza: Wzrost 4,2 Daily FX 2016-11-16 12:15 EURPLN Po okresie krótkiej konsolidacji w poniedziałek i wtorek dzisiaj zloty ponownie osłabia się zarówno do dolara jak i euro. Głównym czynnikiem osłabiającym PLN jest wciąż

Bardziej szczegółowo

Rośnie inflacja w Niemczech i we Francji. poziomie od 2014 r. Do wzrostów powróciły rentowności obligacji w Europie iw USA, umacnia się dolar

Rośnie inflacja w Niemczech i we Francji. poziomie od 2014 r. Do wzrostów powróciły rentowności obligacji w Europie iw USA, umacnia się dolar Zespół Analiz Ekonomicznych: Paweł Radwański Główny Ekonomista tel. (22) 347 75 95 pawel.radwanski@raiffeisen.pl Aleksandra Pikała Młodszy Ekonomista aleksandra.pikala@raiffeisen.pl Wojciech Stępień, CFA

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie. 1

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie. 1 Zespół Analiz Ekonomicznych: Marta Petka - Zagajewska. Główny Ekonomista tel. (22) 585 24 61 marta.petka-zagajewska@raiffeisen.pl Dorota Strauch, CFA Analityk Rynków Finansowych (rynek walutowy) tel. (22)

Bardziej szczegółowo

Ropa 19 luty, 2015 r.

Ropa 19 luty, 2015 r. Ropa 19 luty, 2015 r. Aktualna sytuacja w notowaniach ropy: Pierwsza połowa stycznia na rynku ropy przebiegała pod znakiem kontynuacji dynamicznej zniżki cen ropy na światowych rynkach finansowych. Cena

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 34 (357), 10.03.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 34 (357), 10.03.2015 r. 8-lis-4 -gru-4 -gru-4 9-gru-4 6-gru-4 -sty- 9-sty- 6-sty- -sty- -sty- 6-lut- -lut- -lut- 7-lut- 6-mar- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie. 1

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie. 1 Zespół Analiz Ekonomicznych: Marta Petka - Zagajewska. Główny Ekonomista tel. (22) 585 24 61 marta.petka-zagajewska@raiffeisen.pl Dorota Strauch, CFA Analityk Rynków Finansowych (rynek walutowy) tel. (22)

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na amerykańskim rynku akcji

Sytuacja na amerykańskim rynku akcji Sytuacja na amerykańskim rynku akcji 22 lipca, 2015 r. Obecna sytuacja w gospodarce USA: Obserwowana na przestrzeni kilku ostatnich lat wysoka dynamika wzrostów amerykańskich indeksów giełdowych wraz z

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 23 (345), 16.02.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 23 (345), 16.02.2015 r. 5-lis-4 -lis-4 9-lis-4 6-lis-4 -gru-4 -gru-4 7-gru-4 4-gru-4 -gru-4 7-sty-5 4-sty-5 -sty-5 8-sty-5 4-lut-5 -lut-5 BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 14 kwietnia 2014 6 stron CitiWeekly Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności Rozpoczynający się tydzień będzie obfitował w publikacje krajowych danych. Uwaga

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) Końcówka tygodnia na rynku walutowym przyniosła dosyć ciekawe zmiany. Na większości głównych par wyraźnie zyskiwał dolar. Impulsów do takiego ruchu dostarczyły

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik IX 2012 VIII 2013 IX 2013 Referencyjna stopa NBP 4,75 % 2,50 % 2,50 % Rada Polityki Pieniężnej utrzymała

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 10 (333), 23.01.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 10 (333), 23.01.2015 r. -paź- -paź- 8-paź- -lis- -lis- 8-lis- -lis- -gru- 9-gru- 6-gru- -gru- -gru- 6-sty- -sty- -sty- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu:

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Jak głęboki spadek inflacji? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 11 sierpnia stron

CitiWeekly. Jak głęboki spadek inflacji? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 11 sierpnia stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 11 sierpnia 2014 6 stron CitiWeekly Jak głęboki spadek inflacji? W tym tygodniu poznamy istotne dane z polskiej gospodarki. Dowiemy się na ile mocno spadła inflacja

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej w

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Ton RPP i EBC wciąż łagodny. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 13 stycznia 2014 6 stron

CitiWeekly. Ton RPP i EBC wciąż łagodny. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 13 stycznia 2014 6 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 13 stycznia 2014 6 stron CitiWeekly Ton RPP i EBC wciąż łagodny W tym tygodniu poznamy pierwsze w tym roku dane z krajowej gospodarki. Oczekujemy niewielkiego wzrostu

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 09-16.09.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według finalnych danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w sierpniu 2016 r. ukształtował się na poziomie minus

Bardziej szczegółowo

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie. 1 BIULETYN DZIENNY, :08

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie. 1 BIULETYN DZIENNY, :08 Zespół Analiz Ekonomicznych: Marta Petka - Zagajewska. Główny Ekonomista tel. (22) 347 75 95 marta.petka-zagajewska@raiffeisen.pl Mateusz Namysł Analityk Rynków Finansowych (rynek giełdowy i surowcowy)

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 17 marca 2014 6 stron CitiWeekly Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja Oczekujemy przyspieszenia wzrostu produkcji przemysłowej w lutym do 6,1% r/r z

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 15 (338), 03.02.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 15 (338), 03.02.2015 r. -paź-4 -paź-4 6-lis-4 -lis-4 -lis-4 7-lis-4 4-gru-4 -gru-4 8-gru-4 5-gru-4 -sty-5 8-sty-5 5-sty-5 -sty-5 9-sty-5 BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ;

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat obecnej i przyszłych decyzji dotyczących polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja wciąż niska. Gospodarka i Rynki Finansowe. Polska. 9 grudnia stron

CitiWeekly. Inflacja wciąż niska. Gospodarka i Rynki Finansowe. Polska. 9 grudnia stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 9 grudnia 2013 6 stron CitiWeekly Inflacja wciąż niska W tym tygodniu poznamy kolejny odczyt inflacji - naszym zdaniem wzrost cen konsumentów ustabilizował się w listopadzie

Bardziej szczegółowo

raport miesięczny styczeń 2015

raport miesięczny styczeń 2015 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie. 1

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie. 1 Zespół Analiz Ekonomicznych: Marta Petka - Zagajewska. Główny Ekonomista tel. (22) 585 24 61 marta.petka-zagajewska@raiffeisen.pl Dorota Strauch, CFA Analityk Rynków Finansowych (rynek walutowy) tel. (22)

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) Początek tygodnia na międzynarodowym rynku walutowym nie wniósł niczego nowego. Amerykańska waluta wciąż utrzymuje wypracowaną w ostatnich dniach, krótkoterminową

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 157 (282), 14.10.2014 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 157 (282), 14.10.2014 r. 8-lip- -lip- -lip- 9-lip- -sie- -sie- 9-sie- 6-sie- -wrz- 9-wrz- 6-wrz- -wrz- -wrz- 7-paź- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu: +8

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster w RPP wydłuża forward guidance EBC podnosi prognozy wzrostu PKB Fed czy zmiana w składzie Fed wpłynie na tempo cięcia QE? Polityka RPP opóźni spadki kursu EURPLN Kontynuacja poprawy koniunktury na początku

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Czy należy bać się spowolnienia w Chinach? 2015/10/07

Czy należy bać się spowolnienia w Chinach? 2015/10/07 Czy należy bać się spowolnienia w Chinach? 2015/10/07 W ostatnich miesiącach silny wpływ na rynki finansowe miały obawy przed znaczącym spowolnieniem chińskiej gospodarki oraz spekulacje na temat terminu

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r.

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r. Gospodarka i Rynki Finansowe 31 sierpnia 2015 r. 6 stron CitiWeekly Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA Biorąc pod uwagę oczekiwany przez nas wzrost inflacji i wciąż wysoki wzrost gospodarczy w 2016

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie. 1 BIULETYN DZIENNY, :05

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie. 1 BIULETYN DZIENNY, :05 BIULETYN DZIENNY, 2016-08-23 09:05 Zespół Analiz Ekonomicznych: Marta Petka - Zagajewska. Główny Ekonomista tel. (22) 347 75 95 marta.petka-zagajewska@raiffeisen.pl Mateusz Namysł Analityk Rynków Finansowych

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Druga połowa będzie lepsza? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 lipca 2014 6 stron

CitiWeekly. Druga połowa będzie lepsza? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 lipca 2014 6 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 28 lipca 2014 6 stron CitiWeekly Druga połowa będzie lepsza? Pod koniec tygodnia poznamy najnowszy wynik indeksu koniunktury w przemyśle (PMI). Zachowanie wskaźników

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) Wtorek na krajowym rynku przyniósł stosunkowo wyraźne osłabienie złotego, na które z punktu widzenia sytuacji technicznej już od kilku dni coraz wyraźniej się

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 31 (354), 05.03.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 31 (354), 05.03.2015 r. -lis- -gru- 9-gru- 6-gru- -gru- -gru- 6-sty- -sty- -sty- 7-sty- -lut- -lut- 7-lut- -lut- -mar- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 181 (306), 01.12.2014 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 181 (306), 01.12.2014 r. -sie- -wrz- 8-wrz- -wrz- -wrz- 9-wrz- 6-paź- -paź- -paź- 7-paź- -lis- -lis- 7-lis- -lis- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu: +8

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Grecja na pierwszym planie. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 22 czerwca 2015 r. 7 stron

CitiWeekly. Grecja na pierwszym planie. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 22 czerwca 2015 r. 7 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 22 czerwca 21 r. 7 stron CitiWeekly Grecja na pierwszym planie W rozpoczynającym się tygodniu wszelkie publikacje danych zejdą na drugi plan, a uwaga inwestorów będzie skoncentrowana

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym charakteryzował się osłabieniem amerykańskiej waluty. Można założyć, że impulsem do takiego ruchu były zdecydowanie lepsze

Bardziej szczegółowo

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie. 1 BIULETYN DZIENNY, :20

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie. 1 BIULETYN DZIENNY, :20 Zespół Analiz Ekonomicznych: Marta Petka - Zagajewska. Główny Ekonomista tel. (22) 347 75 95 marta.petka-zagajewska@raiffeisen.pl Mateusz Namysł Analityk Rynków Finansowych (rynek giełdowy i surowcowy)

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Czas na lepsze dane? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 17 sierpnia 2015 r. 7 stron

CitiWeekly. Czas na lepsze dane? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 17 sierpnia 2015 r. 7 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 17 sierpnia 21 r. 7 stron CitiWeekly Czas na lepsze dane? Na najbliższe dni zaplanowano serię publikacji istotnych danych z polskiej gospodarki. W porównaniu z oczekiwaniami

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik VIII 2012 VII 2013 VIII 2013 Sprzedaż detaliczna, r/r Sprzedaż detaliczna 5,8 % 4,3 % 3,4 % Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach bieżących

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) Początek tygodnia przyniósł umocnienie amerykańskiej waluty. W zasadzie w przeważającej mierze wynikało to z sytuacji technicznej, która po dwóch ostatnich

Bardziej szczegółowo

Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP

Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ e-mail: Analizy.Makro@pkobp.pl MAKRO: KOMENTARZ 05 lipca 2010 Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP 1. Wyniki czerwcowej projekcji PKB i inflacji Wg wyników najnowszej

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu 2015 r. ukształtował się na poziomie minus 0,5 % r/r

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade USDCHF

Fundamental Trade USDCHF Fundamental Trade USDCHF W związku z ostatnimi bardzo burzliwymi wydarzeniami na rynku szwajcarskiej waluty warto poświęcić większą uwagę temu przypadkowi, gdyż mimo potężnej aprecjacji CHF w czwartek

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 51 (374), 09.04.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 51 (374), 09.04.2015 r. -gru- 7-sty-5 -sty-5 -sty-5 8-sty-5 -lut-5 -lut-5 8-lut-5 5-lut-5 -mar-5 -mar-5 8-mar-5 5-mar-5 -kwi-5 8-kwi-5 BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie. 1

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie. 1 Zespół Analiz Ekonomicznych: Marta Petka - Zagajewska. Główny Ekonomista tel. (22) 585 24 61 marta.petka-zagajewska@raiffeisen.pl Dorota Strauch, CFA Analityk Rynków Finansowych (rynek walutowy) tel. (22)

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Bardzo dobre dane z gospodarki za I kw. Gospodarka i Rynki Finansowe. 18 maja stron

CitiWeekly. Bardzo dobre dane z gospodarki za I kw. Gospodarka i Rynki Finansowe. 18 maja stron Gospodarka i Rynki Finansowe 18 maja 2015 8 stron CitiWeekly Bardzo dobre dane z gospodarki za I kw. Rozpoczynający się tydzień przyniesie serię publikacji danych makroekonomicznych. W przypadku wynagrodzeń,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

Jeszcze nie koniec wzrostów na giełdzie w Indiach? 11 grudnia, 2014 r.

Jeszcze nie koniec wzrostów na giełdzie w Indiach? 11 grudnia, 2014 r. Jeszcze nie koniec wzrostów na giełdzie w Indiach? 11 grudnia, 2014 r. Od początku roku główny indeks na giełdzie w Indiach S&P BSE SENSEX wzrósł o ok. 30%, co doprowadziło go do najwyższego poziomu w

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Obroty w handlu zagranicznym - GUS Według danych GUS, pomimo trudności w handlu z krajami Europy Wschodniej (w I-X 2015 r. wartość polskiego

Bardziej szczegółowo

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie. 1 BIULETYN DZIENNY, :05

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie. 1 BIULETYN DZIENNY, :05 Zespół Analiz Ekonomicznych: Marta Petka - Zagajewska. Główny Ekonomista tel. (22) 347 75 95 marta.petka-zagajewska@raiffeisen.pl Mateusz Namysł Analityk Rynków Finansowych (rynek walutowy) tel. (22) 347

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 18-25.11.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Według danych GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec października br. ukształtowała się na poziomie 8,2

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Podczas czwartkowej aukcji Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii OK0116 (16,9 mld PLN), PS0416 (19,6 mld PLN) i OK0716 (12,6 mld PLN) o łącznej wartości 49,1

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.) Wczorajszy dzień nie zmienił znacząco aktualnej sytuacji na głównych parach, choć w porównaniu z poprzednimi widać było już nieco więcej nerwowości. Dotychczas

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 14 (337), 29.01.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 14 (337), 29.01.2015 r. -paź- 7-paź- -lis- -lis- 7-lis- -lis- -gru- 8-gru- -gru- -gru- 9-gru- -sty- -sty- 9-sty- 6-sty- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu:

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. RPP i EBC bez zmiany polityki. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 5 maja stron

CitiWeekly. RPP i EBC bez zmiany polityki. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 5 maja stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 5 maja 2014 5 stron CitiWeekly RPP i EBC bez zmiany polityki Oczekujemy, że na majowym posiedzeniu RPP nie zmieni parametrów polityki pieniężnej. Jednocześnie nie spodziewamy

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł pierwsze, poważniejsze umocnienie dolara od kilku dni. Przez większość minionego tygodnia dolar taniał, czemu pomagały

Bardziej szczegółowo

/$ NBP EBC WIBOR 3M 10Y

/$ NBP EBC WIBOR 3M 10Y Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 2 stycznia 214 7 stron CitiWeekly Coraz szybszy wzrost, a inflacja wciąż niska Najbliższe dni przyniosą już ostatnią serię publikacji danych potrzebnych do oceny wzrostu

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 28 października 2014 r. Perspektywy dla gospodarki:

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 czerwca 2012 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 8,10 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania

Bardziej szczegółowo