Plonowanie wybranych rodów i odmian gorczycy białej uprawianych w międzyplonie ścierniskowym na dwu typach gleb *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plonowanie wybranych rodów i odmian gorczycy białej uprawianych w międzyplonie ścierniskowym na dwu typach gleb *"

Transkrypt

1 ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 35: Mirosław Nowakowski 1, Paweł Skonieczek 1, Marcin Żurek 1, Łukasz Matyka 1, Ewa Wąsacz 1, Teresa Piętka 2 1 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Bydgoszczy 2 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Poznaniu Autor korespondencyjny M. Nowakowski, DOI: / Plonowanie wybranych rodów i odmian gorczycy białej uprawianych w międzyplonie ścierniskowym na dwu typach gleb * Yields of selected white mustard lines and varieties cultivated as catch crop on two types of soil Słowa kluczowe: gorczyca biała, międzyplon, gleba płowa typowa, czarna ziemia Streszczenie Celem badań przeprowadzonych w latach była ocena plonowania podwójnie ulepszonych rodów gorczycy białej, uprawianych jako międzyplon ścierniskowy na czarnej ziemi i glebie płowej typowej. Do badań wybrano trzy rody gorczycy białej: PN-834/07, PN-843/07 i PN-845/07 oraz odmiany kontrolne: Nakielska, Metex i Bamberka. Gorczyce wysiane zostały na początku sierpnia, a zbiór nastąpił w ostatnim tygodniu października. Przy zbiorze oceniono wielkość plonu świeżej i suchej masy części nadziemnych i korzeni oraz udział roślin kwitnących. Uprawa gorczycy białej na czarnej ziemi przyczyniła się do uzyskania znacznie większych plonów świeżej i suchej masy części nadziemnej i korzeni w porównaniu do gleby płowej typowej. W grupie rodów gorczycy białej ród PN-834/07 odznaczał się istotnie większymi plonami świeżej i suchej masy części nadziemnej. Key words: white mustard, catch crop, lessive soil, black soil Summary The aim of the investigation performed in was to evaluate the yield of double low white mustard lines derived from the national breeding programme. Mustard lines are cultivated as a catch crop broadly exploited in crop rotation with root crops as green manure, antinematode factor and mulch. Three breeding lines of white mustard: PN-834/07, PN-843/07, PN-845/07 and three control cultivars: Nakielska, Metex and Bamberka were included in the testing procedure. The field experiment was performed in a randomized complete block design, with four replications on black soil and lessive soil. White mustard was sown (20 kg of seeds per ha) in the first week of August and harvested during the last week of October. In both locations, pre-sowing fertilization was * Badania wykonano w ramach realizacji tematu 8.6 w Programie Wieloletnim MRiRW: Ulepszanie roślin dla zrównoważonych agroekosystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe.

2 38 Mirosław Nowakowski applied using: 50 kg N per ha and 70 kg K per ha. At harvest, fresh and dry matter yields of white mustard shoots and roots were estimated. The cultivation of white mustard on black soil contributed to higher yield of fresh and dry matter of shoots (about 38.2% and 40.5%, respectively) and roots (about 27.4% and 24.4%), in comparison to the lessive soil. In the year 2008 which was characterized by greater annual rainfall and higher temperatures during growing season in vegetation period than in the remaining years of the research, and significantly higher yields of fresh and dry mass of aboveground parts and roots of white mustard were registered. The analysis of the average results from both locations during all three years showed that in both locations the PN-834/07 line produced the highest yield of fresh and dry matter of shoots. The yields were similar to the yields of white mustard Bamberka cultivar, however smaller than yields of Nakielska and Metex cultivars. Wstęp Ze względu na ujemny bilans substancji organicznej w glebie występujący w następstwie niedoboru nawozów naturalnych, coraz powszechniej wykorzystuje się biomasę roślin uprawianych w międzyplonie ścierniskowym. Największe ubytki substancji organicznej stwierdza się w dużych gospodarstwach specjalizujących się w produkcji roślinnej ze znacznym udziałem roślin korzeniowych w płodozmianie. Rodzaj i wartość produkcyjna substancji organicznej w glebie oraz trwałość powstających kompleksów organiczno-mineralnych zależą od wielu czynników, między innymi od właściwości fizyko-chemicznych skały macierzystej, kierunku procesu glebotwórczego oraz nawożenia masą organiczną (Kononowa 1968, Łoginow 1985). Słoma zbóż i innych roślin oraz nawozy zielone z roślin międzyplonowych wpływają bardzo korzystnie na strukturę gleby oraz jej zasobność w masę organiczną i składniki pokarmowe (Malicki i Michałowski 1994, Ceglarek i in. 1995, Nowakowski i in. 1996, Wilczewski 2004, Harasimowicz-Herman i Hermann 2006, Buraczyńska 2008, Giemza-Mikoda i in. 2011). Jak wynika z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w trakcie realizacji programu rolnośrodowiskowego, w ostatnich latach największy udział w strukturze zasiewów międzyplonów w Polsce mają gorczyca biała 50% i żyto ozime 24%. W przodujących pod względem rolnictwa krajach Unii Europejskiej międzyplony, z dominującym udziałem gorczycy, uprawiane są obecnie na 40 60% powierzchni produkcji buraka cukrowego, podczas gdy w Polsce jedynie na około 20% (Zimny i Zych 2013). Antymątwikowe odmiany gorczycy białej znajdują często zastosowanie w różnych formach uprawy konserwującej wielu roślin rolniczych, zwłaszcza okopowych oraz w rejonach o zagrożeniu erozyjnym lub ze strony mątwika burakowego (Allison i Armstrong 1991, Merkes 1991, Weiss 1993, Zimny 1999, Zimny i in. 2000, Nowakowski i Szymczak-Nowak 1999, 2003). Gorczyca jest chętnie wysiewana w międzyplonie, ponieważ ma niewielkie wymagania dotyczące zasobności gleby w składniki pokarmowe i wodę, a ponadto ogranicza występowanie chwastów (allelopatia) i rozwój szeregu chorób (Lütke-Entrup 2001, Buhre 2008).

3 Plonowanie wybranych rodów i odmian gorczycy białej 39 Celem badań było porównanie plonowania i kwitnienia podwójnie ulepszonych rodów i wybranych odmian gorczycy białej uprawianych w międzyplonie ścierniskowym na dwóch typach gleb. Materiał i metody Doświadczenia przeprowadzono w latach na polu doświadczalnym Oddziału IHAR-PIB w Bydgoszczy (N 53º07', E 18º01') na dwóch typach gleb: glebie płowej typowej i czarnej ziemi. Analiza agrochemiczna warstwy uprawnej obu gleb wykazała ich zbliżone zasobności w makroskładniki niską zawartość potasu i N-NO 3 oraz wysoką fosforu. Czarna ziemia odznaczała się zawartością próchnicy 2,10 2,25% i ph 7,2 7,6, a dla gleby płowej typowej parametry te wynosiły odpowiednio: 1,31 1,42% i 6,5 6,7. W doświadczeniu założonym metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach porównywano plonowanie i kwitnienie trzech rodów gorczycy białej niskoerukowej i niskoglukozynolanowej: PN-834/07, PN-843/07 i PN-845/07 z trzema odmianami kontrolnymi: Nakielska, Metex i Bamberka. Przedplonem gorczycy na czarnej ziemi była cykoria korzeniowa, a na glebie płowej typowej ziemniak. Gleba na poletkach doświadczalnych została spulchniona glebogryzarką, a następnie zastosowano przedsiewnie nawożenie: 50 kg N ha -1 w postaci saletry amonowej oraz 70 kg K ha -1 w formie soli potasowej. Nasiona gorczycy wysiano w pierwszym tygodniu sierpnia w ilości 20 kg ha -1. Powierzchnia poletka w doświadczeniach wynosiła 4 m 2. Wielkość plonu świeżej masy części nadziemnej i korzeni oceniono w ostatnim tygodniu października. Plon suchej masy roślin określono metodą suszarkową. Wyniki poddano ocenie statystycznej z wykorzystaniem analizy wariancji, weryfikując istotność różnic testem t-studenta przy p = 0,05. W okresie wegetacji roślin uprawianych w międzyplonie ścierniskowym zanotowano w 2009 roku opady zbliżone do sumy opadów z wielolecia (tab. 1). Warunki meteorologiczne, Bydgoszcz, w latach i Meteorological conditions, Bydgoszcz, in and Miesiąc Month Suma opadów (mm) Total precipitation Tabela 1 Średnia dobowa temperatura ( o C) Daily mean temperature Sierpień August 79,5 16,7 59, ,7 18,0 18,5 17,0 Wrzesień September 37,0 27,7 61, ,7 14,4 14,4 12,9 Październik October 37,0 98,0 3,2 40 9,3 6,3 5,9 7,9 Sierpień październik August October 153,5 142,4 124, ,2 12,9 12,9 12,6

4 40 Mirosław Nowakowski W 2010 roku opady w wymienionym okresie były niższe o 15,0%, a w 2008 roku wyższe o 5,1%. Średnia dobowa temperatura w okresie wegetacji gorczycy w latach 2009 i 2010 była wyższa od średniej z wielolecia o 0,3 C, a w 2008 roku wyższa o 0,6 C. Najkorzystniejsze warunki pogodowe dla rozwoju roślin pod względem ilości opadów i wysokości temperatury wystąpiły w 2008 roku. Wyniki i dyskusja Po 12 tygodniach od wysiewu nasion dokonano oceny plonowania badanych rodów i odmian gorczycy białej na dwóch odmiennych stanowiskach doświadczalnych. W grupie rodów gorczycy białej ród PN-834/07 wyróżniał się istotnie większymi średnimi plonami świeżej i suchej masy części nadziemnej (odpowiednio 28,8 i 3,93 t ha -1 na czarnej ziemi oraz 21,3 i 2,88 t ha -1 na glebie płowej typowej) (tab. 2 i 3), a w przypadku plonów korzeni nie stwierdzono istotnego zróżnicowania pomiędzy rodami (tab. 4 i 5). Wymienione plony rodu PN-834/07 nie różniły się pod względem statystycznym od plonów odmiany standardowej, bezerukowej Bamberka. Odmiany o wysokiej zawartości kwasu erukowego Nakielska i Metex odznaczały się w obu doświadczeniach istotnie większymi plonami świeżej i suchej masy części nadziemnej (odpowiednio 35,7 i 34,1 t ha -1 oraz 4,78 i 4,65 t ha -1 na czarnej ziemi; 26,3 i 25,9 t ha -1 oraz 3,54 i 3,49 t ha -1 na glebie płowej typowej) w odniesieniu do pozostałych badanych obiektów rodów i odmiany Bamberka. Uprawa gorczycy białej na czarnej ziemi przyczyniła się do uzyskania większych plonów świeżej i suchej masy części nadziemnej i korzeni (odpowiednio o 52 i 50% oraz 29 i 28%) w porównaniu do gleby płowej typowej. Najkorzystniejszym dla uprawy w międzyplonie, małym udziałem roślin kwitnących przy zbiorze wyróżniały się rody PN-845/07 i PN-843/07 (odpowiednio 12,1 i 12,2% na czarnej ziemi i 19,9 i 21,6% na glebie płowej typowej). Wymienione udziały były mniejsze o 6,9 9,4% od udziałów roślin kwitnących stwierdzonych dla odmiany Metex, która charakteryzuje się późnym kwitnieniem. Znacznie większy udział kwitnących roślin (o 10,7%) stwierdzono w przypadku uprawy gorczycy na glebie płowej typowej. Najbardziej intensywnemu kwitnieniu roślin sprzyjał 2010 rok, z najmniejszą sumą opadów atmosferycznych w okresie wegetacji gorczycy białej. Poziom uzyskanych plonów gorczycy w badaniach własnych można ocenić jako przewyższający średnie plony opisane w dostępnej literaturze dotyczącej oceny plonowania gorczyc w zbliżonych warunkach glebowych. W badaniach przeprowadzonych na czarnej ziemi (Buraczyńska 2008) zebrano plony świeżej i suchej masy gorczycy białej odmiany Metex niższe odpowiednio o około 40 i 20%, a plony korzeni kształtowały się podobnie. W badaniach Giemza-Mikoda i in. (2011) zarejestrowano na czarnej ziemi plony świeżej masy odmiany Salvo

5 Plonowanie wybranych rodów i odmian gorczycy białej 41 Tabela 2 Plon świeżej masy części nadziemnej gorczycy białej uprawianej na czarnej ziemii i glebie płowej w zależności od odmiany/rodu i lat badań (t ha -1 ) Fresh matter yield of shoots of white mustard cultivated on black soil and lessive soil depending on variety/strain and years of investigation (t ha -1 ) Odmiana, ród Variety, strain Rok Year Średnia Mean Czarna ziemia Black soil Nakielska 37,5 36,4 33,1 35,7 Metex 36,4 34,4 31,5 34,1 Bamberka 32,1 30,0 28,4 30,2 PN-834/07 33,3 29,9 23,1 28,8 PN-843/07 27,8 26,6 18,2 24,2 PN-845/07 27,5 27,9 25,3 26,9 Średnia Mean 32,4 30,9 26,6 30,0 2,6 4,1 NIR LSD 0,05 dla for: odmian/rodów varieties/strains I 1,8 lat years II 1,5 współdziałania interaction I II 2,1 cd. tabeli 2 Gleba płowa Lessive soil Nakielska 28,3 23,8 26,7 26,3 Metex 26,9 24,5 26,4 25,9 Bamberka 24,5 21,6 22,2 22,8 PN-834/07 26,0 18,3 19,7 21,3 PN-843/07 18,8 16,0 14,0 16,3 PN-845/07 20,2 17,8 13,8 17,3 Średnia Mean 24,2 20,3 20,5 21,7 1,9 4,0 NIR LSD 0,05 dla for: odmian/rodów varieties/strains I 1,9 lat years II 1,5 współdziałania interaction I II 2,3 mniejsze o 25% wykazanych dla odmian w badaniach własnych. W stosunku do plonów zbieranych w Niemczech na dobrych stanowiskach (Schwarzkopf 1991), otrzymane w badaniach plony gorczycy były mniejsze o około 30%. Z kolei plony biomasy nadziemnej gorczyc Metex i Nakielska określone w badaniach autorów na glebie płowej typowej były wyższe o około 20 30% od plonów uzyskanych wcześniej z tych odmian na tym samym stanowisku przez

6 42 Mirosław Nowakowski Tabela 3 Plon suchej masy części nadziemnej gorczycy białej uprawianej na czarnej ziemii i glebie płowej w zależności od odmiany/rodu i lat badań (t ha -1 ) Dry matter yield of shoots of white mustard cultivated on black soil and lessive soil depending on variety/strain and years of investigation (t ha -1 ) Odmiana, ród Variety, strain Rok Year Średnia Mean Czarna ziemia Black soil Nakielska 4,92 4,65 4,78 4,78 Metex 4,88 4,56 4,52 4,65 Bamberka 4,30 3,93 4,05 4,09 PN-834/07 4,49 4,02 3,29 3,93 PN-843/07 3,89 3,57 2,57 3,34 PN-845/07 3,86 3,76 3,59 3,74 Średnia Mean 4,39 4,08 3,80 4,09 0,27 0,53 NIR LSD 0,05 dla for: odmian/rodów varieties/strains I 0,18 lat years II 0,16 współdziałania interaction I II 0,29 Gleba płowa Lessive soil Nakielska 3,76 3,20 3,67 3,54 Metex 3,57 3,30 3,61 3,49 Bamberka 3,23 2,88 3,04 3,05 PN-834/07 3,44 2,47 2,73 2,88 PN-843/07 2,46 2,14 1,93 2,18 PN-845/07 2,63 2,39 1,91 2,31 cd. tabeli 3 Średnia Mean 3,18 2,73 2,82 2,91 0,19 0,53 NIR LSD 0,05 dla for: odmian/rodów varieties/strains I 0,20 lat years II 0,17 współdziałania interaction I II 0,31 Nowakowskiego i Szymczak-Nowak (2003). Wymienieni badacze zaobserwowali ponadto, że w grupie testowanych odmian gorczycy białej najmniejszym udziałem roślin kwitnących pod koniec wegetacji odznaczała się, tak jak w aktualnie opisywanym doświadczeniu, odmiana Metex. Plony gorczycy wyższe o około 30 35% niż w badaniach własnych zarejestrowali w trakcie realizacji doświadczeń na podobnej glebie Wilczewski (2004) oraz

7 Plonowanie wybranych rodów i odmian gorczycy białej 43 Tabela 4 Plon świeżej masy korzeni gorczycy białej uprawianej na czarnej ziemii i glebie płowej w zależności od odmiany/rodu i lat badań (t ha -1 ) Fresh matter yield of roots of white mustard cultivated on black soil and lessive soil depending on variety/strain and years of investigation (t ha -1 ) Odmiana, ród Variety, strain Rok Year Średnia Mean Czarna ziemia Black soil Nakielska 3,17 2,70 2,46 2,78 Metex 3,11 2,68 2,53 2,77 Bamberka 2,92 2,45 2,15 2,51 PN-834/07 2,84 2,53 2,33 2,56 PN-843/07 2,65 2,40 1,83 2,29 PN-845/07 2,81 2,65 1,85 2,44 Średnia Mean 2,92 2,57 2,19 2,56 0,31 0,19 NIR LSD 0,05 dla for: odmian/rodów varieties/strains I 0,28 lat years II 0,25 współdziałania interaction I II 0,33 Gleba płowa Lessive soil Nakielska 2,47 2,23 2,10 2,26 Metex 2,53 2,20 2,08 2,27 Bamberka 2,23 1,95 1,85 2,01 PN-834/07 1,90 1,85 1,88 1,88 PN-843/07 1,83 1,75 1,83 1,80 PN-845/07 1,88 1,93 1,70 1,83 Średnia Mean 2,14 1,99 1,91 2,01 0,18 0,20 NIR LSD 0,05 dla for: odmian/rodów varieties/strains I 0,20 lat years II 0,14 współdziałania interaction I II 0,23 Kisielewska i Harasimowicz-Hermann (2008). Natomiast Klupczyński (1971) i Gromadziński (1976) stwierdzili w wieloletnich badaniach na glebie brunatnej, w warunkach niedoboru opadów, znacznie niższy poziom plonowania, wynoszący około 15 ton świeżej masy i 1,8 ton suchej masy części nadziemnej gorczycy białej z hektara. W 2008 roku, który charakteryzował się w okresie wegetacyjnym większą ilością opadów i wyższą temperaturą niż w pozostałych latach badań, zarejestrowano znacznie większe plony świeżej i suchej masy części nadziemnej i korzeni

8 44 Mirosław Nowakowski Tabela 5 Plon suchej masy korzeni gorczycy białej uprawianej na czarnej ziemi i glebie płowej w zależności od odmiany/rodu i lat badań (t ha -1 ) Dry matter yield of roots of white mustard cultivated on black soil and lessive soil depending on variety/strain and years of investigation (t ha -1 ) Odmiana, ród Variety, strain Rok Year Średnia Mean Czarna ziemia Black soil Nakielska 0,76 0,62 0,58 0,65 Metex 0,75 0,62 0,61 0,66 Bamberka 0,70 0,58 0,52 0,60 PN-834/07 0,68 0,60 0,58 0,62 PN-843/07 0,63 0,57 0,45 0,55 PN-845/07 0,67 0,63 0,46 0,58 Średnia Mean 0,70 0,60 0,53 0,61 0,07 0,04 NIR LSD 0,05 dla for: odmian/rodów varieties/strains I 0,09 lat years II 0,08 współdziałania interaction I II 0,10 Gleba płowa Lessive soil Nakielska 0,65 0,53 0,48 0,55 Metex 0,66 0,52 0,48 0,55 Bamberka 0,58 0,47 0,42 0,49 PN-834/07 0,50 0,44 0,43 0,46 PN-843/07 0,47 0,41 0,42 0,43 PN-845/07 0,49 0,46 0,39 0,44 Średnia Mean 0,56 0,47 0,44 0,49 0,05 0,05 NIR LSD 0,05 dla for: odmian/rodów varieties/strains I 0,07 lat years II 0,06 współdziałania interaction I II 0,11 gorczycy białej na obu stanowiskach doświadczalnych (tab. 2 5). Istotne współdziałania pomiędzy czynnikami w badaniach własnych wskazują na wyraźne uzależnienie plonów poszczególnych odmian gorczycy białej od przebiegu warunków pogodowych. Analiza wyników badań różnych autorów zajmujących się oceną plonowania gorczycy białej potwierdza stosunkowo duże zróżnicowanie plonowania w zależności od gleby, warunków pogodowych i długości okresu wegetacji. Spośród wielu gatunków roślin uprawianych w międzyplonie gorczyca biała wykazuje często

9 Plonowanie wybranych rodów i odmian gorczycy białej 45 największą wierność w plonowaniu, co można wytłumaczyć między innymi jej znaczną tolerancyjnością na suszę (Malicki i Michałowski 1994, Toboła i Muśnicki 1999, Wilczewski 2004, Piętka i in. 2010). Tabela 6 Udział roślin kwitnących gorczycy białej uprawianych na czarnej ziemii i glebie płowej w zależności od odmiany/rodu i lat badań (%) Share of flowering plants of white mustard cultivated on black soil and lessive soil depending on variety/strain and years of investigation (%) Odmiana, ród Variety, strain Rok Year Średnia Mean Czarna ziemia Black soil Nakielska 11,8 35,8 40,1 29,3 Metex 4,3 28,5 31,8 21,5 Bamberka 37,4 37,3 47,5 40,7 PN-834/07 12,5 17,8 22,5 17,6 PN-843/07 4,5 15,2 17,0 12,2 PN-845/07 9,0 11,0 16,4 12,1 Średnia Mean 13,3 24,3 29,2 22,3 7,0 10,4 NIR LSD 0,05 dla for: odmian/rodów varieties/strains I 2,4 lat years II 2,0 współdziałania interaction I II 4,6 Gleba płowa Lessive soil Nakielska 35,1 45,7 53,5 44,8 Metex 11,3 34,0 40,3 28,5 Bamberka 49,0 52,6 61,4 54,3 PN-834/07 31,3 23,1 32,2 28,9 PN-843/07 18,6 19,9 26,3 21,6 PN-845/07 15,1 19,3 25,5 19,9 Średnia Mean 26,7 32,4 39,9 33,0 5,7 12,8 NIR LSD 0,05 dla for: odmian/rodów varieties/strains I 3,7 lat years II 2,3 współdziałania interaction I II 5,7

10 46 Mirosław Nowakowski Wnioski 1. Uprawa gorczycy białej w międzyplonie ścierniskowym na czarnej ziemi przyczynia się do uzyskania znacznie większych plonów świeżej i suchej masy części nadziemnej i korzeni w porównaniu do gleby płowej typowej. 2. Analiza średnich wyników z trzech lat badań realizowanych na czarnej ziemi i glebie płowej typowej wykazała, że w grupie rodów gorczycy białej ród PN-834/07 wyróżniał się istotnie większymi plonami świeżej i suchej masy części nadziemnej. Plony te nie różniły się istotnie od plonów odmiany standardowej Bamberka, ale były niższe od plonów odmian Nakielska i Metex. 3. Okres wegetacyjny charakteryzujący się ponad przeciętną ilością opadów oraz wyższą od średniej z wielolecia temperaturą powietrza sprzyja uzyskaniu dużych plonów biomasy gorczycy białej. 4. Najkorzystniejszym w uprawie w międzyplonie małym udziałem roślin kwitnących odznaczały się rody gorczycy białej PN-845/07 i PN-843/07. Literatura Allison M., Armstrong M The nitrate laeching problem are catch crops the solution. Brit. Sugar Beet Rev., 3: Buhre C Einfluss von Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Sortenwahl und Zwischenfruchtanbau auf den Befall von Zuckerrüben mit Rhizoctonia solani. Diss. Univ. Göttingen, 137 ss. Buraczyńska D Wpływ nawożenia słomą jęczmienną i biomasą międzyplonów na plonowanie roślin w ogniwie zmianowania: burak cukrowy pszenica jara. Rozpr. nauk. nr 96, Wyd. AP Siedlce 2008: 157 ss. Ceglarek F., Gąsiorowska B., Zarzecka K Plonowanie i wartość technologiczna buraka cukrowego w zależności od zróżnicowanego nawożenia organicznego i nawożenia mineralnego. Zesz. Nauk. WSR-P Siedlce. Rolnictwo, 39: Giemza-Mikoda M., Wacławowicz R., Zimny L., Malak D Wpływ zróżnicowanego nawożenia organicznego i wzrastających dawek azotu na wskaźniki struktury roli. Frag. Agron., 28 (3): Gromadziński A Wpływ terminu siewu i nawożenia azotowego na plonowanie roślin uprawianych w poplonie ścierniskowym. Pam. Puł., 66: Harasimowicz-Hermann G., Hermann, J Funkcja międzyplonów w ochronie zasobów mineralnych i materii organicznej gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Probl., 512: Kisielewska W., Harasimowicz-Hermann G Wpływ terminu siewu na plon biomasy gorczycy białej uprawianej w międzyplonie. Frag. Agron., 2 (98): Klupczyński Z Wartość nawozowa roślin niemotylkowych uprawianych na zielony nawóz w poplonie ścierniskowym. Pam. Puł., 50: Kononowa M.M Substancje organiczne gleby, ich budowa, właściwości i metody badań. PWRiL, Warszawa: 390 ss.

11 Plonowanie wybranych rodów i odmian gorczycy białej 47 Lütke-Entrup N Zwischenfrüchte im umweltgerechten Pflanzenbau. AID Bonn, Th. Mann Verlag, 87 ss. Łoginow W Nowoczesne podstawy nawożenia organicznego. Post. Nauk Roln., 6: Malicki L., Michałowski Cz Problem międzyplonów w świetle doświadczeń. Post. Nauk Roln., 4: Merkes R Biologische und technische Aspecte einer Mulchsaat nach Anbau von Zwischenfrüchten zur Verhüttung von Erosion und N-Verluste. Proc. of the 54. IIRB Congres, Bruxelless: Müller I Einsatz resistenter Zwischenfrüchte zur Bekämpfung von Heterodera schachtii. Proc. of the 54 IIRB Congress, Bruxelles: Nowakowski M., Gutmański I., Szymczak-Nowak J., Kostka-Gościniak D. 1996: Wpływ nawożenia obornikiem, słomą oraz roślinami poplonowymi na plon i zdrowotność buraka cukrowego przy zróżnicowanej koncentracji jego uprawy w płodozmianie. Zesz. Nauk. AR Szczecin Rolnictwo: Nowakowski M., Szymczak-Nowak J Wpływ uprawy rzodkwi oleistej, gorczycy białej i facelii błękitnej w międzyplonie ścierniskowym na populację mątwika burakowego (Heterodera schachtii Schmidt). Rośliny Oleiste Oilseed Crops, XX (1): Nowakowski M., Szymczak-Nowak J Plony świeżej i suchej masy oraz oddziaływanie antymątwikowe gorczycy białej i rzodkwi oleistej w zależności od odmiany i nawożenia azotem. Rośliny Oleiste Oilseed Crops, XXIV (2): Piętka T., Krzymański J., Krótka K Pierwsza podwójnie ulepszona odmiana gorczycy białej (Sinapis alba L.). Rośliny Oleiste Oilseed Crops, XXXI (2): Schwarzkopf V.B. (red.) Biologische Nematodenbekämpfung. Saaten Union, ss. 57. Toboła P., Muśnicki Cz Zmienność plonowania jarych roślin oleistych z rodziny krzyżowych. Rośliny Oleiste Oilseed Crops, XX (1): Weiss G Jahre Zwischenfrüchte gegen Rübennematoden. Zuckerrübe, 6: Wilczewski E Wpływ sposobu nawożenia na plon biomasy roślin niemotylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym. Acta. Sci. Pol. Agric., 3, 1: Zimny L Uprawa konserwująca. Post. Nauk Roln., 5: Zimny L., Malak D., Śniady R Znaczenie produkcji gorczycy białej i nawożenia azotowego w uprawie buraka cukrowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 470: Zimny L., Zych A Pługi zdominowały uprawę pól pod buraki. Top Agrar Poznań, 12:

Plony świeżej i suchej masy oraz oddziaływanie antymątwikowe gorczycy białej i rzodkwi oleistej w zależności od odmiany i nawożenia azotem

Plony świeżej i suchej masy oraz oddziaływanie antymątwikowe gorczycy białej i rzodkwi oleistej w zależności od odmiany i nawożenia azotem Tom XXIV Rośliny Oleiste 2003 Mirosław Nowakowski, Jadwiga Szymczak-Nowak Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych w Bydgoszczy Plony świeżej i suchej masy

Bardziej szczegółowo

BADANIA IHAR ODDZIAŁ BYDGOSZCZ

BADANIA IHAR ODDZIAŁ BYDGOSZCZ BADANIA IHAR ODDZIAŁ BYDGOSZCZ Wpływ długości okresu wegetacji gorczycy białej uprawianej w międzyplonie na populację mątwika burakowego w glebie i wartość nawozową plonu Mirosław Nowakowski Zakład Technologii

Bardziej szczegółowo

NASTĘPCZE DZIAŁANIE NAWOZÓW ZIELONYCH W UPRAWIE MARCHWI FLACORO. Wstęp

NASTĘPCZE DZIAŁANIE NAWOZÓW ZIELONYCH W UPRAWIE MARCHWI FLACORO. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) ROMUALDA JABŁOŃSKA-CEGLAREK, ROBERT ROSA, JOLANTA FRANCZUK, ANNA ZANIEWICZ-BAJKOWSKA, EDYTA KOSTERNA NASTĘPCZE DZIAŁANIE NAWOZÓW ZIELONYCH W UPRAWIE

Bardziej szczegółowo

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) ŁUCJA MICHALIK WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Z Katedry Ogrodnictwa

Bardziej szczegółowo

BIOMASA MIĘDZYPLONÓW ŚCIERNISKOWYCH I ICH WPŁYW NA PLONOWANIE ŻYTA JAREGO W MONOKULTUROWEJ UPRAWIE

BIOMASA MIĘDZYPLONÓW ŚCIERNISKOWYCH I ICH WPŁYW NA PLONOWANIE ŻYTA JAREGO W MONOKULTUROWEJ UPRAWIE Fragm. Agron. 29(2) 2012, 27 32 BIOMASA MIĘDZYPLONÓW ŚCIERNISKOWYCH I ICH WPŁYW NA PLONOWANIE ŻYTA JAREGO W MONOKULTUROWEJ UPRAWIE Dorota Dopka, Małgorzata Korsak-Adamowicz, Józef Starczewski Katedra Ogólnej

Bardziej szczegółowo

Zakres badań naukowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddział w Bydgoszczy w 2006 roku

Zakres badań naukowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddział w Bydgoszczy w 2006 roku Konferencja pokampanijna Zakres badań naukowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddział w Bydgoszczy w 6 roku Scope of scientific research of Bydgoszcz Branch of Plant Breeding and Acclimatization

Bardziej szczegółowo

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Marta Wyzińska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Uprawy Roślin Zbożowych mwyzinska@iung.pulawy.pl

Bardziej szczegółowo

Nawożenie ziemniaka jadalnego biomasą międzyplonów w warunkach środkowowschodniej

Nawożenie ziemniaka jadalnego biomasą międzyplonów w warunkach środkowowschodniej NR 254 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2009 ANNA PŁAZA FELIKS CEGLAREK MILENA ANNA KRÓLIKOWSKA MAŁGORZATA PRÓCHNICKA Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Podlaska w Siedlcach Nawożenie

Bardziej szczegółowo

I: WARUNKI PRODUKCJI RO

I: WARUNKI PRODUKCJI RO SPIS TREŚCI Część I: WARUNKI PRODUKCJI ROŚLINNEJ Rozdział 1. Uwarunkowania produkcyjne XXI wieku 1.1. Potrzeby i ograniczenia technologii produkcji roślinnej 1.1.1. Nowe kierunki produkcji rolnej 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LVII SECTIO E 2002 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1, Poland 2 Instytut

Bardziej szczegółowo

Produktywność buraka cukrowego w warunkach zróżnicowanych systemów uprawy

Produktywność buraka cukrowego w warunkach zróżnicowanych systemów uprawy NR 234 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 24 PIOTR KUC LESŁAW ZIMNY Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Akademia Rolnicza we Wrocławiu Produktywność buraka cukrowego w warunkach zróżnicowanych

Bardziej szczegółowo

Tom XXII Rośliny Oleiste 2001

Tom XXII Rośliny Oleiste 2001 Tom XXII Rośliny Oleiste 2001 Danuta Murawa, Iwona Pykało, Kazimierz Warmiński Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Ochrony Powietrza i Toksykologii Środowiska Olej i jego skład kwasowy

Bardziej szczegółowo

Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy

Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 146 2007 MIROSŁAW NOWAKOWSKI, JADWIGA SZYMCZAK-NOWAK Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy WPŁYW NAWOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Chemiczne odchwaszczanie gorczycy białej (Sinapis alba)

Chemiczne odchwaszczanie gorczycy białej (Sinapis alba) Tom XXVI ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2005 Marek Badowski, Mariusz Kucharski Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa we Wrocławiu Chemiczne odchwaszczanie gorczycy białej (Sinapis alba) Chemical weed

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 8. Określanie

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE BURAKA CUKROWEGO W RÓŻNYCH WARIANTACH UPRAWY ROLI

PLONOWANIE BURAKA CUKROWEGO W RÓŻNYCH WARIANTACH UPRAWY ROLI Fragm. Agron. 28(3) 2011, 63 69 PLONOWANIE URAKA CUKROWEGO W RÓŻNYCH WARIANTACH UPRAWY ROLI Piotr Kuc, Ewa Tendziagolska Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W REJONIE DOŚWIADCZEŃ ŁĄKOWYCH W FALENTACH

CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W REJONIE DOŚWIADCZEŃ ŁĄKOWYCH W FALENTACH WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2006: t. 6 z. specj. (17) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 15 22 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006 CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Reakcja pszenicy jarej odmiany Torka na nawożenie azotem w warunkach przyorywania międzyplonów ścierniskowych* Komunikat

Reakcja pszenicy jarej odmiany Torka na nawożenie azotem w warunkach przyorywania międzyplonów ścierniskowych* Komunikat NR 237/238 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2005 WIESŁAW WOJCIECHOWSKI Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Akademia Rolnicza we Wrocławiu Reakcja pszenicy jarej odmiany Torka na nawożenie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik /

PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik / PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik / Gospodarstwo rolne planuje uprawę buraka cukrowego odmiany Gryf. Materiał siewny stanowią nasiona genetycznie jednonasienne otoczkowane. Pod uprawę

Bardziej szczegółowo

Wpływ nawozów borowych na plony, zawartość i pobranie boru przez rzepak jary odmiany Star

Wpływ nawozów borowych na plony, zawartość i pobranie boru przez rzepak jary odmiany Star Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Teresa Bowszys, Anna Krauze Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska Wpływ nawozów borowych na plony, zawartość i pobranie boru

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546. Grzegorz Kulczycki

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546. Grzegorz Kulczycki ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546 WPŁYW ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA POTASEM I AZOTEM NA PLON ROŚLIN ORAZ WŁAŚCIWOŚCI GLEBY LEKKIEJ THE INFLUENCE OF DIFFERENT

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RÓŻNYCH WARIANTÓW UPRAWY KONSERWUJĄCEJ NA WARTOŚĆ TECHNOLOGICZNĄ KORZENI BURAKA CUKROWEGO

WPŁYW RÓŻNYCH WARIANTÓW UPRAWY KONSERWUJĄCEJ NA WARTOŚĆ TECHNOLOGICZNĄ KORZENI BURAKA CUKROWEGO Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1/2008 Jacek Rajewski Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Lesław Zimny, Piotr Kuc Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu WPŁYW RÓŻNYCH

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Wpływ nawożenia organicznego i sposobów uprawy roli na produktywność buraka cukrowego

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Wpływ nawożenia organicznego i sposobów uprawy roli na produktywność buraka cukrowego ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXV(1) SECTIO E 2010 Katedra Kształtowania Agroekosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI BIOGAZU TRZECH ODMIAN BURAKA CUKROWEGO W ZALEŻNOŚCI OD NAWOŻENIA ORGANICZNEGO

WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI BIOGAZU TRZECH ODMIAN BURAKA CUKROWEGO W ZALEŻNOŚCI OD NAWOŻENIA ORGANICZNEGO Fragm. Agron. 30(4) 2013, 11 22 WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI BIOGAZU TRZECH ODMIAN BURAKA CUKROWEGO W ZALEŻNOŚCI OD NAWOŻENIA ORGANICZNEGO Arkadiusz Artyszak 1 Katedra Agronomii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Tytuł Kierownik Główni wykonawcy

Tytuł Kierownik Główni wykonawcy Wykaz realizowanych projektów badawczych przez pracowników Katedry Agrotechnologii Okres realizacji Tytuł Kierownik Główni wykonawcy Oznaczenie/rodzaj/źródło finansowania 1994-1997 Wydajność i wartość

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOśENIA MINERALNEGO

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOśENIA MINERALNEGO InŜynieria Rolnicza 3/63 Zdzisław Koszański, Ewa Rumasz Rudnicka., S. Karczmarczyk, P. Rychter * Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania Akademia Rolnicza w Szczecinie *Zakład Biochemii WyŜsza Szkoła

Bardziej szczegółowo

REAKCJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRKA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ. Wstęp

REAKCJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRKA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) DANUTA DROZD, HANNA SZAJSNER REACJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ Z atedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OSŁON ORAZ SPOSOBU SADZENIA ZĄBKÓW NA PLONOWANIE CZOSNKU W UPRAWIE NA ZBIÓR PĘCZKOWY. Wstęp

WPŁYW OSŁON ORAZ SPOSOBU SADZENIA ZĄBKÓW NA PLONOWANIE CZOSNKU W UPRAWIE NA ZBIÓR PĘCZKOWY. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) EWA REKOWSKA WPŁYW OSŁON ORAZ SPOSOBU SADZENIA ZĄBKÓW NA PLONOWANIE CZOSNKU W UPRAWIE NA ZBIÓR PĘCZKOWY Z Katedry Warzywnictwa Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SIEDLISKU GLEBOWYM WYWOŁANE NASTĘPCZYM WPŁYWEM NAWOŻENIA ORGANICZNEGO I AZOTOWEGO

ZMIANY W SIEDLISKU GLEBOWYM WYWOŁANE NASTĘPCZYM WPŁYWEM NAWOŻENIA ORGANICZNEGO I AZOTOWEGO Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2008 Roman Wacławowicz Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ZMIANY W SIEDLISKU GLEBOWYM WYWOŁANE NASTĘPCZYM WPŁYWEM NAWOŻENIA ORGANICZNEGO

Bardziej szczegółowo

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ZBOŻA... 11 1. Biologia zbóż... 11 1.1. Pochodzenie i udomowienie zbóż... 11 1.1.1. Pszenica... 13 1.1.2. Jęczmień... 14 1.1.3. Żyto... 15 1.1.4. Owies... 15 1.1.5. Pszenżyto...

Bardziej szczegółowo

Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego

Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego Potas jest niezbędnym składnikiem do wytworzenia wysokiego plonu, w tym głównie cukru (sacharozy). Składnik ten

Bardziej szczegółowo

THE ASSESSMENT OF CHANGES IN LIGHT SOIL CHEMICAL PROPERTIES IN ORGANIC SYSTEM OF PLANT CULTIVATION WITH IRRIGATION

THE ASSESSMENT OF CHANGES IN LIGHT SOIL CHEMICAL PROPERTIES IN ORGANIC SYSTEM OF PLANT CULTIVATION WITH IRRIGATION Cezary TRAWCZYŃSKI Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Jadwisin ul. Szaniawskiego 15, 05-140 Serock e-mail: c.trawczynski@ihar.edu.pl THE ASSESSMENT OF CHANGES

Bardziej szczegółowo

The influence of production technology on yielding of spring wheat cultivars

The influence of production technology on yielding of spring wheat cultivars PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (4) 2012 The influence of production technology on yielding of spring wheat cultivars Wpływ integrowanej technologii produkcji na plonowanie odmian

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Marek Kołodziejczyk. Wpływ nawożenia na wielkość i strukturę plonu bulw ziemniaka

ANNALES. Marek Kołodziejczyk. Wpływ nawożenia na wielkość i strukturę plonu bulw ziemniaka ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 3 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2007 ROLNICTWO XCI NR 560

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2007 ROLNICTWO XCI NR 560 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2007 ROLNICTWO XCI NR 560 Jarosław Grocholski 1, Józef Sowiński 2, Grzegorz Kulczycki 3, Stanisław Wardęga 1 WPŁYW TERMINU SIEWU PRZEWÓDKOWYCH ODMIAN

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY KALAREPY. Wstęp

ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY KALAREPY. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JÓZEF NURZYŃSKI, KATARZYNA DZIDA, LIDIA NOWAK ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY KALAREPY Z Katedry Uprawy i Nawożenia

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA. Wpływ dokarmiania dolistnego na plon bulw ziemniaka

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA. Wpływ dokarmiania dolistnego na plon bulw ziemniaka ANNALES UNVERSTATS MARAE CURESKŁ ODOWSKA LUBLN POLONA VOL. LXV (1) SECTO E 2009 Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20950 Lublin, email: czeslaw.szewczuk@up.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Rzepak- gęstości siewu

Rzepak- gęstości siewu Rzepak- gęstości siewu Technologia uprawy rzepaku ze Strip-till, ma w Polsce zaledwie kilkuletnią tradycję. Nie ustalono jak dotąd optymalnych gęstości siewu w tym systemie. Jednakże o samym siewie punktowym

Bardziej szczegółowo

Systemy uprawy buraka cukrowego

Systemy uprawy buraka cukrowego Systemy uprawy buraka cukrowego Wyniki doświadczenia polowego - BSO Polska 2007 Dariusz Grzenkowitz Systemy uprawy buraka Doświadczenie polowe BSO - 2007 WARUNKI METEOROLOGICZNE Opady za okres wegetacji:

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja plantacji

Pielęgnacja plantacji PRODUKCJA ROŚLINNA CZĘŚĆ III TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik Praca zbiorowa pod redakcją prof. Witolda Grzebisza WYDANIE I HORTPRESS

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. LXX (1) SECTIO E 2015 Instytut Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, ul.

Bardziej szczegółowo

REAKCJA ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO (LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L.) NA ZRÓŻNICOWANĄ ILOŚĆ WYSIEWU NASION

REAKCJA ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO (LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L.) NA ZRÓŻNICOWANĄ ILOŚĆ WYSIEWU NASION Fragm. Agron. 29(4) 2012, 5662 REAKCJA ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO (LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L.) NA ZRÓŻNICOWANĄ ILOŚĆ WYSIEWU NASION Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MIĘDZYPLONÓW I SŁOMY JĘCZMIENIA JAREGO NA JAKOŚĆ BULW ZIEMNIAKA JADALNEGO

WPŁYW MIĘDZYPLONÓW I SŁOMY JĘCZMIENIA JAREGO NA JAKOŚĆ BULW ZIEMNIAKA JADALNEGO FRAGM. AGRON. 26(4) 2009, 132 139 WPŁYW MIĘDZYPLONÓW I SŁOMY JĘCZMIENIA JAREGO NA JAKOŚĆ BULW ZIEMNIAKA JADALNEGO ANNA PŁAZA, FELIKS CEGLAREK, MILENA A. KRÓLIKOWSKA Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin,

Bardziej szczegółowo

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002 Kod kraju pochodzenia 12. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po dwuletnim okresie w 2011 i 2012 roku. Doświadczenia przeprowadzono w trzech punktach doświadczalnych: SDOO w Przecławiu,

Bardziej szczegółowo

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH MAKROSKŁADNIKÓW W ZIARNIE ODMIAN KUKURYDZY WYSIEWANYCH W TRZECH TERMINACH

ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH MAKROSKŁADNIKÓW W ZIARNIE ODMIAN KUKURYDZY WYSIEWANYCH W TRZECH TERMINACH Fragm. Agron. 28(3) 2011, 7 15 ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH MAKROSKŁADNIKÓW W ZIARNIE ODMIAN KUKURYDZY WYSIEWANYCH W TRZECH TERMINACH Barbara Gąsiorowska, Artur Makarewicz, Agnieszka Nowosielska Katedra Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Celem badań było określenie wpływu stymulatora wzrostu Nano-Gro na wzrost, rozwój, plonowanie

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uprawa grochu siewnego w Polsce ma długą tradycję. Gatunek ten odgrywa główną rolę w grupie roślin strączkowych, jako roślina jadalna i pastewna. Dużą wartość odżywczą białka

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NASTĘPCZY BOBIKU, MIĘDZYPLONU ORAZ POGŁÓWNEGO NAWOśENIA AZOTEM NA PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ

WPŁYW NASTĘPCZY BOBIKU, MIĘDZYPLONU ORAZ POGŁÓWNEGO NAWOśENIA AZOTEM NA PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 2007 z. 522: 271-276 WPŁYW NASTĘPCZY BOBIKU, MIĘDZYPLONU ORAZ POGŁÓWNEGO NAWOśENIA AZOTEM NA PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ Bogdan Kulig, Wiesław Szafrański, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Nano-Gro w badaniach rolniczych na kukurydzy (badania rejestracyjne, IUNG Puławy, 2010)

Nano-Gro w badaniach rolniczych na kukurydzy (badania rejestracyjne, IUNG Puławy, 2010) Nano-Gro w badaniach rolniczych na kukurydzy (badania rejestracyjne, IUNG Puławy, 2010) Celem badań było określenie wpływu stymulatora wzrostu Nano-Gro dynamikę wschodów, plonowanie oraz zdrowotność kukurydzy.

Bardziej szczegółowo

Reakcja odmian ziemniaka o różnej długości wegetacji na zróżnicowane warunki wodnonawozowe

Reakcja odmian ziemniaka o różnej długości wegetacji na zróżnicowane warunki wodnonawozowe NR 232 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 04 ZENOBIUSZ DMOWSKI LECH NOWAK KAZIMIERZ CHMURA Katedra Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska Akademia Rolnicza we Wrocławiu Reakcja odmian

Bardziej szczegółowo

Technologie produkcji roślinnej praca zbiorowa. Rok wydania 1999 Liczba stron 437. Okładka ISBN Spis treści

Technologie produkcji roślinnej praca zbiorowa. Rok wydania 1999 Liczba stron 437. Okładka ISBN Spis treści Tytuł Technologie produkcji roślinnej Autor praca zbiorowa Wydawca PWRiL Rok wydania 1999 Liczba stron 437 Wymiary 235x165 Okładka miękka ISBN 83-09-01629 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii produkcji

Bardziej szczegółowo

Struktura plonu wybranych linii wsobnych żyta ozimego

Struktura plonu wybranych linii wsobnych żyta ozimego NR 218/219 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 MAŁGORZATA GRUDKOWSKA LUCJAN MADEJ Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików Struktura plonu wybranych linii wsobnych żyta ozimego

Bardziej szczegółowo

OCENA PLONOWANIA I JAKOŚCI OWOCÓW DZIEWIĘCIU ODMIAN TRUSKAWKI. Wstęp. Materiał i metody

OCENA PLONOWANIA I JAKOŚCI OWOCÓW DZIEWIĘCIU ODMIAN TRUSKAWKI. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) MONIKA BIENIASZ, MONIKA MAŁODOBRY, WŁODZIMIERZ LECH OCENA PLONOWANIA I JAKOŚCI OWOCÓW DZIEWIĘCIU ODMIAN TRUSKAWKI Z Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia ścisłe 2014 Jednostka doświadczalna NZP. Seminarium STC Toruń, r.

Doświadczenia ścisłe 2014 Jednostka doświadczalna NZP. Seminarium STC Toruń, r. Doświadczenia ścisłe 2014 Jednostka doświadczalna NZP Seminarium STC Toruń, 25.06.2015r. Doświadczenia ścisłe 2014 Lokalizacja doświadczeń 1 Ćmachowo Huby 2 Wierzchocin 3 4 L 5 6 Karolin Uścięcice Trzcianka

Bardziej szczegółowo

WZROST I PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ PO 50 LATACH ZRÓśNICOWANEGO NAWOśENIA I ZMIANOWANIA. Irena Suwara, Stanisław Lenart, Alicja Gawrońska-Kulesza

WZROST I PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ PO 50 LATACH ZRÓśNICOWANEGO NAWOśENIA I ZMIANOWANIA. Irena Suwara, Stanisław Lenart, Alicja Gawrońska-Kulesza Acta Agrophysica, 2007, 10(3), 695-704 WZROST I PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ PO 50 LATACH ZRÓśNICOWANEGO NAWOśENIA I ZMIANOWANIA Irena Suwara, Stanisław Lenart, Alicja Gawrońska-Kulesza Katedra Agronomii,

Bardziej szczegółowo

Nazwa tematu: Charakterystyka i doskonalenie genotypów gorczycy białej o zmienionych parametrach jakościowych Nr zadania:8.5

Nazwa tematu: Charakterystyka i doskonalenie genotypów gorczycy białej o zmienionych parametrach jakościowych Nr zadania:8.5 Program Wieloletni 2008-20013 Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe Nazwa tematu: Charakterystyka i doskonalenie genotypów

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SPOSOBU UPRAWY ROLI, TERMINU I GĘSTOŚCI SIEWU NA PLONOWANIE ODMIAN PSZENICY OZIMEJ

WPŁYW SPOSOBU UPRAWY ROLI, TERMINU I GĘSTOŚCI SIEWU NA PLONOWANIE ODMIAN PSZENICY OZIMEJ Inżynieria Rolnicza 1(99)/2008 WPŁYW SPOSOBU UPRAWY ROLI, TERMINU I GĘSTOŚCI SIEWU NA PLONOWANIE ODMIAN PSZENICY OZIMEJ Ryszard Weber, Grażyna Podolska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PODŁOŻA I ODMIANY NA PLONOWANIE OGÓRKA GRUBOBRODAWKOWEGO UPRAWIANEGO W SZKLARNI Z ZASTOSOWANIEM FERTYGACJI

WPŁYW PODŁOŻA I ODMIANY NA PLONOWANIE OGÓRKA GRUBOBRODAWKOWEGO UPRAWIANEGO W SZKLARNI Z ZASTOSOWANIEM FERTYGACJI Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLX (2004) JÓZEF PIRÓG WPŁYW PODŁOŻA I ODMIANY NA PLONOWANIE OGÓRKA GRUBOBRODAWKOWEGO UPRAWIANEGO W SZKLARNI Z ZASTOSOWANIEM FERTYGACJI Z Katedry Warzywnictwa Akademii

Bardziej szczegółowo

Tom XXVI ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2005

Tom XXVI ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2005 Tom XXVI ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2005 Anna Paszkiewicz-Jasińska Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na rozwój gorczycy białej,

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Wpływ nawożenia dolistnego na plony i jakość ziarna pszenicy jarej

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Wpływ nawożenia dolistnego na plony i jakość ziarna pszenicy jarej ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIII (4) SECTIO E 2008 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Podlaska Prusa 14, 08-110 Siedlce, e-mail: szur@ap.siedlce.pl BARBARA

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Stanisław Kalembasa, Andrzej Wysokiński

ANNALES. Stanisław Kalembasa, Andrzej Wysokiński ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE LUBLIN VOL. LIX, Nr 4 * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej, Akademia Podlaska ul. B. Prusa 14, 0810, Poland Stanisław

Bardziej szczegółowo

Wpływ intensywności uprawy na plon i cechy struktury plonu odmian pszenicy ozimej

Wpływ intensywności uprawy na plon i cechy struktury plonu odmian pszenicy ozimej 41 Polish Journal of Agronomy 2012, 11, 41-46 Wpływ intensywności uprawy na plon i cechy struktury plonu odmian pszenicy ozimej Grażyna Podolska, Alicja Sułek Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, Instytut Uprawy

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja Ziemniak Polski 2011 nr 4 1 Agrotechnika i mechanizacja WŁAŚCIWE STOSOWANIE NAWOZÓW NATURALNYCH LUB ORGANICZNYCH ZAPEWNIA WYSOKI PLON ZIEMNIAKÓW dr inż. Cezary Trawczyński IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka,

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE MIĘDZYPLONÓW ŚCIERNISKOWYCH NA PLONOWANIE OWSA UPRAWIANEGO W MONOKULTURZE. Dorota Gawęda

ODDZIAŁYWANIE MIĘDZYPLONÓW ŚCIERNISKOWYCH NA PLONOWANIE OWSA UPRAWIANEGO W MONOKULTURZE. Dorota Gawęda Acta Agrophysica, 2010, 15(2), 247-255 ODDZIAŁYWANIE MIĘDZYPLONÓW ŚCIERNISKOWYCH NA PLONOWANIE OWSA UPRAWIANEGO W MONOKULTURZE Dorota Gawęda Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. LXVII(2) SECTIO E 2012 Katedra Agrotechnologii i Zarządzania Produkcją Roślinną Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja Ziemniak Polski 2011 nr 3 1 Agrotechnika i mechanizacja ROLA WYBRANYCH ZABIEGÓW AGROTECHNICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU WIELKOŚCI I STRUKTURY PLONU ZIEMNIAKÓW UPRAWIANYCH W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM dr Krystyna Zarzyńska,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RÓŻNYCH WARIANTÓW UPRAWY KONSERWUJĄCEJ BURAKA CUKROWEGO NA WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEBY

WPŁYW RÓŻNYCH WARIANTÓW UPRAWY KONSERWUJĄCEJ BURAKA CUKROWEGO NA WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEBY Fragm. Agron. 29(2) 2012, 98 104 WPŁYW RÓŻNYCH WARIANTÓW UPRAWY KONSERWUJĄCEJ BURAKA CUKROWEGO NA WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEBY Jacek Rajewski 1, Lesław Zimny 2, Piotr Kuc 2 1 Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Feliks Ceglarek, Robert Rudziński, Danuta Buraczyńska

ANNALES. Feliks Ceglarek, Robert Rudziński, Danuta Buraczyńska ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 3 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 004 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Podlaska ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland Feliks

Bardziej szczegółowo

zawód: technik rolnik przykładowe rozwiązanie zadania

zawód: technik rolnik przykładowe rozwiązanie zadania Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora TYTUŁ Projekt nawożenia NPK pszenicy ozimej odmiany Pegassos opracowany na podstawie dokumentacji gospodarstwa rolnego Dane do projektu: Warunki

Bardziej szczegółowo

Wpływ rzutowego i rzędowego nawożenia mocznikiem na wysokość plonu i niektóre cechy jakości bulw ziemniaka

Wpływ rzutowego i rzędowego nawożenia mocznikiem na wysokość plonu i niektóre cechy jakości bulw ziemniaka NR 220 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 CEZARY TRAWCZYŃSKI Zakład Agronomii Ziemniaka Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Jadwisinie Wpływ rzutowego i rzędowego nawożenia

Bardziej szczegółowo

REAKCJA GROCHU SIEWNEGO NA UPRAWĘ W NARASTAJĄCEJ MONOKULTURZE. Bogumił Rychcik, Józef Tyburski, Kazimiera Zawiślak

REAKCJA GROCHU SIEWNEGO NA UPRAWĘ W NARASTAJĄCEJ MONOKULTURZE. Bogumił Rychcik, Józef Tyburski, Kazimiera Zawiślak Acta Sci. Pol., Agricultura 3(1) 24, 195-21 REAKCJA GROCU SIEWNEGO NA UPRAWĘ W NARASTAJĄCEJ MONOKULTURZE Bogumił Rychcik, Józef Tyburski, Kazimiera Zawiślak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1

Bardziej szczegółowo

Nawóz WE siarkowo-wapniowy

Nawóz WE siarkowo-wapniowy Nawóz WE siarkowo-wapniowy Mały nakład Pomyśl o Swoim zysku Co jest Twoim celem? Maksymalne plony, czy maksymalny zysk? Czy liczysz swoje koszty pracy, czasu i nawożenia? Czy porównujesz je z efektami?

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Feliks Ceglarek, Danuta Buraczyńska, Anna Płaza, Robert Rudziński

ANNALES. Feliks Ceglarek, Danuta Buraczyńska, Anna Płaza, Robert Rudziński ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 3 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 24 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Podlaska ul. B. Prusa 14, 81 Siedlce, Poland Feliks Ceglarek,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY PLONOTWÓRCZE NAWOŻENIA I DESZCZOWANIA STOSOWANEGO NA TERENACH ODŁOGOWANYCH

EFEKTY PLONOTWÓRCZE NAWOŻENIA I DESZCZOWANIA STOSOWANEGO NA TERENACH ODŁOGOWANYCH Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 5 (2) 2006, 101 109 EFEKTY PLONOTWÓRCZE NAWOŻENIA I DESZCZOWANIA STOSOWANEGO NA TERENACH ODŁOGOWANYCH Elżbieta Chylińska, Lech Nowak Akademia Rolnicza we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE WYBRANYCH CZYNNIKÓW AGROTECHNICZNYCH NA JAKOŚĆ BULW ZIEMNIAKA

ODDZIAŁYWANIE WYBRANYCH CZYNNIKÓW AGROTECHNICZNYCH NA JAKOŚĆ BULW ZIEMNIAKA FRAGM. AGRON. 26(3) 2009, 156 161 ODDZIAŁYWANIE WYBRANYCH CZYNNIKÓW AGROTECHNICZNYCH NA JAKOŚĆ BULW ZIEMNIAKA ELŻBIETA TURSKA 1, GRAŻYNA WIELOGÓRSKA 1, KATARZYNA RYMUZA 2 1 Katedra Ogólnej Uprawy Roli

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI NAWOŻENIA RZEPAKU OZIMEGO Z PRZEZNACZENIEM NASION DO PRODUKCJI BIOPALIW. CZ. I

MOŻLIWOŚCI NAWOŻENIA RZEPAKU OZIMEGO Z PRZEZNACZENIEM NASION DO PRODUKCJI BIOPALIW. CZ. I Adam KACZOR Izabella JACKOWSKA Marzena S. BRODOWSKA Ryszard BRODOWSKI MOŻLIWOŚCI NAWOŻENIA RZEPAKU OZIMEGO Z PRZEZNACZENIEM NASION DO PRODUKCJI BIOPALIW. CZ. I. POTRZEBY POKARMOWE I NAWOZOWE RZEPAKU OZIMEGO

Bardziej szczegółowo

BADANIA NAD NAWOŻENIEM OSTROPESTU PLAMISTEGO (Silybum marianum)

BADANIA NAD NAWOŻENIEM OSTROPESTU PLAMISTEGO (Silybum marianum) BADANIA NAD NAWOŻENIEM OSTROPESTU PLAMISTEGO (Silybum marianum) Beata Nowakowska Opiekun naukowy dr inż. Wojciech Kozera Koło Naukowe Chemii Rolnej, Opiekun Koła dr inż. Barbara Murawska Wydział Rolniczy,

Bardziej szczegółowo

Zmiany właściwości fizycznych gleby w monokulturowej uprawie żyta jarego

Zmiany właściwości fizycznych gleby w monokulturowej uprawie żyta jarego 3 Polish Journal of Agronomy 2013, 12, 3 8 Zmiany właściwości fizycznych gleby w monokulturowej uprawie żyta jarego Dorota Dopka, Małgorzata Korsak-Adamowicz, Józef Starczewski Katedra Ogólnej Uprawy Roli,

Bardziej szczegółowo

NAWÓZ ORGANICZNY POCHODZENIA KOMUNALNEGO

NAWÓZ ORGANICZNY POCHODZENIA KOMUNALNEGO NAWÓZ ORGANICZNY POCHODZENIA KOMUNALNEGO Skład chemiczny i cechy fizykochemiczne nawozu: Azot całkowity (N) - 4,5 %; Fosfor (P) w przeliczeniu na P 2O 5-4,7 %; Potas (K) w przeliczeniu na K 2O - 0,6 %;

Bardziej szczegółowo

Zmiany agroklimatu w Polsce

Zmiany agroklimatu w Polsce Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce ocena zagrożeń i sposoby adaptacji Warszawa, 30.09.2009 r. Zmiany agroklimatu w Polsce Jerzy Kozyra Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód. Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach

Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód. Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach Plan prezentacji Podstawy żywienia roślin Potrzeby pokarmowe

Bardziej szczegółowo

NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W OKRESIE WEGETACJI ZBÓŻ JARYCH W REJONIE SIEDLEC

NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W OKRESIE WEGETACJI ZBÓŻ JARYCH W REJONIE SIEDLEC INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Niedobory i nadmiary opadów... Nr 2/I/2013, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 147 154 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 2(12) 29, 61-66 ZMIANY TECHNOLOGII PRODUKCJI PSZENICY OZIMEJ W UJĘCIU DŁUGOOKRESOWYM Adam Harasim, Mariusz Matyka Instytut Uprawy

Bardziej szczegółowo

dr Krystyna Zarzyńska, dr Wojciech Goliszewski IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie, Serock

dr Krystyna Zarzyńska, dr Wojciech Goliszewski IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie, Serock Ziemniak Polski 2013 nr 2 19 POLSKIE CZY ZAGRANICZNE ODMIANY ZIEMNIAKA DO UPRAWY EKOLOGICZNEJ? dr Krystyna Zarzyńska, dr Wojciech Goliszewski IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie, 05-140 Serock

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do:

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do: Pszenica jara Pszenicy jarej uprawia się w Polsce znacznie mniej niż ozimej z uwagi na nieco mniejszą jej plenność. Jej znaczenie gospodarcze jest jednak duże ze względu na większą, niż w pszenicy ozimej,

Bardziej szczegółowo

PRODUKCYJNA I EKOLOGICZNA OCENA RÓŻNYCH SPOSOBÓW APLIKACJI NAWOZÓW W UPRAWIE PSZENICY ZIMEJ

PRODUKCYJNA I EKOLOGICZNA OCENA RÓŻNYCH SPOSOBÓW APLIKACJI NAWOZÓW W UPRAWIE PSZENICY ZIMEJ Inżynieria Rolnicza 3(91)/2007 PRODUKCYJNA I EKOLOGICZNA OCENA RÓŻNYCH SPOSOBÓW APLIKACJI NAWOZÓW W UPRAWIE PSZENICY ZIMEJ Helena Sztuder Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu, Instytut

Bardziej szczegółowo

OCENA PLONOWANIA DWÓCH ODMIAN PAPRYKI SŁODKIEJ W POLU W ODNIESIENIU DO WARUNKÓW TERMICZNYCH Halina Buczkowska 1, Hanna Bednarek 2

OCENA PLONOWANIA DWÓCH ODMIAN PAPRYKI SŁODKIEJ W POLU W ODNIESIENIU DO WARUNKÓW TERMICZNYCH Halina Buczkowska 1, Hanna Bednarek 2 Acta Agrophysica, 2005, 5(3), 567-575 OCENA PLONOWANIA DWÓCH ODMIAN PAPRYKI SŁODKIEJ W POLU W ODNIESIENIU DO WARUNKÓW TERMICZNYCH Halina Buczkowska 1, Hanna Bednarek 2 1 Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych,

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANE NAWOŻENIE AZOTEM A PLONOWANIE I WYBRANE WSKAŹNIKI ARCHITEKTURY ŁANU KILKU ODMIAN PSZENICY JAREJ

ZRÓŻNICOWANE NAWOŻENIE AZOTEM A PLONOWANIE I WYBRANE WSKAŹNIKI ARCHITEKTURY ŁANU KILKU ODMIAN PSZENICY JAREJ Inżynieria Rolnicza 3(91)/2007 ZRÓŻNICOWANE NAWOŻENIE AZOTEM A PLONOWANIE I WYBRANE WSKAŹNIKI ARCHITEKTURY ŁANU KILKU ODMIAN PSZENICY JAREJ Andrzej Biskupski Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we

Bardziej szczegółowo

niezbędny składnik pokarmowy zbóż

niezbędny składnik pokarmowy zbóż POTAS niezbędny składnik pokarmowy zbóż kształtujący wielkość i jakość plonu ziarna Dostępność glebowych zasobów potasu dla roślin zbożowych Gleby zawierają duże zasoby potasu (K), nawet do 50 t/ha w warstwie

Bardziej szczegółowo

OCENA WYBRANYCH WYRÓŻNIKÓW JAKOŚCI ZIARNA PSZENICY TWARDEJ ODMIANY FLORADUR W ZALEŻNOŚCI OD UPRAWY ROLI I NAWOŻENIA AZOTEM

OCENA WYBRANYCH WYRÓŻNIKÓW JAKOŚCI ZIARNA PSZENICY TWARDEJ ODMIANY FLORADUR W ZALEŻNOŚCI OD UPRAWY ROLI I NAWOŻENIA AZOTEM Acta Agrophysica, 2011, 18(2), 481-489 OCENA WYBRANYCH WYRÓŻNIKÓW JAKOŚCI ZIARNA PSZENICY TWARDEJ ODMIANY FLORADUR W ZALEŻNOŚCI OD UPRAWY ROLI I NAWOŻENIA AZOTEM Andrzej Woźniak 1, Dariusz Gontarz 2 1

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Zakład Technik Uprawy Roli i Nawożenia, IUNG, ul. Łąkowa 2, 55-230 Jelcz-Laskowice, Poland 2. Stacja Doświadczalna, Jelcz-Laskowice

ANNALES. Zakład Technik Uprawy Roli i Nawożenia, IUNG, ul. Łąkowa 2, 55-230 Jelcz-Laskowice, Poland 2. Stacja Doświadczalna, Jelcz-Laskowice NNLS UNIVRSITTIS MRI LULIN VOL. LIX, Nr 2 * CURI- S K Ł O D O W S K POLONI SCTIO 2004 Zakład Technik Uprawy Roli i Nawożenia, IUNG, ul. Łąkowa 2, 55-230 Jelcz-Laskowice, Poland 2 Stacja Doświadczalna,

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE WPŁYWU WARUNKÓW OPADOWYCH NA PLONOWANIE ZIEMNIAKA BARDZO WCZESNEGO I WCZESNEGO W POŁUDNIOWEJ POLSCE

OKREŚLENIE WPŁYWU WARUNKÓW OPADOWYCH NA PLONOWANIE ZIEMNIAKA BARDZO WCZESNEGO I WCZESNEGO W POŁUDNIOWEJ POLSCE WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2012 (IV VI): t. 12 z. 2 (38) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS ISSN 1642-8145 s. 133 141 pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach,

Bardziej szczegółowo

Leszek ŁABĘDZKI, Bogdan BĄK, Ewa KANECKA-GESZKE, Karolina SMARZYNSKA, Tymoteusz BOLEWSKI

Leszek ŁABĘDZKI, Bogdan BĄK, Ewa KANECKA-GESZKE, Karolina SMARZYNSKA, Tymoteusz BOLEWSKI MONITOROWANIE I PROGNOZOWANIE DEFICYTÓW I NADMIARÓW WODY W ROLNICTWIE W POLSCE Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKÓW STANDARYZOWANEGO OPADU SPI I WILGOTNOŚCI GLEBY SMI Leszek ŁABĘDZKI, Bogdan BĄK, Ewa KANECKA-GESZKE,

Bardziej szczegółowo

Ludwika Martyniak* WPŁYW UWILGOTNIENIA I NAWOŻENIA NPK NA ZAWARTOŚĆ MAGNEZU I JEGO RELACJI DO POTASU W RESZTKACH POŻNIWNYCH I GLEBIE

Ludwika Martyniak* WPŁYW UWILGOTNIENIA I NAWOŻENIA NPK NA ZAWARTOŚĆ MAGNEZU I JEGO RELACJI DO POTASU W RESZTKACH POŻNIWNYCH I GLEBIE Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 40, 2009 r. Ludwika Martyniak* WPŁYW UWILGOTNIENIA I NAWOŻENIA NPK NA ZAWARTOŚĆ MAGNEZU I JEGO RELACJI DO POTASU W RESZTKACH POŻNIWNYCH I GLEBIE EFFECT OF HUMIDIFICATION

Bardziej szczegółowo

OCENA WARTOŚCI ENERGETYCZNEJ ODMIAN SORGA W ZALEŻNOŚCI OD TERMINU, GĘSTOŚCI SIEWU I NAWOŻENIA

OCENA WARTOŚCI ENERGETYCZNEJ ODMIAN SORGA W ZALEŻNOŚCI OD TERMINU, GĘSTOŚCI SIEWU I NAWOŻENIA Fragm. Agron. 29(3) 2012, 114 119 OCENA WARTOŚCI ENERGETYCZNEJ ODMIAN SORGA W ZALEŻNOŚCI OD TERMINU, GĘSTOŚCI SIEWU I NAWOŻENIA Leszek Kordas, Magdalena Giemza-Mikoda, Marta Jabłońska Katedra Kształtowania

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI PLONU JAKO ELEMENT WERYFIKACJI ZASTOSOWANEGO

OCENA JAKOŚCI PLONU JAKO ELEMENT WERYFIKACJI ZASTOSOWANEGO InŜynieria Rolnicza 3/63 Małgorzata Bzowska-Bakalarz, Michał Banach* Katedra Maszynoznawstwa Akademia Rolnicza w Lublinie *Henkel Polska Sp. z o. o. OCENA JAKOŚCI PLONU JAKO ELEMENT WERYFIKACJI ZASTOSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Evaluation of selected quality traits of storage roots of ten beet cultivars

Evaluation of selected quality traits of storage roots of ten beet cultivars EWA REKOWSKA, BARBARA JURGA West Pomeranian University of Technology Departament of Vegetable Crops Janosika 8 71-424 Szczecin, Poland corresponding author: phone: +4891 4496172, e-mail: Ewa.Rekowska@zut.edu.pl

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA DOLISTNEGO DWÓCH ODMIAN BURAKA CUKROWEGO BOREM CZ. II. CECHY BIOMETRYCZNE ROŚLIN

EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA DOLISTNEGO DWÓCH ODMIAN BURAKA CUKROWEGO BOREM CZ. II. CECHY BIOMETRYCZNE ROŚLIN Fragm. Agron. 31(3) 2014, 19 29 EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA DOLISTNEGO DWÓCH ODMIAN BURAKA CUKROWEGO BOREM CZ. II. CECHY BIOMETRYCZNE ROŚLIN Arkadiusz Artyszak 1 Katedra Agronomii, Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Jerzy Grabiński IUNG Puławy Dobra praktyka rolnicza w uprawie zbóż

Jerzy Grabiński IUNG Puławy Dobra praktyka rolnicza w uprawie zbóż Jerzy Grabiński IUNG Puławy Dobra praktyka rolnicza w uprawie zbóż Około 5,3 mln ton tj. prawie 20 % corocznych zbiorów ziarna przeznacza się w Polsce na cele konsumpcyjne. Aby ziarno mogło być przeznaczone

Bardziej szczegółowo