PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Praca zbiorowa pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Andrzeja Szwoch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Praca zbiorowa pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Andrzeja Szwoch"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Praca zbiorowa pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Andrzeja Szwoch Warszawa, 2006

2 Praca zbiorowa redakcja: Amanda Bełdowska Anna Forin Andrzej Szwoch Korekta: Katarzyna Majowicz Adaptacja projektu okładki: Anna Forin Dominik Lada Projekt okładki: Jakub Osiński Jacek Pacholec Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2006 Publikacja została przygotowana w ramach promocji KSU i jego działań prowadzonej w ramach projektu własnego PARP pt. Budowa i wzmocnienie sieci organizacji należących do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU), realizowanego w ramach poddziałania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetowych. ISBN Wydanie VII Nakład egzemplarzy Przygotowanie do druku, druk i oprawa: Marlex Sp. z o.o.

3 SPIS TREŚCI WSTĘP...5 ROZDZIAŁ I 1. system wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w Polsce Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) Formy pomocy rządu dla MSP Bezpłatne usługi informacyjne Lista teleadresowa Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF) Lista teleadresowa Punktów Konsultacyjnych rozdział II 1. Grupy tematyczne pakietów informacyjnych Przykład z grupy Bankowość finanse Podstawowe zasady sporządzania biznesplanu Przykłady z grupy Inwestowanie Biznesplan dla małych i średnich przedsiębiorstw analiza finansowa przedsięwzięcia inwestycyjnego Porównanie leasingu i kredytu Przykłady z grupy Eksport import Działalność gospodarcza prowadzona przez polskiego przedsiębiorcę w krajach Unii Europejskiej po akcesji Rynek włoski Przykład z grupy Pomoc publiczna Pomoc de minimis... 85

4

5 WSTĘP Oddajemy w Państwa ręce kolejną edycję informatora Przedsiębiorco! Skorzystaj!, w którym tym razem chcielibyśmy Państwu przybliżyć zasady korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych w ramach Punktów Konsultacyjnych, wraz z małą próbką ich oferty. Niniejszą publikację podzieliliśmy na dwa rozdziały: Rozdział I zawierający informacje na temat Punktów Konsultacyjnych oraz zakresu oferty ich usług na tle systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w Polsce; Rozdział II prezentujący kilka przykładów pakietów informacyjnych, tj. z jednego ze standardowych narzędzi pomocniczych wykorzystywanych w pracy przez konsultantów Punktów Konsultacyjnych, opisujących zagadnienia przydatne w prowadzeniu i rozwoju małej i średniej firmy. Pragniemy zaznaczyć, że informacje zawarte w Przedsiębiorco! Skorzystaj! Są aktualne na dzień składania niniejszego informatora do druku, tj. 7 listopada 2006 r., a sama publikacja nie może być podstawowym źródłem informacji na temat opisywanych tam zagadnień. Ze względu na zmieniające się otoczenie prawne funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji w opisanych tutaj zakresach, prosimy o kontakt z najbliższym Punktem Konsultacyjnym, Regionalną Instytucją Finansującą lub zapoznanie się z zawartością strony internetowej Życzymy wielu sukcesów na drodze rozwoju Państwa firmy. Zespół Redakcyjny 5

6 6

7 ROZDZIAŁ I 1. system WSPARCIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCESYSTEM WSPARCIA ROZWOJU PRZEDSI BIORCZO CI W POLSCE System wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w Polsce to struktura zaangażowana System we wdrażanie wsparcia programów rozwoju służących przedsi biorczo ci wzmocnieniu w sektora Polsce małych to struktura i średnich zaanga owana przedsiębiorstw we wdra anie programów (MSP) w Polsce, s u cych obejmująca wzmocnieniu zarówno sieci sektora i struktury ma ych organizacyjne i rednich przedsi biorstw oraz instytucjonalne, (MSP) jak w Polsce, obejmuj ca i instrumenty zarówno wsparcia sieci skierowane i struktury do organizacyjne małych i średnich oraz przedsiębiorstw. instytucjonalne, System jak i instrumenty opiera się wsparcia skierowane na współpracy do ma ych partnerów i rednich na trzech przedsi biorstw. poziomach działania, System co obrazuje opiera poniższy si na wspó pracy schemat (bloki zacienione poziomach odpowiadają dzia ania, partnerom co obrazuje zarejestrowanym poni szy schemat w Krajowym (bloki zacienione Systemie Usług odpowiadaj dla Ma- partnerom partnerów na trzech zarejestrowanym łych i Średnich Przedsiębiorstw w Krajowym Systemie KSU): Us ug dla Ma ych i rednich Przedsi biorstw KSU): POZIOM CENTRALNY POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSI BIORCZO CI (PARP) instytucja rz dowa, odpowiedzialna za wdra anie polityki sektorowej POZIOM REGIONALNY REGIONALNE INSTYTUCJE FINANSUJ CE (RIF) jedna w ka dym województwie, zarz dza wdra aniem programów regionalnych dla MSP POZIOM BEZPO REDNICH US UGODAWCÓW US UGODAWCY, posiadaj cy du e do wiadczenie we wspó pracy z MSP wiadcz us ugi doradcze (w tym: o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym), szkoleniowe, informacyjne, finansowe (w tym: udzielanie por cze i po yczek) INSTYTUCJE NIEKOMERCYJNE INSTYTUCJE KOMERCYJNE - o rodki wspierania biznesu - wykonawcy akredytowani przez PARP - fundacje i stowarzyszenia - wykonawcy uprawnieni do realizacji - o rodki innowacji i technologii itp. us ug bez akredytacji PARP Poziom centralny to Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci (PARP), która jest agencj rz dow utworzon w 2001 r., w wyniku przekszta cenia Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma ych Poziom i rednich centralny Przedsi biorstw, to Polska Agencja dzia aj cej Rozwoju Przedsiębiorczości w latach (PARP), W po owie która jest 2002 agencją rządową rz dowego utworzoną pakietu w 2001 programowego r. w wyniku Przede przekształcenia wszystkim Polskiej przedsi biorczo, Fundacji Promocji PARP przej a r., w ramach realizacji zadania i Rozwoju i obowi zki Małych i Agencji Średnich Techniki Przedsiębiorstw, i Technologii działającej oraz w Polskiej latach Agencji Rozwoju W połowie Regionalnego. Dzi ki 2002 konsolidacji r., w ramach realizacji trzech agencji rządowego powsta a pakietu jedna programowego instytucja, podleg a Przede wszystkim Ministrowi przedsiębiorczość, gospodarki, PARP która przejęła jest zadania odpowiedzialna i obowiązki Agencji za wdra anie Techniki programów i Technologii pomocowych oraz Polskiej na rzecz w a ciwemu do spraw rozwoju Agencji przedsi biorczo ci, Rozwoju Regionalnego. pochodz cych Dzięki konsolidacji z bud etu trzech pa stwa agencji oraz powstała Unii jedna Europejskiej. instytucja, Pozwala to na podległa wi ksz Ministrowi skuteczno właściwemu w realizacji do spraw programów gospodarki, i która bardziej jest odpowiedzialna efektywn kontrol za wdrażanie programów pomocowych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, pochodzących z budżetu wykorzystania funduszy. państwa oraz Unii Europejskiej. Pozwala to na większą skuteczność w realizacji programów Poziom i bardziej wojewódzki efektywną kontrolę to Regionalne wykorzystania Instytucje funduszy. Finansuj ce (RIF), dzia aj ce jako wojewódzkie instytucje zarz dzaj ce realizacj programów regionalnych skierowanych do sektora MSP i wspó pracuj ce z Polsk Agencj Rozwoju Przedsi biorczo ci przy realizacji 7programów krajowych. Regionalne Instytucje Finansuj ce s partnerem PARP, wspó pracuj cym przy wdra aniu polityki sektorowej adresowanej do MSP w regionie oraz pe ni analogiczn rol wobec samorz dowych w adz regionalnych we wdra aniu dzia a wynikaj cych z realizacji strategii

8 Poziom wojewódzki to Regionalne Instytucje Finansujące (RIF), działające jako wojewódzkie instytucje zarządzające realizacją programów regionalnych skierowanych do sektora MSP i współpracujące z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przy realizacji programów krajowych. Regionalne Instytucje Finansujące są partnerem PARP, współpracującym przy wdrażaniu polityki sektorowej adresowanej do MSP w regionie oraz pełnią analogiczną rolę wobec samorządowych władz regionalnych we wdrażaniu działań wynikających z realizacji strategii rozwoju regionu w obszarze dotyczącym MSP. Działania RIF koncentrują się na takich obszarach jak: zarządzanie regionalnymi programami rozwoju przedsiębiorczości, administrowanie w imieniu PARP sektorowymi instrumentami wsparcia MSP w regionie, świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dla MSP w ramach Punktu Konsultacyjnego, nadzór i koordynacja sieci PK na poziomie województwa oraz monitorowanie ich działalności. Poziom bezpośrednich usługodawców to instytucje i organizacje o dużym doświadczeniu we współpracy z sektorem małych i średnich przedsiębiorców. Wszyscy usługodawcy specjalizują się w świadczeniu różnego rodzaju usług, zwłaszcza doradczych (w tym proinnowacyjnych), szkoleniowych, informacyjnych, czy finansowych. Na tym poziomie możemy rozróżnić dwie grupy usługodawców: 1) firmy nastawione na osiąganie zysku oraz 2) grupę jednostek niekomercyjnych, statutowo działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Ad 1). W ramach systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości firmy komercyjne występują jedynie jako akredytowani przez PARP potencjalni wykonawcy usług, które mogą być dofinansowane ze środków programów Phare (edycje ), a także Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo ). Wykonawcy ci tworzą długą listę firm gotowych do świadczenia usług w ramach poszczególnych dziedzin specjalizacji (m.in. prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, zapewnienia jakości, innowacji i nowych technologii, wprowadzania produktów na nowe rynki zagraniczne, tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw, łączenia się przedsiębiorstw, pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej), związanych z poszczególnymi programami wsparcia. Podstawowym kryterium umieszczenia na długiej liście akredytowanych wykonawców jest zdolność do świadczenia na rzecz małych i średnich przedsiębiorców usług poprzez zapewnienie ekspertów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w realizacji usług z danej dziedziny specjalizacji, określonych w regulaminie korzystania z danego funduszu wsparcia. Akredytowani wykonawcy usług mają także obowiązek przestrzegać w prowadzonej działalności zasad etyki zawodowej. 8

9 Ad 2) Akredytacja wykonawców do świadczenia usług dofinansowywanych z kolejnych edycji programów Phare i w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Działanie 2.1) nie jest ograniczona jedynie do firm komercyjnych ubiegać się o nią mogą także organizacje, które nie działają w celu osiągnięcia zysku. Zasady przyznawania i uchylania akredytacji reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania i uchylania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wykonawcom usług doradczych oraz trybu wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji tych usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 187, poz i 1937). Wśród firm niekomercyjnych należy wyróżnić przede wszystkim ośrodki zarejestrowane w KSU, prowadzące działalność nienastawioną na zysk i współpracujące ze sobą w ramach sieci (więcej na temat KSU znajduje się w dalszej części opracowania). Proponowany model instytucjonalnego wsparcia MSP ukierunkowany jest zwłaszcza na spełnienie wymogów związanych z tworzeniem zharmonizowanego systemu, dzięki któremu w pierwszym etapie MSP będą miały ułatwiony dostęp głównie do różnego rodzaju typu usług doradczych oraz wsparcia projektów inwestycyjnych dofinansowanych w ramach programów przedakcesyjnych. Stanowi on również podstawę systemu, poprzez który realizowana jest obecnie, i będzie w przyszłości, pomoc dla MSP, finansowana ze środków funduszy strukturalnych. W tym celu konieczne jest stosowanie jednolitych standardów jakościowych i spójnych instrumentów na każdym z etapów programowania, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu regionalnego krajowy SYSTEM USŁUG DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (KSU) KSU jest siecią dobrowolnie współpracujących ze sobą, niezależnych finansowo, niekomercyjnych organizacji. Wszystkie ośrodki KSU zarejestrowane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w rejestrze prowadzonym na podstawie zapisów ustawy o PARP (art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy). Rejestr KSU obejmuje podmioty niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez PARP, które świadczą usługi doradcze (w tym o charakterze ogólnym lub o charakterze proinnowacyjnym), informacyjne, szkoleniowe i finansowe (w tym udzielanie poręczeń lub udzielanie pożyczek) mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą. Sieć KSU powstała w październiku 1996 r. z inicjatywy Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie PARP), w wyniku realizowanego wówczas programu Phare 1995 STEP I. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości koordynuje działania KSU oraz wspiera merytorycznie i organizacyjnie uczestników systemu. Współpraca między ośrodkami Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw służy rozwojowi systemu wspierania przedsiębiorczości w Polsce, a tym samym zwiększeniu konkurencyjności MSP. 9

10 Wśród ośrodków KSU znajdują się organizacje, które działają w oparciu o bardzo różnorodne prawne formy działania, tj. agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, centra wspierania biznesu, izby przemysłowo-handlowe, instytuty badawczo-rozwojowe, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze pożyczkowe, szkoły biznesu, organizacje rzemiosła, fundacje i stowarzyszenia. Członkowie sieci są niezależni i samofinansujący się, a uczestnictwo w systemie jest dobrowolne. Z założenia system KSU jest systemem otwartym ośrodki mogą w każdej chwili rozpocząć współpracę w ramach KSU, gdyż rejestracja prowadzona jest przez PARP w trybie ciągłym. Wymagania i standardy świadczenia usług KSU określa szczegółowo rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 27, poz. 221). Wszystkie ośrodki Krajowego Systemu Usług dla MSP muszą: posiadać potencjał techniczny i ekonomiczny niezbędny do należytego świadczenia mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz podmiotom podejmującym działalność gospodarczą usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych; zapewniać realizację usług przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje; posiadać system zapewnienia jakości świadczenia usług; przestrzegać, w prowadzonej działalności, zasad etyki zawodowej. Ośrodki KSU zobowiązane są do wdrożenia i stosowania systemu zapewnienia jakości zarówno w zakresie organizacji pracy oraz świadczenia poszczególnych rodzajów usług, jak i współpracy w ramach sieci. Posiadany przez wszystkie ośrodki KSU system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO , jest weryfikowany przez niezależnych audytorów podczas okresowych audytów sprawdzających. Kolejne ośrodki są włączane do KSU po uzyskaniu pozytywnego wyniku audytu rejestrującego. Obecnie w KSU zarejestrowanych jest 171 organizacji, świadczące usługi w 181 lokalizacjach na terenie całej Polski, w tym: 123 w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym, 16 w zakresie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, 147 w zakresie usług informacyjnych, 153 w zakresie usług szkoleniowych, 9 w zakresie usług finansowych udzielanie poręczeń, 38 w zakresie usług finansowych udzielanie pożyczek. PARTNERZY W RAMACH KSU W ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP można wyodrębnić następujące grupy ośrodków, odpowiadające kategoriom świadczonych przez nie usług lub specjalizacji, tj.: Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) to, organizacje wyłonione w drodze regionalnych konkursów. W każdym województwie działa jedna RIF, która ściśle współpracuje z samorządem województwa, zwłaszcza w obszarze działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. W większości są to agencje rozwoju regionalnego, działające na terenie danego województwa, lub też instytucje posiadające odpowiednie doświadczenie w dziedzinie wsparcia MSP (tj. izby, fundacje, stowarzyszenia). RIF posiadają duży potencjał merytoryczny i organizacyjny do świadczenia usług dla MSP, dlatego też 10

11 wdrażają oraz współpracują przy wdrażaniu programów regionalnych dotyczących MSP. Wszystkie RIF są zarejestrowane w KSU. RIF, podobnie jak i PK, współpracują z Lokalnymi Okienkami Przedsiębiorczości (LOP) w zakresie wymiany informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz dostępnych na rynku instrumentów i form wsparcia. Lista RIF dostępna jest na stronach internetowych PARP pod adresem: oraz w ostatnim rozdziale niniejszej publikacji. Krajowa Sieć Innowacji (KSI), coraz dynamiczniej rozwijająca swoją działalność, skupia ośrodki KSU specjalizujące się w świadczeniu usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Usługi te to głównie pomoc w zakresie tworzenia warunków do transferu i komercjalizacji nowych rozwiązań technologicznych oraz realizacji przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach sektora MSP. Wszystkie ośrodki KSI mają uregulowaną, stałą współpracę z instytucjami badawczymi (obecnie z 55) w zakresie świadczenia usług lub stanowią wydzieloną organizacyjnie jednostkę takiej jednostki naukowej. Obecnie KSI tworzy 16 ośrodków zarejestrowanych w KSU, które podczas świadczonych usług korzystają z Bazy Danych Technologii KSI, dostępnej pod adresem: zawierającej oferty technologii oraz zapytania o technologię. Dzięki tej bazie ośrodki KSI mogą kojarzyć przedsiębiorców zainteresowanych konkretnymi rozwiązaniami technologicznymi z ośrodkami KSI z innych województw. Punkty Konsultacyjne (PK), w których mikro-, małe i średnie firmy mogą uzyskać bezpłatne usługi informacyjne, niewymagające dłuższego czasu pracy konsultanta, obejmujące zagadnienia związane z administracyjno-prawnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzaniem przedsiębiorstwem (z zakresu prawa, marketingu, finansów i podatków, produkcji itp.) oraz zasad przygotowywania wniosków o pomoc publiczną (w tym z programów wsparcia), a także finansowania działalności firmy z innych źródeł (w tym z oferty finansowania zewnętrznego banków i innych instytucji finansowych), możliwością skorzystania z zaawansowanych usług doradczych itp. Organizacje prowadzące PK są wybierane w drodze konkursów ogłaszanych przez PARP, w których wśród głównych kryteriów oceny są lokalizacja i zasięg działania punktu, potencjał organizacyjny ośrodka, kwalifikacje konsultantów mających świadczyć usługi informacyjne w ramach PK, sytuacja finansowa ośrodka itp. Obecnie na terenie całego kraju działa ponad 170 PK (stan na dzień 7 listopada 2006 r.), wszystkie z nich są zarejestrowane w KSU w zakresie usług informacyjnych. Centra Euro Info (EIC 1 ) w ramach sieci międzynarodowej w Polsce działa 14 ośrodków, z których 13 należy do KSU lub prowadzi EIC we współpracy z ośrodkiem KSU. Centra Euro Info świadczą również usługi informacyjne, jednak specjalizują się zwłaszcza w zakresie informacji na temat: warunków prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze Unii Europejskiej, ułatwiania szeroko rozumianej współpracy polskich przedsiębiorstw z firmami (poszukiwanie i kojarzenie partnerów gospodarczych) oraz z instytucjami krajów członkowskich, norm i standardów towarowych, regulacji prawa prawnych Unii Europejskiej itp. Szczegółowe informacje na temat zakresu usług świadczonych przez Centra Euro Info znajdują się na ogólnopolskiej stronie internetowej EIC: 1 ang. Euro Info Centre 11

12 Fundusze poręczeniowe, z których część skupiona jest w Krajowym Stowarzyszeniu Funduszy Poręczeniowych (KSWP). Spośród 54 lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych działających w Polsce, 9 to ośrodki KSU. Szczegółowe informacje na temat Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych oraz lista instytucji działających w jego ramach znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia: Fundusze pożyczkowe, z których część skupiona jest w Polskim Stowarzyszeniu Funduszy Pożyczkowych (PSFP). Spośród 75 lokalnych i regionalnych funduszy pożyczkowych działających w Polsce, 38 to ośrodki KSU. Szczegółowe informacje na temat Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych oraz lista instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe w jego ramach znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia: STRUKTURA KSU Krajowy System Usług dla MSP jest ogólnopolską siecią dobrowolnie współpracujących ze sobą ośrodków. Członkowie KSU są niezależni i samofinansujący się. Działania KSU koordynuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która prowadzi rejestr KSU (w tym KSI) oraz wspiera system organizacyjnie i merytorycznie. Sieć ośrodków podzielona jest na 16 regionów odpowiadających podziałowi administracyjnemu kraju. Organizacje zarejestrowane w KSU współpracują ze sobą na szczeblu regionalnym oraz ogólnopolskim. W każdym z województw, podczas spotkań regionalnych, wybierani są dwaj przedstawiciele ośrodków KSU, którzy zajmują się organizacją prac w regionie oraz reprezentują go w Radzie Koordynacyjnej KSU. Kadencja rady trwa dwa lata. Do wykonywania określonych prac Rada powołuje Grupy Zadaniowe, które czuwają nad rozwojem powierzonych im sfer działania KSU, np. w zakresie rozwoju poszczególnych kategorii usług KSU. Do realizacji bieżących zadań powoływane są doraźnie Zespoły Zadaniowe. OFERTA OŚRODKÓW KSU Każda organizacja zarejestrowana w KSU świadczy przynajmniej jedną z sześciu kategorii usług adresowanych do mikro-, małych i średnich firm lub osób podejmujących działalność gospodarczą, tj. usługi: doradcze (w tym o charakterze: ogólnym i proinnowacyjnym), szkoleniowe, informacyjne, finansowe (w tym udzielanie: poręczeń i pożyczek). Większość ośrodków KSU realizuje także usługi na rzecz władz lokalnych czy regionalnych. Część ośrodków specjalizuje się w określonych dziedzinach lub branżach, w tym m.in. w transferze technologii, systemach zarządzania jakością, badaniach i certyfikacji. 12

13 Krótką charakterystykę usług realizowanych przez KSU zawiera poniższa tabela: USŁUGI DORADCZE o charakterze ogólnym, np.: w dziedzinie: marketingu, finansów, prawa, planowania i zarządzania, eksportu, jakości itp. o charakterze proinnowacyjnym, służące rozwojowi firmy poprzez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi, w tym: ocena potrzeb technologicznych promocja technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych inne działania, w których następuje transfer wiedzy lub innowacyjnej technologii USŁUGI FINANSOWE udzielanie poręczeń kredytowych, stanowiących dodatkową formę zabezpieczenia głównie kredytów i pożyczek (fundusze poręczeniowe) udzielanie pożyczek na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej (fundusze pożyczkowe) USŁUGI INFORMACYJNE udzielanie informacji: administracyjno-prawnych aspektach wykonywania działalności gospodarczej o dostępnych programach pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz innych dostępnych źródłach finansowania działalności gospodarczej o zasadach przygotowywania wniosków o pomoc publiczną i finansowanie działalności gospodarczej z innych źródeł teleadresowych o targach, wystawach i innych wydarzeniach gospodarczych o zasadach dokonywania inwestycji w Unii Europejskiej wprowadzanie informacji o ofercie handlowej do baz danych służących nawiązywaniu współpracy gospodarczej (w tym zagranicznej) wyszukiwanie potencjalnych partnerów gospodarczych w dostępnych bazach danych (w tym weryfikowanych poprzez wywiadownie gospodarcze) USŁUGI SZKOLENIOWE np. z zakresu marketingu, finansów, zarządzania, dla osób podejmujących działalność gospodarczą, branżowe, ogólne (m.in. komputerowe, językowe) itp. szkolenia otwarte, w których uczestnictwo jest ogólnie dostępne szkolenia zamknięte, organizowane na indywidualne zamówienie klienta DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ OŚRODKI KSU? Konsultanci KSU mają duże doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami, znają specyfikę swoich środowisk lokalnych oraz kierunki rozwoju regionu dzięki temu służą profesjonalną pomocą w zakresie planowania rozwoju firmy, także pod kątem zmian zachodzących na danym terenie. Dzięki różnorodności ośrodków skupionych w KSU oferta świadczonych przez nie usług jest bardzo szeroka. Każdy przedsiębiorca (lub osoba podejmująca działalność gospodarczą) powinien znaleźć w ośrodku KSU pomoc w rozwiązaniu problemów związanych z prowadzeniem własnej firmy. Niemniej jednak, niektóre ośrodki specjalizują się jedynie w bardzo wąskim zakresie świadczonych usług (np. związanych z daną branżą) i nie są w stanie samodzielnie zaspokoić wszystkich oczekiwań przedsiębiorców. W związku z tym stworzono wewnętrzny system pozwalający ośrodkom na szybkie wyszukiwanie partnerów w ramach KSU, którzy zrealizują dla Państwa pożądaną usługę. Toteż niezależnie od stopnia złożoności poszukiwanej usługi, dzięki wdrożonym w KSU narzędziom wymiany informacji, każdy ośro- 13

14 dek w krótkim czasie powinien wyszukać dla swoich klientów specjalistę lub zebrać zespół ekspercki, który sprosta Państwa oczekiwaniom. Przykłady oferty usług KSU są pod adresem: Warte podkreślenia jest także stałe dostosowywanie oferty usług świadczonych przez ośrodki KSU do zmieniających się potrzeb przedsiębiorców. Ośrodki KSU, na podstawie informacji otrzymywanych od swoich klientów, uruchamiają nowe usługi, tworzą pakiety informacyjne, tematycznie dostosowywane do bieżących potrzeb firm i innych klientów KSU. Każdy ośrodek zarejestrowany w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw posiada wdrożony system zapewnienia jakości świadczonych usług, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001. Ponadto, na zamówienie PARP, niezależni audytorzy weryfikują spełnianie wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 27, poz. 221), w tym zgodność z ww. normą. Wszystkie te działania gwarantują, że w każdym z ośrodków klienci obsługiwani są z jednakową starannością. Niezmiernie ważnym czynnikiem jest również dostępność geograficzna ośrodków. Sieć obecna jest niemalże w całej Polsce. JAK SKORZYSTAĆ Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ KSU? Aby skorzystać z pomocy ośrodka KSU wystarczy udać się do jego siedziby lub zadzwonić i umówić się na spotkanie z konsultantem. W zależności od specyfiki zamówienia oraz potrzeb przedsiębiorcy usługa może zostać zrealizowana w ośrodku lub bezpośrednio w jego firmie. Wybór ośrodka, z usług którego będzie korzystał przedsiębiorca, zależy tylko od niego. W tym względzie nie istnieją żadne ograniczenia terytorialne. Każdy ośrodek indywidualnie ustala ceny świadczonych usług. Podczas wyceny pod uwagę branych jest wiele czynników, m.in. czas pracy konsultanta, złożoność usługi, poziom cen na rynku. GDZIE ZNALEŹĆ INFORMACJE O KRAJOWYM SYSTEMIE USŁUG DLA MSP? Bliższe informacje na temat Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw można uzyskać w każdym ośrodku należącym do sieci, w tym w Regionalnych Instytucjach Finansujących i Punktach Konsultacyjnych, a także w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pełna lista teleadresowa organizacji zarejestrowanych w KSU, oraz ich lokalizacji świadczenia usług, dostępna jest na stronach internetowych KSU pod adresem: Tam też można znaleźć na bieżąco aktualizowany katalog usług KSU. 14

15 2. FORMY POMOCY RZĄDU DLA MSP Celem polityki Rządu wobec małych i średnich firm do 2006 r. jest pobudzenie aktywności przedsiębiorców, zapewniającej zatrudnienie w sektorze MSP oraz wzrost jego konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania na Jednolitym Rynku Europejskim. Działania Rządu wynikają m.in. z realizacji zapisów dokumentu Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 r., przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 4 lutego 2003 r. Środki budżetu państwa służą również finansowaniu bezpłatnych usług informacyjnych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Począwszy od września 2004 r. ze środków budżetowych nadal finansowana jest działalność Punktów Konsultacyjnych (PK), w których zarówno małej, jak i średniej wielkości firmy mogą korzystać z bezpłatnych usług informacyjnych z zakresu programów pomocy publicznej oraz zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarządzaniem przedsiębiorstwem. Utworzenie Punktów Konsultacyjnych jest kontynuacją inicjatywy realizowanej od 2000 r., związanej z funkcjonowaniem Punktów Konsultacyjno-Doradczych (PKD) i wynika z utrzymującego się zapotrzebowania przedsiębiorców na informacje dotyczące dostępnych programów i instrumentów wsparcia. Większość obecnych PK prowadzona jest przez organizacje, które mają już wieloletnie doświadczenie w tym względzie. Obecnie działające PK rekrutują się z konkursów przeprowadzonych w latach 2005 i Wszystkie te organizacje są zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw lub ściśle z nimi współpracują oraz spełniają standardy organizacyjne i świadczenia usług w zakresie udzielania informacji, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 27, poz. 221) BEZPŁATNE USŁUGI INFORMACYJNE Dla kogo? Bezpłatne usługi informacyjne dostępne są dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, czyli takich, którzy w poprzednim roku obrotowym spełniali wszystkie wymienione kryteria 2 : 2 zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorców (Dz. Urz. WE L10 z dnia 13 stycznia 2001 r.) zmienionego Rozporządzeniem Nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. WE L63 z dnia 28 lutego 2004 r.) 15

16 Przedsiębiorca Mikro Mały Średni zatrudnienie < 10 osób < 50 osób < 250 osób roczny obrót całkowity bilans roczny lub 2 mln euro 10 mln euro 50 mln euro 2 mln euro 10 mln euro 43 mln euro Nowa definicja MSP wprowadza trzy rodzaje związków, w jakich przedsiębiorca może pozostawać z innymi przedsiębiorcami. Rozróżnienie to jest konieczne, aby ustalić sytuację ekonomiczną firmy oraz wykluczyć te podmioty, które nie są MSP. W zależności od istniejących powiązań pomiędzy przedsiębiorcami, stosuje się różne sposoby obliczeń danych firmy w celu ustalenia, czy progi i pułapy określone w definicji MSP nie zostały przekroczone. W dużym uproszczeniu można przyjąć, że przedsiębiorca niezależny to przedsiębiorca całkowicie samodzielny lub posiadający mniejszościowe, tzn. mniejsze niż 25%, udziały w jednym lub kilku firmach (lub odwrotnie w którym inni przedsiębiorcy posiadają mniej niż 25% udziałów). W takich przypadkach o kwalifikacji do poszczególnej kategorii MSP decydują wyłącznie jego wskaźniki finansowe oraz dotyczące zatrudnienia. Jeżeli wysokość udziałów w kapitale lub głosach innego przedsiębiorcy lub kilku innych przedsiębiorcach będzie kształtowała się na poziomie 25-50%, wówczas mamy do czynienia z przedsiębiorcami partnerskimi. Aby obliczyć dane takiej firmy, należy do jej danych finansowych i dotyczących zatrudnienia dodać procent liczby zatrudnionych oraz danych finansowych wszystkich bezpośrednich przedsiębiorców partnerskich proporcjonalny do posiadanego udziału. O przedsiębiorstwach związanych mówimy wówczas, gdy posiadana wysokość udziałów w kapitale lub głosach przekroczy 50%. W takich przypadkach do danych naszego przedsiębiorstwa należy dodać 100% danych wszystkich przedsiębiorstw związanych. Z kategorii MSP wyłączeni są przedsiębiorcy, których 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie przez jedno lub kilka organów państwowych podmiotów prawa publicznego (np. jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe, przedsiębiorstwa komunalne, spółki, w których 25% lub więcej kapitału lub praw głosu posiada Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, tj. gmina, powiat, województwo, z wyłączeniem samorządów lokalnych z rocznym budżetem nieprzekraczającym 10 mln euro oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 tys.). W przypadku problemów z określeniem statusu firmy, przedsiębiorcy mogą korzystać z Kwalifikatora MSP internetowego narzędzia dostępnego na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( pomocnego w ustaleniu wielkości firmy. Za pośrednictwem strony Kwalifikatora można także zapoznać się z obowiązującymi przepisami definicji MSP. 16

17 Zakres usług Punktów Konsultacyjnych (PK) PK bezpłatnie udzielają informacji na temat zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i sposobami wsparcia MSP, często za pośrednictwem tzw. pakietów informacyjnych [o których więcej w dalszej części publikacji] w zakresie: prawa, marketingu, finansów, podatków itp., programów pomocowych, finansowanych z budżetu państwa, funduszy strukturalnych i innych, a także zasad ubiegania się o dofinansowanie, oferty finansowania zewnętrznego przez banki (w tym: warunki udzielenia kredytu, oprocentowania, okresu kredytowania, przeznaczenia, rodzaju zabezpieczeń) oraz przez inne instytucje finansowe firmy leasingowe, fundusze: pożyczkowe, poręczeń kredytowych, kapitałowe itp., oferty dofinansowanych szkoleń dla przedsiębiorców, możliwości i zasad uzyskiwania płatnych (lub częściowo płatnych) bardziej złożonych wymagających od specjalisty większego zaangażowania usług dostępnych w ośrodków KSU oraz w instytucjach spoza KSU. PK udzielają informacji dotyczących zasad przygotowania wniosków o udzielenie i rozliczenie już pozyskanego wsparcia w ramach projektów pomocowych dla MSP, w tym z funduszy strukturalnych i innych programów, dostępnych zwłaszcza w PARP. Informacje te odnoszą się do: wyboru właściwego programu jako źródła finansowania planowanego przedsięwzięcia, zakresu tego finansowania z danego programu wsparcia, zasad wypełniania wniosku o udzielenie i rozliczenie już uzyskanego wsparcia, pomocy przy wyborze akredytowanego wykonawcy (w tym udostępnienie listy akredytowanych wykonawców), zwłaszcza gdy zachodzi konieczność zastosowania procedury porównania ofert, oceny, czy spełniane są kryteria formalne i administracyjne, by ubiegać się o wsparcie. 3 kroki, czyli jak korzystać z bezpłatnych usług PK? Wybór Punktu Konsultacyjnego. Jeśli zainteresowała Państwa oferta Punktów Konsultacyjnych, wystarczy wybrać PK, z którego usług zechcą Państwo skorzystać. Ustalenie zakresu usługi. Aby ustalić zakres usługi, prosimy zadzwonić lub przyjść do wybranego PK i umówić się na spotkanie z konsultantem. Mogą Państwo oczywiście przyjść bez uprzedzenia, ale prosimy zorientować się, w jakich dniach i godzinach czynny jest wybrany PK. Podczas rozmowy z konsultantem ustalą Państwo zakres usługi. Realizacja usługi informacyjnej. Teraz pozostaje już tylko działanie. W zależności od tego, czego Państwo oczekują, spotkanie z konsultantem może służyć rozszerzeniu wiedzy dotyczącej zarządzania przedsiębiorstwem lub zdobyciu informacji na temat zasad ubiegania się o środki pomocowe. W zależności od specyfiki i zakresu informacji, może być to jedno lub kilka spotkań nie ma w tym względzie żadnych ograniczeń. 17

18 2.2. Lista teleadresowa Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF) Województwo dolnośląskie Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Karmelkowa Wrocław tel.: (0-71) Województwo kujawsko-pomorskie Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kopernika Toruń tel.: (0-56) Województwo lubelskie Lubelska Fundacja Rozwoju Agencja Rozwoju Regionalnego Rynek Lublin tel.: (0-81) Województwo lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze ul. Chopina 11/ Zielona Góra tel.: (0-68) Województwo łódzkie Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/ Łódź tel.: (0-42) Województwo małopolskie Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kordylewskiego Kraków tel.: (0-12) Województwo mazowieckie Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza Warszawa tel.: (0-22) Województwo podkarpackie Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu ul. Chopina Mielec tel.: (0-17) Województwo podlaskie Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ul. Starobojarska Białystok tel.: (0-85) Województwo pomorskie Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Piwna 36/ Gdańsk tel.: (0-58) Województwo śląskie Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Wita Stwosza Katowice tel.: (0-32) Województwo świętokrzyskie Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa ul. Sienkiewicza Kielce tel.: (0-41) Województwo warmińsko-mazurskie Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kajki 10/ Olsztyn tel.: (0-89) Województwo wielkopolskie Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ul. Zakładowa Konin tel.: (0-63)

19 Województwo opolskie Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości ul. Damrota Opole tel.: (0-77) Województwo zachodniopomorskie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Stoisława Szczecin tel.: (0-91) Lista teleadresowa Punktów Konsultacyjnych Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Karmelkowa 29, Wrocław tel.: (0-71) , Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. ul. Budowlanych 6a, Głogów tel.: (0-76) , Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość Centrum Wspierania Biznesu Rynek 38, Świdnica tel.: (0-74) , Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość Centrum Wspierania Biznesu ul. Czysta 2-4, Wrocław tel.: (0-71) , Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii ul. Smoluchowskiego 48, Wrocław tel.: (0-71) , Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A ul. Kłodzka 27, Nowa Ruda tel.: (0-74) Dolnośląskie Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. ul. Rataja 26, Legnica tel.: (0-76) , , Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców ul. Tuwima 2, Jelenia Góra tel.: (0-75) Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość Centrum Wspierania Biznesu ul. Batalionów Chłopskich 19, Dzierżoniów tel.: (0-74) , Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Wysockiego 10, Wałbrzych tel.: (0-74) , Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo- -Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego ul. Złotoryjska 89, Legnica tel.: (0-76) ,

20 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Włocławska 167, , Toruń tel.: (0-56) , , Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica (TRGP) Centrum Edukacyjne Oświata ul. Brzeska 64, Radziejów tel.: (0-54) , Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług ul. Poznańska 36, Inowrocław tel.: (0-52) , Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kamień Krajeński Plac Odrodzenia 3, Kamień Krajeński tel.: (0-52) , Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kamień Krajeński Fundacja Parterstwo dla Krajny i Pałuk ul. Sądowa 10 p.14, Nakło nad Notecią tel.: (0-52) , Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu ul. Kopernika 4, Toruń tel.: (0-56) , Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy ul. Piotrowskiego 11, Bydgoszcz tel.: (0-52) , Kujawsko-pomorskie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica (TRGP) ul. Płużnica 64, Płużnica tel.: (0-56) , Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica (TRGP) Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy Aleja Leśna 2, Brodnica tel.: (0-56) Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług Pl. Wolności 6, Żnin tel.: (0-52) Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kamień Krajeński Towarzystwo Rozwoju Regionalnego Promocja Borów Tucholskich Plac Wolności 23, Tuchola tel.: (0-52) Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców ul. Jagiellońska 103, Bydgoszcz tel.: (0-52) Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy ul. Gdańska 5, Bydgoszcz tel.: (0-52) Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie Plac 11 Listopada, Lipno tel.: (0-54)

21 Lubelska Fundacja Rozwoju Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Dolna 3-go Maja 5, Lublin tel.: (0-81) , Lubelska Fundacja Rozwoju Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Cmentarna 10, Lubartów tel.: (0-81) Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna ul. Kościuszki 65, Biłgoraj tel.: (0-84) , , Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ul. Partyzantów 3 pok. 27, Zamość tel.: (0-84) , Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Lubelska 2c, Puławy tel.: (0-81) , Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Chopina 11/13, Zielona Góra tel.: (0-68) , Fundacja Przedsiębiorczość w Żarach ul. Mieszka 13, Żary tel.: (0-68) , , Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej ul. E. Plater 4, Sulęcin tel.: (0-95) lubelskie Lubuskie Lubelska Fundacja Rozwoju Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Wyspiańskiego 1, Tomaszów Lubelski tel.: (0-84) Bialskopodlaska Izba Gospodarcza ul. Warszawska 12c, Biała Podlaska tel.: (0-83) , Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ul. Lubartowska 74A, Lublin tel.: (0-81) , Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ul. Międzyrzecka 72C, Łuków tel.: (0-25) Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kazimierza Wielkiego 61, Gorzów Wielkopolski tel.: (0-95) Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej ul. Bohaterów Westerplatte 23, Zielona Góra tel.: (0-68) , Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Sikorskiego 95, Gorzów Wielkopolski tel.: (0-95)

22 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, Łódź tel.: (0-42) , Fundacja Rozwoju Gminy Zelów ul. Mickiewicza 4, Zelów tel.: (0-44) , , Fundacja Rozwoju Gminy Zelów ul. 3 Maja 2, Piotrków Trybunalski tel.: (0-44) , Regionalna Izba Gospodarcza Łódź Gminne Centrum Informacji ul. Andrzeja Struga 23, Zgierz tel.: (0-42) , Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. ul. Wyszyńskiego 11, Kutno tel.: (0-24) , wew Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kordylewskiego 11, Kraków tel.: (0-12) , Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie ul. Floriańska 3, Kraków tel.: (0-12) Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej Rynek 16, Chrzanów tel.: (0-32) Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73 A, Kraków tel.: (0-12) , Łódzkie Małopolskie Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 143, Łódź tel.: (0-42) , Fundacja Rozwoju Gminy Zelów ul. Warszawska 119, Tomaszów Mazowiecki tel.: (0-44) , Regionalna Izba Gospodarcza Łódź ul. Więckowskiego 13, Łódź tel.: (0-42) , , Regionalna Izba Gospodarcza Łódź ul. Sarańska 5, Sieradz tel.: (0-42) , Izba Rzemieślnicza w Łodzi ul. Moniuszki 8, Łódź tel.: (0-42) , Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Tatrzańska Izba Gospodarcza ul. Krupówki 22, Zakopane tel.: (0-18) , Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 41, Sucha Beskidzka tel.: (0-33) , Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Centrum Transferu Technologii ul. Warszawska 24, Kraków tel.: (0-12) , Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Ośrodek w Tarnowie ul. Sikorskiego 5 pok. 4, Tarnów tel.: (0-14)

23 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ul. Piłsudskiego 1, Rabka-Zdrój tel.: (0-18) Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ul. Tarnowska 28, Nowy Sącz tel.: (0-18) , Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27, Warszawa tel.: (0-22) , Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego ul. Małgorzacka 8, Ciechanów tel.: (0-23) , Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza ul. Andersa 6, Warszawa tel.: (0-22) , , Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4, Opole tel.: (0-77) wew. 200, wew Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich ul. Kościuszki 2/1, Strzelce Opolskie tel.: (0-77) Izba Rzemieślnicza w Opolu Cech Rzemiosł Różnych ul. Elsnera 8, Grodków tel.: (0-77) , Mazowieckie Opolskie Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. Rynek 8/9, Myslenice tel.: (0-12) , Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Kościuszki 1, Radom tel.: (0-48) , Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego Fundacja-Centrum Pośrednictwa Pracy i Wspierania Przedsiębiorczości ul. Wolności 22, Płońsk tel.: (0-23) , Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Fundacja dla Dobra Publicznego ul. Grunwaldzka 27, Kędzierzyn-Koźle tel.: (0-77) , Izba Rzemieslnicza w Opolu ul. Katowicka 55, Opole tel.: (0-77) wew. 24, wew Izba Rzemieslnicza w Opolu Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Prudniku ul. Łukowa 1, Prudnik tel.: (0-77) ,

24 Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. ul. Chopina 18, Mielec tel.: (0-17) , Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju (LSR) ul. Piłsudskiego 70, Łańcut tel.: (0-17) Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Marii Dąbrowskiej 15, Tarnobrzeg tel.: (0-15) , Cech Rzemiosł Różnych w Jaśle ul. Czackiego 17, Jasło tel.: (0-13) Towarzystwo ALTUM ul. Mickiewicza 26, Brzozów tel.: (0-13) Regionalna Izba Gospodarcza ul. 1-ego sierpnia 26 c, Stalowa Wola tel.: (0-15) Podkarpacka Izba Gospodarcza Bieszczadzkie Forum Europejskie ul. Mickiewicza 17, Lesko tel.: (0-13) Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ul. Waszyngtona 29, Białystok tel.: (0-85) , Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach ul. Noniewicza 12A, Suwałki tel.: (0-87) , , Podkarpackie Podlaskie Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju (LSR) ul. Targowa 9, Leżajsk tel.: (0-17) Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju (LSR) Rynek 1, Przeworsk tel.: (0-16) , Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, Rzeszów tel.: (0-17) , Towarzystwo ALTUM ul. Warszawska 5/7, Rzeszów tel.: (0-17) , Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z. o o. Rynek 17, Ustrzyki Dolne tel.: (0-13) Podkarpacka Izba Gospodarcza ul. Lewakowskiego 14, Krosno tel.: (0-13) Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ul. Polowa 53, Łomża tel.: (0-86) Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach Naczelna Organizacja Techniczna w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, Białystok tel.: (0-85)

Lista lokalizacji Punktów Konsultacyjnych (PK), świadczących bezpłatne usługi informacyjne dla MSP. Strona 1 z 5

Lista lokalizacji Punktów Konsultacyjnych (PK), świadczących bezpłatne usługi informacyjne dla MSP. Strona 1 z 5 1 19 ARLEG ARLEG Rataja 26 59-220 Legnica 0-76 862 27 77 862 35 22 862 09 68 arleg@arleg.com; pkd.legnica@arleg.com 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 - ARLEG Budowlanych 6a 67-200

Bardziej szczegółowo

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY. Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY. Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2006 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Sylwia Marczyńska Andrzej Szwoch Projekt

Bardziej szczegółowo

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY. Ogólnopolski Informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY. Ogólnopolski Informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski Informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2008 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Sylwia Marczyńska Andrzej Szwoch Projekt

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Dominik Lada Projekt serii: Grupa Zadaniowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Amanda Bełdowska Anna Forin Wanda Powałka Korekta: Dominik Lada Pracownicy zespołów

Bardziej szczegółowo

EURO INFO CENTRE (EIC) w PARP

EURO INFO CENTRE (EIC) w PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy Ustawy z 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PO IG 6.1 Paszport do eksportu

PO IG 6.1 Paszport do eksportu 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 6.1 Paszport do eksportu Ponieważ Działanie 6.1 Paszport do eksportu jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano dla niego jedną Instytucję Wdrażającą na cały kraj. Jest

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. 042 633 16 55, fax: 042 633 87 13 www.inkubator.org.pl e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl Fundacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Praca zbiorowa pod redakcją Anny Forin Andrzeja Szwoch Agaty Wieruszewskiej Warszawa, 2007 r. Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Andrzej Szwoch Agata Wieruszewska Korekta:

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorcy osoby fizyczne zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej.

przedsiębiorcy osoby fizyczne zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej. Krajowy System Usług to ogólnopolska sieć ośrodków prowadzonych przez ponad 150 renomowanych instytucji wspierających rozwój biznesu. Ich oferta adresowana jest zarówno do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Karina Grygiel Konsultant Punktu Konsultacyjnego KSU prowadzonego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Zespołu Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Warszawa, 28 listopada 2006 r. KRAJOWY SYSTEM USŁUG UG dla Sieć współpracujących

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Krajowa Sieć Innowacji Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Grzegorz Gromada Z-ca Dyrektora Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji KSU

Krajowa Sieć Innowacji KSU 2009 Krajowa Sieć Innowacji KSU Warszawa 15 czerwca 2009 r. Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości System tworzony przez sieci

Bardziej szczegółowo

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Iwona Jaraczewska Konsultant Punktu Konsultacyjnego KSU prowadzonego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa. Oferta Krajowego Systemu Usług. Warszawa, 05 grudnia 2011 r.

Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa. Oferta Krajowego Systemu Usług. Warszawa, 05 grudnia 2011 r. 2011 Warszawa, 05 grudnia 2011 r. Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa Oferta Krajowego Systemu Usług Amanda Bełdowska / Marcin Kukla Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia

Bardziej szczegółowo

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY. Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług (KSU)

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY. Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług (KSU) PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług (KSU) Warszawa 2009 1 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Andrzej Szwoch ośrodki Krajowego Systemu Usług (KSU) Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej:

Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej: Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej: DM PKO BP Lp. Nazwa placówki Adres Kod pocztowy 1. w Bełchatowie ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIÊBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIÊBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIÊBIORCO! SKORZYSTAJ! UWAGA! Publikacja ma charakter informacyjny i nie jest dokumentem okreœlaj¹cym zasady udzielania dotacji przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci (PARP) w 2004 roku.

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 25.194 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 12.757 na 2016: 3.042 na 2017: 253 na 2018: 1 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 20.453 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 9.474 na 2016: 1.723 na 2017: 115 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych (PK) w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) Marcin Kukla Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych (PK) w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) Marcin Kukla Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych (PK) w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) Marcin Kukla Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Usługa informacyjna jako usługa systemowa Usługa informacyjna

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 15.972 w tym na 2014: 9.145 na 2015: 5.870 na 2016: 915 na 2017: 42 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII Instrument realizacji idei otwartych innowacji PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII Katowice, 11 lutego 2016 r. ARP biznes, rozwój, innowacje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) Wiarygodny partner biznesowy

Bardziej szczegółowo

(tekst o znaczeniu dla EOG) Pomoc nr XS 192/08 Państwo Członkowskie Rzeczpospolita Polska Region. Zachodni woj. zachodniopomorskie

(tekst o znaczeniu dla EOG) Pomoc nr XS 192/08 Państwo Członkowskie Rzeczpospolita Polska Region. Zachodni woj. zachodniopomorskie Informacje przekazane przez państwa członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Dostępne instrumenty wsparcia finansowego dla nowo powstałych Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Monika Szymańska, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, dn. 21.09.2011 r. Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.03.2017r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 94.258 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 24.577 na 2018: 11.567 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.09.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 73.279 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.104 na 2017: 13.388 na 2018: 1.758 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2017r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 95.959 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 24.385 na 2018: 13.460 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.12.2017r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 98.073 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 26.539 na 2018: 13.420 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.03.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 62.293 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 28.108 na 2017: 3.120 na 2018: 36 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.12.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 46.873 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 14.556 na 2017: 1.278 na 2018: 10 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Województwa, w których zostali wybrani operatorzy:

Województwa, w których zostali wybrani operatorzy: Województwa, w których zostali wybrani operatorzy: województwo termin ogłoszenia konkursu alokacja dolnośląskie I.2016 36 996 022,79 lubelskie I kwart. 2017 42 000 000,00 lubuskie II/III kwart. 2017 15

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego KIM JESTEŚMY? Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną stworzoną

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF)

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Poznań, dn. 07.05.09 Tomasz Lewandowski Dotacje dla przedsiębiorstw 1. Działanie 4.2 Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka O FRRR Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Warszawa, 7 lipca 2014 r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Warszawa, 7 lipca 2014 r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2014r. Warszawa, 7 lipca 2014 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 8.237 w tym na 2014 : 6.626 na 2015 : 1.532 na 2016 : 79 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r.

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Wnioski przekazane przez banki kredytujące do BGK (art. 10 ust. 9) wg daty wypłaty wsparcia Limit dostępny Limit oczekujący Razem ROK Kwota

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane za III kwartały 2014 r. Warszawa, 6 października 2014 r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane za III kwartały 2014 r. Warszawa, 6 października 2014 r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane za III kwartały 2014 r. Warszawa, 6 października 2014 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 11.490 w tym na 2014 : 8.442 na 2015 : 2.691 na 2016 : 356 na 2017

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

enterprise europe ZACHODNIA POLSKA

enterprise europe ZACHODNIA POLSKA enterprise europe ZACHODNIA POLSKA Rynek. Technologie. Innowacje. www.westpoland.pl www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu Czym jest Enterprise Europe Network? Tworzymy międzynarodową sieć organizacji

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

2011-07-25. Wsparcie merytoryczne i finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą - obecnie i w przyszłości

2011-07-25. Wsparcie merytoryczne i finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą - obecnie i w przyszłości 2011 Wsparcie merytoryczne i finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą - obecnie i w przyszłości Agata Wieruszewska 28 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia Lech Światły P r o j e k t y z w iązane z I N N O W A C J A M I z r e a l i z o w a n e p r z e z K u j a w s k o - P o m o r s k i Z w iązek

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek Brzozów ul. Gałęziowskiego 6/ Rzeszów ul. Mickiewicza Leżajsk ul. M. Dąbrowskiej Tarnobrzeg

ul. Rynek Brzozów ul. Gałęziowskiego 6/ Rzeszów ul. Mickiewicza Leżajsk ul. M. Dąbrowskiej Tarnobrzeg Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie realizacji projektów (ułożonych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów) w ramach konkursu zamkniętego nr 21/POKL/6.2/2012 ogłoszonego w dniu 20.04.2012

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE

WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE DOTACJE STRATEGIE POŻYCZKI SZKOLENIA DOTACJE Obsługujemy Klientów z 3 sektorów: -przedsiębiorcy -sektor finansów publicznych (miasta, powiaty, spółki komunalne, uczelnie

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 1 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 1 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100008975374GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100009864724GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA BIAŁA PODLASKA PLAC WOLNOŚCI 1 100009642904GK MERITUM BANK PLACÓWKA

Bardziej szczegółowo

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. Perspektywa finansowa 20072013 w obszarze dotacji dla sektora MSP jest już w znacznej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROJEKCIE

INFORMATOR O PROJEKCIE INFORMATOR O PROJEKCIE Trinity Capital Business Network Trinity Capital Business Network jest projektem budującym ogólnopolskie sieci wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa od 8 lipca br., w ramach złożonego w 2004 r. Wniosku do Krajowej Izby Gospodarczej, uczestniczy w profesjonalnym projekcie pt: KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski Starostwo Powiatowe w Koninie Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE 24.03.2014r. Konin Bank Gospodarstwa Krajowego Inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu.

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. Załącznik do uchwały nr VI/78/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2003 r. Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. (za okres od 16 lipca

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH PRZEZ MŚP W 2012 ROKU

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH PRZEZ MŚP W 2012 ROKU KONFERENCJA GOSPODARCZA Nowe wyzwania dla MŚP w obliczu kryzysu gospodarczego MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH PRZEZ MŚP W 2012 ROKU Marcin Kowalski Human Partner Sp. z o.o Wałbrzych, 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE) konkurs 2/JEREMIE/RPOWK-P/2013 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

Projekt wybrany do dofinansowania (tak/nie) Kwota wnioskowanego dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Numer wniosku o dofinansowanie

Projekt wybrany do dofinansowania (tak/nie) Kwota wnioskowanego dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Numer wniosku o dofinansowanie Lista projektów podlegających ocenie w ramach konkursu nr IP.09-00-002/16, typ projektu 1 Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 23 stycznia 2017 r. i zakończy się 28 lutego 2017 r.

OGŁASZA KONKURS. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 23 stycznia 2017 r. i zakończy się 28 lutego 2017 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr.. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia stycznia 2017 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Paweł Majka. 9 grudnia 2009 r.

Paweł Majka. 9 grudnia 2009 r. Podsumowanie wdrażania I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-20132013 Złożone wnioski w ramach I i II Osi RPO WL 2007-20132013 Paweł Majka Kierownik

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo