OPRACOWANIE GRAFICZNE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FIRMY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPRACOWANIE GRAFICZNE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FIRMY"

Transkrypt

1 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA PODYPLOMOWE GRAFIKA KOMPUTEROWA PRACA KOŃCOWA Magdalena Jackowska OPRACOWANIE GRAFICZNE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FIRMY Praca wykonana pod kierunkiem: mgr. Tomasza Sieronia WARSZAWA, 2012 r.

2 Autor: Tytuł: Magdalena Jackowska OPRACOWANIE GRAFICZNE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FIRMY Rok akademicki: 2011/2012 Dziekan Wydziału: Specjalność: Opiekun pracy: dr inż. Jarosław Sikorski grafika komputerowa mgr Tomasz Sieroń Kwalifikuję do złożenia jako końcową pracę podyplomową na Wydziale Informatyki WSISiZ. Ocena pracy (słownie):... (skala ocen: bardzo dobra, dobra i pół, dobra, dostateczna i pół, dostateczna) (data) (podpis opiekuna pracy) Pracę złożono w... egzemplarzach dnia... (pieczątka wydziału)... (podpis kierownika dziekanatu) Tytuł naukowy, imię i nazwisko recenzenta pracy:... Ocena pracy (słownie):... (skala ocen: bardzo dobra, dobra i pół, dobra, dostateczna i pół, dostateczna) (data) (podpis kierownika dziekanatu) Zatwierdzam pracę końcową (data) (podpis dziekana ) 2

3 SPIS TREŚCI WSTĘP ZNACZENIE I ISTOTA CORPORATE IDENTITY Przemysł estetyka receptą na homogenizację Mariaż sztuki i przemysłu rys historyczny Kultura a tożsamość firmy i klienta Istota corporate identity Elementy corporate design PROJEKTY GRAFICZNE WYBRANYCH ATRYBUTÓW FIRMY Księga znaku Logo Kolor i wzór Niedozwolone wariacje logo i minimalne jego wielkości Podstawowy pakiet firmowy Strona internetowa.. 29 PODSUMOWANIE.. 32 WYKAZ ILUSTRACJI 33 BIBLIOGRAFIA

4 WSTĘP Corporate identity czyli zarządzanie tożsamością firmy i marki stanowi integralną część marketingu oraz public relations. To ta prężnie rozwijająca się gigantyczna gałąź współczesnego przemysłu odpowiada za kontrolowanie i tworzenie nowych osobowości gospodarczych na rynku. Atrakcyjna i mocna tożsamość jest pochodną wielu złożonych działań, które mają wykreować między innymi spójny wizerunek firmy. Opracowanie graficzne identyfikacji wizualnej firmy, co jest celem niniejszej pracy, stanowi jeden z przedostatnich etapów takiego procesu. Dlatego nie sposób pisać o projektowaniu bez chociażby szkicowego nakreślenia istoty corporate identity. Taką próbę stanowi rozdział pierwszy, w którym historycznemu ujęciu przemian w przemyśle towarzyszy refleksja nad znaczeniem estetyki, stylu, doświadczenia zmysłowego, sztuki i kultury dla marketingu. Drugi rozdział praktyczny, jest wcieleniem teorii w życie. Na potrzeby niniejszej pracy skonstruowana została fikcyjna firma graficzna, poprzez wyznaczenie cech tożsamościowych i wizualnych, konstytutywnych dla jej stylu, a zatem i działalności. Podrozdziały obejmują opracowanie graficzne i teoretyczne takich atrybutów firmy, jak: księga znaku, logo, kolory i wzór, wizytówki, papier firmowy i koperta, a także główna strona internetowa i podstrona. 4

5 1. ZNACZENIE I ISTOTA CORPORATE IDENTITY Corporate identity to termin, bez którego nie sposób dzisiaj mówić o rynku usług i produktów. Już w latach 40. XX wieku konstruowanie i kontrolowanie wizerunku stało się drugim, obok dbania o wyniki produkcyjne, nieodzownym elementem funkcjonowania firmy czy organizacji. Świadomość korelacji wizerunku i rezultatów finansowych czy ekonomicznych była następstwem zmian, jakie zachodziły zarówno w przemyśle, jak i kulturze Przemysł estetyka receptą na homogenizację Dynamiczny postęp techniczny, homogenizacja technologii i produktów, umasowienie produkcji, jej internacjonalizacja oraz nasilenie prowadzą do zaniku cech stanowiących o wyjątkowości danego produktu. Taśmy zakładów przemysłowych lat 50. opuszczają produkty masowe, ujednolicone pod względem jakości wykonania i funkcji, a zatem wymienne. Zanika pojęcie oryginału. Lata 70. ponadto to czas homogenizacji rynków te same produkty, urządzenia można nabyć w prawie każdym europejskim kraju, w sklepach o tym samym wystroju i asortymencie. Rynek danego produktu zostaje opanowany przez kilku podobnych producentów wytwarzających taki sam produkt. Do homogenizacji produktów dochodzi również ujednolicenie cen w odpowiednich segmentach rynkowych. W takiej sytuacji techniczne lub technologiczne aspekty produkcji (podlegające jednej normie międzynarodowej sic!) tracą na znaczeniu w chwili wyboru produktu przez klienta. Obecnie coraz mniej ludzi sprawdza dane techniczne urządzenia czy skład produktu przed jego kupnem. Dlatego też już nie korzyści, jakie płyną z cech danego anonimowego produktu, nawet tych dobranych pod kątem klientów, ani atrybuty tych produktów czy ich użyteczność decydują o satysfakcji klienta, a zatem i wielkości sprzedaży. Ma na nie wpływ zupełnie inny czynnik, a mianowicie konstruktywistyczny a zatem wygląd produktu i wygląd firmy na rynku. Wzmożonemu ujednoliceniu i nasyceniu rynków krajów uprzemysłowionych towarzyszy wszakże ciągłe nasilanie działań konkurencyjnych. Rynek produktów i firm opanowała estetyka. Dzisiaj powszechnie dąży się do podkreślania przynależności do konkretnego stylu życia czy posiadania określonych systemów wartości. System aksjologiczny tak mocno złączony we wcześniejszych wiekach z etyką, dziś zależny jest przede wszystkim od estetyki. To styl życia, estetyzacja życia 5

6 determinuje działania i decyzje jednostek, rozstrzyga o ocenach, wydawanych sądach, mówi o tym, czym jest dobre życie, czym jest szczęście i co zapewnia to szczęście. Estetyka współczesna stała się sposobem rozumienia stosunków w świecie, myślenia o świecie, kształtowania wzajemnych relacji, odczuć, wrażliwości. Dzisiejszy nabywca dokonuje wyborów, przyjmując za główne kryterium to, czy dany produkt pasuje czy nie pasuje do prowadzonego przezeń stylu życia i czy wyraża w jakiś sposób fascynującą, nową ideę przeżycie, którego pragnęłoby się samemu doświadczyć 1 tak opisują współczesnego konsumenta autorzy Estetyki w marketingu, Bernd Schmitt i Alex Simonson. Przeżycie estetyczne Mieczysław Dąbrowski definiuje jako zapożyczenie się u świata sztuki, aby mieć wgląd w doświadczenie codzienności 2, w końcu od momentu przebudzenia do zaśnięcia pozostajemy pod wrażeniem tego, co widzimy, smakujemy, wąchamy i odczuwamy. Dodaje jednak, że estetyzacja jest wynikiem przejścia od paradygmatu pracy do paradygmatu konsumpcji z tego powodu rola sztuki w zetknięciu z konsumpcjonizmem i umasowieniem pozostaje wciąż problematyczna Mariaż sztuki i przemysłu rys historyczny Do umasowienia estetyki doszło na początku XX wieku, kiedy to prekursorzy wzornictwa przemysłowego przeciwstawili się poglądowi, że tylko towary luksusowe, niskoseryjne oraz rękodzieło zasługują na indywidualne zaprojektowanie przez artystów. Historia CI (corporate identity) oraz designu w rozumianym współcześnie znaczeniu według autorów publikacji Nie tylko logotyp rozpoczęła się w latach poprzedzających I wojnę światową w Niemczech za sprawą Petera Behrensa, przedstawiciela funkcjonalizmu, kierunku w architekturze, urbanistyce i sztuce użytkowej. Behrens był wówczas doradcą artystycznym wielkiego koncernu elektrotechnicznego AEG w Berlinie, dzięki niemu zakłady kompleksowo zmieniły swoje oblicze i zyskały jednorodny styl. Behrens jako jeden z pierwszych projektantów dostrzegł wagę nowoczesnego, przemyślanego i spójnego wizerunku poczynając od linii architektonicznej zakładów, poprzez firmową czcionkę i logo, a na wzornictwie produktu kończąc. Założył również z kilkoma osobami w Monachium Deutscher Werkbund organizację, która za główny cel postawiła sobie podnoszenie jakości produkcji i doskonalenie form przedmiotów 1 Bernd Schmitt, Alex Simonson, Estetyka w marketingu. Strategiczne zarządzanie markami, tożsamością i wizerunkiem firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s Mieczysław Dąbrowski, Komparatystyka dyskursu / Dyskurs komparatystyki, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2009, s

7 użytkowych. Idea pracy artystów na rzecz przemysłu stanowiła novum, świat sztuki uważał produkowanie dóbr za sferę niegodną zainteresowania 3. Deutscher Werkbund znajdowała się wówczas pod wpływem angielskiego Arts and Crafts Movement (Ruchu Sztuk i Rzemiosł), artystów, którzy koncentrowali się na ożywieniu i odnowie prostego i tradycyjnego rzemiosła, rękodzieła artystycznego, poprzez design i produkcję wartościowych, użytecznych i ładnych produktów, wobec dominacji produkcji masowej o złej jakości. Największy jednak wpływ na współczesny design miały szkoła Bauhaus z Weimaru, głosząca ideę połączenia w produkcie przemysłowym funkcjonalności z zasadą odpowiedniości materiału (jedność funkcji i formy na płaszczyźnie estetycznej i technologiczno-przemysłowej, estetyka stanowi według nich konsekwencję funkcji), oraz rosyjska awangarda lat 10. i 20. XX wieku (futuryzm, konstruktywizm i suprematyzm), kładąca nacisk na rolę wzornictwa jako elementu rozwoju socjalnego i politycznego. Kształt produktu i wizerunek firmy na rynku za sprawą tych szkół i ruchów przestały być efektem decyzji inżynierów, projektantów i właścicieli fabryk czy manufaktur, ale stały się kwestią w najwyższym stopniu społeczną, polityczną, wychowawczą, edukacyjną i etyczną 4. W ten sposób pojęcie doświadczenia estetycznego opuściło mury takich instytucji, jak muzea, galerie, sale koncertowe, teatry, powołanych do eksponowania piękna, i zadomowiło się w przestrzeni codzienności, konstruując całość środowiska i życia człowieka 5. Świat sztuki i artyzmu związał się nierozerwalnie z produkcją przemysłową. Nadeszła epoka etyki smaku (pojęcie Richarda Shustermana, autora Estetyki pragmatycznej) i estetyzacji jednostki Kultura a tożsamość firmy i klienta Budowa wizerunku marki, firmy czy produktu nie może z powyższych powodów nie uwzględniać dziś jednej z istotniejszych potrzeb konsumenta, tj. potrzeby doświadczeń, wrażeń natury estetycznej. Styl życia współczesnego człowieka związany jest z intensywnością, krótkotrwałością oraz z nieustanną zmianą. CI musi wychodzić naprzeciw tym aspektom współczesnej rzeczywistości, dlatego Schmitt i Simonson mówią 3 Na temat korzeni CI zob. rozdział I Ewolucja całościowej identyfikacji w: Anna M. Nikodemska-Wołowik, Tadeusz II P. Górski, Mirosław Wołowik, Nie tylko logotyp. Wyróżnienie i przynależność w biznesie, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz Gdański 2004, s Michael Fleischer, Corporate identity i public relations, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław 2003, s Na temat tego problemu zob. Mieczysław Dąbrowski, Komparatystyka dyskursu / Dyskurs komparatystyki, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2009, s (rozdział: Powszechna estetyzacja). 7

8 o marketingu przeżyć sensorycznych/zmysłowych. Ponieważ atrakcyjność produktu zależy wyłącznie od świata przeżyć, jaki ma reprezentować (skonstruowanego dla niego w charakterze wyznacznika), jego kupno będzie związane z faktem, czy ów świat przystaje do subkultury, z którą identyfikuje się kupujący. Towar czy dana usługa staje się elementem manifestowanej tożsamości klienta. Z drugiej strony reprezentując również producenta czy usługodawcę, współtworzy jego wizerunek, który odgrywa niebagatelną rolę w konstruowaniu jego pozycji na rynku. Tożsamość zarówno klienta, jak i producenta są nierozerwalnie związane z kulturą, w której uczestniczą. Produkty czy akcydensy kreujące wizerunek estetyczny pozwalają uczestnikom kultury odgraniczyć się od innych subkultur, z którymi nie chcą być utożsamiani. Zabiegów takich dokonywano oczywiście od stuleci, ale nie za pomocą towaru, lecz kreatywnie, używając znaków wymyślonych przez samych członków danej wspólnoty (np. heraldyka, emblematy, totemy, rytuały czy znaki plemienne). Wówczas osobowość nie była zadaniem. Dla większości ludzi ich miejsce było określone, a tożsamość wynikała z faktu urodzenia się w danej rodzinie i na danym terenie. Tak również kształtowała się tożsamość manufaktur i wszelkich zakładów rzemieślniczych (ich nazwy często były sygnowane nazwiskiem rodowym). Wszystko zmieniło się wraz ze wzrostem ruchliwości i migracjami ludności do miast w XIX wieku. Potęgowało się poczucie obcości i anonimowości, a także ulotności własnej osobowości, przy jednoczesnym poszukiwaniu aprobaty. Tożsamość stała się zatem zadaniem, tworem, który wymaga skonstruowania, zaprojektowania z różnorodnych kultur (subkultur), wśród których jednostka, a także dana organizacja czy firma, funkcjonuje. Współcześnie mnogość takich gotowych znaków kultury oferuje rynek pod postacią produktów przemysłowych. Zbigniew Bauman mówi o tożsamościach, które są zawieszone w przestrzeni naszej kultury niczym ubrania w sklepie na wieszakach, wystarczy sięgnąć i wybrać, czy będzie się eko czy emo. Wszystkie tożsamości wystawione na sprzedaż są przecież wyposażone w świadectwa publicznej aprobaty. Model albo został uznany oficjalnie przez ludzi o niewątpliwym autorytecie, albo legitymuje się popularnością wśród imponująco dużej liczby konsumentów 6. Ekonomia przejęła zdolność semantyzacji, nadawania znaczeń przypisany do tej pory kulturze: 6 Zob. Zbigniew Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, PWN, Warszawa 1995, rozdział 5: Wieloznaczność sprywatyzowana. 8

9 Nie mamy już do czynienia z własną ideologiczną kreacją znaków, lecz z wyborem spośród znaków oferowanych na rynku przez producentów, stanowiących element systemu semiotycznego kultury. ( ) Dochodzi więc do homogenizacji ekonomii i kultury ( ) system ekonomiczny przyjmuje znakowość, ze względów ekonomicznych zresztą. Okazało się bowiem, że nie tylko moda, potem sprzęty domowe, biżuteria, zegarki itp. są elementami kultury wyposażonymi w semantykę, lecz nasemantyzować można wszelkie produkty, w tym, ma się rozumieć, także usługi 7. Według autora powyższych słów, Michaela Fleischera produkt czy dana firma są nośnikiem funkcji znakowej siebie samych, przy czym istotny kulturowo i ekonomicznie nie jest ani produkt, ani firma, lecz jego semantyka, corporate image, identyfikacja wizualna, marka, zaprojektowana estetyka, czyli skonstruowana osobowość rynkowa. Skoro image jest elementem semantycznym kultury, który sami generujemy lub zostaje nam dany, można mniej lub bardziej efektywnie kształtować, kontrolować i generować przejawy czy manifestacje tego image u w określonym kontekście systemu kultury. Zajmuje się tym dział gospodarki zwany corporate identity. Warto w tym miejscu dodać, że kontekst kultury, rozumianej jako rezerwuar wykorzystywanych znaków przy tworzeniu tożsamości produktu czy firmy, stawia pod znakiem zapytania indywidualizm i autentyczność tych konstruktów. To kultura decyduje o tym, czy coś jest brzydkie, czy piękne, czy dobre, czy złe. Elementy wizualne są dopasowywane, wymieniane, konfrontowane, nie powstają w pustej przestrzeni, nie wzięły się z niczego, ale są tworzone w oparciu o konstrukcje dokonane dotychczas przy użyciu filtrów danej subkultury czy orientacji estetycznej. Na tak zarysowanym tle kontrola manifestacji image u wydaje się osiągalna Istota corporate identity Czym jest zatem corporate identity? Autorzy książki Nie tylko logotyp piszą o całym systemie CI (tłumaczonej przez nich jako całościowa identyfikacja ), który tworzy ogół symboli i zachowań wykreowanych przez przedsiębiorstwo w celu jednoznacznego rozpoznania na rynku, ułożony w logiczną i spójną całość. CI stanowi centralny instrument wyrażania i manifestowania strategii organizacji, jej komunikacji oraz komunikacji o niej, jej marketingu i sposobów zachowania wobec uczestników komunikacji to z kolei parafraza definicji Fleischera. Strategie CI mają na celu 7 Michael Fleischer, Corporate identity i public relations, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław 2003, s. 8. 9

10 skonstruowanie spójnego wizerunku organizacji, marki, produktu, miejsca sprzedaży, siedziby organizacji, który będzie radykalnie odróżniał od konkurencji, tworzył silną pozycję na rynku, podkreślał kierunek rozwoju. Należy dodać, że wizerunek firmy czy jej tożsamość tworzone są na podstawie spostrzeżeń, doświadczeń i odczuć, jakie powstają w wyniku poczynionych porównań z innymi firmami, zarówno w środowisku wewnętrznym, jak i zewnętrznym firmy 8. Posiadają cechy tożsamości istniejącej i postulowanej. Zadaniem CI jest w tym wypadku rozpoznawanie, kształtowanie, urzeczywistnianie, pośredniczenie i ciągła kontrola tożsamości organizacji w celu stworzenia jednolitego założonego systemu cech i właściwości firmy. Istotne są przy tym samorozumienie i samoświadomość organizacji w zakresie stawianych sobie celów, unikalnych cech dystynktywnych, możliwości, atutów, kompetencji i postrzegania przez innych. Identity związana jest zatem z autowizerunkiem. Obraz, wizerunek organizacji stanowi o jej osobowości i prezentuje jej osobowość. Należy przy tym pamiętać, że osobowość jest tworem historycznym, zmiennym w czasie, o określonej istotnej przeszłości, która pozostaje częścią współczesnej tożsamości. Tak problem osobowości organizacji na rynku ujmuje Fleischer: Komunikacja społeczna zależy dziś od tego, jaka osobowość, jaka możliwa do zrozumienia zamknięta postać stoi za jakimś obserwowalnym działaniem. Osobowość zaś ( ) to wszystko to, co umożliwia prognozę na temat tego, jak się ktoś w określonej sytuacji zachowa. Osobowość więc to charakterystyczny dla jednostki sposób dopasowania się do środowiska socjalnego, to zespół cech, które odróżniają jednostkę od innych jednostek, stanowiąc jej jednorazową strukturę. By zagwarantować rozpoznawalność, cechy osobowości muszą być stałe i muszą wykazywać przewidywalne prawdopodobieństwo występowania w ramach zachowań 9. Osobowość firmy można porównać do zbioru cech ludzkich, które kojarzą się z daną firmą. Projektując CI, należy zatem brać pod uwagę: dane demograficzne wiek, płeć, status społeczny i rasę; styl życia wykonywane czynności, zainteresowania, opinie; cechy osobowości ekstrawertyzm, skłonności i niezawodność Więcej o wizerunku firmy i jego kształtowaniu patrz: Józef Szocki, Wizerunek firmy w mediach, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań Wrocław 2008, s Michael Fleischer, Corporate identity i public relations, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław 2003, s Bernd Schmitt, Alex Simonson, Estetyka w marketingu. Strategiczne zarządzanie markami, tożsamością i wizerunkiem firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s

11 Według Nikodemskiej-Wołowik, Górskiego i Wołowika system CI tworzą trzy podstawowe podsystemy: wizualny (corporate design), zachowań (behaviour) i komunikacji (communication). Fleischer do programu CI dodaje jeszcze jeden element: public relations. Głównym narzędziem, za pomocą którego można wyeksplikować wizerunek firmy jest przede wszystkim estetyka, gdyż zarządzanie tożsamością dotyczy głównie komponentów wizualnych i innych składników stanowiących bodźce o charakterze sensorycznym. Zatem jedynym medium transponowania wizerunku pozostaje grafika i design. Ponieważ tylko corporate design jest przedmiotem tej pracy, zostanie omówiony w następnym podrozdziale z pominięciem pozostałych elementów CI Elementy corporate design CD corporate design to swoisty styl, który wyróżnia się przeważnie spójnymi elementami, spójną formą oraz ekspresją. Jego zadanie jest jasne: wywołać intelektualne i emocjonalne skojarzenia, różnicować między sobą produkty i usługi, pomóc klientom w ich kategoryzacji, w dokonaniu podziałów w całym asortymencie wyrobów. Jednym z podstawowych celów zarządzania tożsamością przez estetykę jest doprowadzenie do tego, aby organizacja i jej marka były kojarzone z właściwym dla niej stylem 11. Heinrich Wölfflin, krytyk sztuki, na przełomie XIX i XX wieku dokonał rozróżnienia na dwa podstawowe style estetyczne, nacechowane względem siebie opozycyjnie, co miało stanowić główną kategorię służącą do interpretacji struktury różnych form artystycznych, zarówno dzieł sztuki, jak i wszystkiego, co nosiło znamiona artyzmu. Wyróżnił styl klasycystyczny i barokowy. Klasycyzm od baroku odróżnia: linearność kontra obrazowość; zamknięte skończone formy kontra formy otwarte; głębia kontra powierzchowność; jednolitość kontra różnorodność; przejrzystość formy kontra niejasność formy. Schmitt i Simonson postulują wykorzystanie tej binarnej klasyfikacji w dziedzinie marketingu i CI. Za pomocą pięciu par charakterystycznych opozycji można dokonać bowiem dwubiegunowego prostego zabiegu, który pozwoli przyporządkować dany element CI do jednego ze stylów. W ten sposób zestawi się ze sobą odmienne składniki i określi ich spójność. 11 Bernd Schmitt, Alex Simonson, Estetyka w marketingu. Strategiczne zarządzanie markami, tożsamością i wizerunkiem firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s

12 Autorzy Estetyki w marketingu, modyfikując klasyfikację Wölfflina, wyodrębniają cztery najważniejsze cechy stylu: złożoność minimalizm kontra ornamentalizm; sposób przedstawienia realizm kontra abstrakcja; postrzegana kinetyka dynamizm kontra statyczność; moc krzykliwość, siła kontra delikatność, słabość. Styl zależny jest od poszczególnych kształtujących go elementów, które decydują o przypisaniu mu jednej z powyższych cech. Wyróżnia się pięć podstawowych grup elementów, według których można go analizować. Grupy te odpowiadają wszystkim rodzajom bodźców sensorycznych, możemy zatem mówić o elementach wizualnych (wzrokowych) stylu kolor, kształt, linia, wzór, rodzaj pisma, raster; audialnych (słuchowych) np.: głośność, wysokość i rytm; dotykowych materiał, faktura; smakowych i zapachowych. Wybrane elementy składające się na koherentny styl produktu czy organizacji (decydujące o cechach tego stylu) tworzą stronę wizualną atrybutów tożsamości firmy, objętych strategią estetyczną. Strategiom CD podlegają: logo, krój pisma, typograficzna forma sloganu, reguły stylistyczne znaków ikonicznych (fotografii, obrazów, ilustracji), opakowania, produkty, oświetlenie, budowle, tereny, plakaty, punkty sprzedaży, środki transportu, sztukateria, faktura sprzedawanych materiałów, elementy instalacji, stroje, artykuły piśmienne, wizytówki firmowe, materiały promocyjne i reklamowe, tło muzyczne, zapachy, wystrój wnętrz, architektura i szyldy, strony WWW. W następnym rozdziale zostanie szczegółowo opisany projekt graficzny wizytówek, papieru i koperty firmowej, a także strony internetowej wykreowanej na potrzeby niniejszej rozprawy firmy graficznej. 12

13 2. PROJEKTY GRAFICZNE WYBRANYCH ATRYBUTÓW FIRMY Projektowanie logo i materiałów firmowych dla nowego przedsiębiorstwa stwarza optymalne warunki do kontrolowanego budowania systemu CI. Firma taka nie jest obciążona bowiem wizerunkami z przeszłości, dzięki nowemu stylowi może zyskać przewagę konkurencyjną poprzez zaprezentowanie nowych celów i filozofii działania 12. Kreska i Kropka to fikcyjna nazwa stworzona na potrzeby niniejszej pracy, według zasad Schmitta i Simonsona: krótka, prosta, łatwa do zapamiętania, wymówienia i zapisania, dopasowana brzmieniowo i symetryczna. Tematycznie nawiązuje do działalności firmy tj. projektowania graficznego, wskazuje odbiorcy, czym zajmuje się opisywany obiekt, mówi również wiele o stylu pracy firmy. Nazwa kojarzy się z prostotą, ponieważ odwołuje się do podstawy projektowania, jest przy tym zabawna i nieprzesadzona, wskazuje na umiejętność gry z konwencjami. Współcześnie takie zabiegi wydają się atrakcyjne, wystarczy wskazać na popularność łódzkiej grupy grafików: Fajne Chłopaki ( Zakłady Przetwórstwa Graficznego i Internetowego ). Z nowym wizerunkiem mają się kojarzyć następujące określenia: kreatywna, estetyczna, niezrywająca z tradycją, ale nowoczesna, odwołująca się do grafiki artystycznej, rysunku, twórcza na etapie pomysłu i solidna na etapie wykonania, wykorzystująca świadomie możliwości graficzne programów komputerowych bez zbędnych upiększeń i unowocześnień, nieulegająca modom w projektowaniu użytkowym, nienastawiona na powierzchowny efekt, ceniąca raczej prostotę niż przepych. Powyższe cechy stanowią wytyczne prac projektowych nad logo i materiałami firmowymi Kropki i Kreski Księga znaku Najważniejszym etapem budowy CI jest zaprojektowanie księgi znaku, zwana jest ona również księgą tożsamości firmy, podręcznikiem standardów wizualnych oraz corporate design manual. Pełna księga CI zawierać powinna wszystkie elementy technik kontaktu wizualnego (a czasem także pozawizualnego) między instytucją a otoczeniem, włącznie ze sposobem powitania i obsługi klienta, wyglądem pomieszczeń, opisem 12 Zob. Anna M. Nikodemska-Wołowik, Tadeusz II P. Górski, Mirosław Wołowik, Nie tylko logotyp. Wyróżnienie i przynależność w biznesie, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz Gdański 2004, s

14 charakteru wyjazdów służbowych. Celem niniejszej pracy jest sporządzenie podstawowej księgi znaku. Zawrzeć należy w niej budowę logo, parametryzację znaku, dopuszczalne sposoby pomniejszania i powiększania znaku na różnych mediach i tłach, pole ochronne, czyli obszar, na którym nie można eksponować żadnych innych elementów, by znak nie stracił swoich walorów wizualnych, a także zasady pozycjonowania logo w innych projektach. Niekiedy ważne jest też umieszczenie przykładów niedopuszczalnych form stosowania znaku Logo Głównym celem opracowania graficznego wizerunku Kropki i Kreski jest stworzenie wyróżniającego ją logo, które będzie oddziaływało jako sygnał, informowało i zapadało w pamięć, a także posiadało unikalną wartość estetyczną. Logo, inaczej znak firmowy, może być zbudowane z nazwy (marki słownej), a dokładniej z graficznej interpretacji brzmienia nazwy, zapisu tejże nazwy określonym krojem liter, albo z symbolu (zwanego też godłem u Górskiego i Wołowik lub marką obrazową u Fleischera), stanowiącego element wizualny, część ikonograficzną znaku, albo z obu tych elementów jednocześnie. Zarówno pismo, jak i kolor towarzyszący logo i materiałom firmowym są wyrazem samoświadomości organizacji i mówią o jej charakterze. Rozpoznawalność organizacji buduje również tzw. raster, czyli układ poszczególnych elementów logo, tekstów obrazów tworzący określony unikalny wzorzec porządku. Rys Forma podstawowa pionowa logo firmy Kropka i Kreska 14

15 Logo firmy Kropka i Kreska (rys. 2.1.) zbudowane zostało z dwóch elementów: oba stanowią graficzną interpretację brzmienia nazwy, z tą różnicą, że górny element to tekst będący jednocześnie obrazem. Zgodnie z postulowanymi cechami tworzonego wizerunku firmy każdy z elementów logo wskazuje na inną cechę osobowości firmy: górna część mówi o kreatywności i nawiązaniu do tradycji (rysunku i grafiki artystycznej odwrócenie napisu, choć zaburza czytelność, z dużej odległości sprawia wrażenie, że patrzymy na rysunek geometrycznych form), dolna zaś poprzez pismo szeryfowe, długie, wąskie wersaliki i zwarty układ znaków daje poczucie elegancji, uporządkowanego stylu. Dolna typografia zawiera również określenie przedmiotu działalności firmy. Logo ma postać prostokąta, czyli formę kanciastą, która według Schmitta i Simonsona ewokuje wrażenia dynamizmu, męskości i praktycyzmu. Wydłużone formy poszerzają pole widzenia, dostarczając nowych walorów estetycznych. Kształty duże i wysokie odbierane są jako silne, mocne i skuteczne to dodatkowy walor logo, istotny dla nowej firmy na rynku. Znaczenie, jakie przypisywane jest rozmiarowi w dużym stopniu zależy od norm kulturowych i regionalnych. Na Zachodzie mały rozmiar jedynie wyjątkowo spotyka się z przychylnością. Według Anny Benicewicz-Miazgi kompozycja elementów logo powinna decydować o równowadze pomiędzy nimi. W przypadku logo Kropki i Kreski możemy mówić o dynamicznej kompozycji, symetrycznej i asymetrycznej zarazem, z elementami kontrastującymi ze sobą (górna i dolna część znaku); scalonej (elementy ułożone są blisko siebie) i zamkniętej (w kształcie prostokąta) 13. Logo posiada również wersję poziomą (rys. 2.2.), w której element dolny pozostawiono bez zmian, zaś górny obrazowy po odwróceniu o 90 stopni w prawo został umieszczony po prawej stronie typografii. Rys Forma pozioma logo firmy Kropka i Kreska 13 Anna Benicewicz-Miazga, Grafika w biznesie. Logotypy. Wizytówki. Papier firmowy, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005, s. 81. Zob. również: Anna Kmita, Identyfikacja firmy system komunikatów wizualnych, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2006, s

16 Znak firmowy w całości zaprojektowano w programie Adobe Illustrator. Element obrazowy logo zbudowany jest z kształtów wektorowych, stanowiących kontury światła, przestrzeni wolnej, ograniczonej konturami litery (rys. 2.3.). Ścieżki wektorowe zostały obrysowane pędzlem artystycznym z rodzaju: kreda/węgiel, o nazwie: Chalk-Scribble. Rys Budowa wektorowa elementu obrazowego logo Drugi element logo: KROPKA I KRESKA PROJEKTY GRAFICZNE złożono fontem: SimSun-ExtB Regular: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ abcdefghijklmnoprstuwxyz Odległości między literami w poszczególnych wyrazach zostały odpowiednio wyregulowane, w taki sposób, by wyrazy razem utworzyły kwadrat. Jeden element od drugiego w obu wersjach pionowej i poziomej odsunięty jest o wysokość litery K (elementu typograficznego). K stanowi również moduł wyznaczający pole ochronne znaku firmowego Kropki i Kreski według ilustracji 2.4. W szczególnych wypadkach dozwolone jest użycie tylko jednego z elementów logo, z tą różnicą, że wówczas pole ochronne elementu typograficznego (KROPKA I KRESKA PROJEKTY GRAFICZNE) równe powinno być ze wszystkich czterech stron wysokości litery K (pole ochronne elementu obrazowego pozostaje bez zmian). 16

17 Rys Obszary ochronne pionowego i poziomego znaku firmowego 2.3. Kolor i wzór Kolejnym istotnym elementem po kształcie, linii i rodzaju pisma jest kolor firmowy. Kolor może wzmocnić wizerunek firmy ze względu na to, że powoduje reakcje afektywne, kognitywne oraz behawioralne, niesie znaczenie symboliczne i psychofizjologiczne. Ponieważ logo posiada elementy stylu świadczące o agresywności, władzy i dynamice, kolor został dobrany tak, by wprowadzał spokojniejsze emocje, nie jest więc nasycony, nie stanowi też pochodnej czerwieni, pomarańczy czy żółci, uchodzących za energetyczne i ekstrawertyczne, ale zawiera w sobie połączenie zieleni i niebieskiego barw uspokajających, kojących i relaksujących (rys. 2.5.). Oto jego parametry: 17

18 PANTONE 3258PC CMYK: 59; 0; 33; 0 RGB: 139; 192; 181 Hex: #8bc0b5 Rys Kolorystyka logo i tła Według tabel psychofizjologicznego oddziaływania barw, zamieszczonych w publikacji pt. Identyfikacja firmy 14, niebieski to kolor nierzucający się w oczy, sprawiający wrażenie świeżości, lekkości, orzeźwienia, kojarzony jest z mądrością, nauką, filozofią i lojalnością w symbolice religijnej. W designie zaś oznacza współpracę, komunikację, nowe technologie i postęp. Z kolei barwa zielona odbierana jest jako symbol równowagi, odrodzenia i młodości, przywołuje na myśl uczucia cierpliwości i wolności, wzbudza zaufanie. Turkusowy ponadto konotuje świeżość. Towarzyszą mu biel i czerń, które choć symbolicznie są odzwierciedleniami dobra i zła, jasności i śmierci, szczęścia i tajemniczości, to uznawane są powszechnie za kolory prestiżowe. W designie czerń stanowi neutralne tło, kontrastujące i zmniejszające objętość, jest wyrazem tradycji i elegancji, zarówno klasyki, jak i nowoczesności, władzy, respektu i powagi. Obok logo na materiałach firmowych zostanie umieszczony wzór zaprojektowany specjalnie dla Kropki i Kreski, stanowiący symetryczny układ powstały ze zwielokrotnienia litery k (rys. 2.6.). Ten charakterystyczny element stylu opisywanej firmy graficznej ma wzmocnić jej wizerunek i rozpoznawalność, poprzez bezpośrednie przywołanie pierwszych liter nazwy. Wzór składa się z krzywych stanowiących powielony 14 Anna Kmita, Identyfikacja firmy system komunikatów wizualnych, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2006, s. 39 i

19 obrys k powszechnego fontu: Times New Roman, który podobnie jak kropka i kreska, choć jest elementem podstawowym i wielokrotnie eksploatowanym w typografii komputerowej, może stanowić bazę wyjściową dla wielu nowych projektów graficznych. Rys Wzór towarzyszący logo na materiałach firmowych 2.4. Niedozwolone wariacje logo i minimalne jego wielkości Budowa logo jest integralną częścią CI. Jego modyfikacje mogą wpłynąć negatywnie na odbiór wizerunku firmy, z tego powodu są one niedopuszczalne. Obowiązuje w tej materii kilka zasad. Nie można zmieniać ułożenia elementów znaku względem siebie oraz skalować logo bez zachowania ustalonych proporcji. Znak firmy Kropka i Kreska występuje tylko w trzech wariantach kolorystycznych, zatem inne kolory logo są niedozwolone. Niemniej jednak logo może pojawić się na innych podłożach niż trzy kolory bazowe. Należy jednak pamiętać, że logo turkusowe można umieszczać tylko na tle białym i czarnym, logo czarne zaś należy komponować z jasnymi barwami, a białe z ciemnymi, niedopuszczalne jest użycie jako tła dla znaku jakiegokolwiek wzoru. Powyższe zasady ilustruje rysunek 2.7. Logo w kolorze czarnym zachowuje w druku czytelność do 5 mm włącznie (szerokość logo pionowego i wysokość poziomego), zaś w kolorach białym i turkusowym do 7 mm. Poniżej tych wartości, jeśli zajdzie taka potrzeba, można użyć zastępczej wersji logo, którą stanowią wypełnione kształty wektorowe elementu obrazowego, bez obrysu (rys. 2.8.). 19

20 Rys Niedopuszczalne formy znaku, zmiany koloru oraz nieodpowiednie tło Rys Minimalne wielkości logo, skala 1:1 20

21 2.5. Podstawowy pakiet firmowy Wizytówki, koperty oraz papiery firmowe są jednym z głównych narzędzi public relations. O ich wizualnym kształcie, oprócz postulowanej osobowości firmy i podległej jej estetyki decyduje odbiorca, czyli adresat komunikacji. Główną zasadą jednak przy projektowaniu akcydensów jest ich jasny przekaz informacyjny. Poza funkcją informacyjną pełnią również rolę reklamową, ponieważ detale i elementy uzupełniające budują wizerunek i dają świadectwo o nadawcy 15. Dla Kropki i Kreski zostały zaprojektowane trzy wizytówki, w zależności od klientów, których firma będzie chciała pozyskać ich wygląd przedstawiają ilustracje 2.9.; i Wizytówki mają format: 90 x 55 mm. Rys Pierwsza wizytówka firmowa, skala 1:1 15 Zob. Anna Benicewicz-Miazga, Grafika w biznesie. Logotypy. Wizytówki. Papier firmowy, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005, s

22 Rys Druga wizytówka firmowa, skala 1:1 Wszystkie wizytówki zbudowane zostały w oparciu o te same zasady: użyto w nich trzech kolorów firmy białego, czarnego i turkusu; na awersie wizytówek widnieje logo (na wszystkich w tym samym rozmiarze) oraz wzór firmowy w różnym układzie kolorystycznym (bez skalowania), logo zostało zamknięte w prostokącie i wyraźnie oddziela się od wzoru. Rewers zgodnie z przyjętą zasadą CI podkreśla dychotomiczne oblicze firmy jeśli z jednej strony wizytówka sprawia wrażenie elegancji i spokoju, z drugiej powinna odzwierciedlać dynamizm i zdecydowanie; jeśli jedna strona jest bardziej tradycyjna, druga powinna ukazywać nowoczesne oblicze firmy. Na rewersie oprócz elementów graficznych umieszczony został tekst informujący o przedmiocie działalności oraz dane adresowe, telefon, i strona WWW. Ponieważ jednym z elementów stylu charakterystycznego dla danej firmy jest raster, czyli wzorzec porządku, unikalny układ graficzny elementów, a Kropka i Kreska taki posiada, został on zastosowany dla elementu tekstowego na wizytówce. Informacje złożono tym samym krojem pisma, co typografię w logo, czyli SimSun-ExtB Regular, utrzymując jednocześnie 22

23 blokowy układ elementów. Tekst zatem zamknięto w formie prostokąta o rozmiarach logo. By uzyskać taki efekt zastosowano różne wielkości kroju pisma i odległości między literami w poszczególnych wyrazach. Rys Trzecia wizytówka firmowa, skala 1:1 Zaczynając od końca, trzecią wizytówkę (rys ) nazwać można męską, ponieważ utrzymana jest w ciemnych barwach (czarny rewers i czarny, mocny wzór na awersie), charakteryzuje się surowością jest uboga w dodatkowe ornamenty graficzne na rewersie, obie strony wizualizują siłę, powagę i praktycyzm poprzez swą kanciastość i zamknięcie w jednym, zwartym prostokątnym bloku. Awers jest bardziej tradycyjny, klasyczny (przewaga bieli nad czarnym ornamentem, centralny układ logo), a rewers zgodnie z przyjętą nadrzędną zasadą stylu nowocześniejszy ze względu na niepowszechne połączenie czerni z turkusem. Wizytówka ta przeznaczona jest zatem dla bardziej tradycyjnego klienta, ceniącego prestiż i siłę, o męskim guście. Druga wizytówka (rys ) w przeciwieństwie do trzeciej w odbiorze jest żeńska, ze względu na swe cechy tradycyjnie przyporządkowywane tej płci. Przeważa w niej delikatny i relaksujący turkus, czarny tekst na białym tle (i jego dwułamowy układ) jest powszechniejszy, nie rzuca się zatem w oczy, w połączeniu z biało-turkusowym ornamentem całość ma sprawiać wrażenie klasy i świeżej elegancji. 23

24 Pierwsza wizytówka (rys. 2.9.) po części łączy cechy dwóch poprzednich (zob. rys ) elegancji i siły, z tą różnicą, że turkusowa apla i rozbicie bloku tekstu na trzy części przywołują dodatkowo na myśl nowoczesne minimalistyczne rozwiązania graficzne, kojarzyć ma się z młodością i technologią, w połączeniu ze zmniejszającą przestrzeń czernią sprawiać ma wrażenie gustowności i kameralności. Turkusowy pełni w tych projektach rolę sygnału, kodu16, ponieważ wskazuje na nową jakość, oznajmia o zmianie i gotowości do nowoczesnych rozwiązań. Rys Wizytówki firmy Kropka i Kreska, skala 1:1,5 16 Tak o funkcji koloru mówi Jan Bokiewicz, zob. Elżbieta Dzikowska, Artyści mówią. Wywiady z mistrzami grafiki, Resikon Press, Izabelin Warszawa 2011, s

Rozdział 2. Aspekt wizualny stron internetowych spółek giełdowych

Rozdział 2. Aspekt wizualny stron internetowych spółek giełdowych Artykuł pochodzi z publikacji: Produkcja przekazów multimedialnych, (Red.) M. Chrząścik, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2013 Rozdział 2. Aspekt wizualny stron internetowych spółek giełdowych Marta Julia

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański E-biznes Radosław Szulc Andrzej Kobylański Olsztyn 2014 E-biznes Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Piotr Lenik 1 PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Streszczenie: W opracowaniu zwrócono uwagę na kwestie dotyczące bogactwa przestrzeni stanowiącej obszar zainteresowań marketingu,

Bardziej szczegółowo

Zacznij działać dla przyrody

Zacznij działać dla przyrody Zacznij działać dla przyrody Przewodnik dla animatorów edukacji przyrodniczej Wydawca: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki tel. 22 761 82 05 e-mail: biuro@otop.org.pl

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych 1. WPROWADZENIE Paweł J. Kowalski Kiedy w pracy zawodowej lub życiu codziennym zasiadam przed komputerem podłączonym

Bardziej szczegółowo

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce.

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Monika Mizielińska-Chmielewska Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Praca doktorska na Kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji BUDOWANIE WIZERUNKU ORGANIZACJI KOMUNIKACJA: JA - ORGANIZACJA - OTOCZENIE WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Leszek Plak. Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK

Redakcja: Leszek Plak. Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna Wydział Ekonomiczny Piotr Maziarz Nr albumu 22925 Projektowanie witryny internetowej firmy Capital-Advisers Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb { G u ó o b 7 l e M Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb Koncepcja i redakcja

Bardziej szczegółowo

Metodyka pisania prac licencjackich

Metodyka pisania prac licencjackich TADEUSZ MENDEL Metodyka pisania prac licencjackich wymogi merytoryczne i formalne technika pisania ocena i obrona Poradnik dla studentów Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu Poznań 2014 Od Autora Pomysł

Bardziej szczegółowo

Retail Trends Polska LISTOPAD GRUDZIEN

Retail Trends Polska LISTOPAD GRUDZIEN Retail Trends Polska LISTOPAD GRUDZIEN INDEX Raport Retail Design 2013 Trendy w aranżacji wnętrz sklepowych................................04 Agenda.......................................................08

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE >

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013 Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > od początku 4 Podsumowanie kwartału ludzie 6 Moim zdaniem Ernest Pytlarczyk Zmiana

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Dotychczasowe działania promocyjne miasta Łodzi nie były realizowane zgodnie z powyższym postulatem. Brakowało w nich

Wstęp. Dotychczasowe działania promocyjne miasta Łodzi nie były realizowane zgodnie z powyższym postulatem. Brakowało w nich Spis treści Wstęp 3 1. Analiza SWOT 7 1.1. Wprowadzenie do analizy SWOT 7 1.2. O analizie SWOT 7 1.3. Analiza SWOT (gospodarka) 10 1.4. Analiza SWOT (kultura) 12 1.5. Analiza SWOT (edukacja) 14 1.6. Analiza

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

E-biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady

E-biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady 2012 E-biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady Redakcja: Mikołaj Olszański i Krzysztof Piech E-biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady Redakcja Mikołaj Olszański i Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo