Uchwała nr 51/07 Rady Miasta Torunia z dnia 1 marca 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 51/07 Rady Miasta Torunia z dnia 1 marca 2007 r."

Transkrypt

1 Uchwała nr 51/07 Rady Miasta Torunia z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, dla terenów położonych w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Polnej i Ugory. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, dla terenów położonych w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Polnej i Ugory zwany dalej planem. 2. Integralną częścią planu, o którym mowa w 1, jest rysunek planu miejscowego zwany dalej rysunkiem planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przedstawiający graficznie ustalenia planu, w tym granice obszaru objętego planem Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiące treść niniejszej uchwały; 2) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1 : 2000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały; 3) przeznaczeniu podstawowym należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno dominować na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi; 4) przeznaczeniu dopuszczalnym należy przez to rozumieć przeznaczenie, będące uzupełnieniem i wzbogaceniem przeznaczenia podstawowego; 5) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi (oznaczony literami i cyframi); 6) symbolu terenu - należy przez to rozumieć oznaczenie wydzielonych liniami rozgraniczającymi terenów, składające się z liter i cyfr, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 7) usługach - należy przez to rozumieć obiekty, w których może być wykonywana wszelka działalność usługowa dla ludności z zakresu handlu, rzemiosła, administracji, szkolnictwa, kultu religijnego, kultury, sportu, rekreacji, ochrony zdrowia itp, nie obniżająca na sąsiednich terenach o funkcji mieszkaniowej standardu warunków mieszkaniowych;

2 8) usługach osiedlowych należy przez to rozumieć usługi mające na celu zaspokojenie codziennych potrzeb mieszkańców osiedla, nie obniżające standardu warunków mieszkaniowych, zajmujące najniższą kondygnację nadziemną lub kondygnację podziemną budynków o funkcji mieszkalnej; 9) obiekcie (usłudze, funkcji) obniżającym standard warunków mieszkaniowych należy przez to rozumieć obiekt (usługę, funkcję): a) powodujący w trakcie normalnej eksploatacji osiągnięcie 80% dopuszczalnej normy zanieczyszczenia środowiska na granicy przynależnej mu działki lub obiektu w sytuacji współużytkownika działki (dla bezpośrednich sąsiadów), lub b) każdy obiekt, z którego emitowany jest nieprzyjemny zapach, c) w sposób oczywisty pogarszający warunki życia sąsiadów (np. obiekt emitujący widoczny dym, opary itp., wymagający składowania odpadów na otwartej przestrzeni, generujący ruch drogowy lub hałas o dużym natężeniu w porze nocnej, tj. w godzinach od 22:00 do 6:00). W szczególności obiektem obniżającym standard warunków mieszkaniowych jest lokal gastronomiczny z działalnością nocną; 10) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć zróżnicowaną gatunkowo zieleń wysoką i niską, ukształtowaną funkcjonalnie i plastycznie oraz zieleń izolacyjną tworzącą barierę wizualną i akustyczną od strony dróg publicznych; 11) intensywności zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - należy przez to rozumieć sumę powierzchni ogólnej budynków mieszkalnych, czyli powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych liczonej w obrysie zewnętrznym łącznie z powierzchnią komunikacji, podzieloną przez powierzchnię terenu; 12) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dachy o nachyleniu połaci dachowej nieprzekraczającym 10 o ; 13) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, w której obowiązkowo należy sytuować dłuższą ścianę budynku, przy czym: a) suma długości przerw w zabudowie wzdłuż tej linii nie może przekroczyć 20% długości linii, b) linia ta nie dotyczy elementów obiektów budowlanych wychodzących poza nią na odległość do 1,5 m w kierunku linii rozgraniczających tereny sąsiednie, które to elementy: - usytuowane są w całości poniżej poziomu terenu, - usytuowane są w całości na wysokości nie mniejszej, niż 2,5 m ponad poziomem terenu i opierają się na częściach obiektu budowlanego znajdujących się na obszarze wyznaczonym liniami zabudowy, - schodów, pochylni, a także elementów stanowiących obudowy wejść do budynków; 14) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku lub w ustaleniach planu, której nie może przekraczać bryła budynku w kierunku linii rozgraniczających sąsiadujących terenów, przy czym linia ta nie dotyczy elementów obiektów budowlanych wychodzących poza nią na odległość do 1,5 m, które: a) usytuowane są w całości poniżej poziomu terenu, b) usytuowane są w całości na wysokości nie mniejszej, niż 2,5 m ponad poziomem terenu i opierają się na częściach obiektu budowlanego znajdujących się na obszarze wyznaczonym liniami zabudowy, c) schodów, pochylni, a także elementów stanowiących obudowy wejść do budynków; 15) wskaźniku miejsc postojowych - należy przez to rozumieć: a) ilość miejsc postojowych przypadającą na jedno mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej,

3 b) wielkość powierzchni użytkowej przypadającą na 1 miejsce postojowe w zabudowie usługowej, c) ilość zatrudnionych przypadającą na 1 miejsce postojowe w zabudowie usługowej bądź przemysłowej, przy czym do bilansu miejsc postojowych inwestycji wlicza się miejsca zlokalizowane w garażach a także w liniach rozgraniczających ulic lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych przylegających do terenu inwestycji; 16) drogach wewnętrznych - należy przez to rozumieć wydzielone działki geodezyjne umożliwiające skomunikowanie terenów i działek z drogą publiczną, stanowiące współwłasność lub własność osób fizycznych lub prawnych udostępnione dla ruchu pieszego i samochodowego na określonych przez właściciela lub zarządcę warunkach; 17) odprowadzeniu ścieków należy przez to rozumieć odprowadzenie wody zużytej na cele bytowe lub gospodarcze, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym zwłaszcza dróg i parkingów; 18) powierzchni aktywnej biologicznie należy przez to rozumieć niezabudowaną i nieutwardzoną powierzchnię działki lub terenu pokrytą roślinnością naturalną lub urządzoną, stanowiącą powierzchnię czynną ekologicznie. Do powierzchni tej zalicza się także powierzchnię cieków i zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych; 19) zagospodarowaniu tymczasowym należy przez to rozumieć tymczasowy sposób zagospodarowania i urządzenia terenu a także sposób użytkowania obiektów dopuszczony na czas określony. Na terenie, dla którego określono tymczasowe sposoby zagospodarowania mogą być realizowane tymczasowe obiekty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane; 20) przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko - należy przez to rozumieć: przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz przedsięwzięcia, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany, określone przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz z późn. zmianami); 21) dominancie architektonicznej należy przez to rozumieć: - w przypadku zlokalizowania dominanty na terenie wyznaczonym przez linie zabudowy kubaturowej - część budynku lub samodzielny obiekt stanowiący wyraźny, wyróżniający się akcent architektoniczny o wysokich walorach estetycznych, o indywidualnym ukształtowaniu przekrycia, o powierzchni rzutu nieprzekraczającej 100 m kw. mogący przekraczać linię zabudowy w kierunku linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym o nie więcej, niż 3 m, a także mogący przekroczyć maksymalną wysokość zabudowy jednostki, w której obiekt został zlokalizowany, o nie więcej, niż 30%, przy czym dominanta architektoniczna może stanowić bliźniaczą parę takich obiektów; dominanty oznaczone są na rysunku planu z dokładnością do 20m, - w przypadku zlokalizowania dominanty poza terenem wyznaczonym przez linie zabudowy kubaturowej - samodzielny obiekt (rzeźba, obelisk, fontanna), stanowiący wyróżniający się akcent plastyczny, o wysokich walorach estetycznych. 2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie z definicjami przyjętymi w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o

4 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z definicjami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów odrębnych, obowiązującymi w dniu podjęcia niniejszej uchwały. Rozdział 2 Ustalenia szczegółowe 4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od C6-MW1 do C6-MW16 ustala się: 1) przeznaczenie: a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, b) dopuszczalne: - usługi - wyłącznie jako wbudowane w obiekty przeznaczenia podstawowego, zajmujące najniższą kondygnację nadziemną lub kondygnację podziemną budynków zlokalizowanych na obowiązujących liniach zabudowy, a dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami C6-MW14 i C6-MW16 jako wbudowane w obiekty przeznaczenia podstawowego, zajmujące najniższą kondygnację nadziemną lub kondygnację podziemną budynków zlokalizowanych na całym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym, - drogi wewnętrzne, parkingi, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) nakaz sporządzenia koncepcji zagospodarowania dla całego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi z dopuszczeniem etapowania inwestycji, b) elewacje eksponowane od strony dróg publicznych i ciągów pieszych o wysokich walorach estetycznych, c) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, d) zakaz lokalizacji wolno stojących garaży indywidualnych i budynków gospodarczych, e) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) ze względu na potrzeby ochrony zdrowia ludzi ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (nie dotyczy infrastruktury technicznej), b) dla terenów objętych niniejszym paragrafem obowiązują ustalenia pośredniej zewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II"; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych lokalizowanie wolnostojących nośników reklamowych dopuszcza się wyłącznie od strony ulic zbiorczych; 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu, b) obowiązujące linie zabudowy - jak na rysunku planu, c) maksymalna wysokość zabudowy: - dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od C6-MW1 do C6-MW8 oraz C6-MW16-3 kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 12m od poziomu terenu,

5 - dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od C6-MW9 do C6-MW15-4 kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 15m od poziomu terenu, z zastrzeżeniem lit. e, e) dopuszcza się lokalizację dominant architektonicznych, jak na rysunku planu, f) minimalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne, g) dachy płaskie, h) max. wskaźnik intensywności zabudowy na poziomie: - dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od C6-MW1 do C6MW10-0,70, - dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od C6MW11 do C6- MW16-0,80, i) nakaz zachowania min. 25% powierzchni czynnej biologicznie, j) minimalny wskaźnik miejsc postojowych: 1,3 miejsc postojowych / 1 mieszkanie oraz 1 miejsce postojowe / 10 zatrudnionych w usługach lub 1 miejsce postojowe / 30m 2 powierzchni użytkowej usług; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości: a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek m 2, wyłącznie po zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu sporządzonego dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, b) dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni mniejszej, niż określona w pkt 8 lit. a niniejszego paragrafu, wyłącznie po zakończeniu realizacji inwestycji, c) warunki, o których mowa w pkt 8 lit. a i lit. b niniejszego paragrafu obowiązują z wyłączeniem działek wydzielanych na cele infrastruktury technicznej i komunikacji wewnętrznej w minimalnych, niezbędnych granicach; 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: a) obsługa z przyległych ulic lokalnych bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne, b) dopuszcza się obsługę komunikacyjną z przyległych ulic zbiorczych, bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne, c) zakaz grodzenia od strony dróg publicznych; 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: a) zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z i do miejskiej sieci zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci, b) zakaz stosowania tymczasowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodnościekowej, c) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących lub projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na warunkach wydanych przez gestora sieci, d) zaopatrzenie w energię cieplną z sieci ciepłowniczej lub z urządzeń indywidualnych z zastosowaniem paliw i technologii gwarantujących nie przekraczanie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń, zgodnie z przepisami szczególnymi, e) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej średniego lub niskiego ciśnienia na warunkach wydanych przez gestora sieci; 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-MW16 w granicach oznaczonych na rysunku planu jako obszar obowiązującej, pośredniej, wewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II", ustala się dotychczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenów do czasu dyslokacji ujęcia wody "Wrzosy II",

6 b) dla pozostałych terenów - 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%, a dla gruntów gminnych lub nabywanych przez gminę na cele publiczne 0%. 5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od C6-MN17 do C6-MN50 ustala się: 1) przeznaczenie: a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) dopuszczalne: drogi wewnętrzne, parkingi, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, b) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków gospodarczych, c) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) ze względu na potrzeby ochrony zdrowia ludzi ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (nie dotyczy infrastruktury technicznej), b) dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: C6-MN18, C6-MN19, C6- MN20, C6-MN21, C6-MN22, C6-MN23, C6-MN25, C6-MN27, C6-MN28, C6- MN29, C6-MN30, C6-MN31, C6-MN32, C6-MN33, C6-MN48, C6-MN49, C6- MN50, w granicach oznaczonych na rysunku planu, obowiązują odpowiednio ustalenia: pośredniej wewnętrznej i zewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II"; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami C6-MN28, C6-MN29, C6- MN30, ustala się archeologiczne strefy ochrony konserwatorskiej o granicach przedstawionych na rysunku planu, b) przedmiotem ochrony w archeologicznych strefach ochrony konserwatorskiej, o których mowa w pkt 4 lit. a są znajdujące się w niej stanowiska archeologiczne, c) celem ochrony w archeologicznych strefach ochrony konserwatorskiej, o których mowa w pkt 4 lit. a jest zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków ruchomych i nieruchomych, mogących znajdować się w obrębie stanowisk archeologicznych, o których mowa w lit. b, d) w archeologicznych strefach ochrony konserwatorskiej, o których mowa w pkt 4 lit a, obowiązują ustalenia przepisów szczególnych, stosujące się do ochrony zabytków archeologicznych, e) wszelkie formy zagospodarowania obszaru stanowisk archeologicznych należy uzgadniać z Kujawsko - Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie prac ziemnych, f) dla pozostałych terenów - nie występuje potrzeba określania zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych; 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od C6-MN17 do C6-MN23 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa,

7 b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: od C6-MN24 do C6-MN50 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza, c) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu, d) maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 9 m od poziomu terenu, e) kształt dachu: dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: od C6-MN17 do C6- MN26 oraz od C6-MN34 do C6-MN50 - dachy o nachyleniu połaci dachowych 35 o -45 o, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: od C6-MN27 do C6- MN33 - dachy płaskie, f) nakaz zachowania: - dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od C6-MN17 do C6- MN24 - min. 40% powierzchni każdej z działek budowlanych jako czynnej biologicznie, - dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od C6-MN25 do C6- MN50 - min. 50% powierzchni każdej z działek budowlanych jako czynnej biologicznie, g) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w granicach własnej nieruchomości; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości: a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej 700 m 2, z zastrzeżeniem pkt. 8 lit b. niniejszego paragrafu; b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek dla zabudowy bliźniaczej lub szeregowej dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: od C6-MN17 do C6-MN m 2, c) warunki, o których mowa w pkt 8 lit. a i lit. b niniejszego paragrafu obowiązują z wyłączeniem działek wydzielanych na cele infrastruktury technicznej i komunikacji wewnętrznej w minimalnych, niezbędnych granicach; 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: a) obsługa z przyległych ulic zbiorczych, lokalnych lub dojazdowych bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne, b) zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi w pasie technicznym ograniczonego użytkowania dla napowietrznych linii elektroenergetycznych, c) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej w pasie technicznym ograniczonego użytkowania dla napowietrznych linii elektroenergetycznych, d) zakaz lokalizacji placów zabaw i boisk sportowych w pasie technicznym ograniczonego użytkowania dla napowietrznych linii elektroenergetycznych; 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: a) zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z i do miejskiej sieci zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci, b) zakaz stosowania tymczasowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodnościekowej, c) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących lub projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na warunkach wydanych przez gestora sieci,

8 d) zaopatrzenie w energię cieplną z sieci ciepłowniczej lub z urządzeń indywidualnych z zastosowaniem paliw i technologii gwarantujących nie przekraczanie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń, zgodnie z przepisami szczególnymi, e) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej średniego lub niskiego ciśnienia na warunkach wydanych przez gestora sieci; 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami C6-MN21 i C6-MN22 w granicach oznaczonych na rysunku planu jako obszar obowiązującej, pośredniej, wewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II", ustala się dotychczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenów do czasu dyslokacji ujęcia wody "Wrzosy II", b) dla pozostałych terenów - nie występuje potrzeba określania sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania; 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%, a dla gruntów gminnych lub nabywanych przez gminę na cele publiczne 0%. 6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-U51 ustala się: 1) przeznaczenie: a) podstawowe: usługi, b) dopuszczalne: drogi wewnętrzne, parkingi, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) nakaz opracowania koncepcji zagospodarowania dla całego terenu objętego ustaleniami, z dopuszczeniem etapowania inwestycji, b) elewacje eksponowane od strony dróg publicznych i ciągów pieszych o wysokich walorach estetycznych, c) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, d) zakaz lokalizacji wolno stojących garaży indywidualnych i budynków gospodarczych, e) zakaz składowania i magazynowania, w tym zwłaszcza odpadów na otwartym terenie, poza obudowanymi składami (magazynami), f) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) ze względu na potrzeby ochrony zdrowia ludzi ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (nie dotyczy infrastruktury technicznej), b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, których celem jest gospodarka odpadami w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania, c) dla terenu objętego niniejszym paragrafem obowiązują ustalenia pośredniej zewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II"; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: a) lokalizowanie wolnostojących nośników reklamowych dopuszcza się wyłącznie od strony ulic zbiorczych, b) zakaz lokalizacji zaplecza dostawczego i gospodarczego od strony ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami: C6-KD(Z)103, C6-KD(Z)105 i C6-CPR155; 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu,

9 b) maksymalna wysokość zabudowy 3 kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 12m od poziomu terenu, z zastrzeżeniem pkt 6, lit. d niniejszego paragrafu, c) dopuszcza się lokalizację jednej dominanty architektonicznej, jak na rysunku planu, d) minimalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje, e) dachy płaskie, f) nakaz zachowania min. 15% powierzchni czynnej biologicznie, g) minimalny wskaźnik miejsc postojowych: 1 miejsce postojowe / 10 zatrudnionych i 1 miejsce postojowe / 30m 2 powierzchni użytkowej usług; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek 3 000m 2, z wyłączeniem działek wydzielanych na cele infrastruktury technicznej i komunikacji wewnętrznej w minimalnych, niezbędnych granicach; 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: a) obsługa komunikacyjna z ulic: C6 KD(Z)103, C6-KD(Z)105 oraz C6-KD(L)110 bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne (dopuszcza się obsługę pośrednią, poprzez teren oznaczony na rysunku planu symbolem C6-CPR155), b) zakaz grodzenia od strony dróg publicznych; 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: a) zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z i do miejskiej sieci zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci, b) zakaz stosowania tymczasowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodnościekowej, c) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących lub projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na warunkach wydanych przez gestora sieci, d) zaopatrzenie w energię cieplną z sieci ciepłowniczej lub z urządzeń indywidualnych z zastosowaniem paliw i technologii gwarantujących nieprzekraczanie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń, zgodnie z przepisami szczególnymi, e) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej średniego lub niskiego ciśnienia na warunkach wydanych przez gestora sieci; 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%, a dla gruntów gminnych lub nabywanych przez gminę na cele publiczne 0%. 7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami C6-U52 i C6-U53 ustala się: 1) przeznaczenie: a) podstawowe: usługi, b) dopuszczalne: drogi wewnętrzne, parkingi, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) elewacje eksponowane od strony dróg publicznych i ciągów pieszych o wysokich walorach estetycznych, b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, c) zakaz lokalizacji wolno stojących garaży indywidualnych i budynków gospodarczych,

10 d) zakaz składowania i magazynowania, w tym zwłaszcza odpadów, na otwartym terenie, poza obudowanymi składami (magazynami), e) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) ze względu na potrzeby ochrony zdrowia ludzi ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymagających obowiązkowo sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (nie dotyczy infrastruktury technicznej), b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, których celem jest gospodarka odpadami w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania, c) dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-U52 obowiązują ustalenia pośredniej zewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II"; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - nie występuje potrzeba określania; 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu, b) maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 12m od poziomu terenu, c) maksymalna powierzchnia zabudowy dla pojedynczego budynku m 2, d) dachy płaskie, e) nakaz zachowania min. 15% powierzchni czynnej biologicznie, f) minimalny wskaźnik miejsc postojowych: 1 miejsce postojowe / 10 zatrudnionych i 1 miejsce postojowe / 30m 2 powierzchni użytkowej usług; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości zagospodarowanie każdego z terenów, objętego niniejszym paragrafem, jako pojedynczej działki budowlanej, z wyłączeniem działek wydzielanych na cele infrastruktury technicznej i komunikacji wewnętrznej w minimalnych, niezbędnych granicach; 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: a) obsługa komunikacyjna: - dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-U52 z ulic: C6- KD(Z)103 oraz C6 KD(Z)105, - dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-U53 z ulic: C6 KD(G)99 i C6 KD(Z)101, b) zakaz grodzenia od strony dróg publicznych; 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: a) zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z i do miejskiej sieci zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci, b) zakaz stosowania tymczasowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodnościekowej, c) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących lub projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na warunkach wydanych przez gestora sieci, d) zaopatrzenie w energię cieplną z sieci ciepłowniczej lub z urządzeń indywidualnych z zastosowaniem paliw i technologii gwarantujących nie przekraczanie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń, zgodnie z przepisami szczególnymi,

11 e) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej średniego lub niskiego ciśnienia na warunkach wydanych przez gestora sieci; 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%, a dla gruntów gminnych lub nabywanych przez gminę na cele publiczne 0%. 8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od C6-U54 do C6-U56 ustala się: 1) przeznaczenie: a) podstawowe: usługi, b) dopuszczalne: drogi wewnętrzne, parkingi, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) nakaz opracowania koncepcji zagospodarowania dla całego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, z dopuszczeniem etapowania inwestycji, b) elewacje eksponowane od strony dróg publicznych i ciągów pieszych o wysokich walorach estetycznych, c) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, d) zakaz lokalizacji wolno stojących garaży i budynków gospodarczych, e) zakaz składowania i magazynowania, w tym zwłaszcza odpadów na otwartym terenie, poza obudowanymi składami (magazynami), f) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) ze względu na potrzeby ochrony zdrowia ludzi ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (nie dotyczy infrastruktury technicznej), b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, których celem jest gospodarka odpadami w zakresie pozyskiwania, odzysku i unieszkodliwiania, c) dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami C6-U55 oraz C6-U56, w granicach oznaczonych na rysunku planu, obowiązują odpowiednio ustalenia: pośredniej wewnętrznej i zewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II"; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - lokalizowanie wolnostojących nośników reklamowych dopuszcza się wyłącznie od strony ulic głównych i zbiorczych; 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu, b) maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 12m od poziomu terenu, c) minimalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje, d) dachy płaskie, e) nakaz zachowania min. 15% powierzchni czynnej biologicznie, f) minimalny wskaźnik miejsc postojowych: 1 miejsce postojowe / 10 zatrudnionych i 1 miejsce postojowe / 30m 2 powierzchni użytkowej usług;

12 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek 2 000m 2, z wyłączeniem działek wydzielanych na cele infrastruktury technicznej i komunikacji wewnętrznej w minimalnych, niezbędnych granicach; 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - obsługa komunikacyjna: a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-U54 z ulicy: C6 KDW153, b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-U55 z ulicy: C6 KD(D)126 oraz C6 KD(L)107, c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-U56 z ulic: C6 KD(Z)102 i C6 KD(L)108; 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: a) zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z i do miejskiej sieci zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci, b) zakaz stosowania tymczasowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodnościekowej, c) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących lub projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na warunkach wydanych przez gestora sieci, d) zaopatrzenie w energię cieplną z sieci ciepłowniczej lub z urządzeń indywidualnych z zastosowaniem paliw i technologii gwarantujących nie przekraczanie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń, zgodnie z przepisami szczególnymi, e) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej średniego lub niskiego ciśnienia na warunkach wydanych przez gestora sieci; 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-U56 w granicach oznaczonych na rysunku planu jako obszar obowiązującej, pośredniej, wewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II", ustala się dotychczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenów do czasu dyslokacji ujęcia wody "Wrzosy II", b) dla pozostałych terenów - nie występuje potrzeba określania sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania; 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%, a dla gruntów gminnych lub nabywanych przez gminę na cele publiczne 0%. 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: od C6-U57 do C6-U59 ustala się: 1) przeznaczenie: a) podstawowe: funkcje usługowe zlokalizowane wewnątrz kubatury schronów wchodzących w skład pierścienia fortecznego dawnej twierdzy Toruń, b) dopuszczalne: drogi wewnętrzne, parkingi, zieleń urządzona o funkcji rekreacyjnej i izolacyjnej, obiekty małej architektury, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, b) zakaz lokalizacji wolno stojących garaży i budynków gospodarczych,

13 c) zakaz składowania i magazynowania na otwartym terenie, d) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) ze względu na potrzeby ochrony zdrowia ludzi ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymagających obowiązkowo sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (nie dotyczy infrastruktury technicznej), b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, których celem jest gospodarka odpadami w zakresie pozyskiwania, odzysku i unieszkodliwiania, c) maksymalna ochrona istniejącego drzewostanu; d) dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami C6-U57 oraz C6-U58 w granicach oznaczonych na rysunku planu, obowiązują odpowiednio ustalenia: pośredniej wewnętrznej i zewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II"; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od C6-U57 do C6-U59, ustala się strefy ochrony konserwatorskiej o granicach przedstawionych na rysunku planu, b) przedmiotem ochrony w strefach ochrony konserwatorskiej, o których mowa w pkt. 4 lit. a niniejszego paragrafu są znajdujące się w ich obrębie schrony wraz z towarzyszącymi im umocnieniami ziemnymi, wchodzące w skład grupy warownej Fortu V pierścienia fortecznego dawnej Twierdzy Toruń, c) celem ochrony w strefie konserwatorskiej, o której mowa w pkt. 4 lit. a niniejszego paragrafu jest niedopuszczenie do zniszczenia lub zmiany formy przestrzennej obiektów i umocnień ziemnych o wartości historycznej, o których mowa w pkt. 4 lit. b niniejszego paragrafu, d) w strefie ochrony konserwatorskiej, o której mowa w pkt. 4 lit a, obowiązują ustalenia przepisów szczególnych, stosujące się do ochrony zabytków oraz zakaz lokalizowania wolno stojących obiektów kubaturowych, e) prace budowlano-konserwatorskie przy schronach należących do grupy warownej Fortu V podlegających ochronie konserwatorskiej oraz prace ziemne w strefach ochrony konserwatorskiej, o których mowa w pkt. 4 lit. a niniejszego paragrafu, należy uzgadniać z Miejskim Konserwatorem Zabytków; 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych; 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) zakaz zabudowy kubaturowej z wyłączeniem obiektów infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w pkt. 4, niniejszego paragrafu, b) minimalny wskaźnik miejsc postojowych: 1 miejsce postojowe / 10 zatrudnionych i 1 miejsce postojowe / 30m 2 powierzchni użytkowej usług, c) nakaz zachowania min. 15% powierzchni jako czynnej biologicznie; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości zagospodarowanie każdego z terenów, objętych niniejszym paragrafem, jako pojedynczej działki budowlanej, z wyłączeniem działek wydzielanych na cele infrastruktury technicznej i komunikacji wewnętrznej w minimalnych, niezbędnych granicach; 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

14 a) obsługa z przyległych ulic zbiorczych lub lokalnych, bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne, a dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-U59 - bezpośrednio z jezdni ul. Grudziądzkiej, b) zakaz grodzenia; 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: a) zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z i do miejskiej sieci zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci, b) zakaz stosowania tymczasowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodnościekowej, c) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących lub projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na warunkach wydanych przez gestora sieci, d) zaopatrzenie w energię cieplną z sieci ciepłowniczej lub z urządzeń indywidualnych z zastosowaniem paliw i technologii gwarantujących nie przekraczanie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń, zgodnie z przepisami szczególnymi, e) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej średniego lub niskiego ciśnienia na warunkach wydanych przez gestora sieci; 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-U58 w granicach oznaczonych na rysunku planu jako obszar obowiązującej, pośredniej, wewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II", ustala się dotychczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenów do czasu dyslokacji ujęcia wody "Wrzosy II", b) dla pozostałych terenów - nie występuje potrzeba określania sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania; 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%, a dla gruntów gminnych lub nabywanych przez gminę na cele publiczne 0%. 10. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: od C6-U60 do C6-U62 ustala się: 1) przeznaczenie: a) podstawowe: usługi, b) dopuszczalne: drogi wewnętrzne, parkingi, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) nakaz sporządzenia koncepcji dla całego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi z dopuszczeniem etapowania inwestycji, b) elewacje eksponowane od strony dróg publicznych i ciągów pieszych o wysokich walorach estetycznych, c) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, d) zakaz lokalizacji wolno stojących garaży i budynków gospodarczych, e) zakaz składowania i magazynowania, w tym zwłaszcza odpadów na otwartym terenie, poza obudowanymi składami (magazynami), f) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) ze względu na potrzeby ochrony zdrowia ludzi ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (nie dotyczy infrastruktury technicznej),

15 b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, których celem jest gospodarka odpadami w zakresie pozyskiwania, odzysku i unieszkodliwiania, c) dla terenów objętych niniejszym paragrafem obowiązują ustalenia pośredniej zewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II"; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - lokalizowanie wolnostojących nośników reklamowych dopuszcza się wyłącznie od strony dróg publicznych; 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu, b) maksymalna wysokość zabudowy 3 kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 12m od poziomu terenu, z zastrzeżeniem pkt. 6, lit. d niniejszego paragrafu, c) obowiązek lokalizacji dominanty architektonicznej, jak na rysunku planu, d) minimalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje, e) dachy płaskie, f) nakaz zachowania min. 15% powierzchni czynnej biologicznie, g) minimalny wskaźnik miejsc postojowych: 1 miejsce postojowe / 10 zatrudnionych i 1 miejsce postojowe / 30m 2 powierzchni użytkowej usług; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek 2 000m 2, z wyłączeniem działek wydzielanych na cele infrastruktury technicznej i komunikacji wewnętrznej w minimalnych, niezbędnych granicach; 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: a) obsługa komunikacyjna z przylegających dróg lokalnych i dojazdowych, b) zakaz grodzenia terenu od strony dróg C6KD(Z)106 i C6-KD(L)118; 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: a) zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z i do miejskiej sieci zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci, b) zakaz stosowania tymczasowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodnościekowej, c) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących lub projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na warunkach wydanych przez gestora sieci, d) zaopatrzenie w energię cieplną z sieci ciepłowniczej lub z urządzeń indywidualnych z zastosowaniem paliw i technologii gwarantujących nie przekraczanie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń, zgodnie z przepisami szczególnymi, e) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej średniego lub niskiego ciśnienia na warunkach wydanych przez gestora sieci; 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%, a dla gruntów gminnych lub nabywanych przez gminę na cele publiczne 0%. 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od C6-U63 do C6-U67 ustala się:

16 1) przeznaczenie: a) podstawowe: usługi z zakresu administracji, szkolnictwa, kultu religijnego, sportu, rekreacji, kultury, ochrony zdrowia, b) dopuszczalne: drogi wewnętrzne, parkingi, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) nakaz opracowania koncepcji zagospodarowania dla całości terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, z dopuszczeniem etapowania inwestycji, b) elewacje eksponowane od strony dróg publicznych i ciągów pieszych o wysokich walorach estetycznych, c) zakaz lokalizacji wolno stojących garaży, d) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) ze względu na potrzeby ochrony zdrowia ludzi ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (nie dotyczy infrastruktury technicznej), b) dla terenów objętych niniejszym paragrafem obowiązują ustalenia pośredniej zewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II"; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych; 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu, b) maksymalna wysokość zabudowy 3 kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 12m od poziomu terenu, z zastrzeżeniem pkt 6, lit. c niniejszego paragrafu, c) obowiązek lokalizacji dominant architektonicznych, jak na rysunku planu, d) dachy płaskie, e) nakaz zachowania min. 25% powierzchni czynnej biologicznie, f) minimalny wskaźnik miejsc postojowych: 1 miejsce postojowe / 10 zatrudnionych i 1 miejsce postojowe / 30m 2 powierzchni użytkowej usług; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek 5 000m 2, z wyłączeniem działek wydzielanych na cele infrastruktury technicznej i komunikacji wewnętrznej w minimalnych, niezbędnych granicach; 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - obsługa komunikacyjna: z przyległych ulic zbiorczych, lokalnych i dojazdowych; 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: a) zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z i do miejskiej sieci zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci, b) zakaz stosowania tymczasowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodnościekowej, c) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących lub projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na warunkach wydanych przez gestora sieci, d) zaopatrzenie w energię cieplną z sieci ciepłowniczej lub z urządzeń indywidualnych z zastosowaniem paliw i technologii gwarantujących nie przekraczanie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń, zgodnie z przepisami szczególnymi,

17 e) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej średniego lub niskiego ciśnienia na warunkach wydanych przez gestora sieci; 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%, a dla gruntów gminnych lub nabywanych przez gminę na cele publiczne 0%. 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: od C6-US68 do C6-US71 ustala się: 1) przeznaczenie: a) podstawowe: usługi z zakresu sportu i rekreacji, b) dopuszczalne: obiekty związane z eksploatacją ujęcia wód podziemnych stanowiącego kontynuację ujęcia "Wrzosy II", drogi wewnętrzne, parkingi, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) nakaz opracowania koncepcji zagospodarowania dla całości terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, z dopuszczeniem etapowania inwestycji, b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, c) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) ze względu na potrzeby ochrony zdrowia ludzi ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (nie dotyczy infrastruktury technicznej), b) dla terenów objętych niniejszym paragrafem obowiązują ustalenia pośredniej zewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II"; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: a) dla części terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-US70, ustala się archeologiczną strefę ochrony konserwatorskiej o granicach przedstawionych na rysunku planu, b) przedmiotem ochrony w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej, o której mowa w pkt. 4 lit. a jest znajdujące się w niej stanowisko archeologiczne, c) celem ochrony w strefie konserwatorskiej, o której mowa w pkt. 4 lit. a jest zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków ruchomych i nieruchomych, mogących znajdować się w obrębie stanowiska archeologicznego, o którym mowa w lit. b, d) w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej, o której mowa w pkt. 4 lit a, obowiązują ustalenia przepisów szczególnych, stosujące się do ochrony zabytków archeologicznych, e) wszelkie formy zagospodarowania obszaru stanowisk archeologicznych należy uzgadniać z Kujawsko - Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie prac ziemnych, f) dla pozostałych terenów nie występuje potrzeba określania zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych; 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu,

18 b) maksymalna wysokość zabudowy nie więcej niż 15m od poziomu terenu, c) dachy płaskie, d) nakaz zachowania min. 30% powierzchni każdej z działek budowlanych jako czynnej biologicznie, e) minimalny wskaźnik miejsc postojowych: 1 miejsce postojowe / 10 zatrudnionych i 1 miejsce postojowe / 30m 2 powierzchni użytkowej usług, a w przypadku urządzeń i obiektów sportowych z miejscami dla publiczności - 1 miejsce postojowe / 4 użytkowników; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek 5.000m 2, z wyłączeniem działek wydzielanych na cele związane z eksploatacją ujęcia wód podziemnych oraz na cele infrastruktury technicznej i komunikacji wewnętrznej w minimalnych, niezbędnych granicach; 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - obsługa z przyległych ulic lokalnych lub zbiorczych, bezpośrednio lub poprzez sieć dróg wewnętrznych; 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: a) zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z i do miejskiej sieci zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci, b) zakaz stosowania tymczasowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodnościekowej, c) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących lub projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na warunkach wydanych przez gestora sieci, d) zaopatrzenie w energię cieplną z sieci ciepłowniczej lub z urządzeń indywidualnych z zastosowaniem paliw i technologii gwarantujących nie przekraczanie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń, zgodnie z przepisami szczególnymi, e) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej średniego lub niskiego ciśnienia na warunkach wydanych przez gestora sieci; 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%, a dla gruntów gminnych lub nabywanych przez gminę na cele publiczne 0%. 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od C6-U/P72 do C6- U/P77 ustala się: 1) przeznaczenie: a) podstawowe: usługi, produkcja, b) dopuszczalne: drogi wewnętrzne, parkingi, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) elewacje eksponowane od strony dróg publicznych i ciągów pieszych o wysokich walorach estetycznych, b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, c) zakaz lokalizacji wolno stojących garaży, d) zakaz składowania i magazynowania, w tym zwłaszcza odpadów produkcyjnych, na otwartym terenie, poza obudowanymi składami (magazynami);

19 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) ze względu na potrzeby ochrony zdrowia ludzi ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymagających obowiązkowo sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (nie dotyczy infrastruktury technicznej), b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, których celem jest gospodarka odpadami w zakresie pozyskiwania, odzysku i unieszkodliwiania, c) dla terenów objętych niniejszym paragrafem obowiązują odpowiednio ustalenia: pośredniej zewnętrznej i wewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II", w granicach określonych na rysunku planu; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-U/P73 ustala się archeologiczną strefę ochrony konserwatorskiej o granicach przedstawionych na rysunku planu, b) przedmiotem ochrony w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej, o której mowa w pkt. 4 lit. a jest znajdujące się w niej stanowisko archeologiczne, c) celem ochrony w strefie konserwatorskiej, o której mowa w pkt. 4 lit. a jest zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków ruchomych i nieruchomych, mogących znajdować się w obrębie stanowiska archeologicznego, o którym mowa w lit. b, d) w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej, o której mowa w pkt. 4 lit a, obowiązują ustalenia przepisów szczególnych, stosujące się do ochrony zabytków archeologicznych, e) wszelkie formy zagospodarowania obszaru stanowisk archeologicznych należy uzgadniać z Kujawsko - Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie prac ziemnych, f) dla części terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: C6-U/P75, ustala się strefę ochrony konserwatorskiej o granicach przedstawionych na rysunku planu, g) przedmiotem ochrony w strefie ochrony konserwatorskiej, o której mowa w pkt. 4 lit. f niniejszego paragrafu są znajdujące się w jej obrębie umocnienia ziemne, wchodzące w skład grupy warownej Fortu V pierścienia fortecznego dawnej Twierdzy Toruń, h) celem ochrony w strefie konserwatorskiej, o której mowa w pkt. 4 lit. f niniejszego paragrafu jest niedopuszczenie do zniszczenia lub zmiany formy przestrzennej obiektów i umocnień ziemnych o wartości historycznej, o których mowa w pkt 4 lit. g niniejszego paragrafu, i) w strefie ochrony konserwatorskiej, o której mowa w pkt. 4 lit. f, obowiązują ustalenia przepisów szczególnych, stosujące się do ochrony zabytków, j) wszelkie prace budowlano - konserwatorskie oraz prace ziemne na terenie strefy ochrony konserwatorskiej, o której mowa w pkt. 4 lit. f należy uzgadniać z Miejskim Konserwatorem Zabytków, k) dla pozostałych terenów nie występuje potrzeba określania zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie występuje potrzeba określania; 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu, b) maksymalna wysokość zabudowy nie więcej niż 15m od poziomu terenu, c) minimalna wysokość zabudowy:

20 - dla zabudowy usługowej - 2 kondygnacje nadziemne, - dla zabudowy produkcyjnej - 7 m, d) dachy płaskie, e) nakaz zachowania min. 15% powierzchni czynnej biologicznie, a dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-U/P72-30%, f) minimalny wskaźnik miejsc postojowych: 1 miejsce postojowe / 10 zatrudnionych i 1 miejsce postojowe / 30m 2 powierzchni użytkowej usług; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości: a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek m 2, z wyłączeniem działek wydzielanych na cele infrastruktury technicznej i komunikacji wewnętrznej w minimalnych, niezbędnych granicach, b) minimalna szerokość frontu nowowydzielanej działki - 60 m, c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-U/P74 - podziały prostopadłe do ulicy Grudziądzkiej, bądź do ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem C6-KD(L)121; 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: a) zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi w pasie technicznym ograniczonego użytkowania dla napowietrznych linii elektroenergetycznych, b) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej w pasie technicznym ograniczonego użytkowania dla napowietrznych linii elektroenergetycznych, c) zakaz lokalizacji placów zabaw i boisk sportowych w pasie technicznym ograniczonego użytkowania dla napowietrznych linii elektroenergetycznych; 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: a) zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z i do miejskiej sieci zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci, b) zakaz stosowania tymczasowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodnościekowej, c) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących lub projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na warunkach wydanych przez gestora sieci, d) zaopatrzenie w energię cieplną z sieci ciepłowniczej lub z urządzeń indywidualnych z zastosowaniem paliw i technologii gwarantujących nie przekraczanie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń, zgodnie z przepisami szczególnymi, e) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej średniego lub niskiego ciśnienia na warunkach wydanych przez gestora sieci; 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-U/P77 w granicach oznaczonych na rysunku planu jako obszar obowiązującej, pośredniej, wewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II", ustala się dotychczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenów do czasu dyslokacji ujęcia wody "Wrzosy II", b) dla pozostałych terenów nie występuje potrzeba określania sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%, a dla gruntów gminnych lub nabywanych przez gminę na cele publiczne 0%.

21 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-ZP78 ustala się: 1) przeznaczenie: a) podstawowe: zieleń urządzona o funkcji rekreacyjnej i izolacyjnej, b) dopuszczalne: pętla autobusowa, drogi wewnętrzne, parkingi, obiekty małej architektury, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, a w szczególności obiekty i urządzenia związane z poborem i uzdatnianiem wód podziemnych; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, b) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) maksymalna ochrona istniejącego drzewostanu, b) dla części terenu objętego niniejszym paragrafem, w granicach oznaczonych na rysunku planu, obowiązują ustalenia: pośredniej wewnętrznej i zewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II"; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych; 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) zakaz zabudowy kubaturowej z wyłączeniem obiektów infrastruktury technicznej, w tym w szczególności związanych z poborem i uzdatnianiem wód podziemnych, b) nakaz zachowania min. 70% powierzchni jako czynnej biologicznie; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: a) obsługa z przyległych ulic lokalnych lub z ulicy Polnej, bezpośrednio lub poprzez sieć dróg wewnętrznych, b) nakaz wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej o szerokości 4 m wzdłuż ul. Polnej; 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - na warunkach wydanych przez zarządcę sieci; 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: a) w granicach oznaczonych na rysunku planu jako obszar obowiązującej, pośredniej, wewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II", ustala się dotychczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenów do czasu dyslokacji ujęcia wody "Wrzosy II", b) dla pozostałej części terenu objętego niniejszym paragrafem nie występuje potrzeba określania sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania; 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%. 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: od C6-ZP79 do C6-ZP83 oraz C6-ZP89a ustala się: 1) przeznaczenie: a) podstawowe: zieleń urządzona o funkcji rekreacyjnej i izolacyjnej, b) dopuszczalne: drogi wewnętrzne, parkingi, obiekty małej architektury, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia sportowe i rekreacyjne, ciągi piesze i rowerowe;

22 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, b) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) maksymalna ochrona istniejącego drzewostanu, b) dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami C6-ZP82, C6-ZP83, i C6- ZP89a, obowiązują odpowiednio ustalenia: pośredniej wewnętrznej i zewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II"; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-ZP82 ustala się strefę ochrony konserwatorskiej o granicach przedstawionych na rysunku planu, b) przedmiotem ochrony w strefie ochrony konserwatorskiej, o której mowa w pkt 4 lit. a niniejszego paragrafu jest bezpośrednie otoczenie zabytkowego Fortu V im. K. Chodkiewicza, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia r. nr A/672 (nr rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego), wraz z obiektami i umocnieniami ziemnymi wchodzącymi w skład zespołu warownego pierścienia fortecznego dawnej Twierdzy Toruń, c) celem ochrony w strefie konserwatorskiej, o której mowa w pkt 4 lit. a niniejszego paragrafu jest niedopuszczenie do zniszczenia lub zmiany formy przestrzennej obiektów i umocnień ziemnych o wartości historycznej, o których mowa w pkt 4 lit. b niniejszego paragrafu, d) w strefie ochrony konserwatorskiej, o której mowa w pkt 4 lit a, obowiązuje zakaz lokalizowania wolno stojących obiektów kubaturowych oraz zakaz prowadzenia inwestycji, powodujących zmianę formy przestrzennej obiektów i umocnień ziemnych, o których mowa w pkt 4 lit. b niniejszego paragrafu, e) wszelkie prace budowlane w strefie ochrony konserwatorskiej, o której mowa w pkt 4 lit a, należy uzgadniać z Miejskim Konserwatorem Zabytków, f) dla pozostałych terenów nie występuje potrzeba określania zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych; 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) zakaz zabudowy kubaturowej z wyłączeniem obiektów infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w pkt 4, niniejszego paragrafu, b) nakaz zachowania min. 70% powierzchni terenu jako czynnej biologicznie; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - obsługa z przyległych ulic lokalnych i zbiorczych, bezpośrednio lub poprzez sieć dróg wewnętrznych, a dla obiektu Fortu V - dopuszcza się obsługę bezpośrednio z jezdni ul. Polnej; 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: a) zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z i do miejskiej sieci zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci, b) zakaz stosowania tymczasowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodnościekowej, c) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących lub projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na warunkach wydanych przez gestora sieci;

23 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-ZP82 w granicach oznaczonych na rysunku planu jako obszar obowiązującej, pośredniej, wewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II", ustala się dotychczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenów do czasu dyslokacji ujęcia wody "Wrzosy II", b) dla pozostałych terenów nie występuje potrzeba określania sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania; 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%. 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: od C6-ZP84 do C6-ZP89 ustala się: 1) przeznaczenie: a) podstawowe: zieleń urządzona o funkcji rekreacyjnej i izolacyjnej, ciągi pieszorowerowe, b) dopuszczalne: obiekty i urządzenia związane z eksploatacją ujęcia wód podziemnych, będącego kontynuacją ujęcia "Wrzosy II", drogi wewnętrzne, parkingi, obiekty małej architektury, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, a w szczególności; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, b) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) maksymalna ochrona istniejącego drzewostanu, b) dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami C6-ZP84, C6-ZP86, C6- ZP87, C6-ZP88, C6-ZP89 oraz dla części terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-ZP85 w granicach oznaczonych na rysunku planu, obowiązują ustalenia pośredniej zewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II"; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych; 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) zakaz zabudowy kubaturowej z wyłączeniem obiektów infrastruktury technicznej, w tym w szczególności związanych z poborem i uzdatnianiem wód podziemnych, b) nakaz zachowania min. 70% powierzchni jako czynnej biologicznie; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: a) obsługa z przyległych ulic dojazdowych, lokalnych lub zbiorczych bezpośrednio lub poprzez sieć dróg wewnętrznych, b) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej w pasie technicznym ograniczonego użytkowania dla napowietrznych linii elektroenergetycznych, c) zakaz lokalizacji placów zabaw i boisk sportowych w pasie technicznym ograniczonego użytkowania dla napowietrznych linii elektroenergetycznych;

24 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - na warunkach wydanych przez zarządcę sieci; 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%. 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: od C6-ZL90 do C6-ZL95 ustala się: 1) przeznaczenie a) podstawowe: zieleń leśna o funkcji parku leśnego, b) dopuszczalne: - ciągi piesze i rowerowe wraz z towarzyszącymi elementami służącymi potrzebom wypoczynku i rekreacji, urządzone po istniejących duktach leśnych i na istniejących polanach, - dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-ZL95 dopuszcza się obiekty i urządzenia związane z eksploatacją ujęcia wód podziemnych, będącego kontynuacją ujęcia "Wrzosy II"; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - nie występuje potrzeba określania; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) maksymalna ochrona istniejącego drzewostanu, b) dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami C6-ZL91, C6-ZL92, C6- ZL93 oraz dla części terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-ZP94 w granicach oznaczonych na rysunku planu, obowiązują ustalenia pośredniej zewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II"; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-ZL94 ustala się archeologiczną strefę ochrony konserwatorskiej o granicach przedstawionych na rysunku planu, b) przedmiotem ochrony w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej, o której mowa w pkt. 4 lit. a, są znajdujące się w niej stanowiska archeologiczne, c) celem ochrony w strefie konserwatorskiej, o której mowa w pkt. 4 lit. a jest zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków ruchomych i nieruchomych, mogących znajdować się w obrębie stanowisk archeologicznych, o których mowa w lit. b, d) w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej, o której mowa w pkt. 4 lit a, obowiązują ustalenia przepisów szczególnych, stosujące się do ochrony zabytków archeologicznych, e) wszelkie formy zagospodarowania obszaru stanowisk archeologicznych należy uzgadniać z Kujawsko - Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie prac ziemnych, f) dla pozostałych terenów nie występuje potrzeba określania zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - nie występuje potrzeba określania; 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - nie występuje potrzeba określania;

25 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami C6-ZL94 i C6-ZL95, w projektach urządzania lasu uwzględnia się przebiegi napowietrznych linii elektroenergetycznych SN 15 kv oraz ograniczenia z tym związane, zgodnie z odrębnymi przepisami, b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami C6-ZL94 i C6-ZL95 w projektach urządzania lasu uwzględnia się przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kv oraz ograniczenia z tym związane, zgodnie z odrębnymi przepisami, c) dla pozostałych terenów nie występuje potrzeba określania szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu; 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - na warunkach wydanych przez zarządcę sieci; 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%. 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-E96 ustala się: 1) przeznaczenie: a) podstawowe: infrastruktura techniczna - elektroenergetyka, b) dopuszczalne: drogi wewnętrzne, parkingi, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - nie występuje potrzeba określania; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie występuje potrzeba określania; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - nie występuje potrzeba określania; 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) nakaz zachowania min. 10% powierzchni czynnej biologicznie, b) dachy płaskie; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - obsługa komunikacyjna z ulicy C6 KD(Z)102 - bezpośrednio lub poprzez sieć dróg wewnętrznych; 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - na warunkach wydanych przez zarządcę sieci; 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

26 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%. 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-KD(GP)97 ustala się: 1) przeznaczenie: a) podstawowe: komunikacja droga publiczna ulica główna ruchu przyspieszonego, b) dopuszczalne: parkingi, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - nie występuje potrzeba określania; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) dla części terenu objętego niniejszym paragrafem, w granicach określonych na rysunku planu, obowiązują ustalenia pośredniej zewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II", b) dla pozostałej części terenu, objętego niniejszym paragrafem nie występuje potrzeba określania zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - nie występuje potrzeba określania; 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, b) przekrój dwujezdniowy, minimalna szerokość jezdni 7 m, c) chodniki, d) ścieżki rowerowe, e) zieleń urządzona, f) dopuszcza się budowę węzła drogowego z ulicami: C6-KD(G)98 i C6-KD(Z)104; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - obsługa terenów przyległych za pośrednictwem ulic serwisowych na warunkach określonych przez zarządcę drogi; 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - na warunkach wydanych przez zarządcę sieci; 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zgrupowania miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych; 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%. 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od C6-KD(G)98 do C6- KD(G)100 ustala się: 1) przeznaczenie: a) podstawowe: komunikacja droga publiczna ulica główna, b) dopuszczalne: parkingi, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - nie występuje potrzeba określania;

27 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) dla fragmentów terenów, objętych niniejszym paragrafem, w granicach określonych na rysunku planu, obowiązują odpowiednio ustalenia pośredniej zewnętrznej oraz wewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II", b) dla pozostałej części terenów objętych niniejszym paragrafem, nie występuje potrzeba określania zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: C6-KD(G)100 ustala się obowiązek wprowadzenia zieleni wysokiej po obu stronach ulicy na odcinku pokrywającym się z przebiegiem ul. Polnej, w celu uczytelnienia przebiegu historycznej drogi obwodowej, b) dla pozostałych terenów nie występuje potrzeba określania zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych; 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, b) przekrój dwujezdniowy, minimalna szerokość jezdni 6 m, c) chodniki, d) ścieżki rowerowe, e) zieleń urządzona, f) torowisko pojazdów szynowych dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-KD(G)100; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - dopuszcza się obsługę terenów przyległych, istniejącymi bądź projektowanymi wjazdami na warunkach określonych przez zarządcę drogi; 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - na warunkach wydanych przez zarządcę sieci; 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-KD(G)100 - miejsca postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-KD(G)100 w granicach oznaczonych na rysunku planu jako obszar obowiązującej, pośredniej, wewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II", ustala się dotychczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenów do czasu dyslokacji ujęcia wody "Wrzosy II", c) dla pozostałych terenów nie występuje potrzeba określania sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania; 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%. 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od C6-KD(Z)101 do C6- KD(Z)106 ustala się: 1) przeznaczenie: a) podstawowe: komunikacja droga publiczna ulica zbiorcza,

28 b) dopuszczalne: parkingi, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - nie występuje potrzeba określania; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: C6-KD(Z)104, C6- KD(Z)105, C6-KD(Z)106, oraz dla fragmentów terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: C6-KD(Z)101, C6-KD(Z)102, C6-KD(Z)103, w granicach oznaczonych na rysunku planu, obowiązują odpowiednio ustalenia pośredniej wewnętrznej i zewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II", b) dla pozostałych terenów nie występuje potrzeba określania zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - nie występuje potrzeba określania; 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, b) minimalna szerokość jezdni 6 m, c) chodniki, d) ścieżki rowerowe, e) zieleń urządzona, f) torowisko pojazdów szynowych z wyłączeniem terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami C6-KD(Z)101 i C6-KD(Z)102; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - dopuszcza się obsługę terenów przyległych, istniejącymi bądź projektowanymi wjazdami na warunkach określonych przez zarządcę drogi; 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - na warunkach wydanych przez zarządcę sieci; 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: a) miejsca postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych; b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-KD(Z)102 w granicach oznaczonych na rysunku planu jako obszar obowiązującej, pośredniej, wewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II", ustala się dotychczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenów do czasu dyslokacji ujęcia wody "Wrzosy II"; 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%. 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od C6-KD(L)107 do C6- KD(L)123 ustala się: 1) przeznaczenie: a) podstawowe: komunikacja droga publiczna ulica lokalna, b) dopuszczalne: parkingi, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

29 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - nie występuje potrzeba określania; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: od C6-KD(L)107 do C6- KD(L)121 i C6-KD(L)123, w granicach oznaczonych na rysunku planu, obowiązują ustalenia pośredniej zewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II", b) dla pozostałych terenów nie występuje potrzeba określania zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-KD(L)118 ustala się archeologiczną strefę ochrony konserwatorskiej o granicach przedstawionych na rysunku planu, b) przedmiotem ochrony w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej, o której mowa w pkt 4 lit. a, jest znajdujące się w niej stanowisko archeologiczne, c) celem ochrony w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej, o której mowa w pkt 4 lit. a jest zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków ruchomych i nieruchomych, mogących znajdować się w obrębie stanowiska archeologicznego, o którym mowa w lit. b, d) w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej, o której mowa w pkt 4 lit a, obowiązują ustalenia przepisów szczególnych, stosujące się do ochrony zabytków archeologicznych, e) wszelkie formy zagospodarowania obszaru stanowisk archeologicznych należy uzgadniać z Kujawsko - Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie prac ziemnych, f) dla części terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: C6-KD(L)121, ustala się strefę ochrony konserwatorskiej o granicach przedstawionych na rysunku planu, g) przedmiotem ochrony w strefie ochrony konserwatorskiej, o której mowa w pkt 4 lit. f niniejszego paragrafu są znajdujące się w jej obrębie umocnienia ziemne, wchodzące w skład grupy warownej Fortu V pierścienia fortecznego dawnej Twierdzy Toruń, h) celem ochrony w strefie konserwatorskiej, o której mowa w pkt 4 lit. a niniejszego paragrafu jest niedopuszczenie do zniszczenia lub zmiany formy przestrzennej obiektów i umocnień ziemnych o wartości historycznej, o których mowa w pkt 4 lit. g niniejszego paragrafu, i) w strefie ochrony konserwatorskiej, o której mowa w pkt 4 lit f, obowiązują ustalenia przepisów szczególnych, stosujące się do ochrony zabytków, j) wszelkie prace budowlane, w tym prace ziemne, w strefie ochrony konserwatorskiej, o której mowa w pkt 4 lit. f niniejszego paragrafu należy uzgadniać z Miejskim Konserwatorem Zabytków, k) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: C6-KD(L)108 ustala się obowiązek wprowadzenia zieleni wysokiej po obu stronach ulicy, w celu uczytelnienia przebiegu historycznej drogi obwodowej, l) dla pozostałych terenów nie występuje potrzeba określania zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych; 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

30 b) minimalna szerokość jezdni 6 m, c) chodniki, d) zieleń urządzona; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: obsługa terenów przyległych, istniejącymi bądź projektowanymi wjazdami na warunkach określonych przez zarządcę drogi; 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - na warunkach wydanych przez zarządcę sieci; 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami C6-KD(L)108 i C6- KD(L)121 w granicach oznaczonych na rysunku planu jako obszar obowiązującej, pośredniej, wewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II", ustala się dotychczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenów do czasu dyslokacji ujęcia wody "Wrzosy II", b) dla pozostałych terenów nie występuje potrzeba określania sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania; 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%. 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-KD(L)124 ustala się: 1) przeznaczenie: a) podstawowe: komunikacja droga publiczna ulica lokalna, pętla autobusowa, b) dopuszczalne: parkingi, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - nie występuje potrzeba określania; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie występuje potrzeba określania; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - nie występuje potrzeba określania; 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, b) minimalna szerokość jezdni 6 m, c) chodniki, d) zieleń urządzona; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - obsługa terenów przyległych, istniejącymi bądź projektowanymi wjazdami na warunkach określonych przez zarządcę drogi; 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - na warunkach wydanych przez zarządcę sieci;

31 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%. 24. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od C6-KD(D)125 do C6- KD(D)149 ustala się: 1) przeznaczenie: a) podstawowe: komunikacja droga publiczna ulica dojazdowa, b) dopuszczalne: parkingi, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - nie występuje potrzeba określania; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - dla terenów objętych niniejszym paragrafem, w granicach oznaczonych na rysunku planu, obowiązują odpowiednio ustalenia pośredniej wewnętrznej i zewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II"; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami C6-KD(D)131 i C6- KD(D)132 ustala się archeologiczną strefę ochrony konserwatorskiej o granicach przedstawionych na rysunku planu, b) przedmiotem ochrony w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej, o której mowa w pkt 4 lit. a są znajdujące się w niej stanowiska archeologiczne, c) celem ochrony w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej, o której mowa w pkt 4 lit. a jest zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków ruchomych i nieruchomych, mogących znajdować się w obrębie stanowisk archeologicznych, o których mowa w lit. b, d) w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej, o której mowa w pkt 4 lit a, obowiązują ustalenia przepisów szczególnych, stosujące się do ochrony zabytków archeologicznych, e) wszelkie formy zagospodarowania obszaru stanowisk archeologicznych należy uzgadniać z Kujawsko - Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie prac ziemnych, f) dla pozostałych terenów nie występuje potrzeba określania zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych; 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, b) minimalna szerokość jezdni 6 m, c) chodniki, d) dopuszcza się wykonanie nawierzchni jako ciągu pieszo - jezdnego; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: obsługa terenów przyległych, istniejącymi bądź projektowanymi wjazdami na warunkach określonych przez zarządcę drogi;

32 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - na warunkach wydanych przez zarządcę sieci; 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami C6-KD(D)128, C6- KD(D)129 i C6-KD(D)130 w granicach oznaczonych na rysunku planu jako obszar obowiązującej, pośredniej, wewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II", ustala się dotychczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenów do czasu dyslokacji ujęcia wody "Wrzosy II", b) dla pozostałych terenów nie występuje potrzeba określania sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%. 25. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od C6-KDW150 do C6- KDW152 ustala się: 1) przeznaczenie: a) podstawowe: komunikacja droga wewnętrzna, b) dopuszczalne: parkingi, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - nie występuje potrzeba określania; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - dla terenów objętych niniejszym paragrafem, w granicach oznaczonych na rysunku planu, obowiązują ustalenia pośredniej zewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II"; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych; 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: obsługa terenów przyległych, istniejącymi bądź projektowanymi wjazdami na warunkach określonych przez zarządcę drogi; 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - na warunkach wydanych przez zarządcę sieci; 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%, a dla gruntów gminnych lub nabywanych przez gminę na cele publiczne 0%. 26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6-KT153 ustala się: 1) przeznaczenie: a) podstawowe: komunikacja pętla i przystanek końcowy linii pojazdów szynowych, b) dopuszczalne: parkingi, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

33 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - nie występuje potrzeba określania; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - dla terenu objętego niniejszym paragrafem, w granicach oznaczonych na rysunku planu, obowiązują ustalenia pośredniej zewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II"; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych; 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - nie występuje potrzeba określania; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - obsługa terenów przyległych, istniejącymi bądź projektowanymi wjazdami na warunkach określonych przez zarządcę drogi; 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - na warunkach wydanych przez zarządcę sieci; 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%; 27. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od C6-CPR154 do C6- CPR174 ustala się: 1) przeznaczenie: a) podstawowe: komunikacja ciąg pieszo - rowerowy, b) dopuszczalne: zieleń urządzona, obiekty i urządzenia rekreacyjne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - nie występuje potrzeba określania; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) dla terenów objętych niniejszym paragrafem, w granicach oznaczonych na rysunku planu, obowiązują ustalenia pośredniej zewnętrznej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej "Wrzosy II", b) dla pozostałych terenów nie występuje potrzeba określania zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - nie występuje potrzeba określania; 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości

34 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - na warunkach wydanych przez zarządcę sieci; 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%. Rozdział 3 Przepisy końcowe 28. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 29. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 30. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia. Przewodniczący Rady Miasta Torunia Waldemar Przybyszewski

35

36

37

38

39

40

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2792 UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 762/10 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 18 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR 762/10 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 18 marca 2010 r. UCHWAŁA NR 762/10 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŝonych pomiędzy ulicami: Mickiewicza, Reja i Szosą Bydgoską w Toruniu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 910 UCHWAŁA NR 719/14 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 910 UCHWAŁA NR 719/14 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 910 Elektronicznie podpisany przez: Zbigniew Ostrowski; Kujawsko-Pomorski UW w Bydgo Data: 2014-03-26 09:45:21 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr 449/12 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 13 grudnia 2012 r.

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr 449/12 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 13 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 3793 UCHWAŁA Nr 449/12 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA. z dnia 6 marca 2017 r.

Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA. z dnia 6 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz. 2078 UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r. Poz UCHWAŁA Nr 128/15 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r. Poz UCHWAŁA Nr 128/15 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r. Poz. 2680 UCHWAŁA Nr 128/15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 1963. UCHWAŁA Nr 86/15 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 18 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 1963. UCHWAŁA Nr 86/15 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 18 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 1963 UCHWAŁA Nr 86/15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 7 stycznia 2015 r. Poz. 34. UCHWAŁA Nr 19/14 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 7 stycznia 2015 r. Poz. 34. UCHWAŁA Nr 19/14 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 7 stycznia 2015 r. Poz. 34 UCHWAŁA Nr 19/14 RADY MIASTA TORUNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr: 613/23, 1601/1, 1601/2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 208/11 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 24 listopada 2011r.

UCHWAŁA NR 208/11 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 24 listopada 2011r. UCHWAŁA NR 208/11 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wrzosy Leśne - Polana w Toruniu. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO. z dnia 22 marca 2017 r.

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO. z dnia 22 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 3052 UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 19/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 19/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Ceglanej i bocznicy kolejowej, na zapleczu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4233 UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

D z i a ł I USTALENIA OGÓLNE

D z i a ł I USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY NR XXXIII/205/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Ludwikowskiej w Oleśnicy Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 143/15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 143/15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 143/15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 24 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic Łącznej i Puchacza oraz ul. Stawki Południowe

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r.

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz. 3394 UCHWAŁA NR XX.142.2012 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz. 3665 UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr 260/16 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 7 kwietnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr 260/16 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 7 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 1404 UCHWAŁA Nr 260/16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ledyckiej i Lutyckiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kędzierzyńskiej. Rada Miejska uchwala, co następuje:

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kędzierzyńskiej. Rada Miejska uchwala, co następuje: Uchwała Nr XLV/629/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2009 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 105 poz. 2320 z dnia 18 czerwca 2009 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo UCHWAŁA NR.... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/ 271 /2009 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 29 PAŹDZIRNIKA 2009 ROKU

UCHWAŁA NR XXXVI/ 271 /2009 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 29 PAŹDZIRNIKA 2009 ROKU UCHWAŁA NR XXXVI/ 271 /2009 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 29 PAŹDZIRNIKA 2009 ROKU w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulicy Droga Lisia - Trzecianów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje:

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje: UCHWAŁA NR XXII/221/08 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE Z DNIA 30 KWIETNIA 2008R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod obiekty zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r.

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Głównej i Zawady w Poznaniu. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r. UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemiątkowo Rogalne, gmina Siemiątkowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r.

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz. 2713 UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 276 UCHWAŁA NR 471/12 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 28 grudnia 2012 r.

Bydgoszcz, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 276 UCHWAŁA NR 471/12 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 28 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 276 UCHWAŁA NR 471/12 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r. UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE z dnia 10 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowości Piaseczno gmina Wielgie powiat

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz. 2802 UCHWAŁA NR XL/387/17 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Projekt etap wyłożenia do wglądu publicznego od r. do r. RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

Projekt etap wyłożenia do wglądu publicznego od r. do r. RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU UCHWAŁA NR././ RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bogusławkach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ SWARZĘDZ z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ SWARZĘDZ z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ SWARZĘDZ z dnia... w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego tereny w rejonie ul. Staniewskiego w Swarzędzu i Zalasewie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA Nr 199/15 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 17 grudnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA Nr 199/15 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 4734 UCHWAŁA Nr 199/15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 14 listopada 2007 r.

UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 14 listopada 2007 r. Dolno.07.303.4137 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Dolny w części dotyczącej działek

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 14 października 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr 411/16 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 6 października 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 14 października 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr 411/16 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 6 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 14 października 2016 r. Poz. 3528 UCHWAŁA Nr 411/16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 6 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIV/476/10 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 22 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIV/476/10 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 22 lutego 2010 r. UCHWAŁA Nr XLIV/476/10 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/34/2015 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 26 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/34/2015 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 26 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2415 UCHWAŁA NR VIII/34/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia... w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulic Chłopskiej i Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r.

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz. 4930 UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/363/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 września 2009 r.

Uchwała Nr L/363/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 września 2009 r. Uchwała Nr L/363/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej i północnej miasta Prusice część

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia..

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działkę 75/4

Bardziej szczegółowo

U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a r.

U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a r. U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a 2 0 0 2 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna Krościenko VIII ul. Nadbrzeżna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r. Publikacja uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 18.08.2008r. Nr 129 poz. 2084 UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 465/16 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 24 listopada 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 465/16 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 24 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 4312 UCHWAŁA NR 465/16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU

UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jeżewo - tereny rekreacyjne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 141 UCHWAŁA NR XXV/171/16 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 141 UCHWAŁA NR XXV/171/16 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 141 UCHWAŁA NR XXV/171/16 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 132/11 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 30 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA Nr 132/11 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 30 czerwca 2011 r. UCHWAŁA Nr 132/11 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Kozacką, ul. Grudziądzką, ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 28 maja 2014 r.

Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 28 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2360 UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../../. RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. Rozdział I Ustalenia ogólne

UCHWAŁA NR../../. RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. Rozdział I Ustalenia ogólne UCHWAŁA NR../../. RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Tarnowa w rejonie ul. Błonie, ronda Niepodległości i ul. Nowodąbrowskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego część terenów Małej Łąki i Boguszowic

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 857/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 25 września 2014 r.

UCHWAŁA NR 857/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 25 września 2014 r. UCHWAŁA NR 857/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Szosy Chełmińskiej i Bema

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Pawłowickiej w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LX/649/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 13 listopada 2014 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LX/649/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4480 UCHWAŁA NR LX/649/2014 RADY GMINY SZEMUD z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 827/10 RADY MIASTA TORUŃ. z dnia 8 lipca 2010 r.

UCHWAŁA NR 827/10 RADY MIASTA TORUŃ. z dnia 8 lipca 2010 r. UCHWAŁA NR 827/10 RADY MIASTA TORUŃ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Polnej i Szosy Okrężnej, na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do Trasy Średnicowej oraz terenów przyległych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie

Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie (projekt) Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r.

UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r. UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno usługowej na działkach nr 178/5, 178/6, 179/2

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 1945 UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 marca 2016 r.

Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Czarnohorskiej w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r. Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVI/400/2014 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 15 października 2014 r.

Wrocław, dnia 17 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVI/400/2014 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 15 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 października 2014 r. Poz. 4386 UCHWAŁA NR LVI/400/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 27 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r.

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszany, w gminie Strzegom.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. /../16 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR. /../16 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR. /../16 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia. 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1 i art. 42 Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska).

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG z dnia w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 2014 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 2014 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 2014 r. W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków, dla obszarów w rejonie ulic Morelowej i Wiśniowej. Na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE UCHWAŁA NR. RADY GMINY OPINOGÓRA z dnia.2012 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 21 lutego 2013 r.

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 2365 UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA UCHWAŁA OGŁOSZONA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/163/2008 Rady Miejskiej w Pszowie. z dnia 15 września 2008 r.

Uchwała Nr XIX/163/2008 Rady Miejskiej w Pszowie. z dnia 15 września 2008 r. Uchwała Nr XIX/163/2008 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 15 września 2008 r. w sprawie: 1. stwierdzenia zgodności przedłożonego przez Burmistrza Miasta Pszów projektu planu z ustaleniami Studium uwarunkowań

Bardziej szczegółowo