Załącznik nr 1 Regulamin konkursu Jak dbasz o swój organizm?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 Regulamin konkursu Jak dbasz o swój organizm?"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Regulamin konkursu Jak dbasz o swój organizm? 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu Jak dbasz o swój organizm? ( Konkurs ) organizowanego na portalu społecznościowym Facebook.com, w zakresie i zgodnie z regulacjami tego portalu. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. Konkurs organizowany jest w celu uzyskania informacji o poziomie wiedzy dotyczącej właściwości preparatów probiotycznych oraz działania preparatu Multilac. 2. Organizatorem Konkursu jest Codemedia SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Rolna 175B, Warszawa, NIP: , wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień wynosi , 00 zł (dalej: Organizator ). 3. Organizator potwierdza, że jest niezależnym administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U ) w celu i zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności Organizator przetwarza dane w celu organizacji, przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia Zwycięzców Konkursu, przekazania nagród wyłonionym Zwycięzcom Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji na zasadach określonych Regulaminem. Organizator odpowiada za prawidłowe administrowanie i przetwarzanie danych osobowych w Konkursie oraz ochronę tych danych, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Serwisie Facebook na fanpage u Przychodzi Baba do dostępnym pod adresem: MultilacPL. 5. Konkurs rozpoczyna się w dniu w momencie opublikowania postu konkursowego na profilu wskazanym w ust. 4 tego paragrafu. Konkurs trwa do dnia do godziny 11:00. 1

2 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub niespełniającym wymogów określonych w niniejszym Regulaminie. 8. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa składająca się z osób wskazanych przez Organizatora. 9. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim, a po jego zakończeniu także odmówić wydania Nagrody w odniesieniu do Uczestnika, w stosunku, do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działanie sprzeczne z niniejszym Regulaminem, w szczególności manipulowanie wynikami Konkursu lub działanie sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub naruszające dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Informacje w przedmiocie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną w wiadomości do profilu (poprzez funkcjonalność przewidzianą na portalu Facebook polegającą na wysłaniu wiadomości ). W przypadku sytuacji spornych lub innych wątpliwości związanych z procedurą Konkursu, decyzje rozstrzygające wyda Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 10. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu i zasad jego organizacji, organem rozstrzygającym jest Komisja Konkursowa, która posiada decydujący i ostateczny głos w tych sprawach. 11. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela Serwisu społecznościowego Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu Serwisu społecznościowego Facebook. 12. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu. 13. Wszelkie informacje wykorzystywane w Konkursie, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc. Informacje jak i dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2

3 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm). Podanie danych osobowych w Konkursie ma charakter całkowicie dobrowolny, lecz niezbędny do prawidłowej realizacji wydania Nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje odpowiednio prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, uaktualniania lub uzupełniania, a także sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania. 14. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.). 15. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje: a. Fan - osoba, która dołączyła do grona osób lubiących profil Przychodzi baba do, w Serwisie Facebook.com zamieszczony pod adresem: przez zaznaczenie opcji Lubię to odnoszącej się do profilu Przychodzi baba do ; b. Uczestnik osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania wskazane w 2 ust. 1 Regulaminu; c. Zadanie konkursowe zadanie konkursowe, o którym mowa w 3 ust. 2 Regulaminu; d. Zwycięzca Uczestnik, który zostanie wybrany, jako zwycięzca Nagrody przez Komisję Konkursową. e. Nagroda nagrody opisane w 5 ust. 1 Regulaminu; f. Serwis zespół logicznie lub funkcjonalnie powiązanych ze sobą stron lub podstron internetowych. Zamiennie może być w Regulaminie używane w tym zakresie słowo portal. 16. Zleceniodawcą niniejszego Konkursu jest (dalej: Zleceniodawca ) Genexo Sp. z o.o., ul. Gen. Zajączka 26; Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , NIP , 2. Uczestnicy Konkursu 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, które w dniu rozpoczęcia Konkursu są osobami pełnoletnimi i posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, które: 3

4 a) posiadają konto na portalu Facebook.com. Dane zawarte na profilu Uczestnika muszą być prawdziwe, zgodne z rzeczywistością i regulaminem Serwisu Facebook.com; b) posiadają status Fana profilu Przychodzi baba do, pod adresem: na portalu Facebook.com; c) zapoznają się i zaakceptują niniejszy Regulamin; d) odpowiedzą na pytanie konkursowe w 3 ust. 2 Regulaminu; e) w przypadku zwycięstwa w Konkursie, Uczestnicy Zwycięzcy prześlą niezbędne dane do przekazania Nagrody, (tj. imię i nazwisko, adres do wysyłki Nagrody oraz telefon kontaktowy) w wiadomości do profilu MultilacPL (poprzez funkcjonalność przewidzianą na tym portalu polegającą na wysłaniu wiadomości ). 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 3. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu oraz zobowiązana do przestrzegania jego postanowień. 4. Przed wzięciem udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 5. Osoba, która przystępuje do Konkursu: a) tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych przez Organizatora Konkursu w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie, b) oświadcza, iż została poinformowana o przysługujących jej prawach, które wynikają z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych (tj Dz. U. z 2014 poz z późn. zm.) o prawie do dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, uzupełniania i aktualizacji, jak również o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, a także żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania, c) przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania Nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora oraz Zleceniodawcy, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni 4

5 udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób (tj. małżonkowie, dzieci, dziadkowie, rodzice i rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, krewni i powinowaci do drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia). 7. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 8. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowanie wyników, fałszowanie danych, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Uczestnika z udziału w Konkursie. Usunięcie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem Uczestnika w Konkursie i jego Zadania Konkursowego. Reklamacje oraz informacje w zakresie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną w wiadomości do profilu (poprzez funkcjonalność przewidzianą na tym portalu polegającą na wysłaniu wiadomości ). 9. Organizator lub Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do Kont Facebook.com oraz praw tych Uczestników dotyczących zasad funkcjonowania Serwisu społecznościowego Facebook, w szczególności uregulowanych w regulaminie lub polityce prywatności tego Serwisu oraz w innych dokumentach, na których opiera się funkcjonowanie Serwisu społecznościowego Facebook. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania Nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem. 10. Organizator lub Zleceniodawca Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za: a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną, c) jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook, d) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych lub innych systemach informatycznych Uczestników w związku z interakcjami z Serwisem Facebook i korzystaniem z tego Serwisu, e) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Uczestników lub innych użytkowników w Serwisie Facebook, f) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, 5

6 g) treści umieszczane przez Uczestników na swoich kontach (profilach i tzw. tablicy/ścianie/wall ) w ramach Serwisu Facebook lub na kontach (profilach) innych użytkowników tego Serwisu, w tym również na profilu Przychodzi baba do pod adresem: h) brak spełnienia przez Uczestnika Konkursu warunków określonych w niniejszym Regulaminie i uprawniających do wydania Nagrody. 3. Zasady Konkursu 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie na profilu Przychodzi baba do dostępnym pod adresem w ramach Serwisu Facebook. 2. Zadaniem konkursowym Uczestnika jest przesłanie kreatywnej odpowiedzi na pytanie Jak dbasz o swój organizm? zgodnie za zasadami konkursu Jak dbasz o swój organizm? udzielonej jako komentarz pod postem konkursowym umieszczonym w dniu Odpowiedzi udzielać należy w formie komentarza pod postem informującym o konkursie, który umieszczony został w dniu Odpowiedzi można udzielać od momentu zamieszczania postu informującego o konkursie do do godziny 11:00: Uczestnik może opublikować jedną odpowiedź w konkursie. 6. Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę w Konkursie 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego i odmowy jego publikacji lub jego usunięcia, w szczególności w przypadku: a) zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami; b) zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych; c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich; d) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do odpowiedzi konkursowej Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie. 6

7 8. Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych profili na portalu Facebook.com. 9. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników, co, do których pojawią się zasadne podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie zakładały fikcyjne profile i i wykorzystywały je do uzyskania korzyści w ramach Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie, że może w granicach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa i na zasadach w nich wskazanych - weryfikować osoby biorące udział w konkursie na podstawie adresu IP. 10. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników, co do których pojawią się zasadne podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie wykorzystywały inne niż opisane w niniejszym Regulaminie dozwolone metody uzyskania korzyści w ramach Konkursu. 11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Zwycięzców pod kątem zgodności postępowania Uczestników z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli któryś ze Zwycięzców zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, Zwycięzca traci prawo do Nagrody, a Nagroda nie zostaje wydana i pozostaje własnością Zleceniodawcy. 12. Reklamacje oraz informacje w przedmiocie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną wiadomości do profilu Przychodzi baba do w Serwisie Facebook dostępnym pod adresem (poprzez funkcjonalność przewidzianą na tym portalu polegającą na wysłaniu wiadomości ). 13. W sprawach spornych, lub nieuregulowanych Regulaminem ostateczną decyzję podejmie Komisja Konkursowa. 14. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu w formie wiadomości do profilu Uczestnika w ramach Serwisu Facebook. Brak zgody Uczestnika na otrzymywanie ww. wiadomości, powoduje brak możliwości uczestnictwa w Konkursie lub otrzymania w nim Nagrody. 7

8 4. Tryb wyłonienia Zwycięzców 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie przez Uczestników warunków opisanych w 2 oraz 3 Regulaminu, a także przestrzeganie zasad tego Regulaminu. 2. W Konkursie zostanie wyłonionych maksymalnie 10 (słownie: dziesięciu) zwycięzców. 3. Zwycięzców wybiera Komisja Konkursowa. W tym celu, Komisja Konkursowa będzie posługiwała się następującymi kryteriami wyboru Zwycięzców: oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność zrealizowanego Zadania konkursowego ocenianych na podstawie zamieszczonego przez Uczestnika opisu i zdjęcia oraz jego zgodność z tematem Konkursu. 4. Po zakończeniu Konkursu - w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od wskazanej daty jego zakończenia Komisja Konkursowa wyśle informacje o nagrodzie zwycięzców. 5. Na podstawie kryteriów, o których mowa w 3 oraz 4 ust. 3 Regulaminu, Komisja Konkursowa przyzna zwycięzcy jedną Nagrodę z zastrzeżeniem 3 ust. 8 Regulaminu. 5. Nagrody 1. Nagrodą w Konkursie dla każdego Zwycięzcy jest 1 (słownie: jeden) zestaw, w którego skład wchodzi: koszulka, torba bawełniana i opakowanie Multilac Synbiotyk. Najlepsza praca zostanie dodatkowo nagrodzona bonem do salonu Empik o wartości 50 zł. 2. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Zwycięzca nie może zastrzec szczególnych właściwości Nagrody. Nagroda może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. W wypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody, Zleceniodawca nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody, w tym do przekazania jej innym Uczestnikom. 4. O zwycięstwie w Konkursie, użytkownicy zostaną poinformowani w formie komentarza pod zwycięską odpowiedzią. Następnie Zwycięzcy proszeni są o wysłanie wiadomości prywatnej do profilu (poprzez funkcjonalność przewidzianą na tym portalu 8

9 polegającą na wysłaniu wiadomości ) wraz ze swoimi danymi niezbędnymi do przesłania do niego Nagrody. 5. Zwycięzca jest zobowiązany w terminie 3 (trzech) dni od daty otrzymania powiadomienia o wygranej udzielić odpowiedzi na przedmiotowe powiadomienie drogą elektroniczną i przesłać dane adresowe niezbędne do dostarczenia Nagrody w szczególności zgodnie z 2 ust. 1 pkt e. niniejszego Regulaminu. 6. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się ze Zwycięzcą lub nie otrzyma w terminie 3 (słownie: trzech) dni odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, Zleceniodawca nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody. Zwycięzca może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 3 (słownie: trzech) dni od otrzymania powiadomienia o wygranej. 7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu opisanego w ust. 5 niniejszego paragrafu, Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji Uczestnika i dokonania, według własnej decyzji, wyboru innego Zwycięzcy, (który uplasował się na kolejnym miejscu w Konkursie) względnie postanowienia o przepadku nagrody na rzecz Zleceniodawcy. 6. Reklamacje 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora: Codemedia SA, ul.rolna 175B, Warszawa, NIP: lub pocztą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości prywatnej do profilu (poprzez funkcjonalność przewidzianą na tym portalu polegającą na wysłaniu wiadomości ) w terminie nie późniejszym niż 7 (słownie: siedem) dni roboczych od daty zakończenia Konkursu. 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji jak również opis podstaw reklamacji (oraz podpis wnoszącego reklamację w przypadku reklamacji składanej pisemnie). 3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora. 9

10 4. Reklamacje rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później będą w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. 5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony z zachowaniem odpowiedniej formy złożenia przez niego reklamacji. 6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika, Uczestnik może wystąpić z powództwem do Sądu powszechnego. 7. Postanowienia końcowe 1. Regulamin jest jedynym wydanym przez Organizatora dokumentem określającym zasady Konkursu pod nazwą Jak dbasz o swój organizm?. 2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 3. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu lub Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości ich rozwiązania w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, spory będą rozstrzygane przez Sąd powszechny z siedzibą właściwą dla Organizatora Konkursu. 4. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości prywatnej do profilu (poprzez funkcjonalność przewidzianą na tym portalu polegającą na wysłaniu wiadomości ). 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia Niniejszy Regulamin dostępny jest przez czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora pod jego adresem oraz zamieszczony jest pod linkiem wraz z postem konkursowym dostępnym na profilu w ramach Serwisu Facebook. 7. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu Konkursu, przerwania lub odwołania Konkursu z ważnej przyczyny, jeżeli prowadzenie Konkursu stanie się niemożliwe lub w znacznym 10

11 stopniu utrudnione z uwagi na: awarię techniczną, zmianę regulaminu Facebook lub decyzję właścicieli lub zarządzających Facebook w zakresie dozwolonego wykorzystania funkcjonalności tego Serwisu, działania siły wyższej, a także zmiany obowiązującego prawa, a także wszczęcia postępowania lub wydania decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego lub administracyjnego mającego wpływ na prowadzenie Konkursu, pod warunkiem wcześniejszego podania tego faktu do publicznej wiadomości na profilu w Serwisie Facebook, zgodnie z regulaminem tego Serwisu. 8. Organizator zastrzega sobie jednostronnie prawo nanoszenia zmian w niniejszym Regulaminie w celu usprawnienia funkcjonowania Konkursu lub jego modyfikacji, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Wszelkie zmiany Regulaminu są skuteczne po upływie 2 (słownie: dwóch) dni od momentu poinformowania o nich Uczestników. Wszelkie informacje o zmianach wprowadzonych przez Organizatora do Regulaminu będą umieszczone na profilu Przychodzi baba do, pod adresem: Takie umieszczenie informacji przez Organizatora jest tratowane, jako skuteczne powiadomienie Uczestników o zmianach. 11

Regulamin konkursu "Jesienny konkurs na najciekawsze zdjęcie z produktami firmy Cellfast"

Regulamin konkursu Jesienny konkurs na najciekawsze zdjęcie z produktami firmy Cellfast Regulamin konkursu "Jesienny konkurs na najciekawsze zdjęcie z produktami firmy Cellfast" 1 1. Niniejszy Regulamin ("Regulamin") określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu "Jesienny konkurs na

Bardziej szczegółowo

Podaruj radość z NaTurkiem

Podaruj radość z NaTurkiem Regulamin Konkursu Podaruj radość z NaTurkiem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu Podaruj radość z NaTurkiem ( Konkurs ) w serwisie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs Halloween

Regulamin konkursu Konkurs Halloween Regulamin konkursu Konkurs Halloween 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu Konkurs Halloween 1. ( Konkurs ) organizowanego za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygraj bilet na koncert Zieliński w ramach Geyer Music Factory z VITADIET 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu

Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu REGULAMIN KONKURSU Telefon do przyszłości Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU 1. Organizatorem Konkursu pt. " Telefon do Przyszłości,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu AnkietoBranie. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu AnkietoBranie. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu AnkietoBranie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej również Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu Ankietobranie (dalej również: Konkurs ) organizowanego

Bardziej szczegółowo

11. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu organem rozstrzygającym jest Komisja Konkursowa, która ma decydujący głos w tych

11. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu organem rozstrzygającym jest Komisja Konkursowa, która ma decydujący głos w tych 2 Zmienia się treść 1, punkt 6. Regulaminu konkursu Joanna na Święta, która otrzymuje brzmienie: Konkurs rozpoczyna się 1.12.2016 r. w momencie publikacji postu i kończy się 23.12.2016 r. o godz.23:59

Bardziej szczegółowo

#wakacjeodfacebooka. Postanowienia ogólne

#wakacjeodfacebooka. Postanowienia ogólne #wakacjeodfacebooka 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu #wakacjeodfacebooka ( Konkurs ) organizowanego przy wykorzystaniu aplikacji,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Najciekawsze zastosowania dronów. dalej Regulamin 1 DEFINICJE

Regulamin konkursu. Najciekawsze zastosowania dronów. dalej Regulamin 1 DEFINICJE Regulamin konkursu Najciekawsze zastosowania dronów dalej Regulamin 1 DEFINICJE Użyte zwroty w Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Najciekawsze zastosowania dronów na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pielęgnacja po lecie z Bielenda Professional

Regulamin konkursu Pielęgnacja po lecie z Bielenda Professional Regulamin konkursu Pielęgnacja po lecie z Bielenda Professional 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu Pielęgnacja po lecie z Bielenda

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

Jesienny spacer. Postanowienia ogólne

Jesienny spacer. Postanowienia ogólne Jesienny spacer 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu Jesienny spacer ( Konkurs ) organizowanego przy wykorzystaniu profilu, o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PUZZLOMANIA ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU PUZZLOMANIA ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU PUZZLOMANIA ZWANY DALEJ REGULAMINEM [Organizator] 1. 1. Organizatorem PUZZLOMANII (dalej Konkurs ) jest Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kusząco soczysta podróż z Zieloną Budką! Kusząco soczysta podróż z Zieloną Budką!

Regulamin konkursu Kusząco soczysta podróż z Zieloną Budką! Kusząco soczysta podróż z Zieloną Budką! Regulamin konkursu Kusząco soczysta podróż z Zieloną Budką! 1. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu Kusząco soczysta podróż z Zieloną

Bardziej szczegółowo

Spotkania #niedozastapienia. Postanowienia ogólne

Spotkania #niedozastapienia. Postanowienia ogólne Spotkania #niedozastapienia 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu spotkania #niedozastapienia ( Konkurs ) organizowanego przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Śniadanie ze smakiem Materne. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Śniadanie ze smakiem Materne. 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Śniadanie ze smakiem Materne 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu Śniadanie ze smakiem Materne ( Konkurs )

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Daj Znaka. ( Regulamin )

Regulamin konkursu. Daj Znaka. ( Regulamin ) Regulamin konkursu Daj Znaka ( Regulamin ) 1.Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Konkursu Konkurs Daj Znaka (dalej Konkurs ) jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie:

2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: 1 Zasady ogólne 1. Organizatorem konkursu wygraj plakat Iron Maiden (dalej Konkurs ) jest Live Nation Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-629), przy ul. Pilickiej 4, wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILET NA EURO Z E.LECLERC

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILET NA EURO Z E.LECLERC REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILET NA EURO Z E.LECLERC 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej REGULAMINEM, określa warunki na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą WYGRAJ BILET

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Konkurs Igrzyska śmierci. W pierścieniu ognia 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Open Gate Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-972 przy ul. Sarmackiej 7b lok. 2, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Moje ulubione ciasto z Palmą z Kruszwicy

REGULAMIN KONKURSU. Moje ulubione ciasto z Palmą z Kruszwicy REGULAMIN KONKURSU Moje ulubione ciasto z Palmą z Kruszwicy REGULAMIN KONKURSU 1 1. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie:

2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: 1 Zasady ogólne 1. Organizatorem konkursu #jadenaim (dalej Konkurs ) jest Live Nation Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-629), przy ul. Pilickiej 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Stwórz projekt koszulki Perła 2015!

Stwórz projekt koszulki Perła 2015! Regulamin Konkursu Stwórz projekt koszulki Perła 2015! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu Stwórz projekt koszulki Perła 2015!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Skanuj paragony, będziesz nagrodzony!" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. Konkurs Organizatorem

REGULAMIN KONKURSU Skanuj paragony, będziesz nagrodzony! zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. Konkurs Organizatorem REGULAMIN KONKURSU "Skanuj paragony, będziesz nagrodzony!" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu "Skanuj paragony, będziesz nagrodzony! (dalej: "Konkurs")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KONKURS ARMANI. Czas trwania konkursu od godz. 13:00 do do godz. 23:59

REGULAMIN KONKURSU KONKURS ARMANI. Czas trwania konkursu od godz. 13:00 do do godz. 23:59 REGULAMIN KONKURSU Nazwa konkursu Zadanie konkursowe KONKURS ARMANI 1) Polega na odpowiedzi na pytanie związane z artykułem konkursowym: Jakie miejsce stanowiło inspirację dla Giorgio Armani do stworzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Znajdź #hashtaga 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Znajdź #hashtaga na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Mirinda Polska w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/mirindapl. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Bądź Mikołajem z Mix Fix Cao. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Bądź Mikołajem z Mix Fix Cao. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Bądź Mikołajem z Mix Fix Cao 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Open Gate Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-946 przy ul. Biedronki 23B, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. enter the ROOM X California Skateshop. Konkurs. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Terytorium).

Regulamin konkursu. enter the ROOM X California Skateshop. Konkurs. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Terytorium). Regulamin konkursu enter the ROOM X California Skateshop 1 Konkurs Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady konkursu: enter the ROOM X California Skateshop (Konkurs), prowadzonego przez redakcję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej Regulaminem 1. Organizacja Konkursu 1 Organizatorem Konkursu Świąteczne dekoracje (zwany dalej Konkursem ), jest Ceneo sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najlepsze miejsce zwany dalej Regulaminem

REGULAMIN KONKURSU Najlepsze miejsce zwany dalej Regulaminem REGULAMIN KONKURSU Najlepsze miejsce zwany dalej Regulaminem 1. Organizacja Konkursu 1 Organizatorem Konkursu Ceneo Memy (zwany dalej Konkursem ), jest Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Listy do św. Mikołaja. Postanowienia ogólne

Listy do św. Mikołaja. Postanowienia ogólne Listy do św. Mikołaja 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu Listy do św. Mikołaja ( Konkurs ) organizowanego przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wiosenne dekoracje

Regulamin konkursu Wiosenne dekoracje Regulamin konkursu Wiosenne dekoracje Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator działalność gospodarcza tesa tape Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JESIENNY MANICURE z NeoNail. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU JESIENNY MANICURE z NeoNail. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU JESIENNY MANICURE z NeoNail 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą JESIENNY MANICURE z NeoNail i jest zwany dalej: "Konkursem". 2. Konkurs odbywa się na terytorium

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia 1 ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest OGRÓDEK DZIADUNIA Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Wąsosz Dolny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Netto Premieur (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Netto Premieur (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Netto Premieur (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Netto Premieur na zasadach określonych niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MOSiRowe Wierszyki. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu MOSiRowe Wierszyki. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu MOSiRowe Wierszyki 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu MOSIRowe Wierszyki jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Opolu przy ulicy Barlickiego 13, 45-083 Opole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,Odpowiedz i pójdź na mecz! jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Graj i wygrywaj z Dell. 2. Konkurs trwa od godz. 14:00 dnia 21 marca 2014 roku do godz. 00:00 dnia 4 kwietnia 2014 roku.

Regulamin Konkursu. Graj i wygrywaj z Dell. 2. Konkurs trwa od godz. 14:00 dnia 21 marca 2014 roku do godz. 00:00 dnia 4 kwietnia 2014 roku. Regulamin Konkursu Graj i wygrywaj z Dell I. Organizacja Konkursu 1. Organizatorem konkursu Graj i wygrywaj z Dell (zwanego dalej: Konkursem ) jest Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu EkoZabawki

Regulamin konkursu EkoZabawki Regulamin konkursu EkoZabawki 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu EkoZabawki ( Konkurs ). 2. Organizatorem konkursu jest Mint

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu JAK SMAKUJE MIŁOŚĆ? Konkurs. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Terytorium).

Regulamin konkursu JAK SMAKUJE MIŁOŚĆ? Konkurs. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Terytorium). Regulamin konkursu JAK SMAKUJE MIŁOŚĆ? 1 Konkurs Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady konkursu: JAK SMAKUJE MIŁOŚĆ? (Konkurs), prowadzonego przez redakcję magazynu enter the ROOM na stronie konkursowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Święta z Kapitanem (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Konkurs Święta z Kapitanem zwanego dalej Konkursem jest Edgard Mariusz Jachimczuk z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu Regulamin konkursu Małe kroki dla umysłu 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Ecommerce 2015. 2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Ostatkowy konkurs

Regulamin konkursu Ostatkowy konkurs Regulamin konkursu Ostatkowy konkurs OKOCIM, 19 JANUARY 2017 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Ostatkowy konkurs. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Rozdanie ShinyBox 5 Zestawów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Rozdanie ShinyBox 5 Zestawów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Rozdanie ShinyBox 5 Zestawów 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs Rozdanie ShinyBox 5 Zestawów ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. na tablicy fanpage NIVEA Polska. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN KONKURSU. na tablicy fanpage NIVEA Polska. 1 Informacje ogólne REGULAMIN KONKURSU na tablicy fanpage NIVEA Polska 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie Pielęgnacja twarzy z NIVEA" oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Święta Bożego Narodzenia. z kostkami z Kruszwicy

REGULAMIN KONKURSU. Święta Bożego Narodzenia. z kostkami z Kruszwicy REGULAMIN KONKURSU Święta Bożego Narodzenia z kostkami z Kruszwicy 1 1. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu 2. Organizatorem konkursu jest LINEA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. How Goyello are you edycja świąteczna. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. How Goyello are you edycja świąteczna. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU How Goyello are you edycja świąteczna (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą How Goyello are you

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs świąteczny (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA PROFILU WCZASIEWOLNYM.PL, NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

REGULAMIN KONKURSÓW ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA PROFILU WCZASIEWOLNYM.PL, NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK REGULAMIN KONKURSÓW ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA PROFILU WCZASIEWOLNYM.PL, NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają się konkursy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ).

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem Konkursu, dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK.,,Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK.,,Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK I. Warunki ogólne,,biało-zieloni na Stadionie Energa Gdańsk 1. Organizatorem Konkursu Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk jest Arena Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem.

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem. Regulamin konkursu 50 lat BRITA! Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem. Art. 1. Organizator i cel konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Przedstaw 20 lat obecności na rynku firmy Keller

Regulamin konkursu Przedstaw 20 lat obecności na rynku firmy Keller 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Przedstaw 20 lat obecności na rynku firmy Keller 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu Przedstaw 20 lat obecności na rynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SELFIE NA PIĄTKĘ. (dalej zwany Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu SELFIE NA PIĄTKĘ. (dalej zwany Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu SELFIE NA PIĄTKĘ (dalej zwany Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs internetowy, zwany dalej Konkursem, będzie prowadzony pod nazwą SELFIE NA PIĄTKĘ. 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Jazda z pasją!.

Regulamin konkursu pod nazwą Jazda z pasją!. Regulamin konkursu pod nazwą Jazda z pasją!. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator DOTPR Wartecki, Skowronek, Łaźniewski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ TAPETĘ Z KOLEKCJI FREZO (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ TAPETĘ Z KOLEKCJI FREZO (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ TAPETĘ Z KOLEKCJI FREZO (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą "WYGRAJ TAPETĘ Z KOLEKCJI FREZO"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO,,Restauracja KOS na Instagramie 29 styczeń 28 luty 2013 rok. 1. Organizator

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO,,Restauracja KOS na Instagramie 29 styczeń 28 luty 2013 rok. 1. Organizator REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO,,Restauracja KOS na Instagramie 29 styczeń 28 luty 2013 rok 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu,,restauracja KOS na Instagramie jest Restauracja KOS, ul. Piwna 9/10,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU,,Dokończ zdanie WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU,,Dokończ zdanie WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU,,Dokończ zdanie WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,Dokończ zdanie jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pokoleń Lechii Gdańsk 1 80-560 Gdańsk, Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU -"#MISTRZ KIERONICY#

REGULAMIN KONKURSU -#MISTRZ KIERONICY# REGULAMIN KONKURSU -"#MISTRZ KIERONICY# I Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu #MISTRZ KIERONICY# (zwanego dalej Konkursem ), jest KORCZYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Atoderm #SKINBODYGUARD

Regulamin Konkursu Atoderm #SKINBODYGUARD Regulamin Konkursu Atoderm #SKINBODYGUARD 1 Nazwa Konkursu 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zakres i zasady na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą Atoderm #SKINBODYGUARD, zwany dalej Konkurs 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

2 Czas trwania 1. Konkurs trwa od r. do r. do godziny 12:00. (dalej: Czas Trwania Konkursu ).

2 Czas trwania 1. Konkurs trwa od r. do r. do godziny 12:00. (dalej: Czas Trwania Konkursu ). Regulamin konkursu Przewodnik Pracuj w IT do rąk własnych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Pracodawca na medal (dalej: Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Armageddon Challenge Kraków

Regulamin Konkursu Armageddon Challenge Kraków Regulamin Konkursu Armageddon Challenge Kraków 14.10.2017 [Organizator] 1. 1. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu Armageddon Challenge Kraków 14.10.2017 (dalej: "Konkurs") jest firma Armageddon

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash?

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kawa nie tylko od święta

Regulamin konkursu Kawa nie tylko od święta Regulamin konkursu Kawa nie tylko od święta Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator działalność gospodarcza DOTPR Wartecki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu inzynieria.com

Regulamin konkursu inzynieria.com Regulamin konkursu inzynieria.com 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu inzynieria.com. 2. Konkurs jest przeprowadzony za pośrednictwem strony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DeeZee & ShinyBox"

Regulamin Konkursu DeeZee & ShinyBox Regulamin Konkursu DeeZee & ShinyBox" 1 2 3 4 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady przeprowadzenia konkursu "DeeZee & ShinyBox", zwanego dalej Konkursem. 2. Regulamin jest wiążący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu. REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem konkursu Orzeźwiający konkurs (zwanego dalej Konkursem ), jest Tchibo Polska sp. z o. o, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5, w Warszawie 00-446, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Morska przygoda!

REGULAMIN KONKURSU Morska przygoda! REGULAMIN KONKURSU Morska przygoda! 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Morska przygoda na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Wawerski Walenty ( Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest właściciel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BUILDER/AEC DESIGN

REGULAMIN KONKURSU BUILDER/AEC DESIGN REGULAMIN KONKURSU BUILDER/AEC DESIGN Z DNIA 10.09.2017 R. I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu (dalej Konkurs ) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Builder4YungEngineers Builder

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs -Monolith (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Ferie (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

REGULAMIN KONKURSU Ferie (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: REGULAMIN KONKURSU Ferie 2017 (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Ferie 2017 na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pocztex Quiz. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pocztex Quiz. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pocztex Quiz Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu. Organizatorem Konkursu jest Poczta Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Quiz wiedzy o firmie TECH Sterowniki. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Quiz wiedzy o firmie TECH Sterowniki. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Quiz wiedzy o firmie TECH Sterowniki 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Ateneo.pl s.c., ul. Krakowska 134, 34-120 Andrychów, posiadająca numer NIP 551-259-44-94 zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYZWANIE Z ADĄ #8

REGULAMIN KONKURSU WYZWANIE Z ADĄ #8 REGULAMIN KONKURSU WYZWANIE Z ADĄ #8 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: Wyzwanie z Adą #8 organizowany na

Bardziej szczegółowo

Nagrody. 10. Nagrodami w Konkursie są:

Nagrody. 10. Nagrodami w Konkursie są: REGULAMIN - "Poznań Motor Show Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Poznań Motor Show (zwanego dalej Konkursem ), jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-037), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Konkurs ) jest Mediacom-Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Konkurs ) jest MEC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fanów SUPER-PHARM zwany dalej Regulaminem. [Organizator] 1.

Regulamin konkursu fanów SUPER-PHARM zwany dalej Regulaminem. [Organizator] 1. Regulamin konkursu 100 000 fanów SUPER-PHARM zwany dalej Regulaminem [Organizator] 1. 1. Organizatorem akcji 100 000 fanów SUPER-PHARM (dalej Konkurs ) jest BRANDADDICTED SP Z O. O., z siedzibą przy Al.Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZNIŻKOWEJ APLIKACJI SMSOWEJ TWOJA ZNIŻKA NA WPISOWE ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1.

REGULAMIN ZNIŻKOWEJ APLIKACJI SMSOWEJ TWOJA ZNIŻKA NA WPISOWE ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1. REGULAMIN ZNIŻKOWEJ APLIKACJI SMSOWEJ TWOJA ZNIŻKA NA WPISOWE ZWANY DALEJ REGULAMINEM [Organizator] 1. 1. Organizatorem zniżkowej aplikacji smsowej Twoja zniżka na wpisowe (dalej Konkurs ) jest Wyższa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Korzystnie z Magda-Trans. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Korzystnie z Magda-Trans. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Korzystnie z Magda-Trans 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Magda-Trans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Cystersów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złóż życzenia świąteczne ispot

Regulamin konkursu Złóż życzenia świąteczne ispot Regulamin konkursu Złóż życzenia świąteczne ispot 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą Złóż życzenia świąteczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Angielski dla dzieci z Kapitanem Nauką" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Angielski dla dzieci z Kapitanem Nauką (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Angielski dla dzieci z Kapitanem Nauką" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Angielski dla dzieci z Kapitanem Nauką zwanego dalej Konkursem jest Edgard

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KOTY NIESPOTYKANIE FOTOGENICZNE W CENTRUM HANDLOWYM STARA KABLOWNIA DLA FANÓW PROFILU STARA KABLOWNIA W SERWISIE FACEBOOK

REGULAMIN KONKURSU KOTY NIESPOTYKANIE FOTOGENICZNE W CENTRUM HANDLOWYM STARA KABLOWNIA DLA FANÓW PROFILU STARA KABLOWNIA W SERWISIE FACEBOOK REGULAMIN KONKURSU KOTY NIESPOTYKANIE FOTOGENICZNE W CENTRUM HANDLOWYM STARA KABLOWNIA DLA FANÓW PROFILU STARA KABLOWNIA W SERWISIE FACEBOOK Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. #WrzesieńzKORBANK (dalej Regulamin konkursu )

REGULAMIN KONKURSU. #WrzesieńzKORBANK (dalej Regulamin konkursu ) REGULAMIN KONKURSU #WrzesieńzKORBANK (dalej Regulamin konkursu ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Wrzesień z KORBANK na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj wakacje 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Wygraj wakacje 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Wygraj wakacje 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Organizatorem Konkursu jest Frisco.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-128), przy ul. Omulewskiej 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego WIB

Regulamin konkursu promocyjnego WIB Regulamin konkursu promocyjnego WIB Warszawa 30.01.2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj praktyczny i elegancki zestaw młodego finansisty zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kino od kuchni (dalej Konkurs ). 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo