UMOWA - PROJEKT Gminą Miasto Rzeszów Zamawiającym Wykonawcą PRZEDMIOT UMOWY Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA - PROJEKT Gminą Miasto Rzeszów Zamawiającym Wykonawcą PRZEDMIOT UMOWY Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1"

Transkrypt

1 UMOWA - PROJEKT zawarta dnia...w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, Rzeszów zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez..., a. zwanym dalej Wykonawcą Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawarto umowę o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych w budynku Gimnazjum Nr 1 w Rzeszowie przy ul. Pułaskiego 11 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 3. Na zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia uzyskano pozwolenia na budowę: Decyzja Nr: AR.I /26/443/10 z dnia r., Decyzja Nr: AR /65/913/10 z dnia r., Decyzja Nr: 273/2013 z dnia r. 4. Roboty budowlane realizowane będą w ramach projektu pn Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie etap II współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 5. Zadanie, o którym mowa w ust.1, ujęte zostało w Uchwale Nr. Rady Miasta Rzeszowa z dnia Dział 801, Rozdział TERMIN REALIZACJI 1. Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu umowy: 1) rozpoczęcia robót: po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy, 2) wykonanie robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym: do r., 3) wykonanie przedmiotu umowy: do r. 2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy do 20 dni od dnia podpisania umowy 3. Za termin zakończenia robót uważa się datę wpisu przez Kierownika budowy do dziennika budowy o zakończeniu robót, potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

2 4. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uważa się za dotrzymany jeżeli zostanie on odebrany zgodnie z 8, najpóźniej do r. co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy. 5. Zakres przedmiotu umowy określa harmonogram rzeczowo finansowy stanowiący integralną część umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wypełniony harmonogram rzeczowo finansowy najpóźniej w dniu podpisania umowy wraz z kosztorysem ofertowym. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania harmonogramu rzeczowo finansowego. 6. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów ujętych w harmonogramie oraz terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach wymienionych w 15 umowy. 3 WYNAGRODZENIE 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie ryczałtowe: zł. /netto/, (słownie: ),..zł. /brutto/, (słownie ) oraz podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% w wysokości:. zł., (słownie:...). Wynagrodzenie ryczałtowe stanowi całość wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy, jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 2. Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego /brutto/ określonego w ust. 1 ustalona została w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązująca w dniu złożenia oferty. 3. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe /brutto/ zostanie odpowiednio zmodyfikowane, bez zmiany wynagrodzenia netto. 4. Przy wystawianiu faktury VAT zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego). 4 ROZLICZENIE UMOWY 1. Rozliczenie Wykonawcy za roboty będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, wystawionych przez Wykonawcę robót po odbiorze robót budowlanych. 2. Suma należności wynikających z faktur przejściowych nie przekroczy : 1) w 2013 roku ,00 zł /brutto/, 2) w 2014 roku pozostała część wynagrodzenia należna Wykonawcy za wykonane roboty. 3. Faktury częściowe, dla każdego z elementów robót określonego harmonogramem rzeczowo finansowym realizacji robót, będą wystawiane nie częściej niż jeden raz w miesiącu. 4. Faktury częściowe zostaną wystawione w oparciu o protokół odbioru robót wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, natomiast faktura końcowa zostanie wystawiona w oparciu o protokół odbioru wykonanych robót i protokół odbioru końcowego. 5. Faktury częściowe za wykonanie robót Wykonawca wystawi do wartości nie wyższej niż 90% wynagrodzenia brutto, a pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona na podstawie faktury końcowej po dokonaniu odbioru końcowego.

3 6. Faktura wystawiona będzie w terminie określonym w przepisach prawa. 7. Termin płatności faktur wynosi do 21 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wypełnionej faktury wraz z protokołem odbioru. 8. Faktura będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze za wykonanie przedmiotu umowy. 9. Faktura zostanie wystawiona na: Gminę Miasto Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa, Rzeszów, ul. Rynek 1, NIP: OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, dokumentacji projektowej i dziennika budowy, 2) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materiałów (np. przekazanie ich do złomowania, wywiezienia na wysypisko odpadów/śmieci lub przeznaczenie ich do ponownego wbudowania bądź zagospodarowania itp.) co zostanie odnotowane w protokołach co do ilości i jakości, sporządzonych przez Inspektora Nadzoru z udziałem stron. Sporządzony protokół stanowi załącznik do faktury, o której mowa w pkt. 3, 3) udzielenie upoważnienia w formie pisemnej dla Wykonawcy robót do wystawiania w imieniu Gminy Miasto Rzeszów, faktur dotyczących sprzedaży z odzysku o których mowa w pkt. 2. Upoważnienie będzie obowiązywało w okresie trwania umowy, 4) dokonanie czynności odbioru przedmiotu umowy, 5) organizowanie narad roboczych na budowie raz na dwa tygodnie. Z ustaleń narad należy sporządzić protokół, 2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) opracowanie planu BIOZ, 2) prowadzenie dziennika budowy, 3) urządzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót, 4) wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbiorów oraz aktualnie obowiązującymi normami polskimi, prawem budowlanym, wydanymi na jego podstawie aktami wykonawczymi i innymi obwiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 5) doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy po wykonanych robotach, 6) uporządkowanie terenu sąsiednich nieruchomości, jeżeli w związku z wykonywaną umową Wykonawca z nich korzystał, po wcześniejszym uzyskaniu zgody na wejście w ich teren na własny koszt i własnym staraniem, 7) przetransportowanie materiałów z rozbiórki i demontażu do punktu surowców wtórnych (np. rur, elementów stalowych, metalowych, grzejników żeliwnych, gruzu, elementów drewnianych itp.) i przekazanie przelewem środków uzyskanych ze sprzedaży tych materiałów, na konto Zamawiającego nr:. w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Rzeszowie w terminie do 3 dni, 8) wystawianie w imieniu Zamawiającego faktur z tytułu sprzedaży materiałów, o których mowa w punkcie 7 i dostarczenie ich do Zamawiającego na bieżąco, nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca, 9) uczestniczenie w naradach roboczych organizowanych przez Zamawiającego, 10) w udostępnionym elektronicznym systemie Zarządzania i Monitorowania Inwestycji obowiązującym w Urzędzie Miasta:

4 a) prowadzenie raportowania postępu prac w terminach ustalonych z Inspektorem Nadzoru, b) sporządzenie rozliczeń miesięcznych za dany okres rozliczeniowy, c) zamieszczenie dokumentacji fotograficznej postępu robót w terminach ustalonych z Inspektorem nadzoru, d) przekazanie Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy kosztorysu ofertowego na podstawie którego sporządzona została oferta w wersji elektronicznej edytowalnej w programie np. EXCEL, WOORD. 3. Podstawą do wystawienia faktur określonych w ust.2 pkt. 8 będą protokoły określone w ust.1 pkt Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenach robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa na placach robót dla pracowników i osób postronnych. 5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na tereny robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia robót na czas ewentualnych przerw w realizacji. 7. Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru), Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną. 8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 Wykonawca przekaże Zamawiającemu po wykonaniu przedmiotu umowy, przed odbiorem końcowym. 9. Wykonawca jest obowiązany informować inspektora nadzoru o wszystkich problemach lub okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość wykonania przedmiotu umowy. 10. Wykonawca obowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń inspektora nadzoru danej branży, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz prawem. 6 PODWYKONAWCY 1. Wykonawca przy pomocy podwykonawców wykona następujący zakres robót:.. Pozostałe roboty Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście*. 2. Zawarcie przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymaga procedury określonej w art. 647¹ Kodeksu cywilnego*. 3. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z Podwykonawcą, umowy cesji wierzytelności na rzecz Podwykonawcy, przysługujących mu od Zamawiającego za roboty wykonane przez Podwykonawcę*. 4. Na podstawie cesji, o której mowa w ust. 3, Zamawiający dokona przelewu należności na rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, na podstawie faktur Wykonawcy, do kwot wynikających z umowy z Podwykonawcą*. /* - niepotrzebne skreślić/ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami.

5 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno techniczne stosowane na terenie prowadzenia robót. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania pracowników podwykonawcy. 5. Strony zgodnie ustalają, że nie wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przewidzianych w niniejszej umowie będzie wywoływało skutki wynikające z niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawnych. 6. Wykonywanie robót, o których mowa w 1 odbywać się będzie w czynnym obiekcie i Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace, w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika, przez cały okres prowadzenia robót. 8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru przez Zamawiającego wszystkie asortymenty robót, a zwłaszcza roboty zanikające i ulegające zakryciu. 2. Warunkiem odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu i częściowych będzie zgłoszenie tych robót przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Zgłoszenie powinno być dokonane z minimum jednodniowym wyprzedzeniem planowanego zakończenia robót przewidzianych do odbioru. Inspektor nadzoru danej branży przystąpi do odbioru w terminie 3 dni roboczych licząc od daty zawiadomienia. Prawidłowość wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru. Za dzień roboczy uważa się dzień roboczy od poniedziałku do piątku. Potwierdzeniem odbioru częściowego będzie protokół odbioru wykonanych robót. 3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej. Razem z zawiadomieniem o zakończeniu robót i zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 1) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową, 2) dokumentacją projektową, 3) deklarację zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 4) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 5) dziennik budowy (w oryginale) wraz z wpisem o gotowości obiektu budowlanego do odbioru końcowego, 6) pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 4. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności oraz prawidłowości dokumentacji powykonawczej to w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin odbioru końcowego. 5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości przedłożonych dokumentów, określonych w ust. 3, w porozumieniu z Wykonawcą robót wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. Przedmiotem odbioru będą roboty budowlane bez wad. 6. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia. Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół odbioru końcowego.

6 9 RĘKOJMIA 1. Na wykonany przedmiot umowy, o którym mowa w 1 Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy rękojmi, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 2. W przypadku wystąpienia usterek w okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia w ciągu 7 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego w formie pisemnej, faksem lub em, przy czym forma faksu i a zostanie potwierdzona pisemnie. 3. Termin usunięcia wad określi Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą. 10 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy kwotę zabezpieczenia w wysokości zł. (słownie: złotych) tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty, zgodnie z art. 147 i nast. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Zwrot 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w dniu podpisania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go prze Zamawiającego za należycie wykonane. 3. Zwrot pozostałej części zabezpieczenia (30%) nastąpi w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi. 11 PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 1. Z ramienia Wykonawcy obowiązki kierownika budowy będzie pełnić:. 2. Z ramienia Zamawiającego obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego koordynatora będą pełnić: 1) Inspektor branży budowlanej: koordynator: Pan Andrzej Kluz 2) Inspektor branży sanitarnej : Pan Ryszard Beck 3) Inspektor branży elektrycznej: Pan Bogdan Micał 3. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany osoby podanej w ofercie nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Zaakceptowana zmiana nie wymaga zmiany umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 2. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy. 5. O dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 4, Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy. 12 KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, 2) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy dłużej niż 10 dni w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień przerwy, 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, 4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

7 2. Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia brutto. 3. Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej w terminie 14 dni od jej dostarczenia Wykonawcy. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe. 4. W przypadku powstania szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, składając właściwe oświadczenie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o przewidywanym opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy. 13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od zaistnienia niżej wymienionych okoliczności: 1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy. 2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni o ile nie wynika z harmonogramu. 3) suma kar umownych przekroczyła kwotę 20% wynagrodzenia brutto. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o zajęciu w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, wskazującego na zagrożenie wykonania umowy w ustalonym terminie. 3. W razie nie wykonania obowiązku, o którym mowa w 6 ust. 3, Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni, licząc od dnia kiedy Zamawiający dowiedział się o zawarciu umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą. 4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 5. W wypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do: 1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót dla każdego zadania wg stanu na dzień odstąpienia, 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn leżących po jego stronie. 14 ROZSTRZYGANIE SPORÓW Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 15 ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 1. Strony mogą dokonywać zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach, o których mowa w ust Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji inwestycji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w następujących okolicznościach:

8 1) spowodowanych warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, w szczególności klęski żywiołowej, wystąpienia niskich temperatur, długotrwałe opady deszczu, śniegu, co zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy, 2) spowodowanych warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi przeprowadzenie prób sprawdzeń oraz dokonywania odbioru, 3) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 4) wystąpieniem w trakcie robót budowlanych nieprzewidzianych okoliczności, np. kolizji z niezaznaczonymi na projekcie instalacjami i koniecznością wykonania robót dodatkowych. 3. Zamawiający dopuszcza za zgodą projektanta, dokonanie zmiany sposobu wykonania poszczególnych robót przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych, wytrzymałościowych itp. oraz możliwości zmiany wynagrodzenia w przypadku zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego i nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku ograniczenia zakresu jeżeli okaże się, że niektóre elementy wykonania robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zbędności wykonania któregoś z elementu robót. Rozliczenie wyłączonych elementów robót nastąpi na podstawie harmonogramu rzeczowo finansowego w oparciu o złożony kosztorys ofertowy. 5. Zamawiający dopuszcza zmianę kwot, o których mowa w 4 ust. 2 w przypadku zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na wykonanie i fakturowanie większego zakresu robót budowlanych. 6. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian wymienionych w POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych. 2. Integralną część umowy stanowi wypełniony harmonogram rzeczowo finansowy, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, oferta wykonawcy. 3. Na okres realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca dokona na swój koszt ubezpieczenia robót budowlano montażowych od wszelkich ryzyk i OC osób trzecich Strony ustalają adres do korespondencji: 1) Zamawiający Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12, Rzeszów, 2) Wykonawca.. 2. Każda zmiana adresu, określonego w ust.1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony. W razie nie poinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod dotychczasowy adres ma skutek doręczenia.

9 18 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

zwanym dalej Wykonawcą"

zwanym dalej Wykonawcą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UMOWA NR... WZÓR Zawarta w dniu...2011 r..w Rzeszowie, pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 813-00-08-613,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Strona 1 z 6. Załącznik nr 2 do SIWZ

Wzór umowy. Strona 1 z 6. Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy zawarta dnia...w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów Szkołą Podstawową Nr 9 w Rzeszowie w imieniu, której działa dyrektor szkoły Andrzej Kruk, zwany dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ. Wzór umowy

Załącznik nr 8 do SIWZ. Wzór umowy Wzór umowy Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta dnia...w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów Szkołą Podstawową Nr 17 w Rzeszowie w imieniu, której działa dyrektor szkoły Barbara Filip, zwana dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) Termin wykonania do dnia 30 marca 2009 r.

UMOWA (projekt) Termin wykonania do dnia 30 marca 2009 r. UMOWA (projekt) zawarta dnia... w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów w imieniu, której działa..., zwaną dalej Zamawiającym" a...zwanym dalej Wykonawcą" Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

( wzór) UMOWA 2 TERMINY RELIZACJI

( wzór) UMOWA 2 TERMINY RELIZACJI UMOWA ( wzór) Zawarta w dniu.w Rzeszowie, pomiędzy Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie zwanego dalej Zamawiającym", reprezentowanego przez Tadeusza Reichela Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Wykonanie robót budowlanych, związanych z budową placu zabaw w ramach

Wzór umowy Wykonanie robót budowlanych, związanych z budową placu zabaw w ramach Wzór umowy zawarta dnia...w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów Szkoła Podstawowa Nr 16 w Rzeszowie w imieniu, której działa Dyrektor Szkoły - mgr Marzena Kramza, zwana dalej Zamawiającym, a..,zwanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zawarto umowę o następującej treści: PRZEDMIOT UMOWY

Wzór umowy. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zawarto umowę o następującej treści: PRZEDMIOT UMOWY Wzór umowy W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zawarto umowę o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont urządzeń

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ. UMOWA /Wzór/

Załącznik do SIWZ. UMOWA /Wzór/ UMOWA /Wzór/ Załącznik do SIWZ zawarta w dniu.. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o. al. gen. Władysława Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych U M O W A Nr Zał. nr 6 zawarta w dniu... w Pyskowicach, pomiędzy Gminą Pyskowice, z siedzibą: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, w imieniu którego występuje:..., zwanym dalej Zamawiającym, a...,

Bardziej szczegółowo

Umowa. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zawarto umowę o następującej treści:

Umowa. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zawarto umowę o następującej treści: Umowa. Wzór umowy zawarta w dniu. 2015 r. w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów, NIP 8133621248, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

1 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie

1 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie WZÓR U M O W A Nr.. zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Jolanta Barska zwaną dalej Zamawiającym a /zapis w zależności od formy prowadzonej działalności/

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R zawarta w Otwocku, dnia.2009 r. pomiędzy firmą:. działającą na podstawie wpisu do w. pod nr zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... NIP.. REGON a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na budowie budynku Zespołu Oświatowego przy ul. Bł. Karoliny w Rzeszowie. ETAP I ZP

Roboty budowlane polegające na budowie budynku Zespołu Oświatowego przy ul. Bł. Karoliny w Rzeszowie. ETAP I ZP Rzeszów, dnia 24.04.2014 r. Dotyczy: wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ na przetarg nieograniczony pn. Roboty budowlane polegające na budowie budynku Zespołu Oświatowego przy ul. Bł. Karoliny w

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace polegające na wykonaniu oczyszczania parkingów, jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkiej,

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

UMOWA - projekt. I. Przedmiot umowy

UMOWA - projekt. I. Przedmiot umowy UMOWA - projekt Zawarta w dniu r. w Baranowie pomiędzy Gminą Baranów mającą siedzibę w Baranowie, ul. Rynek 21, reprezentowaną przez : - Bogumiłę Lewandowską Siwek - Wójta Gminy zwaną w dalszej części

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ROBOTY NR...

UMOWA NA ROBOTY NR... UMOWA NA ROBOTY NR... Część 2. Wzór umowy W dniu. 2009 roku w Rudniku nad Sanem pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową Nr 2 w Rudniku nad Sanem, ul. Jana Pawła II 15, 37 420 Rudnik nad Sanem zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 1 U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 Załącznik nr A P R O J E K T zawarta w dniu... pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn reprezentowanym przez :... -... przy kontrasygnacie :.. - zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr , NIP:..., REGON..., reprezentowanym przez...

UMOWA nr , NIP:..., REGON..., reprezentowanym przez... Załącznik nr 7 do SIWZ z dnia 10-01-2010 r. w sprawie nr ZS: D - 2210-1 / 1242 / 10 UMOWA nr... zawarta w dniu...... 2009 r., pomiędzy Zespołem Szkół Nr 2 w Sanoku, z siedzibą w Sanoku przy ul. Stróżowskiej

Bardziej szczegółowo

2 TERMIN WYKONANIA UMOWY

2 TERMIN WYKONANIA UMOWY ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nasadzenia drzew, krzewów i bylin wraz zakupem i zastosowaniem elementów dodatkowych oraz pielęgnację

Bardziej szczegółowo

1 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót:

1 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót: WZÓR U M O W A Nr.. zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Jolanta Barska zwaną dalej Zamawiającym a /zapis w zależności od formy prowadzonej działalności/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia:

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosowo Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010 P R O J E K T Załącznik Nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... UMOWA NR... zawarta w dniu... Wzór umowy Załącznik Nr 2 w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy..., na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Umowa. Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy "zamawiającym", reprezentowaną przez:

Umowa. Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy zamawiającym, reprezentowaną przez: Druk Nr 5 - umowa Umowa Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy "zamawiającym", reprezentowaną przez: 1. Róża Strap PREZES ZARZĄDU 2. Krystyna

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 4. Nr BIGP.IV /2009

Projekt Załącznik nr 4. Nr BIGP.IV /2009 Projekt Załącznik nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2009 zawarta w dniu...2009 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

2) Za wykonanie II etapu w wysokości brutto: zł, (słownie zł.)

2) Za wykonanie II etapu w wysokości brutto: zł, (słownie zł.) Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania nasadzeń roślin w pasach drogowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja pasów drogowych na terenach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA. działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA. działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA Zawarta w Otwocku dnia..2010r. pomiędzy firmą: działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:. NIP REGON. a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie:

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr /2013 W dniu w Leśniowicach, pomiędzy Gminą Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice, REGON 110198050, NIP 5632158376 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT zawarta w dniu.., pomiędzy: U M O W A N R. Przedszkolem nr 5 w Lubsku z siedzibą przy ul. Korczaka 2a, 68-300 Lubsko, reprezentowanym przez: Dorotę Busz Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Lubsku przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, o następującej treści:.

Umowa nr ZP na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, o następującej treści:. Projekt umowy Załącznik nr 5 do SIWZ ZP. 271.13.2015 Umowa nr ZP.272... zawarta w dniu... 2015 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej, pomiędzy: Gminą Kalwaria Zebrzydowska, z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór)

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór) Strona 1 z 5 Załącznik nr4 do zapytania ofertowego UMOWA (wzór) zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Śląskim pomiędzy: Gminą Gorzów Śląski, 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15 NIP: 576-15-50-857

Bardziej szczegółowo

Remont tarasów w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu

Remont tarasów w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu (WZÓR) UMOWA NR.. /2009 zawarta w dniu...2009 r. w Poznaniu pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej 61-623 Poznań ul. Ugory 18/20 NIP 972-07-61-163 REGON 000294504 reprezentowanym przez: 1. Grzegorza Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr UMOWA projekt na roboty budowlane Nr W dniu pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz zwaną dalej zamawiającym, którą reprezentuje : Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza a zwaną dalej wykonawcą, którą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 2015/IZP.KIR.R/..

UMOWA Nr 2015/IZP.KIR.R/.. UMOWA Nr 2015/IZP.KIR.R/.. WZÓR zawarta w Nysie w dniu.2015r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz zwaną dalej Zamawiającym a /zapis w zależności od formy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WIK-ZP

UMOWA NR WIK-ZP Załącznik nr 3 UMOWA NR WIK-ZP.271.7.272..2014 zawarta w dniu... 2014 r. w Gołdapi, pomiędzy: Gminą Gołdap, reprezentowaną przez: Marka Mirosa Burmistrza Gołdapi przy kontrasygnacie Krystyny Trzasko Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski 2.

Bardziej szczegółowo

Legionowo, dnia r. Informacja

Legionowo, dnia r. Informacja Legionowo, dnia 28.06.2006 r. Informacja dotycząca Załącznika nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak III/2006 na Wymianę drewnianej stolarki okiennej na PCV w Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zawarto umowę o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY

Ramowy Wzór Umowy. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zawarto umowę o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY Ramowy Wzór Umowy zawartej w dniu 2015 r. w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów - Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Pl. Ofiar Getta 6, NIP 813-362-12-48, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy: (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 2 do SIWZ w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Oławie, ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym

Bardziej szczegółowo

REGON., NIP zwanym w dalszej części Wykonawcą, reprezentowanym przez

REGON., NIP zwanym w dalszej części Wykonawcą, reprezentowanym przez Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr.. NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w dniu. 2011 r. pomiędzy Powiatem Koneckim z siedzibą w Końskich przy ul. Staszica 2, zwanym w dalszej części Zamawiający,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / 2006 zawarta w dniu... 2006r pomiędzy Gminą Morawica z siedzibą w Morawicy przy ul.kieleckiej 38 zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : RI

UMOWA NR : RI UMOWA NR : RI.271.3.26.2017 Zawarta w dniu... w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, REGON: 711582747, NIP: 8222146576, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu roku w Trzciance, pomiędzy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA NR.. Zawarta w dniu roku w Trzciance, pomiędzy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA NR.. Zawarta w dniu....2017 roku w Trzciance, pomiędzy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora Muzeum - Elżbietę

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace polegające na utrzymaniu fontann znajdujących się na terenach zieleni miejskiej, zgodnie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

W dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy:

W dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA Nr./../KS/13 wzór W dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 51, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:. -. a Panią/Panem.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane - projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane ZAŁĄCZNIK NR 6 do zapytania ofertowego zawarta w Katowicach w dniu... pomiędzy : MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. JAGIELLOŃSKA 17, 40-032 KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego

Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Załącznik nr 7 zawarta w dniu w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP 548-261-43-34) zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 UMOWA NR / 2009

Załącznik nr 10 UMOWA NR / 2009 Załącznik nr 10 UMOWA NR / 2009 zawarta w dniu 2009 roku pomiędzy: Powiatem Drawskim reprezentowanym przez: Zarząd Powiatu, w imieniu, którego występują: Stanisław Cybula - Starosta Drawski Andrzej Krauze

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cym Wykonawc Zagospodarowanie terenu Stadionu Miejskiego w Rzeszowie : Dział 926; Rozdział 92601, 6050.

Zamawiaj cym Wykonawc Zagospodarowanie terenu Stadionu Miejskiego w Rzeszowie : Dział 926; Rozdział 92601, 6050. WZÓR UMOWY Zawarta dnia...w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez... a......zwaną dalej Wykonawcą o następującej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WIK-ZP-XLI

UMOWA NR WIK-ZP-XLI UMOWA NR WIK-ZP-XLI.271..272..2013 Załącznik nr 6 zawarta w dniu... 2013 r. w Gołdapi, pomiędzy: Gminą Gołdap, reprezentowaną przez: Marka Mirosa Burmistrza Gołdapi przy kontrasygnacie Krystyny Trzasko

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy. reprezentowanym przez:

Umowa dzierżawy. reprezentowanym przez: Umowa dzierżawy dla zadania pn.: Dzierżawa dodatkowej elektroniki do nowych autobusów zawarta w dniu 2013r. w Rzeszowie, pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ofertą, opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z: a) Planami zagospodarowania terenu, projektem elewacji budynku GOK S i R

WZÓR UMOWY. ofertą, opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z: a) Planami zagospodarowania terenu, projektem elewacji budynku GOK S i R WZÓR UMOWY zawarta dnia... r. w Wadowicach Górnych w wyniku wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w dniu..2010 r. pomiędzy Gminnym Osrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Wadowicach

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2016 (projekt umowy)

UMOWA NR 2016 (projekt umowy) UMOWA NR 2016 (projekt umowy) W dniu w Białobrzegach, pomiędzy: Gminą, NIP 798-14-58-304 z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach, 26-800 ul. Plac Zygmunta Starego 9, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy :

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Załącznik nr 3 UMOWA Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 40 659 Katowice ul. Harcerzy Września nr 3 wpisaną

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Załącznik nr 2 do SIWZ

Wzór Umowy. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór Umowy Załącznik nr 2 do SIWZ 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługi polegające na utrzymaniu zieleni na terenach będących własnością Skarbu Państwa oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2008/WZÓR. zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez :

UMOWA Nr.../2008/WZÓR. zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : UMOWA Nr.../2008/WZÓR zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : Załącznik Nr 4 -Wójta Gminy :...przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA Nr.. została zawarta umowa o następującej treści : UMOWA Nr.. Wzór umowy zamówienia W dniu. roku w pomiędzy : Makar Print Marcin Karczewski z siedzibą 26-085 gm. Miedziana Góra, ul. St.Staszica 22, Bobrza NIP : 959-147-77-08, reprezentowanym przez: Marcin

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu

UMOWA NR.. zawarta w dniu WZÓR Załącznik Nr 8 do SIWZ nr 271.2.2016 UMOWA NR.. zawarta w dniu pomiędzy : Gminą Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo