STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW"

Transkrypt

1 STERN KREDYT STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW MAJ 2013

2 SPIS TREÂCI Stern Weber Polska - informacja o firmie 2 Cefla Dental Group - informacja o firmie 4 Zespół Stern Weber Polska 6 Stern Serwis 8 Uwagi ogólne dotyczàce oferty unitów i za o enia techniczne 10 Stern Kredyt 11 Unity Stern Weber 12 Oferta Wiosna 2013 Stern Weber 12 Stern Weber S Stern Weber S Stern Weber S Stern Weber S220 TR HYBRID 20 Stern Weber S220 TR 22 Stern Weber S320 TR 24 Stern Weber S280 TRC 26 Unity Stern Weber wyposa enie 28 Opcje wyposa enia 35 Unity Anthos 36 Oferta Wiosna 2013 Anthos 36 Anthos A3+ 38 Anthos A5 40 Anthos A6+ 42 Anthos A7+ 44 Anthos A9 46 Anthos R7 48 Unity Anthos wyposa enie 51 Opcje wyposa enia 55 Pro-Tip koƒcówki jednorazowe 70 Cattani, Dürr Dental, Ekom pompy ssàce i kompresory 71 Stern Weber autoklaw i zgrzewarka 72 Radiologia MyRay 74 Oferta Wiosna 2013 radiologia 74 Aparat RTG RXDC Hypersphere 76 Aparat RTG RXDC ExTend 78 Radiografia cyfrowa X POD 80 Radiografia cyfrowa ZEN X 82 Pantomograf cyfrowy Hyperion X7 84 Pantomograf cyfrowy Hyperion X9/NewTom GiANO 88 Kamera wewnàtrzustna CU-2 94 Lampa polimeryzacyjna T-LED 94 Radiologia Dürr Dental Skaner płyt obrazowych Vista Scan Mini 95 Radiologia NewTom 96 Technologia Cone Beam 3D i SafeBeam 96 NewTom VGi 100 NewTom 5G 102 Zeiss mikroskopy i lupy 104 Support krzesełka i siodła dentystyczne 114 Unity Castellini 56 Oferta Wiosna 2013 Castellini 56 Castellini Duo Plus 58 Castellini Puma Eli 60 Castellini Skema 5 62 Castellini Skema 6 64 Unity Castellini wyposa enie 66 Opcje wyposa enia 69 D-Tec systemy oêwietleniowe 118 Miele Professional myjnie i dezynfektory 120 Saratoga meble i asystory gabinetowe 123 STERN WEBER POLSKA 1

3 STERN WE BER POL SKA STERN WE BER POL SKA jest przed sta wi cie lem w Pol sce fir my Ce fla Den tal Gro up, pro du cen ta uni tów Stern We ber, An thos i Castellini oraz sprz tu ra dio lo gicz ne go My Ray i NewTom QR. Stern Weber Polska to specjalistyczna firma, dla której priorytetem jest satysfakcja klienta. Wszystkie nasze dzia ania (negocjacje z dostawcami sprz tu, minimalizowanie kosztu spedycji) sà ukierunkowane na obni enie ceny dla odbiorcy finalnego przy zachowaniu najwy szej jakoêci sprz tu i obs ugi. Zapewniamy kompleksowà, profesjonalnà obs ug : - pomoc w wyborze optymalnego wyposa enia unitu kierujàc si zasadà minimalizacji wydatków Lekarza (unit Stern Weber mo na doposa yç w ka dym momencie); - nadzór w przygotowaniu gabinetu do monta u (wizje lokalne, spotkania z wykonawcami), co gwarantuje Lekarzowi ergonomiczne umiejscowienie unitu i optymalne doprowadzenie mediów; - specjalny program fi nan so wa nia za ku pu Stern Kre dyt (rów - nie sprz tu nie me dycz ne go, w ra mach wspó pra cy z Sie - mens Fi nan ce) to mi ni mum for mal no Êci i ni skie kosz ty (in fo ); - fachowy monta dokonany przez serwis przeszkolony w fabryce producenta; - bezpieczeƒstwo u ytkowania gwarantuje regularnie szkolony serwis centralny i ponad 50 punktów serwisu lokalnego oraz magazyn cz Êci zamiennych (natychmiastowa 100% dost pnoêç cz Êci do sprzedawanych unitów); profesjonalne wsparcie techniczne dla u ytkowników i serwisu lokalnego: pon.-pt. w godzinach 9-19, tel Prowadzimy pro gram lo jal no Êcio wy, któ ry umo li wia Klien tom na szej fir my za kup do dat ko we go sprz tu sto ma to lo gicz ne go w ra dy kal nie ob ni o nych ce nach. Lista referencyjna obejmujàca ponad 4000 sprzedanych unitów jest naszà najlepszà rekomendacjà W LATACH PONAD 4000 STOMATOLOGÓW KUPIŁO UNIT W FIRMIE STERN WEBER POLSKA (do 15.02) RAZEM: 4393 sztuk Zadzwoƒ! Skontaktujemy Ci z u ytkownikiem unitu Stern Weber w Twoim regionie w celu uzyskania opinii o sprz cie i współpracy z firmà STERN WEBER POLSKA w okresie gwarancji i podczas obsługi pogwarancyjnej. Ponad 90% unitów sprzedajemy z rekomendacji u ytkowników. 2 STERN WEBER POLSKA

4 JESTEÂMY DO PA STWA USŁUG! STERN WE BER POL SKA wspó pra cu je z re no mo wa ny mi europejskimi do staw ca mi sprz tu sto ma - to lo gicz ne go: SUP PORT (krze se ka den ty stycz ne), NSK (koƒ ców ki stomatologiczne), W&H (koƒ ców ki i au to - kla wy), EMS (ska le ry i pia skar ki), DÜRR DENTAL (pom py ssa ka), EKOM (kom pre so ry), CAT TA NI (kom pre so ry i pompy ssaka), D -TEC (lam py ga bi ne to we), ZEISS (mikroskopy). Wilanów Jak do nas trafiç: Centrum Na zdj ciach reklamowych wszystkie unity wyglàdajà podobnie. Zapraszamy do naszego salonu, gdzie sta a ekspozycja 12 zestawów pozwoli dostrzec ró nice! siedziba firmy Stern Weber Polska: ul. Czy ewska 7, Warszawa klienci firmy Stern Weber Polska w fabryce Cefla, maj 2012 STERN WEBER POLSKA 3

5 HISTORIA FIRMY Stern We ber zo sta za o o ny w 1958 ro ku ja ko dzia den ty stycz - ny pre sti o wej szwaj car skiej fir my pro du ku jà cej do dziê ze gar ki, uzna ne za jed ne z naj lep szych w Êwie cie. Wie dza na te mat wy - ko ny wa nia tak pre cy zyj nych urzà dzeƒ zo sta a wy ko rzy sta na do kon stru owa nia no wo cze sne go sprz tu den ty stycz ne go. Przez la ta Stern We ber od gry wa wio dà cà ro l w tej wa nej dzie - dzi nie. Ju w 1965 ro ku Stern We ber by jed nà z pierw szych w Êwie cie firm, któ re za in sta lo wa y mi kro sil nik elek trycz ny w uni - cie sto ma to lo gicz nym. Ko lej nym punk tem zwrot nym we wpro wa - dza niu in no wa cji do prak ty ki by o umiesz cze nie po raz pierw szy w Êwie cie wszyst kich in stru men tów na dwu cz Êcio wym wy wa - o nym ra mie niu przy mo co wa nym do uni tu. Wia ra fir my Stern We ber w cià g e do sko na le nie sprz tu i pro wa - dze nie nie ustan nych ba daƒ na uko wych, po zwo li y wpro wa dziç wie le roz wià zaƒ kon struk cyj nych b dà cych dziê stan dar dem w bu do wie uni tu sto ma to lo gicz ne go. Fa bry ka Stern We ber w Imo li ko o Bo lo nii jest od bi ciem ten den - cji roz wo ju fir my. No wo cze sna ar chi tek tu ra bu dyn ków cha rak te - ry zu je si pro sty mi, czy sty mi li nia mi wy ra a jà cy mi har mo ni i wy wa e nie. Sà to pod sta wo we kon cep cje sto jà ce za wszyst ki mi pro duk ta mi fir my Stern We ber: nie za wod noêç, funk cjo nal noêç, no wo cze sny wy glàd. W koƒ cu 1999 ro ku firma przy stà pi a do jed nej z naj wi k szych w Eu ro pie gru py fi nan so wej CE FLA, sku pia jà cej pro du cen tów sprz tu sto ma to lo gicz ne go. Firma Stern We ber zo sta a wy bra na przez gru p CE FLA spo Êród naj wi k szych eu ro pej skich pro du cen - tów uni tów den ty stycz nych. O wy bo rze firmy Ster n We be r za de - cy do wa y ta kie ce chy jak: cià g y wzrost pro duk cji i sprze da y, za cho wa nie swo jej in dy wi du al no Êci przez ca y okres ist nie nia a do dnia dzi siej sze go i, co naj wa niej sze, niepod- wa al na naj wy - sza ja koêç, zgod nie ze swy mi szwaj car ski mi ko rze nia mi. Idàc za przy k a dem wie lu li de rów w ró nych dzie dzi nach Êwia to wej pro duk cji, kon so li da cja wy si ków, szcze gól nie w dzia ach pro jek - to wa nia, cer ty fi ka cji sprz tu, roz wo ju oraz za mó wieƒ i wspó pra - cy z ko ope ran ta mi, przy nie sie oszcz d no Êci, któ re za owo cu jà ob ni kà ce ny dla fi nal ne go na byw cy, przy sta le roz sze rza jà cym si asor ty men cie. CE FLA Dental Group skupia obecnie marki: Stern Weber, Anthos, Castellini, MyRay i NewTom QR. CEFLA gwa ran tu je do sta w cz Êci za mien nych przez dzie si ç lat od za prze sta nia pro duk cji da ne go mo de lu. Dy na micz ny roz wój fir my CE FLA Den tal Gro up po zwa la nam za - ofe ro waç pe nà ga m uni tów sto ma to lo gicz nych i kom plek so wà ofer t ra dio lo gii sto ma to lo gicz nej, któ re mo gà sta no wiç do sko na - e uzu pe nie nie Paƒ stwa prak ty ki. Nowoczesna fabryka unitów Stern Weber, Anthos i Castellini oraz sprz tu radiologicznego MyRay w miejscowoêci Imola pod Bolonià. 4 STERN WEBER POLSKA

6 DLACZEGO STOMATOLODZY W POLSCE NAJCZ ÂCIEJ WYBIERAJÑ NASZE UNITY? wysokowykwalifikowana kadra in ynierska wielokrotna kontrola jakoêci staranny dobór materiałów o najwy szej wytrzymałoêci STERN WEBER POLSKA 5

7 ZESPÓŁ STERN WEBER POLSKA mgr Krzysztof Bła , , KSI GOWOÂå Iwona , , mgr El bieta , , OBSŁUGA KLIENTA I ADMINISTRACJA mgr Monika , , Agnieszka , , SPRZEDA Tadeusz , Michał STERN KREDYT mgr Artur , , mgr Zbigniew Bła , , STERN WEBER POLSKA

8 WSPARCIE TECHNICZNE mgr in. Marek Kurzyƒski , , Sławomir Ka uch , , RADIOLOGIA in. Jacek , , mgr in. Marcin , , in. Mariusz Bo ek projekty osłon , , CZ ÂCI ZAMIENNE Dariusz , , LOGISTYKA Roman Owczarczyk , , TRANSPORT mgr Andrzej Lejtkowski , , Adam R biê , , Tomasz Karczmarczyk , , STERN WEBER POLSKA 7

9 STERN SERWIS SERWIS CENTRALNY Warszawa Czy ewska Jerzy Szczygielski , , Marek Janasz , , Ryszard Langiewicz , , Jerzy Urbaƒski , , Krzysztof Sadzyƒski projekty osłon radiologicznych , , Adam Wojtasiewicz xxx , , SERWISY LOKALNE DOLNOÂLÑSKIE WROCŁAW ARSTOM Maksalion Damian Wisznicki Grzegorz BIELAWA Skr towicz Franciszek BOLESŁAWIEC Reks Mariusz Szymaƒski Krzysztof JELENIA GÓRA Powàzka Sebastian Jankowski Marek KŁODZKO Kasiurak Henryk KUJAWSKO-POMORSKIE BYDGOSZCZ Banach Andrzej TORU Pietryga Krzysztof WŁOCŁAWEK Łuszczyƒski Zbigniew LUBELSKIE LUBLIN Bychawski Henryk PUŁAWY Tuênik Artur ZAMOÂå Klimkiewicz Wiesław LUBUSKIE GORZÓW WIELKOPOLSKI Koƒczak Andrzej ŁÓDZKIE ŁÓDè Kołczak Przemysław Lipowski Andrzej PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Lizakowski Andrzej SKIERNIEWICE Kamiƒski Zbigniew WIELU Szcz sny Lech MAŁOPOLSKIE KRAKÓW Jaskot Jacek Szczyrbak Jan TARNÓW Mierzwa Andrzej NOWY TARG Siuta Krzysztof ZAKOPANE Pi toƒ Waldemar MAZOWIECKIE WARSZAWA serwis centralny Tkacz Grzegorz Chojnacki Tomasz Janasz Rafał RADOM Malin Andrzej urek Zbigniew OPOLSKIE OPOLE Niewiora Marcin GŁUCHOŁAZY Derkowski Jacek NYSA Dubiel Piotr PODKARPACKIE RZESZÓW Czekaƒski Janusz D BICA Knych Jacek SANOK/KROSNO Niemczyk Zbigniew STERN WEBER POLSKA

10 STERN SERWIS Kamień Pomorski Świdwin ZACHODNIO- POMORSKIE Szczecin Gorzów Wlkp. LUBUSKIE Złotów POMORSKIE Poznań KUJAWSKO- POMORSKIE WIELKOPOLSKIE DOLNOŚLĄSKIE Bolesławiec Wrocław Jelenia Góra Bielawa Kłodzko Wejherowo Jarocin Ostrów Wlkp. Wieluń OPOLSKIE Nysa Gdańsk Bydgoszcz Opole Toruń Włocławek Głuchołazy Katowice ŚLĄSKIE Elbląg Skierniewice Łódź Piotrków Trybunalski ŁÓDZKIE WARMIŃSKO- MAZURSKIE Olsztyn MAZOWIECKIE Kraków MAŁOPOLSKIE Nowy Targ Kętrzyn Warszawa Radom Kielce Częstochowa ŚWIĘTOKRZYSKIE Lubliniec Bielsko -Biała Tarnów Białystok Łomża PODLASKIE Puławy Lublin LUBELSKIE Dębica Rzeszów PODKARPACKIE Krosno Sanok Suwałki Zamość Zakopane PODLASKIE BIAŁYSTOK Ossoliƒski Adam ŁOM A Zapart Krzysztof SUWAŁKI Urbanowicz Zbigniew POMORSKIE GDA SK Balon Jacek Benetkiewicz Konrad ÂLÑSKIE KATOWICE Bartosiewicz Tomasz BIELSKO-BIAŁA Rogó Jan LUBLINIEC Witt Krystian CZ STOCHOWA Rzepecki Zdzisław Rajchel Andrzej ÂWI TOKRZYSKIE WARMI SKO-MAZURSKIE OLSZTYN Szczeszek Zbigniew Taranowicz Andrzej ELBLÑG RENOMED K TRZYN Lewkowicz Janusz WIELKOPOLSKIE ZŁOTÓW Kułaczkowski Dariusz OSTRÓW WIELKOPOLSKI Handke Grzegorz JAROCIN Szymczak Rafał ZACHODNIOPOMORSKIE SZCZECIN Kazubski Marian KAMIE POMORSKI Maƒczak Krzysztof WEJHEROWO Lechnicki Tadeusz Wójcik Zbigniew KIELCE Dziób Krzysztof Lass Marek POZNA Łukowiak Łukasz STERN WEBER POLSKA 9

11 WARUNKI OFERTY Uwa gi ogól ne dotyczàce oferty unitów stomatologicznych prezentowanych w katalogu: po da ne ce ny to ce ny brut to, obej mu jà ce koszt trans por tu, mon ta u i szko le nia; wszyst kie mo de le uni tów Stern Weber / Anthos / Castellini sà tak sa mo wy po sa o ne: * pi ç in stru men tów na sto li ku: - dmuchawka, - turbina ze Êwiat em NSK S-Max / NSK Ti-Max X, - bezszczotkowy mikromotor ze Êwiat em LED z kàtnicà NSK S-Max / NSK Ti-Max X, - skaler piezoelektryczny Cefla z 4 ostrzami, - diodowa lampa do polimeryzacji (S-LED lub T-LED), * kom pre sor z osuszaczem powietrza CATTANI, * pompa ssaka CATTANI TURBO-JET 1 (praca w uk adzie mokrym), * krze se ko dentystyczne lekarskie lub lekarsko-asystenckie; mo de le uni tów ró nià si mie dzy so bà tyl ko liczbà funk cji (swo istych dla da ne go mo de lu i szcze - gó o wo opi sa nych w cen ni kach do ty czà cych da ne go mo de lu) oraz mogà si ró niç: koƒcówkami (NSK S-Max / NSK Ti-Max X), lampà operacyjnà (Venus/Ve nus Plus /Venus LED), za g ów kiem (me- cha nicz ny/pneu ma tycz ny), mi kro mo to rem (z funkcjà Endo lub bez), ramieniem asysty (pojedyncze/podwójne); szcze gó o wy opis sprz tu znaj dà Paƒ stwo w ulot kach do ty czà cych po szcze gól nych pro duk tów, które znajdujà si w teczkach Stern Weber / Anthos / Castellini / MyRay; stan dar do we wy po sa e nie mo na do wol nie mo dy fi ko waç; na unitach Stern Weber i Anthos mogà byç zainstalowane aparat RTG i radiografia cyfrowa; obok cen po da no wy so koêç ra ty przy fi nan so wa niu Stern Kre dyt (10% udzia u w a sne go, w 72 mie si cz nych ra tach, przy WIBOR1M 4,91%); wyposa enie unitów przedstawionych na zdj ciach wykorzystanych w katalogu nie musi odpowiadaç ofercie handlowej; do dowolnego modelu unitu Stern Weber / Anthos mo na dokupiç zestaw radiologii MyRay (aparat RTG ExTend wersja Êcienna + radiografia - jako szósty instrument przy stoliku lekarza) w cenie PLN i autoklaw Stern Weber SW17 kl. B w cenie 9000 PLN; do dowolnego modelu unitu Castellini mo na dokupiç zestaw radiologii MyRay (aparat RTG ExTend wersja Êcienna + radiografia - wersja wolnostojàca) w cenie PLN i autoklaw Stern Weber SW17 kl. B w cenie 9000 z ; do unitów Stern Weber / Anthos / Castellini (Skema 5, Skema 6) mo na dokupiç zestaw profesjonalnej kamery wewnàtrzustnej MyRay CU-2 + TV 19 z DVD i uchwytem za 6000 z ; do unitów Castellini (Duo Plus, Puma Eli) mo na dokupiç zestaw profesjonalnej kamery wewnàtrzustnej CamAssist + TV 19 z DVD i uchwytem za 4000 z ; we wszystkich modelach unitów mo na zastosowaç jednorazowe koƒcówki do dmuchawki ProTip. STERN WEBER POLSKA zastrzega sobie mo liwoêç zmiany cen bez uprzedzenia. 10 STERN WEBER POLSKA

12 Za ło e nia tech nicz ne mon ta u uni tów Stern We ber, An thos i Ca stel li ni Mon ta uni tów sto ma to lo gicz nych sprze da wa nych przez fir m Stern We ber Pol ska prze pro wa dza au to ry zo wa ny ser wis fir my STERN WE BER POL SKA. Przed przy stà pie niem do przy go to wa nia ga bi ne tu do mon ta u uni - tu pro si my o za po zna nie si z po ni szy mi wska zów ka mi. Przed mon ta em klient jest zo bo wià za ny do wy ko na nia we w a - snym za kre sie przy à czy in sta la cyj nych we d ug do à czanej do ku - men ta cji: 1. in sta la cj od p y wo wà ka na li za cj od uni tu 2. in sta la cj ssà cà, ka na li za cj przy pom pie, wy dech po wie trza pom py, ste ro wa nie do pom py 3. za si la nie uni tu w spr o ne po wie trze 4. za si la nie w wo d zim nà 5. in sta la cj elek trycz nà do uni tu 230V 16A 6. prze wo dy mul ti me dial ne od uni tu do kom pu te ra 7. prze wód ste ru jà cy urzà dze niem ze wn trz nym: np. zam kiem w drzwiach 8. przy à cze spr o ne go po wie trza do urzà dze nia do kon ser wa cji koƒ có wek AS SI STI NA Wy mia ry urzà dzeƒ: kompresor: 505 mm x 550 mm x 735 mm pompa ssaka: 540 mm x 350 mm x 360 mm Po bór mo cy: unit 1200 W kompresor 850 W ssak 580 W au to klaw 2500 W W przy pad ku ja kich kol wiek wàt pli wo Êci lub py taƒ pro si my o kon takt te le fo nicz ny do biu ra (tel ), na nr tel. kom lub pod adresem e-ma il: ma we ber.pl, stern we we ber.pl. STERN WEBER POLSKA gwarantuje nadzór nad przygotowaniem gabinetu do monta u wraz z mo liwoêcià prze- prowadzenia wizji lokalnej. STERN KREDYT SZYB KO SKU TECZ NIE BEZ PIECZ NIE Sza now ni Paƒ stwo, Ofe ru je my de dy ko wa ny le ka rzom, spraw dzo ny, szyb ki i przy ja zny pro gram fi nan so wa nia za ku pów sprz tu me dycz ne go, sto ma to lo - gicz ne go oraz nie me dycz ne go do wy po sa e nia ga bi ne tów/kli nik, re - ali zo wa ny przez Sie mens Fi nan ce Sp. z o.o. wie lo let nie go li de ra ryn ku fi nan so wa nia me dy cy ny, w opar ciu o wspó pra c z li de rem ryn ku sto ma to lo gicz ne go Stern We ber Pol ska: Brak wy mo gu do star cza nia ja kich kol wiek do ku men tów fi nan so - wych (US, ZUS, itp.). Bez op a ty ma ni pu la cyj nej, pro wi zji za przy zna nie, op a ty wst p - nej itp. Brak ob li ga to ryj nej wp a ty w a snej in dy wi du al na de cy zja le - ka rza. Uprosz czo na Êcie ka de cy zyj na (do ok PLN). Per so na li za cja i in dy wi du ali za cja ofert zgod na z oso bi sty mi ocze ki wa nia mi/pre fe ren cja mi. Okres kre dy tu 1 6 lat. Za bez pie cze nie: umo wa prze w asz cze nia + we ksel w a sny in blan co. Sta a mar a wpi sa na w umo w. Atrakcyjne ubez pie cze nie kre dy to wa ne go sprz tu (0,47%/ rok). Wy go da i oszcz d noêç cza su: pod pi sa nie umo wy pod czas mon ta u sprz tu. Du e od pi sy po dat ko we (ra ta od set ko wa + amor ty za cja). Do dat ko we, szcze gó o we in for ma cje: tel , e -ma il: we ber.pl lub tel , NowoÊç! Mo liwoêç finansowania materiałów stomatologicznych (materiały eksploatacyjne) do 10% wartoêci zamówienia, maksymalnie PLN brutto. Poni ej przy k a do wa sy mu la cja przy WI BO R1M = 4,91% Wy so koêç ra ty za le y od okre su kre dy to wa nia i po zio mu WI BO R1M. Su ma kre dy tu Okres sp a ty Wp a ta w a sna Ra ta mie si cz na Efek tyw ne rocz ne opro cen to wa nie PLN 6 lat 10% (5000 PLN) 820 PLN 5,24% PLN 6 lat 10% ( PLN) 1640 PLN 5,24% PLN 6 lat 10% ( PLN) 2460 PLN 5,24% PLN 6 lat 10% ( PLN) 3280 PLN 5,24% STERN WEBER POLSKA 11

13 Oferta 2013 STERN WEBER - ZINTEGROWANE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWE na zdj ciu: unit S280 TRC int ergonomia wszystkie funkcje w zasi gu r ki Pro mo cja do ty czy wszyst kich mo de li uni tów Stern We ber. W wy po sa e niu: pi ç in stru men tów na sto li ku dmu chaw ka tur bi na LED NSK bez sz czot ko wy mi kro mo tor LED z kàt ni cà NSK ze Êwiat em ska ler pie zo elek trycz ny + 4 ostrza dio do wa lam pa do po li me ry za cji, kom pre sor CATTANI z osu sza czem po wie trza pom pa ssa ka CATTANI krze se ko den ty stycz ne po da no wy so koêç ra ty Stern Kre dyt (10% udzia u w a sne go i w 72 ra tach, przy WIBOR 4,91%) Ceny dotyczà wy àcznie zakupu w zestawie. Liczba zestawów w ofercie ograniczona. unit Stern Weber S PLN gotowy do pracy + radiografia cyfrowa Zen-X PLN montowana jako szósty instrument przy stoliku lekarza + aparat RTG DC ExTend PLN wersja Êcienna + autoklaw SW17 kl. B PLN Produkty innowacyjne! PLN (rata 1360 PLN*) S200 Extend Zen-X SW 17

14 OFERTA UNITÓW STERN WEBER gotowych do pracy (wyposa enie unitów zgodne z opisem na kolejnych stronach katalogu) S PLN (rata 940 PLN*) Wyposa enie unitów przedstawionych na zdj ciach nie musi odpowiadaç ofercie handlowej. S220TR Hybrid PLN (rata 1000 PLN*) S PLN (rata 1090 PLN*) TR Continental S280 TRC PLN (rata 1090 PLN*) PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN TR International TR Side Delivery TR Cart

15 UNITY STOMATOLOGICZNE UNIT STERN WEBER S200 (200+) zamiana na unit S200 International (r kawy od dołu) PLN = PLN zamiana na unit S200+ (rami od unitu S250) PLN = PLN WA NY JEST KA DY DETAL Unity S200 i S200+, to najpopularniejsze unity w linii Stern Weber. Połàczenie bezpieczeƒstwa, funkcjonalnoêci i estetyki powoduje, e unity S200 sà niezawodnym partnerem w codziennej praktyce. Unit S200 wyst puje równie w wersji z r kawami od dołu International oraz S200+, w którym stolik lekarza zamontowano na ramieniu od unitu S250. Wyposa enie i funkcje unitów S200, S200 International i S200+ sà identyczne. Sterowanie parametrami pracy instrumentów odbywa si za pomocà 10-cio polowego diodowego wyêwietlacza i intuicyjnie przez operatora. PANEL STEROWANIA Z DIODOWYM WYÂWIETLACZEM PROPORCJONALNYM LAMPA VENUS ZAGŁÓWEK Z BLOKADÑ MECHANICZNÑ TAPICERKA STANDARD BEZ SZ CZOT KO WY MI KRO MO TOR LED CEFLA KO CÓWKI NSK S-MAX ZE ÂWIATŁEM SKALER CEFLA Z 4 OSTRZAMI LAMPA S-LED 14 STERN WEBER POLSKA

16 UNITY STOMATOLOGICZNE Konfiguracja unitu Stern Weber S200 Continental 1. Kon so le ta le ka rza (za kres pra cy w płasz czyê nie czo ło wej 44 cm) z r ka - wa mi od gó ry wy po sa o na w pi ç in stru men tów: mo duł trój dro nej strzy kaw ki w me ta lo wej obu do wie do ste ry li za cji mo duł tur bi no wy ze Êwia tłem mo duł bez sz czot ko we go mi kro mo to ra LED CEFLA ( obr/min., 3 Ncm) mo duł ska le ra pie zo elek trycz ne go CEFLA z 4 ostrza mi mo duł dio do wej lam py do po li me ry za cji S -LED ha mul ce r ka wów odłà czal ne r ka wy in stru men tów ak ty wa cja jed ne go in stru men tu dez ak ty wu je po zo sta łe prze dmuch (chip blo wer) i stru mie nio we płu ka nie koƒ có wek wo dà ha mu lec me cha nicz ny sto li ka le ka rza ob ro to wa ta ca pod kon so là (prze su wa na wzdłu miej sca mo co wa nia) 2. Asep tycz ny pa nel ste ro wa nia przy kon so le cie le ka rza mo li woêç re gu la cji pa ra me trów pra cy in stru men tów od dziel nie dla tur bi ny, mi kro mo to ra, ska le ra z dio do wym wy Êwie tla czem pro por cjo nal nym (10%) ne ga to skop do zdj ç RTG z wy łàcz ni kiem cza so wym funk cja ENDO au to ma tycz ne ogra ni cze nie mo cy ska le ra do 50% (bez igieł) zmia na kie run ku pra cy mi kro mo to ra (sy gnał dêwi ko wy) włàcz nik / wy łàcz nik Êwia tła w koƒ ców kach na peł nia nie kub ka pa cjen ta spłu ki wa nie mi sy splu wacz ki mo li woêç pod łà cze nia urzà dze nia ze wn trz ne go (np.: sy gnał dêwi ko wy wzy wa jà cy asy stent k, na pis pro sz wejêç itp.) włàcz nik/wy łàcz nik lam py ope ra cyj nej ste ro wa nie pra cà fo te la (sie dzi sko gó ra / dół; opar cie skła da nie / roz kła da - nie) mo li woêç pro gra mo wa nia 4 po zy cji pra cy wy wo ły wa nie po zy cji 0 i po zy cji splu wacz ko wej oraz po wrót do ostat niej po zy cji (z włà cze niem / wy łà cze niem lam py ope ra cyj nej) 3. Elek tro me cha nicz ny fo tel den ty stycz ny STERN 300: za głó wek chi rur gicz ny z blo ka dà me cha nicz nà pa mi ç po zy cji splu wacz ko wej i au to ma tycz ny po wrót do po zy cji ze ro pro gra mo wal ne 4 pa mi ci po zy cji pra cy za bez pie cze nie fo te la i ze spo łu splu wacz ki przed na je cha niem na prze szko - d przy opusz cza niu i roz kła da niu opar cia je den ste row nik no ny funk cji fo te la i uni tu (uru cha mia nie in stru men tów, ak ty wa cja prze dmu chu sprayu w koƒ ców kach, wy wo ła nie po zy cji 0 i splu - wacz ko wej i po wrót do ostat niej po zy cji pra cy z włà cze niem/wy łà cze niem lam py ope ra cyj nej) funk cja włàcz/wy łàcz pom p ssa ka po przez na ci Êni cie pod sta wy fo te la bez sz wo wa ta pi cer ka 4. Lampa oêwietlenia głównego VENUS z dwustopniowà regulacjà nat enia Êwiatła (8000 lub lux) 5. Ceramiczna, odchylana tumba z mo liwoêcià obrotu w kierunku pacjenta (135 stopni) rami asystenckie z panelem sterowania dla asysty (obsługa spluwaczki, funkcje fotela, pozycja 0, spluwaczkowa i powrót do ostatniej pozycji pracy) z wewn trznym obiegiem wody destylowanej na koƒcówki (mo liwoêç wewn trznej dezynfekcji r kawów) 6. Instalacja ssakowa (dwa r kawy, kolektor, filtr, kaniula 16 mm, przejêciówka na jednorazowe koƒcówki Êlinociàgu) Unity Stern Weber dost pne teraz nawet z -letnià gwarancjà! CENA UNITU: PLN * PLN** Komplet koƒcówek NSK S-MAX ze Êwiatłem M600L + PTL-CL-LED + M25L PLN** Pompa ssaka CATTANI TURBO-JET system mokry PLN** Bezolejowy kompresor CATTANI z osuszaczem powietrza PLN** Krze seł ko asy stenc kie lub le kar skie STERN WEBER CENA ZESTAWU GOTOWEGO DO PRACY: PLN * * CENA ZAWIERA PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTA I SZKOLENIE ** CENA OBOWIÑZUJE TYLKO PRZY ZAKUPIE Z UNITEM STERN KREDYT: ok. 940 PLN 72 miesi czne raty, 10% udziału nabywcy RADIOGRAFIA ZEN-X JAKO SZÓSTY INSTRUMENT PRZY STOLIKU LEKARZA + POZYCJONERY 7000 PLN RTG RXDC EXTEND MONTOWANY NA ÂCIANIE + FARTUCH OCHRONNY PLN RTG RXDC HYPERSPHERE MONTOWANY NA ÂCIANIE LUB UNICIE + FARTUCH OCHRONNY PLN AUTOKLAW STERN WEBER SW 17 KLASA B, POJEMNOÂå 17 L PLN PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIÑ I RENTGENEM PLN KAMERA WEWNÑTRZUSTNA CU-2 STOPKLATKA, PODZIAŁ EKRANU NA 4 CZ ÂCI + TV/DVD LCD 19 MONTOWANY NA STATYWIE LAMPY OPERACYJNEJ ZA POMOCÑ FABRYCZNEGO UCHWYTU 6000 PLN Wyposa enie dodatkowe Oferta promocyjna przy zakupie z unitem STERN WEBER POLSKA 15

17 UNITY STOMATOLOGICZNE UNIT STERN WEBER S250 MAKSYMALNA FUNKCJONALNOÂå Unity S250 to urzàdzenia cyfrowe, które umo liwiajà sterowanie i programowanie pracy instrumentów z wielkà dokładnoêcià (10 obr./min dla mm i 1% dla turbiny i skalera). W standardzie wyposa enia jest bezszczotkowy mikromotor wysokiej mocy z funkcjà ENDO (regulacja momentu obrotowego, autorewers i wielokrotny autorewers). PANEL STEROWANIA Z WYÂWIETLACZEM TFT LAMPA VENUS PLUS ZAGŁÓWEK Z BLOKADÑ MECHANICZNÑ TAPICERKA STANDARD Autorewers Autoforward BEZ SZ CZOT KO WY MI KRO MO TOR LED CEFLA Z FUNKCJÑ ENDO KO CÓWKI NSK S-MAX ZE ÂWIATŁEM SKALER CEFLA Z 4 OSTRZAMI LAM PA T-LED 16 STERN WEBER POLSKA

18 UNITY STOMATOLOGICZNE Konfiguracja unitu Stern Weber S Kon so le ta le ka rza (za kres pra cy w płasz czyê nie czo ło wej 44 cm) z r ka wa mi (z sys te mem an ty zwrot nym) od gó ry wy po sa o na w 5 in stru men tów: mo duł trój dro nej strzy kaw ki w obu do wie me ta lo wej mo duł tur bi no wy ze Êwia tłem mo duł bez sz czot ko we go mikro mo to ra LED CEFLA z funkcjà ENDO wy so kiej mo - cy 4 N/cm, peł na kon tro la pr d ko Êci obr./min i mo li woêç szyb kie - go wy bo ru pa ra me trów pra cy 100/50/1%, funk cja au to -re wer su/au to for war du i re gu la cji mo men tu ob ro to we go) mo duł ska le ra pie zo elek trycz ne go CEFLA z 4 ostrza mi mo duł dio do wej lam py do po li me ry za cji T -LED (zmien ny uchwyt pro sty/pi sto le to wy) si li ko no wa pod kład ka pod in stru men ty (do ste ry li za cji) ha mul ce r ka wów (blo ka da po ło e nia koƒ co we go) ak ty wa cja jed ne go in stru men tu dez ak ty wu je po zo sta łe prze dmuch (chip blo wer) i stru mie nio we płu ka nie koƒ có wek wo dà ha mu lec me cha nicz ny sto li ka le ka rza ob ro to wa ta ca po dwój nej wiel ko Êci pod kon so là (prze su wa na w miej scu uchwy tu) 2. Asep tycz ny, ko lo ro wy pa nel (TFT) ste ro wa nia przy sto li ku le ka rza: re gu la cja i pro gra mo wa nie mo cy pra cy in stru men tów tur bi na, mi kro mo tor, ska ler wy Êwie tlacz pa ra me trów pra cy tur bi ny, mi kro mo to ra i ska le ra funk cja en do zmniej sze nie mo cy ska le ra do 50% (bez uchwy tu i ze sta wu igieł) zmia na kie run ku pra cy mi kro mo to ra (sy gnał dêwi ko wy) włàcz nik/wy łàcz nik Êwia tła w koƒ ców kach na peł nia nie kub ka pa cjen ta spłu ki wa nie mi sy splu wacz ki mo li woêç pod łà cze nia urzà dzeƒ ze wn trz nych włàcz nik/wy łàcz nik lam py ope ra cyj nej ste ro wa nie pra cà fo te la (sie dzi sko gó ra/dół; opar cie skła da nie/roz kła da nie) mo li woêç pro gra mo wa nia 8 po zy cji pra cy (po 4 dla 2 nie za le nych u yt - kow ni ków) wy wo ły wa nie po zy cji ze ro i po zy cji splu wacz ko wej i po wrót do ostat niej po zy cji wy wo ły wa nie po zy cji ra tun ko wej 3. Elek tro me cha nicz ny fo tel den ty stycz ny STERN 300: za głó wek chi rur gicz ny z blo ka dà me cha nicz nà pa mi ç po zy cji splu wacz ko wej i au to ma tycz ny po wrót do ostat niej po zy cji pra - cy i po zy cja ze ro za bez pie cze nie fo te la i pa ne lu asy sty przed na je cha niem na prze szko d przy opusz cza niu i roz kła da niu opar cia je den ste row nik no ny funk cji fo te la i uni tu (uru cha mia nie in stru men tów, ak ty - wa cja prze dmu chu i sprayu w koƒ ców kach, wy wo ła nie po zy cji splu wacz ko - wej ostat niej po zy cji pra cy i po zy cji ze ro z wy łà cze niem lam py) bez sz wo wa ta pi cer ka funk cja VACUUM STOP (wy łà cze nie pra cy ssa ka) w pod sta wie fo te la 4. Lampa doêwietlenia głównego VENUS PLUS z płynnà regulacjà od 8000 do lux, temperatura barwowa 4900 K, zdejmowane uchwyty, praca głowicy lampy w trzech płaszczyznach, owalne oêwietlenie pola operacyjnego 5. Ceramiczna odchylana tumba z mo liwoêcià obrotu w kierunku pacjenta o 135 stopni z wewn trznym obiegiem wody destylowanej na koƒcówki (mo liwoêç wewn trznej dezynfekcji r kawów) 6. Podgrzewanie wody w kubku pacjenta 7. Podwójne, obrotowe rami asystenckie z mo liwoêcià dowolnego ustawiania z panelem sterowania dla asysty (obsługa spluwaczki, funkcje fotela, pozycja 0, spluwaczkowa i powrót do ostatniej pozycji pracy) i mo liwoêcià podłàczenia dodatkowego instrumentu 8. Jeden kolektor ssaka 9. Instalacja ssakowa (dwa r kawy, kolektor, filtr, kaniula 16 mm, przejêciówka na jednorazowe koƒcówki Êlinociàgu) Unity Stern Weber dost pne teraz nawet z -letnià gwarancjà! CENA UNITU: PLN * PLN** Komplet koƒcówek NSK S-MAX ze Êwiatłem M600L + PTL-CL-LED + M25L PLN** Pompa ssaka CATTANI TURBO-JET system mokry PLN** Bezolejowy kompresor CATTANI z osuszaczem powietrza PLN** Krze seł ko asy stenc kie lub le kar skie STERN WEBER CENA ZESTAWU GOTOWEGO DO PRACY: * CENA ZAWIERA PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTA I SZKOLENIE ** CENA OBOWIÑZUJE TYLKO PRZY ZAKUPIE Z UNITEM STERN KREDYT: ok PLN 72 miesi czne raty, 10% udziału nabywcy PLN * RADIOGRAFIA ZEN-X JAKO SZÓSTY INSTRUMENT PRZY STOLIKU LEKARZA + POZYCJONERY 7000 PLN RTG RXDC EXTEND MONTOWANY NA ÂCIANIE + FARTUCH OCHRONNY PLN RTG RXDC HYPERSPHERE MONTOWANY NA ÂCIANIE LUB UNICIE + FARTUCH OCHRONNY PLN AUTOKLAW STERN WEBER SW 17 KLASA B, POJEMNOÂå 17 L PLN PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIÑ I RENTGENEM PLN KAMERA WEWNÑTRZUSTNA CU-2 STOPKLATKA, PODZIAŁ EKRANU NA 4 CZ ÂCI + TV/DVD LCD 19 MONTOWANY NA STATYWIE LAMPY OPERACYJNEJ ZA POMOCÑ FABRYCZNEGO UCHWYTU 6000 PLN Wyposa enie dodatkowe Oferta promocyjna przy zakupie z unitem STERN WEBER POLSKA 17

19 UNITY STOMATOLOGICZNE UNIT STERN WEBER S300 zamiana na unit S300 International (r kawy od dołu) PLN = PLN mo liwoêç rozbudowy o zintegrowanà pompk perystaltycznà MAKSYMALNA FUNKCJONALNOÂå Unit S300 to rozbudowana wersja unitu S250 z mikromotorem z funkcjà ENDO wzbogacona o diodowà lamp operacyjnà Venus LED (zakres lux), zagłówek z blokadà pneumatycznà Atlaxis, 6-funkcyjnà strzykawko-dmuchawk, mo liwoêç monta u zestawu pompki perystaltycznej, programowanie dla 3 u ytkowników, hamulec elektromagnetyczny stolika lekarza, dwa kolektory ssaka i róznice w estetyce. Inne funkcje unitów sà identyczne. PANEL STEROWANIA Z DOTYKOWYM WYÂWIETLACZEM LAMPA VENUS PLUS ZAGŁÓWEK Z BLOKADÑ MECHANICZNÑ TAPICERKA STANDARD BEZ SZ CZOT KO WY MI KRO MO TOR LED CEFLA KO CÓWKI NSK Ti-Max X ZE ÂWIATŁEM SKALER CEFLA Z 4 OSTRZAMI LAM PA T-LED 18 STERN WEBER POLSKA

20 UNITY STOMATOLOGICZNE Konfiguracja unitu Stern Weber S Kon so le ta le ka rza (za kres pra cy w płasz czyê nie czo ło wej 45 cm) z r ka wa mi (z sys te mem an ty zwrot nym) od gó ry wy po sa o na w 5 in stru men tów: mo duł sze Êcio dro nej strzy kaw ki w obu do wie me ta lo wej mo duł tur bi no wy ze Êwia tłem mo duł bez sz czot ko we go mi kro mo to ra LED CEFLA ( obr/min., 3 Ncm) mo duł ska le ra pie zo elek trycz ne go CEFLA z 4 ostrza mi mo duł dio do wej lam py do po li me ry za cji T -LED (zmien ny uchwyt pro sty/pi sto le to wy) si li ko no wa pod kład ka pod in stru men ty (do ste ry li za cji) ha mul ce r ka wów (blo ka da po ło e nia koƒ co we go) ak ty wa cja jed ne go in stru men tu dez ak ty wu je po zo sta łe prze dmuch (chip blo wer) i stru mie nio we płu ka nie koƒ có wek wo dà ha mu lec elek tro pneu ma tycz ny sto li ka ob ro to wa ta ca po dwój nej wiel ko Êci pod kon so là (prze su wa na w miej scu uchwy tu) dotykowy wyêwietlacz parametrów pracy turbiny, mikromotora i skalera z indywidualnymi ustawieniami dla 3 u ytkowników: - regulacja i programowanie mocy pracy instrumentów mikromotor, turbina, skaler - zmiana kierunku pracy mikromotora - mo liwoêç zaprogramowania 3 przycisków szybkiego wyboru aseptyczna klawiatura sterowania parametrów pracy przy stoliku lekarza obsługujàca: - włàcznik /wyłàcznik Êwiatła w koƒcówkach, - napełnianie kubka pacjenta / spłukiwanie misy spluwaczki, - włàcznik /wyłàcznik lampy operacyjnej - mo liwoêç podłàczenia urzàdzenia zewn trznego (np. sygnał dêwi kowy wzywajàcy asystentk, napis prosz wejêç itp.) - sterowanie pracà fotela (siedzisko góra/dół ; oparcie składanie/rozkładanie) - mo liwoêç programowania 12 pozycji pracy wywoływanie pozycji zero i pozycji spluwaczkowej (po 4 dla 3 u ytkowników) - wywoływanie pozycji ratunkowej 2. Elek tro me cha nicz ny fo tel den ty stycz ny STERN 300: za głó wek chi rur gicz ny z blo ka dà me cha nicz nà pa mi ç po zy cji splu wacz ko wej i au to ma tycz ny po wrót do ostat niej po zy cji pra - cy i po zy cja ze ro za bez pie cze nie fo te la i pa ne lu asy sty przed na je cha niem na prze szko d przy opusz cza niu i roz kła da niu opar cia je den ste row nik no ny funk cji fo te la i uni tu (uru cha mia nie in stru men tów, ak ty - wa cja prze dmu chu i sprayu w koƒ ców kach, wy wo ła nie po zy cji splu wacz ko - wej ostat niej po zy cji pra cy i po zy cji ze ro z wy łà cze niem lam py) bez sz wo wa ta pi cer ka funk cja VACUUM STOP (wy łà cze nie pra cy ssa ka) w pod sta wie fo te la 3. Lampa doêwietlenia głównego VENUS PLUS z płynnà regulacjà od 8000 do lux, temperatura barwowa 4900 K, zdejmowane uchwyty, praca głowicy lampy w trzech płaszczyznach, owalne oêwietlenie pola operacyjnego 4. Ceramiczna lub szklana, odchylana, zdejmowana misa z mo liwoêcià obrotu w kierunku pacjenta (160 stopni) 5. Podgrzewanie wody w kubku pacjenta 6. Podwójne, obrotowe rami asystenckie z mo liwoêcià dowolnego ustawiania z panelem sterowania dla asysty (obsługa spluwaczki, funkcje fotela, pozycja 0, spluwaczkowa i powrót do ostatniej pozycji pracy) i mo liwoêcià podłàczenia dodatkowego instrumentu 7. Dwa kolektory ssaka 8. Instalacja ssakowa (dwa r kawy, kolektor, filtr, kaniula 16 mm, przejêciówka na jednorazowe koƒcówki Êlinociàgu) Unity Stern Weber dost pne teraz nawet z -letnià gwarancjà! CENA UNITU: PLN * PLN** Komplet koƒcówek NSK Ti-MAX X ze Êwiatłem X600L + PTL-CL-LED + X25L PLN** Pompa ssaka CATTANI TURBO-JET system mokry PLN** Bezolejowy kompresor CATTANI z osuszaczem powietrza PLN** Krze seł ko asy stenc kie lub le kar skie STERN WEBER CENA ZESTAWU GOTOWEGO DO PRACY: * CENA ZAWIERA PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTA I SZKOLENIE ** CENA OBOWIÑZUJE TYLKO PRZY ZAKUPIE Z UNITEM STERN KREDYT: ok PLN 72 miesi czne raty, 10% udziału nabywcy PLN * RADIOGRAFIA ZEN-X JAKO SZÓSTY INSTRUMENT PRZY STOLIKU LEKARZA + POZYCJONERY 7000 PLN RTG RXDC EXTEND MONTOWANY NA ÂCIANIE + FARTUCH OCHRONNY PLN RTG RXDC HYPERSPHERE MONTOWANY NA ÂCIANIE LUB UNICIE + FARTUCH OCHRONNY PLN AUTOKLAW STERN WEBER SW 17 KLASA B, POJEMNOÂå 17 L PLN PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIÑ I RENTGENEM PLN KAMERA WEWNÑTRZUSTNA CU-2 STOPKLATKA, PODZIAŁ EKRANU NA 4 CZ ÂCI + TV/DVD LCD 19 MONTOWANY NA STATYWIE LAMPY OPERACYJNEJ ZA POMOCÑ FABRYCZNEGO UCHWYTU 6000 PLN Wyposa enie dodatkowe Oferta promocyjna przy zakupie z unitem STERN WEBER POLSKA 19

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

STERN 250 STERN 300+ Inne funkcje unitów sà identyczne.

STERN 250 STERN 300+ Inne funkcje unitów sà identyczne. STERN 250 Unity S300+/250 to urzàdzenia cyfrowe, które umo liwiajà sterowanie i programowanie pracy instrumentów z wielkà dok adnoêcià (10 obr./min dla mm i 1% dla turbiny i skalera). W standardzie wyposa

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout 1 10-01-14 13:04 Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Wielofunkcyjny piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej, 60 cm model:a

Bardziej szczegółowo

Utz na Świecie. Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz.

Utz na Świecie. Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz. Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Utz na Świecie Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz.com Georg Utz AG Augraben 2-4 CH-5620

Bardziej szczegółowo

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych

Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych Jerzy A. Czer won ka* Przegl¹d Geologiczny, vol. 5, nr 5, 004 Silesian and Great Poland gla cial till lithostratigraphical prov

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

klasyczna biblioteka VILLA T E M AT N U M E R U Zajmuje oddzielne pomieszczenie lub połączona jest Z gabinetem. jej ściany od podłogi aż po sufit

klasyczna biblioteka VILLA T E M AT N U M E R U Zajmuje oddzielne pomieszczenie lub połączona jest Z gabinetem. jej ściany od podłogi aż po sufit Klasyczna biblioteka z litego, postarzanego drewna kolekcja Vere Antichta firmy Arte Brotto. W górnej części półki odsłonięte, w dolnej ukryte za drewnianymi drzwiczkami. ARTE BROTTO klasyczna biblioteka

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE A G N I E S Z K A Ł A D A WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ Aleksander Fuksiewicz Agnieszka Łada Łukasz Wenerski INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz Nr 115 styczeñ 2011 i Opinie Analizy Analyses & Opinions Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê Ewelina KuŸmicz Po sia da nie na rko ty ków jest czy nem za bro nio nym (prze stê p stwem),

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy Stan zdrowia mieszkañców Warszawy w latach 2009 2011 URZ D MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY w latach 2009 2011 Redakcja: mgr Ewa Olsiñska naczelnik

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy ISSN: 1733-2265 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy nowe regulacje prawne doœwiadczenia europejskie standardy wspó³dzia³ania

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI KWARTALNIK QUARTERLY ISSN 1734-1582 PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI ISSUES IN EARLY EDUCATION Rok VIII 2012 Numer 4 (19) DZIE CI W WIE KU DO LAT TRZECH: DYLEMATY, ROZ WIĄZANIA, NO WE DA NE CHIL DREN UP TO THREE

Bardziej szczegółowo

27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna rodo we go Bie gu

27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna rodo we go Bie gu Biuletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok 2008 13 Sport w po arnictwie 13 Sports in Fire Service 27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Marek Kosewski WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem Warszawa 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo