Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce"

Transkrypt

1 Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce Opracowanie: Landbrand s.c. Ubumind sp.j. Opracowano na zlecenie: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Biuro Rozwoju Dróg Wodnych Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 Tel fax e mail: 2011

2 I ANALIZA! 4 1. Diagnoza wyjściowa Międzynarodowej Drogi Wodnej E70# Informacje wprowadzające# Informacje o projekcie# Czynnik ekologiczny# Typologia usług i kierunki rozwoju MDW E70# MDW E70 jako produkt turystyczny# MDW E70 jako produkt transportowy# Wskaźniki i cele projektu# Analiza otoczenia MDW E70# Bezpośredni i potencjalni konkurenci# Transport drogowy# Drogi wodne# Kolej# Lotnictwo# Turystyka# Bezpośredni i potencjalni sprzymierzeńcy MDW E70# Organizacje pozarządowe# Samorządy terytorialne# Przemysł# Wsparcie na poziomie dokumentów strategicznych# Analiza szans i zagrożeń# 31 II EGZEKUCJA! Określenie grupy docelowej - podział grup docelowych, potrzeby (motywatory) poszczególnych grup# Zróżnicowania strategii ze względu na grupy docelowe# Określenie celów i kanałów komunikacji# 46 2

3 4. Określenie koncepcji kreatywnej# Opracowanie zestawu narzędzi do komunikacji marketingowej# Opracowanie harmonogramu wdrożenia działań komunikacyjnych wraz z kosztorysem wstępnym# 58 Rekomendacje i wnioski końcowe# 60 3

4 I ANALIZA 1. Diagnoza wyjściowa Międzynarodowej Drogi Wodnej E Informacje wprowadzające MDW E70 jest międzynarodową, śródlądową drogą wodną relacji zachód-wschód. Łączy Europę Zachodnią od Antwerpii i Rotterdamu, przez berliński węzeł śródlądowych dróg wodnych i przez północną Polskę z rejonem Kaliningradu oraz z systemem drogi wodnej Niemna. Na terenie Polski obejmuje następujące drogi wodne: Odrę, Wartę, Noteć, Kanał Bydgoski, Brdę, Wisłę, Nogat, Szkarpawę oraz Zalew Wiślany. Rys.1: Międzynarodowa Droga Wodna E70 w Polsce Źrodło: Planowana na terenie Polski MDW E70 przebiega przez sześć województw (zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie) i obejmuje 40,67% powierzchni Polski zamieszkiwanej przez ok. 31% ludności kraju. 1 Część analityczna powstała w oparciu o następujące dokumenty wyjściowe: Rewitalizacja śródlądowej drogi wodnej relacji wschód zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski), opracowanie zbiorowe, Gdańsk 2010; Analiza popytu na przewozy ładunków i pasażerów drogą wodną E70, Krystyna Wojewódzka-Król Ryszard Rolbiecki, Aleksandra Gus-Puszczewicz, Sopot 2011; 4

5 Rys. 2: Obszar oddziaływania MDW E70 w Polsce Żródło: MDW E70 jest jedną z trzech międzynarodowych dróg wodnych biegnących przez Polskę. Obok niej znajduje się jeszcze droga E40 Bałtyk - Morze Czarne, której elementem jest Wisła oraz droga E30 ze Sztokholmu przez Bałtyk do Świnoujścia, a dalej Odrą i projektowanym kanałem Odra - Dunaj do Devina (k.bratysławy). Rys. 3: Śródlądowe drogi wodne w Polsce Źródło:http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=311 5

6 Użeglowienie drogi wodnej E70 połączy regiony leżące w obszarze z portami w Szczecinie, Świnoujściu, Gdańsku i Gdyni, aglomeracją wrocławską i katowicką, jak również z najbardziej uprzemysłowionymi regionami Europy Zachodniej: Niemcami, Belgią, Holandią i północną Francją. Rys. 4: Międzynarodowa Droga Wodna E70 Źródło: Projekt rewitalizacji MDW E70 zakłada realizację rozwoju żeglugi śródlądowej i turystyki wodnej. Za jeden z głównych celów przedsięwzięcia uznaje się intensyfikację gospodarczą objętych regionów poprzez wykorzystanie potencjału gospodarczego i turystycznego 2. MDW E70 jest zatem szalenie atrakcyjnym projektem, łączącym w sobie elementy nowoczesności, modernizacji oraz reakcji na zapotrzebowanie środowiska. Kontekst europejski pozwala pozycjonować MDW E70 jako bezprecedensową inicjatywę włączającą Polskę w zachodni standard transportu, co może stanowić element komunikacji z grupą docelową. Umiędzynarodowienie projektu jest zatem czynnikiem budowania atrakcyjności zarówno transportowej jak i turystycznej. Porozumienia pomiędzy zainteresowanymi województwami w zakresie rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych zawiera opis przedsięwzięć pięciu województw: a) lubuskiego - wzdłuż: Warty, Noteci, 2 Analiza popytu na przewozy ładunków i pasażerów drogą wodną E70, str

7 b) wielkopolskiego - wzdłuż Noteci, c) kujawsko-pomorskiego - wzdłuż: Noteci, Kanału Bydgoskiego, Brdy, Wisły, d) pomorskiego, wzdłuż: Wisły, Nogatu, Szkarpawy, Martwej Wisły, Wisły Królewieckiej (niesklasyfikowana droga wodna o długości 11,5 km.) i Zalewu Wiślanego 3, e) warmińsko-mazurskiego: rzeka Elbląg, Kanał Jagielloński, Zalew Wiślany, kraina tysiąca jezior, wraz z największymi z nich - Śniardwami i Mamrami. Obszar inwestycji charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem społecznym i gospodarczym. Najmniejszym i najsłabiej uprzemysłowionym województwem jest województwo lubuskie, w którym podstawowymi ośrodkami społeczno-gospodarczymi są: Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra i Żary. Region Warmii i Mazur także należy do najsłabiej uprzemysłowionych obszarów kraju, w którym wiodącą rolę odgrywają trzy podregiony elbląski, olsztyński oraz ełcki 4. Największym województwem jest województwo wielkopolskie z najsilniej rozwiniętym gospodarczo regionem Polski aglomeracją poznańską 5. W zakresie sytuacji ekonomicznej ludności badanych regionów Polski, najwyższe miesięczne wynagrodzenia brutto odnotowywane były w województwach pomorskim i wielkopolskim, przy czym w odniesieniu do regionu ogółem, tylko w przypadku Wielkopolski przekraczają one średnią krajową. Oba województwa charakteryzują się również niską stopą bezrobocia rejestrowanego, przyjmującą wartości znacznie poniżej średniej krajowej. Natomiast najwyższy odsetek osób pozostających bez pracy występuje w województwie kujawsko-pomorskim i kształtuje się znacznie powyżej średniej krajowej 6. W rejonie MDW E70 podstawowymi sektorami przemysłu są: motoryzacyjny, meblarski, drzewny, celulozowo-drzewny, drzewno-papierniczy, elektroniczny, chemiczny, tekstylny, budowlany, elektromaszynowy, elektrotechniczny, stoczniowy, petrochemiczny, mineralny i poligraficzny oraz przetwórczy: rolno-spożywczy (w tym produkcja alkoholi i żywności ekologicznej). Istniejące specjalne strefy ekonomiczne oraz parki przemysłowe i technologiczne sprzyjają napływowi kapitału zagranicznego i systematycznemu zwiększaniu udziałów w rynku powierzchni magazynowych. Większość podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na badanym obszarze przy transporcie zarówno surowców/półproduktów, jak i wyrobów gotowych wykorzystywała dotychczas przede wszystkim transport drogowy. Wynika to głównie ze struktury wielkościowej samych podmiotów gospodarczych oraz skali prowadzonej 3 tamże. 4 Strategia MDW E70, s tamże, s Rewitalizacja śródlądowej drogi wodnej relacji wschód zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) s

8 przez nie działalności gospodarczej (głównie małe/średnie podmioty), a także związanych z największą dostępnością ze wszystkich gałęzi transportu, bezpośredniość i elastyczność dostaw 7. Przesłanki wiążące sektor gospodarczy z inwestycjami MDW E70 na poziomie działań promocyjnych, pozwalają stwierdzić, że: bogate zaplecze gospodarcze otoczenia MDW E70 jawi się jako kluczowy atut pod realizację działań komunikacyjnych wykorzystujących potencjał wyżej wymienionych sektorów przemysłu i handlu, istotne zdaje się podkreślanie rozwoju infrastruktury MDW E70 i jej stopniowe przystosowanie do zapotrzebowania rynkowego, na poziomie nawiązania relacji z sektorem gospodarki najistotniejsze jest przekonanie do opłacalności wykorzystania transportu wodnego i realizacji wizji społecznej odpowiedzialności biznesu. 1.2 Informacje o projekcie 8 Planowany na terenie Polski odcinek Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 pociąga za sobą konieczność podjęcia szeregu działań rewitalizacyjnych, które są niezbędne dla uruchomienia jej potencjału. W tym celu pięć województw (lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie) zawarło porozumienie dotyczące wspólnych działań zmierzających do użeglownienia odcinków wchodzących w skład MDW E70. Celem rozpoczętego programu jest w pierwszym etapie diagnoza stanu charakteryzowanej drogi wodnej, a następnie działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju drogi wodnej zarówno w aspekcie transportowym, jak i turystycznym, przy zachowaniu zasadniczych walorów środowiskowych rzek i kanałów ją tworzących poprzez współdziałania zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych i przy współpracy z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi. Pośród beneficjentów programu znajdują się przede wszystkim: a) jednostki samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego w których większość udziałów posiada samorząd gminny, powiatowy bądź wojewódzki (docelowi właściciele infrastruktury turystycznej na drodze wodnej), b) instytucje państwowe administrujące zasobami wodnymi w obszarze objętym programem: RZGW Poznań, RZGW Szczecin, RZGW Gdańsk i Urząd Morski w Gdyni (jednostki ustawowo odpowiedzialne za utrzymanie i rozwój dróg wodnych), 7 tamże s. 130, Rewitalizacja śródlądowej drogi wodnej relacji wschód zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski s

9 c) instytucje samorządowe: zarządy melioracji i urządzeń wodnych, gminne zakłady gospodarki komunalnej, gminne ośrodki sportu i wypoczynku (instytucje odpowiedzialne za melioracje i utrzymanie urządzeń wodnych oraz za eksploatacje infrastruktury turystyczno rekreacyjnej), d) organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się promocją turystyki, aktywnego wypoczynku, dziedzictwa kulturowego i ochrony przyrody, e) osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą związana z dostępem do dróg wodnych (usługi turystyczne, produkcja, handel, transport, budownictwo, rolnictwo). Cele programu: a) stymulowanie rozwoju gospodarki turystycznej, b) przywrócenie żeglugi turystycznej we wszystkich rodzajach jako czynnika aktywizacji gospodarczej regionów w strefie oddziaływania MDW E70, c) przywrócenie żeglugi towarowej jako czynnika aktywizacji gospodarczej regionów w strefie oddziaływania MDW E70, d) poprawa jakości i organizacji przestrzeni obszarów przywodnych w strefie oddziaływania MDW E70, e) rozbudowa systemu portów i przystani niwelujących negatywny wpływ ruchu turystycznego i żeglugi towarowej na stan środowiska naturalnego, f) tworzenie narzędzi wspierających rozwój kooperacji podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wykorzystania zasobów gospodarczych, przyrodniczych i kulturowych regionów, g) doprowadzenie do zmian legislacyjnych w systemie prawnym porządkującym I ułatwiającym korzystanie z śródlądowych dróg wodnych, h) utworzenie systemu monitoringu, nadzoru oraz zintegrowanego zarządzania zasobami środowiska naturalnego ekosystemów wód śródlądowych i obszarów przyległych. Priorytety na poziomie realizacji inwestycji zakładają: - dostosowanie polskiego odcinka planowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 (Odra Warta Noteć Kan. Bydgoski - Brda Wisła Nogat Kanał Jagielloński Zalew Wiślany) do parametrów co najmniej II klasy technicznej dróg wodnych, z zagwarantowaniem przez minimum 240 dni w roku bezpiecznej, całodobowej żeglugi, - budowę systemu portów turystycznych, przystani, pomostów cumowniczych wraz z jednolitym systemem informacji i identyfikacji wizualnej polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko pomorskiego, pomorskiego i warmińsko mazurskiego, - przywrócenie regularnej żeglugi towarowej poprzez rewitalizację istniejącej i budowę nowej infrastruktury przeładunkowo logistycznej śródlądowych portów handlowych na polskim odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, 9

10 - rozwój turystyki wodnej, towarowej żeglugi śródlądowej oraz ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego elementami zrównoważonego rozwoju miast i gmin położonych przy MDW E70. Partycypacja i zaangażowanie wielu podmiotów w proces wdrażania jest sposobnością do budowania świadomości MDW E70 w środowisku głównych odbiorców. W zakresie komunikacji marketingowej bogactwo partycypujących instytucji jest szansą na: zwiększenie efektywności promocji (dystrybucja wiedzy o projekcie i jej potencjale), zwiększenia społecznej akceptacji (związanej z zakorzenieniem wiedzy na temat możliwości inicjatywy). Tym samym włączenie możliwie szerokiej grupy podmiotów buduje wartość wspólnego interesu, wspólnej szansy i wspólnego dobra. Typologia inwestycji oraz planowanego rozwoju: a) budowa infrastruktury turystyczno rekreacyjnej, b) przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury dróg wodnych (nakłady związane z modernizacją śluz [hydrowęzłów], robotami czerpalnymi, budową ubezpieczeń brzegowych, oznakowaniem nawigacyjnym i usunięciem barier technicznych), c) budowa infrastruktury śródlądowych portów handlowych, przeładowni oraz infrastruktury technicznej pod działalność przemysłowo logistyczną. Koncepcja programu zakłada, w perspektywie 15 lat, dostosowanie drogi wodnej dolnej Wisły do IV klasy technicznej, a pozostałych szlaków wodnych do parametrów II klasy technicznej dróg wodnych (z zagwarantowaniem przez minimum 240 dni w roku bezpiecznej i całodobowej żeglugi), rewitalizację istniejącej i budowę nowej suprastruktury śródlądowych portów handlowych oraz budowę systemu portów turystycznych, przystani, pomostów cumowniczych wraz z jednolitym systemem informacji i identyfikacji wizualnej. Łącznie, na teranie pięciu województw, planuje się realizację 224 przedsięwzięć. Oddziaływanie poddanych powyższej analizie głównych obszarów i ośrodków gospodarczych zlokalizowanych w bliższym i dalszym otoczeniu drogi wodnej E70, można określić w postaci: oddziaływania potencjału produkcyjnego w/w obszarów/ośrodków gospodarczych, którego ładunki mogłyby być transportowane drogą wodną E70, oddziaływania poszczególnych obszarów i ośrodków gospodarczych jako chłonnych rynków, do których mogłyby trafiać ładunki transportowane przy wykorzystaniu E70, oddziaływanie w postaci potencjału składowego zlokalizowanego na obszarze i w bezpośrednim sąsiedztwie głównych ośrodków miejskich, kooperacji gospodarczej podmiotów gospodarczych z ważniejszych ośrodków miejskich z podmiotami zlokalizowanymi w pasie drogi wodnej E70, oddziaływania ośrodków portowych obsługujących handel morski oraz portów lotniczych, obsługujących ruch pasażerski i cargo, 10

11 generowania ruchu turystycznego przez atrakcyjne pod względem turystycznym i krajobrazowym ośrodki miejskie i pozamiejskie 9. Wymienione powyżej elementy stanową dwie przesłanki dla zbudowania strategii marketingowej drogi E70. W pierwszym względzie są wskaźnikami, których spełnienie zdynamizuje efektywność działań promocyjnych. Po drugie są czynnikiem uwiarygadniającym inicjatywę w sektorze gospodarczym (szczególnie istotny będzie tu walor twardych danych takich jak, 240 dni żeglugi czy ilość 224 inwestycji). 1.3 Czynnik ekologiczny Jednym z wyróżników drogi wodnej E70 jest jej kontekst ekologiczny. Po pierwsze mowa tu o położeniu w stosunku do obszarów chronionych prawem - Międzynarodowa Droga Wodna E70 przebiega przez następujące obszary 10 : Na odcinku Lubuskim: - obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 nr PLC Ujście Warty, stanowiący jednocześnie Park Narodowy o tej samej nazwie, - obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 nr PLH Ujście Noteci - obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Dolnej Noteci; Na odcinku Wielkopolskim: - obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 nr PLH Dolina Noteci, stanowiący jednocześnie obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 nr PLB Nadnoteckie Łęgi, - obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 nr PLB Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego, - obszar chronionego Krajobrazu Dolina Noteci, który rozciąga się wzdłuż Noteci od Wielenia po granicę z województwem kujawsko pomorskim; Na odcinku Kujawsko Pomorskim: - obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 nr PLH Dolina Dolnej Noteci, - obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 nr PLB Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego, - obszar Zespołu Park.w Krajobrazowych Nadwiślańskiego i Chełmińskiego, - obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 nr PLB ; Na odcinku Pomorskim: - obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 nr PLH Dolina Wisły, - obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 nr PLB Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana, - obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 nr PLH Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana, - obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 nr PLB Zalew Wiślany, 9 Rewitalizacja śródlądowej drogi wodnej relacji wschód zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) s Strategia Programowa s

12 - obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 nr PLB Ujście Wisły, - obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 nr PLH Ostoja w Ujściu Wisły, - obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 nr PLB Zatoka Pucka; Na odcinku Warmińsko Mazurskim: - obszar Parku Krajobrazowego Wysoczczyzny Elblaskiej, - obszar chronionego krajobrazu Dolina Pasłęki, - obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 nr PLH Rzeka Pasłęka. Wszystko to sprawia, że wzdłuż całego polskiego odcinka MDW E70 mamy do czynienia z niezwykłym bogactwem form krajobrazu kulturowego, rozumianego jako zasób zabytkowych budowli, historycznych miast, ale przede wszystkim krajobrazu otwartego, gdzie działalność człowieka związana z opanowaniem żywiołów i zagospodarowaniem dolin rzecznych odegrała kluczową rolę 11. Transport wodny śródlądowy jest jedną z najbardziej przyjaznych dla środowiska gałęzi transportu, ze względu na: relatywnie małe zużycie energii, niską emisję zanieczyszczeń powietrza, relatywnie niewielkie zanieczyszczenie wód, możliwość znacznego zmniejszenia kongestii na drogach w wyniku przejęcia przewozów transportu samochodowego, niższe koszty zewnętrzne, niższe koszty transportu. Czynnik ekologiczny jest jednym z najbardziej wyrazistych elementów projektu. Niesie on za sobą wyjątkową sposobność bezpośredniego komunikowania się z każdą grupą docelową. Jest także kierunkiem pozycjonowania, wykorzystującego działania oddolne związane z ekologią i przyrodą (edukacja, współpraca z organizacjami pozarządowymi). W kontekście rozwoju drogi wodnej konieczne będzie ponadto uruchomienie elementów zarządzania na wypadek kryzysu, związanego z niepożądanymi zdarzeniami (np. wypadki), które - w przypadku braku wskazanej reakcji - zburzą wizerunek MDW E Typologia usług i kierunki rozwoju MDW E70 12 Podstawowe znaczenie MDW E70 będzie miało wymiar związany ze świadczeniami usług przewozowych. Dodatkowymi konsekwencjami wynikającymi z charakteru drogi wodnej będzie rozwój infrastruktury, rozbudowa zaplecza usługowego i dywersyfikacja rozkładu procentowego transportu w objętych województwach. Dwa podstawowe kierunki rozwoju E70 wynikają z powyższych przesłanek: droga będzie funkcjonowała zarówno jako: 11 tamże s. 25, Za: Analiza popytu na przewozy ładunków i pasażerów drogą wodną E70, s.:

13 produkt turystyczny produkt transportowy MDW E70 jako produkt turystyczny Wzrost zamożności społeczeństwa, rosnąca z nią mobilność i zapotrzebowanie na wypoczynek mogą być w dużym stopniu zaspokajane przez żeglugę śródlądową. Przewozy turystyczno- wypoczynkowe drogami wodnymi znane są od dawna, zjawiskiem nowym jest ogromne zróżnicowanie oferty, pojawienie się wielu nowych modeli, dostosowanych do współczesnych oczekiwań oraz umiejętność zaproponowania nowoczesnej kompleksowej usługi łączącej wiele tradycyjnych form turystyki i wypoczynku. Wykorzystanie transportu wodnego śródlądowego w realizacji przewozów wypoczynkowo - turystycznych związane jest przede wszystkim z potrzebą zagwarantowania bezpieczeństwa przewozu oraz wysokiego komfortu podróżowania. Dlatego też, eksploatowane na drogach wodnych statki pasażerskie, budowane ze szczególnym uwzględnieniem wymagań turystyki rzecznej, spełniają nie tylko rolę środków przewozowych, ale również są wykorzystywane do świadczenia usług gastronomicznych oraz noclegowych. Rynek przewozów turystycznych śródlądowymi drogami wodnymi składa się z trzech segmentów: przewozów rekreacyjnych obecnie przeżywających swój renesans (spływy kajakowe, wioślarstwo, żeglarstwo, rejsy motorowodne, spływy tratwą), przewozów wycieczkowych, podczas których turysta jest tylko pasażerem, a czas rejsu nie przekracza jednego dnia, przewozów turystycznych tam i z powrotem z zawijaniem do portów pośrednich, w czasie których turysta ma możliwość mieszkania na odpowiednio przystosowanych statkach z miejscami hotelowymi. Przewozy turystyczne statkiem tam i z powrotem stanowią relatywnie nowy segment rynku, który w wąskim ujęciu obejmuje przewozy okrężne tylko w obrębie śródlądowych dróg wodnych, w szerszym zaś przewozy na śródlądziu w połączeniu z wybrzeżem morskim. Współcześnie nową, bardzo dynamicznie rozwijającą się formą przewozów rekreacyjno-wypoczynkowych, dostosowaną do różnych odbiorców, jest czarter barek rzecznych pojedynczym osobom lub grupom osób. Ta usługa turystyczna zapewniająca luksusowe warunki przewozu oferowana jest na okres od kilku godzin do kilku, a nawet kilkunastu dni. Obok tradycyjnego modelu turystyki 3xS, związanego ze słońcem, plażą-piaskiem i morzem-wodą (ang. sun, sand, sea), znaczącą rolę zaczyna pełnić nowy model wypoczynku, określany mianem 3xE, czyli:rozrywka, wrażenia, edukacja (ang. entertainment, excitement, education). Transport wodny śródlądowy przestał obecnie pełnić wyłącznie swoje funkcje komunikacyjne, związane z przemieszczaniem osób i 13

14 dotarciem do określonego miejsca. Dziś służy on również aktywnemu wypoczynkowi i rekreacji. Jako produkt turystyczny projekt oferować będzie całe spectrum oczekiwanych świadczeń. Pozwoli to konsekwentnie budować rozpoznawalność oferty turystycznej oraz ustanowić segmenty konsumenckie, obejmujące turystów z Polski i Europy. Tak rozwinięty segment będzie nie tylko konkurencyjny na rynku polskim (komunikowanie nowej formuły wypoczynkowej na nieznanych terenach), ale także za granicą (komunikacja płyń dalej go east może być szczególnie intrygująca dla użytkowników zachodnio-europejskiej części międzynarodowej drogi wodnej). Kompleksowość oferty pozwala budować promocję bez wykluczenia jakiegokolwiek konsumenta, a dodatkowo umożliwi działania wspierające, kierowane do niszowych klientów MDW E70 jako produkt transportowy Przewozy żeglugą śródlądową mogą mieć charakter: komunikacyjny, towarowy Przewozy komunikacyjne Oprócz przewozów turystycznych ważną sferą zastosowania transportu wodnego śródlądowego w przewozach pasażerskich są przewozy typu komunikacyjnego, które obejmują trzy grupy: przewozy promowe (tzw. ruchome mosty) wraz z rozwojem infrastruktury drogowej i kolejowej oraz tendencją do budowy połączeń stałych (mostów i tuneli) stały się formą zanikającą, przewozy miejskie (komunikacja zbiorowa i indywidualna taksówki wodne, tramwaje wodne), przewozy miejskie od dawna były realizowane w szczególnie sprzyjających warunkach jako przewozy pracowników do stoczni i portów, jednak zmiany systemów finansowania przewozów pasażerskich, a jednocześnie dynamicznie rozwijająca się motoryzacja spowodowały, że w wielu krajach zaczęły również zanikać, przewozy regionalne o charakterze komunikacyjnym, choć często jednocześnie mające walory przewozów turystycznych czy wypoczynkowych. Są to przede wszystkim przewozy w takich relacjach, w których droga wodna śródlądowa lub przybrzeżna jest krótsza od kołowej, czy kolejowej lub zapewnia konkurencyjny czas przewozu. W okresie letnim przewozy takie są dodatkową atrakcją turystyczną. Do czynników sprzyjających turystycznej aktywizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce przede wszystkim należą: rozwinięta sieć dróg wodnych dostępna dla turystyki, położenie śródlądowych dróg wodnych w rejonach atrakcyjnych turystycznie, unikatowość niektórych szlaków wodnych i budowli hydrotechnicznych. 14

15 Do podstawowych społeczno-ekonomicznych przesłanek zagospodarowania śŕódlądowych dróg wodnych z punktu widzenia przewozów turystycznych należą: systematyczny wzrost zainteresowania podróżami turystycznymi wynikający z ogólnego wzrostu zamożności i mobilności społeczeństwa, korzyści związane z aktywizacją gospodarczą regionów położonych w sąsiedztwie wykorzystywanych turystycznie szlaków wodnych, zainteresowanie samorządów przygotowaniem koncepcji rozwoju infrastruktury turystycznej w rejonie śródlądowych dróg wodnych, wzrost skłonności do konsumpcji produktów turystycznych, będący efektem wzrostu zamożności i mobilności społeczeństwa potwierdzają (przedstawione wcześniej) europejskie tendencje i prognozy rozwoju ruchu turystycznego. Czynnikami, które wpłynąć mogą na zwiększenie wskaźników przewozów pasażerskich są: współczesne tendencje rozwoju turystyki wodnej, nowe koncepcje kompleksowej oferty turystycznej, włączające żeglugę śródlądową moda na aktywny wypoczynek, sprzyjająca rozwojowi sportów wodnych, korzystne dla turystyki wodnej zmiany klimatu, ogromne zaangażowanie samorządów w propagowanie nowoczesnej turystyki wodnej, zaangażowanie samorządów w realizację inwestycji stanowiących istotną bazę zagospodarowania turystycznego. Czynnikami, które ograniczają przewozy obok wspomnianego wcześniej stanu śródlądowych dróg wodnych, utrudniającego realizację przewozów na większe odległości (statkami z miejscami hotelowymi) oraz korzystanie z dróg wodnych prywatnych właścicieli różnych typów statków (nieprzewidywalność warunków nawigacyjnych), są: niekorzystne zmiany w przemyśle stoczniowym, wpływające na zanik oferty przewozów do pracy, ograniczona dostępność transportowa niektórych regionów atrakcyjnych dla turystyki wodnej, struktura cen za przewozy różnymi gałęziami transportu będąca efektem niespójnej polityki wspierania niektórych przewozów pasażerskich, stawiająca żeglugę śródlądową w niekorzystnej sytuacji w stosunku do konkurencyjnych przewozów drogowych czy kolejowych. Te niekorzystne zjawiska są jednak niwelowane poprzez rozwój przewozów miejskich i regionalnych oraz zrealizowane lub planowane atrakcyjne zagospodarowanie turystyczne, które przyciąga wielu turystów Przewozy transportowe 15

16 W obszarze MDW E70 mamy do czynienia z wysokimi wskaźnikami dla przewozów transportowych, które wynosiły odpowiednio 96,4 mln ton (ładunki nadane do przewozu) i 99,1 mln ton (ładunki odebrane). W kontekście MDW E70 istotny jest fakt, że przewozy te w części pokrywają się ze sferą zastosowania transportu wodnego śródlądowego. Z tego powodu działania wokół MDW E70 zmierzają do zwiększenia popytu na przewozy wodne i jednym z ich celów jest dywersyfikacja transportu drogowego. Na przeszkodzie w osiągnięciu celu stanąć może niski poziom wykorzystywania tego kanału transportu - udział tej gałęzi w obsłudze potrzeb przewozowych kształtuje się na poziomie 1,3 %. W 2010 roku przewozy żeglugą śródlądową w regionie MDW E70 wyniosły 456 tys. ton i prawie wyłącznie realizowane były w relacjach krajowych na średnią odległość 4 km, co świadczy o tym, że w znacznym stopniu mają one charakter lokalny. Największy wolumen przewozów żeglugą śródlądową notowany jest w województwie kujawskopomorskim, przy czym przewozy te wyłącznie realizowane są w relacjach wewnątrz województwa. Gałąź ta aktualnie nie uczestniczy natomiast w obsłudze potrzeb przewozowych w województwie wielkopolskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim 13. Transport wodny śródlądowy (który z natury predestynowany jest do obsługi przewozów na większe odległości) w przewozach między województwami i w relacjach z zagranicą uczestniczy jedynie w niewielkim zakresie. Przewozy w relacji z innymi województwami w największym stopniu realizowane są pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim a województwem pomorskim. W obsłudze potrzeb przewozowych związanych z handlem międzynarodowym transport wodny śródlądowy w pewnym stopniu jest wykorzystywany w przewozach pomiędzy województwem lubuskim a Niemcami i Holandią 14. Transport wodny śródlądowy może być szczególnie atrakcyjny w procesie obsługi transportowej portów morskich. Dlatego niezbędne są zmiany w infrastrukturze transportu, które pozwoliłyby na szerszą współpracę portów morskich z transportem wodnym śródlądowym. W efekcie oznaczałoby to pojawienie się zapotrzebowania na przewozy śródlądowymi drogami wodnymi w obsłudze portów morskich. Kreowanie popytu na przewozy drogami wodnymi śródlądowymi w warunkach prognozowanego wzrostu zapotrzebowania sprawia, że faktyczna wielkość przewozów drogami wodnymi ograniczana będzie innymi czynnikami takimi jak deficyt kadry i floty, niedobory infrastrukturalne oraz niedostateczna promocja. Problem wzmaga fakt, że w Polsce kreowanie popytu na przewozy drogami wodnymi niemal nie istnieje, a gałąź ta często była pomijana w procesie rozwoju infrastruktury. Bazując na wynikach analiz zawartych w Analizie popytu na przewozy ładunków i pasażerów drogą wodną E70 można stwierdzić, że 15 : 13 Analiza popytu s Analiza popytu s Analiza popytu s

17 struktura asortymentowa popytu na transport drogami wodnymi śródlądowymi w rejonie MDW E70 obejmuje następujące sfery zastosowania: materiały budowlane, w tym piasek i żwir, surowce energetyczne, ładunki wielkogabarytowe, wyroby z metali, kontenery, ładunki wrażliwe na transport, ładunki chemiczne, ładunki spaletyzowane przewożone z centrów dystrybucji, w celu zaopatrzenia miast, śmieci, papier, samochody; główne relacje przewozu w rejonie MDW E70 to: - obsługa portów morskich Gdańska i Gdyni oraz Szczecin-Świnoujście, - przewozy lokalne w rejonach większych miast, - przewozy zagraniczne. Ten sam dokument wskazuje, że do podstawowych przesłanek rozwoju tej sfery działalności żeglugi śródlądowej w Polsce zaliczyć można następujące dane: obecność silnych tradycji przewozów transportowych wodnych i to nie tylko w skali krajowej, ale również międzynarodowej, armatorzy posiadają duże doświadczenie w przewozach i mają odpowiednio specjalistyczną flotę, przewozy rozwijać się mogą w związku z pojawieniem się nowego, względnie stałego i znacznego zapotrzebowania, przede wszystkim na kruszywo, które na wiele lat wypełni potrzeby przewozowe (tym bardziej, że znaczna ilości kruszywa sprowadzana jest drogą morską), transport wodny może stać się odpowiedzią na zapotrzebowanie na transport ładunków wielkogabarytowych, którym sprzyjać będzie m.in. obecność zakładów związanym z przemysłem stoczniowym. Transport wielkogabarytowy powiązany jest ściśle z kolejną grupą ładunkową - wyrobami z metalu, prognozy rozwoju transportu kontenerowego wskazują, że już w 2015 r. polskie porty morskie będą obsługiwać od 1,2-2,6 miliona TEU (twenty-feet equivalent unit) a inwestycje pozwolą osiągnąć w 2020 r. zdolność przeładunkową 1,2 mln kontenerów. Idący za tym wzrost zapotrzebowania na świadczenia transportowe nie będzie mógł być obsłużony transportem drogowym ani kolejowym, co stanowi istotną szansę dla transportu wodnego śródlądowego, popyt na przewozy znacznie wzrośnie pod warunkiem realizacji w Polsce programu Najades, czyli stworzenia systemu wspierania rozwoju transportu wodnego śródlądowego. MDW E70 jako produkt transportowy będzie nową jakością w polskiej gospodarce, przez co koniecznym etapem działań promocyjnych będzie kampania informacyjna skanalizowana na grupę podmiotów związaną z gospodarką, a także kampania społeczna wytwarzająca publiczne oczekiwania względem zwiększenia udziału transportu wodnego (ochrona środowiska, wzrost jakości życia). 17

18 1.5 Wskaźniki i cele projektu 16 Projekt MDW E70 zakłada odbudowanie stanu użeglowienia na poziomie z lat 80- tych XX w. oraz wykorzystanie potencjału użytkowania drogi do zdynamizowania jej rozwoju poprzez skuteczną aktywizację rezerw konsumenckich (np. poprzez świadczenie usług turystycznych). W pierwszym rzędzie przywrócona zostanie większość przewozów pasażerskich, realizowanych w latach 80-tych ubiegłego wieku- wg szacunków wielkość ta, uwzględniając przedstawione uwarunkowania, oszacowana może być na 2,4 mln pasażerów rocznie. Nieuwzględniana w dotychczasowych statystykach grupa pasażerów jachtów i kajaków w istniejących przystaniach, portach pasażerskich i marinach szacowana jest na około 0,4 mln pasażerów, uwzględniając mariny morskie zlokalizowane w rejonie Zatoki Gdańskiej (mają one istotny wpływ na aktywizację przewozów pasażerskich na MDW E70). W przypadku przewozów pasażerów przyjąć należy, że celem - w przypadku zrealizowania wszystkich planowanych inwestycji - jest przywrócenie wielkości przewozów z 1980 r. tj. osiągnięcie poziomu ok 9. mln pasażerów w Polsce. Planowe, w rejonie MDW E70 przewozy pasażerskie stanowić mogłyby około 30% i kształtowały się na poziomie zbliżonym do lat (2,3 2,7 mln pasażerów) 17. Kolejnym wymiernym wskaźnikiem są planowane inwestycje: przystanie dla statków pasażerskich powyżej 15 m, przystanie dla jednostek turystycznych do 15 m i przystanie dla małych jednostek turystycznych i kajaków pozwolą na obsłużenie dodatkowo około 0,9 mln pasażerów przy sezonie krótkim, 60 dniowym. W przyszłości, po przywróceniu parametrów drogi wodnej i zapewnieniu stałych warunków nawigacyjnych, zakłada się: budowę i rozbudowę portów i przystani żeglarskich rozwój czarteru barek indywidualnym turystom, uruchomienie nie realizowanych przewozów statkami z miejscami hotelowymi, aktywizację przewozów w miastach położonych nad dolną Wisłą (sezonowe przewozy turystyczno-krajoznawcze statkami o różnym standardzie, wzrost popytu na posiadanie własnych jednostek żeglarskich lub łodzi motorowych. Efektywne funkcjonowanie rynku przewozów turystycznych na śródlądowych drogach wodnych jest uzależnione nie tylko od spełnienia określonych standardów w sferze infrastruktury liniowej. Sprawność tego segmentu rynku istotnie uwarunkowana jest zachowaniem określonych standardów w zakresie wyposażenia portów i przystani. Wymagania te przede wszystkim związane są z zachowaniem właściwych warunków gwarantujących bezpieczny postój statków pasażerskich oraz zapewniających odpowiednie warunki sanitarne, hotelowe oraz gastronomiczne. 16 Za: tamże, s Tamże, s

19 Kolejnym, bardzo ważnym czynnikiem determinującym wykorzystanie stworzonej infrastruktury turystycznej jest odpowiednia, dostosowana do zróżnicowanych potrzeb oferta biur turystycznych. Podczas gdy w odniesieniu do przewozów zbiorowych biura turystyczne często spełniają oczekiwania turystów, to oferta dla turysty indywidualnego jest uboga. A to często od niej zależeć będzie rozwój turystyki indywidualnej i stopień wykorzystania planowanych inwestycji dla tej grupy turystów. Zakładane wskaźniki informują o potencjale projektu i jego realnych osiągnięciach. Wszelkie działania marketingowe służyć powinny wypracowaniu założonych celów, w szczególności na poziomie przewidywanych użytkowników drogi wodnej oraz zbudowaniu świadomości walorów drogi wodnej, co usprawnić powinno dokapitalizowanie inwestycji. W tym drugim przypadku komunikacja MDW E70 powinna przybrać kształt lobbingu poprzez kampanię społeczną i kampanię informacyjną. 2. Analiza otoczenia MDW E Bezpośredni i potencjalni konkurenci 18 Ukazanie Międzynarodowej Drogi Wodnej jako trasy generującej i realizującej ruch transportowy oraz turystyczny wymaga zidentyfikowania najistotniejszych ognisk, które mogą stanowić konkurencję dla oferty MDW E70. Z racji zaproponowanej specyfiki MDW E70, za najistotniejszy kontekst rozwoju uznać należy: a) na poziomie typów usług transportowych: transport drogowy, w dalszej mierze transport kolejowy, b) na poziomie usług turystycznych: ofertę turystyczną międzynarodowych dróg wodnych w Europie Zachodniej oraz polskie regiony specjalizujące się w ruchu żeglarskim i turystyce wodnej Transport drogowy Transport drogowy jest najbardziej ugruntowanym sposobem transportu w Polsce. Atuty transportu drogowego są na tyle silne, iż nie osłabia ich niedoskonałości infrastruktury drogowej zlokalizowanej na obszarze sąsiadującym z drogą E70. Układ drogowy wzdłuż drogi wodnej E70 oraz potencjał jego rozwoju wskazuje, że jedną z najistotniejszych funkcji działań promocyjnych musi być dywersyfikacja tej gałęzi. Podstawowym kluczem do komunikowania atrakcyjności komunikacji wodnej powinna być jej opłacalność, w dalszej mierze ekologiczność i działanie zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. W otoczeniu E70 położone są następujące drogi krajowe: 18 Za: tamże, s

20 droga krajowa nr 22 droga o długości około 460 km prowadząca od przejścia granicznego polsko-rosyjskiego w Grzechotkach do przejścia granicznego do Niemiec w Kostrzynie nad Odrą, droga krajowa nr 10 - droga krajowa łącząca aglomeracje: szczecińską, bydgosko-toruńską oraz warszawską, przebiega przez województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie, droga krajowa nr 5 (DK5) droga krajowa łącząca (wraz z odcinkiem drogi krajowej nr 1 między Świeciem a Gdańskiem) jedne z największych aglomeracji miejskich w Polsce, tj. trójmiejską, bydgosko-toruńską, poznańską i wrocławską. Przebiega przez województwa: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i dolnośląskie. droga krajowa nr 91 o długości 640 km łącząca północ Polski (Gdańsk) z południem (Cieszyn), autostrada A-1 - docelowo przebiegać będzie z Trójmiasta przez Toruń, Łódź, Częstochowę, Pyrzowice, Gliwice, Świerklany do granicy polsko-czeskiej w Gorzyczkach, autostrada A-2 - przebiegająca równoleżnikowo, na terenie Polski przebiega od granicy w Świecku przez Poznań, Konin, Łódź, Warszawę do polskobiałoruskiego przejścia granicznego Kukuryki Kozłowicze. Dobowe obciążenie ruchu na drogach leżących w regionie MDW E70 jest bardzo zróżnicowane i waha się od 2 tys. pojazdów na dobę w okolicy Dobiegniewa poprzez 14 tys. pojazdów na dobę pomiędzy Skwierzyną a Gorzowem Wielkopolskim, aż do 20 tyś pomiędzy Świeckiem a Warszawą. Drogę wodną E70 przecinają dwie drogi krajowe o układzie południkowym: droga krajowa nr 3 (S3) ze Świnoujścia przez Szczecin Gorzów Wielkopolski Zieloną Górę Lubin Legnicę - Bolków Jelenią Górę Jakuszyce do granicy z Czechami, droga krajowa nr 91 z Gdańska przez Świecie Toruń Łódź Piotrków Trybunalski Częstochowę Wojkowice Kościelne Dąbrowę Górniczą Tychy Bielsko Białą Cieszyn do granicy państwa z Czechami. Na drodze krajowej nr 3 średniodobowy ruch pojazdów jest bardzo zróżnicowany wynoszący od około 3 tys. pojazdów na dobę w okolicach przejścia granicznego w Lubawce do 18 tys. pomiędzy Szczecinem a Goleniowem Drogi wodne W 1996 r. w Genewie przyjęta została umowa (nie ratyfikowana przez Polskę) pod nazwą European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance (AGN). Na podstawie tej umowy, przez terytorium Polski przechodzą trzy drogi wodne: E30, E40 i E70. Najlepsze parametry żeglugowe posiada droga wodna E30, dzięki czemu na niej realizowane są obecnie największe przewozy w Polsce. 20

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH Jan Kozłowski Marszałek Województwa Pomorskiego Kadyny 26 lipca 2008r. ŻEGLUGA W DELCIE WISŁY W LATACH 50 - TYCH XX WIEKU PROGRAM ROZWOJU DRÓG WODNYCH DELTY

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70 Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 DEKLARACJA PROGRAMOWA STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO ROKU 2020 (2030) etap do 2020 priorytet Odrzańska

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH

Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH 1. Ocena możliwości wykorzystania śródlądowych dróg wodnych w świetle

Bardziej szczegółowo

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 2 W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie. Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie: północ - południe,

Bardziej szczegółowo

Dolna Odra na styku morza i rzeki

Dolna Odra na styku morza i rzeki Vortrag (5) DIE SEEHÄFEN SZCZECIN-SWINOUJSCIE ALS BINDEGLIED ZWISCHEN OSTSEE UND ODER-REGION Grazyna Myczkowska, Szczecin Dolna Odra na styku morza i rzeki 43 ODRA JAKO GŁÓWNA OŚ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu

Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu Bruksela, 16 marca 2017 r. Cel i priorytety Założeń do planów rozwoju śródlądowych

Bardziej szczegółowo

Marta Sikora. drogi wodnej Wisła-Odra szansa dla gospodarki regionu., Bydgoszcz: BDW MARGRAFSEN s.c., 2009, s

Marta Sikora. drogi wodnej Wisła-Odra szansa dla gospodarki regionu., Bydgoszcz: BDW MARGRAFSEN s.c., 2009, s Marta Sikora Możliwości wykorzystania potencjału naturalnego Polski w obszarze żeglugi śródlądowej oraz perspektywy rozwoju dotychczas podjętych inicjatyw 1. Wprowadzenie Polityka Unii Europejskiej kładzie

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU. Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś

ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU. Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś Plan prezentacji: 1. Ocena jakościowa śródlądowych dróg wodnych 2. Udział żeglugi śródlądowej w rynku usług

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce

Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce Przemysław Daca Zastępca Dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Konferencja pt. Rzeki dla zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Drogi wodne w Polsce szansą na rozwój cywilizacyjny regionów

Drogi wodne w Polsce szansą na rozwój cywilizacyjny regionów Drogi wodne w Polsce szansą na rozwój cywilizacyjny regionów W Polsce istnieje 2079 km dróg wodnych z czego jedynie 208 km (10%) spełnia kryteria IV klasy Ŝeglowności. Projektowane w Polsce międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski Sławomir Kopyść Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Tczew, 22.11.2016 r. Platforma multimodalna oparta o transport wodny, kolejowy, drogowy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku. Wrocław, 11 kwietnia 2016 r.

Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku. Wrocław, 11 kwietnia 2016 r. Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku Wrocław, 11 kwietnia 2016 r. Plan prezentacji Dlaczego potrzebujemy zmiany? Nasz cel i działania Co chcemy

Bardziej szczegółowo

Kiedy pytają nas o Szczecin..

Kiedy pytają nas o Szczecin.. Kiedy pytają nas o Szczecin.. W pierwszej kolejności mówimy o niezwykłych walorach naturalnych i położeniu miasta. Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin grudzień 2013 Co z tego wynika? Tworząc Nasze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.) SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście - Lokalizacja w europejskim systemie transportowym Strategiczna lokalizacja Najkrótsza droga ze Skandynawii do

Bardziej szczegółowo

Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga

Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga Witold Wróblewski Prezydent Miasta Elbląg Konferencja Budowa kanału żeglugowego Nowy Świat przez Mierzeję Wiślaną Elbląg, 7 kwietnia 2016 r. Elbląg

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI I ROZWOJU BYDGOSKIEGO WĘZŁA WODNEGO

PROGRAM REWITALIZACJI I ROZWOJU BYDGOSKIEGO WĘZŁA WODNEGO PROGRAM REWITALIZACJI I ROZWOJU BYDGOSKIEGO WĘZŁA WODNEGO MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W BYDGOSZCZY STANISŁAW WROŃSKI Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa, gdyż woda jest początkiem

Bardziej szczegółowo

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Proste historyczne rozwiązanie transportowe Odra w przekroju

Bardziej szczegółowo

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lp. Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

Wydziału Turystyki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Wydziału Turystyki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wydziału Turystyki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Etap MDW E 70 w województwie lubuskim obejmuje łącznie 123 kilometry: Odcinek Warty - 70 km Odcinek Noteci - 47 km Odcinek Odry

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH Lp. Województwo Wyszczególnienie Zaprogramowane wykorzystanie wkładu EFRR w RPO (w EUR) 1 1. Dolnośląskie - brak - 2. Kujawsko-Pomorskie Projekt

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI Pekin 25.07.2012 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Szczecin i Świnoujście (PL) Porty dla Chin Porty Szczecin-Świnoujście

Bardziej szczegółowo

w województwie kujawsko-pomorskim!

w województwie kujawsko-pomorskim! Pierwsze centrum wyprzedażowe w województwie kujawsko-pomorskim! Toruń lokalizacja Centralne położenie, w środkowo-północnej części Polski, w województwie kujawsko-pomorskim. Na skrzyżowaniu głównych dróg

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI MAZURSKIMI A KANAŁEM AUGUSTOWSKIM NA I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI MAZURSKIMI A KANAŁEM AUGUSTOWSKIM NA I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI MAZURSKIMI A KANAŁEM AUGUSTOWSKIM NA OBSZARZE WOJEWÓDZTW PODLASKIEGO I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO SYGNOTARIUSZE UMOWY WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska. Elbląg, 7 kwietnia 2016

Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska. Elbląg, 7 kwietnia 2016 Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska Elbląg, 7 kwietnia 2016 WYMÓG ANALIZY NADRZĘDNEGO INTERESU PUBLICZNEGO dyrektywa 2001/42/WE w sprawie

Bardziej szczegółowo

DIALOG EKSPERTÓW UE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ODRY ORAZ JEJ POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM RZEK I KANAŁÓW

DIALOG EKSPERTÓW UE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ODRY ORAZ JEJ POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM RZEK I KANAŁÓW DIALOG EKSPERTÓW UE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ODRY ORAZ JEJ POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM RZEK I KANAŁÓW Dr inż. Zbigniew Sebastian Dolnośląska Izba Gospodarcza Unia Izb Łaby i Odry Bruksela 25 czerwca 2013 ODRA BRUKSELA

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Postulaty przewozowe Postulaty przewozowe wymagania jakościowe zgłaszane

Bardziej szczegółowo

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r.

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 5.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia r. w sprawie pozbawienia drogi nr C kategorii drogi gminnej

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia r. w sprawie pozbawienia drogi nr C kategorii drogi gminnej Projekt z dnia 22 stycznia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia... 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 051735C kategorii drogi gminnej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ! www.miastadlarowerow.pl

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Ul. Ceramiczna Ul. Szpitalna Miasto / Gmina Chełm Powierzchnia nieruchomości Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Szczecin, październik 2013 Gmina Miasto Szczecin Województwo Zachodniopomorskie Powiat Policki

Bardziej szczegółowo

Transport w Polsce. Wady polskiej sieci transportowej. Gęstość sieci drogowej w Polsce 2016-01-21. Wzrost liczby samochodów w Polsce

Transport w Polsce. Wady polskiej sieci transportowej. Gęstość sieci drogowej w Polsce 2016-01-21. Wzrost liczby samochodów w Polsce Transport w Polsce Transport w Polsce Polska ma dogodne warunki do rozwoju transportu. Decydują o tym: nizinne ukształtowanie powierzchni Polski sprzyjające budowie dróg lądowych położenie kraju w środkowej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) LP PODMIOT ZGŁASZAJĄCY UWAGĘ FRAGMENT DOKUMENTU (SEKCJA, STRONA, AKAPIT) TREŚĆ UWAGI ORAZ PROPOZYCJA ZMIANY 1 RIP Gdynia 2.1.1. str.11. Dodać do gospodarki gruntami: ograniczenie możliwości pomijania prawa

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

SZANSĄ DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

SZANSĄ DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ROZWÓJ SIECI TRANSPORTOWO-LOGISTYCZNEJ WOJEWÓDZTW DOLNEJ WISŁY REALIZACJA KORYTARZA VI ORAZ VIA WRAZ Z PORTEM WEWNĘTRZNYM DLA TRÓJMIASTA SZANSĄ DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2 SYSTEM TRANSPORTOWY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Racibórz

Urząd Miasta Racibórz Urząd Miasta Racibórz http://www.raciborz.pl/invest_in_raciborz/ogolnie_raciborz/printpdf Ogólnie o Raciborzu Racibórz jest miastem i jednocześnie stanowi siedzibę władz powiatu raciborskiego. To dumny

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca realizacje projektów:

Konferencja zamykająca realizacje projektów: Konferencja zamykająca realizacje projektów: 1) Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I Nabrzeże Rumuńskie, 2) Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia. Gdynia, 7 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ (komunikat, korekta)

MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ (komunikat, korekta) 2015-09-29 14:09 MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ 2014-2020 (komunikat, korekta) - MIR informuje: W obecności wiceministra Waldemara Sługockiego przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów

Bardziej szczegółowo

Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe

Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe Anna Włodarczak Miasto Gliwice Konferencja końcowa projektu, Wrocław, 4 października 2011 www.viaregiaplus.eu

Bardziej szczegółowo

Zalew Wiślany. Międzynarodowa Droga Wodna E-70. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Biuro Regionalne w Elblągu

Zalew Wiślany. Międzynarodowa Droga Wodna E-70. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Biuro Regionalne w Elblągu Zalew Wiślany Międzynarodowa Droga Wodna E-70 Zalew Wiślany informacje ogólne Zalew Wiślany morskie wody wewnętrzne Część polska = Zalew Wiślany Część rosyjska = Kaliningradskij Zaliv Powierzchnia Całkowita

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

Koszalin, 9 grudnia 2011 r. Zachodniopomorskie doskonałe miejsce dla inwestorów zagranicznych

Koszalin, 9 grudnia 2011 r. Zachodniopomorskie doskonałe miejsce dla inwestorów zagranicznych Koszalin, 9 grudnia 2011 r. Zachodniopomorskie doskonałe miejsce dla inwestorów zagranicznych Położenie Tahoma bliskość Skandynawii bliskość Europy Zachodniej bezpośredni dostęp do Morza Bałtyckiego położenie

Bardziej szczegółowo

Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020

Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020 Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020 Realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020 Przy jedynie 7 procentowym zaangażowaniu dróg wodnych w transport towarów w Unii Europejskiej potrzebne

Bardziej szczegółowo

POLSKA 3.0 JEDYNY SPÓJNY PLAN ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

POLSKA 3.0 JEDYNY SPÓJNY PLAN ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI POLSKA 3.0 JEDYNY SPÓJNY PLAN ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI PW obliczu kończenia się tak dotychczasowo stymulujących środków europejskich w roku 2020, potrzebne jest świadome kształtowanie zmian strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Arkadiusz Zgliński Zarząd Portu Morskiego Elbląg POŁOŻENIE PORTU I KIERUNKI TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/494/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Elbląga 2020+

UCHWAŁA NR XXVI/494/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Elbląga 2020+ UCHWAŁA NR XXVI/494/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Elbląga 2020+ Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej Projekty transportowe Polski Zachodniej Zielona Góra, 28 maja 2015 r. Odrzańska Droga Wodna Cel projektu: przywrócenie III klasy żeglowności zapewnienie głębokości 1,8 m przywrócenie i rozwój transportu

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ DIFIN SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMIC TECHNIK LOGISTYK ZAWÓD NA TOPIE TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Radosław Kacperczyk AUSTRIA BELGIA CYPR DANIA ESTONIA FINLANDIA

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Modelowanie zintegrowanego gałęziowo systemu transportowego Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem Zakład Organizacji i Zarządzania Projekt

Bardziej szczegółowo

Śródlądowe drogi wodne w Regionie Wodnym Dolnej Wisły

Śródlądowe drogi wodne w Regionie Wodnym Dolnej Wisły IV Posiedzenie Rady Regionu Wodnego Dolnej Wisły Śródlądowe drogi wodne w Regionie Wodnym Dolnej Wisły Gdańsk 10 kwietnia 2013r. Regulacje krajowe odnośnie klasyfikacji dróg wodnych Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Vortrag (9) LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Monika Forys, Szczecin OFERTA LOIGISTYCZNA PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE W ZAKRESIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ potencjał i rzeczywistość Dipl.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego Zielona Góra 31 październik 2012r

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego Zielona Góra 31 październik 2012r Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Zielona Góra 31 październik 2012r Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Wizja W 2020 roku województwo lubuskie w pełni korzysta ze swojego położenia

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE. dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich

WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE. dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich Rada Gospodarki Wodnej Regionu Dolnej Wisły WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich ZWIĄZEK MIAST NADWIŚLAŃSKICH Projektu Koncepcji

Bardziej szczegółowo

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Jan Raczyński Agata Pomykała Seminarium Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych, 13.09.2016 Warszawa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2005-2016 15.04.2005 9 JST 04.09.2009 13 JST 2014 15 JST członkowie SOM (wg

Bardziej szczegółowo

DIALOG EKSPERTÓW UE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ODRY ORAZ JEJ POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM RZEK I KANAŁÓW

DIALOG EKSPERTÓW UE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ODRY ORAZ JEJ POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM RZEK I KANAŁÓW DIALOG EKSPERTÓW UE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ODRY ORAZ JEJ POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM RZEK I KANAŁÓW Dr inż. Zbigniew Sebastian Dolnośląska Izba Gospodarcza Unia Izb Łaby i Odry Bruksela 25 czerwca 2013 ODRA BRUKSELA

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Opolska. obszar funkcjonalny Opola. Wspólnie osiągniemy więcej. Opole, 19 lutego 2015r.

Aglomeracja Opolska. obszar funkcjonalny Opola. Wspólnie osiągniemy więcej. Opole, 19 lutego 2015r. Aglomeracja Opolska obszar funkcjonalny Opola Wspólnie osiągniemy więcej Opole, 19 lutego 2015r. Aglomeracja Opolska: płaszczyzna współpracy jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego powstała:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Projekt realizowany : priorytet VII Transport przyjazny środowisku działanie

Bardziej szczegółowo

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast dr Aneta Pluta-Zaremba Konferencja Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich Płock, 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH

ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH WROCŁAWSKIE FORUM ODRY -ROZMIESZCZENIE TERENÓW: MIESZKANIOWYCH, USŁUGOWYCH, REKREACYJNYCH UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE Wrocław 1930 r. Wrocław 1938 r. Wrocław

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Klastry jako element procesów rozwojowych żeglugi śródlądowej

Klastry jako element procesów rozwojowych żeglugi śródlądowej Klastry jako element procesów rozwojowych żeglugi śródlądowej Kanał Odra Dunaj Łaba: Szansa czy konieczność? Piotr Dwojacki Kędzierzyn-Koźle 18 listopada 2011 Tabor pływa w znacznej części poza granicami

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem

Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem Trendy na rynku przewozu towarów Wzrost transportochłonności w gospodarce

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Obszar strategiczny Metropolia Poznań

Obszar strategiczny Metropolia Poznań Obszar strategiczny Metropolia Poznań Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Ocena aktualności wyzwań strategicznych w kontekście uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Poznania Rada Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

Seminarium nt. Cruise Industry

Seminarium nt. Cruise Industry Seminarium nt. Cruise Industry MAREK GRZYBOWSKI 23 czerwca 2017 odbyło się seminarium nt. Cruise Industry w Polsce w ramach projektu TENTacle w celu realizacji zadania; Mapa drogowa dla węzła miejskiego

Bardziej szczegółowo

Stan techniczny i parametry dróg wodnych

Stan techniczny i parametry dróg wodnych Stan techniczny i parametry dróg wodnych Poza naturalnymi warunkami atmosferycznymi i hydrologicznymi, występującymi w dorzeczu Odry, żegluga napotyka również na trudności spowodowane stanem technicznym

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 września 2014

Warszawa, 29 września 2014 Warszawa, 29 września 2014 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA ROZWOJEM STRATEGIE MAKROREGIONALNE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 przyjęta przez Radę Ministrów 11 lipca

Bardziej szczegółowo

M E M O R A N D U M I N F O R M AC Y J N E D L I N V E S T PA R K P Y R Z OW I C E BUILT - TO - SUIT

M E M O R A N D U M I N F O R M AC Y J N E D L I N V E S T PA R K P Y R Z OW I C E BUILT - TO - SUIT M E M O R A N D U M I N F O R M AC Y J N E D L I N V E S T PA R K P Y R Z OW I C E BUILT - TO - SUIT Grupa kapitałowa DL Invest Group działając od 10 lat na zasadach funduszu private equity opiera swoją

Bardziej szczegółowo

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Port Gdańsk Największy polski port morski Ponad

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r.

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Informacje ogólne Liczba mieszkańców: około 40 tys. Wyspiarskie położenie. Przygraniczne

Bardziej szczegółowo

Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - wdrożenia i plany. Wanda Nowotarska Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - wdrożenia i plany. Wanda Nowotarska Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - wdrożenia i plany Wanda Nowotarska Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego - wdrożenia i

Bardziej szczegółowo

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Inicjatywa Pomorski Klaster Logistyczny Gdynia, 28 lutego 2013 roku Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż GRYFIA 2011 SA Nieruchomość gruntowa na sprzedaż Gryfia S.A. ( Sprzedający ) oferuje na sprzedaż prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

Bardziej szczegółowo

KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ

KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ Przemysław Daca Dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Lublin, 1 października 2016 r. ,,Założenia do planów

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo