2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I : Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP w Toruniu Adres pocztowy: ul. Poznańska 11/13 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Toruń Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Dorota Januszewska Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inna: (proszę określić) Państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowosci prawnej I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 47

2 Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) rynek pracy I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 47

3 Sekcja II : Przedmiot zamówienia II.1) Opis : II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą : Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla 75 uczestników projektu Równi na rynku pracy w ramach Gwarancji dla młodzieży w Bydgoszczy i Nakle nad Notecią współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu Roboty budowlane Dostawy Usługi Wykonanie Kupno Kategoria usług: nr: Zaprojektowanie i wykonanie Dzierżawa Zob. kategorie usług w załączniku Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem C1 środków, obiektu budowlanego Leasing odpowiadającego wymogom Połączenie powyższych form określonym przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Bydgoszcz, Nakło nad Notecią Kod NUTS: II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : w miesiącach : Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 47

4 II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu : Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi, w rozumieniu ustawy, polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń i kursów zawodowych dla 75 uczestników projektu Równi na rynku pracy w Bydgoszczy Nakle nad Notecią - spośród niżej wymienionych szkoleń i kursów zawodowych. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące zakresy (rodzaje) szkoleń i kursów zawodowych: Część I zamówienia: : kurs nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz komputerowych programów handlowych dla 2 uczestników w Bydgoszczy, Część II zamówienia: kurs administracyjno biurowy ze specjalizacją kadry i płace z obsługą programów komputerowych dla 5 uczestników w Bydgoszczy Część III zamówienia: kurs administracyjno biurowy ze specjalizacją kadry i płace z obsługą programów komputerowych dla 4 uczestników w Nakle nad Notecią, Część IV zamówienia: Spawanie metodą MAG, TIG dla 3 uczestników w Bydgoszczy, Część V zamówienia: Spawanie metodą MAG, TIG dla 5 uczestników w Nakle nad Notecią, Część VI zamówienia: operator koparko ładowarki wraz ze sprawdzianem (egzaminem państwowym) dla 5 uczestników w Bydgoszczy, Część VII zamówienia: kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacją paznokci dla 7 uczestników w Bydgoszczy, Część VIII zamówienia: kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacją paznokci dla 10 uczestników w Nakle nad Notecią, Część IX zamówienia: magazynier z obsługą wózków jezdniowych i wymianą butli gazowych dla 9 uczestników w Bydgoszczy, Część X zamówienia: magazynier z obsługą wózków jezdniowych i wymianą butli gazowych dla 6 uczestników w Nakle nad Notecią, Część XI zamówienia: grafika komputerowa i tworzenie stron internetowych oraz kurs fotografii dla 10 osób w Bydgoszczy, Część XII zamówienia: fryzjer stylista dla 2 osób w Bydgoszczy, Część XIII zamówienia: masażysta dla 3 uczestników w Bydgoszczy, Część XIV zamówienia: kucharz z elementami cateringu i organizacją przyjęć okolicznościowych dla 4 uczestników w Bydgoszczy. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 47

5 II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi, w rozumieniu ustawy, polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń i kursów zawodowych dla 75 uczestników projektu Równi na rynku pracy w Bydgoszczy Nakle nad Notecią - spośród niżej wymienionych szkoleń i kursów zawodowych. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące zakresy (rodzaje) szkoleń i kursów zawodowych: Część I zamówienia: : kurs nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz komputerowych programów handlowych dla 2 uczestników w Bydgoszczy, Część II zamówienia: kurs administracyjno biurowy ze specjalizacją kadry i płace z obsługą programów komputerowych dla 5 uczestników w Bydgoszczy Część III zamówienia: kurs administracyjno biurowy ze specjalizacją kadry i płace z obsługą programów komputerowych dla 4 uczestników w Nakle nad Notecią, Część IV zamówienia: Spawanie metodą MAG, TIG dla 3 uczestników w Bydgoszczy, Część V zamówienia: Spawanie metodą MAG, TIG dla 5 uczestników w Nakle nad Notecią, Część VI zamówienia: operator koparko ładowarki wraz ze sprawdzianem (egzaminem państwowym) dla 5 uczestników w Bydgoszczy, Część VII zamówienia: kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacją paznokci dla 7 uczestników w Bydgoszczy, Część VIII zamówienia: kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacją paznokci dla 10 uczestników w Nakle nad Notecią, Część IX zamówienia: magazynier z obsługą wózków jezdniowych i wymianą butli gazowych dla 9 uczestników w Bydgoszczy, Część X zamówienia: magazynier z obsługą wózków jezdniowych i wymianą butli gazowych dla 6 uczestników w Nakle nad Notecią, Część XI zamówienia: grafika komputerowa i tworzenie stron internetowych oraz kurs fotografii dla 10 osób w Bydgoszczy, Część XII zamówienia: fryzjer stylista dla 2 osób w Bydgoszczy, Część XIII zamówienia: masażysta dla 3 uczestników w Bydgoszczy, Część XIV zamówienia: kucharz z elementami cateringu i organizacją przyjęć okolicznościowych dla 4 uczestników w Bydgoszczy. (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : Zakres: między : : i : : Waluta : II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) Zakres: między : i: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 47

6 (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: w dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Okres w miesiącach : 5 w dniach: (od udzielenia zamówienia) Rozpoczęcie: _ (dd/mm/rrrr) Zakończenie: _ (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 47

7 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy) III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy) III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa: 1) Zamawiający uzna spełnianie przez Wykonawcę warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 2) nakładają obowiązek ich posiadania, w przypadku gdy Wykonawca ten oświadczy, że posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.), składając oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ. 3) Zamawiający uzna spełnianie przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli ten wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat /* przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) główne usługi obejmujące swoim rodzajem przedmiot zamówienia (szkolenie) z zakresu, na który Wykonawca składa ofertę (dotyczy każdej części zamówienia), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączy dowody potwierdzające, czy każda z tych usług została wykonana PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 47

8 lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana należycie /**, zamieszczając przedmiotowe informacje w Wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Przez szkolenie Zamawiający rozumie pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych. Dowodami potwierdzającymi, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie mogą być wyłącznie: a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a niniejszego Rozdziału (w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać obiektywne przyczyny uniemożliwiające uzyskanie przedmiotowego poświadczenia). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w Wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków, o których mowa na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale V niniejszej SIWZ według formuły - spełnia / nie spełnia. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna spełnianie przez Wykonawcę warunku znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli ten oświadczy, że znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składając oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków, o których mowa na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale V niniejszej SIWZ według formuły - spełnia / nie spełnia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (jeżeli dotyczy) III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.należy pamiętać, że Wykonawca nie może polegać na uprawnieniach do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 47

9 dokona oceny spełnienia warunków, o których mowa na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale V niniejszej SIWZ według formuły - spełnia / nie spełnia. III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy) Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi: III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu: Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie (jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych : III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi: Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak nie PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 47

10 Sekcja IV : Procedura IV.1) Rodzaj procedury: IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie (jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału: (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców: Przewidywana minimalna liczba: i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert : tak nie IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola)) Najniższa cena Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 47

11 Kryteria Waga Kryteria Waga IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie (jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: IV.3) Informacje administracyjne: IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy) POA /2014 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: tak nie (jeżeli tak) Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: _ (dd/mm/rrrr) Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: _ Godzina: Dokumenty odpłatne tak nie (jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: Waluta: Warunki i sposób płatności: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 07/11/2014 Godzina: 11:00 IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: _ IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Dowolny język urzędowy UE Język urzędowy (języki urzędowe) UE: PL Inny: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 47

12 IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: Do: : _ Okres w miesiącach : w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data : 07/11/2014 (dd/mm/rrrr) Godzina11:15 (jeżeli dotyczy)miejscowość: Toruń Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) : tak nie (jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 47

13 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie (jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie (jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projektu Równi na rynku pracy w ramach Gwarancji dla młodzieży w Toruniu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy) VI.4) Procedury odwoławcze: VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Tel.: Faks: Adres internetowy: (URL) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo: Tel.: Adres internetowy: (URL) Faks: VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3) VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 47

14 Tel.: Faks: Adres internetowy: (URL) VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 22/10/2014 (dd/mm/rrrr) - ID: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 14 / 47

15 Załącznik A Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo: Punkt kontaktowy: Osoba do kontaktów: Adres internetowy: (URL) Tel.: Faks: II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo: Punkt kontaktowy: Osoba do kontaktów: Adres internetowy: (URL) Tel.: Faks: III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo: Punkt kontaktowy: Osoba do kontaktów: Adres internetowy: (URL) Tel.: Faks: IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca Oficjalna nazwa Krajowy numer identyfikacyjny ( jeżeli jest znana ): Adres pocztowy: Miejscowość Kod pocztowy Państwo (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 47

16 Załącznik B Informacje o częściach zamówienia Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla 75 uczestników projektu Równi na rynku pracy w ramach Gwarancji dla młodzieży w Bydgoszczy i Nakle nad Notecią współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr : 1 Nazwa : Kurs nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz komputerowych programów handlowych dla 2 uczestników w Bydgoszczy 1) Krótki opis: Szkolenie w zakresie Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz komputerowych programów handlowych dla 2 osób w Bydgoszczy. 1. Szkolenie musi być przeprowadzone w formie kursu stacjonarnego; 2. Szkoleniem objęte będą 2 osoby w wieku lata, nieuczące się i niepracujące w następującym terminie: - rozpoczęcie: od podpisania umowy, - zakończenie - nie później niż roku. 3. Szkolenie musi obejmować minimum 200 godzin zajęć szkoleniowych przypadających na jednego uczestnika, w tym 40 godzin zajęć teoretycznych, 160 godzin zajęć praktycznych, przy czym jedna godzina zegarowa zajęć praktycznych szkolenia liczy 60 minut, a jedna godzina zegarowa zajęć teoretycznych szkolenia liczy 45 minut zajęć i 15 minut przerwy. Długość przerw może być ustalana elastycznie. Nie ma natomiast możliwości rezygnacji z przerw kosztem skrócenia trwania zajęć w danym dniu szkolenia. Liczba godzin zajęć praktycznych i teoretycznych szkolenia oznacza liczbę godzin przypadających na jednego uczestnika; 4. Zaleca się, aby zajęcia szkoleniowe prowadzone były we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt w przedziale czasowym od 8 00 do 17 00, przy czym liczba godzin zajęć szkoleniowych w ciągu jednego dnia (dziennie) wyniesie od 6 do 8 godzin zegarowych, a tygodniowo obejmować będzie nie więcej niż 40 godzin zegarowych zajęć szkoleniowych. Niezależnie od powyższych norm Zamawiający dopuszcza również możliwość organizacji zajęć szkoleniowych w soboty w przedziale czasowym od 8 00 do 14 00, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego; 5. Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o program szkolenia zawierający zagadnienia z zakresu: przepisy bhp i p.poż. w obiekcie handlowym, a w tym: - bezpieczeństwo i higiena pracy w obiekcie handlowym, - bhp przy urządzeniach elektrycznych, - ochrona przeciwpożarowa, - udzielanie pierwszej pomocy na miejscu wypadku, przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy: - przegląd aktów prawnych, - prawa i obowiązki pracownika, - odpowiedzialność sprzedawcy, techniki sprzedaży i sztuka sprzedaży, dokumentacja handlowa, wystawianie rachunków i faktur, etyka zawodu sprzedawcy, profesjonalna obsługa klienta, w tym psychologia obsługi klienta, przygotowanie kasy fiskalnej do prowadzenia sprzedaży, a w tym: - budowa i obsługa kasy, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 16 / 47

17 - programowanie kasy fiskalnej na przykładzie co najmniej 3 różnych modeli kas, sprzedaż kasami fiskalnymi z wykorzystaniem co najmniej 3 różnych modeli kas, a w tym: - rozpoczęcie pracy na kasie z wykorzystaniem 3 różnych modeli kas, - sprzedaż towarów na kasie z wykorzystaniem 3 różnych modeli kas, - drukowanie raportów na kasie z wykorzystaniem 3 różnych modeli kas, - wystawianie faktur i rachunków z wykorzystaniem 3 różnych modeli kas. przestrzeganie higieny w procesie produkcji żywności i w obrocie żywnością oraz podstawy systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, a w tym: - bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w świetle przepisów krajowych i regulacji Unii Europejskiej, - rodzaje zanieczyszczeń środków spożywczych i ich źródła, - zapobieganie zanieczyszczeń środków spożywczych, zatruciom i zakażeniom pokarmowym oraz chorobom przenoszonym na drodze pokarmowej oraz zasady dobrej praktyki higienicznej, - zasady wewnętrznej kontroli i jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie żywnością w zakładzie produkcyjnym oraz samokontrola pracowników w zakresie spełniania wymogów sanitarno-higienicznych, z uwzględnieniem systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP), - podstawowe zasady znakowania żywności, - zasady racjonalnego żywienia, wykorzystanie programów komputerowych, w tym komputerowych programów handlowych w małych i średnich przedsiębiorstwach: - obsługa edytora tekstu Word, arkusza kalkulacyjnego Excel oraz obsługa Internetu, - korzystanie z przeglądarek internetowych Internet Explorer i Mozilla Firefox, - obsługa programów pocztowych na przykładzie programu Microsoft Outlook lub Outlook Express, - obsługa komputera z wykorzystaniem programów wspomagających handel oraz finanse i księgowość - SYMFONIA moduł Handel i Symfonia moduł Finanse i Księgowość, - obsługa programu komputerowego Subiekt, - praca z programem komputerowym do zarządzania kontaktami z klientami, - zastosowanie Internetu w biznesie: jak reklamować swoją firmę w Internecie, jak pozyskiwać nowych klientów z wykorzystaniem poczty elektronicznej i sklepu internetowego, 6. część praktyczna szkolenia musi obejmować: zajęcia praktyczne z wykorzystaniem kas fiskalnych w łącznym wymiarze 30 godzin zegarowych, z których po 10 godzin zegarowych przypadać będzie na obsługę poszczególnych, trzech różnych modeli kasy fiskalnej, zajęcia z zakresu wykorzystania programów komputerowych, w tym komputerowych programów handlowych w małych i średnich przedsiębiorstwach w łącznym wymiarze 120 godzin zegarowych, ćwiczenia z pozostałych zagadnień objętych programem szkolenia, w tym z zakresu wystawiania rachunków i faktur. Podczas zajęć praktycznych z zakresu obsługi komputera przy jednym stanowisku komputerowym wyposażonym w komputer wraz z pełnym oprogramowaniem musi pracować jedna osoba. Podczas zajęć praktycznych z zakresu obsługi kas fiskalnych przy jednym stanowisku kasowym wyposażonym w kasę fiskalną musi pracować jedna osoba; 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 17 / 47

18 Słownik główny Główny przedmiot Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) 3) Wielkość lub zakres: (jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt bez VAT: Waluta: Zakres: między : i: Waluta: 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach : 5 w dniach : (od udzielenia zamówienia) Rozpoczęcie: _ (dd/mm/rrrr) Zakończenie: _ (dd/mm/rrrr) 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 18 / 47

19 Załącznik B Informacje o częściach zamówienia Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla 75 uczestników projektu Równi na rynku pracy w ramach Gwarancji dla młodzieży w Bydgoszczy i Nakle nad Notecią współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr : 2 Nazwa : Kurs administracyjno biurowy ze specjalizacją kadry i płace z obsługą programów komputerowych dla 5 uczestników w Bydgoszczy 1) Krótki opis: Szkolenie w zakresie Kurs administracyjno-biurowy ze specjalizacją kadry i płace z obsługą programów komputerowych dla 5 osób w Bydgoszczy. 1. Szkolenie musi być przeprowadzone w formie kursu stacjonarnego; 2. Szkoleniem objętych będzie 5 osób w wieku lata, nieuczących się i niepracujących w następującym terminie: - rozpoczęcie: od podpisania umowy, - zakończenie - nie później niż roku. 3. Szkolenie musi obejmować minimum 140 godzin zajęć szkoleniowych przypadających na jednego uczestnika (teoria i praktyka), przy czym jedna godzina zegarowa zajęć praktycznych szkolenia liczy 60 minut, a jedna godzina zegarowa zajęć teoretycznych szkolenia liczy 45 minut zajęć i 15 minut przerwy. Długość przerw może być ustalana elastycznie. Nie ma natomiast możliwości rezygnacji z przerw kosztem skrócenia trwania zajęć w danym dniu szkolenia. Liczba godzin zajęć praktycznych i teoretycznych szkolenia oznacza liczbę godzin przypadających na jednego uczestnika; 4. Zaleca się, aby zajęcia szkoleniowe prowadzone były we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt w przedziale czasowym od 8 00 do 17 00, przy czym liczba godzin zajęć szkoleniowych w ciągu jednego dnia (dziennie) wyniesie od 6 do 8 godzin zegarowych, a tygodniowo obejmować będzie nie więcej niż 40 godzin zegarowych zajęć szkoleniowych. Niezależnie od powyższych norm Zamawiający dopuszcza również możliwość organizacji zajęć szkoleniowych w soboty w przedziale czasowym od 8 00 do 14 00, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego; 5. Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o program szkolenia zawierający zagadnienia z zakresu: Klasyfikacja podstawowych podmiotów gospodarczych i usytuowanie w nich działu kadr i płac Wybrane zagadnienia z prawa pracy Kadry Ubezpieczenia społeczne Płace Wykorzystanie programu PŁATNIK Wykorzystanie programów usytuowanych w kadrach i płacach SYMFONIA Organizacja pracy biurowej 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Słownik główny Główny przedmiot Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 19 / 47

20 3) Wielkość lub zakres: (jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt bez VAT: Waluta: Zakres: między : i: Waluta: 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach : 5 w dniach : (od udzielenia zamówienia) Rozpoczęcie: _ (dd/mm/rrrr) Zakończenie: _ (dd/mm/rrrr) 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 20 / 47

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35327-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

infrastruktury informatycznej zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla

infrastruktury informatycznej zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla 1/ 12 ENOTICES_technika 22/09/2010- ID:2010-125462 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA infrastruktury informatycznej zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla Publikacja Suplementu do Dziennika

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg Faks: (352) 29 29-42 670 E-mail: mp-ojs@publications.europa.eu... Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69686-2015:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:137758-2015:text:pl:html Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Cedry Wielkie: Organizacja kursów: sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych,

Bardziej szczegółowo

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07. Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo