Analiza kształtowania się kursów wybranych walut na rynku kantorowynl"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza kształtowania się kursów wybranych walut na rynku kantorowynl""

Transkrypt

1 ITI!' 573 Sabina Denkowska Barbara Podolec Kinga Szymanowicz Michał Woźniak Katedra Statystyki Analiza kształtowania się kursów wybranych walut na rynku kantorowynl" 1. Wprowadzenie Rynek kantorowy w Polsce wchodzi w skład krajowego rynku walutowego, Kształtowanie się notował\ walut w kantorach załeży od: sytuacji na światowym rynku walutowym, międzybankowego rynku walutowego, przepisów prawnych, konkurencji, działania prawa popytu i podazy itp, Od trzech łal zauwazalna jest wyraźna spadkowa tendencja liczby kantorów w Polsce, Rynek walutowy jest w wysokim stopniu konkurencyjny, Z danych sprawozdawczości wynika, że liczba kantorów dzhdających w Polscc zmniejszyla się w ciągu trzech lat o ok, 1400 placówek, Według stanu na dzieli 30 VI 1997 L działały w Polsce 3553 kantory, Najwięcej kantorów funkcjonowało w 1993 L i wówczas ich liczba wynosiła 4961, Od tego roku zaznacza się spadek liczby kantorów, W pewnym stopniu wplynęła na to nowa ustawa z dnia 2 XII 1994 L, zgodnic z któnj banki stracily (od marca '.) prawo prowadzenia kantorów, Zlikwidowanie kantorów bankowych bylo znaczące dla liczby tych placówek działających w Polsce, Świadczą o tym następujące Arlykul zastal opracowany na podstawie lematu statutowego nr 73/KS/2/97/S pl. "Analiza ksztallowhnia sil( kll1'sów wybranych walut na rynku kantorowym". Kierownik tematu: prof. AE dr hab. M. Woźniak. Zespól: dr hab. B. Podolce, dr K. Szymnnowicz, mgr S. Denkowska,

2 I Sabilla Dellkowl'ka, Barbara Podo/ec, Killga SzymallolVicz, Michał Woilliak liczby: na 4781 kantorów dzialających w Polsce w 1994 r prowadzily banki, co stanowi ok. 24%. Biorąc pod uwagę przestrzenne rozmieszczenie kantorów w Polsce, zauważa się względny wzrost liczby placówek kantorowych w województwach położonych przy zachodniej granicy, a jednocześnie ogólny spadek liczby kantorów w Polsce. Średnia marża w kantorach, stanowiąca ich glówny przychód, wynosiła w ł997 r.: 1,42% dla USD, 1,85% dla marki niemieckiej, 1,57% dla funta brytyjskiego. Na korzyść obrotów w kantorach wpływa znaczny wzrost ruchu turystycznego, a także handel przygraniczny (ostatnio nieco slablh)cy). Jednocześnie Ministerstwo Finansów i Narodowy Bank Polski, prowadząc politykę tzw. plynnego kursu zlotego wobec znaczących walut światowych, mogą wplywać na dzialalność kantorów zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, co daje kantorom dużą swobodę dzialania. Na kantorowym rynku walutowym są realizowane operacje kupna i sprzedaży walut według określonej ceny. Cena ta wynika m.in. z sytuacji na międzynarodowym rynku walutowym i międzybankowym rynku krajowym, z konkurencji ornz działania prawa popytu i podaży. Każdy kantor autonomicznie ustala cenę danej waluty (na podstawie ceny sprzedaży i ceny zakupu). W związku z tym obserwuje się różnice między kantorami pod względem proponowanej ceny dla każdej będącej w obrocie waluty (przyjęcie losowego charakteru tych różnic wydaje się w pełni zasadne). 2. Reiacie kursów walut na rynku kantorowym Na podstawie powyższych uwag można sformulować pytanie dotyczące struktury kantorów pod względem oferowanej ceny zakupu i sprzedaży danej waluty lub wartości marży. Strukturę tę należy rozważać pod względem położenia, zróżnicowania, asymetrii i splaszczenia. Do tego celu można wykorzystać znane w statystyce miary. Wartości tych miar są obliczane dla ka ż dego dnia, w którym prowadzono notowania kursów walut. W związku z tym nasuwa się pytanie: jakimi tendencjami w czasie charakteryzują się interesujące nas miary? Na uwagę zaslugują także relacje między ceną zakupu i ceną sprzedaży danej waluty czy danej grupy walut. W badaniach empirycznych wykorzystano notowania cen zakupu i sprzedaży dwóch walut: marki niemieckiej (DEM) i dolara amerykańskiego (USD). Za podstawę badat\ przyjęto te kantory, dla których notowania sq zamieszczane w dzienniku "Rzeczpospolita". Notowania są rejestrowane przez "Notoria-Serwis" w Warszawie o godzinie Badaniami objęto okres od 19 III 1996 r. do 31 XII 1997 r. Dane dotyczą 33 kantorów: Bytom Express, Elbhlg Silvant, Odatlsk Conti, OdalIsk Max, Odynia Transfer. Kazimierza W. Dom Towarowy, Kraków Baksy. Kraków Floriatlska 34, Lublin Peowiaków 8/1, Nowy Sącz Borys, Poznml Oawronik, Rzeszów

3 Analiza ksztaltowania się kursów wybranych walut". I Hotel, Rzeszów płk. Lisa Kuli, Stalowa Wola Okulickiego, Szczecin Darex, Szczecin Jupiter AS, Świnoujście KNL, Świnoujście A&Z, Warszawa Banknot, Warszawa Grochowska 144, Warszawa pl. Hallera, Warszawa Hotel Warszawa, Warszawa Hoża 5/7, Warszawa Inżynierska, Warszawa Krakowskie Przedmieście, Warszawa Manhatan, Warszawa Marymont, Warszawa Max "MarcPol", Warszawa Piękna 11, Warszawa Słowackiego 45, Warszawa Targowa 23, Warszawa Kasa PKO BP, Warszawa PKO SA. Podstawę analizy kursów walut stanowi kostka danych o wymiarach K. C. T, gdzie K oznacza liczbę kantorów, C - cechy charakteryzujące kursy walut, a także inne cechy kantorów (np. lokalizację: duże miasto, centrum miasta, lotnisko; typ własności: PKO BP, prywatny), T oznacza czas. Weźmy pod uwagę najprostszy przypadek, gdy na osi kantorów znajduje się jeden wybrany kantor, a na osi czasu jeden dzień. Podstawową informacją będą wówczas ceny zakupu i sprzedaży poszczególnych walut w tym dniu. Jeżeli na osi kantorów znajdzie się więcej niż jeden kantor, np. zbiór kantorów położonych w określonej jednostce terytorialnej, możliwe staje się wówczas przeprowadzenie analizy kursów walut (bądź jednej wybranej waluty) w tej zbiorowości. Posłużyć się wówczas można charakterystykami liczbowymi opisującymi zbiór kantorów ze względu na przyjętą cechę. Z grupy przeciętnych interesująca jest średnia cena zakupu (bądź sprzedaży), np. dolara amerykańskiego w danym dniu, mediana, a także modalna. Z grupy miar zmienności istotną informację wniesie rozstęp, odchylenie standardowe oraz współczynnik zmienności ceny zakupu (sprzedaży) określonej waluty. Uzupełniającą rolę w prowadzonej analizie stanowią miary asymetrii i koncentracji. W wyniku takiego badania poznajemy strukturę zbiorowości ze względu na kształtowanie się w wybranym dniu np. ceny zakupu USD, ceny sprzedaży USD, marży USD (lub innych walut). Zauważmy, że interesujących informacji (z punktu widzenia klienta) o grupie kantorów może dostarczyć różnica między minimalną ceną sprzedaży a maksymalną ceną zakupu, jeśli jest dodatnia. Inne znaczenie ma różnica między minimalną ceną zakupu a maksymalną ceną sprzedaży. Jej wartość wzrasta w okresach braku stabilności na rynku walut. Inaczej przedstawiają się metody i możliwości badawcze kursów walut, gdy na osi kantorów wybieramy jeden element i obserwujemy go w dłuższym okresie. Wówczas do dyspozycji prowadzącego badanie stoją metody z zakresu dynamiki zjawisk. Taka analiza dynamiki ceny zakupu i sprzedaży wybranych walut może prowadzić do ciekawych spostrzeżeń i wniosków. Rozszerzając zakres badania z jednego kantoru do zbioru kantorów w określonym przedziale czasu, zwielokrotniają się możliwości badawcze. Możliwa staje się analiza porównawcza struktury zbiorowości (charakterystyk liczbowych) w okresach (momentach) czasu; obserwowanie oraz badanie zmian zachodzących w poziomie określonej cechy charakteryzującej kursy walut, a także zastosowanie różnorodnych metod z zakresu analizy przekrojowo-czasowej w celu wykrycia prawidłowości zachodzących na rynku walut.

4 Sabina Dellkowska, Barbara Podo/ec, Michał Woiniak Poddany badaniu statystycznemu zbiór 33 kantorów omówiono ze względu na kształtowanie się kursów dwóch podstawowych walui: dolara amerykańskiego i marki niemieckiej. Są nimi więc: cena zakupu i sprzedaży USD, cena zakupu i sprzedaży DEM. Na podstawie tych danych określono dwie kolejne cechy charakteryzujące poszczególne kantory. Są nimi: marża USD i marża DEM. Powyższe informacje o każdym kantorze zarejestrowano dla 441 dni w okresie od 19 III 1996 l'. do 31 XII 1997 r. Analizę kursów walut przeprowadzono dwuetapowo. W pierwszym etapie omówiono zbiór kantorów za pomocą charakterystyk liczbowych w każdym dniu oddzielnie. W drugim etapie poddano ocenie zmiany wartości wybranych miar w kolejnych dniach badanego okresu. Do analizy zmian w czasie pr zyjęto : średnią arytmetyc z ną, modalną, minimalną oraz maksymalną wartość kursu. Przed przystąpieniem do analizy kształtow a nia się kursów walut w czasie zwróćmy uwagę na pewne charakterystyczne cechy zbioru analizowanych kantorów. Warto podkreślić, że średnie ceny zakupu USD w wielu kantorach kształtują się na tym samym poziomie, gdy współczynnik zmienności jest stosunkowo niski i nie przekracza 10%. Podobne s postrzeżenia można odnieść do ksztaltowania się średnich cen sprzedaży USD. Należy zwrócić uwagę, że warszawskie kantory tworzą dość zwartą grupę pod względ e m średnich cen zakupu oraz sprzedaży USD. Ich marża charakteryzuje się także niewielkim zróżnicowaniem w porównaniu z pozostałymi kantorami w różnych miastach Polski. Podobne spostrzeżenia odnoszą się do kantorów według średnich cen zakupu, sprzedaży oraz marży marki niemieckiej. Niewielkie zróżnicowanie kursów obu walut w poszczególnych kantorach upoważnia do przeprowadzenia analizy ich kształtowania się na podstawie wartości średnich. Na rys. l przedstawiono dynamikę średniej dziennej ceny zakupu i sprzedaży USD dla 33 kantorów od 16 III 1996 r. do 31 XII ł997 r. Podobnie na rys. 2 przedstawiono przebieg w czasie średnich kursów zakupu i sprzedaży DEM. Zauważmy, że rysunki te ilustrują równocześnie kształtowanie się w czasie średniej marży obu walut dla zbioru rozpatrywanych kantorów. Wraz z upływem czasu marża wyraźnie powiększa się. Analiza porównawcza obu rysunków wskazuje na różnice w przebiegu kursów USD i DEM. O ile przebieg średnich cen zakupu i sprzeda ży marki niemieckiej jest d o ść nieregularny, z wieloma okresami o spadkowej oraz zwyżkowej tendencji obu cen o różnym tempie ich zmian, o tyle w przypadku kształtowania się cen dolara zauważa się wyraźną trwałą tendencję wzrostową. W celu określenia tempa zmian w kursie dolara amerykm\skiego, oszacowano parametry liniowego równania trendu dla średniej ceny zakupu USD w okresie od 19 III 1996 r. do 31 XII 1997 r. Równanie to ma postać y = = 0,0023t + 2, E, o statystycznie istotnych parametrach na poziomie istotności et = 0,05 i w spó łczynniku determinacji R' = 0,9555. Średnie tempo wzrostu eny zakupu za 100 USD wynosiło zatem 23 grosze w badanym okresie.

5 "'''' <> '" Co.!V o en "O 15 " P- o " " _. " ". '" n" Ę - '" E; N " ""..g <= N " a.. '" o tn <lS 96-()5.'S {) '-01 = 9& " I li 97.ro-o, I I oo.<l <)8 97-Os U-1S '-' '-' '" '",; N N o id o o N b o <:> :... o.. "'''' 0.'" o...g en- n O- " _. " '" O "., '". E " Ol.. '" N 16 ". <= "O " "O " O- N " '" C '" CI '" l'l D DS os S! "0 97-Q1-20 I U : QS-OS l:!. w 8 i'l i, i5 [ ". N '" " " e 5- " :s-.;;;. c. ;:: "'" "'" [ Ę

6 I Sabina Denkowska, Barbara Podolec, Killga Szymallowicz, Michał Woźniak Linię trendu obrazuje rys. 3. Zauważmy ponadto, że na rys. 3 przedstawiono nie tylko dynamikę średniej dziennej ceny zakupu USD (linia ciągła), lecz także modalnej (linia przerywana), minimalnej ceny zakupu USD (linia ciemnoszara) oraz maksymalnej ceny zakupu USD (linia jasnoszara). Przebieg wartości średniej pokrywa się w znacznej mierze z dynamiką modalnej. Minimalna i maksymalna wartość ceny zakupu USD w kolejnych dniach wyznacza ścieżkę przebiegu obu miar przeciętnych. Zauważmy, że w okresie od 19 JII 1996r. do 31 XII 1997 r. średnia cena zakupu oraz modalna kształtowały się na poziomie bliskim wartości maksymalnej ceny. Drugi okres, od 20 l 1997 l'. do 14 VII 1997 r., charakteryzuje się nieco odmiennym przebiegiem ceny zakupu USD. Tempo wzrostu ceny jest nieco wyższe, przy czym pojawia się dość często wyraźny wzrost wartości rozstępu. Trzeci okres, od 15 VII 1997 r. do 31 XII 1997 r., zapoczątkowaly powodzie w Polsce. Nastąpi! znaczny wzrost poziomu ceny zakupu. Rynek walutowy rozregulował się. Przy przemiennym wzroście i spadku ceny wystąpiły okresy bardzo wyraźnego wzrostu wartości rozstępu. Podobne dopasowanie trendu przeprowadzono dla dwóch podokresów: od 19 II11996 r. do r. oraz od r. do 14 VII 1997 r. W pierwszym okresie średnie, dzienne tempo wzrostu ceny zakupu za IDO USD wynosiło 13 groszy. W drugim okresie podwoił o się i osiągnęło 26 groszy dziennie. Na rys. 4 i 5 wprowadzono proste trendu, wygładzając w ten sposób przebieg średniej ceny zakupu USD. Nałeży dodać, że odchylenia od trendu mają charakter losowy i nie stwierdzono regularności zmian w kształtowaniu się ceny zakupu USD ro Y = R'= 0, > Z/3.10 Q) 7C!il ---':.. J. ",1U's ra --nin --f1lo( lirioł.lilr.l<rs) I Rys:3. Zakupy USD w okresie od 19 IJ[ 1996 r. do 31 XII 1997 r. Źródło: opracowanie własne.

7 Analiza kształtowania się kursów wybranych wał ut. " I W tabeli 1 zamieszczono zestawienie średnich miesięcznych kursów obu walut. Wzrost cen zakupu i sprzedaży wynika w znacznej mierze z inflacji. Postawiono zatem pytanie o realną wartość dolara amerykańskiego i marki niemieckiej. Czy wyrażając ich wartość w cenach stałych z marca 1996 r. nastąpił wzrost czy spadek kursu tych walut? Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie w badaniu uwzględniono wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych o podstawie stałej, od marca 1996 r. przez kolejne miesiące do października 1997 r. To była ostatnia informacja na ten temat dostępna w Biuletynie Statystycznym. Dokonano zatem odpowiednich przeliczeń za okres od marca 1996 r. do października 1997 l'. Na rys. 6 przedstawiono wykres średniej ceny zakupu oraz sprzedaży USD wyrażonych w cenach stałych z marca 1996 l'. Od marca 1996 r. do stycznia 1997 l'. ceny te oscylowały wokół 2,60 zł za 1 USD, z tym że od lipca do października 1997 l'. przekroc;zyły tę cenę. Od stycznia do maja 1997 l'. nastąpił wyraźny wzrost poziomu ceny dolara do 2,70 zł, by w sierpniu w znacznie szybszym tempie osiągnąć cenę na poziomie 2,90 zl. Potem nastąpił spadek realnej wartości dolara i we wrześniu cena zakupu kształtowała się nieco ponizej, a cena sprzedaży nieco powyżej 2,80 zł za 1 USD. Na rys. 7 przedstawiono kurs marki niemieckiej w cenach stałych z marca 1996 r. Zauważmy, że do listopada 1996 l'. średnia cena marki oscylowała wokół 1,70 zł, a okresowe zmiany poziomu cen miały kierunek zgodny ze zmianami cen dolara. Od grudnia 1996 r. ceny spadły poniżej 1,60 zł za 1 DEM i dalsza dynamika poziomu cen marki zupełnie różni się od dynamiki cen dolara. Kształtowanie się kursów walut w kantorach jest uzależnione od wielu czynników, z których ważną rolę odgrywają m.in.: - sytuacja na światowym rynku walutowym, - poziom rozwoju polskiej gospodarki, - polityka Narodowego Banku Polskiego, - nastroje i wydarzenia polityczne, - polityka uczestników tzw. rynkowej gry walutowej. Wszystkie wymienione czynniki stanowią tło dla realizacji procesów wymiany w kantorach. Ciekawe wydaje się prześledzenie tych ekonomiczno -politycznych uwarunkowań kształtowania się kursów walut w czasie. Postanowiono dokonać analizy notowań dolara i marki dla 1997 r., w którym dają się zauważyć zdecydowanie większe wahania kursów niż w 1996 l'. Rok 1996 zakończył się sytuacją bardzo korzystną dla dolara amerykańskiego. Jego dobra relacja w stosunku do marki niemieckiej była efektem kilku czynników, takich jak: - przygotowania do wprowadzenia nowej waluty euro, co prawdopodobnie osłabi markę, - korzystna sytuacja gospodarcza USA, - różnice w poziomie oprocentowania między USA a Niemcami.

8 I Sabina Denkawska, Barbara Podolec, Kinga Szymanowicz, Michał Woźniak lcd 2m 200 zl 2i'J y" 0, ,5966 R'; Ir. kts... fltx!jro --tm --"", --LH!r:k.ts) Rys. 4. Zakupy USD w okresie od 19 III 19961'. do r. Żródlo : oprncowanie wlasne.,.,... y III ,9453 R'= u. 2." i!! 6ltdnI1o.n. -modalna! j "., UWowt('r. ku) I Rys. 5. Zakupy USD w okresie od r. do 14 VII 1997 r. Źródło: oprncowanie wlasne. "'"

9 AI/aliza ksztallowal/ia się kllrsów wybral/yeh waliit". I 3.00 r , "'-\; t ff---' I zl :7""=t' h--::;;"""5_:;:;;;;;:::::;-='{l::::= ; -zakup l-sprzedat 2.50 i!l i!l._ m i!l i!l i!l i;, m m m m m m m m m m u " u m ' l N " '" u u < 8 E.!... E.. :!.. J!! ł! ł -.!." u " '!l q E ] u i U m m U T.l Rys. 6. USD W cenach z marca Źródło: opracowanie własne. 2.00, , t " 1.' zl " _._ u ł i!l $ i!l i!l i!l m m l!i b u." " l "li E. " D! <; E ]. o ". n o m m < i;, u u. 1. E " E a Rys. 7. DEM W cenach z marca 1996 r. Źródło: opracowanie własne.

10 I Sabina Denkawska, Barbara Padalec, Kinga Szymanowicz, Michał Woiniak Tabela 1.. Średnie miesięczne kursy USD i DEM Rok i miesiąc USD DEM zakup sprzedaż zakup sprzedaż 1996 III 2,569 2,590 1,738 1,749 IV 2,606 2,628 1,735 1,746 V 2,662 2,683 1, VI 2,701 2,723 1,768 1,780 VII 2,703 2,725 1,795 1,806 VIII 2,714 2,735 1,83 1 1,843 IX 2,762 2,786 1,836 1,850 X 2,804 2,827 1,835 1,848 XI 2,800 2,828 1,852 1,869 XII 2,831 2,872 1,826 1, I 2,905 2,945 1,814 1,841 II 3,006 3,044 1, III 3,056 3,094 1,802 1,827 IV 3,095 3,136 1,808 1,835 V 3,139 3,189 1,842 1,873 VI 3,204 3,254 1,856 1,886 VII 3,352 3,429 1,87 1 1,917 VIII 3,449 3,5 14 1,87 1 1,909 IX 3,427 3,490 1,914 1,949 X 3,382 3,462 1,922 1,967 XI 3,45 l 3,540 1,987 2,041 XII 3,486 3,571 1,959 2,010 Źródło: obliczenia własne. Odnośnie do polskiej zlotów ki 1996 r. charakteryzowal się pewną stabilizacją. Tempo dewaluacji ksztaltowalo się na poziomie 12,77% i przekraczało o jeden punkt wcześniejsze ustalenia. Interwencje NBP byly małe, a w drugim półroczu nie występowały wcale, pozostawiając kształtowanie się kursów walut silom rynkowym. Notowania amerykańskiego dolara do japońskiego jena wahały się, by wreszcie ostatniego dnia 1996 r. osiągnąć relację: l USD = 116,4 jena. Był to najkorzystniejszy kurs dolara do jena od 45 miesięcy. W połowie stycznia cena dolara kształtowała się na poziomie 1,61 marki i była najwyższa od czerwca 1994 r. Nadal o wzroście wartości dolata decydowały informacje o dobrej sytuacji gospodarki amerykańskiej i spekulacje na temat ni edoskona lości przygotowywanej nowej europejskiej waluty. W styczniu 1997 r. obserwowano aprecjację zlotego, która była glównie efektem napływu inwestorów zagranicznych na polski rynek papierów skarbowych, Wzmocnienie złotówki nie miało w tym czasie uzasacjnienia w istniejącej sytuacji ekonomicznej - ani w bilansie handlu zagranicznego, ani w innych rodzajach transakcji.

11 Analiza kształtowania się kursów wybranych walut... I Na przełomie stycznia i lutego 1997 r. dolar utrzymywał wysoki kurs w stosunku do jena japol\skiego i marki niemieckiej. Decydował o tym lepszy niż w Niemczech, Japonii czy Szwajcarii stan gospodarki amerykatlskiej. Wzrostowi notowal\ dolara wobec jena sprzyjał też brak działatl interwencyjnych centralnego banku Japonii. W czerwcu relacje: dolar - marka - frank francuski były nadal rezultatem informacji i komentarzy dotyczących terminu wejścia w życie europejskiej unii walutowej. Amsterdamski szczyt Unii Europejskiej i spotkanie przywódców grupy G7 w Denver to wydarzenia mające olbrzymi wpływ na sytuację rynków walutowych. Decyzje Unii Europejskiej potwierdzające terminowe wejście w życie unii walutowej pociągnęły za sobą spadek kursu marki niemieckiej w Europie do poziomu naj niższego od czterech miesięcy. Jeśli chodzi o polską złotówkę, to warto powiedzieć, że dalsza jej aprecjacja była dziełem inwestorów zagranicznych, natomiast sytuacja wewnętrzna kraju nie odgrywała w tej dziedzinie większej roli. Tymczasem na przełomie czerwca i lipca 1997 r. dolar kosztował 1,7587 DEM, co było poziomem najwyższym od 40 miesięcy. Zarówno dolar, jak i marka drożały osiągając w NBP następujące ceny: l USD = 3,264 zł, 1 DEM = = 1,885 zł. Jednocześnie realny złoty również się wzmocnił. Na początku lipca 1997 r., w konsekwencji wycofania się zagranicznych inwestorów z polskiego rynku papierów skarbowych, wzrosła na walutowym foreksie podaż złotego, co osłabiło polską walutę. Spadkowa tendencja wartości złotówki utrzymywała się dość długo. Katastroficzna lipcowa powódź przyczyniła się również do spadku wartości złotego, aż do poziomu niższego od oficjalnego parytetu. O wzrośnie notowar\ dolara i marki zdecydowały tym razem banki krajowe, które w obliczu narastajlicego zagrożenia powodziowego zwiększyły wymianę złotówki na waluty obce. O wyraźnym osłabieniu polskiej złotówki w połowie lipca świadczą następujące relacje: dolar osiągnął na fixingu NBP ccnę 3,499 zł, podczas gdy jego cena według notowatl koszyka 5 walut światowych powinna wynosić 3,3688 zł. Podobna była sytuacja marki niemieckiej - jej cena według koszyka walut powinna wynosić 1,8746 zł, tymczasem faktycznie była wyższa i kształtowała się na poziomie 1,949 zł. W efekcie długotrwałego osłabienia złotego doszło do zdeprecjowania polskiej waluty. Zmusiło to NBP do interwencji, polegające m.in. na sprzedaży dolarów, co miało na celu zapobieżenie głębszej dewaluacji złotówki. Przez pewien czas cena złotego w transakcjach NBP była niższa od parytetu. Dlatego też zarówno dolar, jak i marka charakteryzowały się w Polsce wyższą ceną niż wynikało to z ich notowm\ w stosunku do walut światowych. Według ocen ekspertów na deprecjację złotego miały głównie wpływ szybkie decyzje polskich banków, a nie inwestorzy zagraniczni. Z kol\cem lipca 1997 r. złotówka zaczęła nieco poprawiać swojll pozycję. Cena dolara w NBP wyniosła 3,438 zł, natomiast marki 1,872 zł. W podobny sposób następowały zmiany kursów walut w kantorach. W tym samym czasie kantory oferowaly ceny sprzedaży odpowiednio: dla dolara 3,4839 zł, a dla

12 I Sabina Denko\Vska, Barbara Padalec, Kinga SZYlIlanowicz, Michal Woźniak marki 1,9139 zł. Według opinii ekspertów, kurs złotego zależał zarówno od decyzji banku centralnego, jak i od posunięć inwestorów zagranicznych. Wpływy międzynarodowego rynku walutowego zostały zdominowane przez wydarzenia krajowe. Poprawę sytuacji złotówki spowodowały głównie: ingerencja banku centralnego oraz powrót zagranicznych klientów na polski rynek skarbowy. NBP swymi działaniami neutralizował skutki powodzi, przejawiające się poważnymi załamaniami na rynku walutowym. Decyzje NBP koncentrowały się głównie na zwiększeniu rynkowych stóp procentowych. W konsekwencji winna nastąpić poprawa kursu złotówki, prowadząca do ewentualnej aprecjacji polskiej waluty. W tym samym czasie zauważono osłabienie marki, które zależy od zwiększającego się prawdopodobieństwa terminowego wprowadzenia nowej, przewidywanej jako słaba, waluty euro. Na rynek wal nt w Europie, USA i Japonii mają również wpływ wahania kursów walut azjatyckich. Załamania notowań indonezyjskiej rupii spowodowały osłabienie japoliskiego jena wobec dolara, marki, franka szwajcarskiego i brytyjskiego funta. Wahania kursów walut azjatyckich odbijają się głównie na pozycjijena, gdyż Japonia jest bardzo zaangażowana gospodarczo na obszarze Azji. Koniec sierpnia 1997 l'. został zdominowany przez finansowe wydarzenia w Azji Połndniowo-Wschodniej. Spadły tam kursy wielu walut, m.in.: malezyjskiego ringgita, indonezyjskiej rupii, singapurskiego dolara i południowokorem\skiego wona. Fakt ten wpłynął na pozycję japol\skiego jena, a pośrednio również na kurs amerykańskiego dolara. Osłabienie pozycji jena, zauważalne już wcześniej, zostało jeszcze powiększone przez sytuację na rynku azjatyckim. W ciągu kilku dni cena dolara wynosząca 117,1 jena wzrosła do 121 jenów. Obok spadku kursów walut azjatyckich o osłabieniu jena zdecydowały informacje o pogorszeniu stanu gospodarki japońskiej. Rozwiały się również nadzieje na zwiększenie stóp procentowych w Japonii. Zwiększyły się natomiast szanse na podniesienie stóp procentowych w Niemczech, co natychmiast wzmocniło pozycję marki. Cena dolara wyższa niż 1,80 marki spadła do poziomu 1,799 marki. Psychologiczna granica 1,80 marki, uważana dotąd za dolny poziom kursu dolara wobec marki, zaczęla być traktowana przez część uczestników wymiany rynkowej jako górny poziom kursu dolara. Trwająca z początkiem września dobra passa marki i jej relacje do dolara spowodowały chwilowy spadek wartości zlotego..tuż w połowie września złotówka odzyskala swoją siłę, zyskując w NBP podczas jednego tygodnia 5,25 groszy wobec dolara. Była to najwyższa tygodniowa podwyżka zlotego od grudnia 1995 l'. Wzrostowa tendencja kursu złotego, trwająca przez cały wrzesiel\ 1997 r., była wynikiem m.in. zwiększonego popytu zagranicznego na polskie obligacje. Sytuacja po wyborach stała się bardziej wyraźna, na rynku międzybankowym rosły obroty, inwestorzy zagraniczni kupowali polską walutę. Zbyt szybkie umacnianie się złotego zostało przyhamowane przez interwencyjne zakupy NBP. Mimo tej interwencji tempo aprecjacji złotówki stale rosło, głównie z powodu ciągłego napływu zagranicznych inwestorów. Dopiero czterokrotne w ciągu jednego tygodnia interwencyjne zakupy dolara dokonane

13 Analiza ksztalto'l,vania się kursów wybranych walut... I przez NBP zahamowały tempo wzrostu kursu złotego. Należy zaznaczyć, że ta wrześniowa i październikowa aprecjacja złotówki nastąpiła po dość długim okresie jej deprecjacji w czasie lipcowej katastrofy powodziowej w 1997 r. Na przełomie października i listopada 1997 l'. nierównowaga na światowym rynku walutowym została zapoczątkowana przez sytuację na giełdach w Hongkongu i Tokio. Wyprzedaż amerykat\skiego dolara następowała równocześnie ze spadkiem jego wartości w stosunku do marki. Dolar osiągnął cenę 1,72 DEM. Sytuacja ta wpłynęła na zwiększenie zakresu spekulacji na polskim rynku. Cena dolara wzrosła do 3,56 zł, po czym spadła do 3,45 zł i wreszcie ustaliła się na poziomie ok. 3,5 zł, natomiast cena marki przekroczyła 2 zł. Osłabienie złotego jest rezultatem traktowania polskiego rynku jako rynku o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym. W ten sposób każdy kryzys dotyczący innego rynku o podobnym stopniu ryzyka ma swoje odbicie również na polskim rynku. Krach gieldowy w Hongkongu okazał się na tyle silny, że pogorszył sytuację nie tylko na rynkach walutowych rozwijających się krajów Azji Południowo-Wschodniej, lecz także w krajach Ameryki Łacińskiej oraz Europy Środkowej i Wschodniej. Na krachu azjatyckim zyskały niektóre waluty Europy Zachodniej, takie jak: marka, frank szwajcarski i funt brytyjski. Azjatycki krach spowodował deprecjację złotówki. Zarówno dolar, jak i marka kosztowały w ostatnim tygodniu października 19971'. więcej niż to wynikało z szacunków NBP. W pierwszej dekadzie listopada '. obserwowano osłabienie złotego w stopniu nie notowanym od połowy lipca. Zarówno dolar,jak i marka zdrożały w NBP, natomiast kantory zareagowały na tę podwyżkę z pewnym opóźnieniem. W połowie listopada '. dolar był naj droższy od ponad dwóch lal. Jego relacja do japońskiego jena wynosiła: l USD = 126 jenów. Sytuacja japońskiej waluty jest w dużym stopniu zależna od siły korem\skiego wona. Gospodarka korem\ska - szósta co do wielkości obrotów handlowych na świecie - ma wpływ na gospodarkę Japonii. Przykładowo, dewaluacja wona powodując potanienie eksportu Korei jest niekorzystna dla eksportu.t aponii, konkurencyjnego dla Korei z powodu podobnego asortymentu towarów i tych samym rynków zbytu. Cały listopad '. upłynął poci znakiem kryzysu walut Azji Południowo -Wschodniej. Kurs jena w stosunku do dolara jeszcze się pogorszył, osiągając 128 jenów, czyli relację naj gorszą od pięciu lal. Odnośnie do polskiej złotówki listopaci charakteryzował się tendencją osłabiania się polskiej waluty w stosunku do koszyka walut. Na azjatyckim kryzysie walutowym naclal zyskiwał dolar, przekraczając w pierwszym tygodniu grudnia wartość 130 jenów. Przyczyniły się do tego - oprócz sytuacji walut azjatyckich - wysokie tempo wzrostu gospodarczego i spadek bezrobocia w USA. Tymczasem na polskim rynku dały się zauważyć jedynie krótkotrwałe wahania kursów, będące rezultatem spekulacji wywoływanej przez inwestorów zagranicznych, a podtrzymywanej przez polskie banki. W połowie g1'lldnia dolar w NBP nadal drożał i osi!)gnął cenę 3,548 zł, natomiast marka nadal taniała aż clo 2,002 zł. Spadkowa tendencja marki była zauważalna przez ok. 4 tygodnie.

14 I Sabina DenkOlvska, Barbara Podolec, Kinga Szymanowicz, Michał Woźniak Podsumowując sytuację na polskim rynku walutowym w 1997 r., należy zwrócić uwagę na duży wpływ wydarzeń zagranicznych, takich jak: kryzys finansowy w Czechach, katastrofa powodziowa, krach giełdowy w Azji. Te wydarzenia spowodowały deprecjację złotego. NBP natomiast zmniejszył stopiel] interwencji, tolerując szersze granice zmian kursu walut. 3. Uwagi końcowe Opierając się na tendencjach zauważonych w 19971'., analitycy budują prognozy na rok następny. Według ich przewidywań trwający dwa lata wzrost wartości dolara dobiega kol]ca. Do obecnej pozycji dolara przyczynił się m.in. kryzys azjatycki, w wyniku którego większość walut tego regionu straciła w stosunku do dolara. W drugim półroczu 19971'., tj. od lipca do grudnia, spadek wartości walut Azji Południowo-Wschodniej kształtował się następująco: indonezyjska rupia straciła ok. 50%, koreański won - ok. 40%, tajlandzki bhat - 45%, malezyjski ringgit i filipińskie peso - 30%. Przewiduje się, że sytuacja tych walut nie będzie łatwa w 1998 l'. Prognozy dotyczące japońskiego jena nie są najlepsze. Ewentualne wzmocnienie tej waluty, przewidywane na dl'llgą połowę 19981'., zależy od wielu czynników mało przewidywalnych (od tempa wzrostu gospodarczego Japonii, działail japońskiego banku centralnego i od innych wydarzeil międzynarodowych). Najkorzystniejsze są prognozy dla walut europejskich, które nie są bardzo osłabione kryzysem azjatyckim. Przewiduje się też ożywienie gospodarki europejskiej w 1998 r. Literatura JajlIga K., JajlIga T. [1996], Inwestycje, PWN, Warszawa. Szymnnowicz K., Woźniak M, [1997], Specyfikacja ryllku walut \II Polsce, Metody i wyniki badmi [w:] Mikl'oekonomelria IV teorii i praktyce, Materiały konferencyjne, nr 23, Szczecin. TarczyIlski W. [1996], Analiza portfelolva lla gieldzie papierów war/akiowych, PTE, Szczecin. Analysis ol Exchange Rate Trends lor Selected Currencies on the Kantor Ma rket The kalltor (foreign cxchange office) market conslitutes a segment of the currency exchange market in Poland, Trends in exchange rates in kallfol's depend on: lhe situation on the world currency market, the in ter-bank currency market, lega l pj'ovisions and regulations, competition. the effects or lhe law of supply and demand. ete, Each kantor sets the price for a givcn currcncy (sale price and purchase price) independently. As a result,

15 Analiza kształtowania się kurs6w wybranych walut." I differences can be observed between kantors with regard to suggested prices for each ClllTCncy in circulation. In this article, the authors tfy to determine the structure of kantors with respect to the purchase and selling price offered For a givcll clirrcl1cy Dr with regard to lhe size of profit margin. They also endeavour to discover the trends characterising thesc measures aver time. In the empirical research, the authors used quoted purchase and selling prices for twa currencies: the Deutschmark and the American dollar. As their research basis the authors adopted a set af 33 kalltors, for which qllotatiol1s were gi ven in the Rzeczpo.sjJolita dally, The research was carried out Dvcr a period of 441 days from 19 March 1996 to 31 December Analysis of foreign currency rates was carried out in twa stages. In the first stage, the authors describe a set af kalltoj's with numerical characteristics for cuch day separately. In the secand stage, they assess changes in the value af selectcd measlll'es on successive days ofthe research period. To analyse changes over (ime, the authors used thc following valucs: arithmetic average, modal average, and minimum and maximum exchange rate value.

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel Akademia Młodego Ekonomisty Walutowa Wieża Babel Dr Andrzej Dzun Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. Pieniądz- powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) Wczoraj doszło do kolejnej już próby wyznaczenia trwalszego trendu na korzyść euro względem dolara, jednakże po raz kolejny szybko zareagowała podaż i w efekcie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) Początek tygodnia przyniósł najpierw stabilizację eurodolara w okolicach maksimów z piątku, zatem można się było spodziewać, że podjęta zostanie ponowna próba

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał pod znakiem reakcji na informacje, jakie pojawiły się ze strony FED. Stopa rezerwy federalnej pozostała na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Kursy i rynki walutowe - synteza

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Kursy i rynki walutowe - synteza MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 2017 Kursy i rynki walutowe - synteza Rodzaje notowań 2 Pośrednie liczba jednostek pieniądza zagranicznego przypadającego na jednostkę pieniądza krajowego 0,257 PLN/EUR

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) Wczorajsze przemówienie Alana Greenspana było punktem kulminacyjnym tego tygodnia, jeśli chodzi o wpływ na rynek walutowy. Szef FED sugerując, że odżywająca

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW arytet siły nabywczej () arytet siły nabywczej jest wyprowadzany w oparciu o prawo jednej ceny. rawo jednej ceny zakładając,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD. W centrum uwagi: 1,38 barierą dla EUR/USD

Raport dzienny FX. czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD. W centrum uwagi: 1,38 barierą dla EUR/USD Raport dzienny FX czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk e-mail: d.sierakowska@bossa.pl 1,38 barierą dla EUR/USD Jen pozostaje słaby Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade EURGBP

Fundamental Trade EURGBP Fundamental Trade EURGBP Euro to bez wątpienia jedna z najsłabszych walut w obecnym czasie, co z resztą widać po zachowaniu w stosunku do większości walut G10. EURUSD schodzi na coraz to niższe pułapy,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym stał pod znakiem stosunkowo sporego umocnienia amerykańskiej waluty. Ciężko się tu jednak doszukiwać impulsu ze strony

Bardziej szczegółowo

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY Pierwszy tegoroczny pomiar koniunktury bankowej został przeprowadzony w dniach -7 stycznia, na próbie placówek, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie. Gabriela Grotkowska

Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki konomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse miedzynarodowe Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Gabriela Grotkowska Plan wykładu 16 Kurs

Bardziej szczegółowo

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 25 maja 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Kurs spadł poniżej

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony wzrost koniunktury

Zrównoważony wzrost koniunktury marzec PENGAB =. +. Zrównoważony wzrost koniunktury Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 12-19.01.2018 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna dane GUS Według danych GUS, produkcja przemysłowa w grudniu 2017 r. wzrosła o 2,7 % r/r, wobec

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES

ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES Katedra Rynków Kapitałowych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Jacek Tomaszewski ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES Rynek kapitałowy, a koniunktura gospodarcza Łódź, 3 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) Początek tygodnia przyniósł umocnienie amerykańskiej waluty. W zasadzie w przeważającej mierze wynikało to z sytuacji technicznej, która po dwóch ostatnich

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

EUR / USD 1,3615 / 1,3620

EUR / USD 1,3615 / 1,3620 EUR / USD 1,3615 / 1,3620 waluta kupno / sprzedaŝ bazowa / notowana BID / OFFER (ASK) Zadanie 1 Bank kwotuje następujący kurs walutowy: USD/SEK = 7,3020/40 Wyznacz: 1. walutę bazową.. 4. kurs sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże?

Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Bankowość Rynki finansowe Pulpit Analizy Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Ustanowienie przez Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) maksymalnego pułapu

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 11 Wstęp do ekonomii międzynarodowej Gabriela Grotkowska. Agenda Kartkówka Czym gospodarka otwarta różni się od zamkniętej? Pomiar otwarcia gospodarki Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) Końcówka wczorajszej sesji nie była zbyt udana dla krajowej waluty, która dosyć wyraźnie straciła na wartości. Dzisiejszy dzień co prawda stoi pod znakiem niewielkiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT 3/2003 (3) Monachium, Rzeszów Wrzesień 2003r.

RAPORT 3/2003 (3) Monachium, Rzeszów Wrzesień 2003r. RAPORT /00 () Monachium, Rzeszów Wrzesień 00r. Projekt realizowany jest przez zespół Ifo Institute for Economic Research Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w składzie: dr Gernot

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 05-12.01.2018 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Budżet na 2018 r. W minionym tygodniu Sejm przyjął ustawę budżetową na rok 2018. Tegoroczny budżet przewiduje m.in. wzrost dochodów do

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 INFORMACJA o sytuacji w handlu zagranicznym w maju 2008 roku i po 5 miesiącach b.r. (na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ANALIZA ZBIEŻNOŚCI STRUKTUR ZATRUDNIENIA W WYBRANYCH KRAJACH WYSOKOROZWINIĘTYCH

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ANALIZA ZBIEŻNOŚCI STRUKTUR ZATRUDNIENIA W WYBRANYCH KRAJACH WYSOKOROZWINIĘTYCH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 32 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR 11 21 BARBARA BATÓG JACEK BATÓG Uniwersytet Szczeciński Katedra Ekonometrii i Statystyki ANALIZA ZBIEŻNOŚCI STRUKTUR

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen KOMENTARZ Open Finance, 07.09.2011 r. Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen Sierpniowy indeks cen transakcyjnych mieszkań, po spadku o 0,8 proc., osiągnął najniższy poziom w swojej ponad trzyipółletniej

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Dzisiejszy dzień obfitował w szereg publikacji makroekonomicznych. Rano poznaliśmy dwie publikacje ze Strefy Euro na temat koniunktury w sektorze usługowym oraz dynamiki sprzedaży detalicznej. Rynek oczekiwał,

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) Końcówka tygodnia na rynku walutowym przyniosła dosyć ciekawe zmiany. Na większości głównych par wyraźnie zyskiwał dolar. Impulsów do takiego ruchu dostarczyły

Bardziej szczegółowo

Kursy walutowe wprowadzenie

Kursy walutowe wprowadzenie Kursy walutowe wprowadzenie Krzysztof Radojewski Koło Naukowe Zarządzania Finansami http://knmanager.ae.wroc.pl e-mail: knmanager@ae.wroc.pl Spis treści podstawowe pojęcia, ewolucja międzynarodowego systemu

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Pozycje spekulantów, a zmiany kursów walutowych

Pozycje spekulantów, a zmiany kursów walutowych Jesteś tu: Bossafx.pl» Edukacja» Magazyn Bossa Pozycje spekulantów, a zmiany kursów walutowych Spekulanci na potrzeby niniejszego artykułu zostali zdefiniowani jako inwestorzy, którzy zawierają transakcje

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym przebiegał stosunkowo spokojnie. Przez większość dnia niewiele się działo. Dolar wciąż na głównych parach zachowywał się

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 08-15.12.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Inflacja konsumentów Według finalnych danych opublikowanych przez GUS, inflacja w listopadzie br. wyniosła 2,5 % r/r, wobec 2,1 % r/r w

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012)

Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012) 1.1.12 2.1.12.1.12 4.1.12 5.1.12 8.1.12 9.1.12 1.1.12 11.1.12 12.1.12 15.1.12 16.1.12 17.1.12 18.1.12 19.1.12 22.1.12 2.1.12 24.1.12 25.1.12 26.1.12 29.1.12.1.12 1.1.12 listopada 212 r. Fundusze ETF w

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Komentarz aktualny na godzinę 10:00. Artur Baron - Główny dealer w Internetowykantor.pl. Interwencja NBP nadal prawdopodobna

Komentarz aktualny na godzinę 10:00. Artur Baron - Główny dealer w Internetowykantor.pl. Interwencja NBP nadal prawdopodobna Komentarz aktualny na godzinę 10:00 Artur Baron - Główny dealer w Internetowykantor.pl Interwencja NBP nadal prawdopodobna Złotówka ponownie osłabiła się we wtorek. Premier Tusk przedstawił założenia do

Bardziej szczegółowo

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań KOMENTARZ Open Finance, 08.06.2010 r. Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań Indeks cen mieszkań stworzony przez Open Finance wzrósł w maju po raz piąty z rzędu tym razem o 0,7 proc. Towarzyszył temu wzrost

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy ekonomicznej

Konkurs wiedzy ekonomicznej POZIOMO: 1. zdolność pieniądza do przechowywania wartości 2. pośrednik giełdowy 3. stan rachunku lub konta 4. punkt wymiany walut 5. waluta zjednoczonej Europy 6. spadek cen kursu papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Mniejszy apetyt inwestorów na ryzyko sprawił, że pieniądze, które nie lubią przebywać w próżni, Fundusze: była okazja do tańszych zakupów

Mniejszy apetyt inwestorów na ryzyko sprawił, że pieniądze, które nie lubią przebywać w próżni, Fundusze: była okazja do tańszych zakupów Ci spośród nielicznych posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, którzy w listopadzie odnotowali zyski, zawdzięczają to przede wszystkim wzrostowi kursu dolara. Ci spośród nielicznych

Bardziej szczegółowo

WYMIANA W KANTORACH - - GDZIE I KIEDY?

WYMIANA W KANTORACH - - GDZIE I KIEDY? WYMIANA W KANTORACH - - GDZIE I KIEDY? Raport serwisu Quantor.pl 21.10.2013 1. Wstęp do raportu Według danych NBP wartość skupu i sprzedaży walut w stacjonarnych kantorach w roku 2012 wyniosła odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy. Ryzyko walutowe portfela kredytowego Grupy mbank S.A. i Commerzbank AG w latach MARZEC 2016

Sektor bankowy. Ryzyko walutowe portfela kredytowego Grupy mbank S.A. i Commerzbank AG w latach MARZEC 2016 Sektor bankowy MARZEC 2016 www.tableandgraph.pl Ryzyko walutowe portfela kredytowego Grupy mbank S.A. i Commerzbank AG w latach 51% Struktura walutowa portfela kredytowego Grupy mbank S.A. w r. 49% Table&Graph

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 29 maja 2015 roku = 3,7438

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 29 maja 2015 roku = 3,7438 Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 1 czerwca 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 29 maja 2015 roku = 3,7438 Kurs spadł poniżej

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2/2003 (2) Monachium, Rzeszów Czerwiec 2003r.

RAPORT 2/2003 (2) Monachium, Rzeszów Czerwiec 2003r. RAPORT /00 () Monachium, Rzeszów Czerwiec 00r. Projekt realizowany jest przez zespół Ifo Institute for Economic Research Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w składzie: dr Gernot

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk konomicznych UW Warunek arbitrażu Arbitraż jest możliwy jedynie w przypadku występowania różnic w cenie identycznych lub podobnych dóbr

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł pierwsze, poważniejsze umocnienie dolara od kilku dni. Przez większość minionego tygodnia dolar taniał, czemu pomagały

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj na rynek powrócili inwestorzy z zamkniętych wczoraj rynków w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. DAX

Dzisiaj na rynek powrócili inwestorzy z zamkniętych wczoraj rynków w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. DAX Dzisiaj na rynek powrócili inwestorzy z zamkniętych wczoraj rynków w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. DAX Pierwsza sesja tygodnia zakończyła się dla inwestorów posiadających długie pozycje pesymistycznie,

Bardziej szczegółowo

Jaki kurs dolara po podwyżce?

Jaki kurs dolara po podwyżce? Jaki kurs dolara po podwyżce? Umocnienie dolara w wyniku podwyżki stóp procentowych przez FED, osłabienie euro i złotego to najczęściej omawiane scenariusze dotyczące aktualnej sytuacji na rynku. Te analizy

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.) Tydzień zaczął się dla złotego niezbyt pomyślnie i na praktycznie wszystkich parach złotowych obserwowaliśmy wczoraj lekką presję deprecjonującą naszą walutę.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA Ogromne umocnienie franka po decyzji Banku Szwajcarii EUR/USD - W środę kurs spadł do nowego dna na poziomie 1.1730 USD, po godzinie 10-tej doszło do odbicia. Po powrocie powyżej dna

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał przede wszystkim pod znakiem analizy technicznej. Od rana doszło bowiem do wygenerowania istotnych sygnałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Indeks Zadłużenia-wrzesień 2011. Zły miesiąc dla zadłużonych w euro.

Indeks Zadłużenia-wrzesień 2011. Zły miesiąc dla zadłużonych w euro. Indeks Zadłużenia-wrzesień 2011. Zły miesiąc dla zadłużonych w euro. Na jakiś czas cichnie temat kredytów we franku szwajcarskim, bo kurs tej waluty względnie się ustabilizował. Ale przełom sierpnia i

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych DAX

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych DAX DAX W dniu dzisiejszym niemiecki indeks DAX wciąż pozostający w zasięgu średnio i krótkoterminowego trendu wzrostowego zaliczył spadki. Środowe notowania rozpoczął na poziomie 77,3 (9 pkt powyżej wczorajszego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Parytet siły nabywczej prosta analiza empiryczna (materiał pomocniczy dla studentów CE UW do przygotowaniu eseju o wybranej gospodarce)

Parytet siły nabywczej prosta analiza empiryczna (materiał pomocniczy dla studentów CE UW do przygotowaniu eseju o wybranej gospodarce) Parytet siły nabywczej prosta analiza empiryczna (materiał pomocniczy dla studentów CE UW do przygotowaniu eseju o wybranej gospodarce) 1. Wprowadzenie Teoria parytetu siły nabywczej (purchaising power

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) Od początku tygodnia rynek eurodolara konsoliduje się w niewielkim zakresie wahań ok. 1.2050-1.2100. Mała zmienność wynika z braku ważniejszych danych makroekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia WIG na nowym tegorocznym szczycie, słaby dolar USA (kontrakty S&P500) początek tygodnia może przynieść odbicie pod opór w rejonie 1700-1705pkt. Potem oczekuję na kolejną falę spadków i to może zakończyć

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.) Początek tygodnia na międzynarodowym rynku walutowym przebiega bardzo spokojnie. Mamy do czynienia z niewielką zmiennością cen. Mocno ograniczoną aktywność

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż wieprzowiny - ceny i możliwości eksportu

Sprzedaż wieprzowiny - ceny i możliwości eksportu .pl https://www..pl Sprzedaż wieprzowiny - ceny i możliwości eksportu Autor: Elżbieta Sulima Data: 19 maja 2017 W kwietniu opłacalność produkcji trzody chlewnej znacząco się poprawiła. Rośnie sprzedaż

Bardziej szczegółowo

8 / 2001 NIECO LEPIEJ

8 / 2001 NIECO LEPIEJ Sierpniowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych wskazuje na pewną poprawę nastrojów bankowców szczebla oddziałów. Index PENGAB uzyskał wartość 2,1 punków, o 7 punktów procentowych więcej niż w lipcu.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) Ostatnie godziny na rynku walutowym nadal stoją pod znakiem spokojnego spadku wartości dolara na głównych parach. Gwałtowniejszym ruchom nie sprzyja obecnie

Bardziej szczegółowo

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 15 maja 2015 roku = 3,5292

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 15 maja 2015 roku = 3,5292 Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 18 maja 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 15 maja 2015 roku = 3,5292 Kurs spadł poniżej

Bardziej szczegółowo

Ścieżka rozwoju polskiej gospodarki w latach gospodarki w latach W tym celu wykorzystana zostanie metoda diagramowa,

Ścieżka rozwoju polskiej gospodarki w latach gospodarki w latach W tym celu wykorzystana zostanie metoda diagramowa, Barbara Batóg, Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Ścieżka rozwoju polskiej gospodarki w latach - W artykule podjęta zostanie próba analizy, diagnozy i prognozy rozwoju polskiej gospodarki w latach -.

Bardziej szczegółowo

Finanse behawioralne. Finanse 110630-1165

Finanse behawioralne. Finanse 110630-1165 behawioralne Plan wykładu klasyczne a behawioralne Kiedy są przydatne narzędzia finansów behawioralnych? Przykłady modeli finansów behawioralnych klasyczne a behawioralne klasyczne opierają się dwóch założeniach:

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo