Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci"

Transkrypt

1 INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI prof. dr hab. Ewa Nowi ska dr hab. Pawe Podrecki Kwerenda orzecznictwa dotycz cego w asno ci intelektualnej - sprawozdanie Warszawa 2014

2 Spis tre ci I. Wprowadzenie... 5 II. Ankiety... 8 A. Sprawy z zakresu prawa patentowego... 8 SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA B. Sprawy z zakresu znaków towarowych SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA

3 SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA

4 D. Sprawy z zakresu wzorów przemys owych SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA SPRAWA E. Sprawy z zakresu wzorów u ytkowych SPRAWA SPRAWA SPRAWA III. Analiza merytoryczna spraw A. Analiza spraw z zakresu prawa patentowego B. Analiza spraw z zakresu znaków towarowych C. Analiza spraw z zakresu wzorów przemys owych D. Analiza spraw z zakresu wzorów u ytkowych IV. Opis analizy statystycznej V. Zbiorczy arkusz kalkulacyjny

5 I. Wprowadzenie Sprawozdanie z kwerendy orzecznictwa dotycz cego w asno ci intelektualnej przedstawia wyniki analizy wyroków s dów powszechnych zapad ych w sprawach, w których przedmiotem sporu by y prawa wy czne chronione przepisami ustawy prawo w asno ci przemys owej tj. patenty, prawa ochronne na znaki towarowe i wzory u ytkowe oraz prawa z rejestracji na wzory przemys owe. W Sprawozdaniu uwzgl dnione i przeanalizowane zosta y równie post powania, w których podstaw prawn pozwu by y przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Celem przeprowadzenia kwerendy by a dog bna analiza post powa s dowych dotycz cych powy ej wymienionych zagadnie m.in. w zakresie: Powo ywanych w pozwach podstaw roszcze ; Kumulacji podstaw roszcze opartych na ustawie prawo w asno ci przemys owej i ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Czasu trwania post powa od dnia wniesienia pozwu do dnia zapadni cia wyroku przed s dem I instancji oraz do dnia prawomocnego zako czenia sprawy; Zgodno ci rozstrzygni cia s du orzekaj cego w sprawie ze wskazanymi w pozwie podstawami prawnymi roszcze ; Spójno ci orzecze pierwszo-instancyjnych i drugo-instancyjnych; Spójno ci orzecze z orzecznictwem S du Najwy szego oraz pogl dami prezentowanymi w pi miennictwie. Kwerenda orzecznictwa umo liwi ma ocen efektywno ci dzia ania s dów powszechnych w sprawach z zakresu w asno ci intelektualnej i doprowadzi do jego optymalizacji uwzgl dniaj cej specyfik tego typu spraw. Niniejszy dokument zawiera opracowanie dotycz ce post powa, w których ównym przedmiotem post powania by o naruszenie praw wy cznych okre lonych w ustawie prawo w asno ci przemys owej. Druga cz sprawozdania odnosi si natomiast do post powa z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji, w tym op at pó kowych. 5

6 Niniejsze Sprawozdanie cz I ma nast puj cy uk ad. W pierwszej kolejno ci przedstawione s ankiety dotycz ce poszczególnych spraw obj tych zakresem analizy (rozdzia II). Jedna ankieta obejmuje okres od wp yni cia pozwu do dnia prawomocnego zako czenia sprawy. Kolejnym sprawom nadawany by numer porz dkowy. Ankiety uporz dkowane s wed ug kryterium przedmiotu sprawy (sprawy dotycz ce patentów, sprawy dotycz ce znaków towarowych itd.). W przypadku, gdy sprawa dotyczy a dwóch lub wi cej ró nych praw wy cznych, przyporz dkowana by a ona wedle oceny przewa aj cego przedmiotu rozstrzygni cia. W ankietach przedstawione zosta y relewantne informacje dotycz ce ka dej sprawy, w tym sygnatury oraz orzekaj ce s dy i wydzia y, strony post powania, naruszone prawo wy czne, dania i podstawy prawne pozwu, sposób okre lenia i wysoko warto ci przedmiotu sporu, rozstrzygni cia we wszystkich instancjach wraz z datami i podstawami prawnymi oraz krótki komentarz. W rozdziale III przedstawiona jest merytoryczna analiza spraw uj tych w ankietach. Obejmuje ona ocen jednolito ci oraz ewentualnych rozbie no ci w orzecznictwie ze szczególnym uwzgl dnieniem ró nic w orzecznictwie wydzia ów cywilnych i gospodarczych jak równie ocen zgodno ci orzecznictwa w zbadanych sprawach z orzecznictwem S du Najwy szego i pogl dami doktryny prawa. Obok bilansu wszystkich spraw przedstawiona zosta a nadto pog biona analiza najistotniejszych zagadnie, które by y przedmiotem post powa w konkretnych sprawach. W Rozdziale IV przedstawiona zosta a analiza statystyczna post powa, która stanowi podsumowanie przeprowadzonych bada. Nale y czyta j równocze nie z zawartym w rozdziale V arkuszem kalkulacyjnym, który zawiera dane odno nie do wszystkich analizowanych post powa. Obejmuje on zarówno sprawy z zakresu w asno ci przemys owej jak i dotycz ce czynów nieuczciwej konkurencji. Zebrane s w nim dane dotycz ce analizowanych aspektów post powa w sposób u atwiaj cy ich ca ciow ocen i porównanie. W przypadku, gdy dana sprawa by a ponownie rozpatrywana w pierwszej instancji ze wzgl du na uchylenie wyroku przez S d Apelacyjny, obejmuje ona dwa wiersze arkusza. 6

7 Arkusz kalkulacyjny pozwoli nadto na: Analiz stabilno ci orzecznictwa (liczba i odsetek spraw, które zosta y zmienione lub uchylone na skutek wniesienia apelacji w odniesieniu do spraw w których wydane orzeczenie podlegaj ce zaskar eniu); Analiz zbiegu problematyki w asno ci przemys owej z zagadnieniami nieuczciwej konkurencji (w tym w uj ciu statystycznym); Analiz czasu trwania badanych post powa od dnia wp ywu pozwu do du do dnia wydania orzeczenia w I instancji; Analiz czasu trwania badanych post powa od dnia wp ywu pozwu do du do dnia wydania orzeczenia w II instancji; Analiz czasu trwania badanych post powa od dnia wydania orzeczenia w I instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji. 7

8 II. Ankiety A. Sprawy z zakresu prawa patentowego SPRAWA 1 Dane Ogólne Sygnatura sprawy w I. instancji: IX GC 76/11 Sygnatura sprawy w II. instancji: I ACa 320/12 d Najwy szy TAK Izba Cywilna IV CSK 92/13 NIE d Okr gowy w Gda sku Wydzia IX Gospodarczy d Apelacyjny w Gda sku Wydzia I Cywilny Czas trwania post powania Data wp yni cia sprawy: 21 lutego 2011 Data prawomocnego zako czenia sprawy: 23 pa dziernika 2013 Strony post powania Powód: Astellas Pharma INC z siedzib w Tokio, Japonia Pozwany: Zak ady Farmaceutyczne Polpharma S. A. Interwenient po stronie powoda/pozwanego TAK NIE Naruszone prawo wy czne patent dania pozwu Zakazanie naruszania praw z patentu poprzez zakazanie wytwarzania, importowania, u ywania, oferowania, wprowadzania do obrotu aktywnych substancji 8

9 chemicznych chronionych patentem PL ; Roszczenie publikacyjne: podanie do publicznej wiadomo ci ca ci orzeczenia wydanego w sprawie publikacja (30 dni) na stronie g ównej pozwanego publikacja (30 dni) na stronie publikacja na trzeciej stronie pi tkowego ogólnopolskiego wydania Gazety Wyborczej (15 modu ów reklamowych w formacie 5x3), publikacja na trzeciej stronie czasopisma SCRIP wydawanego przez spó Informa plc z siedzib w Londynie (informacja w j zyku polskim i angielskim); Upowa nienie powoda do zast pczego wykonania obowi zku publikacji na koszt pozwanego. Podstawa prawna dania pozwu art. 287 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo w asno ci przemys owej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz ze zm.,(dalej jako p.w.p. ) Stan faktyczny krótki opis Powód jest jednym z najwi kszych mi dzynarodowych przedsi biorstw farmaceutycznych, uprawnionym w Polsce do patentu na wynalazek pt. Nowe pochodne chinuklidyny i kompozycja medyczna zawieraj ca te zwi zki. Pozwany jest jednym z liderów rynku farmaceutycznego w Polsce. W dniu 24 wrze nia 2010 r. w czasopi mie farmaceutycznym SCRIP na zlecenie pozwanego ukaza a si reklama, w której wskazano, e oferuje on szeroki zakres aktywnych sk adników leków dost pnych na rynku, w tym rodek o nazwie Solifenacin succinate. Oferowana substancja jest to sama z substancj chronion patentem powoda, który nie udzieli pozwanemu licencji na korzystanie z wynalazku chronionego patentem. W toku sprawy pozwany umie ci na swoich stronach internetowych w j zyku polskim i angielskim informacj, zgodnie z któr, produkty podlegaj ce ochronie patentowej nie s oferowane dla celów komercyjnych, w krajach, w których stanowi to naruszenie prawa z patentu. Odno nie oferowania substancji w Polsce wskazano, sprzeda dokonywana jest wy cznie dla celów eksperymentalnych lub w zakresie wyj tku Bolara. Spór pomi dzy stronami ogniskowa si wokó tego, czy okre lone dzia ania pozwanego mie ci y si w granicach czynno ci dozwolonych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. 9

10 Warto przedmiotu sporu sposób okre lenia Nieoznaczona na dzie wniesienia pozwu. Opata ostateczna od pozwu ustalona w pkt V wyroku w wysoko ci z Wyrok w I. instancji Data: 14 lutego 2012 Podstawa prawna: art. 287 p.w.p. Nakazanie pozwanemu zaniechania naruszania praw z patentu, w tym wytwarzania, oferowania i wprowadzania do obrotu aktywnych substancji farmaceutycznych chronionych tym patentem bez zgody uprawnionego, a w szczególno ci nakazanie pozwanemu usuni cia z listy oferowanych aktywnych substancji farmaceutycznych dost pnej na stronie substancji o nazwie Solifenacin succinate (bursztynian solifenacyny). Nakazanie podania do publicznej widomo ci informacji o wydanym wyroku na stronie (w j zyku polskim i angielskim) oraz na trzeciej stronie czasopisma SCRIP wydawanego przez spó Informa plc z siedzib w Londynie (informacja w j zyku angielskim, nie mniejsza ni 1/3 strony). S d co do zasady uwzgl dni powództwo, jednak e uzna, i zakres da powoda jest zbyt szeroki w stosunku do narusze jakich dopu ci si pozwany. Pozwany wytwarza bursztynian solifenacyny w celu innym ni uzyskanie rejestracji b pozwolenia dla siebie na terenie RP, nie mo na by o wi c uzna, e w przedmiotowej sprawie zachodzi przypadek ograniczenia prawa z patentu w postaci wyj tku Bolara, dosz o wi c do naruszenia. Wyrok w II. instancji Data: 26 czerwca 2012 Podstawa prawna: art.385 k.p.c. Apelacj oddalono jako niezasadn. S d II instancji uzna, i zarzuty apelacyjne pozwanego stanowi y jedynie bezpodstawn polemik z trafnymi ustaleniami faktycznymi i wnioskami prawnymi S du I instancji. Ustalenia faktyczne S du I instancji przyj za w asne. 10

11 Wyrok S du Najwy szego Data: 23 pa dziernika 2013 Podstawa prawna: art. 398[14] k.p.c. Skarga kasacyjna zosta a oparta o b dn wyk adni art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. w zw. z art. 34 TFUE, b dne zastosowanie art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. w zw. z art. 66 ust. 1 i art. 287 ust. 1 i ust. 2 p.w.p. i in. skar cy podnosi, i jego dzia ania mie ci y si w granicach czynno ci dozwolonych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. S d Najwy szy nie przychyli si do tej argumentacji, uzna, i S d Apelacyjny dokonuj c poprawnej wyk adni przepisów, w ciwie je zastosowa, co doprowadzi o do wydania odpowiadaj cego prawu orzeczenia. Dzia ania pozwanego okre li nale o jako naruszaj ce prawo z patentu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 63 p.w.p). Proponowany przez pozwanego sposób rozumienia art. 63 w zw. z art. 66 ust. 1 p.w.p. prowadzi by do wy czenia prawa bezwzgl dnego przyznanego patentem, bezzasadnie sprzecznego z normalnym wykorzystaniem patentu. Spójno rozstrzygni cia z daniami pozwu oraz wskazanymi w nim podstawami prawnymi W pierwszej kolejno ci nale y wskaza, i nie zosta uwzgl dniony wniosek powoda o upowa nienie do zast pczego wykonania wiadcze okre lonych w pkt II pozwu tj. roszcze publikacyjnych. Przepis art k.p.c., który powo powód znajduje zastosowanie na etapie post powania egzekucyjnego, a nie rozpoznawczego. Powód nie powo przepisu art k.p.c., który w tym stanie rzeczy by by ciwy. S d dokona ograniczenia da powoda, sam sformu owa rozstrzygni cie tak, by odpowiada o ustawie. S d stwierdzi, i roszczenia zakazowe z jakimi wyst pi powód nie odpowiadaj roszczeniom uregulowanym w art. 287 p.w.p. stanowi cym podstaw powództwa. S d uzna, e informacja pozwanego nt. chronionej patentem substancji kierowana by a do odbiorców z okre lonej bran y i to ród nich mog a wywo b dne przekonanie o uprawnieniach pozwanego. Z tego wzgl du, publikacja informacji o wydanym orzeczeniu powinna zosta skierowana do tego samego grona odbiorców, tak by usun skutki bezprawnego dzia ania pozwanego. 11

12 SPRAWA 2 Dane Ogólne Sygnatura sprawy w I. instancji: X GC 931/04 Sygnatura sprawy w II. instancji:-- d Najwy szy TAK NIE d Okr gowy w odzi Wydzia X Gospodarczy d Apelacyjny w -- Wydzia Czas trwania post powania Data wp yni cia sprawy: 16 sierpnia 2004 Data prawomocnego zako czenia sprawy: 27 listopada 2012 Strony post powania Powód: Syndyk masy upad ci TKM COMBUSTION Sp. z o.o. Pozwany: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Interwenient uboczny TAK ad.1 Przedsi biorstwo Us ugowo-produkcyjno- Handlowe INPREX Sp. z o.o.; ad. 2 Centralne Biuro Konstrukcji Kot ów S.A. Naruszone prawo wy czne Patent dania pozwu Odszkodowanie (zas dzenie kwoty z ) z tytu u naruszenia przez pozwanego praw przys uguj cych powodowi z czterech patentów; Zobowi zanie pozwanego do zaniechania narusze praw powoda do ww. patentów. 12

13 Podstawa prawna dania pozwu art. 57 Ustawy z dnia 19 pa dziernika 1972 r. o wynalazczo ci (Dz. U. Nr 43, poz. 272 ze zm., dalej jako: u. wyn.) Stan faktyczny krótki opis Powód by uprawnionym z czterech patentów. Na podstawie zawartych z pozwan umów, wykonywa dla pozwanej dokumentacj modernizacji instalacji rozpa kowej kot ów; w umowach tych powód zg osi, e projekt dokumentacji chroniony jest przez wymienione przez siebie prawa ochronne. Wykonawca gwarantowa, i nie b dzie zg asza adnych roszcze wynikaj cych z posiadania praw do wymienionych w umowach patentów oraz zg osze patentowych oraz z tytu u ich wykorzystania. W latach mi dzy pozwan, a interwenientem ad.1 zosta y zawarte umowy, na podstawie których interwenient uboczny ad. 1 mia wykona u pozwanej modernizacj instalacji rozpa kowej. Wykonawca o wiadczy, e uwalnia zamawiaj cego i przejmuje na siebie wszelkie ewentualne roszczenia i dania osób trzecich spowodowane naruszeniem przez wykonawc praw wy cznych. Nast pnie pomi dzy PUPH INPREX, a interwenientem ubocznym ad. 2 jako wykonawc, zosta y zawarte umowy, zgodnie z którymi wykonawca zobowi za si do wykonania u pozwanego dokumentacji technicznej na modernizacj instalacji rozpa kowej. Interwenient ad. 2 zobowi za si, i wykona zlecenie nie naruszaj c praw osób trzecich. W czasie opracowywania dokumentacji dla interwenienta ad. 1, interwenient ad. 2 zna patenty jakie posiada powód. Opracowuj c dokumentacj, interwenient ad. 2 nie korzysta z dokumentacji projektowej, ani rozwi za zastosowanych przez powoda przy modernizacji kot ów u pozwanego. W r. powód wielokrotnie wzywa pozwan do zaprzestania narusze przys uguj cych mu patentów oraz do wydania bezpodstawnie uzyskanych przez pozwan korzy ci. W 2006 r. interwenient ad. 2 wniós do UP RP o uniewa nienie patentu nr PL , decyzj z dn. 27 maja 2011 r. patent uniewa niono. Warto przedmiotu sporu sposób okre lenia z (okre lona przez powoda) 13

14 Wyrok w I. instancji Data: 27 listopada 2012 Podstawa prawna: art. 57 u. wyn.; art. 355 k.p.c. Opieraj c si na opiniach bieg ych, S d przyj, i patenty powoda nie zosta y zastosowane w rozwi zaniach technicznych jakie zosta y przyj te w kot ach pozwanej; tym samym przedmiotowe patenty nie zosta y naruszone. Patent nr zosta uniewa niony, w stosunku do pozosta ych s d nie stwierdzi naruszenia w zwi zku z tym powództwo zosta o oddalone. Z uwagi na cofni cie przez powoda roszczenia o zaniechanie przez pozwanego narusze patentu nr , s d co do tego roszczenia post powanie umorzy. Spójno rozstrzygni cia z daniami pozwu oraz wskazanymi w nim podstawami prawnymi d korzystaj c w szerokim zakresie z wiadomo ci specjalnych uzna, i nie dosz o do naruszenia patentów powoda. Zgodnie z tre ci art. 315 ust. 1 i 2 p.w.p. podstaw orzekania w niniejszej sprawie by a ustawa o wynalazczo ci, a to z uwagi na istnienie praw wy cznych w chwili wej cia w ycie ustawy Prawo w asno ci przemys owej. 14

15 SPRAWA 3 Dane Ogólne Sygnatura sprawy w I. instancji: I C 702/12 Sygnatura sprawy w II. instancji: d Najwy szy TAK NIE x d Okr gowy w Szczecinie Wydzia I Cywilny d Apelacyjny w Wydzia Czas trwania post powania Data wp yni cia sprawy: 9 lipca 2012 Data prawomocnego zako czenia sprawy: 25 lutego 2013 Strony post powania Powód: Andrzej Józef Bakun Pozwany: Przedsi biorstwo Produkcyjno Handlowe Wrzos Sp. z o. o. Interwenient po stronie powoda/pozwanego TAK NIE X Naruszone prawo wy czne patent dania pozwu Zas dzenie od pozwanego na rzecz powoda bezpodstawnie uzyskanych korzy ci w latach (9 400 z ), zap acenie cz ci op aty licencyjnej za korzystanie z patentu ( z ), zado uczynienia z tytu u naruszenia prawa twórcy wynalazku (9 900 z ). Podstawa prawna dania pozwu 15

16 art. 287 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo w asno ci przemys owej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz ze zm.,(dalej jako p.w.p. ) Stan faktyczny krótki opis Powód jest autorem rozwi zania technologicznego niezb dnego do budowy Mikroklimatycznych Jaski Solnych potocznie zwanych jaskiniami lub grotami solnymi. Patent na przedmiotowe rozwi zanie zosta udzielony 31 lipca 2009 roku. Pozwany prowadzi w Mi dzyzdrojach pod nazw SPA Bagi ski & Chabinka O rodek Wypoczynku i Odnowy Biologicznej, w sk ad którego wchodzi m.in. jaskinia (grota) solna. Grota solna wykorzystywana jest w dzia alno ci gospodarczej pozwanego. Jaskinia zosta a wybudowana w kompleksie SPA Bagi ski & Chabinka na zlecenie pozwanego PPH Wrzos Sp. z o.o. b cego w cicielem obiektu. W odpowiedzi na pozew pozwana stwierdzi a, e grota solna wykorzystywana w kompleksie SPA w Mi dzyzdrojach opiera si na innym rozwi zaniu technicznym w stosunku do patentu powoda i zosta a wybudowana przez lubelskiego przedsi biorc prowadz cego firm SOLBUD Polskie Jaskinie Solne. Pozwany z zamówienie na d ugo przed udzieleniem patentu na rzecz powoda. Warto przedmiotu sporu sposób okre lenia z Wyrok w I. instancji Data: 25 lutego 2013 Podstawa prawna: brak 1/ Oddalenie powództwa. (brak uzasadnienia) Spójno rozstrzygni cia z daniami pozwu oraz wskazanymi w nim podstawami prawnymi Powód nie wniós odpowiedzi na odpowied na pozew. S d oddali powództwo z uwagi na fakt, e rozwi zanie techniczne zastosowane w obiekcie pozwanego nie korzysta w istocie z patentu powoda lecz stanowi rozwi zanie zgo a odmienne. 16

17 SPRAWA 4 Dane Ogólne Sygnatura sprawy w I. instancji: VI GC 186/10 Sygnatura sprawy w II. instancji: n.d. d Najwy szy TAK NIE d Okr gowy w Legnicy Wydzia VI Gospodarczy Czas trwania post powania Data wp yni cia sprawy: 3 grudnia 2010 Data prawomocnego zako czenia sprawy: 11 wrze nia 2012 Strony post powania Powód: Instal-Service PL Sp. z o.o w Jeleniej Górze Pozwany: NT Polska sp. z o.o. w Lubinie Interwenient po stronie powoda/pozwanego TAK NIE Naruszone prawo wy czne Naruszenie prawa z patentu pozew o ustalenie dania pozwu Ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c., e wytwarzanie, oferowanie i wprowadzanie do obrotu przez powoda stacji transformatorowych serii ST T2/ nie narusza praw z patentu do wynalazku stacja transformatorowa zarejestrowanego przez UP RP na rzecz pozwanej pod numerem PL Podstawa prawna dania pozwu art. 189 k.p.c. 17

18 Stan faktyczny krótki opis Powód jest przedsi biorc prowadz cym dzia alno gospodarcz w zakresie projektowania i produkcji urz dze zasilaj cych i sterowniczych, w tym produkcji stancji transformatorowych serii ST-T2/. Pozwana jest uprawniona z patentu do wynalazku stacja transformatorowa zarejestrowanego przez UP RP pod numerem PL z pierwsze stwem od dnia 23 lutego 2007 r. Produkty powoda i pozwanej przeznaczone dla zbie nych zastosowa. Powód zleci opini znawcy zagadnienia, profesorowi Instytutu Maszyn, Nap dów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wroc awskiej, w której wykluczono, by stacje transformatorowe powoda narusza y prawa z patentu pozwanej. Do takiego samego wniosku doszed rzecznik patentowy, któremu powód zleci ocen ryzyka naruszenia patentu przez rozwi zanie powoda. W 2009 r., jeszcze przed wydaniem decyzji przez UP RP o przyznaniu prawa z patentu, pozwana, powo uj c si na art. 285 oraz art. 288 pwp, wezwa a powoda do zaniechania narusze prawa ze zg oszenia wynalazku pt. Stacja Transformatorowa. Zdaniem powoda, pozwana mia a nast pnie skierowa szereg pism do ró nych podmiotów, w których zarzuca a powodowi naruszenie jej praw, co mia o negatywnie wp ywa na renom powoda i spowodowa utrat zaufania do powoda. Okoliczno t potwierdzi m.in. wyrok SR w Lublinie (II W 1458/10), uznaj cy obwinionego Jaros awa Napiera a (pracownik pozwanej) winnego wykroczenia z art. 26 ust. 1 uznk tj. rozpowszechniania w ród potencjalnych odbiorców i kontrahentów powoda nieprawdziwe lub wprowadzaj ce w b d informacje. Wyrok zosta podtrzymany w apelacji (IV Waz 26/11). J. Napiera a zosta nadto uznany winnym czynu zabronionego z art i 2 kodeksu karnego tj. rozpowszechniania nieprawdziwych i wprowadzaj cych w b d informacji, m.in. e powód korzysta z rozwi za technicznych innych osób przy projektowaniu asnych stacji transformatorowych (II K 1075/10). Uzasadnieniem dla powództwa jest zdaniem powoda okoliczno, i produkcja stacji transformatorowych jest zagro ona ze wzgl du na mo liwo jej zablokowania w drodze uzyskania przez pozwan zabezpieczenia. Powód zmierza nadto do usuni cia stanu niepewno ci prawnej. Pozwana zaprzecza, by powód dysponowa w niniejszej sprawie interesem prawnych. Wskazuje nadto, i wbrew twierdzeniom powoda, produkowane przez niego stacje transformatorowe, rozwi zuj ten sam problem techniczny, 18

19 co rozwi zanie chronione patentem na rzecz pozwanej, i wykorzystuj rozwi zania ekwiwalentne do rozwi za obj tych ochrona patentow. Warto przedmiotu sporu sposób okre lenia Nie zosta a okre lona. Powód wskaza, e powództwo nie stanowi adnej kategorii spraw obj tych op at stosunkow lub sta, st d wnosi o okre lenie op aty tymczasowej na podstawie art. 15 ustawy o kosztach s dowych w sprawach cywilnych. Z ostro no ci procesowej powód wniós jednak op at w wysoko ci 30 z op ata podstawowa. S d ustali op at ostateczn na kwot 1000 z otych Wyrok w I. instancji Data: 11 wrze nia 2012 Podstawa prawna: art. 189 k.p.c. oraz art. 63 pwp Powództwo zosta o uwzgl dnione. S d ustali w oparciu o zgromadzony materia dowodowy (w szczególno ci opinii bieg ej s dowej) oraz opinii Instytutu Elektromechanicznych Przemian Energii, e wytwarzanie, oferowanie i wprowadzanie do obrotu przez powoda stacji transformatorowych nie narusza praw z patentu do wynalazku stacja transformatorowa zarejestrowanego przez UP RP na rzecz pozwanej pod numerem PL z pierwsze stwem od dnia 23 lutego 2007 r. S d ustali w szczególno ci, e cho obie stacje transformatorowe spe niaj podobne wymagania specyficznej grupy odbiorców, to czyni to w oparciu o ró ne rodki techniczne. S d, dokonuj c oceny zakresu ochrony patentowej, opar si na tre ci zastrze patentowych, zgodnie z art. 63 ust. 2 pwp. Zdaniem s du cechy zawarte w zastrze eniach patentowych zg oszonych przez pozwan nie wyst puj w stacjach transformatorowych produkowanych przez powoda. Dostrzegalne natomiast podobie stwa rozwi za wyst puj natomiast wy cznie w zakresie cz ci przedznamiennej zastrze i stanowi w ca ci stan techniki znany w dacie zg oszenia patentu i w konsekwencji nie s obj te ochron patentow. Odno nie do interesu prawnego strony powodowej, s d stwierdzi, e istnienie interesu zosta o 19

20 przez powoda dowiedzione, gdy wykaza on, e zaistnia spór pomi dzy nim a pozwan odno nie do rzekomego naruszenia prawa z patentu przys uguj cego pozwanej. Interes powoda wyra si zatem w zabezpieczeniu przed sporem mog cym powsta w przysz ci oraz w ochronie przed zarzutem dzia ania w z ej wierze. S d wyja ni przy tym, e mo liwo wyst pienia z roszczeniami opartymi na art. 18 uznk nie wyklucza mo liwo ci dochodzenia ustalenia na podstawie art. 189 k.p.c., gdy ró ne s okoliczno ci podlegaj ce ocenie przez s d w obydwu przypadkach i inne podstawy faktyczne, z których one wynikaj. Zbie na ocena dotyczy zdaniem s du tak e roszczenia o uniewa nienie patentu. Spójno rozstrzygni cia z daniami pozwu oraz wskazanymi w nim podstawami prawnymi W niniejszej sprawie rozstrzygni ciu podlega y dwie kluczowe kwestie a) istnienie interesu prawnego po stronie powoda w dochodzeniu ustalenia negatywnego tj. ustalenia, i dzia ania powoda nie stanowi naruszenia prawa z patentu oraz b) ocena ewentualnego istnienia naruszenia prawa z patentu nr PL poprzez wytwarzanie, oferowanie i wprowadzanie do obrotu stacji transformatorowej przez powoda. Odno nie do oceny interesu prawnego s d trafnie przyj, i rodz cy si spór pomi dzy powodem i pozwan odno nie do rzekomego naruszenia praw wy cznych pozwanej, który wywo ywa stan niepewno ci prawnej, uzasadnia przyj cie istnienia interesu prawnego w dochodzeniu przed s dem ustalenia, e zarzucane powodowi naruszenie praw nie ma miejsca. Odno nie do kwestii oceny, czy dane rozwi zanie stanowi naruszenie prawa z patentu, s d s usznie pos si dowodem z opinii bieg ego, jako e dla oceny kwestii technicznych potrzebna by a bez w tpienia wiedza specjalistyczna, któr s d nie dysponowa. W zakresie wyk adni przepisów pwp dotycz cych patentów, s d w ciwie zastosowa art. 63 ust. 2 tj. przyj, i zakres wy czno ci, któr daje uprawnionemu patent, okre laj zastrze enia patentowe. Przyj cie takiej wyk adni zabezpiecza przed nadmiernym rozci ganiem ochrony patentowej na elementy rozwi zania, nieuj te w zastrze eniach, w szczególno ci nale ce do stanu techniki. 20

21 SPRAWA 5 Dane Ogólne Sygnatura sprawy w I. instancji: IX GC 46/10 Sygnatura sprawy w II. instancji: n. d d Najwy szy TAK NIE d Okr gowy w Poznaniu Wydzia IX Gospodarczy Czas trwania post powania Data wp yni cia sprawy: 26 stycznia 2010 Data prawomocnego zako czenia sprawy: 11 czerwca 2012 Strony post powania Powód: Saint Gobain Glas Solutions Suisse AG Pozwany: 1. Ensinger Polska sp. z o.o.; 2. Ensinger GmbH; 3. INTech A.A. Kramarczyk s.j. Agencja Techniczno - Handlowa Interwenient po stronie powoda/pozwanego TAK NIE Naruszone prawo wy czne Prawo z patentu dania pozwu Zaniechanie poprzez zakazanie pozwanym narusze patentu poprzez wprowadzanie do obrotu w Polsce produktu (ramki dystansowej) o cechach technicznych zastrze onych patentem. Usuni cie skutków naruszenia poprzez wycofanie z obrotu produktów o cechach technicznych zastrze onych patentem Usuni cie skutków naruszenia poprzez nakazanie pozwanym zniszczenia produktów o cechach technicznych zastrze onych patentem i wykorzystuj cych zastrze ona 21

22 patentem technologi, w tym tak e oddanych pod ich dozór produktów w ramach wykonania postanowienia o zabezpieczeniu roszcze Roszczenie Publikacyjne : publikacja informacji o zapad ym wyroku w sprawie o tre ci i formie wskazane w pozwie, w trzech kolejnych wydaniach na 1. stronie dodatku Prawo co dnia w Rzeczpospolitej Zaniechanie poprzez zakazanie pozwanym oferowania (w tym poprzez reklam, oferty sprzeda y lub informacje techniczne) produktu w postaci ramki dystansowej Thermix, która jest wytwarzana z wykorzystaniem technologii chronionej patentem na rzecz powoda Wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzy ci w wysoko ci zysku ze sprzeda y ramek dystansowych Thermix w okresie trzech lat poprzedzaj cych wniesienie pozwu (wysoko zostanie wedle deklaracji powoda sprecyzowana w toku postepowania) Podstawa prawna dania pozwu art. 287 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo w asno ci przemys owej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz ze zm.,(dalej jako p.w.p. ) art. 286 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo w asno ci przemys owej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz ze zm.,(dalej jako p.w.p. ) Stan faktyczny krótki opis Powód by uprawniony z patentu nr PL w postaci wieloszybowego oszklenia izolacyjnego. W pozwie zarzuci pozwanym, i produkowany i dystrybuowany przez nich produkt Swisspacer zawiera cechy techniczne odpowiadaj ce cechom technicznym zastrze onym patentem na rzecz powoda, który nie wyrazi nigdy na to zgody. Na dowód istnienia narusze, powód przed m.in. opini rzecznika patentowego, w której potwierdzano zaistnienie naruszenia prawa z patentu. Pozwane spó ki zaprzeczy y, by narusza y prawa powoda i zwróci y uwag s du na 22

23 fakt toczenia si przed UP RP post powania o uniewa nienie prawa z patentu, na którym powód opiera swoje wszystkie roszczenia. Warto przedmiotu sporu sposób okre lenia Wed ug deklaracji powoda niemo liwa do ustalenia; wniesiona zosta a op ata sta a w wysoko ci 600 z. Powód wniós o ustalenie op aty tymczasowej. S d wezwa do wskazania warto ci przedmiotu sporu i do sprecyzowania wysoko ci dochodzonego roszczenia odszkodowawczego. Powód, zastrzegaj c wy cznie szacunkowy charakter, wskaza, i czna warto przedmiotu sporu wynosi z i ui ci od tej kwoty op at stosunkow. Wyrok w I. instancji Data: 11 czerwca 2012 Podstawa prawna: art. 287 ust. 1 i 2 oraz art. 286 pwp Oddalenie powództwa. Prawo z patentu, na które powo ywa si w pozwie powód, zosta o uniewa nione decyzj UP RP z powodu braku spe nienia ustawowych przes anek uzyskania patentu. Decyzja zapad a w czasie trwania niniejszego postepowania. Z tej przyczyny konieczne by o oddalenie powództwa. S d nie zgodzi si przy tym z prezentowanym przez SN stanowiskiem (V CSK 214/08), e decyzja uniewa niaj ca prawo ochronne wywo uje skutki ex nunc i nie ma znaczenia prejudycjalnego. Spójno rozstrzygni cia z daniami pozwu oraz wskazanymi w nim podstawami prawnymi Uwzgl dnienie powództwa w niniejszym stanie faktycznym by o niemo liwe, jako e jak wywiód s d - uniewa nienie patentu wywo uje skutki ex tunc tj. powstaje sytuacja, jak gdyby patent nigdy nie zosta udzielony. W braku istnienia prawa wy cznego, na które powo ywa si powód, nie by o mo liwe uwzgl dnienie jego roszcze. 23

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt III CSK 72/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2015 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz.

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz. Sygn. akt IV CZ 6/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 marca 2010 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 45/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2012 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Polskiego Związku Firm Deweloperskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CZP 53/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2003 r., I CKN 281/01

Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2003 r., I CKN 281/01 Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2003 r., I CKN 281/01 Jeżeli fundator przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację od chwili jej ustanowienia, to w oświadczeniu o ustanowieniu fundacji,

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 19 października 2011 r., II CSK 86/11

Wyrok z dnia 19 października 2011 r., II CSK 86/11 Wyrok z dnia 19 października 2011 r., II CSK 86/11 Cofnięcie przez poszkodowanego pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia w sprawie przeciwko ubezpieczycielowi o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności za

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CNP 16/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 lutego 2014 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska w

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Ewa Krentzel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Ewa Krentzel Sygn. akt I CSK 753/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 377/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 kwietnia 2011 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt I CSK 181/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 lutego 2010 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk

POSTANOWIENIE. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk Sygn. akt I CSK 263/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 stycznia 2009 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU

PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 26 maja 2010 r., sygn. akt II Ns 3109/09 Przewodniczący: SSR Bożena Sztomber Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO

REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO Na podstawie 17 ust. 4 Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego Polskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia się co następuje: I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I ACa 908/12 Dnia 21 listopada 2012 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Apelacyjny w Poznaniu, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Piotr Górecki Sędziowie: SA Ewa Staniszewska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt II CSK 111/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 lutego 2016 r. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek

Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek Wstęp Rozdział I 1. Uwagi wprowadzające 2. Zakres obowiązywania ustawy prawo własności przemysłowej Rozdział II 2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 15.12.2010 r. UZP/DKD/KND/54/2010 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska Sygn. akt V KK 264/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

OIGD 89/2013 Kraków, 8 lipca 2013 r. Pani/Pan Prezes Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

OIGD 89/2013 Kraków, 8 lipca 2013 r. Pani/Pan Prezes Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa 31-542 Kraków Biuro w Warszawie ul. Mogilska 25 03-302 Warszawa www.oigd.com.pl tel.: 12 413 80 83 ul. Instytutowa 1 tel./fax.: 22 811 92 74 e-mail: oigd@oigd.com.pl fax.:12 413 76 25 e-mail: oigdwars@atcom.net.pl

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 sierpnia 2005 r. Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda. Protokolant Rafał Oksiński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 sierpnia 2005 r. Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-2216/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 sierpnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Stanisław Krzysztof Sadowy Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda Piotr

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika Autor: Łukasz Sobiech Czy urzędnik zawsze zapłaci za błąd? Zamierzam dochodzić odszkodowania za błędne decyzje administracyjne spowodowane opieszałością

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CK 11/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2005 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Bronisław Czech (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 173/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 października 2006 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1) Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2255/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Maria Karaś-Batko arbitrzy: Maria Urbańska Adam Edward

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2002.163.1349 2003-06-01 zm. Dz.U.2003.97.888 1 2004-01-01 zm. Dz.U.2003.212.2074 1 2005-03-30 zm. Dz.U.2005.41.393 1 2005-11-15 zm. Dz.U.2005.219.1873 1 2012-02-25 zm. Dz.U.2012.149 1 2013-02-14

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI ZASKARŻENIA KONSPEKT

ŚRODKI ZASKARŻENIA KONSPEKT ŚRODKI ZASKARŻENIA KONSPEKT Kpc ustanawia jednolity system zaskarżania orzeczeń wydawanych we wszystkich postępowaniach unormowanych w kodeksie. Przeprowadza jeden tylko podział środków zaskarżenia na:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II PK 301/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 maja 2011 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 239/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 kwietnia 2013 r. Prezes SN Lech Paprzycki na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 DATA OGŁOSZENIA: 10 maja 2016 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Projekt Produkt Lokalny Małopolska Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 Tytuł ogłoszenia: Realizacja usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt I CSK 490/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 maja 2013 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 21/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 sierpnia 2012 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY z tytułu niezgodności towaru z umową dotyczy Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 lipca 2013 r.

WYROK. z dnia 17 lipca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1606/13 WYROK z dnia 17 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak Protokolant: Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa (WZÓR) Warszawa, dn. 2012 r. SĄD APELACYJNY SĄD PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w Warszawie za pośrednictwem Sądu Okręgowego XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawa 00-898 Warszawa Al. Solidarności

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa o dzieło

Projekt. Umowa o dzieło Umowa o dzieło Zawarta w dniu...2012 r. w Jedwabnie pomiędzy Gminą Jedwabno z siedzibą w Urzędzie Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno reprezentowaną przez Pana mgr inż. Krzysztofa Otulakowskiego

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 28 października 2009 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 28 października 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1323/09 POSTANOWIENIE z dnia 28 października 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska - Maziarz Członkowie: Protokolant: Małgorzata Stręciwilk

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 19 lutego 2007 r. I PK 232/06. Czas prowadzenia pojazdu przez kierowcę jest czasem pracy od momentu wyjazdu z miejsca stałego postoju.

Wyrok z dnia 19 lutego 2007 r. I PK 232/06. Czas prowadzenia pojazdu przez kierowcę jest czasem pracy od momentu wyjazdu z miejsca stałego postoju. Wyrok z dnia 19 lutego 2007 r. I PK 232/06 Czas prowadzenia pojazdu przez kierowcę jest czasem pracy od momentu wyjazdu z miejsca stałego postoju. Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza, Sędziowie

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 67/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 czerwca 2008 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Iwona Koper SSN Hubert Wrzeszcz

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 lutego 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 8 lutego 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/138/11 WYROK z dnia 8 lutego 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Bogdan Artymowicz Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu pomiędzy:., z siedzibą w (..- ), przy ul.. reprezentowanym przy zawieraniu umowy przez:. na podstawie pełnomocnictwa Nr z dnia stanowiącego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 209/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 lutego 2010 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 168/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 listopada 2012 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 13 lipca 2005 r. Arbitrzy: Tomasz Marcin Błuszkowski. Protokolant Rafał Oksiński

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 13 lipca 2005 r. Arbitrzy: Tomasz Marcin Błuszkowski. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-1689/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 13 lipca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Sławomir Mucha Arbitrzy: Tomasz Marcin Błuszkowski

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO* ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY* SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY*

SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO* ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY* SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY* UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI SP SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO* ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY* SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY* P o u c z e n i e Data wpływu (wypełnia sąd)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 14 września 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 14 września 2010 r. POSTANOWIENIE z dnia 14 września 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 14 września 2010 r. w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2010 r. Pan Andrzej Pałucki Prezydent Miasta Włocławka LBY 4101-24-02/2010 P/10/155 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest: 1) Zadanie 1: przeprowadzenie audytu zerowego wraz z benchmarkingiem działań komunikacyjnych Agencji w obszarze Internetu, w tym

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II PK 304/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 października 2014 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt III CSK 229/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 kwietnia 2015 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. -

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. - Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo