Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lubartowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lubartowie"

Transkrypt

1 Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lubartowie 1

2 Statut Poradni w Lubartowie opracowano na podstawie niniejszych przepisów: Poradnia jest publiczną placówką oświatową działającą w oparciu o: 1. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(tekst jednolity :Dz. U z 2004 r. Nr 256 poz. 257 ze zm.); 2. Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.); 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1488); 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz.1869 ze zmianami w Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz.1492). 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz.1487). 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072); 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży(dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz.1086); 8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ( Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz.133). 9. Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U Nr 30 poz. 168 ze zm.). 2

3 ROZDZAŁ I Postanowienia ogólne 1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie jest publiczną. placówką 2 Organem prowadzącym jest Powiat Lubartowski, którego kompetencje wypełniają Zarząd i Rada Powiatu. 3 Nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty Terenem działania Poradni jest Powiat Lubartowski. 2. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. 3. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. 5. Siedziba Poradni mieści się w Lubartowie przy ulicy 3-go Maja 16. 3

4 ROZDZIAŁ II Cele i zadania 6 1. Celem działania Poradni jest: 1. udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży uczącej się; 2. pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; 3. pomoc rodzicom, którym potrzebne jest wsparcie związane z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży; 4. współpraca i pomoc nauczycielom związana z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży Do zadań Poradni podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży należy: 1. diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeń i zachowań oraz predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży; 2. wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi; 3. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży z głębokimi zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym a także terapii rodzin tych dzieci; 4. udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 5. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 6. udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom; 7. edukacja w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży oraz wśród ich rodziców i nauczycieli. 2. Do zadań Poradni podejmowanych na rzecz przedszkoli, szkół i placówek należy: 1. udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno - wychowawczych; 4

5 2. prowadzenie działalności informacyjno - szkoleniowej wśród nauczycieli w obszarze pomocy psychologiczno - pedagogicznej; 3. udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom i specjalistom w zakresie organizacji i realizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej na rzecz dzieci i młodzieży; 4. wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego; 5. współpraca z przedszkolami i szkołami w zakresie rozpoznawania u dzieci i młodzieży ich możliwości, predyspozycji i uzdolnień oraz pomoc w ich rozwijaniu; 6. współpraca ze szkołami w zakresie rozpoznawania u uczniów specjalnych potrzeb edukacyjnych; 7. współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie udzielania wsparcia merytorycznego nauczycielom i specjalistom. 3. Do zadań Poradni podejmowanych na rzecz rodziców należy: 1. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny; prowadzenie terapii rodzin; 2. prowadzenie działalności informacyjno - szkoleniowej w obszarze pomocy psychologiczno - pedagogicznej; 3. edukacja w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży; 4. pomoc w rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży. 4. Do zadań Poradni należy również podejmowanie działań wynikających z potrzeb związanych ze specyfiką środowiska, w którym działa Poradnia Poradnia realizuje zadania w szczególności przez: 1. diagnozowanie; 2. opiniowanie; 3. orzekanie; 4. działalność terapeutyczną; 5. prowadzenie grup wsparcia; 6. prowadzenie mediacji; 7. interwencję kryzysową; 8. działalność profilaktyczną; 5

6 9. poradnictwo; 10. konsultacje; 11. działalność informacyjno-szkoleniową Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy bezpośredniej w formie: 1. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 2. terapii dysleksji, 3. terapii logopedycznej, 4. zajęć rewalidacyjnych, 5. psychoterapii, 6. socjoterapii, 7. zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 8. zajęć z uczniami zdolnymi, 9. terapii dla zagrożonych uzależnieniami, 10. zajęć grupowych aktywizujących do wyboru kierunku kształcenia i zawodu, 11. ćwiczeń rehabilitacyjnych, 12. zajęć psychoedukacyjnych prowadzonych w szkołach i placówkach, 13. mediacji i negocjacji, 14. badań przesiewowych słuchu, wzroku, mowy Poradnia udziela nauczycielom, rodzicom i wychowawcom pomocy w formie: 1. treningów, 2. warsztatów, 3. terapii rodzin, 4. udziału w radach pedagogicznych, 5. prelekcji, 6. wykładów, 7. konsultacji. 6

7 10 1. Realizacja zadań Poradni odbywa się na podstawie obowiązującego prawa oświatowego i administracyjnego oraz procedur wypracowanych i zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną. 2. Poradnia posiada procedury: 1. Postępowania w przypadku dzieci diagnozowanych w kierunku wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. 2. Postępowania w przypadku dzieci i młodzieży diagnozowanych osobowościowo. 3. Postępowania w przypadku ucznia z trudnościami w uczeniu się. 4. Postępowania w przypadku dzieci i młodzieży diagnozowanych w kierunku upośledzenia umysłowego. 5. Postępowania w przypadku dzieci diagnozowanych w kierunku wydania opinii logopedycznej. 6. Postępowania w przypadku dzieci i młodzieży diagnozowanych w kierunku dysleksji rozwojowej. 7. Postępowania w przypadku wydawania orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 8. Współpracy ze szkołami i placówkami. 9. Kwalifikowania do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 10. Kwalifikowania do terapii pedagogicznej. 11. Kwalifikowania do terapii psychologicznej. 12. Kwalifikowania do terapii logopedycznej. ROZDZIAŁ III ORGANIZACJA I ZAKRES WSPÓŁDZIAŁANIA PORADNI W celu pełnej realizacji zadań Poradnia podejmuje współdziałania z różnymi podmiotami prawnymi i fizycznymi, w tym: 7

8 1. z innymi poradniami psychologiczno - pedagogicznymi z rejonu działania Kuratorium Lubelskiego; 2. z przedszkolami z rejonu powiatu lubartowskiego, 3. ze szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi z rejonu powiatu lubartowskiego; 4. z organizacjami pozarządowymi, w szczególności z tymi, które działają na rzecz niepełnosprawnych i ich rodziców; 5. z placówkami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, młodzieży oraz rodzicom, mającymi swoją siedzibę w powiecie lubartowskim lub jego rejonie oraz na obszarze całego kraju; 6. z ośrodkami doskonalenia nauczycieli z rejonu Kuratorium Lubelskiego oraz z innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc nauczycielom; 7. z innymi podmiotami, których zakres działań obejmuje m.in. pomoc prawną, medyczną i socjalną. 2. Organizacja współdziałania Poradni z innymi podmiotami odbywa się przede wszystkim poprzez: 1. wzajemną wymianę informacji pozwalających na rozszerzenie i podniesienie efektywności działań pomocowych; 2. współpracę w realizacji działań na rzecz dzieci i młodzieży w obszarze pomocy psychologiczno - pedagogicznej; 3. współpracę i organizację kompleksowych oddziaływań pomocowych na rzecz dziecka i jego rodziny; 4. prowadzenie działań informacyjno - szkoleniowych w ramach doradztwa i wsparcia merytorycznego; 5. wspieranie działań instytucji i placówek działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin; 6. wspomaganie i/ realizowanie inicjatyw samorządowych wynikających z potrzeb środowiska lokalnego. 3. Za zgodą Dyrektora Poradni mogą działać organizacje pozarządowe o celach i zadaniach zbieżnych z celami i zadaniami poradni. 8

9 ROZDZIAŁ IV Organy Poradni 12 Organami Poradni są: 1. Dyrektor Poradni, 2. Rada Pedagogiczna. 13 Do kompetencji dyrektora poradni należy w szczególności: 1. kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz, 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 3. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji, 4. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez Radę placówki i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki, 5. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę, 6. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, 7. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych. 8. przyznanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Poradni, 9. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników poradni, 10. występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Poradni, 9

10 14 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Poradni. W jej skład wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni. Szczegółowy sposób działania Rady określa jej regulamin. 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 3. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszyć dobro osobiste dzieci, młodzieży i ich rodziców, a także innych pracowników Poradni. 4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1. zatwierdzanie planów pracy placówki, 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce, 3. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 4. przygotowywanie projektu Statutu Poradni lub jego zmian, 5. uchwalanie Statutu Poradni i jego zmian 1. w przypadku nowelizacji Statutu Poradni dyrektor Poradni upoważniony jest do ogłoszenia tekstu jednolitego. 5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1. organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć, 2. projekt planu finansowego placówki, 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 4. propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zadań w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 15 Współdziałanie organów Poradni i rozwiązywanie sporów między nimi 1. Dyrektor Poradni ma obowiązek powiadomić Radę Pedagogiczną o zajętym stanowisku w sprawie realizacji uchwał będących 10

11 w kompetencjach Rady Pedagogicznej nie później niż w ciągu dwóch tygodni. 2. Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Poradnię. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 3. W przypadku zaistnienia konfliktu między Dyrektorem Poradni a członkami Rady Pedagogicznej, Dyrektor podejmuje działania na rzecz rozwiązania sporu: 1. negocjacje prowadzone w oparciu o rzeczowe argumenty na posiedzeniu rady pedagogicznej, zwołanej w celu rozwiązania konfliktu, prowadzone pod przewodnictwem dyrektora, 2. w przypadku niemożności znalezienia rozwiązania sporu, organy poradni powołują mediatora do podjęcia próby rozwiązania konfliktu. Mediatorem zostaje osoba spoza poradni, bezstronna, obdarzona zaufaniem przez oba organy, dysponująca niezbędnymi kompetencjami w zakresie przedmiotu sporu, 3. w przypadku niemożności rozwiązania sporu przy pomocy mediatora, organy poradni zwracają się z prośbą o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od przedmiotu sprawy. ROZDZIAŁ V Organizacja działania Poradni Poradnia działa w ciągu całego roku, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. 11

12 2. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku. 3. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor poradni za zgodą organu prowadzącego. 4. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem ramowego planu pracy oraz planu finansowego poradni do 30 kwietnia danego roku. 5. Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię do 25 maja danego roku. 6. W arkuszu organizacyjnym poradni zamieszcza się dane dotyczące w szczególności rejonu działania poradni, pracowników pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych za środków przydzielonych przez organ prowadzący. 7. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej będzie mógł, za zgodą organu prowadzącego, tworzyć stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze. 8. Wicedyrektor podlega bezpośrednio dyrektorowi Poradni. 9. Wicedyrektor wypełnia obowiązki stosownie do przydzielonego zakresu zadań i uprawnień (kompetencji). 10. Jeżeli w Poradni nie utworzono stanowiska wicedyrektora to pod nieobecność dyrektora Poradni czynności dyrektora wykonuje wskazany przez niego społeczny zastępca. 17 W poradni działają zespoły zadaniowe: 1. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, który: 1. ustala kierunki i harmonogram działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, 2. nawiązuje współpracę z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb, 3. opracowuje i realizuje z dzieckiem i jego rodziną indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju, 4. analizuje skuteczność pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie. 2. Zespół Terapii Pedagogicznej, który: 12

13 1. udziela pomocy w zakresie przezwyciężania trudności szkolnych, 2. prowadzi konsultacje, porady, szkolenia dla nauczycieli i pedagogów szkół i przedszkoli, 3. wspomaga rozwój uczniów niepełnosprawnych. 3. Zespół Terapii Psychologicznej, który: 1. udziela pomocy w zakresie przeciwdziałania zaburzeniom zachowania, 2. wspomaga wychowawczą i edukacyjną funkcję rodziny i szkoły, 3. prowadzi indywidualną i grupową psychoterapię 4. Zespół Terapii Logopedycznej, który prowadzi profilaktykę i terapię 1.zaburzeń mowy. 5. Zespół Doradztwa Zawodowego, który udziela uczniom pomocy w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i planowania kariery szkolnej W Poradni są organizowane i działają Zespoły Orzekające. 2. Zespół powołuje dyrektor Poradni. 3. W skład Zespołu wchodzą: 1. dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba jako przewodniczący Zespołu, 2. psycholog, pedagog oraz lekarz, 3. inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracy Zespołu jest niezbędny. 4. Pracą Zespołu kieruje jego Przewodniczący. 5. Zespoły wydają: 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, 2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, dla dzieci których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanej dalej przedszkolem, 13

14 3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, 4. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, 5. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach a także innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży. 2. Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby której dotyczy opinia. 3. Na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki do której dziecka uczęszcza. 4. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w poradni informację o wynikach przeprowadzonej diagnozy. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do wniesienia do dyrektora skargi dotyczącej funkcjonowania poradni w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności. 2. Dyrektor zobowiązany jest do rozstrzygnięcia skargi w terminie 30 dni od daty jej złożenia. 3. O rozstrzygnięciu skargi dyrektor informuje skarżącego na piśmie. 14

15 ROZDZIAŁ VI ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH PORADNI Do zadań psychologa realizowanych na terenie Poradni należy przede wszystkim: 1. prowadzenie diagnoz psychologicznych w kierunku określania poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych oraz zaburzeń i zachowań dzieci i młodzieży; 2. diagnozowanie predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży; 3. wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ; 4. wspomaganie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz z chorobami przewlekłymi; 5. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju poznawczego, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych a także terapii rodzin tych dzieci; 6. opracowywanie opinii psychologicznej i informacji o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni; 7. udział w pracach zespołów orzekających funkcjonujących w Poradni. 2. Do zadań psychologa realizowanych poza Poradnią należy w szczególności: 1. wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi; 2. wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny; 3. wspomaganie wychowawczej funkcji przedszkola, szkoły; 4. udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno - wychowawczych; 5. udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom; 6. edukacja w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli; 7. prowadzenie działalności informacyjno - szkoleniowej wśród uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli w obszarze pomocy psychologicznej; 15

16 8. udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom i specjalistom w zakresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży; 9. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży. 3. Do zadań psychologa realizowanych poza Poradnią należy współpraca z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w przedszkolach, szkołach przy: 1. opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych; 2. opracowywaniu i realizowaniu planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej; 3. opracowywaniu i realizacji indywidualnych działań wspierających dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania; 4. opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych działań wspierających dla uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia ani opinii ale wymagają objęcia pomocą psychologiczną; 5. podejmowaniu i prowadzeniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży Do zadań pedagoga realizowanych na terenie poradni należy przede wszystkim: 1. prowadzenie diagnoz pedagogicznych w kierunku określania poziomu rozwoju potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży; 2. diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz specyficznych trudności w uczeniu się; 3. wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych; 4. wspomaganie dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z chorobami przewlekłymi; 5. prowadzenie terapii dzieci z głębokimi zaburzeniami rozwojowymi i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 6. opracowywanie opinii pedagogicznej i informacji o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni; 16

17 7. udział w pracach zespołów orzekających funkcjonujących w Poradni. 2. Do zadań pedagoga realizowanych poza Poradnią należy w szczególności: 1. wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym z wcześniejszym kształceniem poza granicami kraju; 2. wspomaganie edukacyjnej funkcji rodziny; 3. wspomaganie edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły; 4. udzielanie pomocy nauczycielom w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno - wychowawczych; 5. prowadzenie działalności informacyjno - szkoleniowej wśród uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli w obszarze pomocy pedagogicznej; 6. udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom i specjalistom w zakresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży; 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży; 8. prowadzenie działań profilaktycznych o charakterze edukacyjno - wychowawczym. 3. Do zadań pedagoga realizowanych poza Poradnią należy współpraca z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w przedszkolach, szkołach przy: 1. organizowaniu i udzielaniu pomocy pedagogicznej; 2. rozpoznawaniu specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I- III szkoły podstawowej; 3. opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych; 4. opracowywaniu i realizowaniu planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej; 5. opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych działań wspierających dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania; 6. opracowaniu i realizowaniu indywidualnych działań wspierających dla uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia ani opinii, ale wymagają objęcia pomocą pedagogiczną; 17

18 23 1. Do zadań logopedy realizowanych na terenie Poradni należy przede wszystkim: 1. diagnozowanie poziomu rozwoju mowy u dzieci i młodzieży oraz zaburzeń komunikacji językowej; 2. współudział w diagnozowaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz specyficznych trudności w uczeniu się; 3. wspomaganie dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej; 4. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży z silnymi zaburzeniami rozwoju mowy; 5. opracowywanie opinii i informacji o wynikach przeprowadzonej diagnozy logopedycznej; 6. udział w pracach zespołów orzekających funkcjonujących w Poradni. 2. Do zadań logopedy realizowanych poza Poradnią należy w szczególności: 1. wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi ze zmianą środowiska edukacyjnego wynikającego z wcześniejszego kształcenia za granicą, u których występują zaburzenia komunikacji językowej; 2. prowadzenie działań profilaktycznych na rzecz dzieci i uczniów w zakresie komunikacji językowej; 3. współpraca z przedszkolami i szkołami w organizowaniu pomocy logopedycznej; 4. współpraca z przedszkolami i szkołami w organizowaniu indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych oraz planów działań wspierających na rzecz dzieci i młodzieży; 5. współpraca z przedszkolami i szkołami w zakresie rozpoznawania u dzieci i młodzieży zaburzeń rozwoju mowy; 6. udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom i specjalistom w zakresie udzielania pomocy logopedycznej na rzecz dzieci i młodzieży; 7. prowadzenie działalności informacyjno - szkoleniowej wśród rodziców i nauczycieli w obszarze pomocy logopedycznej Do zadań doradcy zawodowego realizowanych na terenie Poradni należy: 1. diagnozowanie poziomu rozwoju młodzieży, jej potrzeb i predyspozycji w kierunku dalszego kształcenia; 18

19 2. opracowywanie opinii i informacji o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni; 3. udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kariery zawodowej; 4. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych. 2. Do zadań doradcy zawodowego realizowanych poza Poradnią należy: 1. prowadzenie działalności informacyjno - szkoleniowej wśród uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli w obszarze doradztwa zawodowego; 2. wspieranie nauczycieli szkół w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego; 3. wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom źródeł informacji edukacyjno - zawodowych. 4. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej. 3. Do zadań doradcy zawodowego realizowanych poza Poradnią należy współpraca z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w szkołach przy: 1. tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań szkolnego systemu doradztwa zawodowego; Do zadań rehabilitanta realizowanych w Poradni należy: 1. prowadzenie indywidualnej terapii ruchowej z dziećmi niepełnosprawnymi 2. prowadzenie stymulacji polisensorycznej dla dzieci niepełnosprawnych; 3. dostarczanie rodzicom informacji o możliwości zorganizowania dzieciom pomocy specjalistycznej oferowanej przez resort służby zdrowia i resort pomocy społecznej; 4. edukacja rodziców w zakresie kształtowania ich umiejętności pracy z dzieckiem; 5. prowadzenie wstępnej diagnozy oraz postępów w rozwoju ruchowym dziecka. 19

20 26 1.Do zadań lekarza należy w szczególności: 1. udział w posiedzeniach Zespołu Orzekającego, 2. przedstawianie specjalistycznej oceny dokumentacji medycznej w sprawach orzekania o potrzebie nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 27 Zakres zadań pracowników niepedagogicznych: Poradnia zatrudnia pracowników administracji i obsługi. 1. Zadania pracowników administracji: 1. prowadzenie spraw kadrowych i sprawozdawczości, 2. obsługa sekretariatu zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz wewnętrznymi procedurami. 2. Zadania pracowników obsługi: 1. dbałość o porządek i czystość we wszystkich pomieszczeniach Poradni i jej otoczeniu, 2. dozorowanie mienia, 3. dbałość o sprawne funkcjonowanie i stan techniczny sprzętu i urządzeń Poradni. 3. Szczegółowy zakres zadań pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi określają przydziały czynności. 4. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy. 5. Za nieprzestrzeganie przez pracownika administracji i obsługi regulaminu pracy i nie wywiązywanie się z nałożonych obowiązków i zadań, Dyrektor może nałożyć karę dyscyplinarną ( KP art.108). 20

21 ROZDZIAŁ VII Postanowienia końcowe 28 Poradnia prowadzi następującą dokumentację: 1. wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystającej z pomocy Poradni, 2. komputerową bazę danych, 3. rejestr wydawanych opinii i orzeczeń, 4. dokumentację badań i dokumentację prowadzonej terapii pedagogicznej, 5. dzienniki zajęć pracowników pedagogicznych Poradni, 6. zarządzenia powołujące Zespoły Orzekające, 7. protokoły z posiedzeń Zespołów Orzekających, 8. tygodniowy rozkład zajęć pracowników pedagogicznych, 9. inną dokumentacje zgodną z odrębnymi przepisami. 29 Poradnia może posiadać logo i używać go na pismach urzędowych, zaproszeniach, opiniach, zaświadczeniach i informatorach. Poradnia prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z odrębnymi przepisami Poradnia używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 21

22 32 Traci moc Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubartowie uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu r. 33 Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Pedagogiczną w dniu r. 22

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO Postanowienia wstępne 1 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 Poznań Piątkowo, zwana dalej Poradnią, działa na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie

S T A T U T. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie S T A T U T Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie 1 1. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zwana dalej poradnią ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Lewakowskiego 14. 2. Miejska

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLKOWICACH

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLKOWICACH STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLKOWICACH 1. Postanowienia ogólne 1.Nazwa placówki brzmi: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polkowicach, zwana dalej Poradnią. 2.Organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2. 2. Poradnia działa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców 1 Poradnia, zwana dalej Poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

STATUT. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku

STATUT. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku STATUT Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku S P I S R O Z D Z I A Ł Ó W 1. Rozdział I Postanowienia ogólne 2. Rozdział II Cele i zadania Poradni 3. Rozdział III Organy Poradni 4. Rozdział IV Organizacja

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku działa na podstawie: 1 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ 3. 1. Celem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Choszcznie jest udzielanie dzieciom w wieku od urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Ustawa z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W MIELCU

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W MIELCU STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W MIELCU OPRACOWANY NA PODSTAWIE Art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przeworsku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przeworsku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przeworsku Uchwała Nr 6/2012/2013 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przeworsku z dnia 15 marca 2013 roku Za podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

Statut. Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach

Statut. Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych ul. Urzędnicza 16, 25 729 Kielce tel. sek. 041/ 34 58 609, 041/ 249 59-99, fax 041/ 34 53 239 mzppp1@wp.pl www.mzppp.pl Statut Miejskiego Zespołu Poradni

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) ustawie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Uchwała nr 3/16/17 Rady Pedagogicznej z dnia 25.01.2017 r. S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 30 stycznia 2017 r. 1 R o z d z i a ł I P o s t a n o w i e n i a o g ó

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

S T A T U T SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ S T A T U T SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Katowicach SPIS TREŚCI Podstawy prawne...3 POSTANOWIENIA OGÓLNE...4 Opiniowanie...7 Orzekanie...8 ORGANY PORADNI...8 ORGANIZACJA PORADNI...10

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2935

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2935 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2935 UCHWAŁA Nr L/1445/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie zmiany siedziby poradni psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 3 W ŁODZI

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 3 W ŁODZI STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 3 W ŁODZI Sporządzony na podstawie: Ustawy z dn. 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 wraz z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHORZOWIE

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHORZOWIE STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHORZOWIE Tekst jednolity Statutu został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 3 / 2012-2013 z dnia 14.05.2013r. Statut został opracowany na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 listopada 2012 r. Poz. 3426 UCHWAŁA NR XX/155/12 RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM z dnia 28 września 2012 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Poradni

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W STRZYŻOWIE

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W STRZYŻOWIE STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W STRZYŻOWIE 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzyżowie realizuje zadania statutowe zgodnie z przepisami: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. Obowiązkiem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (także specjalistycznej) jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (w wieku

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Uchwała nr 3/12/13 Rady Pedagogicznej Z dnia 05.03.2013r. S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Marzec 2013 1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zwana dalej Poradnią

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tczewie Tczew,01.09.2011 r.

S T A T U T Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tczewie Tczew,01.09.2011 r. S T A T U T Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tczewie Tczew,01.09.2011 r. 1 S P I S R O Z D Z I A Ł Ó W I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. CELE I ZADANIA PORADNI III. ORGANIZACJA PRACY PORADNI IV. ORGANY

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 4 W WARSZAWIE, UL.MIŃSKA 1/5

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 4 W WARSZAWIE, UL.MIŃSKA 1/5 STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 4 W WARSZAWIE, UL.MIŃSKA 1/5 I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 zwana dalej Poradnią jest publiczną placówką oświatową działającą

Bardziej szczegółowo

1. Poradnia psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9 (zwana dalej poradnią ) działa na podstawie :

1. Poradnia psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9 (zwana dalej poradnią ) działa na podstawie : STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU 1 1. Poradnia psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9 (zwana dalej poradnią ) działa na podstawie : 1. Ustawy z dn. 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

1.Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Zawierciu

1.Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Zawierciu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu ul. Parkowa 2 42-400 Zawiercie tel./fax. 0*32 67 223 83 e-mail: sekretariat@poradnia.zawiercie.powiat.pl STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w ZAWIERCIU

Bardziej szczegółowo

S T A T U T P S Y C H O L O G I C Z N O P E D A G O G I C Z N E J W O Ś W I ĘC I M I U mieszczącej się przy ul. Bema 4

S T A T U T P S Y C H O L O G I C Z N O P E D A G O G I C Z N E J W O Ś W I ĘC I M I U mieszczącej się przy ul. Bema 4 Załącznik do Uchwały Nr 7/2012/2013 Rady Pedagogicznej z dnia 28.06.2013 r. w sprawie zmian w statucie P O R A D N I S T A T U T P S Y C H O L O G I C Z N O P E D A G O G I C Z N E J W O Ś W I ĘC I M I

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nisku

Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nisku Uchwała Rady Pedagogicznej PPP w Nisku Nr 8 /2012-2013 z dn. 25.04.2013r Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nisku Poradnia działa na podstawie: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH w Częstochowie

STATUT ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH w Częstochowie STATUT ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH w Częstochowie Statut opracowano na podstawie: 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) Dz.U.2013.199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ Sulejówek, ul. Idzikowskiego 7b

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ Sulejówek, ul. Idzikowskiego 7b STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ Sulejówek, ul. Idzikowskiego 7b (tekst jednolity) 1 Postanowienia ogólne 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku, zwana dalej Poradnią, działa na

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUCKU

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUCKU STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUCKU Opracowany w oparciu o : Ustawę o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r / Test jednolity Dz.U nr 67 z 1996r z późniejszymi zmianami /. Ustawę z dnia 26.01.1982r

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 1 STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU Statut opracowany został na podstawie: Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, tekst jednolity z 19 marca 2009 roku (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY PEDAGOGICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W OŻAROWIE. z dnia 13 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY PEDAGOGICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W OŻAROWIE. z dnia 13 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 1.2013 RADY PEDAGOGICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W OŻAROWIE z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ożarowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2 w Legnicy ze zmianami z dnia 15.03.2013r.

Statut Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2 w Legnicy ze zmianami z dnia 15.03.2013r. Statut Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2 w Legnicy ze zmianami z dnia 15.03.2013r. ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Legnicy, zwana dalej Poradnią,

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ. w MIELCU

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ. w MIELCU STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w MIELCU OPRACOWANY NA PODSTAWIE Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 2 w Łomży

STATUT Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 2 w Łomży Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y Poradnia Psychologiczno - P e d a g o g i c z n a N r 2 18-400 Łomża, ul. Polna 16 tel. fax.. 86 215-03-18 Załącznik do Uchwały

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GOLENIOWIE

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GOLENIOWIE STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GOLENIOWIE Statut opracowano w oparciu o: 1. Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty/ Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami/;

Bardziej szczegółowo

STATUT Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Jaśle 1 2

STATUT Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Jaśle 1 2 STATUT Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Jaśle 1 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Jaśle zwana dalej poradnią ma swą siedzibę w Jaśle, przy ul. Słowackiego 6. 2. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W PŁOCKU

S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W PŁOCKU S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W PŁOCKU Tekst jednolity według aktualnego prawa oświatowego. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W O P O L U

S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W O P O L U Załącznik do Uchwały Nr II/2010/11 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu z dnia 1 lutego 2011r. S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W O P O L U 1 Spis treści: Rozdział

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zamościu

S T A T U T. Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zamościu S T A T U T Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zamościu 1 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Mały Piesek Zuzi

Statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Mały Piesek Zuzi Statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Mały Piesek Zuzi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu I. Zasięg terytorialny Poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Brzozowie. STATUT Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzozowie

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Brzozowie. STATUT Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzozowie STATUT Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzozowie 1 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Brzozowie zwana dalej poradnią ma swą siedzibę w Brzozowie, przy ul. Sienkiewicza 2. 2. Poradnia Psychologiczno

Bardziej szczegółowo

S T A T U T P O R A D N I P S Y C H O L O G I C Z N O P E D A G O G I C Z N E J W B U S K U Z D R O J U

S T A T U T P O R A D N I P S Y C H O L O G I C Z N O P E D A G O G I C Z N E J W B U S K U Z D R O J U Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku -Zdroju Załącznik nr 1 28-100 Załącznik Busko nr Zdrój, 1 do Uchwały Al. A. Mickiewicza nr 1 rady Pedagogicznej 27 tel./fax (041) 3783597 e-mail: pppbusko@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim

S T A T U T. Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim Lidzbark Warmiński dnia 1.02.2011 r. S T A T U T Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim Opracowany przez radę Pedagogiczną w oparciu o: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BRZEGU BRZEG 2011R. (tekst jednolity)

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BRZEGU BRZEG 2011R. (tekst jednolity) STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BRZEGU (tekst jednolity) BRZEG 2011R. SPIS TREŚCI PODSTAWA PRAWNA 3 ROZDZIAŁ I: PODSTAWOWE INFORMACJE O PLACÓWCE 4 ROZDZIAŁ II: ORGANIZACJA PRACY PORADNI 6

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna. 49-100 Niemodlin pppniemodlin@o2.pl tel./fax (077) 4606 363 STATUT

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna. 49-100 Niemodlin pppniemodlin@o2.pl tel./fax (077) 4606 363 STATUT Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul. Wojska Polskiego 5 www.pppniemodlin.webhost.pl 49-100 Niemodlin pppniemodlin@o2.pl tel./fax (077) 4606 363 STATUT Poradni Psychologiczno Pedagogicznej W Niemodlinie

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W BIELSKU-BIAŁEJ UL. INWALIDÓW 4

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W BIELSKU-BIAŁEJ UL. INWALIDÓW 4 STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII W BIELSKU-BIAŁEJ UL. INWALIDÓW 4 1 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 67 z 1996

Bardziej szczegółowo

Statut. Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej LUZINO

Statut. Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej LUZINO Statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej LUZINO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Luzinie zwana dalej Poradnią jest niepubliczną poradnią psychologiczno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej Na podstawie art. 62

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych 25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 16 tel. sekretariat 41 367 67 28 fax 41 367 69 51, mzppp1@wp.pl, www.mzppp.pl Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Ustawę z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Tekst jednolity Dz. U.z 2004r nr 256 z późn. zm.),

S T A T U T. Ustawę z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Tekst jednolity Dz. U.z 2004r nr 256 z późn. zm.), S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ WZROKU, SŁUCHU I AUTYZMEM W BIELSKU-BIAŁEJ. uchwalony w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WSPIERANIA ROZWOJU I TERAPII

SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WSPIERANIA ROZWOJU I TERAPII S T A T U T SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WSPIERANIA ROZWOJU I TERAPII w ŁODZI ul. Hipoteczna 3/5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Placówka nosi nazwę Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii 2. Poradnia

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej L.P. Rozporządzenie stare Rozporządzenie nowe obowiązujące 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i zakres działalności

Rozdział 1 Nazwa i zakres działalności Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/ 12 / 13 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologicznej w Ostrołęce z dnia 19 marca 2013r. Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce (tekst jednolity) Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie Szczecińskim

STATUT Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie Szczecińskim STATUT Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie Szczecińskim Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tczewie

Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tczewie S T A T U T Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tczewie Tczew, 16.03.2013 r. S P I S R O Z D Z I A Ł Ó W I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. CELE I ZADANIA PORADNI III. ORGANIZACJA PRACY PORADNI IV. ORGANY

Bardziej szczegółowo

S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3. w Katowicach

S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3. w Katowicach S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 w Katowicach 2 SPIS TREŚCI Spis treści 2 Podstawy prawne... 3 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 4 ROZDZIAŁ II Cele i zadania poradni..... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W O P O L U

S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W O P O L U Załącznik do Uchwały Nr II/2012/2013 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu z dnia 15 marca 2013r. S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W O P O L U 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. Dz.U.03.5.46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie Podstawy prawne : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W KATOWICACH

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W KATOWICACH S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W KATOWICACH SPIS TREŚCI Podstawy prawne... 3 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 Rozdział II CELE I ZADANIA PORADNI... 4 Rozdział III OPINIOWANIE

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY STATUTU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PIASECZNIE

TEKST UJEDNOLICONY STATUTU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PIASECZNIE TEKST UJEDNOLICONY STATUTU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PIASECZNIE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Podstawowe regulacje prawne dotyczące Statutu Poradni: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 we Wrocławiu

STATUT Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 we Wrocławiu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2 ul. Jedności Narodowej 112 50-301 Wrocław tel. (71)798 68 29 sekretariat@ppp2.wroc.pl www.ppp2.wroc.pl STATUT Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BĘDZINIE

POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BĘDZINIE STATUT POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BĘDZINIE BĘDZIN 2013 Str. 1 Podstawa prawna: - Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty - tekst jednolity (Dz. U. Nr 67

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 3 W RADOMIU UL. GŁÓWNA 3. Tekst ujednolicony

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 3 W RADOMIU UL. GŁÓWNA 3. Tekst ujednolicony Załącznik Nr 1 Do Uchwały nr 4/2014/15 z dnia 27 sierpnia 2015 roku Rady Pedagogicznej PP-P Nr 3 w Radomiu STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 3 W RADOMIU UL. GŁÓWNA 3 Tekst ujednolicony Przyjęty

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. W SPRAWIE wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły dot. pomocy psychologicznopedagogicznej Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2 im. ks. dra S. Wilczewskiego w Katowicach SPIS TREŚCI Podstawy prawne... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 Opiniowanie... 8 Orzekanie... 9 ORGANY PORADNI...

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Myślenicach ul. J. Piłsudskiego 20 a

S T A T U T. NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Myślenicach ul. J. Piłsudskiego 20 a S T A T U T NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Myślenicach ul. J. Piłsudskiego 20 a Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzozowie na rok szkolny 2016/17

PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzozowie na rok szkolny 2016/17 PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzozowie na rok szkolny 2016/17 Członkowie Rady Pedagogicznej: Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 08.09.2016r. Dokumenty stanowiące

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. w Drawsku Pomorskim. obowiązuje od dnia 5 września 2013 r.

S T A T U T. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. w Drawsku Pomorskim. obowiązuje od dnia 5 września 2013 r. PPP-0114-1/2013 S T A T U T Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim obowiązuje od dnia 5 września 2013 r. Tekst jednolity według aktualnego prawa oświatowego. 1 S P I S R O Z D Z I A Ł

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ UNI-TERRA W POZNANIU

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ UNI-TERRA W POZNANIU STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ UNI-TERRA W POZNANIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r.

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r. Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia 13.09.2013 r. w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Noblistów Polskich Działając na podstawie art.42 ust.1

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 W KRAKOWIE UL. CHMIELOWSKIEGO 1

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 W KRAKOWIE UL. CHMIELOWSKIEGO 1 STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 W KRAKOWIE UL. CHMIELOWSKIEGO 1 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Krakowie, zwana dalej Poradnią, jest

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PROGRES W SUŁKOWICACH

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PROGRES W SUŁKOWICACH STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PROGRES W SUŁKOWICACH 1 Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa placówki brzmi: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Progres w Sułkowicach

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. w Przedszkolu Samorządowym Nr 27. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. w Białymstoku.

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. w Przedszkolu Samorządowym Nr 27. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. w Białymstoku. Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie Warszawa, 31 marzec 2011 r. Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie Wersja jednolita Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 w Warszawie zwana dalej Poradnią realizuje zadania

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo