Raiffeisen Forecaster

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raiffeisen Forecaster"

Transkrypt

1 W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja czyli co pokażą dane o PKB? Jedną z najważniejszych majowych publikacji będą dane o PKB za I kw., które skonfrontują faktyczną kondycję polskiej gospodarki z oczekiwaniami opartymi w dużej mierze na miesięcznych wskaźnikach dla poszczególnych sektorów. W połowie miesiąca poznamy tzw. szybki szacunek, natomiast pod jego koniec znana będzie szczegółowa struktura wzrostu. Warto zauważyć, że ostatnia rewizja ścieżki wzrostu PKB przez GUS oraz pozytywne zaskoczenia w danych miesięcznych (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, PMI) przyczyniły się do wyraźnego przesunięcia konsensusu publikowanego przez Bloomberga z 2,9% (wg ankiety marcowej) do 3,2% (wg ankiety kwietniowej). Taki odczyt oznaczałby tylko kosmetyczne spowolnienie gospodarki wobec wzrostu odnotowanego w IV kw. na poziomie 3,3%. Chcąc zbadać zasadność rewizji rynkowych oczekiwań oraz możliwość zaskoczenia odczytem w górę lub w dół przedstawiamy wskazania naszych indeksów RLI (Raiffeisen Leading Indicator). Konsumpcja prywatna Dynamika konsumpcji prywatnej prawdopodobnie pozostała stabilna. Oszacowanie RLI sugeruje nieznaczne przyspieszenie tempa konsumpcji do 3,1% z 3,0% r/r odnotowanego w kwartale IV. Tym samym wpisuje się ona w tempo odnotowywane od pięciu kwartałów wahające się w przedziale 3,0-3,2%. Wykres 1.Dynamika konsumpcji prywatnej vs. wskaźnik RLI. Źródło: Raiffeisen Polbank, GUS.

2 Realny wzrost konsumpcji wspierany był przez pogłębiającą się deflację, która średnio w I kw. ukształtowała się na poziomie - 1,5% r/r (wg CPI). Czynnik ten w połączeniu z umiarkowanym wzrostem zatrudnienia oraz przyzwoitym wzrostem wynagrodzeń przyczynił się do zwiększenia siły nabywczej gospodarstw domowych. Średnie tempo realnego funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 6,8% r/r, najwyższym od IV kw r. (wtedy dynamika konsumpcji prywatnej plasowała się na poziomie 5,8% r/r). Wydaje się zatem, że wzrost możliwości dokonywania zakupów był wyraźnie większy od faktycznego wzrostu konsumpcji, co prawdopodobnie było efektem ostrożności konsumentów i dalszego zwiększania stopy oszczędności. Taką tezę potwierdza badanie koniunktury konsumenckiej GUS, według którego bieżący optymizm wśród konsumentów pogorszył się w I kw. br. w porównaniu z kwartałem poprzednim, pomimo wyraźnie lepszej oceny własnej sytuacji finansowej. budowlanemu, a inwestycje napędzała dodatkowo sprzedaż samochodów z tzw. kratką, których zakup firmy mogły odliczyć od podatku. Handel zagraniczny Poprawa kondycji gospodarki strefy euro, a przede wszystkim Niemiec oraz silny spadek cen ropy naftowej znacząco wpłynęły na kształtowanie się handlu zagranicznego w I kw. Pierwszy z wymienionych czynników przyczynił się do wyraźnego przyspieszenia dynamiki eksportu. Wskaźnik RLI wskazuje na wzrost rzędu 7,2% r/r wobec 5,6% w IV kw. Wykres 3. Dynamika eksportu i importu vs RLI. Inwestycje Imponujące tempo inwestycji utrzymujące się przez cały zeszły rok mogło być trudne do utrzymania na początku tego roku. Wskaźnik RLI wskazuje na uplasowanie się tempa nakładów brutto na środki trwałe w okolicy 3% r/r wobec 8,6% w IV kw. Wykres 2. Dynamika nakładów brutto na środki trwałe vs RLI. Źródło: Raiffeisen Polbank, GUS. Wiele wskazuje na to, że aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw pozostawała na wysokim poziomie, co potwierdza również badanie kondycji tego sektora przez NBP. Inwestycjom sprzyjają rekordowo niskie stopy procentowe, wciąż relatywnie wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych (które de facto uległo obniżeniu w I kw. z uwagi na silny wzrost inwestycji na przestrzeni 2014 r.) oraz korzystna perspektywa dla gospodarki przekładająca się na pozytywne oczekiwania co do kształtowania się popytu. Dodatkowo inwestycje wspierał sektor budowlany, któremu sprzyjały dobre warunki pogodowe. Wydaje się zatem, że spowolnienie dynamiki inwestycji będzie miało efekt czysto statystyczny wynikający z wysokiej bazy pierwszego kwartału zeszłego roku, kiedy wystrzeliła ona do 11,4%, podczas gdy jeszcze pod koniec 2013 r. kształtowała się na poziomie zaledwie 3%. Wtedy to również korzystne warunki pogodowe sprzyjały sektorowi Źródło: Raiffeisen Polbank, GUS. Z uwagi na znaczny udział w strukturze importu ropy i produktów ropopochodnych (powyżej 10%), silny spadek jej cen przyczynił się do wyraźnej poprawy terms of trade Polski i wpłynął na obniżenie wartości importu przy utrzymującym się popycie na dobra importowane. Według oszacowania wskaźnika RLI dynamika importu mogła spowolnić w okolice 5% wobec 9,5% w poprzednim kwartale. Takie ukształtowanie eksportu i importu wskazywałoby na dodatnią kontrybucję eksportu netto (około 1,5 p. proc.) i mogłoby sprawić dużą niespodziankę w danych o wzroście PKB, którego głównym motorem zgodnie z oczekiwaniami ma pozostać

3 popyt wewnętrzny. Na dodatnią kontrybucję eksportu netto wskazują zarówno dane GUS, jak i NBP za styczeń oraz luty. Podsumowanie Wskaźniki RLI sugerują, że dane o wzroście PKB za I kw. mogą zaskoczyć pozytywnie, a źródłem tego zaskoczenia może być handel zagraniczny i dodatnia kontrybucja eksportu netto. Wskaźniki - choć obarczone znaczną niepewnością - sugerują przyspieszenie wzrostu gospodarczego w pobliże 4% r/r, przy wzroście popytu wewnętrznego na poziomie około 2,5% (w zależności od przyjętego tempa konsumpcji publicznej) oraz kontrybucji eksportu netto około 1,5 p. proc. Taki odczyt plasowałby się znacznie powyżej wyniku za IV kw., jak i naszych oraz rynkowych prognoz (sięgających od 2,9% do 3,7%). Choć jesteśmy sceptyczni, co do możliwości takiego przyspieszenia gospodarki już w I kw. tego roku, to część wskazań indeksów pokrywa się z naszymi oczekiwaniami. Oszacowanie RLI dotyczące wzrostu konsumpcji prywatnej jest niemal zgodne z naszą prognozą wynoszącą 3,0%. Również spowolnienie tempa inwestycji wydaje się bardzo prawdopodobne z uwagi na efekty statystyczne, o których pisaliśmy już wcześniej. Naszym zdaniem zasięg tego spowolnienia powinien być jednak płytszy, a wzrost inwestycji powinien uplasować się na poziomie około 5%. Wysoce prawdopodobna wydaje się niespodzianka po stronie eksportu netto, w związku z czym wbrew naszej wcześniejszej prognozie nie oczekujemy, aby wzrost PKB uplasował się poniżej 3%.

4 Co przyniosą publikacje w maju? Bilans opublikowanych w kwietniu danych z polskiej gospodarki w relacji do towarzyszących im oczekiwań wskazuje na remis pomiędzy pozytywnymi zaskoczeniami, a rozczarowaniami, z lekkim wskazaniem na korzyść tych pierwszych. Powyżej założeń uplasowały się wyniki produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej, czy wynagrodzeń. Co istotne skala tych zaskoczeń nie była marginalna i np. w przypadku wynagrodzeń czy produkcji przemysłowej sięgnęła 1,5pp. Na przeciwległym biegunie, a więc plasując się poniżej rynkowego konsensusu, znalazły się odczyty zatrudnienia i produkcji budowlanej (w ich przypadku rozczarowanie było jednak marginalne), a także indeksu PMI, który jednak i tak pozostał w pobliżu swoich 12-sto miesięcznych maksimów. Ponieważ pozytywne niespodzianki były większe niż skala rozczarowania po stronie danych plasujących się poniżej konsensusu, serię kwietniowych odczytów określić można mianem kontynuacji passy optymistycznych danych z Polski sugerujących na dalsze przyspieszenie dynamiki PKB. Na ile to przyspieszenie było silne już w połowie maja pokażą pierwsze dane o PKB, które na koniec miesiąca GUS wzbogaci o informacje o strukturze wzrostu gospodarczego i wynikach jego poszczególnych komponentów. Przy umiarkowanej prognozie 3,0% r/r sądzimy, że jeśli dane zaskoczą, to raczej wyższym od założeń odczytem. Pewnym przybliżeniem, na ile silne może być pozytywne zaskoczenie danymi o PKB będą wyniki rachunku obrotów bieżących za marzec. Potwierdzenie naszych założeń o utrzymaniu solidnej nadwyżki na saldzie handlowym (ponad 700 mln EUR) uprawdopodabniałoby istotne ograniczenie negatywnej w 2014r. kontrybucji do wzrostu PKB ze strony eksportu netto. Zakładamy, że informacjom o utrzymaniu co najmniej 3%- owego wzrostu gospodarczego towarzyszyć będzie napływ optymistycznych wyników gospodarki za pierwszy miesiąc II kwartału. Oczekujemy utrzymania ożywienia w przetwórstwie przemysłowym, które nadal powinno korzystać z poprawiającej się koniunktury w strefie euro, a zwłaszcza w Niemczech. Pewną niewiadomą pozostają dla nas wyniki budownictwa (nasza prognoza jest bardziej pesymistyczna od konsensusu), ale tu w naszej ocenie powrót do wyższych dynamik pozostaje jedynie kwestią czasu i oderwania od wysokiej bazy z minionego roku. Ze względu na przesunięcie w zakupach wielkanocnych (z kwietnia w ubiegłym roku na końcówkę marca w tym roku) zakładamy, że słabszy wynik niż w marcu odnotować może sprzedaż detaliczna, ale tu do jej stopniowych wzrostów w kolejnych miesiącach z jednej strony prowadzić powinna kontynuacja ożywienia na rynku pracy (utrzymanie silnych ponad 6%-owych dynamik realnego funduszu płac), a z drugiej stopniowe zanikanie sięgającej obecnie ponad 3% deflacji cen koszyka sprzedaży detalicznej. Wskaźnik (%, r/r) Data publikacji Prognoza RBPL Konsensus wg Reutersa* Odczyt z minionego okresu Inflacja CPI 14 (czwartek) -1,3-1,2-1,5 Podaż pieniądza M3 14 (czwartek) 8,2 8,5 8,8 PKB (IQ, tzw szybki odczyt) 15 (piątek) 3,0 3,3 3,3 Saldo rachunku obrotów bieżących 15 (piątek) 803, ,0 116,0 (mln EUR, marzec) Eksport (%, marzec) 15 (piątek) 10,8 11,4 10,7 Komentarz Dane szczegółowe poznamy 29 maja Możliwa najwyższa nadwyżka w historii Import (%, marzec) 15 (piątek) 6,1 7,0 3,7 Początek odbicia w cenach ropy zdejmuje presję z wyników importu Inflacja bazowa 15 (piątek) 0,2 0,3 0,2 Zatrudnienie (w przedsiębiorstwach) 19 (wtorek) 1,1 1,1 1,1 Po ostatniej korekcie ocen zatrudnienia w indeksie PMI wyższy odczyt byłby sporą niespodzianką Wynagrodzenia (w przedsiębiorstwach) 19 (wtorek) 3,2 3,4 3,2 Ubiegłomiesięczny wysoki wynik raczej skutkiem czynników jednorazowych Produkcja przemysłowa 20 (środa) 5,8 6,0 8,8 Pomimo spadku indeksu PMI jego komponent obrazujący poziom produkcji pozostaje stabilny od ostatnich 3 miesięcy Produkcja budowlana 20 (środa) 3,1 5,9 2,9 Ceny producentów 20 (środa) -2,1-2,2-2,4 Sprzedaż detaliczna 20 (środa) 1,6 1,1 3,0 Zakupy Wielkanocne koncentrowały się raczej w marcu, stąd ciążyć może efekt świąt Bezrobocie (%) 22~29 11,2 11,2 11,7 Min. Pracy szacuje bezrobocie na 11,3% *Konsensus prognoz eksportu, importu, produkcji budowlanej, PPI, sprzedaży i bezrobocia wg gazety Parkiet

5 POLITYKA PIENIĘŻNA W POLSCE RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp Bankierzy centralni często powtarzają, że dobra polityka pieniężna powinna być nudna. Wydaje się, że do takiej dewizy może obecnie stosować się RPP. Majowe posiedzenie Rady nie przyniosło ani większych emocji, ani zmian zarówno po stronie stóp procentowych, jak i retoryki gremium. Komunikat towarzyszący decyzji poddano jedynie marginalnym zmianom w stosunku do stwierdzeń z minionego miesiąca. Rada w dalszym ciągu oczekuje, że przyspieszenie wzrostu gospodarczego, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz ożywienie koniunktury w strefie euro ograniczają ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim terminie. Podczas konferencji potwierdzone zostały niejako oczekiwania rynku dotyczące kształtowania się ścieżki stóp procentowych w długim terminie. Marek Belka przyznał, że Rada nie wprowadzi do swoich komunikatów forward guidance mówiącego o przewidywanym horyzoncie utrzymywania stóp na obecnym poziomie, gdyż prawdopodobnie wykraczałby on poza kadencję gremium (ta dobiega końca na początku 2016r.). W ocenie Prezesa, również niestabilna sytuacja w globalnej gospodarce nie sprzyja takiej formie komunikacji z rynkiem. Ponadto zarówno Marek Belka jak i obecny na konferencji Jan Winiecki sugerowali, że koniunktura w gospodarce globalnej w najbliższym czasie nie będzie sprzyjać presji inflacyjnej, w związku z czym stopy procentowe prawdopodobnie pozostaną na niskim poziomie przez dłuższy czas, a w długim horyzoncie można oczekiwać, że ich poziom będzie niższy w porównaniu z ich historycznym przebiegiem. Pogląd taki wpisuje się również w nasze długoterminowe prognozy, które zakładają że stopy procentowe powinny stabilizować się docelowo na poziomie około 3,5%. Niższy poziom stóp procentowych w Polsce powinien częściowo wynikać również z konwergencji krajowej gospodarki do gospodarek rozwiniętych. A te zdaniem J. Winieckiego mogą przez lata doświadczać niskich stóp z uwagi na wolniejszy wzrost gospodarczy, starzenie się społeczeństw oraz wzrost stopy oszczędności. Podobnie jak miesiąc wcześniej M. Belka bardzo krótko odniósł się do kwestii kursu walutowego powtarzając, że RPP nie ma żadnych konkretnych oczekiwań co do jego poziomu i jego fluktuacje nie wywołują w gremium zaniepokojenia. Cierpliwa obserwacja rynku przez Radę wydaje się jak najbardziej uzasadniona biorąc pod uwagę, że znaczna część umocnienia złotego w stosunku do euro została już zniwelowana. Ponadto wpływ poziomu kursu walutowego na gospodarkę powinien być rozpatrywany w długim terminie, a nie przez pryzmat krótkoterminowych ruchów. Widać, iż stabilizacja stóp procentowych sprzyja wydłużeniu horyzontu dla analizowanych przez Radę scenariuszy dotyczących rozwoju sytuacji w gospodarce polskiej oraz światowej. Majowa konferencja, jak i komunikat Rady nie wniosły w zasadzie nowych informacji, a raczej potwierdziły jej dotychczasowe i zgodne stanowisko, że stopy procentowe najprawdopodobniej pozostaną bez zmian co najmniej w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jest to zgodne z naszą prognozą, iż do pierwszych podwyżek dojdzie dopiero w II półroczu 2016r., a dokładny termin pierwszej podwyżki będzie determinowany przede wszystkim przez kształtowanie się tempa inflacji oraz perspektyw dla wzrostu gospodarczego. Stopa bazowa w Polsce - podsumowanie Obecna stopa procentowa 1,50% Faza cyklu Wait and see Prognoza (12M) 1,50% Ryzyko dla prognozy Zbilansowane Kierunek najbliższej zmiany stopy Podwyżka Termin najbliższej zmiany stopy III - IV Q 2016

6 POLITYKA PIENIĘŻNA NA ŚWIECIE EBC trzyma kurs Europejski Bank Centralny nie zmienił parametrów polityki pieniężnej w kwietniu. Główna stopa procentowa nadal wynosi 0,05%, a wielkość comiesięcznych zakupów aktywów została utrzymana na poziomie 60 mld euro. Choć dynamika akcji kredytowej pozostaje słaba, to w ostatnim czasie widać jej ożywienie, co spotkało się z zadowoleniem członków banku. Roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw (skorygowana o sprzedaż i sekurytyzację) wyniosła w lutym 2015 r. 0,3%, po 0,9% w styczniu, a w marcu utrzymała się na niezmienionym poziomie. Powoli, ale systematycznie rośnie również wielkość kredytów dla gospodarstw domowych, która odnotowała wzrost o 0,9% r/r w styczniu, 1,0% w lutym oraz 1,1% w marcu. Bank wyraził przekonanie, że wprowadzone środki polityki pieniężnej będą w dalszym ciągu przyczyniały się do przyspieszania akcji kredytowej. EBC pozytywnie ocenił również rozwój sytuacji w gospodarce wskazując na poprawę wskaźników koniunktury. W jego ocenie ożywienie gospodarki strefy euro będzie stopniowo przybierało na sile i powinno być wspierane przez coraz silniejszy popyt wewnętrzny. Pomimo ostatnich wzrostów inflacji (do 0,0% w marcu wobec -0,3% w lutym i -0,6% w styczniu), bank pozostaje ostrożny w formułowaniu oczekiwań odnośnie jej przebiegu mówiąc, że w najbliższych miesiącach pozostanie ona prawdopodobnie bardzo niska lub nawet ujemna. Dopiero w dalszej części roku oczekuje się jej przyspieszenia. Tymczasem w kwietniu gospodarka strefy euro wyszła z deflacji odnotowując dynamikę HICP na poziomie 0,0% r/r. Wzrost cen w notowaniach ropy na przestrzeni ostatniego miesiąca (brent wzrósł z około 55 dolarów do około 66 dolarów) zwiększył wyraźnie szansę na szybsze wejście inflacji w trend wzrostowy, co prawdopodobnie było jedną z przyczyn silnej przeceny obligacji na rynku europejskim (na rynkach bazowych, jak i bardziej ryzykownych). Poprawa wskaźników koniunktury ze strefy euro i wiara w nieco szybsze odbicie inflacji wywołały nawet spekulacje o możliwym wcześniejszym zakończeniu lub zmniejszeniu skali QE. Spotkały się one jednak ze zdziwieniem M. Draghiego i zostały one określone, jako zdecydowanie przedwczesne, choć możliwość pewnej modyfikacji polityki pieniężnej w przyszłości nie została jasno wykluczona. Niemniej M. Draghi potwierdził intencję EBC do kontynuowania skupu aktywów do września 2016 r. i podtrzymał, że może on zostać nawet przedłużony w razie potrzeby (czyli braku perspektyw powrócenia inflacji do celu w średnim terminie). Podczas konferencji dużo uwagi poświęcono również Grecji. Odnosząc się do tej kwestii Prezes Draghi podkreślił, że EBC jest w posiadaniu greckiego długo o wartości 110 mld euro (na początku marca 100 mld) i w dalszym ciągu musi stosować się do zasad, zgodnie z którymi wartość ekspozycji na jednego emitenta nie może przekroczyć 33% jego emisji (która wynosi obecnie około 320 mld euro). Dodał jednak, że aby mówić o specjalnym traktowaniu Grecji (tzn. większych zakupach greckich obligacji lub dalszym rozszerzeniu linii kredytowej dla greckich banków) niezbędne są wiarygodne perspektywy porozumienia pomiędzy tym krajem a przedstawicielami strefy euro. A tu mimo nieustannych starań w dalszym ciągu nie widać realnego terminu porozumienia (wcześniej spekulowano o 11 maja, jednak niedawno możliwość taką wykluczył szef eurogrupy). Kwietniowe posiedzenie EBC nie wniosło raczej wielu nowych informacji, ale zaintonowało, że przy stabilnych parametrach polityki pieniężnej sytuacja w strefie euro powinna zmierzać w pożądanym kierunku, tzn. wzrostu inflacji, przyspieszenia akcji kredytowej oraz poprawy sytuacji w gospodarce. Jednak o bardziej zadowalających rezultatach będzie można mówić prawdopodobnie dopiero w roku Póki co uważamy zatem za mało prawdopodobne, aby EBC zdecydował się na wcześniejsze zakończenie programu luzowania ilościowego lub jego modyfikację, tym bardziej, że wskaźniki makro ze strefy euro są jeszcze dosyć mieszane i nie wskazują jednoznacznie, aby ożywienie tej gospodarki przybierało wyraźnie na sile. Tym samym pomimo ostatniego silnego wzrostu rentowności długu krajów strefy euro oczekujemy, że QE w dalszym ciągu będzie wywierało presję na ich spadek, szczególnie w okresie letnim, który charakteryzuje się zmniejszoną podażą obligacji. Stopa bazowa w strefie euro - podsumowanie Obecna stopa procentowa 0,05% Bieżąca faza cyklu wait and see Prognoza (12M) 0,05% Ryzyko dla prognozy Późniejsze podwyżki Kierunek najbliższej zmiany stopy Wzrost Termin najbliższej zmiany stopy 2017 r.

7 Fed - czerwcowa podwyżka pozostaje w grze Na kwietniowym posiedzeniu Fed pozostawił stopy procentowe bez zmian. Decyzji tym razem nie towarzyszyła konferencja, więc wskazówek odnośnie do możliwego terminu pierwszych podwyżek stóp inwestorzy mogli doszukiwać się wyłącznie w opublikowanym komunikacie. Ten w zasadniczych kwestiach pozostał również niezmieniony. Władze monetarne nadal zapowiadają, że rozpoczną podwyżki stóp procentowych, gdy nastąpi dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy oraz pewny stanie się powrót inflacji do 2%-owego celu. Przedstawiana na poprzednich posiedzeniach deklaracja o tym, że do kwietnia stopy pozostaną bez zmian wygasła i w jej miejsce nie pojawiło się żadne nowe zapewnienie. Tym samym Fed nie wykluczył możliwości zacieśniania polityki pieniężnej już w czerwcu, czego część rynku mogła oczekiwać po rozczarowującym raporcie z rynku pracy za marzec oraz danych o PKB za I kw. Liczba nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym wzrosła we wspomnianym okresie o zaledwie 126 tys., co było najgorszym wynikiem od grudnia 2013 r. Gospodarka natomiast popadła praktycznie w stagnację odnotowując wzrost o zaledwie 0,2% kw/kw (zannualizowany). Było to jednak częściowo wynikiem czynników jednorazowych, takich jak niekorzystne warunki pogodowe oddziałujące negatywnie na inwestycje oraz strajki pracowników kilku portów zachodnich hamujące dodatkowo dynamikę eksportu, która i tak ucierpiała z powodu umocnienia dolara. Wpływ czynników przejściowych na dynamikę PKB dostrzegli również członkowie Fed, o czym można znaleźć wzmiankę w komunikacie. Ostatnia słabość gospodarki amerykańskiej jest naszym zdaniem chwilowa, a dynamika PKB w II kw. powinna już odbić w okolice 4%. Scenariusz utrzymania umiarkowanego wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach pozostaje również bazowym założeniem władz monetarnych. Ostatnie odbicie w cenach ropy daje podstawy do oczekiwań, że w średnim terminie inflacja powinna powrócić do 2- procentowego celu (zakładamy, że nastąpi to na początku 2016 r.). W związku z tym główną determinantą dla polityki pieniężnej w najbliższym czasie będą dane z rynku pracy. Fed wprawdzie nie konkretyzuje, co rozumie pod pojęciem dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy, jednak przyjmujemy, że określić można tak wzrost nowych miejsc pracy o co najmniej 200 tys. oraz spadek stopy bezrobocia o 0,1 p. proc. na miesiąc. Raport z rynku pracy za kwiecień potwierdził, że marcowy odczyt był raczej korektą silnych wzrostów zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy, niż odwróceniem pozytywnego trendu w sektorze, co podtrzymało jeszcze szanse na zacieśnianie polityki pieniężnej w czerwcu. W kwietniu zatrudnienie wzrosło o 223 tys., a stopa bezrobocia spadła do 5,4%. Jedynym pytaniem pozostaje zatem nie czy, a w którym miesiącu tego roku Fed podwyższy stopy. Choć dane, które otrzymaliśmy na przestrzeni ostatniego miesiąca w większości przemawiają za późniejszymi podwyżkami (we wrześniu), to ostatecznie decydujący w tej sprawie będzie raport z rynku pracy za maj, którym Fed będzie dysponował na posiedzeniu w czerwcu. Stopa bazowa w USA - podsumowanie Obecna stopa procentowa Przedział 0,00 0,25% Bieżąca faza cyklu wait and see Prognoza (12M) 2,00 Ryzyko dla prognozy Po stronie wolniejszych / późniejszych podwyżek Kierunek najbliższej zmiany stopy Wzrost Termin najbliższej zmiany stopy VI 2015 r.

8 kwi-12 sie-12 sty-13 cze-13 lis-13 kwi-14 wrz-14 lut-15 lip-15 gru-15 Raiffeisen Forecaster RYNEK WALUTOWY EURUSD korekta się przedłuża W ostatnich tygodniach w notowaniach kursu EURUSD zdecydowanie nie było widać reakcji na coraz bardziej niepokojące informacje nt. negocjacji ws. pomocy dla Grecji. Kolejny termin wyznaczony przez eurogrupę na zakończenie rozmów to 11 maja, jednak sam szef eurogrupy w ostatnich dniach sugerował, że nie uda się go dotrzymać. Mimo to eurodolar kontynuował dynamiczne wybicie w ramach korekty kilkumiesięcznych spadków i dotarł już nad 1,13. Głównym źródłem tego ruchu była korekta dotychczasowej siły dolara, do której przyczyniała się słabość kolejnych danych makroekonomicznych. W ostatnich tygodniach w oczach inwestorów wręcz przekreśliły one szanse na zmianę stóp procentowych w USA w czerwcu, bo to w tym kontekście postrzegane są obecnie dane napływające z USA (Fed wyraźnie zaznaczył, że jest to główny determinant decyzji, które będą podejmowane ze spotkania na spotkanie, nie zaś z Historia Maksimum 12M 1,3992 V 2014 Minimum 12M 1,0456 III 2015 Teraz Aktualny kurs 1,1210 Prognoza 1M (średnia) 1, M (koniec okresu) 1,0000 wyprzedzeniem, tak jak to było w przypadku forward guidance przy wygaszaniu programu QE). Pomimo wahań z ostatnich tygodni kierunek naszej prognozy pozostaje bez zmian, a obecną sytuację traktujemy jedynie jako wydłużenie korekty siły dolara. Główne podstawy naszej prognozy w średnim terminie bowiem się nie zmieniły: nadal uważamy, że Fed podniesie stopy procentowe jeszcze w tym roku, a więc znacznie wcześniej niż zrobi to EBC, który z kolei kontynuuje łagodzenie polityki pieniężnej poprzez program QE. W efekcie oczekujemy, że w dalszej części roku trend spadkowy EURUSD zostanie ponowiony i para wyznaczy nowe minima w drodze na psychologiczną barierę 1,0. 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 EURUSD Prognoza EURUSD EURPLN nowe minima i korekta Skala kwietniowych spadków kursu EURPLN okazała się znacznie większa niż oczekiwaliśmy i dotarła pod psychologiczną barierę 4,0. Choć póki co ruch ten nie okazał się trwały, para zachowuje potencjał do ponowienia spadków i wyznaczenia kolejnego minimum po tym jak w kwietniu dotarła do poziomu 3, najniższego od niemal 4 lat. Chwilowo siłę złotego zaburzyła wyprzedaż na krajowym rynku obligacji skarbowych, która miała miejsce w ślad za podobnym ruchem na rynkach zachodnioeuropejskich (w tym niemieckim). Kontynuacja programu QE w strefie euro raczej nie będzie jednak sprzyjać trwałemu zwrotowi na rynku obligacji, w związku z czym czynnik ten nie powinien już szkodzić złotemu. Polska waluta pozostaje głównie pod wpływem nastrojów za granicą, co jest jednak możliwe dzięki jasnym sygnałom z RPP. Rada sugeruje, że do końca swojej kadencji nie zmieni stóp i wyraźnie dystansowała się też od wcześniejszych spekulacji, że siła złotego skłoni ją do powrotu do obniżek stóp. Naszym zdaniem rzeczywiście takiej reakcji RPP nie zobaczymy i nadal uważamy, że NBP ewentualnie mógłby użyć interwencji na rynku walutowym, jednak ostatnia korekta siły złotego zdecydowanie zmniejszyła szanse nawet na taki ruch. W efekcie uważamy, że w wyniku ostatnich zmian obniżył się i poszerzył zakres wahań w jakim EURPLN będzie się znajdował w najbliższych miesiącach. Nadal uważamy, że możliwy jest powrót pary bliżej 4,15 w dalszej części roku, co niezmiennie przypisujemy oczekiwanym przez nas podwyżkom stóp procentowych w USA, które rynek powinien zacząć wyceniać wraz z trwałą poprawą najważniejszych wskaźników makro dla tego kraju. Oczekiwane przez nas podwyżki stóp procentowych w USA będą czynnikiem negatywnym dla złotego z uwagi na niemały, 9%-owy udział amerykańskich inwestorów na krajowym rynku obligacji. Z drugiej strony pozytywnym i silnym impulsem na korzyść złotego pozostaje skup aktywów w strefie euro. Został on już co prawda w dużej mierze zdyskontowany, co zwiększa przestrzeń do reakcji na zmianę oczekiwań odnośnie stóp w USA, jednak perspektywa odmiennej polityki pieniężnej w strefie euro i USA pozostaje w naszej ocenie czynnikiem bilansującym się w średnim terminie, co powinno przełożyć się na jedynie przejściowe

9 kwi-12 sie-12 sty-13 cze-13 lis-13 kwi-14 wrz-14 lut-15 lip-15 gru-15 kwi-12 sie-12 sty-13 cze-13 lis-13 kwi-14 wrz-14 lut-15 lip-15 gru-15 Raiffeisen Forecaster osłabienie złotego w momencie zmiany nastawienia rynków odnośnie stóp w USA. Jednocześnie warto obserwować sytuacje polityczną. W krótkim terminie potencjalnym ryzykiem pozostają negocjacje z Grecją i konflikt na Ukrainie, choć obecnie obie kwestie nie wpływają negatywnie na wycenę polskiej waluty. Pewnym źródłem nerwowości, choć raczej przejściowym będą wybory parlamentarne w Polsce zaplanowane na październik. Wpływ tego wydarzenia na złotego może być jednak drugorzędny i łatwo zniesiony w razie silnych trendów za granicą. Podsumowując, sądzimy, że EURPLN pozostanie w najbliższych tygodniach w szerokim (odpowiadającym wciąż wysokiej zmienności) zakresie wahań i może zarówno wracać pod 3,90, jak i nad 4,10. Widzimy natomiast spore ryzyko dla naszej prognozy 4,15 na cała druga połową roku i możemy ją w najbliższym czasie dostosować, zwłaszcza w razie kolejnego ataku EURPLN na poziomy pod 4,0. 4,45 Historia Maksimum 12M 4,3983 XII 2014 Minimum 12M 3,9650 IV 2015 Teraz Aktualny kurs 4,06 Prognoza 1M (średnia) 4,02 12M (koniec okresu) 4,12 4,35 4,25 4,15 4,05 3,95 USDPLN wyłamanie z trendu Przedłużająca się korekta umocnienia dolara, przy silnym złotym spowodowała wyłamanie kursu USDPLN z trendu wzrostowego, w którym pozostawał on od połowy ubiegłego roku. Dno korekty wyznaczone w maju znalazło się przy 3,55 najniższym poziomie od początku tego roku, po tym jak w marcu para niemal dotarła do bariery 4,0. Pomimo silniejszej niż zakładaliśmy korekty wzrostów, nie uważamy, że jest to koniec silnego dolara i podobnie jak w przypadku kursu EURUSD, na bazie oczekiwanych przez nas podwyżek stóp w USA w dalszej części roku spodziewamy się ponowienia EURPLN Prognoza EURPLN dotychczasowych ruchów. Nadal oczekujemy więc wyznaczenia nowych kilkuletnich maksimów pary i przetestowania poziomu 4,0. Dotychczasowa silna korekta może natomiast zmniejszyć zakres docelowych wzrostów, które jak zakładaliśmy dotrzeć mogą nad 4,30. Kluczowe dla skali wzrostów będą przede wszystkim notowania eurodolara, a więc to czy ponowione zostaną spadki tej pary i czy pokonają psychologiczną barierę 1,0. 4,30 Historia Historia Maksimum 12M 3,9620 III 2015 Minimum 12M 3,3525 VI 2014 Teraz Aktualny kurs 3,63 Prognoza 1M (średnia) 3,62 12M (koniec okresu) 4,12 4,10 3,90 3,70 3,50 3,30 3,10 2,90 USDPLN Prognoza USDPLN

10 kwi-12 sie-12 sty-13 cze-13 lis-13 kwi-14 wrz-14 lut-15 lip-15 gru-15 Raiffeisen Forecaster CHFPLN ponownie mocniejszy frank Zapoczątkowane w lutym korekcyjne spadki kursu EURCHF wyhamowały w połowie kwietnia tuż nad poziomem 1,02. Para nie wróciła jednak na długo na wyższe poziomy i po chwilowym wybiciu nad 1,05 obecnie ponownie kieruje się na poprzednie minima. Sprzyja temu wyraźne pogorszenie sentymentu na rynkach, które skutkowało przeceną na europejskich rynkach akcji i obligacji. Najnowsze dane z bilansu SNB pokazują, że szwajcarskie władze monetarne reagują na umocnienie franka zwiększając interwencje. Ich efekt jest jednak nieporównywalny do solidnego minimum 1,20 wyznaczonego w poprzednich latach. Z jednej strony inwestorzy mogą już nie wierzyć w determinację i skuteczność SNB, a z drugiej sam bank złagodził swoje podejście do interwencji i choć powtarza gotowość do ich przeprowadzania, to jednak z pewnością nie w takiej skali jak w poprzednich latach. Mimo to można oczekiwać, że im bliżej 1,0, tym bardziej SNB będzie aktywny na rynku. Jednocześnie ponieważ nie uważamy, że obecna przecena na rynkach to początek trwałej zmiany sentymentu, także presja na umocnienie franka powinna wyhamować. Co istotne interwencje na rynku walutowym to nie jedyne narzędzie SNB. Może on sprowadzić stopy procentowe na jeszcze bardziej ujemne poziomy dodatkowo zmniejszając atrakcyjność inwestycji we franku. Co ciekawe, w ubiegłym miesiącu SNB rozszerzył listę instytucji, które obowiązywać będzie ujemna stopa procentowa przy lokowaniu u niego środków. Biorąc pod uwagę powyższe narzędzia, utrzymujemy naszą prognozę powrotu EURCHF ponad 1,05 i ruchu w stronę 1,10 w dalszej części roku, choć widzimy spore ryzyko przejściowych okresów silniejszego franka, w tym pogłębienia jego umocnienia w krótkim terminie. Silny frank, przy dodatkowo nieco słabszym złotym przełożył się na ponowne wybicie kursu CHFPLN nad poziom 3,90. Tym samym para pozostaje w kanale bocznym od dołu ograniczanym okolicami 3,80-3,85, a od góry 3,95-4,0. Najbliższe miesiące powinny przynieść jeszcze utrzymanie kursu w tym zakresie i dopiero pod koniec roku widzimy szanse na trwalsze próby zejścia pod 3,80. Historia Maksimum 12M 4,8129 I 2015 Minimum 12M 3,3525 VI 2014 Teraz Aktualny kurs 3,92 Prognoza 1M (średnia) 3,87 12M (koniec okresu) 3,74 4,65 4,45 4,25 4,05 3,85 3,65 3,45 3,25 CHFPLN Prognoza CHFPLN

11 Prognozy i dane krótkookresowe gospodarka Polski Inflacja (r/r) Ceny producentów (r/r) Płace w sekt. przeds. (r/r) Prognozy krótkookresowe rynki finansowe Fundusz płac Bezrobocie realny (r/r) Produkcja przemysłowa (r/r) Stopa procentowa NBP ,2% -1,0% 4,8% 5,3% 12,5% 4,5% 2,50 PKB (kwartalne, r/r) Inwestycje (kwartalnie, r/r) ,3% -1,8% 3,5% 4,0% 12,0% 1,8% 2,50 3,5 8, ,2% -2,1% 3,5% 4,5% 11,8% 2,4% 2, ,3% -1,5% 3,5% 4,6% 11,7% -1,9% 2, ,3% -1,6% 3,4% 4,6% 11,5% 4,2% 2,50 3,3 9, ,6% -1,3% 3,8% 5,3% 11,3% 1,7% 2, ,6% -1,6% 2,7% 4,3% 11,4% 0,3% 2, ,0% -2,7% 3,7% 5,9% 11,5% 8,1% 2,00 3,1 8, ,4% -2,8% 3,6% 6,4% 12,0% 1,6% 2, ,6% -2,8% 3,2% 6,2% 12,0% 5,0% 2, ,5% -2,4% 4,9% 7,7% 11,7% 8,7% 1,50 3,0 5, ,3% -2,1% 3,7% 6,3% 11,2% 5,8% 1,50 Średnio w miesiącu EUR/PLN USD/PLN) EUR/USD GBP/PLN) CHF/PLN WIBOR 1M WIBOR 3M LIBOR USD 3M EURIBOR 3M ,02 3,62 1,110 5,58 3,87 1,63 1,65 0,56 0,00-0, ,05 3,93 1,030 5,63 3,86 1,63 1,65 0,70 0,00-0, ,05 3,97 1,020 5,65 3,82 1,63 1,68 0,78 0,00-1, ,10 4,06 1,010 5,75 3,83 1,63 1,68 0,87 0,00-1, ,15 4,15 1,000 5,85 3,84 1,63 1,70 0,95 0,00-1, ,15 4,22 0,983 5,87 3,82 1,63 1,70 1,03 0,05-1, ,15 4,29 0,967 5,90 3,80 1,65 1,75 1,12 0,05-1, ,15 4,37 0,950 5,93 3,77 1,65 1,75 1,20 0,00-1, ,15 4,37 0,950 5,93 3,77 1,65 1,75 1,37 0,00-1,00 Prognozy długookresowe gospodarka Polski e 2015f 2016f PKB mld zł 1437,4 1553,6 1615,9 1662,1 1728,7 1782,8 1870,4 PKB mld USD 477,6 524,3 496,7 526,2 548,1 443,6 0,0 PKB mld EUR 359,9 376,6 386,5 396,0 413,0 426,5 458,4 PKB, %, r/r, wzrost nominalny 6,9 8,1 4,0 2,9 4,0 3,1 4,9 PKB %, r/r, wzrost realny 3,7 4,8 1,8 1,6 3,4 3,5 3,4 Spożycie Indywidualne, %, r/r, wzrost realny 2,5 3,0 1,0 0,8 3,1 3,2 3,5 Inwestycje, %, r/r, wzrost realny -0,4 9,3-1,5-0,4 9,2 7,3 5,5 Produkcja przemysłowa, % r/r 9,0 7,5 0,8 2,4 3,5 6,0 7,0 Stopa bezrobocia na koniec roku 12,3 12,5 13,4 13,4 11,7 10,1 9,2 Stopa bezrobocia avg 12,1 12,4 12,8 13,5 12,3 10,7 9,7 Płace brutto w sektorze przedsiębiorstw, r/r 3,3 5,0 3,4 2,9 3,7 4,2 4,8 Inflacja, % r/r średniorocznie 2,6 4,3 3,7 0,9 0,0-0,4 1,3 Inflacja %r/r na koniec okresu 3,1 4,6 2,4 0,7-1,0 1,0 1,7 Źródło: Prognozy Raiffeisen Bank Polska S.A. wyróżnione są żółtym kolorem. Prognozy dotyczące krajów innych niż Polska sporządzono przy współpracy Raiffeisen Research RZB Group. Historyczne dane oraz dane do wykresów: GUS, MF, NBP, Reuters, obliczenia własne. Prognozy mogą ulec zmianie w przypadku zmian założeń prognoz lub warunków rynkowych. LIBOR CHF 3M

12 Raiffeisen Polbank ul. Piękna Warszawa Departament Sprzedaży Rynków Finansowych Telefon: Faks: Dealing: Bydgoszcz tel.: (22) Gdańsk tel.: (22) Katowice tel.: (22) Kielce tel.: (22) Kraków tel.: (22) Lublin tel.: (22) Łódź tel.: (22) Poznań tel.: (61) Rzeszów tel.: (22) Szczecin tel.: (22) Toruń tel.: (22) Warszawa tel.: (22) Wrocław tel.: (22) Zielona Góra tel.: (22) Klauzula Ograniczenia Odpowiedzialności Raiffeisen Bank Polska SA: Niniejsza wiadomość została przesłana zgodnie z Pani/Pana zleceniem. Informujemy, że zgoda na otrzymywanie informacji może zostać w każdej chwili odwołana. Jeżeli nie życzy sobie Pani/ Pan dalszego otrzymywania materiałów przygotowanych przez Zespół Analiz Ekonomicznych Raiffeisen Bank Polska S.A (dalej: RBPL lub Bank) lub niniejszy materiał został wysłany na Pani/Pana adres przez pomyłkę, prosimy o przesłanie a o tytule "REZYGNACJA" na skrzynkę ową: Opracowanie to nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i zostało przesłane na podstawie ustnej zgody, która w każdej chwili może być odwołana. Ma ono charakter wyłącznie informacyjny. Powielanie bądź publikowanie go lub jego części bez pisemnej zgody Banku jest zabronione. Decyzja inwestycyjna w odniesieniu do papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji powinna być podjęta na podstawie opublikowanego prospektu emisyjnego lub kompletnej dokumentacji dla papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Bank nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela Klienta. Przed zawarciem każdej transakcji Klient powinien nie opierając się na informacjach przekazanych przez Bank określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych, a także w sposób niezależny ocenić czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko. Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej i nie jest związany ze świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego. Dokument, ani żadna z jego części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania. Opracowanie to nie zastępuje niezbędnych porad odnośnie zakupu lub sprzedaży papieru wartościowego, inwestycji lub innego produktu finansowego. Analiza oparta jest na informacjach publicznie dostępnych do jej sporządzenia nie wykorzystano żadnych informacji poufnych. Wyrażane opinie są niezależnymi opiniami Banku. W opracowaniu wykorzystano źródła informacji, które Bank uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wykresy i diagramy przestawione w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny oraz nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą. Informacje zawarte w tej publikacji są aktualne na datę utworzenia dokumentu i mogą ulec zmianie w przyszłości. Analitycy zatrudnieni przez RBPL nie są wynagradzani z tytułu konkretnych transakcji inwestycyjnych zawartych w związku z niniejszym opracowaniem. Wynagrodzenie autorów niniejszego raportu oparte jest na ogólnym zysku RBPL, który obejmuje między innymi przychody z bankowości inwestycyjnej i innych transakcji RBPL. W ogólności RBPL zabrania swoim analitykom i osobom raportującym do analityków dokonywania transakcji papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi przedsiębiorstwa, które jest przedmiotem opracowania analitycznego, o ile transakcja ta nie była wcześniej zaakceptowana przez właściwą jednostkę RBPL. RBPL wdrożył rozwiązania organizacyjne i administracyjne, włączając w to bariery informacyjne przeciwdziałające powstawaniu konfliktów interesów związanych z rekomendacjami.jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Klauzuli okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne na mocy obowiązujących przepisów prawa, postanowienie takie, o ile da się je oddzielić od pozostałych postanowień, może być pominięte z niniejszej Klauzuli, Postanowienie takie nie będzie w żaden sposób wpływać na legalność, ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz Strategia na 214 21 stycznia 214 Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB Uważamy, że pomimo ryzyk związanych głéwnie z reformą OFE, akcje nadal pozostają atrakcyjną inwestycją, szczegélnie poréwnując z

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin

Bardziej szczegółowo

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE.

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE. MAGAZYN FINANSOWO-INWESTYCYJNY DLA POCZATKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH INWESTORÓW NUMER 1 (2) 2015 PRICE ACTION TRADERA HISTORIA FED INWESTYCJE alternatywne OUTLOOK 2015 FOREX MISSISSIPPI Bańka finansowa CARRY

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Bartłomiej Krzych Analiza działań Szwajcarskiego Banku Narodowego w latach 2011-2015

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 12(46) 17 grudnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Na łamach bieżącego, jakby nie patrzeć,

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r.

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r. Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w r. Departament Stabilności Finansowej we współpracy z Oddziałami Okręgowymi Warszawa, wrzesień 214 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2006 rok Spis treści 1. Uwagi metodologiczne... 4

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Witamy w naszej corocznej prognozie dla gospodarki globalnej W roku 2009 inwestorzy powinni być przygotowani na to, iż w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo