INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP"

Transkrypt

1 (ca³oœæ) (t. 1) (t. 2) INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP - TOM 1 ISBN INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP TOM 1 BYDGOSZCZ 2012

2 Innowacja i synergia w Si ach Zbrojnych RP Tom 1

3

4 CENTRUM DOKTRYN I SZKOLENIA SI ZBROJNYCH im. gen. broni W adys awa Sikorskiego CENTRUM DOKTRYN I SZKOLENIA SI ZBROJNYCH im. gen. broni W adys awa Sikorskiego Innowacja i synergia w Si ach Zbrojnych RP Innowacja i synergia w Si ach Zbrojnych RP Tom 1 Tom 1 Redakcja naukowa Andrzej Lis Robert Reczkowski Redakcja naukowa Andrzej Lis Robert Reczkowski Bydgoszcz 2012 Bydgoszcz 2012

5 Recenzenci prof. dr hab. Adam Marcinkowski prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz p k prof. dr hab. in. Jaros aw Wo ejszo prof. dr hab. Eugeniusz Zab ocki p k nawig. dr hab. Eugeniusz Cie lak dr hab. Bohdan Godziszewski p k dr hab. Wojciech Nyszk p k dr hab. Andrzej Polak dr hab. Wojciech Pop awski p k dr hab. Marek Wrzosek dr hab. in. Andrzej yluk Adiustacja mjr dr Robert Reczkowski Projekt ok adki mjr dr Robert Reczkowski Zdj cie na ok adce chor. Adam Roik Sk ad komputerowy Wydawcy Korekta (j zyk polski) mgr Agata Cyganek mgr Ma gorzata Malinowska Korekta (j zyk angielski) mgr Aneta Wilewska Artyku y zawarte w monografii wyra aj osobiste pogl dy Autorów Copyright by Centrum Doktryn i Szkolenia Si Zbrojnych ISBN: (ca o ) (t. 1) (t. 2) Przygotowanie do druku, druk i oprawa: Drukarnia Wydawnictw Specjalnych SG WP Zam

6 SPIS TRE CI Wst p... 9 Cz I STRATEGICZNE WYZWANIA ROZWOJU I PROWADZENIE OPERACJI PO CZONYCH PRZEZ SI Y ZBROJNE RP gen. Mieczys aw Cieniuch Wymagania wobec Si Zbrojnych RP w wietle nowych wyzwa dla bezpiecze stwa gen. dyw. w st. spocz. W odzimierz S siadek pp k mgr Tomasz Kaca a Koncepcja prowadzenia przysz o ciowych operacji po czonych p k dr in. Marek Strzoda mgr Olga Fra czak Zarz dzanie strategiczne rozwojem Si Zbrojnych RP Cz II WYMAGANIA OPERACYJNE I KIERUNKI ROZWOJU SI ZBROJNYCH RP pp k mgr Tomasz Kaca a Tendencje rozwojowe wspó czesnych dzia a psychologicznych prowadzonych przez Si y Zbrojne RP mjr dr Robert Reczkowski mjr mgr Andrzej Skiba Bezpiecze stwo pa stwa w kontek cie zagro e z cyberprzestrzeni dr Rados aw Ty lewicz Znaczenie wspierania dzia a zbrojnych w rejonie mi dzynarodowej misji stabilizacyjnej narodowym potencja em ekonomicznym na przyk adzie do wiadcze PKW Irak i Afganistan p k dr Tadeusz Zieli ski Zdolno ci operacyjne Si Zbrojnych RP w kontek cie inicjatywy Smart Defence Cz III KIERUNKI ZMIAN W SYSTEMIE SZKOLENIA SI ZBROJNYCH RP p k mgr Jaros aw Jab o ski pp k dr Andrzej Lis Szkolenie specjalistów wykorzystania do wiadcze w zakresie identyfikowania obserwacji

7 gen. bryg. pil dr Jan Rajchel, gen. dyw. rez. dr Krzysztof Za ski Nowa koncepcja kszta cenia now jako ci szkolenia podchor ych Wy szej Szko y Oficerskiej Si Powietrznych? p k dr hab. Marek Wrzosek Dowódczo-sztabowe przygotowanie oficerów profesjonalnej armii z perspektywy Akademii Obrony Narodowej Cz IV TEORIA I PRAKTYKA ZARZ DZANIA I DOWODZENIA W SI ACH ZBROJNYCH RP pp k dr in. Tomasz Ca kowski Zarz dzanie projektami na potrzeby rozwoju Si Zbrojnych podstawowe za o enia 247 dr Zbigniew Ciekanowski Pozyskiwanie pracowników i ich ocenianie w organizacji p k nawig. dr hab. Eugeniusz Cie lak Pu apki innowacyjno ci w Si ach Zbrojnych: Wykorzysta do wiadczenia sojuszników 288 p k mgr in. Artur D bczak pp k mgr in. Leszek Kuchnowski Wykorzystanie procesu rozwoju koncepcji i eksperymentowania do kreowania innowacji w resorcie Obrony Narodowej w warunkach nowych wyzwa rodowiska bezpiecze stwa p k nawig. dr in. Bogdan Grenda Uwarunkowania rozwoju narodowego systemu dowodzenia Si Powietrznych p k dr in. Rafa Harmoza mgr Maciej Nawrot Zastosowanie zarz dzania procesowego w doskonaleniu funkcjonowania organizacji wojskowych dr hab. in. Stanis aw Kowalkowski Innowacyjno w przedsi wzi ciach i projektach na rzecz obronno ci: Ocena wniosku projektowego a jego przygotowanie mgr Kinga Krupca a Znaczenie zarz dzania czasem w podejmowaniu decyzji przez dowódc dr hab. in. Stanis aw Sirko Zmieniaj ce si si y zbrojne wybrane aspekty mgr ukasz Szarpak Wspó praca cywilno-wojskowa w sytuacjach kryzysowych

8 p k prof. dr hab. in. Jaros aw Wo ejszo Przeprowadzanie zmian w organizacji zhierarchizowanej (na przyk adzie dowództw szczebla taktycznego wojsk l dowych) Cz V INNOWACJE TECHNICZNE gen. dyw. pil. dr Leszek Cwojdzi ski p k dr in. Miros aw Adamski ppor. mgr in. Jerzy leziak Modernizacja adaptera bombardierskiego do samolotu F

9

10 WST P Dynamiczne i z o one rodowisko bezpiecze stwa pocz tku XXI wieku stawia przed Si ami Zbrojnymi RP nowe wyzwania 1. Ich konsekwencj s procesy profesjonalizacji, transformacji i modernizacji polskiego wojska. Obecnie, gdy przewagi strategiczne w coraz wi kszym stopniu oparte s na zasobach niematerialnych, a wiedza i informacja staj si dla nowoczesnych si zbrojnych kluczowymi czynnikami sukcesu, szczególnego znaczenia nabieraj procesy innowacji. Innowacje, rozumiane jako wysi ek organizacyjny ukierunkowany na rozwój nowych rozwi za lub doskonalenie tych ju istniej cych 2, stanowi fundament budowania zdolno ci operacyjnych niezb dnych si om zbrojnym do uzyskania trwa ej przewagi w wymiarze strategicznym. Jednocze nie, zjawisko po czono ci dzia a coraz silniej determinuje wspó czesne operacje wojskowe i wymaga harmonijnego wspó dzia ania pomi dzy komponentami si zbrojnych oraz wspó pracy z interesariuszami niemilitarnymi. Kooperacja jest warunkiem sine qua non efektu synergicznego generuj cego warto dodan poprzez efektywne wykorzystanie zasobów wspó pracuj cych organizacji 3. W konsekwencji zidentyfikowanych powy ej zjawisk wychodz c naprzeciw wyzwaniom otoczenia oraz maj c na uwadze potrzeb doskonalenia organizacyjnego, w 2011 roku sformowane zosta o Centrum Doktryn i Szkolenia Si Zbrojnych (CDiS SZ). Jego misj jest wspieranie procesów transformacji polskiego wojska. Swoje zadania CDiS SZ realizuje poprzez: zarz dzanie procesami organizacyjnego uczenia si w ramach systemu wykorzystania do wiadcze, prowadzenie analiz wspieraj cych procesy decyzyjne na szczeblu strategicznym, opracowywanie i weryfikowanie koncepcji, eksperymentowanie i prowadzenie bada opartych o najnowsze metody naukowe oraz opracowywanie narodowych dokumentów doktrynalnych. Ambicj CDiS SZ jest, aby wnosi do Si Zbrojnych RP now, lepsz jako oraz kreowa innowacyjne rozwi zania s u ce rozwojowi zdolno ci operacyjnych. Jedn z dróg wiod cych do tego celu jest tworzenie warunków do naukowej dyskusji oraz wymiany pogl dów pomi dzy teoretykami zajmuj cymi si problematyk bezpiecze stwa narodowego i obronno ci oraz dowódcami szczebla 1 Por.: Strategiczny Przegl d Obronny. Profesjonalne Si y Zbrojne RP w nowoczesnym pa stwie, MON, Warszawa 2011, s Por. R.W. Griffin, Podstawy zarz dzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005, s Por.: R. Koch, Strategy. How to create, pursue and deliver a winning strategy, Prentice Hall, Harlow 2011, s

11 strategicznego, operacyjnego i taktycznego. Pierwszym owocem tego dzie a jest niniejsza ksi ka, któr oddajemy do r k Czytelników. My l przewodni przy wiecaj c powstaniu publikacji by o poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Jak rozwija innowacyjno i synergi w Si ach Zbrojnych RP w kontek cie wspó czesnych wyzwa rodowiska bezpiecze stwa? Nasze zaproszenie do udzia u w naukowej dyskusji przyj li dowódcy z pierwszym o nierzem Rzeczypospolitej szefem Sztabu Generalnego WP na czele, do wiadczeni oficerowie sztabowi oraz pracownicy naukowi wojskowych i cywilnych uczelni. Dzi ki ich twórczemu zaanga owaniu wspartemu cennymi wskazówkami Recenzentów powsta pierwszy tom publikacji zatytu owanej Innowacja i synergia w Si ach Zbrojnych RP. Problematyka, jak podj li Autorzy poszczególnych rozdzia ów, obejmuje pi obszarów tematycznych. W cz ci pierwszej analizie poddane zosta y strategiczne wyzwania stoj ce przed Si ami Zbrojnymi RP, zarz dzanie procesami ich rozwoju oraz zasady prowadzenia operacji po czonych w kontek cie do wiadcze sojuszniczych. W cz ci drugiej sprecyzowane zosta y wymagania operacyjne i kierunki rozwoju Si Zbrojnych RP w wybranych obszarach. Cz trzecia dotyczy problematyki szkolenia, a uwaga skoncentrowana zosta a w szczególno ci na kszta ceniu i szkoleniu obecnych i przysz ych oficerów oraz szkoleniu specjalistów wykorzystania do wiadcze, którzy maj by ambasadorami innowacyjno ci w swoich jednostkach i instytucjach wojskowych. Cz czwarta traktuje o szeroko rozumianej teorii i praktyce zarz dzania i dowodzenia w Si ach Zbrojnych RP. Obejmuje ona tematyk z zakresu zarz dzania projektami i zarz dzania procesowego oraz zarz dzania wiedz, zmianami i innowacjami. Znalaz y w niej swoje miejsce artyku y poruszaj ce problemy podejmowania decyzji przez dowódc oraz uwarunkowa rozwoju systemów dowodzenia. Cz pi ta po wi cona jest innowacjom technicznym. Modernizacja adaptera bombardierskiego do samolotu wielozadaniowego F-16 zaproponowana przez Autorów artyku u stanowi przyk ad konkretnego rozwi zania o charakterze innowacyjnym, który wnosi wymiern warto dodan z punktu widzenia Si Zbrojnych RP. W imieniu Centrum Doktryn i Szkolenia Si Zbrojnych oraz w asnym dzi kujemy wszystkim, którzy przyczynili si do powstania niniejszego tomu. Szczególne podzi kowania kierujemy w stron Autorów za pozytywny odzew na nasze zaproszenie do naukowej dyskusji oraz twórczy wysi ek i zaanga owanie. Jeste my wdzi czni Recenzentom za cenne 10 10

12 wskazówki doskonal ce prace nad tekstem publikacji. Dzi kujemy wreszcie Pracownikom Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP oraz Kolegom i Kole ankom z CDiS SZ, którzy wspierali nas w pracy redakcyjnej i administracyjnej. Jednocze nie mamy zaszczyt poinformowa naszych Czytelników, e projekt naukowy pod tytu em Innowacja i synergia w Si ach Zbrojnych RP b dzie kontynuowany. Zainteresowanie, z jakim spotka a si inicjatywa Centrum Doktryn i Szkolenia Si Zbrojnych sprawi a, e podj li my ju dzia ania zmierzaj ce do wydania kolejnego tomu publikacji. Andrzej Lis Robert Reczkowski 11 11

13

14 Cz I STRATEGICZNE WYZWANIA ROZWOJU I PROWADZENIE OPERACJI PO CZONYCH PRZEZ SI Y ZBROJNE RP 14 13

15

16 genera Mieczys aw CIENIUCH 1 WYMAGANIA WOBEC SI ZBROJNYCH RP W WIETLE NOWYCH WYZWA DLA BEZPIECZE STWA Wprowadzenie Zmiany zachodz ce w rodowisku bezpiecze stwa, w tym realne i potencjalne zagro enia, zawsze s uwzgl dnianie w kolejnych cyklach procesu planowania rozwoju Si Zbrojnych RP. Ta planistyczna konieczno wynika z faktu bezpo redniej zale no ci tre ci wymaga strukturalno-modernizacyjnych od przewidywanej charakterystyki przysz ego rodowiska bezpiecze stwa. rodowisko to determinuje proces opracowania wymaga wobec si zbrojnych. Zanim przejd do scharakteryzowania wspó czesnych i przysz ych wyzwa dla bezpiecze stwa, które determinuj wymagania wobec rozwijanych zdolno ci operacyjnych, chcia bym podkre li, e niezale nie od zmieniaj cych si wyzwa Si y Zbrojne RP musz by gotowe do zagwarantowania przede wszystkim bezpiecze stwa i integralno ci terytorialnej naszego pa stwa. Pomimo pojawiaj cych si negatywnych prognoz w kwestii zmniejszaj cej si roli kolektywnej obrony w ramach Artyku u 5 uwa am, e ka da dyskusja o mo liwych niekonwencjonalnych formach zaanga owania wojskowego powinna si rozpoczyna od potwierdzenia zdolno ci do kolektywnej obrony. Artyku 5 jest bowiem fundamentem istnienia Sojuszu Pó nocnoatlantyckiego, a obrona Ojczyzny jest fundamentem narodowego systemu bezpiecze stwa. Nie znaczy to oczywi cie, e nie trzeba dokona pewnej ewolucji my lenia o obronno ci pa stwa. Zmiany w tym zakresie zachodz ju teraz. Obrona pa stwa jest postrzegana w szerszych kategoriach jako element bezpiecze stwa narodowego stanowi cego sum wszystkich cywilnych i wojskowych przedsi wzi, które maj na celu zapobieganie wszelkim potencjalnym, w tym równie i pozamilitarnym, zagro eniom dla bezpiecze stwa pa stwa. Skuteczne przeciwdzia anie wspó czesnym zagro eniom i wyzwaniom wymaga kompleksowego podej cia. Synergia wykorzystania wszystkich instrumentów pa stwa, takich 1 Szef Sztabu Generalnego WP

17 jak dyplomacja, status ekonomiczny, wska niki wzrostu, infrastruktura, potencja intelektualno-naukowy i wojskowy, pozwoli na identyfikacj, zapobieganie oraz rozwi zywanie wspó czesnych i przysz ych konfliktów. 1. Wyzwania i zagro enia dla bezpiecze stwa RP Wspó czesne rodowisko bezpiecze stwa jest bardzo z o one i niesie ze sob szereg wyzwa i zagro e. Okres globalizacji, w którym yjemy, nie pozostaje bez konsekwencji dla wiata i cz owieka. Najwa niejsze z nich dotycz gospodarki, polityki, ekologii, demografii i technologii, a tak e bezpiecze stwa i obronno ci. Rozwój naszej cywilizacji ma charakter wieloaspektowy. Z jednej strony post puje globalizacja i rosn ca wspó zale no pa stw, a z drugiej narasta niejasno, niepewno i nieprzewidywalno dalszego rozwoju sytuacji w wymiarze regionalnym, kontynentalnym i globalnym. Proces ten charakteryzuje w du ym stopniu tak e wspó zale na niestabilno, czyli powolne przenoszenie zjawisk kryzysowych z jednego regionu, czasem odleg ego, do drugiego, a w konsekwencji tak e do Polski. Obecny porz dek na wiecie ukszta towa si w wyniku procesów, jakie mia y miejsce na prze omie XX i XXI wieku. Polska jest suwerennym i demokratycznym pa stwem o znacz cym potencjale demograficznym, politycznym i ekonomicznym. Cz onkostwo w NATO i UE oraz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi zapewniaj nam wysoki poziom bezpiecze stwa oraz stanowi fundament rozwoju spo ecznego i gospodarczego naszego kraju. Polska jest tak e pa stwem granicznym NATO i Unii Europejskiej, a jej terytorium stanowi obszar o istotnym znaczeniu strategicznym. Bezpiecze stwo Polski jest dodatkowo wzmacniane przez jej rosn cy potencja ekonomiczny, rozwój dobros siedzkich stosunków, udzia w innych systemach bezpiecze stwa zbiorowego lub kooperatywnego (ONZ i OBWE), systemach kontroli zbroje, a tak e we wspó pracy regionalnej w ramach Trójk ta Weimarskiego, Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Rady Pa stw Morza Ba tyckiego. Analiza otoczenia mi dzynarodowego pozwala postawi tez, e Polska jest krajem bezpieczniejszym ni kiedykolwiek w swojej historii, poniewa nie ma obecnie bezpo redniego zagro enia zewn trznym u yciem si y. Dzi ki wprowadzeniu wspólnoty interesów i warto ci jako nadrz dnych czynników kszta tuj cych stosunki mi dzy pa stwami 16 16

18 na obszarze Unii Europejskiej, mo liwo tzw. klasycznego konfliktu wojennego zosta a sprowadzona niemal e do zera. Niewielkie jest wi c prawdopodobie stwo konfliktu zbrojnego mi dzy wielkimi mocarstwami i wojny na skal kontynentaln lub wiatow. Bardziej prawdopodobne b d konflikty o charakterze regionalnym oraz lokalnym, w które Polska nie b dzie bezpo rednio zaanga owana. Ich przebieg i skutki mog jednak stwarza sytuacje kryzysowe, nios ce gro b rozszerzenia si i przerodzenia w wojn. Polska musi by gotowa do reagowania na takie kryzysy. Na bezpiecze stwo naszego kraju i jego obywateli, czyli zdolno pa stwa i narodu do zapewnienia przetrwania, integralno ci terytorialnej, niezale no ci politycznej, stabilno ci wewn trznej oraz jako ci ycia, maj obecnie wp yw procesy i zjawiska zarówno w jej bezpo rednim otoczeniu, jak i procesy globalne. W tym kontek cie nale y podkre li, e zmienia si charakter bezpiecze stwa. Klasyczne zagro enia wojskowe wypierane s przez zagro enia o charakterze asymetrycznym. Nowe wyzwania w obszarze bezpiecze stwa s tak e wynikiem z o onych i sprz onych ze sob procesów politycznych, ekonomicznych i spo ecznych o zasi gu zarówno narodowym, jak i ponadnarodowym. Dodatkowo obserwujemy, e na powstawanie konfliktów na wiecie ma obecnie wp yw coraz wi cej czynników. Dawniej wojny najcz ciej wywo ywa y i prowadzi y pa stwa. Dzisiaj sytuacja jest bardziej z o ona, poniewa oprócz klasycznych konfliktów mi dzypa stwowych, kryzysy wywo uj stosunkowo niewielkie organizacje narodowe i mi dzynarodowe oraz upadaj ce pa stwa. Pomimo zakorzenienia w strukturach euroatlantyckich i ogólnego bezpiecze stwa w skali europejskiej bezpiecze stwo Polski podlega ewolucji w miar, jak rodowisko mi dzynarodowe dynamicznie i szybko zmienia si, reaguj c na zagro enia i wyzwania nierzadko nowego typu. Nale do nich pog biaj ce si ró nice ekonomiczne i spo eczne, wyczerpywanie si dotychczasowych róde wzrostu gospodarczego, bunt m odego pokolenia przeciwko istniej cemu status quo, zmiany klimatyczne, terroryzm, zagro enia cybernetyczne, proliferacja broni masowego ra enia, transgraniczna przest pczo zorganizowana, globalizacja kryzysu ekonomicznego i finansowego, a tak e wy anianie si nowych pot g zmieniaj cych uk ad si. Przyk adem tego jest BRICS, skupiaj cy grup pa stw pr nie rozwijaj cych si (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA). Czynniki te mog, przy niekorzystnym splocie okoliczno ci, doprowadzi do os abiania pozycji Polski w mi dzynarodowym rodowisku bezpiecze stwa oraz zmniejszenia jej roli w regionie

19 Z perspektywy naszego kraju kluczowe znaczenie w wymiarze globalnym ma zw aszcza kszta towanie nowego porz dku globalnego po upadku ZSRR. Po za amaniu si systemu dwubiegunowego w skali globalnej nie ukszta towa si tak e zapowiadany system wielobiegunowy. Oznacza to, e yjemy w okresie przej ciowym, a pozycja Zachodu i Polski w nowym porz dku pozostaje spraw otwart. Tak e w wymiarze europejskim bezpiecze stwo Polski nie jest pozbawione wyzwa. Najwa niejszymi z nich s gro ba pog bienia kryzysu finansowo-ekonomicznego i politycznego UE, powrót do rywalizacji mocarstw, ograniczenie zaanga owania USA w Europie, przejawy renacjonalizacji polityki obronnej pa stw NATO oraz niepewno zwi zana z rozwojem sytuacji na obszarze by ego ZSRR. Celem polskiej polityki bezpiecze stwa jest osi gni cie stabilnego stanu bezpiecze stwa pa stwa w wymiarze zewn trznym i wewn trznym, utrzymanie zdolno ci obronnych adekwatnych do zagro e, umocnienie gwarancji bezpiecze stwa NATO, zwi kszenie efektywno ci Wspólnej Polityki Bezpiecze stwa i Obrony, skuteczne i skoordynowane z sojusznikami przeciwstawianie si nowym wyzwaniom i zagro eniom, zapewnienie prawid owego funkcjonowania Sojuszu i tzw. strategicznych relacji z USA oraz mocnej pozycji Polski w rodowisku mi dzynarodowym. Polska, podobnie jak inne pa stwa, jest stale poddawana kilku kluczowym procesom, które nios ze sob zró nicowane skutki dla naszego bezpiecze stwa. Jednym z najwa niejszych jest globalizacja. Przynosi ona korzy ci w gospodarce, komunikacji i edukacji. Towarzysz jej jednak niekorzystne zjawiska, które mog mie negatywny wp yw na bezpiecze stwo. Przede wszystkim ograniczaj one tradycyjnie rozumian suwerenno. Wewn trzne kryzysy polityczne, gospodarcze i finansowe oraz terroryzm, zagro enia w cyberprzestrzeni, zorganizowana przest pczo, korupcja, handel ywym towarem i narkotykami, pranie brudnych pieni dzy, piractwo morskie rozprzestrzeniaj si szybko w skali ca ego globu z jednego regionu do drugiego. O dzisiejszych konfliktów przenosi si tak e coraz cz ciej z relacji mi dzy krajami na stosunki wewn trz pa stw. Przejawem tego zjawiska jest m.in. istnienie pa stw upad ych i upadaj cych, które nie s w stanie ustabilizowa w asnej sytuacji wewn trznej. Cz sto ich niestabilno wewn trzna dzia a negatywnie na sytuacj s siednich regionów (przyk adem tego jest wojna z Talibami w Afganistanie i Pakistanie, wojna narkotykowa w Meksyku, piractwo u wybrze y Somalii), a tak e na sytuacj w skali globalnej. Konflikty te wybuchaj na ogó lokalnie z powodów 18 18

20 wewn trznych, np. etnicznych, religijnych i spo ecznych, ale maj wp yw na sytuacj bezpiecze stwa na ca ym wiecie, w tym i w Polsce. Ich intensywno wzmacniaj nierówno ci w dost pie pa stw do surowców i wody. Zmiany zachodz ce w rodowisku bezpiecze stwa zwi zane s z pojawianiem si nowych asymetrycznych zagro e, a tak e zmian charakteru ju istniej cych. W tym kontek cie do najwa niejszych zagro e dla bezpiecze stwa naszego kraju nale y zaliczy proliferacj broni masowego ra enia, rozpowszechnienie si ró nych systemów broni rakietowej, terroryzm i zagro enia cybernetyczne. Proliferacja broni masowego ra enia mo e doprowadzi do rozpadu wiatowego systemu nieproliferacji (opartego na Traktacie o Nierozprzestrzenianiu Broni J drowej NPT), destabilizacji pa stw b d cych w posiadaniu broni j drowej (np. Pakistan) lub u ycia przez terrorystów adunku j drowego. Rozwój ira skiego programu j drowego unaoczni s abo re imu nieproliferacji i samego Traktatu NPT oraz wywo a reakcj a cuchow w ca ym regionie Bliskiego Wschodu, w którym coraz wi cej pa stw okazuje zainteresowanie pozyskaniem technologii nuklearnych. Negatywne oddzia ywanie zarówno w skali regionalnej, jak i globalnej, maj równie pó nocnokorea skie próby j drowe. KRL-D oraz Pakistan mog dostarcza technologie i materia y do innych pa stw zainteresowanych wej ciem w posiadanie broni atomowej wbrew NPT. Nie mo na wykluczy tak e u ycia przez terrorystów adunku j drowego w postaci tzw. brudnej bomby. Rozpowszechnianie si ró nych systemów broni rakietowych jest czynnikiem szczególnie destabilizuj cym w skali regionalnej i globalnej, gdy prowokuje dzia ania wyprzedzaj ce. Szybki rozwój broni rakietowej nast puje zw aszcza w regionach niestabilnych, ogarni tych d ugotrwa ym kryzysem polityczno-militarnym. Na przyk ad Iran i Syria rozwin y systemy zdolne do ra enia celów w Izraelu oraz baz ameryka skich rozmieszczonych w regionie Bliskiego Wschodu. W po czeniu z nuklearnymi ambicjami Iranu grozi to nieprzewidywalnymi reakcjami Izraela, który posiadaj c, cho nieoficjalnie, bro j drow, intensywnie rozwija obron rakietow i mo e podj dzia ania wyprzedzaj ce o trudnych do okre lenia nast pstwach. Terroryzm pozostaje jednym z czo owych zagro e dla bezpiecze stwa mi dzynarodowego i wewn trznego. Jest on narz dziem prowadzenia walki politycznej i stanowi jedno z g ównych wyzwa dla spo eczno ci mi dzynarodowej. Zagro enia zwi zane z dzia alno ci terrorystyczn przejawiaj si w kilku formach

21 Szczególne zagro enie stanowi terroryzm motywowany radykaln ideologi islamsk, któr kieruje si Al-Kaida. Jej sie sk ada si g ównie z autonomicznych komórek dzia aj cych w ró nych regionach wiata oraz posiadaj cych wspólny cel strategiczny, jakim jest zniszczenie cywilizacji zachodniej. Post puj ca ekspansja wiatowego d ihadu charakteryzuje si opracowywaniem coraz bardziej wyrafinowanych metod i taktyk dzia ania, wykorzystuj cych luki w systemach zabezpiecze stale doskonalonych przez s u by bezpiecze stwa zagro onych krajów. Mimo os abienia zdolno ci operacyjnych tej organizacji m.in. w wyniku wyeliminowania g ównych liderów, a tak e zniszczenia wielu obozów szkoleniowych g ównie na pograniczu afga sko-pakista skim, Al-Kaida nadal pozostanie powa nym zagro eniem dla bezpiecze stwa mi dzynarodowego. Odmienny w swych korzeniach i motywach ideologicznych jest odradzaj cy si terroryzm skrajnie lewicowy, ultraprawicowy i nacjonalistyczno-separatystyczny. Stanowi on zagro enie g ównie dla krajów europejskich i ma swoje ród o m.in. w ideologiach ekstremistycznych, ksenofobii, niech ci do imigrantów oraz kryzysie ekonomicznym i finansowym. Marginalizowane dotychczas dzia ania o pod o u skrajnie prawicowym i nacjonalistycznym stanowi rosn ce zagro enie dla stabilno ci systemów pa stw demokratycznych. Coraz bardziej popularna staje si idea walki z islamizacj Europy, ide wielokulturowo ci i otwarto ci, promowan w ostatnich latach w wi kszo ci krajów zachodnich. Stwarza to niebezpieczny trend si gania po terroryzm jako metod walki oraz manifestowania radykalnych pogl dów antyimigracyjnych i konserwatywnych, czego przyk adem by y zamachy w Oslo i masakra na wyspie Utoya w lipcu 2011 roku. Istotne znaczenie ma tak e cyberterroryzm. Dotychczas przestrze wirtualna na szerok skal wykorzystywana by a g ównie do dzia a propagandowych, szkoleniowych i rekrutacyjnych. Obecnie nasilaj si tendencje przenoszenia dzia a stricte terrorystycznych do cyberprzestrzeni poprzez atakowanie sieci teleinformatycznych i systemów technologicznych maj cych strategiczne znaczenie dla pa stw. W przypadku Polski zagro enie masowymi aktami terrorystycznymi jest obecnie niewielkie, przynajmniej w porównaniu z krajami zachodnioeuropejskimi i USA, chocia zaanga owanie Si Zbrojnych RP w operacje militarne prowadzone w krajach muzu ma skich mo e spowodowa okresowy wzrost zagro enia. Wydarzenia na arenie mi dzynarodowej determinowane s przez poszerzaj ce si spektrum wyzwa i zagro e wzajemnie ze sob powi zanych. Do czynników 20 20

22 konfliktogennych nale problemy demograficzne, bieda, g ód, generowane przez nie niepokoje spo eczne oraz masowe migracje ludno ci poszukuj cej lepszego bytu. Du e znaczenie maj tak e post puj ce zmiany klimatyczne oraz wiatowy kryzys finansowy. Szczególne obawy w tym zakresie wzbudza dynamika zmian demograficznych w wiecie. Wed ug prognoz populacja Ziemi licz ca obecnie siedem miliardów ludzi wzro nie do 2050 roku do dziewi ciu miliardów. Prawie ca y przyrost przypadnie na kraje rozwijaj ce si, które nie b d w stanie upora si z problemem zapewnienia swoim mieszka com ywo ci, mieszka, opieki medycznej, edukacji i podstawowych warunków egzystencji. Skutkowa to mo e nasileniem niekontrolowanej emigracji do bogatszych krajów, zw aszcza Europy i Ameryki Pó nocnej. Zjawisko to wyst pi o podczas konfliktów, np. w czasie Arabskiej Wiosny lub wojny domowej w Libii w 2011 roku, powoduj c m.in. zak ócenia w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zmiany demograficzne w po czeniu z innymi negatywnymi zjawiskami globalnymi, np. kryzysami gospodarczo-finansowymi lub przemianami klimatycznymi, zawieraj w sobie powa ny potencja zagro e, zw aszcza e istniej ce struktury mi dzynarodowe nie s w stanie im sprosta. Powa nym wyzwaniem dla bezpiecze stwa wiatowego jest globalny kryzys finansowy. Implikuje on zagro enia zwi zane z niewyp acalno ci lub bankructwem pa stw i wzrostem niezadowolenia obywateli. Sytuacja taka mo e niekorzystnie wp yn na stan bezpiecze stwa pa stwowego, zbiorowego, a nawet globalnego. Zagro enia wynikaj ce ze zmian klimatycznych s trudne do uchwycenia, gdy maj charakter globalny i transgraniczny. Zauwa aln tendencj jest globalne ocieplenie w wyniku narastania efektu cieplarnianego. Zmiany klimatyczne mog powodowa negatywne konsekwencje dla infrastruktury przemys owej oraz komunikacyjnej poszczególnych krajów oraz ich sprawnego funkcjonowania. Ekstremalne zjawiska pogodowe cz sto powoduj awarie elektrowni, sieci energetycznych, grzewczych i wodoci gowych, a tak e zak ócenia w realizacji transakcji bezgotówkowych oraz w transporcie. W Europie, w tym tak e na obszarze naszego kraju, zmiany klimatu powoduj tak e pojawienie si nowych chorób i epidemii. Zmiany klimatu mog przyczyni si do pog biania istniej cych problemów spo ecznych, marginalizacji niektórych grup spo ecznych, os abiania regulacyjnej funkcji pa stw, pog biania dysproporcji w poziomie rozwoju, itd. To za mo e stanowi zarzewie konfliktów, w szczególno ci o surowce i dost p do zmniejszaj cych si zasobów wody, a tak e o dost p do szlaków komunikacyjnych. Coraz wi kszego znaczenia nabiera tak e 21 21

23 zaostrzaj ca si rywalizacja o Arktyk i jej zasoby, w kontek cie globalnego ocieplenia i topnienia pokrywy lodowej, pojawienia si nowych mo liwo ci eglugowych, podniesienia geostrategicznego znaczenia pó nocnego regionu i aktywno ci na tym obszarze. Ta rywalizacja rozci ga si te na basen Morza Ba tyckiego. Potencja wyzwa i zagro e dla bezpiecze stwa Polski nios w sobie liczne ogniska konfliktów i napi poza Europ, o zró nicowanym charakterze. Ich liczba ro nie, przekraczaj c zdolno spo eczno ci mi dzynarodowej do utrzymywania regionalnej stabilno ci. Dotyczy to takich ognisk zapalnych, jak Afganistan i Pakistan, Afryka Pó nocna i Bliski Wschód ( Arabska Wiosna, Syria, konflikt izraelsko-palesty ski), a tak e Pó wysep Korea ski. Z perspektywy bezpiecze stwa Polski niekorzystn sytuacj jest fakt, e w jej pobli u po o one s najwa niejsze europejskie punkty zapalne potencjalne i realne. W rejonie Morza Czarnego istniej cztery zamro one konflikty (Abchazja, Po udniowa Osetia, Górski Karabach i Naddniestrze), a tak e silne tendencje separatystyczne oraz napi cia etniczne (Krym, Pó nocny Kaukaz). U granic Polski znajduje si Obwód Kaliningradzki, najbardziej zmilitaryzowany obszar w Europie. Obecnie coraz trudniej jest zlokalizowa ród o, miejsce, czas i skutki zagro enia. Zachodz ce zmiany w rodowisku bezpiecze stwa, a przede wszystkim jego zmienno, nieprzewidywalno, zmniejszenie wagi klasycznych zagro e militarnych na rzecz zagro e o charakterze asymetrycznym, maj bezpo redni wp yw na okre lenie wymaga dla si zbrojnych, a tym samym tak e na kierunki rozwoju Si Zbrojnych RP. 2. Wymagania wobec Si Zbrojnych RP Si y Zbrojne RP maj charakter obronno-ekspedycyjny. Ich misja i zadania w zakresie kszta towania bezpiecze stwa pa stwa musz przek ada si na ich sk ad, struktur organizacyjn, uzbrojenie i sprz t wojskowy oraz dyslokacj jednostek. Wojsko Polskie musi by w pe ni przygotowane do reagowania na ca e spektrum zagro e oraz utrzymywa zdolno skutecznego dzia ania w trzech zasadniczych obszarach. Pierwszym z nich jest obrona RP i udzia w obronie sojuszników. Drugim uczestnictwo w operacjach 22 22

24 stabilizacyjnych oraz humanitarnych. Trzecim wspieranie organów administracji centralnej i terenowej pa stwa oraz udzielanie pomocy spo ecze stwu. Zmiany rodowiska bezpiecze stwa, w tym potencjalne zagro enia i wyzwania, s uwzgl dnianie w kolejnych cyklach wypracowywania wymaga wobec Si Zbrojnych RP w procesie planowania ich rozwoju. Rosn ca dynamika tych zmian oraz ich poszerzaj ce si spektrum wymaga znacz cej rewizji podej cia do procesu planowania. Aby okre li przysz e wymagania wobec Si Zbrojnych RP, nale y przyj hipotetyczne scenariusze planistyczne, obejmuj ce wszystkie prawdopodobne mo liwo ci u ycia si zbrojnych, a nast pnie za pomoc odpowiednich modu ów kalkulacyjnych okre li potrzeby, które generuj wymagania. Nale y wi c odpowiedzie na szereg pyta : co mo e spotka Si y Zbrojne w przysz o ci, jakim rodzajom konfliktów b d musia y stawi czo o i jakie obszary transformacyjne b d mia y zasadnicze znaczenie dla ich skuteczno ci i wiarygodno ci? Przeciwnik oraz zagro enia trac swoj wyrazisto. Nawet w przypadku zbrojnej napa ci, o której mowa w Artykule 5, wa niejsz kwesti pozostanie wp ywanie na wiadomo ludzi ni uzyskanie zdobyczy terytorialnych. Walka informacyjna, a w tym utrzymanie wsparcia opinii publicznej, b d odgrywa kluczow rol w ka dym konflikcie. Co wi cej, przysz e konflikty b d mia y charakter hybrydowy. Hybrydowo nie jest jedynie synonimem dzia a nieregularnych czy stabilizacyjnych. Chodzi tu o totaln zmian wiadomo ci przeciwnika, który nie zawaha si u y ca ej gamy technik i taktyk asymetrycznych. Sytuacja taka prowadzi do podstawowego dylematu, przed którym stoj plani ci wojskowi. Z jednej strony, konflikty maj nieprzewidywalny, chaotyczny charakter. Z drugiej, ca y aparat planistyczny opiera si na uporz dkowanym i racjonalnym procesie wydatkowania rodków w perspektywie d ugoterminowej. Jak wida okre lenie wymaga wobec si zbrojnych jest jednym z wyzwa, któremu musz sprosta plani ci i decydenci. Planowanie nale y prowadzi w wieloaspektowym i wzajemnie powi zanym rodowisku, w którym wiele rzeczy opiera si na za o eniach i szacunkach. Trzeba d y do uzyskania wzgl dnie najlepszej skuteczno ci w rodowisku asymetrycznym tak, aby w ka dej sytuacji Si y Zbrojne RP posiada y zdolno ci do przej cia inicjatywy i elastycznej reakcji na zdarzenia trudne do przewidzenia. W przesz o ci wystarczy a przewaga technologiczna. Prawdopodobnie po roku 2020 oparcie si na przewadze technologicznej ju nie wystarczy

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Gra yna Dom a -Otmianowska Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le ORGMASZ Wp yw zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Krzysztof Firlej 1 Katedra Strategii Zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo