OPRACOWANIE GRAFICZNE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FIRMY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPRACOWANIE GRAFICZNE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FIRMY"

Transkrypt

1 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA PODYPLOMOWE GRAFIKA KOMPUTEROWA PRACA KOŃCOWA Magdalena Jackowska OPRACOWANIE GRAFICZNE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FIRMY Praca wykonana pod kierunkiem: mgr. Tomasza Sieronia WARSZAWA, 2012 r.

2 Autor: Tytuł: Magdalena Jackowska OPRACOWANIE GRAFICZNE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FIRMY Rok akademicki: 2011/2012 Dziekan Wydziału: Specjalność: Opiekun pracy: dr inż. Jarosław Sikorski grafika komputerowa mgr Tomasz Sieroń Kwalifikuję do złożenia jako końcową pracę podyplomową na Wydziale Informatyki WSISiZ. Ocena pracy (słownie):... (skala ocen: bardzo dobra, dobra i pół, dobra, dostateczna i pół, dostateczna) (data) (podpis opiekuna pracy) Pracę złożono w... egzemplarzach dnia... (pieczątka wydziału)... (podpis kierownika dziekanatu) Tytuł naukowy, imię i nazwisko recenzenta pracy:... Ocena pracy (słownie):... (skala ocen: bardzo dobra, dobra i pół, dobra, dostateczna i pół, dostateczna) (data) (podpis kierownika dziekanatu) Zatwierdzam pracę końcową (data) (podpis dziekana ) 2

3 SPIS TREŚCI WSTĘP ZNACZENIE I ISTOTA CORPORATE IDENTITY Przemysł estetyka receptą na homogenizację Mariaż sztuki i przemysłu rys historyczny Kultura a tożsamość firmy i klienta Istota corporate identity Elementy corporate design PROJEKTY GRAFICZNE WYBRANYCH ATRYBUTÓW FIRMY Księga znaku Logo Kolor i wzór Niedozwolone wariacje logo i minimalne jego wielkości Podstawowy pakiet firmowy Strona internetowa.. 29 PODSUMOWANIE.. 32 WYKAZ ILUSTRACJI 33 BIBLIOGRAFIA

4 WSTĘP Corporate identity czyli zarządzanie tożsamością firmy i marki stanowi integralną część marketingu oraz public relations. To ta prężnie rozwijająca się gigantyczna gałąź współczesnego przemysłu odpowiada za kontrolowanie i tworzenie nowych osobowości gospodarczych na rynku. Atrakcyjna i mocna tożsamość jest pochodną wielu złożonych działań, które mają wykreować między innymi spójny wizerunek firmy. Opracowanie graficzne identyfikacji wizualnej firmy, co jest celem niniejszej pracy, stanowi jeden z przedostatnich etapów takiego procesu. Dlatego nie sposób pisać o projektowaniu bez chociażby szkicowego nakreślenia istoty corporate identity. Taką próbę stanowi rozdział pierwszy, w którym historycznemu ujęciu przemian w przemyśle towarzyszy refleksja nad znaczeniem estetyki, stylu, doświadczenia zmysłowego, sztuki i kultury dla marketingu. Drugi rozdział praktyczny, jest wcieleniem teorii w życie. Na potrzeby niniejszej pracy skonstruowana została fikcyjna firma graficzna, poprzez wyznaczenie cech tożsamościowych i wizualnych, konstytutywnych dla jej stylu, a zatem i działalności. Podrozdziały obejmują opracowanie graficzne i teoretyczne takich atrybutów firmy, jak: księga znaku, logo, kolory i wzór, wizytówki, papier firmowy i koperta, a także główna strona internetowa i podstrona. 4

5 1. ZNACZENIE I ISTOTA CORPORATE IDENTITY Corporate identity to termin, bez którego nie sposób dzisiaj mówić o rynku usług i produktów. Już w latach 40. XX wieku konstruowanie i kontrolowanie wizerunku stało się drugim, obok dbania o wyniki produkcyjne, nieodzownym elementem funkcjonowania firmy czy organizacji. Świadomość korelacji wizerunku i rezultatów finansowych czy ekonomicznych była następstwem zmian, jakie zachodziły zarówno w przemyśle, jak i kulturze Przemysł estetyka receptą na homogenizację Dynamiczny postęp techniczny, homogenizacja technologii i produktów, umasowienie produkcji, jej internacjonalizacja oraz nasilenie prowadzą do zaniku cech stanowiących o wyjątkowości danego produktu. Taśmy zakładów przemysłowych lat 50. opuszczają produkty masowe, ujednolicone pod względem jakości wykonania i funkcji, a zatem wymienne. Zanika pojęcie oryginału. Lata 70. ponadto to czas homogenizacji rynków te same produkty, urządzenia można nabyć w prawie każdym europejskim kraju, w sklepach o tym samym wystroju i asortymencie. Rynek danego produktu zostaje opanowany przez kilku podobnych producentów wytwarzających taki sam produkt. Do homogenizacji produktów dochodzi również ujednolicenie cen w odpowiednich segmentach rynkowych. W takiej sytuacji techniczne lub technologiczne aspekty produkcji (podlegające jednej normie międzynarodowej sic!) tracą na znaczeniu w chwili wyboru produktu przez klienta. Obecnie coraz mniej ludzi sprawdza dane techniczne urządzenia czy skład produktu przed jego kupnem. Dlatego też już nie korzyści, jakie płyną z cech danego anonimowego produktu, nawet tych dobranych pod kątem klientów, ani atrybuty tych produktów czy ich użyteczność decydują o satysfakcji klienta, a zatem i wielkości sprzedaży. Ma na nie wpływ zupełnie inny czynnik, a mianowicie konstruktywistyczny a zatem wygląd produktu i wygląd firmy na rynku. Wzmożonemu ujednoliceniu i nasyceniu rynków krajów uprzemysłowionych towarzyszy wszakże ciągłe nasilanie działań konkurencyjnych. Rynek produktów i firm opanowała estetyka. Dzisiaj powszechnie dąży się do podkreślania przynależności do konkretnego stylu życia czy posiadania określonych systemów wartości. System aksjologiczny tak mocno złączony we wcześniejszych wiekach z etyką, dziś zależny jest przede wszystkim od estetyki. To styl życia, estetyzacja życia 5

6 determinuje działania i decyzje jednostek, rozstrzyga o ocenach, wydawanych sądach, mówi o tym, czym jest dobre życie, czym jest szczęście i co zapewnia to szczęście. Estetyka współczesna stała się sposobem rozumienia stosunków w świecie, myślenia o świecie, kształtowania wzajemnych relacji, odczuć, wrażliwości. Dzisiejszy nabywca dokonuje wyborów, przyjmując za główne kryterium to, czy dany produkt pasuje czy nie pasuje do prowadzonego przezeń stylu życia i czy wyraża w jakiś sposób fascynującą, nową ideę przeżycie, którego pragnęłoby się samemu doświadczyć 1 tak opisują współczesnego konsumenta autorzy Estetyki w marketingu, Bernd Schmitt i Alex Simonson. Przeżycie estetyczne Mieczysław Dąbrowski definiuje jako zapożyczenie się u świata sztuki, aby mieć wgląd w doświadczenie codzienności 2, w końcu od momentu przebudzenia do zaśnięcia pozostajemy pod wrażeniem tego, co widzimy, smakujemy, wąchamy i odczuwamy. Dodaje jednak, że estetyzacja jest wynikiem przejścia od paradygmatu pracy do paradygmatu konsumpcji z tego powodu rola sztuki w zetknięciu z konsumpcjonizmem i umasowieniem pozostaje wciąż problematyczna Mariaż sztuki i przemysłu rys historyczny Do umasowienia estetyki doszło na początku XX wieku, kiedy to prekursorzy wzornictwa przemysłowego przeciwstawili się poglądowi, że tylko towary luksusowe, niskoseryjne oraz rękodzieło zasługują na indywidualne zaprojektowanie przez artystów. Historia CI (corporate identity) oraz designu w rozumianym współcześnie znaczeniu według autorów publikacji Nie tylko logotyp rozpoczęła się w latach poprzedzających I wojnę światową w Niemczech za sprawą Petera Behrensa, przedstawiciela funkcjonalizmu, kierunku w architekturze, urbanistyce i sztuce użytkowej. Behrens był wówczas doradcą artystycznym wielkiego koncernu elektrotechnicznego AEG w Berlinie, dzięki niemu zakłady kompleksowo zmieniły swoje oblicze i zyskały jednorodny styl. Behrens jako jeden z pierwszych projektantów dostrzegł wagę nowoczesnego, przemyślanego i spójnego wizerunku poczynając od linii architektonicznej zakładów, poprzez firmową czcionkę i logo, a na wzornictwie produktu kończąc. Założył również z kilkoma osobami w Monachium Deutscher Werkbund organizację, która za główny cel postawiła sobie podnoszenie jakości produkcji i doskonalenie form przedmiotów 1 Bernd Schmitt, Alex Simonson, Estetyka w marketingu. Strategiczne zarządzanie markami, tożsamością i wizerunkiem firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s Mieczysław Dąbrowski, Komparatystyka dyskursu / Dyskurs komparatystyki, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2009, s

7 użytkowych. Idea pracy artystów na rzecz przemysłu stanowiła novum, świat sztuki uważał produkowanie dóbr za sferę niegodną zainteresowania 3. Deutscher Werkbund znajdowała się wówczas pod wpływem angielskiego Arts and Crafts Movement (Ruchu Sztuk i Rzemiosł), artystów, którzy koncentrowali się na ożywieniu i odnowie prostego i tradycyjnego rzemiosła, rękodzieła artystycznego, poprzez design i produkcję wartościowych, użytecznych i ładnych produktów, wobec dominacji produkcji masowej o złej jakości. Największy jednak wpływ na współczesny design miały szkoła Bauhaus z Weimaru, głosząca ideę połączenia w produkcie przemysłowym funkcjonalności z zasadą odpowiedniości materiału (jedność funkcji i formy na płaszczyźnie estetycznej i technologiczno-przemysłowej, estetyka stanowi według nich konsekwencję funkcji), oraz rosyjska awangarda lat 10. i 20. XX wieku (futuryzm, konstruktywizm i suprematyzm), kładąca nacisk na rolę wzornictwa jako elementu rozwoju socjalnego i politycznego. Kształt produktu i wizerunek firmy na rynku za sprawą tych szkół i ruchów przestały być efektem decyzji inżynierów, projektantów i właścicieli fabryk czy manufaktur, ale stały się kwestią w najwyższym stopniu społeczną, polityczną, wychowawczą, edukacyjną i etyczną 4. W ten sposób pojęcie doświadczenia estetycznego opuściło mury takich instytucji, jak muzea, galerie, sale koncertowe, teatry, powołanych do eksponowania piękna, i zadomowiło się w przestrzeni codzienności, konstruując całość środowiska i życia człowieka 5. Świat sztuki i artyzmu związał się nierozerwalnie z produkcją przemysłową. Nadeszła epoka etyki smaku (pojęcie Richarda Shustermana, autora Estetyki pragmatycznej) i estetyzacji jednostki Kultura a tożsamość firmy i klienta Budowa wizerunku marki, firmy czy produktu nie może z powyższych powodów nie uwzględniać dziś jednej z istotniejszych potrzeb konsumenta, tj. potrzeby doświadczeń, wrażeń natury estetycznej. Styl życia współczesnego człowieka związany jest z intensywnością, krótkotrwałością oraz z nieustanną zmianą. CI musi wychodzić naprzeciw tym aspektom współczesnej rzeczywistości, dlatego Schmitt i Simonson mówią 3 Na temat korzeni CI zob. rozdział I Ewolucja całościowej identyfikacji w: Anna M. Nikodemska-Wołowik, Tadeusz II P. Górski, Mirosław Wołowik, Nie tylko logotyp. Wyróżnienie i przynależność w biznesie, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz Gdański 2004, s Michael Fleischer, Corporate identity i public relations, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław 2003, s Na temat tego problemu zob. Mieczysław Dąbrowski, Komparatystyka dyskursu / Dyskurs komparatystyki, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2009, s (rozdział: Powszechna estetyzacja). 7

8 o marketingu przeżyć sensorycznych/zmysłowych. Ponieważ atrakcyjność produktu zależy wyłącznie od świata przeżyć, jaki ma reprezentować (skonstruowanego dla niego w charakterze wyznacznika), jego kupno będzie związane z faktem, czy ów świat przystaje do subkultury, z którą identyfikuje się kupujący. Towar czy dana usługa staje się elementem manifestowanej tożsamości klienta. Z drugiej strony reprezentując również producenta czy usługodawcę, współtworzy jego wizerunek, który odgrywa niebagatelną rolę w konstruowaniu jego pozycji na rynku. Tożsamość zarówno klienta, jak i producenta są nierozerwalnie związane z kulturą, w której uczestniczą. Produkty czy akcydensy kreujące wizerunek estetyczny pozwalają uczestnikom kultury odgraniczyć się od innych subkultur, z którymi nie chcą być utożsamiani. Zabiegów takich dokonywano oczywiście od stuleci, ale nie za pomocą towaru, lecz kreatywnie, używając znaków wymyślonych przez samych członków danej wspólnoty (np. heraldyka, emblematy, totemy, rytuały czy znaki plemienne). Wówczas osobowość nie była zadaniem. Dla większości ludzi ich miejsce było określone, a tożsamość wynikała z faktu urodzenia się w danej rodzinie i na danym terenie. Tak również kształtowała się tożsamość manufaktur i wszelkich zakładów rzemieślniczych (ich nazwy często były sygnowane nazwiskiem rodowym). Wszystko zmieniło się wraz ze wzrostem ruchliwości i migracjami ludności do miast w XIX wieku. Potęgowało się poczucie obcości i anonimowości, a także ulotności własnej osobowości, przy jednoczesnym poszukiwaniu aprobaty. Tożsamość stała się zatem zadaniem, tworem, który wymaga skonstruowania, zaprojektowania z różnorodnych kultur (subkultur), wśród których jednostka, a także dana organizacja czy firma, funkcjonuje. Współcześnie mnogość takich gotowych znaków kultury oferuje rynek pod postacią produktów przemysłowych. Zbigniew Bauman mówi o tożsamościach, które są zawieszone w przestrzeni naszej kultury niczym ubrania w sklepie na wieszakach, wystarczy sięgnąć i wybrać, czy będzie się eko czy emo. Wszystkie tożsamości wystawione na sprzedaż są przecież wyposażone w świadectwa publicznej aprobaty. Model albo został uznany oficjalnie przez ludzi o niewątpliwym autorytecie, albo legitymuje się popularnością wśród imponująco dużej liczby konsumentów 6. Ekonomia przejęła zdolność semantyzacji, nadawania znaczeń przypisany do tej pory kulturze: 6 Zob. Zbigniew Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, PWN, Warszawa 1995, rozdział 5: Wieloznaczność sprywatyzowana. 8

9 Nie mamy już do czynienia z własną ideologiczną kreacją znaków, lecz z wyborem spośród znaków oferowanych na rynku przez producentów, stanowiących element systemu semiotycznego kultury. ( ) Dochodzi więc do homogenizacji ekonomii i kultury ( ) system ekonomiczny przyjmuje znakowość, ze względów ekonomicznych zresztą. Okazało się bowiem, że nie tylko moda, potem sprzęty domowe, biżuteria, zegarki itp. są elementami kultury wyposażonymi w semantykę, lecz nasemantyzować można wszelkie produkty, w tym, ma się rozumieć, także usługi 7. Według autora powyższych słów, Michaela Fleischera produkt czy dana firma są nośnikiem funkcji znakowej siebie samych, przy czym istotny kulturowo i ekonomicznie nie jest ani produkt, ani firma, lecz jego semantyka, corporate image, identyfikacja wizualna, marka, zaprojektowana estetyka, czyli skonstruowana osobowość rynkowa. Skoro image jest elementem semantycznym kultury, który sami generujemy lub zostaje nam dany, można mniej lub bardziej efektywnie kształtować, kontrolować i generować przejawy czy manifestacje tego image u w określonym kontekście systemu kultury. Zajmuje się tym dział gospodarki zwany corporate identity. Warto w tym miejscu dodać, że kontekst kultury, rozumianej jako rezerwuar wykorzystywanych znaków przy tworzeniu tożsamości produktu czy firmy, stawia pod znakiem zapytania indywidualizm i autentyczność tych konstruktów. To kultura decyduje o tym, czy coś jest brzydkie, czy piękne, czy dobre, czy złe. Elementy wizualne są dopasowywane, wymieniane, konfrontowane, nie powstają w pustej przestrzeni, nie wzięły się z niczego, ale są tworzone w oparciu o konstrukcje dokonane dotychczas przy użyciu filtrów danej subkultury czy orientacji estetycznej. Na tak zarysowanym tle kontrola manifestacji image u wydaje się osiągalna Istota corporate identity Czym jest zatem corporate identity? Autorzy książki Nie tylko logotyp piszą o całym systemie CI (tłumaczonej przez nich jako całościowa identyfikacja ), który tworzy ogół symboli i zachowań wykreowanych przez przedsiębiorstwo w celu jednoznacznego rozpoznania na rynku, ułożony w logiczną i spójną całość. CI stanowi centralny instrument wyrażania i manifestowania strategii organizacji, jej komunikacji oraz komunikacji o niej, jej marketingu i sposobów zachowania wobec uczestników komunikacji to z kolei parafraza definicji Fleischera. Strategie CI mają na celu 7 Michael Fleischer, Corporate identity i public relations, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław 2003, s. 8. 9

10 skonstruowanie spójnego wizerunku organizacji, marki, produktu, miejsca sprzedaży, siedziby organizacji, który będzie radykalnie odróżniał od konkurencji, tworzył silną pozycję na rynku, podkreślał kierunek rozwoju. Należy dodać, że wizerunek firmy czy jej tożsamość tworzone są na podstawie spostrzeżeń, doświadczeń i odczuć, jakie powstają w wyniku poczynionych porównań z innymi firmami, zarówno w środowisku wewnętrznym, jak i zewnętrznym firmy 8. Posiadają cechy tożsamości istniejącej i postulowanej. Zadaniem CI jest w tym wypadku rozpoznawanie, kształtowanie, urzeczywistnianie, pośredniczenie i ciągła kontrola tożsamości organizacji w celu stworzenia jednolitego założonego systemu cech i właściwości firmy. Istotne są przy tym samorozumienie i samoświadomość organizacji w zakresie stawianych sobie celów, unikalnych cech dystynktywnych, możliwości, atutów, kompetencji i postrzegania przez innych. Identity związana jest zatem z autowizerunkiem. Obraz, wizerunek organizacji stanowi o jej osobowości i prezentuje jej osobowość. Należy przy tym pamiętać, że osobowość jest tworem historycznym, zmiennym w czasie, o określonej istotnej przeszłości, która pozostaje częścią współczesnej tożsamości. Tak problem osobowości organizacji na rynku ujmuje Fleischer: Komunikacja społeczna zależy dziś od tego, jaka osobowość, jaka możliwa do zrozumienia zamknięta postać stoi za jakimś obserwowalnym działaniem. Osobowość zaś ( ) to wszystko to, co umożliwia prognozę na temat tego, jak się ktoś w określonej sytuacji zachowa. Osobowość więc to charakterystyczny dla jednostki sposób dopasowania się do środowiska socjalnego, to zespół cech, które odróżniają jednostkę od innych jednostek, stanowiąc jej jednorazową strukturę. By zagwarantować rozpoznawalność, cechy osobowości muszą być stałe i muszą wykazywać przewidywalne prawdopodobieństwo występowania w ramach zachowań 9. Osobowość firmy można porównać do zbioru cech ludzkich, które kojarzą się z daną firmą. Projektując CI, należy zatem brać pod uwagę: dane demograficzne wiek, płeć, status społeczny i rasę; styl życia wykonywane czynności, zainteresowania, opinie; cechy osobowości ekstrawertyzm, skłonności i niezawodność Więcej o wizerunku firmy i jego kształtowaniu patrz: Józef Szocki, Wizerunek firmy w mediach, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań Wrocław 2008, s Michael Fleischer, Corporate identity i public relations, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław 2003, s Bernd Schmitt, Alex Simonson, Estetyka w marketingu. Strategiczne zarządzanie markami, tożsamością i wizerunkiem firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s

11 Według Nikodemskiej-Wołowik, Górskiego i Wołowika system CI tworzą trzy podstawowe podsystemy: wizualny (corporate design), zachowań (behaviour) i komunikacji (communication). Fleischer do programu CI dodaje jeszcze jeden element: public relations. Głównym narzędziem, za pomocą którego można wyeksplikować wizerunek firmy jest przede wszystkim estetyka, gdyż zarządzanie tożsamością dotyczy głównie komponentów wizualnych i innych składników stanowiących bodźce o charakterze sensorycznym. Zatem jedynym medium transponowania wizerunku pozostaje grafika i design. Ponieważ tylko corporate design jest przedmiotem tej pracy, zostanie omówiony w następnym podrozdziale z pominięciem pozostałych elementów CI Elementy corporate design CD corporate design to swoisty styl, który wyróżnia się przeważnie spójnymi elementami, spójną formą oraz ekspresją. Jego zadanie jest jasne: wywołać intelektualne i emocjonalne skojarzenia, różnicować między sobą produkty i usługi, pomóc klientom w ich kategoryzacji, w dokonaniu podziałów w całym asortymencie wyrobów. Jednym z podstawowych celów zarządzania tożsamością przez estetykę jest doprowadzenie do tego, aby organizacja i jej marka były kojarzone z właściwym dla niej stylem 11. Heinrich Wölfflin, krytyk sztuki, na przełomie XIX i XX wieku dokonał rozróżnienia na dwa podstawowe style estetyczne, nacechowane względem siebie opozycyjnie, co miało stanowić główną kategorię służącą do interpretacji struktury różnych form artystycznych, zarówno dzieł sztuki, jak i wszystkiego, co nosiło znamiona artyzmu. Wyróżnił styl klasycystyczny i barokowy. Klasycyzm od baroku odróżnia: linearność kontra obrazowość; zamknięte skończone formy kontra formy otwarte; głębia kontra powierzchowność; jednolitość kontra różnorodność; przejrzystość formy kontra niejasność formy. Schmitt i Simonson postulują wykorzystanie tej binarnej klasyfikacji w dziedzinie marketingu i CI. Za pomocą pięciu par charakterystycznych opozycji można dokonać bowiem dwubiegunowego prostego zabiegu, który pozwoli przyporządkować dany element CI do jednego ze stylów. W ten sposób zestawi się ze sobą odmienne składniki i określi ich spójność. 11 Bernd Schmitt, Alex Simonson, Estetyka w marketingu. Strategiczne zarządzanie markami, tożsamością i wizerunkiem firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s

12 Autorzy Estetyki w marketingu, modyfikując klasyfikację Wölfflina, wyodrębniają cztery najważniejsze cechy stylu: złożoność minimalizm kontra ornamentalizm; sposób przedstawienia realizm kontra abstrakcja; postrzegana kinetyka dynamizm kontra statyczność; moc krzykliwość, siła kontra delikatność, słabość. Styl zależny jest od poszczególnych kształtujących go elementów, które decydują o przypisaniu mu jednej z powyższych cech. Wyróżnia się pięć podstawowych grup elementów, według których można go analizować. Grupy te odpowiadają wszystkim rodzajom bodźców sensorycznych, możemy zatem mówić o elementach wizualnych (wzrokowych) stylu kolor, kształt, linia, wzór, rodzaj pisma, raster; audialnych (słuchowych) np.: głośność, wysokość i rytm; dotykowych materiał, faktura; smakowych i zapachowych. Wybrane elementy składające się na koherentny styl produktu czy organizacji (decydujące o cechach tego stylu) tworzą stronę wizualną atrybutów tożsamości firmy, objętych strategią estetyczną. Strategiom CD podlegają: logo, krój pisma, typograficzna forma sloganu, reguły stylistyczne znaków ikonicznych (fotografii, obrazów, ilustracji), opakowania, produkty, oświetlenie, budowle, tereny, plakaty, punkty sprzedaży, środki transportu, sztukateria, faktura sprzedawanych materiałów, elementy instalacji, stroje, artykuły piśmienne, wizytówki firmowe, materiały promocyjne i reklamowe, tło muzyczne, zapachy, wystrój wnętrz, architektura i szyldy, strony WWW. W następnym rozdziale zostanie szczegółowo opisany projekt graficzny wizytówek, papieru i koperty firmowej, a także strony internetowej wykreowanej na potrzeby niniejszej rozprawy firmy graficznej. 12

13 2. PROJEKTY GRAFICZNE WYBRANYCH ATRYBUTÓW FIRMY Projektowanie logo i materiałów firmowych dla nowego przedsiębiorstwa stwarza optymalne warunki do kontrolowanego budowania systemu CI. Firma taka nie jest obciążona bowiem wizerunkami z przeszłości, dzięki nowemu stylowi może zyskać przewagę konkurencyjną poprzez zaprezentowanie nowych celów i filozofii działania 12. Kreska i Kropka to fikcyjna nazwa stworzona na potrzeby niniejszej pracy, według zasad Schmitta i Simonsona: krótka, prosta, łatwa do zapamiętania, wymówienia i zapisania, dopasowana brzmieniowo i symetryczna. Tematycznie nawiązuje do działalności firmy tj. projektowania graficznego, wskazuje odbiorcy, czym zajmuje się opisywany obiekt, mówi również wiele o stylu pracy firmy. Nazwa kojarzy się z prostotą, ponieważ odwołuje się do podstawy projektowania, jest przy tym zabawna i nieprzesadzona, wskazuje na umiejętność gry z konwencjami. Współcześnie takie zabiegi wydają się atrakcyjne, wystarczy wskazać na popularność łódzkiej grupy grafików: Fajne Chłopaki ( Zakłady Przetwórstwa Graficznego i Internetowego ). Z nowym wizerunkiem mają się kojarzyć następujące określenia: kreatywna, estetyczna, niezrywająca z tradycją, ale nowoczesna, odwołująca się do grafiki artystycznej, rysunku, twórcza na etapie pomysłu i solidna na etapie wykonania, wykorzystująca świadomie możliwości graficzne programów komputerowych bez zbędnych upiększeń i unowocześnień, nieulegająca modom w projektowaniu użytkowym, nienastawiona na powierzchowny efekt, ceniąca raczej prostotę niż przepych. Powyższe cechy stanowią wytyczne prac projektowych nad logo i materiałami firmowymi Kropki i Kreski Księga znaku Najważniejszym etapem budowy CI jest zaprojektowanie księgi znaku, zwana jest ona również księgą tożsamości firmy, podręcznikiem standardów wizualnych oraz corporate design manual. Pełna księga CI zawierać powinna wszystkie elementy technik kontaktu wizualnego (a czasem także pozawizualnego) między instytucją a otoczeniem, włącznie ze sposobem powitania i obsługi klienta, wyglądem pomieszczeń, opisem 12 Zob. Anna M. Nikodemska-Wołowik, Tadeusz II P. Górski, Mirosław Wołowik, Nie tylko logotyp. Wyróżnienie i przynależność w biznesie, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz Gdański 2004, s

14 charakteru wyjazdów służbowych. Celem niniejszej pracy jest sporządzenie podstawowej księgi znaku. Zawrzeć należy w niej budowę logo, parametryzację znaku, dopuszczalne sposoby pomniejszania i powiększania znaku na różnych mediach i tłach, pole ochronne, czyli obszar, na którym nie można eksponować żadnych innych elementów, by znak nie stracił swoich walorów wizualnych, a także zasady pozycjonowania logo w innych projektach. Niekiedy ważne jest też umieszczenie przykładów niedopuszczalnych form stosowania znaku Logo Głównym celem opracowania graficznego wizerunku Kropki i Kreski jest stworzenie wyróżniającego ją logo, które będzie oddziaływało jako sygnał, informowało i zapadało w pamięć, a także posiadało unikalną wartość estetyczną. Logo, inaczej znak firmowy, może być zbudowane z nazwy (marki słownej), a dokładniej z graficznej interpretacji brzmienia nazwy, zapisu tejże nazwy określonym krojem liter, albo z symbolu (zwanego też godłem u Górskiego i Wołowik lub marką obrazową u Fleischera), stanowiącego element wizualny, część ikonograficzną znaku, albo z obu tych elementów jednocześnie. Zarówno pismo, jak i kolor towarzyszący logo i materiałom firmowym są wyrazem samoświadomości organizacji i mówią o jej charakterze. Rozpoznawalność organizacji buduje również tzw. raster, czyli układ poszczególnych elementów logo, tekstów obrazów tworzący określony unikalny wzorzec porządku. Rys Forma podstawowa pionowa logo firmy Kropka i Kreska 14

15 Logo firmy Kropka i Kreska (rys. 2.1.) zbudowane zostało z dwóch elementów: oba stanowią graficzną interpretację brzmienia nazwy, z tą różnicą, że górny element to tekst będący jednocześnie obrazem. Zgodnie z postulowanymi cechami tworzonego wizerunku firmy każdy z elementów logo wskazuje na inną cechę osobowości firmy: górna część mówi o kreatywności i nawiązaniu do tradycji (rysunku i grafiki artystycznej odwrócenie napisu, choć zaburza czytelność, z dużej odległości sprawia wrażenie, że patrzymy na rysunek geometrycznych form), dolna zaś poprzez pismo szeryfowe, długie, wąskie wersaliki i zwarty układ znaków daje poczucie elegancji, uporządkowanego stylu. Dolna typografia zawiera również określenie przedmiotu działalności firmy. Logo ma postać prostokąta, czyli formę kanciastą, która według Schmitta i Simonsona ewokuje wrażenia dynamizmu, męskości i praktycyzmu. Wydłużone formy poszerzają pole widzenia, dostarczając nowych walorów estetycznych. Kształty duże i wysokie odbierane są jako silne, mocne i skuteczne to dodatkowy walor logo, istotny dla nowej firmy na rynku. Znaczenie, jakie przypisywane jest rozmiarowi w dużym stopniu zależy od norm kulturowych i regionalnych. Na Zachodzie mały rozmiar jedynie wyjątkowo spotyka się z przychylnością. Według Anny Benicewicz-Miazgi kompozycja elementów logo powinna decydować o równowadze pomiędzy nimi. W przypadku logo Kropki i Kreski możemy mówić o dynamicznej kompozycji, symetrycznej i asymetrycznej zarazem, z elementami kontrastującymi ze sobą (górna i dolna część znaku); scalonej (elementy ułożone są blisko siebie) i zamkniętej (w kształcie prostokąta) 13. Logo posiada również wersję poziomą (rys. 2.2.), w której element dolny pozostawiono bez zmian, zaś górny obrazowy po odwróceniu o 90 stopni w prawo został umieszczony po prawej stronie typografii. Rys Forma pozioma logo firmy Kropka i Kreska 13 Anna Benicewicz-Miazga, Grafika w biznesie. Logotypy. Wizytówki. Papier firmowy, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005, s. 81. Zob. również: Anna Kmita, Identyfikacja firmy system komunikatów wizualnych, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2006, s

16 Znak firmowy w całości zaprojektowano w programie Adobe Illustrator. Element obrazowy logo zbudowany jest z kształtów wektorowych, stanowiących kontury światła, przestrzeni wolnej, ograniczonej konturami litery (rys. 2.3.). Ścieżki wektorowe zostały obrysowane pędzlem artystycznym z rodzaju: kreda/węgiel, o nazwie: Chalk-Scribble. Rys Budowa wektorowa elementu obrazowego logo Drugi element logo: KROPKA I KRESKA PROJEKTY GRAFICZNE złożono fontem: SimSun-ExtB Regular: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ abcdefghijklmnoprstuwxyz Odległości między literami w poszczególnych wyrazach zostały odpowiednio wyregulowane, w taki sposób, by wyrazy razem utworzyły kwadrat. Jeden element od drugiego w obu wersjach pionowej i poziomej odsunięty jest o wysokość litery K (elementu typograficznego). K stanowi również moduł wyznaczający pole ochronne znaku firmowego Kropki i Kreski według ilustracji 2.4. W szczególnych wypadkach dozwolone jest użycie tylko jednego z elementów logo, z tą różnicą, że wówczas pole ochronne elementu typograficznego (KROPKA I KRESKA PROJEKTY GRAFICZNE) równe powinno być ze wszystkich czterech stron wysokości litery K (pole ochronne elementu obrazowego pozostaje bez zmian). 16

17 Rys Obszary ochronne pionowego i poziomego znaku firmowego 2.3. Kolor i wzór Kolejnym istotnym elementem po kształcie, linii i rodzaju pisma jest kolor firmowy. Kolor może wzmocnić wizerunek firmy ze względu na to, że powoduje reakcje afektywne, kognitywne oraz behawioralne, niesie znaczenie symboliczne i psychofizjologiczne. Ponieważ logo posiada elementy stylu świadczące o agresywności, władzy i dynamice, kolor został dobrany tak, by wprowadzał spokojniejsze emocje, nie jest więc nasycony, nie stanowi też pochodnej czerwieni, pomarańczy czy żółci, uchodzących za energetyczne i ekstrawertyczne, ale zawiera w sobie połączenie zieleni i niebieskiego barw uspokajających, kojących i relaksujących (rys. 2.5.). Oto jego parametry: 17

18 PANTONE 3258PC CMYK: 59; 0; 33; 0 RGB: 139; 192; 181 Hex: #8bc0b5 Rys Kolorystyka logo i tła Według tabel psychofizjologicznego oddziaływania barw, zamieszczonych w publikacji pt. Identyfikacja firmy 14, niebieski to kolor nierzucający się w oczy, sprawiający wrażenie świeżości, lekkości, orzeźwienia, kojarzony jest z mądrością, nauką, filozofią i lojalnością w symbolice religijnej. W designie zaś oznacza współpracę, komunikację, nowe technologie i postęp. Z kolei barwa zielona odbierana jest jako symbol równowagi, odrodzenia i młodości, przywołuje na myśl uczucia cierpliwości i wolności, wzbudza zaufanie. Turkusowy ponadto konotuje świeżość. Towarzyszą mu biel i czerń, które choć symbolicznie są odzwierciedleniami dobra i zła, jasności i śmierci, szczęścia i tajemniczości, to uznawane są powszechnie za kolory prestiżowe. W designie czerń stanowi neutralne tło, kontrastujące i zmniejszające objętość, jest wyrazem tradycji i elegancji, zarówno klasyki, jak i nowoczesności, władzy, respektu i powagi. Obok logo na materiałach firmowych zostanie umieszczony wzór zaprojektowany specjalnie dla Kropki i Kreski, stanowiący symetryczny układ powstały ze zwielokrotnienia litery k (rys. 2.6.). Ten charakterystyczny element stylu opisywanej firmy graficznej ma wzmocnić jej wizerunek i rozpoznawalność, poprzez bezpośrednie przywołanie pierwszych liter nazwy. Wzór składa się z krzywych stanowiących powielony 14 Anna Kmita, Identyfikacja firmy system komunikatów wizualnych, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2006, s. 39 i

19 obrys k powszechnego fontu: Times New Roman, który podobnie jak kropka i kreska, choć jest elementem podstawowym i wielokrotnie eksploatowanym w typografii komputerowej, może stanowić bazę wyjściową dla wielu nowych projektów graficznych. Rys Wzór towarzyszący logo na materiałach firmowych 2.4. Niedozwolone wariacje logo i minimalne jego wielkości Budowa logo jest integralną częścią CI. Jego modyfikacje mogą wpłynąć negatywnie na odbiór wizerunku firmy, z tego powodu są one niedopuszczalne. Obowiązuje w tej materii kilka zasad. Nie można zmieniać ułożenia elementów znaku względem siebie oraz skalować logo bez zachowania ustalonych proporcji. Znak firmy Kropka i Kreska występuje tylko w trzech wariantach kolorystycznych, zatem inne kolory logo są niedozwolone. Niemniej jednak logo może pojawić się na innych podłożach niż trzy kolory bazowe. Należy jednak pamiętać, że logo turkusowe można umieszczać tylko na tle białym i czarnym, logo czarne zaś należy komponować z jasnymi barwami, a białe z ciemnymi, niedopuszczalne jest użycie jako tła dla znaku jakiegokolwiek wzoru. Powyższe zasady ilustruje rysunek 2.7. Logo w kolorze czarnym zachowuje w druku czytelność do 5 mm włącznie (szerokość logo pionowego i wysokość poziomego), zaś w kolorach białym i turkusowym do 7 mm. Poniżej tych wartości, jeśli zajdzie taka potrzeba, można użyć zastępczej wersji logo, którą stanowią wypełnione kształty wektorowe elementu obrazowego, bez obrysu (rys. 2.8.). 19

20 Rys Niedopuszczalne formy znaku, zmiany koloru oraz nieodpowiednie tło Rys Minimalne wielkości logo, skala 1:1 20

21 2.5. Podstawowy pakiet firmowy Wizytówki, koperty oraz papiery firmowe są jednym z głównych narzędzi public relations. O ich wizualnym kształcie, oprócz postulowanej osobowości firmy i podległej jej estetyki decyduje odbiorca, czyli adresat komunikacji. Główną zasadą jednak przy projektowaniu akcydensów jest ich jasny przekaz informacyjny. Poza funkcją informacyjną pełnią również rolę reklamową, ponieważ detale i elementy uzupełniające budują wizerunek i dają świadectwo o nadawcy 15. Dla Kropki i Kreski zostały zaprojektowane trzy wizytówki, w zależności od klientów, których firma będzie chciała pozyskać ich wygląd przedstawiają ilustracje 2.9.; i Wizytówki mają format: 90 x 55 mm. Rys Pierwsza wizytówka firmowa, skala 1:1 15 Zob. Anna Benicewicz-Miazga, Grafika w biznesie. Logotypy. Wizytówki. Papier firmowy, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005, s

22 Rys Druga wizytówka firmowa, skala 1:1 Wszystkie wizytówki zbudowane zostały w oparciu o te same zasady: użyto w nich trzech kolorów firmy białego, czarnego i turkusu; na awersie wizytówek widnieje logo (na wszystkich w tym samym rozmiarze) oraz wzór firmowy w różnym układzie kolorystycznym (bez skalowania), logo zostało zamknięte w prostokącie i wyraźnie oddziela się od wzoru. Rewers zgodnie z przyjętą zasadą CI podkreśla dychotomiczne oblicze firmy jeśli z jednej strony wizytówka sprawia wrażenie elegancji i spokoju, z drugiej powinna odzwierciedlać dynamizm i zdecydowanie; jeśli jedna strona jest bardziej tradycyjna, druga powinna ukazywać nowoczesne oblicze firmy. Na rewersie oprócz elementów graficznych umieszczony został tekst informujący o przedmiocie działalności oraz dane adresowe, telefon, i strona WWW. Ponieważ jednym z elementów stylu charakterystycznego dla danej firmy jest raster, czyli wzorzec porządku, unikalny układ graficzny elementów, a Kropka i Kreska taki posiada, został on zastosowany dla elementu tekstowego na wizytówce. Informacje złożono tym samym krojem pisma, co typografię w logo, czyli SimSun-ExtB Regular, utrzymując jednocześnie 22

23 blokowy układ elementów. Tekst zatem zamknięto w formie prostokąta o rozmiarach logo. By uzyskać taki efekt zastosowano różne wielkości kroju pisma i odległości między literami w poszczególnych wyrazach. Rys Trzecia wizytówka firmowa, skala 1:1 Zaczynając od końca, trzecią wizytówkę (rys ) nazwać można męską, ponieważ utrzymana jest w ciemnych barwach (czarny rewers i czarny, mocny wzór na awersie), charakteryzuje się surowością jest uboga w dodatkowe ornamenty graficzne na rewersie, obie strony wizualizują siłę, powagę i praktycyzm poprzez swą kanciastość i zamknięcie w jednym, zwartym prostokątnym bloku. Awers jest bardziej tradycyjny, klasyczny (przewaga bieli nad czarnym ornamentem, centralny układ logo), a rewers zgodnie z przyjętą nadrzędną zasadą stylu nowocześniejszy ze względu na niepowszechne połączenie czerni z turkusem. Wizytówka ta przeznaczona jest zatem dla bardziej tradycyjnego klienta, ceniącego prestiż i siłę, o męskim guście. Druga wizytówka (rys ) w przeciwieństwie do trzeciej w odbiorze jest żeńska, ze względu na swe cechy tradycyjnie przyporządkowywane tej płci. Przeważa w niej delikatny i relaksujący turkus, czarny tekst na białym tle (i jego dwułamowy układ) jest powszechniejszy, nie rzuca się zatem w oczy, w połączeniu z biało-turkusowym ornamentem całość ma sprawiać wrażenie klasy i świeżej elegancji. 23

24 Pierwsza wizytówka (rys. 2.9.) po części łączy cechy dwóch poprzednich (zob. rys ) elegancji i siły, z tą różnicą, że turkusowa apla i rozbicie bloku tekstu na trzy części przywołują dodatkowo na myśl nowoczesne minimalistyczne rozwiązania graficzne, kojarzyć ma się z młodością i technologią, w połączeniu ze zmniejszającą przestrzeń czernią sprawiać ma wrażenie gustowności i kameralności. Turkusowy pełni w tych projektach rolę sygnału, kodu16, ponieważ wskazuje na nową jakość, oznajmia o zmianie i gotowości do nowoczesnych rozwiązań. Rys Wizytówki firmy Kropka i Kreska, skala 1:1,5 16 Tak o funkcji koloru mówi Jan Bokiewicz, zob. Elżbieta Dzikowska, Artyści mówią. Wywiady z mistrzami grafiki, Resikon Press, Izabelin Warszawa 2011, s

GRUPA EXPERTUS KSIĘGA ZNAKU EXPERTUS

GRUPA EXPERTUS KSIĘGA ZNAKU EXPERTUS GRUPA EXPERTUS Firma od 1999 roku specjalizuje się w windykacji i zarządzaniu wierzytelnościami, jednocześnie świadcząc usługi prawne. Wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalna obsługa pozwala zapewnić

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej Podręcznik Identyfikacji Wizualnej 1. ZESTAWIENIE ZNAKÓW 1 Znak RDC występuje w wersji pełnej z dopiskiem: Polskie Radio. Podstawowa wersja znaku składa się z symbolu graficznego RDC. Znak jako podstawowy

Bardziej szczegółowo

Księga identyfikacji wizualnej Baltic Wood

Księga identyfikacji wizualnej Baltic Wood Księga identyfikacji wizualnej Baltic Wood 1 Spis treści 1. Identyfikacja wizualna Baltic Wood 2. Logotyp Baltic Wood 3. Budowa logotypu Baltic Wood 4. Kolorystyka logotypu Baltic Wood 5. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 3 2. Logo 2.1 Znaczenie. 1. Wstęp. 4 2.2 Budowa. 5 2.3 Kolorystyka. 6 2.4 Obszar ochronny. 7 2.5 Wersja monochromatyczna

Spis treści. 3 2. Logo 2.1 Znaczenie. 1. Wstęp. 4 2.2 Budowa. 5 2.3 Kolorystyka. 6 2.4 Obszar ochronny. 7 2.5 Wersja monochromatyczna Księga znaku Spis treści 1. Wstęp 3 2. Logo 2.1 Znaczenie 4 2.2 Budowa 5 2.3 Kolorystyka 6 2.4 Obszar ochronny 7 2.5 Wersja monochromatyczna 8 2.6 Wersja achromatyczna 9 2.7 Warianty 10 2.8 Minimalna wielkość

Bardziej szczegółowo

Projektowanie graficzne. Księga identyfikacji wizualnej CI

Projektowanie graficzne. Księga identyfikacji wizualnej CI Projektowanie graficzne Księga identyfikacji wizualnej CI Identyfikacja wizualna CI corporate identity Wizerunek jest jednym z najważniejszych elementów składających się na tożsamość każdej firmy. Profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA KSIĘGA ZNAKU EXPERTUS

KANCELARIA PRAWNA KSIĘGA ZNAKU EXPERTUS KANCELARIA PRAWNA Kancelaria Prawna Expertus Widerak & Wspólnicy powstała w wyniku połączenia Działu Prawnego Spółki Expertus oraz Kancelarii Adwokackiej prowadzonej przez adwokata Radosława Wideraka.

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej. opracowany dla ZOO Wrocław sp. z o.o.

System Identyfikacji Wizualnej. opracowany dla ZOO Wrocław sp. z o.o. System Identyfikacji Wizualnej opracowany dla ZOO Wrocław sp. z o.o. 2 System Identyfikacji Wizualnej Spis treści Spis treści 1. Znak firmowy 1.1 Podstawowa forma znaku 1.2 Dopuszczalne formy znaku 1.3

Bardziej szczegółowo

Brand Manual Partner Bank BPH Spis treści

Brand Manual Partner Bank BPH Spis treści Brand Manual Partner Bank BPH Spis treści 1.00 Logo Partner Bank BPH 1.01 Logo podstawowe 1.02 Logo w skali szarości 1.03 Logo w kontrze 1.04 Pole ochronne 1.05 Pole ochronne w przypadku użycia znaku na

Bardziej szczegółowo

nuevo cms księga identyfikacji wizualnej

nuevo cms księga identyfikacji wizualnej nuevo cms księga identyfikacji wizualnej 01 wprowadzenie Księga znaku firmowego jest nie tylko prezentacją poszczególnych elementów systemu identyfikacji wizualnej, lecz także zbiorem wskazówek, jak należy

Bardziej szczegółowo

Leonardo da Vinci KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Leonardo da Vinci KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Leonardo da Vinci KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 1. } logotyp, kolorystyka i typografia } 4 1.1. } logotyp Logotyp jest najważniejszym elementem identyfikacji wizualnej programu Leonardo da Vinci, dlatego

Bardziej szczegółowo

LOGO BUDOWA LOGO. Znak składa się z dwóch części - sygentu zbudowanego z trzech wielkoątów oraz logotypu - typograficznego zapisu nazwy firmy CDA.

LOGO BUDOWA LOGO. Znak składa się z dwóch części - sygentu zbudowanego z trzech wielkoątów oraz logotypu - typograficznego zapisu nazwy firmy CDA. LOGO FIRMOWE LOGO Logo jest głównym elementem identyfikacji wizualnej firmy. Dzięki oryginalnej formie i odpowiedniej kolorystyce jest ono łatwo rozpoznawane i zapamiętywane. BUDOWA LOGO Znak składa się

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom 1 LOGOTYP 1.01 forma podstawowa Logotyp Marki Radom to podstawowa forma identyfikacji wizualnej, budująca wraz z kanałem komunikacji wspomagającej (działania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA TOŻSAMOŚCI. dla. Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego. oraz

KSIĘGA TOŻSAMOŚCI. dla. Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego. oraz KSIĘGA TOŻSAMOŚCI dla Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści Standaryzacja nazewnictwa...4

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia kanclerza nr 6 z dnia 8 maja 2013 r. KSIĘGA ZNAKU SGH

Załącznik do zarządzenia kanclerza nr 6 z dnia 8 maja 2013 r. KSIĘGA ZNAKU SGH Załącznik do zarządzenia kanclerza nr 6 z dnia 8 maja 2013 r. KSIĘGA ZNAKU SGH Spis treści 1. Godło i logo opis. 2. Godło i logo konstrukcja. 3. Logo pole ochronne. 4. Logotyp i jego warianty. 5. Logotyp

Bardziej szczegółowo

Księga Logotypu Marki Radom

Księga Logotypu Marki Radom Księga Logotypu Marki Radom spis treści 1. LOGOTYP 1.01 forma podstawowa 1.02 znak graficzny 1.03 forma podstawowa z hasłem 1.04 forma podstawowa z hasłem w języku angielskim i rosyjskim 1.05 formy uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Standaryzacja Logo i Brand Design

Standaryzacja Logo i Brand Design Standaryzacja Logo i Brand Design Spis treści 3 Zasady Logo 5 1. Semantyka 6 2. Wariant logo 8 3. Warianty kolorystyczne 11 3.1 Wersja podstawowa i rozszerzona 12 3.2 Wersja produktowa (History) 13 3.3

Bardziej szczegółowo

AMT Holding sp. z o.o. System identyfikacji Wizualnej - podstawowa księga znaku

AMT Holding sp. z o.o. System identyfikacji Wizualnej - podstawowa księga znaku AMT Holding sp. z o.o. System identyfikacji Wizualnej - podstawowa księga znaku Spis treści System Identyfikacji Wizualnej jest podstawowym elementem kształtującym wizerunek, ułatwia rozpoznawanie firmy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2.1 Paleta kolorów 2.2 Typografia

Spis treści. 2.1 Paleta kolorów 2.2 Typografia KSIĘGA ZNAKU PORTA Czerwiec 2013 Spis treści 1.1 Znak podstawowy wstęp 1.2 Znak podstawowy pole ochronne 1.3 Znak podstawowy konstrukcja znaku 1.4 Znak podstawowy wersja achromatyczna, monochromatyczna,

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu Emapa Księga Znaku

mapy cyfrowe dla biznesu Emapa Księga Znaku Księga znaku Emapa Księga Znaku Niniejsza księga znaku określa zasady użytkowania i prezentowania logo Spółki Emapa. Została stworzona, aby pomóc Partnerom i Klientom Spółki Emapa zrozumieć, jak używać

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej Księga znaku

System Identyfikacji Wizualnej Księga znaku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego. Projekt pn. Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

księga znaku fundacja równe szanse

księga znaku fundacja równe szanse księga znaku fundacja równe szanse spis treści: znak marki 3 sygnet - konstrukcja 4 logo - wersja podstawowa 5 logo - wymiarowanie 6 logo - skalowanie 7 kolorystyka - wersja pełnokolorowa 8 wersja monochromatyczna

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

Identyfikacja wizualna Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego Identyfikacja wizualna Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego Przygotowano na zlecenie miasta Białystok na podstawie umowy z dnia 29.07.2011 Autor: Tomasz Miazga Część A. Księga znaku BPN-T A. Księga

Bardziej szczegółowo

Ochrona znaku przykłady błędnego używania znaku błędna kolorystyka minimalny rozmiar loga

Ochrona znaku przykłady błędnego używania znaku błędna kolorystyka minimalny rozmiar loga Spis tresci 1.0 Znak znak podstawowy budowa znaku konstrukcja symbolu pole ochronne loga Warianty kolorystyczne logo w pełnych kolorach logo monochromatyczne logo na czarnym tle Typografia wykorzystane

Bardziej szczegółowo

księga identyfikacji wizualnej

księga identyfikacji wizualnej księga identyfikacji wizualnej LGD Żuławy i Mierzeja. Księga identyfikacji wizualnej A. Elementy bazowe znaku A.1 Znak firmowy: A.1.1 Wprowadzenie............................................. 3 A.1.2 Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU

PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU PODSTAWOWA WERSJA ZNAKU Logotyp jest głównym elementem tożsamości wizualnej firmy Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o.. Logo zbudowane jest z sygnetu oraz

Bardziej szczegółowo

1.2 Logo Sonel podstawowe załoŝenia

1.2 Logo Sonel podstawowe załoŝenia 1.2 Logo Sonel podstawowe załoŝenia Logo czyli graficzna forma przedstawienia symbolu i nazwy firmy. Terminu logo uŝywamy dla całego znaku, składającego się z sygnetu (symbolu graficznego) i logotypu (tekstowego

Bardziej szczegółowo

Księga znaku Słupsk 2015

Księga znaku Słupsk 2015 Księga znaku Słupsk 2015 wstęp Zmieniające się otoczenie i zachowania ludzi, postęp nowych technologii oraz nowe siły rynkowe powodują, że wszystkie organizacje muszą nieustannie ewoluować. Słupsk również

Bardziej szczegółowo

Logo wersja podstawowa logotyp i godło

Logo wersja podstawowa logotyp i godło Logo wersja podstawowa logotyp i godło Logo PARP Logo zawierające godło i akronim (skrót PARP) jest stosowane w większości sytuacji. W szczególności we wszystkich dokumentach obcojęzycznych. Logo zawierające

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ CORPORATE IDENTITY MANUAL

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ CORPORATE IDENTITY MANUAL KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ CORPORATE IDENTITY MANUAL Księga znaku firmowego jest nie tylko prezentacją poszczególnych elementów systemu identyfikacji wizualnej, lecz także zbiorem wskazówek, jak należy

Bardziej szczegółowo

LOGO UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO KSIĄŻKA TOŻSAMOŚCI ZNAKU

LOGO UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO KSIĄŻKA TOŻSAMOŚCI ZNAKU Załącznik do Zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 3 września 2009 w sprawie wprowadzenia książki tożsamości znaku Uniwersytetu Zielonogórskiego LOGO UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Opis koncepcji kreatywnej 2. Logotyp

SPIS TREŚCI. 1. Opis koncepcji kreatywnej 2. Logotyp Brandbook 2010 SPIS TREŚCI 1. Opis koncepcji kreatywnej 2. Logotyp logotyp strefa ochronna wersje kolorystyczne kolorystyka użycie logotypu kolor tła minimalne rozmiary siatka modułowa nieprawidłowe użycie

Bardziej szczegółowo

wersja podstawowa Wersja podstawowa logo składa się z:

wersja podstawowa Wersja podstawowa logo składa się z: KSIĘGA ZNAKU symbolika Logo symbolicznie i kompozycyjnie oddaje ducha uczelni, nawiązując do technicznych, innowacyjnych rozwiązań, jak i do szerzej rozumianej tradycji, czy to w sferze bezpośrednich,

Bardziej szczegółowo

spis treści wtęp 3 logotyp konstrukcja 4 logotyp wersja podstawowa 5 logotyp wersje uzupełniające 6 obszar ochronny 7 kolorystyka 8

spis treści wtęp 3 logotyp konstrukcja 4 logotyp wersja podstawowa 5 logotyp wersje uzupełniające 6 obszar ochronny 7 kolorystyka 8 spis treści wtęp 3 logotyp konstrukcja 4 logotyp wersja podstawowa 5 logotyp wersje uzupełniające 6 obszar ochronny 7 kolorystyka 8 logotyp w negatywie 9 wielkości minimalne 10 nieprawidłowe zastosowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPIS TREŚCI. IDENTYFIKACJA MARKI DRUKI AKCYDENSOWE 1.00 Logo. 1.01 Logo. Forma podstawowa i opis. 1.02 Logo. Forma podstawowa na siatce. 1.03 Logo. Kolorystyka podstawowa

Bardziej szczegółowo

01. BUDOWA ZNAKU I ROZMIAR MINIMALNY ZNAK LOGOTYP SYGNET. 4 mm / 60px. System identyfikacji wizualnej / Księga znaku

01. BUDOWA ZNAKU I ROZMIAR MINIMALNY ZNAK LOGOTYP SYGNET. 4 mm / 60px. System identyfikacji wizualnej / Księga znaku System identyfikacji identyfikacji wizualnej / Księga znaku wizualnej / Księga znaku 01. BUDOWA ZNAKU I ROZMIAR MINIMALNY ZNAK Znak BPX składa się z sygnetu i części typograficznej - akronimu BPX. Występuje

Bardziej szczegółowo

Księga. 7house biuro nieruchomości

Księga. 7house biuro nieruchomości Księga znaku 7house biuro nieruchomości LOGO wersja podstawowa Logo 7house przyświeca wartościom jakimi kieruje się firma. Starannie dobrane środki wyrazu, typografia i kolorystyka reprezentują biuro nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKA KAMPANIA ROWEROWA system identyfikacji wizualnej. v 03 / 2012

WROCŁAWSKA KAMPANIA ROWEROWA system identyfikacji wizualnej. v 03 / 2012 WROCŁAWSKA KAMPANIA ROWEROWA system identyfikacji wizualnej v 03 / 2012 spis treści logo/2 rozmiar/umiejscowienie/3 zastosowanie/4 otoczenie/5 kolor/6 projekty graficzne/druk/7 1 logo Logo Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU

PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU MyKulturalni.pl PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU 2 Spis zawartości. 3 Znak MyKulturalni.pl 4 Elementy Logo. 5 Elementy dodatkowe. 6 Odmiany Logo. 7 Wersje logo. 8 Kolorystyka. 9 Pole ochronne

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU C O R P O R AT E I D E N T I T Y

KSIĘGA ZNAKU C O R P O R AT E I D E N T I T Y KSIĘGA ZNAKU C O R P O R AT E I D E N T I T Y SPIS TREŚCI Wprowadzenie Wersja podstawowa i uproszczona - kolor Wersja podstawowa i uproszczona - monochromatyczna Wersja podstawowa i uproszczona - czarno-biała

Bardziej szczegółowo

Regionalny Szpital Specjalistyczny

Regionalny Szpital Specjalistyczny Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu Brand Identity Projekt i opracowanie Ewa i Jacek Doroszenko www.pineum.com Spis treści strona O Szpitalu Idea formy znaku 3 4 I.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA ZNAKU TOWAROWEGO. Słowny i graficzny znak towarowy STEGU w Polsce i na świecie jest znakiem prawnie chronionym.

OCHRONA PRAWNA ZNAKU TOWAROWEGO. Słowny i graficzny znak towarowy STEGU w Polsce i na świecie jest znakiem prawnie chronionym. KSIĘGA ZNAKU KSIĘGA ZNAKU SPIS TREŚCI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 EWOLUCJA LOGO STEGU LOGO I POLE OCHRONNE LOGO I SIATKA MODUŁOWA LOGO I KOLORYSTYKA LOGO I WERSJA MONOCHROMATYCZNA LOGO I WERSJA W KONTRZE

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13-14 15-16 17 17-19 20 21 22 23-24 25 26

Spis treści 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13-14 15-16 17 17-19 20 21 22 23-24 25 26 LT-PL-RU 2007-2013 System Identyfikacji Wizualnej 2011 LT-PL-RU 2007-2013 System Identyfikacji Wizualnej 2011 Spis treści Koncepcja plastyczna prezentacji symbolu Określenie kolorystyki znaku graficznego

Bardziej szczegółowo

spis treści 02 budowa logo 03 konstrukcja logo 04 pole ochronne 05 kolorystyka 09 występowanie logo na różnych tłach 11 minimalny rozmiar logo

spis treści 02 budowa logo 03 konstrukcja logo 04 pole ochronne 05 kolorystyka 09 występowanie logo na różnych tłach 11 minimalny rozmiar logo księga znaku spis treści 02 budowa logo 03 konstrukcja logo 04 pole ochronne 05 kolorystyka 09 występowanie logo na różnych tłach 11 minimalny rozmiar logo 12 skalowanie 13 typografia, niepoprawne użycie

Bardziej szczegółowo

Znaki marki Znak firmowy ARP S.A.

Znaki marki Znak firmowy ARP S.A. Księga znaku Znaki marki Znak firmowy ARP S.A. ARP S.A. Księga Znaku / Znaki marki / Znak firmowy ARP S.A. Strona 2 Forma podstawowa znaku Forma podstawowa znaku z deskryptorem składa się z trzech elementów:

Bardziej szczegółowo

LOGO MUZEUM WARSZAWY MANUAL

LOGO MUZEUM WARSZAWY MANUAL MUZEUM WARSZAWY MANUAL Logo jest najbardziej charakterystycznym elementem identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy. Na następnych stronach przedstawione są alternatywne wersje logo oraz zasady ich stosowania.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. znaku promocyjnego Szlaku Zabytków Techniki Katowice 2011 r.

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. znaku promocyjnego Szlaku Zabytków Techniki Katowice 2011 r. KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku promocyjnego Szlaku Zabytków Techniki Katowice 2011 r. SPIS TREŚCI 1. ZNAK MARKI 1.1 forma podstawowa 1.2 formy uzupełniające 1.3 budowa i proporcje znaku 1.4 pole

Bardziej szczegółowo

Podręcznik stosowania wspólnego znaku w ramach Narodowej Strategii spójności

Podręcznik stosowania wspólnego znaku w ramach Narodowej Strategii spójności Podręcznik stosowania wspólnego znaku w ramach Narodowej Strategii spójności 2007-2013 1. Idea wspólnego znaku Opracowanie i stosowanie wspólnego znaku graficznego dla wszystkich programów pomocowych współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

Księga znaku Prokuratury Generalnej 2011

Księga znaku Prokuratury Generalnej 2011 Księga znaku Prokuratury Generalnej 2011 autor Katarzyna Bojanowska Spis treści: 1. Forma podstawowa 2. Sygnet 3. Typografia 4. Siatka modułowa 5. Formy uzupełniające 6. Pole ochronne 7. Warianty kolorowe

Bardziej szczegółowo

realizacja www.carbomedia.pl księga marki

realizacja www.carbomedia.pl księga marki realizacja www.carbomedia.pl księga marki SPIS TREŚCI Logo znaczenie konstrukcja wersja rozszerzona pole ochronne - wersja podstawowa pole ochronne - wersja rozszerzona kolorystyka - wersja pełna kolorystyka

Bardziej szczegółowo

Księga znaku Bundeslogo

Księga znaku Bundeslogo 2 Zasady stosowania znaku 2. Wersja podstawowa znaku 3. Forma i budowa znaku 4. Drukowanie na kolorowych tłach 5. Pozytyw / negatyw - możliwości wykorzystania 6. Liternictwo w znaku 7. Rozmiary 8. Niedozwolone

Bardziej szczegółowo

2. PODSTAWOWE ZASADY UŻYWANIA LOGOTYPU

2. PODSTAWOWE ZASADY UŻYWANIA LOGOTYPU 1. LOGOTYP Logotyp jest głównym elementem tożsamości wizualnej. Dzięki swojej formie i kolorystyce zapewnia wizualną odrębność. Logotyp Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej składa się z części

Bardziej szczegółowo

Strona ilustruje podstawową wersję znaku. Podstawowym tłem jest tło w kolorze białym. Innym kolorem tła, na którym może występować znak, to czerwony.

Strona ilustruje podstawową wersję znaku. Podstawowym tłem jest tło w kolorze białym. Innym kolorem tła, na którym może występować znak, to czerwony. logo manual Podstawowa wersja znaku Strona ilustruje podstawową wersję znaku. Podstawowym tłem jest tło w kolorze białym. Innym kolorem tła, na którym może występować znak, to czerwony. Nazwa marki Eurovent

Bardziej szczegółowo

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI KSIĘGA ZNAKU

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI KSIĘGA ZNAKU CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI KSIĘGA ZNAKU SPIS TREŚCI 1. LOGO COI... 3 1.1 wersja podstawowa... 4 1.2 wersja skrócona... 5 1.3 wersja pełna... 6 1.4 wersja pozioma... 7 1.5 dopuszczalne wersje kolorystyczne...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA I ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW GRUPY EUROCASH

KONCEPCJA I ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW GRUPY EUROCASH KONCEPCJA I ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW GRUPY EUROCASH OPIS I KONCEPCJA ZNAKÓW GRUPY EUROCASH IDEA SPÓJNOŚCI ZNAKÓW Wszystkie logotypy firm należących do Grupy Eurocash są oparte na jednakowym wzorcu plastycznym

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku

Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku spis treści 1. ZNAK FIRMOWY 1.01 forma podstawowa 4 1.02 logo na siatce modułowej 5 1.03 pole ochronne znaku 6 1.04 pełnokolorowe warianty znaku - kolory z przejściem

Bardziej szczegółowo

DniOtwarte.eu / księga znaku

DniOtwarte.eu / księga znaku DniOtwarte.eu / księga znaku 1 DniOtwarte.eu / księga znaku / znak wersja podstawowa Znak podstawowy składa się z godła i logotypu. Jest dedykowany oficjalnej prezentacji w reklamie, w identyfikacji wizualnej

Bardziej szczegółowo

VIGA Księga znaku Spis treści 1.0

VIGA Księga znaku Spis treści 1.0 Księga znaku VIGA Księga znaku Spis treści 1.0 Znak podstawowy Budowa logo i jego proporcje Pole ochronne logo Konstrukcja symbolu na siatce Logo w wersji kolorowej Logo w skali szarości Logo w jednym

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW ORAZ PROJEKTOWANIA TABLIC I NAKLEJEK W PROMOCJI PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Pole podstawowe i pole ochronne znaku Pole podstawowe

Bardziej szczegółowo

podstawowa księga znaku

podstawowa księga znaku podstawowa księga znaku ochrona prawna znaku towarowego Zarząd firmy Drobex jest jedynym podmiotem, który może wprowadzić nowe zastosowania naszego znaku towarowego. Bez oficjalnej zgody zarządu firmy

Bardziej szczegółowo

księga identyfikacji wizualnej

księga identyfikacji wizualnej księga identyfikacji wizualnej } spis zawartości czym jest księga identyfikacji wizualnej? 3 1. logotyp, kolorystyka i typografia 1.1. logotyp 1.2. warianty kolorystyczne 1.3. paleta kolorów 1.4. typografia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku

Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku 01. Logotyp Raty Santander Consumer Bank siatka konstrukcyjna strona 1 Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku Wrocław, styczeń 2014 r. 1. Logotyp

Bardziej szczegółowo

4/5 wersja podstawowa. 6/7 siatka modułowa, pole ochronne kartusz, maksymalne pomniejszenie. 2/3 ACADEMIO - cel ACADEMIO - geneza znaku

4/5 wersja podstawowa. 6/7 siatka modułowa, pole ochronne kartusz, maksymalne pomniejszenie. 2/3 ACADEMIO - cel ACADEMIO - geneza znaku 2/3 ACADEMIO - cel ACADEMIO - geneza znaku ZNAK 4/5 wersja podstawowa 8/9 wersja typograficzna 12/13 wersja typograficzna (adres www) 16/17 wersja połączona 6/7 siatka modułowa, pole ochronne kartusz,

Bardziej szczegółowo

GMINA KOZIENICE Księga Znaku

GMINA KOZIENICE Księga Znaku Załącznik Nr 1 do Regulaminu stosowania i wykorzystywania logo Gminy Kozienice stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2015 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie okreśklenia

Bardziej szczegółowo

LOGO MANUAL Instrukcja poprawnego stosowania Logo BIKE COMPANY

LOGO MANUAL Instrukcja poprawnego stosowania Logo BIKE COMPANY LOGO MANUAL Instrukcja poprawnego stosowania Logo WSTĘP KELLYS LogoManual to dokument określający podstawowe zasady wykorzystania elementów graficznych logo i logotypu Kellys Bicycles przy zachowaniu jednolitego

Bardziej szczegółowo

Litery O wskazują pole ochronne, które nie może być mniejsze niż wielkość samej litery

Litery O wskazują pole ochronne, które nie może być mniejsze niż wielkość samej litery Księga znaku ROZDZIAŁ 02 znak MARKI Nowy znak naszej firmy składa się z nowej nazwy i skierowanej naprzód strzałki symbolizującej zdecydowanie i rozwój. To unikalne połączenie symbolu i tekstu to najistotniejszy

Bardziej szczegółowo

W logotypie to zestawienie występuje zawsze razem, ale dopuszcza się wykorzystanie symbolu jako samodzielnego ozdobnika w materiałach reklamowych.

W logotypie to zestawienie występuje zawsze razem, ale dopuszcza się wykorzystanie symbolu jako samodzielnego ozdobnika w materiałach reklamowych. księga znaku KONSTRUKCJA SYMBOLU Symbolem logotypu jest biała strzałka odchylona od poziomu pod kątek 45 stopni. Strzałka znajduje się na niebieskim polu. Symbol stanowi literę O i jest wpleciony w nazwę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych

Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych Logo JESSICA Wersja podstawowa kolorowa Logo składa się ze skrótu JESSICA od pierwszych liter angielskiej nazwy inicjatywy: Joint

Bardziej szczegółowo

identyfikacja wizualna festiwalu konfrontacje teatralne

identyfikacja wizualna festiwalu konfrontacje teatralne identyfikacja wizualna festiwalu konfrontacje teatralne logo Centralnym elementem systemu identyfikacji wizualnej festiwalu Konfrontacje Teatralne jest logotyp. Podstawowy wariant znaku to czarne litery

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 wstępny projekt Departament Informacji i Promocji Warszawa, 12.12.2014 r. Księga

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2010 r. w sprawie znaku graficznego Służby Więziennej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2010 r. w sprawie znaku graficznego Służby Więziennej projekt z dnia 14 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2010 r. w sprawie znaku graficznego Służby Więziennej Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie

Bardziej szczegółowo

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Wzór wizualizacji 1 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Załącznik nr 6 Zgodnie z 1 ust. 6 każdy Wnioskodawca realizujący projekt w ramach Konkursu dotacji na działania

Bardziej szczegółowo

Księga identyfikacji wizualnej znaku ZOZ Świętochłowice.

Księga identyfikacji wizualnej znaku ZOZ Świętochłowice. ZOZ Świętochłowice. Spis treści 2 Wstęp 3 Standaryzacja znaku - kolory 4 Budowa znaku 7 Pole ochronne znaku i wielkość minimalna 8 Ochrona znaku - skalowanie 10 Ochrona znaku - niedopuszczalne modyfikacje

Bardziej szczegółowo

Metody badawcze Marta Więckowska

Metody badawcze Marta Więckowska Metody badawcze Marta Więckowska Badania wizualne pozwalają zrozumieć proces postrzegania oraz obserwować jakie czynniki wpływają na postrzeganie obrazu. Czynniki wpływające na postrzeganie obrazu to:

Bardziej szczegółowo

Księga znaku województwa podkarpackiego

Księga znaku województwa podkarpackiego Księga znaku województwa podkarpackiego spis treści 1.01 forma podstawowa 5 1.02 element ozdobny 6 1.03 forma podstawowa z hasłem 7 1.04 forma pozioma 8 1.05 siatka modułowa 9 1.06 pole ochronne 10 1.07

Bardziej szczegółowo

Corporate Design Manual

Corporate Design Manual Corporate Design Manual 00 / MARKA...2 01 / LOGOTYP...3 02 / KOLORY...6 03 / TYPOGRAFIA...7 04 / PAPETERIA FIRMOWA...9 05 / MOTYWY GRAFICZNE... 16 06 / NOŚNIKI REKLAMOWE... 17 07 / OPAKOWANIE... 18 00

Bardziej szczegółowo

[Wersja: lipiec 2006 DRUK] Województwo Śląskie Katalog identyfikacji wizualnej Część A. Standaryzacja Warszawa 2006

[Wersja: lipiec 2006 DRUK] Województwo Śląskie Katalog identyfikacji wizualnej Część A. Standaryzacja Warszawa 2006 [Wersja: lipiec 2006 DRUK] Województwo Śląskie Katalog identyfikacji wizualnej Część A. Standaryzacja Warszawa 2006 A. Forma podstawowa Logo składa się z logotypu (napisu) Województwo Śląskie oraz znaku

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ. wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ. wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE Wzornictwo przemysłowe zrodziło się w związku

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji wizualnej

System identyfikacji wizualnej System identyfikacji wizualnej System identyfikacji wizualnej Do SIW zaliczają się wszystkie opcje + oraz przygotowanie do druku* każdego projektu. Projekty: logo +, wizytówka + (awers, rewers), papier

Bardziej szczegółowo

UNIJNE LOGO PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH

UNIJNE LOGO PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH UNIJNE LOGO PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH UNIJNE LOGO PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH WPROWADZENIE Unijne logo produktów ekologicznych to połączenie dwóch dobrze znanych symboli: flagi europejskiej oficjalnego emblematu

Bardziej szczegółowo

Godło Uniwersytetu Przyrodniczego. w Poznaniu. Księga Znaku

Godło Uniwersytetu Przyrodniczego. w Poznaniu. Księga Znaku Godło Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Księga Znaku 1 Wstęp Herb jest zaszczytnym znakiem graficznym Uczelni składającym się z godła umieszczonego na tarczy z zastosowaniem odpowiedniego barwienia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. KRajowa izba doradców podatkowych / system identyfikacji wizualnej Doradców Podatkowych 2

Wprowadzenie. KRajowa izba doradców podatkowych / system identyfikacji wizualnej Doradców Podatkowych 2 Wprowadzenie Wprowadzenie System Identyfikacji Wizualnej Doradcy Podatkowego to swoisty przewodnik, określający dozwolone sposoby wykorzystania znaku Krajowej Izby Doradców Podatkowych. KRajowa izba doradców

Bardziej szczegółowo

1.1 Znak podstawowy. Wersje kolorystyczne logo Nieprawidłowe wersje kolorystyczne

1.1 Znak podstawowy. Wersje kolorystyczne logo Nieprawidłowe wersje kolorystyczne Spis treści BS Logo 1.1 Znak podstawowy Kolorystyka 2.1 2.2. Wersje kolorystyczne logo Nieprawidłowe wersje kolorystyczne Konstrukcja logo 3.1 3.2. 3.3. 3.4. Konstrukcja symbolu znaku Siatka logotypu Pole

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU FIRMY I MARKI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU FIRMY I MARKI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU Katowice, data 25.11.2010 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU FIRMY I MARKI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PLAN WYSTĄPIENIA Tożsamość a wizerunek firmy Elementy składowe i wyróżniki tożsamości Funkcje i rodzaje wizerunku System

Bardziej szczegółowo

Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed

Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed Jak wszystko się zaczęło, czyli analiza sytuacji wyjściowej Sieć placówek Polmed działa od 1999 roku oferując usługi z zakresu podstawowej

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze budować strony www.

Jak dobrze budować strony www. Jak dobrze budować strony www. W procesie projektowania stron www, kierujemy się różnymi zasadami, wytycznymi, badaniami użytkowników, doświadczeniem, opiniami itp. Wszystko to tworzy pewien zestaw przykazań

Bardziej szczegółowo

GODŁO Akademii Sztuki Wojennej. Zasady używania Godła ASzWoj:

GODŁO Akademii Sztuki Wojennej. Zasady używania Godła ASzWoj: Zasady używania Godła ASzWoj: Godło Akademii Sztuki Wojennej stanowi wieniec laurowo-dębowy z nałożonym na niego orłem wspartym szponami na stylizowanych inicjałach SG. Godło swoim wizerunkiem nawiązuje

Bardziej szczegółowo

budowa i zasady użycia logo Fundacji Orange

budowa i zasady użycia logo Fundacji Orange budowa i zasady użycia 1 budowa i kolorystyka 1.1 A B logo Orange deskryptor Podstawowy znak Fundacji Orange składa się z logotypu Orange i deskryptora: Fundacja Orange, umieszczonego z prawej strony.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UMK

KSIĘGA ZNAKU SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UMK KSIĘGA ZNAKU SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UMK Spis treści 1. Logotyp / s. 3 2. Pole ochronne znaku / s. 4 3. Minimalna wielkość logotypu / s. 5 4. Typografia / s. 6 5. Kolorystyka / s. 7 6. Wersja achromatyczna

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.2 (kwiecieñ 2011 r.) Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku Czêœæ: A Standaryzacja Sanok 2011 r.

Wersja: 1.2 (kwiecieñ 2011 r.) Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku Czêœæ: A Standaryzacja Sanok 2011 r. Wersja: 1.2 (kwiecieñ 2011 r.) Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku Czêœæ: A Standaryzacja Sanok 2011 r. A.1 Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku. Standaryzacja

Bardziej szczegółowo

Zasady używania elementów systemu identyfikacji Ministerstwa Środowiska

Zasady używania elementów systemu identyfikacji Ministerstwa Środowiska Zasady używania elementów systemu identyfikacji Ministerstwa Środowiska EWOLUCJA LOGO Paleta kolorów PALETA GLÓWNA / System identyfikacji wizualnej Ministerstwa Środowiska został oparty na trzy-elementowej

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW ul. Zygmuntowska 9A tel.fax: (17) 853 35 75 tel.kom: 517 544 271

RZESZÓW ul. Zygmuntowska 9A tel.fax: (17) 853 35 75 tel.kom: 517 544 271 LOGO / KSIĘGA ZNAKU kreacja logo / systemów identyfikacji wizualnej projektowanie i druk materiałów reklamowych upominki reklamowe reklama zewnętrzna systemy wystawiennicze strony internetowe Zadzwoń do

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA ZNAKU. Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu. Przygotowali: Krzysztof Prochera, Justyna Kozłowska-Dyrla. Zatwierdził: Antoni Czyżyk

KSIĄŻKA ZNAKU. Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu. Przygotowali: Krzysztof Prochera, Justyna Kozłowska-Dyrla. Zatwierdził: Antoni Czyżyk Przygotowali: Krzysztof Prochera, Justyna Kozłowska-Dyrla... Zatwierdził: Antoni Czyżyk... Elbląg, dn... Pełna forma nazwy prawnej: Światowid w Elblągu lub Centrum Spotkań Europejskich. Formy pełnej nazwy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku

Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku 01. Logotyp Raty Santander Consumer Bank siatka konstrukcyjna strona 1 Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku Wrocław, sierpień 2016 r. 1. Logotyp

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY. Księga tożsamości

Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY. Księga tożsamości Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Księga tożsamości logotyp Wersja pozioma (sugerowana) Wersja pionowa (alternatywna) Logotyp Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPIS TREŒCI ZNAK WSAiB W WERSJI PODSTAWOWEJ KONSTRUKCJA GOD A NA SIATCE MODU OWEJ KONSTRUKCJA I POLE OCHRONNE ZNAKU W WERSJI PODSTAWOWEJ ZNAK WSAiB W WERSJACH UZUPE NIAJ

Bardziej szczegółowo

Księga Znaku. oraz Identyfikacji Wizualnej

Księga Znaku. oraz Identyfikacji Wizualnej Księga Znaku oraz Identyfikacji Wizualnej spis treści Logo...5 Znak...11 Logo portalu...12 Logo wydawnictwa...14 Kolory...16 Kroje pisma...17 Wizytówki...18 Wizytówki dla jednostek Stowarzyszenia...19

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej Banku BPS i Grupy BPS. Księga Znaku

System Identyfikacji Wizualnej Banku BPS i Grupy BPS. Księga Znaku 1 Księga 2 Księga \ Wstęp Księga Grupy BPS określa zasady posługiwania się logotypem Grupy BPS na wszystkich polach eksploatacji. Pokazuje i wyjaśnia sposób jego budowy, dokładnie opisuje kolory i składowe.

Bardziej szczegółowo