Słowniczek WTN. Ekologia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Słowniczek WTN. Ekologia"

Transkrypt

1

2 Zielony Punkt do dyspozycji! Musicie Państwo używać znaku Zielony Punkt na opakowaniu? PSR jest do Państwa dyspozycji. Znak Zielony Punkt (Der Grüne Punkt), którego używanie w ostatnich latach stało się podstawą do wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie jest już dostępny wyłącznie dla klientów jednej organizacji odzysku. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na Certyfikat COBRO 2005 Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA otrzymał zaświadczenie o zakwalifikowaniu się na listę referencyjną wiarygodnych organizacji odzysku. Zaświadczenie zostało wydane na podstawie kontroli przeprowadzonej 15 kwietnia 2005 roku przez rzeczoznawców Zakładu Ekologii COBRO oraz przy udziale przedstawiciela Ministerstwa Środowiska. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie danych za rok Certyfikat w pełnej krasie do pobrania z Stora Enso Poland S.A. to nowa nazwa Intercell SA Spółka Intercell SA zmieniła nazwę na Stora Enso Poland S.A. Przyczyną zmiany nazwy jest jej dostosowanie do nazewnictwa stosowanego w ramach grupy przemysłowej Stora Enso, która stała się 15 grudnia 2004 r. głównym akcjonariuszem Intercell SA. Główną siedzibą spółki Stora Enso Poland S.A. pozostaje Ostrołęka. Nie uległy zmianie NIP, REGON i dane teleadresowe firmy. Szersze informacje w następnym numerze. Słowniczek WTN E Ekologia (gr. oíkos + lógos dom + słowo, wiedza, nauka) to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem. Wydawca: Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA, ul. Jagiellońska 74, Warszawa, tel.: (0-22) , faks: (0-22) , Prezes zarządu: Tomasz Cegiełka. Adres redakcji: Twenty Four Seven PR, ul. Cząstkowska 32, Warszawa, tel. (0-22) , faks (0-22) , Redagują: Maria Fijołek, Piotr Gromski (grafik), Zofia Kurek, Rafał Modzelewski (red. naczelny), Jakub Ochal, Stefan Paruch, Jacek Wodzisławski, Krzysztof Zduń. Prepress: PS Graffo. Druk: PS Graffo. Zdjęcie na okładce: archiwum PSR. PSR rozwija współpracę z papierniami Od 2006 roku wszyscy przedsiębiorcy współpracujący z PSR SA będą mieli pewność realizacji 43% obowiązku odzysku opakowań. Obowiązkowy poziom odzysku opakowań, zarówno w 2006, jak i w 2007 roku (50%), będzie można osiągnąć, realizując go odpadami z papieru i tektury. Wniosek taki płynie z analizy przyszłości rynku odpadów opakowaniowych, przeprowadzonej przez AC Nielsen. Wg agencji jedynym rodzajem opakowań, którego nie obejmie deficyt zbiórki, jest papier i tektura. Trzy największe współpracujące z PSR SA papiernie przetwarzają w sumie setki tysięcy ton odpadów z papieru i tektury oraz materiałów reklamowych i gazet. Tylko w zakładach Mondi Packaging i Stora Enso w ciągu 3 ostatnich lat przetworzono ponad 1 mln ton odpadów. Wyjaśnienia do przepisów Na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska opublikowano wyjaśnienia do ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. nr 63, poz. 639, z późn. zm.). Wyjaśnienia dotyczą m.in. problematycznych zapisów ustawy, w zakresie samodzielnej realizacji obowiązków (art. 4) oraz oznaczenia przedsiębiorcy na opakowaniu (dot. art. 1 ust. 1b i 1c). Dodatkowe informacje znajdą Państwo na 43% odzysku w 2006 roku? Projekt rozporządzenia w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych zakłada wprowadzenie odzysku opakowań na poziomie 43% już w 2006 roku. Rozporządzenie stawki i opłat na 2006 i 2007 rok można pobrać z Oszczędzimy prawie 3,5 mln drzew przed wycięciem!!! Trudno jest oszacować masę zalewających środowisko materiałów reklamowych. Każda licząca się sieć handlowa oraz firmy sprzedające towary i usługi reklamują się za pomocą ulotek lub wkładek prasowych. Według prognoz AC Nielsen tylko w 2006 roku zostanie wprowadzonych na rynek ponad ton odpadów opakowaniowych z papieru i tektury. Jeżeli założymy, że materiały reklamowe będą tylko 20% tej masy, to dzięki wprowadzeniu obowiązku recyklingu uratujemy mnóstwo drzew oraz zmniejszymy obciążenie środowiska odpadem zawierającym dużą ilość szkodliwych farb drukarskich. Cena, którą przyjdzie nam wszystkim zapłacić za realizację dodatkowego obowiązku, na pewno będzie tego warta. Więcej informacji na temat recyklingu odpadów z papieru i tektury znajdziesz w specjalnym serwisie ekologicznym PSR SA 2

3 RAPORT Potencjał przetwórczy dla odpadów opakowaniowych Badania przeprowadzone przez branżę pokazują, że bez dodatkowych działań nie da się osiągnąć do 2007 roku stopnia rozwoju selektywnej zbiórki, który pozwoli na zebranie wymaganej masy odpadów. Nie ma natomiast zagrożenia dla zapewnienia potencjału przetwórczego odpadów z papieru i tektury, ale należy się liczyć m.in. z deficytem mocy przetwarzania tworzyw sztucznych. Niezbędnym warunkiem skutecznego i efektywnego ekonomicznie odzyskiwania odpadów opakowaniowych jest zbiórka selektywna prowadzona jak najbliżej źródła powstawania odpadów. Potencjał zbiórki zadecyduje, czy w 2007 roku uda się osiągnąć założone limity odzysku i recyklingu opakowań. Badania dowiodły, iż wielu przedsiębiorców oraz wiele jednostek administracji boryka się z problemem braku zrozumienia podstawowych pojęć gospodarki odpadami, a zwłaszcza pojęcia odzysk odpadów. Niniejsza prognoza rozwoju potencjału przetwórczego powstała na podstawie danych uzyskanych od organizacji przedsiębiorców, między innymi od PSR Organizacji Odzysku SA, Stowarzyszenia Papierników Polskich, Stowarzyszenia Forum Opakowań Szklanych, Fundacji Recal, a także danych statystycznych dostępnych w GUS i EUROSTAT. Dotychczasowa dynamika rozwoju systemów zbiórki mierzona liczbą pojemników rozstawionych w gminach oraz liczbą systemów workowych funkcjonujących w całym kraju, wskazuje, że bez dodatkowych działań nie da się osiągnąć do 2007 roku stopnia jej rozwoju, który pozwoli na zebranie wymaganej masy odpadów. Najtrudniejszym elementem zapewnienia odzysku jest dostarczenie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Badania Stowarzyszenia FOS pokazują, że w rejonach miejskich, najlepszym i w dłuższej perspektywie najtańszym rozwiązaniem jest system zbiórki do specjalnych pojemników, rozstawionych w miejscach łatwo dostępnych dla mieszkańców (niemal 75% Polaków mieszka w miastach lub na ich obrzeżach). Dla osiągnięcia optymalnej dostępności systemu zbiórki należy zapewnić jeden zestaw pojemników do zbiórki selektywnej na 500 mieszkańców. Przy założeniu, że system pojemnikowy obejmie minimum 75 do 80% ludności, konieczne jest rozmieszczenie na terenie całego kraju od 55 tysięcy do 60 tysięcy zestawów pojemników, przy czym w każdym zestawie należy zapewnić możliwość odrębnego gromadzenia szkła bezbarwnego i szkła kolorowego. W Polsce istnieje 30 tys. zestawów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w większości trójpojemnikowych, które umożliwiają segregację papieru, tworzyw sztucznych oraz szkła zmieszanego, co niestety nie pozwala na pełne zagospodarowanie zebranej stłuczki. Tylko 25% z istniejących zestawów umożliwia pełną segregację i pełne wykorzystanie zebranych surowców. Potencjał przetwórczy poszczególnych opakowań Stowarzyszenie Papierników Polskich przytacza dane, które mówią, że istniejące papiernie niejednokrotnie borykały się z problemem niedoboru makulatury. W artykule Rynek papieru w Polsce (WTN 1/2003) pisaliśmy, że na skutek Ludność miejska w Polsce Tylko niektóre organizacje odzysku wspierają selektywną zbiórkę odpadów w Polsce braków surowca wtórnego niektóre papiernie musiały dokonywać nawet zwolnień pracowników. W kolejnych latach zwiększające się obowiązkowe poziomy będą amortyzowane kolejnymi inwestycjami. Dziś potencjał przetwórczy rynku papieru jest niezagrożony i nie istnieje potrzeba wykonywania obowiązku przetwórczego za granicą. Jeśli idzie o rynek opakowań szklanych, to nie jest on uwarunkowany podażą surowca, lecz zapotrzebowaniem rynku na jego produkty, czyli nowe opakowania szklane. Prognoza wielkości produkcji tychże opakowań sporządzona na podstawie danych statystycznych GUS za lata oraz na podstawie danych stowarzyszenia FOS o realizowanych inwestycjach pokazuje, że dodatek stłuczki o właściwych parametrach jakościowych nie powoduje żadnych problemów technologicznych, przy czym produkcja nowoczesnych opakowań szklanych wymaga bardzo dużej stabilności masy szklanej ze względu na szybkość formowania wyrobu i konieczność spełnienia wymagań jakościowych klientów. Można więc uznać, że dodatek stłuczki nieprzekraczający 50% nie spowoduje istotnych problemów technologicznych i prawidłowe jest założenie, że huty szkła opakowaniowego mogą poddać recyklingowi stłuczkę szklaną o masie równej od 45 do 50% swej produkcji. Dalsze zwiększanie udziału stłuczki w zestawie surowcowym może być uwarunkowane koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań jakościowych, a co za tym idzie, poniesienia dodatkowych kosztów związanych z jej przygotowaniem do recyklingu. Oznacza to, że recykling stłuczki będzie bardziej opłacalny w hutach wytwarzających inne produkty ze szkła, np. znicze. Huty szkła opakowaniowego posiadają zdolność poddania recyklingowi ok. 500 tys. Mg stłuczki z opakowań szklanych i wielkość ta może wzrosnąć w perspektywie 2010 roku do ok. 600 tys. Mg. Recykling odpadów z aluminium prowadzony jest w hucie aluminium w Koninie oraz w niewielkim stopniu w zakładach w Kętach przy produkcji folii aluminiowej, przy czym znaczna część złomu z puszek aluminiowych jest poddawana recyklingowi w specjalistycznych hutach na całym świecie. Wielkość miasta (mieszkańcy) Liczba miast Ludność w sumie w tys. poniżej , , , , , ,0 powyżej , ,7 3

4 RAPORT Rynek aluminium jest rynkiem globalnym i jego recykling jest prowadzony na zasadach rynkowych tam gdzie cena za złom aluminiowy oferowana przez przetwórcę jest najwyższa. Należy oczekiwać, że w najbliższych latach sytuacja ta nie ulegnie zmianie. Bardzo dynamicznie rozwija się przetwórstwo tworzyw sztucznych, jednak poziom zbiórki odpadów z tworzyw jest zbyt niski, występuje także brak opłacalności zastosowania surowców wtórnych do wytwarzania nowych wyrobów. Wpływa na to niezwykle niskie wsparcie przedsiębiorców udzielane systemowi na prowadzenie zbiórki surowców. Z recyklingiem tworzyw sztucznych wiąże się także problem rozsortowania ich ze względu na rodzaj i kolor tworzywa. Stosowane w tej chwili techniki pozwalają na poddawanie tworzyw różnym formom recyklingu materiałowego i chemicznego, w tym krakingowi w celu otrzymania parafin oraz paliw. Po wejściu w życie dyrektywy 2004/12 okazało się, że bez dodatkowych inwestycji potencjał przetwórczy jest zbyt mały. Potencjał przetwórczy dla odpadów opakowaniowych powinien być rozpatrywany w kategoriach jednolitego rynku. W przypadku odpadów o dużej wartości (takich jak aluminium, niektóre tworzywa) o wyborze odbiorcy odpadów będzie decydować cena oferowana zbieraczowi (gminie lub firmie). Istniejący w kraju potencjał jest dla większości materiałów opakowaniowych wystarczający i pozwala na przetworzenie zebranych surowców w kraju. Pod warunkiem wszakże, że jest co przetwarzać. Dalszy rozwój potencjału recyklingowego odpadów opakowaniowych Dalszy rozwój potencjału recyklingowego jest limitowany koniecznością ponoszenia znacznych nakładów, a także opłacalnością wykorzystania instalacji recyklingowych. W sektorze papieru planowane są nowe, kosztowne inwestycje. Nawet w przypadku najczarniejszego scenariusza, wg którego nie poczyniono by w Polsce żadnych inwestycji (co jest mało prawdopodobne), nie powinno to mieć istotnego znaczenia dla możliwości zrealizowania limitów recyklingu, ze względu na bliskość papierni niemieckich, w których istnieje odpowiednio duża rezerwa mocy przetwórczych. Recykling aluminium z puszek napojowych odbywa się prawie tylko za granicą (wyjątek: huta w Koninie 5000 ton), a sprzyjają temu korzystne ceny, jakie na światowych rynkach osiąga ten metal. Istniejące moce produkcyjne pozwalają stwierdzić brak zagrożeń dla możliwości wykonania obowiązków recyklingowych. Odrębnym problemem jest ocena potencjału instalacji do recyklingu tworzyw sztucznych. Obok dużych instalacji do recyklingu materiałowego oraz instalacji recyklingu chemicznego istnieje bardzo wiele takich, dla których starostowie wydali decyzje zezwalające na prowadzenie w nich recyklingu mechanicznego. Biorąc pod uwagę zapisy dyrektywy 2004/12 o konieczności poddawania tworzyw recyklingowi materiałowemu to znaczy tworzywo na tworzywo należy stwierdzić, że potencjał ten będzie musiał ulec rozbudowie. Jest on jednak wystarczający do zrealizowania obowiązujących obecnie celów recyklingowych (do roku 2007 włącznie). Społeczny koszt wykonania obowiązków narzuconych przez dyrektywę 94/62 jest niski (jeden z najniższych w Europie), czyli nie stanowi hamulca rozwoju gospodarczego. Jednocześnie niskie finansowanie oznacza permanentny brak środków w systemie oraz, co ważniejsze, brak środków na jego porządną rozbudowę. Poza tym polski system odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych napotyka wiele zagrożeń, które mogą uniemożliwić realizację zobowiązań Polski w zakresie dyrektywy 94/62 w wymaganym czasie: Są to: brak efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w gminach, niedostateczne finansowe wsparcie ze strony organizacji odzysku i zobowiązanych do zapewnienia recyklingu przedsiębiorców. Tylko niektóre organizacje odzysku (PSR, Rekopol, EKO-PUNKT) wspierają selektywną zbiórkę odpadów, niedostateczny dostęp społeczeństwa do systemu zbiórki, system opłat za korzystanie ze środowiska, w którym składowanie zmieszanych odpadów komunalnych nie sprzyja rozwojowi selektywnej zbiórki odpadów. Propozycje dodatkowych działań Branża jednogłośnie stwierdza, że 50% odzysku opakowań ogółem w 2007 roku jest możliwe, ale tylko pod warunkiem podjęcia natychmiastowych działań zarówno po stronie administracji, jak i przedsiębiorców. Jednym z postulatów 4

5 jest podwyższenie poziomu recyklingu opakowań ze stali oraz z tworzyw sztucznych odpowiednio do 40% i 30%, tak aby organizacje odzysku sięgnęły po odpady ze strumienia komunalnego. Zwiększy to finansowe wsparcie dla prowadzonej w gminach selektywnej zbiórki odpadów z opakowań. Dodatkowym uzasadnieniem takiej decyzji jest fakt, iż 68% masy opakowań z tworzyw i niemal tyle samo metalowych trafia do gospodarstw domowych. Branża rozważała też obniżenie docelowego poziomu recyklingu opakowań szklanych do 35%. Dzięki temu użytkownicy tych opakowań nie byliby podwójnie karani opłatą produktową za brak osiągniętego poziomu recyklingu i za brak osiągniętego poziomu odzysku. Należy także nałożyć na przedsiębiorców obowiązek osiągnięcia w 2007 roku indywidualnych poziomów odzysku. Już w 2006 roku, kiedy to osiągnięcie tego celu nie wydaje się zagrożone, może to być najmniej 40% całkowitej masy opakowań. Spowoduje to zainteresowanie organizacji odzysku rozwojem zbiórki selektywnej w gminach, zmusi do sięgnięcia po odpady odzyskiwane do tej pory w minimalnym stopniu, a także pozwoli wypracować zarówno administracji, jak i przemysłowi praktyczne sposoby wykonania obowiązku we współpracy z gminami. Dodatkowym efektem tego rozwiązania będzie zwiększenie się motywacji do jednoczenia wysiłków przedsiębiorców w ramach organizacji odzysku. RAPORT Zwraca się także uwagę, że liczba organizacji odzysku jest nadal za duża. Zmniejszając ją, wzmocni się rolę organizacji jako ważnego partnera rządu i przedsiębiorców w wypełnianiu zobowiązań kraju wobec UE. Ograniczenia polegać mogą na dalszym zaostrzaniu wymogów finansowych stawianych organizacjom odzysku. Branża jednogłośnie stwierdza, że 50% odzysku opakowań ogółem w 2007 roku jest możliwe, ale tylko pod warunkiem podjęcia natychmiastowych działań zarówno po stronie administracji, jak i przedsiębiorców Wiele mówiło się o zlikwidowaniu szarej strefy, która jest szacowana na co najmniej 20% wolumenu (masy). W tym celu należy stworzyć mechanizm stałej i bieżącej kontroli państwa nad przebiegiem procesu odzysku i recyklingu tj. stworzenie systemu państwowego monitoringu w tym zakresie. Branża z całą mocą podkreśla, że zbiórka selektywna w gminach stanowi podstawowe wąskie gardło systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce i wymaga nowych impulsów zmierzających do jej wsparcia. Osiągniecie limitu recyklingu ogółem zapisanego w nowej dyrektywie to znaczy minimum 55% w perspektywie 2014 roku będzie niezwykle trudne i będzie musiało polegać na ustaleniu wysokich poziomów recyklingu dla wszystkich rodzajów materiałów opakowaniowych. Podstawową trudność będzie stanowić tutaj stan świadomości społecznej i konieczność bardzo szybkiego doprowadzenia do zmiany nawyków u niemal całego społeczeństwa. Oznacza to konieczność zrobienia w 13 lat tego, co w krajach Unii Europejskiej zaplanowano na niemal 20 lat. Sposobem osiągnięcia celów nowej dyrektywy powinny stać się działania zmieniające zadania administracji terenowej i państwowej. Dalszy bardzo intensywny rozwój systemów zbiórki selektywnej w gminach stanie się możliwy wyłącznie przy obciążeniu gminy zadaniami, które nie są bezpośrednio związane ze zbiórką odpadów, zarówno nie posegregowanych, jak i selektywnie zbieranych. Gminy powinny stać się, na mocy własnych decyzji, właścicielami odpadów komunalnych. To pozwoliłoby im bezpośrednio oddziaływać na procesy zbiórki. opr. zk 5

6 PREZENTACJE Czas na kompost! Karol Wojciechowicz Kontynuując nasz cykl traktujący o technologiach recyklingu i odzysku poszczególnych frakcji odpadów, w przypadku materiałów naturalnych, proponujemy państwu zapoznanie się z procesem kompostowania. Realizacja nałożonych, przede wszystkim przez Unię Europejską, na nasz kraj obowiązków i czynności regulujących gospodarowanie odpadami jest poważnym wyzwaniem dla polskiej administracji rządowej i samorządowej. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych należy zaliczyć zamknięcie, zabezpieczenie i rekultywacja wysypisk nie spełniających środowiskowych wymogów oraz budowę nowych (na szczeblu powiatowym lub regionalnym) instalacji unieszkodliwiania odpadów, w tym składowisk i kompostowni. Jednak ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki to nie tylko zadanie stojące przed branżą producentów i użytkowników opakowań. Ograniczenie strumieni odpadów przekazywanych do składowania musi również dotyczyć odpadów organicznych, w tym przydatnych do kompostowania. Dzięki selektywnemu pozyskiwaniu masy bioodpadów możemy zdecydowanie wydłużyć okres eksploatacji składowiska. Jak w praktycznie każdej dziedzinie życia, przy doborze technologii kompostowania można zakupić przysłowiowego drogiego mercedesa lub zainwestować w tańszy, ale równie sprawny i niezawodny samochód. Kompostowanie naprawdę nie musi być drogie. Jest przecież naturalnym procesem stale przebiegającym w naturze, a my ten proces staramy się jedynie przyspieszyć, ingerując w niektóre jego parametry. jakości. Zebrane odpady organiczne, które mają poddane być kompostowaniu muszą być do tego procesu odpowiednio przygotowane w cyklu wstępnym. W zależności od ich pochodzenia i jakości ulegają one: rozdrabnianiu, oddzielaniu odpadów magnetycznych oraz worków plastikowych, mieszaniu rozdrobnionej masy z odpadami Kompostowanie jest najstarszą formą recyklingu. Kompost jest stosowany jako nawóz już od przynajmniej 4000 lat. przesianymi po procesie kompostowania oraz, w razie konieczności lub możliwości, dodaniu rozdrobnionych skrawków drzewnych lub innej masy spulchniającej. Dodanie przerobionych odpadów pochodzących z odsiewania już gotowego kompostu przyspiesza początkową fazę procesu oraz powoduje, że odpady, które ponownie są kompostowane, zostaną znów poddane aktywnym procesom biologicznym, dzięki czemu, po kolejnej recyrkulacji same mogą osiągnąć poziom kompostu. Uzyskana w cyklu wstępnym masa kompostowa poddawana jest około 4-tygodniowemu procesowi aktywnego kompostowania. Proces ten polega głównie na kontrolowanym napowietrzaniu. Praca wentylatora napowietrzającego kompost sterowana jest systemem elektronicznym, uwzględniającym takie parametry jak temperatura i zapotrzebowanie na tlen w różnych fazach procesu. Powietrze poprocesowe oczyszczane jest w specjalnie przygotowanych bio-filtrach. Po etapie aktywnego kompostowania, masa kompostowa jest przesiewana na sitach. Zostaje tutaj oddzielony kompost od skrawków o większych rozmiarach, które ponownie kieruje się do cyklu wstępnego. Gotowy kompost należy złożyć na pryzmach i poddać go procesowi dojrzewania. Należy zwrócić uwagę na fakt, że kompost charakteryzuje się drobną strukturą i jest jeszcze aktywny biologicznie. Tlen zawarty w powietrzu pomiędzy cząsteczkami kompostu jest powoli zużywany, co może w pewnym momencie doprowadzić do zagniwania kompostu. Dlatego też również w etapie dojrzewania kompostu należy prowadzić ścisłą kontrolę procesu i kompost w razie potrzeby napowietrzać na przykład mechanicznie poprzez wzruszenie pryzmy. Metody kompostowania są powiązane z rozwojem rynku zbytu. Uzyskiwany kompost może być sprzedawany. Czynni- Kompost, czyli jak to się robi W trakcie pozyskiwania masy biologicznej przydatnej do kompostowania, każdy rodzaj odpadu powinien być gromadzony oddzielnie. Tylko wtedy można wytworzyć kompost najwyższej 6

7 kiem ograniczającym zastosowanie kompostu jest zbliżona do wartości granicznych normy branżowej zawartość metali ciężkich (ołów, cynk). Z przeprowadzonego rozeznania wynika, że ciekawymi rynkami odbioru są osoby i instytucje zaangażowane w program zwiększania lesistości kraju oraz rekultywacji zdegradowanych terenów przemysłowych. Związane z tym przekwalifikowania najgorszych gruntów porolnych na leśne, wymagać będą początkowego nawożenia. Jednak przed rozpoczęciem inwestycji w przerób osadów ściekowych na kompost, muszą zostać przeprowadzone próby kompostowania. Tylko takie podejście pozwala na wybór optymalnej technologii i parametrów procesu. Dodatkową zaletą kompostowania jest przywrócenie środowisku składników glebotwórczych. To mikroorganizmy takie jak bakterie i grzyby rozkładają bioodpady. W rezultacie egzotermicznych procesów rozkładu uwalnia się ciepło, które skutkuje podniesieniem temperatury pryzmy. PREZENTACJE Proces kompostowania Trzymać parametry Do przeprowadzenia prawidłowego procesu kompostowania niezbędne jest utrzymanie kilku czynników na odpowiednim poziomie. Pierwszym i w praktyce najważniejszym jest brak substancji toksycznych zabijających wspomniane grzyby i bakterie. Do tego konieczne jest utrzymanie odpowiedniego ph, temperatury, napowietrzenia i oczywiście wilgotności. Tylko odpowiednie utrzymanie wymienionych parametrów pozwala na przeprowadzenie właściwego procesu fermentacji tlenowej, w którym następuje zniszczenie jaj pasożytów i bakterii chorobotwórczych. Proces ten nazywany jest higienizacją i przeprowadza się go poprzez utrzymywanie odpowiedniej temperatury w przeciągu określonego czasu. Pełna stabilizacja kompostu następuje w trakcie dojrzewania kompostu w pryzmach. Powrót do natury Około 30% odpadów pochodzących z gospodarstwa domowego stanowią odpadki kuchenne i ogrodowe (liście, skoszona trawa, gałęzie itp.). Większość materiałów pochodzenia organicznego nadaje się do kompostowania. Kompostowanie jest najstarszą formą recyklingu. Kompost jest stosowany jako nawóz już od przynajmniej 4000 lat. Dopiero wprowadzenie nawozów sztucznych spowodowało, że użyźnianie gleby przy pomocy kompostu stało się mniej popularne. Obecnie jednak powraca się do kompostu jako do wartościowego nawozu organicznego. Proces ten nie tylko pozwala zredukować ilość odpadów, które trzeba wywozić i składować, czy inaczej się ich pozbywać, ale również dostarcza naturalnego i wydajnego nawozu, bogatego w składniki odżywcze i wzmacniające odporność roślin na choroby. Kompost zdecydowanie polepsza jakość gleby. W przypadku gleby piaszczystej kompost zatrzymuje wodę, zaś glebę gliniastą spulchnia i umożliwia przesiąkanie wody. Ten naturalny nawóz zarówno wspomaga wzrost roślin, jak i zapobiega erozji gleby na skutek spływu powierzchniowego na terenach zurbanizowanych. Dżdżownice, przyjaciółki (z) odzysku W wielu krajach Europy oraz USA na dużą skalę produkuje się preparaty kompostowe z zastosowaniem dżdżownic. Również w Polsce takie preparaty są wytwarzane i znajdują stałych nabywców, głównie indywidualnych. Wyselekcjonowany gatunek dżdżownic hoduje się na odpowiednio spreparowanym podłożu organicznym. Dżdżownice przepuszczając ten specjalny materiał przez swój przewód pokarmowy, przetwarzają go w doskonały nawóz o wyjątkowo dużej zawartości ziemi próchniczej. Procesy biochemiczne przebiegają w układzie pokarmowym dżdżownic wskutek działania osiedlonej tam specyficznej mikroflory. Na całym świecie istnieje wiele specjalistycznych firm nastawionych na przerób odpadów organicznych na komposty. Równocześnie z działalnością praktyczną prowadzone są stale badania izolujące szczepy i drobnoustroje intensyfikujące kompostowanie. fot. Archiwum 7

8 NA PRAWO 55% 46% Jakby nie liczyć, prosty wzór zawarty w tytule jest prawidłowy. Doprecyzowano poziom procentowy nałożony na Polskę związany z wymaganym na 2014 r. ogólnym poziomem recyklingu. Komisja Europejska ustaliła go na 55% i jest to najniższy z dopuszczanych przez dyrektywę 2004/12 WE poziomów. Jednocześnie obowiązuje regulacja wyszczególniająca poszczególne poziomy procentowe dla konkretnych materiałów opakowaniowych. Przypomnijmy, że dla szkła jest to 60%, papieru i kartonu 60%, metali 50%, tworzyw sztucznych 22,5% (tylko recykling materiałowy) i drewna 15%. Jeżeli założymy, że uda się osiągnąć te współczynniki, to i tak wymaganie dotyczące ogólnego poziomu recyklingu nie zostanie spełnione. Przeprowadziliśmy symulację, zakładając przykładowe wielkości (tabela): Jak Państwo widzą, stanowi zaledwie 46% z Co oznacza, że brakuje 9% do spełnienia wymagań dyrektywy. Wielkości, jakie przyjęliśmy, są najzupełniej szacunkowe, dlatego też ostatecznie może się okazać, że współczynnik odbiega o 2% w górę lub Tony odpadów Rafał Modzelewski w dół od tego, który został tutaj wyliczony. Niemniej jednak nadal będzie to za mało. Jeżeli nie przyspieszy się procesu budowy polskiego systemu pozyskiwania odpadów, przedsiębiorcy mogą stanąć przed koniecznością wniesienia opłaty produktowej. Wymagany poziom Wymagana ilość przetworzonych odpadów w tonach Szkło % Papier % Metale % Tworzywo sztuczne ,5% Drewno % SUMA fot. Michał Foryński fot. PS Graffo Prostszy transport Trwają prace nad ustawą o zmianie ustawy o odpadach (...). Sporą zmianę przyniesie nowe rozwiązanie związane z transportem. Spedytor przestaje być dysponentem odpadów w momencie ich przewożenia. Ich posiadaczem jest ten, kto zlecił firmie transportowej wykonanie usługi. Spedytor odpowiedzialny jest tylko za zlecenie. Według litery prawa kolejnym posiadaczem odpadów będzie podmiot, do którego są one wiezione. Transportowcy nie będą musieli mieć zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów i będą je mogli ewidencjonować przy pomocy karty przekazania. Nowe rozwiązanie na pewno obniży koszty obsługi, uprości cały proces, jak i zredukuje nieco liczbę potrzebnych dokumentów. Pewnie nieco mniej ucieszą się firmy specjalizujące się w transporcie odpadów. Dodatkowo firmy komunalne będą musiały wywozić śmieci do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wskazanych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów. Ukróci to dziki wywóz śmieci lub też ich tajemnicze znikanie uskuteczniane przez niektóre nieuczciwe przedsiębiorstwa. Podatek od śmietnika cd. W poprzednim numerze informowaliśmy o planach wprowadzenia nowego podatku gminnego, tzw. podatku śmieciowego. Wg projektu za składowanie, sortowanie i przetwarzanie odpadów odpowiadałyby samorządy. To one podpisywałyby umowy z firmami komunalnymi. Zaowocowałoby to zniknięciem z rynku małych przedsiębiorstw obsługujących pojedyncze osiedla, gminy bowiem zainteresowane by były zawarciem kontraktu na cały swój teren. Podczas prac sejmowych minister środowiska Tomasz Podgajniak wycofał się już jednak z tego pomysłu, oznajmiając, że podatek śmieciowy narzucony by został tylko tym gminom, w których nie ma podpisanej żadnej umowy z firmą komunalną. Jak zakończy się sprawa, poinformujemy w następnym numerze. W chwili zamykania tego wydania ustawa była jeszcze przed pierwszym czytaniem. 8

9 IMPREZA Wtrosceodrzewka To już trzeci finał zabawy w zbieranie butelek PET. Adrian Szkwarła, nastolatek z warszawskiej Szkoły Podstawowej nr 154, zebrał ich aż Warszawski finał akcji Drzewko za butelkę zorganizował Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA we współpracy z firmą Agcomplex Sp. z o.o. Na nasze zaproszenie odpowiedziało 9 szkół podstawowych z warszawskiej gminy Białołęka powiedziała Agata Bilska, specjalistka ds. szkoleń i edukacji PSR SA. W zabawie edukacyjnej wzięło udział prawie 3000 dzieciaków. Ta akcja była bardzo ważna i przełożyła się wprost na ekologiczne nawyki najmłodszych. Dla najlepszych przygotowaliśmy nagrody i wyróżnienia. Oficjalna uroczystość finałowa odbyła się 11 czerwca na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie podczas festynu rodzinnego. Goście imprezy mogli podziwiać występy Kulfona i Moniki, pokazy karate, występy zespołów dziecięcych. W wielkim finale zagrała Orkiestra Dni Naszych. Kolejny dąb stanął w Białołęckim Ośrodku Sportu Ważnym punktem programu było wręczenie nagród w warszawskim finale Drzewka za butelkę. Krzysztof Kawczyński, dyrektor PSR SA, podzielił się z nami danymi statycznymi: - Dzieci z Białołęki zebrały w ciągu kilku dni butelek. Jakbyśmy ułożyli je w jednym ciągu, powstałaby linia o długości 15 km. Każdy uczeń średnio przyniósł 16 butelek. Oby ta akcja dalej się tak rozwijała. W Warszawie najbardziej efektywna okazała się Szkoła Podstawowa nr 154. Na jednego ucznia przypadło tam 34,5 butelek. Uczniowie są bardzo zaangażowani chwaliła swoich podopiecznych Helena Krajewska, nauczycielka. Są świadomi, że należy ratować naszą przyrodę. Szkoła jest położona w pobliżu lasu. Oni widzą te przybywające śmiecie. Świadomość uczniów sprawia, że angażują się w zbiórkę. I nie tylko oni. Rodzice również. Sąsiedzi też są zaangażowani. Rekordzista chodzi właśnie do tej szkoły. To Adrian Szkwarła. Zebrał 4500 butelek: Zbierałem je od roku. Butelki upychaliśmy z rodzicami na balkonie, w piwnicy, w szafach. Adrian w nagrodę za swój wysiłek otrzymał odtwarzacz mp3, bidon i piłkę do nogi, zaś najlepsza klasa IVc ze Szkoły Podstawowej nr 314 wyjedzie do Muzeum Wsi Mazowieckiej. W Warszawie zebrane butelki pozwoliły na posadzenie 40 brzóz i 5 dębów. Drzewko za butelkę to nazwa akcji, która z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska odbywa się w maju i czerwcu w wielu miejscowościach Polski pod auspicjami programu Odpowiedzialność i Troska, którego inicjatorami są firmy przemysłu chemicznego. Ideą akcji jest rywalizacja w formie zabawy pomiędzy klasami szkolnymi i grupami przedszkolnymi w wytypowanych miejscowościach w uzbieraniu jak największej ilości pustych butelek PET. Zebrane butelki trafiają do powtórnego przerobu, a uzyskane dzięki temu pieniądze są przeznaczane na zakup młodych drzewek. Są one uroczyście sadzone w wybranych przez dzieci miejscach w ich otoczeniu. Najważniejsza w tej propozycji jest edukacja ekologiczna, aktywne uczestnictwo w ochronie środowiska naturalnego, włączanie się w nurt aktywności społecznej i obywatelskiej, dbałość o własną gminę. Podobnie jak w poprzednich edycjach, jednym z efektów akcji było zwrócenie uwagi na potrzebę zbierania i ponownego wykorzystania odpadów, możliwość zarabiania na tym pieniędzy i przeznaczania ich na konkretną formę ochrony W środku zwycięzca w klasyfikacji indywidualnej Adrian Szkwarła. Po lewej wicemistrz Mateusz Kubiak, z prawej zajmujący III miejsce - Piotr Bicz środowiska naturalnego powiedziała Magdalena Ozimek. To ciekawa gra edukacyjna skierowana nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także do ich rodziców. Trudno bowiem wyobrazić sobie, że przy zbieraniu dziesiątek, setek pustych butelek dorośli nie włączą się do pomocy. Pokazujemy, że chemikalia można robić w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, tak żeby nie szkodziły otoczeniu. Pokazujemy, jak nakłaniać ludzi do akcji sprzyjających środowisku. Jedną z takich akcji jest Drzewko za butelkę mówił Jacek Różycki, prezes zarządu Chemeko SA. Do tej pory zebraliśmy ponad pół miliona butelek powiedziała Magda Ozimek-Nowakowska z programu Odpowiedzialność i Troska Finał białołęcki jest jedenastym spośród 17. W akcję zaangażowało się dzieci w Polsce. Przy mikrofonie Jacek Różycki, prezes zarządu Chemeko SA Sponsorami białołęckiego finału byli Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA, Program Odpowiedzialność i Troska, McDonald s Polska, Topex S.J., Sklep sportowy Ar-Mar. Drzewka sfinansowała firma Shell Chemicals North East Europe Sp. z o.o. rav fot. Rafał Modzelewski 9

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Plan z 2003r zakładał że do do roku 2010 na terenie

Bardziej szczegółowo

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie?

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? - Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? Recykling odpadów odzysk surowców wtórnych z odpadów komunalnych Tarnów, 12 grudnia 2014 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami 6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami Projektowane zadania w ramach wariantów systemu gospodarki odpadami z założenia zawierają działania zmierzające do poprawy sytuacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce

Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce X Spotkanie Forum Dobre praktyki w gospodarce odpadami Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce Warszawa 26 maj 2012 Wspieranie odzysku i recyklingu w PRL Gospodarka odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Gdańsk, 2012 Zapobieganie powstawaniu odpadów (unikanie wytwarzania) Minimalizacja wytwarzanych odpadów Zapobieganie powstawaniu

Bardziej szczegółowo

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. PROGNOZY ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Przewidywane zmiany ilości odpadów dla gminy Włoszczowa opracowano na podstawie przyjętych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO

ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO ZASADY EKOLOGICZNE: Co zrobić żeby odpadów było jak najmniej? 1. Nie produkuj nowych odpadów, czyli: Kupuj tylko to, czego naprawdę potrzebujesz. Wybieraj produkty, które nie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 - założenia dotyczące selektywnego zbierania, segregacji i recyklingu w Polsce Doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice Szczecin, marzec

Bardziej szczegółowo

Podstawowe cele EU Kielce, 27 luty 2013

Podstawowe cele EU Kielce, 27 luty 2013 1 Nowe aspekty systemu zbierania i zagospodarowywania pokonsumpcyjnych odpadów opakowaniowych w świetle polskich zmian legislacyjnych -rola i odpowiedzialnośćproducenta w organizacji zbierania i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM GOSPODARKI OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

POLSKI SYSTEM GOSPODARKI OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI POLSKI SYSTEM GOSPODARKI OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI Podstawa prawna systemu Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888), transponuje

Bardziej szczegółowo

POLIM. Ćwiczenie: Recykling materiałów polimerowych Opracowała: dr hab. Beata Grabowska. Ćwiczenie: Recykling materiałów polimerowych

POLIM. Ćwiczenie: Recykling materiałów polimerowych Opracowała: dr hab. Beata Grabowska. Ćwiczenie: Recykling materiałów polimerowych ćw POLIM Ćwiczenie: Recykling materiałów polimerowych Opracowała: dr hab. AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA WYDZIAŁ ODLEWNICTWA KATEDRA INŻYNIERII PROCESÓW ODLEWNICZYCH 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie..2 2. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Janina Kawałczewska RCEE Płock

Janina Kawałczewska RCEE Płock Janina Kawałczewska RCEE Płock Konferencja realizowana jest w ramach projektu pn. Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

NOWY MODEL GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE. - ILE ZAPLACIMY ZA NASZE ODPADY OD 2013 r. Warszawa, październik 2012 Krzysztof Kawczyński - KIG

NOWY MODEL GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE. - ILE ZAPLACIMY ZA NASZE ODPADY OD 2013 r. Warszawa, październik 2012 Krzysztof Kawczyński - KIG NOWY MODEL GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE - ILE ZAPLACIMY ZA NASZE ODPADY OD 2013 r. Warszawa, październik 2012 Krzysztof Kawczyński - KIG Polska gospodarka odpadami w 2011 r. Proponowany tekst

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Lidia SIEJA Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 4-843 Katowice AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE 1. Wprowadzenie Trwa aktualnie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI Okresy przejściowe W 2014 zakończył się dla Polski kolejny okres przejściowy w realizacji poziomów odzysku i recyklingu określonych zmienioną

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice, luty 2012 Cele określone

Bardziej szczegółowo

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Wyk. Maria Anna Wiercińska SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE POJĘCIA Odpady opakowaniowe Gospodarka odpadami opakowaniowymi

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ODZYSKU JAKO PODMIOT ZAPEWNIAJĄCY WYMAGANY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

ORGANIZACJA ODZYSKU JAKO PODMIOT ZAPEWNIAJĄCY WYMAGANY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH ORGANIZACJA ODZYSKU JAKO PODMIOT ZAPEWNIAJĄCY WYMAGANY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Szczecin, marzec 2011 Krzysztof Kawczyński POLSKA GOSPODARKA ODPADAMI ad. 2010 GDZIE JESTEŚMY I

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Miasto Puławy ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW zbiórka odpadów niesegregowanych-do gromadzenia odpadów niesegregowanych w budownictwie wielorodzinnym przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 1/2014. Odpady opakowaniowe

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 1/2014. Odpady opakowaniowe Nr 1/ 2014 (styczeń) Siła ekobiznesu E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U Numer 1/ 2014 Spis treści: 2 1 Nr 1/ 2014 (styczeń) Postępowanie z odpadami opakowaniowymi reguluje aktualnie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ROLA ORGANIZACJI ODZYSKU W SYSTEMIE ZBIÓRKI I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

ROLA ORGANIZACJI ODZYSKU W SYSTEMIE ZBIÓRKI I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH ROLA ORGANIZACJI ODZYSKU W SYSTEMIE ZBIÓRKI I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Przysiek 20.06.2012 Ryszard Wójcik Waste Framework Directive 2008/98/EC Packaging Directive 94/62/WE Produkt bez odpadowy

Bardziej szczegółowo

Nieznane życie. tworzyw sztucznych

Nieznane życie. tworzyw sztucznych Nieznane życie tworzyw sztucznych Dlaczego dzisiaj wiele produktów jest pakowanych w opakowania z tworzyw sztucznych? Co powinniśmy zrobić ze zużytymi opakowaniami? Tworzywa sztuczne mają wartość W fazie

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 1 stycznia 2012 r. - nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów; 1 lipca 2013 r. - mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD

STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD LIDER GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO AGENDA 1. Gospodarka Obiegu Zamkniętego 2. Stena Recycling 3. Konkurs Stena Circular Economy Award Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego 01

Bardziej szczegółowo

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9.

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9. 1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9. Recykling 10. Zgnieć butelkę 11. Czy wiesz że 12. Używamy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

Ekologia to eksperckim głosem o faktach

Ekologia to eksperckim głosem o faktach Ekologia to eksperckim głosem o faktach Emilia den Boer Zakład technologii odpadów i remediacji gruntów, Politechnika Wrocławska Konferencja Prasowa Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej, 10.02.2015 Zakres

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dębno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dębno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dębno za 2014 r. Dębno, Kwiecień 2015 r. 1 Wstęp Dokonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest ustawowym obowiązkiem nałożonym

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami i technika komunalna w Polsce i w Niemczech - perspektywy współpracy Problemy recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce.

Gospodarka odpadami i technika komunalna w Polsce i w Niemczech - perspektywy współpracy Problemy recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce. Gospodarka odpadami i technika komunalna w Polsce i w Niemczech - perspektywy współpracy Problemy recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce. Warszawa, 4 listopada 2014 DYREKTYWA 94/62/EC (opakowaniowa)

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widawa w roku 2013.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widawa w roku 2013. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widawa w roku 2013. Opracowanie wykonane w Urzędzie Gminy Widawa Opracowała: Danuta Radzioch Zaakceptowała: Dorota Kaczmarek Widawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Wojciechów, kwiecień 2017 r.

Wojciechów, kwiecień 2017 r. Wojciechów, kwiecień 2017 r. 1 Spis Treści I. Wstęp 3 II. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Wojciechów. 3 III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka bioodpadów w gminie, jako niezbędny element systemu gospodarki odpadami

Selektywna zbiórka bioodpadów w gminie, jako niezbędny element systemu gospodarki odpadami Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska FORUM RECYKLINGU Zbiórka, odzysk i recykling odpadów Barbara Kozłowska Selektywna zbiórka bioodpadów w gminie, jako niezbędny element systemu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY Kruszyna ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY Kruszyna ROK 2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY Kruszyna ROK 2016 Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich Austria Obecnie w Austrii działają systemy zbierania odpadów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Odpady opakowaniowe wielomateriałowe w polskim systemie prawnym

Odpady opakowaniowe wielomateriałowe w polskim systemie prawnym Odpady opakowaniowe wielomateriałowe w polskim systemie prawnym Wprowadzenie UGO Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi UCPG Ustawa z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI URZĄD GMINY RUTKA-TARTAK ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Grudzień 2016 r. Spis treści 1. Wstęp.... 2 2. Zagadnienia ogólne.... 2 3. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2014 roku

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2014 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, lipiec 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, Fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Gospodarka odpadami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028

Bardziej szczegółowo

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r.

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r. Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji Katowice, 12 grudnia 2011 r. Uwarunkowania ogólne hierarchia postępowania z odpadami Unieszkodliwianie Odzysk (w tym odzysk

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w układzie zamkniętym, segregacja u źródła, recykling i nowe technologie.

Gospodarka odpadami komunalnymi w układzie zamkniętym, segregacja u źródła, recykling i nowe technologie. Gospodarka odpadami komunalnymi w układzie zamkniętym, segregacja u źródła, recykling i nowe technologie. Stan dzisiejszy oraz plany na przyszłość w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego Emilian Stańczyszyn

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pińczowskiego na lata

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pińczowskiego na lata 5. PRZYJĘTE CELE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Planowana gospodarka w powiecie, w zakresie założonych celów będzie zgodna z celami wyznaczonymi w projekcie aktualizacji WPGO. Strategia powiatu w zakresie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK 2015 Wstęp Cel przygotowania analizy Niniejsze opracowanie stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki odpadami w Polsce

Zasady gospodarki odpadami w Polsce Zasady gospodarki odpadami w Polsce Poznań, dnia 23 września 2010 r. Beata Kłopotek Beata Kłopotek Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Filary gospodarki odpadami Technika,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Urząd Miasta Malborka Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rok 2013 1.Wprowadzenie. 1.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

5. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na

5. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na 5. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko Jednym z podstawowych działań w zakresie zapobiegania powstawaniu

Bardziej szczegółowo

4.4. WIELKOŚĆ SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ZAPEWNIAJĄCA OSIĄGNIĘCIE WYMAGANYCH POZIOMÓW ODZYSKU w latach

4.4. WIELKOŚĆ SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ZAPEWNIAJĄCA OSIĄGNIĘCIE WYMAGANYCH POZIOMÓW ODZYSKU w latach 4.4. WIELKOŚĆ SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ZAPEWNIAJĄCA OSIĄGNIĘCIE WYMAGANYCH POZIOMÓW ODZYSKU w latach 2011-2019 4.4.1. PODSTAWOWE ZAŁOśENIA I PRZYJĘTA METODYKA Zobowiązanie do osiągnięcia odpowiednich poziomów

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2014 rok ZGOK.7035.13.2015.JL Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2014 rok Żory, 30.04.2015r. 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Rokiciny kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Wstęp. 3 2. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r.

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r. Sporządzanie sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Cz. 4 Dział V Dr inż. Paweł Szyszkowski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZWOLNIONY Z KOMISJI PRAWNICZEJ RCL I PRZEKAZANY DO NOTYFIKACJI

PROJEKT ZWOLNIONY Z KOMISJI PRAWNICZEJ RCL I PRZEKAZANY DO NOTYFIKACJI PROJEKT ZWOLNIONY Z KOMISJI PRAWNICZEJ RCL I PRZEKAZANY DO NOTYFIKACJI Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia...2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

GMINA ZAWIERCIE. Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Zawiercie założenia na podstawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

GMINA ZAWIERCIE. Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Zawiercie założenia na podstawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami GMINA ZAWIERCIE Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Zawiercie założenia na podstawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Mgr inż. Marta Majka IGO Sp. z o.o. Instytut Gospodarowania Odpadami GMINA ZAWIERCIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MĘCINKA

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MĘCINKA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MĘCINKA Opracował: Jarosław Oksiński insp. ds. infrastruktury i środowiska Męcinka, kwiecień 2015 r. 1. ZAKRES OPRACOWANIA. Niniejsza Analiza

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok ZGOK.7035.7.2016.KO Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok Żory, 29.04.2016 r. 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE Miasto Wojkowice http://www.wojkowice.pl/gospodarka_odpadami/index/analiza-stanu-gospodarki-odpad AMI-KOMUNALNYMI-ZA-2015-ROK-DLA-GMINY-WOJKOWICE/idn:1344/printpdf ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

ABC samorządowej gospodarki odpadami - praktyki i doświadczenia związków komunalnych

ABC samorządowej gospodarki odpadami - praktyki i doświadczenia związków komunalnych ABC samorządowej gospodarki odpadami - praktyki i doświadczenia związków komunalnych na przykładzie KZG Dolina Redy i Chylonki Tadeusz Wiśniewski 1 KZG Dolina Redy i Chylonki Związek powstał w 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Rozwój rynku odpadów w Polsce Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Paliwa alternatywne odpady o kodzie 19 12 10 posiadające zdolność opałową, stanowiące alternatywne

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NOWA ENERGIA USER FRIENDLY 2010 Jean-Michel Kaleta Warszawa 18 czerwca 2010 Spis treści Strona Czy można spalać odpady komunalne?

Bardziej szczegółowo

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016 Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016 wynikająca z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 Brzeźnica 2015 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016 I. WPROWADZENIE Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY OPAKOWANIE - chroni towar przed niekorzystnymi wpływami z zewnątrz, uszkodzeniami, rozsypywaniem, rozlewaniem.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2014 rok Puławy, 30 kwietnia 2015 r. Wstęp Na terenie Gminy Puławy od dnia 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

Słów kilka na temat opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin

Słów kilka na temat opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin BIULETYN BIULETYN 3 / 2013 1 / 2013 Spis treści: 1. Słów kilka na temat opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin. 2. Zmiany wysokości stawek

Bardziej szczegółowo

Co oznacza nowelizacja ustawy śmieciowej dla rodzinnych ogrodów działkowych?

Co oznacza nowelizacja ustawy śmieciowej dla rodzinnych ogrodów działkowych? Co oznacza nowelizacja ustawy śmieciowej dla rodzinnych ogrodów działkowych? - 25.10.2012 Najpóźniej, od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady usuwania śmieci, w tym z terenów rodzinnych ogrodów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 Brzeźnica 2013 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Drugie rzeczy życie. Traktor jak żywy! Instrukcja na familyfun.go.com (źródło: http://zycierzeczy.pl/zabawka-z-butelek-pet.html)

Drugie rzeczy życie. Traktor jak żywy! Instrukcja na familyfun.go.com (źródło: http://zycierzeczy.pl/zabawka-z-butelek-pet.html) Drugie rzeczy życie Plastikowe butelki, puszki, kartony, kawałki starych mebli... Choć wydawałoby się, że do niczego się już nie przydadzą, z tych materiałów wciąż można zrobić coś niezwykłego. Bawiąc

Bardziej szczegółowo

Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka?

Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka? Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka? FORUM RECYKLINGU 8 października 2013 Agnieszka Jaworska dyrektor generalny Stowarzyszenie Eko-Pak ZMIANA

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R.

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. RUTKI KOSSAKI Kwiecień 2016 1 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE RUTKI ZA 2015R Spis treści : 1.

Bardziej szczegółowo

Oczekiwany kształt systemu odzysku. i recyklingu opakowań - efektywny ekonomicznie i ekologicznie system

Oczekiwany kształt systemu odzysku. i recyklingu opakowań - efektywny ekonomicznie i ekologicznie system Oczekiwany kształt systemu odzysku i recyklingu opakowań - efektywny ekonomicznie i ekologicznie system Krzysztof Baczyński Prezes Zarządu Stowarzyszenie Eko-Pak Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gródek Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 czerwca 2012 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Ekologia i Oszczędności

Ekologia i Oszczędności Ekologia i Oszczędności B E L O W N I C E Dlaczego warto w pełni angażować się w recykling odpadów? Chronimy nasze otoczenie i własne zdrowie. Utrzymujemy naturalny stan przyrody. Obniżamy zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok Nowy Wiśnicz, marzec 2014 rok I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Dobre praktyki NFOŚiGW Warszawa 26 01 2012 Obowiązki Gminy Zapewnianie warunków ograniczenia

Bardziej szczegółowo