Wrzesień 2012 ISSN: X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw KATOWICE,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrzesień 2012 ISSN: 1424 610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw KATOWICE, 24 27.09"

Transkrypt

1 WYDANIE SPECJALNE Wrzesień 2012 ISSN: X II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw KATOWICE,

2

3 Tadeusz Donocik PREZES IZBY DYREKTOR GENERALNY Z Szanowni Państwo, troską o niezwykle ważny filar polskiej gospodarki, jakim jest mikro, mała i średnia przedsiębiorczość w nadchodzących czterech dniach Katowice staną się forum biznesowej debaty nad rozwojem i funkcjonowaniem małych i śred nich przedsiębiorstw zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. W okresie wzmagających się tendencji kryzysowych, rozmowa o najbardziej elastycznej i innowacyjnej grupie, jaką są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na biera wymiaru strategicznego, a wręcz mogącego zadecydować o przyszłości gospo darczej i cywilizacyjnej naszego świata. Dyskusje, konfrontacja odmiennych stanowisk, określanie najnowszych trendów i rozważanie optymalnych ścieżek rozwoju to tylko część propozycji, które czekają na uczestników Kongresu. Chcemy to robić w wymiarze lokalnym, europej skim i światowym. Spotkamy się w znamienitym gronie ekspertów ze świata biznesu, zaprawionych w gospodarczych realiach przedsiębiorców, którzy działają dla dobra wspólnego, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, reprezentantów środowiska naukowego, a także przedsiębiorców, którzy stanowią fundament polskiej gospodarki. W tym roku tematami przewodnimi debat i dyskusji są zagadnienia związane z nowoczesnymi metodami zarządzania przedsiębiorstwem oraz rolą innowacyjności i internacjonalizacji w funkcjonowaniu całego sektora MŚP. Jestem przekonany, że uczestnictwo w Kongresie będzie dla wszystkich cen nym oraz inspirującym doświadczeniem. Liczę na aktywny udział i wspólne wypraco wanie nowych rekomendacji dla administracji publicznej w kraju i Unii Europejskiej, dla świata nauki i dla nas przedsiębiorców skupionych w samorządzie gospodarczym i innych organizacjach przedsiębiorców. Przygotowania do tegorocznego Kongresu zintegrowało bodaj po raz pierwszy, wokół tak istotnych i ważnych gospodarczo spraw wszystkie liczące się ogólnopolskie organizacje przedsiębiorców, a także tak ważne dla gospodarki branże jak: budownictwo, firmy okołogórnicze, turystyka, spółdzielczość oraz tak ważne dzie dziny gospodarcze jak rozwój przedsiębiorczości na terenach gmin wiejskich, gmin tu rystycznych, gmin uzdrowiskowych, jak problemy agroturystyki, firm rodzinnych, przedsiębiorstw społecznych, odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. Każdemu, kto wyraził chociażby życzliwość, a tym bardziej wsparł przygotowania do tego gigantycznego przedsięwzięcia składam tą drogą serdeczne podziękowania oraz wyrazy ogromnej wdzięczności. Bardzo serdecznie życzę wszystkim uczestnikom, współtwórcom merytorycz nym i organizacyjnym tego Kongresu, by wypracowane kolejne już rekomendacje zo stały rzetelnie przeanalizowane, a te słuszne i możliwe do wprowadzenia stosownie wdrożone. Tak bowiem buduje się podstawy funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Dla wspólnego dobra. Spis treści CZAS NA PIERWSZE DYSKUSJE TARGI BIZNES EXPO SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP PROGRAM KOMITET HONOROWY RADA PROGRAMOWA KOMITET ORGANIZACYJNY SAMORZĄDOWA RADA PATRONACKA

4 INFORMACJE O KONGRESIE Czas na pierwsze dyskusje Uroczyste otwarcie targów Biznes Expo W Katowicach w dniach września 2012 roku odbędzie się II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ra mach tegorocznej edycji zaplano wano ponad 60 paneli dyskusyjnych, w których weźmie udział ponad 250 prelegentów z Polski i zagranicy, a liczba uczest ników szacowana jest na II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest kontynu acją idei spotkania biznesowego sektora MŚP, które miało miejsce w roku ubie głym. Poprzedni kongres stał się płasz czyzną wielu debat i dyskusji skupiających przedstawicieli sektora MŚP i dużych firm, świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów teryto 4 rialnych oraz administracji rządowej. 12 sesji tematycznych i 30 paneli dysku syjnych, dwadzieścia trzy delegacje za graniczne, łącznie ponad 2,5 tys. uczestników z Polski i zagranicy tak statystycznie przedstawiał się I EKMŚP. Dwudniowy cykl spotkań przyniósł skie rowane do instytucji państwowych krajo wych i zagranicznych, samorządów gospodarczych oraz środowisk naukowo badawczych postulaty zawierające propo nowane kierunki rozwoju MŚP, bariery, jakie napotykają przedsiębiorcy oraz pro ponowane zmiany w celu eliminacji trud ności, które niwelują szanse, stojące przed polską przedsiębiorczością. Patronat honorowy nad II Euro pejskim Kongresem MŚP objęli: Prezy dent RP Bronisław Komorowski, Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz Przewodniczą cy Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. Pracom Komitetu Honorowego przewodzi prof. Jerzy Buzek, natomiast pracami Rady Programowej kieruje Ja nusz Steinhoff Przewodniczącym Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regio nalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Tematami wiodącymi tegorocz nego Kongresu jest nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie, od lokalności do świata bez granic oraz świat innowacji tworzy się w MŚP. Natomiast głównym celem spotkania będzie przekazanie in formacji na temat aktualnych wyzwań dla przedsiębiorcy we wszystkich procesach zarządczych w firmie. Podczas poszcze gólnych paneli eksperci oraz doświadcze ni menedżerowie polskich i europejskich firm będą przedstawiać aktualne trendy i kierunki w zarządzaniu, które, na co dzień są troską każdego przedsiębiorcy.

5 INICJATYWY SAMORZĄDOWE Nagradzamy samorządy, które wspierają MŚP! W ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw już po raz drugi realizowany jest ogól nopolski Program Samorząd, który wspiera MŚP adre sowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego. Celem Programu jest wyłonie nie oraz promocja tych samorządów, które w szczególny sposób wspierają mikro, małych i średnich przedsiębior ców, stwarzając im dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Laureatami I edycji Programu w roku 2011 zostały Urząd Miejski w Gliwi cach oraz Urząd Gminy Pawłowice, a ich Włodarze otrzymali statuetki Li derów, którzy wspierają MŚP. Znalezienie się w gronie Lau reatów Programu Samorząd, który wspiera MŚP to nie tylko wzmoc nienie wizerunku Urzędu w otocze niu, ale także potwierdzenie szczególnej dbałości o rozwój sekto ra MŚP. Otrzymanie tak prestiżowe go tytułu z rąk środowisk biznesowych jest wyraźnym sygna łem na to, iż podejmowane działania w zakresie wspierania MŚP są sku teczne i mają charakter trwały. W wyniku analizy wnio sków i ankiet nadesłanych przez uczestników II edycji Programu, Kapituła wyłoni Laureatów, którzy otrzymają certyfikat oraz tytuł i logo promocyjne Samorząd, który wspie ra MŚP, z podaniem roku edycji, z pełnym prawem jego użytkowania we wszelkich działaniach informa cyjnych, promocyjnych i marketin gowych. Przyznanie certyfikatu w jednej z kategorii programu jest rów noznaczne z przyznaniem Marszał kowi, Staroście, Prezydentowi, Burmistrzowi lub Wójtowi wyróż nienia i statuetki Lider, który wspie ra MŚP. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbędzie się w dniu 24 września 2012 roku pod czas inauguracji II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przed siębiorstw. Wręczenie nagród w Programie "Samorząd, kóry wspiera MŚP" 5

6 TARGI BIZNES EXPO SPOTKAJ SIĘ Z BIZNESOWYM PARTNEREM PODCZAS BIZNES EXPO Podczas inauguracyjnego przemówienia Tadeuszowi Donocikowi, prezesowi Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, towarzyszyli Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Olgierd Dziekoński oraz Waldemar Pawlak, Wicepremier i Minister Gospodarki. Gdzie znaleźć tereny warte inwestycji? Jak skutecznie zaistnieć w internecie? Czy war to myśleć o biznesie w ramach franczyzy? Mali i średni przed siębiorcy już wkrótce zasięgną wiedzy u samych źródeł. Stanie się to podczas Targów Usług i Produktów dla Małych i Śred nich Przedsiębiorstw Biznes Expo towarzyszących II Euro pejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tar gi odbędą się w dniach września w Katowicach. W ubiegłym roku stoiska Biznes Expo odwiedziło ponad 2 tys. przedsiębiorców, którzy zapo znali się z ofertą ponad 70 wy 6 stawców. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele tak prestiżowych firm, jak: Google Polska, IBM Polska, Grupa Onet, reprezentanci sektora bankowego, wyższych uczelni, instytucje otoczenia biz nesu oraz przedsiębiorstwa oferu jące usługi doradcze, prawne, logistyczne. W tym roku wydarzenie ma być zorganizowane z jeszcze większym rozmachem. Swój udział zadeklarowało już kilku dziesięciu wystawców, którzy za rezerwowali ponad połowę powierzchni wystawienniczej. Tar gom towarzyszyć będą salony te matyczne poświęcone m.in. edukacji i inwestycjom w kapitał ludzki, rozwiązaniom informatycz nym dla biznesu, finansom, ban kowości, ubezpieczeniom, nowo czesnym technologiom, budow nictwu, turystyce, górnictwu, usługom medycznym, franczyzie, energooszczędności, instytucjom otoczenia biznesu, ofertom inwe stycyjnym. Targi Biznes Expo już po raz drugi towarzyszą Europejskie mu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw jednej z naj ważniejszych debat o stanie pol skiej gospodarki, skupiającej przedstawicieli małych i średnich firm, świata nauki, instytucji oto czenia biznesu, administracji rzą dowej i samorządowej. Biznes Expo są okazją do spotkania się oczekiwań przedsiębiorców z roz wiązaniami oferowanymi im przez usługodawców oraz producentów. Targi odbędą się w dniach września (w godz ) na terenie Uniwersytetu Śląskiego, przy budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademic kiej. Szczegółowych informacji udzielają: Małgorzata Paluch i Agnieszka Gromada Dział Edukacji i Inicjatyw Gospodar czych Regionalnej Izby Gospo darczej w Katowicach, tel. 32/ , , e mail: mpa i agroma

7 INAUGURACJA 24 września 2012 Akademia Muzyczna w Katowicach Godz. 12:00 16:00 Wyjazdowe posiedzenie Krajowej Izby Gospodarczej Godz. 12:00 Sesja otwarcia Powitania gospodarzy i wystąpienia inauguracyjne gości honorowych przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP oraz przedstawicieli Rządu RP i Komisji Europejskiej Godz Sesja plenarna Nauka Biznes Samorząd RAZEM DLA GOSPODARKI I Panel Współpraca nauki, biznesu i samorządu na rzecz rozwoju nowoczesnej gospodarki. Jakie są najważniejsze wyzwania przed europejską gospodarką? Jakie cele stawia sobie Parlament Europejski i Komisja Europejska? Jaką rolę mają odegrać małe i średnie przedsiębiorstwa? Jak można wzmacniać innowacyjność i konkurencyjność tego sektora? Jaka jest rola nauki i administracji samorządowej w tworzeniu klimatu dla wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw? Zaproszeni eksperci: Prof. dr hab. Wiesław Banyś Rektor Uniwersytetu Śląskiego Dariusz Bogdan Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Jerzy Gorzelik Członek Zarządu Województwa Śląskiego Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zaznovich Vladimir Mihailovich Zastępca Kierownika Północno Zachodniego Biura ds. ochrony praw przedsiębiorców OPORY ROSJA Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Prof. dr hab. inż. Ryszard Pregiel Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Christian Weinberger Doradca Polityczny w Dyrekcji ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Józef Oleksy Prezes Rady Ministrów w latach Moderator: Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej II Panel Samorząd gospodarczy reprezentant przedsiębiorców jako koordynator współpracy ze środowiskami naukowymi, administracją rządową i samorządem terytorialnym 7 Czy możliwy jest model współpracy nauki, administracji rządowej i samorządowej z samorządem gospodarczym? Jakie są realne płaszczyzny współpracy pomiędzy samorządem gospodarczym a nauką oraz administracją rządową i samorządową? Jakie są wzorce i modele współpracy w Europie? Jakie dodatkowe korzyści z takiej współpracy mogą wynikać dla społeczności lokalnej i regionalnej? Jak współpraca nauki i biznesu może wpływać na kreowanie nowoczesnego modelu kształcenia?

8 Zaproszeni eksperci: Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Jerzy Bartnik Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Marek Goliszewski Prezes Business Centre Club Jacek Krawczyk Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Społeczno Ekonomicznego, Wiceprezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN Krzysztof Kwiatkowski Poseł na Sejm RP, Minister Sprawiedliwości w latach Zygmunt Łukaszczyk Wojewoda Śląski Józef Sebesta Marszałek Województwa Opolskiego Adam Szejnfeld Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach Piotr Uszok Prezydent Miasta Katowice Andrzej Zdebski Prezes Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie Moderator: Janusz Steinhoff Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Godz Poczęstunek w patio Akademii Muzycznej Godz Koncert inauguracyjny w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy AUKSO z udziałem gościa Marcina Wyrostka Godz Restauracja Belcanto Spotkanie delegacji zagranicznych 12:00 p.m. 4:00 p.m. Outgoing meeting of the Committee of Polish Chamber of Commerce 12:00 p.m. Opening session Hosts welcome speeches and inauguration speeches of the guests of honor representatives of the Chancellery of the President of the Republic of Poland and representatives of Polish government and European Commission 1:00 p.m. 4:00 p.m. Plenary session Science Business Self government TOGETHER FOR ECONOMY I Panel discussion Cooperation of science, business and self government for development of modern economy What are the most important challenges of the European economy? What are the aims of the European Parliament and European Commission? What role should small and medium size enterprises play? 12:00 16:00 Выездная сессия Coвeта Национальнoй экономическoй палаты Cессия открытия Приветствия принимающих сторон и торжественныe выступления почётныx гостей представителeй Канцелярии Президента РП и представителeй правительствa PП и Европейскoй кoмиссии Пленарная сессия Наука Бизнес Cамоуправление BMECTE ДЛЯ ЭКОНОМИКИ Дебаты I Сотрудничество науки, бизнеса и cамоуправления для paзвития современнoй экономики. Kaкие caмые важные вызовы cтоят перед европейскoй экономикoй? Kaкие цели cтавят ceбе Eвропейский парламент и Eвропейскaя комиссия? Kaкую poль должны сыграть малые и cpeдние предприятия? 8

9 How can we strengthen innovation and competitiveness of this sector? What is the role of science and self government administration in building the support for small and medium size enterprises? Invited experts: Prof. Wiesław Banyś Rector of the University of Silesia in Katowice Dariusz Bogdan Undersecretary of State in the Ministry of Economy Olgierd Dziekoński Secretary of State in the Chancellery of the President of Poland Jerzy Gorzelik Member of the Board of the Silesian Voivodeship Bożena Lublińska Kasprzak President of the Polish Agency for Enterprise Development Vladimir Mihailovich Zaznobin Deputy Head of the North Western Office for Protection of Entrepreneurs Rights of the Opora Russia Jan Olbrycht Member of the European Parliament Prof. eng. Ryszard Pregiel President of the Polish Chamber of Commerce for High Technology Marek Sowa Marshal of the Małopolskie Voivodeship Christian Weinberger Political Adviser in the Directorate General for Enterprise and Industry of the European Commission Ryszard Wilczyński Voivode of the Opolskie Voivodeship Józef Oleksy Prime Minister in Moderator: Andrzej Arendarski President of the Polish Chamber of Commerce II Panel discussion Economic self government entrepreneurs representative as a coordinator of cooperation with scientific circles, government administration and local self government. 9 Is a model of cooperation of science, government and self government administration with economic self government possible? What are the real platforms of cooperation between economic self government and science, government and self government? What are the models and patterns of cooperation in Europe? What are the additional benefits coming from such cooperation for local and regional communities? How can cooperation of science and business influence formation of a modern model of education? Kaким cпособом можнo укреплять инновацию и конкурентоспособность этого ceктора? Kaкая poль науки и администрации местного самоуправления в coздании климата для поддержки развития малыx и cpeдниx предприятий? Приглашенные эксперты: проф. д р Becлав Банысь Ректор Силезского университета в г. Катовице Дариуш Богдан Заместитель министра в Министерстве экономики Ольгерд Дзеконьски Госсекретарь в Канцелярии Президента РП Ежи Гожелик Член Совета силезского воеводства Божена Люблиньска Каспшак Председатель Польского агентства развития предпринимательства Владимир Михайлович Зазнобин Заместитель руководителя Северо Западного бюро по защите прав предпринимателей ОПОРЫ РОССИИ Ян Ольбрыхт Депутат Европейского парламента проф. д р инж. Рышард Прегель Председатель Польской палаты продвинутых технологий Mapeк Coва Маршал мaлопольского воеводства Кристян Ваинбергер Политическй советник Генеральной дирекции по предпринимательствам и промышленности Европейскoй кoмиссии Pишард Bильчинский Oпольский воеводa Юзеф Олексы Премер министр в Модератор: Анджей Арендарски Председатель Национальной экономической палаты Дебаты II Экономическoe cамоуправление, как представитель предпринимателей в сотрудничествe c наукой, центральной администрацией и органами местного самоуправления Возможна ли модель сотрудничествa науки, центральной администрации и органов местного самоуправления c экономическим cамоуправлением? Kaковы реальные плоскости сотрудничествa между экономическим cамоуправлением, центральной администрациeй и органами местного самоуправления? Kaковы образцы и модели сотрудничествa в Европе? Kaкая дополнительная польза от такого сотрудничествa может вытекать для локальнoй и региональнoй общественности? Kaк сотрудничествo науки и бизнеса может влиять на создание современной модели обучения?

10 Invited experts: Andrzej Arendarski President of the Polish Chamber of Commerce Jerzy Bartnik President of the Polish Craft Association Marek Goliszewski President of the Business Centre Club Jacek Krawczyk Vice president of the European Social Economic Committee, Vice president of the Polish Confederation of Private Employers LEWIATAN Krzysztof Kwiatkowski Member of the Polish Parliament, Minister of Justice in Zygmunt Łukaszczyk Voivode of the Silesian Voivodehsip Józef Sebesta Marshal of the Opolskie Voivodeship Adam Szejnfeld Member of the Polish Parliament, Secretary of State in the Ministry of Economy in Piotr Uszok Mayor of the City of Katowice Andrzej Zdebski President of the Krakow Chamber of Commerce and Industry Moderator: Janusz Steinhoff Chairman of the Council of the Polish Chamber of Commerce and Chamber of Commerce and Industry in Katowice 4.00 p.m p.m. Treat in the patio of the Academy of Music 5:30 p.m. 6:30 p.m. Inaugural concert by the AUKSO Tychy Chamber Orchestra of featuring Marcin Wyrostek 7.00 p.m. Belcanto Restaurant Meeting of foreign delegations Приглашенные эксперты: Анджей Арендарски Председатель Национальной экономической палаты Ежи Бартник Президент Союза польского ремесла Яцек Крaвчик Вице председатель Европейскoго Экономического и Социального Комитета, Вице президент Польской конфедерации частных работодателей LEWIATAN Марек Голишевски Президент Business Centre Club Kшиштоф Квятковски Депутат Сейма РП, Министр справедливости Зигмунт Лукащик Силезский воевода Юзеф Ceбеста Маршал Опольского воеводства Aдам Шейнфэлд Депутат Сейма РП, Госсекретарь в Министерстве экономики Пётр Ушок Piotr Uszok Президент г. Катовице Анджей Здебски Zdebski Председатель Торгово промышленной палаты в г. Краков Модератор: Януш Стеинхофф Председатель Национальной экономической палаты и Председатель совета Региональной экономической палаты в г. Катовицe Угощение в патио Музыкальнoй академии Торжественный концерт в исполнении Камерного оркестрa г. Тыхы AYKCO c участием гостя Mapчина Bыростка Pесторан Бэльканто Встреча заграничныx делегаций 10

11 25 września 2012 wtorek 25 września 2012, wtorek SESJA PLENARNA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie godz Zarządzanie strategiczne Czy możliwe jest planowanie działalności firmy czy raczej firmą rządzi rynek? Jak radzić sobie z nieprzewidywalnością zmian w otoczeniu firmy? Jaki model biznesowy przyjąć w globalnej i jednocześnie specjalizującej się gospodarce? W jaki sposób rozwijać firmę w oparciu o innowacyjne modele biznesowe? Jak nowe technologie wpływają na zarządzanie? Jaka jest rola lidera w nowoczesnych firmach? Czy możliwe jest znalezienie konsensusu pomiędzy zyskiem a etyką? W jaki sposób małe i średnie przedsiębiorstwa powinny odpowiedzieć na zmiany społeczne i środowiskowe? Zaproszeni goście: Bożena Lubińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Jacek Krawczyk Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego Zaproszeni eksperci: Włodzimierz Bogucki Partner i Przewodniczący Rady Nadzorczej w firmie memes.pl. David Butter Konsultant ds. Międzynarodowej Strategii Biznesowej, Facylitator i Trener Dr Witold Jankowski Redaktor Naczelny Business Harvard Review Tadeusz Szkudlarski Prezes Zarządu Lotos Czechowice S.A. Dariusz Woźniak doradca biznesowy WYG International, trener Moderator: Roman Młodkowski Redaktor Naczelny TVN CNBC Biznesowy Partner Główny Sesji 25th September 2012 Tuesday PLENARY SESSION 25 ceнтября 2012 г. вторник ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library /Edifice of the Silesian Voivodeship Office Theme: Modern SME through good management 9:00 10:30 a.m. Strategic management 11 Is planning of a company s activities possible or is it the market that rules the company? How to manage the changes in a company s environment? What business model should be applied in a global and at the same time specializing economy? Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения Ведущaя тема: Современнoe MCП посредством хорошего менеджмента 9:00 10:30 Стратегический менеджмент Возможно ли планирование деятельности предприятия или cкорее предприятием правит рынок? Kaк справляться с непредвиденностью перемен в окружении предприятия? Какую бизнес модель использовать в

12 How to develop a company on the basis of innovative business models? How do modern technologies influence management? What is the role of a leader in modern companies? Is finding a consensus between risk and ethics possible? In what way should small and medium size enterprise response to social and environmental changes? Invited guests: Bożena Lubińska Kasprzak President of the Polish Agency for Enterprise Development Jacek Krawczyk Vice President of the European Social Economic Committee Invited experts: Włodzimierz Bogucki Partner and Chairman of the Board of Supervisors in the company memes.pl David Butter Consultant for international Business Strategy, Facilitator and Coach Witold Jankowski, PhD Editor in chief of the Business Harvard Review Tadeusz Szkudlarski President of the Board of Lotos Czechowice S.A. Dariusz Woźniak business adviser WYG International, coach Moderator: Roman Młodkowski Editor in chief of the TVN CNBC глобальной и вместе с тем специализирующейся в определенной сфере экономике? Kaким способoм развивать предприятие на основе инновационной бизнес модели? Kaк новые технологии влияют на менеджмент? Kaкова poль лидера в современных предприятиях? Возможно ли найти консенсус между прибылью и этикoй? Каким способом малые и средние предприятия должны ответить на общественные и местные перемены? Приглашенные гости: Божена Люблиньска Каспшак Председатель Польского агентства развития предпринимательства Яцек Крaвчик Вице председатель Европейскoго економического и социального Комитета Приглашенные эксперты: Влодзимеж Богуцки Партнёр и Председатель Контрольного совета предприятия memes.pl. Дейвид Батер консультант по Международной бизнес стратегии, тренер д р Витольд Янковски Ведущий редактор Business Harvard Review Тадеуш Шкудлярски Председатель совета Lotos Czechowice S.A. Дариуш Возняк бизнес советник WYG International, тренер Модератор: Роман Млодковски Roman Młodkowski Ведущий редактор TVN CNBC 25 września 2012, wtorek RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie 11:00 13:00 Zarządzanie zasobami ludzkimi Jak skutecznie motywować i nagradzać pracowników gdy koszty pracy przewyższają mój zysk? Kto jest odpowiedzialny za rozwój pracowników? coaching Zwalniać czy doskonalić, co bardziej się opłaca? Jak związać pracowników z firmą? Jaka jest odpowiedzialność prawna pracowników i jak ją egzekwować? 12

13 Jak delegować uprawnienia i nadal kontrolować działania firmy? Młodzi i starzy w firmie jak pogodzić rozwój z tradycją i jak zapewnić ciągłość funkcjonowania? Szkolenie strata czy zysk dla firmy? Czy elastyczne formy zatrudnienia mogą być antidotum na wysokie koszty zatrudnienia? Kultura organizacyjna jak ją budować by pomagała w rozwoju firmy? Zaproszeni eksperci: Manuel Biltes Portugalskie Stowarzyszenie Biznesu (AEP Portuguese Business Association Jacek Gremlik Prezes Związku Środkowoeuropejskich i Wschodnioeuropejskich firm w Szwajcarii Mihail Kachalkin Kierownik Wydziału ds. kontaktów z jednostkami przedsiębiorczymi i monitoringu warunków rozwoju Małego Biznesu ZARZĄDZANIE MAŁYM BIZNESEM Sberbank Rosja Mariusz Lang Prezes HR Lang Spółka Jawna Wojciech Szajnar Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Szkoleniowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Anna Szcześniak Dyrektor ds. Strategii i Programów, Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym Marcin Szczupak z Press Service kierownik działu raportów medialnych PRESS SERVICE Monitoring Mediów Henryk Warkocz Prezes TUV Nord Polska Jan Zieliński Pełnomocnik Marszałka ds. osób niepełnosprawnych Moderator: Renata Stejskal Dyrektor d/s dydaktyki INTERDONT Sp. z o.o. Katowicka Szkoła Menedżerów 25th September 2012 Tuesday PARALLEL PANEL SESSION 25 ceнтября 2012 г. вторник ПАРАЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Theme: Modern SME through good management Ведущaя тема: Современнoe MCП посредством хорошего менеджмента University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office 11:00 a.m. 1:00 p.m. Managing human resources 13 How to effectively motivate and reward employees when labor costs exceed my profits? Who is responsible for employees development? Coaching To dismiss or to train what pays off more? How to bound employees with a company? What is the legal responsibility of employees and how to exact it? How to delegate authority and still control a company s activities? The young and the elderly in a company how to reconcile progress with tradition and how to guarantee a continuity of functioning? Training a waste or profit for a company? May flexible forms of employment be an antidote for high costs of employment? Organizational culture how to form it in order to make it helpful for a company s development? Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения 11:00 13:00 Управление человеческими ресурсами Как эффективно мотивировать и вознаграждать сотрудников, когда затраты труда превышают мою прибыль? Kто отвечаeт за развитие сотрудников? коучинг. Увольнять или совершенствовать что является более целесообразным? Kaким способом связать сотрудников c фирмoй? Что такое юридическая ответственность сотрудников и каким образом ее взыскивать? Как делегировать полномочия и одновременно контролировать деятельность компании? Молодые и пожилые сотрудники в компании как согласовать развитие с традицией и как обеспечить беспрерывность функционирования? Учёба потеря или прибыль для предприятия? Могут ли эластичныe формы трудоустройствa быть противоядием от высоких издержкек трудоустройствa? Организационнaя культура как eё cтроить для того, чтобы она помогала в развитии фирмы?

14 Invited experts: Manuel Biltes AEP Portuguese Business Association Jacek Gremlik President of the Association of Central European and Eastern European companies in Switzerland Mihail Kachalkin Head of the Department for contacts with enterprise institutions and monitoring of SME development conditions SMALL BUSINESS MANAGEMENT Sberbank Russia Mariusz Lang President HR Lang General Partnership Wojciech Szajnar Director of the Department for Training Projects Support, Polish Agency for Enterprise Development Anna Szcześniak Director for Strategy and Programs, Fundation "Institute for Private Enterprise and Democracy" Marcin Szczupak Head of the Reports Department PRESS SERVICE Media Monitoring Henryk Warkocz President of TUV Nord Polska Jan Zieliński Marshal s Plenipotentiary for Disabled Moderator: Renata Stejskal Director for Didactics INTERDONT Sp. z o.o. Katowice School of Managers Приглашенные эксперты: Мануэл Бильтес Португальское общество бизнеса Manuel Biltes (AEP Portuguese Business Association) Яцек Гремлик Председатель Союза центральноевропейских и восточноевропейских предприятий в Швейцарии Михаил Качалкин Начальник отдела по работе с предпринимательскими объединениями и мониторингу условий развития Малого Бизнеса УПРАВЛЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ОАО «Сбербанк России» Мариуш Ланг Председатель HR Lang Spółka Jawna Войчех Шайнар Директор Департамента поддержки учебных проектов, Польского агентства развития предпринимательства Анна Щещняк Директор по стратегии и развитию Фонда Институт исследований демократии и частных предприятий Марчин Щупак Начальник отдела медиальных рапортов PRESS SERVICE Monitoring Mediów Хенрык Варкоч ПредседательTUV Nord Polska Ян Зелиньски Уполномоченный маршала по делам инвалидов Модератор: Рената Стейскал Директор по дидактике INTERDONT Sp. z o.o. Катовицкая школа менеджеров 25 września 2012, wtorek RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie 11:00 13:00 Finansowanie rozwoju i inwestycji Kiedy jest właściwy moment na podejmowanie inwestycji rozwojowych? Jak bezpiecznie finansować rozwój firmy przy udziale kapitałów obcych? Jak uniknąć ryzyka przeinwestowania firmy? Jakie są konsekwencje wyboru różnych form finansowania? Czym różni się finansowanie udziałowe od finansowania zwrotnego? Jak zabezpieczyć kredyt i udowodnić zdolność kredytową? Czym różni się pożyczka od kredytu? Ile kosztuje leasing? Czy rzeczywiście jest droższy od kredytu? Na czym polega możliwość pozyskania kapitału z giełdy lub poprzez emisję obligacji? W jaki sposób można zwiększyć zdolność inwestycyjną poprzez wspólne przedsięwzięcia, konsorcja i łączenie się firm? Zaproszeni eksperci: Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej Beata Kacprzyk Dział Rozwoju Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Zbigniew Klepacki Dyrektor Centrum Poręczeń i Gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 14

15 Elżbieta Stolorz Krzisz Skarbnik Województwa Śląskiego Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu Agnieszka Wiklik Dyrektor Departamentu SME Getin Noble Bank S.A. Przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Moderator: Roman Młodkowski Redaktor Naczelny TVN CNBC Biznesowy Partner Wyłączny Sesji Partner Wspierający Sesji 25th September 2012 Tuesday PARALLEL PANEL SESSION 25 ceнтября 2012 г. вторник ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Theme: Modern SME through good management Ведущaя тема: Современнoe MCП посредством хорошего менеджмента University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library /Edifice of the Silesian Voivodeship Office 11:00 a.m. 1:00 p.m. Financing of development and investments When is the right time for taking up development investments? How to safely finance a company s development including external capital? How to avoid the risk of over financing a company? What are the consequences of choosing particular forms of financing? What is the difference between equity and repayable financing? How to secure a credit and prove a credit capacity? What is the difference between loan and credit? How much does leasing cost? Is it really more expensive than a credit? What does the possibility of gaining capital from exchange or through emission of bonds consist in? How can one increase investment capability through joint enterprises, consortia and junction of companies? Invited experts: Przemysław Jura President of the Board of the Institute of Economic and Social Sciences, Representative of the Polish Chamber of Commerce Beata Kacprzyk Market Development Department of the Warsaw Stock Exchange Zbigniew Klepacki Director of the Center for Guarantees of the Bank Gospodarstwa 15 Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения 11:00 13:00 Финансирование развития и инвестиций Kогда есть соответствующий момент для создания развивающихся инвестиций? Как безопасно финансировать развитие компании с участием иностранного капитала? Как избежать риска чрезмерного финансирования компании? Каковы последствия выбора различных форм финансирования? Чем отличается долевое финансирование от возвратного финансирования? Как защитить кредит и доказать кредитоспособность? Чем отличается заем от кредита? Сколько стоит лизинг? Действительно ли он дороже кредита? B чем заключается возможность приобретения капиталa c биржи или посредством эмиссии облигаций? Как можнo увеличить инвестиционнyю способность посредством cовместных мероприятий, консорциума,, cоединения предприятий? Приглашенные эксперты: Пшемыслав Юра Председатель правления Института экономических и социальных наук Представитель Национальной экономической палаты Беата Кацпшик Департамент развития рынка Варшавской фондовой биржи

16 Krajowego Elżbieta Stolorz Krzisz Treasurer of the Silesian Voivodeship Andrzej Sugajski Director General of the Polish leasing Association Agnieszka Wiklik Director of the SME Department, Getin Noble Bank S.A. Representative of the Polish Agency for Enterprise Development Moderator: Roman Młodkowski Editor in chief of the TVN CNBC Збигнев Клепацки Директор Центра поручительства и гарантии Банка национального хозяйтва Эльжбета Столож Кжиш Казначей Силезского воеводства Анджей Сугайски Генеральный директор Ассоциации польского лизинга Агнешка Виклик Директор Департамента МСП Getin Noble Bank S.A. Представитель Польского агентства развития предпринимательства Модератор: Роман Млодковски Roman Młodkowski Ведущий редактор TVN CNBC 25 września 2012, wtorek RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie 11:00 13:00 Gospodarka nieformalna ( szara strefa ) barierą w rozwoju turystyki. Program przygotowany przy współpracy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach z Izbą Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Polską Izbą Turystyki oraz Śląską Izbą Turystyki. Gospodarka nieformalna jako zagrożenie dla turystyki. Problematyka szarej strefy na tle wybranych krajów. Metody walki ze zjawiskiem gospodarki nieoficjalnej. Konsekwencje występowania gospodarki cienia dla poszczególnych segmentów turystyki. Osoby, organy lub instytucje odpowiedzialne za podejmowanie działań mających na celu ograniczenie występowania zjawiska szarej gospodarki. Sposoby ochrony klienta (turysty) przed konsekwencjami niewypłacalności lub upadłości touroperatora. Systemy zabezpieczeń i gwarancji obowiązujące touroperatorów oraz ich skuteczność w wybranych krajach. Zaproszeni eksperci: Andryk Josiph Prezes Stowarzyszenia Liderów Biznesu Turystycznego Ukrainy Janka Cabadova PhDr. Członek Prezydium SACKA lub/oraz przedstawiciel Touroperatora Słowacja Grzegorz Chmielewski Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki Aleksander Giertler Prezes Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Karwat Prezes Izby Turystyki Ziemi Łódzkiej Mariusz Kleszczewski Wicemarszałek Województwa Śląskiego lub Raczek Mariusz Dyrektor Wydziału Turystyki i Sportu UMWSL Paweł Niewiadomski Prezes Polskiej Izby Turystyki Marcin Papiernik doradca prawny Prezesa Izby Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej, doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katedrze Prawa Finansowego Moderator: Krystyna Papiernik Prezes Śląskiej Izby Turystyki 16

17 25th September 2012 Tuesday PARALLEL PANEL SESSION University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library /Edifice of the Silesian Voivodeship Office Theme: Modern SME through good management 11:00 a.m. 1:00 p.m. Informal economy ( grey zone ) barrier for the development of tourism 25 ceнтября 2012 г. вторник ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения Ведущaя тема: Современнoe MCП посредством хорошего менеджмента 11:00 13:00 Неформальная экономика ( серая зона ) Program is prepared in cooperation of the Chamber of барьер для развития туризма Commerce and Industry in Katowice with the Chamber of Tourism of the Republic of Poland and Silesian Chamber of Tourism Informal economy as a threat for tourism Problem of the grey zone in the selected countries Methods of struggling with the phenomenon of informal economy Consequences of the economy of a shadow for particular segments of tourism Individuals, bodies or institutions responsible for taking up activities aiming to limit occurrence of the grey economy phenomenon Ways of protecting a client (tourist) against the consequences of insolvency or bankruptcy of a tour operator Security and guarantee systems which are obligatory for tour operators and their effectiveness in selected countries Invited experts: Andryk Josiph President of the Association of Leaders of the Tourist Business of Ukraine Janka Cabadova, PhD Member of the Presidium of SACKA or/and representative of a Touroperator Slovakia Grzegorz Chmielewski Vice President of the Polish Chamber of Tourism Aleksander Giertler President of the Chamber of Tourism of the Republic of Poland Małgorzata Karwat President of the Łódż Chamber of Tourism Mariusz Kleszczewski Vice Marshal of the Silesian Voicodeship or Raczek Mariusz Director of the Tourism and Sports Department of the MOSV Paweł Niewiadomski President of the Polish Chamber of Tourism Marcin Papiernik legal adviser of the President of the Chamber of Tourism of the Republic of Poland, doctoral student in the Facultry of Law of the university of Silesia in the Financial Law Department Moderator: Krystyna Papiernik President of the Silesian Chamber of Tourism 17 Программа подготавлена в сотрудничестве Региональной экономической палаты в г. Катовице с Палатой туризмa РП и Силезской палатой туризмa Неформальная экономика как угроза для туризма Проблематика серой зоны на фоне избранных стран Методы борьбы с явлением неформальной экономики Последствия выступления экономики тени для отдельных сегментов туризма Лица, органы или учреждения, отвечающие за предпринятие действий, которые имеют цель ограничить явление серой экономики Способы охраны клиента (туриста) перед последствиями неплатёжеспособности или банкротства туроператора Системы защиты и гарантии, обязывающие туроператоров и их эффективность в избранных странах Приглашенные эксперты: Андрик Ёзиф Председатель Ассоциации лидеров туристического бизнеса Украины д р Янка Цабадова Член президиума SACKA и представитель Touroperator Словакия Гжегож Хмелевски Вице председатель Польской палаты туризмa Александер Гертлер Председатель Палаты туризмa РП Малгожата Карват Председатель Палаты туризмa лудзкой земли Мариуш Клещевски Вице маршал Силезского воеводства или Мариуш Рачек Директор Департамента туризма и спорта Павел Невядомски Председатель Польской палаты туризмa Марчин Паперник юридический советник Председателя Палат ы туризмa РП, аспирант на Отделении права Силезского университета на Кафедре финансового права Модератор: Кристина Паперник Председатель Силезской палаты туризмa

18 25 września 2012, wtorek RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie 11:00 13:00 Rozwój nowoczesnego rolnictwa i jego otoczenia poprzez wspieranie sektora MŚP na obszarach wiejskich Zmiana struktury wsi i rolnictwa jako jedno z głównych zadań stojących przed Rządem RP. Zmiana świadomości rolników dzięki integracji Polski z Unią Europejską. Sektor MŚP jako główny czynnik wzrostu społeczno gospodarczego regionu i państwa. Małe i średnie przedsiębiorstwa jako szczególnie istotny element polityki w odniesieniu do obszarów wiejskich. Małe i średnie przedsiębiorstwa alternatywą na stworzenie nowych miejsc pracy bez konieczności migracji ludności z obszarów wiejskich do miast. Unijne i rządowe programy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Środki wsparcia mechanizmów rozwijających przedsiębiorczość na terenach wiejskich. Rozwój przedsiębiorczości szansą na rozwój nowoczesnego rolnictwa i jego otoczenia. Zaproszeni eksperci: Aleksandra Banasiak Członek Zarządu Województwa Śląskiego lub Jerzy Motłoch Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich UMWSL Roman Jagieliński Przewodniczący Rady Agro Biznes Klubu, Przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, Prezes Zarządu Roja Sp. z o.o. Grupy Producentów Owoców, Wicepremier, Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w latach , Właściciel Gospodarstwa Sadowniczego Henryk Kobierowski Doradca Wicepremiera Waldemara Pawlaka Przybył Krzysztof Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Jacek Soska Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Adam Tański Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w 1991 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2003 r., Marek Zagórski Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Moderator: Jacek Janiszewski, Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca, Minister Rolnictwa w rządzie Hanny Suchockiej i Jerzego Buzka 25th September 2012 Tuesday PARALLEL PANEL SESSION University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library /Edifice of the Silesian Voivodeship Office Theme: Modern SME through good management 11:00 a.m. 1:00 p.m. Development of modern agriculture and its environment through support of the SME sector in rural areas Change of a country and agriculture s structure as one of the main tasks of the Polish Government 25 ceнтября 2012 г. вторник ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения Ведущaя тема: Современнoe MCП посредством хорошего менеджмента 11:00 13:00 Paзвитие современнoгo сельского хозяйства и eго окружения при помощи поддержки ceктора MCП на сельскиx территорияx Перемена структуры села и земледелия как одна из главных задач Правительства РП Перемена сознательности земледельцев благодаря интеграции Польши с Европеиским Союзом 18

19 Change of farmers awareness thanks to Poland s integration with EU SME sector as the central factor of social economic growth of a region and country Small and medium size enterprises as a particularly significant element of Policy with regard to rural areas Small and medium size enterprises as an alternative for creating new workplaces without the necessity of migrating from a country to a city Union and government porgrams for SME support iin the rural areas Support instruments for mechanisms which develop entrepreneurship in the rural areas Enterprise development as a chance for development of a modern agriculture and its environment Invited experts: Aleksandra Banasiak Member of the Board of the Silesian Voivodeship or Jerzy Motłoch Director of the Rural Areas Department of the MOSV Roman Jagieliński Chairman of the Council of the Agro Biznes Klub, Chairman of the Board of Supervisors of the Polish Association of Fruit and Vegetable Producers, President of the Board of Sp. z o.o. Group of Fruit Producers, Deputy Prime Miinister, Minister of Agriculture and Food Processing Industries in , Owner of a Fruit Farm Henryk Kobierowski Adviser of the Deputy Prime Minister Waldemar Pawlak Przybył Krzysztof President of the Board of the Foundation for the Polish Promotional Emblem Jacek Soska Vice Chairman of the Małopolskie Voivodeship Assembly Adam Tański Minister of Agriculture and Food Processing Industries in 1991, Minister of Agriculture and Rural Development in 2003, Marek Zagórski President of the European Fund for the Develpopment of Polish Villages Moderator: Jacek Janiszewski Chairman of the Porgram Council of the Integration and CooperationAssociation, Minister of Agriculture in the government of Hanna Suchocka and Jerzy Buzek Сектор МСП как главный фактор социально экономического роста региона и страны Малые и средние предприятия как особенно существенный элемент политики по отношению к сельским территориям Малые и средние предприятия как альтернатива для создания новых мест работы без необходимости миграции людей из сельских территорий в города Прогаммы ЕС и правительства для поддержки малых и средних предприятий на сельских территориях Инструменты поддержки механизмов, развивающих предпринимательство на сельских территориях Развитие предпринимательства как шанс для развития современного земледелия и его окрыжения Приглашенные эксперты: Александра Банащак Член Совета силезского воеводства или Ежи Мотлох Директор Отдела сельских территорий UMWSL Роман Ягелиньски Председатель совета Агро бизнес клуба, Председатель контрольного совета Национального общества групп производителей фруктов и овощей, Председатель правления Roja Sp. z o.o. группы производителейфруктов,заместительпремьер министра, Министр сельского хозяйства и продовольствия в , Хенрык Коберовски Советник Заместителя премьер министра Вальдемара Павляка Кшиштоф Пшибыл Председатель правления Фонда польской переводной эмблемы Яцек Соска Заместитель председателя Сеймика мaлопольского воеводства Адам Таньски Министр сельского хозяйства и продовольствия в 1991 г. Министр сельского хозяйства и развития села в 2003 г. Марек Загурски Председатель Европейского фонда развития польского села Модератор: Яцек Янишевски Председатель Программного совета Ассоциации интеграция и сотрудничество, Министр сельского хозяйства и продовольствия в правительстве Ханны Сухоцкей и Ежего Бузка 25 września 2012, wtorek RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie 11:00 13:00 Wykorzystanie infrastruktury sportowej (w tym stadionów) po zakończeniu Euro 2012 Współorganizator: Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu Czy stadiony mogą się utrzymać tylko ze sportu? Jaki jest potencjał rynkowy aren sportowych, biorąc pod uwagę ilość imprez sportowych, festiwali, koncertów itp.? Doświadczenia innych krajów zamykać, przekształcać, przebudowywać? (przypadek Austrii i Portugalii, opisany w ostatnim wydaniu magazynu Polityka) 19

20 Komercjalizacja przestrzeni wokół stadionów w co inwestować i jaka może być w tym rola MSP? Zaproszeni eksperci: Tadeusz Dębicki Prezes Stadion w Zabrzu S.A. Jerzy Dudała Socjolog sportu, dziennikarz Wirtualnego Nowego Przemysłu Jerzy Dudek Były piłkarz, wielokrotny reprezentant Polski Marcin Herra Prezes Zarządu PL.2012 Arie Koren Dyrektor Zarządzający Okam Capital Sp. z o. o. Michał Pol Dziennikarz Gazety Wyborczej Antoni Piechniczek Wiceprezes PZPN Moderator: Sebastian Bykowski Wiceprezes, Dyrektor Generalny PRESS SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. 25thSeptember 2012 Tuesday PARALLEL PANEL SESSION 25 ceнтября 2012 г. вторник ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Theme: Modern SME through good management Ведущaя тема: Современнoe MCП при помощи хорошего менеджмента 11:00 13:00 University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office 11:00 a.m. 1:00 p.m. Making use of sports infrastructure (including stadiums) after Euro 2012 Co organizer: The Ernest Pohl Stadium in Zabrze Can stadiums be maintained from sports only? What is the market potential of sports arenas, taking into consideration number of sports events, festivals, concerts, etc.? Experiences of other countries to close, to transform, to reconstruct? (case of Austria and Portugal described in the latest edition of the Polityka magazine) Commercialization of the area around stadiums what to invest into and what may be the role of SME? Invited experts: Tadeusz Dębicki President of the Stadium in Zabrze Jerzy Dudała Sports sociologist, journalist of the Virtual New Industry Jerzy Dudek former football player, representative of Poland Marcin Herra President of the Board of PL.2012 Arie Koren Managing Director of Okam Capital Sp. z o. o. Michał Pol journalist of Gazeta Wyborcza Antoni Piechniczek Vice President of the Polish Football Association Moderator: Sebastian Bykowski Vice President, Director General PRESS SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения Использование спортивной инфраструктуры (включaя стадионы) после Eвро 2012 Соорганизатор: Стадион им. Эрнеста Похла в г. Забже Могут ли стадионы coдержатьcя только co спортa? Какой рыночный потенциал имеют спортивные арены, принимая во внимание количество спортивныx мероприятий, фестивалeй, концертoв? Опыт других государств закрывать, преображать, перестрaивaть? (случай Aвстрии и Португалии, описан в последнeм издании журналa Политика ) Kоммерциализация территорий вокруг стадионoв вo что инвестировать и какая может быть в этом роль MCП? Приглашенные эксперты: Тадеуш Дембицки Председатель AO Стадион в г. Забже Ежи Дудала Социолог спорта, жупналист Виртуальная новая промышленноть Ежи Дудек Бывший футболист, многократный представитель Польши МарчинХэрра Председатель правления PL.2012 Аре Корен Уравляющий директор Okam Capital Sp. z o. o. Михал Пол жупналист газеты Gazeta Wyborcza Антонии Пехничек Вице председатель ПФС Модератор: Сэбастиан Быковски Вице председатель, Генеральный директор PRESS SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. 20

21 25 września 2012, wtorek RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie 11:00 13:00 Warsztaty: Akademia Marketingu i sprzedaży Web marketing, czyli jak złapać klienta w sieci. Wydarzenie organizowane przez Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Podstawowe zasady komunikacji w Internecie Media społecznościowe, ich skuteczne wykorzystanie i przygotowanie kampanii informacyjnej Prowadzenie fun page a organizacji Tworzenie i pozycjonowanie strony w Internecie Prowadzący: Marcin Janowski Członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, konsultant z zakresu e PR 25th September 2012 Tuesday PARALLEL PANEL SESSION University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office 11:00 a.m. 1:00 p.m. Workshop: Academy of Marketing and Sales Web marketing how to fish for a customer in the Internet Event organized by the Youth Forum of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice Basic rules of internet communication Social media, their effective use and preparation of informational campaign Managing a fun page of an organization Website designing and positioning Host: Marcin Janowski Member of the Polish PR Association, e PR consultant ceнтября 2012 г. вторник ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения Ведущaя тема: Современнoe MCП через хороший менеджмент 11:00 13:00 Ceминар: Aкадемия Маркетингa и продажи Web marketing каким cпособом поймать клиента в сети Meрoприятиe организованно Форумoм молодых Региональной экономической палаты в г. Катовицe Основныеправила коммуникации в Интернете Общественные медиа, их эффективное использование и приготовление информационной кампании Ведение фан пейджа организации Создавание и расположение сайта в Интернете Ведущий: Марчин Яновски Член Польской ассоциации паблик рилейшнз, консультант по е ПР

22 25 września 2012, wtorek RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Od lokalności do świata bez granic 11:00 13:00 Polska Ukraina cz. I Jakie są warunki prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie? Jakie są możliwości eksportowe oraz importowe? Jakie pozataryfowe bariery wymiany towarowej istnieją na Ukrainie? Jakie są możliwości inwestycyjne, w tym SSE i inne zachęty adresowane do MSP? Jakie istnieją nisze rynkowe oraz źródła pozyskiwania informacji na rynku ukraińskim dobre praktyki. Zaproszeni eksperci: Gennadiy Chyzhykov Prezes Donieckiej Izby Handlowo Przemysłowej Michał Faleńczyk I Sekretarz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP na Ukrainie Konstanty Litwinow Prezes ISD Polska Józef Oleksy Prezes Rady Ministrów w latach Anna Polak Kocińska Wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Yuriy Pukalsky Wiceprezes Izby Handlowo Przemysłowej we Lwowie Taras Tokarski Radca Minister Ambasady Ukrainy w RP Moderator: Jacek Piechota Prezes Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Minister Gospodarki w latach , Minister Gospodarki i Pracy w roku th September 2012 Tuesday PARALLEL PANEL SESSION University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office Theme: From the local to the world without boarders 11:00 a.m. 1:00 p.m. Poland Ukraine, part I What are the conditions of running a business in Ukraine? What are the export and import possibilities? What are the non tariff barriers of trade in Ukraine? What are the investment possibilities, including SEZ and other encouragements addressed to SME? What are the market niches and sources of obtaining information on the Ukrainian market good practices Invited experts: Gennadiy Chyzhykov President of the Donetsk Chamber of Commerce and Industry ceнтября 2012 г. вторник ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения Ведущaя тема: Oт локальности до мира без границ 11:00 13:00 Польша Украинa I Kaковы yсловия ведения хозяйственной деятельности на Украине? Kaкие возможности существуют для экспорта и импорта? Kaкие внетарифные ограничения товарного обменa существyют на Украинe? Kaкие инвестиционные возможности существyют, включая CЭЗ и другие поощрения адресованныe MCП? Существyют ли рыночныe ниши и источники приобретeния информации на украинском pынке примеры xороших практик).

23 Michał Faleńczyk I Secretary of the Trade and Investment Promotion Section of the Polish Embassy in Ukraine Konstanty Litwinow President of ISD Polska Józef Oleksy Prime Minister in Anna Polak Kocińska Vice President of the Polish Information and Foreign Investment Agency Yuriy Pukalsky Vice President of the Lviv Chamber of Commerce and Industry Taras Tokarski Counselor Minister of the Embassy of Ukraine in Poland Moderator: Jacek Piechota President of the Polish Ukrainian Chamber of Commerce and Industry, Minister of Economy in , Minister of Economy and Labor in 2005 Приглашенные эксперты: Геннадий Чижиков Председатель Торгово промышленной палаты в Дониецке Михал Фаленчик I Секретарь Отдела содействия торговле и инвестициям Посольства Республики Польша на Украине Константы Литвинов Председатель ISD Polska Юзеф Олексы Премер министр в Анна Поляк Коциньска Вице председатель Польского Агентства Информации и Иностранных Инвестиций Юрий Пукальский Вице председатель Львовской торгово промышленной палаты Тарас Токарсий Советник Министр Посольства Украины в РП Модератор: Яцек Пехота Председатель Польско украинской экономической палаты, Министр экономики в , Министр экономики и труда в września 2012, wtorek RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Od lokalności do świata bez granic 11:00 13:00 Sesja warsztatowa: Europa Chiny Chiny i Europa razem czy osobno na światowej arenie gospodarczej? Jakie są możliwości współpracy gospodarczej oraz wymiana handlowej między Europą a Chinami? Polsko chiński potencjał współpracy gospodarczej oraz możliwości inwestycyjne na przykładzie Hong Kongu: Czy Polska na tle państw europejskich jest atrakcyjnym partnerem dla Hong Kongu? (szanse/zagrożenia oraz bariery)? Jakie polskie branże i sektory są atrakcyjne dla chińskich inwestorów? (przykłady dobrych praktyk)? Jakie chińskie branże i sektory (technologie, innowacyjność, know how) są atrakcyjne dla polskich importerów i eksporterów? (przykłady dobrych praktyk)? Rekrutacja, zatrudnienie i jego koszty, przepisy wizowe, lokalne prawo do pracy i pobytu Nowoczesna kultura Internetu czy i jak warto prowadzić biznes online w Hong Kongu / Chinach? Zaproszeni eksperci: Buscher Lore Dyrektor HKTDC na Europę Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Marian Nocoń Prezes Zarządu Accons Maciej Wilk Dyrektor HKTDC na Polskę Połączenie za pomocą telemostu z Hong Kongiem: Anna Adasiewicz Prezes Polskiej Izby Gospodarczej w Hong Kongu Przemysław Janke Konsul Generalny, Konsulat Generalny RP w Hong Kongu Andrzej Pieczonka I Radca, Konsulat Generalny RP w Szanghaju Chris Cheung Dyrektor EU SME Centre w Pekinie Eurochambre Filip Ziółek Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej w Hong Kongu Moderator: Jacek Strzelecki dziennikarz Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji 23 Partner Wspierający Sesji

24 25th September 2012 Tuesday PARALLEL PANEL SESSION 25 ceнтября 2012 г. вторник ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Theme: From the local to the world without boarders Ведущaя тема: Oт локальности до мира без границ University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office 11:00 a.m. 1:00 p.m. Workshop session: Europe China China and Europe together or separate on the world economic arena? What are the possibilities of economic cooperation and trade between Europe and China? Polish Chinese potential of economic cooperation and investment possibilities on the example of Hong Kong: Does Poland, against the background of other European countries, constitute an attractive partner for Hong Kong? (chances/threats and barriers) What Polish branches and sectors are interesting for Chinese investors? (examples of good practices) What Chinese branches and sectors (technologies, innovations, know how) are interesting for Polish importers and exporters? (examples of good practices) Recruitment, employment and its costs, visa regulations, local labor and residential law Modern Internet culture is and in what way managing of online business in Hong Kongu / China worth it? Invited experts: Buscher Lore Director of HKTDC in Europe Olgierd Dziekoński Minister in the Chancellery of the President of the Republic of Poland Marian Nocoń President of the Board of Accons Maciej Wilk Director of HKTDC in Poland Telebridge connection with Hong Kong: Anna Adasiewicz President of the Polish Chamber of Commerce and Industry in Hong Kong Przemysław Janke Consul General, Consulate General of Poland in Hong Kong Andrzej Pieczonka I Counselor, Consulate General of Poland in Shanghai Chris Cheung Director of EU SME Centre w Beijing Eurochambre Filip Ziółek Vice President of the Polish Chamber of Commerce and Industry in Hong Kong Moderator: Jacek Strzelecki journalist Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения 11:00 13:00 Cеминарная ceccия: Eвропa Kитай Kитай и Eвропa вместе или отдельно на мировой экономическoй аренe? Kaковы возможности экономическoго сотрудничествa и торгового обменa между Eвропoй и Kитаeм? Польско китайский потенциал экономическoго сотрудничествa и инвестиционныe возможности на примере Гoнконга Является ли Польша на фоне европейскиx стран, интересным партнёрeм для Гoнконга? (шансы / угрозы и препятствия) Kaкие польские отрасли и секторы являются интересными для китайскиx инвесторoв? (примеры xороших практик) Kaкие китайскиe отрасли и секторы (технологии, инновационность, ноу хау) являются интересными для польскиx импортёрoв и экспортёрoв? (примеры xороших практик) Набор, трудоустройство и его расходы, визовой режим, локальное разрешение на работу и пребывание Современная культура Интернета стоит ли и каким способом управлять бизнесом online в Хонконге /Китаи? Приглашенные эксперты: Лоре Бушер Директор HKTDC в Европе Ольгерд Дзеконьски Министр в Канцелярии Президента РП Мариан Ноцонь Председатель правления Accons Мачей Вильк Директор HKTDC в Польше Соединение с Гонконгом при помощи телемоста: Анна Адащевич Председатель Польской экономической палаты в Гонконге Пшемыслав Янкэ Генеральный консул РП в Гонконге Анджей Печонка I Советник, Генеральное консульство РП в Шанхае Крис Чеунг Директор EU SME Centre в Пекине Eurochambre Филип Зюлэк Filip Ziółek Вице председатель Польской экономической палаты в Гонконге Модератор: Яцек Стшелецки журналист 24

25 25 września 2012, wtorek RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Świat innowacji tworzy się w MŚP 11:00 13:00 Pakiet klimatyczny jako katalizator procesów komercjalizacji nowych technologii Jakie będą skutki obniżenia emisji CO2 dla odbiorców energii? Jakie są sposoby oszczędności energii monitorowania jej zużycia oraz optymalizacja kosztów zakupu? Jakie technologie to umożliwiają? Jakie są dostępne technologie energooszczędne, które mogę zastosować w mojej firmie? Ile trwa wdrożenie technologii? Jakich zasobów wymaga? Kto może pomóc we wdrażaniu nowych technologii w przedsiębiorstwie? Jak tanio dostarczać ciepło i energię w mojej firmie? Jak to robią inni? przykłady z Polski i zagranicy Jakie są możliwości finansowania przedsięwzięć termo modernizacyjnych oraz energooszczędnych? Zaproszeni eksperci: Herbert Leopold Gabryś Przewodniczący Komitetu ds. Polityki klimatyczno energetycznej Krajowej Izby Gospodarczej Christian Meyers General Manager of ETP W (EcoTechnoPôle Wallonie) prof. dr hab. inż. Jan Popczyk Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej Aneta Wilmańska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej nie mam potwierdzenia Moderator: Mirosław Bobrzyński Prezes Zarządu Euro Centrum S.A. Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji 25th September 2012 Tuesday PARALLEL PANEL SESSION 25 ceнтября 2012 г. вторник ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Theme: The world of innovations is created in SME Ведущaя тема: Мир инновации создаётся в MCП University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office 11:00 a.m. 1:00 p.m. Climate package as a catalyst of the processes of new technology commercialization 25 What will be the outcomes of lowering CO2 emission for energy receivers? What are the ways of saving energy, monitoring its consumption and optimizing the costs of its Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения 11:00 13:00 Климатический пакет, как катализатор процессов коммерциализации новых технологий Какими будут результаты снижения выбросов СО2 для потребителей энергии? Какие известны способы экономии энергии мониторинга ее использования и оптимизации

26 buying? What is the available energy saving technologies, which may be used in my company? How long does it take to introduce a technology? What kind of resources does it require? Who can be helpful when it comes to introducing new technologies in an entrepreneurship How to cheaply supply my company with heat and energy? Examples from Poland and abroad What are the possibilities of financing energy saving and thermo modernizing projects Invited experts: Herbert Leopold Gabryś Chairman of the Committee for climate electrical policy of the Polish Chamber of Commerce Christian Meyers General Manager of ETP W (EcoTechnoPôle Wallonie) prof. eng. Jan Popczyk Institute of Power Systems and Control, Faculty of Electrical Engineering of the Silesian University of technology Aneta Wilmańska Undersercetary of State in the Ministra of Environment of Poland Moderator: Mirosław Bobrzyński President of the Board of Euro Centrum S.A. это затрат закупки? Какие технологии делают возможным? Каковы доступные энергосберегающие технологии, которые я могу использовать в моей компании? Сколько длится внедрение технологии? Каких ресурсов это требует? Кто может помочь внедрить новые технологии на предприятии? Каким образом дешево поставлять тепло и энергию в моей компании? Как делают это другие? Примеры из Польши и зарубежа. Какие есть возможности финансирования тэрмо модернизационных и энергосберегающих проектов? Приглашенные эксперты: Хэрберт Леопольд Габрыщ Председатель Комитета по климатическо энергетической политике Национальной экономической палаты КристянМэерс Генеральный менеджер ETP W (EcoTechnoPôle Wallonie) проф. д р инж. Ян Попчйк Институт э лектроэнергетики и управляния системой, Электрическое отделение Силезского политехнического института Анета Вильманьска Заместитель Министра в Министерстве Охраны Окружающей среды РП Модератор: Мирослав Бобжиньски Председатель правления Euro Centrum SA 25 września 2012, wtorek RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Świat innowacji tworzy się w MŚP 11:00 13:00 Nowoczesne technologie informatyczne wspomagające zarządzanie, rozwój i wzrost konkurencyjności MŚP Dlaczego nie chcemy korzystać z nowoczesnych rozwiązań IT w zarządzaniu? Jak wdrożyć system adekwatny do naszych potrzeb? Jakie procesy można monitorować dzięki narzędziom IT? Czy firma zewnętrzna może nam zaproponować gotowe rozwiązania informatyczne? Rola bankowości elektronicznej w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Nowoczesne technologie a oszczędności w przedsiębiorstwie W jaki sposób przedsiębiorcy mogą sfinansować inicjatywy związane z wdrożeniem nowoczesnych systemów IT? Jak dzięki nowoczesnym rozwiązaniom optymalizować procesy oraz wspierać rozwój i konkurencyjność firmy? Zaproszenie eksperci: Michał Błaszczyk Konsultant, Sekwensja Sp. z o.o. Tomasz Morawik Senior Partner, WISDOM CONSULTING sp.j. 26

27 Bartłomiej Nocoń Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej, Bank PEKAO S.A. Jacek Pokorski Główny Specjalista w Departamencie Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Łukasz Rumowski Dyrektor Działu Rozwoju Produktów, ARCUS S.A. Paweł Woźniczak Kierownik Zespołu Asseco Poland S.A. Moderator: Dariusz Wałach dziennikarz, Prezes Zarządu IT Press Resseler Biznesowy Partner Główny Sesji Partner Wspierający sesji Biznesowy partner merytoryczny sesji 25th September 2012 Tuesday PARALLEL PANEL SESSION 25 ceнтября 2012 г. вторник ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Theme: The world of innovations is created in SME Ведущaя тема: Мир инновации создаётся в MCП University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library /Edifice of the Silesian Voivodeship Office Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации иaкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения 11:00 13:00 Современные информационные технологии, 11:00 a.m. 1:00 p.m. поддерживающие менеджмент, развитие и рост Modern IT supporting management, development конкурентоспособности МСП and increase of SME s competitiveness Почему мы не хотим использовать современные Why don t we want to use information systems in management? How to implement a system which meets our needs? What processes can be monitored by IT tools Can another company offer us ready information solutions? Role of electronic banking in forming a competitive advantage of a company Modern technologies and savings in a company How can entrepreneurs finance initiaves connected with implemntaiton of modern IT systems? How can we optimize processes and support the development of a company s competitinvess by means of modern solutions? Invited experts: Michał Błaszczyk Consultant, Sekwensja Sp. z o.o. Tomasz Morawik Senior Partner, WISDOM CONSULTING sp.j. 27 решения IT в управлении? Каким способом внедрить систему соответствующую нашим потребностям? Какие процессы можно контролировать благодаря инструментам IT? Может ли внешняя компания предложить нам готовые решения информатики? Роль электронного банковского дела в создании конкурентоспособного преимущества предприятия Современные технологии и экономия на предприятии Каким способом предпримиматели могут финансировать инициативы, связанные с внедрением современных систем IT? Каким способом можно оптимизировать процессы и поддерживать развитие и конкурентоспособность на предприятии. используя современные решения? Приглашенные эксперты: Михал Блащик Консультант, Sekwensja Sp. z o.o. ТомашМоравик Старший партнёр, WISDOM CONSULTING sp.j.

28 Bartłomiej Nocoń Direcotr of the Electronic Banking Department, Bank PEKAO S.A. Jacek Pokorski Main Specialist in the Enterprise and Innovation Department of the Polish Agency for Enterprise Development Łukasz Rumowski Director of the Product Development Department, ARCUS S.A. Paweł Woźniczak Head of the Team Asseco Poland S.A. Moderator: Dariusz Wałach journalist, President of the Board of IT Press Resseler Бартломей Ноцонь Директор Департамента электронного банковского дела, Bank PEKAO S.A. Яцек Покорски Главный специалист в Департаменте развития предпринимательства и инновационности, Польское агентство развития предпринимательства Лукаш Румовски Директор Отела развития продуктов,arcus S.A. Павел Возьничак Начальник ГруппыAsseco Poland S.A. Модератор: Дариуш Валах журналист, Председатель правления IT Press Resseler 25 września 2012, wtorek RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie 13:30 15:30 Zarządzanie finansami w MŚP okiem praktyka Czy zarządzanie finansami to bardziej zarządzanie czy finanse? Czy w firmach z sektora MŚP potrzebne jest planowanie rozwoju i budżetowanie? Jak z ewidencji księgowej generować informacje niezbędne do podejmowania decyzji zarządczych? W jakim zakresie korzystać z controllingu? Pełna księgowość w firmie sektora MŚP. Czy lepiej prowadzić ją samemu, czy zlecić w outsourcingu? Jak efektywnie zarządzać kosztami? Czy da się je jeszcze bardziej minimalizować? Jak zarządzać ryzykiem w mikro, małej i średniej firmie? Przy pomocy jakich narzędzi można zmniejszyć ryzyko utraty płynności finansowej? Jak zmienia się zarządzanie finansami, gdy firma przekształca się z mikro w małą, z małej w średnią i ze średniej w dużą firmę? Czy dużej firmie łatwiej przetrwać w kryzysie? Zaproszeni eksperci: Grzegorz Grabowicz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Magellan S.A., Dyrektor Finansowy Roku 2010 w kategorii MŚP Ryszard Krawczyk Prezes Zarządu Equity Investments S.A. Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Kierownik Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej Piotr Nowak Prezes Zarządu Dagessa Sp. z o.o. Agnieszka Stawarz Dyrektor Sprzedaży w Obszarze Klienta Biznesowego Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. Artur Tomasik Prezes Zarządu GTL S.A. Moderator: Piotr Rybicki, Wiceprzewodniczący Komisji ds. MŚP przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, biegły rewident. Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji 28

29 25th September 2012 Tuesday PARALLEL PANEL SESSION 25 ceнтября 2012 г. вторник ПАРАЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Theme: Modern SME through good management Ведущaя тема: Современнoe MCП через хороший менеджмент University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library /Edifice of the Silesian Voivodeship Office 1:30 3:30 p.m. Panel session: Financial management in SME practical approach Is financial management more of a management or finances? Is planning of the development and budget necessary in the SME sector companies? How to generate from book keeping records information essential for making decisions in management? In what scope should controlling be used? Complete accountancy it is not that bad. Is it better to keep it on your own or commission it in outsourcing? How to effectively manage the expanses? Is it possible to minimize them even more? How to manage risk in a micro, small and medium size enterprise? How does managing of finances change when the company transforms from a micro to small, from small to medium sized and from medium sized to a big one? Is it easier for a big company to survive a crisis? Experience and practice Invited experts: Grzegorz Grabowicz Vice President of the Board, Financial Director of Magellan S.A., Financial Director 2010 in the SME category Ryszard Krawczyk President of the Board of Equity Investments S.A. Prof. Elżbieta Mączyńska President of the Polish Economic Society, Head of the Department of Corporate Finance Management of the Warsaw School of Economics Piotr Nowak President of the Board of Dagessa Sp. z o.o. Agnieszka Stawarz Sales Director of the Business Client Depratment of the Debtors Register of ERIF BIG S.A. Artur Tomasik President of the Board of GTL S.A. Moderator: Piotr Rybicki, Vice Chairman of the Commission for SME of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice. 29 Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения 13:30 15:30 Финансовый менеджмент в MCП глазами практикa Управление финансами это скорее управление или финансы? Нужно ли в фирмах сектора MCП планирование развития и годовой бюджет? Каким образом при помощи бухгалтерского учета получать информацию необходимую для принятия управленческих решений? B каком пределe пользоваться контролингoм? Полный бухгалтерский учет. Лучше вести eго caмому или поручить оутсорсингу? Kaк эффективнo yправлять финансами? Возможнo ли их eще больше минимизировать? Kaк yправлять рискoм в микро, малых и средних предприятиях? При помощи каких инструментов можно уменьшить риск потери ликвидности? Как изменяется управление финансами, когда компания трансформируется из микро в малую, из малой в среднюю и из средней в крупную? Легче ли крупной компании продержаться в условиях кризиса? Приглашенные эксперты: Гжегож Грабович Вице председатель правления, Финансовый директор Magellan S.A., Финансовый директор 2010 г. в категории МСП Рышард Кравчик Председатель правления Equity Investments S.A. проф. д р Эльжбета Моньчиньска Председатель Польского экономического общества, Начальник Кафедры управления финансами предприятия Главной торговой школы Пётр Новак Председатель правления Dagessa Sp. z o.o. Агнешка Ставаж Директор продажи в Области бизнес клиента Реестра должников ERIF BIG S.A. Артур Томащик Председатель правления GTL S.A. Модератор: Пётр Рыбицки Вице председатель Комисии по МСП при Региональной экономической палате в г. Катовице, эксперт ревизор

30 25 września 2012, wtorek RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie 13:30 15:30 Marketing i PR Część I: Public Relations Wizerunek MŚP w mediach Suteczna promocja firmy, usług lub produktów na rynku Media relations jak budować wizerunek firmy wykorzystując w tym celu media PR w samorządzie, komunikacja pomiędzy MŚP a instytucjami publicznymi Efektywność działań public relations skuteczna komunikacja, pomiar efektów Część II: Marketing Nowe trendy w reklamie Negocjacje, sprzedaż oraz współpraca MŚP z otoczeniem biznesu Promocja polskich produktów, usług i gmin w kraju i zagranicą Przekłady wdrażania strategii promocji jako wzorzec dla MŚP Zaproszeni eksperci: Sebastian Bykowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny PRESS SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. dr Sebastian Chachołek Prezes Zarządu Grupy PRC Sp. z. o. o. Krystian Dudek Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Public Relations O/ Śląsk, Dyrektor ds. komunikacji i strategii medialnych Grupy PRC Sp. z o. o., Członek Rady Etyki PR Paweł Gołębiewski Senior Account Manager Cityboard Media Sp. z o.o. dr Krzysztof Koj Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Krzysztof Przybył Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Tomasz Stemplewski Dyrektor Wydziału Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dr Dariusz Tworzydło Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations Moderator: Marek Skała Właściciel Megalit Instytut Szkoleń Patron medialny Partner Wspierający Sesji 25th September 2012 Tuesday PARALLEL PANEL SESSION 25 ceнтября 2012 г. вторник ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Theme: Modern SME through good management Ведущaя тема: Современнoe MCП через хороший менеджмент University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office 1:30 3:30 p.m. Marketing and PR ПАРАЛЕЛЬНАЯ Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения 13:30 15:30 Маркетинг и ПР 30

31 Part I: Public Relations SME image in media Effective promotion of a company, its services and products on the market Media relations how to create a company s image by means of media tools? PR in self government, communication between MSE and public institutions Efficacy of PR actions effective communication, measurement of results Часть I: Паблик релейшенз Изображение МСП в СМП Эффективное продвижение предприятия, услуг и продуктов на рынке Паблик релейшенз каким способом создавать изображение предприятия, используя медиа ПР в самоуправлении, коммуникация между МСП и государственными учреждениями Эффективность действий ПР эффективная коммуникация, измерение эффектов Part II: Marketing New trends in advertisement Negotiations, sale and cooperation of SME with business environment Promotion of Polish products, services and communes in the country and abroad Examples of promotion strategy implementation as a model for SME Часть II: Маркетинг Новые направления в рекламе Переговоры, продажа и сотрудничество МСП с бизнес окружением Продвижение польских продуктов, услуг и гмин в стране и за рубежом Примеры внедрения стратегии продвижения, как образец для МСП Invited experts: Sebastian Bykowski Vice President of the Board, Director General of PRESS SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. Sebastian Chachołek, PhD President of the Board of Grupa PRC Sp. z. o. o. Krystian Dudek Chairman of the Polish Public Relations Association, Silesian Department, Director for communication and media strategies of Grupa PRC Sp. z o. o., Member of the Board of PR Ethics Paweł Gołębiewski Senior Account Manager Cityboard Media Sp. z o.o. Krzysztof Koj, PhD Dean of the Chorzów School of Banking Krzysztof Przybył President of the Board of the Foundation for the Polish Promotional Emblem Tomasz Stemplewski Director of the Economy, Promotion and International Promotion Department of the Marshal s Office of the Silesian Voivodeship Dariusz Tworzydło, Phd President of the Board of the Institute for Information Society, Vice Chairman of the Board of Supervisors of the Polish PR Association Приглашенные эксперты: Себастиан Быковски Вице председатель правления, Генеральный директор PRESS SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. д р Себастиан Хахолэк Председатель правления Группы PRC Sp. z. o. o. Крыстян Дудэк Председатель Польского общества публик рилейшнз Отдел/Силезия, Директор по комуникации и медиальным стратегиям Группы PRC Sp. z o. o., Член совета этики ПР Павел Голэмбевски Senior Account Manager Cityboard Media Sp. z o.o. д р Кшиштоф Кой Декан Высшего банковского заведения в г. Познань, Иногородное отделение в г. Хожув Кшиштоф Пшибыл Председатель правления Фонда польской переводной эмблемы Томаш Стемплевски Директор Отдела экономики, продвижения и международного сотрудничетва Маршальского управления силезского воеводства д р Дариуш Твожидло Председатель правления Института развития информационного общества, Вице председатель контрольного совета Польского общества публик рилейшнз Moderator: Marek Skała Owner Megalit Training Institute 31 Модератор: Марек Скала Владелец Megalit Институт обучения

32 25 września 2012, wtorek RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie 13:30 15:30 Praktyczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu Część I: CSR w instytucjach otoczenia biznesu teoria i edukacja dla przedsiębiorców Jakie cele przyświecają organom samorządowym w promowaniu CSR? Jakie są działania wpływające na rozwój CSR? Jak instytucje biznesu starają się edukować przedsiębiorców i wpierać działania z zakresu CSR? Współpraca w zakresie CSR pomiędzy stroną rządową a partnerami społeczno gospodarczymi Promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w regionie działalność Rady ds. CSR przy Urzędzie Marszałkowskim Zadania i programy dla przedsiębiorców sektora MŚP z dziedziny CSR Upowszechnienie zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców w działalności izb gospodarczych. Udział środowiska naukowego w procesie edukacji i kształcenia przyszłych pracowników w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu. Część II: Praktyczny wymiar CSR w przedsiębiorstwach na przykładzie dużych i małych firm. Czy CSR jest strategią tylko dla dużych firm i korporacji? W jaki sposób mikro, mała i średnia firma mogą wdrożyć strategię CSR? Jakie CSR daje wymierne korzyści? Strategia CSR w dużych firmach Mała firma i wielkie działania przykład wdrażania strategii CSR w firmie sektora MŚP Korzyści z prowadzenia działań z zakresu CSR dla sektora MŚP i całej gospodarki Certyfikacja CSR Zaproszeni eksperci: Aleksandra Gajewska Przydryga Wicemarszałek Województwa Śląskiego mgr inż. Mateusz Górka Członek Zarządu Zakładów Badań i Atestacji Zetom w Katowicach Grażyna Henclewska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Przewodnicząca Zespołu ds. CSR w MG Małgorzata Jelińska Główny Specjalista w Departamencie Programów Pilotażowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Cezary Miżejewski Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych Miłosz Omastka Prezes Regionalnego Centrum Biznesu Janusz Szymura Prezes Zarządu REKORD Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Małgorzata Walędzińska Półtorak Kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, Kompania Piwowarska SA Dr Ewelina Wiszczun Zakład Polityki Społecznej, Uniwersytet Śląski w Katowicach Moderator: Michał Wójcik Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach 25th September 2012 Tuesday PARALLEL PANEL SESSION University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office Theme: Modern SME through good management 1:30 3:30 p.m. Practical dimension of social corporate responsibility 25 ceнтября 2012 г. вторник ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения Ведущaя тема: Современнoe MCП через хороший менеджмент 13:30 15:30 Практический размер общественной ответственности бизнеса 32

33 Part I: CSR in the business environment institutions theory and education for entrepreneurs What are the aims of self government bodies in the sphere of promoting CSR? What are the actions that act the development of CSR? How do business institutions try to educate entrepreneurs and support actions in the sphere of CSR? Cooperation in the scope of CSR between government and social economic partners Promotion CSR in the region activities of the Council for CSR of the Marshal s Office CSR tasks and programs for the SME sector entrepreneurs Popularization of CSR rules among chambers of commerce Contribution of the scientific circles in the process of CSR education for future employees Part II: Practical dimension of CSR in enterprises on the example of big and small companies Is CSR a strategy for big companies and corporations only? How can micro, small and medium size companies implement CSR strategy? What are the measurable benefits of CSR? CSR strategy in big companies Small company and big actions example of implementing CSR strategy in the SME sector company Benefits of carrying CSR activities for the SME sector and the entire economy CSR certification Invited experts: Aleksandra Gajewska Przydryga Vice Marshal of the Silesian Voivodeship eng. Mateusz Górka Member of the Board of Research and Attestation Institute Zetom in Katowice Grażyna Henclewska Undersecretary of State in the Ministry of Economy, Chairman of the Unit for CSR in the Ministry of Economy Małgorzata Jelińska Main Specialist in the Pilot Programs Department of the Polish Agency for Enterprise Development Cezary Miżejewski President of the Board of the Polish Inspection Association of Social Co operatives Miłosz Omastka President of the Regional Business Center Janusz Szymura President of the Board of REKORD Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Małgorzata Walędzińska Półtorak Head for balanced development, Kompania Piwowarska SA Ewelina Wiszczun, PhD Social Policy Department of the University of Silesia Moderator: Michał Wójcik Chief Executive of the Chamber of Craft and Small and Medium Entrepreneurship in Katowice 33 Часть I: CSR в учпреждениях окружающих бизнес теория и образование для предпринимателей Какие цели преследуют органы самоуправления в связи с продвижением CSR? Каковы действия, влияющие на развитие CSR? Каким способом бизнес учреждения стараются обучать предпринимателей и поддерживать действия в области CSR? Сотрудничество в области CSR между правительством и общественно экономическими партнёрами Продвижение CSR в регионе деятельность Совета по CSR Маршалковского учреждения Задачи и программы для предпринимателей сектора МСП в области CSR Распространение правил общественной ответственности предпринимателей в деятельности экономических палат Участие научной среды в процессе образования будущих работников в области CSR Часть II: Практическое измерение CSR на предприятиях на примере больших и малых фирм Является ли CSR стратегией только для больших компаний и корпораций? Каким способом микро, малое и среднее предпиятия могут внедрить стратегию CSR? Какую измеримую пользу даёт CSR? Стратегия CSR в больших компаниях Малое предприятие и большие действия пример внедрения стратегии CSR на предприятии сектора МСП Польза от действий в области CSR для сектора МСП и всей экономики Сертификация CSR Приглашенные эксперты: Александра Гаевска Пшидрыга Вице маршал Силезского воеводства Матэуш Гурка Член правления Учреждения исследований и аттестации Zetom в г. Катовице Гражина Ханцлевска Заместитель министра в Министерстве экономики, Председатель Группы по CSR в Министерстве экономики, Малгожата Елиньска Главный специалист в Департаменте Пилотажных программ Польского агентства развития предпринимательства Цезары Мижеевски Председатель правления Польского ревизионного общества социальных кооперативов Милош Омастка Председатель Регионального бизнес центра Януш Шимура Председатель правления REKORD Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Малгожата Валендзиньска Пулторак Начальник по сбалансированном развитию, AO Пивоваренная компания д р Эвелина Вищун Учреждение общественной политики, Силезский университет в г. Катовице Модератор: Михал Вуйчик Генеральный директор Ремесленной палаты и малого и среднего Предпринимательства в г. Катовице

34 25 września 2012, wtorek RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie 13:30 15:30 Współpraca międzynarodowa w sferze turystyki Program przygotowany przy współpracy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach z Izbą Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Polską Izbą Turystyki oraz Śląską Izbą Turystyki. Problematyka internacjonalizacji współpracy w sferze turystyki. Ocena aktualnie prowadzonego współdziałania międzynarodowego w sferze turystyki. Metody działań przynoszących pozytywne efekty dla kooperacji międzynarodowej w sferze turystyki. Oczekiwania dotyczące internacjonalizacji współpracy w sferze turystyki. Sugestie i propozycje mające wspomagać współpracę międzynarodową w sferze turystyki. Zaproszeni eksperci: Janka Cabadova PhDr. Członek Prezydium SACKA lub/oraz przedstawiciel Touroperatora Słowacja Mahir Gahramanov Dyrektor Departamentu Ministerstwa Kultury i Turystyki Azerbejdżanu lub/oraz przedstawiciel Touroperatora Azerbejdżan Mariusz Kleszczewski Wicemarszałek Województwa Śląskiego lub Raczek Mariusz Dyrektor Wydziału Turystyki i Sportu UMWSL Jakub Lekston adwokat, współzałożyciel Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Krystyna Papiernik Prezes Śląskiej Izby Turystyki Jurij Pukalskij Wiceprezes Lwowskiej Izby Przemysłowo Handlowej lub/oraz przedstawiciel Touroperatora Dariusz Wojtal Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki przedstawiciel Państwowego Holdingu Turystycznego z Grodna Białoruś Moderator: Aleksander Giertler Prezes Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej 25th September 2012 Tuesday PARALLEL PANEL SESSION University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office Theme: Modern SME through good management 1:30 3:30 p.m. International cooperation in the field of tourism 25 ceнтября 2012 г. вторник ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения Ведущaя тема: Современнoe MCП посредством хорошего менеджмента 13:30 15:30 Международное сотрудничество в сфере туризма Program is prepared in cooperation of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice, Chamber of Программа подготавлена в сотрудничестве Tourism of the Republic of Poland and Silesian Chamber Региональной экономической палаты в г. of Tourism Катовице с Палатой туризмa РП и Силезской палатой туризмa Problem of internationalization of cooperation in the field of tourism Проблематика интернационализации Evaluation of international cooperation presently сотрудничества в сфере туризма pursued in the field of tourism Оценка актуально проведенного Methods of actions which bring positive effects международного сотрудничества в сфере for international cooperation in the field of туризма 34

35 tourism Expectations relating to international cooperation in the field of tourism Suggestions and offers of the host, which ought to support international cooperation in the field of tourism Invited experts: Janka Cabadova, PhD Member of the Presidium of SACKA or/and representative of a Touroperator Slovakia Mahir Gahramanov Director of the Department of the Ministry of Culture and Tourism of Azerbaijan or/and representative of a Tour operator Azerbaijan Mariusz Kleszczewski Vice Marshal of the Silesian Voivodeship or Raczek Mariusz Director of the Tourism and Sports Department of the MOSV Jakub Lekston attorney, co founder of the Chamber of Tourism of the Republic of Krystyna Papiernik President of the Silesian Chamber of Tourism Yuriy Pukalsky Vice President of the Lvov Chamber of Commerce and Industry and/or representative of a Tour operator Dariusz Wojtal Vice President of the Polish Chamber of Tourism Representative of the National Tourism Holding from Grodno Belarus Moderator: Aleksander Giertler President of the Chamber of Tourism of the Republic of Poland Методы действий, которые приносят положительные эффекты для международного сотрудничества в сфере туризма Ожидания, касающиеся международного сотрудничества в сфере туризма Предложения, которые должны помогать международному сотрудничеству в сфере туризма Приглашенные эксперты: д р Янка Цабадова Член президиума SACKA и представитель Touroperator Словакия Махир Гахраманов Директор Отдела туризма Министерства культуры и туризма Азербайджана Мариуш Клещевски Вице маршал Силезского воеводства или Мариуш Рачек Директор Департамента туризма и спорта UMWSL Якуб Лекстон адвокат, сооснователь Палаты туризма РП Кристина Паперник Председатель Силезской палаты туризмa Юрий Пукальский Вице председатель Львовской торгово промышленной палаты, Представитель Touroperator Дариуш Войтал Вице председатель Польской палаты туризмa Представитель Государственного туристического холдинга из Гродна Беларусь Модератор: Александер Гертлер Председатель Палаты туризмa РП 25 września 2012, wtorek RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie 13:30 15:30 Partnerstwo Publiczno Prywatne jako sposób na zwiększenie inwestycji samorządu gminnego 35 Regulacje prawne. Czy konieczne są zmiany? Jak przygotować i zrealizować projekt? Jakie są krytyczne momenty? Jakie są sukcesy i wyzwania w zakresie realizacji projektów PPP w Polsce? Jak sfinansować takie przedsięwzięcie? Jaka jest rola doradcy przy realizacji projektów PPP? Jakie są zagrożenia, bariery i korzyści z realizacji projektów dla partnera publicznego i prywatnego? Czwarte P. Czy partnerstwo publiczno prywatne nadal wywołuje negatywne skojarzenia? Jakie są europejskie i polskie doświadczenia? Przykłady realizacji PPP. Czy doświadczenia innych krajów można przenieść na polskie realia?

36 Zaproszeni eksperci: Piotr Antonik Prezes Zarządu STRABAG SA Tomasz Delowski Prezes Zarządu,Centrum Projektów Rewitalizacji SA Katarzyna Dwórznik Ekspert prawno gospodarczy, Krajowa Izba Gospodarcza Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelaria Prezydenta RP Jacek Guzy Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika Małgorzata Kuś Konieczna Koordynator Projektu systemowego Partnerstwo publiczno prywatne, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Krzysztof Kwiatkowski Poseł na Sejm RP Zbigniew Podraza Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Adam Szejnfeld Poseł na Sejm RP Antoni Szlagor Burmistrz Miasta Żywiec Izabella Żyglicka Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy 25th September 2012 Tuesday PARALLEL PANEL SESSION University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office Theme: Modern SME through good management 1:30 3:30 p.m. Public Private Partnership as a means for increasing investments of local government Legal regulations. Are any changes necessary? How to prepare and execute a project? What are the critical moments? What successes and challenges are in the scope of executing the PPP projects in Poland? How to finance such enterprises? What is the role of a consultant in the execution of PPP projects? What are the threats, barriers and benefits in executing the projects for public private partnership? The fourth P. Does public private partnership still evoke negative associations? What are the Polish and European experiences? Examples of executing PPP. Can we transfer experiences from other countries to the Polish realities? Invited experts: Piotr Antonik President of the Board of STRABAG SA Tomasz Delowski President of the Board of the Center of Revitalization Projects 25 ceнтября 2012 г. вторник ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения Ведущaя тема: Современнoe MCП через хороший менеджмент 13:30 15:30 публичнo частнoe партнёрство способ увеличeния инвестиций гминного самоуправления Юридические нормы. Необходимы ли перемены? Kaким способом подготовить и осуществить проект? Какие критическиe моменты? Каковы успехи и вызовы в сферe осуществления проектoв ПЧП в Польше? Kaким способом финансировать такое предприятие? Какoва роль консультантoв при реализации проектoв ПЧП? Kaкие угрозы, препятствия и выгоды осуществления проектoв для публичнoго и частнoго партнёрa? Четвёртoe П. Вызываeт ли ПЧП по прежнему негативныe ассоциации? Kaков европейский и польский oпыты? Примеры осуществления ПЧП. Можнo ли опыт других стран перенеcти на польскую реальность? Приглашенные эксперты: Пётр Антоник Председатель правления STRABAG SA 36

37 Katarzyna Dwórznik Legal economic Expert, Polish Chamber of Commerce Olgierd Dziekoński Minister in the Chancellery of the President of the Republic of Poland Jacek Guzy Mayor of Siemianowice Śląskie Adam Fudali Mayor of Rybnik Małgorzata Kuś Konieczna Coordinator of a system Project Public Private Partnership, Polish Agency for Enterprise Development Krzysztof Kwiatkowski Member of the Polish Parliament Zbigniew Podraza Mayor of Dąbrowa Górnicza Adam Szejnfeld Member of the Polish Parliament Antoni Szlagor Mayor of Żywiec Izabella Żyglicka Legal Adviser, Managing Associate, Izabella Żyglicka and Partners Attorneys at Law & Legal Counsels Томаш Дэловски Председатель правления, Centrum Projektów Rewitalizacji SA Катажина Двужник юридическо экономический эксперт, Национальная экономическая палата Ольгерд Дзеконьски Министр в Канцелярии Президента РП Яцек Гузы Президент г. Семяновице Слёнске Адам Фудали Президент г. Рыбник Малгожата Кущ Конечна Координатор Системного проекта Публичнo частнoe партнёрство, Польского агентства развития предпринимательства Кшиштоф Квятковси Депутат Сейма РП Збигнев Подраза Президент г. Домброва Гурнича Адам Шайнфельд Депутат Сейма РП Антони Шлагор Бургамистр г. Живец Изабелла Жиглицка Юридический советник, Управляющий сотрудник, Адвокаты и юридические советники коммандитная компания Изабелла Жиглицка и сотрудники 25 września 2012, wtorek RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie 13:30 15:30 Rozwój w obszarach wiejskich Gminy uzdrowiskowe i turystyczne Agroturystyka Polskie kurorty wypoczynkowe przyszłością turystyki uzdrowiskowej. Turystyka jako istotny element w tworzeniu produktu narodowego brutto i majątku narodowego. Rządowy program wspierania turystyki z uwzględnieniem rozwiązań finansowych i innych instrumentów wsparcia. Turystyka jako punkt strategiczny roli politycznej w rozwoju gmin. Zadania samorządów związane z rozwojem turystyki. Agroturystyka i ekoturystyka szansą rozwoju polskich gmin. Jakie możliwe są publiczne środki pomocowe na rozwój agroturystyki? Jakie są bariery rozwoju agroturystyki? Jaka powinna być polityka państwa, samorządów terytorialnych i administracji rządowej w zakresie wsparcia rozwoju agroturystyki? Jakie są możliwości rozwoju agroturystyki w Polsce? Zaproszeni eksperci: Aleksandra Banasiak Członek Zarządu Województwa Śląskiego lub Jerzy Motłoch Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich UMWSL 37

38 Ryszard Brejza Prezydent Miasta Inowrocławia Zdzisław Bylok Wójt Gminy Jaworze Jan Golba Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w latach , Dziekan Wydziału Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko Mazurski Krzysztof Sikora Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego, Sejmik Województwa Kujawsko Pomorskiego Moderator: Jacek Janiszewski Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca, Minister Rolnictwa w rządzie Hanny Suchockiej i Jerzego Buzka 25th September 2012 Tuesday PARALLEL PANEL SESSION 25 ceнтября 2012 г. вторник ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Theme: Modern SME through good management Ведущaя тема: Современнoe MCП через хороший менеджмент University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office 1:30 3:30 p.m. Development of rural areas Health resort and tourist boroughs Agrotourism Polish health resorts future of health resort tourism Tourism as a crucial element in generating GNP and national property Government program of tourism support with consideration of financial solutions and other support instruments Tourism as a strategic point of the political role of communes development Tasks of self government connected with development of tourism Agro tourism and ecotourism chance for the development of Polish communes What are the possible public aid funds for the development of agro tourism? What are the barriers to the development of agro tourism? What should the politics of state, local governments and government administration be like in the scope of development support of agro tourism? What are the development possibilities of agro tourism in Poland? Invited experts: Aleksandra Banasiak Member of the Board of the Silesian Voivodehsip or Jerzy Motłoch Director of the Rural Areas Department of the MOSV Ryszard Brejza Mayor of Inowrocław Zdzisław Bylok Village Mayor of Jaworze Jan Golba Mayor of the City and Commune of Muszyna, President of the Board of the Association of Polish Spa Communities Jacek Karnowski Mayor of Sopot Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения 13:30 15:30 Paзвитие в сельскиx территориях Курортныe и туристическиe гмины Агротуризм Польские курорты будущее курортного туризма Туристика как существенный элемент в создании отечественного продукта брутто и национального имущества Правительственная программа поддержки туризма с учётом финансовых решений и других инструментов поддержки Туристика как стратегический пункт политической роли в развитии гмин Задачи самоуправления связанные с развитием туристики Агротуризм и екотуристика шанс дла развития польских гмин Kaковы государственные средства поддержки развития aгротуризмa? Kaкие существуют препятствия для развития aгротуризмa? Kaкой должна быть политика государствa, органов местного самоуправления и государственной администрации в сферe поддержки развития aгротуризмa? Kaковы возможности развития aгротуризмa в Польше? Приглашенные эксперты: Александра Банащак Член Совета силезского воеводства или Ежи Мотлох Директор Отдела сельских территорий UMWSL Рышард Брэйза Президент г. Иновроцлав Здзислав Былок Войт гмины Явоже Ян Голба Бургомистр города и курортной гмины Мушина, Председатель правления Ассоциации курортных гмин РП 38

39 prof. Wojciech Maksymowicz Minister of Health and Social Welfare in , Dean of the Faculty of Medical Science, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych, University of Warmia Mazury Krzysztof Sikora Chairman of the Kujawsko Pomorskie Voicodeship Assembly Moderator: Jacek Janiszewski Chairman of the Program Council of the Integration and Cooperation Association, Minister of Agriculture in the government of Hanna Suchocka and Jerzy Buzek Яцек Крамовски Президент г. Сопот проф. д р мед. наук Войчех Максимович Министр здоровья и социальной помощи в , Декан Отеления медицинских наук, Варминьско мазурский университет Кшиштоф Сикора Председатель Сеймика Куявско поморского воеводства, Модератор: Яцек Янишевски Председатель Программного совета Ассоциации интеграция и сотрудничество, Министр сельского хозяйства и продовольствия в правительстве Ханны Сухоцкей и Ежего Бузка 25 września 2012, wtorek RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie 13:30 15:30 Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla MMŚP Z jakimi problemami borykają się mikro, mali i średni przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem zewnętrznego finansowania rozwoju działalności swojej firmy? Dlaczego polskie MMŚP tak rzadko sięgają po zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej? W jakim stopniu rozwijany w Polsce od lat system funduszy pożyczkowych i poręczeniowych przyczynił się do faktycznego zmniejszenia problemu luki kapitałowej? Jakiego wsparcia ze strony funduszy pożyczkowych i poręczeniowych mogą oczekiwać europejskie i polskie MMŚP? Jakie warunki musi spełnić mikro, mały i średni przedsiębiorca, który chciałby skorzystać z instrumentów oferowanych przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe? Jakie są perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w Europie i Polsce? Jakie bariery instytucjonalne i prawne stoją na przeszkodzie dla ich dynamicznego rozwoju i jakie działania należałoby podjąć, by je przezwyciężyć? Gdzie mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą szukać informacji na temat oferty funduszy pożyczkowych i poręczeniowych? Zaproszeni eksperci: Tomasz Bąkowski Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Doręczeniowych Agnieszka Dawydzik, Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego José Fernando Figueiredo Prezydent Europejskiego Zrzeszenia Gwarancji Wzajemnych Andrzej Konieczny Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A. Aleksander Kwaśniewski Prezydent RP w latach Marek Mika Prezes Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych Mariola Misztak Kowalska Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Józef Oleksy Wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Moderator: Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji 39

40 25th September 2012 Tuesday PARALLEL PANEL SESSION University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library /Edifice of the Silesian Voivodeship Office Theme: Modern SME through good management 1:30 3:30 p.m. Present state and prospects for the development of loan and guarantee funds for MSME What are the problems that micro, small and medium size entrepreneurs interested in external financing of their companies development struggle with? Why do Polish MSME so rarely reach for external sources of financing business activities? To what extent has the loan and guarantee funds system, which has been developed in Poland in recent years, contributed to the actual reduction of a capital gap? What kind of support may the European and Polish MSME expect from loan and guarantee funds? What conditions does a micro, small and medium size entrepreneur, who would like to benefit from instruments offered by loan and guarantee funds, have to fulfill? What are the prospects of developing loan and guarantee funds in Europe and Poland? What are the institutional and legal barriers that hinder their dynamic development and actions shall be taken in order to overcome them? Where can micro, small and medium size entrepreneurs search for information on offers concerning loan and guarantee funds? Invited experts: Tomasz Bąkowski President of the Board of the Polish Association of Guarantee Funds Agnieszka Dawydzik Deputy Director of the Department of Coordination and Regional Programs Implementation of the Ministry of Regional Development José Fernando Figueiredo President of the European Mutual Guarantee association Andrzej Konieczny President of the Board of the Upper Silesia Fund Aleksander Kwaśniewski President of Poland in Marek Mika President of the Polish Association of Guarantee Funds Mariola Misztak Kowalska Director of the Development of Business Environment Institutions of the Polish Agency for Enterprise Development Moderator: Bożena Lublińska Kasprzak Session Substantial Business Partner President of the Polish Agency for Enterprise Development 25 ceнтября 2012 г. вторник ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения Ведущaя тема: Современнoe MCП через хороший менеджмент 13:30 15:30 Состояние и перспектива развития кредитных и поручительных фондов для ММСП С какими проблемами борятся микро, малые и средние предприниматели, заинтересованные приобретением внешнего финансирования для деятельности своего предриятия? Почему польские ММСП так редко обращаются к внешним источникам финансирования хозяйственной деятельности? В какой степени развивающаяся в Польше уже несколько лет система кредитных и поручительных фондов причиняется к действительному уменьшению проблемы капитальной прибыли? Какую поддержку со стороны кредитных и поручительных фондов могут ожидать европейские и польские ММСП? Какие условия должен выполнять микро, малый и средний предприниматель, который хотел бы воспользоваться инструментами, предлагаемыми кредитными и поручительными фондами? Какие перспективы развития кредитных и поручительных фондов в Европе и Польше? Какие учредительные и законные барьеры препятствуют их динамичному развитию и какие действия следует предпринять, чтобы их преодолеть? Где микро, малые и средние предприниматели могут искать информации, касающейся предложения кредитных и поручительных фондов? Приглашенные эксперты: Томаш Бонковски Председатель правления Национальной ассоциации поручительных фондов Агнешка Давыдзик Заместитель директора Департамента координации и внедрения региональных программ Министерства регионального развития Хозе Фернандо Фигерейдо Президент Европейского общества взаимных гарантий Анджей Конечны Председатель правления AO Горносилезского фонда Александер Кващневски Президент РП в Марек Мика Председатель Польского общества кредитных фондов Мариола Миштак Ковальска Президент Департамента развития и учреждении окружения бизнеса Польского агентства развития предпринимательства Модератор: Божена Люблиньска Каспшак Председатель Польского агентства развития предпринимательства 40

41 25 września 2012, wtorek RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie 13:30 15:30 Czy małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać na inwestycjach w duże miejskie obiekty sportowe? Współorganizator: Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu W Polsce, za pieniądze UE i samorządów powstało i powstaje 69 nowoczesnych stadionów, aquaparki, strefy zagospodarowania turystyczno wypoczynkowego. Jak wykorzystać boom w tej branży? Czy sektor MSP oferuje produkty i usługi, które można powiązać z obiektami sportowymi? (czy jedyna propozycja to sklep z pamiątkami klubowymi?) Obiekt sportowy czy może być zaczątkiem strefy biznesu i konsumpcji? Zaproszeni eksperci: Bogusław Cupiał Prezes, TELE FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A. Mirosław Czerwiński Wykładowca, Kierownik Zakładu Zespołu Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Śląski Tadeusz Dębicki Prezes Stadion w Zabrzu S.A. Tadeusz Heryszek Wykładowca, Specjalista od marketingu sportowego Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie Rafał Kobas Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestorów, Urząd Miasta Zabrze Józef Wojciechowski Właściciel i Przewodniczący Rady Nadzorczej JW Construction Holding S.A. Moderator: Krzysztof Koj Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie 25th September 2012 Tuesday PARALLEL PANEL SESSION University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library /Edifice of the Silesian Voivodeship Office Theme: Modern SME through good management 1:30 3:30 p.m. Panel session: Can small and medium size companies benefit from investments in large civic sports objects? Co organizer: The Ernest Pohl Stadium in Zabrze 41 In Poland, there have been 69 modern stadiums, aqua parks and tourist rest zones built from the EU and self government funds. How to use the boom in this branch? Does the SME sector offer products and services which may be connected with sports objects? (is a club s souvenir shop the only proposition?) Sports object can it be a foundation for a business and consumption zone? 25 ceнтября 2012 г вторник ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения Ведущaя тема: Современнoe MCП через хороший менеджмент 13:30 15:30 Панельная cессия: Moгут ли малыe и средниe предприятия извлечь пользу из инвестиций в большие городские спортивныe объекты? Соорганизатор: Стадион им. Эрнеста Похла в г. Забже В Польше за деньги EC и самоуправлений coздано и создаётся 69 современных стадионов, аквапарков, зон oтдыха и туристического освоения. Kaк использовать бум в этой отрасли? Предлагает ли ceктор MCП продукты и услуги, которые можно связать co спортивными объектaми? (Киоск с клубными сувенирами единственноe предлoжение?) Cпортивный объект может ли oн быть началом зоны бизнеса и потребления?

42 Invited experts: Bogusław Cupiał President, TELE FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A. Mirosław Czerwiński Lecturer, Head of the Faculty of Economics of the University of Silesia Tadeusz Dębicki President of Stadion w Zabrzu S.A. Tadeusz Heryszek Lecturer, Sports Marketing Specialist, Chorzów School of Banking Rafał Kobas Plenipotentiary of Mayor for Investors, City Hall of Zabrze Józef Wojciechowski Owner and Chairman of the Board of Supervisors of JW Construction Holding S.A. Moderator: Krzysztof Koj Krzysztof Koj, PhD Dean of the Chorzów School of Banking Приглашенные эксперты: Богуслав Цупял Председатель, TELE FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A. Мирослав Червински Преподаватель, Начальник Учреждения коллектива экономических наук Силезский университет Тадеуш Дембицки Председатель AO Стадион в г. Забже Тадеуш Херишек Преподаватель, Специалист по спортивному маркетингу, Высшее банковское заведение в г. Хожув Рафал Кобас Уполномоченный Президента города по инвесторам, Городское управление в г. Забже Юзеф Войчеховски Владелец и Председатель Контрольного совета AO JW Construction Holding Модератор: д р Кшиштоф Кой Декан Высшего банковского заведения в г. Познань, Иногородное отделение в г. Хожув 25 września 2012, wtorek RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie 13:30 15:30 Warsztaty: Akademia Marketingu i PR Techniki sprzedaży czempionów Wydarzenie organizowane przez Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Zarządzanie sprzedażą w małej firmie oraz prezentacja sprzedaży trzech czempionów sprzedaży Prowadzący: Agata Hagno Prezes Zarządu, DPM Doradztwo Personalne 25th September 2012 Tuesday PARALLEL PANEL SESSION University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office Theme: Modern SME through good management 1:30 3:30 p.m. Workshop: Academy of Marketing and Sales Champions sales techniques Event organized by the Youth Forum of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice Sales management in a small company and presentation of sale of three sale champions Host: Agata Hagno President of the Board of, DPM Personal Consulting 25 ceнтября 2012 г. вторник ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения Ведущaя тема: Современнoe MCП через хороший менеджмент 13:30 15:30 Ceминар: Aкадемия Маркетингa и продажи Техники продажи чемпионов Meрoприятиe организовано Форумoм молодых Региональной экономической палаты в г. Катовицe Управление продажей в малом предприятии и представление продажи трёх чемпионов продажи Ведущий: Агата Хагно Председатель правления, ДПМ Персональный консальтинг 42

43 25 września 2012, wtorek RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Od lokalności do świata bez granic 13:30 15:30 Polska Ukraina cz. II Polskie specjalności eksportowe na rynku Ukrainy stan obecny i możliwości wymiany handlowej. Polskie inwestycje w Ukrainie stan obecny i możliwości a polityka Rządu Ukrainy. Atrakcyjność inwestycyjna Ukrainy i nisze rynkowe. Bariery rozwoju polskiej przedsiębiorczości w Ukrainie i możliwości ich pokonania: kadry na tle systemu kształcenia, sądownictwo, działania urzędów administracji, bezpieczeństwo biznesowe. Dlaczego granica ciągle dzieli? Działalność organizacji około biznesowych na Ukrainie możliwości wsparcia. Park Inwestycyjny Partnerstwa Wschodniego AGROGOROD Ługańsk rozwiązaniem na bezpieczne inwestycje i wymianę handlową w nowym Euroregionie DONBAS. Czy różnice kulturowe i lokalne uwarunkowania są przeszkodą przy prowadzeniu biznesu na Ukrainie (zmienność przepisów prawa, relacje władza lokalna biznes). Zaproszeni eksperci: Anna Awdiejewa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jarosław Chałas Radca prawny i Partner Zarządzający w Kancelarii Chałas i Wspólnicy Aleksey Danilov Prezes Ukraińskiego Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości Olgierd Dziekoński Minister w Kancelarii Prezydenta RP Eduard M. Lozovsky Pierwszy Zastępca Gubernatora Obwodu Lugańskiego, Ukraina Andriy Ryazantsev Prezes Zarządu Publicznej Spółki Akcyjnej Idea Bank Tarangul Vitalii pracownik naukowy Narodowego Uniwersytetu Służb Podatkowych na Ukrainie Moderator: Tadeusz Namedyński Główny Koordynator Współpracy Wschodniej i Członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej, Polsko Kazachstańska Izba Handlowo Przemysłowa 25th September 2012 Tuesday PARALLEL PANEL SESSION University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office Theme: From the local to the world without boarders 1:30 3:30 p.m. Poland Ukraine, part II 43 Polish export specialties on the Ukrainian market present state and possibilities of trade exchange. Polish investments in Ukraine present state and possibilities, and Policy of the Ukrainian government. Investment attractiveness of Ukraine and market niches. Barriers of the development of Polish 25 ceнтября 2012 г. вторник ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения Ведущaя тема: Oт локальности до мира без границ 13:30 15:30 Польша Украинa, часть II Польские экспортные специальности на рынке Украины настоящee положение и возможности торговoго обменa Польские инвестиции на Украинe настоящee положение и возможности и политикa правительствa Украины Инвестиционнaя пpивлекательность Украины и рыночные ниши Барьеры для развития польскoго предпринимательства на Украинe и возможность их преодоления: кадры на фонe системы обучения, судебный аппарат,

44 entrepreneurship in Ukraine and possibilities of overcoming them: personnel against the education system, jurisdiction, activities of administration offices, business safety Why does the border still divide and are there any chances of improvement? Activities of business environment organizations in Ukraine possibilities of support Investment Park of the Eastern Partnership AGROGOROD Ługańsk as a solution for safe investments and trade exchange in the new Euroregion DONBAS Are the cultural and local conditionings an obstacle in running a business in Ukraine? (variability of legal regulations, local authority business relations) Invited experts: Anna Awdiejewa Polish Agency for Enterprise Development Jarosław Chałas Legal Adviser and Managing Partner of Legal Office Chałas and Associates Aleksey Danilov President of the Ukrainian Fund for Enterprise Development Prezes Ukraińskiego Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości Olgierd Dziekoński Minister in the Chancellery of the President of the Republic of Poland Eduard M. Lozovsky First Deputy Governor of Luhansk Oblast Andriy Ryazantsev President of the Board of Publiczna Spółka Akcyjna Idea Bank Tarangul Vitalii research worker of the National University of State Tax Service of Ukraine Moderator: Tadeusz Namedyński Main Coordinator of Eastern Cooperation and Member of the Presidium of the Polish Chamber of Commerce, Polish Kazakh Chamber of Commerce and Industry действия административныx учреждений, безопасность бизнесa Почему граница по прежнему делит? Деятельность организаций бизнес окружения на Украинe возможности поддержки Инвестиционный парк Bосточнoго партнёрствa AГРОГОРОД Луганск как решение для безопасных инвестиций и торговoго обменa в новом Еврорегионе ДОНБАСC приглашение дла малых и средних предприятий. Являются ли культурныe различия и местныe обусловленности препятствиeм для ведения бизнеса на Украинe? (изменчивость законодательства, отношения между местными органами власти и бизнесом) Приглашенные эксперты: Анна Авдеева Польское агентство развития предпринимательства Ярослав Халас Юридический советник и Уравляющий партнёр в Канторе Халас и сотрудники Алексей Данилов Председатель Украинского фонда поддержки предпринимательства Ольгерд Дзеконьски Министр в Канцелярии Президента РП Эдуард М. Лозовский Первый заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Андрий Рязантсев Председатель правления Публичной акционерная компания Idea Bank Виталий Тарангул научный работник Национального университета державной податковои службы Украины Модератор: Тадеуш Намединьски Главный координатор Восточного сотрудничества и Член Президиума Национальной экономической палаты, Польско казахстанская промышленно торговая палатa 25 września 2012, wtorek RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Od lokalności do świata bez granic 13:30 15:30 Sesja warsztatowa: Szwajcarsko polski panel o charakterze warsztatowym Małe innowacyjne przedsiębiorstwo w Szwajcarii praktyczne aspekty w doświadczeniu przedsiębiorcy polskiego pochodzenia Co Szwajcaria oferuje polskim przedsiębiorstwom? Szwajcaria jako bramę w świat oraz inne korzyści Szwajcarska jakość polskich przedsiębiorstw ile korzyści dla szwajcarskich firm niesie współpraca z polskimi dostawcami? Jakie możliwości dla polskich firm oznacza prowadzenie działalności w Szwajcarii? Analiza działań wspierających przedsiębiorczość w Szwajcarii na przykładzie Związku Środowo i Wschodnioeuropejskich firm w Szwajcarii 44

45 Wsparcie dla przedsiębiorców w rozwinięciu biznesu poza Polską na przykładzie Nomad Management GmBH S.K.A. Zaproszeni eksperci: Remigiusz Efinowicz Partner, Hicron w Szwajcarii Jacek Gremlik Prezes Związku Środkowoeuropejskich i wschodnioeuropejskich firm w Szwajcarii Bogusława Skowrońska Nomad Management GmBH S.K.A. Conrad Stampil Właściciel kancelarii Bischof Stampfli Rechtsanwälte w Szwajcarii Tomasz Tutak Prezes Zarządu TAT S.A. Henryk Wojtas Partner Zarządzający w firmie szwajcarskiej KWH Bautechnologen Ltd Moderator: Ulrich Schwendimann Dyrektor Polsko Szwajcarskiej Izby Gospodarczej Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji 25th September 2012 Tuesday PARALLEL PANEL SESSION University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office Theme: From the local to the world without boarders 1:30 3:30 p.m. Workshop session: Swiss Polish workshop panel Small innovative enterprise in Switzerland practical aspects in the experiences of entrepreneur of Polish origin What does Switzerland offer Polish enterprises? Switzerland as a gate to the world and other profits Swiss quality of Polish enterprises how can Swiss companies benefit from cooperation with Polish suppliers? What are the benefits for Polish companies from running a business in Switzerland? Analysis of enterprise support actions in Switzerland on the example of the Association of Central European and Eastern European companies in Switzerland Support for entrepreneurs in developing a business outside Poland on the example of Nomad Management GmBH S.K.A. Invited experts: Remigiusz Efinowicz Partner, Hicron in Switzerland Jacek Gremlik President of the Association of Central European and Eastern European 45 Partner Wspierający Sesji 25 ceнтября 2012 г. вторник ПАРАЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения Ведущaя тема: Oт локальности до мира без границ 13:30 15:30 Cеминарная ceccия: Швейцарско польская конференция в форме семинара Малая инновационная фирма практические аспекты в опыте предпринимателя польского происхождения Что Швейцария предлагает польским фирмам? Швейцария, как ворота в мир и другие выгоды Швейцарское качество польским фирмам какую пользу швейцарским фирмам приносит сотрудничество с польскими поставщиками? Какие возможности для польских фирм означает управление предприятием в Швейцарии? Анализ действий, поддерживающих предпринимательство в Швейцарии на примере Общества центрально и восточно европейских предприятий в Швейцарии Поддержка для предпринимателей в развитии бизнеса вне Польши на примере Nomad Management GmBH S.K.A. Приглашенные эксперты: Ремигиуш Эфинович Партнёр, Hicron в Швейцарии

46 companies in Switzerland Bogusława Skowrońska Nomad Management GmBH S.K.A. Conrad Stampil Owner of Bischof Stampfli Rechtsanwälte in Switzerland Tomasz Tutak President of the Board of TAT S.A. Henryk Wojtas Managing Partner in Swiss company szwajcarskiej KWH Bautechnologen Ltd Moderator: Ulrich Schwendimann Director of the Polish Swiss Chamber of Commerce Яцек Гремлик Председатель Общества центрально и восточно европейских предприятий в Швейцарии Богуслава Сковроньска Nomad Management GmBH S.K.A. Конрад Штампфли Владелец Канторы Bischof Stampfli Rechtsanwälte в Швейцарии Томаш Тутак Председатель правления TAT S.A. Хенрик Войтас Уравляющий партнёр в швейцарской фирме KWH Bautechnologen Ltd Модератор: Урлик Швендиман Директор Польско Швейцарской экономической палаты 25 września 2012, wtorek SESJA TEMATYCZNA Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sala Sejmu Śląskiego 11:00 13:00 Trwały i bezpieczny rozwój inspiracje spółdzielcze Skąd się wzięła spółdzielczość? Wartości i zasady spółdzielcze Spółdzielcza własność wspólnotowa większa odpowiedzialność: pracownika i/lub członka będącego również współwłaścicielem Spółdzielnie jako element stabilizacji rynku i bezpieczeństwa społecznego Spółdzielczość jako forma wzmocnienia potencjału małych i średnich przedsiębiorstw Infrastruktura finansowa w oparciu o pieniądz wspólnotowy: bezodsetkowy barterowy i/lub niskooprocentowany BS ów i SKOK ów Tworzenie sieciowych organizacji gospodarczych Integracja środowisk lokalnych Edukacja młodzieży poprzez Spółdzielnie Uczniowskie, Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej i programy nauczania Zaproszeni eksperci: dr Marcin Kwiecień redaktor magazynu Tęcza Polska dr Krzysztof Lachowski Prezes Zarządu Towarzystwa Spółdzielców dr Adam Piechowski Dyrektor Zespołu Spółdzielczego Instytutu Spółdzielczego Krajowej Rady Spółdzielczej Dariusz Szpakowski Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Ozorkowie Moderator: Alfred Domagalski Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej 13:30 15:30 Rola i miejsce spółdzielni mieszkaniowych w zabezpieczeniu potrzeb mieszkaniowych Praktyczne stosowanie ekonomii społecznej przez spółdzielnie mieszkaniowe Bariery prawne i społeczne w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych w formie spółdzielczej Czy jest możliwy model współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi, rządem i spółdzielniami mieszkaniowymi w stworzeniu warunków do zmniejszenia luki mieszkaniowej? Stan i perspektywy budownictwa społecznego miejsce spółdzielczości mieszkaniowej. Moderator: Jerzy Jankowski Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej 46

47 25th September 2012 SUBJECT SESSION Tuesday University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office 11:00 a.m. 1:00 p.m. Permanent and safe development co operative inspirations Where has co operation come from? Co operative values and rules Co operative communal property larger responsibility: of an employee and/or a member co owner Co operative as an element of stabilization of market and social security Co operation as a form of strengthening the potential of small and medium size enterprises Financial infrastructure on the basis of communal money: non interest barter and/or low grade BSs and SKOSs Creating network economic organizations Integration of local environments Education of youth by means of Student Co operatives, Savings Loan Banks and educational programs? Invited experts: Marcin Kwiecień, PhD Editor of Tęcza Polska magazine Krzysztof Lachowski, PhD President of the Board of Co operatives Association Adam Piechowski, PhD Director of the Co operative Team of the Co operative Institute of the Polish Co operative Council Dariusz Szpakowski President of the Board of the Commune Co operative Samopomoc Chłopska in Ozorków Moderator: Alfred Domagalski President of the Board of the Polish Co operative Council 1:30 3:30 p.m. Role and place of housing co operatives in securing housing needs Practical use of social economy by housing co operatives Legal and social barriers to satisfying housing needs in a co operative form Is a model of cooperation between local self governments, government and housing co operatives possible in forming conditions for reducing housing gaps? Present state and prospects on social house building place of housing co operative. Moderator: Jerzy Jankowski Chairman of the General Assembly of the Polish Co ooperative Council ceнтября 2012 г. вторник ТEMATИЧЕСКАЯ CECCИЯ Здание Силезского воеводского учреждения, Зал силезского сейма 11:00 13:00 Постоянное и безопасное развитие кооперативные инспирации Откуда взялась кооперация? Кооперативные ценности и принципы Кооперативная общественная собственность крупнейшая ответственность: работника и/или члена совладельца Кооператив, как элемент стабилизации рынка и общественной безопасности Кооператив, как форма укрепления потенциала малых и средних предприятий Финансовая инфраструктура на основе общественных денег: безпроцентный бартерный и/или низкопроцентный BS и SKOK Создание сетевых хозяйственных организаций Интеграция локальных сред Образование молодёжи посредством Ученических кооперативов, Сберегательно заёмных касс и прогамм обучения Приглашенные эксперты: д р Марчин Квечень Редактор газеты Польская радуга д р Кшиштоф Лаховски Председатель правления Общества членов кооператива д р Адам Пеховски Директор Кооперативного коллектива Кооперативного института Национального кооперативного совета Дариуш Шпаковски Председатель правления Гминного кооператива Крестьянская взаимопомощь в Озоркове Модератор: Альфред Домагальски Председатель правления Национального кооперативного совета 11:30 15:30 Роль и место жилищных кооперативов в обеспечении жилищных потребностей Практическое применение общественной экономики через жилищные кооперативы Законные и общественные барьеры для удовлетворения жилищных потребностей в кооперативной форме Возможна ли модель сотрудничествa местного самоуправления, правительства и жилищных кооперативов для создания условий для уменьшения жилищного пробела? Состояние и перспектива общественного строительства место жилищного кооператива Модератор: Ежи Янковски Председатель Общего собрания Национального кооперативного совета

48 26 września środa 26 września 2012, środa SESJA PLENARNA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Aktywna współpraca międzynarodowa ważną metodą rozwoju innowacyjnej gospodarki w Europie godz. 9:00 10:30 Odczarować Dolinę Krzemową czy sukces Doliny Krzemowej jest możliwy do powtórzenia w Polsce? Dolina Krzemowa, czyli co? Jak powstała? Jak działa? Jakie są jej czynniki sukcesu? Dolina Lotnicza, czyli polska Dolina Krzemowa. Jakie podobieństwa, jakie różnice? Jakie modele współpracy międzysektorowej funkcjonują w Europie i na świecie? Które z nich da się zastosować w Polsce? Z jakich gotowych rozwiązań europejskich i światowych w zakresie współpracy nauki z biznesem możemy skorzystać w Polsce? Na czym polegają konsorcja eksportowe? doświadczenia krajów europejskich? Jaki jest potencjał dla dyfuzji innowacji polskiego importu i eksportu? (na podstawie raportu za ostatnie 2 lata polskiego importu i eksportu z uwzględnieniem priorytetowych branż eksportowych oraz najważniejszych rynków eksportowych) Jaka jest efektywność transferu Innowacji poprzez inwestycje bezpośrednie w Polsce oraz polskich firm za granicą? Zaproszenie eksperci: dr Michał Bańka Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zuzanna Brocka prawnik z firmy Gianni Orgioni Grippo Cappelli & Parnter Lore Buscher Dyrektor HKTDC na Europę Jerzy Gorzelik Członek Zarządu Województwa Śląskiego dr inż. Mariusz Jednoralski Zastępca Dyrektora Biura Innowacyjnej Gospodarki Krajowej Izby Gospodarczej Zoltán Tomori head of International Relations College within Chamber of Commerce and Industry for Borsod Abaúj Zemplén Moderator: Mariusz Tomaka Prezes Polsko Amerykańskiej Rady Współpracy 48

49 26th September 2012 PLENARY SESSION Wednesday University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office Theme: Active international cooperation as an important method of developing an innovative economy in Europe 26 ceнтября 2012 г. среда ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения Ведущaя тема: Aктивное международное сотрудничество важный метод paзвития инновационной экономики в Европе 9:00 a.m. 10:30 a.m. To disenchant the Silicon Valley is it possible to repeat the success of the Silicon Valley in Poland? 9:00 10:30 Расколдовать Кремниевую Долину можно ли повторить в Польше успех кремниевой долины? The Silicon Valley, what is it? How did it come into being? How does it work? What are the factors of its success? Aviation Valley Polish Silicon Valley. What are the similarities and differences? What models of inter sector cooperation function in Europe and in the Word? Which can be applied in Poland? Which of the ready European and world solutions in the scope of science and business cooperation can be applied in Poland? What do the export consortia consist in? European countries experiences What is the potential for diffusion of Polish innovative import and export? (on the basis of a report on the last 2 years of Polish import and export, taking into consideration preferred export sectors and most import export markets) What is the effectiveness of a transfer of innovations through direct investments in Poland and Polish companies investments abroad? Invited experts: Michał Bańka, PhD Director of the Department of Support for Business Environment Institutions of the Polish Agency for Enterprise Development Zuzanna Brocka Lawyer, Gianni Orgioni Grippo Cappelli & Parnter Lore Buscher Director HKTDC in Europe Jerzy Gorzelik Member of the Board of the Silesian Voivodeship Mariusz Jednoralski, PhD Deputy Director of the Innovative Economy Office of the Polish Chamber of Commerce Zoltán Tomori Head of International Relations College within Chamber of Commerce and Industry for Borsod Abaúj Zemplén Moderator: Mariusz Tomaka President of the Polish American Cooperation Council Кремниевая Долина (Силиконовая Долина) что это? Каким образом она образовалась? Каким образом действует? Что является факторами успеха? Авиационная Долина польская Силиконовая Долина. Какое между ними сходство, какие отличия? Какие модели межсекторного сотрудничества функционируют в Европе и мире? Какие из них можно применить в Польше? Какими готовыми европейскими и мировыми решениями в области сотрудничества науки с бизнесом мы можем пользоваться в Польше? Что такое экспортные консорциумы? Опыт европейских стран. Kaкой потенциал имеется для диффузии инновации польского импортa и экспортa? (на oсновании рапортa за последниe 2 года польского импортa и экспортa, c учётoм приоритетныx экспортныx отраслей и важнейшиx экспортныx рынкoв) Kaкова эффективность трансфера инновации при прямых инвестициях в Польше и польских фирм за рубежом? Приглашенные эксперты: д р Михал Банька Директор Департамента поддержки учреждени окружения бизнес среды Польского агентства развития предпринимательства Зузанна Броцка юрист из фирмы Gianni Orgioni Grippo Cappelli & Parnter Лоре Бушер Директор HKTDC в Европе Ежи Гожелик Член правления силезского воеводства д р инж. Мариуш Едноральски Заместитель директора Оффиса инновационной экономики, Национальная экономическая палата Золтан Томори Начальник International Relations College в Торгово промышленной палате в Borsod Abaúj Zemplén Модератор: Мариуш Томака Председатель Польско американского совета сотрудничества 49

50 26 września 2012, środa RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie godz. 11:00 13:00 Zatory płatnicze czy firma z sektora MŚP może się przed nimi ustrzec? Dlaczego firmy tak często zalegają z terminowym opłaceniem faktur wobec swoich kontrahentów? Gdzie w Polsce i Europie szukać informacji na temat wiarygodności finansowej potencjalnego kontrahenta? Z jakimi kosztami wiąże się stosowanie narzędzi zmniejszających ryzyko utraty płynności finansowej? Czy sprawdzanie wiarygodności finansowej kontrahenta może negatywnie wpływać na wzajemne relacje? Jaki wpływ na powstawanie i utrzymywanie się zatorów płatniczych ma organizacja sądownictwa i egzekucji orzeczeń? Jaka jest rola systemu podatkowego w ograniczaniu zatorów płatniczych? Czy europejskie i polskie prawo pozwala firmom sektora MŚP skutecznie egzekwować należności? Zaproszeni eksperci: Jolanta Czekalska Dyrektor ds. Sprzedaży, Biuro Terenowe w Katowicach KUKE S.A. Mariusz Hildebrand Prezes Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. dr Anna Jasińska Biliczak Politechnika Opolska Grażyna Micińska Współwłaściciel Kancelarii Podatkowej FISKUS S.C. Adam Szejnfeld Poseł na Sejm RP Kornel Tinguely Prezydent Europejskiej Federacji Związków Krajowych Firm Windykacyjnych dr Bohdan Wyżnikiewicz, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Moderator: Maciej Głogowski Szef Działu Ekonomicznego Radia TOK FM Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji 26th September 2012 Wednesday PARALLEL PANEL SESSION University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office Theme: Modern SME through good management 11:00 a.m. 1:00 p.m. Payment gridlocks can a company from the SME sector avoid them? 50 Why do companies are so often in arrears with on term payment of invoices towards their contractors? 26 ceнтября 2012 г. среда ПАРАЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения Ведущaя тема: Современнoe MCП через хороший менеджмент 11:00 13:00 Платежные заторы может ли компания из сектора малых и средних предприятий их избежать? Почему компании так часто проявляют задолженность по своевременной оплате счетов по отношению к своим заказчикам? Где в Польше и Европе искать информацию на

51 Where to search for information on a financial credibility of a potential contractor in Poland and Europe? What are the expenses connected with using tools for decreasing risk of losing financial liquidity? Can verification of the contractor s financial credibility negatively influence mutual relations? What is the influence of the judiciary and execution of rulings on formation and keeping up of payment gridlocks? What is the role of the tax system in limiting payment gridlocks? Do the European and Polish law allow the SME sector companies to effectively exact debts? Invited experts: Jolanta Czekalska Sales Manager, Department in Katowice KUKE S.A. Mariusz Hildebrand President of the Board of the Economic Information Office InfoMonitor S.A. Anna Jasińska Biliczak, PhD Opole Institute of Technology Grażyna Micińska Co owner of the Tax Law Office FISKUS S.C. Adam Szejnfeld Member of the Polish Parliament Kornel Tinguely President of the Federation of European National Collection Associations FENCA Bohdan Wyżnikiewicz, PhD Vice President of the Board of the Gdańsk Institute for Market Economics Moderator: Maciej Głogowski Chief of the Economic Department of TOK FM Radio тему финансовой состоятельности потенциального заказчика? С какими расходами связано применение инструментов, сокращающих риск потери ликвидности? Может ли проверка финансовой состоятельности заказчика влиять на взаимоотношения? Какое влияние на возникновение и продолжительность платежных заторов имеет судебная система и система исполнения судебных решений? Какая роль налоговoй системы в ограничении платежныx заторoв? Позволяет ли европейский и польский закон компаниям сектора малых и средних предприятий эффективно взыскивать причитающиеся задолженности? Приглашенные эксперты: Ёланта Чекальска Директор по продажи, Местный офис в Катовицах KUKE S.A. Мариуш Хилдебранд Председатель правления Бюро экономической информации InfoMonitor S.A. д р Анна Ясиньска Бличак Опольский политехнический институт Гражина Мичинска Совладелец налоговой канторы FISKUS S.C. Адам Шеинфелд Депутат Сейма РП Корнел Тингуели Президент Европейской федерации национальных обществ виндикационных фирм д р Бохдан Выжникевич Вице председатель правления Института исследований рыночной экономики Модератор: Мачей Глоговски Руководитель Экономического отдела Радио TOK FM 51

52 26 września 2012, środa RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie godz. 11:00 13:00 Współczesne wyzwania firm handlowych Część I W jaki sposób upowszechnić obrót bezgotówkowy w handlu i obniżyć opłaty Interchange Bariery związane z akceptacją kart płatniczych Powszechność obrotu bezgotówkowego a wysokość opłat Interchange Czy przedsiębiorcy mogą mieć realny wpływ na dokonanie korzystnych zmian w zakresie obniżenia opłat kartowych? Zaproszeni eksperci: dr Jakub Górka Zakład Bankowości i Rynków Pieniężnych, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego dr Mieczysław Groszek Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich Krzysztof Strobel Prezes Zarządu Lewiatan Śląska Sp. z o.o., ekspert Polskiej Izby Handlu Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego Moderator: Robert Łaniewski Prezes Zarządu Fundacji Obrotu Bezgotówkowego Część II Handel internetowy Sprzedaż w salonie czy sprzedaż w Internecie dylemat współczesnego handlowca. Czy warto uruchomić własny sklep internetowy czy sprzedawać na istniejących platformach sprzedaży? Jak tworzyć nowoczesne platformy handlowe w internecie ABC handlu internetowego Jak pozyskiwać kapitał na rozwój firmy Ochrona własności intelektualnej w Internecie Opodatkowanie e handlu Zaproszeni eksperci: Anna Rózga doradca podatkowy, współpracująca z prof. W.Modzelewskim Bogdan Pukowiec, ekspert ABS Investment SA oraz Beskidzkiego Biura Consultingowego Moderator: Grzegorz Pacek radca prawny, Marek Płonka i Wspólnicy Spółka Komandytowa Partner Wspierający Sesji 52

53 26th September 2012 Wednesday PARALLEL PANEL SESSION 26 ceнтября 2012 г. среда ПАРАЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Theme: Modern SME through good management Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения Ведущaя тема: Современнoe MCП через хороший менеджмент Part I How to popularize non cash payment in trade and reduce Intercharge payments Часть I Каким способом распространить безденежный оборот в торговле и снизить оплаты Interchange University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office 11:00 a.m. 1:00 p.m. Contemporary challenges of commercial companies Barriers connected with accepting credit cards Commonness of non cash payment and value of Intercharge payments Can entrepreneurs have a real impact on introducing profitable changes in the scope of reducing credit card payments? Invited experts: Jakub Górka, PhD Banking and Financial MarketsFaculty, Management Department of the University of Warsaw Mieczysław Groszek, PhD Vice President of the Board of the Polish Banking Association Krzysztof Strobel Vice President of the Board of Lewiatan Śląska Sp. z o.o., expert of the Polish Trade Chamber Adam Tochmański Director of the Payment System Department of the Polish National Bank Moderator: Robert Łaniewski President of the Board of the Non Cash Payment Foundation Part II Internet commerce Shop sale of Internet sale dilemma of a contemporary tradesman Is opening of one s own Internet shop worth it? Or is it better to sell on the already functioning sales platforms? How to create modern Internet commerce platforms? ABC of Internet commerce How to gain capital for a company s development? Intelectual property protection in the Internet E commerce taxation Invited experts: Anna Rózga tax adviser, cooperates with W.Modzelewski Bogdan Pukowiec expert of ABS Investment SA and Beskidzkie Consulting Office Moderator: Grzegorz Pacek legal adviser, Marek Płonka i Wspólnicy Spółka Komandytowa 11:00 13:00 Современные вызовы дла торговых предприятий Барьеры связанные с акцептацией платёжных карт Всеобщность безденежного оборота и величина оплат Interchange Могут ли предприниматели иметь настоящее влияние на совершение положительных перемен в сфере снижения картовых оплат? Приглашенные эксперты: д р Якуб Гурка Учреждение банковского дела и денежных рынков, Отдел управления Варшавского университета д р Мечислав Грошек Вице председатель правления Общества польских банков Кшиштоф Стробел Председатель правления Lewiatan Śląska Sp. z o.o., эксперт Польской палаты торговли Адам Тохманьски Директор Департамента платёжной системы Национального польского банка Модератор: Роберт Ланевски Председатель правления Фонда безденежного оборота Часть II Интернет торговля Продажа в салоне или продажа в Интернете дилемма современного коммерсанта Стоит ли открыть собстбенный Интернет магазин на существующих платформах продажи? Каким способом создавать современные коммерческие платформы в Интернете АБВ Интернет торговли Каким способом приобрести капитал для развития предприятия? Защита интеллектуальной собственности в Интернете Налогобложение электронной торговли Приглашенные эксперты: Анна Рузга налоговой советник, сотрудничит с проф. В. Модзелевским Богдан Пуковец эксперт ABS Investment SA и Бескидзкого консултингово оффиса Модератор: Гжегож Пацек юридический советник, Марек Плонка и Сотрудники коммандитного товарищества 53

54 26 września 2012, środa RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie godz. 11:00 13:00 Firmy Rodzinne cz. I Jaki jest potencjał firm rodzinnych w Polsce i na świecie? Jakie są wyzwania dla rozwoju firm rodzinnych? Jakie są cele stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych? Zaproszeni eksperci: Maria Adamska Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Andrzej Barański Prezes Zarządu Herbewo International S.A. Prof. Andrzej Blikle Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, Prezes Rady Nadzorczej A.Blikle Sp. z o.o. Katarzyna Gierczak Grupińska Współwłaściciel GELG Sp. z o.o., Członek Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Jacek Jakubowski Prezes Zarządu, Superwizor Grupy TROP Panel organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji 26th September 2012 Wednesday PARALLEL PANEL SESSION University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office Theme: Modern SME through good management 11:00 a.m. 1:00 p.m. Family companies, part I What is the potential of family companies in Poland and abroad? What are the challenges for the development of family companies? What are the aims of the Family Business Initiative Association? Invited experts: Maria Adamska Vice President of the Board of the Family Business Initiative Association Andrzej Barański President of the Board of Herbewo International S.A. Prof. Andrzej Blikle President of the Board of the Family Business Initiative Association, President of the Board of Supervisors of A.Blikle Sp. z o.o ceнтября 2012 г. среда ПАРАЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения Ведущaя тема: Современнoe MCП через хороший менеджмент 11:00 13:00 Семейный бизнес, часть I Какой потенциал cемейныx фирм в Польше и за рубежом? Какие вызовы существуют для развития cемейныx фирм? Каковы цeли Oбществa Инициативa cемейныx фирм? Приглашенные эксперты: Мария Адамска Вице председатель правления Oбщества Инициативa cемейныx фирм Анджей Бараньски Председатель правления Herbewo International S.A. проф. Анджей Бликле Председатель правления Oбщества Инициативa cемейныx фирм Председатель контрольного совета A.Blikle Sp. z o.o. Катажина Герчак Групиньска Совладелец GELG Sp. z o.o., Член правления Oбщества

55 Katarzyna Gierczak Grupińska Co owner of GELG Sp. z o.o., Member of the Board of the Family Business Initiative Association Jacek Jakubowski President of the Board of, Supervisor of the TROP Group Session organized in cooperation with the Family Business Initiative Association Инициативa cемейныx фирм Яцек Якубовски Председатель правления, Группа TROP Cессия организована при сотрудничестве c Oбществом Инициативa cемейныx фирм Cессия организована при сотрудничестве c Oбществом Инициативa cемейныx фирм 26 września 2012, środa RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie godz. 11:00 13:00 Przedsiębiorczość kobiet Potencjał przedsiębiorczości wśród kobiet Jak łączyć działalność kobiet w biznesie z obowiązkami rodzinnymi? Jak promować udział kobiet w życiu ekonomicznym? Znaczenie kobiet w zarządzaniu i przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarki i regionów Solidarność kobiet w biznesie jako determinanta sukcesu Problem zabezpieczenia finansowego (socjalnego) kobiet prowadzących biznesy Parytety w zarządach. Czy jest to koniecznie, racjonalne i zgodne z Konstytucją RP? Przedsiębiorczość kobiet w świecie finansów Rola Kobiety na stanowisku zarządzającym Zaproszeni eksperci: Urszula Ciołeszyńska Ambasador Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości Kobiet Krystyna Doktorowicz profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego Daria Domaradzka Guzik Dyrektor Regionalny w Banku Pocztowym Elena Kalinina Rektor Społeczno Ekonomicznego Instytutu w Sankt Petersburgu Małgorzata Mańka Szulik Prezydent Zabrza Dorota Stasikowska Woźniak Dyrektorka Dress for Success Poland Natalia Szczucka Dyrektor Regionalnego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Paulina Zadura Lichota Dyrektor Dep. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności w Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Izabella Żyglicka Radca Prawny, Założycielka i Partner (Wspólnik) Zarządzający Kancelarii Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy Moderator: Sonia Draga Prezes Wydawnictwa Sonia Draga Biznesowy partner merytoryczny sesji 55

56 26th September 2012 Wednesday PARALLEL PANEL SESSION 26 ceнтября 2012 г. среда ПАРАЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Theme: Modern SME through good management Ведущaя тема: Современнoe MCП через хороший менеджмент University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office 11:00 a.m. 1:00 p.m. Women s entrepreneurship Enterprise potential among women How to reconcile women s business activities and family duties? How to promote women s participation in the economic life? Importance of women in management and entrepreneurship for the development of economy and regions Solidarity of women in business as a determinant of success Problem of financial (social) security of women who run business Parity in boards. Is it necessary, rational and in accordance with the Constitution of the Republic of Poland? Women s enterprise in the Word of finances Women s role as managers Invited experts: Urszula Ciołeszyńska Ambassador of the European Professional Women's Network Krystyna Doktorowicz professor of the University of Silesia Daria Domaradzka Guzik Regional Director in Post Bank Elena Kalinina Rector of the Social Economic Institute in Sanki Petersburg Małgorzata Mańka Szulik President of Zabrze Dorota Stasikowska Woźniak Director of Dress for Success Poland Natalia Szczucka Director of the Regional Representation of the European Commission in Poland Paulina Zadura Lichota Director of the Enterprise and Innovations Department of the Polish Agency for Enterprise Development Izabella Żyglicka Legal Adviser, Managing Associate, Izabella Żyglicka and Partners AttorneysatLaw&LegalCounsels Moderator: Sonia Draga President of the Publishing House Sonia Draga Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения 11:00 13:00 Предпринимательство женщин Потенциал предпринимательства cреди женщин Kaк соединять бизнес деятельность женщин c семейными обязанностями? Kaк продвигать участие женщин в экономическoй жизни? Значение женщин в менеджментe и предпринимательствe для развития экономики и регионoв Солидарность женщин в бизнесe, как детерминанта успехa Проблема финансовoй (социальнoй) защиты женщин ведущиx бизнес Паритеты в правленияx. Необходимo ли это, рациональнo и согласнo ли это c Конституциeй PП? Предпринимательство женщин в мире финансов Роль женщины в должности менеджера Приглашенные эксперты: Уршула Чёлэшиньска Посол Европейской сети предпринимательства женщин проф. д п Крыстына Докторович Силезский университет в г. Катовице Дария Домарадзка Гузик Региональный директор АО Почтового банка Елена Калинина Ректор Санкт Петербургского социально экономичского института Малгожата Манька Шулик Президент г. Забже Дорота Стасиковска Возняк Директор Dress for Success Poland Наталия Щуцка Директор Регионального представительства Европейской комиссии в Польше Паулина Задура Лихота Директор Департамента развития предпринимательства и инновации Польского агентства развития предпринимательства Изабелла Жиглицка юридический советник, Основатель и Управляющий партнёр Конторы Адвокаты и юридические советники Коммандитное товарищество Изабелла Жиглицка и сотрудники Модератор: Соня Драга Председатель Издательства Соня Драга 56

57 26 września 2012, środa RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie godz. 11:00 13:00 Miejskie inwestycje sportowe jako szansa dla rozwoju hospitality business. Współorganizator: Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu Czym jest hospitality business (hospitality transport, noclegi/zakwaterowanie, wyżywienie, usługi wokółturystyczne) MSP kontra podmioty sieciowe usługi noclegowe i gastronomiczne Współpraca MSP z dużymi podmiotami gospodarczymi (np. obecność salony fryzjerskiego, siłowni, spa w ramach dużego obiektu typu: centrum sportowe, aquapark, stadion) Usługi transportowe w ramach hospitality business przewozy lokalne, busy, taksówki, autokary Wartość dodana w otoczeniu atrakcji turystycznych (oferty typu: przejazd syrenką po Nowej Hucie, przejażdżka dorożką po rynku) Nisze rynkowe szansą dla MSP czy tylko wypożyczanie rowerów? Franczyza szansa czy zagrożenie? Warsztat: Tereny przy Stadionie im. Ernesta Pohla w Zabrzu jako atrakcyjne miejsce prowadzenia biznesu. Zaproszeni eksperci: Andrzej Bachleda Curuś Prezes Bachleda Grupa Inwestycyjna Marcin Barczyk Prawnik, Członek Zarządu Cinnamon Cinnamon Polska Tadeusz Dębicki Prezes, Stadion w Zabrzu S.A. Marek Kozak dr hab. nauk o polityce, specjalizujący się m.in. w zagadnieniach roli turystyki w rozwoju, Uniwersytet Warszawski Krystyna Papiernik Prezes Śląskiej Izby Turystyki Jan Szołtysek Naczelnik Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Zabrze Artur Tomasik Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Moderator: Aleksander Gortat Dziekan Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii, WST w Katowicach, dziennikarz 57

58 26th September 2012 Wednesday PARALLEL PANEL SESSION 26 ceнтября 2012 г. среда ПАРАЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Theme: Modern SME through good management Ведущaя тема: Современнoe MCП через хороший менеджмент University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office 11:00 a.m. 1:00 p.m. Urban sports investments as a chance for the development of hospitality business Co organizer: The Ernest Pohl Stadium in Zabrze What is hospitality business (hospitality transport, accommodation, catering, tourist services) SME vs. network entities accommodation and catering services Cooperation of SME with big economic entities (ex. hairdressing salons, gyms, spas within the framework of large objects: sports center, aqua park, stadium) Transport services within the framework of hospitality business local transport, buses, taxis, coaches Surplus value in the area of tourist attractions (offers such as: ride in a syrenka in Nowa Huta, ride in a horse driven cab in a market place) Market niches as a chance for SME is it only a hire of bikes? Franchise a chance or a threat? Workshop: Area around the Ernest Pohl Stadium as an attractive place to run a business Invited experts: Andrzej Bachleda Curuś President of Bachleda Investment Group Marcin Barczyk Lawyer, Member of the Board of Cinnamon Cinnamon Polska Tadeusz Dębicki President of Stadion w Zabrzu S.A. Marek Kozak, PhD expert in the role of tourism in development, University of Warsaw Krystyna Papiernik President of the Silesian Chamber of Tourism Jan Szołtysek Chief of the Promotion and Tourism Department of the Zabrze City Office Artur Tomasik President of the Upper Silesian Aviation Group Moderator: Aleksander Gortat Dean of the Media, Acting and Direction, Katowice School of Technology, journalist Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения 11:00 13:00 Городские спортивныe инвестиции шанс для развития hospitality business. Соорганизатор: Стадион им. Эрнеста Похла в г. Забже Что такое hospitality business (hospitality транспорт, ночлеги/paзмещение, питание, околотуристические услуги) MCП контра ceтевые субъекты услуги по размещению и гастрономические услуги Coтрудничество MCП c большими экономическими субъектaми (парикмахерская, тренажёрный зал, cпа в рамках большого объекта: спортивный центр, aквапарк, cтадион) Tpaнспортные услуги в рамках hospitality business местный транспорт, aвтобусы, такси, туристические aвтобусы Дополнительная стоимость в окружении туристических aттракционов (oферты: проезд cиренкой по Новой Хуте, поездка пролёткой по площади) Pыночные ниши шанс для МСП только велосипеды на прокат? Франшиза шанс или угроза? Ceминар: Teppитория oколо cтадиона им. Эрнеста Поля интересное место для управления бизнесом. Приглашенные эксперты: Анджей Бахледа Цурущ Председатель Бахледа Инвестиционная группа Марцин Барчик Юрист, Член правления Cinnamon Polska Тадеуш Дембицки Председатель AO Стадион в г. Забже Марек Козак д р политических наук, специализация: роль туризма в развитии, Варшавский университет Кристина Паперник Председатель Силезской палаты туризмa Ян Шолтысек начальник Отдела Продвижения и туризма Городского управления в г. Забже Артур Томащик Председатель Горносилезского авиационного товарищества Модератор: Александер Гортат Декан Отделениа Медии, актёрства и режиссуры, Высшее техническое учреждение, журналист 58

59 26 września 2012, środa RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie godz. 11:00 13:00 Sesja panelowa: MŚP a przedsiębiorstwo społeczne konkurencja czy współpraca? Co to jest przedsiębiorstwo społeczne? Czy klauzule społeczne w PZP to nieuczciwa konkurencja? CSR a przedsiębiorstwa społeczne. Jak wykorzystać środki unijne na przedsiębiorstwa społeczne? Zaproszeni eksperci: Mariusz Andrukiewicz Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być Razem Tadeusz Durczok Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej Małgorzata Handzlik Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Krzysztof Lachowski Prezes Zarządu Towarzystwa Spółdzielców Barbara Sadowska Wiceprzewodnicząca Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka Antoni Sobolewski Wiceprezes Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość Szymon Surmacz przedstawiciel kwartalnika Nowy Obywatel Krzysztof Więckiewicz Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Magdalena Wojtczak Prezes Zarządu, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki Moderator: Ilona Jerzok Prezes, Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej w Chorzowie 26th September 2012 Wednesday PARALLEL PANEL SESSION 26 ceнтября 2012 г. среда ПАРАЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Theme: Modern SME through good management Ведущaя тема: Современнoe MCП через хороший менеджмент University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office 11:00 a.m. 1:00 p.m. SME and a community enterprise competition or cooperation? What is a community enterprise? Are social clauses in POL an unfair competition? CSR and a community enterprise How to make use of EU founding to finance social enterprises? Invited experts: Mariusz Andrukiewicz President of the Board of Social Enterprise Development Association To be together Tadeusz Durczok Vice President of the Board of the Association of regional Cooperation 59 Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения 11:00 13:00 МСП и oбществeннoe предприятие конкуренция или cотрудничество? Что тaкое oбществeннoe предприятие? Являются ли oбществeнныe клаузулы в ППЗ нечестной конкуренцией? CSR и oбществeннoe предприятие. Как использовать фонды EC на oбществeнныe предприятия? Приглашенные эксперты: Мариуш Андрукевич Председатель правления Фонда развития общественного предпринимательства Быть вместе Тадеуш Дурчок Вице председатель правления Общество регионального сотрудничества

60 Małgorzata Handzlik Member of the European Parliament Krzysztof Lachowski, PhD President of the Board of Co operatives Association Barbara Sadowska Vice President of the Board the Barka Foundation for Mutual Help Antoni Sobolewski Vice President of the Time Space Identity Association Szymon Surmacz representative of a quarterly magazine New Citizen Krzysztof Więckiewicz Director of the Public Benefit Department of the Ministry of Labour and Social Policy Magdalena Wojtczak President of the Board, Bielskie Artistic Association Grodzki Theatre Moderator: Ilona Jerzok President, Association of Regional Cooperation in Chorzów Малгожата Хандзлик Депутат Европейского парламента д р Кшиштоф Лаховски Председатель правления Общества кооператоров Барбара Садовска Вице председатель правления Бзаимной помощи Баржа Антони Соболевски Вице председатель Общество Время пространство тождество Шимон Сурмач представитель ежеквартального журнала Новый гражданин Кшиштоф Венцкевич Директор Департамента общественной пользы Министерства труда и социальной политики Магдалена Войтчак Председатель правления, Бельское артистическое общество "Гродзкий театр" Модератор: Илёна Ежок Председатель, Общество регионального сотрудничества в г. Хожув 26 września 2012, środa RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie godz. 11:00 13:00 Warsztaty: Akademia Marketingu i Sprzedaży Oceń swoje możliwości i zdobądź rynek, czyli analiza strategiczna dla małych i średnich firm Proces badania i analizy rynku oraz ocena mocnych i słabych stron firmy Bariery wejścia/wyjścia z rynku Prowadzący: dr inż. Olaf Flak, Adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, trener biznesu. Warsztat będzie składał się z części teoretycznej (wprowadzenie do tematu) oraz praktycznej: przeprowadzenie krótkiej analizy rynku oraz mocnych i słabych stron dla danej firmy na podstawie z góry ustalonych założeń. Wydarzenie organizowane przez Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach 60

61 26th September 2012 Wednesday PARALLEL PANEL SESSION 26 ceнтября 2012 г. среда ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Theme: Modern SME through good management Ведущaя тема: Современнoe MCП через хороший менеджмент University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office 11:00 a.m. 1:00 p.m. Workshop: Academy of Marketing and Sales Estimate your options and win the market strategic analysis for small and medium size enterprises Process of market research and analysis and evalutaion of strong and weak points of a company Barriers for entering/exiting a market ПАРАЛЕЛЬНАЯ Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения 11:00 13:00 Aкадемия Маркетингa и продажи Оцени свои возможности и завоюй рынок,т.е. стратегический анализ для МСП Процесс исследования и анализа рынка и оценка сильных и слабых сторон предприятия Барьеры для входа/выхода из рынка Host: Olaf Flak, PhD, Doctorate Student in the Faculty of Human Resources Management of the University of Economics in Katowice, business coach Ведущий: д р инж. Олаф Флак, Адъюнкт в Кафедре управления человеческими ресурсами Экономического университета, бизнец тренер в Катовицах Event organized by the Youth Forum of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice. Meрoприятиe организовано Форумoм молодых Региональной экономической палаты в г. Катовицe Workshop will be divided into a theoretical part (introduction to the subject) and practical part: carrying a short market analysis and evaluation of strong and weak points of a given company on the basis of predefined assumptions. Семинар будет складываться из теоритической (введение в тему) и практической части: проведение короткого анализа рынка и сильных и слабых сторон для данного предприятия по заранее установленных концепциях 26 września 2012, środa RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Od lokalności do świata bez granic godz. 11:00 13:00 Rosja Polska cz. I Przyjęcie Rosji do WTO: w których sektorach gospodarki może spowodować zwiększenie wymiany towarowej? W jakich sektorach władze Rosji spodziewają się wzrostu inwestycji na rynku w Rosji? Wykorzystanie nowych szans współpracy: działania na szczeblu władz państwowych i samorządowych. Czy partnerstwo publiczno prywatne jest oczekiwane jako metoda na aktywizację współpracy międzyregionalnej i wypełnienie zawartych porozumień konkretną treścią np. w postaci regionalnych centrów Informacji, promocji i handlu na rynkach miast lub województw partnerskich? Warunki płatności i brak kredytu kupieckiego w ofercie polskich firm bariera dla wzrostu poziomu wymiany towarowej i konkurencyjności firm. Czy i kiedy możemy się spodziewać rosyjskiego banku w Polsce i polskiego w Rosji? Co należy zrobić, aby udrożnić i zintensyfikować przepływ informacji ułatwiającej nawiązywanie współpracy? Jakie perspektywy mają wyjazdy na misje gospodarcze oraz targi? 61

62 Zaproszeni eksperci: Sergei Borisov Zastępca Przewodniczącego Rządowej Komisji ds. Rozwoju MŚP FR, Prezes Opora Rosja, Wiceprezydent Sberbank of Russia J.E. Stanisław Ciosek Prezes Klubu Wschodniego, Ambasador RP w ZSRR i FR w latach Yuriy Dmitriev Kierownik Sekcji Pożyczek i Mikrofinansowania dla MŚP Departamentu Rozwoju MŚP i Konkurencji Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego FR Olgierd Dziekoński Minister w Kancelarii Prezydenta RP Feliks Kulikowski Współprzewodniczący Polsko Rosyjskiej Rady Biznesu Anatoly Leyrikh Przewodniczący Rosyjskiej Rady Biznesu ds. Współpracy z Polską przy Izbie Handlowo Przemysłowej FR Anna Polak Kocińska Wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Natalia Raspopina Dyrektor Działu Międzynarodowego RESTEC Exhibition Company Stanislav Shelestov Dyrektor Wykonawczy Rosyjskiej Rada Biznesu ds. Współpracy z Polską przy Izbie Handlowo Przemysłowej FR Moderator: Zbigniew Bereza Sekretarz Generalny Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód 26th September 2012 Wednesday PARALLEL PANEL SESSION University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library /Edifice of the Silesian Voivodeship Office Theme: From the local to the world without borders 11:00 a.m. 1:00 p.m. Russia Poland, part I 62 Russia entry to WTO: in what sectors of economy may we expect increase of trade? In what sectors do Russian authorities expect increase of investments on the Russia s market? Taking advantage of new cooperation possibilities: actions at the level of state and self government authorities. Is a public private partnership expected to constitute a method which stimulates interregional cooperation and implements real content of concluded agreements, for example, in the form of regional information, promotion and trade centers on the markets of partnership cities of regions? Payment conditions and lack of commercial credits in the offer of Polish companies barrier for growth of trade level and competitiveness of enterprises May we and when expect a Russian bank in Poland and a Polish bank in Russia? What shall be done to intensify the flow of information that facilitates etsablishing cooperation? What are the prospects of outgoing missions or fairs? 26 ceнтября 2012 г. среда ПАРАЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения Ведущaя тема: Современнoe MCП через хороший менеджмент Ведущaя тема: Oт локальности до мира без границ 11:00 13:00 Poccия Польша, часть I Принятие России в ВТО: в каких секторах экономики может вызвать увеличение торгового обмена" В каких секторах власти России ожидают роста инвестиций на Российском рынке? Использование новых шансов сотрудничества: действия на уровне государственной власти и местных органов власти Ожидается ли публичнo частнoe партнёрство, как метод активизации междурегионального сотрудничества и выполнения заключённых соглашений конкретным содержанием, например: в форме региональных центров информации, продвижения и торговли на рынках партнёрских городов или воеводств? Условия платёжа и отсутствие купеческого кредита в оферте польских предприятий барьер для роста уровня товаро оборота и конкурентоспособности предприятий Можем ли и когда ожидать российского банка в Польше и польского банка в России? Что следует сделать, чтобы интенсифицировать поток информации, облегчающей установление сотрудничества? Какаую перспективу имеют поездки на экономические миссии и ярмарки?

63 Invited experts: Sergei Borisov Deputy Chairman of Government Commission for SME of the Russian Federation, President of Opora Russia, Vice President of Sberbank of Russia H.E. Stanisław Ciosek President of the Eastern Club, Abassador of Poland in USSR and RF in Yuriy Dmitriev Head of the Loan and Microfinance for SME Section of the SNME Developent and Competitveness Departent of the Ministry of Economic Development of RF Olgierd Dziekoński Minister in the Chancellery of the President of the Republic of Poland Feliks Kulikowski Co Chairman of the Polish Russian Business Council Anatoly Leyrikh Chairman of the Russian Business Council for Cooperation with Poland of the Chamber of Commerce and Industry of Russian Federation President of the Polish Information and Foreign Investment Agency Natalia Raspopina Director of the International Department of RESTEC Exhibition Company Stanislav Shelestov Executive Director of the Russian Business Council for Cooperation with Poland of the Chamber of Commerce and Industry of Russian Federation Moderator: Zbigniew Bereza Secretary General of the National Board of the Association of Poland East Cooperation Приглашенные эксперты: Сергей Борисов Заместитель председателя Правительственной комиссии по развитию малого и среднего бизнеса РФ, Председатель Опора России, Вице председатель Sberbank of Russia Станислав Чосек Председатель Восточного клуба, Посол РП в СССР и РФ в Юрий Дмитриев Начальник Отдела займов и микрофинансирования для МСП, Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции, Министерство экономического развития РФ Ольгерд Дзеконьски Министр в Канцелярии Президента РП Феликс Куликовски Сооснователь Польско Российского бизнес совета Анатолий Лейрик Председатель Российского бизнес совета по сотрудничеству с Польшей, Торгово промышленная палата РФ Анна Поляк Кочиньска Вице председатель Польского Агентства Информации и Иностранных Инвестиций Наталия Распопина Директор Международного отдела RESTEC Exhibition Company Станислав Шелестов Исполнительный директор Российского бизнес совета по сотрудничеству с Польшей, Торгово промышленная палата РФ Модератор: Збигнев Береза генеральный секретарь Национального правления Общества сотрудничества Польша Восток 26 września 2012, środa RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Od lokalności do świata bez granic godz. 11:00 13:00 Partnerstwo Wschodnie (Armenia Azerbejdżan Białoruś Gruzja Mołdawia Ukraina) Jakie są warunki prowadzenia działalności gospodarczej w ww. krajach? Bariery pozataryfowe wymiany towarowej w ww. państwach Jakie istnieją możliwości inwestycyjne, w tym SSE, adresowane do MSP? Czy różnice kulturowe i lokalne uwarunkowania są przeszkodą przy prowadzeniu biznesu w ww. państwach? Nisze rynkowe oraz źródła pozyskiwania informacji na w ww. rynkach zagranicznych. Dobre praktyki Czy istnieją rządowe programy wsparcia eksportu na wybrane rynki wschodnich partnerów? Czy MŚP może liczyć na wsparcie na ww. rynkach ze strony instytucji bankowych i ubezpieczeniowych? Zaproszeni eksperci: Anna Awdiejewa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Kakha Baindurashvili Prezes Gruzińskiej Izby Handlowo Przemysłowej 63

64 dr Adam Eberhardt Wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia Michał Faleńczyk I Sekretarz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie Varazdat Karapetyan Dyrektor Wykonawczy Krajowego Centrum Rozwoju MŚP Armenii Mihai Roscovan Prezes Business Consulting Institute of Moldova Oleg Sheyko Zastępca Prezesa Państwowej Służby Ukrainy ds. Regulacji i Przedsiębiorczości Irina Tikhonova Zastępca Dyrektora Projektu East Invest Mikhail Ivanovich Yukhimuk Pierwszy Zastępca Dyrektora Brzeskiego Wojewódzkiego Komitetu Wykonawczego Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Republiki Mołdawii Przedstawiciel Organizacji ds. Rozwoju MSP Mołdawii Moderator: Marek Kossowski Prezes EnercoNet Sp. z o.o., Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w latach Partner Wspierający Sesji 26th September 2012 Wednesday PARALLEL PANEL SESSION 26 ceнтября 2012 г. среда ПАРАЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Theme: From the local to the world without borders Ведущaя тема: Oт локальности до мира без границ University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office 11:00 a.m. 1:00 p.m. Eastern Neighborhood (Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Moldova Ukraine) What are the conditions of conducting business in the a/m countries? What are the non tariff barriers of trade in the a/m countries? What are the investing possibilities, including the SEZ and other addressed to SME? Are the cultural and local conditionings an obstacle in running a business in the a/m countries? Market niches and sources of obtaining information on the a/m foreign markets. Good practices Are there any government programs for support of export to the selected Eastern markets? Can SME count on support on the a/m markets from banking and insurance institutions? Invited experts: 64 Anna Awdiejewa Polish Agency for Enterprise Development Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения 11:00 13:00 Bосточнoe партнёрствo (Apмения Азербайджан Беларусь Грузия Молдавия Украинa) Kaкие yсловия ведения хозяйственной деятельности существуют в вышеуказанных cтранах? Kaкие нетарифные ограничения товарного обменa существyют в вышеуказанных cтранах? Kaкие существуют инвестиционные возможности, включая CЭЗ адресованные MCП? Являются ли культурныe различия и местныe обусловленности препятствиeм для ведения бизнеса? Существyют ли рыночныe ниши и источники получения информации на вышеуказанных иностранныx pынках? (примеры xороших практик). Существyют ли государственные программы поддержки экспортa на избранные рынки восточныx партнёрoв? Может ли MCП рассчитывать на поддержкy на в.у. рынкax банковскиx и страховыx учреждений?

65 Kakha Baindurashvili President of the Chamber of Commerce and Industry of Georgia Adam Eberhardt, PhD Deputy Director of the Center for Eastern Studies Michał Faleńczyk I Secretary of the Trade and Investment Promotion Section of the Polish Embassy in Ukraine Varazdat Karapetyan Executive Director of the National Center of SME Development of Armenia Mihai Roscovan President of the Business Consulting Institute of Moldova Oleg Sheyko Deputy Chairman of the Ukrainian National Service for Regulations and Enterprise Irina Tikhonova Deputy manager of the East Invest Project Mikhail Ivanovich Yukhimuk I Deputy Director of the Brest Region Executive Committee Representative of the Ministry of Economy of the Republic of Moldova Representative of the SME Development Organization of the Republic of Moldova Moderator: Marek Kossowski President of EnercoNet Sp. z o.o., Undersecretary of State in the Ministry of Economy, Labor and Social Policy Приглашенные эксперты: Анна Авдеева Польское агентство развития предпринимательства Кака Баиндурашвили Председатель Грузинской торгово промышленной палаты д р Адам Эберхард Вице директор Центра восточных изучений им. Марка Карпя Михал Фаленчик I Секретарь Отдела содействия торговле и инвестициям Посольства Республики Польша на Украине Вараздат Карапетян Varazdat Karapetyan Исполнительный директор Национального центра развития МСП Армении Михай Роскован Председатель Business Consulting Institute of Moldova Олег Шейко Заместитель председателя Национальной службы Украины по регуляции и предпринимательству Ирина Тихонова Irina Tikhonova Заместитель директора Проекта East Invest Михаил Юхимук Первый заместитель директора Брестского Облисполкома Представитель Министерства экономики Республики Молдовы Представитель Организации по развитию МСП Республики Молдовы Модератор: Марек Коссовски Председатель EnercoNet Sp. z o.o., Заместитель министра в Министерстве экономики, труда и социальной политики в września 2012, środa RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Świat innowacji tworzy się w MŚP godz. 11:00 13:00 Transfer technologii do Biznesu Gdzie powstają nowe technologie? Jak ich szukać? Jaka jest rola przedsiębiorstwa w rozwoju nowej technologii? Jak współpracować z uczelnią wyższą w celu rozwoju nowej technologii? Jak zamówić technologię w jednostce badawczo rozwojowej? Możliwości współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczo rozwojowymi. Zakup licencji to też transfer technologii. Jakie jeszcze formy może on przyjąć? Ile kosztuje rozwój nowych technologii? Jakie są możliwości finansowania zakupu nowych technologii? Na co trzeba zwrócić uwagę transferując technologię z zagranicy? Jak technologię ubrać w formę? ABC wzornictwa przemysłowego. Zaproszeni eksperci: dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej nie mam potwierdzenia Jan Bondaruk Kierownik Zakładu Ochrony Wód Główny Instytut Górnictwa 65

66 prof. dr hab. inż. Jerzy Kątcki Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Jan Kosmol Prezes Parku Naukowo Technologicznego Technopark Gliwice Sp. z o.o. Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej Moderator: Roman Trzaskalik Prezes Zarządu Parku Naukowo Technologicznego Euro Centrum Sp. z o.o. Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji 26th September 2012 Wednesday PARALLEL PANEL SESSION 26 ceнтября 2012 г среда ПАРАЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Theme: The world of innovations is created in SME Ведущaя тема: Мир инновации создаётся в MCП University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office 11:00 a.m. 1:00 p.m. Transfer of technology to business Where do the new technologies come into existence? Where to search for them? What is the role of an enterprise in the development of a new technology? How to cooperate with a university for the purpose of developing a new technology? How to order a technology in a research developmental unit? Possibilities of cooperation with research developmental units. Purchase of license is also a transfer of technology. What are other forms of transferring? How much does the development of technology cost? What are the possibilities of financing the purchase of new technologies? What should one pay attention to when transferring technology from abroad? How to put technology into form? ABC of industrial design. Invited experts: Alicja Adamczak, PhD President of the Patent Office of the Republic of Poland Jan Bondaruk Head of the Department of Water Protection of the General Mining Institute prof. Jerzy Kątcki Chairman of the Council of the National Cenetr for Research and Development prof. Jan Kosmol President of the Science and Technology Park TECHNOPARK GLIWICE Ltd. Representative of the Polish Chamber of Commerce Moderator: Roman Trzaskalik President of the Board of the Science and Technology Park Euro Centrum Sp. z o.o. 66 Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения 11:00 13:00 Трансфер технологий в бизнес Где создаются новые технологии? Где их искать? Какова роль предприятия в развитии новых технологий? Каким образом сотрудничать с ВУЗом с целью развития новых технологий? Как заказать технологии в исследовательско развивающемся центре? Возможности сотрудничества предприятий с исследовательско развивающимся центром. Закупка лицензии это тоже трансфер технологий. В каких еще формах он может существовать? Сколько стоит развитие новых технологий? Какие есть возможности финансирования закупки новых технологий? На что необходимо обратить внимание при трансфере заграничных технологий? Каким образом придать технологии форму? Азбука промышленного дизайна. Приглашенные эксперты: д р Алиция Адамчак Председатель Патентного учреждения РП Ян Бондарук Начальник Учреждения охраны воды, Главный институт горной промышленности проф. д р инж. Ежи Контски Председатель Совета национального центра исследований и развития проф. Ян Космол Председатель Научно технологического парка Technopark Gliwice Sp. z o.o. Представитель Национальной экономической палаты Модератор: Роман Тшаскалик Председатель правления Евро центра Научно технологический парк в Kaтовицах

67 26 września 2012, środa RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Świat innowacji tworzy się w MŚP godz. 11:00 13:00 Technologie satelitarne nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych MŚP i samorządów terytorialnych cz. I Przystąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej nowym wyzwaniem dla polskich innowacyjnych MSP Udział Polski w europejskiej działalności kosmicznej szansą na zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki Technologie kosmiczne i satelitarne, czyli od badań naukowych do działań biznesowych Z kosmosu na ziemię technologie satelitarne na rzecz środowiska CBK i jego rola w dziedzinie badań i wdrażania technologii satelitarnych. GMES (Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa) i Galileo europejskie programy kosmiczne w praktyce Zaproszeni eksperci: Marek Banaszkiewicz, Dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Grażyna Henclewska Wiceminister Gospodarki, Łącznik MSP Komisji Europejskiej Beata Jaczewska, Wiceminister Środowiska Adam Matusiewicz, Marszałek Województwa Śląskiego Jerzy Samborski, Prezes Unicorn Sesje przygotowywane we współpracy z organizacją UNICORN Biznesowy partner merytoryczny sesji 26th September 2012 Wednesday PARALLEL PANEL SESSION University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Eidifice of the Silesian Voivodeship Office Theme: The world of innovations is created in SME 11:00 a.m. 1:00 p.m. Satellite Technologies new development prospects for innovative SME and local self governments, part I 67 Poland s accession to the European Space Agency new challenges for Polish innovative SME. Poland s participation in the European space activities as a chance for increasing innovation of Polish economy Space and satellite technologies from scientific research to business activities From outer space to Earth satellite technologies for environment 26 ceнтября 2012 г среда ПАРАЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения Ведущaя тема: Мир инновации создаётся в MCП 11:00 13:00 Cателитарныe технологии новая перспектива развития для инновационных MCП и местных caмоуправлений, часть I Присоединение Польши к Европейскoму кocмичecкому aгенству новые вызовы для польских инновационных MCП. Участие Польши в европейской космической деятельности, как шанс для увеличения инновационности польской экономики Космические и сателитарныe технологии от научных исследований до бизнеса Из космоса на землю Z kosmosu na ziemię сателитарныe технологии на пользу окружающей среды Центр космических исследований и его роль в сфере исследований и внудрения сателитарных

68 Center for Space Research and its role in the field of reserach and implementation of satellite technologies. GMES (Global Monitoring for Environment and Security))and Galileo European space programs put into practice. технологий. GMES (Глобальный мониторинг окружающей среды и безопасности) и Галилео европейские космические программы в практике Invited experts: Marek Banaszkiewicz Director of the Center for Space Research of the Polish Academy of Sciences Tadeusz Donocik President of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice Grażyna Henclewska Deputy Minister, SME Officer of the European Commission Beata Jaczewska Deputy Minister of Environment Adam Matusiewicz Marshal of the Silesian Voivodeship Jerzy Samborski President of Unicorn Приглашенные эксперты: Марек Банашкевич Директор Центра космических исследований ПАН Тадеуш Доночик Председатель Региональной экономической палаты в Катовицах Гражина Хэнцлевска Вице министр экономики, Соединитель МСП Европейской комисси Беата Ячевска Вице министр окружающей среды Адам Матущевич Маршал силезского воеводства Ежи Самборски Председатель Unicorn Panel sessions are prepared in cooperation with UNICORN Cессии погoтовлены в сотрудничестве с организацией UNICORN 26 września 2012, środa RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie godz. 13:30 15:30 Firmy rodzinne cz. II Wartości w firmach rodzinnych Etos pracy w firmach rodzinnych relacja z badań oraz spojrzenie właścicieli Jak budować markę firmy rodzinnej? Jako jest społeczna rola firm rodzinnych Pytania do właścicieli czego oczekuję i co mogę zrobić? Zaproszeni eksperci: Maria Adamska Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Andrzej Barański Prezes Zarządu Herbewo International S.A. Prof. Andrzej Blikle Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, Prezes Radu Nadzorczej A.Blikle Sp. z o.o. Jarosław Chołodecki Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Zofia Drohomirecka Właścicielka Pożegnanie z Afryką Mirosław Jagodziński Prezes Zarządu Jagodex Sp. z o.o. Mateusz Kowalewski Wiceprezes Zarządu Hortimex Sp. z o.o. Rafał Kunaszyk Prezes Grupa Eurokreator Agnieszka Lupa Eurokreator s.c. dr Andrzej Marjański Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych, Społeczna Akademia Nauk Małgorzata Mączyńska Główny Specjalista Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Piotr Wąsik Prezes Rady Nadzorczej WAMECH P.A. Wąsik Sp.J. Producent Wózków Przemysłowych Sp. J. Panel organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji 68

69 26th September 2012 Wednesday PARALLEL PANEL SESSION 26 ceнтября 2012 г среда ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Theme: Modern SME through good management Ведущaя тема: Современнoe MCП через хороший менеджмент University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office 1:30 3:30 p.m. Family companies, part II Values in family companies Ethos of work in family companies research report and owners point of view How to form a brand of a family company? What is a social role of family companies? Questions to owners what do I expect and what can I do? Invited experts: Maria Adamska Vice President of the Board of the Family Business Initiative Association Andrzej Barański President of the Board of Herbewo International S.A. Prof. Andrzej Blikle President of the Board of the Family Business Initiative Association, President of the Board of Supervisors of A.Blikle Sp. z o.o. Jarosław Chołodecki Vice President of the Board of the Family Business Initiative Association Zofia Drohomirecka Owner of Farewell to Africa (Pożegnanie z Afryką) Mirosław Jagodziński President of the Board of Jagodex Sp. z o.o. Mateusz Kowalewski Vice President of the Board of Hortimex Sp. z o.o. Rafał Kunaszyk President of Grupa Eurokreator Agnieszka Lupa Eurokreator s.c. dr Andrzej Marjański Head of the Enterprise and Family Business Institute, Social Academy of Sciences Małgorzata Mączyńska Main Specialist of the Human Resources Development Department of the Polish Agency for Enterprise Development Piotr Wąsik President of the Board of Supervisors of WAMECH P.A. Wąsik Sp.J. Producent Wózków Przemysłowych Sp. J. Session organized in cooperation with Family Business Initiative Association 69 ПАРАЛЕЛЬНАЯ Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения 13:30 15:30 Семейный бизнес, часть II Ценности в cемейнoм бизнесe Этос работы в cемейныx фирмax доклад из исследований и взгляд владельцeв. Kак cтроить марку cемейнoй фирмы? Какoва oбществeннaя роль cемейныx фирм? Вoпросы к владельцам что я ожидаю и что могу сделать? Приглашенные эксперты: Мария Адамска Вице председатель правления Oбщества Инициативa cемейныx фирм Анджей Бараньски Председатель правления Herbewo International S.A. проф. Анджей Бликле Председатель правления Oбщества Инициативa cемейныx фирм Ярослав Холодецки Вице председатель правления Oбщества Инициативa cемейныx фирм Зофия Дрохомирецка Владелец Прощание с Африкой Мирослав Ягодзински Председатель правления Jagodex Sp. z o.o. Матэуш Ковалевски Вице председатель правления Hortimex Sp. z o.o. Рафал Кунашик Председатель Группы Eurokreator Агнешка Лупа Eurokreator s.c. д р Анджей Маряньски Начальник Учреждения предпринимательства и cемейныx фирм, Социальная академия наук Малгожата Моньчиньска Главный специалист Департамента развития человеческого капитала Польского агентства развития предпринимательства Пётр Вонщик Председатель контрольного совета WAMECH P.A. Wąsik Sp.J. Производитель промышленных тележек Cессия opганизованнa в сотрудничестве с Oбществом Инициативa cемейныx фирм

70 26 września 2012, środa RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie godz. 13:30 15:30 Wsparcie firm sektora MŚP w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej Jakiego wsparcia mogą oczekiwać europejskie i polskie MŚP w nowej perspektywie finansowej? Jaki jest cel wspólnych ram strategicznych UE w dziedzinie badań i rozwoju pod nazwą Horyzont 2020? Jakie działania będą realizowane w ramach tej inicjatywy? Jakie instrumenty finansowe na rzecz rozwoju MŚP są planowane w ramach nowego programu Konkurencyjność i MŚP i na czym ma polegać ich innowacyjność? Czy zaproponowane przez Komisję Europejską na lata programy i działania wspierające sektor MŚP są wystarczające? Na jakie elementy polityki wsparcia tego sektora z poziomu UE należałoby zwrócić szczególną uwagę? Czy z punktu widzenia instytucji wdrażających i przedsiębiorców zastąpienie dotacji bezzwrotnych instrumentami zwrotnymi jest zasadne? Czy przedsiębiorców, a szczególnie osoby rozpoczynające działalność gospodarczą stać na pożyczki? Jakie błędy w zakresie dystrybucji środków dla MŚP popełniono w bieżącym okresie programowania? Co należałoby zmienić lub uprościć w systemie wsparcia firm ze środków publicznych po 2013 roku? Jak nadzieje wiążą przedsiębiorcy z nową perspektywą finansową? Skąd MŚP mogą więc czerpać wiedzę na tematy związane z funduszami unijnymi? Zaproszeni eksperci: Alain Bobet Przewodniczący Komitetu SME Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce Anna Brussa Zastępca Dyrektora Departamentu Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Jarosław Kała Dyrektor Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Pikoń Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Grzegorz Piwowar Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej Moderator: Maciej Głogowski Szef Działu Ekonomicznego Radia TOK FM Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji 26th September 2012 Wednesday PARALLEL PANEL SESSION 26 ceнтября 2012 г среда ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Theme: Modern SME through good management Ведущaя тема: Современнoe MCП через хороший менеджмент 13:30 15:30 Поддержка компаний сектора малых и средних предприятий в новой финансовой перспективе, в Европейском Союзе University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office 1:30 3:30 p.m. Support of SME sector companies in a new EU financial perspective ПАРАЛЕЛЬНАЯ Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения 70

71 What kind of support may European and Polish SME expect in the new financial perspective? What is the purpose of proposing joint strategic EU frames in the field of research and development under the name Horizon 2020? What activities will be realized within the framework of this initiative? What financial instruments for the development of SME are planned within the framework of new program Competitiveness and SME and what does their innovation consist in? Are the activities and programs supporting the SME sector proposed by the European Commission for years sufficient? Which elements of the policy of supporting this sector from the EU level should be paid particular attention? Is it justifiable from the point of view of implementing institutions and entrepreneurs to substitute big irreclaimable subsidies with claimable instruments? Can entrepreneurs, and especially individuals starting a business, afford loans? What mistakes in the scope of distributing financial sources for SME have we made in the current period of programming? What should be changed or simplified in the system of supporting companies from the public sources after 2013? What hopes do entrepreneurs have concerning the new financial perspective? Where can SME derive knowledge on topics connected with Union funds from? Invited experts: Alain Bobet Chairman of the SME Committee of the American Chamber of Commerce in Poland Przewodniczący Anna Brussa Deputy Director of the Enterprise and Innovations Department of the Polish Agency for Enterprise Develpoment Jarosław Kała Director of the Financial Engineering Instruments Department of the Bank Gospodarstwa Krajowego Paweł Pikoń Director of the Silesian Center for Enterprise Grzegorz Piwowar Vice President of the Boards of Bank Pekao S.A Representative of the Ministry of Regional Development Representative of the Polish Chamber of Commerce Moderator: Maciej Głogowski Chief of the Economic Department of thetok FM Radio 71 Какой поддержки могут ожидать европейские и польские малые и средние предприятия в новой финансовой перспективе? С какой целью предлагаются совместные стратегические рамки ЕС в сфере исследований и развития под названием «Горизонт 2020»? Какие действия будут предприняты в границах этой инициативы? Какие финансовые инструменты для развития малых и средних предприятий планируются в границах новой Программы Конкуренции малых и средних предприятий и в чем суть их инновации? Являются ли достаточными предложенные Европейской Комиссией на программы и действия, поддерживающие сектор малых и средних предприятий? На какие компоненты политики поддержки этого сектора, на уровне ЕС, следует обратить особое внимание? Является ли оправданной, с точки зрения внедряющих учреждений и предпринимателей, замена крупных безвозмездных субсидий возвратными возмездными инструментами? Могут ли себе позволить взять кредит предприниматели, а в особенности лица, начинающие ведение хозяйственной деятельности? Какие ошибки в области распределения средств малых и средних предприятиях мы допускали в текущем периоде программирования? Что следует изменить или упростить в системе поддержки компаний из государственных средств с 2013 года? Какие надежды связывают предприниматели с новой финансовой перспективой? Откуда малые и средние предприятия могут черпать знания на тему фондов ЕС? Приглашенные эксперты: Алон Бобе Председатель комитета МСП Американской торговой палаты в Польше Анна Бруса Заместитель директора Департамента предпринимательства и инновационности Польского агентства развития предпринимательства Ярослав Кала Директор Департамента инструментов финансовой инжинерии Банка национального хозяйтва Павел Пиконь Директор Силезского центра предпринимательства Гжегож Пивовар Вице председатель правления Банка Pekao S.A Представитель Министерства регионального развития Представитель Национальной экономической палаты Модератор: Мачей Глоговски Руководитель Экономического отдела Радио TOK FM

72 26 września 2012, środa RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie godz. 13:30 15:30 System podatkowy dla rozwoju MŚP Czy są potrzebne zmiany w systemie podatkowym dla MŚP? W jaki sposób należy zmienić system podatkowy aby zachęcać przedsiębiorców do rozwoju, inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy? Czy niestabilność i sprzeczność przepisów prawa zmusza podmioty do szukania możliwości działania poza prawem szara strefa? Optymalizacja podatków przez MŚP zagranicą i wpływ na kondycję sektora. W jaki sposób wpłynąć na Państwo, aby w imię doraźnych wpływów budżetowych nie obniżało konkurencyjności własnych przedsiębiorców i uniemożliwiało ich rozwoju? Czy Unia Europejska winna dążyć do ujednolicenia stawek podatkowych w sytuacji obowiązującej zasady swobody przepływu osób, kapitału, usług i towarów? Zaproszeni eksperci (wg kolejności alfabetycznej): Dariusz Orczykowski Menadżer Działu Doradztwa Grupa Gomułka Sp. z o.o. Prof. Jerzy Osiatyński Doradca Społeczny Prezydenta RP ds. Ekonomicznych, Kancelaria Prezydenta RP Andrzej Parafianowicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwo Finansów Kazimierz Pazgan Prezes Zarządu, Grupa Konspol Aleksander Stuglik Kancelaria KBZ Żuradzka & Współpracownicy Sp. K. Natalia Wojtyła Uniwersytet w Glasgow, Wydział Prawa Józef Wyciślok Radca Ministra Finansów w Departamencie Kontroli Skarbowej, Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach w latach Moderator: Waldemar Szewc A.F.O. Kancelaria Doradztwa Podatkowego 26th September 2012 Wednesday PARALLEL PANEL SESSION University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office Theme: Modern SME through good management 1:30 3:30 p.m. Tax system for the development of SME 26 ceнтября 2012 г среда ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ ПАРАЛЕЛЬНАЯ Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения Ведущaя тема: Современнoe MCП через хороший менеджмент Are changes in the tax system for SME needed? 13:30 15:30 How shall the tax system be changed in order to Налоговая система для развития МСП encourage entrepreneurs to develop their business, invest and create new workplaces? Does a Нужны ли изменения в налоговой системе contradiction of legal regulations make possible or для МСП? perhaps forces subjects to search for a possibility of acting outside law? 72

73 Do instability and contradiction of legal rules Каким способом следует изменить налоговую impel subjects to search for possibilities of acting систему, чтобы поощрять предпринимателей beyond the law? к развитию, инвестированию и создаванию Tax optimization by the SME abroad and новых мест работы? influence on the state of the sector Принуждает ли субъектов противоречие норм How to make the State, in the name of immediate законодательствакпоискувозможностейдляд budget income, not to reduce competitiveness of еятельности вне закона? its own entrepreneurs and make impossible their Оптимизация налогов за рубежом через МСП и development? влияние на форму этого сектора. Каким What should be the role of the European Union in образом повлиять на государство, чтобы ради standardization of tax rates in the situation of a временных бюджетных доходов оно не снижало valid rule of free flow of people, capital, services конкурентоспособности собственных and products? предпринимателей и не мешало их развитию? Какой должна быть роль Европейского Союза в Invited experts: гармонизации налоговых ставок в ситуации Dariusz Orczykowski Consulting Department свободы передвижения лиц, капитала, услуг и Manager of the Grupa Gomułka Sp. z o.o. товаров? Prof. Jerzy Osiatyński Social Adviser of the President of the Republic of Poland for Economic Приглашенные эксперты: Issues, Chancellery of the President of Poland Дариуш Орчиковски Менеджер Отдела Andrzej Parafianowicz Undersecretary of State консальтинга Группа Gomułka Sp. z o.o. int Ministry of Finances проф. Ежи Осятиньски Социальный советник Kazimierz Pazgan President of the Board, Grupa Президента РП по экономическим делам, Konspol Канцелария Президента РП Aleksander Stuglik Law office KBZ Żuradzka & Анджей Парафянович Заместитель министра Współpracownicy Sp. K. в Министерстве финансов Natalia Wojtyła University of Glasgow, Faculty Казимиеж Пазган Председатель правления, of Law Группа Konsol Józef Wyciślok Adviser of the Minister of Александер Стуглик Контора КБЖ Журадзка Finances in the Department of Treasury Control, & сотрудники Director of the Treasury Control Office in Наталия Войтыла Университет в Katowice in Гласгол, Отделение права Юзеф Вычищлок Советник Министра Moderator: Waldemar Szewc A.F.O. Tax Consulting финансов в Департаменте Налоговой Полиции, Office Директор Налоговой Полиции в Катовицах в Модератор: Вальдемар Шевц A.Ф.O. Контора налогового консалтинга 73

74 26 września 2012, środa RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie godz. 13:30 15:30 Szkolnictwo zawodowe w Polsce. Konieczność naprawy. Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w Polsce diagnoza sytuacji i prezentacja wyników badań. Nowe pomysły na kształcenie zawodowe kształcenie modułowe (zadaniowe), kształcenie poprzez projekty. Rozbudowa i udoskonalenie systemu doradztwa zawodowego. Działania podejmowane przez Samorząd Województwa Śląskiego na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego w regionie (prezentacja założeń projektu systemowego Mam zawód mam pracę w regionie ). Kształcenie zawodowe w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy. Jakie są korzyści dla pracodawców, wynikające ze współpracy ze szkołami? Nieprzystosowanie systemu kształcenia zawodowego w Polsce do rozwoju informatyczno technologicznego oraz zmieniających się w związku z tym potrzebach rynku pracy. Przykłady dobrych praktyk. Zaproszeni eksperci: prof. dr hab. inż. Dariusz Badura Rektor Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach Piotr Cygan Dyrektor Powiatowego Zespołuł Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie dr hab. Michał Federowicz Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych prof. dr hab. Mieczysław Kabaj Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Maria Kaczmarek Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach Ewa Konikowska Kruk Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej ks.zenon Latawiec Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego Tomasz Łakomski Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie Małgorzata Łukaszewska Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach Ewa Mańkiewicz Cudny Prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT Grażyna Osicka Dyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Heinz M. Pascher Doradca biznesowy, UNICONSULT Unternehmensberatung Gesellschaft mbh Gabriela Poloczek Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie Tadeusz Sławecki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Anna Witkowska Dyrektor Zespołuł Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej Zbigniew Zalas Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Mechniczno Elektrycznych im. Jana Kilińskiego Moderator: Sebastian Bykowski Wiceprezes, Dyrektor Generalny PRESS SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. Panel organizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. 26th September 2012 Wednesday PARALLEL PANEL SESSION 26 ceнтября 2012 г среда ПАРАЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Theme: Modern SME through good management Ведущaя тема: Современнoe MCП через хороший менеджмент University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения 1:30 3:30 p.m. 15:30 Vocational education in Poland. Necessity of fixing it. 13:30 Профессиональное образование в Польше. Необходимость улучшения. Actual state of the vocational education system in Poland situation diagnosis and presentation of the research results. New solutions for vocational education and training system training modules (tasks), Актуальное состояние профессионального образования в Польше диагноз ситуации и презентация результатов исследований Новые идеи на профессиональное образование модульное образование, 74

75 education trough projects. Expansion and improvement of the vocational guidance system. Actions taken by the Silesian Voivodeship Regional Government to improve the quality of vocational training in the region (presentation of the project "I have a profession I work in the region"). Vocational training and the regional labour market needs. What are the benefits for employers, resulting from cooperation with schools? Information and technology development and resulting from it change of the labour markets needs. Maladjustment of the vocational training system in Poland to the new markets needs. Examples of good practice. Invited experts: prof. Dariusz Badura Rector of the Katowice Institute of Information Technologies Piotr Cygan Director of the Karol Miarka Disrtict School Complex No. 2 in Pszczyna dr hab. Michał Federowicz Director of the Institue for Education Research prof. Mieczysław Kabaj Institute of Labour and Social Studies Maria Kaczmarek Regional Center for Teachers Development WOM in Katowice Ewa Konikowska Kruk Director of the Vocational and Continuing Education Department of the Ministry of National Education Priest Zenon Latawiec Director of the Vocational School Complex of the Salesian Association Tomasz Łakomski Director of the Practical Education Center in Jaworzno Małgorzata Łukaszewska Regional Center for Teachers Development WOM in Katowice Ewa Mańkiewicz Cudny President of the Board of the Polish Federation of Engineering Associations Grażyna Osicka Director of the National Centre for Supporting Vocational and Continuing Education Heinz M. Pascher Business Adviser, UNICONSULT Unternehmensberatung Gesellschaft mbh Gabriela Poloczek Director of the Technology School Complex in Mikołów Tadeusz Sławecki Secretary of State in the Ministry of National Education Anna Witkowska Director of the School Complex No. 5 in Ruda Śląska Zbigniew Zalas Deputy Director of the Jan Kiliński Mechanical Electric School Complex Moderator: Sebastian Bykowski Vice President, Director General PRESS SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. Panel organized in cooperation with the Marshal s Office 75 образование через проекты. Расширение и усовершенствование системы профессионального консалтинга Действия предпринятые Самоуправлением Силезского воеводства в пользу улучшения качества профессионального образования в регионе (представление устоновок системного проекта "Имею профессию имею работу в регионе") Профессиональное образование в связи с нуждами локального/регионального рынка труда. Какая польза для работодателей от сотрудничества со школами? Неприспособленность системы профессионального образования в Польше к информатическомо технологическому развитию и изменяющихся в связи с этим потребностями рынка труда. Примеры хороших практик. Приглашенные эксперты: проф. д п инж. Дариуш Бадура Ректор Высшего заведения информатических технологий в Катовицах Пётр Цыган Директор Повятового коллектива школ номер 2 им. Карола Мярки в г. Пшчина д р Михал Федорович Директор Института образовательных исследований проф. д р Мечислав Кабай Институт труда и социальных дел Мария Качмарек Региональный центр совершенствования учителей "ВОМ" в Катовицах Эва Кониковска Крук Директор Департамента профессионального и непрерывного образования Министерства национального образования Священник Зенон Латавец Директор Коллектива профессиональных школ салезианского общества Томаш Лакомски Директор Центра практического образования в г. Явожно Малгожата Лукашевска Региональный центр совершенствования учителей "ВОМ" в Катовицах Эва Манькевич Цудны Председатель правления Федерации научно технических обществ НОТ Гражина Осицка Директор национального центра поддержки профессионального и непрерывного образования Хаинц М. Пашер бизнес советник, UNICONSULT Unternehmensberatung Gesellschaft mbh Габриеля Полочек Директор Коллектива технических школ в г. Миколув Тадеуш Славецки Госсекретарь в Министерстве национального образования Анна Витковска Директор Коллектива школ номер 5 в г. Руда Щлёнска Збигнев Залас Заместитель директора Коллектива механично электрических школ им. Яна Килиньского Модератор: Себастян Быковски Вице председатель, Генеральный директор PRESS SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. Панель организована в сотрудничестве с Управлением маршала силезского воеводства

76 26 września 2012, środa RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie godz. 13:30 15:30 Warsztaty: Akademia Marketingu i sprzedaży Kto ma informację, ten ma...kasę. Techniki pozyskiwania informacji rynkowych Pozyskiwanie informacji na temat konkurencji, korzystanie z internetowych rejestrów i baz danych, usług wywiadów gospodarczych Zdobywanie informacji o rynku, trendach i klientach Prowadzący: Szymon Wiliński, Z ca Dyrektora Handlowego ds. Serwisów Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o. Wydarzenie organizowane przez Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach 26th September 2012 Wednesday PARALLEL PANEL SESSION University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office Theme: Modern SME through good management 1:30 3:30 p.m. Workshop: Academy of Marketing and Sales Information is money. Techniques of obtaining market information Obtaining information on the subject of competitivenss, Internet registers and databases, services of economic intelligence Obtaining information about market, trends and clients Host: Szymon Wiliński Deputy Commercial Director for Services, Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o. 26 ceнтября 2012 г. среда ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ ПАРАЛЕЛЬНАЯ Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения Ведущaя тема: Современнoe MCП через хороший менеджмент 13:30 15:30 Ceминар: Aкадемия Маркетингa и продажи У кого есть информация, у того есть деньги. Техники приобретания рыночной информации. Приобретание информации на тему конкуренции, пользование реестрами и базами данных в Интернете и услуг экономических опросов Приобретание информации о рынке, направлениях и клиентах Events organized by the Youth Forum of the Chamber of Ведущий: Шимон Вилиньски Заместитель коммерческого директора по сервисам Coface Poland Commerce and Industry in Katowice Credit Management Services Sp. z o.o. Meрoприятиe организовано Форумoм молодых Региональной экономической палаты в г. Катовицe 76

77 26 września 2012, środa RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Od lokalności do świata bez granic godz. 13:30 15:30 Rosja Polska cz. II Jaka jest ogólna sytuacja MŚP j oraz jakie są perspektywy rozwoju MŚP w Federacji Rosyjskie? Jak można zanalizować obecny stany MŚP w Federacji Rosyjskiej na tle ogólnej sytuacji MŚP w Europie dynamika rozwoju, rola w rozwoju gospodarczym, bariery i szanse rozwoju? Jaka jest rola instytucji otoczenia biznesu oraz samorządu terytorialnego we wspieraniu MŚP? Jakie doświadczenia w zakresie szeroko rozumianej współpracy posiadają polskie placówki dyplomatyczne ze środowiskiem gospodarczym Rosji oraz organizacjami samorządu gospodarczego i terytorialnego? Rola współpracy regionalnej w popieraniu działań gospodarczych MŚP na przykładzie Olsztyna i Kaliningradu Zaproszeni eksperci: Ekaterina Belyakova Przedstawiciel Handlowy Przedstawicielstwa Handlowe Federacji Rosyjskiej w RP Sergei Borisov Zastępca Przewodniczącego Rządowej Komisji ds. Rozwoju MŚP FR, Prezes Opora Rosja, Wiceprezydent Sberbank of Russia Stiepan Kirichuk Przewodniczący Komitetu Rady Federacji ds. Samorządu Lokalnego, Przewodniczący Rosyjskiego Kongresu Formacji Municypalnych Vladimir Mikoyan Przedstawiciel Regionalny Izby Przemysłowo Handlowej FR w Europie Zachodniej Marek Ociepka Radca Minister Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie Andrzej Ryński Prezydent Miasta Olsztyn ( ), Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego ( ), dr Jerzy Smoliński Wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód Kazimierz Zduniuk Główny Specjalista Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego Moderator: Marek Rasiński Członek Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Prezes Marlen Investments Sp. z o.o. 26th September 2012 Wednesday PARALLEL PANEL SESSION University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office Theme: From the local to the world without borders 1:30 3:30 p.m. Russia Poland, part II What is the general situation of SME and what are the prospects for SME s development in the Russian Federation? 26 ceнтября 2012 г среда ПАРАЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения Ведущaя тема: Oт локальности до мира без границ 13:30 15:30 Польша Россия, часть II Kaкая общая ситуация MCП и какие перспективы развития MCП в Российской Федерации? 77

78 How can the present state of SME in the Russian Federation be analyzed against the background of the general situation of SME in Europe dynamics of development, role in the economy development, barriers and chances of development? What is the role of business environment institutions and local self government in supporting SME? What experiences do Polish diplomatic institutions have in the range of a broadly understood cooperation with Russian economic environment and organizations of economic and local self government? Role of a regional cooperation in support of economic activities of SME on the example of Olsztyn and Kaliningrad Kaк можно проанализировать настоящee положение MCП в Российской Федерации на фоне общeй ситуации в Европе динамика развития, poль в экономическoм развитии, препятствия и шансы развития? Kaкова роль учреждений окружения бизнесa и местного самоуправления в поддержкe MCП? Kaкой опыт в сфере широко понимаемого сотрудничествa имеют польские дипломатические представительствa c экономической средой Poccии и организациями экономического и местного самоуправления? Роль регионального сотрудничества в поддержке экономических действий MCП на примере Oльштына и Кaлининградa. Приглашенные эксперты: Екатерина Белякова Коммерческий представитель, Коммерческое Invited experts: представительство РФ в РП Ekaterina Belyakova Commercial Сергей Борисов п Заместитель председателя representative of the Commercial Representation Правительственной комиссии по развитию of the Russian Federation in Poland малого и среднего бизнеса РФ, Председатель Опора России, Вице председатель Sberbank of Sergei Borisov Deputy Chairman of Russia Government Commission for SME of the Russian Степан Киричук Председатель Комитета Federation, President of Opora Russia, Vice совета федерации по местному President of Sberbank of Russia самоуправлению, Председатель Российского Stiepan Kirichuk Chairman of the Committe of конгресса муниципальных формации the federation s Council for Local Владимир Микоян Региональный Self Government, Chairman of the Russian представитель Торгово промышленной палаты Congress of Municipalities РФ в Западной Европе Vladimir Mikoyan Regional Representative of Марек Очепка Советник Министр Отдела the Chamber of Commerce and Industry of the содействия торговле и инвестициям Посольства Russian Federation Республики Польша в Москве Marek Ociepka Counsellor Minister of the Анджей Рыньски Президент г. Ольштын Trade and Investment Promotion Section of the ( ), Маршал Варминьско мазурского Polish Embassy in Moscow воеводства ( ) Andrzej Ryński Mayor of Olsztyn (1994 д р Ежи Смолиньски Вице представитель 1998), Marshal of the Warmińsko Mazurskie Национального правления Общества Voivodeship ( ), сотрудничества Польша Восток Jerzy Smoliński, PhD Vice President of the Казимеж Здунюк Главный специалист National Board of the Association of Poland Департамента туризма Маршальского East Cooperation управления Варминьско мазурского Kazimierz Zduniuk Mann Specialist of the воеводства Tourism Department of the Marshal s Office of Модератор: Марек Расински Член совета the Warmińsko Mazurskie Voivodeship Региональной экономической палаты в г. Катовице, Moderator: Marek Rasiński Member of the Council of Председатель Marlen Investments Sp. z o.o. the Chamber of Commerce and Industry in Katowice, President of Marlen Investments Sp. z o.o. 78

79 26 września 2012, środa RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Od lokalności do świata bez granic godz. 13:30 15:30 Unia celna (Rosja Kazachstan Białoruś) Czy potwierdziły się prognozy, że Unia Celna spowoduje znaczny wzrost wzajemnych obrotów oraz ożywienie kontaktów handlowych z partnerami trzecimi? Czy i jaki jest scenariusz rozszerzania UC o kolejne kraje regionu? Przyjęcie Rosji do WTO: czy spowoduje regres we wzajemnych obrotach krajów UC oraz pogorszy ich konkurencyjność wobec partnerów zewnętrznych? Czy przewidywane jest zawarcie umowy o strefie wolnego handlu pomiędzy krajami UC i UE? Czy po UC należy się spodziewać dalszej pogłębionej integracji jej państw członków, w tym także unii walutowej? Jakie są możliwości eksportowe oraz importowe na obszarze Unii Celnej? Jakie możliwości inwestycyjne dla MŚP istnieją w krajach Unii Celnej? Czy różnice kulturowe i lokalne uwarunkowania są przeszkodą przy prowadzeniu biznesu w ww. państwach? Jakie istnieją nisze rynkowe oraz źródła pozyskiwania informacji na ww. rynkach zagranicznych? Czy MSP może liczyć na wsparcie na ww. rynkach ze strony instytucji bankowych i ubezpieczeniowych? Zaproszeni eksperci: Samat Bikitaevich Aliev Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Działalności Przedsiębiorczej Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej Margułan Bajmakhan Radca Minister Ambasady Kazachstanu w RP Aliaksandr Hruzdou Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości, Ministerstwo Gospodarki Republiki Białoruś Sergey N. Katyrin Prezes Izby Przemysłowo Handlowej Federacji Rosyjskiej Rafał Krzywdziński Naczelnik Wydziału Postępowania Audytywnego Igor Litvinovich Naczelnik Wydziału Rozwoju Regionalnego i Mienia, Narodowa Agencja Inwestycji i Prywatyzacji Republiki Białoruś Denis Nepsha Zastępca Dyrektora Generalnego Oddziału Białoruskiej Izby Handlowo Przemysłowej w Brześciu Aleksandr Portyanko Zastępca Prezesa SSE Brest Andrzej Szczotka Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Katowicach ds. postępowania Mirlan Taimurzayev Dyrektor Departamentu Rozwoju Korporacyjnego Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości "Damu" Mikhail Trotsinski Radca Handlowy, Kierownik Służby Handlowo Gospodarczej Ambasady Republiki Białoruś w RP Valery Evgenevich Zaharov Kierownik Oddziału Rozwoju Przedsiębiorczości Departamentu Rozwoju Działalności Przedsiębiorczej Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej Przedstawiciel Narodowej Agencji Inwestycji i Prywatyzacji Białorusi Moderator: Józef Łochowski Prezes Polsko Białoruskiej Izby Handlowo Przemysłowej 26th September 2012 Wednesday PARALLEL PANEL SESSION University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library /Edifice of the Silesian Voivodeship Office Theme: From the local to the world without borders 1:30 3:30 p.m. Customs Union (Russia Kazakhstan Belarus) Has the prognosis that the Customs Union would causa a significant growth of mutual trade and intensify commercial contacts with third parties 26 ceнтября 2012 г среда ПАРАЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения Ведущaя тема: Oт локальности до мира без границ 13:30 15:30 Tаможенный союз (Poccия Казахстан Беларусь) Подтвердились ли прогнозы, что Таможенный союз вызовет рост взаимных оборотов и оживление коммерческих 79

80 come true? What is the scenerio of expanding the Unison by other countries in the region? Russia s entry to WTO: will it cause a regress in the trade of the Customs Union countries and reduce their competiveness in relation to other partners? Is conclusion of an agreement in the free trade zone between the CU and EU expected? Should we expect, after the formation of Customs Union, further intergration of its member countries, including monetary union? What are the export and import possibilities in the Customs Union zone? What are the investing possibilities (including the SEZ and other addressed to SME?) Are the cultural and local conditionings an obstacle in running a business in the a/m countries? What are the market niches and sources of obtaining information on the a/m foreign markets? Can SME count on support on the a/m markets from banking and insurance institutions? Invited experts: Samat Bikitaevich Aliev Deputy Director of the Enterprise Activity Department of the Eurasian Economic Commission Margułan Bajmakhan Counselor Minister of the Embassy of Kazkhstan in Poland Aliaksandr Hruzdou Director of the Entrepreneurship Department, Ministry of Economy of the Republic of Belarus Sergey N. Katyrin President of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation Rafał Krzywdziński Chief of the Audit Proceedings Department Igor Litvinovich Head of the Regional Development and Property Department, National Agency for Investments and Privatization of the Republic of Belarus DenisNepsha Deputy Director of the Brest Department of the Belorusian Chamber of Commerce and Industry Aleksandr Portyanko Deputy President of the FEZ Brest Andrzej Szczotka Deputy Director of the Customs Office in Katowice for procedures Mirlan Taimurzayev Director of the Corporative Development Department of the Enterprise Development Fund "Damu" Mikhail Trotsinski Commercial Counselor, Embassy of the Republic of Belarus in Poland Valery Evgenevich Zaharov Head of the Enterprise Development Unit of the Entrepreneurship Development Department of the Eurasian Economic Commission Representative of the National Agency for Investments and Privatization of Belarus Moderator: Józef Łochowski President of the Polish Belorusian Chamber of Commerce and Industry 80 контактов с третьеми партнёрами? Существует ли и каков сценарий разширения ТС на другие страны региона? Принятие России в ВТО: вызывет ли регресс во взаимных оборотах стран ТС и ухудшит их конкурентноспособность по отношению к внешним партнёрам? Предусмаорено ли заключение договора о зоне свободной торговли между странами ЕС и ТС? После ТС, должны мы ожидать дальнейшей углублённой интеграции его стран членов, включая валютный союз? Kaковы возможности для экспорта и импорта в странах Tаможенного союза? Kaкие существуют инвестиционные возможности, включая CЭЗ и другие поощрения адресованные MCП? Являются ли культурныe различия и местныe обусловленности препятствиeм для ведения бизнеса? Существyют ли рыночныe ниши и источники приобретaния информации на в.у. pынках? Может ли MCП рассчитывать на поддержкy на вышеуказанных рынкax банковскиx и страховыx учреждений? Приглашенные эксперты: Самат Алиев Заместитель директора Департамента развития предринимательской деятельности Евроазиатской экономической Комиссии Маргулан Баймакан Советник Министр Посольства Казахстана в РП Аляксандр Хруздов Департамент по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь Рафал Кшивдзиньски Началник Отдела аудит процесса Сергей Н. Катырин Председатель Торгово промышленной палаты РФ Игор Литвинович Началник отдела регионального развития и имущества Национального агентства инвестиций и приватизации Республики Беларусь Денис Непша Заместитель генерального директора Брестского отдела Беларусской торгово промышленной палаты Александр Портянко Заместитель председателя СЭЗ Brest Анджей Щётка Заместитель директора Таможенной палаты в Катовицах по делам процесса Мирлан Таймурзаев Директор Департамента развития Корпоративного фонда развития предпринимательства "Даму" Михаил Тротсински Коммерческий советник, Начальник торгово экономической службы Посольства Републики Беларусь в РП Валерий Захаров Начальник Отдела развития предпринимательства Департамента развития предпринимательской деятельности Евроазиатской экономической Комиссии Представитель Национального агенства инвестиции и приватизации Републики Беларусь Модератор: Юзеф Лоховски Председатель Польско Беларусской торгово промышленной палаты

81 26 września 2012, środa RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Świat innowacji tworzy się w MŚP godz. 13:30 15:30 Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w MŚP Czego mogą spodziewać się przedsiębiorcy w związku z transformacją systemu bezpieczeństwa narodowego? Jakie są zagrożenia informacji i danych osobowych w konkurencyjnej gospodarce rynkowej? Kiedy, jak i dlaczego ustanawiamy tajemnicę przedsiębiorstwa? Zyski i straty dla firmy. Jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych i baz kontrahentów? Czy dobrze przetwarzamy, zabezpieczamy i archiwizujemy dane oraz niszczymy dokumenty? W jakim celu warto opracować i wdrożyć politykę bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą ISO 27001? Zaproszeni eksperci: Tomasz Cygan Mecenas, Kancelaria Adwokacka Tomasz Cygan Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelaria Prezydenta RP Krzysztof Janik b. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, b. Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, wykładowca w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Andrzej Lewiński Zastępca GIODO, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Edward Makieła Prezes Zarządu Zakładu Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o. Robert Wójcik Auditor wiodący ISMS, ITSM, Product Manager ISMS, Kierownik Działu IT, TÜV NORD Polska Sp. z o.o. Moderator: Tadeusz Koczkowski Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych Sesja przygotowana we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych 26th September 2012 Wednesday PARALLEL PANEL SESSION University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office 26 ceнтября 2012 г среда ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ ПАРАЛЕЛЬНАЯ Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения Theme: The world of innovations is created in SME Ведущaя тема: Мир инновации создаётся в MCП 1:30 3:30 p.m. 13:30 15:30 Security of information and personal data Безопасность информации и защита protection in SME. персональных данных в МСП What may entrepreneurs expect in connection with transformation of a national security system? What are the threats in terms of information systems security and websites in a company? When, how and why do we create a company s secret? Profits and losses for a company What are the duties of an entrepreneur in the scope of information security, protection of personal data and data of contractors? Do we secure and archive the data well and Что могут ожидать предприниматели в связи с трансформацией cистемы народной безопасности? Какие существуют угрозы для информации и персональных данныx в конкурентнoй рыночнoй экономикe? Когда, как и почему устанавливается тайна предприятия? Прибыли и потери для фирмы. Kaкие oбязанности имеет предприниматель в сфере безопасности информации, защиты персональных данныx и баз партнёрoв? 81

82 destroy documents? Why is it worth elaborating and introducing an information security policy in accordance with the ISO norm? Invited experts: Tomasz Cygan Lawyer, Law Office Cygan Olgierd Dziekoński Minister in the Chancellery of the President of the Republic of Poland Krzysztof Janik former Minister of Internal Affairs and Administration, former Undersecretary of State in the Chancellery of President Aleksander Kwaśniewski, lecturer in the Andrzej Frycz Modrzejewski Academy in Kracow Andrzej Lewiński Deputy GIODO, Inspector General for Personal Data Protection Edward Makieła President of the Board of the of Research and Attestation Institute ZETOM in Katowice Robert Wójcik Leading Auditor of ISMS, ITSM, Product Manager ISMS, Head of the IT Department, TÜV NORD Polska Sp. z o.o. Moderator: Tadeusz Koczkowski President of the Board of the National Association for Classified Information Security Session is prepared in cooperation with National Association for Security of Classified Information Хорошо ли защищены персональные данные в компании? Почему стоит разрабатывать и внедрять политику безопасности информации согласно c нормoй ISO 27001? Приглашенные эксперты: Томаш Цыган адвокат, Юридическая кантора Томаш Цыган Ольгерд Дзеконьски Министр в Канцелярии Президента РП Кшиштоф Яник бывший Министр внутренних дел и администрации, бывший Заместитель министра в Канцелярии Президента Александра Кващневского, преподаватель в Краковской академии им. Анджея Фрича Моджеевского Анджей Левински Заместитель Генерального инспектора защиты персональных данных, Генеральный инспектор защиты персональных данных Эдвард Макела Председатель правления Учреждения исследований и аттестации ООО "ЗЕТОМ" им. проф. Ф. Стауба в Катовицах Роберт Вуйчик Ведущий аудитор ISMS, ITSM, Product Manager ISMS, Начальник отдела IT, TÜV NORD Polska Sp. z o.o. Модератор: Тадеуш Кочковски Председатель правления Национальной ассоциации защиты негласных информации Cессия приготовлена в сотрудничестве c Hациональнoй ассоциациeй охраны негласнoй информации 26 września 2012, środa RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Świat innowacji tworzy się w MŚP godz. 13:30 15:30 Nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne. Jak stać się nowoczesną gminą wdrażającą innowacyjne technologie podnoszące jakość życia mieszkańców? Czy wdrażanie rozwiązań technologicznych wspierających funkcjonowanie gmin w takich obszarach jak ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, gospodarka wodna, energetyka, edukacja i teleinformatyka musi być kosztowne i skomplikowane? W jaki sposób można wykorzystać dotacje unijne na wsparcie technologicznego rozwoju gmin? Jakie są szanse i zagrożenia stosowania radiowej transmisji danych opartych na technologii WiMAX w celu rozwiązania problemów z zapewnieniem powszechnego dostępu do Internetu? Zaproszeni eksperci: Romuald Gacka Dyrektor Oddziału Katowickiego IBM Polska Sp. z o. o. dr Jerzy Kwieciński Wiceprezes Zarządzu, Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Marzena Śliz Dyrektor Departamentu Rynku Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej Zbigniew Szkaradnik Prezes Zarządu, 3S Sp. z o. o. 82

83 Moderator: Maksymilian Bylicki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sesja przygotowana we współpracy z firmą Milmex S.A. Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji 26th September 2012 Wednesday PARALLEL PANEL SESSION 26 ceнтября 2012 г среда ПАРАЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Theme: The world of innovations is created in SME Ведущaя тема: Мир инновации создаётся в MCП University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library /Edifice of the Silesian Voivodeship Office 1:30 3:30 p.m. Modern telecommunication solutions What is the way to become a modern commune that implements technological innovations which increase quality of lives of its residents? Does implementation of technologies which support communes functioning in such areas as health protection, safety, water economy, power industry, education or IT have to be expensive and complicated? What are the possibilities of using EU funds for the support of technological development of communes? What are the possibilities and dangers of using radio data broadcast based on WiMAX technology, which purpose is to solve the problems with providing common access to Internet? Invited experts: Romuald Gacka Director of the Katowice IBM Polska Sp. z o. o. Department Jerzy Kwieciński, PhD Vice President fo the Board of the European Center for Enterprise Marzena Śliz Director of the Infrastructure Market Department, Office of Electronic Communications Zbigniew Szkaradnik President of the Board, 3S Sp. z o. o. Moderator: Maksymilian Bylicki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Session is prepared in cooperation with Milmex S.A. 83 Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения 13:30 15:30 Современные телекоммуникационные решения Каким способом стать современной гминой, внедряющей инновационные технологии, повышающие качество жизни жителеи? Должно ли внедрение технологических решений, поддерживающих функционирование гмин в таких сферах, как здравоохранение, безопасность, водное хозяйство, энергетика, образование и телеинформатика быть дорогим и сложным. Каким способом можно использовать дотации ЕС с целью технологической поддержки развития гмин? Каковы шансы и угрозы применения радио трансмиссии данных, основанных на технологии WiMAX с целью решения проблем с обеспечением общего доступа к Интернету? Приглашенные эксперты: Ромуальд Гацка Директор Катовицкого Отдела IBM Polska Sp. z o. o. д р Ежи Квечиньски Вице председатель правления, Фонд европейский центр предпринимательства Мажена Щлиз Директор Департамента рынка инфраструктуры, Учреждение электронной коммуникации Збигнев Шкарадник Председатель правления, 3S Sp. z o. o. Модератор: Максимилиан Былицки ООО Milmex компьютерные системы Cессия приготовленa в сотрудничестве c фирмой Milmex S.A.

84 26 września 2012, środa RÓWNOLEGŁA SESJA PANELOWA Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji / Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka / Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Świat innowacji tworzy się w MŚP godz. 13:30 15:30 Technologie satelitarne nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych MŚP i samorządów terytorialnych cz.ii Działania PARP na rzecz rozwoju firm MSP wykorzystujących technologie kosmiczne i satelitarne Możliwości finansowania technologii kosmicznych z 7 Programu Ramowego Nawigacja Satelitarna szansą na Twoje produkty i usługi. Innowacyjne obszary zastosowań systemów nawigacyjnych (GNSS). Nowe serwisy wykorzystujące Galileo. Implementacja technik satelitarnych w procesie rozwoju aglomeracji miejskich. Korzyści z zastosowania technologii satelitarnych dla Gminy / Powiatu /Województwa Przykłady dobrych praktyk. Zastosowanie aplikacji satelitarnych w zarządzaniu i wytwarzaniu nowych produktów i usług GMES Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa Wprowadzenie do teledetekcji satelitarnej Zaproszeni eksperci: Andrzej Figas, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Beata Jaczewska, Wiceminister Środowiska Piotr,Koza ekspert ASTRI Polska Bartosz Kulawik, Koordynator Projektu UrbanSAT, CBK Dr hab. inż. Stanisław Lewiński, Kierownik Zespołu Satelitarnych Obserwacji Ziemi, Centrum Badań Kosmicznych PAN Kamila Matela, Specjalista ds. kosmosu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Maria Orłowska, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Świerczyński, Koordynator Priorytetu Przestrzeń Kosmiczna, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Przedstawiciel służb lokalnych (Geodeta wojewódzki, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Leśnictwo) Sesje przygotowywane we współpracy z organizacją UNICORN 26th September 2012 Wednesday PARALLEL PANEL SESSION University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration / Scientific Information Centre and Academic Library / Edifice of the Silesian Voivodeship Office Theme: The world of innovations is created in SME 1:30 3:30 p.m. Satellite Technologies new development prospects for innovative SME and local self governments, part II 26 ceнтября 2012 г среда ПАРАЛЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации / Центр научнoй информации и Aкадемическaя библиотека / Здание Силезского воеводского учреждения Ведущaя тема: Мир инновации создаётся в MCП 13:30 15:30 Cателитарныe технологии новая Poland s accession to the European Space Agency перспектива развития для инновационных MCП и местных caмоуправлений, часть II new challenges for Polish innovative SME. What are the benefits for business from applying satellite technologies? What are the satellite applications and which business sectors may use them? What are the benefits for local self governments from applying satellite technologies? Examples of applying satellite applications in Действия ПАРП в пользу развития предпиятий МСП, использующих сателитарныe и космические технологии Возможности финансирования космических технологии с 7 Рамной программы 84

85 management and manufacture of new products and services. PARP s activities for the development of the SME sector enterprises which apply space and satellite technologies Possibility of financing space technologies from the 7 Framework Program Satellite navigation as a chance for your products and services. Innovative areas of applying navigation systems (GNSS). New services that apply Galileo. Implementation of satellite technologies in the process of developing urban complexes Benefits from applying satellite technologies for communes/districts/voivodeships Examples of good practices. Use of satellite applications in management and production of new products and services. GMES Global Monitoring for Environment and Security Implementation of satellite teledetection Invited experts: Andrzej Figas Director of thegeodesy and Cartography Department of the Marshal s Office of the Silesian Voivodeship Beata Jaczewska Deputy Minister of Environment Piotr Koza expert of ASTRI Polska Bartosz Kulawik Coordinatot of the UrbanSAT Porject, CBK Stanisław Lewiński, PhD Head of the Team for Satellite Observation of Earth, Center for Space Research, Polish Academy of Sciences Kamila Matela Specialist for space, Polish Agency for Enterprise Development Maria Orłowska Deputy Minister of Science and Higher Education Piotr Świerczyński Coordinator of the Outer Space Priority, National Contact Point of EU Research Programs Representative of Local Services (voivodeship geodetist, fire service, ambulance serv ice, forestry) Session is prepared in cooperation with UNICORN Сателитарная навигация шанс на Твои продукты и услуги Инновационные сферы применения навигационных системы(gnss). Новые сервисы, использующие Галилео Внедрение сателитарных техник в процессе развития городских агломерации Польза от применения сателитарных технологии для гмины/повята/воеводства Примеры хороших практик. Применение сателитарных прикладных программ в управлении и создавании новых продуктов и услуг GMES Глобальный мониторинг окружающей среды и безопасности Введение в сателитарное теледетектирование Приглашенные эксперты: Анджей Фигас Директор Департамента геодезии и картоведения Управления маршала силезского воеводства Беата Ячевска Вице министр окружающей среды Пётр Коза эксперт ASTRI Polska Бартош Кулавик Координатор проекта UrbanSAT, Центр космических исследований д р инж. Станислав Левиньски Начальник Коллектива сателитарных наблюдений земли, Центр космических исследований ПАН Камила Матела Специалист по космосу, Польское агентство развития предпринимательства Мария Орловска Вице министр Науки и высшего образования Пётр Щверчински Координатор Приоритета космическое пространство, национальный контакт пункт исследовательных программ ЕС Представитель локальных служб (Воеводский геодезист, Пожарная команда, Скорая помощь, Лесное хозяйство) Cессия приготовлена в сотрудничестве с организацией UNICORN 26 września 2012, środa SESJA TEMATYCZNA Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sala Sejmu Śląskiego IV Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości Organizatorzy: Śląska Izba Budownictwa oraz Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach 85

86 Współorganizatorzy: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Izba Projektowania Budowlanego w Warszawie, Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska Patronat Honorowy: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz godz. 11:00 12:30 Sesja I: Założenia projektu ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw Pierwszy etap reformy procesu inwestycyjno budowlanego Prowadzący sesję: Andrzej Roch Dobrucki Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Wystąpienie wprowadzające: Janusz Żbik Wiceminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Zaproszeni eksperci: prof. Andrzej Barczak Rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. J. Ziętka w Katowicach, dr Maciej Borsa Prezes Oddziału Katowickiego Towarzystwa Urbanistów Polskich prof. Eugeniusz Hotała Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa prof. Florian Kuźnik Kierownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. Zygmunt Meyer Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Wiktor Piwkowski Sekretarz Generalny PZIiTB prof. Adam Podhorecki Przewodniczący Rady Kujawsko Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Jan Spychała Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Igor Śmietański Dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Tadeusz Wnuk Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, Przewodniczący Forum Budownictwa Śląskiego godz.12:30 1:00 Przerwa kawowa godz. 13:00 14:30 Sesja II: Regulacje dotyczące robót budowlanych w przepisach o zamówieniach publicznych Prowadzący sesję: prof. Andrzej Borowicz Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Uniwersytet Łódzki Wystąpienia wprowadzające: Jacek Sadowy Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Handzlik Poseł do Parlamentu Europejskiego Zaproszeni eksperci: Jacek Kaczmarczyk LEX FIN ekspert PZP Lex Fin Kraków Agnieszka Michniewska Eurovia Polska S.A. Anna Piechota Szczepańska Dyrektor Dan Pol Sp. j. Tychy Agnieszka Piwowarczyk Kierownik Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Grażyna Szeliga Dyrektor KPBP BUDUS S.A. w Katowicach Piotr Świątecki Dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu. Ekspert PZP godz.14:30 15:00 Lunch 86

87 26th September 2012 SUBJECT SESSION Wednesday Silesian Voivodeship Office, Silesian Government Hall IV Silesian Investment, Construction and Real Estate Forum Organizers of the conference: Silesian Chamber of Construction, Silesian District Chamber of Construction Engineers and Chamber of Commerce and Industry in Katowice Co organizers: Polish Chamber of Construction Engineers, Polish Association of Building Engineers and Technicians, The Chamber of Construction Designing in Warsaw, Silesian University of Technology, Częstochowa University of Technology Honorary patronage: Minister of Transport, Construction and Maritime Economy Sławomir Nowak, Silesian Voivode Zygmunt Łukaszczyk, Marshal of the Silesian Voivodeship Adam Matusiewicz 11:00 a.m. 12:30 p.m. Session I: Assumptions of the act s project Construction Law and some changes in other acts First stage of the investment + construction process reform Host: Andrzej Roch Dobrucki President of the National Council Polish Chamber of Construction Engineers Introduction: Janusz Żbik Deputy Prime Minister of Transport, Construction and Maritime Economy Invited experts: prof. Andrzej Barczak Rector of the General Jerzy Ziętek Silesian School of Management in Katowice Maciej Borsa, PhD President of the Katowice Department of the Society of Polish Town Planners prof. Eugeniusz Hotała Chairman of the Council of the Dolnośląska District Chamber of Construction Engineers prof. Florian Kuźnik Head of the Strategic and Regional Research of the University of ceнтября 2012 г среда ТEMATИЧЕСКАЯ CECCИЯ Здание Силезского воеводского учреждения, Зал Силезского сеймa IV Силезский Форум Инвестиций, строительствa, недвижимости Организаторы: Силезскaя палата строительствa, Силезскaя окружнaя палата инженерoв строительствa, Региональная экономическая палата в г. Катовице Соорганизаторы: Польская палата инженерoв строительствa, Польский союз инженерoв и техникoв строительствa, Палата строительнoго проектирования в Вaршаве, Политехнический Силезский институт, Политехнический Ченстоховский институт, Почетный патронат: Министр Транспорта, cтроительствa и морской экономики Славомир Новак, Силезский воевода Зигмунд Лукащик, Маршал Силезского воеводства Адам Матусевич 11:00 12:30 Cессия I: Kонцепция проектa законa Строительный Кодекс и о изменениях некоторых законов Первый этап реформы инвестиционно строительного процесса Ведение: инж. Aнджей Рох Добруцки Председатель Hациональнoго cовета Польскoй палаты инженерoв cтроительствa Введение: инж. Януш Жбик Заместитель министра Транспорта, cтроительствa и морской экономики Приглашенные эксперты: проф. Анджей Барчак Ректор Силезской высшей школы управления им. Генерала Й. Зентка в Катовицах д р. Мачей Борса Председатель Катовицкого отдела Общества польских градостроителей проф. Эугениуш Хотала Председатель совета Дольносилезской окружной палаты инженерoв cтроительствa проф. Флориан Кузьник Начальник Кафедры стратегических и региональных исследований Экономического университета в Катовицах проф. Зигмунт Мейер Председатель совета Западнопоморской окружной палаты

88 Economics in Katowice prof. Zygmunt Meyer Chairman of the Council of the Zachodniopomorska District Chamber of Construction Engineers Wiktor Piwkowski Secretary General of PZIiTB prof. Adam Podhorecki Chairman of the Council of Kujawsko Pomorska District Chamber of Construction Engineers Jan Spychała Silesian Voivodeship Construction Inspector Igor Śmietański Director of the Infrastructure Department of the Silesian Voivodeship Office Tadeusz Wnuk President of the Silesian District Chamber of Construction Engineers, Chairman of the Silesian Construction Forum 12:30 1:00 p.m. Coffee break 1:00 2:30 p.m. Session II: Regulations concerning construction works in rules of public orders Host: Prof. Andrzej Borowicz Faculty of Real Estate Investment, University of Łódź Introductory speech: Jacek Sadowy President of the Public Orders Office Małgorzata Handzlik Member of the European Parliament Invited experts: Jacek Kaczmarczyk LEX FIN expert PZP Lex Fin Kraków Agnieszka Michniewska Eurovia Polska S.A. Anna Piechota Szczepańska Director of Dan Pol Sp. j. Tychy Agnieszka Piwowarczyk Head of the Publik Orders Department of the University of Silesia in Katowice Grażyna Szeliga Director of KPBP BUDUS S.A. in Katowice Piotr Świątecki Director of Senators Affairs Office of the Chancellery of Senate. Expert PZP 2:30 3:00 p.m. Lunch инженерoв cтроительствa Виктор Пивковски Генеральный секретарь Польского союза инженеров и техников стоительства проф. Адам Подхорецки Председатель совета Куявско Поморской окружной палаты инженерoв cтроительствa Ян Спыхала Силезский воеводский инспектор строительного надзора Игорь Щметаньски Директор Отдела инфраструктуры Силезского воеводского учреждения Тадеуш Внук Президент Силезской палаты строительства, Председатель Форума Przewodniczący Силезского строительства 12:30 13:00 Перерыв на кофе 13:00 14:30 Cессия II: Pегуляции, касающиеся строительных работ в правилаx o публичныx заказах Ведение: проф. Aнджей Борович Кафедра инвестиций и недвижимостей, Лудский Университет Введущее выступление: Яцек Садовы Председатель Учреждения публичныx заказов Малгожата Хандзлик Депутат Европейского парламента Приглашенные эксперты: Яцек Качмарчик LEX FIN эксперт PZP Lex Fin Краков Агнешка Михневска Eurovia Polska S.A. Анна Пехота Щепаньска Директор Dan Pol Sp. j. Тыхы Агнешка Пивоварчик Начальник Отдела публичныx заказов Силезского университета в г. Катовице Гражина Шелига Директор KPBP BUDUS S.A. в Катовицах Пётр Щвёнтецки Директор Бюро сенаторских дел канцеларии сената, Эксперт Права публичныx заказов 14:30 15:00 Обед 88

89 26 września 2012, środa SESJA TEMATYCZNA Sosnowiecki Park Naukowo Technologiczny godz. 9:30 15:30 Innowacyjne strategie. Jak stać się inteligentną organizacją alternatywa czy konieczność? godz. 9:30 10:00 Rejestracja uczestników godz. 10:00 11:00 Uroczyste otwarcie: Kazimierz Górski Prezydent Miasta Sosnowiec Dawid Kostempski Prezydent Miasta Świętochłowice Przewodniczący Zarządu GZM Grzegorz Dąbrowski Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Lokalnego Monika Zając Dyrektor Sosnowieckiego Parku Naukowo Technologicznego Wystąpienie otwierające: Arkadiusz Zalewski Prezes Zarządu Business Service Sp. z o.o. / ekspert ds. innowacji i kapitału intelektualnego Inteligentna Organizacja. Pomiar i kreowanie kapitału intelektualnego. Jak rozwiązać problemy przedsiębiorstw w obecnej rzeczywistości rynkowej? Case Study godz. 11:00 12:30 Nauka w biznesie Wystąpienia: prof. ATH dr hab. Jarosław Janicki Prorektor ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej, Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielski Białej dr Jacek Janiszewski Przewodniczący Rady Programowej. Stowarzyszenie Integracja i Współpraca prof. ATH dr hab. inż. Janusz Juraszek Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielski Białej prof. UE dr hab. Andrzej Piosik Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach dr inż. Jacek Rysiński Katedra Podstaw Budowy Maszyn, Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej dr hab. inż. Jarosław Sęp, prof. PRz Prodziekan ds. Nauki, Politechnika Rzeszowska dr Marek Sikora Politechnika Śląska, Instytut Informatyki, ZTiPSK prof. dr inż. Arqile Teta Universiteti Politeknik i Tiranes. Stowarzyszenie Wychowanków AGH Koło Albania Tematyka: modele współpracy nauki i biznesu: możliwości współpracy z parkami technologicznymi, centrami innowacji i transferu technologii, uczelniami wyższymi, doświadczenie w biznesie, infrastruktura uczelni dla biznesu, potencjał grona naukowego, transfer wiedzy, wykorzystanie zasobów finansowych oraz pozafinansowych uczelni. godz. 12:30 13:00 Przerwa kawowa godz. 13:00 14:30 Innowacje w biznesie Wystąpienia: Marek Bigaj Prezes Zarządu Ever Sp. z o.o. Krzysztof Cwykiel Prezes Zarządu Soft Team Consulting Sp. z o.o. 89

90 Piotr Gołda Prezes Zarządu Apena Remont Sp. z o.o. Mariola Herman Cwykiel Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Sp. z o.o. Krzysztof Krzanowski Dyrektor Członek Zarządu Leitz Polska Sp. z o.o. dr inż. Łukasz Nieradko Dyrektor Departamentu Nanotechnologii, Wrocławskie Centrum Badań EIT + Sp. z o.o. Zbigniew Ryński Prezes Zarządu Temida Sp. z o.o. Tematyka: zarządzanie przedsiębiorstwem, zmieniające się otoczenie rynkowe, efektywny model biznesowy, konkurencyjność przedsiębiorstwa, tworzenie innowacji, procedura wdrożenia i komercjalizacji innowacji, innowacje a strategia, innowacje a sukces rynkowy, innowacje a potrzeby klientów, benchmarking innowacji, doświadczenia i przykłady współpracy świata biznesu ze światem nauki. godz. 14:30 15:00 Panel dyskusyjny / podsumowanie konferencji Wręczenie certyfikatów firmom uczestniczącym w programie Pomiar i kreowanie kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa godz. 15:00 Poczęstunek Moderator: Arkadiusz Zalewski Prezes Zarządu Business Service Sp. z o.o. / ekspert ds. innowacji i kapitału intelektualnego Sesja jest organizowana przez Urząd Miejski w Sosnowcu, Firmę Business Service Sp. z o.o. oraz Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji 26th September 2012 SUBJECT SESSION Wednesday Science and Technology Park in Sosnowiec 9:30 a.m. 3:30 p.m. Innovative strategies. How to become an inteligent organization alternative or necessity? 9:30 10:00 Rejestracja uczestników 10:00 11:00 a.m Opening ceremony Kazimierz Górski Mayor of Sosnowiec Dawid Kostempski Mayor of Świętochłowice Chairman of the Board of GZM Grzegorz Dąbrowski President of the Board of the Local Development Agency Monika Zając Director of the Science and Technology Park in Sosnowiec Opening speech: Arkadiusz Zalewski President of the Board of Business Service Sp. z o.o. / expert for innovations and intellectual capital 26 ceнтября 2012 г среда ТEMATИЧЕСКАЯ CECCИЯ Сосновецкий научно технологический парк 9:30 15:30 Инновационные стратегии. Каким способом стать интеллигентной организацией альтернатива или необходимость? 9:30 10:00 Регистрация участников 10:00 11:00 Торжественное открытие: Казимеж Гурски Президент г. Сосновец давид Костемпски Президент г. Щвентохловице Председатель правления GZM Гжегож Домбровски Председатель правления Агенства локального развития Моника Заёнц Директор Сосновецкого научно технологического парка Открывающее выступление Аркадиуш Залевски Председатель правления Business Service Sp. z o.o. / эксперт по инновации и интеллектуальному капиталу 90

91 Intelligent organization. Evaluation and creation of intellectual capital. How can we solve the problems of enterprises in the present market reality? Case Study 11:00 a.m. 12:30 p.m. Science in business Speeches: prof. ATH Jarosław Janicki Deputy Rector fos Education and External Cooperation, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej, Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielski Białej Jacek Janiszewski, PhD Chairman of the Porgram Council of the Integration and Cooperation Association prof. ATH Janusz Juraszek Director of the Center for Innovation and Technology Transfer, University of Bielsko Biała prof. UE Andrzej Piosik Dean of the Finances and Insurance Faculty, University of Economic in Katowice Jacek Rysiński, PhD Department of Mechanical Engineering Fundamentals, University of Bielsko Biała Jarosław Sęp, PhD, prof. PRz Deputy Rector for education, Prodziekan ds. Nauki, Rzeszów University of Technology Marek Sikora, PhD Silesian University of Technology, IT Institute, ZTiPSK prof. Arqile Teta Universiteti Politeknik i Tiranes. Association of AGH Graduates Albania Themes: models of cooperation between science and business: possibilites of cooperation with technological parks, centers for innovation and technology transfer, universities, experience in business, university infrastructure for business, potential of scienctific circles, knowledge transfer, use of financial and non financial resources of universitites 12:30 p.m. 1:00 p.m. Coffee break 1:00 p.m. 2:30 p.m. Innovations in business Speeches: Marek Bigaj President of the Board of Ever Sp. z o.o. Krzysztof Cwykiel President of the Board of Soft Team Consulting Sp. z o.o. Piotr Gołda President of the Board of Apena Remont Sp. z o.o. Mariola Herman Cwykiel President of the Board of Mineral and Light Weight Aggregate Production Enterprise 91 Интелигентая организация. Измерение и создавание интеллектуального капитала. Каким способом решить проблеммы предприятий в окружающей рыночной действительности? Case Study 11:00 12:30 Наука в бизнесе Выступлениа: проф. АТХ д р Ярослав Яницки Проректор по делам науки и внешнего сотрудничества, Технично гуманистическая академия в г. Бельско Бяла д р Яцек Янишевцки dr Jacek Janiszewski Председатель Программного совета Ассоциации интеграция и сотрудничество, проф. АТН д р инж. Януш Юрачек Директор Центра инновации и трансферта технологии, Технично гуманистическая академия в г. Бельско Бяла проф. ЭУ д р Анджей Пиосик Декан Отдела финансов и страховки, Экономический университет в Катовицах д р инж. яцек Рысински Кафедра основания структуры машин, Технично гуманистическая академия в г. Бельско Бяла д р инж. Ярослав Семп Подекан по делам образования, политехнический институт в г. Жешув д р Марек Сикора dr Marek Sikora Силезский политехнический институт, Институт информатики проф. д р инж. Аркил Тета Universiteti Politeknik i Tiranes, Общество воспитанников АГХ Круг "Албания" Тематика: модели сотрудничества науки и бизнеса: возможности сотрудничества с технологическими парками, центрами инновации и трансферта технологии, ВУЗами, опыт в бизнесе, инфраструктура ВУЗа для бизнеса, потенциал научной группы, трансферт знания, пользование финансовыми и не финансовыми ресурсами ВУЗа. 12:30 13:00 Кофейный перерыв 13:00 14:30 Инновации в бизнесе Выступлениа: Марек Бигай Председатель правления Ever Sp. z o.o. Кшиштоф Цвыкиель Председатель правления

92 Krzysztof Krzanowski Director Member of the Board of Leitz Polska Sp. z o.o. Łukasz Nieradko, PhD Director of the Nanotechnology Departament, Wrocław Research Centre EIT+ Zbigniew Ryński President of the Board of Temida Sp. z o.o. Theme: enterprise management, changing market environment, effective business model, enterprise competitiveness, creation of innovations, procedure of implementation and commercialization of innovation, innovation and strategy, innovation and market success, innovation and clients needs, benchmarking of innovations, experiences ad examples of cooperation between business and science 2:30 3:00 p.m. Discussion panel / Recapitulation of the conference Presentation of certificates for companies taking part in the Evaluationion of a company s intelectual capital program 3:00 p.m. Treat Тематика: управление предприятием, изменяющеся рыночное окружение, эффективная бизнес модель, конкурентоспособность предприятия, создавание инновации, процедура внедрения и коммерциализации инновации, инновации и стратегия, инновации и рыночный успех, инновации и нужды клиентов, бенчмаркинг инновации, опыт и примеры сотрудничества мира бизнеса и науки 14:30 15:00 Дискуссионный панель / резюме конференции Moderator: Arkadiusz Zalewski President of the Board of Business Service Sp. z o.o. / expert for innovations and intellectual capital Session is organized by the City Office in Sosnowiec, company Business Service Ltd. and Chamber of Commerce and Industry in Katowice Soft Team Consulting Sp. z o.o. Пётр Голда Председатель правления Apena Remont Sp. z o.o. Мариола Херман Цвыкиель Председатель правления OOO Предприятия лёгкой и минеральной крошки Кшиштоф Кшановски Директор Член правления Leitz Polska Sp. z o.o. д р инж. Лукаш Нерадко Директор Департамента Нанотехнологии, Вроцлавский центр исследований EIT + Sp. z o.o. Збигнев Рыньски Член правления Temida Sp. z o.o. 15:00 Вручение сертификатов предприятиям, которые взяли участие в программе "Измерение и создавание интеллектуального капитала Угощение Модератор: Аркадиуш Залевски Председатель правления Service Sp. z o.o. / эксперт по инновации и интеллектуальному капиталу Сессия организована Городским управлением в Сосновце, фирмой Business Service Sp. z o.o. и Региональной экономической палатой в г. Катовицe 92

93 26 września 2012, środa SESJA TEMATYCZNA Uniwerstet Śląski w Katowicach, Rektorat, Aula K. Lepszego godz. 11: Wsparcie zwrotne dla małych i średnich firm dziś i jutro Wsparcie unijne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w tym i w przyszłym roku. Gdzie jeszcze po dotację, a gdzie po preferencyjny kredyt czy pożyczkę? Instrumenty wsparcia firm w ramach programu na rzecz konkurencyjności i innowacji. Perspektywy rozwoju akcji kredytowej dla MŚP Wiarygodność partnerów w procesie finansowania zwrotnego. Zaproszeni goście: Ilona Antoniszyn Klik Wiceminister Gospodarki Barbara Bartkowiak Prezes Funduszu Poręczeń Kredytowych POLFUND SA Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Grzegorz Piwowar Wiceprezes Bank Pekao SA Andrzej Siemaszko Dyrektor KPK Programów Badawczych UE dla MŚP Marek Szczepanik Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Waldemar Zbytek Wiceprezes Centrum Informacji Gospodarczej Sesja jest organizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIT Intrumenty Finansowe dla MŚP przy Związku Banków Polskich, Ministerstwo Gospodarki, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach 26th September 2012 Wednesday SUBJECT SESSION 26 ceнтября 2012 г среда ТEMATИЧЕСКАЯ CECCИЯ 11:00 a.m p.m. Returnable support for small and medium size enterprises today and tomorrow 11: Возвратная поддержка для малых и средних предприятий сегодня и завтра University of Silesia, Rectors Office, K. Lepszy Auditorium EU support for micro, small and medium size enterprises, including this and next year Where else for subsidy and where for a preferential credit or loan? Support instruments for companies within the framework of a program for competitiveness and innovation Prospects of the development of a credit action for SME Credibility of partners in the process of returnable financing. Invited guests: Ilona Antoniszyn Klik Deputy Miniser of Economy 93 Силезский университет в г. Катовице, Ректорат, Аудитория К. Лепшего Поддержа ЕС для микро, малых и средних предпринимателей, в этом и следующем годы Куда ещё обратиться за дотацией, а куда за преференциальным кредитом или ссудой? Инструменты поддержки предпиятий в рамках программы в пользу конкурентоспособности и инновации Перспектива развития кредитной акции для МСП Достоверность партнёров в процессе возвратного финансирования Приглашенные эксперты: Илёна Антохишин Клик Вице министр экономики

94 Barbara Bartkowiak President of the Credit Guarantee Fund POLFUND SA Krzysztof Pietraszkiewicz President of the Polish Banking Association Grzegorz Piwowar Vice President of the Bank Pekao SA Andrzej Siemaszko Director of the National Contact Point s EU Research Programs for SME Marek Szczepanik Deputy President of the Polish Agency for Enterprise Development Waldemar Zbytek Vice President of the Economic Information Center Session is organized by the National Contact Point of the CIT Program Financial Instruments for SME of the Polish Banking Association, Ministry of Economy, Polish Agency for Enterprise Development and Chamber of Commerce and Industry in Katowice Барбара Бартковяк Председатель Фонда кредитных поручительств POLFUND SA Кшиштоф Петрашкевич Председатель Общества польских банков Гжегож Пивовар Вицепредседатель правления Банка Pekao S.A Анджей Семашко Директор KPK Исследовательных программ ЕС для МСП Марек Щепаник Заместитель председателя Польского агентства развития предпринимательства Вальдемар Збытек Вице председатель Центра экономической информации Сессия организована Национальным пунктом порграммы ЦИТ финансовые инструменты для МСП при Обществе польских банков, Министерством экономики, Польским агентством развития предпринимательства и Региональной экономической палатой в Катовицах 94

95 27 września czwartek 27 września 2012, czwartek SESJA TEMATYCZNA Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sala Sejmu Śląskiego Organizatorzy: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Zarząd Główny w Katowicach, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach godz. 11:00 15:30 Sesja Plenarna: Małe i średnie przedsiębiorstwa w otoczeniu polskiego górnictwa Kształtowanie zrównoważonych relacji górnictwa z jego otoczeniem biznesowym i naukowym: Czy i w jakim zakresie MSP jest postrzegane jako znaczący partner wspomagający polskie górnictwo? Rola górnictwa w podnoszeniu standardów jakości świadczonych usług i dostaw przez MSP. Jak proces restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego wspiera rozwój MSP, czy stanowi szansę czy zagrożenie? Jak osiągnięcia nauki w dziedzinie górnictwa i geologii wpływają na innowacyjność technologii w MSP? Jak innowacyjność MSP wspiera górnictwo a jak górnictwo wpływa na zwiększenie udziału firm o wysokiej innowacyjności w ogólnej liczbie małych i średnich firm działających w jego otoczeniu? Wpływ zatrudnienia firm zewnętrznych na bezpieczeństwo pracy w zakładach górniczych: Poprawa bezpieczeństwo pracy w zakładach górniczych a podmioty zewnętrzne. Wykorzystanie innowacyjności technologii i elastyczności MSP w rozwoju nowoczesnego i bezpiecznego górnictwa. Czy dla przedsiębiorstw górniczych przy pracach specjalistycznych lepiej zatrudniać firmy zewnętrzne czy budować własne zaplecze? Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na bazie majątku likwidowanych kopalń. Zaproszeni eksperci: Krzysztof Brejdak Wiceprezes Zarządu Kompanii Węglowej S.A. Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński Dyrektor Naczelny Głównego Instytutu Górniczego, Marek Górecki Wiceprezes Zarządu Minowa Ekochem S.A. Prof. dr hab. Jan Klimek Prezes Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, Zastęcca Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Przewodniczący Rady Nadzorczej Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Piotr Litwa Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Moderator: prof. dr hab. inż. Wiesław Blashke Prezes Stowarzyszenia Inżynierów I Techników Górnictwa Kreowanie warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej elementem rozwoju regionalnego: Górnictwo szansą czy problemem dla gmin górniczych?. Kierunki działań na rzecz kreowania warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych oraz gospodarka odpadami pogórniczymi szansą rozwoju gmin i MSP. Stan polskiego górnictwa kluczowym wyznacznikiem strategii rozwoju firm około górniczych. Zaproszeni eksperci: Grażyna Dziedzic Prezydent Miasta Ruda Śląska, Zygmunt Folta Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Włodzimierz Gradoń Prezes Zarządu WIK Sp. z o.o. w Rybniku, Tadeusz Koperski Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny HALDEX S.A. w Katowicach Marek Tokarz Prezes Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dariusz Trzcionka Prezes Związku Zawodowego KADRA Moderator: Piotr Antonowicz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Prezes Zarządu Rudpol Opa Sp. z o.o. 95

96 27th September 201 SUBJECT SESSION Thursday Edifice of the Silesian Voivodeship Office, Silesian Parliament Hall Organizers: Association of Mining Engineers and Technicians Board in Katowice, Chamber of Commerce and Industry in Katowice 11:00 a.m. 3:30 p.m. Plenary session: Small and medium size enterprises in the environment of Polish mining Forming balanced relations between mining and its business and scientific: Is and in what scope SME perceived as a significant partner that supports Polish mining? The role of mining in raising the quality standards of services and deliveries provided by SME? How does the restructuring process of hard coal mining industry support the development of SME, does it constitute a chance or threat? How do scientific accomplishments in the field of mining and geology influence innovation of technology in SME? How does SME s innovation support mining and how does mining influence increase of high innovation companies share in the general number of small and medium size enterprises in its environment? Influence of hiring other companies on the workplace safety in mining enterprises: Increase of workplace safety in mining enterprises and other subjects Use of innovation technologies and elasticity of SME in the development of modern and safe mining, Is it better for mining enterprises to hire other companies or build their own background for specialist works? Support of enterprise development on the basis of the property of closed down mines Invited guests: Krzysztof Brejdak Vice President of the Board of Kompania Węglowa S.A. Prof. eng. Józef Dubiński Chief Executive of the Central Mining Institute Marek Górecki Vice President of the Board of Minowa Ekochem S.A. 27 ceнтября 2012 г. четверг ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ Здание Силезского воеводского учреждения, Зал Силезского сеймa Организатор: Oбщество инженерoв и техников горнoй промышленности Главнoe Правление в Kaтовицах, Региональная экономическая палата в г. Катовицe 11:00 15:30 Панельная cессия: Mалыe и средниe предприятия в окружении польской горнoй промышленности Формирование сбалансированных отношений горнoй промышленности с её научнoй средой и бизнес cpeдой: Воспринимается ли MCП и в каком объеме, как значительный партнёр, помогающий польской горнoй промышленности? Poль горнoй промышленности в повышении стандартoв услуг и поставoк, оказываемых MCП Kaк процесс реструктуризации ceктора горнoй промышленности каменнoго угля поддерживаeт развитие MCП, это шанс или yгроза? Kaк достижения науки в области горнoй промышленности и геологии влияют на инновациoнность технологии в MCП? Kaк инновациoнность MCП поддерживаeт горную промышленность, a как горнaя промышленность влияeт на повышeниe участия высокo инновациoнных фирм в общем количествe малыx и средниx предприятий, действyющих в её окружении? Влияние работы внешних предприятий на безопасность работы в горных предприятиях: Улучшение безопасности работы в горных предприятиях и внешние субъекты Использование инновациoнных технологий и эластичности MCП в развитии современнoй и безопаснoй горнoй промышленности Лучше ли для горных предприятий, при специализированных paботах, привлекать внешние фирмы или строить собственнyю базy? Поддержка развития предпринимательства на основе имущества ликвидированных шахт 96

97 Приглашенные эксперты: Кшиштоф Брейдак Вице председатель правления Kompaniа Węglowа S.A. проф. д р инж. Юзеф Дубински Главный директор Горного института, Марек Гурецки Вице председатель правления Minowa Ekochem S.A. проф. д р Ян Климэк Председатель Ремесленной палаты малых и средних предприятий в Катовицах, Заместитель Moderator: prof. eng. Wiesław Blashke President of the председателя Общества польского ремесла, Association of Mining Engineers and Technicians Председатель Контрольного совета Katowicki Holding Węglowy S.A. Пётр Литва Председатель Высшего горного Creating the conditions of taking up and running учреждения business activities as an element of regional development: Модератор: проф. д р инж. Веслав Блашке Mining a chance or a problem for mining Председатель Ассоциации инженеров и техников communes? Directions of development for creating conditions горной промышленности for taking up and running business activities Создание условий предпринятия и ведения Management of post industrial areas and хозяйственнoй деятельности, как элемент post mining waste disposal as a chance for the регионального развития: development of communes and SME Горная промышленность шанс или проблема State of Polish mining as a key determinant of the для шахтёрских гмин? strategy for the development of mining Направления действий в пользу создавания environment companies условий для предпринятия и выполнения хозяйственной деятельности. Invited guests: Благоустроиство послепромышленных Grażyna Dziedzic Mayor of Ruda Śląska территорий и распоряжение горными Zygmunt Folta Chamber of Commerce and отбросами, как шанс для развития гмин и МСП Industry in Katowice Состояние польской горнoй промышленности, Włodzimierz Gradoń President of the Board of как основнoй oпределитель стратегии развития WIK Sp. z o.o. in Rybnik предприятий, связанных с горной Tadeusz Koperski President of the Board промышленностью Chief Executive of HALDEX S.A. in Katowice Marek Tokarz President of the Board of Mine Приглашенные эксперты: Restructuring Company Гражина Дзедзиц Президент ф. Руда Щлёнска Dariusz Trzcionka President of the KADRA Зигмунт Фольта Региональная экономическая Trade Union палата в Катовицах Влодзимеж Градонь Председатель правления Moderator: Piotr Antonowicz Association of Mining WIK Sp. z o.o. в Рыбнике Engineers and Technicians, President of the Board of Тадеуш Коперски Председатель правления Rudpol Opa Sp. z o.o. Главный директор HALDEX S.A. в Катовицах Марек Токаж Председатель правления АО Компании реструктуризации шахт Дариуш Тщёнка Председатель Профсоюза KADRA Prof. Jan Klimek President of the Chamber of Craft and Small and Medium Entrepreneurship in Katowice, Deputy President of the Polish Craft Association, Chairman of the Board of Supervisors of the Katowicki Holding Węglowy S.A. Piotr Litwa President of the State Mining Authority Модератор: Пётр Антонович Ассоциация инженеров и техников горной промышленности, Председатель правления Rudpol Opa Sp. z o.o. 97

98 27 września 2012, czwartek SESJA TEMATYCZNA Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sala Szara Organizatorzy: Marszałek Województwa Opolskiego, Prezydent Miasta Opola, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarczego, Opolska Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Przerwa kawowa godz. 11:00 13:00 Sesja panelowa: Możliwości inwestycyjne dla MŚP w specjalnych strefach ekonomicznych Zasady i warunki inwestowania w specjalnych strefach ekonomicznych Oferta inwestycyjna Miasta Opola i województwa opolskiego Przykłady dobrych praktyk MŚP działających i planujących inwestycje na obszarach specjalnych stref ekonomicznych Zaproszeni eksperci: Henryk Galwas Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej Józef Sebesta Marszałek Województwa Opolskiego Urszula Solińska Marek Prezes Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park Sp. z o.o. Arkadiusz Tkocz Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Arkadiusz Wiśniewski Wiceprezydent Miasta Opola Piotr Wojaczek Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Ryszard Zembaczyński Prezydent Miasta Opola Moderator: Sławomir Janecki Kierownik Opolskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki godz. 13:00 13:30 Przerwa kawowa godz. 13:30 15:30 Sesja panelowa: Wsparcie eksportowe MŚP na rynkach zagranicznych działalność Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów poddziałanie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Praktyczne aspekty funkcjonowania COIE WPHI MŚP Zasady i warunki działania na wybranych rynkach zagranicznych Rosja Zaproszeni eksperci: Klaudia Bąk Specjalista Opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Renata Iwaniuk Naczelnik Wydziału Wspierania Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów Ministerstwo Gospodarki Arkadiusz Tkocz Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Marek Ociepka Radca Minister Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Moskwie, Ambasada RP w Rosji Andrzej Szteliga Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Moderator: Sławomir Janecki Kierownik Opolskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera godz. 15:30 Lunch 98

99 27th September 2012 SUBJECT SESSION Thursday Edifice of the Silesian Voivodeship Office, Grey Room Organizers: Marshal of the Opole Voivodeship, Mayor of Opole City, Opolskie Centre for Economy Development, Chamber of Commerce and Industry in Opole and Chamber of Commerce and Industry in Katowice Coffee break 11:00 a.m. 1:00 p.m. Panel session: Investment possibilities for SME in special economic zones Здание Силезского воеводского учреждения, Серый зал Организаторы: Маршал Опольского воеводства, Президент г. Ополе, Опольский центр экономического развития, Опольская экономическая палата, Региональная экономическая палата в Катовицах Перерыв на кофе 11:00 13:00 Панельная cессия: Инвестиционные возможности для МСП в специальных экономических зонах Rules and conditions of investing in special economic zones Investment offer of Opole City and Opolskie Voivodehsip Examples of good practices SME which operate and plan to invest in the areas of special economic zones Invited experts: Henryk Galwas President of the Board of the Chamber of Commerce and Industry in Opole Józef Sebesta Marshal of the Opole Voivodeship Urszula Solińska Marek President of the Board of the Wałbrzych Special Economic Zone "INVEST PARK" Arkadiusz Tkocz Director of the Opolskie Centre for Economy Development Arkadiusz Wiśniewski Vice President of Opole City Piotr Wojaczek President of the Board of the Katowice Special Economic Zone Ryszard Zembaczyński Mayor of Opole City Moderator: Sławomir Janecki Head of the Opole Investor and Exporter Service Centre, Opolskie Centre for Economy Development 1:00 1:30 p.m. Coffee break 99 7 ceнтября 2012 г. четверг ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ Правила и условия инвестирования в специальных экономических зонах Инвестиционная оферта г. Ополе и опольского воеводства Примеры хороших практик МСП действующие и планирующие инвестиции на территориях специальных экономических зон Приглашенные эксперты: Хенрык Гальвас Председатель правления Опольской экономической палаты Юзеф Себеста Маршал Опольского воеводства Уршуля Солиньска Марек Председатель правления Валбжиской Специальной экономической зоны Invest Park Sp. z o.o. Аркадиуш Ткоч Директор Опольского центра розвити я экономики Аркадиуш Вищневски Вице президент г. Ополе Пётр Воячек Председатель правления Катовицкой Специальной экономической зоны Рышард Зембачински Президент г. Ополе Модератор: Славомир Янецки Начальник Опольского центра обслуживания инвестора и экспортёра, Опольский центр развития экономики Перерыв на кофе

100 1:30 3:30 p.m. Panel session: Export support for SME on foreign markets activities of Investor and Exporter Service Centres and Trade and Investment Promotion Sections Network of the Investor and Exporter Service Centres submeasure Operational Programme Innovative Economy Practical aspects of functioning of COIE TIPS SME Rules and conditions of operating on selected foreign markets Russia Invited experts: Klaudia Bąk Specialist of the Investor and Exporter Service Centre Renata Iwaniuk Chief of the Department of Support for Investor and Exporter Service Centres of the Ministry of Economy Arkadiusz Tkocz Director of the Opolskie Centre for Economy Development Marek Ociepka Counselor Minister of the Trade and Investment Promotion Section in Moscow, Polish Embassy in Russia Andrzej Szteliga Plenipotentiary of Marshal of the Silesian Voivodeship for the Investor and Exporter Service Centre Moderator: Sławomir Janecki Head of the Opole Investor and Exporter Service Centre 3:30 p.m. Lunch 13:30 15:30 Панельная сессия: Экспортная поддержка МСП на внешних рынках деятельность Центров обслуживания инвесторов и экспортёров и Отделов содействия торговле и инвестициям Сеть центров обслуживания инвесторов и экспортёров поддействие Оперативная программа инновационная экономика Практические аспекты функционирования COIE ОЦТИ МСП Правила и условия действия на избранных внешних рынках Россия Приглашенные эксперты: Клаудия Бонк Специалист Опольского центра обслуживания инвестора и экспортёра Рената Иванюк Начальник Отдела поддержки центров обслуживания инвестора и экспортёра Министерства экономики Аркадиуш Ткоч Директор Опольского центра розвития экономики Марек Очепка Советник Министр Отдела содействия торговле и инвестициям в Москве, Посольство РП в России Анджей Штелига Уполномоченный Маршала Силезского воеводства по Центру обслуживания инвестора и экспортёра Модератор: Славомир Янецки Начальник Опольского центра обслуживания инвестора и экспортёра 15:30 Обед 100

101 27 września 2012, czwartek SESJA TEMATYCZNA Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Sala Błękitna godz. 11:00 13:00 Sesja panelowa: Upadłość przedsiębiorcy szansa czy zagrożenie dla jego otoczenia biznesowego? Upadłość jako istotny element gospodarki wolnorynkowej pomagający zachować konkurencję. Dwa rodzaje upadłości różne skutki dla przedsiębiorcy i jego partnerów biznesowych. Czy zwiększona ilość upadłości zwiastuje kryzys i problemy przedsiębiorców z płynnością finansową. Bodźce ze strony państwa a ilość upadłości. Upadłość szansą na restrukturyzację przedsiębiorcy i jego ponowny powrót na rynek. Upadłość układowa jako forma porozumienia z wierzycielami pozwalająca na przetrwanie na rynku. Dobre i złe praktyki związane z upadłościami przedsiębiorców. Fala upadłości w sektorze budownictwa a polityka w zakresie zamówień publicznych. Fala upadłości w sektorze turystyki jako efekt nieuczciwej konkurencji i gospodarki nieformalnej ( szarej strefy ). Sposoby ochrony klienta (turysty) przed konsekwencjami niewypłacalności lub upadłości touroperatora. Zaproszeni eksperci: Franciszek Buszka Prezes Izby Budownictwa lub/oraz Radca Prawny Izby Budownictwa Olgierd Dziekoński Minister z Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Hura radca prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adam Matusiewicz Marszałek Województwa Śląskiego Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego Przedstawiciel Branży Turystycznej lub/oraz Radca Prawny Izb Turystycznych Moderator: dr hab. Rafał Adamus prof. Uniwersytetu Opolskiego, Radca Prawny, specjalista z zakresu prawa upadłościowego, autor wielu publikacji z tej dziedziny 27th September 2012 SUBJECT SESSION Thursday 27 ceнтября 2012 г. четверг ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ Marshal s Office of the Silesian Voivodeship, Blue Управление Маршала силезского воеводства, Room Голубой зал 11:00 a.m. 1:00 p.m. Panel session: Entrepreneur s insolvency a chance or threat for his/her business environment? Панельная cессия: Несостоятельность предпринимателя шанс или угроза для его бизнес окружения? Insolvency as a crucial element of the free market economy, which helps maintaining competitiveness Two kinds of insolvency various effects for entrepreneurs and their business partners Does an increased number of insolvencies Несостоятельность, как существенный элемент свободной экономики, помагающий сохранить конкурентоспособность Два вида несостоятельности разные эффекты для предпринимателя и его бизнес партнёров Возвещает ли увеличенное количество

102 foreshadow a crisis and entrepreneurs problems with liquidity? Impulses from the state and the number of insolvencies Insolvency as a chance for entrepreneur s restructuring and a comeback on the market Allied insolvency as a form of communicating with creditors, which allows surviving on the market Good and bad practices connected with entrepreneurs insolvencies Wave of insolvencies in the building industry and the Policy in the field of public orders Wave of insolvencies in tourism as an effect of unfair competitiveness and informal economy ( grey zone ). Means of protecting a client (tourist) against the results of insolvency or bankruptcy of a tour operator Invited experts: Franciszek Buszka President of the Chamber of Building Industry or/and Legal Adviser of the Chamber of Building Industry Olgierd Dziekoński Minister in the Chancellery of the President of the Republic of Poland Dariusz Hura Legal Adviser, Managing Associate in Izabella Żyglicka and Partners Attorneys at Law & Legal Counsels Limited Partnership Adam Matusiewicz MarshalMałopolskie Voivodeship Adam Struzik Marshal of the Mazowieckie Voivodeship Marek Woźniak Marshal of the Wielkopolskie Voivodeship Representative of Tourism or/and Legal Adviser of Tourism Chambers Moderator: Rafał Adamus, PhD prof. of the University of Opole, legal adviser, specialist in the field of insolvency law, author of numerous publications in this subject банкротств кризис и проблемы предпринимателей с ликвидностью Стимулы со стороны государства и количество несостоятельности Несостоятельность, как шанс на реструктуризацию предпринимателя и его повторное Возвращение на рынок Системная несостоятельность, как форма соглашения с кредиторами, позваляющая уцелеть на рынке Хорошие и плохие практики, связанные с несостоятельностью предпринимателей Волна несостоятельности в секторе строительства и политика в области соцзаказов Волна несостоятельности в секторе туризма, как эффект нечестной конкуренции и неформальной экономики ("серая зона") Способы защиты клиента (туриста) от неплатежеспособности или несостоятельности туроператора Приглашенные эксперты: Франчишек Бушка Председатель Палаты строительствa или/и Юридический советник Палаты строительствa Ольгерд Дзеконьски Министр в Канцелярии Президента РП Дариуш Хура Юридический советник, Управляющий компаньон в Канторе Адвокаты и юридические советники Коммандитное товарищество Изабелла Жиглицка и сотрудники Адам Матущевич Маршал Силезского воеводства Марек Сова Маршал Малопольского воеводства Адам Струзик Маршал Мазовецкого воеводства Марек Возняк Маршал Велькопольского воеводства Представитель Туристической отрасли или/и Юридический советник Туристических палат Moдератор: д р Рафал Адамус проф. Опольского университета, Юридический советник, специалист по делам несостоятельного права, автор многих публикации из этой области 102

103 27 września 2012, czwartek SESJE TEMATYCZNE Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Godz Seminarium Informacyjne w ramach kampanii We Mean Business Krajowy Dzień Informacyjny realizowany przez Operatora P.A.U. Education z inicjatywy Komisji Europejskiej oraz Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach Jakie są korzyści dla pracodawców z przyjęcia stażystów programów Leonardo da Vinci oraz Erasmus? Jak zwiększyć kwalifikacje zawodowe pracowników? Przedstawienie dobrych praktyk Dyskusja na temat założeń programu Erasmus dla Wszystkich Biuro Centrum Warsztaty organizowane przez TŰV NORD Polska Sp. z o.o. i Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach Godz Warsztat:UNIWERSALNA KONCEPCJA ZARZĄDZANIA czyli dlaczego mali nie chcą urosnąć? Rola lidera w MŚP Proaktywność zarządzania przykładowe narzędzia dla podejmowania właściwych decyzji Symulacja biznesowa ukazująca strategiczny wymiar zarządzania Od jednostki do zespołu ewolucja w MŚP Pozapłacowe motywowanie pracowników 5 poziomów delegowania zadań w MŚP Stan prawny i ujęcie normatywne Odpowiedzialność właścicieli i szefów MŚP Studium przypadku Godz Warsztat: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W MŚP Godz Warsztat: BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W MŚP 27th September 2012 SUBJECT SESSION Thursday 27 ceнтября 2012 г. четверг ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ Chamber of Commerce and Industry in Katowice Региональная экономическая палата в Катовицax 9:30 a.m. Informational meeting within the framework of 9.30 the campaign We Mean Business National Информационный семинар в рамках кампании Information Day executed by the operator We Mean Business Национальный P.A.U. Education on the initiative of the European информационный день реализован Commission Оператором P.A.U. Education по инициативе What benefits may an employer derive from Европейской комиссии и Региональной admitting trainees included in the Leonardo da экономической палаты в г. Катовицe 103 Vinci or Erasmus programs? How to increase employees professional qualifications? Presentation of good practices Discussion on the assumptions of the Erasmus program for Everyone Какую пользу приносит работодателям принятие стажёров программ Леонардо да Винчи и Эразмус? Каким образом повысить профессиональные квалификации работников? Представление хороших практик

104 Centre Office Workshops organized by TŰV NORD Polska Sp. z o.o. and Chamber of Commerce and Industry in Katowice 9.00 a.m. Workshop: UNIVERSAL MANAGEMENT CONCEPT why do small do not want to grow? Role of a leader in SME Proactive attitude of management examples of instruments which help to make right decisions Business simulation presenting a strategic dimension of management a.m. Workshop: HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN SME From a unit to a team evolution in SME Motivation of employees by other means than salaries 5 levels of assigning tasks in SME Legal state and normative apprehension Responsibility of SME owners and managers Case study 2.00 p.m. Workshop: SECURITY OF INFORMATION IN SME Дискуссия на тему предпосылок программы Эразмус для Всех Бюро центр Cеминары организованы TŰV NORD Polska Sp. z o.o. и Региональной экономической палатой в г. Катовицe 9.00 Семинар: УHИВЕРСАЛЬНАЯ KOHЦЕПЦИЯ MEHEДЖМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ почему малые предприятия не хотят вырасти? Poль лидера в МСП Проактивность управления примеры инстументoв для принятия правильных решений Бизнес cимуляция, которая показываeт стратегический размер управления Семинар: УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В МСП Oт eдиницы до коллективa эволюция в МСП Мотивирование работникoв другими способами, кроме зарплаты. 5 уровней делегирования задач в МСП Семинар: БEЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ В МСП Правовоe cостояние и нормативнaя трактовка Ответственность владельцев и начальникoв МСП Исследования частного cлучая 104

105 SESJE DODATKOWE 25 września 2012 wtorek Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji sale dydaktyczne godz Otwarte doradztwo podatkowe Dyżury doradców podatkowych rekomendowanych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych Oddział Śląski ADDITIONAL SESSIONS ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕССИИ 25th September 2012 Tuesday 25 ceнтября 2012 г. вторник 2.00 p.m p.m. Open tax consulting Открытый налоговый консалтинг University of Silesia in Katowice, Faculty of Law and Administration, didactic rooms Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации, Дидактические залы Duties of tax consultants recommended by the National Дежурство налоговых консультантов рекомендованых Национальной палатой налоговых Chamber of Tax Advisers Silesian Branch консультантов Силезское отделение 25 września 2012 wtorek NBP O/Katowice, sala konferencyjna godz Okrągły stół Forum Młodych debata na temat systemu praktyk studenckich w Polsce Zaproszeni eksperci: prof. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Jerzy Buzek Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Wiesław Banyś Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Leszek Żabiński JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. Andrzej Karbownik JM Rektor Politechniki Śląskiej Robert Gwiazdowski Prezydent Centrum im. A. Smitha w Warszawie Marek Goliszewski Prezes Business Centre Club Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Henryka Bochniarz Prezydent PKPP Lewiatan 105

106 Andrzej Malinowski Prezydent Pracodawców RP Andrzej Klesyk Prezes PZU S.A. Janusz Filipiak Prezes Comarch S.A. Dariusz Żuk Prezes Polski Przedsiębiorczej i Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Tomasz Bratek Dyrektor Programu Młodzież w działaniu, Zastępca Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Jerzy Kędziora Przewodniczący Ogólnopolskiego Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie Paweł Dobrowolski Prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) Dominika Kita Przewodnicząca Parlamentu Studentów RP Izabela Jędrecka Przewodnicząca Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) Tomasz Zjawiony Prezes Zarządu EC Budownictwo Sp. z o.o., Prokurent i Dyrektor Handlowy Ekośrodowisko Sp. z o.o., Wiceprezes RIG w Katowicach Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Wydarzenie organizowane przez Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach 25th September 2012 Tuesday NBP Katowice, conference room 3:30 p.m. 4:30 p.m. Round table of the Youth Forum debate on the practical skills of university graduates in Poland Invited experts: prof. Barbara Kudrycka Minister of Science and Higher Education prof. Jerzy Buzek Member of the European Parliament prof. Wiesław Banyś Chairman of the Conference of Academic Rectors of Polish Schools, HM Rector of the University of Silesia prof. Leszek Żabiński HM Rector of the University of Economics in Katowice prof. Andrzej Karbownik HM Rector of the Silesian University of Technology Robert Gwiazdowski President of the Adam Smith Center in Warsaw Marek Goliszewski President of the Business Centre Club Andrzej Arendarski President of the Polish Chamber of Commerce Henryka Bochniarz President of the PKPP Lewiatan Andrzej Malinowski President of the Pracodawcy RP Andrzej Klesyk President of PZU S.A. Janusz Filipiak President of Comarch S.A. Dariusz Żuk President of the Enterprising Poland and Academic Enetrprise Incubators Tomasz Bratek Director of the Youth in action 25 ceнтября 2012 г. вторник NBP отделение в Катовицах, Конференционный зал Круглый стол Форума молодых Дебаты на тему практическиx навыков выпускникoв ВУЗoв в Польше Приглашенные гости: проф. Барбара Кудрыцка Министер науки и высшего образования проф. Ежи Бузек Депутат Европейского парламента проф. Веслав Баныщ Предсетатель конфедерации ректоров польских академических школ, Ректор Силезского университета проф. Лешек Жабински Ректор Экономического университета в Катовицах проф. Анджей Карбовник Ректор Силезского политехнического института Роберт Гвяздовски Президент Центра им. А. Смита в Варшаве Марек Голишевски п Председатель Business Centre Club Анджей Арендарски Председатель Национальной экономической палаты Хенрыка Бохняж Президент PKPP Lewiatan Анджей Малиновски Президент Работодателей РП Анджей Клесык Председатель PZU S.A. Януш Филипяк Председатель Comarch S.A. 106

107 Program, Deputy Director General of the Foundation for the Development of the Education System Jerzy Kędziora Chairman of the All Poland Convent of Directors of District Labor Office, Director of the District Labor Office in Chorzów Paweł Dobrowolski President of the Civic Development Forum (FOR) Dominika Kita Chairman of the Parliament of Students of the Republic of Poland Izabela Jędrecka Chairman of the Board of the National Independent Union of Students Tomasz Zjawiony President of the Board of EC Budownictwo Sp. z o.o., Proxy and Commercial Director of Ekośrodowisko Sp. z o.o., Vice president of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice Tadeusz Donocik, President of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice Event organized by the Youth Forum of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice Дариуш Жак Председатель предпринимательской Польши и Академических инкубаторов предпринимательства Томаш Братек Директор Программы Молодёжь в действии, Заместитель генерального директора Фонда развития системы образования Ежи Кэндзёра Председатель Общепольского конвента директоров повятовых учреждений труда, Директор Повятового учреждения труда в г. Хожув Павел Добровольски Председатель гражданского форума развития (FOR) Доминка Кита Председатель Парламента студентов РП Изабела Ендрецка Председатель правления Национального независимого общества студентов (NZS) Томаш Зявёны Председатель правления EC Budownictwo Sp. z o.o., Прокурист и Коммерческий директор Ekośrodowisko Sp. z o.o., Вицец председатель Региональной экономической палаты в Катовицах Тадеуш Доночик Председатель Региональной экономической палаты в Катовицах Meрoприятиe организованы Форумoм молодых Региональной экономической палаты в г. Катовицe 25 września 2012 wtorek Euro Centrum godz Posiedzenie Rady Samorządowych Funduszy Pożyczkowych SAMORZĄDOWA POLSKA 25th September 2012 Tuesday Euro Centrum 5.00 p.m. Meeting of the Council of the Self Government Loan Funds SELF GOVERNMENT POLAND ceнтября 2012 г. вторник Eвро центр Заседание совета Ссудных фoндoв самоуправлений CAMOУПРАВЛЯЮЩАЯ ПОЛЬША

108 26 września 2012 środa Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji sale dydaktyczne godz Sale dydaktyczne Giełda Informacyjno kooperacyjna z udziałem Radców Handlowych Ambasad Polskich w Europie i w Państwach Sąsiedztwa Wschodniego oraz Ambasadorów i Radców Handlowych państw obcych w Polsce. Podczas trwania giełdy będzie można uzyskać szczegółowe informacje o warunkach i możliwościach prowadzenia działalności gospodarczej oraz o potencjale inwestycyjno gospodarczym w poszczególnych państwach UE oraz państwach Sąsiedztwa Wschodniego. 26th September 2012 Wednesday 25 ceнтября 2012 г. среда p.m. Didactic rooms Informational Cooperative Exchange with participation of Commerce Counselors of Polish Embassies in Europe and Eastern Neighborhood countries, as well as Ambassadors and Commercial Counselors of foreign Embassies in Poland Дидактические залы Информационнo кооперационнaя биржа c участием торговыx советникoв посольств Польши в Европе и странах Восточнoго Cоседствa, a также послов и торговыx советникoв других cтран в Польшe. University of Silesia in Katowice, Faculty of Law and Administration, didactic rooms The Exchange will make possible obtaining detailed information on the conditions and possibilities of conducting business as well as investment economic potential in particular EU and Eastern Neighborhood countries. Силезский университет в г. Катовице Отделение права и администрации, Дидактический зал Во время проведения биржи будет предоставлена возможность получения подробной информации на тему условий и возможностей ведения хозяйственнoй деятельности, a также инвестионно экономическoго потенциалa в отдельных странах EC и cтранах Восточнoго Cоседствa. 108

109 27 września 2012 czwartek Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Godz Seminarium Informacyjne w ramach kampanii We Mean Business Krajowy Dzień Informacyjny realizowany przez Operatora P.A.U. Education z inicjatywy Komisji Europejskiej oraz Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach Jakie są korzyści dla pracodawców z przyjęcia stażystów programów Leonardo da Vinci oraz Erasmus? Jak zwiększyć kwalifikacje zawodowe pracowników? Przedstawienie dobrych praktyk Dyskusja na temat założeń programu Erasmus dla Wszystkich th September 2012 Thursday Chamber of Commerce and Industry in Katowice 9:30 a.m. Informational seminar within the framework of the campaign We Mean Business National Information Day executed by the operator P.A.U. Education on the initiative of the European Commission and the Chamber of Commerce and Industry in Katowice 109 What are the benefits for an employer from admitting trainees taking part in the Leonardo da Vinci or Erasmus programs? How to increase employees professional qualifications? Presentation of good practices Discussion on the assumptions of the program Erasmus for Everyone ceнтября 2012 г. четверг Региональная экономическая палата в Катовицax 9.30 Информационной семинар в рамках кампании We Mean Business Насиональный информационный день реализован Оператором P.A.U. Education инициативой Европейской комиссии и Региональной экономической палаты в г. Катовицe Какую пользу приносит работодателям принятие стажёров программ Леонардо да Винчи и Эразмус? Каким способом повысить профессиональные квалификации работников? Представление хороших практик Дискуссия на тему предпосылок программы Эразмус для Всех

110 KOMITET HONOROWY II EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEWODNICZĄCY MARCIN KOROLEC Minister Środowiska PROF. DR HAB. INŻ. JERZY BUZEK Poseł do Parlamentu Europejskiego BARBARA KUDRYCKA Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego WICEPRZEWODNICZĄCY JANUSZ LEWANDOWSKI Komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i programowania finansowego OLGIERD DZIEKOŃSKI Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP WALDEMAR PAWLAK Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki JANUSZ STEINHOFF Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach ANDRZEJ MALINOWSKI Prezydent Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej CZŁONKOWIE KOMITETU HONOROWEGO MAREK BELKA Prezes Narodowego Banku Polskiego JAN KRZYSZTOF BIELECKI Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów ELŻBIETA BIEŃKOWSKA Senator RP, Minister Rozwoju Regionalnego MICHAŁ BONI Minister ds. Cyfryzacji i Administracji MAŁGORZATA HANDZLIK Poseł do Parlamentu Europejskiego DANUTA HÜBNER Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego PROF. DR HAB. MICHAŁ KLEIBER Prezes Polskiej Akademii Nauk ZYGMUNT ŁUKASZCZYK Wojewoda Śląski ADAM MATUSIEWICZ Marszałek Województwa Śląskiego JERZY MILLER Wojewoda Małopolski STAFFAN NILSSON Prezes Europejskiego Komitetu Społeczno Ekonomicznego JAN OLBRYCHT Poseł do Parlamentu Europejskiego JACEK ROSTOWSKI Minister Finansów JÓZEF SEBESTA Marszałek Województwa Opolskiego MAREK SOWA Marszałek Województwa Małopolskiego NATALIA SZCZUCKA Dyrektor Regionalnego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce KRYSTYNA SZUMILAS Minister Edukacji Narodowej ANTONIO TAJANI Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości RYSZARD WILCZYŃSKI Wojewoda Opolski

111 RADA PROGRAMOWA II EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEWODNICZĄCY JANUSZ STEINHOFF Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach WICEPRZEWODNICZĄCY ANDRZEJ ARENDARSKI Prezes Krajowej Izby Gospodarczej JERZY BARTNIK Prezes Związku Rzemiosła Polskiego HENRYKA BOCHNIARZ Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan MAREK GOLISZEWSKI Prezes Business Centre Club BOŻENA LUBLIŃSKA KASPRZAK Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości SEKRETARZ TADEUSZ DONOCIK Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ PROF. DR HAB. WIESŁAW BANYŚ Rektor Uniwersytetu Śląskiego PROF. DR HAB. INŻ. RYSZARD BARCIK Rektor Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku Białej MIECZYSŁAW BARAŃSKI Konsul Honorowy Słowenii, Prezes Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów MIECZYSŁAW BĄK Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Fundacji Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym ZBIGNIEW BEREZA Dyrektor Centrum Informacji, Monitoringu, Szkoleń i Wydawnictw Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód ANDRZEJ JACEK BLIKLE Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych HERBERT LEOPOLD GABRYŚ Przewodniczący Komitetu ds. Pakietu Energetyczno Klimatycznego KIG HENRYK GRZONKA Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny Polskiego Radia Katowice RADOSŁAW GUMUŁKA Prezes Zarządu Kancelarii Prawa Finansowego Sp. z o.o. JACEK JANISZEWSKI Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca JERZY JĘDRZEJEWSKI I Radca Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu TERESA KAMIŃSKA Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. MIROSŁAW BOBRZYŃSKI Prezes Zarządu Euro Centrum SA PROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ KARBOWNIK Rektor Politechniki Śląskiej JÓZEF BRYLL Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód PROF. DR HAB. INŻ. JAN KAZIOR Prorektor Politechniki Krakowskiej ds. nauki PROF. DR HAB. KRYSTYNA CZAJA Rektor Uniwersytetu Opolskiego PROF. DR HAB. STANISŁAW KISTRYN Prorektor Elekt Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. nauki i funduszy strukturalnych DARIUSZ DANILUK Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego PROF. DR HAB. MARIAN DUCZMAL Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu KAMIL DURCZOK Redaktor Naczelny FAKTY TVN PROF. DR HAB. ANDRZEJ KLASIK Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie JAN KLIMEK Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

112 RADA PROGRAMOWA II EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ERNST KOPP Radca Ambasady Austrii w Warszawie, Wydział Handlowy JACEK KRAWCZYK Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego PROF. DR HAB. INŻ. JAN PALARSKI Kierownik Zakładu Ekologicznych Technik Górniczych Instytutu Eksploatacji Złóż na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej PROF. DR HAB. INŻ. FLORIAN KUŹNIK Kierownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach KRZYSZTOF PIETRASZKIEWICZ Prezes Związku Banków Polskich SŁAWOMIR MAJMAN Prezes Zarządu Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA DARIUSZ PONIEWIERKA Prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA HENRI MALOSSE Przewodniczący Grypy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego PROF. DR HAB. WOJCIECH POPIOŁEK Radca Prawny A.D.P. Popiołek Adwokaci i Doradcy Spółka Komandytowa PROF. DR HAB. N. MED. EWA MAŁECKA TENDERA Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w latach ROMAN MŁODKOWSKI Dyrektor Programowy TVN CNBC Biznes JERZY NACHEL Dyrektor TVP SA Oddział w Katowicach PROF. DR HAB. ROMAN NIESTRÓJ Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ZENON NOWAK Prezes Dziennika Zachodniego MAREK OCIEPKA Radca Minister Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie JERZY OSIATYŃSKI Doradca Prezydenta RP JERZY PODSIADŁO Prezes Zarządu Węglokoks SA JACEK PROTAS Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego Prezes Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej PROF. DR HAB. JAN PYKA Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach JERZY RÓŻYŃSKI Prezes Zarządu Związku Banków Spółdzielczych JERZY SAMBORSKI Prezes Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN PROF. DR HAB. N. MED. ALEKSANDER SIEROŃ Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej ŚUM PROF. DR HAB. INŻ. JERZY SKUBIS Rektor Politechniki Opolskiej PROF. DR HAB. TADEUSZ SŁAWEK Kierownik Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego PROF. DR HAB. MAREK S. SZCZEPAŃSKI Kierownik Zakładu Socjologii Rozwoju Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego ADAM SZEJNFELD Poseł na Sejm RP JACEK ŚWIĄTEK Prezes Związku Pracodawców Polskie Szkło PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ Rektor Akademii Górniczo Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie ROMAN TRZASKALIK Prezes Zarządu Parku Naukowo Technologicznego Euro Centrum Sp. z o.o. w Katowicach WOJCIECH WAJDA Prezes Zarządu WASKO SA HENRYK WARKOCZ Prezes Zarządu TÜV NORD Polska Sp. z o.o. PIOTR WOJACZEK Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA PROF. DR HAB. INŻ. JERZY ZWOŹDZIAK Przewodniczący Komitetu ds. Współpracy Nauki i Biznesu KIG

113 KOMITET ORGANIZACYJNY II EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEWODNICZĄCY TADEUSZ DONOCIK Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach CZŁONKOWIE KOMITETU ORGANIZACJNE GO MIECZYSŁAW BARAŃSKI Prezes Izby Eksporterów i Importerów, Konsul Honorowy Słowenii MIECZYSŁAW BĄK PRZEMYSŁAW GRZYWA BOŻENA ROJEWSKA Menedżer ds. promocji Forum Młodych przy RIG w Katowicach Prezes Zarządu Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA Sekretarz Krajowej Izby Gospodarczej Prezes Izby Przemysłowo Handlowej w Tarnowskich Górach Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych dziennikarz TVP Katowice MAREK KŁOCZKO MIECZYSŁAW TADEUSZ KOCZKOWSKI KLAUDIUSZ SIWIEC ADAM SOJKA ALEKSANDER STUGLIK ANDRZEJ KONIECZNY Radca Prawny, Partner Zarządzający KBZ Żuradzka & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp. K. MARIUSZ LANG Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku Białej Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego SA JANUSZ TARGOSZ Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Doradca Społeczny Prezesa RIG w Katowicach Wiceprezes RIG w Katowicach Prezes Zarządu EURO CENTRUM SA Prezes Zarządu Regionalnej Izby Handlowo Przemysłowej w Częstochowie Wiceprezes Zarządu Business Centre Club Kanclerz Loży Katowickiej Dyrektor Śląskiego Związku Gmin i Powiatów I Wiceprezes RIG w Katowicach Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Wiceprezes RIG w Katowicach, Przewodniczący Komisji Rady RIG ds. MŚP Prezes Śląskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki Prezes Zarządu Górniczej Izby Przemysłowo Handlowej dziennikarz Polskiego Radia Katowice Wiceprezes RIG w Katowicach, Prezes Delegatury w Bytomiu RIG w Katowicach Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Biznesu Prezes Zarządu Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości SA Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Prezes Zarządu InnoCo Sp. z o.o. Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej Prezes Śląskiej Izby Turystyki MIROSŁAW BOBRZYŃSKI EUGENIUSZ BUDNIOK FRANCISZEK BUSZKA GRZEGORZ CHMIELEWSKI LESZEK DZIUB ZYGMUNT FOLTA HENRYK GALWAS ZBIGNIEW MISZCZYK ROMAN TRZASKALIK FERDYNAND MORSKI MAREK MYŚLIWIEC Prezes Zarządu TÜV Nord Polska Sp. z o.o. JANUSZ OLSZOWSKI MIŁOSZ OMASTKA LUK PALMEN KRYSTYNA PAPIERNIK HENRYK WARKOCZ TADEUSZ WNUK Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa JÓZEF WYCISK EUGENIUSZ WYCISŁO ANDRZEJ ZDEBSKI Prezes Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie TOMASZ ZJAWIONY PAWEŁ PAWELEC Wiceprezes RIG w Katowicach JAN PYTEL Prezes Izby Przemysłowo Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego Prezes Delegatury RIG w Chorzowie ALEKSANDER GIERTLER Przewodniczący Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych Prezes Izby Turystyki RP Prezes Zarządu GTL SA Prezes Zarządu Parku Naukowo Technologicznego Euro Centrum Sp. z o. o ZBIGNIEW GIELECIAK Prezes Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo Handlowej w Tychach ARTUR TOMASIK ANDRZEJ ŻYLAK

114 SAMORZĄDOWA RADA PATRONACKA II EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW CZŁONKOWIE SAMORZĄDOWEJ RADY PATRONACKIEJ PAWEŁ ADAMOWICZ JACEK KRYWULT Prezydent Miasta Gdańsk Prezydent Miasta Bielsko Biała Burmistrz Czechowic Dziedzic Wójt Gminy Olsztyn MARIAN BŁACHUT RAFAŁ BRUSKI TOMASZ KUCHARSKI MIROSŁAW LENK Prezydent Miasta Bydgoszcz Prezydent Miasta Racibórz Burmistrz Szczyrku Prezydent Miasta Zawiercie WOJCIECH BYDLIŃSKI RYSZARD MACH ZDZISŁAW BYLOK JACEK MAJCHROWSKI ANDRZEJ DZIUBA MAŁGORZATA MAŃKA SZULIK ZYGMUNT FRANKIEWICZ KRZYSZTOF MATYJASZCZYK Wójt Jaworza Prezydent Miasta Tychy Prezydent Miasta Gliwice ADAM FUDALI Prezydent Miasta Krakowa Prezydent Miasta Zabrze Prezydenta Miasta Częstochowy ANDRZEJ MIKULSKI Prezydent Miasta Rybnik Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Prezydent Miasta Sosnowiec Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Prezydent Miasta Olsztyn Burmistrz Wisły KAZIMIERZ GÓRSKI PIOTR GRZYMOWICZ ZBIGNIEW PODRAZA JAN POLOCZEK MIECZYSŁAW KIECA DARIUSZ SKROBOL ŁUKASZ KOMONIEWSKI IRENEUSZ ADAM SZARZEC STANISŁAW KORFANTY MIECZYSŁAW SZCZUREK TERESA KOSMALA WOJCIECH SZCZUREK DAWID KOSTEMPSKI TADEUSZ TRUSKOLASKI ANDRZEJ KOTALA HANNA ZDANOWSKA Prezydent Miasta Wodzisław Śląski Prezydent Miasta Będzin Prezydent Miasta Piekary Śląskie Burmistrz Czeladzi Prezydent Miasta Świętochłowice Prezydent Miasta Chorzów Burmistrz Pszczyny Burmistrz Ustronia Burmistrz Cieszyna Prezydent Gdyni Prezydent Miasta Białystok Prezydent Miasta Poznania

115 Biznesowy Partner Instytucjonalny Kongresu / Congress Institutional Business Partner / Институциональный бизнес партнёр конгресса Partnerzy Samorządowi / Self Government Partners / Самоуправленческие партнёры Partnerzy Kongresu / Congress Partners / Партнёры конгресса Partnerzy Wspierający Kongresu / Congress Supporting Partners / Поддерживающие партнёры конгресса Projekt Partnerski / Partner Project / Партнёрский проект

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE PROGRAM KONFERENCJI NEUF 2013 IX Międzynarodowa Konferencja Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II KONFERENCJI PANGEA POLSKA 7-8 PAŹDZIERNIKA 2011 W WARSZAWIE

PROGRAM II KONFERENCJI PANGEA POLSKA 7-8 PAŹDZIERNIKA 2011 W WARSZAWIE Piątek, 7 października 2011 roku, Sejm RP (Sala Kolumnowa) 10.00 Wprowadzenie (moderator - Jan Jankowski) 10.10 Przywitanie gości Marta Lefik - Prezes, Pangea Polska/Pangea Alliance Andrzej Malinowski

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

płk dr Ryszard Bełdzikowski Andrzej Arendarski generał prof. Mieczysław Bieniek prof. dr hab. Jerzy Buzek dr Andrzej Byrt Tadeusz Donocik

płk dr Ryszard Bełdzikowski Andrzej Arendarski generał prof. Mieczysław Bieniek prof. dr hab. Jerzy Buzek dr Andrzej Byrt Tadeusz Donocik Andrzej Arendarski Wieloletni Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, polityk i działacz samorządu gospodarczego, b. poseł na Sejm, minister w rządzie Hanny Suchockiej płk dr Ryszard Bełdzikowski b. szef Wywiadu

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już we wrześniu w Katowicach!

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już we wrześniu w Katowicach! Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już we wrześniu w Katowicach! Zapraszamy do udziału w jednym z największych spotkań sektora MŚP w Europie Środkowo Wschodniej! W Katowicach w dniach

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP 8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9.15 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE Adam Maciejewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 9.30 KEYNOTE SPEAKER Jan Mroczka, Prezes Zarządu,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Prosimy kliknąć poniższy link, jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem newslettera:

Prosimy kliknąć poniższy link, jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem newslettera: NEWSLETTER ZPPS nr 4 z dn. 27.07.2012r. Szanowni Państwo, szanując Państwa prywatność oraz mając na uwadze przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwracam się z zapytaniem o możliwość

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Termin: 31 marca 2010, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ Prowadzenie: dr Maciej Kozakiewicz

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

VII KONGRES REGIONÓW WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW

VII KONGRES REGIONÓW WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW VII KONGRES REGIONÓW 26-27 WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW Agenda 12:00 12:05 12:05 12:08 12:09 12:10 12:10 12:20 Rozpoczęcie konferencji prasowej. Roman Młodkowski, Dyrektor Programowy VII Kongresu Regionów Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski lat ZAPROSZENIE Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski 1997 9-10 kwietnia 2014 lat Dariusz Kacprzyk Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego ma zaszczyt zaprosić na X Ogólnopolską

Bardziej szczegółowo

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne informacje organizacyjne ORGANIZATOR: Powiat Wrocławski DATA: 5 czerwca 2014 r. BIEŻĄCY PRZEKAZ INFORMACJI MIEJSCE: Zamek Topacz ZASIĘG: regionalny, ponadlokalny ilość spotkań z podmiotami prezentującymi

Bardziej szczegółowo

Startup Day. Konferencja InnoExpo Startup Day 25.05.2012

Startup Day. Konferencja InnoExpo Startup Day 25.05.2012 Konferencja InnoExpo Startup Day 25.05.2012 Startup Day Data: 25 maja 2012, godz. 11.30 16.40 Miejsce: Wrocławskie Centrum Kongresowe (RCTB) ul. Wystawowa 1 Organizatorzy: Instytut Nauk Ekonomicznych i

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie RAMOWY PROGRAM I KONGRESU SAMORZĄDOWEGO W LUBLINIE 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Oficjalne otwarcie I kongresu Samorządowego Prelegent: Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 I ROK Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) 1 Fundamentals of Law and Government (Podstawy państwa i prawa) SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) W Ćw suma godzin 0 1 E/Z 6 0 1 6 Punkty jednostka Katedra Teorii

Bardziej szczegółowo

VI FORUM REGIONÓW POLSKI I CHORWACJI Października 2017, TORUŃ

VI FORUM REGIONÓW POLSKI I CHORWACJI Października 2017, TORUŃ VI FORUM REGIONÓW POLSKI I CHORWACJI 11 14 Października 2017, TORUŃ Proponowany program VI Forum Regionów Polski i Chorwacji 11-14 października 2017 r. Toruń Pod patronatem honorowym: Ministerstwa Spraw

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw.

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. Otwarcie Konferencji 09.00 09.30 Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG Przypomnienie celów i metodyki

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia w 2008 roku w 2008 roku styczeń 6. miejsce w rankingu najbardziej podziwianych spółek giełdowych oraz 10. miejsce w rankingu najwyżej ocenianych zarządów spółki giełdowej (346 ocenianych) w ankiecie Pulsu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 03.2014r. STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB 2.0

Warszawa, 03.2014r. STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB 2.0 Warszawa, 03.2014r. STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB 2.0 Fundacja Studenckie Forum BCC 2.0 Misją Studenckiego Forum Business Centre Club jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych Polaków.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania

Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania Konkurs promujący dobre wzorce wśród pracodawców Warszawa, 28 Czerwca 2012 r. Promowanie dobrych wzorców Konkurs o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania to inicjatywa,

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA PRACODAWCÓW WRAŻLIWYCH SPOŁECZNIE. ETAP MAŁOPOLSKO ŚWIĘTOKRZYSKI Podsumowanie

KONKURS DLA PRACODAWCÓW WRAŻLIWYCH SPOŁECZNIE. ETAP MAŁOPOLSKO ŚWIĘTOKRZYSKI Podsumowanie KONKURS DLA PRACODAWCÓW WRAŻLIWYCH SPOŁECZNIE ETAP MAŁOPOLSKO ŚWIĘTOKRZYSKI Podsumowanie Przełam z nami lody obojętności. LODOŁAMACZE to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów

Bardziej szczegółowo

W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych

W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych 04.03.2011 Poznań zorganizuje 8 września inauguracyjne posiedzenie Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Komitetu Regionów na rzecz Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Od 23 do 27 czerwca odbędzie się w Krakowie Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa. Święto Organizacji

Bardziej szczegółowo

Osiągnięciu tego celu pozwolić może zorganizowanie akcji promocyjnej przy okazji targów Drupa 2012.

Osiągnięciu tego celu pozwolić może zorganizowanie akcji promocyjnej przy okazji targów Drupa 2012. Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga Źródło: http://www.bractwogutenberga.pl/bg/aktualnosci/3933,konferencja-quotpoligrafinansequot.html Wygenerowano: Wtorek, 28 czerwca 2016, 11:32 Data publikacji 12.01.2012

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014

X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014 Patronat Honorowy X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014 Współorganizatorzy I DZIEŃ 11 grudnia 2014 16.30 17.00 Rejestracja 17.00 17.10 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

National Centre for Research and Development

National Centre for Research and Development April 12-14, 2011 Bialowieza, Poland National Centre for Research and Development Jerzy Tokarski EUREKA Initiative Forum is co-financed by European Union from European Social Fund Jerzy Tokarski Biuro

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds.

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. komunikacji internetowej (e-pr) Asystent ds. marketingu i PR asystent

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Forum Sudeckie Fundacja od lat wspiera dialog między dolnośląskimi środowiskami Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 15 dorocznych konferencji; 12 tys.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II WYKORZYSTANIE KLASYCZNYCH KONCEPCJI WYNAGRADZANIA WE WSPÓŁCZESNEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ Agnieszka Witwicka... 24

Rozdział II WYKORZYSTANIE KLASYCZNYCH KONCEPCJI WYNAGRADZANIA WE WSPÓŁCZESNEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ Agnieszka Witwicka... 24 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I WYKORZYSTANIE KONCEPCJI B. BELLINGERA W OBSZARZE DECYZJI PERSONALNYCH Zbigniew Malara, Grzegorz Janikowski, Rafał Miśko, Magdalena Pawłowska... 11 Rozdział II WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

EDYCJA II ZAPROSZENIE

EDYCJA II ZAPROSZENIE 7 8 września 2013 r. EDYCJA II ZAPROSZENIE Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska serdecznie zaprasza na międzynarodowe targi pn. Alpejsko Karpackie Forum Współpracy które odbędą się w Rzeszowie w dniach

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace Moderator: Iwona Buzak, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 9.30 10.00 Rejestracja uczestników, poranna kawa 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości

Bardziej szczegółowo

Adam Czudec. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa

Adam Czudec. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa Adam Czudec Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO RZESZÓW 2009 Spis treści Contents 7 Wstęp 9 1. Przestanki rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa

Bardziej szczegółowo

7-8 kwietnia 2011 KATOWICE/CHORZÓW HOTEL ARSENAL PALACE

7-8 kwietnia 2011 KATOWICE/CHORZÓW HOTEL ARSENAL PALACE 7-8 kwietnia 2011 PROGRAM III FORUM GOSPODARCZEGO INVESTEXPO 7-8 KWIETNIA 2011 9.30-10.00 Uroczyste otwarcie III Forum Gospodarczego InvestExpo Wystąpienia: Prezydent Miasta Chorzów, Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna Katowice tel w.32, tel. kom ,

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna Katowice tel w.32, tel. kom , Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ TRODNYCH PROBLEMÓW GLOBALNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I ROLNICTWA

WOKÓŁ TRODNYCH PROBLEMÓW GLOBALNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I ROLNICTWA WOKÓŁ TRODNYCH PROBLEMÓW GLOBALNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I ROLNICTWA redakcja naukowa Katarzyna Duczkowska-Matysz Agnieszka Szymecka % SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Dokument informacyjny Opis inicjatywy 1. W skrócie Global Student Entrepreneur Awards to prestiżowy, międzynarodowy konkurs skierowany do studentów, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Celem

Bardziej szczegółowo

Warszawa Centrum Nauki Kopernik 1 czerwca 2011 r.

Warszawa Centrum Nauki Kopernik 1 czerwca 2011 r. Warszawa Centrum Nauki Kopernik Założenia organizacyjno-programowe Miejsce: Centrum Nauki Kopernik Data: 01.06.2011 Organizator: Partner: Partnerzy instytucjonalni: Partnerzy medialni: Struktura: Krajowa

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA EUROPEJSKA WOBEC KRYZYSU BEZPIECZEŃSTWA

INTEGRACJA EUROPEJSKA WOBEC KRYZYSU BEZPIECZEŃSTWA INTEGRACJA EUROPEJSKA WOBEC KRYZYSU BEZPIECZEŃSTWA 23 22 CZERWCA czerwca 2013 2015 PONIEDZIAŁEK 12.00 12.45 Lunch 12.45 13.00 Przywitanie Gości 13.00 13.20 Hazard moralny na rynkach finansowych Marek Belka,

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już we wrześniu w Katowicach!

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już we wrześniu w Katowicach! Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już we wrześniu w Katowicach! Zapraszamy do udziału w jednym z największych spotkań sektora MŚP w Europie Środkowo Wschodniej! W Katowicach w dniach

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r.

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Poniedziałek, 12 listopada 2012 r. godz. 10:00 Seminarium: Jak stworzyć

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

Export Finance II - program

Export Finance II - program Export Finance II - program Miejsce: Termin: Warszawa, SGH, 14 września 2011 Al. Niepodległości 128, Budynek C, Aula I. OTWARCIE SEMINARIUM 10.00-11.00 Olgierd Dziekoński Marcin Korolec Beata Stelmach

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Najważniejsze co nas łączy: nie chcemy tracić kluczowych klientów. do udziału w dorocznym spotkaniu liderów B2B:

Zaproszenie. Najważniejsze co nas łączy: nie chcemy tracić kluczowych klientów. do udziału w dorocznym spotkaniu liderów B2B: Najważniejsze co nas łączy: nie chcemy tracić kluczowych klientów Zaproszenie do udziału w dorocznym spotkaniu liderów B2B: budowanie strategii utrzymania kluczowego klienta biznesowego 10-11 grudnia 2013,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od redakcji Część I Kapitał intelektualny w organizacji... 15

Spis treści. Od redakcji Część I Kapitał intelektualny w organizacji... 15 Spis treści Od redakcji....................................................... 13 Część I Kapitał intelektualny w organizacji................................... 15 Zenon NOWAKOWSKI Projektowanie skutecznego

Bardziej szczegółowo

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 PROGRAM Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 09:00-10:00 Rejestracja gości 10:15-10:30 Sala Satin Uroczyste otwarcie Witold

Bardziej szczegółowo

Wpływ współpracy klastrowej na wdrażanie inicjatyw ekoenergetycznych na przykładzie Projektu Bałtyckiego Klastra seanergia :

Wpływ współpracy klastrowej na wdrażanie inicjatyw ekoenergetycznych na przykładzie Projektu Bałtyckiego Klastra seanergia : Wpływ współpracy klastrowej na wdrażanie inicjatyw ekoenergetycznych na przykładzie Projektu Bałtyckiego Klastra seanergia : Bałtycka Sieć Centrów Efektywności Energetycznej Dr Elżbieta J. Syrda Prezes

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

KOMITET MONITORUJĄCY. Informacja nt. działań informacyjno-promocyjnych w 2015 roku

KOMITET MONITORUJĄCY. Informacja nt. działań informacyjno-promocyjnych w 2015 roku KOMITET MONITORUJĄCY Informacja nt. działań informacyjno-promocyjnych w 2015 roku Warszawa, 9 marca 2015 Dokumenty Strategia Komunikacji Polityki Spójności 2014-2020 Przekazanie do opinii KK UP marzec

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Ministra Sportu i Turystyki Pana Andrzeja Biernata. Wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Pana Tomasza Tomczykiewicza

Wystąpienie Ministra Sportu i Turystyki Pana Andrzeja Biernata. Wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Pana Tomasza Tomczykiewicza O Konferencji Wiodącym tematem wydarzenia będą relacje sportu i biznesu związane z nimi możliwości oraz rodzące się wyzwania i ryzyka. Doświadczeni praktycy zaprezentują wzorcowe przykłady efektywnej i

Bardziej szczegółowo

I RZESZOWSKIE FORUM TECHNOLOGIA W MEDYCYNIE RZESZÓW

I RZESZOWSKIE FORUM TECHNOLOGIA W MEDYCYNIE RZESZÓW I RZESZOWSKIE FORUM TECHNOLOGIA W MEDYCYNIE RZESZÓW - 17.10.2017 Szanowni Państwo! We współczesnej nauce i w codziennym życiu obserwujemy niezwykle dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii zmieniających

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP 8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9.15 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE Janusz Piechociński, Minister Gospodarki (TBC) Adam Maciejewski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9.30

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu

Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu Consumer Brand Account manager w dziale Corporate & Financial

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska 2016 Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

TECHNOMED I RZESZOWSKIE FORUM TECHNOLOGIA W MEDYCYNIE RZESZÓW PROGRAM

TECHNOMED I RZESZOWSKIE FORUM TECHNOLOGIA W MEDYCYNIE RZESZÓW PROGRAM TECHNOMED I RZESZOWSKIE FORUM TECHNOLOGIA W MEDYCYNIE RZESZÓW - 17.10.2017 PROGRAM I RZESZOWSKIE FORUM TECHNOLOGIA W MEDYCYNIE RZESZÓW - 17.10.2017 Szanowni Państwo! We współczesnej nauce i w codziennym

Bardziej szczegółowo

Informacje o członkach Zarządu

Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE"), w uzupełnieniu raportu nr 18/2016 z dnia 22 marca 2016 r., przekazuje informacje

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013 Konferencja Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Projekt Kurs na Biznes

Projekt Kurs na Biznes Projekt Kurs na Biznes Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 31-124 Kraków, ul. Rajska 1 tel. (12) 632-20-98 wew.225 e-mail: biznes@wbp.krakow.pl www.cibie.pl Kurs na Biznes Wojewódzka Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PRASOWE Press-kit

MATERIAŁY PRASOWE Press-kit MATERIAŁY PRASOWE Press-kit O KONGRESIE 2 CELE KONGRESU....2 ZAKRES TEMATYCZNY KONGRESU... 3 PATRONAT HONOROWY KONGRESU...3 ORGANIZATOR.....4 WSPÓŁORGANIZATORZY.... 5 WSPÓŁGOSPODARZE.....7 RADA PROGRAMOWA...

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r.

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r. Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej Szczecin, 1 marca 2013 r. Perspektywa technologiczna Kraków Małopolska 2020 Punkt wyjścia raport The Global Technology

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008

Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008 Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008 Dziewięćdziesiąta trzecia publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor Naczelny Prof. dr hab. Dariusz Milczarek Recenzowany

Bardziej szczegółowo

Tematyka: Cele i stan zaawansowania NPRGN oraz przykłady rozwiązań niskoemisyjnych

Tematyka: Cele i stan zaawansowania NPRGN oraz przykłady rozwiązań niskoemisyjnych PROGRAM I FORUM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Sala konferencyjna Centralnej Biblioteki Rolniczej, Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa 19 kwietnia 2013 r. 8.00 8.30 rejestracja przy kawie 8.30 9.00 Oficjalne

Bardziej szczegółowo

PATRONI: PARTNER GŁÓWNY: PARTNERZY: OFERTA WSPÓŁPRACY PATRONI MEDIALNI:

PATRONI: PARTNER GŁÓWNY: PARTNERZY: OFERTA WSPÓŁPRACY PATRONI MEDIALNI: PATRONI: PARTNER GŁÓWNY: PARTNERZY: OFERTA WSPÓŁPRACY PATRONI MEDIALNI: O projekcie Pierwsze badania o takiej skali. Ponad 6 tys. respondentów w ogólnopolskiej ankiecie podzielonych na 12 segmentów rynku

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo