STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW"

Transkrypt

1 STERN KREDYT STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW MAJ 2013

2 SPIS TREÂCI Stern Weber Polska - informacja o firmie 2 Cefla Dental Group - informacja o firmie 4 Zespół Stern Weber Polska 6 Stern Serwis 8 Uwagi ogólne dotyczàce oferty unitów i za o enia techniczne 10 Stern Kredyt 11 Unity Stern Weber 12 Oferta Wiosna 2013 Stern Weber 12 Stern Weber S Stern Weber S Stern Weber S Stern Weber S220 TR HYBRID 20 Stern Weber S220 TR 22 Stern Weber S320 TR 24 Stern Weber S280 TRC 26 Unity Stern Weber wyposa enie 28 Opcje wyposa enia 35 Unity Anthos 36 Oferta Wiosna 2013 Anthos 36 Anthos A3+ 38 Anthos A5 40 Anthos A6+ 42 Anthos A7+ 44 Anthos A9 46 Anthos R7 48 Unity Anthos wyposa enie 51 Opcje wyposa enia 55 Pro-Tip koƒcówki jednorazowe 70 Cattani, Dürr Dental, Ekom pompy ssàce i kompresory 71 Stern Weber autoklaw i zgrzewarka 72 Radiologia MyRay 74 Oferta Wiosna 2013 radiologia 74 Aparat RTG RXDC Hypersphere 76 Aparat RTG RXDC ExTend 78 Radiografia cyfrowa X POD 80 Radiografia cyfrowa ZEN X 82 Pantomograf cyfrowy Hyperion X7 84 Pantomograf cyfrowy Hyperion X9/NewTom GiANO 88 Kamera wewnàtrzustna CU-2 94 Lampa polimeryzacyjna T-LED 94 Radiologia Dürr Dental Skaner płyt obrazowych Vista Scan Mini 95 Radiologia NewTom 96 Technologia Cone Beam 3D i SafeBeam 96 NewTom VGi 100 NewTom 5G 102 Zeiss mikroskopy i lupy 104 Support krzesełka i siodła dentystyczne 114 Unity Castellini 56 Oferta Wiosna 2013 Castellini 56 Castellini Duo Plus 58 Castellini Puma Eli 60 Castellini Skema 5 62 Castellini Skema 6 64 Unity Castellini wyposa enie 66 Opcje wyposa enia 69 D-Tec systemy oêwietleniowe 118 Miele Professional myjnie i dezynfektory 120 Saratoga meble i asystory gabinetowe 123 STERN WEBER POLSKA 1

3 STERN WE BER POL SKA STERN WE BER POL SKA jest przed sta wi cie lem w Pol sce fir my Ce fla Den tal Gro up, pro du cen ta uni tów Stern We ber, An thos i Castellini oraz sprz tu ra dio lo gicz ne go My Ray i NewTom QR. Stern Weber Polska to specjalistyczna firma, dla której priorytetem jest satysfakcja klienta. Wszystkie nasze dzia ania (negocjacje z dostawcami sprz tu, minimalizowanie kosztu spedycji) sà ukierunkowane na obni enie ceny dla odbiorcy finalnego przy zachowaniu najwy szej jakoêci sprz tu i obs ugi. Zapewniamy kompleksowà, profesjonalnà obs ug : - pomoc w wyborze optymalnego wyposa enia unitu kierujàc si zasadà minimalizacji wydatków Lekarza (unit Stern Weber mo na doposa yç w ka dym momencie); - nadzór w przygotowaniu gabinetu do monta u (wizje lokalne, spotkania z wykonawcami), co gwarantuje Lekarzowi ergonomiczne umiejscowienie unitu i optymalne doprowadzenie mediów; - specjalny program fi nan so wa nia za ku pu Stern Kre dyt (rów - nie sprz tu nie me dycz ne go, w ra mach wspó pra cy z Sie - mens Fi nan ce) to mi ni mum for mal no Êci i ni skie kosz ty (in fo ); - fachowy monta dokonany przez serwis przeszkolony w fabryce producenta; - bezpieczeƒstwo u ytkowania gwarantuje regularnie szkolony serwis centralny i ponad 50 punktów serwisu lokalnego oraz magazyn cz Êci zamiennych (natychmiastowa 100% dost pnoêç cz Êci do sprzedawanych unitów); profesjonalne wsparcie techniczne dla u ytkowników i serwisu lokalnego: pon.-pt. w godzinach 9-19, tel Prowadzimy pro gram lo jal no Êcio wy, któ ry umo li wia Klien tom na szej fir my za kup do dat ko we go sprz tu sto ma to lo gicz ne go w ra dy kal nie ob ni o nych ce nach. Lista referencyjna obejmujàca ponad 4000 sprzedanych unitów jest naszà najlepszà rekomendacjà W LATACH PONAD 4000 STOMATOLOGÓW KUPIŁO UNIT W FIRMIE STERN WEBER POLSKA (do 15.02) RAZEM: 4393 sztuk Zadzwoƒ! Skontaktujemy Ci z u ytkownikiem unitu Stern Weber w Twoim regionie w celu uzyskania opinii o sprz cie i współpracy z firmà STERN WEBER POLSKA w okresie gwarancji i podczas obsługi pogwarancyjnej. Ponad 90% unitów sprzedajemy z rekomendacji u ytkowników. 2 STERN WEBER POLSKA

4 JESTEÂMY DO PA STWA USŁUG! STERN WE BER POL SKA wspó pra cu je z re no mo wa ny mi europejskimi do staw ca mi sprz tu sto ma - to lo gicz ne go: SUP PORT (krze se ka den ty stycz ne), NSK (koƒ ców ki stomatologiczne), W&H (koƒ ców ki i au to - kla wy), EMS (ska le ry i pia skar ki), DÜRR DENTAL (pom py ssa ka), EKOM (kom pre so ry), CAT TA NI (kom pre so ry i pompy ssaka), D -TEC (lam py ga bi ne to we), ZEISS (mikroskopy). Wilanów Jak do nas trafiç: Centrum Na zdj ciach reklamowych wszystkie unity wyglàdajà podobnie. Zapraszamy do naszego salonu, gdzie sta a ekspozycja 12 zestawów pozwoli dostrzec ró nice! siedziba firmy Stern Weber Polska: ul. Czy ewska 7, Warszawa klienci firmy Stern Weber Polska w fabryce Cefla, maj 2012 STERN WEBER POLSKA 3

5 HISTORIA FIRMY Stern We ber zo sta za o o ny w 1958 ro ku ja ko dzia den ty stycz - ny pre sti o wej szwaj car skiej fir my pro du ku jà cej do dziê ze gar ki, uzna ne za jed ne z naj lep szych w Êwie cie. Wie dza na te mat wy - ko ny wa nia tak pre cy zyj nych urzà dzeƒ zo sta a wy ko rzy sta na do kon stru owa nia no wo cze sne go sprz tu den ty stycz ne go. Przez la ta Stern We ber od gry wa wio dà cà ro l w tej wa nej dzie - dzi nie. Ju w 1965 ro ku Stern We ber by jed nà z pierw szych w Êwie cie firm, któ re za in sta lo wa y mi kro sil nik elek trycz ny w uni - cie sto ma to lo gicz nym. Ko lej nym punk tem zwrot nym we wpro wa - dza niu in no wa cji do prak ty ki by o umiesz cze nie po raz pierw szy w Êwie cie wszyst kich in stru men tów na dwu cz Êcio wym wy wa - o nym ra mie niu przy mo co wa nym do uni tu. Wia ra fir my Stern We ber w cià g e do sko na le nie sprz tu i pro wa - dze nie nie ustan nych ba daƒ na uko wych, po zwo li y wpro wa dziç wie le roz wià zaƒ kon struk cyj nych b dà cych dziê stan dar dem w bu do wie uni tu sto ma to lo gicz ne go. Fa bry ka Stern We ber w Imo li ko o Bo lo nii jest od bi ciem ten den - cji roz wo ju fir my. No wo cze sna ar chi tek tu ra bu dyn ków cha rak te - ry zu je si pro sty mi, czy sty mi li nia mi wy ra a jà cy mi har mo ni i wy wa e nie. Sà to pod sta wo we kon cep cje sto jà ce za wszyst ki mi pro duk ta mi fir my Stern We ber: nie za wod noêç, funk cjo nal noêç, no wo cze sny wy glàd. W koƒ cu 1999 ro ku firma przy stà pi a do jed nej z naj wi k szych w Eu ro pie gru py fi nan so wej CE FLA, sku pia jà cej pro du cen tów sprz tu sto ma to lo gicz ne go. Firma Stern We ber zo sta a wy bra na przez gru p CE FLA spo Êród naj wi k szych eu ro pej skich pro du cen - tów uni tów den ty stycz nych. O wy bo rze firmy Ster n We be r za de - cy do wa y ta kie ce chy jak: cià g y wzrost pro duk cji i sprze da y, za cho wa nie swo jej in dy wi du al no Êci przez ca y okres ist nie nia a do dnia dzi siej sze go i, co naj wa niej sze, niepod- wa al na naj wy - sza ja koêç, zgod nie ze swy mi szwaj car ski mi ko rze nia mi. Idàc za przy k a dem wie lu li de rów w ró nych dzie dzi nach Êwia to wej pro duk cji, kon so li da cja wy si ków, szcze gól nie w dzia ach pro jek - to wa nia, cer ty fi ka cji sprz tu, roz wo ju oraz za mó wieƒ i wspó pra - cy z ko ope ran ta mi, przy nie sie oszcz d no Êci, któ re za owo cu jà ob ni kà ce ny dla fi nal ne go na byw cy, przy sta le roz sze rza jà cym si asor ty men cie. CE FLA Dental Group skupia obecnie marki: Stern Weber, Anthos, Castellini, MyRay i NewTom QR. CEFLA gwa ran tu je do sta w cz Êci za mien nych przez dzie si ç lat od za prze sta nia pro duk cji da ne go mo de lu. Dy na micz ny roz wój fir my CE FLA Den tal Gro up po zwa la nam za - ofe ro waç pe nà ga m uni tów sto ma to lo gicz nych i kom plek so wà ofer t ra dio lo gii sto ma to lo gicz nej, któ re mo gà sta no wiç do sko na - e uzu pe nie nie Paƒ stwa prak ty ki. Nowoczesna fabryka unitów Stern Weber, Anthos i Castellini oraz sprz tu radiologicznego MyRay w miejscowoêci Imola pod Bolonià. 4 STERN WEBER POLSKA

6 DLACZEGO STOMATOLODZY W POLSCE NAJCZ ÂCIEJ WYBIERAJÑ NASZE UNITY? wysokowykwalifikowana kadra in ynierska wielokrotna kontrola jakoêci staranny dobór materiałów o najwy szej wytrzymałoêci STERN WEBER POLSKA 5

7 ZESPÓŁ STERN WEBER POLSKA mgr Krzysztof Bła , , KSI GOWOÂå Iwona , , mgr El bieta , , OBSŁUGA KLIENTA I ADMINISTRACJA mgr Monika , , Agnieszka , , SPRZEDA Tadeusz , Michał STERN KREDYT mgr Artur , , mgr Zbigniew Bła , , STERN WEBER POLSKA

8 WSPARCIE TECHNICZNE mgr in. Marek Kurzyƒski , , Sławomir Ka uch , , RADIOLOGIA in. Jacek , , mgr in. Marcin , , in. Mariusz Bo ek projekty osłon , , CZ ÂCI ZAMIENNE Dariusz , , LOGISTYKA Roman Owczarczyk , , TRANSPORT mgr Andrzej Lejtkowski , , Adam R biê , , Tomasz Karczmarczyk , , STERN WEBER POLSKA 7

9 STERN SERWIS SERWIS CENTRALNY Warszawa Czy ewska Jerzy Szczygielski , , Marek Janasz , , Ryszard Langiewicz , , Jerzy Urbaƒski , , Krzysztof Sadzyƒski projekty osłon radiologicznych , , Adam Wojtasiewicz xxx , , SERWISY LOKALNE DOLNOÂLÑSKIE WROCŁAW ARSTOM Maksalion Damian Wisznicki Grzegorz BIELAWA Skr towicz Franciszek BOLESŁAWIEC Reks Mariusz Szymaƒski Krzysztof JELENIA GÓRA Powàzka Sebastian Jankowski Marek KŁODZKO Kasiurak Henryk KUJAWSKO-POMORSKIE BYDGOSZCZ Banach Andrzej TORU Pietryga Krzysztof WŁOCŁAWEK Łuszczyƒski Zbigniew LUBELSKIE LUBLIN Bychawski Henryk PUŁAWY Tuênik Artur ZAMOÂå Klimkiewicz Wiesław LUBUSKIE GORZÓW WIELKOPOLSKI Koƒczak Andrzej ŁÓDZKIE ŁÓDè Kołczak Przemysław Lipowski Andrzej PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Lizakowski Andrzej SKIERNIEWICE Kamiƒski Zbigniew WIELU Szcz sny Lech MAŁOPOLSKIE KRAKÓW Jaskot Jacek Szczyrbak Jan TARNÓW Mierzwa Andrzej NOWY TARG Siuta Krzysztof ZAKOPANE Pi toƒ Waldemar MAZOWIECKIE WARSZAWA serwis centralny Tkacz Grzegorz Chojnacki Tomasz Janasz Rafał RADOM Malin Andrzej urek Zbigniew OPOLSKIE OPOLE Niewiora Marcin GŁUCHOŁAZY Derkowski Jacek NYSA Dubiel Piotr PODKARPACKIE RZESZÓW Czekaƒski Janusz D BICA Knych Jacek SANOK/KROSNO Niemczyk Zbigniew STERN WEBER POLSKA

10 STERN SERWIS Kamień Pomorski Świdwin ZACHODNIO- POMORSKIE Szczecin Gorzów Wlkp. LUBUSKIE Złotów POMORSKIE Poznań KUJAWSKO- POMORSKIE WIELKOPOLSKIE DOLNOŚLĄSKIE Bolesławiec Wrocław Jelenia Góra Bielawa Kłodzko Wejherowo Jarocin Ostrów Wlkp. Wieluń OPOLSKIE Nysa Gdańsk Bydgoszcz Opole Toruń Włocławek Głuchołazy Katowice ŚLĄSKIE Elbląg Skierniewice Łódź Piotrków Trybunalski ŁÓDZKIE WARMIŃSKO- MAZURSKIE Olsztyn MAZOWIECKIE Kraków MAŁOPOLSKIE Nowy Targ Kętrzyn Warszawa Radom Kielce Częstochowa ŚWIĘTOKRZYSKIE Lubliniec Bielsko -Biała Tarnów Białystok Łomża PODLASKIE Puławy Lublin LUBELSKIE Dębica Rzeszów PODKARPACKIE Krosno Sanok Suwałki Zamość Zakopane PODLASKIE BIAŁYSTOK Ossoliƒski Adam ŁOM A Zapart Krzysztof SUWAŁKI Urbanowicz Zbigniew POMORSKIE GDA SK Balon Jacek Benetkiewicz Konrad ÂLÑSKIE KATOWICE Bartosiewicz Tomasz BIELSKO-BIAŁA Rogó Jan LUBLINIEC Witt Krystian CZ STOCHOWA Rzepecki Zdzisław Rajchel Andrzej ÂWI TOKRZYSKIE WARMI SKO-MAZURSKIE OLSZTYN Szczeszek Zbigniew Taranowicz Andrzej ELBLÑG RENOMED K TRZYN Lewkowicz Janusz WIELKOPOLSKIE ZŁOTÓW Kułaczkowski Dariusz OSTRÓW WIELKOPOLSKI Handke Grzegorz JAROCIN Szymczak Rafał ZACHODNIOPOMORSKIE SZCZECIN Kazubski Marian KAMIE POMORSKI Maƒczak Krzysztof WEJHEROWO Lechnicki Tadeusz Wójcik Zbigniew KIELCE Dziób Krzysztof Lass Marek POZNA Łukowiak Łukasz STERN WEBER POLSKA 9

11 WARUNKI OFERTY Uwa gi ogól ne dotyczàce oferty unitów stomatologicznych prezentowanych w katalogu: po da ne ce ny to ce ny brut to, obej mu jà ce koszt trans por tu, mon ta u i szko le nia; wszyst kie mo de le uni tów Stern Weber / Anthos / Castellini sà tak sa mo wy po sa o ne: * pi ç in stru men tów na sto li ku: - dmuchawka, - turbina ze Êwiat em NSK S-Max / NSK Ti-Max X, - bezszczotkowy mikromotor ze Êwiat em LED z kàtnicà NSK S-Max / NSK Ti-Max X, - skaler piezoelektryczny Cefla z 4 ostrzami, - diodowa lampa do polimeryzacji (S-LED lub T-LED), * kom pre sor z osuszaczem powietrza CATTANI, * pompa ssaka CATTANI TURBO-JET 1 (praca w uk adzie mokrym), * krze se ko dentystyczne lekarskie lub lekarsko-asystenckie; mo de le uni tów ró nià si mie dzy so bà tyl ko liczbà funk cji (swo istych dla da ne go mo de lu i szcze - gó o wo opi sa nych w cen ni kach do ty czà cych da ne go mo de lu) oraz mogà si ró niç: koƒcówkami (NSK S-Max / NSK Ti-Max X), lampà operacyjnà (Venus/Ve nus Plus /Venus LED), za g ów kiem (me- cha nicz ny/pneu ma tycz ny), mi kro mo to rem (z funkcjà Endo lub bez), ramieniem asysty (pojedyncze/podwójne); szcze gó o wy opis sprz tu znaj dà Paƒ stwo w ulot kach do ty czà cych po szcze gól nych pro duk tów, które znajdujà si w teczkach Stern Weber / Anthos / Castellini / MyRay; stan dar do we wy po sa e nie mo na do wol nie mo dy fi ko waç; na unitach Stern Weber i Anthos mogà byç zainstalowane aparat RTG i radiografia cyfrowa; obok cen po da no wy so koêç ra ty przy fi nan so wa niu Stern Kre dyt (10% udzia u w a sne go, w 72 mie si cz nych ra tach, przy WIBOR1M 4,91%); wyposa enie unitów przedstawionych na zdj ciach wykorzystanych w katalogu nie musi odpowiadaç ofercie handlowej; do dowolnego modelu unitu Stern Weber / Anthos mo na dokupiç zestaw radiologii MyRay (aparat RTG ExTend wersja Êcienna + radiografia - jako szósty instrument przy stoliku lekarza) w cenie PLN i autoklaw Stern Weber SW17 kl. B w cenie 9000 PLN; do dowolnego modelu unitu Castellini mo na dokupiç zestaw radiologii MyRay (aparat RTG ExTend wersja Êcienna + radiografia - wersja wolnostojàca) w cenie PLN i autoklaw Stern Weber SW17 kl. B w cenie 9000 z ; do unitów Stern Weber / Anthos / Castellini (Skema 5, Skema 6) mo na dokupiç zestaw profesjonalnej kamery wewnàtrzustnej MyRay CU-2 + TV 19 z DVD i uchwytem za 6000 z ; do unitów Castellini (Duo Plus, Puma Eli) mo na dokupiç zestaw profesjonalnej kamery wewnàtrzustnej CamAssist + TV 19 z DVD i uchwytem za 4000 z ; we wszystkich modelach unitów mo na zastosowaç jednorazowe koƒcówki do dmuchawki ProTip. STERN WEBER POLSKA zastrzega sobie mo liwoêç zmiany cen bez uprzedzenia. 10 STERN WEBER POLSKA

12 Za ło e nia tech nicz ne mon ta u uni tów Stern We ber, An thos i Ca stel li ni Mon ta uni tów sto ma to lo gicz nych sprze da wa nych przez fir m Stern We ber Pol ska prze pro wa dza au to ry zo wa ny ser wis fir my STERN WE BER POL SKA. Przed przy stà pie niem do przy go to wa nia ga bi ne tu do mon ta u uni - tu pro si my o za po zna nie si z po ni szy mi wska zów ka mi. Przed mon ta em klient jest zo bo wià za ny do wy ko na nia we w a - snym za kre sie przy à czy in sta la cyj nych we d ug do à czanej do ku - men ta cji: 1. in sta la cj od p y wo wà ka na li za cj od uni tu 2. in sta la cj ssà cà, ka na li za cj przy pom pie, wy dech po wie trza pom py, ste ro wa nie do pom py 3. za si la nie uni tu w spr o ne po wie trze 4. za si la nie w wo d zim nà 5. in sta la cj elek trycz nà do uni tu 230V 16A 6. prze wo dy mul ti me dial ne od uni tu do kom pu te ra 7. prze wód ste ru jà cy urzà dze niem ze wn trz nym: np. zam kiem w drzwiach 8. przy à cze spr o ne go po wie trza do urzà dze nia do kon ser wa cji koƒ có wek AS SI STI NA Wy mia ry urzà dzeƒ: kompresor: 505 mm x 550 mm x 735 mm pompa ssaka: 540 mm x 350 mm x 360 mm Po bór mo cy: unit 1200 W kompresor 850 W ssak 580 W au to klaw 2500 W W przy pad ku ja kich kol wiek wàt pli wo Êci lub py taƒ pro si my o kon takt te le fo nicz ny do biu ra (tel ), na nr tel. kom lub pod adresem e-ma il: ma we ber.pl, stern we we ber.pl. STERN WEBER POLSKA gwarantuje nadzór nad przygotowaniem gabinetu do monta u wraz z mo liwoêcià prze- prowadzenia wizji lokalnej. STERN KREDYT SZYB KO SKU TECZ NIE BEZ PIECZ NIE Sza now ni Paƒ stwo, Ofe ru je my de dy ko wa ny le ka rzom, spraw dzo ny, szyb ki i przy ja zny pro gram fi nan so wa nia za ku pów sprz tu me dycz ne go, sto ma to lo - gicz ne go oraz nie me dycz ne go do wy po sa e nia ga bi ne tów/kli nik, re - ali zo wa ny przez Sie mens Fi nan ce Sp. z o.o. wie lo let nie go li de ra ryn ku fi nan so wa nia me dy cy ny, w opar ciu o wspó pra c z li de rem ryn ku sto ma to lo gicz ne go Stern We ber Pol ska: Brak wy mo gu do star cza nia ja kich kol wiek do ku men tów fi nan so - wych (US, ZUS, itp.). Bez op a ty ma ni pu la cyj nej, pro wi zji za przy zna nie, op a ty wst p - nej itp. Brak ob li ga to ryj nej wp a ty w a snej in dy wi du al na de cy zja le - ka rza. Uprosz czo na Êcie ka de cy zyj na (do ok PLN). Per so na li za cja i in dy wi du ali za cja ofert zgod na z oso bi sty mi ocze ki wa nia mi/pre fe ren cja mi. Okres kre dy tu 1 6 lat. Za bez pie cze nie: umo wa prze w asz cze nia + we ksel w a sny in blan co. Sta a mar a wpi sa na w umo w. Atrakcyjne ubez pie cze nie kre dy to wa ne go sprz tu (0,47%/ rok). Wy go da i oszcz d noêç cza su: pod pi sa nie umo wy pod czas mon ta u sprz tu. Du e od pi sy po dat ko we (ra ta od set ko wa + amor ty za cja). Do dat ko we, szcze gó o we in for ma cje: tel , e -ma il: we ber.pl lub tel , NowoÊç! Mo liwoêç finansowania materiałów stomatologicznych (materiały eksploatacyjne) do 10% wartoêci zamówienia, maksymalnie PLN brutto. Poni ej przy k a do wa sy mu la cja przy WI BO R1M = 4,91% Wy so koêç ra ty za le y od okre su kre dy to wa nia i po zio mu WI BO R1M. Su ma kre dy tu Okres sp a ty Wp a ta w a sna Ra ta mie si cz na Efek tyw ne rocz ne opro cen to wa nie PLN 6 lat 10% (5000 PLN) 820 PLN 5,24% PLN 6 lat 10% ( PLN) 1640 PLN 5,24% PLN 6 lat 10% ( PLN) 2460 PLN 5,24% PLN 6 lat 10% ( PLN) 3280 PLN 5,24% STERN WEBER POLSKA 11

13 Oferta 2013 STERN WEBER - ZINTEGROWANE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWE na zdj ciu: unit S280 TRC int ergonomia wszystkie funkcje w zasi gu r ki Pro mo cja do ty czy wszyst kich mo de li uni tów Stern We ber. W wy po sa e niu: pi ç in stru men tów na sto li ku dmu chaw ka tur bi na LED NSK bez sz czot ko wy mi kro mo tor LED z kàt ni cà NSK ze Êwiat em ska ler pie zo elek trycz ny + 4 ostrza dio do wa lam pa do po li me ry za cji, kom pre sor CATTANI z osu sza czem po wie trza pom pa ssa ka CATTANI krze se ko den ty stycz ne po da no wy so koêç ra ty Stern Kre dyt (10% udzia u w a sne go i w 72 ra tach, przy WIBOR 4,91%) Ceny dotyczà wy àcznie zakupu w zestawie. Liczba zestawów w ofercie ograniczona. unit Stern Weber S PLN gotowy do pracy + radiografia cyfrowa Zen-X PLN montowana jako szósty instrument przy stoliku lekarza + aparat RTG DC ExTend PLN wersja Êcienna + autoklaw SW17 kl. B PLN Produkty innowacyjne! PLN (rata 1360 PLN*) S200 Extend Zen-X SW 17

14 OFERTA UNITÓW STERN WEBER gotowych do pracy (wyposa enie unitów zgodne z opisem na kolejnych stronach katalogu) S PLN (rata 940 PLN*) Wyposa enie unitów przedstawionych na zdj ciach nie musi odpowiadaç ofercie handlowej. S220TR Hybrid PLN (rata 1000 PLN*) S PLN (rata 1090 PLN*) TR Continental S280 TRC PLN (rata 1090 PLN*) PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN TR International TR Side Delivery TR Cart

15 UNITY STOMATOLOGICZNE UNIT STERN WEBER S200 (200+) zamiana na unit S200 International (r kawy od dołu) PLN = PLN zamiana na unit S200+ (rami od unitu S250) PLN = PLN WA NY JEST KA DY DETAL Unity S200 i S200+, to najpopularniejsze unity w linii Stern Weber. Połàczenie bezpieczeƒstwa, funkcjonalnoêci i estetyki powoduje, e unity S200 sà niezawodnym partnerem w codziennej praktyce. Unit S200 wyst puje równie w wersji z r kawami od dołu International oraz S200+, w którym stolik lekarza zamontowano na ramieniu od unitu S250. Wyposa enie i funkcje unitów S200, S200 International i S200+ sà identyczne. Sterowanie parametrami pracy instrumentów odbywa si za pomocà 10-cio polowego diodowego wyêwietlacza i intuicyjnie przez operatora. PANEL STEROWANIA Z DIODOWYM WYÂWIETLACZEM PROPORCJONALNYM LAMPA VENUS ZAGŁÓWEK Z BLOKADÑ MECHANICZNÑ TAPICERKA STANDARD BEZ SZ CZOT KO WY MI KRO MO TOR LED CEFLA KO CÓWKI NSK S-MAX ZE ÂWIATŁEM SKALER CEFLA Z 4 OSTRZAMI LAMPA S-LED 14 STERN WEBER POLSKA

16 UNITY STOMATOLOGICZNE Konfiguracja unitu Stern Weber S200 Continental 1. Kon so le ta le ka rza (za kres pra cy w płasz czyê nie czo ło wej 44 cm) z r ka - wa mi od gó ry wy po sa o na w pi ç in stru men tów: mo duł trój dro nej strzy kaw ki w me ta lo wej obu do wie do ste ry li za cji mo duł tur bi no wy ze Êwia tłem mo duł bez sz czot ko we go mi kro mo to ra LED CEFLA ( obr/min., 3 Ncm) mo duł ska le ra pie zo elek trycz ne go CEFLA z 4 ostrza mi mo duł dio do wej lam py do po li me ry za cji S -LED ha mul ce r ka wów odłà czal ne r ka wy in stru men tów ak ty wa cja jed ne go in stru men tu dez ak ty wu je po zo sta łe prze dmuch (chip blo wer) i stru mie nio we płu ka nie koƒ có wek wo dà ha mu lec me cha nicz ny sto li ka le ka rza ob ro to wa ta ca pod kon so là (prze su wa na wzdłu miej sca mo co wa nia) 2. Asep tycz ny pa nel ste ro wa nia przy kon so le cie le ka rza mo li woêç re gu la cji pa ra me trów pra cy in stru men tów od dziel nie dla tur bi ny, mi kro mo to ra, ska le ra z dio do wym wy Êwie tla czem pro por cjo nal nym (10%) ne ga to skop do zdj ç RTG z wy łàcz ni kiem cza so wym funk cja ENDO au to ma tycz ne ogra ni cze nie mo cy ska le ra do 50% (bez igieł) zmia na kie run ku pra cy mi kro mo to ra (sy gnał dêwi ko wy) włàcz nik / wy łàcz nik Êwia tła w koƒ ców kach na peł nia nie kub ka pa cjen ta spłu ki wa nie mi sy splu wacz ki mo li woêç pod łà cze nia urzà dze nia ze wn trz ne go (np.: sy gnał dêwi ko wy wzy wa jà cy asy stent k, na pis pro sz wejêç itp.) włàcz nik/wy łàcz nik lam py ope ra cyj nej ste ro wa nie pra cà fo te la (sie dzi sko gó ra / dół; opar cie skła da nie / roz kła da - nie) mo li woêç pro gra mo wa nia 4 po zy cji pra cy wy wo ły wa nie po zy cji 0 i po zy cji splu wacz ko wej oraz po wrót do ostat niej po zy cji (z włà cze niem / wy łà cze niem lam py ope ra cyj nej) 3. Elek tro me cha nicz ny fo tel den ty stycz ny STERN 300: za głó wek chi rur gicz ny z blo ka dà me cha nicz nà pa mi ç po zy cji splu wacz ko wej i au to ma tycz ny po wrót do po zy cji ze ro pro gra mo wal ne 4 pa mi ci po zy cji pra cy za bez pie cze nie fo te la i ze spo łu splu wacz ki przed na je cha niem na prze szko - d przy opusz cza niu i roz kła da niu opar cia je den ste row nik no ny funk cji fo te la i uni tu (uru cha mia nie in stru men tów, ak ty wa cja prze dmu chu sprayu w koƒ ców kach, wy wo ła nie po zy cji 0 i splu - wacz ko wej i po wrót do ostat niej po zy cji pra cy z włà cze niem/wy łà cze niem lam py ope ra cyj nej) funk cja włàcz/wy łàcz pom p ssa ka po przez na ci Êni cie pod sta wy fo te la bez sz wo wa ta pi cer ka 4. Lampa oêwietlenia głównego VENUS z dwustopniowà regulacjà nat enia Êwiatła (8000 lub lux) 5. Ceramiczna, odchylana tumba z mo liwoêcià obrotu w kierunku pacjenta (135 stopni) rami asystenckie z panelem sterowania dla asysty (obsługa spluwaczki, funkcje fotela, pozycja 0, spluwaczkowa i powrót do ostatniej pozycji pracy) z wewn trznym obiegiem wody destylowanej na koƒcówki (mo liwoêç wewn trznej dezynfekcji r kawów) 6. Instalacja ssakowa (dwa r kawy, kolektor, filtr, kaniula 16 mm, przejêciówka na jednorazowe koƒcówki Êlinociàgu) Unity Stern Weber dost pne teraz nawet z -letnià gwarancjà! CENA UNITU: PLN * PLN** Komplet koƒcówek NSK S-MAX ze Êwiatłem M600L + PTL-CL-LED + M25L PLN** Pompa ssaka CATTANI TURBO-JET system mokry PLN** Bezolejowy kompresor CATTANI z osuszaczem powietrza PLN** Krze seł ko asy stenc kie lub le kar skie STERN WEBER CENA ZESTAWU GOTOWEGO DO PRACY: PLN * * CENA ZAWIERA PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTA I SZKOLENIE ** CENA OBOWIÑZUJE TYLKO PRZY ZAKUPIE Z UNITEM STERN KREDYT: ok. 940 PLN 72 miesi czne raty, 10% udziału nabywcy RADIOGRAFIA ZEN-X JAKO SZÓSTY INSTRUMENT PRZY STOLIKU LEKARZA + POZYCJONERY 7000 PLN RTG RXDC EXTEND MONTOWANY NA ÂCIANIE + FARTUCH OCHRONNY PLN RTG RXDC HYPERSPHERE MONTOWANY NA ÂCIANIE LUB UNICIE + FARTUCH OCHRONNY PLN AUTOKLAW STERN WEBER SW 17 KLASA B, POJEMNOÂå 17 L PLN PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIÑ I RENTGENEM PLN KAMERA WEWNÑTRZUSTNA CU-2 STOPKLATKA, PODZIAŁ EKRANU NA 4 CZ ÂCI + TV/DVD LCD 19 MONTOWANY NA STATYWIE LAMPY OPERACYJNEJ ZA POMOCÑ FABRYCZNEGO UCHWYTU 6000 PLN Wyposa enie dodatkowe Oferta promocyjna przy zakupie z unitem STERN WEBER POLSKA 15

17 UNITY STOMATOLOGICZNE UNIT STERN WEBER S250 MAKSYMALNA FUNKCJONALNOÂå Unity S250 to urzàdzenia cyfrowe, które umo liwiajà sterowanie i programowanie pracy instrumentów z wielkà dokładnoêcià (10 obr./min dla mm i 1% dla turbiny i skalera). W standardzie wyposa enia jest bezszczotkowy mikromotor wysokiej mocy z funkcjà ENDO (regulacja momentu obrotowego, autorewers i wielokrotny autorewers). PANEL STEROWANIA Z WYÂWIETLACZEM TFT LAMPA VENUS PLUS ZAGŁÓWEK Z BLOKADÑ MECHANICZNÑ TAPICERKA STANDARD Autorewers Autoforward BEZ SZ CZOT KO WY MI KRO MO TOR LED CEFLA Z FUNKCJÑ ENDO KO CÓWKI NSK S-MAX ZE ÂWIATŁEM SKALER CEFLA Z 4 OSTRZAMI LAM PA T-LED 16 STERN WEBER POLSKA

18 UNITY STOMATOLOGICZNE Konfiguracja unitu Stern Weber S Kon so le ta le ka rza (za kres pra cy w płasz czyê nie czo ło wej 44 cm) z r ka wa mi (z sys te mem an ty zwrot nym) od gó ry wy po sa o na w 5 in stru men tów: mo duł trój dro nej strzy kaw ki w obu do wie me ta lo wej mo duł tur bi no wy ze Êwia tłem mo duł bez sz czot ko we go mikro mo to ra LED CEFLA z funkcjà ENDO wy so kiej mo - cy 4 N/cm, peł na kon tro la pr d ko Êci obr./min i mo li woêç szyb kie - go wy bo ru pa ra me trów pra cy 100/50/1%, funk cja au to -re wer su/au to for war du i re gu la cji mo men tu ob ro to we go) mo duł ska le ra pie zo elek trycz ne go CEFLA z 4 ostrza mi mo duł dio do wej lam py do po li me ry za cji T -LED (zmien ny uchwyt pro sty/pi sto le to wy) si li ko no wa pod kład ka pod in stru men ty (do ste ry li za cji) ha mul ce r ka wów (blo ka da po ło e nia koƒ co we go) ak ty wa cja jed ne go in stru men tu dez ak ty wu je po zo sta łe prze dmuch (chip blo wer) i stru mie nio we płu ka nie koƒ có wek wo dà ha mu lec me cha nicz ny sto li ka le ka rza ob ro to wa ta ca po dwój nej wiel ko Êci pod kon so là (prze su wa na w miej scu uchwy tu) 2. Asep tycz ny, ko lo ro wy pa nel (TFT) ste ro wa nia przy sto li ku le ka rza: re gu la cja i pro gra mo wa nie mo cy pra cy in stru men tów tur bi na, mi kro mo tor, ska ler wy Êwie tlacz pa ra me trów pra cy tur bi ny, mi kro mo to ra i ska le ra funk cja en do zmniej sze nie mo cy ska le ra do 50% (bez uchwy tu i ze sta wu igieł) zmia na kie run ku pra cy mi kro mo to ra (sy gnał dêwi ko wy) włàcz nik/wy łàcz nik Êwia tła w koƒ ców kach na peł nia nie kub ka pa cjen ta spłu ki wa nie mi sy splu wacz ki mo li woêç pod łà cze nia urzà dzeƒ ze wn trz nych włàcz nik/wy łàcz nik lam py ope ra cyj nej ste ro wa nie pra cà fo te la (sie dzi sko gó ra/dół; opar cie skła da nie/roz kła da nie) mo li woêç pro gra mo wa nia 8 po zy cji pra cy (po 4 dla 2 nie za le nych u yt - kow ni ków) wy wo ły wa nie po zy cji ze ro i po zy cji splu wacz ko wej i po wrót do ostat niej po zy cji wy wo ły wa nie po zy cji ra tun ko wej 3. Elek tro me cha nicz ny fo tel den ty stycz ny STERN 300: za głó wek chi rur gicz ny z blo ka dà me cha nicz nà pa mi ç po zy cji splu wacz ko wej i au to ma tycz ny po wrót do ostat niej po zy cji pra - cy i po zy cja ze ro za bez pie cze nie fo te la i pa ne lu asy sty przed na je cha niem na prze szko d przy opusz cza niu i roz kła da niu opar cia je den ste row nik no ny funk cji fo te la i uni tu (uru cha mia nie in stru men tów, ak ty - wa cja prze dmu chu i sprayu w koƒ ców kach, wy wo ła nie po zy cji splu wacz ko - wej ostat niej po zy cji pra cy i po zy cji ze ro z wy łà cze niem lam py) bez sz wo wa ta pi cer ka funk cja VACUUM STOP (wy łà cze nie pra cy ssa ka) w pod sta wie fo te la 4. Lampa doêwietlenia głównego VENUS PLUS z płynnà regulacjà od 8000 do lux, temperatura barwowa 4900 K, zdejmowane uchwyty, praca głowicy lampy w trzech płaszczyznach, owalne oêwietlenie pola operacyjnego 5. Ceramiczna odchylana tumba z mo liwoêcià obrotu w kierunku pacjenta o 135 stopni z wewn trznym obiegiem wody destylowanej na koƒcówki (mo liwoêç wewn trznej dezynfekcji r kawów) 6. Podgrzewanie wody w kubku pacjenta 7. Podwójne, obrotowe rami asystenckie z mo liwoêcià dowolnego ustawiania z panelem sterowania dla asysty (obsługa spluwaczki, funkcje fotela, pozycja 0, spluwaczkowa i powrót do ostatniej pozycji pracy) i mo liwoêcià podłàczenia dodatkowego instrumentu 8. Jeden kolektor ssaka 9. Instalacja ssakowa (dwa r kawy, kolektor, filtr, kaniula 16 mm, przejêciówka na jednorazowe koƒcówki Êlinociàgu) Unity Stern Weber dost pne teraz nawet z -letnià gwarancjà! CENA UNITU: PLN * PLN** Komplet koƒcówek NSK S-MAX ze Êwiatłem M600L + PTL-CL-LED + M25L PLN** Pompa ssaka CATTANI TURBO-JET system mokry PLN** Bezolejowy kompresor CATTANI z osuszaczem powietrza PLN** Krze seł ko asy stenc kie lub le kar skie STERN WEBER CENA ZESTAWU GOTOWEGO DO PRACY: * CENA ZAWIERA PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTA I SZKOLENIE ** CENA OBOWIÑZUJE TYLKO PRZY ZAKUPIE Z UNITEM STERN KREDYT: ok PLN 72 miesi czne raty, 10% udziału nabywcy PLN * RADIOGRAFIA ZEN-X JAKO SZÓSTY INSTRUMENT PRZY STOLIKU LEKARZA + POZYCJONERY 7000 PLN RTG RXDC EXTEND MONTOWANY NA ÂCIANIE + FARTUCH OCHRONNY PLN RTG RXDC HYPERSPHERE MONTOWANY NA ÂCIANIE LUB UNICIE + FARTUCH OCHRONNY PLN AUTOKLAW STERN WEBER SW 17 KLASA B, POJEMNOÂå 17 L PLN PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIÑ I RENTGENEM PLN KAMERA WEWNÑTRZUSTNA CU-2 STOPKLATKA, PODZIAŁ EKRANU NA 4 CZ ÂCI + TV/DVD LCD 19 MONTOWANY NA STATYWIE LAMPY OPERACYJNEJ ZA POMOCÑ FABRYCZNEGO UCHWYTU 6000 PLN Wyposa enie dodatkowe Oferta promocyjna przy zakupie z unitem STERN WEBER POLSKA 17

19 UNITY STOMATOLOGICZNE UNIT STERN WEBER S300 zamiana na unit S300 International (r kawy od dołu) PLN = PLN mo liwoêç rozbudowy o zintegrowanà pompk perystaltycznà MAKSYMALNA FUNKCJONALNOÂå Unit S300 to rozbudowana wersja unitu S250 z mikromotorem z funkcjà ENDO wzbogacona o diodowà lamp operacyjnà Venus LED (zakres lux), zagłówek z blokadà pneumatycznà Atlaxis, 6-funkcyjnà strzykawko-dmuchawk, mo liwoêç monta u zestawu pompki perystaltycznej, programowanie dla 3 u ytkowników, hamulec elektromagnetyczny stolika lekarza, dwa kolektory ssaka i róznice w estetyce. Inne funkcje unitów sà identyczne. PANEL STEROWANIA Z DOTYKOWYM WYÂWIETLACZEM LAMPA VENUS PLUS ZAGŁÓWEK Z BLOKADÑ MECHANICZNÑ TAPICERKA STANDARD BEZ SZ CZOT KO WY MI KRO MO TOR LED CEFLA KO CÓWKI NSK Ti-Max X ZE ÂWIATŁEM SKALER CEFLA Z 4 OSTRZAMI LAM PA T-LED 18 STERN WEBER POLSKA

20 UNITY STOMATOLOGICZNE Konfiguracja unitu Stern Weber S Kon so le ta le ka rza (za kres pra cy w płasz czyê nie czo ło wej 45 cm) z r ka wa mi (z sys te mem an ty zwrot nym) od gó ry wy po sa o na w 5 in stru men tów: mo duł sze Êcio dro nej strzy kaw ki w obu do wie me ta lo wej mo duł tur bi no wy ze Êwia tłem mo duł bez sz czot ko we go mi kro mo to ra LED CEFLA ( obr/min., 3 Ncm) mo duł ska le ra pie zo elek trycz ne go CEFLA z 4 ostrza mi mo duł dio do wej lam py do po li me ry za cji T -LED (zmien ny uchwyt pro sty/pi sto le to wy) si li ko no wa pod kład ka pod in stru men ty (do ste ry li za cji) ha mul ce r ka wów (blo ka da po ło e nia koƒ co we go) ak ty wa cja jed ne go in stru men tu dez ak ty wu je po zo sta łe prze dmuch (chip blo wer) i stru mie nio we płu ka nie koƒ có wek wo dà ha mu lec elek tro pneu ma tycz ny sto li ka ob ro to wa ta ca po dwój nej wiel ko Êci pod kon so là (prze su wa na w miej scu uchwy tu) dotykowy wyêwietlacz parametrów pracy turbiny, mikromotora i skalera z indywidualnymi ustawieniami dla 3 u ytkowników: - regulacja i programowanie mocy pracy instrumentów mikromotor, turbina, skaler - zmiana kierunku pracy mikromotora - mo liwoêç zaprogramowania 3 przycisków szybkiego wyboru aseptyczna klawiatura sterowania parametrów pracy przy stoliku lekarza obsługujàca: - włàcznik /wyłàcznik Êwiatła w koƒcówkach, - napełnianie kubka pacjenta / spłukiwanie misy spluwaczki, - włàcznik /wyłàcznik lampy operacyjnej - mo liwoêç podłàczenia urzàdzenia zewn trznego (np. sygnał dêwi kowy wzywajàcy asystentk, napis prosz wejêç itp.) - sterowanie pracà fotela (siedzisko góra/dół ; oparcie składanie/rozkładanie) - mo liwoêç programowania 12 pozycji pracy wywoływanie pozycji zero i pozycji spluwaczkowej (po 4 dla 3 u ytkowników) - wywoływanie pozycji ratunkowej 2. Elek tro me cha nicz ny fo tel den ty stycz ny STERN 300: za głó wek chi rur gicz ny z blo ka dà me cha nicz nà pa mi ç po zy cji splu wacz ko wej i au to ma tycz ny po wrót do ostat niej po zy cji pra - cy i po zy cja ze ro za bez pie cze nie fo te la i pa ne lu asy sty przed na je cha niem na prze szko d przy opusz cza niu i roz kła da niu opar cia je den ste row nik no ny funk cji fo te la i uni tu (uru cha mia nie in stru men tów, ak ty - wa cja prze dmu chu i sprayu w koƒ ców kach, wy wo ła nie po zy cji splu wacz ko - wej ostat niej po zy cji pra cy i po zy cji ze ro z wy łà cze niem lam py) bez sz wo wa ta pi cer ka funk cja VACUUM STOP (wy łà cze nie pra cy ssa ka) w pod sta wie fo te la 3. Lampa doêwietlenia głównego VENUS PLUS z płynnà regulacjà od 8000 do lux, temperatura barwowa 4900 K, zdejmowane uchwyty, praca głowicy lampy w trzech płaszczyznach, owalne oêwietlenie pola operacyjnego 4. Ceramiczna lub szklana, odchylana, zdejmowana misa z mo liwoêcià obrotu w kierunku pacjenta (160 stopni) 5. Podgrzewanie wody w kubku pacjenta 6. Podwójne, obrotowe rami asystenckie z mo liwoêcià dowolnego ustawiania z panelem sterowania dla asysty (obsługa spluwaczki, funkcje fotela, pozycja 0, spluwaczkowa i powrót do ostatniej pozycji pracy) i mo liwoêcià podłàczenia dodatkowego instrumentu 7. Dwa kolektory ssaka 8. Instalacja ssakowa (dwa r kawy, kolektor, filtr, kaniula 16 mm, przejêciówka na jednorazowe koƒcówki Êlinociàgu) Unity Stern Weber dost pne teraz nawet z -letnià gwarancjà! CENA UNITU: PLN * PLN** Komplet koƒcówek NSK Ti-MAX X ze Êwiatłem X600L + PTL-CL-LED + X25L PLN** Pompa ssaka CATTANI TURBO-JET system mokry PLN** Bezolejowy kompresor CATTANI z osuszaczem powietrza PLN** Krze seł ko asy stenc kie lub le kar skie STERN WEBER CENA ZESTAWU GOTOWEGO DO PRACY: * CENA ZAWIERA PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTA I SZKOLENIE ** CENA OBOWIÑZUJE TYLKO PRZY ZAKUPIE Z UNITEM STERN KREDYT: ok PLN 72 miesi czne raty, 10% udziału nabywcy PLN * RADIOGRAFIA ZEN-X JAKO SZÓSTY INSTRUMENT PRZY STOLIKU LEKARZA + POZYCJONERY 7000 PLN RTG RXDC EXTEND MONTOWANY NA ÂCIANIE + FARTUCH OCHRONNY PLN RTG RXDC HYPERSPHERE MONTOWANY NA ÂCIANIE LUB UNICIE + FARTUCH OCHRONNY PLN AUTOKLAW STERN WEBER SW 17 KLASA B, POJEMNOÂå 17 L PLN PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIÑ I RENTGENEM PLN KAMERA WEWNÑTRZUSTNA CU-2 STOPKLATKA, PODZIAŁ EKRANU NA 4 CZ ÂCI + TV/DVD LCD 19 MONTOWANY NA STATYWIE LAMPY OPERACYJNEJ ZA POMOCÑ FABRYCZNEGO UCHWYTU 6000 PLN Wyposa enie dodatkowe Oferta promocyjna przy zakupie z unitem STERN WEBER POLSKA 19

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

STERN KREDYT STERN WEBER POLSKA

STERN KREDYT STERN WEBER POLSKA STERN KREDYT STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW WRZESIE 2013 SPIS TREÂCI WRZESIE 2013 Stern Weber Polska - informacja o firmie 2 Cefla Dental Group - informacja o firmie 4 Zespół Stern Weber Polska 6

Bardziej szczegółowo

STERN 250 STERN 300+ Inne funkcje unitów sà identyczne.

STERN 250 STERN 300+ Inne funkcje unitów sà identyczne. STERN 250 Unity S300+/250 to urzàdzenia cyfrowe, które umo liwiajà sterowanie i programowanie pracy instrumentów z wielkà dok adnoêcià (10 obr./min dla mm i 1% dla turbiny i skalera). W standardzie wyposa

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW. wrzesieƒ 2015 INSPIRUJE NAS TWÓJ TALENT

KATALOG PRODUKTÓW. wrzesieƒ 2015 INSPIRUJE NAS TWÓJ TALENT KATALOG PRODUKTÓW wrzesieƒ 2015 INSPIRUJE NAS TWÓJ TALENT SPIS TREÂCI WRZESIE 2015 01 Stern Weber Polska - informacja o firmie 2 Cefla Dental Group - informacja o firmie 20 05 Radiologia MyRay 98 Oferta

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW MARZEC 2016

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW MARZEC 2016 STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW MARZEC 2016 INSPIRUJE NAS TWÓJ TALENT SPIS TREÂCI MARZEC 2016 01 02 03 04 05 Stern Weber Polska - informacja o firmie 4 Cefla Dental Group - informacja o firmie 22

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

maksimum wszechstronnoêci

maksimum wszechstronnoêci maksimum wszechstronnoêci Anthos A9/A7+ STERN WEBER POLSKA, ul. Czy ewska 7; 02-908 Warszawa, tel./fax 22 845 08 88; 22 845 66 19; 22 845 21 94, tel. kom. 601 217 700, www.sternweber.pl, e-mail: sternweber@sternweber.pl

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

WybraliÊmy Anthosa! ANTHOS A3

WybraliÊmy Anthosa! ANTHOS A3 WybraliÊmy Anthosa! ANTHOS A3 Unit Anthos A3 - z bogatym wyposa eniem standardowym i opcjami wyposa enia dodatkowego pozwala na idealne dostosowanie go do potrzeb zespo u dentystycznego. HIGIENA AKTYWNA

Bardziej szczegółowo

Armatura Premium + Systemy Cocon QTZ/QTR/QFC Zawór z funkcjà automatycznego równowa enia do regulacji wydajnoêci instalacji grzewczych i chłodniczych

Armatura Premium + Systemy Cocon QTZ/QTR/QFC Zawór z funkcjà automatycznego równowa enia do regulacji wydajnoêci instalacji grzewczych i chłodniczych Armatura Premium + Systemy Cocon QTZ/QTR/QFC Zawór z funkcjà automatycznego równowa enia do regulacji wydajnoêci instalacji grzewczych i chłodniczych Przeglàd produkcji Cocon QTZ Działanie, Budowa Legenda:

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Armatura Premium + Systemy Grupy pompowe do łàczenia êródła ciepła z instalacjà. Przeglàd produkcji

Armatura Premium + Systemy Grupy pompowe do łàczenia êródła ciepła z instalacjà. Przeglàd produkcji Armatura Premium + Systemy Grupy pompowe do łàczenia êródła ciepła z instalacjà Przeglàd produkcji Armatura do kotłów Sys tem Re gu mat ofe ro wa ny przez fir m Oven trop obej mu je gru p pro duk tów umo

Bardziej szczegółowo

Najlepsze pomys y powstajà z obserwacji Êwiata z ró nych perspektyw

Najlepsze pomys y powstajà z obserwacji Êwiata z ró nych perspektyw Najlepsze pomys y powstajà z obserwacji Êwiata z ró nych perspektyw STERN 300+ i STERN 250 mogà konkurowaç tylko mi dzy sobà. STERN 250 Unity S300+/250 to urzàdzenia cyfrowe, które umo liwiajà sterowanie

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ

CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ CONTINUING DENTAL EDUCATION CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ TRYB INDYWIDUALNY SZKOLENIE TEORETYCZNE WARSZTATY HANDS - ON LIVE - SURGERY SAMODZIELNE IMPLANTACJE LATO 2014 ZIMA 2014 DYREKTOR CURRICULUM

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie. kom pu te ro we.

Plan wynikowy. Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie. kom pu te ro we. Plan wynikowy Klasa Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Hi gie na pra cy z kom pu te rem oraz pod sta wo we ele - men ty kom pute ra Twoje biur ko Pod sta wo we wia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

sternweber.pl STERN WEBER S380TRC Inspiruje nas Twój talent Profesjonalizm na pierwszym miejscu

sternweber.pl STERN WEBER S380TRC Inspiruje nas Twój talent Profesjonalizm na pierwszym miejscu sternweber.pl Inspiruje nas Twój talent STERN WEBER S380TRC Profesjonalizm na pierwszym miejscu MAKSYMALNA FUNKCJONALNOÂå Eks klu zyw ne in no wa cje S380TRC to uni kal ny fo tel pe łen funk cji do sto

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Armatura Premium + Systemy Regudis W Mieszkaniowe w zły cieplne

Armatura Premium + Systemy Regudis W Mieszkaniowe w zły cieplne Armatura Premium + Systemy Regudis W Mieszkaniowe w zły cieplne Prezentacja produktu Wyró nienie Regudis W Mieszkaniowe w zły cieplne Pro duk ty i sys te my Oven trop po ma ga jà zmniej - szyç zu y cie

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW MARZEC 2014 STERN KREDYT

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW MARZEC 2014 STERN KREDYT STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW MARZEC 2014 STERN KREDYT SPIS TREÂCI MARZEC 2014 Stern Weber Polska - informacja o firmie 2 Cefla Dental Group - informacja o firmie 12 Zespół Stern Weber Polska 14

Bardziej szczegółowo

Myjnie/dezynfektory do kaczek i basenów - szt. 2

Myjnie/dezynfektory do kaczek i basenów - szt. 2 Numer sprawy: PN/23/2017/14/09 Załącznik nr 2 ZADANIE NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Myjnie/dezynfektory do kaczek i basenów - szt. 2 Pełna nazwa sprzętu Producent

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S

O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S Spis treêci List Pre ze sa Za rzà du Ban ku Mil len nium 5 1. Bank Mil len nium 7 1.1. Pro fil or ga ni za cji 7 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

sternweber.pl Inspiruje nas Twój talent Z PASJÑ DO STOMATOLOGII OD 1935

sternweber.pl Inspiruje nas Twój talent Z PASJÑ DO STOMATOLOGII OD 1935 sternweber.pl Inspiruje nas Twój talent Z PASJÑ DO STOMATOLOGII OD 1935 PUMA ELI5 CONTINENTAL NAJCZ ÂCIEJ WYBIERANY Puma Eli 5 Continental Puma Eli to unit elektropneumatyczny z intuicyjnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Źródło: Bińczycki B., Organizacja procesu rekrutacji w urzędzie administracji samorządowej na przykładzie Miasta Krakowa [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT Nr 2 (61) CZERWIEC 2013 ISSN 1640-114X Dzi w numerze: In for ma cja o re ali za cji usta wy mie cio wej na te re nie Za brza i Ru dy l skiej czytaj str. 2 Protoko u z obrad Walnego Zgromadzenia Cz onków

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Urszula Bia ka ZAJ CIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM

Urszula Bia ka ZAJ CIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM Urszula Bia ka ZAJ CIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM Gdynia 2012 Projekt ok adki: Artur Tarasiewicz Redaktor prowadzàcy: Sebastian Przybyszewski Redakcja j zykowa: Zespół Redakcja graficzna

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA dysleksja Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD ROK 2008 Instrukcja dla zdajàcego Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej 3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej Te mat: Pod sta wo we ćwiczenia gimnastyczne Zbiór ka, przy wi ta nie, po da nie te ma tu i celów zajęć. Za po znanie dzieci z za sa da mi bez

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo