Analiza kształtowania się kursów wybranych walut na rynku kantorowynl"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza kształtowania się kursów wybranych walut na rynku kantorowynl""

Transkrypt

1 ITI!' 573 Sabina Denkowska Barbara Podolec Kinga Szymanowicz Michał Woźniak Katedra Statystyki Analiza kształtowania się kursów wybranych walut na rynku kantorowynl" 1. Wprowadzenie Rynek kantorowy w Polsce wchodzi w skład krajowego rynku walutowego, Kształtowanie się notował\ walut w kantorach załeży od: sytuacji na światowym rynku walutowym, międzybankowego rynku walutowego, przepisów prawnych, konkurencji, działania prawa popytu i podazy itp, Od trzech łal zauwazalna jest wyraźna spadkowa tendencja liczby kantorów w Polsce, Rynek walutowy jest w wysokim stopniu konkurencyjny, Z danych sprawozdawczości wynika, że liczba kantorów dzhdających w Polscc zmniejszyla się w ciągu trzech lat o ok, 1400 placówek, Według stanu na dzieli 30 VI 1997 L działały w Polsce 3553 kantory, Najwięcej kantorów funkcjonowało w 1993 L i wówczas ich liczba wynosiła 4961, Od tego roku zaznacza się spadek liczby kantorów, W pewnym stopniu wplynęła na to nowa ustawa z dnia 2 XII 1994 L, zgodnic z któnj banki stracily (od marca '.) prawo prowadzenia kantorów, Zlikwidowanie kantorów bankowych bylo znaczące dla liczby tych placówek działających w Polsce, Świadczą o tym następujące Arlykul zastal opracowany na podstawie lematu statutowego nr 73/KS/2/97/S pl. "Analiza ksztallowhnia sil( kll1'sów wybranych walut na rynku kantorowym". Kierownik tematu: prof. AE dr hab. M. Woźniak. Zespól: dr hab. B. Podolce, dr K. Szymnnowicz, mgr S. Denkowska,

2 I Sabilla Dellkowl'ka, Barbara Podo/ec, Killga SzymallolVicz, Michał Woilliak liczby: na 4781 kantorów dzialających w Polsce w 1994 r prowadzily banki, co stanowi ok. 24%. Biorąc pod uwagę przestrzenne rozmieszczenie kantorów w Polsce, zauważa się względny wzrost liczby placówek kantorowych w województwach położonych przy zachodniej granicy, a jednocześnie ogólny spadek liczby kantorów w Polsce. Średnia marża w kantorach, stanowiąca ich glówny przychód, wynosiła w ł997 r.: 1,42% dla USD, 1,85% dla marki niemieckiej, 1,57% dla funta brytyjskiego. Na korzyść obrotów w kantorach wpływa znaczny wzrost ruchu turystycznego, a także handel przygraniczny (ostatnio nieco slablh)cy). Jednocześnie Ministerstwo Finansów i Narodowy Bank Polski, prowadząc politykę tzw. plynnego kursu zlotego wobec znaczących walut światowych, mogą wplywać na dzialalność kantorów zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, co daje kantorom dużą swobodę dzialania. Na kantorowym rynku walutowym są realizowane operacje kupna i sprzedaży walut według określonej ceny. Cena ta wynika m.in. z sytuacji na międzynarodowym rynku walutowym i międzybankowym rynku krajowym, z konkurencji ornz działania prawa popytu i podaży. Każdy kantor autonomicznie ustala cenę danej waluty (na podstawie ceny sprzedaży i ceny zakupu). W związku z tym obserwuje się różnice między kantorami pod względem proponowanej ceny dla każdej będącej w obrocie waluty (przyjęcie losowego charakteru tych różnic wydaje się w pełni zasadne). 2. Reiacie kursów walut na rynku kantorowym Na podstawie powyższych uwag można sformulować pytanie dotyczące struktury kantorów pod względem oferowanej ceny zakupu i sprzedaży danej waluty lub wartości marży. Strukturę tę należy rozważać pod względem położenia, zróżnicowania, asymetrii i splaszczenia. Do tego celu można wykorzystać znane w statystyce miary. Wartości tych miar są obliczane dla ka ż dego dnia, w którym prowadzono notowania kursów walut. W związku z tym nasuwa się pytanie: jakimi tendencjami w czasie charakteryzują się interesujące nas miary? Na uwagę zaslugują także relacje między ceną zakupu i ceną sprzedaży danej waluty czy danej grupy walut. W badaniach empirycznych wykorzystano notowania cen zakupu i sprzedaży dwóch walut: marki niemieckiej (DEM) i dolara amerykańskiego (USD). Za podstawę badat\ przyjęto te kantory, dla których notowania sq zamieszczane w dzienniku "Rzeczpospolita". Notowania są rejestrowane przez "Notoria-Serwis" w Warszawie o godzinie Badaniami objęto okres od 19 III 1996 r. do 31 XII 1997 r. Dane dotyczą 33 kantorów: Bytom Express, Elbhlg Silvant, Odatlsk Conti, OdalIsk Max, Odynia Transfer. Kazimierza W. Dom Towarowy, Kraków Baksy. Kraków Floriatlska 34, Lublin Peowiaków 8/1, Nowy Sącz Borys, Poznml Oawronik, Rzeszów

3 Analiza ksztaltowania się kursów wybranych walut". I Hotel, Rzeszów płk. Lisa Kuli, Stalowa Wola Okulickiego, Szczecin Darex, Szczecin Jupiter AS, Świnoujście KNL, Świnoujście A&Z, Warszawa Banknot, Warszawa Grochowska 144, Warszawa pl. Hallera, Warszawa Hotel Warszawa, Warszawa Hoża 5/7, Warszawa Inżynierska, Warszawa Krakowskie Przedmieście, Warszawa Manhatan, Warszawa Marymont, Warszawa Max "MarcPol", Warszawa Piękna 11, Warszawa Słowackiego 45, Warszawa Targowa 23, Warszawa Kasa PKO BP, Warszawa PKO SA. Podstawę analizy kursów walut stanowi kostka danych o wymiarach K. C. T, gdzie K oznacza liczbę kantorów, C - cechy charakteryzujące kursy walut, a także inne cechy kantorów (np. lokalizację: duże miasto, centrum miasta, lotnisko; typ własności: PKO BP, prywatny), T oznacza czas. Weźmy pod uwagę najprostszy przypadek, gdy na osi kantorów znajduje się jeden wybrany kantor, a na osi czasu jeden dzień. Podstawową informacją będą wówczas ceny zakupu i sprzedaży poszczególnych walut w tym dniu. Jeżeli na osi kantorów znajdzie się więcej niż jeden kantor, np. zbiór kantorów położonych w określonej jednostce terytorialnej, możliwe staje się wówczas przeprowadzenie analizy kursów walut (bądź jednej wybranej waluty) w tej zbiorowości. Posłużyć się wówczas można charakterystykami liczbowymi opisującymi zbiór kantorów ze względu na przyjętą cechę. Z grupy przeciętnych interesująca jest średnia cena zakupu (bądź sprzedaży), np. dolara amerykańskiego w danym dniu, mediana, a także modalna. Z grupy miar zmienności istotną informację wniesie rozstęp, odchylenie standardowe oraz współczynnik zmienności ceny zakupu (sprzedaży) określonej waluty. Uzupełniającą rolę w prowadzonej analizie stanowią miary asymetrii i koncentracji. W wyniku takiego badania poznajemy strukturę zbiorowości ze względu na kształtowanie się w wybranym dniu np. ceny zakupu USD, ceny sprzedaży USD, marży USD (lub innych walut). Zauważmy, że interesujących informacji (z punktu widzenia klienta) o grupie kantorów może dostarczyć różnica między minimalną ceną sprzedaży a maksymalną ceną zakupu, jeśli jest dodatnia. Inne znaczenie ma różnica między minimalną ceną zakupu a maksymalną ceną sprzedaży. Jej wartość wzrasta w okresach braku stabilności na rynku walut. Inaczej przedstawiają się metody i możliwości badawcze kursów walut, gdy na osi kantorów wybieramy jeden element i obserwujemy go w dłuższym okresie. Wówczas do dyspozycji prowadzącego badanie stoją metody z zakresu dynamiki zjawisk. Taka analiza dynamiki ceny zakupu i sprzedaży wybranych walut może prowadzić do ciekawych spostrzeżeń i wniosków. Rozszerzając zakres badania z jednego kantoru do zbioru kantorów w określonym przedziale czasu, zwielokrotniają się możliwości badawcze. Możliwa staje się analiza porównawcza struktury zbiorowości (charakterystyk liczbowych) w okresach (momentach) czasu; obserwowanie oraz badanie zmian zachodzących w poziomie określonej cechy charakteryzującej kursy walut, a także zastosowanie różnorodnych metod z zakresu analizy przekrojowo-czasowej w celu wykrycia prawidłowości zachodzących na rynku walut.

4 Sabina Dellkowska, Barbara Podo/ec, Michał Woiniak Poddany badaniu statystycznemu zbiór 33 kantorów omówiono ze względu na kształtowanie się kursów dwóch podstawowych walui: dolara amerykańskiego i marki niemieckiej. Są nimi więc: cena zakupu i sprzedaży USD, cena zakupu i sprzedaży DEM. Na podstawie tych danych określono dwie kolejne cechy charakteryzujące poszczególne kantory. Są nimi: marża USD i marża DEM. Powyższe informacje o każdym kantorze zarejestrowano dla 441 dni w okresie od 19 III 1996 l'. do 31 XII 1997 r. Analizę kursów walut przeprowadzono dwuetapowo. W pierwszym etapie omówiono zbiór kantorów za pomocą charakterystyk liczbowych w każdym dniu oddzielnie. W drugim etapie poddano ocenie zmiany wartości wybranych miar w kolejnych dniach badanego okresu. Do analizy zmian w czasie pr zyjęto : średnią arytmetyc z ną, modalną, minimalną oraz maksymalną wartość kursu. Przed przystąpieniem do analizy kształtow a nia się kursów walut w czasie zwróćmy uwagę na pewne charakterystyczne cechy zbioru analizowanych kantorów. Warto podkreślić, że średnie ceny zakupu USD w wielu kantorach kształtują się na tym samym poziomie, gdy współczynnik zmienności jest stosunkowo niski i nie przekracza 10%. Podobne s postrzeżenia można odnieść do ksztaltowania się średnich cen sprzedaży USD. Należy zwrócić uwagę, że warszawskie kantory tworzą dość zwartą grupę pod względ e m średnich cen zakupu oraz sprzedaży USD. Ich marża charakteryzuje się także niewielkim zróżnicowaniem w porównaniu z pozostałymi kantorami w różnych miastach Polski. Podobne spostrzeżenia odnoszą się do kantorów według średnich cen zakupu, sprzedaży oraz marży marki niemieckiej. Niewielkie zróżnicowanie kursów obu walut w poszczególnych kantorach upoważnia do przeprowadzenia analizy ich kształtowania się na podstawie wartości średnich. Na rys. l przedstawiono dynamikę średniej dziennej ceny zakupu i sprzedaży USD dla 33 kantorów od 16 III 1996 r. do 31 XII ł997 r. Podobnie na rys. 2 przedstawiono przebieg w czasie średnich kursów zakupu i sprzedaży DEM. Zauważmy, że rysunki te ilustrują równocześnie kształtowanie się w czasie średniej marży obu walut dla zbioru rozpatrywanych kantorów. Wraz z upływem czasu marża wyraźnie powiększa się. Analiza porównawcza obu rysunków wskazuje na różnice w przebiegu kursów USD i DEM. O ile przebieg średnich cen zakupu i sprzeda ży marki niemieckiej jest d o ść nieregularny, z wieloma okresami o spadkowej oraz zwyżkowej tendencji obu cen o różnym tempie ich zmian, o tyle w przypadku kształtowania się cen dolara zauważa się wyraźną trwałą tendencję wzrostową. W celu określenia tempa zmian w kursie dolara amerykm\skiego, oszacowano parametry liniowego równania trendu dla średniej ceny zakupu USD w okresie od 19 III 1996 r. do 31 XII 1997 r. Równanie to ma postać y = = 0,0023t + 2, E, o statystycznie istotnych parametrach na poziomie istotności et = 0,05 i w spó łczynniku determinacji R' = 0,9555. Średnie tempo wzrostu eny zakupu za 100 USD wynosiło zatem 23 grosze w badanym okresie.

5 "'''' <> '" Co.!V o en "O 15 " P- o " " _. " ". '" n" Ę - '" E; N " ""..g <= N " a.. '" o tn <lS 96-()5.'S {) '-01 = 9& " I li 97.ro-o, I I oo.<l <)8 97-Os U-1S '-' '-' '" '",; N N o id o o N b o <:> :... o.. "'''' 0.'" o...g en- n O- " _. " '" O "., '". E " Ol.. '" N 16 ". <= "O " "O " O- N " '" C '" CI '" l'l D DS os S! "0 97-Q1-20 I U : QS-OS l:!. w 8 i'l i, i5 [ ". N '" " " e 5- " :s-.;;;. c. ;:: "'" "'" [ Ę

6 I Sabina Denkowska, Barbara Podolec, Killga Szymallowicz, Michał Woźniak Linię trendu obrazuje rys. 3. Zauważmy ponadto, że na rys. 3 przedstawiono nie tylko dynamikę średniej dziennej ceny zakupu USD (linia ciągła), lecz także modalnej (linia przerywana), minimalnej ceny zakupu USD (linia ciemnoszara) oraz maksymalnej ceny zakupu USD (linia jasnoszara). Przebieg wartości średniej pokrywa się w znacznej mierze z dynamiką modalnej. Minimalna i maksymalna wartość ceny zakupu USD w kolejnych dniach wyznacza ścieżkę przebiegu obu miar przeciętnych. Zauważmy, że w okresie od 19 JII 1996r. do 31 XII 1997 r. średnia cena zakupu oraz modalna kształtowały się na poziomie bliskim wartości maksymalnej ceny. Drugi okres, od 20 l 1997 l'. do 14 VII 1997 r., charakteryzuje się nieco odmiennym przebiegiem ceny zakupu USD. Tempo wzrostu ceny jest nieco wyższe, przy czym pojawia się dość często wyraźny wzrost wartości rozstępu. Trzeci okres, od 15 VII 1997 r. do 31 XII 1997 r., zapoczątkowaly powodzie w Polsce. Nastąpi! znaczny wzrost poziomu ceny zakupu. Rynek walutowy rozregulował się. Przy przemiennym wzroście i spadku ceny wystąpiły okresy bardzo wyraźnego wzrostu wartości rozstępu. Podobne dopasowanie trendu przeprowadzono dla dwóch podokresów: od 19 II11996 r. do r. oraz od r. do 14 VII 1997 r. W pierwszym okresie średnie, dzienne tempo wzrostu ceny zakupu za IDO USD wynosiło 13 groszy. W drugim okresie podwoił o się i osiągnęło 26 groszy dziennie. Na rys. 4 i 5 wprowadzono proste trendu, wygładzając w ten sposób przebieg średniej ceny zakupu USD. Nałeży dodać, że odchylenia od trendu mają charakter losowy i nie stwierdzono regularności zmian w kształtowaniu się ceny zakupu USD ro Y = R'= 0, > Z/3.10 Q) 7C!il ---':.. J. ",1U's ra --nin --f1lo( lirioł.lilr.l<rs) I Rys:3. Zakupy USD w okresie od 19 IJ[ 1996 r. do 31 XII 1997 r. Źródło: opracowanie własne.

7 Analiza kształtowania się kursów wybranych wał ut. " I W tabeli 1 zamieszczono zestawienie średnich miesięcznych kursów obu walut. Wzrost cen zakupu i sprzedaży wynika w znacznej mierze z inflacji. Postawiono zatem pytanie o realną wartość dolara amerykańskiego i marki niemieckiej. Czy wyrażając ich wartość w cenach stałych z marca 1996 r. nastąpił wzrost czy spadek kursu tych walut? Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie w badaniu uwzględniono wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych o podstawie stałej, od marca 1996 r. przez kolejne miesiące do października 1997 r. To była ostatnia informacja na ten temat dostępna w Biuletynie Statystycznym. Dokonano zatem odpowiednich przeliczeń za okres od marca 1996 r. do października 1997 l'. Na rys. 6 przedstawiono wykres średniej ceny zakupu oraz sprzedaży USD wyrażonych w cenach stałych z marca 1996 l'. Od marca 1996 r. do stycznia 1997 l'. ceny te oscylowały wokół 2,60 zł za 1 USD, z tym że od lipca do października 1997 l'. przekroc;zyły tę cenę. Od stycznia do maja 1997 l'. nastąpił wyraźny wzrost poziomu ceny dolara do 2,70 zł, by w sierpniu w znacznie szybszym tempie osiągnąć cenę na poziomie 2,90 zl. Potem nastąpił spadek realnej wartości dolara i we wrześniu cena zakupu kształtowała się nieco ponizej, a cena sprzedaży nieco powyżej 2,80 zł za 1 USD. Na rys. 7 przedstawiono kurs marki niemieckiej w cenach stałych z marca 1996 r. Zauważmy, że do listopada 1996 l'. średnia cena marki oscylowała wokół 1,70 zł, a okresowe zmiany poziomu cen miały kierunek zgodny ze zmianami cen dolara. Od grudnia 1996 r. ceny spadły poniżej 1,60 zł za 1 DEM i dalsza dynamika poziomu cen marki zupełnie różni się od dynamiki cen dolara. Kształtowanie się kursów walut w kantorach jest uzależnione od wielu czynników, z których ważną rolę odgrywają m.in.: - sytuacja na światowym rynku walutowym, - poziom rozwoju polskiej gospodarki, - polityka Narodowego Banku Polskiego, - nastroje i wydarzenia polityczne, - polityka uczestników tzw. rynkowej gry walutowej. Wszystkie wymienione czynniki stanowią tło dla realizacji procesów wymiany w kantorach. Ciekawe wydaje się prześledzenie tych ekonomiczno -politycznych uwarunkowań kształtowania się kursów walut w czasie. Postanowiono dokonać analizy notowań dolara i marki dla 1997 r., w którym dają się zauważyć zdecydowanie większe wahania kursów niż w 1996 l'. Rok 1996 zakończył się sytuacją bardzo korzystną dla dolara amerykańskiego. Jego dobra relacja w stosunku do marki niemieckiej była efektem kilku czynników, takich jak: - przygotowania do wprowadzenia nowej waluty euro, co prawdopodobnie osłabi markę, - korzystna sytuacja gospodarcza USA, - różnice w poziomie oprocentowania między USA a Niemcami.

8 I Sabina Denkawska, Barbara Podolec, Kinga Szymanowicz, Michał Woźniak lcd 2m 200 zl 2i'J y" 0, ,5966 R'; Ir. kts... fltx!jro --tm --"", --LH!r:k.ts) Rys. 4. Zakupy USD w okresie od 19 III 19961'. do r. Żródlo : oprncowanie wlasne.,.,... y III ,9453 R'= u. 2." i!! 6ltdnI1o.n. -modalna! j "., UWowt('r. ku) I Rys. 5. Zakupy USD w okresie od r. do 14 VII 1997 r. Źródło: oprncowanie wlasne. "'"

9 AI/aliza ksztallowal/ia się kllrsów wybral/yeh waliit". I 3.00 r , "'-\; t ff---' I zl :7""=t' h--::;;"""5_:;:;;;;;:::::;-='{l::::= ; -zakup l-sprzedat 2.50 i!l i!l._ m i!l i!l i!l i;, m m m m m m m m m m u " u m ' l N " '" u u < 8 E.!... E.. :!.. J!! ł! ł -.!." u " '!l q E ] u i U m m U T.l Rys. 6. USD W cenach z marca Źródło: opracowanie własne. 2.00, , t " 1.' zl " _._ u ł i!l $ i!l i!l i!l m m l!i b u." " l "li E. " D! <; E ]. o ". n o m m < i;, u u. 1. E " E a Rys. 7. DEM W cenach z marca 1996 r. Źródło: opracowanie własne.

10 I Sabina Denkawska, Barbara Padalec, Kinga Szymanowicz, Michał Woiniak Tabela 1.. Średnie miesięczne kursy USD i DEM Rok i miesiąc USD DEM zakup sprzedaż zakup sprzedaż 1996 III 2,569 2,590 1,738 1,749 IV 2,606 2,628 1,735 1,746 V 2,662 2,683 1, VI 2,701 2,723 1,768 1,780 VII 2,703 2,725 1,795 1,806 VIII 2,714 2,735 1,83 1 1,843 IX 2,762 2,786 1,836 1,850 X 2,804 2,827 1,835 1,848 XI 2,800 2,828 1,852 1,869 XII 2,831 2,872 1,826 1, I 2,905 2,945 1,814 1,841 II 3,006 3,044 1, III 3,056 3,094 1,802 1,827 IV 3,095 3,136 1,808 1,835 V 3,139 3,189 1,842 1,873 VI 3,204 3,254 1,856 1,886 VII 3,352 3,429 1,87 1 1,917 VIII 3,449 3,5 14 1,87 1 1,909 IX 3,427 3,490 1,914 1,949 X 3,382 3,462 1,922 1,967 XI 3,45 l 3,540 1,987 2,041 XII 3,486 3,571 1,959 2,010 Źródło: obliczenia własne. Odnośnie do polskiej zlotów ki 1996 r. charakteryzowal się pewną stabilizacją. Tempo dewaluacji ksztaltowalo się na poziomie 12,77% i przekraczało o jeden punkt wcześniejsze ustalenia. Interwencje NBP byly małe, a w drugim półroczu nie występowały wcale, pozostawiając kształtowanie się kursów walut silom rynkowym. Notowania amerykańskiego dolara do japońskiego jena wahały się, by wreszcie ostatniego dnia 1996 r. osiągnąć relację: l USD = 116,4 jena. Był to najkorzystniejszy kurs dolara do jena od 45 miesięcy. W połowie stycznia cena dolara kształtowała się na poziomie 1,61 marki i była najwyższa od czerwca 1994 r. Nadal o wzroście wartości dolata decydowały informacje o dobrej sytuacji gospodarki amerykańskiej i spekulacje na temat ni edoskona lości przygotowywanej nowej europejskiej waluty. W styczniu 1997 r. obserwowano aprecjację zlotego, która była glównie efektem napływu inwestorów zagranicznych na polski rynek papierów skarbowych, Wzmocnienie złotówki nie miało w tym czasie uzasacjnienia w istniejącej sytuacji ekonomicznej - ani w bilansie handlu zagranicznego, ani w innych rodzajach transakcji.

11 Analiza kształtowania się kursów wybranych walut... I Na przełomie stycznia i lutego 1997 r. dolar utrzymywał wysoki kurs w stosunku do jena japol\skiego i marki niemieckiej. Decydował o tym lepszy niż w Niemczech, Japonii czy Szwajcarii stan gospodarki amerykatlskiej. Wzrostowi notowal\ dolara wobec jena sprzyjał też brak działatl interwencyjnych centralnego banku Japonii. W czerwcu relacje: dolar - marka - frank francuski były nadal rezultatem informacji i komentarzy dotyczących terminu wejścia w życie europejskiej unii walutowej. Amsterdamski szczyt Unii Europejskiej i spotkanie przywódców grupy G7 w Denver to wydarzenia mające olbrzymi wpływ na sytuację rynków walutowych. Decyzje Unii Europejskiej potwierdzające terminowe wejście w życie unii walutowej pociągnęły za sobą spadek kursu marki niemieckiej w Europie do poziomu naj niższego od czterech miesięcy. Jeśli chodzi o polską złotówkę, to warto powiedzieć, że dalsza jej aprecjacja była dziełem inwestorów zagranicznych, natomiast sytuacja wewnętrzna kraju nie odgrywała w tej dziedzinie większej roli. Tymczasem na przełomie czerwca i lipca 1997 r. dolar kosztował 1,7587 DEM, co było poziomem najwyższym od 40 miesięcy. Zarówno dolar, jak i marka drożały osiągając w NBP następujące ceny: l USD = 3,264 zł, 1 DEM = = 1,885 zł. Jednocześnie realny złoty również się wzmocnił. Na początku lipca 1997 r., w konsekwencji wycofania się zagranicznych inwestorów z polskiego rynku papierów skarbowych, wzrosła na walutowym foreksie podaż złotego, co osłabiło polską walutę. Spadkowa tendencja wartości złotówki utrzymywała się dość długo. Katastroficzna lipcowa powódź przyczyniła się również do spadku wartości złotego, aż do poziomu niższego od oficjalnego parytetu. O wzrośnie notowar\ dolara i marki zdecydowały tym razem banki krajowe, które w obliczu narastajlicego zagrożenia powodziowego zwiększyły wymianę złotówki na waluty obce. O wyraźnym osłabieniu polskiej złotówki w połowie lipca świadczą następujące relacje: dolar osiągnął na fixingu NBP ccnę 3,499 zł, podczas gdy jego cena według notowatl koszyka 5 walut światowych powinna wynosić 3,3688 zł. Podobna była sytuacja marki niemieckiej - jej cena według koszyka walut powinna wynosić 1,8746 zł, tymczasem faktycznie była wyższa i kształtowała się na poziomie 1,949 zł. W efekcie długotrwałego osłabienia złotego doszło do zdeprecjowania polskiej waluty. Zmusiło to NBP do interwencji, polegające m.in. na sprzedaży dolarów, co miało na celu zapobieżenie głębszej dewaluacji złotówki. Przez pewien czas cena złotego w transakcjach NBP była niższa od parytetu. Dlatego też zarówno dolar, jak i marka charakteryzowały się w Polsce wyższą ceną niż wynikało to z ich notowm\ w stosunku do walut światowych. Według ocen ekspertów na deprecjację złotego miały głównie wpływ szybkie decyzje polskich banków, a nie inwestorzy zagraniczni. Z kol\cem lipca 1997 r. złotówka zaczęła nieco poprawiać swojll pozycję. Cena dolara w NBP wyniosła 3,438 zł, natomiast marki 1,872 zł. W podobny sposób następowały zmiany kursów walut w kantorach. W tym samym czasie kantory oferowaly ceny sprzedaży odpowiednio: dla dolara 3,4839 zł, a dla

12 I Sabina Denko\Vska, Barbara Padalec, Kinga SZYlIlanowicz, Michal Woźniak marki 1,9139 zł. Według opinii ekspertów, kurs złotego zależał zarówno od decyzji banku centralnego, jak i od posunięć inwestorów zagranicznych. Wpływy międzynarodowego rynku walutowego zostały zdominowane przez wydarzenia krajowe. Poprawę sytuacji złotówki spowodowały głównie: ingerencja banku centralnego oraz powrót zagranicznych klientów na polski rynek skarbowy. NBP swymi działaniami neutralizował skutki powodzi, przejawiające się poważnymi załamaniami na rynku walutowym. Decyzje NBP koncentrowały się głównie na zwiększeniu rynkowych stóp procentowych. W konsekwencji winna nastąpić poprawa kursu złotówki, prowadząca do ewentualnej aprecjacji polskiej waluty. W tym samym czasie zauważono osłabienie marki, które zależy od zwiększającego się prawdopodobieństwa terminowego wprowadzenia nowej, przewidywanej jako słaba, waluty euro. Na rynek wal nt w Europie, USA i Japonii mają również wpływ wahania kursów walut azjatyckich. Załamania notowań indonezyjskiej rupii spowodowały osłabienie japoliskiego jena wobec dolara, marki, franka szwajcarskiego i brytyjskiego funta. Wahania kursów walut azjatyckich odbijają się głównie na pozycjijena, gdyż Japonia jest bardzo zaangażowana gospodarczo na obszarze Azji. Koniec sierpnia 1997 l'. został zdominowany przez finansowe wydarzenia w Azji Połndniowo-Wschodniej. Spadły tam kursy wielu walut, m.in.: malezyjskiego ringgita, indonezyjskiej rupii, singapurskiego dolara i południowokorem\skiego wona. Fakt ten wpłynął na pozycję japol\skiego jena, a pośrednio również na kurs amerykańskiego dolara. Osłabienie pozycji jena, zauważalne już wcześniej, zostało jeszcze powiększone przez sytuację na rynku azjatyckim. W ciągu kilku dni cena dolara wynosząca 117,1 jena wzrosła do 121 jenów. Obok spadku kursów walut azjatyckich o osłabieniu jena zdecydowały informacje o pogorszeniu stanu gospodarki japońskiej. Rozwiały się również nadzieje na zwiększenie stóp procentowych w Japonii. Zwiększyły się natomiast szanse na podniesienie stóp procentowych w Niemczech, co natychmiast wzmocniło pozycję marki. Cena dolara wyższa niż 1,80 marki spadła do poziomu 1,799 marki. Psychologiczna granica 1,80 marki, uważana dotąd za dolny poziom kursu dolara wobec marki, zaczęla być traktowana przez część uczestników wymiany rynkowej jako górny poziom kursu dolara. Trwająca z początkiem września dobra passa marki i jej relacje do dolara spowodowały chwilowy spadek wartości zlotego..tuż w połowie września złotówka odzyskala swoją siłę, zyskując w NBP podczas jednego tygodnia 5,25 groszy wobec dolara. Była to najwyższa tygodniowa podwyżka zlotego od grudnia 1995 l'. Wzrostowa tendencja kursu złotego, trwająca przez cały wrzesiel\ 1997 r., była wynikiem m.in. zwiększonego popytu zagranicznego na polskie obligacje. Sytuacja po wyborach stała się bardziej wyraźna, na rynku międzybankowym rosły obroty, inwestorzy zagraniczni kupowali polską walutę. Zbyt szybkie umacnianie się złotego zostało przyhamowane przez interwencyjne zakupy NBP. Mimo tej interwencji tempo aprecjacji złotówki stale rosło, głównie z powodu ciągłego napływu zagranicznych inwestorów. Dopiero czterokrotne w ciągu jednego tygodnia interwencyjne zakupy dolara dokonane

13 Analiza ksztalto'l,vania się kursów wybranych walut... I przez NBP zahamowały tempo wzrostu kursu złotego. Należy zaznaczyć, że ta wrześniowa i październikowa aprecjacja złotówki nastąpiła po dość długim okresie jej deprecjacji w czasie lipcowej katastrofy powodziowej w 1997 r. Na przełomie października i listopada 1997 l'. nierównowaga na światowym rynku walutowym została zapoczątkowana przez sytuację na giełdach w Hongkongu i Tokio. Wyprzedaż amerykat\skiego dolara następowała równocześnie ze spadkiem jego wartości w stosunku do marki. Dolar osiągnął cenę 1,72 DEM. Sytuacja ta wpłynęła na zwiększenie zakresu spekulacji na polskim rynku. Cena dolara wzrosła do 3,56 zł, po czym spadła do 3,45 zł i wreszcie ustaliła się na poziomie ok. 3,5 zł, natomiast cena marki przekroczyła 2 zł. Osłabienie złotego jest rezultatem traktowania polskiego rynku jako rynku o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym. W ten sposób każdy kryzys dotyczący innego rynku o podobnym stopniu ryzyka ma swoje odbicie również na polskim rynku. Krach gieldowy w Hongkongu okazał się na tyle silny, że pogorszył sytuację nie tylko na rynkach walutowych rozwijających się krajów Azji Południowo-Wschodniej, lecz także w krajach Ameryki Łacińskiej oraz Europy Środkowej i Wschodniej. Na krachu azjatyckim zyskały niektóre waluty Europy Zachodniej, takie jak: marka, frank szwajcarski i funt brytyjski. Azjatycki krach spowodował deprecjację złotówki. Zarówno dolar, jak i marka kosztowały w ostatnim tygodniu października 19971'. więcej niż to wynikało z szacunków NBP. W pierwszej dekadzie listopada '. obserwowano osłabienie złotego w stopniu nie notowanym od połowy lipca. Zarówno dolar,jak i marka zdrożały w NBP, natomiast kantory zareagowały na tę podwyżkę z pewnym opóźnieniem. W połowie listopada '. dolar był naj droższy od ponad dwóch lal. Jego relacja do japońskiego jena wynosiła: l USD = 126 jenów. Sytuacja japońskiej waluty jest w dużym stopniu zależna od siły korem\skiego wona. Gospodarka korem\ska - szósta co do wielkości obrotów handlowych na świecie - ma wpływ na gospodarkę Japonii. Przykładowo, dewaluacja wona powodując potanienie eksportu Korei jest niekorzystna dla eksportu.t aponii, konkurencyjnego dla Korei z powodu podobnego asortymentu towarów i tych samym rynków zbytu. Cały listopad '. upłynął poci znakiem kryzysu walut Azji Południowo -Wschodniej. Kurs jena w stosunku do dolara jeszcze się pogorszył, osiągając 128 jenów, czyli relację naj gorszą od pięciu lal. Odnośnie do polskiej złotówki listopaci charakteryzował się tendencją osłabiania się polskiej waluty w stosunku do koszyka walut. Na azjatyckim kryzysie walutowym naclal zyskiwał dolar, przekraczając w pierwszym tygodniu grudnia wartość 130 jenów. Przyczyniły się do tego - oprócz sytuacji walut azjatyckich - wysokie tempo wzrostu gospodarczego i spadek bezrobocia w USA. Tymczasem na polskim rynku dały się zauważyć jedynie krótkotrwałe wahania kursów, będące rezultatem spekulacji wywoływanej przez inwestorów zagranicznych, a podtrzymywanej przez polskie banki. W połowie g1'lldnia dolar w NBP nadal drożał i osi!)gnął cenę 3,548 zł, natomiast marka nadal taniała aż clo 2,002 zł. Spadkowa tendencja marki była zauważalna przez ok. 4 tygodnie.

14 I Sabina DenkOlvska, Barbara Podolec, Kinga Szymanowicz, Michał Woźniak Podsumowując sytuację na polskim rynku walutowym w 1997 r., należy zwrócić uwagę na duży wpływ wydarzeń zagranicznych, takich jak: kryzys finansowy w Czechach, katastrofa powodziowa, krach giełdowy w Azji. Te wydarzenia spowodowały deprecjację złotego. NBP natomiast zmniejszył stopiel] interwencji, tolerując szersze granice zmian kursu walut. 3. Uwagi końcowe Opierając się na tendencjach zauważonych w 19971'., analitycy budują prognozy na rok następny. Według ich przewidywań trwający dwa lata wzrost wartości dolara dobiega kol]ca. Do obecnej pozycji dolara przyczynił się m.in. kryzys azjatycki, w wyniku którego większość walut tego regionu straciła w stosunku do dolara. W drugim półroczu 19971'., tj. od lipca do grudnia, spadek wartości walut Azji Południowo-Wschodniej kształtował się następująco: indonezyjska rupia straciła ok. 50%, koreański won - ok. 40%, tajlandzki bhat - 45%, malezyjski ringgit i filipińskie peso - 30%. Przewiduje się, że sytuacja tych walut nie będzie łatwa w 1998 l'. Prognozy dotyczące japońskiego jena nie są najlepsze. Ewentualne wzmocnienie tej waluty, przewidywane na dl'llgą połowę 19981'., zależy od wielu czynników mało przewidywalnych (od tempa wzrostu gospodarczego Japonii, działail japońskiego banku centralnego i od innych wydarzeil międzynarodowych). Najkorzystniejsze są prognozy dla walut europejskich, które nie są bardzo osłabione kryzysem azjatyckim. Przewiduje się też ożywienie gospodarki europejskiej w 1998 r. Literatura JajlIga K., JajlIga T. [1996], Inwestycje, PWN, Warszawa. Szymnnowicz K., Woźniak M, [1997], Specyfikacja ryllku walut \II Polsce, Metody i wyniki badmi [w:] Mikl'oekonomelria IV teorii i praktyce, Materiały konferencyjne, nr 23, Szczecin. TarczyIlski W. [1996], Analiza portfelolva lla gieldzie papierów war/akiowych, PTE, Szczecin. Analysis ol Exchange Rate Trends lor Selected Currencies on the Kantor Ma rket The kalltor (foreign cxchange office) market conslitutes a segment of the currency exchange market in Poland, Trends in exchange rates in kallfol's depend on: lhe situation on the world currency market, the in ter-bank currency market, lega l pj'ovisions and regulations, competition. the effects or lhe law of supply and demand. ete, Each kantor sets the price for a givcn currcncy (sale price and purchase price) independently. As a result,

15 Analiza kształtowania się kurs6w wybranych walut." I differences can be observed between kantors with regard to suggested prices for each ClllTCncy in circulation. In this article, the authors tfy to determine the structure of kantors with respect to the purchase and selling price offered For a givcll clirrcl1cy Dr with regard to lhe size of profit margin. They also endeavour to discover the trends characterising thesc measures aver time. In the empirical research, the authors used quoted purchase and selling prices for twa currencies: the Deutschmark and the American dollar. As their research basis the authors adopted a set af 33 kalltors, for which qllotatiol1s were gi ven in the Rzeczpo.sjJolita dally, The research was carried out Dvcr a period of 441 days from 19 March 1996 to 31 December Analysis of foreign currency rates was carried out in twa stages. In the first stage, the authors describe a set af kalltoj's with numerical characteristics for cuch day separately. In the secand stage, they assess changes in the value af selectcd measlll'es on successive days ofthe research period. To analyse changes over (ime, the authors used thc following valucs: arithmetic average, modal average, and minimum and maximum exchange rate value.

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Kurs złotego w świetle analizy falkowej

Kurs złotego w świetle analizy falkowej Helena BEREŚ * Krzysztof BEREŚ * Jolanta ZIĘBA * Kurs złotego w świetle analizy falkowej Wstęp W pracy analizujemy notowania dzienne kursów walutowych pochodzące z fixingu NBP, w okresie od 01.05.1993

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Bartłomiej Krzych Analiza działań Szwajcarskiego Banku Narodowego w latach 2011-2015

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY POZIOMU REALNEGO KURSU ZŁOTEGO W DOBIE GLOBALIZACJI I JEGO KONSEKWENCJE DLA HANDLU ZAGRANICZNEGO

DETERMINANTY POZIOMU REALNEGO KURSU ZŁOTEGO W DOBIE GLOBALIZACJI I JEGO KONSEKWENCJE DLA HANDLU ZAGRANICZNEGO Wawrzyniec Michalczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu DETERMINANTY POZIOMU REALNEGO KURSU ZŁOTEGO W DOBIE GLOBALIZACJI I JEGO KONSEKWENCJE DLA HANDLU ZAGRANICZNEGO Wprowadzenie Wszechobecna globalizacja

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo

Wpływ popytu na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na płynność rynku

Wpływ popytu na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na płynność rynku Wioletta NAWROT * Wpływ popytu na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na płynność rynku Aktywność inwestycyjna jako warunek zapewnienia płynności rynku Rynkiem papierów wartościowych,

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut

FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut Dziś pierwszy odcinek Akademii Rynku FOREX FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut Czy podobnie jak ja gdy zaczynałem interesować się FOREXEM wyobrażaliście sobie FOREX jako wielką giełdę walutową,

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynków finansowych w Polsce, Czechach i na Węgrzech a możliwości działania funduszy inwestycyjnych

Rozwój rynków finansowych w Polsce, Czechach i na Węgrzech a możliwości działania funduszy inwestycyjnych Dariusz Filip Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa dariuszfilip@tlen.pl Rozwój rynków finansowych w Polsce, Czechach i na Węgrzech a możliwości działania funduszy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2006 rok Spis treści 1. Uwagi metodologiczne... 4

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium

czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium programowo-redakcyjne: dr Marek Grzybowski redaktor naczelny, Kazimierz Beca, prof. dr hab. Tomasz Dybowski,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie: WPŁYW ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI W POLSCE Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz Opracowanie wykonano

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów

Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów Ekspertyza wykonana na zamówienie Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 79 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący prof. dr

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie

Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie Autorzy: dr hab., prof. nadzw. Jerzy Gajdka, mgr Tomasz Schabek ( Rynek Energii 3/2013) Słowa kluczowe: inwestycje finansowe,

Bardziej szczegółowo

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin

Bardziej szczegółowo