Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci"

Transkrypt

1 INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI prof. dr hab. Ewa Nowi ska dr hab. Pawe Podrecki Kwerenda orzecznictwa dotycz cego w asno ci intelektualnej - sprawozdanie Warszawa 2014

2 Spis tre ci I. Wprowadzenie... 5 II. Ankiety... 8 A. Sprawy z zakresu prawa patentowego... 8 SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA B. Sprawy z zakresu znaków towarowych SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA

3 SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA

4 D. Sprawy z zakresu wzorów przemys owych SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA E. Sprawy z zakresu wzorów u ytkowych SPRAWA SPRAWA SPRAWA III. Analiza merytoryczna spraw A. Analiza spraw z zakresu prawa patentowego B. Analiza spraw z zakresu znaków towarowych C. Analiza spraw z zakresu wzorów przemys owych D. Analiza spraw z zakresu wzorów u ytkowych IV. Opis analizy statystycznej V. Zbiorczy arkusz kalkulacyjny

5 I. Wprowadzenie Sprawozdanie z kwerendy orzecznictwa dotycz cego w asno ci intelektualnej przedstawia wyniki analizy wyroków s dów powszechnych zapad ych w sprawach, w których przedmiotem sporu by y prawa wy czne chronione przepisami ustawy prawo w asno ci przemys owej tj. patenty, prawa ochronne na znaki towarowe i wzory u ytkowe oraz prawa z rejestracji na wzory przemys owe. W Sprawozdaniu uwzgl dnione i przeanalizowane zosta y równie post powania, w których podstaw prawn pozwu by y przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Celem przeprowadzenia kwerendy by a dog bna analiza post powa s dowych dotycz cych powy ej wymienionych zagadnie m.in. w zakresie: Powo ywanych w pozwach podstaw roszcze ; Kumulacji podstaw roszcze opartych na ustawie prawo w asno ci przemys owej i ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Czasu trwania post powa od dnia wniesienia pozwu do dnia zapadni cia wyroku przed s dem I instancji oraz do dnia prawomocnego zako czenia sprawy; Zgodno ci rozstrzygni cia s du orzekaj cego w sprawie ze wskazanymi w pozwie podstawami prawnymi roszcze ; Spójno ci orzecze pierwszo-instancyjnych i drugo-instancyjnych; Spójno ci orzecze z orzecznictwem S du Najwy szego oraz pogl dami prezentowanymi w pi miennictwie. Kwerenda orzecznictwa umo liwi ma ocen efektywno ci dzia ania s dów powszechnych w sprawach z zakresu w asno ci intelektualnej i doprowadzi do jego optymalizacji uwzgl dniaj cej specyfik tego typu spraw. Niniejszy dokument zawiera opracowanie dotycz ce post powa, w których ównym przedmiotem post powania by o naruszenie praw wy cznych okre lonych w ustawie prawo w asno ci przemys owej. Druga cz sprawozdania odnosi si natomiast do post powa z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji, w tym op at pó kowych. 5

6 Niniejsze Sprawozdanie cz I ma nast puj cy uk ad. W pierwszej kolejno ci przedstawione s ankiety dotycz ce poszczególnych spraw obj tych zakresem analizy (rozdzia II). Jedna ankieta obejmuje okres od wp yni cia pozwu do dnia prawomocnego zako czenia sprawy. Kolejnym sprawom nadawany by numer porz dkowy. Ankiety uporz dkowane s wed ug kryterium przedmiotu sprawy (sprawy dotycz ce patentów, sprawy dotycz ce znaków towarowych itd.). W przypadku, gdy sprawa dotyczy a dwóch lub wi cej ró nych praw wy cznych, przyporz dkowana by a ona wedle oceny przewa aj cego przedmiotu rozstrzygni cia. W ankietach przedstawione zosta y relewantne informacje dotycz ce ka dej sprawy, w tym sygnatury oraz orzekaj ce s dy i wydzia y, strony post powania, naruszone prawo wy czne, dania i podstawy prawne pozwu, sposób okre lenia i wysoko warto ci przedmiotu sporu, rozstrzygni cia we wszystkich instancjach wraz z datami i podstawami prawnymi oraz krótki komentarz. W rozdziale III przedstawiona jest merytoryczna analiza spraw uj tych w ankietach. Obejmuje ona ocen jednolito ci oraz ewentualnych rozbie no ci w orzecznictwie ze szczególnym uwzgl dnieniem ró nic w orzecznictwie wydzia ów cywilnych i gospodarczych jak równie ocen zgodno ci orzecznictwa w zbadanych sprawach z orzecznictwem S du Najwy szego i pogl dami doktryny prawa. Obok bilansu wszystkich spraw przedstawiona zosta a nadto pog biona analiza najistotniejszych zagadnie, które by y przedmiotem post powa w konkretnych sprawach. W Rozdziale IV przedstawiona zosta a analiza statystyczna post powa, która stanowi podsumowanie przeprowadzonych bada. Nale y czyta j równocze nie z zawartym w rozdziale V arkuszem kalkulacyjnym, który zawiera dane odno nie do wszystkich analizowanych post powa. Obejmuje on zarówno sprawy z zakresu w asno ci przemys owej jak i dotycz ce czynów nieuczciwej konkurencji. Zebrane s w nim dane dotycz ce analizowanych aspektów post powa w sposób u atwiaj cy ich ca ciow ocen i porównanie. W przypadku, gdy dana sprawa by a ponownie rozpatrywana w pierwszej instancji ze wzgl du na uchylenie wyroku przez S d Apelacyjny, obejmuje ona dwa wiersze arkusza. 6

7 Arkusz kalkulacyjny pozwoli nadto na: Analiz stabilno ci orzecznictwa (liczba i odsetek spraw, które zosta y zmienione lub uchylone na skutek wniesienia apelacji w odniesieniu do spraw w których wydane orzeczenie podlegaj ce zaskar eniu); Analiz zbiegu problematyki w asno ci przemys owej z zagadnieniami nieuczciwej konkurencji (w tym w uj ciu statystycznym); Analiz czasu trwania badanych post powa od dnia wp ywu pozwu do du do dnia wydania orzeczenia w I instancji; Analiz czasu trwania badanych post powa od dnia wp ywu pozwu do du do dnia wydania orzeczenia w II instancji; Analiz czasu trwania badanych post powa od dnia wydania orzeczenia w I instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji. 7

8 II. Ankiety A. Sprawy z zakresu prawa patentowego SPRAWA 1 Dane Ogólne Sygnatura sprawy w I. instancji: IX GC 76/11 Sygnatura sprawy w II. instancji: I ACa 320/12 d Najwy szy TAK Izba Cywilna IV CSK 92/13 NIE d Okr gowy w Gda sku Wydzia IX Gospodarczy d Apelacyjny w Gda sku Wydzia I Cywilny Czas trwania post powania Data wp yni cia sprawy: 21 lutego 2011 Data prawomocnego zako czenia sprawy: 23 pa dziernika 2013 Strony post powania Powód: Astellas Pharma INC z siedzib w Tokio, Japonia Pozwany: Zak ady Farmaceutyczne Polpharma S. A. Interwenient po stronie powoda/pozwanego TAK NIE Naruszone prawo wy czne patent dania pozwu Zakazanie naruszania praw z patentu poprzez zakazanie wytwarzania, importowania, u ywania, oferowania, wprowadzania do obrotu aktywnych substancji 8

9 chemicznych chronionych patentem PL ; Roszczenie publikacyjne: podanie do publicznej wiadomo ci ca ci orzeczenia wydanego w sprawie publikacja (30 dni) na stronie g ównej pozwanego publikacja (30 dni) na stronie publikacja na trzeciej stronie pi tkowego ogólnopolskiego wydania Gazety Wyborczej (15 modu ów reklamowych w formacie 5x3), publikacja na trzeciej stronie czasopisma SCRIP wydawanego przez spó Informa plc z siedzib w Londynie (informacja w j zyku polskim i angielskim); Upowa nienie powoda do zast pczego wykonania obowi zku publikacji na koszt pozwanego. Podstawa prawna dania pozwu art. 287 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo w asno ci przemys owej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz ze zm.,(dalej jako p.w.p. ) Stan faktyczny krótki opis Powód jest jednym z najwi kszych mi dzynarodowych przedsi biorstw farmaceutycznych, uprawnionym w Polsce do patentu na wynalazek pt. Nowe pochodne chinuklidyny i kompozycja medyczna zawieraj ca te zwi zki. Pozwany jest jednym z liderów rynku farmaceutycznego w Polsce. W dniu 24 wrze nia 2010 r. w czasopi mie farmaceutycznym SCRIP na zlecenie pozwanego ukaza a si reklama, w której wskazano, e oferuje on szeroki zakres aktywnych sk adników leków dost pnych na rynku, w tym rodek o nazwie Solifenacin succinate. Oferowana substancja jest to sama z substancj chronion patentem powoda, który nie udzieli pozwanemu licencji na korzystanie z wynalazku chronionego patentem. W toku sprawy pozwany umie ci na swoich stronach internetowych w j zyku polskim i angielskim informacj, zgodnie z któr, produkty podlegaj ce ochronie patentowej nie s oferowane dla celów komercyjnych, w krajach, w których stanowi to naruszenie prawa z patentu. Odno nie oferowania substancji w Polsce wskazano, sprzeda dokonywana jest wy cznie dla celów eksperymentalnych lub w zakresie wyj tku Bolara. Spór pomi dzy stronami ogniskowa si wokó tego, czy okre lone dzia ania pozwanego mie ci y si w granicach czynno ci dozwolonych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. 9

10 Warto przedmiotu sporu sposób okre lenia Nieoznaczona na dzie wniesienia pozwu. Opata ostateczna od pozwu ustalona w pkt V wyroku w wysoko ci z Wyrok w I. instancji Data: 14 lutego 2012 Podstawa prawna: art. 287 p.w.p. Nakazanie pozwanemu zaniechania naruszania praw z patentu, w tym wytwarzania, oferowania i wprowadzania do obrotu aktywnych substancji farmaceutycznych chronionych tym patentem bez zgody uprawnionego, a w szczególno ci nakazanie pozwanemu usuni cia z listy oferowanych aktywnych substancji farmaceutycznych dost pnej na stronie substancji o nazwie Solifenacin succinate (bursztynian solifenacyny). Nakazanie podania do publicznej widomo ci informacji o wydanym wyroku na stronie (w j zyku polskim i angielskim) oraz na trzeciej stronie czasopisma SCRIP wydawanego przez spó Informa plc z siedzib w Londynie (informacja w j zyku angielskim, nie mniejsza ni 1/3 strony). S d co do zasady uwzgl dni powództwo, jednak e uzna, i zakres da powoda jest zbyt szeroki w stosunku do narusze jakich dopu ci si pozwany. Pozwany wytwarza bursztynian solifenacyny w celu innym ni uzyskanie rejestracji b pozwolenia dla siebie na terenie RP, nie mo na by o wi c uzna, e w przedmiotowej sprawie zachodzi przypadek ograniczenia prawa z patentu w postaci wyj tku Bolara, dosz o wi c do naruszenia. Wyrok w II. instancji Data: 26 czerwca 2012 Podstawa prawna: art.385 k.p.c. Apelacj oddalono jako niezasadn. S d II instancji uzna, i zarzuty apelacyjne pozwanego stanowi y jedynie bezpodstawn polemik z trafnymi ustaleniami faktycznymi i wnioskami prawnymi S du I instancji. Ustalenia faktyczne S du I instancji przyj za w asne. 10

11 Wyrok S du Najwy szego Data: 23 pa dziernika 2013 Podstawa prawna: art. 398[14] k.p.c. Skarga kasacyjna zosta a oparta o b dn wyk adni art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. w zw. z art. 34 TFUE, b dne zastosowanie art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. w zw. z art. 66 ust. 1 i art. 287 ust. 1 i ust. 2 p.w.p. i in. skar cy podnosi, i jego dzia ania mie ci y si w granicach czynno ci dozwolonych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. S d Najwy szy nie przychyli si do tej argumentacji, uzna, i S d Apelacyjny dokonuj c poprawnej wyk adni przepisów, w ciwie je zastosowa, co doprowadzi o do wydania odpowiadaj cego prawu orzeczenia. Dzia ania pozwanego okre li nale o jako naruszaj ce prawo z patentu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 63 p.w.p). Proponowany przez pozwanego sposób rozumienia art. 63 w zw. z art. 66 ust. 1 p.w.p. prowadzi by do wy czenia prawa bezwzgl dnego przyznanego patentem, bezzasadnie sprzecznego z normalnym wykorzystaniem patentu. Spójno rozstrzygni cia z daniami pozwu oraz wskazanymi w nim podstawami prawnymi W pierwszej kolejno ci nale y wskaza, i nie zosta uwzgl dniony wniosek powoda o upowa nienie do zast pczego wykonania wiadcze okre lonych w pkt II pozwu tj. roszcze publikacyjnych. Przepis art k.p.c., który powo powód znajduje zastosowanie na etapie post powania egzekucyjnego, a nie rozpoznawczego. Powód nie powo przepisu art k.p.c., który w tym stanie rzeczy by by ciwy. S d dokona ograniczenia da powoda, sam sformu owa rozstrzygni cie tak, by odpowiada o ustawie. S d stwierdzi, i roszczenia zakazowe z jakimi wyst pi powód nie odpowiadaj roszczeniom uregulowanym w art. 287 p.w.p. stanowi cym podstaw powództwa. S d uzna, e informacja pozwanego nt. chronionej patentem substancji kierowana by a do odbiorców z okre lonej bran y i to ród nich mog a wywo b dne przekonanie o uprawnieniach pozwanego. Z tego wzgl du, publikacja informacji o wydanym orzeczeniu powinna zosta skierowana do tego samego grona odbiorców, tak by usun skutki bezprawnego dzia ania pozwanego. 11

12 SPRAWA 2 Dane Ogólne Sygnatura sprawy w I. instancji: X GC 931/04 Sygnatura sprawy w II. instancji:-- d Najwy szy TAK NIE d Okr gowy w odzi Wydzia X Gospodarczy d Apelacyjny w -- Wydzia Czas trwania post powania Data wp yni cia sprawy: 16 sierpnia 2004 Data prawomocnego zako czenia sprawy: 27 listopada 2012 Strony post powania Powód: Syndyk masy upad ci TKM COMBUSTION Sp. z o.o. Pozwany: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Interwenient uboczny TAK ad.1 Przedsi biorstwo Us ugowo-produkcyjno- Handlowe INPREX Sp. z o.o.; ad. 2 Centralne Biuro Konstrukcji Kot ów S.A. Naruszone prawo wy czne Patent dania pozwu Odszkodowanie (zas dzenie kwoty z ) z tytu u naruszenia przez pozwanego praw przys uguj cych powodowi z czterech patentów; Zobowi zanie pozwanego do zaniechania narusze praw powoda do ww. patentów. 12

13 Podstawa prawna dania pozwu art. 57 Ustawy z dnia 19 pa dziernika 1972 r. o wynalazczo ci (Dz. U. Nr 43, poz. 272 ze zm., dalej jako: u. wyn.) Stan faktyczny krótki opis Powód by uprawnionym z czterech patentów. Na podstawie zawartych z pozwan umów, wykonywa dla pozwanej dokumentacj modernizacji instalacji rozpa kowej kot ów; w umowach tych powód zg osi, e projekt dokumentacji chroniony jest przez wymienione przez siebie prawa ochronne. Wykonawca gwarantowa, i nie b dzie zg asza adnych roszcze wynikaj cych z posiadania praw do wymienionych w umowach patentów oraz zg osze patentowych oraz z tytu u ich wykorzystania. W latach mi dzy pozwan, a interwenientem ad.1 zosta y zawarte umowy, na podstawie których interwenient uboczny ad. 1 mia wykona u pozwanej modernizacj instalacji rozpa kowej. Wykonawca o wiadczy, e uwalnia zamawiaj cego i przejmuje na siebie wszelkie ewentualne roszczenia i dania osób trzecich spowodowane naruszeniem przez wykonawc praw wy cznych. Nast pnie pomi dzy PUPH INPREX, a interwenientem ubocznym ad. 2 jako wykonawc, zosta y zawarte umowy, zgodnie z którymi wykonawca zobowi za si do wykonania u pozwanego dokumentacji technicznej na modernizacj instalacji rozpa kowej. Interwenient ad. 2 zobowi za si, i wykona zlecenie nie naruszaj c praw osób trzecich. W czasie opracowywania dokumentacji dla interwenienta ad. 1, interwenient ad. 2 zna patenty jakie posiada powód. Opracowuj c dokumentacj, interwenient ad. 2 nie korzysta z dokumentacji projektowej, ani rozwi za zastosowanych przez powoda przy modernizacji kot ów u pozwanego. W r. powód wielokrotnie wzywa pozwan do zaprzestania narusze przys uguj cych mu patentów oraz do wydania bezpodstawnie uzyskanych przez pozwan korzy ci. W 2006 r. interwenient ad. 2 wniós do UP RP o uniewa nienie patentu nr PL , decyzj z dn. 27 maja 2011 r. patent uniewa niono. Warto przedmiotu sporu sposób okre lenia z (okre lona przez powoda) 13

14 Wyrok w I. instancji Data: 27 listopada 2012 Podstawa prawna: art. 57 u. wyn.; art. 355 k.p.c. Opieraj c si na opiniach bieg ych, S d przyj, i patenty powoda nie zosta y zastosowane w rozwi zaniach technicznych jakie zosta y przyj te w kot ach pozwanej; tym samym przedmiotowe patenty nie zosta y naruszone. Patent nr zosta uniewa niony, w stosunku do pozosta ych s d nie stwierdzi naruszenia w zwi zku z tym powództwo zosta o oddalone. Z uwagi na cofni cie przez powoda roszczenia o zaniechanie przez pozwanego narusze patentu nr , s d co do tego roszczenia post powanie umorzy. Spójno rozstrzygni cia z daniami pozwu oraz wskazanymi w nim podstawami prawnymi d korzystaj c w szerokim zakresie z wiadomo ci specjalnych uzna, i nie dosz o do naruszenia patentów powoda. Zgodnie z tre ci art. 315 ust. 1 i 2 p.w.p. podstaw orzekania w niniejszej sprawie by a ustawa o wynalazczo ci, a to z uwagi na istnienie praw wy cznych w chwili wej cia w ycie ustawy Prawo w asno ci przemys owej. 14

15 SPRAWA 3 Dane Ogólne Sygnatura sprawy w I. instancji: I C 702/12 Sygnatura sprawy w II. instancji: d Najwy szy TAK NIE x d Okr gowy w Szczecinie Wydzia I Cywilny d Apelacyjny w Wydzia Czas trwania post powania Data wp yni cia sprawy: 9 lipca 2012 Data prawomocnego zako czenia sprawy: 25 lutego 2013 Strony post powania Powód: Andrzej Józef Bakun Pozwany: Przedsi biorstwo Produkcyjno Handlowe Wrzos Sp. z o. o. Interwenient po stronie powoda/pozwanego TAK NIE X Naruszone prawo wy czne patent dania pozwu Zas dzenie od pozwanego na rzecz powoda bezpodstawnie uzyskanych korzy ci w latach (9 400 z ), zap acenie cz ci op aty licencyjnej za korzystanie z patentu ( z ), zado uczynienia z tytu u naruszenia prawa twórcy wynalazku (9 900 z ). Podstawa prawna dania pozwu 15

16 art. 287 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo w asno ci przemys owej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz ze zm.,(dalej jako p.w.p. ) Stan faktyczny krótki opis Powód jest autorem rozwi zania technologicznego niezb dnego do budowy Mikroklimatycznych Jaski Solnych potocznie zwanych jaskiniami lub grotami solnymi. Patent na przedmiotowe rozwi zanie zosta udzielony 31 lipca 2009 roku. Pozwany prowadzi w Mi dzyzdrojach pod nazw SPA Bagi ski & Chabinka O rodek Wypoczynku i Odnowy Biologicznej, w sk ad którego wchodzi m.in. jaskinia (grota) solna. Grota solna wykorzystywana jest w dzia alno ci gospodarczej pozwanego. Jaskinia zosta a wybudowana w kompleksie SPA Bagi ski & Chabinka na zlecenie pozwanego PPH Wrzos Sp. z o.o. b cego w cicielem obiektu. W odpowiedzi na pozew pozwana stwierdzi a, e grota solna wykorzystywana w kompleksie SPA w Mi dzyzdrojach opiera si na innym rozwi zaniu technicznym w stosunku do patentu powoda i zosta a wybudowana przez lubelskiego przedsi biorc prowadz cego firm SOLBUD Polskie Jaskinie Solne. Pozwany z zamówienie na d ugo przed udzieleniem patentu na rzecz powoda. Warto przedmiotu sporu sposób okre lenia z Wyrok w I. instancji Data: 25 lutego 2013 Podstawa prawna: brak 1/ Oddalenie powództwa. (brak uzasadnienia) Spójno rozstrzygni cia z daniami pozwu oraz wskazanymi w nim podstawami prawnymi Powód nie wniós odpowiedzi na odpowied na pozew. S d oddali powództwo z uwagi na fakt, e rozwi zanie techniczne zastosowane w obiekcie pozwanego nie korzysta w istocie z patentu powoda lecz stanowi rozwi zanie zgo a odmienne. 16

17 SPRAWA 4 Dane Ogólne Sygnatura sprawy w I. instancji: VI GC 186/10 Sygnatura sprawy w II. instancji: n.d. d Najwy szy TAK NIE d Okr gowy w Legnicy Wydzia VI Gospodarczy Czas trwania post powania Data wp yni cia sprawy: 3 grudnia 2010 Data prawomocnego zako czenia sprawy: 11 wrze nia 2012 Strony post powania Powód: Instal-Service PL Sp. z o.o w Jeleniej Górze Pozwany: NT Polska sp. z o.o. w Lubinie Interwenient po stronie powoda/pozwanego TAK NIE Naruszone prawo wy czne Naruszenie prawa z patentu pozew o ustalenie dania pozwu Ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c., e wytwarzanie, oferowanie i wprowadzanie do obrotu przez powoda stacji transformatorowych serii ST T2/ nie narusza praw z patentu do wynalazku stacja transformatorowa zarejestrowanego przez UP RP na rzecz pozwanej pod numerem PL Podstawa prawna dania pozwu art. 189 k.p.c. 17

18 Stan faktyczny krótki opis Powód jest przedsi biorc prowadz cym dzia alno gospodarcz w zakresie projektowania i produkcji urz dze zasilaj cych i sterowniczych, w tym produkcji stancji transformatorowych serii ST-T2/. Pozwana jest uprawniona z patentu do wynalazku stacja transformatorowa zarejestrowanego przez UP RP pod numerem PL z pierwsze stwem od dnia 23 lutego 2007 r. Produkty powoda i pozwanej przeznaczone dla zbie nych zastosowa. Powód zleci opini znawcy zagadnienia, profesorowi Instytutu Maszyn, Nap dów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wroc awskiej, w której wykluczono, by stacje transformatorowe powoda narusza y prawa z patentu pozwanej. Do takiego samego wniosku doszed rzecznik patentowy, któremu powód zleci ocen ryzyka naruszenia patentu przez rozwi zanie powoda. W 2009 r., jeszcze przed wydaniem decyzji przez UP RP o przyznaniu prawa z patentu, pozwana, powo uj c si na art. 285 oraz art. 288 pwp, wezwa a powoda do zaniechania narusze prawa ze zg oszenia wynalazku pt. Stacja Transformatorowa. Zdaniem powoda, pozwana mia a nast pnie skierowa szereg pism do ró nych podmiotów, w których zarzuca a powodowi naruszenie jej praw, co mia o negatywnie wp ywa na renom powoda i spowodowa utrat zaufania do powoda. Okoliczno t potwierdzi m.in. wyrok SR w Lublinie (II W 1458/10), uznaj cy obwinionego Jaros awa Napiera a (pracownik pozwanej) winnego wykroczenia z art. 26 ust. 1 uznk tj. rozpowszechniania w ród potencjalnych odbiorców i kontrahentów powoda nieprawdziwe lub wprowadzaj ce w b d informacje. Wyrok zosta podtrzymany w apelacji (IV Waz 26/11). J. Napiera a zosta nadto uznany winnym czynu zabronionego z art i 2 kodeksu karnego tj. rozpowszechniania nieprawdziwych i wprowadzaj cych w b d informacji, m.in. e powód korzysta z rozwi za technicznych innych osób przy projektowaniu asnych stacji transformatorowych (II K 1075/10). Uzasadnieniem dla powództwa jest zdaniem powoda okoliczno, i produkcja stacji transformatorowych jest zagro ona ze wzgl du na mo liwo jej zablokowania w drodze uzyskania przez pozwan zabezpieczenia. Powód zmierza nadto do usuni cia stanu niepewno ci prawnej. Pozwana zaprzecza, by powód dysponowa w niniejszej sprawie interesem prawnych. Wskazuje nadto, i wbrew twierdzeniom powoda, produkowane przez niego stacje transformatorowe, rozwi zuj ten sam problem techniczny, 18

19 co rozwi zanie chronione patentem na rzecz pozwanej, i wykorzystuj rozwi zania ekwiwalentne do rozwi za obj tych ochrona patentow. Warto przedmiotu sporu sposób okre lenia Nie zosta a okre lona. Powód wskaza, e powództwo nie stanowi adnej kategorii spraw obj tych op at stosunkow lub sta, st d wnosi o okre lenie op aty tymczasowej na podstawie art. 15 ustawy o kosztach s dowych w sprawach cywilnych. Z ostro no ci procesowej powód wniós jednak op at w wysoko ci 30 z op ata podstawowa. S d ustali op at ostateczn na kwot 1000 z otych Wyrok w I. instancji Data: 11 wrze nia 2012 Podstawa prawna: art. 189 k.p.c. oraz art. 63 pwp Powództwo zosta o uwzgl dnione. S d ustali w oparciu o zgromadzony materia dowodowy (w szczególno ci opinii bieg ej s dowej) oraz opinii Instytutu Elektromechanicznych Przemian Energii, e wytwarzanie, oferowanie i wprowadzanie do obrotu przez powoda stacji transformatorowych nie narusza praw z patentu do wynalazku stacja transformatorowa zarejestrowanego przez UP RP na rzecz pozwanej pod numerem PL z pierwsze stwem od dnia 23 lutego 2007 r. S d ustali w szczególno ci, e cho obie stacje transformatorowe spe niaj podobne wymagania specyficznej grupy odbiorców, to czyni to w oparciu o ró ne rodki techniczne. S d, dokonuj c oceny zakresu ochrony patentowej, opar si na tre ci zastrze patentowych, zgodnie z art. 63 ust. 2 pwp. Zdaniem s du cechy zawarte w zastrze eniach patentowych zg oszonych przez pozwan nie wyst puj w stacjach transformatorowych produkowanych przez powoda. Dostrzegalne natomiast podobie stwa rozwi za wyst puj natomiast wy cznie w zakresie cz ci przedznamiennej zastrze i stanowi w ca ci stan techniki znany w dacie zg oszenia patentu i w konsekwencji nie s obj te ochron patentow. Odno nie do interesu prawnego strony powodowej, s d stwierdzi, e istnienie interesu zosta o 19

20 przez powoda dowiedzione, gdy wykaza on, e zaistnia spór pomi dzy nim a pozwan odno nie do rzekomego naruszenia prawa z patentu przys uguj cego pozwanej. Interes powoda wyra si zatem w zabezpieczeniu przed sporem mog cym powsta w przysz ci oraz w ochronie przed zarzutem dzia ania w z ej wierze. S d wyja ni przy tym, e mo liwo wyst pienia z roszczeniami opartymi na art. 18 uznk nie wyklucza mo liwo ci dochodzenia ustalenia na podstawie art. 189 k.p.c., gdy ró ne s okoliczno ci podlegaj ce ocenie przez s d w obydwu przypadkach i inne podstawy faktyczne, z których one wynikaj. Zbie na ocena dotyczy zdaniem s du tak e roszczenia o uniewa nienie patentu. Spójno rozstrzygni cia z daniami pozwu oraz wskazanymi w nim podstawami prawnymi W niniejszej sprawie rozstrzygni ciu podlega y dwie kluczowe kwestie a) istnienie interesu prawnego po stronie powoda w dochodzeniu ustalenia negatywnego tj. ustalenia, i dzia ania powoda nie stanowi naruszenia prawa z patentu oraz b) ocena ewentualnego istnienia naruszenia prawa z patentu nr PL poprzez wytwarzanie, oferowanie i wprowadzanie do obrotu stacji transformatorowej przez powoda. Odno nie do oceny interesu prawnego s d trafnie przyj, i rodz cy si spór pomi dzy powodem i pozwan odno nie do rzekomego naruszenia praw wy cznych pozwanej, który wywo ywa stan niepewno ci prawnej, uzasadnia przyj cie istnienia interesu prawnego w dochodzeniu przed s dem ustalenia, e zarzucane powodowi naruszenie praw nie ma miejsca. Odno nie do kwestii oceny, czy dane rozwi zanie stanowi naruszenie prawa z patentu, s d s usznie pos si dowodem z opinii bieg ego, jako e dla oceny kwestii technicznych potrzebna by a bez w tpienia wiedza specjalistyczna, któr s d nie dysponowa. W zakresie wyk adni przepisów pwp dotycz cych patentów, s d w ciwie zastosowa art. 63 ust. 2 tj. przyj, i zakres wy czno ci, któr daje uprawnionemu patent, okre laj zastrze enia patentowe. Przyj cie takiej wyk adni zabezpiecza przed nadmiernym rozci ganiem ochrony patentowej na elementy rozwi zania, nieuj te w zastrze eniach, w szczególno ci nale ce do stanu techniki. 20

21 SPRAWA 5 Dane Ogólne Sygnatura sprawy w I. instancji: IX GC 46/10 Sygnatura sprawy w II. instancji: n. d d Najwy szy TAK NIE d Okr gowy w Poznaniu Wydzia IX Gospodarczy Czas trwania post powania Data wp yni cia sprawy: 26 stycznia 2010 Data prawomocnego zako czenia sprawy: 11 czerwca 2012 Strony post powania Powód: Saint Gobain Glas Solutions Suisse AG Pozwany: 1. Ensinger Polska sp. z o.o.; 2. Ensinger GmbH; 3. INTech A.A. Kramarczyk s.j. Agencja Techniczno - Handlowa Interwenient po stronie powoda/pozwanego TAK NIE Naruszone prawo wy czne Prawo z patentu dania pozwu Zaniechanie poprzez zakazanie pozwanym narusze patentu poprzez wprowadzanie do obrotu w Polsce produktu (ramki dystansowej) o cechach technicznych zastrze onych patentem. Usuni cie skutków naruszenia poprzez wycofanie z obrotu produktów o cechach technicznych zastrze onych patentem Usuni cie skutków naruszenia poprzez nakazanie pozwanym zniszczenia produktów o cechach technicznych zastrze onych patentem i wykorzystuj cych zastrze ona 21

22 patentem technologi, w tym tak e oddanych pod ich dozór produktów w ramach wykonania postanowienia o zabezpieczeniu roszcze Roszczenie Publikacyjne : publikacja informacji o zapad ym wyroku w sprawie o tre ci i formie wskazane w pozwie, w trzech kolejnych wydaniach na 1. stronie dodatku Prawo co dnia w Rzeczpospolitej Zaniechanie poprzez zakazanie pozwanym oferowania (w tym poprzez reklam, oferty sprzeda y lub informacje techniczne) produktu w postaci ramki dystansowej Thermix, która jest wytwarzana z wykorzystaniem technologii chronionej patentem na rzecz powoda Wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzy ci w wysoko ci zysku ze sprzeda y ramek dystansowych Thermix w okresie trzech lat poprzedzaj cych wniesienie pozwu (wysoko zostanie wedle deklaracji powoda sprecyzowana w toku postepowania) Podstawa prawna dania pozwu art. 287 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo w asno ci przemys owej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz ze zm.,(dalej jako p.w.p. ) art. 286 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo w asno ci przemys owej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz ze zm.,(dalej jako p.w.p. ) Stan faktyczny krótki opis Powód by uprawniony z patentu nr PL w postaci wieloszybowego oszklenia izolacyjnego. W pozwie zarzuci pozwanym, i produkowany i dystrybuowany przez nich produkt Swisspacer zawiera cechy techniczne odpowiadaj ce cechom technicznym zastrze onym patentem na rzecz powoda, który nie wyrazi nigdy na to zgody. Na dowód istnienia narusze, powód przed m.in. opini rzecznika patentowego, w której potwierdzano zaistnienie naruszenia prawa z patentu. Pozwane spó ki zaprzeczy y, by narusza y prawa powoda i zwróci y uwag s du na 22

23 fakt toczenia si przed UP RP post powania o uniewa nienie prawa z patentu, na którym powód opiera swoje wszystkie roszczenia. Warto przedmiotu sporu sposób okre lenia Wed ug deklaracji powoda niemo liwa do ustalenia; wniesiona zosta a op ata sta a w wysoko ci 600 z. Powód wniós o ustalenie op aty tymczasowej. S d wezwa do wskazania warto ci przedmiotu sporu i do sprecyzowania wysoko ci dochodzonego roszczenia odszkodowawczego. Powód, zastrzegaj c wy cznie szacunkowy charakter, wskaza, i czna warto przedmiotu sporu wynosi z i ui ci od tej kwoty op at stosunkow. Wyrok w I. instancji Data: 11 czerwca 2012 Podstawa prawna: art. 287 ust. 1 i 2 oraz art. 286 pwp Oddalenie powództwa. Prawo z patentu, na które powo ywa si w pozwie powód, zosta o uniewa nione decyzj UP RP z powodu braku spe nienia ustawowych przes anek uzyskania patentu. Decyzja zapad a w czasie trwania niniejszego postepowania. Z tej przyczyny konieczne by o oddalenie powództwa. S d nie zgodzi si przy tym z prezentowanym przez SN stanowiskiem (V CSK 214/08), e decyzja uniewa niaj ca prawo ochronne wywo uje skutki ex nunc i nie ma znaczenia prejudycjalnego. Spójno rozstrzygni cia z daniami pozwu oraz wskazanymi w nim podstawami prawnymi Uwzgl dnienie powództwa w niniejszym stanie faktycznym by o niemo liwe, jako e jak wywiód s d - uniewa nienie patentu wywo uje skutki ex tunc tj. powstaje sytuacja, jak gdyby patent nigdy nie zosta udzielony. W braku istnienia prawa wy cznego, na które powo ywa si powód, nie by o mo liwe uwzgl dnienie jego roszcze. 23

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Monografie Fundacji Rektorów Polskich Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Praca zbiorowa Warszawa 2005 Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka Przewodnik dla dziennikarzy Dorota G³owacka Adam Ploszka WPROWADZENIE 5 I. SWOBODA WYPOWIEDZI W OKRESIE WYBORCZYM 7 II. SZCZEGÓLNE PROBLEMY PRAWNE ZWI ZANE Z RELACJONOWANIEM WYBORÓW. POSTÊPOWANIE W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Spis tre ci Wst p... 9 Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Rozdzia 1. Zrozumie ERP... 15 1.1. Uk ad modelowania ERP... 18 1.2. Otoczenie (kontekst) ERP... 20 1.2.1. Analiza PEST a ERP... 21 1.2.2. Zbiór

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo