Słowniczek WTN. Ekologia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Słowniczek WTN. Ekologia"

Transkrypt

1

2 Zielony Punkt do dyspozycji! Musicie Państwo używać znaku Zielony Punkt na opakowaniu? PSR jest do Państwa dyspozycji. Znak Zielony Punkt (Der Grüne Punkt), którego używanie w ostatnich latach stało się podstawą do wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie jest już dostępny wyłącznie dla klientów jednej organizacji odzysku. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na Certyfikat COBRO 2005 Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA otrzymał zaświadczenie o zakwalifikowaniu się na listę referencyjną wiarygodnych organizacji odzysku. Zaświadczenie zostało wydane na podstawie kontroli przeprowadzonej 15 kwietnia 2005 roku przez rzeczoznawców Zakładu Ekologii COBRO oraz przy udziale przedstawiciela Ministerstwa Środowiska. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie danych za rok Certyfikat w pełnej krasie do pobrania z Stora Enso Poland S.A. to nowa nazwa Intercell SA Spółka Intercell SA zmieniła nazwę na Stora Enso Poland S.A. Przyczyną zmiany nazwy jest jej dostosowanie do nazewnictwa stosowanego w ramach grupy przemysłowej Stora Enso, która stała się 15 grudnia 2004 r. głównym akcjonariuszem Intercell SA. Główną siedzibą spółki Stora Enso Poland S.A. pozostaje Ostrołęka. Nie uległy zmianie NIP, REGON i dane teleadresowe firmy. Szersze informacje w następnym numerze. Słowniczek WTN E Ekologia (gr. oíkos + lógos dom + słowo, wiedza, nauka) to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem. Wydawca: Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA, ul. Jagiellońska 74, Warszawa, tel.: (0-22) , faks: (0-22) , Prezes zarządu: Tomasz Cegiełka. Adres redakcji: Twenty Four Seven PR, ul. Cząstkowska 32, Warszawa, tel. (0-22) , faks (0-22) , Redagują: Maria Fijołek, Piotr Gromski (grafik), Zofia Kurek, Rafał Modzelewski (red. naczelny), Jakub Ochal, Stefan Paruch, Jacek Wodzisławski, Krzysztof Zduń. Prepress: PS Graffo. Druk: PS Graffo. Zdjęcie na okładce: archiwum PSR. PSR rozwija współpracę z papierniami Od 2006 roku wszyscy przedsiębiorcy współpracujący z PSR SA będą mieli pewność realizacji 43% obowiązku odzysku opakowań. Obowiązkowy poziom odzysku opakowań, zarówno w 2006, jak i w 2007 roku (50%), będzie można osiągnąć, realizując go odpadami z papieru i tektury. Wniosek taki płynie z analizy przyszłości rynku odpadów opakowaniowych, przeprowadzonej przez AC Nielsen. Wg agencji jedynym rodzajem opakowań, którego nie obejmie deficyt zbiórki, jest papier i tektura. Trzy największe współpracujące z PSR SA papiernie przetwarzają w sumie setki tysięcy ton odpadów z papieru i tektury oraz materiałów reklamowych i gazet. Tylko w zakładach Mondi Packaging i Stora Enso w ciągu 3 ostatnich lat przetworzono ponad 1 mln ton odpadów. Wyjaśnienia do przepisów Na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska opublikowano wyjaśnienia do ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. nr 63, poz. 639, z późn. zm.). Wyjaśnienia dotyczą m.in. problematycznych zapisów ustawy, w zakresie samodzielnej realizacji obowiązków (art. 4) oraz oznaczenia przedsiębiorcy na opakowaniu (dot. art. 1 ust. 1b i 1c). Dodatkowe informacje znajdą Państwo na 43% odzysku w 2006 roku? Projekt rozporządzenia w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych zakłada wprowadzenie odzysku opakowań na poziomie 43% już w 2006 roku. Rozporządzenie stawki i opłat na 2006 i 2007 rok można pobrać z Oszczędzimy prawie 3,5 mln drzew przed wycięciem!!! Trudno jest oszacować masę zalewających środowisko materiałów reklamowych. Każda licząca się sieć handlowa oraz firmy sprzedające towary i usługi reklamują się za pomocą ulotek lub wkładek prasowych. Według prognoz AC Nielsen tylko w 2006 roku zostanie wprowadzonych na rynek ponad ton odpadów opakowaniowych z papieru i tektury. Jeżeli założymy, że materiały reklamowe będą tylko 20% tej masy, to dzięki wprowadzeniu obowiązku recyklingu uratujemy mnóstwo drzew oraz zmniejszymy obciążenie środowiska odpadem zawierającym dużą ilość szkodliwych farb drukarskich. Cena, którą przyjdzie nam wszystkim zapłacić za realizację dodatkowego obowiązku, na pewno będzie tego warta. Więcej informacji na temat recyklingu odpadów z papieru i tektury znajdziesz w specjalnym serwisie ekologicznym PSR SA 2

3 RAPORT Potencjał przetwórczy dla odpadów opakowaniowych Badania przeprowadzone przez branżę pokazują, że bez dodatkowych działań nie da się osiągnąć do 2007 roku stopnia rozwoju selektywnej zbiórki, który pozwoli na zebranie wymaganej masy odpadów. Nie ma natomiast zagrożenia dla zapewnienia potencjału przetwórczego odpadów z papieru i tektury, ale należy się liczyć m.in. z deficytem mocy przetwarzania tworzyw sztucznych. Niezbędnym warunkiem skutecznego i efektywnego ekonomicznie odzyskiwania odpadów opakowaniowych jest zbiórka selektywna prowadzona jak najbliżej źródła powstawania odpadów. Potencjał zbiórki zadecyduje, czy w 2007 roku uda się osiągnąć założone limity odzysku i recyklingu opakowań. Badania dowiodły, iż wielu przedsiębiorców oraz wiele jednostek administracji boryka się z problemem braku zrozumienia podstawowych pojęć gospodarki odpadami, a zwłaszcza pojęcia odzysk odpadów. Niniejsza prognoza rozwoju potencjału przetwórczego powstała na podstawie danych uzyskanych od organizacji przedsiębiorców, między innymi od PSR Organizacji Odzysku SA, Stowarzyszenia Papierników Polskich, Stowarzyszenia Forum Opakowań Szklanych, Fundacji Recal, a także danych statystycznych dostępnych w GUS i EUROSTAT. Dotychczasowa dynamika rozwoju systemów zbiórki mierzona liczbą pojemników rozstawionych w gminach oraz liczbą systemów workowych funkcjonujących w całym kraju, wskazuje, że bez dodatkowych działań nie da się osiągnąć do 2007 roku stopnia jej rozwoju, który pozwoli na zebranie wymaganej masy odpadów. Najtrudniejszym elementem zapewnienia odzysku jest dostarczenie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Badania Stowarzyszenia FOS pokazują, że w rejonach miejskich, najlepszym i w dłuższej perspektywie najtańszym rozwiązaniem jest system zbiórki do specjalnych pojemników, rozstawionych w miejscach łatwo dostępnych dla mieszkańców (niemal 75% Polaków mieszka w miastach lub na ich obrzeżach). Dla osiągnięcia optymalnej dostępności systemu zbiórki należy zapewnić jeden zestaw pojemników do zbiórki selektywnej na 500 mieszkańców. Przy założeniu, że system pojemnikowy obejmie minimum 75 do 80% ludności, konieczne jest rozmieszczenie na terenie całego kraju od 55 tysięcy do 60 tysięcy zestawów pojemników, przy czym w każdym zestawie należy zapewnić możliwość odrębnego gromadzenia szkła bezbarwnego i szkła kolorowego. W Polsce istnieje 30 tys. zestawów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w większości trójpojemnikowych, które umożliwiają segregację papieru, tworzyw sztucznych oraz szkła zmieszanego, co niestety nie pozwala na pełne zagospodarowanie zebranej stłuczki. Tylko 25% z istniejących zestawów umożliwia pełną segregację i pełne wykorzystanie zebranych surowców. Potencjał przetwórczy poszczególnych opakowań Stowarzyszenie Papierników Polskich przytacza dane, które mówią, że istniejące papiernie niejednokrotnie borykały się z problemem niedoboru makulatury. W artykule Rynek papieru w Polsce (WTN 1/2003) pisaliśmy, że na skutek Ludność miejska w Polsce Tylko niektóre organizacje odzysku wspierają selektywną zbiórkę odpadów w Polsce braków surowca wtórnego niektóre papiernie musiały dokonywać nawet zwolnień pracowników. W kolejnych latach zwiększające się obowiązkowe poziomy będą amortyzowane kolejnymi inwestycjami. Dziś potencjał przetwórczy rynku papieru jest niezagrożony i nie istnieje potrzeba wykonywania obowiązku przetwórczego za granicą. Jeśli idzie o rynek opakowań szklanych, to nie jest on uwarunkowany podażą surowca, lecz zapotrzebowaniem rynku na jego produkty, czyli nowe opakowania szklane. Prognoza wielkości produkcji tychże opakowań sporządzona na podstawie danych statystycznych GUS za lata oraz na podstawie danych stowarzyszenia FOS o realizowanych inwestycjach pokazuje, że dodatek stłuczki o właściwych parametrach jakościowych nie powoduje żadnych problemów technologicznych, przy czym produkcja nowoczesnych opakowań szklanych wymaga bardzo dużej stabilności masy szklanej ze względu na szybkość formowania wyrobu i konieczność spełnienia wymagań jakościowych klientów. Można więc uznać, że dodatek stłuczki nieprzekraczający 50% nie spowoduje istotnych problemów technologicznych i prawidłowe jest założenie, że huty szkła opakowaniowego mogą poddać recyklingowi stłuczkę szklaną o masie równej od 45 do 50% swej produkcji. Dalsze zwiększanie udziału stłuczki w zestawie surowcowym może być uwarunkowane koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań jakościowych, a co za tym idzie, poniesienia dodatkowych kosztów związanych z jej przygotowaniem do recyklingu. Oznacza to, że recykling stłuczki będzie bardziej opłacalny w hutach wytwarzających inne produkty ze szkła, np. znicze. Huty szkła opakowaniowego posiadają zdolność poddania recyklingowi ok. 500 tys. Mg stłuczki z opakowań szklanych i wielkość ta może wzrosnąć w perspektywie 2010 roku do ok. 600 tys. Mg. Recykling odpadów z aluminium prowadzony jest w hucie aluminium w Koninie oraz w niewielkim stopniu w zakładach w Kętach przy produkcji folii aluminiowej, przy czym znaczna część złomu z puszek aluminiowych jest poddawana recyklingowi w specjalistycznych hutach na całym świecie. Wielkość miasta (mieszkańcy) Liczba miast Ludność w sumie w tys. poniżej , , , , , ,0 powyżej , ,7 3

4 RAPORT Rynek aluminium jest rynkiem globalnym i jego recykling jest prowadzony na zasadach rynkowych tam gdzie cena za złom aluminiowy oferowana przez przetwórcę jest najwyższa. Należy oczekiwać, że w najbliższych latach sytuacja ta nie ulegnie zmianie. Bardzo dynamicznie rozwija się przetwórstwo tworzyw sztucznych, jednak poziom zbiórki odpadów z tworzyw jest zbyt niski, występuje także brak opłacalności zastosowania surowców wtórnych do wytwarzania nowych wyrobów. Wpływa na to niezwykle niskie wsparcie przedsiębiorców udzielane systemowi na prowadzenie zbiórki surowców. Z recyklingiem tworzyw sztucznych wiąże się także problem rozsortowania ich ze względu na rodzaj i kolor tworzywa. Stosowane w tej chwili techniki pozwalają na poddawanie tworzyw różnym formom recyklingu materiałowego i chemicznego, w tym krakingowi w celu otrzymania parafin oraz paliw. Po wejściu w życie dyrektywy 2004/12 okazało się, że bez dodatkowych inwestycji potencjał przetwórczy jest zbyt mały. Potencjał przetwórczy dla odpadów opakowaniowych powinien być rozpatrywany w kategoriach jednolitego rynku. W przypadku odpadów o dużej wartości (takich jak aluminium, niektóre tworzywa) o wyborze odbiorcy odpadów będzie decydować cena oferowana zbieraczowi (gminie lub firmie). Istniejący w kraju potencjał jest dla większości materiałów opakowaniowych wystarczający i pozwala na przetworzenie zebranych surowców w kraju. Pod warunkiem wszakże, że jest co przetwarzać. Dalszy rozwój potencjału recyklingowego odpadów opakowaniowych Dalszy rozwój potencjału recyklingowego jest limitowany koniecznością ponoszenia znacznych nakładów, a także opłacalnością wykorzystania instalacji recyklingowych. W sektorze papieru planowane są nowe, kosztowne inwestycje. Nawet w przypadku najczarniejszego scenariusza, wg którego nie poczyniono by w Polsce żadnych inwestycji (co jest mało prawdopodobne), nie powinno to mieć istotnego znaczenia dla możliwości zrealizowania limitów recyklingu, ze względu na bliskość papierni niemieckich, w których istnieje odpowiednio duża rezerwa mocy przetwórczych. Recykling aluminium z puszek napojowych odbywa się prawie tylko za granicą (wyjątek: huta w Koninie 5000 ton), a sprzyjają temu korzystne ceny, jakie na światowych rynkach osiąga ten metal. Istniejące moce produkcyjne pozwalają stwierdzić brak zagrożeń dla możliwości wykonania obowiązków recyklingowych. Odrębnym problemem jest ocena potencjału instalacji do recyklingu tworzyw sztucznych. Obok dużych instalacji do recyklingu materiałowego oraz instalacji recyklingu chemicznego istnieje bardzo wiele takich, dla których starostowie wydali decyzje zezwalające na prowadzenie w nich recyklingu mechanicznego. Biorąc pod uwagę zapisy dyrektywy 2004/12 o konieczności poddawania tworzyw recyklingowi materiałowemu to znaczy tworzywo na tworzywo należy stwierdzić, że potencjał ten będzie musiał ulec rozbudowie. Jest on jednak wystarczający do zrealizowania obowiązujących obecnie celów recyklingowych (do roku 2007 włącznie). Społeczny koszt wykonania obowiązków narzuconych przez dyrektywę 94/62 jest niski (jeden z najniższych w Europie), czyli nie stanowi hamulca rozwoju gospodarczego. Jednocześnie niskie finansowanie oznacza permanentny brak środków w systemie oraz, co ważniejsze, brak środków na jego porządną rozbudowę. Poza tym polski system odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych napotyka wiele zagrożeń, które mogą uniemożliwić realizację zobowiązań Polski w zakresie dyrektywy 94/62 w wymaganym czasie: Są to: brak efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w gminach, niedostateczne finansowe wsparcie ze strony organizacji odzysku i zobowiązanych do zapewnienia recyklingu przedsiębiorców. Tylko niektóre organizacje odzysku (PSR, Rekopol, EKO-PUNKT) wspierają selektywną zbiórkę odpadów, niedostateczny dostęp społeczeństwa do systemu zbiórki, system opłat za korzystanie ze środowiska, w którym składowanie zmieszanych odpadów komunalnych nie sprzyja rozwojowi selektywnej zbiórki odpadów. Propozycje dodatkowych działań Branża jednogłośnie stwierdza, że 50% odzysku opakowań ogółem w 2007 roku jest możliwe, ale tylko pod warunkiem podjęcia natychmiastowych działań zarówno po stronie administracji, jak i przedsiębiorców. Jednym z postulatów 4

5 jest podwyższenie poziomu recyklingu opakowań ze stali oraz z tworzyw sztucznych odpowiednio do 40% i 30%, tak aby organizacje odzysku sięgnęły po odpady ze strumienia komunalnego. Zwiększy to finansowe wsparcie dla prowadzonej w gminach selektywnej zbiórki odpadów z opakowań. Dodatkowym uzasadnieniem takiej decyzji jest fakt, iż 68% masy opakowań z tworzyw i niemal tyle samo metalowych trafia do gospodarstw domowych. Branża rozważała też obniżenie docelowego poziomu recyklingu opakowań szklanych do 35%. Dzięki temu użytkownicy tych opakowań nie byliby podwójnie karani opłatą produktową za brak osiągniętego poziomu recyklingu i za brak osiągniętego poziomu odzysku. Należy także nałożyć na przedsiębiorców obowiązek osiągnięcia w 2007 roku indywidualnych poziomów odzysku. Już w 2006 roku, kiedy to osiągnięcie tego celu nie wydaje się zagrożone, może to być najmniej 40% całkowitej masy opakowań. Spowoduje to zainteresowanie organizacji odzysku rozwojem zbiórki selektywnej w gminach, zmusi do sięgnięcia po odpady odzyskiwane do tej pory w minimalnym stopniu, a także pozwoli wypracować zarówno administracji, jak i przemysłowi praktyczne sposoby wykonania obowiązku we współpracy z gminami. Dodatkowym efektem tego rozwiązania będzie zwiększenie się motywacji do jednoczenia wysiłków przedsiębiorców w ramach organizacji odzysku. RAPORT Zwraca się także uwagę, że liczba organizacji odzysku jest nadal za duża. Zmniejszając ją, wzmocni się rolę organizacji jako ważnego partnera rządu i przedsiębiorców w wypełnianiu zobowiązań kraju wobec UE. Ograniczenia polegać mogą na dalszym zaostrzaniu wymogów finansowych stawianych organizacjom odzysku. Branża jednogłośnie stwierdza, że 50% odzysku opakowań ogółem w 2007 roku jest możliwe, ale tylko pod warunkiem podjęcia natychmiastowych działań zarówno po stronie administracji, jak i przedsiębiorców Wiele mówiło się o zlikwidowaniu szarej strefy, która jest szacowana na co najmniej 20% wolumenu (masy). W tym celu należy stworzyć mechanizm stałej i bieżącej kontroli państwa nad przebiegiem procesu odzysku i recyklingu tj. stworzenie systemu państwowego monitoringu w tym zakresie. Branża z całą mocą podkreśla, że zbiórka selektywna w gminach stanowi podstawowe wąskie gardło systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce i wymaga nowych impulsów zmierzających do jej wsparcia. Osiągniecie limitu recyklingu ogółem zapisanego w nowej dyrektywie to znaczy minimum 55% w perspektywie 2014 roku będzie niezwykle trudne i będzie musiało polegać na ustaleniu wysokich poziomów recyklingu dla wszystkich rodzajów materiałów opakowaniowych. Podstawową trudność będzie stanowić tutaj stan świadomości społecznej i konieczność bardzo szybkiego doprowadzenia do zmiany nawyków u niemal całego społeczeństwa. Oznacza to konieczność zrobienia w 13 lat tego, co w krajach Unii Europejskiej zaplanowano na niemal 20 lat. Sposobem osiągnięcia celów nowej dyrektywy powinny stać się działania zmieniające zadania administracji terenowej i państwowej. Dalszy bardzo intensywny rozwój systemów zbiórki selektywnej w gminach stanie się możliwy wyłącznie przy obciążeniu gminy zadaniami, które nie są bezpośrednio związane ze zbiórką odpadów, zarówno nie posegregowanych, jak i selektywnie zbieranych. Gminy powinny stać się, na mocy własnych decyzji, właścicielami odpadów komunalnych. To pozwoliłoby im bezpośrednio oddziaływać na procesy zbiórki. opr. zk 5

6 PREZENTACJE Czas na kompost! Karol Wojciechowicz Kontynuując nasz cykl traktujący o technologiach recyklingu i odzysku poszczególnych frakcji odpadów, w przypadku materiałów naturalnych, proponujemy państwu zapoznanie się z procesem kompostowania. Realizacja nałożonych, przede wszystkim przez Unię Europejską, na nasz kraj obowiązków i czynności regulujących gospodarowanie odpadami jest poważnym wyzwaniem dla polskiej administracji rządowej i samorządowej. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych należy zaliczyć zamknięcie, zabezpieczenie i rekultywacja wysypisk nie spełniających środowiskowych wymogów oraz budowę nowych (na szczeblu powiatowym lub regionalnym) instalacji unieszkodliwiania odpadów, w tym składowisk i kompostowni. Jednak ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki to nie tylko zadanie stojące przed branżą producentów i użytkowników opakowań. Ograniczenie strumieni odpadów przekazywanych do składowania musi również dotyczyć odpadów organicznych, w tym przydatnych do kompostowania. Dzięki selektywnemu pozyskiwaniu masy bioodpadów możemy zdecydowanie wydłużyć okres eksploatacji składowiska. Jak w praktycznie każdej dziedzinie życia, przy doborze technologii kompostowania można zakupić przysłowiowego drogiego mercedesa lub zainwestować w tańszy, ale równie sprawny i niezawodny samochód. Kompostowanie naprawdę nie musi być drogie. Jest przecież naturalnym procesem stale przebiegającym w naturze, a my ten proces staramy się jedynie przyspieszyć, ingerując w niektóre jego parametry. jakości. Zebrane odpady organiczne, które mają poddane być kompostowaniu muszą być do tego procesu odpowiednio przygotowane w cyklu wstępnym. W zależności od ich pochodzenia i jakości ulegają one: rozdrabnianiu, oddzielaniu odpadów magnetycznych oraz worków plastikowych, mieszaniu rozdrobnionej masy z odpadami Kompostowanie jest najstarszą formą recyklingu. Kompost jest stosowany jako nawóz już od przynajmniej 4000 lat. przesianymi po procesie kompostowania oraz, w razie konieczności lub możliwości, dodaniu rozdrobnionych skrawków drzewnych lub innej masy spulchniającej. Dodanie przerobionych odpadów pochodzących z odsiewania już gotowego kompostu przyspiesza początkową fazę procesu oraz powoduje, że odpady, które ponownie są kompostowane, zostaną znów poddane aktywnym procesom biologicznym, dzięki czemu, po kolejnej recyrkulacji same mogą osiągnąć poziom kompostu. Uzyskana w cyklu wstępnym masa kompostowa poddawana jest około 4-tygodniowemu procesowi aktywnego kompostowania. Proces ten polega głównie na kontrolowanym napowietrzaniu. Praca wentylatora napowietrzającego kompost sterowana jest systemem elektronicznym, uwzględniającym takie parametry jak temperatura i zapotrzebowanie na tlen w różnych fazach procesu. Powietrze poprocesowe oczyszczane jest w specjalnie przygotowanych bio-filtrach. Po etapie aktywnego kompostowania, masa kompostowa jest przesiewana na sitach. Zostaje tutaj oddzielony kompost od skrawków o większych rozmiarach, które ponownie kieruje się do cyklu wstępnego. Gotowy kompost należy złożyć na pryzmach i poddać go procesowi dojrzewania. Należy zwrócić uwagę na fakt, że kompost charakteryzuje się drobną strukturą i jest jeszcze aktywny biologicznie. Tlen zawarty w powietrzu pomiędzy cząsteczkami kompostu jest powoli zużywany, co może w pewnym momencie doprowadzić do zagniwania kompostu. Dlatego też również w etapie dojrzewania kompostu należy prowadzić ścisłą kontrolę procesu i kompost w razie potrzeby napowietrzać na przykład mechanicznie poprzez wzruszenie pryzmy. Metody kompostowania są powiązane z rozwojem rynku zbytu. Uzyskiwany kompost może być sprzedawany. Czynni- Kompost, czyli jak to się robi W trakcie pozyskiwania masy biologicznej przydatnej do kompostowania, każdy rodzaj odpadu powinien być gromadzony oddzielnie. Tylko wtedy można wytworzyć kompost najwyższej 6

7 kiem ograniczającym zastosowanie kompostu jest zbliżona do wartości granicznych normy branżowej zawartość metali ciężkich (ołów, cynk). Z przeprowadzonego rozeznania wynika, że ciekawymi rynkami odbioru są osoby i instytucje zaangażowane w program zwiększania lesistości kraju oraz rekultywacji zdegradowanych terenów przemysłowych. Związane z tym przekwalifikowania najgorszych gruntów porolnych na leśne, wymagać będą początkowego nawożenia. Jednak przed rozpoczęciem inwestycji w przerób osadów ściekowych na kompost, muszą zostać przeprowadzone próby kompostowania. Tylko takie podejście pozwala na wybór optymalnej technologii i parametrów procesu. Dodatkową zaletą kompostowania jest przywrócenie środowisku składników glebotwórczych. To mikroorganizmy takie jak bakterie i grzyby rozkładają bioodpady. W rezultacie egzotermicznych procesów rozkładu uwalnia się ciepło, które skutkuje podniesieniem temperatury pryzmy. PREZENTACJE Proces kompostowania Trzymać parametry Do przeprowadzenia prawidłowego procesu kompostowania niezbędne jest utrzymanie kilku czynników na odpowiednim poziomie. Pierwszym i w praktyce najważniejszym jest brak substancji toksycznych zabijających wspomniane grzyby i bakterie. Do tego konieczne jest utrzymanie odpowiedniego ph, temperatury, napowietrzenia i oczywiście wilgotności. Tylko odpowiednie utrzymanie wymienionych parametrów pozwala na przeprowadzenie właściwego procesu fermentacji tlenowej, w którym następuje zniszczenie jaj pasożytów i bakterii chorobotwórczych. Proces ten nazywany jest higienizacją i przeprowadza się go poprzez utrzymywanie odpowiedniej temperatury w przeciągu określonego czasu. Pełna stabilizacja kompostu następuje w trakcie dojrzewania kompostu w pryzmach. Powrót do natury Około 30% odpadów pochodzących z gospodarstwa domowego stanowią odpadki kuchenne i ogrodowe (liście, skoszona trawa, gałęzie itp.). Większość materiałów pochodzenia organicznego nadaje się do kompostowania. Kompostowanie jest najstarszą formą recyklingu. Kompost jest stosowany jako nawóz już od przynajmniej 4000 lat. Dopiero wprowadzenie nawozów sztucznych spowodowało, że użyźnianie gleby przy pomocy kompostu stało się mniej popularne. Obecnie jednak powraca się do kompostu jako do wartościowego nawozu organicznego. Proces ten nie tylko pozwala zredukować ilość odpadów, które trzeba wywozić i składować, czy inaczej się ich pozbywać, ale również dostarcza naturalnego i wydajnego nawozu, bogatego w składniki odżywcze i wzmacniające odporność roślin na choroby. Kompost zdecydowanie polepsza jakość gleby. W przypadku gleby piaszczystej kompost zatrzymuje wodę, zaś glebę gliniastą spulchnia i umożliwia przesiąkanie wody. Ten naturalny nawóz zarówno wspomaga wzrost roślin, jak i zapobiega erozji gleby na skutek spływu powierzchniowego na terenach zurbanizowanych. Dżdżownice, przyjaciółki (z) odzysku W wielu krajach Europy oraz USA na dużą skalę produkuje się preparaty kompostowe z zastosowaniem dżdżownic. Również w Polsce takie preparaty są wytwarzane i znajdują stałych nabywców, głównie indywidualnych. Wyselekcjonowany gatunek dżdżownic hoduje się na odpowiednio spreparowanym podłożu organicznym. Dżdżownice przepuszczając ten specjalny materiał przez swój przewód pokarmowy, przetwarzają go w doskonały nawóz o wyjątkowo dużej zawartości ziemi próchniczej. Procesy biochemiczne przebiegają w układzie pokarmowym dżdżownic wskutek działania osiedlonej tam specyficznej mikroflory. Na całym świecie istnieje wiele specjalistycznych firm nastawionych na przerób odpadów organicznych na komposty. Równocześnie z działalnością praktyczną prowadzone są stale badania izolujące szczepy i drobnoustroje intensyfikujące kompostowanie. fot. Archiwum 7

8 NA PRAWO 55% 46% Jakby nie liczyć, prosty wzór zawarty w tytule jest prawidłowy. Doprecyzowano poziom procentowy nałożony na Polskę związany z wymaganym na 2014 r. ogólnym poziomem recyklingu. Komisja Europejska ustaliła go na 55% i jest to najniższy z dopuszczanych przez dyrektywę 2004/12 WE poziomów. Jednocześnie obowiązuje regulacja wyszczególniająca poszczególne poziomy procentowe dla konkretnych materiałów opakowaniowych. Przypomnijmy, że dla szkła jest to 60%, papieru i kartonu 60%, metali 50%, tworzyw sztucznych 22,5% (tylko recykling materiałowy) i drewna 15%. Jeżeli założymy, że uda się osiągnąć te współczynniki, to i tak wymaganie dotyczące ogólnego poziomu recyklingu nie zostanie spełnione. Przeprowadziliśmy symulację, zakładając przykładowe wielkości (tabela): Jak Państwo widzą, stanowi zaledwie 46% z Co oznacza, że brakuje 9% do spełnienia wymagań dyrektywy. Wielkości, jakie przyjęliśmy, są najzupełniej szacunkowe, dlatego też ostatecznie może się okazać, że współczynnik odbiega o 2% w górę lub Tony odpadów Rafał Modzelewski w dół od tego, który został tutaj wyliczony. Niemniej jednak nadal będzie to za mało. Jeżeli nie przyspieszy się procesu budowy polskiego systemu pozyskiwania odpadów, przedsiębiorcy mogą stanąć przed koniecznością wniesienia opłaty produktowej. Wymagany poziom Wymagana ilość przetworzonych odpadów w tonach Szkło % Papier % Metale % Tworzywo sztuczne ,5% Drewno % SUMA fot. Michał Foryński fot. PS Graffo Prostszy transport Trwają prace nad ustawą o zmianie ustawy o odpadach (...). Sporą zmianę przyniesie nowe rozwiązanie związane z transportem. Spedytor przestaje być dysponentem odpadów w momencie ich przewożenia. Ich posiadaczem jest ten, kto zlecił firmie transportowej wykonanie usługi. Spedytor odpowiedzialny jest tylko za zlecenie. Według litery prawa kolejnym posiadaczem odpadów będzie podmiot, do którego są one wiezione. Transportowcy nie będą musieli mieć zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów i będą je mogli ewidencjonować przy pomocy karty przekazania. Nowe rozwiązanie na pewno obniży koszty obsługi, uprości cały proces, jak i zredukuje nieco liczbę potrzebnych dokumentów. Pewnie nieco mniej ucieszą się firmy specjalizujące się w transporcie odpadów. Dodatkowo firmy komunalne będą musiały wywozić śmieci do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wskazanych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów. Ukróci to dziki wywóz śmieci lub też ich tajemnicze znikanie uskuteczniane przez niektóre nieuczciwe przedsiębiorstwa. Podatek od śmietnika cd. W poprzednim numerze informowaliśmy o planach wprowadzenia nowego podatku gminnego, tzw. podatku śmieciowego. Wg projektu za składowanie, sortowanie i przetwarzanie odpadów odpowiadałyby samorządy. To one podpisywałyby umowy z firmami komunalnymi. Zaowocowałoby to zniknięciem z rynku małych przedsiębiorstw obsługujących pojedyncze osiedla, gminy bowiem zainteresowane by były zawarciem kontraktu na cały swój teren. Podczas prac sejmowych minister środowiska Tomasz Podgajniak wycofał się już jednak z tego pomysłu, oznajmiając, że podatek śmieciowy narzucony by został tylko tym gminom, w których nie ma podpisanej żadnej umowy z firmą komunalną. Jak zakończy się sprawa, poinformujemy w następnym numerze. W chwili zamykania tego wydania ustawa była jeszcze przed pierwszym czytaniem. 8

9 IMPREZA Wtrosceodrzewka To już trzeci finał zabawy w zbieranie butelek PET. Adrian Szkwarła, nastolatek z warszawskiej Szkoły Podstawowej nr 154, zebrał ich aż Warszawski finał akcji Drzewko za butelkę zorganizował Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA we współpracy z firmą Agcomplex Sp. z o.o. Na nasze zaproszenie odpowiedziało 9 szkół podstawowych z warszawskiej gminy Białołęka powiedziała Agata Bilska, specjalistka ds. szkoleń i edukacji PSR SA. W zabawie edukacyjnej wzięło udział prawie 3000 dzieciaków. Ta akcja była bardzo ważna i przełożyła się wprost na ekologiczne nawyki najmłodszych. Dla najlepszych przygotowaliśmy nagrody i wyróżnienia. Oficjalna uroczystość finałowa odbyła się 11 czerwca na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie podczas festynu rodzinnego. Goście imprezy mogli podziwiać występy Kulfona i Moniki, pokazy karate, występy zespołów dziecięcych. W wielkim finale zagrała Orkiestra Dni Naszych. Kolejny dąb stanął w Białołęckim Ośrodku Sportu Ważnym punktem programu było wręczenie nagród w warszawskim finale Drzewka za butelkę. Krzysztof Kawczyński, dyrektor PSR SA, podzielił się z nami danymi statycznymi: - Dzieci z Białołęki zebrały w ciągu kilku dni butelek. Jakbyśmy ułożyli je w jednym ciągu, powstałaby linia o długości 15 km. Każdy uczeń średnio przyniósł 16 butelek. Oby ta akcja dalej się tak rozwijała. W Warszawie najbardziej efektywna okazała się Szkoła Podstawowa nr 154. Na jednego ucznia przypadło tam 34,5 butelek. Uczniowie są bardzo zaangażowani chwaliła swoich podopiecznych Helena Krajewska, nauczycielka. Są świadomi, że należy ratować naszą przyrodę. Szkoła jest położona w pobliżu lasu. Oni widzą te przybywające śmiecie. Świadomość uczniów sprawia, że angażują się w zbiórkę. I nie tylko oni. Rodzice również. Sąsiedzi też są zaangażowani. Rekordzista chodzi właśnie do tej szkoły. To Adrian Szkwarła. Zebrał 4500 butelek: Zbierałem je od roku. Butelki upychaliśmy z rodzicami na balkonie, w piwnicy, w szafach. Adrian w nagrodę za swój wysiłek otrzymał odtwarzacz mp3, bidon i piłkę do nogi, zaś najlepsza klasa IVc ze Szkoły Podstawowej nr 314 wyjedzie do Muzeum Wsi Mazowieckiej. W Warszawie zebrane butelki pozwoliły na posadzenie 40 brzóz i 5 dębów. Drzewko za butelkę to nazwa akcji, która z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska odbywa się w maju i czerwcu w wielu miejscowościach Polski pod auspicjami programu Odpowiedzialność i Troska, którego inicjatorami są firmy przemysłu chemicznego. Ideą akcji jest rywalizacja w formie zabawy pomiędzy klasami szkolnymi i grupami przedszkolnymi w wytypowanych miejscowościach w uzbieraniu jak największej ilości pustych butelek PET. Zebrane butelki trafiają do powtórnego przerobu, a uzyskane dzięki temu pieniądze są przeznaczane na zakup młodych drzewek. Są one uroczyście sadzone w wybranych przez dzieci miejscach w ich otoczeniu. Najważniejsza w tej propozycji jest edukacja ekologiczna, aktywne uczestnictwo w ochronie środowiska naturalnego, włączanie się w nurt aktywności społecznej i obywatelskiej, dbałość o własną gminę. Podobnie jak w poprzednich edycjach, jednym z efektów akcji było zwrócenie uwagi na potrzebę zbierania i ponownego wykorzystania odpadów, możliwość zarabiania na tym pieniędzy i przeznaczania ich na konkretną formę ochrony W środku zwycięzca w klasyfikacji indywidualnej Adrian Szkwarła. Po lewej wicemistrz Mateusz Kubiak, z prawej zajmujący III miejsce - Piotr Bicz środowiska naturalnego powiedziała Magdalena Ozimek. To ciekawa gra edukacyjna skierowana nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także do ich rodziców. Trudno bowiem wyobrazić sobie, że przy zbieraniu dziesiątek, setek pustych butelek dorośli nie włączą się do pomocy. Pokazujemy, że chemikalia można robić w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, tak żeby nie szkodziły otoczeniu. Pokazujemy, jak nakłaniać ludzi do akcji sprzyjających środowisku. Jedną z takich akcji jest Drzewko za butelkę mówił Jacek Różycki, prezes zarządu Chemeko SA. Do tej pory zebraliśmy ponad pół miliona butelek powiedziała Magda Ozimek-Nowakowska z programu Odpowiedzialność i Troska Finał białołęcki jest jedenastym spośród 17. W akcję zaangażowało się dzieci w Polsce. Przy mikrofonie Jacek Różycki, prezes zarządu Chemeko SA Sponsorami białołęckiego finału byli Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA, Program Odpowiedzialność i Troska, McDonald s Polska, Topex S.J., Sklep sportowy Ar-Mar. Drzewka sfinansowała firma Shell Chemicals North East Europe Sp. z o.o. rav fot. Rafał Modzelewski 9

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Przyłącz się online.

Przyłącz się online. SPIS TREŚCI 6`2009 AKTUALNOŚCI 4 Nagrody Zielony Laur 2008 zostały rozdane, Julia Czerwińska 6 Energetyka przyszłości: Expopower i Greenpower`2009 10 TARGI WOD KAN 2009 w Bydgoszczy 18 British Standards

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

DODATEK: KOMPUTERYZACJA I OPROGRAMOWANIE W PRZEMYŚLE DRZEWNYM

DODATEK: KOMPUTERYZACJA I OPROGRAMOWANIE W PRZEMYŚLE DRZEWNYM 15 DODATEK: KOMPUTERYZACJA I OPROGRAMOWANIE W PRZEMYŚLE DRZEWNYM Nowoczesne oprogramowanie zapewnia większą efektywność pracy i porządek na produkcji. s. 60-63 R E K L A M A Nr 5 (184) ISSN 1732-4017 Nakład

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 10 / wiosna 2013 Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Czas Voyagera od początku 04 Podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Redakcja: Joanna Mieszkowicz Autorzy: Joanna Mieszkowicz, Zofia Karpińska, Elżbieta Majewska, Magdalena Pastuszak, Marta Waldon Konsultacje: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie FORUM B2B BRANŻY BUDOWLANEJ (01) STYCZEŃ 2010 19-22.01. 2010 POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY WYDANIE SPECJALNE ISSN 1230-8994 BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010 ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1 E W A B O Ń C Z A K K U C H A R C Z Y K K R Z Y S Z T O F H E R B S T K R Z Y S Z T O F C H M U R A JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH POLSKA

Bardziej szczegółowo

Z AGD im po drodze. Sposoby. przetarg. Kruczki. prawne. Certyfikacja obiektów. na udany. magazynowych s. 56. więcej na stronie 37

Z AGD im po drodze. Sposoby. przetarg. Kruczki. prawne. Certyfikacja obiektów. na udany. magazynowych s. 56. więcej na stronie 37 Sposoby na udany Kruczki przetarg prawne w ubezpieczeniach s. 22 s. 32 Certyfikacja obiektów magazynowych s. 56 wejdź do świata logistyki REKLAMA nr 2 [38] kwiecień maj 2014 cena 25,00 zł (w tym 5% VAT)

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 9/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Komandosi TSL TANIEJ, SPRAWNIEJ, LEPIEJ? biznesu GŁOS BIZNESU. AUTORZY Bąkowski, Białowąs, Głowacki, Kaczmarek, Krakowiak, Krotoski

Komandosi TSL TANIEJ, SPRAWNIEJ, LEPIEJ? biznesu GŁOS BIZNESU. AUTORZY Bąkowski, Białowąs, Głowacki, Kaczmarek, Krakowiak, Krotoski Numer 4 (19) 2012 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców / TWOJA FIRMA / / GOSPODARKA / TRENDY / / LIFESTYLE / / KSIĄŻKI / GŁOS BIZNESU DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie rynku książki w Polsce. Monitoring kondycji wydawców, trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych na rynku wydawniczym.

RAPORT. Badanie rynku książki w Polsce. Monitoring kondycji wydawców, trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych na rynku wydawniczym. Strona1 RAPORT Badanie rynku książki w Polsce Monitoring kondycji wydawców, trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych na rynku wydawniczym. Projekt badawczy Polskiej Izby Książki we współpracy z Warszawskimi

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo