Opracowane przez. Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowane przez. Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin"

Transkrypt

1 Strategia promocji i komunikacji marketingowej proinwestycyjnej, turystycznej i wewnętrznej gminy Jarocin Opracowane przez Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin Kraków 2008

2 Spis treści CZĘŚD 1 OPIS PRAC NAD DOKUMENTEM... 5 CZĘŚD 2 ANALIZA STANU ZASTANEGO... 9 ROZDZIAŁ I. OPIS JAROCINA Herb miasta Jarocin w liczbach Kalendarium historyczne miasta Położenie geograficzne Położenie komunikacyjne miasta Klimat i przyroda w gminie Struktura demograficzna Wizerunek gminy w oczach mieszkaoców Sport i rekreacja Jarocin podczas Euro Obiekty zabytkowe wizytówki miasta Wyższe uczelnie i instytucje naukowo badawcze Jarocin kulturalny Festiwal w Jarocinie Snutki golioskie Jarocin kulinarny Współpraca krajowa i zagraniczna miasta Gospodarka Jarocina Dotychczasowe działania promocyjne Plany inwestycyjne miasta Media lokalne Strategia rozwoju Jarocina a strategia promocji ROZDZIAŁ II. OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAO Opis projektu Charakterystyka grup badanych Analiza wybranych wyników badao Podsumowanie ROZDZIAŁ III. OPRACOWANIE KWERENDY PRASOWEJ Wnioski z analizy doniesieo publikowanych w Jarocioskim Przeglądzie Informacji (JaPI) Wnioski z analizy doniesieo publikowanych w Gazecie Jarocioskiej Wnioski z analizy doniesieo publikowanych w zewnętrznych źródłach prasowych ROZDZIAŁ IV. ANALIZA SWOT CZĘŚD III PODSTAWA MARKI JAROCIN ROZDZIAŁ I. MIASTO JAKO PRODUKT MARKOWY ROZDZIAŁ II. ATRYBUTY MARKI JAROCIN ROZDZIAŁ III. GRUPY DOCELOWE KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ Grupa Docelowa nr 1 Mieszkaocy Jarocina i okolic Grupa docelowa nr 2 Przedsiębiorcy i inwestorzy Grupa docelowa nr 3 Goście i Turyści Grupa docelowa nr 4 Środowiska opiniotwórcze ROZDZIAŁ IV. ADEKWATNOŚD ATRYBUTÓW Opracowane przez Eskadra MarketPlace 2

3 ROZDZIAŁ V. OTOCZENIE MARKETINGOWE MARKI JAROCIN Bezpośredni konkurenci Potencjalni sprzymierzeocy Potencjalni konkurenci Bezpośredni sprzymierzeocy ROZDZIAŁ VI. USP UNIKATOWA CECHA SPRZEDAŻY ROZDZIAŁ VII. HIPOTEZY STRATEGICZNE Hipoteza Strategiczna #1 Gospodarna Gmina Gospodarna Społecznośd Hipoteza strategiczna #2 Czad!erskie miasto Hipoteza strategiczna #3 Twórcza oryginalnośd Podsumowanie ROZDZIAŁ VIII. DRABINA BENEFITÓW ROZDZIAŁ IX. POZYCJONOWANIE OGÓLNE JAROCINA ROZDZIAŁ X. KONCEPCJA KREATYWNA Określenie przekazu Czym jest (i czym nie jest) BIG IDEA? BIG IDEA dla Jarocina Czad!erskie miasto Jarocin Poza stereotyp Skąd ten czad? Więcej czadu! Zalety pomysłu Przykłady zastosowao Konsolidacja i konsekwencja Zasadnośd i trafnośd Elementy obowiązkowe (ang. mandatories) Podsumowanie CZĘŚD IV REKOMENDACJE ROZDZIAŁ I. CELE STRATEGICZNE ROZDZIAŁ II. WARUNKI BRZEGOWE MARKI ROZDZIAŁ III. SPONSORING IMPREZ ROZDZIAŁ IV. DZIAŁANIA OPERACYJNE Ja Rock Inn Centrum Postaw Twórczych i Czasu Wolnego Instytut Badao nad Kultura Alternatywną Ośrodek Sportów Czad!erskich Wieża Ciśnieo I Latarnia Lądowa Logo muzyczne Stylistyka tożsamości wizualnej Dodatkowe zadania i pomysły ROZDZIAŁ V. POZYSKIWANIE INWESTORÓW ROZDZIAŁ VI. WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI ROZDZIAŁ VII. JAROCIN FESTIWAL Ścisła współpraca z miastem Scena Czad!erskich Wydarzeo ROZDZIAŁ VIII. ANGAŻOWANIE SPOŁECZNOŚCI ROZDZIAŁ IX. MONITORING WDRAŻANIA CZĘŚD V HARMONOGRAM DZIAŁAO Opracowane przez Eskadra MarketPlace 3

4 CZĘŚD V ZAKOOCZENIE ROZDZIAŁ I. SŁOWO KOOCOWE ROZDZIAŁ II. PR PROJEKTU ROZDZIAŁ III. SŁOWNICZEK ROZDZIAŁ IV. SPIS OBIEKTÓW LITERATURA Opracowane przez Eskadra MarketPlace 4

5 Częśd 1 Opis prac nad dokumentem Opracowane przez Eskadra MarketPlace 5

6 Etap 1. Analiza Analiza sytuacji obecnej, badania rynku (m.in. zalety, szanse, zagrożenia oraz wynikające z nich implikacje, analiza SWOT), kwerenda prasowa. W pierwszym etapie prac dokładnie przestudiowane zostały dokumenty strategiczne dotyczące Jarocina, czyli: 1. Ankieta Konkursowa V edycji konkursu dla gmin przyjaznych dla inwestorów, 2. Lokalny program rewitalizacji centrum miasta na lata , 3. Nowelizacja Strategii Rozwoju Gminy Jarocin w kontekście możliwości sfinansowana zadao inwestycyjnych funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej, 4. Plan rozwoju lokalnego gminy Jarocin, 5. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jarocin Pod względem wartości marketingowej i promocyjnej, a jednocześnie w celu zapoznania się z dotychczasowymi działaniami miasta w zakresie promocji, przeanalizowane zostały materiały dotyczące turystyki oraz wydarzeo kulturalnych odbywających się w Jarocinie: 1. broszury, foldery i książki promocyjne, dokumentacja zdjęciowa, 2. opracowania i artykuły na temat miasta, 3. strony internetowe poświecone miastu: o o o Dodatkowym źródłem informacji o Jarocinie, w tym zwłaszcza o jego życiu kulturalnym, działaniach promocyjnych, planach inwestycyjnych, była prasa lokalna Gazeta Jarocioska, Jarocioski Przegląd Informacji (JaPI) oraz doniesienia mediów wojewódzkich i ogólnopolskich. Etap 2. Konsultacje społeczne. W trzech spotkaniach konsultacyjnych, które odbyły się w sali Kina Echo, łącznie wzięło udział 200 osób. Były to władze lokalne, ludzie nauki, kultury, sztuki i sportu, dziennikarze, reprezentanci branży turystyczno gastronomicznej, reklamy, samorządu gospodarczego, organizacji pozarządowych oraz dużych przedsiębiorstw działających w mieście. Są to środowiska, które w przyszłości będą bezpośrednio zaangażowane w realizację strategii. Celem pierwszego spotkania, do którego doszło 16 kwietnia, było przedstawienie korzyści dla Jarocina z właściwie opracowanej strategii promocji (poparte przykładami innych miast i regionów), zebranie i uporządkowanie informacji przydatnych przy konstruowaniu macierzy SWOT, w tym przede wszystkim poznanie opinii i spraw ważnych z punktu widzenia lokalnych środowisk opiniotwórczych. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 6

7 Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na kilka niewykorzystanych jeszcze w pełni promocyjnie motywów związanych z historią i tradycją oraz miejscami i wydarzeniami (m.in. Jarocin Festiwal i festiwalowa dusza miasta, snutki golioskie, obserwatorium astronomiczne w Potarzycy, muzeum okresu napoleooskiego, ośrodek Jarocin Sport). Kilka osób wspomniało o cechach i charakterze samych jarocinian, o ich przedsiębiorczości i aktywności oraz zaangażowaniu i wysokim poziomie usług. Ważnym aspektem jest duża otwartośd na oryginalnośd, bunt i to, co nie należy do main stream. Drugie otwarte konsultacje społeczne odbyły się 2 czerwca Poświęcone one były efektom pracy analityczno badawczej oraz trzem wypracowanym hipotezom strategicznym wraz z wyjaśnieniem ich źródła, kontekstów i możliwości wykorzystania w komunikacji marketingowej: 1. Jarocin. Gospodarna społecznośd. Gospodarna gmina. 2. Jarocin. Czad!erskie Miejsce. 3. Jarocin. Twórcza Oryginalnośd. Już w trakcie dyskusji podczas spotkania najwięcej zwolenników zyskała druga propozycja jako najbliższa potencjałowi miasta. Uczestnicy spotkania wyraźnie podkreślali też, że gmina nie może odejśd od dwóch pozostałych aspektów miasta. Ostateczne efekty pracy nad dokumentem mieszkaocy Jarocina mieli okazję poznad podczas trzeciego spotkania, które odbyło się 9 lipca Eksperci z Eskadra MarketPlace przedstawili m.in. Big Ideę, propozycje działao wdrażających strategię oraz przykładowe wizualizacje charakteru marki Czad!erskie miasto Jarocin. Oprócz tego autorzy strategii otrzymali wiele listów i odbyli kilkadziesiąt rozmów z mieszkaocami, którym leżało na sercu skuteczne wypromowanie atutów ich miasta. Etap 3. Badania marketingowe. Analizie poddano wyniki badao wizerunkowych, przeprowadzonych na mieszkaocach Jarocina (n=300) i lokalnych przedsiębiorcach (n=10). Ponadto przeanalizowano wyniki badao przeprowadzonych przez Wielkopolską Wyższą Szkołę Humanistyczno Ekonomiczną w Jarocinie (n=1000) na zamówienie UM w Jarocinie. Etap 4. Analiza SWOT. Po przeanalizowaniu dostępnych dokumentów, wyników badao, kwerendy prasowej oraz wniosków z pierwszego spotkania konsultacyjnego sporządzono macierz SWOT, stanowiącą podstawę całej strategii. Analiza przeprowadzona została przez kilkuosobowy zespół, zajmujący się przygotowaniem strategii, i stanowi podstawowy punkt wyjścia dla dalszych rozstrzygnięd marketingowych. Etap 5. Podstawowe problemy i sposoby ich rozwiązywania. Podsumowano analizę zebranego materiału pod kątem zakładanych celów wraz ze wskazaniem ewentualnych przeszkód. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 7

8 Etap 6. Big Idea i USP. Na podstawie analizy SWOT rozpoczęto poszukiwania Big Idea i USP dla Jarocina. Szczegółowe wyjaśnienia i definicje dotyczące pojęd wykorzystywanych w niniejszym dokumencie zawarte zostały w rozdziałach dotyczących tych zagadnieo. Big Idea została określona jako trafna i nośna metafora, koncepcja kreatywna, na bazie której budowany był przekaz dotyczący miasta. Nad Big Ideą pracował zespół ekspercki, mający doświadczenie i w marketingu komercyjnym i regionalnym. Etap 7. Opracowanie strategii promocji. Zgodnie z zasadami i koncepcjami przyjętymi zarówno w marketingu regionalnym, jak i komercyjnym, opracowana została koncepcja strategii marki Jarocin : określono grupy docelowe, przeprowadzono ich analizę, wybrano i opisano USP i kluczowe cechy marki oraz przeprowadzono pozycjonowanie marki. Etap 8. Opracowanie strategii komunikacyjnej. W strategii komunikacji określono, jaki przekaz ma byd zakomunikowany (tzw. obietnica marki, charakter przekazu, czytelne symbole i metafory), jakiemu odbiorcy (grupy docelowe przekazu), kiedy (harmonogram działao na lata ), gdzie (strategia mediowa) oraz jak (zgodnie z zasadą AIDA, określającą logiczną kolejnośd komunikatu reklamowego). Etap 9. Określenie celów szczegółowych oraz zadao odnoszących się do celu strategicznego miasta. Sformułowaniu celów towarzyszyło określenie marki miejskiej w kontekście promocyjnym i turystycznym, odzwierciedlającej aspiracje miasta, stanowiącej jego hasło przewodnie oraz określającej sposób, w jaki chce byd ono postrzegane. Ustalono listę zadao, dzięki którym strategia będzie mogła byd wdrożona. Etap 10. Realizacja i kontrola działao/efektów. Założenia i zasady działao promocyjnych dla wykonawców. Wskazano, w jaki sposób instytucje mające wpływ na wizerunek miasta (agencje reklamowe i PR) mogą zachowad spójną politykę komunikacyjną. Ważną częścią opracowania jest zbiór zasad, tzw. mandatories, czyli elementów, które koniecznie muszą zostad uwzględnione podczas projektowania reklamy bądź kręcenia filmu promocyjnego. Zasugerowano także, jak można monitorowad wdrażanie strategii oraz za pomocą jakich wskaźników oceniad jej realizację. Etap 11. Komunikacja i PR związany z dokumentem. Autorzy strategii utrzymywali stały kontakt z klientem, byli także do dyspozycji mediów lokalnych. W prasie, programach radiowych i telewizyjnych pojawiło się kilkadziesiąt materiałów poświeconych pracom nad strategią. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 8

9 Częśd 2 Analiza stanu zastanego Opracowane przez Eskadra MarketPlace 9

10 Rozdział I. OPIS JAROCINA Przeprowadzono analizę sytuacji zastanej w gminie Jarocin oraz ocenę zasobów gminy pod kątem walorów marketingowych. Opis pozwoli przeprowadzid analizę mocnych i słabych stron gminy, jej szans i zagrożeo (analizę SWOT) w kontekście promocji i wizerunku marketingowego. 1. Herb miasta OBIEKT 1. RYSUNEK. HERB JAROCINA. Herb wzorowany jest na XVIII wiecznych pieczęciach miejskich. Obowiązuje od 1933 roku, kiedy to został zatwierdzony przez Radę Miejską. Herb umieszczony jest na złotym polu herbowym. Przedstawia basztę o otwartej bramie, ponad nią dwie wieżyczki. Baszta i wieżyczki nakryte są spiczastymi daszkami barwy błękitnej, zwieoczonymi gałkami. Na baszcie zaznaczone są poszczególne cegły, wieżyczki natomiast przedstawione są bez żyłowania. (źródło: Opracowane przez Eskadra MarketPlace 10

11 2. Jarocin w liczbach Ludnośd gminy Jarocin mieszkaoców (stan z 31 lipca 2008r.) Ludnośd miasta Jarocin mieszkaoców (55% ludności gminy) 200 km km 2 tereny rolne Powierzchnia gminy Jarocin 50 km 2 tereny leśne 23 km 2 tereny zurbanizowane 1 km 2 nieużytki Powierzchnia miasta Jarocin 14,5 km 2 Budżet gminy w 2008 roku (plan na dzieo 31 lipca) Stopa bezrobocia rejestrowanego dla powiatu Uczelnie wyższe Dochody: 94 mln zł Wydatki: 112,4 mln zł 11,6% (koniec kwietnia 2008r.) 2 (filie zamiejscowe) Kina / teatry / filharmonie 1 / 0 / 0 Muzea / zabytki 2 / 49 Hotele / obiekty noclegowe 6 / 8 Restauracje / bary/ kawiarnie / pizzerie 12 / 14 / 5/ 4 Organizacje pozarządowe 60 OBIEKT 2. TABELA. JAROCIN W LICZBACH. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 11

12 3. Kalendarium historyczne miasta r.p.n.e. (neolit) Pierwsze ślady osadnictwa na tutejszych ziemiach wędrujących grup zbieracko łowieckich r.p.n.e r. Ślady osadnictwa grup kultury łużyckiej, a później kultury przeworskiej i wpływów rzymskich. Osadnictwo podporządkowywane strukturze grodowej. Bolesław Pobożny, książę Wielkopolski, nadał miasto i liczne przywileje Jankowi z rodu Zarembów r. Jarocin zostaje najstarszym prywatnym miastem Wielkopolski. Nazwa miasta pochodzi od słowiaoskiego, staropolskiego imienia (nazwiska) Jarota r. Po Zarębach, Górskich, Jarockich, Przyjemskich miasto przejmują Radolioscy r. Powstaje węzłowa stacja kolejowa r. Powołano powiat jarocioski. Liczba mieszkaoców ulega potrojeniu. Koniec wieku XIX. Zmienia się układ przestrzenny miasta, przy nowych ulicach wznoszone są liczne gmachy użyteczności publicznej i wiele nowych domów mieszkalnych. Jarocin staje się prężnym i nowoczesnym ośrodkiem. Dysponuje wodociągiem, kanalizacją, gazownią, a dworzec kolejowy zostaje oświetlony elektrycznie. 8 9 listopada 1918 r. Utworzono pierwszą w Wielkopolsce Radę Żołnierską. Jarocin stanowi znaczące zaplecze zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego r. Jarocin przynależy do III Rzeszy r. 35% społeczności stanowią osadzeni w miejsce Polaków Niemcy. 24 stycznia 1945 r. Wyzwolono Jarocin i utworzono powiat. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 12

13 Okres powojenny Zmodernizowano i utworzono nowe fabryki oraz zakłady pracy r. Odbywa się pierwszy Ogólnopolski Przegląd Muzyki Młodej Generacji r. Powołano jedną jednostkę administracyjną miasta i gminy. Powołano Radę Miejską i Zarząd Miejski r. Odbywa się ostatni od 1980 r. festiwal muzyki rockowej r r r r. Reaktywowano festiwal. Pierwsza edycja odbyła się pod nazwą Jarocin PRL festiwal. W 2002 wprowadzono w Urzędzie Miasta zintegrowany system zarządzania jakością ISO 9001 oraz w 2005 ISO Podpisano umowę z UEFA na świadczenie usług hotelarskich podczas Euro Budżet gminy osiągnął 100 mln złotych, co plasuje ją w czołówce najprężniej rozwijających się gmin w Polsce. OBIEKT 3. TABELA. KALENDARIUM HISTORYCZNE JAROCINA. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 13

14 4. Położenie geograficzne Jarocin jest miastem o powierzchni 14 km 2, położonym na obszarze gminy o powierzchni 200 km 2, na terenie Niziny Wielkopolsko Kujawskiej, w obrębie Wysoczyzny Kaliskiej. Leży na płaskiej, denudowanej powierzchni moreny dennej zlodowacenia środkowopolskiego. Najwyższe wzniesienia sięgają m n.p.m. Gmina leży u zbiegu rzek Prosny i Warty, do której wpadają dwie mniejsze, przebiegające bezpośrednio przez gminę, Lutynia i Lubieszka wraz ze swoimi mniejszymi dopływami. Miasto przedzielone jest z południa na północ doliną rzeki Lipinki, będącej głównym ciekiem wodnym, stanowiącym fragment korytarza ekologicznego. Miasto i gmina graniczą z Czeszowsko Żerkowskim Parkiem Krajobrazowym, utworzonym w 1994 roku. Park ten łączy się z Nadwarciaoskim Parkiem Krajobrazowym i zajmuje powierzchnię ha. Jest zlokalizowany ok. 12 km na północ od miasta. W okolicy Siedlemina i Dąbrowy znajduje się Zalew Roszkowski, będący największym zbiornikiem wodnym w gminie. Leży on w górnym biegu rzeki Lubieszki, pełniąc funkcję retencyjną. Istnieje plan zagospodarowania zalewu do celów rekreacyjnych. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 14

15 5. Położenie komunikacyjne miasta Na skutek przeprowadzonej w 1999 r. reformy administracyjnej miasto znalazło się na południu środkowej części województwa wielkopolskiego, stanowiąc częśd subregionu kaliskiego. Miasto jest siedzibą gminy i powiatu, spełniając tym samym funkcje lokalnego ośrodka administracyjnego. Miasto sąsiaduje z gminami: Żerków, Kotlin, Jaraczewo, znajdującymi się w powiecie jarocioskim, z gminą Nowe Miasto n. Wartą, znajdującą się w powiecie średzkim, z gminą Dobrzyca, znajdującą się w powiecie pleszewskim i z gminą Koźmin Wielkopolski, znajdującą się w powiecie krotoszyoskim. Ze względu na centralne położenie między większymi miastami regionu takimi jak: Poznao (odległośd 71 km), Leszno (odległośd 73 km), Ostrów Wielkopolski (odległośd 53 km), Kalisz (odległośd 52 km) oraz Konin (odległośd 73 km) istnieje ogromna szansa na zwiększenie znaczenia komunikacyjnego Jarocina jako węzła transportowego. Jarocin jest również stosunkowo dobrze położony w stosunku do innych dużych ośrodków miejskich takich jak: Wrocław (odległośd 111 km), Legnica (odległośd 154 km), Łódź (odległośd 162 km). Dzięki swojej lokalizacji, gmina Jarocin stanowi istotny węzeł komunikacyjny o znaczeniu ponadlokalnym. Przez miasto przebiegają ważne drogi krajowe: droga nr 11: Kołobrzeg Piła Poznao Ostrów Lubliniec Bytom (na terenie gminy 14,6km), droga nr 12: Łęknica Leszno Kalisz Radom Dorohusk (na terenie gminy 5,1km), droga nr 15: Ostróda Toruo Gniezno Trzebnica Wrocław (na terenie gminy 8,5km) oraz droga wojewódzka: droga nr 443: Jarocin Gizałki Rychwał Tuliszków (na terenie gminy 9,8km). Dopełnienie systemu drogowego gminy stanowią 22 drogi powiatowe o łącznej długości 84,3km, w tym 29,5km na terenie miasta oraz ponadto 17 dróg gminnych o łącznej długości 50,0km, w tym 37,0km na terenie miasta. Drogi te, przebiegając przez centrum Jarocina, dzielą miasto na dwie części, powodując ogromne utrudnienia w ruchu pieszych, kołowym ruchu miejskim i tranzytowym. Bardzo duże natężenie ruchu powoduje ciągłą degradację dróg. Co więcej, w centrum miasta, krzyżują się z sobą drogi krajowe nr 11 i nr 15 (biegnące z północy na południe) z drogą krajową nr 12 (biegnącą na linii wschód zachód). Droga nr 12 może stanowid alternatywę dla podróży autostradą A2 z Łodzi do miast zachodnich takich, jak Zielona Góra, Głogów, Legnica, a droga nr 15 stanowi najkrótszą trasę łączącą Dolny Śląsk z Województwem Kujawsko Pomorskim, pozwalającą ominąd Poznao. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 15

16 Krajowe drogi tranzytowe, przebiegające przez Jarocin, na swojej całej długości, również w mieście, są mocno zniszczone, a po kolejnych remontach szybko nie ma śladu. Jest to wynik dużego natężenia ruchu oraz, byd może, niskiego poziomu wykonania. Najbardziej zniszczone drogi w mieście należą do GDDKiA, która odpowiada za ich modernizację i renowację. Niezbędną inwestycją, pozwalającą wyprowadzid przynajmniej częśd ruchu tranzytowego z miasta, jest obwodnica miasta na długości drogi krajowej nr 11. W Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Jarocin oraz w Studium Uwarunkowao i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarocin zapisany jest przebieg obwodnicy po wschodniej stronie Jarocina, przez tereny użytkowane rolniczo, wolne od zabudowy. Na terenie gminy Jarocin stan dróg nie jest zadawalający. Istnieje dużo dróg gruntowych, a drogi o nawierzchni bitumicznej wymagają przebudowy lub remontów. Warto odnotowad, że w październiku 2006 roku oddano drogę łączącą Siedlemin z Potarzycą, wybudowaną w 80% za fundusze unijne. Niezbędne jest budowanie dalszych nowych dróg na terenach wiejskich, jak również w samym Jarocinie. Przez Jarocin biegną istotne szlaki kolejowe, co w dużej mierze zadecydowało o obecnym kształcie i pozycji miasta oraz stanowi poważny atut dla jego dalszego rozwoju. W Jarocinie łączą się cztery trasy kolejowe: linia kolejowa pierwszorzędna: Poznao Jarocin Ostrów Wielkopolski Katowice, linia kolejowa: Jarocin Września Gniezno, linia kolejowa: Jarocin Krotoszyn, linia kolejowa: Jarocin Leszno. Z wymienionych największe znaczenie dla gminy ma linia Poznao Katowice, która łączy bezpośrednio Jarocin z miastami wojewódzkimi. Tą samą linią połączony jest również Kraków, Częstochowa i Poznao. Trasa przebiega z północy na południe i jest dośd często użytkowana, a jako linia o paostwowym znaczeniu jest utrzymywana i modernizowana na najwyższym poziomie. Modernizacji i renowacji wymaga dworzec kolejowy. Jest to ostatni zachowany pruski dworzec węzłowy na terenie Wielkopolski. Został wybudowany w latach Jego ściany zdobią malowidła w nadokiennikach oraz zachowane dekoracje stiukowe. Ponadlokalne powiązania kolejowe gminy uzupełnia komunikacja PKS oraz prywatni przewoźnicy. Jarocin ma połączenie z takimi miastami jak Warszawa, Bydgoszcz, Kraków, Częstochowa, Poznao, Leszno, Kalisz i Konin. Transport publiczny w mieście i gminie realizowany jest w oparciu o komunikację autobusową miejską. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 16

17 Jarocin ma dostateczne połączenie do portów lotniczych. Odległośd do lotniska Poznania Ławica drogą nr 11 wynosi 79 km czas przejazdu ok. 70 minut oraz do Lotniska Wrocław Starachowice drogą nr 15 wynosi 120 km czas przejazdu ok. 2 h. Nie ma bezpośredniego połączenia miasta z lotniskami drogą kolejową lub PKS. Gmina Jarocin od kliku lat czyni starania, aby na terenie Ciświcy powstało lądowisko sportowe, a w przyszłości także lotnisko cywilne. Zarezerwowano już teren pod tę inwestycję w opracowaniach planistycznych z dziedziny zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jarocin są to tereny planowanego lotniska wraz z funkcjami towarzyszącymi. Obecnie trwają prace nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 16 maja 2008r. grupa miłośników sportów lotniczych podjęła decyzję o utworzeniu Aeroklubu Jarocin. Obecnie trwa procedura rejestracji Aeroklubu, który ma funkcjonowad w ramach Aeroklubu Polskiego. Lądowisko ma stymulowad dalszy rozwój gminy Jarocin. Służyd będzie jako zaplecze pod działalnośd sportowo rekreacyjną. Wraz z powstaniem lądowiska, możliwe stanie się uprawianie szeregu dyscyplin sportowych jak szybownictwo, motolotniarstwo, spadochroniarstwo czy baloniarstwo. Lądowisko znacznie podniesie możliwości komunikacyjne miasta i stanie się impulsem przyciągającym inwestorów. Władze miasta już zaczęły starania o utworzenie w Jarocinie liceum o profilu lotniczym. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 17

18 6. Klimat i przyroda w gminie Na terenie gminy występują małe amplitudy klimatyczne, będące wynikiem niewielkich zróżnicowao morfologicznych. Panują dobre warunki temperaturowe, korzystna wilgotnośd i nasłonecznienie. Według Krajowej Sieci Ekologicznej EKONET PL, gmina Jarocin powiązana jest korytarzami ekologicznymi o znaczeniu krajowym z gminami ościennymi. Są to doliny głównych cieków gminy, tzn. Lutyni i Lubieszki. Lokalnymi łącznikami są doliny mniejszych cieków jak Lipinka i Żybura. Ponadto w Tarcach znajduje się interesujący system siedmiu stawów przepływowych. Bardzo korzystnie na miasto wpływa obecnośd lasów. Łagodzą one prędkośd wiatru i zróżnicowanie temperatur powietrza. Miasto jest otoczone ze wszystkich stron przez liczne kompleksy leśne należące do Nadleśnictwa Jarocin. Są to lasy grupy I o statusie ochronnym. Kompleksy leśne stanowią nie tylko "zielone płuca" dla gminy, ale są także doskonałym celem wypadów weekendowych. Przez las w dolinie Lutyni (przylegający do granic miasta od strony południowej) i las Zdrój przebiegają znakowane szlaki turystyczne, pozwalające na dogodne podróżowanie po okolicach Jarocina i umożliwiające dotarcie do interesujących miejsc i miejscowości w okolicy. Gminną szatę roślinną tworzą głównie: zabytkowy Pałacowy Park Miejski o powierzchni 30ha z wiekowymi drzewami oraz czynną aleją grabową, unikatową w skali europejskiej, Park Leśny przy ul. Wrocławskiej o pow. 4,53ha, Park Zwycięstwa przy ul. Hallera o pow. 0,28ha, park pałacowy w Tarcach o pow. 10,65 ha, park pałacowy w Witaszycach o pow. 5,50 ha oraz liczne skwery i zieleo przydomowa. W spisie parków historycznych zostały ujęte również parki dworskie w Golinie, Hilarowie, Mieszkowie, Potarzycy i Siedleminie oraz park pałacowy w Zakrzewie częśd jest otwarta dla mieszkaoców. Rejestr pomników przyrody gminy zawiera 27 pozycji i obejmuje 15 dębów, 2 lipy, 7 sosen, 12 świerków, 5 platanów, 2 klony, 3 jesiony i po jednym grabie oraz miłorzębie, a także aleję dębową i dwa głazy narzutowe. Korzystną cechą lokalnego klimatu jest długi okres wegetacji powyżej 210 dni w ciągu roku. Niebezpieczeostwem dla rolnictwa są pierwsze przymrozki występujące już od połowy października, a ostatnie wiosenne na przełomie kwietnia i maja, a także stosunkowo niewielka ilośd opadów. Ziemia Jarocioska jest położona w cieniu Pojezierzy Lubuskiego i Pomorskiego oraz otrzymuje najniższą w Polsce sumę opadów od mm w ciągu roku. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 18

19 W Jarocinie działa stacja meteorologiczna. Inwestycja została zrealizowana przez UM w Jarocinie i ma docelowo służyd przyszłemu centrum zarządzania kryzysowego. Stacja z wyprzedzeniem będzie informowad o ewentualnych zagrożeniach radioaktywnych i anomaliach pogodowych jak śnieżyce, intensywne opady, burze, itp. Stacja dokonuje pomiaru temperatury powietrza, wielkości opadów, ciśnienia, wilgotności, prędkości i kierunku wiatru. Dodatkowo wskazuje również temperaturę odczuwalną. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 19

20 7. Struktura demograficzna Podając za Rocznikiem Statystycznym Województwa Wielkopolskiego, na dzieo 30 czerwca 2007 ludnośd gminy Jarocin wynosiła mieszkaoców. Pozwoliło to uplasowad ją na ósmym miejscu wśród gmin województwa wielkopolskiego. Gęstośd zaludnienia w gminie wynosi ok. 222 osoby/km 2 i jest blisko dwukrotnie wyższa od gęstości zaludnienia powiatu wynoszącej 122 osoby/km 2. Struktura płci w gminie jest zbliżona do reszty kraju, co oznacza lekką przewagę kobiet (ponad 51% ogółu ludności gminy) nad liczbą mężczyzn. Według Rocznika Statystycznego mieszkaoców to mężczyźni, a to kobiety. Struktura wiekowa ludności gminy Jarocin na dzieo 30 czerwca 2007 przedstawia się następująco: około 60% osoby w wieku produkcyjnym (od 18 do 60 roku życia), około 30% dzieci i młodzież (od 0 do 18 roku życia), około 10% emeryci i renciści (powyżej 60 roku życia i osoby nieproduktywne). Szacuje się, że w 2035 r. struktura ludności będzie przedstawiad się następująco: około 57% osoby w wieku produkcyjnym, około 27% dzieci i młodzież, około 16% emeryci i renciści. Z zestawienia wynika, że w przyszłości miasto będzie posiadad niezbędny dla rozwoju gospodarczego i kulturowego kapitał ludzki. Gmina Jarocin jest największą pod względem ludności gminą w powiecie jarocioskim. W ostatnich latach widoczny jest spadek liczby ludności w powiecie, co spowodowane jest mniejszym przyrostem naturalnym, jak również migracją ludności do większych miast. Potwierdza to ogólną tendencję kierowania się mieszkaoców ku większym centrom gospodarczym i przynajmniej okresowe zmniejszanie liczby mieszkaoców wsi. W tej sytuacji wydaje się, że najbardziej prawdopodobny scenariusz zmian wielkości populacji gminy Jarocin będzie związany ze wzrostem, a utrzymanie tej tendencji będzie świadczyd o wzroście atrakcyjności miasta. W 2006 roku w gminie Jarocin stopa bezrobocia wynosiła 20,7% i była znacznie wyższa niż średnia krajowa wynosząca 16%. Wprawdzie od 2004 roku poziom bezrobocia spadł o 4 punkty procentowe, ale jednak wciąż był to bardzo wysoki wynik. 63% osób bez pracy stanowiły kobiety, co mogło wynikad ze struktury gospodarki w regionie. Problemem może byd fakt, że 57% bezrobotnych to osoby w wieku do 35 roku życia. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 20

21 Generalizując, pozbawieni stałego dochodu młodzi mogą mied problemy z założeniem własnych rodzin, czego konsekwencją może byd migracja zarobkowa lub narastanie patologii społecznej. Ponad 50% bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem zawodowym lub ukooczonym tylko gimnazjum. Tylko 4% bezrobotnych to osoby z wyższym wykształceniem. Najbardziej niepokojący jest spory odsetek osób bezrobotnych długookresowo. Stopa bezrobocia jest jednakże bardzo ruchomym wskaźnikiem. W 2008 na przestrzeni od stycznia do kwietnia spadła ona w Powiecie Jarocioskim z 14% do 11.6%. W tym czasie w Wielkopolsce poziom bezrobocia spadł z 8,2 do 7,0 a w kraju z 11,7 do 10,5. Na dzieo 6 czerwca 2008 w Powiecie Jarocioskim jest bezrobotnych. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 21

22 8. Wizerunek gminy w oczach mieszkaoców W 2005 roku przeprowadzono na grupie ponad 100 mieszkaoców miasta i gminy Jarocin badania socjologiczne. Badania prowadziła Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna w Jarocinie na zlecenie Urzędu Miejskiego w Jarocinie. Zdecydowana większośd mieszkaoców pozytywnie oceniła dotychczasowe działania spółek komunalnych. Niezadowolonych z ich pracy jest ok. 20% mieszkaoców. Ankietowani również pozytywnie wypowiadali się na temat miejskich urzędników. Wśród 35% zastrzeżenia budziła tylko terminowośd załatwiania spraw. Pozytywnie zostały natomiast ocenione kompetencje pracowników administracji oraz kultura obsługi. Korzystnie wypadła ocena zmian przeprowadzonych w ostatnich dwóch latach. Mieszkaocy, oceniając poszczególne sfery warunków życia w mieście, uznali, iż albo pozostają one na niezmienionym poziomie, albo zmieniły się na lepsze. 49% mieszkaoców zauważyło poprawę w zakresie oczyszczania miasta i utrzymania zieleni miejskiej. 30% mieszkaoców uważało, że na lepsze zmieniło się funkcjonowanie oświaty oraz instytucji odpowiedzialnych za sport, rekreację i kulturę fizyczną. Negatywnie został oceniony stan dróg. Jedynie 27% twierdzi, że stan infrastruktury drogowej uległ poprawie, a 41% uważa, że zmienił się na gorsze. Pytani o poszczególne aspekty warunków życia mieszkaocy uznali, że na wysokie oceny zasługuje bezpieczeostwo publiczne, stan środowiska naturalnego oraz infrastruktura techniczna. Najgorzej natomiast oceniony został rynek pracy. Ankieta miała także na celu zdiagnozowanie stanu wiedzy mieszkaoców o samorządzie lokalnym. Mieszkaocy dobrze orientują się w sposobie wybierania burmistrza i ilości radnych Rady Miejskiej. Nie posiadają natomiast wiedzy w zakresie działao władz. Wyniki ankiety miały charakter wstępny i bardzo ogólny. Były prowadzone głównie na grupie studentów. 100% 80% 60% 40% 20% zadowolenie niezadowolenie 0% działanie spółek komunalnych praca urzędników miejskich czystośd miasta stan dróg poziom bezpieczeostwa OBIEKT 4. WYKRES. POZIOM ZADOWOLENIA MIESZKAOCÓW Z FUNKCJONOWANIA MIASTA. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 22

23 W badaniach socjologicznych wyraźnie rysuje się wizerunek Jarocina jako miasta przyjaznego dla mieszkaoców, dobrze zarządzanego i gospodarnego. Wyraźnie zaznaczają się typowe dla małych miast trudności, z którymi mieszkaocy i włodarze starają się mierzyd w miarę swoich możliwości. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 23

24 9. Sport i rekreacja Gmina Jarocin daje duże możliwości trenowania i uprawiania sportów. Stanowi też dostateczną bazę dla rekreacji. W samym mieście działają liczne kluby sportowe: Jarocioski Klub Sportowy Jarota drugoligowy klub piłkarski, Jarocioski Klub Sportowy UKS Trójka Jarocin sekcja kolarstwa górskiego i szosowego, Ludowy Klub Sportowy IPPON sekcja judo, Ludowy Klub Sportowy Tarce sekcja podnoszenia ciężarów, Uczniowski Klub Sportowy Czwórka sekcja tenisa stołowego, Towarzystwo Krzewienia Sportu "Siatkarz" sekcja piłki siatkowej, Klub Wspinaczkowy Geronimo, UKS LUKS Victoria Jarocin sekcja kolarstwa, Rugby Klub Sparta Jarocin sekcja rugby. W mieście Jarocin za główne obiekty sportowo rekreacyjne odpowiada Spółka Jarocin Sport. Właścicielem terenów sportowo rekreacyjnych jest gmina. Dysponuje ona kompleksem obiektów skupionych wokół hotelu Jarota, udostępnianych dla grup sportowych i mieszkaoców. Na terenie ośrodka znajdują się: trzy pełnowymiarowe boiska piłkarskie, w tym jedno trawiaste z widownią mogącą pomieścid 2500 osób, jedno oświetlone ze sztuczną nawierzchnią trawiastą z trybunami dla 220 osób oraz jedno treningowe trawiaste obiekty te posiadają pełne zaplecze sanitarne, bieżnia tartanowa 4 torowa o długości 400 m oraz 6 torowa o długości 100 m, skocznia dwustronna do skoku w dal i trójskoku, skocznia wzwyż oraz rzutnia do pchnięcia kulą, basen sportowy kryty o długości 25 m bezpośrednio połączony z obiektem hotelowym, z trybunami dla 150 osób, basen sportowy odkryty 50 m o szerokości 20 m, z trybunami dla 300 osób, basen rekreacyjny dla mieszkaoców z atrakcjami wodnymi typu zjeżdżalnia dla dzieci, zjeżdżalnia 50 metrowa, fontanny i masaże, dwa korty tenisowe ze sztuczną nawierzchnią, boisko piaszczyste i trawiaste do gry w siatkówkę. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 24

25 Spółka planuje modernizację basenu krytego i budowę aquaparku. Do dyspozycji grup sportowych są również dwie sale gimnastyczne, sauna sucha i parowa, solarium oraz gabinet masażu. Trzygwiazdkowy Hotel "Jarota" dysponuje 108 miejscami noclegowymi. W hotelu znajdują się również 3 nowoczesne sale konferencyjno szkoleniowe (na 120, 40, i 20 osób) oraz restauracja. W sąsiedztwie obiektów znajduje się park z doskonałymi trasami biegowymi. W marcu 2008 roku rozpoczęto prace przy budowie hali widowiskowo sportowej. Zajmie ona powierzchnię ponad 3380 m 2 i pomieści 500 osób. Znajdą się tu pomieszczenia do gry w halową piłkę nożną i squasha, gabinety fizykoterapii, masażu i rehabilitacji. Jedną z jej atrakcji będzie również profesjonalny fitness club z sieci Gymnasion, firmowany przez Jacka Wszołę i Mariusza Czerkawskiego. Obiekt będzie oddany do użytku pod koniec 2009 roku. Ośrodek sportowy w Jarocinie należy do najnowocześniejszych w Wielkopolsce. Nowoczesna infrastruktura sportowa i drużyny walczące z najlepszymi w swoich dyscyplinach za kilka lat staną się obowiązkowym elementem wizerunku każdego z markowych miast. Usytuowanie miasta i gminy Jarocin na obrzeżach Czeszewsko Żerkowskiego Parku Krajobrazowego łączącego się z Nadwarciaoskim Parkiem Krajobrazowym oraz nasycenie okolicznych terenów w zabytki architektury i walory przyrodnicze predysponuje całośd obszaru Ziemi Jarocioskiej do rozwijania działalności rekreacyjnej. Dużym potencjałem dysponują kompleksy leśne otaczające miasto niemal ze wszystkich stron. Potencjałem dysponuje również zbiornik w Roszkowie, który widnieje w planach rozwoju gminy jako teren wypoczynkowo turystyczny z bogatym i atrakcyjnym programem usługowym w zakresie sportów wodnych, gastronomii, handlu, bazy noclegowej itp. To samo dotyczy obszaru wypoczynkowo turystycznego wokół projektowanego zbiornika wodnego Bachorzew na rzece Lutyni. Również tam przewidywane jest atrakcyjne zagospodarowanie terenów pod rekreację. Ponadto we wsiach Roszków i Siedlemin wyznaczone zostały tereny pod zabudowę letniskową. W gminie Jarocin przewiduje się rozwój turystyki krajoznawczej, ekoturystyki i agroturystyki oraz rozwijanie ośrodków jazdy konnej, rozwój turystyki pieszej i rowerowej, realizację szlaku turystyki wodnej w oparciu o istniejące wody powierzchniowe i planowany zbiornik wodny, przekształcenie zabudowy siedliskowej na cele mieszkaniowe, typu drugi dom, względem całoroczny dom wypoczynkowy. Władze gminy, zgodnie z założeniami Studium Uwarunkowao i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, w uzasadnionych przypadkach dopuszczają rozwój różnych niekubaturowych form turystyki, rekreacji i wypoczynku, np. pola golfowe, szlaki turystyczne, miejsca piknikowe i miejsca imprez sportowo kulturowych. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 25

26 Miasto dysponuje wspaniale odnowioną starówką i zadbanym Parkiem Miejskim. Niestety atrakcyjnośd zaplecza do spędzania czasu wolnego jest stosunkowo niska a centrum miasta i Rynek nie stanowią dla mieszkaoców miejsc spotkao. W mieście działa jedno kino, kilkanaście restauracji, kilka pubów i kawiarni. Wieczorem miasto się wyludnia, a ostatnie miejsca dla życia nocnego zamykane są ok. godziny 23. W okresie letnim na Rynku znajdują się ogródki piwne. Do ważnych miejsc o znaczeniu turystyczno rekreacyjnym mogą należed: stary młyn na rzece Lutynia, wspomniany przez Jarosława Iwaszkiewicza w jego opowiadaniu, zekranizowanym później przez Jerzego Domaradzkiego, prywatne muzeum okresu Napoleona w Witaszycach, zawierające wiele cennych i unikatowych pamiątek po małym wodzu, prowadzone przez wyjątkowego pasjonata i znawcę zagadnienia, który planuje również przeprowadzid rekonstrukcję wydarzeo z tamtego okresu, wieża ciśnieo przy ulicy św. Ducha, która znajduje się w użytkowaniu harcerzy, stanowiąc dla nich magazyn, a wobec której są plany modernizacji i wybudowania ponad 20 metrowej ścianki wspinaczkowej, najwyższej w Wielkopolsce, której opiekunem lub ambasadorem mógłby zostad Marcin Tomaszewski, polski taternik mieszkający w Jarocinie, planetarium w Potarzycy, jedyne w Wielkopolsce i jedyne na wsi w Polsce, działające od 1993, w którym podczas seansów wewnątrz 5 metrowej kopuły, z 24 rzutników wyświetlany jest obraz gwieździstego nieba, ruch sklepienia niebieskiego, ruchy planet, zadmienie słooca, meteory, komety i satelity. Obecnie Jarocin jest miejscem gdzie zbiegają się trzy szlaki turystyczne: czerwony mający wytoczoną trasę wokół miasta, zielony mający wytyczną trasę z Jarocina do miejscowości Ziemin w powiecie Grodzisk Wlkp. prowadzący m.in. przez malownicze zakątki Szwajcarii Żerkowskiej i rezerwat leśny Dębno nad Wartą, żółty mający wytyczoną trasę z Goli w powiecie Kępno, łączący południowe i północne rubieże byłego województwa kaliskiego. Warto dodad, że w okolicach Jarocina przebiega częśd Transwielkopolskiej Ścieżki Rowerowej, mierzącej ok 500 km. Wiedzie ona z Okonka przez Poznao do Siemianic k/kępna, tym samym łącząc najbardziej na północ i najbardziej na południe wysunięte kraoce województwa wielkopolskiego. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 26

27 Źródło: wielkopolska.pl/ OBIEKT 5. RYSUNEK. WIELKOPOLSKIE TRASY ROWEROWE. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 27

28 10. Jarocin podczas Euro 2012 Miasto jest jednym z 5 w województwie, ubiegających się o możliwośd goszczenia drużyn podczas Euro Systematycznie podnoszony jest standard hotelu, unowocześniane są infrastruktura wewnątrz budynku oraz kompleks obiektów wokół hotelu. Obiekt w Jarocinie stał się jednym z najnowocześniejszych w województwie wielkopolskim dzięki oświetlonemu boisku ze sztuczną nawierzchnią. Zapewnia ono możliwośd trenowania w każdych warunkach atmosferycznych i o każdej porze roku. W województwie znajdują tylko 3 takie obiekty. Gmina ma również podpisaną umowę z UEFA o świadczeniu usług hotelarskich. Umowa przewiduje, że UEFA będzie wskazywała Hotel "Jarota" w Jarocinie wraz z sąsiednimi obiektami jako miejsce zakwaterowania zespołów lub innych uczestników EURO 2012, jak np. przedstawiciele mediów lub grupy kibiców. Stawia to miasto w dośd komfortowej i jednocześnie odpowiedzialnej sytuacji. Co więcej, w lipcu 2008r. Minister Sportu ogłosił listę 44 obiektów rekomendowanych UEFA jako bazy pobytowe dla drużyn piłkarskich podczas EURO Jarocin i Opalenica są jedynymi ośrodkami wielkopolskimi, które znalazły się na tej liście. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 28

29 11. Obiekty zabytkowe wizytówki miasta Obiekt Data powstania Charakterystyka Zespół sakralny kościoła p.w. Św. Marcina Pierwsza wzmianka: 1257 rok Obecny kościół wybudowano na przełomie XVI i XVII wieku Znajduje się w północno wschodniej części Rynku. Wzniesiony przed 1610r. jako jednonawowy obiekt gotycki z trójkątnie zamkniętym prezbiterium. W wiekach XVII i XVIII przebudowany został na barokowy. W 1838r. od zachodu dobudowano wieżę. Bryła zewnętrzna została ujednolicona w 1910r. Wyposażenie wnętrza barokowe i wczesnoklasycystyczne. Obiekt otoczony jest murem i krużgankami. Od strony ulicy Kardynała Wyszyoskiego pomnikowy jesion wyniosły. Ratusz Lata Ostatnią przebudowę zanotowano w 1854 i 1907 roku, poddany gruntownej konserwacji. Podcieniowy. Aktualnie stanowi siedzibę władz miejskich i muzeum regionalnego. Ratusz zajmuje środek Rynku. Dawna Synagoga 2 połowa XIX wieku Przebudowana na salę gimnastyczną. Plan przekazania Gminie Żydowskiej. Pałac Radoliokich Lata Zlokalizowany w Parku Miejskim. Pałac wzniesiony w formie neogotyku angielskiego przez architekta Fryderyka Augusta Stülera. Rozbudowany o skrzydła boczne w latach według projektu Frietschego. Do 1945r. był siedzibą zniemczonej gałęzi rodu von Radolin. Obecnie mieści bibliotekę publiczną i Paostwową Szkołę Muzyczną I Stopnia. Jest już pozytywna decyzja Ministra Kultury w sprawie przekazania Pałacu gminie Jarocin. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 29

30 Park Miejski 1857 rok Park zaprojektowany przez Piotra Józefa Lenne, twórcy między innymi ogrodów poczdamskich. Park w połowie XIX wieku został przekształcony w park krajobrazowy. Znajduje się tam Skarbczyk. Na skraju parku widad ruiny kościoła szpitalnego Św. Ducha. W parku znajduje się jedna z najdłuższych w Europie alei grabowych, liczny starodrzew z pomnikowymi okazami dębów, białodrzewów i sosen wejmutek oraz dwa malownicze stawy zasilane wodą przepływającej przez miasto Lipówki. Skarbczyk Przełom XV i XVII wieku Zlokalizowany w parku miejskim. Do schyłku XVIII w. Skarbczyk był siedzibą kolejnych właścicieli Jarocina, potem popadł w ruinę. Odnowiony mieścił archiwum rodowe Radolioskich i akta majątku miasta. W latach gościł w swoich murach Muzeum Regionalne, które później przeniosło swoje zbiory do gmachu Ratusza. Pod koniec 2001r. zakooczono gruntowne prace remontowe, a obiekt ponownie przekazano muzeum. Ruina kościoła Szpitalnego p.w. Św. Ducha 1516 rok Obiekt wybudowany w stylu gotyckim. Zachowały się mury obwodowe wraz z przyporami i ostrołukowymi otworami okiennymi. Od 1833r. kościół pozostaje w ruinie. Opodal ruin, przy ul. Św. Ducha (nr 20) znajduje się dom Św. Józefa wzniesiony ok. 1900r. związany z działalnością charytatywną kościoła. Kościół poewangelicki p.w. Św. Jerzego Lata Usytuowany przy ulicy Wrocławskiej. Gruntownie przebudowany na neoromaoski w 1894r. Nietynkowany, jednonawowy z wieżą o ażurowym zwieoczeniu ostrosłupowym. OBIEKT 6. TABELA. OBIEKTY ZABYTKOWE JAROCINA. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 30

31 Kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla 1930 rok Zaprojektowany przez Stefana Cybichowskiego. Zlokalizowany u zbiegu ulicy Paderewskiego z Al. T. Kościuszki. Trójnawowy, bazylikowy z neoklasycystycznym wyposażeniem. W 1999r. dobudowano wieżę. Dworzec kolejowy Lata 80 XIX wieku Piętrowy, nietynkowany, z malowidłami w nadokiennikach. Wielopłaszczyznowy dach z licznymi facjatkami. Wewnątrz zachowane dekoracje stiukowe. W dniu 25 października 1919r. dworzec był widownią spotkania społeczeostwa jarocioskiego z marszałkiem Józefem Piłsudskim. Jest ostatnim zachowanym wielkim pruskim dworcem węzłowym na terenie Wielkopolski. OBIEKT 7. TABELA. OBIEKTY ZABYTKOWE JAROCINA C.D. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 31

32 12. Wyższe uczelnie i instytucje naukowo badawcze Jarocin stanowi silny regionalnie ośrodek edukacyjny. Na terenie miasta i gminy zlokalizowanych jest 15 przedszkoli, 15 szkół podstawowych, 11 gimnazjów, szkoła muzyczna I stopnia, 2 licea ogólnokształcące, 3 zespoły szkół ponadgimnazjalnych oraz zespół szkół specjalnych. Rozwija się tu także szkolnictwo wyższe. Korzystne położenie Jarocina daje możliwości edukacji na szczeblu szkoły podstawowej, gimnazjum, średniej i wyższej również w innych miastach w promieniu 50km. W odległości 70km znajduje się też dobrze skomunikowany z Jarocinem ośrodek akademicki Poznao. Co ciekawe, coraz więcej placówek oświatowych w gminie Jarocin to placówki niepubliczne. Obecnie jest to 9 z 15 przedszkoli, 6 z 15 szkół podstawowych i 4 z 11 gimnazjów 8 placówek to jednostki nowo powstałe, a 11 to jednostki przekształcone z publicznych. Pod tym względem Jarocin znajduje się w czołówce miast polskich. Przykładami takich ośrodków może byd Zespół Szkół w Potarzycy lub Szkoła Podstawowa w Roszkowie. W Jarocinie działają następujące ośrodki kształcenia wyższego: Wyższa Wielkopolska Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna w Jarocinie Szkoła powstała w 2001 roku. Uczelnia kształci studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w systemie trzyletnim licencjackim. Rocznie mury uczelni opuszcza 500 absolwentów, w tym tylko 30 w trybie stacjonarnym. W związku z dynamicznym rozwojem szkoły oraz coraz większą liczbą studentów w 2004 roku otwarto Dom Akademicki, który mieści się tuż obok budynków uczelni. Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetów Adama Mickiewicza, Wrocławskiego, Szczecioskiego oraz innych uczelni, a także uznani praktycy. Obecnie uczelnia zatrudnia ponad 70 pracowników z tytułem profesora, ze stopniem doktora habilitowanego lub doktora. Zamiejscowy Wydział Administracji Uniwersytetu Szczecioskiego w Jarocinie Zamiejscowy Wydział Administracji w Jarocinie został utworzony w październiku Do września 2005 był to Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecioskiego. W październiku 2005 utworzony został samodzielny wydział Zamiejscowy Wydział Administracji Uniwersytetu Szczecioskiego w Jarocinie. Są to 2 letnie studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) na kierunku Administracja. Od 2001 do chwili obecnej tytuł magistra uzyskało 2109 osób, z czego w 2007r. 323 osoby. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 32

33 Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet rozpoczął swą działalnośd w styczniu 2007 roku. Pierwszy rok Uniwersytetu ukooczyło 250 studentów. Zajęcia i działania mające na celu promocję edukacji ustawicznej i zdrowego, aktywnego stylu życia wśród osób starszych spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Na zajęcia dojeżdżają słuchacze z terenu całego powiatu jarocioskiego. Działania Uniwersytetu zostały objęte merytorycznym patronatem Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej oraz Zamiejscowego Wydziału Administracji Uniwersytetu Szczecioskiego w Jarocinie. W ramach zajęd uruchomiono sekcje językowe, plastyczną, informatyczną, turystyczną i sportową. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 33

34 13. Jarocin kulturalny Do instytucji dbających o życie kulturalne Jarocina zaliczyd należy Jarocioski Ośrodek Kultury, Muzeum Regionalne oraz Paostwową Szkołę Muzyczną I Stopnia. Działają również Jarocioskie Towarzystwo Muzyczne, Stowarzyszenie Jarocin XXI, dbające o propagowanie samorządności lokalnej. Istotnym dla wizerunku miasta w Polsce i za granicą oraz animatorem kultury jest istniejący od ponad 100 lat chór im. K. T. Barwickiego. Tradycje śpiewacze podtrzymują także chóry: Resonantes i Cantum Concinum. Dużą rolę w szerzeniu kultury odgrywa Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy pełniąca funkcję Biblioteki Powiatowej. Poniżej ogólny opis najważniejszych wydarzeo kulturalnych Jarocina. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Pierwsza edycja Festiwalu miała miejsce w 1998r. Organizatorem kilkudniowej imprezy jest Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Potarzycy, które wspiera i rozwija Zespół Folklorystyczny Snutki. Do udziału w Festiwalu oprócz zespołów polskich zapraszane są zespoły zagraniczne. Zespół Folklorystyczny Snutki powstał w 1984 roku przy szkole podstawowej w Potarzycy. Od 1986 roku zespół zaczął zdobywad uznanie na kolejnych festiwalach o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Do zespołu należą dzieci i młodzież z terenu Ziemi Jarocioskiej. Są to dwie grupy taneczne, kapela ludowa i wielkopolska kapela dudziarska. W repertuarze można znaleźd ludowe pieśni i taoce Wielkopolski oraz pozostałych regionów Polski. Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Organizatorem Prezentacji jest Jarocioski Ośrodek Kultury. W 2001 roku Prezentacje miały swój X jubileusz. Patronem jest Burmistrz Jarocina fundator Złotych Kluczy Wiolinowych. W Prezentacjach może wystąpid każdy, kto się zgłosi. Wykonawcy mogą uczestniczyd w warsztatach wokalno muzycznych. Całotygodniowej imprezie towarzyszą wycieczki, ogniska, dyskoteki, zajęcia plastyczne, hipoterapia i rehabilitacja, przebiegające w atmosferze życzliwości i tolerancji, w myśl hasła "Wszyscy mamy prawo do śmiechu". Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Festiwal poświęcony jest muzyce kameralnej i organowej. Organizowany jest od kwietnia 2004 roku przez Jarocioskie Towarzystwo Muzyczne. Założeniem twórców festiwalu jest to, aby kontakt melomanów Ziemi Jarocioskiej z muzyką klasyczną odbywał się w różnych miejscach miasta i okolic. Muzyka rozbrzmiewa między innymi we wnętrzach jarocioskich kościołów, pałacu i ratusza. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 34

35 Rejonowy konkurs recytatorski Konkurs ten ma zasięg powiatowy i odbywa się pod patronatem Burmistrza Jarocina oraz Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie. Jest to konkurs eliminacyjny do Przeglądu w Krotoszynie, z którego wyłaniani są kandydaci do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie uczestniczy młodzież szkół średnich, która bierze także udział w imprezach towarzyszących, jakimi są warsztaty dla wykonawców. Co roku zapraszany jest gośd honorowy. Jarocin Festiwal Organizatorem festiwalu jest Jarocioski Ośrodek Kultury. Festiwal ma znaczenie ogólnopolskie i z roku na rok również międzynarodowe. Organizowany jest od 1970 roku. W tym czasie ewoluował i rozrastał się do roku 1994, kiedy to odbyła się ostatnia edycja. Po 10 latach reaktywowany został w 2005 roku. Festiwal stał się ważnym i obserwowanym wydarzeniem muzycznym w kraju. Na festiwalu debiutowały najważniejsze zespoły dzisiejszej sceny rockowej. Stanowi on istotny element tożsamości i historii miasta, dlatego poświęcony został mu osobny rozdział. Do osób, które wiążą się ze światem kultury i historii oraz z Jarocinem, warto zaliczyd urodzonego w Mieszkowie Władysława Marcinkowskiego wybitnego artystę rzeźbiarza, twórcę wielu monumentalnych pomników m.in. pierwszego na ziemiach polskich pomnika Juliusza Słowackiego znajdującego się w parku w Miłosławiu. Warto wspomnied również o gen. Stanisławie Taczaku pierwszym głównodowodzącym Powstania Wielkopolskiego. Na osobną uwagę zasługuje Elisabeth Schwarzkopf, urodzona 9 grudnia 1915 w Jarocinie (zmarła 3 sierpnia 2006 w Schruns w landzie Vorarlberg w Austrii), będąca jedną z najsłynniejszych śpiewaczek operowych XX w. Debiutowała w 1938 w Operze Berlioskiej. W 1943 została solistką Opery Wiedeoskiej, a w 1948 Covent Garden w Londynie. Rozgłos zdobyła jako śpiewaczka dysponująca pięknym głosem sopran liryczny o szlachetnym brzmieniu i idealnej intonacji. W 1992 otrzymała Order Imperium Brytyjskiego. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 35

36 14. Festiwal w Jarocinie Jarocioski festiwal muzyki rockowej, stanowiący bez wątpienia najbardziej rozpoznawalną ikonę miasta, po raz pierwszy odbył się w znanej do dziś formie w 1980 r. z inicjatywy Waltera Chełstowskiego, chod już od 1970 organizowano w Jarocinie Wielkopolskie Rytmy Młodych. W 1980 festiwal nabrał poważniejszych kształtów, a nazwę zmieniono na Ogólnopolski Przegląd Muzyki Młodej Generacji w Jarocinie. Od 1983 roku przyjęto nazwę Festiwal Muzyków Rockowych. Był to swego czasu największy festiwal muzyki młodzieżowej, głównie rockowej, w paostwach ówczesnego Układu Warszawskiego. Co roku gościło w Jarocinie kilkanaście tysięcy osób. Rekordowy okazał się rok 1991, kiedy szacunkowo na festiwalu pojawiło się około 20 tysięcy osób. Festiwal w Jarocinie wzorowany był na amerykaoskim Woodstock. Za czasów poprzedniego ustroju był rodzajem "wentylu bezpieczeostwa" dla sfrustrowanej młodzieży, odskocznią, enklawą wolności. Uważano, że ówczesna władza zorganizowała i tolerowała go celowo. W latach osiemdziesiątych było to jedyne miejsce swobodnej prezentacji niezależnych grup muzycznych, omijających często cenzurę. Zezwalano również na większą niż zwykle swobodę w ubiorze, zachowaniu oraz wyrażaniu własnych poglądów. Podczas festiwali można było usłyszed praktycznie wszystkie czołowe zespoły grające tego rodzaju muzykę w Polsce. Grano bluesa, rocka, heavy metal, punk rocka, reggae. Cechą charakterystyczną festiwalu była też scena "alternatywna", na której prezentowały się przed dużą widownią nowe i nieznane zespoły. Do najbardziej znanych zespołów, które debiutowały w Jarocinie można zaliczyd Dżem, TSA, Armię, Dezerter, Brygadę Kryzys, Sztywny Pal Azji, Acid Drinkers i Hey. Dobra passa festiwalu zakooczyła się w 1994 roku. Doszło do poważnych zamieszek. 70 osób zostało rannych, zdemolowano miasto. Walki uliczne trwały ponad 2 godziny. Festiwal okazał się również finansową klapą. Pozytywne nastawienie i cierpliwośd lokalnej społeczności Jarocina znalazła swe granice i był to ostatni festiwal w pierwotnej odsłonie. Zabrakło również odpowiedniego organizatora i pojawiła się dośd silna konkurencja w postaci Przystanku Woodstock w Żarach, w Kostrzynie czy Żarnowcu. W 2000 roku próbowano reaktywowad ideę festiwalu. Zorganizowano kilkunastogodzinny koncert Start Jarocin Festiwal, który okazał się niewypałem, a trzydniowa impreza, która miała odbyd się rok później została odwołana na dwa tygodnie przed terminem, ze względu na brak zainteresowania. W 2003 roku rozpoczął się proces pozytywnych zmian. Rada Miejska podjęła uchwałę o zmianie nazwy Placu Młodych, przy której mieści się Jarocioski Ośrodek Kultury na Plac Festiwalu Muzyki Rockowej. Było to mocne nawiązanie do historii festiwali odbywających się w Jarocinie. Ambasadorami Jarocina zostali członkowie grupy Dżem, którzy wzięli również udział w sesji Rady Miejskiej. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 36

37 W 2005 roku odbył się pierwszy po przerwie festiwal jarocioski. Pod nazwą Jarocin PRL Festiwal reaktywowano skutecznie historyczne wydarzenie. Stworzono w mieście żywe muzeum ustroju lat osiemdziesiątych, odtworzono dawny nastrój i scenerię. Była to skuteczna próba pokazania nowego festiwalu na tle dawnej epoki. Muzeum Regionalne w Jarocinie przygotowało wystawę Jarocioskie Festiwale, premierę miał film Fala w reżyserii Piotra Łazarkiewicza. Łódzki IPN przygotował wystawę Jarocin w obiektywie bezpieki. Rok 2006 to już 10 tysięcy gości i dobry festiwal muzyczny, więcej przekonanych mieszkaoców i zapewnione bezpieczeostwo. W 2007 znów było bezpiecznie, a sam festiwal zajął ósme miejsce w rankingu "Teraz najlepsi 2007" opublikowanym przez miesięcznik "Teraz Rock". W kategorii "Wydarzenie" trzydniowa muzyczna impreza znalazła się w tej samej grupie, co polski koncert Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, The Rolling Stones i legendarnego Genesis. W 2008 roku nowym dyrektorem Jarocioskiego Ośrodka Kultury został Michał Wiraszko, osoba zaangażowana w festiwal, animator kultury, lider zespołu Muchy. Kontynuuje on politykę tworzenia prawdziwie muzycznego festiwalu. W roku 2008 publicznośd mogła usłyszed więcej muzyki rockowej, zagościły zagraniczne zespoły i dobre zespoły polskie. Jarocin dąży, aby stad się miejscem atrakcyjnych wydarzeo w świecie muzycznym jak wyjątkowe koncerty, powroty zespołów czy wyjątkowe gościnne wystąpienia. Festiwal nastawia się głównie na grupę odbiorców lat. Jest również otwarty na szeroką grupę odbiorców, znacznie wykraczając poza określony wiek. Organizatorzy chcą podkreślad jakośd muzyczną, bezpieczeostwo, zerwanie z punkowym wizerunkiem. Ich celem jest tworzenie nowych skojarzeo. Przygotowywane są dodatkowe imprezy towarzyszące jak warsztaty plastyczne, wystawy, projekcje filmów i przedszkole festiwalowe. Festiwal i młodzi ludzie, którzy przyjeżdżali do Jarocina w okresie poprzednio panującego ustroju i najważniejszych przemian w Polsce wywarli istotny wpływ na tożsamośd miasta i jego mieszkaoców. J. Wertenstein Żuławski w swojej książce Karnawał szarych ludzi, Jarocin z 1991 roku napisał, że ( ) w szerokiej opinii społecznej festiwal rockowy w Jarocinie był wybrykiem natury: zbiorowiskiem dziwacznych osobników raz do roku wychylających się z jakichś piwnic, ścieków, odmętów by wykonad swoje dziwaczne taoce i śpiewy. Po ulicach miasta, w barwnych strojach i fryzurach przechadzali się przedstawiciele wszelkich ówcześnie panujących subkultur: punki, rastafarianie, hippisi, skini oraz osoby niezdeklarowane, ściągnięte ciekawością i potrzebą wolności. Festiwal kształtował postawy, uczył wolności, często też sprowadzał na drogę buntu. Dawał możliwośd otwartej wypowiedzi i wyrażania siebie. Był jedynym takim wydarzeniem i wciąż, jako jedno z najważniejszych, pozostał w pamięci mieszkaoców Jarocina i Polaków. Dla jarocioskiej społeczności, miasto na kilka dni stawało się kolorowe, głośne, tętniło życiem w odróżnieniu od codzienności. To, co powszechnie nieakceptowane, znajdowało swoje miejsce. Dla mieszkaoców wiązało się to z elementem dumy. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 37

38 To o ich mieście mówiło się we wszystkich mediach, tu gościły aktualne i przyszłe gwiazdy muzyki rockowej. To w murach ich miasta znajdowało schronienie ( ) pokolenie startujące do dorosłego życia w warunkach wszechstronnego kryzysu, pokolenie bez złudzeo, co do własnej pięknej przyszłości, pokolenie pozbawione autorytetów weryfikujących pozytywnie funkcjonowanie wartości w życiu, pokolenie opuszczone szukające własnych dróg i tożsamości, targane rozpaczą i przygnębieniem, świadome potrzeby wartości w życiu indywidualnym i społecznym, zarazem przeświadczone o bezowocności swoich usiłowao by żyd lepiej i godniej [J. Wertenstein Żuławski, 2001]. Oczywiście festiwal rodził wśród mieszkaoców ambiwalentne uczucia. Pojawiał się brak poczucia bezpieczeostwa, strach przed poruszaniem się po mieście i obawy o liczne dewastacje i chuligaostwo. Z jednej strony pojawiał się lęk o swoje dzieci i domostwo, a z drugiej podziw i akceptacja dla działao młodych ludzi. Po tak wielu latach mieszkaocy przyzwyczaili się do festiwalowych dni i pozytywnie wypowiadają się o uczestnikach, którym przez wszystkie lata dawali nocleg i wyżywienie. Dziś znów mieszkaocy korzystają z festiwalu i stopniowo odradza się ich duma. Warto podkreślid, że na dzisiejsze festiwale przejeżdżają również widzowie z lat osiemdziesiątych, często ze swoimi dziedmi. Przyjeżdżają posłuchad muzyki, spędzid mile czas. Potrzeby i oczekiwania zmieniły się i za nimi starają się podążad organizatorzy obecnego festiwalu. Wraz z upływem czasu zmienił się również stosunek jarocioskiego kleru do festiwalu. W 1984 roku po raz pierwszy pojawił się Ruch Oazowy prowadzący akcję ewangelizacyjną. W kościele św. Jerzego przy wspaniałej oprawie muzycznej, organizowano msze za zmarłych muzyków. Miejscowi franciszkanie zapewniali młodzieży opiekę, schronienie i żywnośd. Młodzież, która otwarcie protestowała przeciw wszelkim instytucjom, popierała to, co robił kościół, a kościół był obecny przy młodzieży. W 2005 roku Kościół odmówił poparcia dla festiwalu, wystosowując protest do organizatorów. Odwołano mszę za muzyków. Próby rozmów w 2006 roku z przedstawicielami Kościoła ostatecznie nie doprowadziły do kompromisu i festiwal odbył się niezależnie od decyzji biskupa. Od 2005 roku w Jarocinie nie goszczą Oazy młodzieżowe i Przystanek Jezus tak, jak ma to miejsce np. na Przystanku Woodstock. Tak naprawdę ostatnie festiwale pokazały, że jest bezpiecznie, nie ma zagrożenia dla młodych ludzi, a kościół przyjął raczej pozycję milczącego obserwatora tego, co dzieje się w Jarocinie. Festiwal Muzyki Rockowej utożsamiany jest z Jarocinem, dzięki któremu ma swój klimat i niepowtarzalną atmosferę. Miasto w odczuciach mieszkaoców i Polaków jest utożsamiane z oazą wolności dla słowa, odwagą i kontestacją, z miastem przyjaznym i pozytywnie nastawionym do tego, co nowe i nieznane. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 38

39 15. Snutki golioskie W gminie Jarocin rozpowszechnił się biały haft nasnuwany na płótno. Haft zwany też snutym można uznad za najefektowniejszy haft ludowy województwa wielkopolskiego. Rozwinął się i przetrwał we wsi Golina koło Jarocina. Stąd też przyjęła się nazwa: Snutki golioskie. Dziś posługują się nim nieliczne specjalistki. Od drugiej wojny światowej do dzisiaj haft ten stosuje się prawie wyłącznie do dekoracji serwetek i obrusów stołowych. Przed wojną służył do ozdabiania bielizny, koszulek, fartuchów i czepców płóciennych i tiulowych. Efekt dekoracyjny haftu polega na zespoleniu trzech elementów składowych. Pierwszy stanowi haft dziurkowany. Układ pojedynczych dziurek lub położonych grupowo, pasowo czy nawet obramowujących motywy, które stanowią drugi istotny element haftu. Motywy, złożone z płaskich figur wpisanych w koło, wykooczone drobnym ściegiem. Kolejny, ostatni istotny element to odcinki pojedynczych nitek, nóżek pajęczych, łączących poszczególne elementy w większe motywy haftu. Tworzy to lekką, przejrzystą kompozycję upodabniającą haft snutkowy do koronki. Do okresu powojennego haft golioski znalazł swojego opiekuna i propagatora w osobie Heleny Moszczeoskiej. Zachęcając młodsze i starsze mieszkanki wsi zapewniła żywotnośd tej unikatowej dziedzinie, jaką jest snucie. Po drugiej wojnie światowej opiekę nad golioskimi snutkami przejęły instytucje paostwowe i spółdzielcze. Urządzano we wsi kursy hafciarskie i organizowano zbyt wytworów z tej dziedziny sztuki ludowej. Dla zachowania tej cennej tradycji organizowana jest corocznie "Wystawa Sztuki Ludowej. Jest to doskonała okazja do prezentowania twórczości ludowej oraz forma zachęty młodych pokoleo do jej podtrzymywania. Istotnym wydaje się pytanie, czy jest to wystarczająca zachęta dla zapewnienia żywotności idei i jej popularności w samej gminie i poza jej granicami. Co kilka lat organizowane są również konkursy hafciarskie. Organizatorem jest Muzeum Regionalne w Jarocinie we współpracy z Muzeum Etnograficznym w Poznaniu i Centrum Kultury w Kaliszu. Profesjonalne jury złożone z etnografów pozwala na zachowanie poprawności wykorzystywanych wzorów oraz techniki ich wykonywania. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 39

40 16. Jarocin kulinarny Kuchnia Jarocina to oczywiście kuchnia regionu Wielkopolski. Tradycyjne wielkopolskie menu jest proste i bazuje na prostych potrawach, w których główną rolę odgrywają ziemniaki pyry. Wymienid można szare kluchy z kapustą kiszoną, pyry z gzikiem, parowce czyli pyzy z kaczką pieczoną i modrą kapuchą oraz plyndze czyli placki ziemniaczane. Godne polecenia są również szagówki czyli kluski zarabiane z gotowanych ziemniaków z mąką. Nazywane są szagówkami, bo są cięte z ukosa, a w gwarze na szagę to na skróty, z ukosa. Dalej warto wymienid kluski ziemniaczane ze smażoną kapustą i boczkiem oraz prażuchę, czyli placek ziemniaczany zapiekany z ziołami i boczkiem. Do najsłynniejszych potraw regionu należą rogale świętomarcioskie rogal z nadzieniem z białego maku tradycyjnie przygotowywany w Wielkopolsce z okazji dnia św. Marcina, tj. 11 listopada. Pod względem kulinarnym, Jarocin nie dysponuje unikatowymi potrawami, które pozwoliłyby wyróżnid go spośród innych miast. Niemniej jednak, kuchnia wielkopolska jest na tyle oryginalna, że może stanowid dla wizerunku miast regionu dużą wartośd. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 40

41 17. Współpraca krajowa i zagraniczna miasta Miasto Jarocin utrzymuje ścisłe kontakty gospodarczo kulturalne z sześcioma miejscowościami zagranicznymi. Są to: Libercourt (Francja), Veldhoven (Holandia), Hatvan (Węgry), Schlüchtern (Niemcy), Oleksandria (Ukraina) oraz Korkuteli (Turcja). Współpraca ta ma miejsce na różnych płaszczyznach. W dziedzinie kultury i życia społecznego odbywa się to głównie w formie kulturalnych wymian zespołów artystycznych i wystaw miejscowych artystów oraz w formie wymian w dziedzinie kultury fizycznej, kontaktów pomiędzy młodzieżą szkolną, wzajemnej wymiany pobytowej w zakresie kształcenia i dokształcania zawodowego, współdziałaniem towarzystw, kół zainteresowao i instytucji w zakresie sportu i promowania zdrowego trybu życia i wzajemne spotkania organizacji kobiecych, pomocy społecznej i charytatywnej. W dziedzinie gospodarki współpraca wiążę się z wymianą pomiędzy stowarzyszeniami i instytucjami zajmującymi się promocją gospodarczą i rozwojem infrastruktury. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 41

42 18. Gospodarka Jarocina Główne dziedziny działalności gospodarczej to branża elektromaszynowa, drzewna, meblowa, odzieżowa, materiałów budowlanych, handel oraz usługi w branżach stolarsko meblarskiej, przetwórstwie rolno spożywczym, budowlanej, krawieckiej i tapicerskiej. W roku 2004 w sektorze prywatnym było zarejestrowanych 2600 podmiotów. W sektorze publicznym zarejestrowano 96 podmiotów podmiotów gospodarczych to osoby fizyczne, 130 to spółki handlowe, a 245 to spółki cywilne. Odzwierciedla to ogólną tendencję panującą w gospodarce, gdzie większośd firm to małe przedsiębiorstwa. Według danych GUS z 2003 roku w sektorze prywatnym pracowało 60,5% ogółu zatrudnionych, a w sektorze publicznym 39,5% zatrudnionych. Wśród firm powiatu Jarocioskiego wiele zostało nagrodzonych Gazelami Biznesu. Co roku do grona wyróżnionych dołączają kolejne. Wśród nich znalazły się m.in.: RBB Stal Borusiak sp. j., Lenwit Fornir Sp. z o.o., VIPAK Sp. z o.o., Izolacja Jarocin, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jarocinie, Rybhand Sp. j., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Gopol Sp. z o.o., Kotlin Sp. z o.o., Kanbud Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe z Cielczy, Firma Handlowa DOMMAR z Jarocina, P.P.H.U. ZENEX z Jarocina, Zakłady Mięsne BIERNACKI z Goliny, T&J Tyrakowski, Jachnik z Kotlina, PTHU Hydro Marko Maria Pluta z Jarocina, Zakład Przetwórstwa Mięsnego W.P. Biegun z Jaraczewa, Piotr Olejniczak, Marek Duda FH Domiar Detal Hurt z Jarocina oraz Kotlin z Kotlina Inne duże firmy działające w gminie Jarocin to Phytofarm z branży farmaceutycznej, Jaroma z branży obrabiarek do drewna, Jafo SMG z branży obrabiarek oraz Jarocioska Fabryka Mebli Fornir Sp. z o.o. z branży meblarskiej. Jako instytucje otoczenia biznesu w Jarocinie działają 2 oddziały WBK S.A., Bank Spółdzielczy, PKO BP S.A., DOMINET BANK S.A. oraz oddział Banku BPH, a także towarzystwa ubezpieczeniowe. Do organizacji wspierających można zaliczyd Cech Rzemiosł Różnych, Jarocioską Izbę Przemysłowo Handlową oraz Jarocioskie Forum Gospodarcze. W 2004r. uruchomiono Jarocioski Fundusz Poręczeo Kredytowych, który pomaga w walce z bezrobociem i służy aktywizacji gospodarczej. Powstają kolejne centra handlowe i hipermarkety, które stanowią zaplecze handlowe dla mieszkaoców Jarocina i okolicznych gmin. Gmina stara się utrzymad najniższe podatki i opłaty lokalne w stosunku do stawek maksymalnych. Wysoka jakośd obsługi inwestora jest gwarantowana przez wprowadzony system norm ISO 9001 i ISO oraz potwierdzona w licznych rankingach. Gmina uplasowała się na 5. miejscu w ogólnopolskim Rankingu Samorządów dziennika Rzeczpospolita w 2007 roku wśród najlepszych gmin miejskich pod względem zarządzania. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 42

43 W roku 2008 w Rankingu Samorządów ogłoszonym przez Rzeczpospolitą gmina Jarocin zdobyła 6. miejsce. Zdobyła tytuł Lidera Zarządzania w Samorządzie Lokalnym w kategorii Przyjazny Urząd w 2004 roku. Zajęła 2. miejsce w ogólnopolskim rankingu Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom w 2004 roku oraz trzykrotnie w 2004, 2005 i 2006 roku tytuł Gminy Fair Play w konkursie Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Gmina otrzymała również tytuł Złota Lokalizacja Inwestycji. W latach 2005 i 2006 gmina brała udział w ogólnopolskiej akcji społecznej Przejrzysta Polska. Celem akcji jest promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, poprawa jakości życia publicznego oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej. Adresatem akcji są samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkaocami chcą udoskonalad praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii. W 2008 roku Jarocin zajął wysokie, 9. miejsce w rankingu samorządów, które przeznaczają najmniej środków na bieżące utrzymanie administracji w tygodniku "Wspólnota", co świadczy, że gmina racjonalnie i oszczędnie wydawała fundusze. W 2003 roku, w ogólnopolskim rankingu tygodnika samorządowego Jarocin uplasował się na 26. miejscu. Warto podkreślid, że Jarocin po raz kolejny w pięcioletniej tradycji Rankingu, został błędnie zakwalifikowany do grupy miast powiatowych powyżej 30 tys. mieszkaoców. W prawidłowej kategorii miast powiatowych z liczbą mieszkaoców w przedziale od 20 do 30 tys., uplasował się na czwartym miejscu, zajmując swoje miejsce w czołówce miast Wielkopolski. Gmina Jarocin zajęła również 2. miejsce w X edycji konkursu na najlepiej oświetloną gminę i miasto w 2007 roku. W 1998 roku przyjęto Strategię Rozwoju Gospodarczego Gminy Jarocin Jarocin 2010, którą znowelizowano w 2004 roku pod kątem możliwości finansowania zadao z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Miasto dysponuje 9 ofertami terenów inwestycyjnych. W części są to niewielkie grunty lub powierzchnie przeznaczone pod działalnośd handlowo usługową, teren pod park przemysłowy współfinansowany przez Unię Europejską oraz 90ha gruntu w Golinie, który w 2005 roku znalazł się w pierwszej czwórce najlepiej przygotowanych terenów inwestycyjnych w Wielkopolsce. Jego główne walory to stabilna sytuacja prawna, dogodne położenie oraz obecna infrastruktura kolejowa, przemysłowa i zieleo izolacyjna. Gmina Jarocin bierze udział w targach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, o charakterze inwestycyjnym, prezentując swoje zasoby potencjalnym inwestorom. Prezentacja oferty inwestycyjnej oraz profilu społeczno ekonomicznego gminy Jarocin ma miejsce również podczas forum businessmanów w miastach partnerskich Jarocina. Burmistrz Jarocina prowadzi lobbing i rozmowy z przedsiębiorcami i inwestorami. Na szeroką skalę przeprowadzana jest także akcja informacyjna o terenach inwestycyjnych z wykorzystaniem strony internetowej oraz prasy, radia i telewizji. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 43

44 Podjętą formą informowania i zachęcania jest ponadto współpraca gminy Jarocin z podmiotami promującymi tereny pod inwestycje i przyciąganie inwestorów. Zaliczyd tu można współpracę z PAIiIZ, Centrum Obsługi Inwestora Przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Władze Jarocina zachęcają również lokalnych przedsiębiorców do udziału w akcjach i konkursach, które mają na celu promocję jarocioskich sukcesów gospodarczych. Do inwestorów i biznesu adresowane są także informacje dot. polityki finansowej władz gminy (np. stabilna polityka podatkowa i opłat lokalnych, proinwestycyjny budżet), przeprowadzonych inwestycji (szczególnie w zakresie infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej itp.), tworzenia nowych form wspierania przedsiębiorców (np. zwolnienia z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych czy możliwośd poręczeo kredytowych przez Jarocioski Fundusz Poręczeo Kredytowych). Opracowane przez Eskadra MarketPlace 44

45 19. Dotychczasowe działania promocyjne Gmina wykorzystuje spektrum kanałów promocyjnych do informowania oraz zachęcania przedsiębiorców do inwestowania na terenie Jarocina. Gmina pojawia się na targach inwestycyjnych, uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami środowisk biznesowych, organizacji przedsiębiorców oraz bezpośrednio z przedsiębiorcami, organizuje wspólne przedsięwzięcia z miastami partnerskimi, organizuje festyny i wydarzenia kulturalne, reklamuje się w prasie regionalnej i ogólnopolskiej oraz w lokalnej telewizji. Funkcjonuje również strona internetowa oraz prywatny serwis Od 2005 roku nowym narzędziem w promocji miasta jest Jarocioski Przegląd Informacji (JaPI) dostarczany bezpośrednio do każdego gospodarstwa domowego na terenie gminy Jarocin. Od stycznia 2006 r. ukazuje się także e JaPi w formie newslettera i usługi sms. Przez rok funkcjonował odpowiednik telewizyjny, emitowany przez lokalną telewizję ProArt także w cyklu miesięcznym. Ta forma promocji miasta została nagrodzona tytułem Złote Formaty, zajmując 2. miejsce w 2007 roku podczas Festiwalu Promocji Miast i Regionów. Wydano foldery o gminie Jarocin w języku polskim, angielskim i niemieckim, broszury informacyjne dla mieszkaoców oraz gadżety reklamowe w postaci kubków, reklamówek, parasoli, długopisów, kalendarzy i widokówek. Na uwagę zasługuje wydany w Jarocinie komiks Lustro Czasu opowiadający historię miasta, którego fragmenty znalazły się na przystankach autobusowych w mieście. Pomysł ten również zdobył tytuł Złote Formaty podczas Festiwalu Promocji Miast i Regionów. Wydawane są również kalendarze wydarzeo kulturalnych i sportowych oraz plany i mapy miasta i gminy. Miasto powinno usprawnid działanie Centrum Informacji Turystycznej. Na Rynku znajduje się Infokiosk, ale często bywa zepsuty. Nie ma łatwo dostępnych mapek miasta, w których zaznaczone byłyby szlaki turystyczne, ważniejsze atrakcje i opis wydarzeo. Urząd współpracuje z miejscowymi artystami, wykorzystując rękodzieło i lokalne wyroby artystyczne jako materiały promujące gminę. Od 2004 roku gmina Jarocin posiada oficjalne hasło: Jarocin tu wszystko gra oraz logo. Elementy te pojawiają się na oficjalnych ogłoszeniach, dokumentach urzędowych oraz gadżetach. OBIEKT 8. RYSUNEK. LOGO JAROCINA. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 45

46 Od 2005 roku gmina Jarocin posiada swoją oficjalną maskotkę, pluszaka Hipcio o imieniu Jarotek, która nie jest już wykorzystywana w promocji. Na Rynku, w południe, na trzy strony świata grany jest hymn Jarocina. Granie hymnu odbywa się jednocześnie z biciem dzwonów wieży pobliskiego kościoła, co, zdaniem mieszkaoców, prowadzi do nieprzyjemnej kakofonii. Środki finansowe gminy na promocję są ograniczone. Urząd stara się rozsądnie inwestowad ten budżet. Nie brak dobrych i ciekawych pomysłów jak konferencja prasowa zorganizowana na basenie, gdzie zaprezentowany został program powszechnej nauki pływania dla uczniów klas drugich szkół podstawowych Burmistrz Jarocina pływał wtedy razem z dziedmi, konferencja prasowa na rowerach, podczas której prezentowano inwestycje gminne lub zaproszenie dziennikarzy na przejażdżkę nowo zakupionym autobusem. Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy Jarocin Jarocin 2010 zawiera m.in. program, którego celem jest stworzenie pozytywnego wizerunku działao i aktywności władz zarówno na terenie gminy, jak i powiatu, województwa wielkopolskiego i całego kraju, przyciągnięcie inwestorów oraz stworzenie poczucia w mieszkaocach identyfikacji z miastem, a w Polakach umiejętności identyfikacji Jarocina na mapie Polski. Powstanie biuro informacji turystycznej, które będzie obsługiwad turystów odwiedzających Jarocin. Biuro będzie posiadało foldery, mapy i przewodniki o Ziemi Jarocioskiej. Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy wymienia następujące cele w promocji miasta i gminy: identyfikacja mieszkaoców z miastem, identyfikacja Jarocina przez Polaków, napływ nowych mieszkaoców, powstawanie nowych miejsc pracy, zmniejszanie się bezrobocia, zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i kulturalnej gminy. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 46

47 20. Plany inwestycyjne miasta Dzięki dostępowi do szerokiego strumienia funduszy unijnych Jarocin w ciągu najbliższych kilku lat będzie mógł wyremontowad i rozbudowad swoją infrastrukturę drogową i komunikacyjną. Poprawiony zostanie stan nawierzchni, chodników i ścieżek rowerowych. Zwiększone zostanie bezpieczeostwo ruchu pieszego. Rozbudowane zostaną również miejsca parkingowe i postojowe. Poprawiona zostanie też jakośd transportu publicznego poprzez udział gminy w zakupie autobusów Jarocioskich Linii Autobusowych oraz budowę przystanków autobusowych. Zmodernizowane zostanie oświetlenie oraz budowane będą nowe odcinki. Zagospodarowane zostaną tereny pod działalnośd rekreacyjno sportową w okolicach zalewu Roszkowskiego. Zostaną poddane modernizacji liczne obiekty sportowe na terenie gminy oraz hotel Jarota. Utworzone zostaną nowe place zabaw, zmodernizowane zostaną świetlice oraz Jarocioski Ośrodek Kultury. Zostanie stworzony zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi oraz kontynuowana będzie kanalizacja gminy. Rozbudowana zostanie sied monitoringu wraz z utworzeniem Centrum Operacyjnego Sterowania Monitoringiem. Zbudowany będzie system informatyczny w mieście Jarocin. Planuje się również zagospodarowanie terenów w miejscowości Ciświca pod lotnisko sportowe oraz przygotowanie Parku Przemysłowego przy ul. Powstaoców Wlkp. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 47

48 21. Media lokalne Jarocin nie posiada swojego miejskiego dziennika. W mieście można zakupid prasę regionalną, w której ukazuje się dodatek poznaoski. Do takich gazet należy Gazeta Wyborcza i Polska The Times Głos Wielkopolski. Niezależnie od tego ukazują się w Jarocinie dwa tygodniki. Jest to Gazeta Jarocioska" i Życie Jarocina. Urząd miasta wydaje również swoją gazetę, która raz w miesiącu jest kolportowana do skrzynek wszystkich mieszkaoców gminy. Gazeta Jarocioska uważana jest za największą i najbardziej opiniotwórczą. Ukazuje się od 1991 roku na terenie gmin leżących w powiecie. Nakład tygodnika wynosi egzemplarzy. Naturą gazety jest jej lokalizm i bliskie uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności. Życie Jarocina wydawane jest w Jarocinie od Nakład tygodnika to 7 9 tysięcy egzemplarzy. Podobnie do poprzedniej, głównym tematem jest życie społeczno polityczne gminy i powiatu. Raz na miesiąc wydawany jest przegląd najważniejszych informacji z Gminy Jarocin JaPi. Po raz pierwszy ukazał się on w Służy promowaniu wszelkich działao podjętych przez władze gminy, jednostek jej podległych, przedsiębiorców, instytucji i organizacji pozarządowych współpracujących z gminą. Jest ona drukowana w egzemplarzy i dociera bezpośrednio do każdego gospodarstwa domowego na terenie gminy Jarocin. Na terenie Jarocina działa również Telewizja Kablowa Pro Art. Powstała ona w Ostrowie Wielkopolskim przed 11 laty jako studio telewizyjne produkujące program telewizyjny na potrzeby operatora sieci, Przedsiębiorstwa PROMAX. Dziś jest największą telewizją kablową w południowej Wielkopolsce, a swoim zasięgiem obejmuje kilkadziesiąt miejscowości, co zapewnia jej możliwośd oglądalności na poziomie 110 tysięcy widzów. Inną nadającą stacją jest trzeci program telewizji publicznej. Na terenie Jarocina można słuchad wszystkich ogólnopolskich i wojewódzkich rozgłośni Radio Centrum i Radio Merkury. Na potrzeby opracowania strategii promocji Gminy Jarocin przeprowadzono analizę kwerendy prasowej. Wyniki znajdują się w dalszym rozdziale. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 48

49 22. Strategia rozwoju Jarocina a strategia promocji Strategia rozwoju Jarocina określa najważniejsze kierunki rozwoju we wszystkich aspektach funkcjonowania miasta i gminy. Główny cel strategiczny można określid jako podniesienie poziomu życia ludności poprzez zapewnienie stabilnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego, warunkującego możliwośd zaspokojenia aspiracji mieszkaoców, a szczególnie młodszego pokolenia. Strategia rozwoju definiuje również wizję i misję gminy oraz określa dziesięd celów strategicznych: uporządkowanie gospodarki odpadami w gminie Jarocin, uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Jarocin, zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Jarocin, uporządkowanie sieci komunikacyjnej w gminie Jarocin, podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturowej w gminie Jarocin, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo rekreacyjnej, rozwój obszarów wiejskich, rewitalizacja miasta Jarocin, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, budowa przyjaznego klimatu dla inwestorów w gminie Jarocin ze szczególnym uwzględnieniem terenów poprzemysłowych. Strategia promocji gminy musi byd zgodna z wytycznymi zawartymi w strategii rozwoju. Opisane w strategii rozwoju działania mają charakter ogólny, wielowymiarowy i długoterminowy. Zadaniem strategii promocji w tym kontekście jest określenie sposobów informowania, określenie rodzajów argumentów, za pomocą których przekazywane będą te informacje, oraz określenie konkretnych odbiorców i ich potrzeb, do których będziemy chcieli komunikowad wybrane informacje. W ramach strategii promocji zostanie również przeprowadzone pozycjonowanie marki czyli określenie, jaki obraz miasta ma byd kształtowany dla wyróżnienia się spośród innych podobnych do Jarocina. Zostanie również stworzona tzw. big idea czyli kreatywna klamra dla działao informacyjnych. Ostatnim etapem jest określenie zestawu koniecznych działao dla osiągnięcia zamierzonego efektu. Podsumowując, przed obydwoma dokumentami stawiane są odmienne zadania. Strategia rozwoju ma na celu określenie, w jakim kierunku i w jaki sposób powinno się rozwijad miasto, a strategia promocji określa, jak i komu o tym powiedzied. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 49

50 Rozdział II. OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAO 1. Opis projektu Przeprowadzono projekt badawczy związany z promocją i wizerunkiem miasta Jarocin. Informacje uzyskane za pomocą przeprowadzonych badao posłużą do opracowania strategii promocji oraz pozwolą na wyodrębnienie tych elementów postrzegania Jarocina, które mają lub mogą mied największy wpływ na pozytywne kreowanie wizerunku miasta. Projekt obejmował badanie mieszkaoców, których proszono o ocenę atrakcyjności, określenie postrzegania miasta, a w szczególności o zdefiniowanie i ocenę najważniejszych atrybutów miasta, które są jednoznacznie kojarzone z miastem, dysponują największą siłą grawitacyjną, stanowią unikatową/oryginalną wartośd dla wizerunku miasta, są właściwie konotowane przez respondentów i mają silny ładunek pozytywny w budowaniu wizerunku miasta w kontekście kulturalnym, biznesowym oraz turystycznym. Przeprowadzono również badanie jarocioskich przedsiębiorców, tworząc analizę SWOT miasta oraz najważniejszych czynników zachęcających do inwestowania na terenie Jarocina. Mieszkaocy Jarocina (n=300) zostali poddani badaniu CATI czyli ilościowym badaniom w formie wywiadów telefonicznych. Czas trwania wywiadu to 15 minut. W badaniu uczestniczyli wyłącznie pełnoletni respondenci. Grupa była dobrana w sposób, reprezentatywny dla struktury mieszkaoców Jarocina ze względu na płed, wiek i wykształcenie (co oznacza proporcjonalną reprezentację wszystkich grup). Przedsiębiorcy z Jarocina (n=10) zostali poddani badaniu IDI czyli jakościowemu wywiadowi pogłębionemu. Wywiady przeprowadzone zostały w siedzibie firm respondentów, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty. Wywiad trwał średnio 60 minut. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 50

51 2. Charakterystyka grup badanych W badaniu uczestniczyły głównie osoby mieszkające od urodzenia w Jarocinie (60%) oraz osoby mieszkające w Jarocinie przynajmniej 10 lat, jednakże urodzone poza Jarocinem (36%). Tylko 4% respondentów to osoby mieszkające krócej niż 10 lat. Przedsiębiorcy 10 przedsiębiorców z grupy 17 firm, wskazanych przez pracowników Biura Promocji Urzędu Miasta w Jarocinie. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 51

52 3. Analiza wybranych wyników badao Poniżej zaprezentowane zostaną szczególnie istotne elementy raportu z badao, które mają szczególne znaczenie ilustracyjne dla treści niniejsze dokumentu. Całościowy, szczegółowy raport z badao stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. OBIEKT 9. WYKRES. ATRAKCYJNOŚD ELEMENTÓW WIZERUNKU MIASTA. Najatrakcyjniejszym turystycznie miejscem Jarocina jest, według opinii mieszkaoców, starówka z Rynkiem oraz ratuszem (39% respondentów; 25% wskazało starówkę jako pierwsze wskazanie Top Of Mind). Dla 16% respondentów atrakcją jest Festiwal Muzyki Rockowej, zwany Rytmami lub Wielkopolskimi Rytmami (14% TOM). Dla 14% atrakcją miasta jest jego zadbany wygląd, wyremontowane kamienice, zabytki, etc (8% TOM). 15% respondentów wskazało park miejski, dużo zieleni i terenów leśnych (7% TOM). Wśród pozostałych istotnych wskazao uwagę zwracają infrastruktura sportowa (9%) oraz rozwój (8%) jako atrybut miasta. Z kolei najgorzej mieszkaocy oceniają komunikację w mieście, a w szczególności organizację ruchu (39% wszystkich wskazao, 31% TOM) oraz stan dróg i chodników (odpowiednio 17% i 12%). Opracowane przez Eskadra MarketPlace 52

53 Za najbardziej atrakcyjne elementy wizerunku miasta respondenci uznali handel i usługi (77% badanych uznało ten wymiar za atrakcyjny lub bardzo atrakcyjny) oraz ogólną atrakcyjnośd zabytków (72%). Bardzo dobrze ocenianym elementem są także przyroda (71%) oraz wydarzenia kulturalne (68%). Ogólna atrakcyjnośd turystyczna Jarocina jest oceniana średnio tylko 36% mieszkaoców uważa swoje miasto za miejsce atrakcyjne turystycznie. OBIEKT 10. TABELA. ATRAKCYJNOŚD WYBRANYCH OBSZARÓW FUNKCJONOWANIA MIASTA Wieloletnia tradycja Rytmów oraz festiwali rockowych spowodowała, że Jarocin jest głównie kojarzony z muzyką i festiwalami (98% wskazao zgadzających się z tym stwierdzeniem). Mieszkaocy uważają, że Jarocin to typowe wielkopolskie miasto (93%), że zaletą są lasy wokół miasta (92%) oraz pozostałe tereny zielone (87%), a także doceniają dobre położenie geograficzne miasta (91%). 87% mieszkaoców zgadza się z twierdzeniem, że w Jarocinie dobrze się mieszka, a 87% uważa Jarocin za miasto bezpieczne. Dla 80% badanych mieszkaocy Jarocina to pracowici i gospodarni ludzie. Dla 45% respondentów Jarocin to dobre miejsce na urlop, identyczny odsetek badanych uważa, że w Jarocinie można świetnie odpocząd. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 53

54 OBIEKT 11. TABELA. ATRYBUTY JAROCINA W OPINII MIESZKAOCÓW Dla wizerunku miasta niezwykle ważne jest to, by opierad go na elementach postrzeganych pozytywnie przede wszystkim przez mieszkaoców, jak i dostrzeganych i identyfikowanych przez osoby z zewnątrz. Dlatego pozytywne aspekty postrzegania miasta, jego atrybuty i atrakcje prezentujemy tak szeroko. To na nich przede wszystkim będziemy budowad wizerunek marki miejskiej Jarocin. W badaniach pojawiały się oczywiście także elementy negatywne, mieszkaocy wiązali je przede wszystkim z transportem i komunikacją na terenie miasta, bezrobociem czy małą ofertą wydarzeo kulturalnych. Badani przedsiębiorcy uzupełnili powyższy wizerunek o własną optykę. W wywiadach powtarzały się motywy, które pozwalają na pewien uogólniony obraz Jarocina jako przestrzeni dla przedsiębiorczości. Ogromnym plusem Jarocina jest jego położenie geograficzne. Odnosi się to nie tylko do bliskości Poznania i Wrocławia, ale także do centralnego położenia względem Polski oraz stosunkowo dobrej lokalizacji względem Niemiec i tamtejszego rynku. Doceniono także bliskośd zaplecza energetycznego (Konin), co zabezpiecza potrzeby energetyczne przedsiębiorstw na obszarze miasta oraz potencjalnych inwestorów. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 54

55 Niebagatelne znaczenie dla Jarocina ma dostępnośd węzła kolejowego oraz dostępnośd dróg szybkiego ruchu i autostrad. Czynniki te w znacznym stopniu uatrakcyjniają ofertę biznesową miasta. Respondenci podkreślają pozytywne zaangażowanie władz lokalnych i dobrą atmosferę dla biznesu w mieście. Plusem jest też zaplecze infrastrukturalne miasta zarówno w przypadku użyteczności (oczyszczalnia wody), ale także w przypadku zaplecza sportowego (stadion). Inwestorzy i przedsiębiorcy widzą też szanse dla Jarocina m.in. w dynamicznym rozwoju regionu. Rozwój Poznania i Wrocławia sprzyja rozwojowi Jarocina. Aglomeracje te są naturalnymi najbliższymi dużymi rynkami zbytu, a bliskośd dużych rynków zbytu stanowi o atrakcyjności biznesowej Jarocina. Wraz z rozwojem aglomeracji coraz więcej firm będzie lokowad się w pewnej odległości od tych miast, a Jarocin (dzięki infrastrukturze komunikacyjnej) stanowid będzie istotne miejsce do inwestowania. Wrocław i Poznao zapewniają też Jarocinowi zasoby wykwalifikowanej kadry (zarówno menadżerskiej, jak i technicznej). Szansą Jarocina jest szkolenie średniej kadry i tworzenie systemu szkoleo/kursów dla pracowników niższego szczebla i robotników wykwalifikowanych. Wspominany już dobry klimat dla biznesu przejawia się także w systemie ulg dla przedsiębiorstw lokujących się w Jarocinie i okolicach, co doceniają respondenci. Ewentualne obawy i negatywne oceny budzi kwestia rozwoju inwestycji, a co za tym idzie kompleksowej oferty dla wykwalifikowanych pracowników. Można pokusid się o wniosek w ramach niniejszego dokumentu, iż w oczach inwestorów i przedsiębiorców Jarocin ma potencjał, jednak istnieje obawa czy go odpowiednio wykorzysta i rozwinie, tworząc kompleksową ofertę dla biznesu. To zadanie, do którego nawiązywad będą kolejne rozdziały strategii. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 55

56 4. Podsumowanie Badania pozwoliły rzetelnie określid, jaki jest stan zastany w Jarocinie oraz pokazad pożądane kierunki rozwoju. Dzięki nim podstawowe zadanie niniejszego dokumentu jest mocno osadzone w realiach Jarocina, co dobrze wróży procesowi aplikowania strategii. Proponowane kierunki rozwoju i klimat komunikacji ściśle nawiązują do wyników badao. Nie pomijamy milczeniem trudności, jednak będziemy eksponowad głównie atuty i, co najważniejsze, autentyczne powody do dumy i radości mieszkaoców. Badania mają bowiem przede wszystkim cel diagnostyczny, ale służą także ujednoliceniu wizerunku wyjściowego wśród mieszkaoców. Ważne jest to, by u progu wdrażania strategii upowszechnid obraz, autentyczny, którego autorami są sami mieszkaocy, który jest niezwykle pozytywny i wskazuje ogromny potencjał Jarocina ich miasta. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 56

57 Rozdział III. OPRACOWANIE KWERENDY PRASOWEJ W ramach prac nad strategią promocji gminy Jarocin przeprowadzono analizę kwerendy prasowej, która polega na zbieraniu informacji niezbędnych do wyjaśnienia ustalonego wcześniej problemu poprzez poszukiwanie informacji w dostępnych mediach drukowanych. Istotą tej metody jest analizowanie dostępnych publikacji wnikliwych obserwatorów życia społecznego, jakimi są dziennikarze. Analiza wielu źródeł pozwala zachowad obiektywizm tej analizy. Analiza kwerendy prasowej, w przypadku tworzenia strategii promocji Jarocina, pozwala przyjrzed się poziomowi świadomości grup docelowych analizowanych periodyków mieszkaoców Jarocina, Wielkopolski i mieszkaoców Polski, w zakresie mocnych i słabych stron miasta, jego szans i zagrożeo. Pozwala ustalid, jaki wizerunek istnieje w umysłach odbiorców, by później móc go skonfrontowad z rzeczywistym stanem rzeczy i aspiracyjnymi zadaniami strategii promocji. Na potrzeby kwerendy prasowej przeanalizowano wydania Jarocioskiego Przeglądu Informacji (JaPI) i Gazety Jarocioskiej od roku 2006 do maja 2008 oraz doniesienia prasowe z Głosu Wielkopolskiego, Dziennika, Rzeczpospolitej, Radia Centrum, Radia Merkury, Serwisu Samorządowego PAP SA, Gazety Poznaoskiej i Proart Telewizji Kablowej, dotyczące Jarocina, przygotowane i zebrane przez pracownika Kancelarii Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Jarocinie. Do kwerendy prasowej, na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów, wyników badao i wniosków z pierwszych konsultacji społecznych, wybrano następujące problemy: Festiwal w Jarocinie potrzeba, problemy, przyszłośd, snutki golioskie historia, unikatowośd, lokalnośd, Jarocin a Euro 2012 możliwości, sensownośd, korzyści, rozwój ośrodka sportowego Jarocin Sport, przekształcanie szkół publicznych w niepubliczne, Urząd Miasta poziom obsługi, gospodarnośd, zaradnośd, inwestycje i przedsiębiorstwa zasoby, poziom wykorzystania, możliwości, turystyka w Jarocinie zasoby, poziom wykorzystania, możliwości. Analizowano również kwerendę pod kątem doniesieo prasowych odnoszących się do przejawów pozytywnego buntu społecznego, pozytywnej niepokorności i postępowania wbrew nieprzychylnemu systemowi, w wykonaniu lokalnych władz samorządowych, organizacji i mieszkaoców. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 57

58 1. Wnioski z analizy doniesieo publikowanych w Jarocioskim Przeglądzie Informacji (JaPI) Jarocioski Przegląd Informacji Zagadnienia ważne dla wizerunku miasta i strategii promocji: Art. pozytywne Art. negatywne Art. neutralne Ilośd nat. ilośd nat. ilośd 1. Festiwal w Jarocinie potrzeba, problemy, przyszłośd 7 3, Snutki Golioskie historia, unikalnośd, lokalnośd 3. Jarocin a Euro 2012 możliwości, sensownośd, korzyści Rozwój ośrodka sportowego Jarocin Sport 9 3, Przekształcanie szkół publicznych w niepubliczne 6 3, Urząd Miasta poziom obsługi, gospodarnośd, zaradnośd Inwestycje i przedsiębiorstwa zasoby, poziom wykorzystania, możliwości 58 4,1 6 2, Turystyka w Jarocinie zasoby, poziom wykorzystania, możliwości 7 3, Przejawy konstruktywnej aktywności społecznej mieszkaoców 11 4,27 1 Ilośd doniesieo istotnych dla wizerunku miasta: 153 OBIEKT 12. TABELA. KWERENDA PRASOWA: JAROCIOSKI PRZEGLĄD INFORMACJI. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 58

59 Festiwal w Jarocinie jest przez JaPI opisywany w sposób bardzo pozytywny jako najważniejsze wydarzenie muzyczne roku. Podkreślana jest interakcja młodych talentów z legendami polskiego rocka i punka. Pozytywnie oceniana jest reaktywacja festiwalu i związane z nią delikatne "ucywilizowanie" i "złagodnienie". Ciekawa sugestia padła w jednym z numerów lata 2007, kiedy autor artykułu podkreślił unikatowośd tego wydarzenia jako festiwalu dla zwykłej", niezamożnej i kochającej ostrą muzykę młodzieży, odcinając go od takich wydarzeo jak np. Open'er w Gdyni. Temat snutków golioskich jest przez dziennikarzy całkowicie pomijany. Jedyne wzmianki dotyczą folkowego zespołu muzycznego, noszącego tę nazwę. Tematyka Euro 2012 samodzielnie poruszona została tylko dwa razy, wyłącznie w kontekście potencjalnych inwestycji związanych z tym wydarzeniem. Tematyka ośrodka Jarocin Sport poruszana jest na płaszczyźnie inwestycyjnej opisywano plany lub zdawano raporty z budowy kolejnych obiektów sportowych. W kilku przypadkach relacjonowano odbywające się na terenie ośrodka wydarzenia sportowe. W JaPI poświęcono kilka artykułów i wywiadów procesowi przekształcania szkół publicznych w niepubliczne. Relacjonowane są kolejne tego typu przedsięwzięcia, opisywane idące za takim krokiem zmiany i oceniana ich przydatnośd praktycznie w samych superlatywach. Urząd Miasta przedstawiany jest jako bardzo dobrze działający, zaradny i gospodarny. Występują bardzo liczne wzmianki odnośnie zdobytych przez Urząd nagrodach i certyfikatach. Relacjonowane są wszelkie wizyty lub spotkania burmistrza z przedsiębiorcami, urzędnikami lub mieszkaocami. On sam stawiany jest w bardzo dobrym świetle. Temat inwestycji zdecydowanie dominuje w JaPI. Regularnie publikowane są specjalne raporty ze stanów wszelkich remontów (ulic, budynków, parków). Przedstawiane są plany nowych inwestycji lub postępy w budowach. Temat ten przedstawiany jest bardzo pozytywnie. W pojedynczych przypadkach pojawiają się negatywne opinie, ale wtedy odpowiedzialnośd za niepowodzenie przypisywana jest podwykonawcom, kontrahentom lub biurokracji rządowej. Autorzy doniesieo przedstawiają gminę jako wywiązującą się ze swoich zadao bardzo dobrze. Turystyka rzadko jest tematem rozważao dziennikarzy JaPI. Aspekt ten pojawia się głównie przy okazji opisu prac remontowych prowadzonych na mającym wartośd historyczną obiekcie. Kwestia turystyki jest poruszana podczas dużych wydarzeo kulturalnych, takich, jakim było 750 lecie Jarocina lub Festiwal w Jarocinie. Wydaje się, że ten temat jest zaniedbywany. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 59

60 Doniesienia w JaPI świadczą o dużej aktywności mieszkaoców, którzy często podnoszą różnego rodzaju inicjatywy prospołeczne. Organizowane są np. honorowe zbiórki krwi, koncerty charytatywne i zbieranie podpisów dla poparcia projektów. JaPI i burmistrz wyraźnie pochwalają i patronują tego typu inicjatywom. Podsumowując, JaPI prezentuje Jarocin, jego mieszkaoców i urzędników w bardzo pozytywnym świetle. Można odnieśd wrażenie, że miasto intensywnie się rozwija i nic złego się w nim nie dzieje. Jarocin to przede wszystkim miasto nowoczesnych inwestycji i sprawnego zarządzania, w którym urzędnicy troszczą się o mieszkaoców. Prezentowanie miasta wyłącznie w taki sposób podważa obiektywnośd medium. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 60

61 2. Wnioski z analizy doniesieo publikowanych w Gazecie Jarocioskiej Gazeta Jarocioska Zagadnienia ważne dla wizerunku miasta i strategii promocji: Art. pozytywne Art. negatywne Art. neutralne ilośd nat. ilośd nat. ilośd 1. Festiwal w Jarocinie potrzeba, problemy, przyszłośd 15 3, Snutki Golioskie historia, unikalnośd, lokalnośd 3. Jarocin a Euro 2012 możliwości, sensownośd, korzyści 6 3,2 4 3, Rozwój ośrodka sportowego Jarocin Sport 12 3, Przekształcanie szkół publicznych w niepubliczne 9 2,5 30 3, Urząd Miasta poziom obsługi, gospodarnośd, zaradnośd 73 3, , Inwestycje i przedsiębiorstwa zasoby, poziom wykorzystania, możliwości 68 3, , Turystyka w Jarocinie zasoby, poziom wykorzystania, możliwości 6 9. Przejawy konstruktywnej aktywności społecznej mieszkaoców 87 3, Ilośd doniesieo istotnych dla wizerunku miasta: 744 OBIEKT 13. TABELA. KWERENDA PRASOWA: GAZETA JAROCIOSKA. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 61

62 Temat Festiwalu w Jarocinie poruszany jest wyłącznie w numerach wakacyjnych i rzadziej wiosennych. Impreza jest jednym z pozytywniej ocenianych wątków przez Gazetę Jarocioską. Mimo to, wśród doniesieo dominują artykuły neutralne, po prostu informujące o tym, jakich występów i cen biletów możemy się spodziewad podczas najbliższych edycji tego wydarzenia. Analizowano również zmianę zarządu JOKu i dośd szczegółowo przedstawiono sylwetkę jego nowego szefa. Reaktywacja Festiwalu spotyka się z aprobatą mieszkaoców i gości oraz dużymi nadziejami na dalsze promowanie miasta poza jego granicami. Wątek ten jest poruszany w mniej emocjonalny sposób niż w innych źródłach. O snutkach golioskich dowiedzied się możemy jedynie czytając wywiad z pozytywnie wypowiadającym się o nich Mateuszem Zmyślonym lub gdy nazwa ta poruszana jest w kontekście lokalnego zespołu folkowego. Snutki golioskie jako tradycyjne koronki są przez Gazetę Jarocioską pomijane. Wzmianki o Euro 2012 pojawiają się wyłącznie w kontekście związanych z tym przedsięwzięciem inwestycji. Głosy pozytywne i negatywne równoważą się pod względem ilości doniesieo, natomiast w pamięd zapadają bardziej te artykuły, w których wspomina się o opóźnieniach w podpisaniu umów i sporach między spółką Jarocin Sport a Ministerstwem Sportu, niż te przedstawiające Euro 2012 jako wielką szansę na rozwój i promocję miasta. Ośrodek Jarocin Sport jest w Gazecie Jarocioskiej tematem analizowanym pod względem inwestycyjnym. Pisze się o nim stosunkowo rzadko. Są to głównie doniesienia neutralne informujące o postępach w budowie lub pozytywnie przedstawiając korzyści płynące z powstawania nowej infrastruktury. Przekształcanie publicznych placówek oświatowych w niepubliczne to fakt, o którym w Gazecie Jarocioskie można często przeczytad. Proces ten budzi znacznie większe kontrowersje. Większośd doniesieo ma charakter negatywny lub co najwyżej neutralny. Szeroko komentowane są sprzeciwy np. rodziców wobec idei przekształcania szkół i przedszkoli. Praca Urzędu Miasta jest zdecydowanie najczęściej poruszanym przez dziennikarzy Gazety Jarocioskiej tematem. Większośd doniesieo stawia lokalnych włodarzy w nienajlepszym świetle, kwestionując ich decyzje i dokładnie analizując idące za nimi koszty. Popularnym tematem była sprawa oskarżenia Burmistrza Pawlickiego o spowodowanie strat finansowych lub jego częste i kosztowne podróże. Pisze się również o długich kolejkach w urzędach oraz nieporozumieniach w związku z reorganizacją ruchu w mieście. O sukcesach gminy lub miasta dowiadujemy się stosunkowo rzadko. Są to zazwyczaj doniesienia o charakterze neutralnym. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 62

63 Sprawy gospodarczo inwestycyjne to trzeci najpopularniejszy temat artykułów publikowanych w Gazecie Jarocioskiej. Są one przedstawiane w prawie takim samym stopniu neutralnym jak pozytywnym. Dodatkowo, pojawia się wiele artykułów krytycznych. Zazwyczaj sprawa dotyczy niedotrzymywanych terminów lub braku wymaganych do budowy zezwoleo. Gazeta Jarocioska regularnie donosi o wszelkich decyzjach lub postępach w pracy nad lokalnymi inwestycjami, dzięki czemu Jarocin ma wizerunek miasta stale i dynamicznie się rozwijającego, sprzyjającego inwestorom i przedsiębiorcom. Temat turystyki jest całkowicie pomijany. Jakiekolwiek wzmianki na temat przybywających do miasta gości dotyczą Festiwalu w Jarocinie, obchodów 750 lecia miasta lub innych, mniejszych wydarzeo kulturalnych. Element ten jest wyraźnie zaniedbany od strony medialnej. Dziennikarze Gazety Jarocioskiej bardzo dużo piszą o inicjatywach podejmowanych przez mieszkaoców lub władze samorządowe. Jest to również najwyżej oceniany przez nich element tej części kwerendy (3,55/5,00). Dziennikarze przychylnie opisują organizowane przez mieszkaoców różnego rodzaju akcje charytatywne, zbieranie podpisów pod wnioskami czy inne przypadki, gdy mieszkaocy biorą sprawy w swoje ręce. Oto kilka przykładów aktywności mieszkaoców lub lokalnego samorządu: Lokalny Komitet Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wolontariat gimnazjaliści zbierający pieniądze dla dzieci z domu dziecka, powstanie stowarzyszenia przy szkole specjalnej, zbiórki krwi w szkołach, obrona jednostki wojskowej, współpraca nadleśnictwa ze szkołami (program edukacyjny), pomoc choremu na białaczkę Michałowi (organizacja koncertu charytatywnego), klub parkouru (freestylowy bieg po mieście), zebrania amazonek, kampania na rzecz niespożywania alkoholu przez nieletnich, zbiórka zabawek dla dzieci z domu dziecka, wykonawcy rapujący o Bogu, bohaterska praca strażaków. Podsumowując, wizerunek miasta ukazywany przez Gazetę Jarocioską diametralnie różni się od tego, który prezentowany jest przez JaPI. Gazeta wydaje się byd w opozycji do władz miast i nastawiona jest na poszukiwanie sensacji i kontrowersyjnych tematów. Często poruszane są również tematy błahe jak np. krytyka źle zaparkowanego samochodu lub dotyczące wybitej w sklepowej witrynie szyby. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 63

64 Wydaje się, że tygodnik ten posiada nieco inną grupę docelową. Prawdopodobnie, są to głównie osoby starsze, od dawna mieszkające w Jarocinie, dla których tematy takie jak relacja z balu seniora, publikowanie zdjęd nowonarodzonych dzieci czy życzeo urodzinowych są ważne i interesujące. W Gazecie Jarocioskiej brakuje artykułów na temat oferty turystycznej miasta i charakterystycznych dla tego regionu snutków golioskich. Gazeta ta sprawia wrażenie najbardziej opiniotwórczej pośród wszystkich analizowanych w kwerendzie tytułów, szczególnie za sprawą otwierających każde wydanie przemyśleo redaktora naczelnego Piotra Piotrowicza. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 64

65 3. Wnioski z analizy doniesieo publikowanych w zewnętrznych źródłach prasowych Źródła zewnętrzne Zagadnienia ważne dla wizerunku miasta i strategii promocji: Art. pozytywne Art. negatywne Art. neutralne ilośd nat. ilośd nat. ilośd 1. Festiwal w Jarocinie potrzeba, problemy, przyszłośd 29 3,75 3 1, Snutki Golioskie historia, unikalnośd, lokalnośd 3. Jarocin a Euro 2012 możliwości, sensownośd, korzyści Rozwój ośrodka sportowego Jarocin Sport Przekształcanie szkół publicznych niepubliczne 4 3, Urząd Miasta poziom obsługi, gospodarnośd, zaradnośd 27 3, Inwestycje i przedsiębiorstwa zasoby, poziom wykorzystania, możliwości , Turystyka w Jarocinie zasoby, poziom wykorzystania, możliwości 6 9. Przejawy konstruktywnej aktywności społecznej mieszkaoców 20 3, Ilość doniesień istotnych dla wizerunku miasta: 148 OBIEKT 14. TABELA. KWERENDA PRASOWA: ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE. Głos Wielkopolski 59 Gazeta Wyborcza 23 Dziennik 4 Rzeczpospolita 4 Radio Centrum 13 Radio Merkury 1 Serwis Samorządowy PAP SA 6 Gazeta Poznaoska 31 Proart Telewizja Kablowa 7 OBIEKT 15.. TABELA. LISTA ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 65

66 Festiwal w Jarocinie jest najczęściej omawianym w prasie zewnętrznej tematem związanym z miastem. Doniesienia na jego temat dzielą się na informacyjne, z których można się dowiedzied o występujących podczas kolejnych edycji zespołach, szczegółowym programie wydarzeo i cenach biletów, oraz na recenzje. Opinie na temat festiwalu są zazwyczaj bardzo pozytywne. Jedyne negatywne wzmianki dotyczą agresywnych przedstawicieli subkultur, pojawiających się w mieście podczas trwania imprezy. Ze względu na festiwal Jarocin jest opisywany przez wielu dziennikarzy jako miasto muzyki. Wizerunek mieszkaoców rysuje się również pozytywnie. W mediach wydają się byd zadowoleni, wspominając biorącą udział w imprezie młodzież jako bardzo miłą. Podobno z punkowego festiwalu najbardziej cieszą się właściciele lokalnych zakładów fryzjerskich. Tak jak w Jarocioskim Przeglądzie Informacji temat snutków golioskich jest przez dziennikarzy całkowicie pomijany. O Euro 2012 napisano tylko dwa razy. Raz pozytywnie, raz neutralnie, w celu poinformowania o rozpoczynającej się realizacji inwestycji. Ośrodek Jarocin Sport nie okazał się interesującym tematem dla dziennikarzy piszących dla zewnętrznych względem miasta mediów. Raz pojawiła się wzmianka o modernizacji należących do niego obiektów. Przekształcanie publicznych placówek oświatowych w niepubliczne jest poruszane wielokrotnie. Artykuły, w których dokonywano analizy tego zjawiska, zawsze przedstawiały je w pozytywnym świetle, popierając to logicznymi argumentami każdej z zainteresowanych stron nauczycieli, rodziców i urzędników. Praca Urzędu Miasta jest drugim w kolejności najczęściej poruszanym tematem, biorąc pod uwagę istotne z punktu widzenia strategii problemy. Poza kilkoma doniesieniami, dotyczącymi oskarżeo kierowanych pod adresem burmistrza w kontekście spraw finansowych miasta, urząd przedstawiany jest jako dynamiczny i dobrze działający. Wiele artykułów poświęconych jest zdobytym przez Urząd nagrodom, trafnie zaplanowanym inwestycjom oraz spotkaniom włodarzy miasta ze zwykłymi mieszkaocami. Telewizja Kablowa Proart doniosła na początku 2006 o niepokojących statystykach zawartych w raporcie lokalnej policji. M.in. wspomniano o wzroście zanotowanych przestępstw narkotykowych z 6 przypadków w roku 1995 do 113 w roku Dziennikarzy mocno interesują związane z miastem inwestycje. Są one przedstawiane w równym stopniu neutralnie, jak pozytywnie. Dodatkowo pojawia się kilka artykułów krytycznych. Zazwyczaj sprawa dotyczy niedotrzymywanych terminów lub braku wymaganych do budowy zezwoleo. Jarocin ma w mediach zewnętrznych wizerunek mądrze inwestującego, intensywnie rozwijającego się miasta. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 66

67 Temat turystyki jest całkowicie pomijany. Jakiekolwiek wzmianki na temat przybywających do miasta gości dotyczą Festiwalu w Jarocinie, obchodów 750 lecia miasta lub innych, mniejszych wydarzeo kulturalnych. Element ten jest wyraźnie zaniedbany medialnie. Gazety bardzo dużo piszą o inicjatywach podejmowanych przez mieszkaoców lub władze samorządowe. Jest to również najwyżej oceniany element w kwerendzie (3,94/5,00). Oto kilka przykładów pozytywnej aktywności mieszkaoców lub lokalnego samorządu: obrona przeznaczonej do likwidacji jednostki wojskowej w Jarocinie, otwarcie doradzającej przedsiębiorstwom placówki informacyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, odbudowa przez druhów OSP zawalonego Domu Strażaka w Tarcach, stworzenie komiksu Lustro Czasu, opisującego historię Jarocina, zbiórka 1340 litrów krwi na 750 lecie Jarocina, zebranie tysięcy podpisów pod skierowaną do premiera petycją w sprawie budowy drogi ekspresowej S11, organizacja koncertu charytatywnego dla chorego na białaczkę chłopca, z udziałem zespołu Ich Troje, organizacja szkolenia dla bezrobotnych w ratuszu miasta, przeprowadzenie rozgrywek piłki nożnej z udziałem przedstawicieli samorządu, przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych. Wszystkie 9 tytułów w podobny sposób przedstawia istotne z punktu widzenia wizerunku miasta tematy. Doniesienia są częściej neutralne i zdają się byd bardziej obiektywne. W źródłach zewnętrznych brakuje artykułów na temat oferty turystycznej miasta i charakterystycznych dla tego regionu snutków golioskich. Miasto jest utożsamiane przede wszystkim z Festiwalem Jarocioskim. Fakt ten stanowi jedną z głównych różnic wizerunku miasta przedstawianego przez JaPI i Gazetę Jarocioską. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 67

68 4. Podsumowanie kwerendy prasowej Wizerunek miasta Jarocin w artykułach prasy lokalnej oraz ogólnopolskiej rysuje się stosunkowo pozytywnie. Na zewnątrz miasto jest zauważane, a działania jego mieszkaoców i włodarzy oceniane jako pozytywne i ważne w skali kraju. Przykładem mogą byd w tym miejscu przekształcenia w szkołach, działania proinwestycyjne oraz wyróżnienia dla sprawnie działającego urzędu. Oczywiście na zewnątrz główną wizytówką miasta jest festiwal, który prezentuje w mediach wizerunek miasta pełnego muzyki, a mieszkaoców jako otwartych, odważnych i przychylnych pojawiającej się w mieście na czas festiwalu młodzieży. Dodatkowo, mieszkaocy przedstawiani są jako aktywni i zaangażowani społecznie. Media zewnętrzne wyjątkowo mało uwagi poświęcają aspektom turystyki i rekreacji w gminie Jarocin. Mało doniesieo dotyczy również snutków golioskich i innych atrakcji turystycznych regionu. Jarocin nie ma również ugruntowanego wizerunku jako miasto o silnym ośrodku sportowym oraz jako potencjalnej rezydencji piłkarzy podczas Euro Media wewnętrzne zdają się stad do siebie w opozycji, kreując stosunkowo odmienny wizerunek miasta. Jarocioski Przegląd Informacji ( JaPi ), wydawany przez Urząd Miasta Jarocin, zdaje się dostrzegad tylko mocne strony miasta, kreując wizerunek rozwijającej się i przedsiębiorczej gminy, przedstawiając jej mieszkaoców i urzędników w bardzo pozytywnym świetle. Jarocin to przede wszystkim miasto nowoczesnych inwestycji i sprawnego zarządzania, w którym urzędnicy troszczą się o mieszkaoców. Gazeta Jarocioska przedstawia często słabsze strony miasta, mieszkaoców i rządzących. Prezentuje częściej niepowodzenia, problemy i trudności urzędników niż ich sukcesy. Mniej przychylnie pokazuje dokonania burmistrza i podejmowane przez niego decyzje. Obie gazety dośd oględnie kreują wewnętrzny wizerunek gminy jako miejsca dla turystyki i rekreacji. Nie wspominają o snutkach golioskich i innych atrakcjach regionu. Stosunkowo rzadko piszą o ośrodku sportowym, co zmniejsza jego szanse na bycie mocnym atutem miasta. Największym zainteresowaniem cieszą się prowadzone w Jarocinie inwestycje. Tylko w Gazecie Jarocioskiej wspomina się o trudnościach z nimi związanych. Reasumując, Jarocin według prasy lokalnej i ogólnopolskiej, to miasto festiwalu, muzyki, aktywnych ludzi, zaradnych urzędników i przedsiębiorczego burmistrza oraz oryginalnych i nietuzinkowych pomysłów. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 68

69 Rozdział IV. ANALIZA SWOT MOCNE STRONY Położenie komunikacyjne: przecięcie 3 dróg krajowych, ogólnopolski węzeł kolejowy, autostrada A2 oddalona o 30km. Sąsiedztwo rynków zbytu: Poznao i Wrocław, Kalisz i Ostrów Wielkopolski. Znaczące centrum handlowo usługowe dla mieszkaoców okolicznych gmin i powiatów. Gospodarnośd władz miasta: zaangażowanie i medialnośd burmistrzów, pro inwestycyjne nastawienie władz miasta, dotacje na tworzenie miejsc pracy, ulgi dla inwestorów tytuły Przyjazny Urząd, Przejrzysta Gmina, opracowana strategia inwestycyjna, wprowadzone ISO. Dostępnośd terenów inwestycyjnych: grunt na medal w Golinie o pow. 98ha. Dostępnośd infrastruktury komunalnej: oczyszczalnia ścieków, składowisko odpadów. Bliskośd źródeł energii: elektrownia Konin. Dostęp do kadry niższego szczebla. Zaangażowanie społeczne, odwaga i pracowitośd mieszkaoców. Infrastruktura sportowa ośrodka Jarota Sport boiska trawiaste i sztuczne, oświetlone, baseny, sauny, fitness Pięknie odnowiona starówka. Piękny park w centrum miasta i amfiteatr na 4 tys. widzów. Planetarium w Potarzycy, Muzeum Napoleona w Witaszycach. SŁABE STRONY Położenie z dala od dużych miast: niskie zainteresowanie inwestycjami, Słaba komunikacja z dużymi miastami: zły stan dróg dojazdowych, brak obwodnicy, brak bezpośredniego połączenia z lotniskami. Zły stan dróg wewnątrz gminy: problemy komunikacyjne wewnątrz miasta, korki, duża ilośd powierzchni nieutwardzonych. Brak dobrych terenów wewnątrz miasta: miasto rozparcelowane, starówka w rękach prywatnych. Brak konkretnego centrum handlowo usługowego. Bezrobocie na poziomie 11,8%: osoby produkcyjne, długotrwałe bezrobocie, głównie kobiety. Deficyt kadry średniego i wysokiego szczebla. Deficyt specjalistów. Brak miejsc nieformalnego życia społecznego: brak miejsc zagospodarowania czasu wolnego, mała liczba dobrych kawiarni i restauracji, brak pubów i klubów. Uboga oferta kulturalna dla mieszkaoców: brak atrakcji nudne miasto, jedno kino, brak teatrów i klubów muzycznych. Brak prawdziwej oferty turystycznej. niewypromowane produkty turystyczne. Niska dostępnośd małej infrastruktury sportowej: brak wypożyczalni sprzętu sportowego. 4 wojewódzkie szlaki turystyczne i 1 rowerowy. Snutki golioskie unikatowy haft. Festiwal Muzyki Rockowej: wieloletnia historia, wizytówka miasta, społecznośd utożsamia się z nim i jest dumna. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 69

70 SZANSE Rozwijające się miasta Wrocław i Poznao: potencjalne rynki zbytu, ośrodki uniwersyteckie, dostęp do kadr i pracowników. Tradycje przemysłowe: przemysł drzewny, przemysł mechaniczny obrabiarki do drewna. Rozwój infrastruktury drogowej: budowa obwodnicy Jarocina, budowa drogi ekspresowej S11 Śląskie Pomorskie. Wzrost znaczenia komunikacyjnego lokalizacji Jarocina: rosnące znaczenie przewozów kolejowych, planowana budową lotniska Polska potęgą lotnictwa prywatnego. Rozwój infrastruktury turystycznej: zaadaptowanie Zelewu Roszkowskiego. Rozwój infrastruktury sportowej: budowa hali sportowej, budowa Aquaparku, adaptacja wieży ciśnieo na ściankę wspinaczkową. ZAGROŻENIA Koncentracja inwestycji wokół dużych miast: brak zainteresowania terenami inwestycyjnymi. Odkładanie w czasie inwestycji drogowych: dewastacja dróg w gminie, wydłużenie czasu dojazdu do dużych miast. Deficyt wykwalifikowanej kadry: migracja zarobkowa do krajów UE, migracja edukacyjna do dużych miast. Wzrost bezrobocia: wzrost patologii społecznej i frustracji. Nie wybranie Jarocina przez drużyny EURO Zły PR festiwalu. niskie zainteresowanie i frekwencja, rozruby i wybryki. Rozwijające się kluby sportowe: Jarota Klub piłkarski, Sekcja Rowerów Górskich, Klub Judo Ippon. Współpraca z UEFA: ośrodek gotowy na przyjęcie drużyn EURO 2012, umowa o usługach hotelarskich dla UEFA. Utrzymanie kapitału ludzkiego: 2035 roku 56% osób w wieku produkcyjnym. Wzrost liczby studentów dziennych. Spadający poziom bezrobocia: 8,4 % w skali 2 lat (z 20% w 2006 na 11,6% 2008). Współpraca z miastami partnerskimi: 6 miast partnerskich. Rozwijają się Uczelnie Wyższe: Wielkopolska Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna, Zamiejscowy wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecioskiego w Jarocinie, Uniwersytet Trzeciego Wieku. Reaktywacja i repozycjonowanie festiwalu: festiwal muzyczny, wyjątkowe wydarzenia, bezpieczny, rodzinny, wyróżnik spośród innych małych miast, rozpoznawalna marka w Polsce. Osoba Elizabeth Schwarzkopf Snutki golioskie: popularnośd zespołu folklorystycznego, popularnośd wyjątkowego haftu. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 70

71 Częśd III Podstawa marki Jarocin Opracowane przez Eskadra MarketPlace 71

72 Rozdział I. MIASTO JAKO PRODUKT MARKOWY 1. Marketing Marketing to całośd procesu, w ramach którego powstaje dojrzały komunikacyjnie PRODUKT lub USŁUGA. Składa się on z zestawu cech 4P, czyli tzw. marketing mixu: product (produkt), price (cena), place (dystrybucja) oraz promotion (promocja). Jest to proces celowy w sposób kontrolowany ma za zadanie generowad pożądany wizerunek marki oraz jej szeroko pojętą sprzedaż. Reklama, Public Relations, marketing bezpośredni, promocja sprzedaży to narzędzia wchodzące w skład szeroko rozumianej promocji czyli promotion mixu. 2. Promocja Promocja jako cześd marketing mixu wynika najczęściej z poznanych w badaniach potrzeb rynku. Na jej potrzeby wykorzystuje się narzędzia takie, jak: reklama, Public Relations, marketing bezpośredni, promocja sprzedaży. Skuteczna promocja nie może się obyd bez precyzyjnie określonego produktu marki Jarocin, którego odbiorcą jest rynek i konsumenci. 3. Komunikacja marketingowa Komunikacja marketingowa to całokształt działao informujących społeczeostwo o marce. Komunikacja istnieje, jest faktem niezaprzeczalnym. Nie można jej wyłączyd miasto komunikuje się ze światem, chcąc nie chcąc, po prostu istniejąc. Strategia komunikacji marketingowej strategia promocji, to próba opanowania samoistnie toczącego się procesu, w ramach którego, ze strategicznego punktu widzenia, WIZERUNEK MARKI MIEJSKIEJ Jarocin jest czynnikiem decydującym o najważniejszych zmianach, jakie się na jego terenie dzieją. Profesjonalnie kreowany i kontrolowany WIZERUNEK jest pozytywny i stanowi najważniejszy element SUKCESU miasta, zarówno w dziedzinie komunikacji wizerunkowej (ogólna opinia o mieście jednoznacznie pozytywna, inspirująca, zachęcająca, zaraźliwa ), komunikacji wewnętrznej (samoocena mieszkaoców, patriotyzm, zahamowanie emigracji i wzbudzanie imigracji), jak i komunikacji pro sprzedażowej (w turystyce oznaczającej wzrost dochodów z turystyki, dywersyfikację specjalności, zwalczenie zjawiska sezonowości etc., a w marketingu gospodarki i inwestycji dającej wymierne efekty w postaci nowych miejsc pracy, inwestorów, dynamiki przedsiębiorczości na poziomie zarówno małych, jak i średnich i dużych firm, a przede wszystkim podnoszenia jakości biznesu i wzrostu konkurencyjności gospodarczej regionu). Reasumując, komunikacja marketingowa w ujęciu terytorialnym istnieje po to, by zmieniad rzeczywistośd na lepszą, podnosid jakośd życia mieszkaoców i dynamicznie konkurowad z innymi miastami. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 72

73 4. Marka miejska Marka MIEJSKA, by mogła powstad i byd sprawnie zarządzaną wartością, musi byd zbudowana na logicznych podstawach, z wykorzystaniem najważniejszych, klasycznych narzędzi i technik wykorzystywanych w sztuce komunikacji. W niniejszej części dokumentu przedstawione są założenia teoretyczne i podstawy, na których oparta jest całośd dokumentu w sensie merytorycznym i w odniesieniu do nauki o marketingu i komunikacji społecznej. Marka miejska ma długą i bogatą historię. Markę Jarocin stanowi terytorium, na którym spotyka i spotykało się wiele różnych etnicznie, historycznie i komunikacyjnie kultur. Na całościową strukturę marki miejskiej, rozumianej jako produkt na rynku turystycznym i gospodarczym, składają się takie czynniki jak m.in. zarządzanie marką czyli proces stałej kontroli potrzeb odbiorców, reagowanie na nowe zapotrzebowanie i możliwości stojące przed marką, umiejętne wykorzystanie zmiennego potencjału, potencjał i zasoby to czym dysponujemy, czym możemy pozyskad zainteresowanie oraz to, co umiejętnie rozwinięte i doinwestowane będzie współgrad z obranym kierunkiem strategii. Aby marka mogła byd silna, pozytywna, skuteczna musi powstad na solidnych i prostych fundamentach. Takim fundamentem jest profesjonalna analiza SWOT i wyciągnięte z niej wnioski. Na podstawie poprawnych wyników takiej analizy, bilansującej mocne i słabe strony miasta, szanse i zagrożenia dla marki w kontekście jej rozwoju powstaje strategia komunikacji marketingowej, na którą składa się przede wszystkim pozycjonowanie i określenie korzyści oraz argumentów komunikacyjnych (racjonalnych i emocjonalnych). Następnie tworzona jest strategia kreatywna wraz z jej nadrzędnym pojęciem tzw. Big Idea, które jest kwintesencją każdej koncepcji kreatywnej. Markowe miasto to takie, które bez kłopotu poradzi sobie nie tylko z przyciąganiem turystów i inwestorów, ale również ze złożonymi procesami społecznymi takimi, jak bezrobocie, edukacja, bezpieczeostwo, kultura i czas wolny, emigracja zarobkowa i związana ze stylem życia. Markowe miasto ma jako cel świetną infrastrukturę, atrakcyjną ofertę w każdej dziedzinie życia (krok 1., zawarty w strategii rozwoju) i WIZERUNEK oraz siłę komunikacyjną, powodującą, że o tej jakości i atrakcyjności wiedzą wszyscy ludzie, do których taki komunikat dotrzed powinien (krok 2., zawarty w niniejszym opracowaniu). Bez skutecznego wykonania obu tych kroków marka miejska nie powstanie i będzie funkcjonowad w warunkach permanentnego kryzysu, pozostając bezimiennym, anonimowym, nieciekawym miejscem na mapie świata, miejscem, z którego warto uciec, a którego nie warto odkryd. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 73

74 5. Charakter marki (ang. brand character) Charakter czyli osobowośd marki określa atmosferę komunikacyjną, pożądane skojarzenia, po prostu charakter marki. Często wykorzystywaną metodą jest personifikacja marki jakim człowiekiem byłaby nasza marka, obleczona w ciało i obdarzona świadomością?. Marka może byd ciepła lub chłodna, zdystansowana lub bezpośrednia, wesoła lub poważna. Jej cechy powinny byd wyraziste, skomponowane w harmonijną całośd, atrakcyjne dla wybranych grup docelowych i łatwe do POKAZANIA. W takim ujęciu marka Jarocin nie jest pojedynczą osobą. Jest raczej grupą ludzi. Rodziną / grupą znajomych. Zbiorem różnych charakterów, indywidualności, niekiedy nawet ekscentryków, którzy jednak wzajemnie się uzupełniają i wspólnie tworzą atrakcyjną całośd. Opis charakteru marki powinien byd zilustrowany metaforami (słowa, obrazy), ułatwiającymi zrozumienie intencji autora. 6. Reguła AIDA Nazwa pochodzi od angielskich słów Attention/Interest/Desire/Action. W wolnym przekładzie można tę regułę nazwad (za dr Tadeuszem Krzyżewskim) UZDA, czyli Uwaga/Zainteresowanie/Decyzja/Akcja. Każdy komunikat promocyjny MUSI spełniad warunki zawarte w tej regule. Określa ona kolejne zadania skutecznego komunikatu: Attention/uwaga. Reklama (komunikat) PO PIERWSZE musi zwrócid na siebie uwagę potencjalnego odbiorcy. Komunikat MUSI wyróżniad się spośród innych, konkurencyjnych reklam (tzw. szum komunikacyjny). Opracowując plakat sprawdzamy czy będzie rzeczywiście rzucał się w oczy na ulicy. Projektując reklamę prasową, analizujemy czy Czytelnik przerzucający szybko kartki zwróci na nią uwagę. Interest/zainteresowanie. Reklama została dostrzeżona (np. dzięki wykorzystaniu wielkiej plamy intensywnego koloru). Teraz czas wzbudzid zainteresowanie Odbiorcy tak, by nie minął komunikatu nie zapoznawszy się z jego treścią. Zainteresowanie wzbudzimy żartem, dziwnym zdjęciem lub zaskakującym sloganem. Na tym etapie reklama powinna stawiad tezę emocjonalną ( obejrzyj mnie, przeczytaj dokładnie, bo to, co mam do powiedzenia, na pewno jest ciekawe ). Komunikat zachowuje się jak zalotnik. Desire/potrzeba posiadania/decyzja. Trzeci krok. Zainteresowany Odbiorca czyta właściwą informację i otrzymuje tzw. POWÓD DLACZEGO (ang. reason why?). Jest to logiczne jądro informacji konkretna atrakcja, unikatowa zaleta dopasowana do potrzeb Odbiorcy, faktyczna oferta, jaką składa Sprzedający Kupującemu. Na przykład w marketingu turystycznym muzyczne miasto, otwarte na oryginalnośd. Na tym etapie komunikat ma obudzid potrzebę posiadania, czasami wręcz pożądanie, prowadząc prosto do celu podjęcia oczekiwanej decyzji ( przyjadę, zainwestuję, zwiedzę ). Opracowane przez Eskadra MarketPlace 74

75 Action/akcja. W języku branży reklamowej etap ten nazywa się często wezwaniem do działania (ang. call to action). Potrzebę posiadania należy w tym czwartym kroku reguły AIDA zamienid na konkretne działanie zakup produktu, wykonanie telefonu, kliknięcie myszą w link, urwanie kuponu, zjechanie z drogi, w najgorszym przypadku podjęcie wewnętrznej decyzji tak, chcę tam pojechad, kupid, zrobid. Reguła AIDA w mniejszym stopniu odnosi się do komunikatów i reklam wizerunkowych. Ich zadaniem jest wywołanie ogólnego wrażenia, chod czasem mogą również namawiad do działania ( zmieo opinię, przyjedź, zobacz, pokochaj, zacznij szanowad, przyjedź, przeprowadź się ). Reguła AIDA wprost odnosi się do pojedynczego komunikatu, reklamy, ale logika w niej zawarta rządzi całym procesem komunikacji i podejmowania decyzji. Analizując strategię komunikacji marketingowej i projekty całościowe kampanii, należy byd świadomym zadao, jakie stawiamy przed konkretnymi elementami i etapami działao marketingowych. Każdy komunikat musi mied jakiś cel, by go osiągnąd musi spełnid wymogi reguły AIDA. Podobnie będzie z całą strategią promocji: ma ona zmienid wizerunek na pożądany, wzmocnid go, rozpowszechnid i powiązad z pożądanymi decyzjami turystów i mieszkaoców. Przyjmuje się, że uzupełnieniem tej zasady jest Q (quality) czyli Jakośd. W obecnych czasach wysokiej konkurencyjności i mobilności, klient oczekuje jakości po zakupionym produkcie lub podjętej decyzji. Tylko w ten sposób można zapewnid powtarzalnośd raz podjętej decyzji oraz budowad zaufanie i przywiązanie do marki, co w marketingu regionalnym jest nadzwyczaj ważne. 7. Zasada PARETO Określa ekonomiczne zjawisko, które występuje w większości sytuacji marketingowych. Zwykle w procesie marketingowym można znaleźd grupę odbiorców (użytkowników) marki, których definiuje się jako Ambasadorów Marki (osoby aktywnie wspierające lubianą przez siebie markę, promujące bezinteresownie jej pozytywny wizerunek i zalety). Osoby takie często są tożsame z grupą najbardziej lojalnych i aktywnych użytkowników marki (produktu/usługi) ang. heavy users. Np. w turystyce takim użytkownikiem jest stały gośd, regularnie i przez lata powracający do ulubionego miasta, hotelu czy restauracji. W marketingu komercyjnym zasada PARETO stwierdza, że około 80% obrotów hipotetycznej marki generuje tylko 20% jej Klientów. Są to właśnie ci, opisani wyżej Konsumenci, członkowie Grupy PARETO. Dobra marka musi wiedzied, kim są ci ludzie. Najlepiej jest, jeśli najlepsi użytkownicy są dobrze zdefiniowani, ujęci w bazie teleadresowej. Opisana, jednorodna Grupa Odbiorców tego rodzaju umożliwia przygotowanie specjalistycznych działao marketingowych, takich jak Klub Lojalnościowy. Pozwala również na profilowanie komunikatów, dopasowanie reklam i profitów do konkretnych potrzeb konkretnych ludzi, planowanie mediów (kanałów dotarcia) w najtaoszy i najskuteczniejszy możliwy sposób. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 75

76 8. Zasada wyróżnij się albo zgio Właściwie nie jest to reguła rodem z podręczników, tylko raczej sławna refleksja wielkiego autorytetu w dziedzinie komunikacji marketingowej, jakim jest Jack Trout. Oznacza dokładnie to, co mówi wprost. Komunikaty (i marki), które nie potrafią wyróżnid się z tłumu konkurentów po prostu w tym tłumie GINĄ. Zatem każda marka (miejska również), która nie potrafi byd charakterystyczna, wybitna, zdecydowana skazuje się na smutny los miasta niemarkowego, o którym niewiele się wie, niewiele mówi, a w efekcie miejsce takie niewiele ma szans i możliwości rozwoju. Z tego punktu widzenia Jarocin jest w nienajgorszej sytuacji wyjściowej jest miastem charakterystycznym, budzi pewne skojarzenia. Musi jednak stale pracowad nad wykreowaniem zdecydowanie pozytywniejszego wizerunku i częściej zwracad na siebie uwagę Polaków. Za granicą im dalej, tym mniej jest Jarocin rozpoznawalny i interesujący dla Odbiorców. Tu czeka nas długotrwały proces budowania marki międzynarodowej, zintegrowanej z marką narodową i makroregionem. 9. Marka miejska jako marka instytucji zainteresowania publicznego Należy pamiętad o tym, że w odróżnieniu od marki komercyjnej, marka miejska nie musi zabiegad o zainteresowanie społeczności lokalnej, mass mediów, opinii publicznej. Miasto dostaje to niejako w prezencie, co umiejętnie wykorzystane właśnie tym może byd bezkosztową wartością. Skuteczne działania PR, stały, systematyczny, otwarty dialog miasta z opinią publiczną może zdziaład więcej, niż kosztowne kampanie. By komunikowad się skutecznie, podtrzymywad zainteresowanie, osiągad zamierzone cele komunikacji, PR miejski musi byd profesjonalny czyli prowadzony we współpracy ze specjalistami, zgodny z polityką promocyjną miasta, wykorzystujący nietypowe, efektywne narzędzia (np. kotwice medialne, czyli coś, co przyciąga uwagę mediów, wyróżnia komunikat na tle innych i pozwala na uzyskanie relacji medialnych o wartości liczonej w setkach tysięcy złotych, prawie za darmo). Opracowane przez Eskadra MarketPlace 76

77 10. B2B i B2C Dwa skróty oznaczające dwa rodzaje marketingu. B2B to marketing skierowany do biznesu, zwykle szeroko wykorzystujący narzędzia marketingu bezpośredniego i kampanie w mediach specjalistycznych (pochodzi od ang. business to business). Zawiera zazwyczaj rozbudowany komunikat sformułowany w języku specjalistów. B2C to marketing skierowany do konsumenta masowego, tzw. użytkownika koocowego (ang. business to consumer). Ta forma komunikacji zwykle szerzej wykorzystuje media masowego zasięgu i posługuje się bardziej uniwersalnym komunikatem, zrozumiałym dla każdego. Na przykładzie branży turystycznej łatwo to zilustrowad: B2C to reklama skierowana do milionów turystów zwiedzając Wielkopolskę koniecznie przyjedź do Jarocina, umieszczona na billboardach i stacjach telewizyjnych w rodzaju TVP czy Polsatu. B2B to reklama skierowana do tzw. tour operatorów, docierająca do nich poprzez targi, przesyłki reklamowe, czasopisma fachowe etc. 11. Informacje kluczowe, czyli Key Messages W każdym komunikacie powinny się znaleźd, świadomie w nim umieszczone, przesłania kluczowe. Nie powinno ich byd więcej niż trzy. Często im mniej, tym lepiej. Oczywiście przesłania kluczowe nie powinny zawierad się tylko w słowach, ale również obrazach, scenach itp. Skuteczna komunikacja polega na tym, że Nadawca definiuje swoje przesłania kluczowe przed nadaniem komunikatu, Sędzia (np. instytut badawczy) te tezy otrzymuje w zamkniętej kopercie, następnie odbywa się kampania reklamowa i swoje przesłania kluczowe nadawca przekazuje Odbiorcy w formie np. reklam prasowych, telewizyjnych, ulotek, etc. Następnie Odbiorca wymienia zrozumiane przez siebie przesłania kluczowe (np. uczestnicząc w badaniu opinii publicznej). Jeśli założone przesłania kluczowe nadawcy pokrywają się z zauważonymi i zrozumianymi właściwie przesłaniami kluczowymi odbiorcy to znaczy, że kampania była skuteczna. 12. Zasada otwartości i permanentnej konsultacji społecznej Marketing miejski może byd skuteczny tylko wtedy, gdy jest zrozumiały i akceptowalny przez Mieszkaoców miasta. Najlepszą metodą na osiąganie takiego efektu koocowego jest dopuszczenie mieszkaoców do procesu tworzenia strategii komunikacji marketingowej poprzez uczestnictwo w procesie nie tylko stworzą oni własny, poważny wkład merytoryczny, ale również zaangażują się emocjonalnie, poczują się współtwórcami (nic o nas bez nas). Dobrze prowadzony proces konsultacji prowadzi do satysfakcji i chęci identyfikacji z komunikacją marki jej Użytkowników/Klientów/Mieszkaoców, jednocześnie skutecznie zamykając usta potencjalnym negatorom lub krytykom. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 77

78 13. Komunikacja wewnętrzna Skierowana jest do wnętrza miasta, do jego mieszkaoców. Zwykle jest pierwsza i często najważniejsza nie istnieją dobre marki miejskie o świetnym wizerunku zewnętrznym, zamieszkane przez sfrustrowanych, pesymistycznych ludzi. Komunikacja wewnętrzna w dużym stopniu może opierad się na działaniach PR. 14. Marketing wizerunkowy, gospodarczy, inwestycyjny, turystyczny relacje między nimi, punkty styczne a różnice Różnią się celami, grupami odbiorców, charakterem sfer racjonalnej i emocjonalnej. Łączy je pozycjonowanie marki, powiązania praktyczne pracuję, mieszkam, bawię się, uczę, rozwijam wciąż na terenie tej samej marki miejskiej. 15. Strategia rozwoju a strategia komunikacji marketingowej Obie strategie łączy wszystko, co się w nich znajduje. Żeby mógł istnied komunikat, musi istnied temat. Kampania reklamowa musi mied co reklamowad, a wizerunku nie może mied próżnia. Z punktu widzenia komunikacji, kluczowe punkty styczne obu strategii to budowanie wizerunku marki na bazie istniejących atrakcji, zalet i cech miasta, opisanych w strategii rozwoju i określonych w niej jako priorytety. Wielkie znaczenie dla wizerunku marki Jarocin mają więc inwestycje drogowe, lotnisko, poddawane renowacji zabytki, rozbudowywana infrastruktura kulturalno rozrywkowa, turystyczna, baza hotelowa etc., oraz panujące w mieście Genius Loci i zbiorowy charakter i osobowośd mieszkaoców. W drugą stronę tezy zawarte w strategii promocji powinny wpływad na większe tempo i skalę inwestycji w te elementy materii miasta, które mają największe znaczenie dla jego wizerunku takie jak centrum życia kulturalnego, infrastruktura sportowa, centrum biznesowo hotelowe, jak najszybszy rozwój wyższych uczelni i szeroko rozumiane zaplecze podnoszące jakośd stylu życia mieszkaoców. 16. Marka miejska a jej percepcja Postrzeganie marki Jarocin w zależności od odległości Odbiorcy (punkty widzenia: mieszkaniec miasta, mieszkaniec województwa, mieszkaocy województw ościennych, mieszkaniec Polski, mieszkaocy krajów ościennych, dalszych krajów, wreszcie innych kontynentów). Zasadniczo im dalej, tym mniej o marce miejskiej ludzie wiedzą. Wraz ze zbliżaniem się miejsca zamieszkania na mapie do granic miasta, rośnie znajomośd marki i związane z nią, negatywne i pozytywne, emocje. Dlatego im dalej, tym prostszych komunikatów można używad, nie zwracając uwagi na ciążące na marce lokalnie stereotypy. Z kolei na miejscu komunikację zaczyna się właśnie od zmierzenia się z tymi stereotypami. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 78

79 Rozdział II. ATRYBUTY MARKI JAROCIN Ocena na podstawie analizy SWOT, przeprowadzonej w oparciu o dostępne materiały, kwerendę prasową, wyniki badao i wnioski z konsultacji społecznych. Festiwal Oryginalnośd, autentycznośd, alternatywnośd. OBIEKT 16. RYSUNEK. ATRYBUTY JAROCINA. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 79

80 ATRYBUT UZASADNIENIE Komunikacja Miasto zlokalizowane jest na przecięciu krajowych drogowych i kolejowych szlaków komunikacyjnych. Przez miasto biegnie droga krajowa nr 11 ze Śląska na Pomorze, 12 z Łęknicy do Dorohuska oraz 15 z Wrocławia do Ostrudy. Miasto jest dogodnie skomunikowane z Poznaniem i Wrocławiem. Planowana jest budowa obwodnicy Jarocina na odcinku drogi nr 11 oraz lotniska sportowego. Gospodarka, handel i usługi Edukacja W Jarocinie działają przedstawicielstwa większości działających w Polsce banków i towarzystw ubezpieczeniowych. Działa również Cech Rzemiosł Różnych, Jarocioska Izba Przemysłowo Handlowa oraz Jarocioskie Forum Gospodarcze. W 2004r. uruchomiono Jarocioski Fundusz Poręczeo Kredytowych. Przy Starostwie Powiatowym w Jarocinie funkcjonuje natomiast Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Jarocin współpracuje z PAIZem. Dysponuje również centrum obsługi inwestora. Grunt o powierzchni 98ha został utytułowany Gruntem na Medal. Powstają kolejne centra handlowe i hipermarkety, które stanowią zaplecze handlowe dla mieszkaoców Jarocina i okolicznych gmin. Jarocin stanowi silny ośrodek edukacyjny. Na terenie miasta i gminy zlokalizowanych jest 15 przedszkoli, 15 szkół podstawowych, 11 gimnazjów, Szkoła Muzyczna I stopnia, 2 licea ogólnokształcące, 3 zespoły szkół ponadgimnazjalnych oraz zespół szkół specjalnych. Działają również w samym mieście Wielkopolska Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna w Jarocinie, Zamiejscowy Wydział Administracji Uniwersytetu Szczecioskiego w Jarocinie oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jarocin jest jedną z nielicznych gmin w Polsce, w której tak licznie powstają niepubliczne placówki oświatowe. Sport i rekreacja W Jarocinie działa 8 klubów sportowych w tym drugoligowy klub piłkarski, sekcja rowerów górskich i sekcja judo. Na terenie gminy znajduje się nowoczesny ośrodek sportowy należący do spółki Jarocin Sport. Ośrodek dysponuje 3 boiskami piłkarskimi, w tym dwoma oświetlonymi i dwoma ze sztuczną nawierzchnią, basenami krytymi i otwartymi i kortami. Na terenie znajduje się również trzygwiazdkowy hotel Jarota. Rozpoczęto budowę hali sportowej. Ośrodek stara się o goszczenie drużyny piłkarskiej podczas Euro Usytuowanie miasta i gminy Jarocin na obrzeżach parku krajobrazowego oraz nasycenie okolicznych terenów w zabytki architektury, walory przyrodnicze i miejsca związane z działalnością wybitnych Polaków predysponuje obszar do rozwijania działalności turystycznej. Planowane są inwestycje rekreacyjne przy zalewie Roszkowskim. OBIEKT 17. TABELA. ATRYBUTY JAROCINA. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 80

81 W Jarocinie za efektywne propagowanie kultury odpowiadają Jarocioski Ośrodek Kultury, Muzeum Regionalne, Paostwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy pełniąca funkcję Biblioteki Powiatowej. Kultura Działają również Jarocioskie Towarzystwo Muzyczne, Stowarzyszenie Jarocin XXI, dbające o propagowanie samorządności lokalnej. Istotnym dla wizerunku miasta w Polsce i zagranicą oraz animatorem kultury jest istniejący od ponad 100 lat chór im. K. T. Barwickiego. Tradycje śpiewacze podtrzymują także chóry: Resonantes i Cantum Concinum. W Jarocinie odbywa się wiele wydarzeo o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim a nawet międzynarodowym. Wydarzenia odbywają się na deskach JOK u i Jarocioskiego Amfiteatru w Parku Miejskim, mogącym pomieścid ok. 4 tysiące gości. W gminie Jarocin jest rozpowszechniony biały haft nasnuwany na płótno najefektowniejszy haft ludowy województwa wielkopolskiego. Rozwinął się i przetrwał we wsi Golina koło Jarocina. Stąd też nazwa: Snutki golioskie. Festiwal Oryginalnośd, autentycznośd, alternatywnośd Jarocioski Festiwal Muzyki Rockowej stanowi bez wątpienia najbardziej rozpoznawalną ikonę miasta, odbywa się od 1980 roku do dziś z dziesięcioletnią przerwą od 1994 roku. W roku 1991 na festiwalu pojawiło się około 20 tysięcy osób. W Jarocinie debiutowały ważniejsze polskie zespoły rockowe jak Dżem, TSA, Armia, Hey i inne. Reaktywowany w 2005 roku. W 2007 festiwal zajął ósme miejsce w rankingu "Teraz najlepsi 2007" w kategorii "Wydarzenie" wśród koncertów Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, The Rolling Stones i legendarnego Genesis. Po wielu latach mieszkaocy przyzwyczaili się do festiwalowych dni i pozytywnie wypowiadają się o uczestnikach, którym przez wszystkie lata dawali nocleg i wyżywienie. Dziś znów mieszkaocy korzystają z festiwalu i stopniowo odradza się ich duma. Festiwal Muzyki Rockowej utożsamiany jest z Jarocinem, dzięki któremu ma swój klimat i niepowtarzalną atmosferę. Miasto w odczuciach mieszkaoców i Polaków do dziś może byd utożsamiane z oazą wolności dla słowa, odwagą i kontestacją, z miastem przyjaznym i pozytywnie nastawionym do tego, co nowe i nieznane. Festiwal i młodzi ludzie, którzy przyjeżdżali do Jarocina w okresie poprzednio panującego ustroju i najważniejszych przemian w Polsce wywarli istotny wpływ na tożsamośd miasta i jego mieszkaoców. Festiwal kształtował postawy, uczył wolności, często też sprowadzał na drogę otwartego buntu. Dawał możliwośd otwartej wypowiedzi i wyrażania siebie. Dla jarocioskiej społeczności, miasto na kilka dni stawało się kolorowe, głośne, tętniło życiem w odróżnieniu od codzienności. Urząd Miejski jest wyjątkowo aktywny, wiedzie prym w aktywowaniu społeczności, działaniach konsultacyjno promocyjnych i przejrzystości swoich działao. OBIEKT 18. TABELA. ATRYBUTY JAROCINA. C.D. Jarocin jest w czołówce gmin o największej ilości niepublicznych placówek oświatowych. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 81

82 Rozdział III. GRUPY DOCELOWE KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ Adresaci przekazów promocyjnych zostali podzieleni na cztery grupy, a w skład każdej z nich wchodzą jeszcze podgrupy. Atrakcyjnośd Jarocina inaczej będzie komunikowana mieszkaocom miasta, inaczej reszcie Polski. Czym innym będą zainteresowani przedsiębiorcy, a czym innym turyści lub ludzie kultury. Różnice będą dotyczyły przede wszystkim zasięgu, zawartości komunikatu oraz sposobu dotarcia. Wyróżniono następujące grupy docelowe komunikacji i promocji Jarocina: PROBLEM Jarocin jako miasto nie jest wyrazistą marką o pozytywnym wizerunku. CEL Stworzenie silnej, identyfikowalnej marki miejskiej. GRUPA DOCELOWA nr 1 GRUPA DOCELOWA nr 2 GRUPA DOCELOWA nr 3 GRUPA DOCELOWA nr 4 Mieszkaocy Jarocina i okolic Przedsiębiorcy i inwestorzy. Goście i turyści. Środowiska opiniotwórcze. OBIEKT 19. TABELA. STRUKTURA GRUP DOCELOWYCH. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 82

83 Grupa Docelowa nr 1 Mieszkaocy Jarocina i okolic Osoby decydujące o sytuacji politycznej, ekonomicznej, społecznej oraz kulturowej gminy: pracownicy lokalnych instytucji samorządowych, środowiska wpływowe i opiniotwórcze dziennikarze, duchowni, politycy, artyści, sportowcy, środowiska artystyczne: kultura i sztuka, muzyka, zespoły folklorystyczne, muzea, instytucje społeczne, w tym służba zdrowia, lekarze, organizacje pozarządowe, kadra menadżerska wyższego i średniego szczebla, przedsiębiorcy, rzemieślnicy, drobni kupcy, właściciele agroturystyki, rolnicy i właściciele gospodarstw rolnych. Przedstawiciele dużych grup społecznych: pracownicy wyższych uczelni, nauczyciele, studenci i absolwenci jarocioskich uczelni, dzieci i młodzież szkolna, pracodawcy, pracobiorcy, osoby bezrobotne, mieszkaocy spoza miejskiej części gminy Jarocin i sąsiednich gmin. Potrzeby (motywatory) mieszkaoców gminy Jarocin i okolic: duma ze swojego miasta, identyfikacja z nim, poczucie bezpieczeostwa fizycznego (bezpieczne ulice i drogi) i psychicznego (dostatek materialny), przeświadczenie, że Jarocin to atrakcyjne i komfortowe miejsce do życia oraz do pracy, ciekawe propozycje na spędzenie wolnego czasu, możliwośd uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych organizowanych w mieście i jego okolicach, dostęp do ważnych informacji dotyczących miasta i gminy, dostępna komunikacja miejska, możliwośd swobodnego podróżowania po gminie. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 83

84 Grupa docelowa nr 2 Przedsiębiorcy i inwestorzy Przedsiębiorcy lokalni, krajowi i zagraniczni: małe i średnie przedsiębiorstwa, kupcy, rzemieślnicy, duże firmy krajowe i zagraniczne działające w Jarocinie, instytucje samorządu gospodarczego, cechy, izby i stowarzyszenia przemysłowo handlowe wspierające przedsiębiorczośd, firmy inwestujące w infrastrukturę miejską sieci handlowe, kina, obiekty sportowe, ośrodki rekreacyjne, agencje pośrednictwa na rynku nieruchomości komercyjnych, podmioty otoczenia biznesu i inwestycji firmy doradcze, project management, środowiska opiniotwórcze w dziedzinie biznesu media, instytucje badawcze i naukowe, instytucje ratingowe, eksperci i doradcy, przedsiębiorcy zagraniczni osoby pochodzenia polskiego, w jakiś sposób związane z regionem (np. potomkowie byłych jarocinian) mieszkaocy Jarocina, którzy wyjechali w celach zarobkowych do innych miast polskich bądź zagranicę, a teraz mogą wrócid i zainwestowad w swoim rodzinnym mieście. Inwestorzy krajowi i zagraniczni (obecni i potencjalni): branża związana z drewnem lub branża dająca pracę kobietom, inwestorzy kapitałowi, fundusze inwestycyjne, firmy sektora usług okołobiznesowych, banki, firmy ubezpieczeniowe, doradcze, agencje reklamowe i badawcze, usługi informacyjne, IT, firmy sektora mediów, edukacji, kultury, nauki i rozrywki, branża hotelowa, turystyczna i gastronomiczna, usługi medyczne, potencjalni inwestorzy w systemie PPP. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 84

85 Potrzeby (motywatory) przedsiębiorców i inwestorów: zakładanie własnych firm i aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości, ulgi podatkowe, możliwośd zyskownych inwestycji w każdym sektorze gospodarki, dostępnośd informacji na temat warunków inwestycji, warunków życia (infrastruktura, kapitał ludzki), wysokiej jakości obsługa inwestora, bogate otoczenie biznesu i rynek zbytu, mieszkaocy o wysokich kwalifikacjach zawodowych, profil kształcenia na wyższych uczelniach i w szkołach średnich dostosowany do wymagao lokalnego rynku pracy, dogodna lokalizacja i połączenia komunikacyjne z dużymi miastami, odpowiedni standard życia społecznego życie nocne, komfort, bezpieczeostwo. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 85

86 Grupa docelowa nr 3 Goście i Turyści Goście i turyści krajowi indywidualni: osoby spędzające urlop w agroturystyce w południowej Wielkopolsce, turyści tranzytowi, turyści event owi, uczestnicy wydarzeo kulturalnych i sportowych, Polacy mieszkający na stałe zagranicą, turyści sentymentalni osoby mieszkające kiedyś w Jarocinie, goście Festiwalu Muzyki Rockowej, rodziny i przyjaciele odwiedzający mieszkaoców Jarocina. Goście i turyści krajowi grupowi: turystyka kongresowa (konferencje, seminaria, spotkania firmowe, kongresy), turystyka event owa (zespoły sportowe i muzyczne oraz ich otoczenie, widzowie), turyści sentymentalni osoby mieszkające kiedyś w Jarocinie, goście Festiwalu Muzyki Rockowej, dzieci i młodzież szkolna. Goście i turyści zagraniczni indywidualni: turyści z krajów europejskich, szczególnie z krajów charakteryzujących się dużymi wydatkami na turystykę zagraniczną, turyści sentymentalni byli mieszkaocy, rodziny osób niegdyś mieszkających w Jarocinie, uczestnicy wydarzeo naukowych i kulturalnych. Goście i turyści zagraniczni grupowi: rodziny z paostw europejskich, uczestnicy konferencji, kongresów, seminariów i szkoleo, wydarzeo kulturalnych i sportowych. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 86

87 Potrzeby (motywatory) gości i turystów: zwiedzanie, wypoczynek aktywny i bierny, kontakt z naturą (agroturystyka), poznawanie nowych kultur, uczestnictwo w atrakcyjnych wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, ciekawa i bogata oferta gastronomiczna, nowoczesna infrastruktura hotelowo kongresowa, informacja o wydarzeniach, atrakcjach, bazie noclegowej i gastronomicznej miasta, jak i całej gminy, dostępnośd komunikacyjna, wizyta u rodziny, turystyka sentymentalna, turystyka tranzytowa, względy administracyjno ekonomiczne (zakupy, praca, formalności), usługi medyczne. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 87

88 Grupa docelowa nr 4 Środowiska opiniotwórcze Przedstawiciele mediów: dziennikarze lokalni, dziennikarze krajowi, dziennikarze zagraniczni, dziennikarze branżowi muzyka, tradycja i folklor, inwestycje i gospodarka, Autorytety: autorytety lokalne (naukowcy, politycy, artyści, duchowni, dyrektorzy placówek kulturalnych, sportowcy, itp.), autorytety krajowe i autorytety międzynarodowe. Potrzeby (motywatory) środowiska opiniotwórczego: ciekawe, intrygujące tematy dotyczące działao, decyzji i wydarzeo, bogaty kalendarz imprez kulturalnych, sprawny dział prasowy instytucji samorządowych i instytucji kulturalnych, szybki, efektowny i atrakcyjny dostęp do informacji na temat miasta. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 88

89 Rozdział IV. ADEKWATNOŚD ATRYBUTÓW ATRYBUTY o znaczeniu strategicznym Wiarygodnośd w oczach odbiorcy KRYTERIA Dopasowanie i istotnośd dla grupy docelowej Unikatowośd Komunikacja RACZEJ TAK TAK NIE Wiele miast Wielkopolski leży na przecięciu szlaków komunikacyjnych, bliżej dużych miast, autostrad i lotnisk (Września, Leszno) RACZEJ TAK Gospodarnośd handel i usługi RACZEJ TAK TAK Dobra atmosfera inwestycyjna, tytuły Gminy Fair Play, Gminy Przyjaznej Inwestorom, Przejrzysta Gmina, Grunt na medal. Wprowadzone ISO. Centrum zakupowe dla sąsiednich gmin. NIE NIE Edukacja Należy najpierw wzmocnid ofertę i poziom życia społecznego. TAK Wiele miast w samym województwie wielkopolskim dysponuje kilkoma uczelniami wyższymi (Leszno, Września). Sport i rekreacja TAK TAK Kultura RACZEJ TAK RACZEJ TAK RACZEJ TAK Ośrodek Jarocin Sport, umowa z UEFA i nowoczesne zaplecze dla drużyn na EURO 2012, budowana hala. Zawody judo. Obecnośd lasów nie stanowi jednak o wyjątkowości. NIE Wiele miast Wielkopolski organizuje folklorystyczne oraz inne mniejsze i większe wydarzenia kulturalne (Krotoszyn, Ostrów Wielkopolski) OBIEKT 20. TABELA. ADEKWATNOŚD ATRYBUTÓW STRATEGICZNYCH. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 89

90 Festiwal TAK TAK RACZEJ TAK Co raz więcej miast zaczyna promowad swoje festiwale, ale tylko Jarocioski ma tak długą i bogatą historię oraz kojarzy się z konkretnym miastem. Obecna jest dwuznacznośd wspomnieo dla jednych festiwal to ferment i zniszczenie, a dla drugich kolorowa i ważna historia miasta. TAK Oryginalnośd, autentycznośd, alternatywnośd TAK TAK Historia festiwalu zostawiła swój ślad na duchu i tożsamości miasta. Pionier w przekształceniu szkół na niepubliczne. Dynamiczne władze samorządowe. Rozmach i kreatywnośd działao promocyjnych Lustro Czasu, konferencja na rowerach, obecnośd na festiwalu promocji miast i regionów. OBIEKT 21. TABELA. ADEKWATNOŚD ATRYBUTÓW STRATEGICZNYCH. C.D. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 90

91 ATRYBUTY KRYTERIA o znaczeniu promocyjnym Wiarygodnośd w oczach odbiorcy Dopasowanie i istotnośd dla grupy docelowej Unikatowośd Zabytki NIE TAK Wieża Ciśnieo TAK TAK NIE Zabytki Jarocina, mimo swojej historii, nie stanowią unikatowej wartości dla turystów. RACZEJ TAK Miejsce stwarza szanse na unikatową konstrukcję sportową. Wspinaczka, sporty ekstremalne. NIE Zadbane miasto Pięknie odnowiona jest tylko starówka i uliczki odchodzące od Rynku. Wiele ulic jest zniszczonych i nie widad zaplanowanej estetyki w przestrzeni miejskiej. TAK NIE W samej Wielkopolsce istnieje bardzo dużo małych i zadbanych miast z odnowioną starówką. (Krotoszyn, Leszno, Września) RACZEJ NIE Esencja Wielkopolski Jarocin należał do województwa kaliskiego. Nie utrzymały się w nim silne tradycje związane z Wielkopolską jak gwara lub kuchnia. TAK NIE Muzeum Napoleona RACZEJ TAK TAK RACZEJ TAK Muzeum w Witaszycach jest jedynym w Polsce muzeum okresu napoleooskiego. OBIEKT 22. TABELA. ADEKWATNOŚD ATRYBUTÓW PROMOCYJNYCH. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 91

92 TAK Obserwatorium astronomiczne w Potarzycy RACZEJ TAK TAK Jest to jedyne w Polsce obserwatorium zlokalizowane na terenach wiejskich, stanowiąc bardzo ciekawe urozmaicenie atrakcji turystycznych. Snutki golioskie TAK TAK Potrawy i kuchnia RACZEJ TAK TAK RACZEJ TAK Wprawdzie Koniaków wiedzie już prym w świadomości odbiorców, ale wartośd Snutków golioskich może zaistnied w tej przestrzeni. NIE Kuchnia w Jarocinie to typowa wielkopolska kuchnia z dodatkami kuchni ogólnopolskiej. OBIEKT 23. TABELA. ADEKWATNOŚD ATRYBUTÓW PROMOCYJNYCH. C.D. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 92

93 Rozdział V. OTOCZENIE MARKETINGOWE MARKI JAROCIN Roskilde DK Wrocław Poznao Glastonbury GB Jarocin Kostrzyn Krotoszyn Inne miasta festiwalowe Mysłowice Kalisz Ostrów Wlkp. Leszno Pleszew Września Słupca Gostyo Gdynia Środa Wlkp. OBIEKT 24. RYSUNEK. OTOCZENIE MARKETINGOWE JAROCINA. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 93

94 1. Bezpośredni konkurenci Do bezpośrednich konkurentów Jarocina należą wszystkie miejscowości, i nie tylko te o zbliżonej wielkości, które postawiły na budowanie swojego wizerunku w oparciu o ogólnopolskie lub międzynarodowe wydarzenia kulturalne, które przyciągają uwagę mediów i turystów na pewien czas, zazwyczaj krótko, ale za to bardzo intensywnie. Dotyczy to miast, w których odbywają się festiwale muzyczne, teatralne, sztuki ulicznej, kabaretony i inne. Obecnie w Polsce samych festiwali muzycznych jest ponad 80, w tym 16 w Wielkopolsce (źródło: Główne miasta Wielkopolski, w których odbywają się tego typu wydarzenia, to Poznao (muzyka poważna), Ostrów Wielkopolski (blues, jazz, reggae, poezja i muzyka poważna), Kalisz (jazz), Krotoszyn (folk i poezja), Kostrzyn (rock), Września (pop), Jarocin (rock i folk). W Polsce największym konkurentem Jarocina jest Kostrzyn n/odrą, w którym odbywa się Przystanek Woodstock. Organizatorem tego wydarzenia open air jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i należy ono do największych w Europie. Co roku odbywa się pod hasłami Miłośd! Przyjaźo! Muzyka! Stop przemocy! Stop narkotykom!. Na dwóch scenach występuje około 60 wykonawców z Polski i zagranicy, a co roku pojawia się ok. 200 tysięcy widzów. Warto również zwrócid uwagę na rozwijający się Off Festiwal, festiwal szeroko rozumianej muzyki alternatywnej, którego pierwsza edycja odbyła się w sierpniu 2006 w Mysłowicach. Jego dyrektorem jest wokalista Myslovitz Artur Rojek. W pierwszej edycji sprzedano ok. 10 tysięcy biletów. W wyższej lidze, biorąc pod uwagę budżet oraz lokalizację, znajduje się, odbywający się od 2003 w Gdyni, Open er Festiwal, na którym gości ok. 40 tysięcy widzów. Jest to festiwal muzyczny, zapraszający do udziału największe gwiazdy muzyki zarówno popularnej, jak i niszowej. Sponsorem głównym festiwalu jest producent piwa. Rynek festiwalowych miast w Polsce i w samym województwie jest, jak widad, mocno nasycony. Jarocin Festiwal stanowi jedną z najważniejszych wizytówek, dzięki której miasto jest rozpoznawalną marką, istniejącą w mediach oraz w świadomości społeczności lokalnej i Polaków. To też odróżnia pozostałe wydarzenia. Żadne z nich nie zadomowiło się tak mocno w historii i duszy miasta. Dlatego też należy wypracowad, spójny z marką miejską, unikatowy charakter i formułę Jarocin Festiwal. Jak dotąd organizatorzy próbują pozycjonowad reaktywowany festiwal na prawdziwie muzyczny i bezpieczny rodzinny, odchodząc w ten sposób od dotychczasowego wizerunku festiwalu muzyków rockowych. Ważne, żeby z roku na rok organizatorzy mieli podstawy, aby rozwijad festiwal, wydłużając czas jego trwania, zwiększając liczbę występujących zespołów oraz przybywających gości. Ważne, żeby rozwinęła się lista innych wydarzeo o uznanym formacie, co zdecydowanie zwiększy rozpoznawalnośd marki i pozwoli utrzymad się w czołówce polskich miast. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 94

95 2. Potencjalni sprzymierzeocy Potencjalni konkurenci Do tej grupy można zaliczyd z jednej strony miasta województwa wielkopolskiego o zbliżonej powierzchni i liczbie ludności. Dotyczy to takich miast jak: Krotoszyn ( mieszkaoców), Ostrów Wielopolski ( mieszkaoców), Pleszew ( mieszkaoców), Kalisz ( mieszkaoców), Słupca ( mieszkaoców), Września ( mieszkaoców), Środa Wielkopolska ( mieszkaoców), Gostyo ( mieszkaoców), Leszno ( (mieszkaoców) i inne. Z drugiej strony dotyczy to takich miast jak Poznao ( mieszkaoców) i Wrocław ( mieszkaoców) dużych aglomeracji miejskich. Miasta Wielkopolski Liczba mieszkaoców Słupca Pleszew Gostyo Środa Wlkp Jarocin Września Krotoszyn Leszno Ostrów Wlkp Kalisz Poznao Wrocław OBIEKT 25. TABELA. ZESTAWIENIE WIELKOŚCI I LICZEBNOŚCI WYBRANYCH MIAST OTOCZENIA MARKETINGOWEGO. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 95

96 Małe miasta Wielkopolski konkurują ze sobą, mając zbliżoną ofertę turystyczną, podobną historię, kulturę, kuchnię etc. Mogą stawad do walki o gości, inwestycje, fundusze strukturalne. Niektóre z nich są lepiej skomunikowane z dużymi miastami i dogodniej położone na drogach tranzytowych, jak np. Września. Niektóre położone są bliżej jezior lub rzek, jak np. Leszno. Większośd dysponuje pięknie odnowionym rynkiem i listą zabytkowych budowli o średnim lub niskim znaczeniu historycznym i turystycznym. Są dobrze ze sobą skomunikowane, znajdując się w odległości nieprzekraczającej 40 km do następnego miasta. W koocu, większośd z nich jest zbyt mała, aby zapewnid w pojedynkę odpowiednią liczbę odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, prowadzid odpowiednie inwestycje ekologiczne, tworzyd złożone produkty turystyczne, zapewniając pracę i dochody większej liczbie mieszkaoców. Dlatego też wydaje się, że miasta i miasteczka Wielkopolski stanowiąc dla siebie potencjalną konkurencję w walce o klientów zewnętrznych, w istocie mogą i powinny byd sprzymierzeocami, tworząc wspólne wnioski, oferty, produkty turystyczne, programy lojalnościowe, plany zagospodarowania terenów. Nie dotyczy to konkurencji o klienta wewnętrznego, tj. mieszkaoców, a zwłaszcza młodych ludzi, która w zdrowej formie, na polu podnoszenia jakości życia i standardów, jest wręcz wskazana. Co ważne, postawa otwarta w tej kwestii nie wyklucza oryginalności, poszukiwania unikatowości i potrzeby wyróżnienia się spośród innych podobnych do siebie miast Wielkopolski, a nawet Polski. Pozwala natomiast zwiększyd szansę na zauważenie i chęd odwiedzenia, spędzenia urlopu lub zlokalizowania inwestycji, co w istocie przełoży się na korzyśd wszystkich mieszkaoców. Dlatego też Jarocin ma szansę zwiększyd swoją konkurencyjnośd, współpracując z takimi miastami, jak Krotoszyn, Ostrów Wielopolski, Pleszew, Kalisz, Słupca, Września, Środa Wielkopolska, Gostyo. Duże miasta, jak Wrocław i Poznao, to również jednocześnie konkurenci i sprzymierzeocy Jarocina. Z jednej strony są to doskonale zlokalizowane, skomunikowane i rozwinięte ośrodki przemysłowe, biznesowe, kulturalne, naukowe i turystyczne. Dysponują kapitałem ludzkim, terenami inwestycyjnymi i możliwościami rozwoju. Tym samym stanowią silną konkurencję w wyborze miejsc lokowania inwestycji komercyjnych, prowadzenia inwestycji komunalnych oraz są miejscem docelowym migracji młodych ludzi, poszukujących możliwości rozwoju, edukacji i zarobkowania. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 96

97 Z drugiej strony, położenie między Wrocławiem i Poznaniem stanowi dużą szansę. Są to duże i chłonne rynki zbytu dla lokalnych produktów. Jarocin położony jest w połowie drogi między tymi ośrodkami, dzięki czemu może swobodnie obsługiwad oba miasta, równocześnie korzystając z ich zasobów np. infrastruktury (lotniska i międzynarodowe połączenia kolejowe) czy zasobów ludzkich (wykwalifikowanej kadry mieszkającej zazwyczaj w dużych miastach). Analizując rozwój obu miast oraz biorąc pod uwagę ich stosunkowo niedużą odległośd od Jarocina, można przewidywad, że zwiększy się liczba firm usługowych, które będą otwierad się na oba te miasta jednocześnie. Takie firmy mogą swobodnie powstawad w Jarocinie i byd zakładane przez mieszkaoców miasta, jak i prywatnych inwestorów z zewnątrz. Wprawdzie miasta zlokalizowane na trasie drogi S5 mają dogodniejszą pozycję, jednak nie przekreśla to szansy Jarocina na tworzenie konkurencyjnej oferty jako miasta zlokalizowanego w złotym środku. W tym kontekście ważne jest, aby Jarocin otworzył się na duże miasta, pokazując swoje atrybuty i świadomie nie starał się zatrzymywad migracji młodych ludzi, lecz próbował stwarzad jak najlepsze warunki, aby zachęcid ich do powrotu. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 97

98 3. Bezpośredni sprzymierzeocy Do bezpośrednich sprzymierzeoców Jarocina zaliczono dwie miejscowości zagraniczne, których wizerunek, historia i rozwój oparte są na odbywających się na ich terenach festiwalach muzycznych. Wykorzystując zjawisko co brandingu warto rozważyd współpracę międzynarodową i wymianę doświadczeo w działaniach i podejmowanych decyzjach. Miasta festiwalowe w Polsce stanowią konkurencję. Wskazane przez nas zagraniczne miasta są zbyt oddalone oraz zbyt silne, by Jarocin mógł im zagrozid, dlatego też chętniej mogą pomóc i wejśd we współpracę, korzystając jednocześnie z wiedzy i doświadczeo polskiego miasta. Roskilde w Danii położone jest na wyspie Zelandia, 30 km na zachód od Kopenhagi. Liczba mieszkaoców wynosi ok. 80 tys. Dobre połączenie kolejowe i autobusowe powoduje, że Roskilde stało się satelickim miastem Kopenhagi. Roskilde leży również na ruchliwej trasie kolejowej z Kopenhagi na Jutlandię. W okolicach miasta znajduje się również krajowe lotnisko cywilne, z reguły nieobsługujące ruchu turystycznego. Roskilde ma bogatą historię do początku XV w. było pierwszą stolicą Królestwa Danii. Miasto jest położone na koocu fiordu Roskildefjord. Do głównych atrakcji turystycznych należą muzeum skansen poświęcony wikingom oraz gotycka katedra, w której chowano monarchów duoskich. W mieście znajduje się kino, kilka pubów i restauracji, port jachtowy i centrum handlowe. Do ciekawszych miejsc można zaliczyd centrum kultury GIMLE. Jest to ośrodek postaw twórczych obsługiwany przez wolontariuszy, pub i restauracja, miejsce wystaw, koncertów, spotkao z autorytetami, ludźmi świata muzyki i sztuki oraz mini hotel. Zespół wolontariuszy GIMLE stanowi trzon organizowanego każdego lata od 1971 r., jednego z największych w Europie festiwali muzyki rockowej. Jest to wydarzenie niezależne i niekomercyjne organizowane przez The Roskilde Festival Charity Society. W 2005 r. liczba zespołów przekroczyła 150, a wśród nich można było znaleźd wielkie gwiazdy światowego rocka. Na festiwalu gości średnio 65 tys. osób, a obsługuje go średnio 35 tys. wolontariuszy. Roskilde Festival to impreza typu open air, trwająca ponad ok. 10 dni, podczas której można obejrzed nie tylko wspaniałe koncerty, ale również występy kabaretów i grup parateatralnych. Nieustannie działa kino festiwalowe. Można wziąd udział w warsztatach sztuk plastycznych i skorzystad z infrastruktury sportowej. Na imprezie aktywne są organizacje praw człowieka angażujące gości w liczne wystawy i happeningi. Promowana jest również ekologia i recykling odpadów. Sponsorem głównym festiwalu jest producent piwa. Dochód z festiwalu przeznaczany jest na roczną działalnośd organizacji kulturalnych, angażujących się w jego organizację na zasadzie wolontariatu, oraz na dodatkowy, co roku inny, charytatywny cel. Polskie zespoły na Roskilde Festival to Kapela ze Wsi Warszawa, Republika i Maanam. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 98

99 Roskilde jest miastem uniwersyteckim. W 1972 r., w odpowiedzi na niepokoje społeczne związane z płatną edukacją, zawiązano Roskilde Universitet Center (RUC). Jest to tzw. wolny uniwersytet, na którym studiowad mógł każdy bez względu na swój status społeczny. Dziś się to zmieniło, ponieważ zmienił się system edukacji w Danii. Niemniej jednak na RUC pozostał duch otwartości, krytycyzmu i twórczości, a nauka prowadzona jest w nowatorski zorientowany na problem sposób. Dziś jest to jeden z najlepszych uniwersytetów w Europie. W Roskilde działają również Roskilde Technical College(odpowiednik studium technicznego), Roskilde Business College (odpowiednik studium ekonomii) i Danish Meat Trade College (odpowiednik studium rolnictwa). Druga wybrana do otoczenia marketingowego miejscowośd to Glastonbury. Jest to niewielkie miasto położone w angielskim hrabstwie Somerset, zlokalizowane 50 km od Bristolu. W 2002 roku miasto liczyło ok mieszkaoców. Miasto jest znane ze swojego historycznego znaczenia, czego pozostałością jest Opactwo. W dzisiejszych czasach Glastonbury jest centrum religijnym związanym nie tylko z chrześcijaostwem, ale także praktykami neopogaoskimi. Wejście na szczyt wzgórza pozwala na ogarnięcie wzrokiem dużej części hrabstwa Somerset. W mieście działa Strodetheatre centrum sztuki i kultury oraz jednocześnie kawiarnia, pub i restauracja dla gości i artystów. Miasto znane jest również z odbywającego się od 1970 r., co dwa lata, festiwalu muzyki rockowej, jednego z największych w Europie. W roku 2007 uczestniczyły w nim 153 tys. osób. Znakiem rozpoznawczym festiwalu jest scena w kształcie piramidy. Festiwal odbywa się co dwa lata, a głównym hasłem imprezy jest kampania na rzecz rozbrojenia nuklearnego. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 99

100 Rozdział VI. USP UNIKATOWA CECHA SPRZEDAŻY UNIQUE SELLING PROPOSITION: DOJRZAŁY BUNTOWNIK Jarocin jest jedynym miastem w Polsce, którego codziennośd w latach 80. i czasie przemian ustrojowych przynajmniej na kilka dni w roku opanowywał niepokorny duch młodzieżowego buntu. Niektórzy wprawdzie uznawali, że ówczesny festiwal był wyłącznie wentylem bezpieczeostwa dla władz, pragnących skanalizowad społeczne niepokoje bez przeprowadzenia jakichkolwiek systemowych zmian politycznych. Jest jednak bezsprzecznym faktem, że w tamtych czasach festiwal stanowił rodzaj święta, karnawału w Polsce zdominowanej przez przaśną peerelowską szarzyznę. Był miejscem ekspresji nie tylko subkultur młodzieżowych, ale i oazą niezależnego myślenia, w której radośnie i względnie swobodnie manifestowad można było bunt i niezadowolenie. Lata kolorowej i pełnej ekspresji historii miasta pozostawiły w duszy miasta wyraźny znak bunt ustateczniony czyli zinternalizowaną społecznie, twórczą i dojrzałą kontestację. Proces ten w pewnym sensie przypomina ewolucję subkultur młodzieżowych, którą prof. Jerzy Wertenstein Żuławski w swoich klasycznych już dziś pracach dzieli na trzy etapy: subkultura młodzieżowa kontrkultura kultura alternatywna. Wedle tej koncepcji w przypadku subkultur mamy do czynienia z przejściem od młodzieżowych grup rówieśniczych, opartych na chęci zwykle dośd powierzchownego wyróżnienia się od reszty społeczeostwa, poprzez krytycyzm względem świata dorosłych i opozycję względem kultury oficjalnej, po próbę stworzenia własnej rzeczywistości, opartej na wartościach alternatywnych wobec tych, na których wspiera się System, a zatem przesunięcia akcentu z przynależności do wspólnoty buntowników w stronę poszukiwania własnej tożsamości, niezależnej i twórczej, autentycznej i świadomej, kontestatorskiej i opartej na niezinstytucjonalizowanych więziach społecznych. Jarocin nie od razu zyskał sobie wizerunek miasta podejmującego z otwartymi rękami młodzieżowych buntowników z kraju i zagranicy. W propagandzie czasów PRL eksponowano chuligaoskie występki i przypadki wandalizmu, dając jednocześnie do zrozumienia, że festiwal to wydarzenie uciążliwe dla mieszkaoców miasta, którzy z największą radością przyjęliby decyzję o jego likwidacji. Fakt, że dziś podobny ton usłyszed można jedynie w mediach prawicowych i konserwatywnych, nie wynika wyłącznie z transformacji ustrojowej, likwidacji cenzury i pluralizmu środków masowego przekazu. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 100

101 Głównym powodem jest autentyczna postawa mieszkaoców miasta. Nawet jeśli dla nielicznych z nich Festiwal jest ciągle czymś niepokojącym, zdecydowana większośd jarocinian czuje satysfakcję, że mogą gościd tak interesującą imprezę, zdając sobie sprawę z jej znaczenia dla promocji Jarocina i szans, które stwarza dla nich samych. Z jednej strony festiwal, niegdyś powszechnie napiętnowany jako scena demoralizacji i politycznej nieprawomyślności, stał się powszechnie rozpoznawalną ikoną, która w oczach opinii publicznej bywa wręcz zupełnie utożsamiana z miastem. Mamy w Polsce inne festiwale Przystanek Woodstock, Open er, Off Festival ale nazwa żadnego z nich nie wiąże się tak ściśle z miejscem, w którym się odbywają, jak w przypadku Jarocina. Festiwal jarocioski, bez względu na jego zmieniające się w historii nazwy (OFMMG, FMR, Start Festiwal, PRL Festiwal ), dla odbiorców w kraju pozostaje po prostu Jarocinem. Z drugiej strony mieszkaocy zdają sobie dziś dobrze sprawę z korzyści, które daje im organizacja tego typu imprezy właśnie w ich mieście. Festiwal to kilka dni wzmożonego napływu gości do Jarocina (w najlepszych czasach ich liczba była niemal równa populacji miasta), a to oznacza możliwości dodatkowego dochodu (wynajem kwater, miejsc pod namioty, większe obroty w sklepach i punktach gastronomicznych, wzrost popytu na usługi etc.). Nawet ci, których niegdyś mogła oburzad kolorowa i zbuntowana młodzież, dziś przyznad muszą, że Jarocin dobrze wychodzi na jej dorocznej obecności w mieście. Co jednak najważniejsze, festiwal daje miastu nie tylko mocny walor wizerunkowy oraz doraźne korzyści ekonomiczne. Jego długoletnia obecnośd w Jarocinie wpłynęła również na postawy mieszkaoców i sposób funkcjonowania gminy. Śmiało można powiedzied, że długo obcując z gośdmi imprezy muzycznej Jarocin oswoił się z nimi, rozumiejąc ich postawę, a w pewnym stopniu nawet przejmując przyświecające im wartości. Przez kilka dni w roku miasto stawało się (i wciąż się staje) kolorowe, głośne, otwarte na różnorodnośd i nowe doświadczenia. Festiwal przez lata uczył wolności, dawał możliwośd otwartej wypowiedzi i wyrażania siebie, pozwalał doświadczad udziału w autentycznej wspólnocie, często wręcz zachęcał do wejścia na drogę aktywnej niezgody na zastaną rzeczywistośd. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 101

102 Jarocin może więc byd uznany za podobny pod wieloma względami do kultury alternatywnej. Dysponuje specyficzną odmiennością, a zarazem jest otwarty na twórcze wykorzystanie tego potencjału. Jest miastem, w którym furorę robi hasło Grunt to bunt, przy czym dziś ten bunt nie ma już charakteru gwałtownego i destruktywnego. Przeciwnie: jego oblicze współkształtują kreatywnośd, samodzielnośd, inicjatywa i autentyzm. Dlatego śmiało można do niego odnieśd frazę ze znanego wiersza Stanisława Grochowiaka Do S : Bunt nie przemija, bunt się ustatecznia. Jest teraz w locie: dojrzałym dokolnym, Jakim kołują doświadczone orły. Grochowiak należał do pokolenia, które na szerszych wodach debiutowało podczas odwilży 1956 r., szukając dla siebie nowych form ekspresji, różnych nie tylko od socrealizmu, ale i od tradycyjnych kategorii estetycznych. Uchodził za jednego z najważniejszych przedstawicieli tzw. turpizmu nurtu w poezji, dowartościowującego jako autentyczne i bliskie życia motywy brzydoty, co samo w sobie było rodzajem buntu przeciwko klasycznemu pojmowaniu piękna i roli sztuki. W późniejszych latach jego poezja uspokoiła się i wyciszyła, zbliżając się do rozwiązao neoklasycznych, niemniej jej buntowniczy duch nie zginął, przeszedł natomiast wyraźną ewolucję jakościową. Doskonałym dowodem jest pochodząca z wiersza Do S fraza bunt nie przemija, bunt się ustatecznia. Czasem odczytywano ją jako sygnał rezygnacji z buntu, która przychodzi wraz z wiekiem i dojrzewaniem człowieka, jednak z kontekstu wiersza jasno wynika, że ustatecznienie buntu nie oznacza odejścia od niego, lecz przeciwnie przejście na nowy, wyższy, bardziej dojrzały poziom. I taki właśnie jest bunt, który utożsamiad można z Jarocinem. I to on właśnie stanowi podstawę dla USP Jarocina, pozwalającego określid to miasto mianem Dojrzałego buntownika. Dlatego: Jarocin jest jedynym miastem w Polsce, którego oblicze przez lata współkształtował festiwal rockowy i przybywająca nao młodzież, który pozostawił w jego duszy wyraźny znak zinternalizowaną społecznie, twórczą i dojrzałą kontestację, bunt. Dlatego też mieszkaocy Jarocina są otwarci na indywidualnośd, autentyzm, oryginalnośd i innowacyjnośd, a w ich działaniach, oraz działaniach lokalnych władz, widad rękę nietuzinkowego menadżera. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 102

103 Rozdział VII. HIPOTEZY STRATEGICZNE Hipotezy strategiczne to sugerowane kierunki myślenia o komunikacji i pozycjonowaniu marki oparte na najbardziej rozpoznawalnych i wiarygodnych atrybutach miasta. W oparciu o analizę SWOT, badania ilościowe i jakościowe oraz pracę strategów i zespołu kreatywnego dla Jarocina opracowane zostały trzy takie hipotezy, które stanowid mogą podstawę pozycjonowania marki. Wszystkie z nich oparte zostały na najwyraźniejszych spośród atrybutów kierunkowych Jarocina, spełniających w stopniu przynajmniej wystarczającym kryteria rozpoznawalności i potencjału komunikacyjnego: 1. Gospodarnośd kwitnący handel w mieście, rozwój sektora usług, małe i średnie przedsiębiorstwa, przestrzeo zagospodarowania czasu wolnego mieszkaoców miasta i jego okolic, dobry teren pod inwestycje, gospodarny Urząd Miasta i Gminy. 2. Festiwal znana ikona miasta, rozpoznawalny w kraju, związany z obecną polityką promocyjną Jarocina (np. na poziomie hasła), infrastruktura do realizacji imprez masowych (amfiteatr, pole namiotowe, boisko), dynamiczny Jarocioski Ośrodek Kultury. 3. Oryginalnośd miasto inne niż wszystkie, na którego najnowszej historii trwałe piętno odcisnęło kilkadziesiąt edycji festiwalu rockowego kojarzonego z niezależną sceną muzyczną i kolorowym karnawałem, kontrastującym z codzienną rzeczywistością. Kontestatorski rys nie sprowadza się przy tym do nihilistycznego buntu, lecz wprowadza wartości takie, jak autentyzm, alternatywnośd, aktywizm, innowacja, zaangażowanie czy działalnośd społeczna. Atrybuty promocyjne Jarocina (drugorzędne), na których można oprzed tworzenie produktów turystycznych: 1. sport i rekreacja rozbudowane zaplecze dla zespołów sportowych, umowa z UEFA, gotowośd przyjęcia zespołów na EURO 2012, zespoły sportowe piłka nożna, judo, siatkówka, budowana hala sportowa (sport stanowi istotę każdej tkanki miejskiej i powinien wyróżniad każde miasto i dlatego nie występuje jako atrybut, na którym można oprzed hipotezy strategiczne). 2. wieża ciśnieo blisko centrum sportowego, własnośd miasta, możliwośd zagospodarowania, możliwośd zbudowania najwyższej ścianki wspinaczkowej. 3. obserwatorium astronomiczne w Potarzycy jedyne wiejskie obserwatorium, pasja prowadzącego, zaangażowanie społeczne, rozpoznawalne miejsce destynacji. 4. snutki golioskie unikatowy haft, grupa propagatorów, nie w pełni wypełniona nisza. muzeum okresu napoleooskiego jedyne w Polsce, pasjonat muzealnik, zamiar organizowania rekonstrukcji bitew. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 103

104 1. Hipoteza Strategiczna #1 Gospodarna Gmina Gospodarna Społecznośd Hipoteza stawiająca na eksponowanie gospodarności Jarocina w gminie i poza nią (promowanie ISO, zdobytych honorów, wygranych konkursów dotyczących przedsiębiorczości). W przypadku jej przyjęcia priorytetowe znaczenie miałyby aktywne działania gminy oraz rozwój lokalnego biznesu, ze względu na rozmiary i liczbę ludności miasta głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W praktyce ewentualna realizacja tej hipotezy zakłada ożywioną aktywnośd Urzędu Miasta (zachęty dla inwestorów i mieszkaoców, stwarzanie dogodnych warunków funkcjonowania dla przedsiębiorstw rodzinnych, rozwój lokalnego rzemiosła, inwestycje wspierające lokalny handel, innowacyjne podejście do Internetu, Festiwal Biznesu, silna kampania na rzecz pozyskania partnera do zagospodarowania terenu pod inwestycje etc.). Jednym z najważniejszych celów powinno byd rozszerzenie oferty usługowej i kulturalno rozrywkowej dla osób robiących w mieście zakupy (zwłaszcza tych, którzy przyjeżdżają w tym celu z okolicznych miejscowości). Koncepcja Shopping + i jej wdrożenie w życie powinny sprawid, że kupujący zostaną w mieście dłużej i prócz zakupów skorzystad będą mogli również i z innej jego oferty. Na zewnątrz Jarocin prowadzid musiałby kampanie wizerunkowe prezentujące go jako miasto gospodarne, silne przedsiębiorczością swoich mieszkaoców. Hipoteza na pierwszy rzut oka wydaje się atrakcyjna. Wiąże się z dotychczasowymi pracami gminy, pozwala myśled o rozwiązaniu jednej z jej największych bolączek, jaką pozostaje (spadające wprawdzie, ale wciąż znaczące) bezrobocie. Otwiera przestrzeo dla aktywności mieszkaoców. Jasno komunikuje wartości gospodarcze, które mają największe znaczenie dla dobrobytu regionu i mieszkających w nim ludzi. Bogate miasto i wysoka jakośd życia w nim byłyby magnesem dla inwestycji i wykwalifikowanych kadr. Jednak pomimo tych pozytywów hipoteza Gospodarna gmina gospodarna społecznośd ma kilka bardzo poważnych słabości. Ewidentnie wspiera rozwój gospodarczy, ale na poziomie komunikacyjnym gubi najsilniejsze atuty Jarocina i jego unikatowy charakter. Stawiając po prostu na przedsiębiorczośd gmina skazałaby się na rywalizację z wieloma innymi podmiotami, które już teraz w mniej lub bardziej świadomy sposób epatują własną gospodarnością. Jednocześnie stosunkowo niewielkie rozmiary Jarocina pozwalają poczynid założenie, że w mieście trudno byłoby o spektakularne osiągnięcia typowo biznesowe. Wreszcie, czego nie sposób bagatelizowad, przy hipotezie gospodarczej łatwo byłoby zgubid potencjał Festiwalu najbardziej w Polsce rozpoznawalnej ikony miasta. Reasumując w przypadku braku innych hipotez pozycjonowanie jako gospodarna gmina gospodarnej społeczności byłoby uzasadnione, ale inne komunikaty ewidentnie są silniejsze. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 104

105 2. Hipoteza strategiczna #2 Czad!erskie miasto Hipoteza oparta o wizerunek miasta gospodarza niegrzecznego i głośnego festiwalu, który miał i wciąż ma wyraźny wpływ na jego codzienne życie. Zawarto więc w niej bardzo silnie uzasadniony atrybut kierunkowy miasta, wiarygodny i unikatowy. Co więcej, możliwe do wpisania w nią są obecne działania promocyjne Jarocina (Jarocin. Tu wszystko gra.). Oparcie pozycjonowania miasta na tej właśnie hipotezie oznaczałoby jednoznaczne nastawienie na skojarzenia muzyczno festiwalowe (np. doroczna nagroda miasta dla któregoś z wykonawców, galeria sztuki zbuntowanej, muzeum polskich subkultur i przede wszystkim ścisły co branding z festiwalem). Sposobem na rozszerzenie tej oferty mogłoby byd wspieranie niepokornych inicjatyw kulturalnych (street art, ściągnięcie lub powołanie alternatywnej grupy teatralnej w rodzaju Gardzienic czy Węgajt, pokazy mody awangardowej inspirowanej estetyką kontrkultury etc.). Kampanie promocyjne realizujące tę hipotezę winny w warstwie merytorycznej, jak i graficznej, nawiązywad do subkultur młodzieżowych i barwnego sztafażu, który im towarzyszy, a także ostrej rockowej muzyki, kontrkulturowej estetyki i kontestacji jako jednej z najważniejszych wartości. Wskazane byłoby, aby wizerunkowe działania Jarocina pasowały do jego wizerunku głośnego miasta, które zwraca uwagę nie tylko ogłuszającą muzyką, ale również spektakularnymi formami reklamy. Hipoteza silna, dobrze uzasadniona, dająca perspektywy rozwojowe, aczkolwiek niosąca zagrożenie podporządkowania całego miasta Festiwalowi i sprowadzająca je do jednego wymiaru. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 105

106 3. Hipoteza strategiczna #3 Twórcza oryginalnośd W przypadku tej hipotezy najważniejsze są wartości mniej może widowiskowe, ale zdecydowanie głębsze i bardziej trwałe. Oznacza ona bowiem postawienie na autentyzm, poszukiwanie własnej tożsamości, niechęd do powielania cudzych wzorów i twórczy stosunek do rzeczywistości. Taka postawa wiąże się z rozsądnym sięgnięciem do dziedzictwa kontrkultury, będącej nie tylko odważnym schodzeniem z utartych szlaków, ale i alternatywą dla bezrefleksyjnie przyjmowanej komercji. Oczywistym kontekstem dla tej hipotezy jest jarocioski festiwal i jego głęboki wpływ na obecny kształt miasta. Zarazem w tym przypadku nie chodzi dosłownie o zlot buntowników, lecz raczej o nawiązanie do jego najbardziej trwałych i wartościowych atrybutów. Dlatego twórcza oryginalnośd powinna się nierozerwalnie wiązad z walorami takimi, jak aktywnośd, wrażliwośd, wyobraźnia, polot, a także bardziej postulatywnie innowacje, nowe trendy, otwartośd na zmianę. W praktyce przyjęcie tej właśnie hipotezy pozwoliłoby np. na prezentowanie orientacji gminy na szkolnictwo niepubliczne w kategoriach dojrzałej realizacji post punkowej idei DIY (Do It Yourself), a lokalnych instytucji demokratycznych (sejmik uczniowski, rady mieszkaoców) jako elementy społecznego zarządzania miastem, niemal na wzór modelu demokracji partycypacyjnej, najbardziej znanej z brazylijskiego miasta Porto Alegre. Doskonałym uwiarygodnieniem tej hipotezy byłoby podejmowanie przez miasto działao podkreślających jego otwartośd na oryginalne inicjatywy społeczne, tak mieszkaoców, jak i osób z zewnątrz (np. zloty pojazdów samodzielnie stworzonych przez ich właścicieli), a także wsparcie dla takich sektorów gospodarki, które dobrze wpisują się w charakter dojrzałej kontestacji (agroturystyka, zdrowa żywnośd, sprawiedliwy handel, targi niezależnych wytwórni płytowych, kongresy i warsztaty dla NGO sów, letnie szkoły psychologiczne z udziałem osobowości pokroju Jacka Santorskiego czy Wojciecha Eichelbergera etc.). Dobrym uzupełnieniem tych działao byłoby wypromowanie własnej marki miejskich ciuchów, która mogłaby byd stworzona we współpracy z którąś z uznanych firm, orientujących się na alternatywnego odbiorcę (np. Dr. Martens, Lonsdale, blackspot...). Promocja Jarocina definiowanego przez twórczą oryginalnośd mogłaby wyglądad nieco podobnie jak w przypadku rozwiązao wskazanych w omówieniu hipotezy drugiej, tyle tylko, że stylistyka festiwalowa musiałaby zostad rozszerzona o mniej ulotne elementy i powinna byd kierowana nie tylko, ani nawet nie głównie do młodszej części odbiorców (poprzez pokazanie kreatywnego potencjału kontestacji albo ponadczasowego charakteru buntu, np. z postaciami dziadka hippisa czy matki punkówki w rolach głównych). Opracowane przez Eskadra MarketPlace 106

107 Ocena tej hipotezy jest najbardziej złożona. Z jednej strony Twórcza oryginalnośd na poziomie komunikacyjnym jest niewątpliwie mniej wymowna niż Czad!erskie miasto, wyraźnie za to przewyższa ją swą pojemnością i możliwością adaptacji na wielu różnych płaszczyznach. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 107

108 4. Podsumowanie Agencja rekomenduje przyjęcie Hipotezy #3 Twórcza oryginalnośd jako najbardziej uzasadnionej cechami miasta, wiarygodnej w oczach odbiorców, istotnej i dopasowanej do potrzeb, bogatej i unikatowej (żadne z innych polskich miasta nie ma możliwości zaprezentowania konkurencyjnego komunikatu), rozwojowej i uniwersalnej. Jednocześnie w wymiarze komunikacyjnym proponujemy wykorzystanie potencjału tkwiącego w Hipotezie #2 Czad!erskie miasto, która zyskała sobie największą przychylnośd osób biorących udział w konsultacjach społecznych. Ta kompilacja możliwa jest przede wszystkim dlatego, że obie wskazane hipotezy opierają się na tych samych atrybutach strategicznych miasta. Mieszkaocy Jarocina obecni na drugich konsultacjach społecznych słusznie również zwrócili uwagę, że nie może istnied Czad!erskośd i Twórcza Oryginalnośd bez gospodarnych ludzi w gospodarnej gminie. Zatem wysoko rozwinięte handel i usługi okazały się ważnym kierunkiem dla miasta na poziomie strategicznym i rozwojowym, a koncepcja Shopping +, zawarta w pierwszej hipotezie strategicznej, może zostad uwzględniona jako dodatkowy kierunek marketingowy druga twarz miasta. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 108

109 Rozdział VIII. DRABINA BENEFITÓW Formuła drabiny benefitów pokazuje, w jaki sposób podstawowe cechy marki (tu: miasta) wpływają na rozumienie jej przez odbiorcę i rolę, jaką pełni w jego życiu. Benefit emocjonalny odbiorcy miejsce stwarza poczucie bezpieczeostwa oraz przestrzeo dla oryginalności i rozwoju w zgodzie z samym sobą Benefit racjonalny odbiorcy miejsce daje szansę dojrzałego i nietuzinkowego życia (dobra praca w handlu i usługach oraz obcowanie z kulturą i sportem) Benefit miejsca sprzyja twórczości i oryginalności, tworzy atmosferę sprzyjającą podejmowaniu dojrzałych i nietuzinkowych przedsięwzięd, gospodarnie zarządzane, otwarte na innowacje i przedsiębiorczośd oraz na sport i kulturę, korzystnie zlokalizowane, stanowi zaplecze dla sąsiednich gmin i powiatów Cechy miejsca stolica polskiego buntu i alternatywy, rozwijający się festiwal, park miejski i amfiteatr na 4000 widzów, gościnni i otwarci mieszkaocy lubiący swoje miasto oraz dumni z jego historii, gospodarny i zaradny urząd, zaplecze handlowo usługowe dla sąsiednich gmin i powiatów, zaplecze edukacyjne z dośd dobrze rozwiniętą ofertą uczelni wyższych stopnia licencjackiego, duża liczba szkół publicznych i niepublicznych, zabytkowe kościoły, odrestaurowany rynek, snutki golioskie unikatowy haft, obserwatorium astronomiczne w Potarzycy, wieża ciśnieo, Muzeum Wojen Napoleooskich w Witaszycach, ośrodek sportowy Jarocin Sport, gotowośd na przyjęcie drużyn podczas Euro 2012, rozpoznawalne marki komercyjne (obrabiarki do drewna), tranzytowe położenie Opracowane przez Eskadra MarketPlace 109

110 Rozdział IX. POZYCJONOWANIE OGÓLNE JAROCINA Pozycjonowanie marki mówi, jaka wynika z niej główna korzyśd dla konsumenta (Brand Promise obietnica marki), w jaki sposób marka różni się od konkurencji i jakie jest uzasadnienie tego twierdzenia (Support/Reason to believe racjonalne argumenty potwierdzające prawdziwośd Brand Promise). Pozycjonowanie opisane w formule jednego zdania wypowiedzianego językiem konsumenta pozwala na jasny, spójny i krótki komunikat, który jest łatwy do implementowania w działaniach związanych z komunikacją marketingową. Dla wszystkich mieszkaoców i wybranych grup społecznych Target consumer / Grupa docelowa Jarocin Brand name / Nazwa marki to czad!erskie twórcze i oryginalne miejsce (miasto i gmina) Brand charakter / Charakter marki Product (competitive frame) / Rodzaj produktu które daje szansę dojrzałego i nietuzinkowego życia, (dobra praca w handlu i usługach oraz możliwośd udziału w wydarzeniach kulturalnych i sportowych) Brand promise/obietnica marki ponieważ jest miastem niewielkim, lecz spektakularnym i nowoczesnym, nastawionym na przedsiębiorczośd i innowacyjne rozwiązania, które czerpie z unikatowej tradycji buntu i kontestacji oraz aktywnego poszukiwania indywidualizmu i autentyczności. Support / Wzmocnienie (uzasadnienie) Opracowane przez Eskadra MarketPlace 110

111 Rozdział X. KONCEPCJA KREATYWNA 1. Określenie przekazu Przekaz, który chcemy sformułowad, na celu ma zbudowanie wizerunku Jarocina jako miasta, które pozytywnie różni się od innych. Istota tej odmienności wypływa z wartości, które budują USP Jarocina, określonego jako dojrzały bunt, zbudowany poprzez wieloletnie goszczenie przez miasto festiwalu rockowego, pierwszego w Polsce, bardzo charakterystycznego i przez długi czas będącego najbardziej rozpoznawalną z rodzimych imprez muzycznych. Taki obraz Jarocina powinien byd komunikowany najważniejszym grupom docelowym odbiorców, a zatem mieszkaocom miasta (obecnym, ale także byłym i tym, którzy mogliby chcied tu zamieszkad), młodzieży (z gminy i z całej Polski), która mieszka tu lub mogłaby chcied przyjechad, turystom i inwestorom (tym, którzy już działają na miejscu, jak i tym, którzy dopiero mogą się tutaj pojawid). Aby długofalowa komunikacja na tak wielu płaszczyznach, adresowana do różnorodnych adresatów i korzystająca z szerokiego spektrum nośników, mogła byd spójna, konsekwentna i skuteczna, potrzebna jest tzw. BIG IDEA oś komunikacyjna, która wyznaczy kierunki poszczególnych działao. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 111

112 2. Czym jest (i czym nie jest) BIG IDEA? BIG IDEA to w dużym skrócie koncepcja kreatywna. Najczęściej jest to jedno słowo, wokół którego buduje się pomysł kreatywny na komunikację. Bazuje na jednej myśli przewodniej, odpowiednio prostej i przejrzystej, by zachowad jednoznaczny przekaz, a zarazem wystarczająco uniwersalnej, by móc na niej oprzed najbardziej nawet rozbudowaną kampanię. Służy jednocześnie jako nośny skrót myślowy oraz kanwa, na której rosną złożone i wielostronne narracje. W warunkach współczesnej komunikacji i nowoczesnego marketingu w praktyce to właśnie ona decyduje o powodzeniu lub porażce każdej reklamy czy akcji promocyjnej. Kluczowa dla dobrej BIG IDEI jest zatem jej pomysłowośd, rozumiana jako efektywne rozwiązanie napięcia między trafnością ujęcia marki i potencjalnego zastosowania w praktyce. Ważne jest przy tym, by ów główny pomysł wyrastał z teraźniejszości i aktualnego stanu rzeczy, a także dawał wskazówki komunikacyjne na przyszłośd. Musi więc potrafid pogodzid aspekt ilustracyjny (odwzorowanie rzeczywistości) i aspiracyjny (narzędzie przekształcania świata). Jednocześnie warto wyjaśnid, czym BIG IDEA nie jest i czego trudno od niej oczekiwad. Po pierwsze, nie jest popisem czczej kreatywności, wspaniałym pomysłem oderwanym od rzeczywistości, który sam z siebie ma olśnid odbiorcę i podporządkowad go sobie. Jej rodowód jest bardzo silnie osadzony w rzeczywistości i wychodzi od konkretnych, namacalnych cech marki (tu: cech Jarocina). Jej twórczy potencjał służy przede wszystkim podkreślaniu jej cennych aspektów i zmiany tych, które pragniemy zmieniad. Po drugie, BIG IDEA nie jest też, ani reklamą, ani dokładnym planem aktywności marketingowych. Jest raczej podłożem, na którym powinny wschodzid kolejne kampanie reklamowe i inne działania komunikacyjne. Dlatego jej opis w niniejszej strategii nie powinien byd traktowany jako zbiór gotowych projektów. Ponieważ celem opracowania nie jest kreowanie konkretnych reklam, również pomysły, które pojawiają się w strategii, należy traktowad tylko i wyłącznie jako przykłady pokazujące kreatywne możliwości przyjętej BIG IDEI. BIG IDEA opiera się w całości na strategii komunikacji marketingowej, pozostaje więc w 100-procentowej zgodności z nią. O ile koncepcja i formuła hipotez strategicznych, drabiny benefitów i pozycjonowania są artykułowane językiem strategii, o tyle BIG IDEA jest przełożeniem tych stwierdzeo na język kreacji. Jej pojemnośd i uniwersalnośd musi umożliwiad konstruowanie komunikatu reklamowego skierowanego do różnych odbiorców, odpowiadającego na ich różne potrzeby, a jednocześnie cały czas musi byd spójna i zgodna z podstawowym i nadrzędnym stwierdzeniem definiującym markę pozycjonowaniem. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 112

113 3. BIG IDEA dla Jarocina Kluczem do jej komunikacyjnego ujęcia jest jedno słowo: czad! Słowo czad ma w języku polskim wiele znaczeo. Oznacza paostwo i jezioro w Afryce centralnej, ale także związek chemiczny tlenek węgla (CO). W potocznym jednak rozumieniu czad, do którego nawiązuje BIG IDEA, oznacza przede wszystkim siłę i dynamikę, zwłaszcza cechującą muzykę rockową (Słownik Języka Polskiego PWN), kojarzy się zatem z głośną, energetyzującą muzyką, atmosferą towarzyszącą udanym koncertom czy samopoczuciem jego uczestników. Ma w sobie energię, siłę, dźwięcznośd, czyli walory, po które chcemy sięgnąd. Jednocześnie czad, zwłaszcza w slangu młodzieżowym, wybił się na niepodległośd i oderwał się od ściśle rockowego kontekstu. Dziś, jak to definiują słowniki slangu czy mowy miejskiej, czad oznacza po prostu radośd, euforię, ekscytację, pozytywne stany emocjonalne lub w uproszczeniu pozytywną ocenę jakichś zjawisk, wydarzeo czy obiektów. W tym znaczeniu funkcjonuje również określenie czadowy czy czaderski to coś wspaniałego, doskonałego, znakomitego... Skrótowo w tym samym sensie używany jest sam rzeczownik czad. Jak podaje jeden z internetowych słowników slangu: Wygrałem w totka 200 zł! Ale czad!. Skojarzenie Jarocina z czadem to celne, a jednocześnie bardzo sugestywne ujęcie, które spełnia wszelkie wymagania, jakie można postawid udanej BIG IDEI. Łączy w sobie mocną energię ostrego rockowego brzmienia i wielki potencjał wizerunkowy. Jest powszechnie zrozumiałe, bo chod wywodzi się z młodzieżowego slangu, nie jest słowem nowym od lat już funkcjonuje w takim znaczeniu i z tego względu zdążyło na dobre zagościd w polszczyźnie. Nawet tak dystyngowana piosenkarka jak Krystyna Prooko już w latach 80. śpiewała Na koncertach krzyczysz: >>Więcej czadu!<<, traktując ten zwrot jako całkiem oczywisty również dla grona swoich odbiorców, a więc osób już wówczas dorosłych, co wskazuje, że tym bardziej dziś BIG IDEA zrozumiała będzie nie tylko dla młodzieży, ale i starszego pokolenia. Ze względów historycznych czad dobrze opisuje przeszłośd Jarocina, wpisując jego obecny kształt w wieloletnie doświadczenia miasta rozwijającego się wraz z kolejnymi edycjami festiwalu. Przy tym tak sformułowana BIG IDEA sprawnie wiąże w komunikacji wymiar opisowy i aspiracyjny. Ma mocne uzasadnienie i oparcie w faktach, ściśle przylegając do dzisiejszego wizerunku Jarocina oraz co wykazały konsultacje społeczne oczekiwao i aspiracji mieszkaoców miasta. A jednocześnie umożliwia jego przekształcanie w pożądanym kierunku oraz docelowo pozwoli stworzyd nowy, zupełnie inny wizerunek miasta. Pozwala także odróżnid się od konkurencji zarówno tej bliższej (np. Kalisz, Leszno), jak i dalszej (Ostrołęka, Radomsko lub Mysłowice, Kostrzyn etc.), a nawet wielu dużych miast (Wrocław, Poznao), bo opiera się na odwołaniu do innych niż one wartości, oryginalnych, a przy tym silnie osadzonych w lokalnych realiach. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 113

114 Podczas ustalenia unikatowych cech Jarocina (USP) położono nacisk na dojrzały bunt, podkreślając, że Jarocin to jedyne w Polsce miasto, którego oblicze przez lata współkształtowały festiwal rockowy i przybywająca nao młodzież, który pozostawił w jego duszy wyraźny znak zinternalizowaną społecznie, twórczą i dojrzałą kontastację. W fazie poszukiwania hipotez strategicznych dla strategii komunikacji marketingowej Jarocina i jego nowo tworzonej marki wyróżniono trzy przestrzenie, sfery tematyczno ikoniczne: przedsiębiorczą gminę przedsiębiorczych obywateli, głośny wizerunek miasta czaderskiego oraz dojrzale zbuntowany Jarocin, ujęty w formułę twórczej oryginalności. Konsultacje społeczne pokazały pozytywny odbiór przedłożonych koncepcji przez mieszkaoców, skłonnych na nie przystad, deklarujących gotowośd utożsamienia się z nimi i popierad ich wdrożenie w życie. Podczas dyskusji prowadzonych w trakcie konsultacji mówiono o trafności każdej z nich, każdej na nieco inny sposób i w nieco odmiennych kontekstach. Pojawiły się również głosy na rzecz praktycznego połączenia różnych wątków w jednym, nadrzędnym porządku, który mógłby stanowid podstawę dla nowo budowanej marki. Te sugestie są częściowo zbieżne z wnioskami, do których doszedł zespół ekspercki pracujący nad strategią, rekomendujący ostatecznie przyjęcie jako najważniejszej hipotezy trzeciej w sztafażu komunikacyjnym zaczerpniętym z hipotezy drugiej. Oba przedłożone rozwiązania są wobec siebie komplementarne. Czad!erskośd jest bowiem bardziej historyczna i opisowa, a twórcza oryginalnośd w większym stopniu postulatywna i silniej wychylona w przyszłośd. Jednocześnie kompilacja obu tych hipotez może i powinna uwzględniad elementy hipotezy pierwszej, które stanowid będą zaplecze dodatkowego kierunku w komunikacji marketingowej. Pracujący nad opracowaniem BIG IDEI zespół kreatywny postawił ostatecznie na odważny i mocny wizerunek czad!erskiego Jarocina. Zawiera się w nim charakter miasta, a jednocześnie pozwala się wypełnid głębszą treścią, związaną z bardziej aspiracyjną koncepcją twórczej oryginalności. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 114

115 4. Czad!erskie miasto Jarocin BIG IDEA to pomysł, koncepcja, myśl, która przy wszelkiej aktywności komunikacyjnej każdorazowo przekuwana będzie w słowa. Jako wartościujący opis Jarocina najbardziej wskazane będzie zastosowanie formy przymiotnikowej. W języku polskim funkcjonuje wiele przymiotników pochodzących od rzeczownika czad. Niektóre z nich związane są z innymi znaczeniami tego słowa (np. czadzki, czadyjski), jednak również w zakresie języka wywodzącego się z młodzieżowego slangu uzus otwiera pole wyboru. Gdy coś ma w sobie ten czad, mówi się o obiektach, ludziach, wydarzeniach czadowych bądź czaderskich. Koniecznośd zachowania jednolitej formuły nakazuje wybór tylko jednej z nich, natomiast mniejsza częstotliwośd użycia oraz świeższe brzmienie zdecydowały o tym, że ostatecznie wybrano drugą wersję. Dlatego sam Jarocin określany będzie jako czaderski i tak też nazywane byd powinny wszelkie inne istotne obiekty, wydarzenia czy atrybuty miasta ( czaderski festiwal, czaderski weekend w Jarocinie, czaderska kampania promocyjna czy nawet czaderskie snutki ). UWAGA: rekomendowany zapis przymiotnikowej formy pochodzącej od rzeczownika czad to czad!erski. Dzięki niemu oddzielana jest najbardziej wyrazista i znacząca częśd słowa od jego koocówki gramatycznej, ale i sama graficzna forma tekstu dobrze wpisuje się w znaczeniowy wymiar BIG IDEI: wtrącony w środek, niepoprawny z formalnego punktu widzenia wykrzyknik dodaje zapisowi energii i oryginalności, sugerując jednocześnie, że Jarocin może sobie pozwolid na takie twórcze łamanie przyjętych zasad zapisu. Czad!erski Jarocin przełożony na przewodnie hasło towarzyszące marce miejskiej powinien wyglądad tak: Czad!erski Jarocin. W przeciwieostwie do większości polskich miast i regionów mamy tu nazwę miasta poprzedzoną wystylizowanym określeniem przymiotnikowym, a nie dołączony do nazwy slogan. Dzięki temu możemy wyróżnid Jarocin na tle innych ośrodków, a przy tym budowad jego markę przy walnym udziale nazwy. To ważne, bo samo słowo Jarocin niesie w sobie sensy znacznie szersze niż tylko średniej wielkości miasto w Wielkopolsce (chod jednocześnie nie daje się sprowadzid wyłącznie do festiwalu). Natomiast nazwa wzbogacona o określenie czad!erski ma konstrukcję podobną jak Wolne Miasto Gdaosk czy Wielkie Księstwo Luksemburga, co gwarantuje zapadanie całej nazwy w pamięd i zachęca do postrzegania miasta przez pryzmat dodatkowych określeo, które wypływają z niniejszej strategii. Jarocin to jednak nie tylko miasto. Dlatego, gdy mowa będzie np. o gminie, polecamy posługiwanie się określeniem czad!erska gmina Jarocin. W bardziej ogólnych komunikatach najlepiej mówid po prostu o Czad!erskim Jarocinie. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 115

116 5. Poza stereotyp Stawiając na czad!erskośd Jarocin nie może pozwolid na sprowadzenie się do roli centrum młodzieżowych buntowników, którzy mają w nim wsparcie lub co gorsza mogą w nim nawet pozwolid sobie na to, co gdzie indziej jest zakazane. Festiwal jest i będzie ważnym składnikiem tożsamości miasta, ale wizerunek Jarocina nie może się do niego ograniczad. W komunikacji zwracad należy uwagę na to, by pokazywad pozytywny i unikatowy wpływ festiwalu na obecny kształt miasta i postawy jego mieszkaoców, a także budowad obraz Jarocina poza kontekstem samego festiwalu, za to w powiązaniu z precyzyjnie wybranymi wartościami, które w nim właśnie i historii polskich subkultur mają swoje korzenie. Miasto dziś postrzegane jest często przez pryzmat własnego położenia na mapie Polski. Z tej perspektywy wydaje się odległe od centrum, prowincjonalne, małomiasteczkowe, którego jedynym w zasadzie wyróżnikiem jest młodzieżowy bunt. Zapewne czyni to Jarocin miastem ciekawym w kategoriach kulturowych czy socjologicznych, słabo natomiast koresponduje z wizerunkiem miasta jako poważnego partnera (biznesowego, turystycznego czy artystycznego). Kładąc świadomie nacisk na czad!erski komponent Jarocina te ewentualne mankamenty łatwo można przekud w zalety. Czad!erskie miasto Jarocin to bowiem aktywny ośrodek, inny od innych, ale nie po to, by się odróżnid, podkreślad swoją specyfikę i do tego się ograniczad, lecz wyciągający pozytywne wnioski z tej odmienności, ważny ośrodek kulturalny, jak również aktywny w gospodarce czy społeczeostwie, a przy tym witalny i radośnie zbuntowany przeciw szarzyźnie, rutynie, nudzie, zwyczajnej codzienności. Tym samym w miejsce wąskiego pojmowania kontrkulturowego buntu pojawia się nowa, szersza pespektywa. Ujmując rzecz skrótowo i dosadnie: z miasta punków czynimy Jarocin miastem niezależnego myślenia, sprzeciwu wobec komunałów i bezpiecznych ścieżek normalności, innowatora w dziedzinie stylu życia i miasta, które nie tylko idzie z duchem czasu, ale wręcz samo go współtworzy. A zatem powtórzmy: łamanie schematów tak, ale nie dla samego łamania, lecz celem wypracowania w ten sposób nowych wartości. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 116

117 6. Skąd ten czad? BIG IDEA jest rodzajem współczesnego mitu. A żeby jak każdy mit była wiarygodna i sugestywna, musi byd oparta na prawdziwym fundamencie i zawierad obiecującą perspektywę na przyszłośd. W przypadku Jarocina proponowana BIG IDEA ściśle wiąże się z unikatowymi cechami miasta. Zarówno jego stan faktyczny, jak i powszechny wśród Polaków obraz Jarocina, wskazują, że miasto kojarzy się przede wszystkim z festiwalem rockowym, a przez lata odgrywało rolę swoistej stolicy polskich subkultur młodzieżowych. Niepodobna przecenid wpływu tych faktów na lokalny koloryt miasta otwartego na oryginalnośd, a jednocześnie potrafiącego robid z niej praktyczny użytek. To dlatego Czad!erski Jarocin jest doskonałą figurą aktywności społecznej oraz rozwoju społeczno ekonomicznego, największego wyzwania, przed którym miasto staje w najbliższych latach i który m.in. dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich może i powinien zaowocowad wzrostem jakości życia mieszkaoców, a także atrakcyjności Jarocina dla turystów i inwestorów. Jarocin odwołując się do swej czad!erskości i dziedzictwa festiwalu, najsilniejszej chyba ikony polskiej kultury alternatywnej, czerpad może również korzyści z przemian, które (pośrednio bądź bezpośrednio) zaszły w świadomości społecznej wskutek oddziaływania tej zbuntowanej tradycji. To kolejna szansa dla miasta funkcjonowanie jako przekaźnik czy pomost, który w pionierski sposób wprowadza do Polski wartości i perspektywy, od dawna już będące udziałem dojrzałych społeczeostw Zachodu doświadczonych przez wielką falę kontestacji w latach 60. zeszłego stulecia. To właśnie te idee pozwoliły na przemianę typowej kultury konsumpcyjnej w świadomą społecznośd, która z konsumpcji korzysta w bardziej wyważony sposób, dowartościowuje natomiast style i sfery życia, które są bardziej wielowymiarowe, nastawione na realizację celów nie tylko materialnych, autentyzm doznao i przekonao, rozwój własnej osobowości, krytyczny stosunek do zastanej rzeczywistości i poszukiwanie głębszych treści, a także umiejętności zgodnego życia w wielokulturowym, głęboko zróżnicowanym społeczeostwie. Dzięki włączeniu się w ten trend Jarocin zyska szansę, by stad się polskim centrum idei takich, jak zrównoważony rozwój, kreatywnośd w gospodarce, biznes odpowiedzialny społecznie, niszowa działalnośd gospodarcza (nowe pola dla przedsiębiorczości, usługi odpowiadające nawet na najmniej typowe potrzeby, krótkie serie w produkcji), a także ekologia głęboka, prawa człowieka i obywatela, tolerancja, szacunek dla odmienności, otwarcie na różne typy duchowości, samodzielnośd i alternatywnośd, a nawet egzotyczne niekiedy inspiracje kulturowe czy duchowe. Cały ten zbiór postaw i idei doskonale jest zbieżny z USP miasta, określonego w najkrótszej formule jako dojrzały bunt. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 117

118 Prócz tego wszystkiego Czad!erski Jarocin to również miasto tętniące życiem, które dzięki zaangażowaniu i autentyzmowi już dziś jest ciekawym miejscem, a jego innowacyjny potencjał stwarza mu doskonałe perspektywy i szanse na przyszłośd. Żeby jednak było to możliwe, miasto i jego mieszkaocy stad się muszą podmiotem a nie przedmiotem nadchodzących przemian czyli aktywnie włączyd się w działania na rzecz nowej rzeczywistości, koncentrując swoje działania na dbałości o własny rozwój i budowanie swojego pozytywnego wizerunku. Jeśli wszystko się powiedzie, już wkrótce miasto stanie się nie tylko polską stolicą subkultur, ale i wyznacznikiem nowych trendów w zakresie stylu życia dla wielu Polaków, w tym zwłaszcza dla tych, którym nie wystarcza masowa kultura popularna i slogany bezrefleksyjnie powtarzane za wątpliwymi niekiedy autorytetami. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 118

119 7. Więcej czadu! Mówiąc o czad!erskim Jarocinie, odwołujemy się do jego historii i wpływie festiwalu rockowego na dzisiejszy kształt miasta, ale dla budowy wizerunku miasta wykorzystywad trzeba przede wszystkim głębsze sensy BIG IDEI, określone w hipotezie strategicznej #3 Twórcza oryginalnośd, w tym postawę mieszkaoców Jarocina decydującą o duchu miejsca. Dlatego sednem komunikacji czynid należy nie tyle korzyści czadowego festiwalu, ile metaforyczne sensy zawarte w słowie czad!erski i przyświecającej mu BIG IDEI. Specjaliści od reklamy i marketingu wiedzą, jak potężnym narzędziem może byd dobrze zastosowana przenośnia. Jej użycie w komunikacji marketingowej jest szczególnie cenne wówczas, gdy mamy do czynienia z mniej typowym, trudnym do prostego opisania produktem. Do takich zaś należy wizerunek miasta: złożony, wielostronny, mający łączyd różne interesy i zawierad w sobie obietnicę dla wielu odmiennych grup docelowych. Zastosowanie w takim przypadku metafory czyni przedmiot komunikacji czymś niemal namacalnym, a jednocześnie może byd efektownym i efektywnym skrótem myślowym, który pozwala na wyjątkową oszczędnośd wyrazu, sprowadzając ogrom przywoływanych znaczeo do jednego obrazu, potrafiącego zastąpid wiele słów czy nawet obszernych opracowao. I taki właśnie obrazowy, prosty i zrozumiały jest Czad!erski Jarocin, chod mówiąc o nim mamy na myśli znacznie więcej niż tylko wizerunek stolicy polskich subkultur. Te buntownicze skojarzenia stanowią jedynie punkt wyjścia, ściśle przylegający do obecnego stanu miasta. Ale czad czy czaderskośd to przecież także bardzo pojemna metafora, która w zasadzie we wszelkich kontekstach niesie ze sobą pozytywny sens. Dotyczyd może wszystkich sfer życia człowieka jego umysłowości, stanu ducha, kreatywności i niezależności w działaniu, upodobao estetycznych i poszukiwaniu autentycznych wartości i własnej tożsamości, a także całokształtu życia gospodarczego i społecznego. Mówiąc o Czad!erskim Jarocinie będziemy więc mied na myśli nie tylko aktualną i utrwaloną w świadomości Polaków rzeczywistośd miasta, lecz przede wszystkim jego wolę intensywnego rozwoju i perspektywy, które przy niewielkim wsparciu oraz spójnej i konsekwentnej aktywności komunikacyjnej lokalnego samorządu łatwo i szybko można zarysowad na horyzoncie (ciekawe i oryginalne pomysły w gospodarce, korzyści niezależnej edukacji, przenikanie sztuki do innych sfer życia, jakośd życia rozumiana znacznie szerzej niż tylko to, co można mierzyd wskaźnikami ekonomicznymi etc.). Taki przekaz zawiera w sobie obietnicę rozwoju ale i interesującą, unikatową na polskim podwórku wizję przyszłości. Wszak czad! nie tylko po to jest tak głośny, by zwrócid uwagę i pozwolid dad upust energii w dzikiej zabawie, ale i po to, by inspirowad ludzi, dodawad im energii, dawad powód do refleksji i motywowad ich do działania. Dzięki takiej pogłębionej interpretacji czad!erskośd oznacza intensywnośd przeżyd, które na jednym poziomie służą oryginalnej rozrywce, ale mają swój głębszy wymiar, prowadzący do wzrostu poczucia dumy z miejsca, w którym się mieszka, podniesienia jakości życia mieszkaoców i jak najbardziej atrakcyjnej oferty dla inwestorów i turystów. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 119

120 a. Myślę, więc krzyczę Czad!erski Jarocin wywodzi się z subkulturowego buntu kontestującej młodzieży, która często swoją postawą, wyglądem, zachowaniem pragnie zwrócid uwagę otoczenia na nurtujące ją kwestię oraz problemy dotyczące całego społeczeostwa. Możemy pokazywad ten kontekst jako tło codziennego życia mieszkaoców, ale to właśnie oni sami są dla nas w komunikacji najważniejsi: wartości, którym hołdują i styl życia w mieście, gdzie mieszkają, decydując o jego oryginalnym i twórczym charakterze. Dla nich mamy potęgę nowości, zmienionej perspektywy. Proponowana w niniejszej strategii komunikacja bowiem zakłada nowe otwarcie, inne niż dotychczas mówienie o mieście, sugerując, że odtąd można i należy myśled o nim w znacznie szerszym niż dotąd ujęciu, że Jarocin to nie tylko bunt, rock i festiwal, ale wielki potencjał do zagospodarowania. Przeświadczenie o tym, że dzieje się coś nowego, że rozpoczyna się nowy etap w komunikacji, który przyniesie pozytywne skutki, potrzebne będzie wśród mieszkaoców miasta, bo bez przekonania ich do pogłębionego wizerunku Jarocina, trudno będzie przekonad do niego innych. b. Alternatywa Kluczową wartością czaderskiego Jarocina jest wskazanie odmienności, nowego, innowacyjnego podejścia do życia i wyzwao stawianych przez nie ludziom. Metaforą czadu ilustrowad można tempo rozwoju i jego charakter (gospodarka, zwłaszcza ta niszowa czy innowacyjna, nowe inwestycje, szczególnie przyjazne środowisku, przebiegające w zgodzie z interesem społecznym, nowoczesna i niezależna edukacja, barwne, wewnętrznie zróżnicowane, a jednak zgodnie współpracujące środowisko społeczne, pewna swoboda, dająca oddech od biurokracji czy kultury korporacyjnej etc.). Czadowy koncert albo postawione w czub włosy są tutaj najmocniejszym obrazem, ale wcale nie jedynym. Do przekazania pozytywnego komunikatu na temat wszelkich tendencji niezależnych czy alternatywnych sięgnąd można po gwiazdy sceny gospodarczej, aktywistów społecznych, osobowości medialne i artystyczne to oni stad się powinni rzecznikami i ambasadorami nowej marki Jarocina. Paradoksalnie podobną symbolikę reprezentowad mogą też takie pozornie konserwatywne zjawiska jak snutki golioskie w nowym kontekście przestaną byd cepelią, by stad się czad!erską pasją, idącą wbrew modom i komercyjnym trendom, ale jednocześnie bardzo na czasie jako oryginalne, autentyczne i świadome przy tym swojej własnej wartości. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 120

121 c. Natura Chod bezwonny tlenek węgla czyli czad z pewnością zbyt ekologiczny nie jest, w czaderskiej spuściźnie kontrkultury świadomośd ekologiczna ogrywa nader istotną rolę. Czad!erski Jarocin jest więc miastem, które troszczy się o swój zielony potencjał, zorientowanym na naturę, zrównoważony rozwój, promującym wartości ekologiczne i zdrowy kontakt z naturą. Stąd znaczenie programów edukacyjnych dotyczących segregacji śmieci, promocji alternatywnych źródeł energii, a także rozwoju turystyki przyrodniczej i agroturystyki w gminie. Postawa ekologiczna jest efektem dojrzałości społecznej i swoisty buntem przeciwko postępującej degradacji środowiska. d. Człowiek Komunikacja kierowana jest do ludzi, dlatego też właśnie ludzie powinni znajdowad się w jej centrum. Również i na tym polu Jarocin i jego czad!erskośd niosą ze sobą pakiet pozytywnych skojarzeo, począwszy od otwarcia na trudną nawet odmiennośd, poprzez poszukiwanie nowych form wyrazu, autentycznych, nieprzekłamanych przez propagandę, reklamę czy korporacyjną nowomowę, po zdolnośd oddziaływania na wyobraźnię i poruszania ogromnych rzesz ludzkich (kontrkultura zawsze promowała wolnośd jednostki, ale człowieka zawsze najchętniej widziała w luźnych i egalitarnych wspólnotach, wspierających swych uczestników w pielęgnowaniu i rozwoju ich indywidualnych zalet, a nie podporządkowujących ich sobie). W każdej z tego typu konotacji ważną rolę odgrywa praca nad sobą i uzależnienie zmiany świata od zmiany samego siebie (by zacytowad Dezertera, jedną z największych gwiazd jarocioskich festiwali: Jeśli chcesz zmieniad świat zacznij od siebie! ). Rezultatem tak zdefiniowanej strategii powinien byd wizerunek Jarocina jako miasta, zapewniającego mieszkaocom wysoką jakośd życia, a samemu sobie prężny rozwój, który pozytywnie wpływa na żyjących w nim ludzi, wspierając ich kreatywnośd, przedsiębiorczośd, umiejętne współżycie z innymi. Dzięki temu zawsze można ich pokazywad jako jednostki twórcze i radosne, witalne i ciekawe świata, pracowite i żyjące zgodnie z naturalnym rytmem. Rozumiana w ten sposób czad!erskośd podkreśla znaczenie człowieka, jest za to całkiem wolna od obrazu marginesu społecznego wstydliwie przemilczanego przez stateczną większośd. W tej perspektywie patrzed należy na relacje miasta i jego mieszkaoców, tworzące swego rodzaju zamknięte koło. Jarocin żyje ludźmi i dzięki ludziom, żeby więc mógł stad się miastem dojrzałej wolności, jego mieszkaocy powinni uwierzyd, że sami mają ją w sobie. A by mogli w to uwierzyd miasto, musi wspierad tego typu postawy i tworzyd przestrzeo dla ich krzewienia. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 121

122 8. Zalety pomysłu a. Autentyzm Każde miasto (każda marka), które nie zamierza się skazywad na porażkę, winno prowadzid uczciwą i autentyczną komunikację. Jarocina dotyczy to w szczególnym stopniu, ze względu na nacisk, jaki na autentyzm kładły i wciąż kładą kontrkultury. Czad!erska BIG IDEA należycie wywiązuje się z tego zadania: jest dobrze osadzona w historii, znajduje swoje uzasadnienie w najsilniejszych walorach Jarocina i jego najbardziej rozpoznawalnej ikonie, jaką jest festiwal. Koncepcja komunikacji zarysowana w niniejszym opracowaniu pogłębia jedynie ten kontekst i kieruje go w stronę kwestii, które pozwalają przekroczyd swoiste getto, będące zwykle przestrzenią dla najbardziej typowych działao kontrkultury i innych z założenia niszowych przedsięwzięd. b. Oryginalnośd Tak jak nigdy nie było w Polsce drugiego takiego festiwalu jak jarocioski, tak nie ma w kraju podobnie czad!erskiego miasta. Teraz jednak to, co stało się udziałem Jarocina za sprawą historii i polityki, a w pewnym przypadku, powinno byd świadomie kształtowane. Dlatego nie wystarczy odwoład się do festiwalu trzeba umiejętnie wykorzystad możliwości odróżnienia się od konkurencji, które on stwarza, a zarazem aktywnie współtworzyd przyszłośd jego dziedzictwa. c. Pozytywnośd Chod można powiedzied, że za podstawę BIG IDEI przedstawionej w strategii służy wizerunek jarocioskiego festiwalu rockowego, w ostatecznym rozrachunku traktowad go należy przede wszystkim jako inspirujący pretekst. W istocie bowiem chodzi o znacznie więcej i o coś zdecydowanie innego o różnego rodzaju bunty, traktowane bardziej metaforycznie niż dosłownie, przede wszystkim zaś o jego społeczny i ludzki wymiar. Bez względu jednak na to, stwierdzid należy, że sam obraz czad!erskiego miasta budzi szeroką gamę pozytywnych skojarzeo łącząc w sobie energię, twórczy zapał, poczucie niezależności i śmiałe podejmowanie największych nawet wyzwao. d. Estetyka Z komunikacyjnego punktu widzenia wypracowana dla Jarocina BIG IDEA jest pomysłem prostym, ale o dużym potencjale estetycznym. Wszelkie odwołania do artystycznego wymiaru kultury alternatywnej pozwalają otworzyd przestrzeo komunikacji na stylistykę odległą od banału, ładnych obrazków i pięknie brzmiących słów. Formy graficzne i językowe oparte o niepokorną stylistykę pozwolą wyróżnid się wśród działao podejmowanych przez inne miasta, potrafią przykud uwagę i zrobid stosowne wrażenie na odbiorcach. Jednocześnie warto pamiętad, że dla istotnej części kontrkultury nie było rozdźwięku między życiem a sztuką a to oznacza szansę na swoistą estetyzację jarocioskiej codzienności (np. w formie graffiti, street artu, sztuki zaangażowanej etc.). Opracowane przez Eskadra MarketPlace 122

123 e. Pojemnośd Kolejną zaletą oparcia marketingowej komunikacji Jarocina na czad!erskości jest niezwykły potencjał znaczeniowy tkwiący w tym pojęciu. Chod mamy tu do czynienia z jednym tylko słowem, w istocie jest ono bardzo szeroką i pojemną metaforą. A ona może byd przekładana na różne sfery życia (czad!erska gospodarka, turystyka, edukacja), otwiera interesujące pola skojarzeniowe, związane z sztuką (muzyka) i aktywnością (młodzież, witalnośd, bunt). f. Spoistośd Oparcie komunikacji marketingowej na jednym kluczowym pojęciu gwarantuje, że jej przekaz będzie jasny, przejrzysty, komunikatywny i powszechnie zrozumiały. A to oznacza łatwośd w budowaniu zasięgu przy jednoczesnym zachowaniu spójności wszelkich akcji i kampanii, które wyrosną na tak zdefiniowanej BIG IDEI. Ważne przy tym, że różne znaczenia i niuanse drzemiące w Czad!erskim Jarocinie nie są rozłączne, lecz komplementarne. Pozwalają z jednej strony uchwycid obecny charakter miasta, a jednocześnie wytyczyd kierunki jego postulowanego rozwoju w przyszłości. Z drugiej strony różne pola znaczeniowe czadu pozwolą objąd jedną klamrą wszystkie działania komunikacyjne zarówno te adresowane do mieszkaoców, jak i do osób z zewnątrz (inwestorzy, turyści). g. Potencjał językowy Do ważnych zalet prezentowanej BIG IDEI należy jej potencjał językowy. Czad!erskośd to pojęcie młode, świeże, nacechowane emocjonalnie, mogące w wielu kontekstach przedstawiad specyficznie pojmowaną odmiennośd i pomysłowe czerpanie z jej możliwości. Jako takie stosowane byd może w różnych kontekstach i wyrażeniach, zawsze i wszędzie zachowując swój pozytywny charakter. Co więcej, walory te w pewnym stopniu wykraczają poza sferę języka polskiego angielski odpowiednik przymiotnika czad!erski słowo groovy jest równie oryginalne i buntownicze i z całą pewnością należy do kanonu superlatyw, zwłaszcza wśród młodszego pokolenia. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 123

124 9. Przykłady zastosowao Czad!erski Jarocin, jako główny pomysł na komunikację marketingową miasta, nie oznacza konieczności porzucenia dotychczasowych przekazów ( gospodarna gmina, tu wszystko gra, grunt to bunt ). Pozwala natomiast wzmocnid i rozszerzyd zakres ich stosowania, sam natomiast w konkretnych reklamach i kampaniach wykorzystany może byd na różne sposoby. Przykłady haseł: Czad!erski Jarocin: aktywni ludzie, czyste środowisko Czad!erski Jarocin. Tu wszystko gra! Jarocin. Dajemy czadu! Włos się jeży z wrażenia (+wizerunek irokeza) Scena czad!erskich wydarzeo Poczujesz na własnej skórze (skóra punkowa albo napis tatuaż) Kuty na obie nogi (stopy w kolorowych glanach) Gramy ostro. Mamy głośne sukcesy Potulni idą do nieba. Pomysłowi do Jarocina Wyjątkowe miasto wyjątkowych ludzi Można mied różne pomysły, ale tu trzeba byd! Inna edukacja: dajemy szkołę nudzie Opracowane przez Eskadra MarketPlace 124

125 10. Konsolidacja i konsekwencja Pojemnośd znaczeniowa BIG IDEI pozwala na zbudowanie w oparciu o nią spójnego systemu komunikacyjnego, funkcjonującego na różnych polach i adresowanego do różnych odbiorców. Czad!erski Jarocin będzie zatem służyd integracji wszystkich poziomów komunikacji marketingowej: wizerunkowej, gospodarczej i turystycznej. Nowy wizerunek miasta podkreśla jego specyfikę opartą o wyjątkowy festiwal, otwartośd gminy i jej mieszkaoców, ich twórczą oryginalnośd i ustateczniony bunt, uwypukli też związki z żywotną i autentyczną kulturą alternatywną i specyfikę życia w mieście ( zgodna wspólnota kolorowych jednostek ). Zasugeruje również wszechstronny rozwój gospodarczy i społeczny (czad!erski biznes, czad!erska edukacja, turystyka, społecznośd), wskazując jednocześnie na potrzebę wzmożenia wysiłków w tym zakresie (więcej inwestycji, udogodnieo dla mieszkaoców i przyjezdnych). Opracowane przez Eskadra MarketPlace 125

126 11. Zasadnośd i trafnośd Czad!erska BIG IDEA jest wynikiem całościowych analiz i ich twórczej transformacji, dzięki czemu dobrze wpisuje się w dotychczasowy krajobraz miasta, a równocześnie ma inspirujący potencjał. Trafnośd i zasadnośd BIG IDEI potwierdziły opinie zebrane podczas cyklu konsultacji społecznych prowadzonych w trakcie prac nad niniejszą strategią, których kluczowym elementem była prezentacja przewodniej koncepcji komunikacyjnej dla miasta. Nowa komunikacja Jarocina przyczyni się do rozszerzenia dotychczasowego, festiwalowego obrazu miasta w jego nowy, szerszy i jednoznacznie pozytywny wizerunek. Pozwoli wyróżnid miasto wśród innych. BIG IDEA sama w sobie nie jest hasłem promocyjnym a kierunkiem w promocji, głównym przekazem, trafnie ujętym w formie komunikatu. Miasto ma promowad swoją Czad!erskośd i to, że podejmowało, podejmuje i jest skłonne podejmowad dalej nietuzinkowe działania inwestycyjne, organizowad unikatowe wydarzenia kulturalne i w sposób ponadprzeciętny dbad o swoich mieszkaoców i komfort ich codziennego życia. Dlatego też, koncepcja Czad!erskiego Jarocina tak, jak wspiera kulturalną i turystyczną sferę życia miasta, tak samo wspiera pozyskiwanie inwestorów, renowacje chodników czy zapewnianie ciekawych i dobrze płatnych miejsc pracy. BIG IDEA ujęta w formie komunikatu jest nieodłączną częścią marki. Obecny slogan promujący miasto: Tu wszystko gra to nie big idea a dobre hasło promocyjne, które wpasowuje się w konwencję miasta muzycznego, poukładanego, miasta O.K. Nie ma w nim jednak nośności, pazura i energii, które są obecne w mieście. Identyczny slogan mogłyby wykorzystywad takie miasta, jak Opole, Sopot, Zielona Góra czy Kołobrzeg. Mieszkaocy przyzwyczaili się jednak i polubili obecne hasło promocyjne. Przyjmując rekomendowany kierunek w promocji miasta, nic nie stoi na przeszkodzie, aby połączyd go z dotychczasowym hasłem i mówid Czad!erski Jarocin. Tu wszystko gra. Hasło to obietnica. W przypadku samego hasła odbiorca zgodzi się z tezą, że w Jarocinie wszystko gra pomyśli o muzyce na festiwalu, wielkopolskiej gospodarności i dobrze zarządzanym małym mieście. W przypadku Czad!erskiego Jarocina pomyśli nie tylko o tym, że w mieście wszystko gra, ale również, że gra głośno, odważnie i z rozmachem. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 126

127 12. Elementy obowiązkowe (ang. mandatories) To zestawienie absolutnie zakazanych i jak najbardziej wskazanych elementów każdego komunikatu (zwłaszcza filmów, plakatów reklamowych, reklam prasowych etc.). Nigdy: małomiasteczkowe krajobrazy sielskie obrazki z prowincji, przyrodnicze landszafty, blokowiska, szaro bure zdjęcia, martwe plany bez ludzi, sceny bez energii, statyczne i bierne. Unikad również należy stosowania typowych zdjęd i wizualizacji (biurowe sceny, uśmiechnięci ludzie i wesołe rodziny z banków fotografii), przesytu języka marketingowego oraz reklam pozbawionych pazura (czyli czadu ). Zawsze natomiast szukad trzeba: śmiałych, niestandardowych, zaskakujących, ale trafionych pomysłów, inspiracji w sztuce niekomercyjnej, energicznych, charakterystycznych postaci w kadrze, motywów zaczerpniętych z dorobku kultury alternatywnej, głośnych i ostrych motywów muzycznych. Elementy obowiązkowe należy, rzecz jasna, stosowad rozsądnie i bez nadmiernego, bezmyślnego rygoru. Jeśli konkretna reklama i jej kontekst są specyficzne, może się na nich w pozytywny sposób pojawid element zakazany (na przykład sentymentalna reklama, w której kolorowy i pełen zwariowanej energii Jarocin przedstawiany jest na tle szarzyzny innych miast). Opracowane przez Eskadra MarketPlace 127

128 13. Podsumowanie Dziś Jarocin kojarzony jest jako miejsce znanego festiwalu rockowego, poza tym jednak jego wizerunek nie odbiega od wizerunku typowych polskich miast porównywalnej wielkości. Najwyższy czas zmienid ten stan rzeczy, wykorzystując ducha drzemiącego w miejskiej społeczności. Pora na Czad!erskie miasto Jarocin, osadzone w swojej najnowszej historii, ale i robiące z niej praktyczny użytek. Miasto inne niż wszystkie, otwarte, tolerancyjne, sięgające po buntownicze tradycje, by czynid z nich twórczy użytek w podejmowaniu wyzwao współczesności i szukad inspiracji na przyszłośd. W ten sposób podstawowe z dzisiejszych atrybutów Jarocina powinny zostad rozszerzone i pogłębione, a to, co dotąd postrzegano jako jego jedyna w gruncie rzeczy specyfika, w nowym kontekście wykorzystane zostanie z pożytkiem dla samego miasta, jego mieszkaoców i potencjalnych gości (turyści, inwestorzy). Dobrze będzie, jeśli owa czad!erskośd nie pozostanie tylko walorem komunikacyjnym, lecz stanie się także tendencją, która obejmie całokształt jarocioskiego życia społeczno gospodarczego, w tym zwłaszcza gospodarkę, turystykę i edukację. Temu właśnie celowi służyd będzie przyjęcie i wdrożenie w życie niniejszego opracowania strategii promocji na bazie istniejących w mieście wartości wyznacza bowiem kierunek, charakter i zakres działao, które pozwolą stworzyd i pielęgnowad w umysłach jarocinian i wszystkich Polaków nowy wizerunek miasta. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 128

129 Częśd IV Rekomendacje Opracowane przez Eskadra MarketPlace 129

130 Rozdział I. CELE STRATEGICZNE Celem niniejszego opracowania strategii promocji oprócz wskazania unikatowej cechy miasta (USP) oraz kreatywnej koncepcji budowania wizerunku (BIG IDEA), wyznaczonych na podstawie istniejących w miejscu atrybutów, mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeo, jest wskazanie lub zasugerowanie zadao, które gmina może realizowad dla budowania wyznaczonego wizerunku. Zadania te, z jednej strony, opierają się o istniejące już w gminie instytucje, ludzi i infrastrukturę, a z drugiej o listę korzystnych inwestycji lub działao, które będą musiały zostad zrealizowane. Poniżej przedstawimy listę celów strategicznych, które spełnią założenia strategii oraz, co najważniejsze, uczynią budowany wizerunek Jarocina w pełni wiarygodnym. W ten sposób, dla wszystkich mieszkaoców, inwestorów i turystów Jarocin stanie się prawdziwie twórczym i oryginalnym miejscem, które daje szansę dojrzałego i nietuzinkowego życia, a dynamizm, nowoczesnośd, nastawienie na przedsiębiorczośd, rozwój i innowacyjnośd, tradycja dojrzałego buntu i kontestacji, indywidualnośd i autentyzm nie bez pokrycia staną się najważniejszymi wyróżnikami gminy. Nadrzędny Cel Strategiczny umacnianie wizerunku Jarocina jako Czad!erskiego Miejsca. Dla pełnego zrealizowania założeo strategii niezbędne jest podjęcie działao, które swoją naturą będą spójne z budowanym wizerunkiem całej gminy. Cel strategiczny I. Poprawa jakości i zwiększenie oferty nieformalnego życia społecznego. Dla pełnego zrealizowania założeo strategii niezbędne jest podjęcie działao, które spowodują, że gmina Jarocin stanie się atrakcyjna dla swoich mieszkaoców i wszystkich osób przyjezdnych. Gmina powinna dawad możliwośd ciekawego i nietuzinkowego spędzania czasu wolnego i rozwijania potencjału swoich mieszkaoców. Cel strategiczny II. Stworzenie przestrzeni formalnej i wizerunkowej dla zróżnicowanych działao społecznych o znaczeniu ponadregionalnym. Dla pełnego zrealizowania założeo strategii niezbędne jest podjęcie działao, które zaowocują zwiększeniem ilości wyjątkowych inicjatyw mieszkaoców i osób spoza Jarocina. Gmina powinna dawad możliwośd realizowania oryginalnych pomysłów i wydarzeo o znaczeniu ponadregionalnym. Cel strategiczny III. Pozyskanie inwestorów utożsamiających się z marką miasta, zapewniających pewne i ciekawe miejsca pracy. Dla pełnego zrealizowania założeo strategii niezbędne jest podjęcie działao, które doprowadzą do sprowadzenia inwestorów, których wartości i wizerunek będą spójne z wartościami i wizerunkiem miasta. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 130

131 Rozdział II. WARUNKI BRZEGOWE MARKI Wyznaczone cele strategiczne dla tworzenia wizerunku Czad!erskiego miasta w oparciu o koncepcję dojrzałego buntu, który obecny jest w duchu miasta, czyniąc je unikatowym, to podstawa dla budowania stabilnej, autentycznej i atrakcyjnej marki miejskiej Jarocina. Ważne, żeby miasto, mieszkaocy i odpowiedzialne lokalne władze, potrafiły wykorzystad niniejszy dokument przy podejmowaniu kolejnych decyzji w zakresie promocji oraz inwestycji, rozwoju, kultury, sportu i innych, ważnych sfer życia miasta. Te same warunki brzegowe, pozwolą określid kierunek w prowadzeniu PR podejmowanych działao działao o charakterze promocyjnym (kampania promocyjna, eventy) i klasycznych działao inwestycyjnych (renowacja chodnika, budowa boiska sportowego). Do tego celu, na podstawie opracowanych USP i BIG IDEA oraz biorąc pod uwagę wyznaczone Cele Strategiczne, posłużą warunki brzegowe marki. Zostały one opisane w formie zdao, określających charakter i formę podejmowanych działao. Spełnienie przez dane działanie co najmniej dwóch z trzech przedstawionych poniżej warunków pozwoli przewidzied, że wpisze się ono w obrany przez miasto kierunek strategiczny oraz będzie budowad wizerunek twórczego i oryginalnego miasta, miasta czad!erskiego, w którym panuje duch dojrzałego buntu. Warunek I. Rozwój społeczności Podejmowane działania są nastawione na rozwój społecznej przedsiębiorczości, zaktywizowanie mieszkaoców całej gminy, zapewnienie im nowych i ciekawych miejsc pracy i poprawienie komfortu ich życia. Warunek II. Dojrzały bunt Podejmowane działania są utrzymane w duchu dojrzałej kontestacji reguł zastanej rzeczywistości, a jednocześnie pozostając w zgodzie z prawem i porządkiem publicznym wpływają na poprawienie jakości życia nie tylko mieszkaoców gminy, ale również mogą stanowid inspirację dla Polaków, a nawet mieszkaoców innych paostw. Warunek III. Twórcza oryginalnośd Podejmowane działania są innowacyjne, nietypowe, twórcze i oryginalne oraz wspierają rozwój indywidualności i kultury niszowej, stawiając na autentycznośd i naturalnośd. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 131

132 Rozdział III. SPONSORING IMPREZ Markę Czad!erskiego Jarocina budowad powinny przemyślane decyzje w zakresie sponsorowania przez miasto imprez, wydarzeo, inicjatyw zgłaszanych przez mieszkaoców, organizacje społeczne czy zawodowe. Za kluczową wskazówkę w tym względzie przyjąd należy zdanie: Jarocin wspiera inicjatywy gospodarcze, kulturalne, naukowe, społeczne i sportowe, które są zgodne z wizerunkiem miasta czad!erskiego, a więc twórczego, oryginalnego, aktywnego, autentycznego, w dojrzały sposób zbuntowanego, sprzyjającego niepokornym duszom, niezależnemu myśleniu i śmiałym pomysłom, wykraczającym poza przetarte szlaki oraz tym samym dające szansę rozwoju mieszkaocom. Zgodnie z Warunkami Brzegowymi i Celami Strategicznymi na dofinansowanie szanse mied powinny przedsięwzięcia, które podkreślą i uwypuklą potencjał miasta i jego mieszkaoców, a także te, które tworzą nową jakośd życia w Jarocinie, przyciągają do niego inwestorów i turystów, budzą przychylne zainteresowanie mediów i opinii publicznej. Oznacza to, że miasto szczególną uwagę winno zwrócid na działania: promujące wartości wspólnotowe, pobudzające aktywnośd społeczną i zaangażowanie mieszkaoców w życie miasta, ich partycypację w działaniach gminy oraz partnerskie relacje władz i społeczności lokalnej, ciekawe i nowatorskie przedsięwzięcia gospodarcze (zwłaszcza niszowe, rzemiosło i rękodzieło artystyczne, alternatywny showbiznes, małe i średnie przedsiębiorstwa, np. w formie Festiwalu Biznesu), wzmacniające wizerunek Jarocina zgodny ze zdefiniowanym przez strategię USP ( dojrzały bunt ), przy czym za priorytet uznad należy żywośd, a więc aktualnośd i perspektywy na przyszłośd, a nie kultywowanie minionych tradycji, podkreślające wyjątkowośd Jarocina w Polsce (imprezy o znaczeniu krajowym, ważne konferencje, wydarzenia sportowe zwłaszcza mniej popularne a charakterystyczne dyscypliny etc.), wzmacniające obraz Jarocina jako miasta pomostu łączącego pokolenia młodych, którzy mogą byd wzorem dla ojców, oraz starszych, którzy dzięki otwartości na nowe, pozostają młodzi duchem, a więc twórczy i innowacyjni, chod czasem również niepokorni, twórczo odwołujące się do najciekawszej części dziedzictwa kontrkultury (ekologia, rowery, odnawialne źródła energii, zrównoważony rozwój, tolerancja, prawa człowieka, prawa zwierząt, wegetarianizm, sprawiedliwy handel), Opracowane przez Eskadra MarketPlace 132

133 realizujące z założenia lub w wymiarze praktycznym pozytywne wartości i wzory zachowao charakterystyczne dla późnej, kreatywnej fazy kontrkulturowego buntu (samodzielnośd, autentyzm, Do It Yourself, alternatywne rozwiązania i propozycje dla społeczeostwa konsumpcyjnego, promujące nonkonformizm, który odniósł sukcesy), przyciągające oryginałów i pozytywnych dziwaków (takich, jak mniej typowi hobbyści, niezrozumiani innowatorzy, szaleni pasjonaci, ludzie zakręceni i odjechani, którzy poprzez swą nietypową postawę ubarwiają codzienną egzystencję swoją i innych). Jednocześnie warto pamiętad, że nacisk na rozwój i powiązane z nim wartości takie, jak innowacyjnośd, wytyczanie nowych szlaków czy kreatywne odpowiedzi na wyzwania czasu, sprawiają, że rekomendacje w zakresie wydarzeo i inicjatyw dofinansowywanych przez miasto traktowad należy jedynie jako wskazanie zasadniczych kierunków polityki sponsorskiej. Prawdopodobnie bowiem najbardziej zgodne z niniejszą strategią będą inicjatywy szczególnie twórcze i nowatorskie, słowem: czad!erskie, a więc takie, których kształt trudno przewidzied, zanim pojawią się na horyzoncie. Niemniej jednak każdorazowo przy podejmowaniu decyzji odnośnie wsparcia tego typu działao, oszacowad należy ich oryginalnośd, szanse powodzenia (spełnienia stawianych przed nimi zadao) oraz sprawdzid, czy przewidywane rezultaty mogą skutecznie wzmocnid markę Czad!erskiego Jarocina, tzn. wpisują się w cele strategiczne i warunki brzegowe marki. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 133

134 Rozdział IV. DZIAŁANIA OPERACYJNE Przedstawione poniżej działania zostały opracowane w zgodzie z opracowaną BIG IDEĄ, obecnym w Jarocinie USP oraz celami strategicznymi i warunkami brzegowymi. Oparte są również o analizę SWOT gminy. Każde z zaproponowanych działao to realne i realizowalne zadania. Przedstawimy krótki ich opis, wskażemy, w jaki sposób realizują cele strategiczne i warunki brzegowe, oraz wyznaczymy sugerowane terminy ich realizacji. 1. Ja Rock Inn Centrum Postaw Twórczych i Czasu Wolnego W gminie wyraźnie potrzeba miejsca koncentrującego życie nieformalne i czas wolny mieszkaoców w wieku od młodzieży do osób starszych, tj. miejsca, które zapewni spektrum nietuzinkowych i atrakcyjnych działao dla każdej z tych grup. Potrzebne jest miejsce, które zyskałoby renomę również poza Jarocinem, stając się kultowym i obowiązkowym do odwiedzenia w ramach turystyki tranzytowej oraz turystyki weekendowej przez cały rok i w trakcie festiwalu. Potrzebne jest miejsce, którego bogaty kalendarz wydarzeo oraz oferta zapewnią frekwencję jarocinian i osób przyjezdnych. Rekomendujemy powołanie do życia, z pomocą gminy i JOKu, Centrum Postaw Twórczych i Czasu Wolnego Ja Rock Inn. Proponowana nazwa to twórczy zabieg przekształcenia nazwy miasta Jarocin i nadania nowego znaczenia Ja to indywidualizm, autentycznośd, oryginalnośd; Rock to muzyka, atmosfera, aktywnośd; Inn to gospoda, miejsce spotkao, w którym zawsze można zagościd. Miejsce takie może zacząd funkcjonowad już od kolejnego festiwalu Jarocin Festiwal 2009, podczas którego może mied miejsce uroczyste otwarcie. Miejsce takie może byd głównie mini restauracją, pubem i kawiarnią utrzymaną w nowoczesnym i atrakcyjnym stylu. Zapewni to stałą frekwencję. Wystrojem nawiązywad do historii Jarocin Festiwal. Jednocześnie, miejsce to stanie się centrum wydarzeo kulturalnych, wystaw, koncertów początkujących zespołów i zapraszanych gwiazd, spektakli alternatywnych grup teatralnych i parateatralnych, spotkao z artystami, DKF u, wykładów, seminariów, warsztatów etc. W czasie festiwali miejsce to dodatkowo może stad się centrum festiwalowym, punktem informacyjnym i bankiem stancji. Nowoczesnośd miejsca będzie podkreślona przez nieograniczony dostęp do Internetu w postaci Wi Fi i komputerów. Dodatkowo takie miejsce może dysponowad miejscami noclegowymi o standardzie wysokiej klasy hostelu. Nad kulturalną i artystyczną działalnością centrum będzie czuwad Rada Patronacka, złożona z osobowości świata kultury i sztuki, w tym muzyków kojarzonych bezpośrednio z Jarocin Festiwal. Co najmniej raz w tygodniu, będzie odbywad się wydarzenie o charakterze kulturalnym, jak koncert lub spektakl, a co najmniej raz na miesiąc zaczynad się będzie wydarzenie długoterminowe, jak wystawa lub warsztaty. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 134

135 Centrum może stad się, w porozumieniu z Jerzym Owsiakiem i liderami festiwalu Przystanek Woodstock w Kostrzynie, całoroczną siedzibą Akademii Sztuk Przepięknych która podczas kolejnych edycji Przystanku Woodstock organizuje serię wykładów największych znakomitości świata nauki, polityki i sztuki. Miejsce to powinno mied co najmniej 200 m² powierzchni i byd zlokalizowane w pobliżu centrum, dysponowad kilkoma kondygnacjami lub dużą przestrzenią oraz byd tak położone, aby nie stało się uciążliwe dla sąsiadujących mieszkaoców oraz dawało możliwośd nieskrępowanej i bezpiecznej działalności. Miejsce to może byd obsługiwane przez młodych ludzi, np. w formie wolontariatu. Zdobywad będą oni pierwsze szlify w obsłudze klienta i zarządzaniu projektami artystycznymi i kulturalnymi. Praca w Ja Rock Inn stanie się w ten sposób nobilitacją, wyróżnieniem oraz będzie pozytywnie wiązad młodych ludzi z Jarocinem. Jednocześnie miejsce to może stad się inkubatorem dla małych organizacji pozarządowych, działających w środowisku kulturalnym, muzycznym i artystycznym. Organizacje te, zespoły lub grupy teatralne mogą tam mied swoje biura i sale prób, a instytucja Centrum może wspierad ich rozwój na poziomie organizacyjnym, formalnym i logistycznym. Opracowanie strategii PR i marketingowej miejsca pozwoli mu stad się całoroczną wizytówką miasta, istniejącą niezależnie, ale również wspierającą i wspieraną przez wizerunek festiwalu. Otwarcie Centrum to wspaniała okazja dla pozytywnych działao PR o skali ogólnopolskiej. Harmonogram zadania: lata Rekomendowana realizacja: lipiec Miejsce: Grupa docelowa: Jarocin centrum, budynek o powierzchni ok. 200 m². mieszkaocy Jarocina i okolicznych gmin, młodzież, osoby dorosłe i osoby starsze, turyści z województwa, Polski, a nawet Europy, turyści tranzytowi. Wskaźniki oceny realizacji zadania: otwarcie obiektu, liczba wydarzeo kulturalnych w Ja Rock Inn(w formie raportu), liczba mieszkaoców odwiedzających Ja Rock Inn, liczba osób zaangażowanych w realizację własnych projektów w ramach Ja Rock Inn, liczba turystów odwiedzających Jarocin (liczba osób zostających ponad 1 dzieo), liczba doniesieo prasowych dotyczących wydarzeo w Ja Rock Inn. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 135

136 Cele Poprawa jakości życia nieformalnego Stworzenie przestrzeni dla działao społecznych Pozyskanie inwestorów utożsamiających się z marką Realizacja celu przez działanie Mieszkaocy gminy i osoby przyjezdne codziennie będą mogły mied stycznośd z kulturą, sztuką i nauką, a tym samym znajdą coś dla siebie. Będzie to miejsce, w którym można oryginalnie i nietuzinkowo spędzid czas, spotkad się lub zaprosid przyjezdnych znajomych. Czas wolny młodzieży zostanie zagospodarowany. Będzie to miejsce spotkao i rozwoju kulturalnego i artystycznego. Inkubator nowych wydarzeo i organizacji. Celem będzie wsparcie dla nietuzinkowych pomysłów i inicjatyw społecznych. Gmina stanie się atrakcyjniejsza nie tylko na poziomie formalnym, ale również emocjonalnym. Gmina stanie się ciekawsza dla inwestorów i ich pracowników. Warunki brzegowe Rozwój społeczności Realizacja warunków brzegowych przez działanie Odbywające się wydarzenia zaktywizują społecznośd lokalną, stanowiąc dla niej nietypowe miejsce spędzania czasu wolnego, rozwoju osobistego, artystycznego wyrazu i kontaktu ze sztuką i nauką. Podniesie to poziom komfortu życia. Dojrzały bunt Miejsce to swoją naturą stworzy przestrzeo dla działao twórczych i oryginalnych w duchu dojrzałego buntu. W istocie miejsce to będzie uprzedmiotawiad USP i BIG IDEĘ gminy. Twórcza oryginalnośd Tego typu ośrodek to unikatowe miejsce, które pobudzad będzie twórczośd i oryginalnośd. OBIEKT 26. TABELA. SPEŁNIANIE CELÓW I WARUNKÓW BRZEGOWYCH. JAROCKINN. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 136

137 2. Instytut Badao nad Kultura Alternatywną Dla utrzymania ruchu turystycznego niezbędne jest stworzenie całorocznego produktu turystycznego, który stanie się punktem docelowym wycieczek zorganizowanych i turystów indywidualnych z powiatu, województwa, Polski, a nawet Europy. Nawiązując do istniejących w gminie wartości rekomendujemy, aby powoład w Jarocinie do życia Instytut Badao nad Kulturą Alternatywną. Subkultury to zjawisko charakterystyczne głównie dla młodych ludzi, ale i nie tylko. Z jednej strony dotyczy to młodzieżowych grup rówieśniczych opartych na chęci zwykle dośd powierzchownego wyróżnienia się od reszty społeczeostwa poprzez krytycyzm względem świata dorosłych i opozycję względem kultury oficjalnej. Z drugiej strony to próba stworzenia własnej rzeczywistości opartej na wartościach alternatywnych wobec tych, na których wspiera się System, a zatem przesunięcia akcentu z przynależności do wspólnoty buntowników w stronę poszukiwania własnej tożsamości, niezależnej i twórczej, autentycznej i świadomej, kontestatorskiej i opartej na niezinstytucjonalizowanych więziach społecznych. Nadrzędnym celem Instytutu będzie prowadzenie badao i gromadzenie wiedzy w postaci materiałów, prac naukowych, eksponatów, doniesieo prasowych, wywiadów wyjaśniających idee tworzenia się grup subkulturowych oraz zgłębianie filozofii, formę działania i styl każdej z nich. Instytut będzie zajmowad się wszystkimi rozpoznawalnymi, głównie w Polsce, subkulturami. Formą działania będzie szeroko pojęta edukacja społeczna, w tym interaktywne muzeum, w oryginalny i nietuzinkowy sposób oswajające gości z byłymi i obecnymi subkulturami, ich historycznym i współczesnym znaczeniem dla społeczeostw oraz przygotowujące na przyjęcie nadchodzących idei, które wypływają z potencjału kultury alternatywnej. Będą odbywad się warsztaty, szkolenia i seminaria dla urzędników, działaczy społecznych, samej młodzieży i rodziców z zakresu genezy, profilaktyki patologii i postaw, budujące świadomośd, otwartośd i akceptację. Będą organizowane festyny, wydarzenia, spotkania członków obecnych i byłych idei. Instytut zajmowad będzie obiektywną pozycję w zagadnieniu, ucząc świadomych wyborów i umiejętnych relacji z osobami, które zdeklarowały się przynależed do jednej z wielu subkultur. Zgromadzone książki, artykuły, materiały, filmy, opracowania staną się doskonałą skarbnicą wiedzy dla osób zainteresowany problematyką realizowaną przez Instytut. Dla tych osób zostanie otwarty program stypendialny i wyznaczone pokoje do pracy i mieszkania. Osoby te będą miały możliwośd prowadzenia badao, analizowania źródeł oraz pisania. Staną się one również potencjalnymi animatorami życia kulturalnego w JaRockInn i wokół Instytutu. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 137

138 Instytut może działad jako stowarzyszenie lub fundacja. Powinien mieścid się w centrum Jarocina, dysponowad odpowiednią ilością przestrzeni wystawienniczej, salami edukacyjnymi i archiwum. Zanim jednak powstanie odpowiedniej jakości siedziba, Instytut może mieścid się przy Centrum Postaw Twórczych i Czasu Wolnego Ja Rock Inn. Ważne, aby rozpocząd działalnośd i stopniowo rozwijad ją do pełnych kształtów. Instytut może byd prowadzony przez młodych ludzi przy wsparciu psychologów, socjologów i historyków. Subkultury to zjawisko ewoluujące razem ze zmianami społecznymi, co oznacza ciągłą aktualnośd i ogrom zadao dla pracowników Instytutu. Nad działalnością Instytutu będzie czuwad Rada Naukowa złożona z osobowości świata psychologii, socjologii i historii. W Polsce żyje i pracuje wielu wybitnych naukowców zajmujących problematyką sub i kontrkultur, kontestacji i kultury alternatywnej. Zaangażowanie ich w działanie Instytutu podniesie jego rangę i nada mu profesjonalny, naukowy charakter, a jednocześnie im samym może pomóc w pracy naukowej, poprzez dostęp do gromadzonych archiwów, interdyscyplinarną współpracę z innymi badaczami oraz możliwośd bezpośredniego kontaktu z ludźmi żywo zaangażowanymi w ruchy sub i kontr kulturowe, w przeszłości bądź dziś. Otwarcie Instytutu to wspaniała okazja dla pozytywnych działao PR o skali ogólnopolskiej. Harmonogram zadania: lata Rekomendowana realizacja: lipiec 2009 / lipiec Miejsce: Grupa docelowa: Jarocin centrum, budynek o powierzchni ponad 200 m². mieszkaocy Jarocina i okolicznych gmin, młodzież, osoby dorosłe i osoby starsze, turyści z województwa, Polski a nawet Europy, turyści tranzytowi, urzędnicy, działacze społeczni, nauczyciele, rodzice, studenci, doktoranci, pracownicy naukowi (socjolodzy, antropolodzy, psycholodzy). Wskaźniki oceny realizacji zadania: zawiązanie organizacji, otwarcie siedziby, liczba wydarzeo i realizowanych projektów (w formie raportu), liczba przebywających w Jarocinie stypendystów IBnKA, liczba mieszkaoców i turystów odwiedzających muzeum lub zaangażowanych w realizowane projekty, liczba turystów odwiedzających Jarocin (liczba osób zostających ponad 1 dzieo), liczba doniesieo prasowych dotyczących Instytutu. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 138

139 Cele Poprawa jakości życia nieformalnego Realizacja celu poprzez działanie Instytut zapewni spektrum działao, wydarzeo i inicjatyw, które dadzą szansę uczestniczenia i współudziału przy ich realizacji. Podniesie atrakcyjnośd turystyczną, zwiększając liczbę miejsc pracy w handlu i usługach. Czas wolny młodzieży zostanie zagospodarowany. Stworzenie przestrzeni dla działao społecznych Będzie to miejsce spotkao twórczych i naukowych, otwarte na pomysły i inicjatywy społeczne mieszkaoców i osób spoza Jarocina. Będzie to miejsce jedyne w swoim rodzaju, poruszające tematy uniwersalne i ważne społecznie. Pozyskanie inwestorów utożsamiających się z marką Gmina stanie się atrakcyjniejsza nie tylko na poziomie formalnym, ale również emocjonalnym. Gmina stanie się ciekawsza dla inwestorów i ich pracowników. Ruch turystyczny zwiększy również rozpoznawalnośd i wartośd miejsca. Warunki brzegowe Rozwój społeczności Realizacja warunków brzegowych przez działanie Odbywające się wydarzenia i prowadzone działania zaktywizują społecznośd lokalną, stanowiąc dla niej nietypowe miejsce pracy i rozwoju. Zapewni miejsca pracy, a tym samym podniesie poziom komfortu życia i dumy z miasta. Dojrzały bunt Będzie to jedyne takie miejsce w Polsce i jedno z nielicznych w Europie. Otwarcie będzie poruszad i drążyd trudne i niewygodne zagadnienia życia społecznego, zmian kulturowych, rozwoju młodych ludzi i procesów wychowania, często pozostających w sferze tabu. Dyskusje te prowadzid będą do wzrostu świadomości społecznej i dojrzałości. Twórcza oryginalnośd Miejsce to swoją naturą stworzy przestrzeo dla działao twórczych i oryginalnych w duchu dojrzałego buntu. W istocie miejsce to będzie uprzedmiotawiad USP i BIG IDEĘ gminy. OBIEKT 27. TABELA. SPEŁNIANIE CELÓW I WARUNKÓW BRZEGOWYCH. IBNKA. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 139

140 3. Ośrodek Sportów Czad!erskich Wieża Ciśnieo I Latarnia Lądowa. Dla poprawy jakości życia społecznego i dla zwiększenia oferty miasta w zagospodarowywaniu czasu wolnego mieszkaoców oraz w ramach idei Shopping +,czyli stworzenia gamy możliwości spędzenia czasu w Jarocinie po zrobieniu zakupów, rekomendujemy zagospodarowanie wieży ciśnieo przy ulicy Świętego Ducha, tworząc na jej terenie centrum sportów ekstremalnych. Pomysł ten został zaproponowany przez mieszkaoców podczas konsultacji społecznych. Wieża należy do miasta, ma ponad 20 m wysokości i stanowi nieużywany obiekt architektoniczny. Wokół wieży znajduje się zadrzewiona działka. Stworzona na zewnętrz ścianka wspinaczkowa, wykorzystując naturalne przewieszenie, związane z architekturą wieży, stanowid będzie najwyższy i najciekawszy tego typu obiekt w Wielkopolsce i jeden z ciekawszych w Polsce. Dodatkowo, instalacje linowe, np. w formie pajęczych nici przypominających snutki golioskie, wokół budowli i w jej środku, uatrakcyjnią jej ofertę. Przy Wieży Czad!erskich Ciśnieo rekomendujemy stworzenie wypożyczalni rowerów górskich. Wieża położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka Jarocin Sport, który z roku na rok poszerza swoją ofertę dla mieszkaoców i osób przyjezdnych powstaje hala sportowa, planowana jest budowa aquaparku, której zrealizowanie zdecydowanie popieramy. Ośrodek otwiera się na klientów prywatnych i komercyjnych. Przyjmuje gości w postaci firm i klubów sportowych. Oferta wieży, w ramach współpracy i co brandingu, mogłaby wzbogacid zakres działao Ośrodka Jarocin Sport, zwiększając liczbę przyjeżdżających. Propozycją mieszkaoców, do której się przychylamy, jest umieszczenie na szczycie wieży ruchomego światła punktowego o dużej mocy, które poprzez ruch wokół własnej osi, mogłoby stanowid pierwszą w Polsce latarnię lądową. Stanowid ona będzie punkt orientacyjny dla rowerzystów i turystów, jednocześnie będąc nowym znakiem rozpoznawczym Jarocina. Wieża znajduje się przy drodze krajowej nr 12. W Jarocinie działa klub wspinaczkowy Geronimo, którego liderzy mogą pomóc w tworzeniu i organizowaniu tego przedsięwzięcia. Otwarcie wieży ciśnieo to wspaniała okazja dla pozytywnych działao PR o skali ogólnopolskiej. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 140

141 Harmonogram zadania: lata Rekomendowana realizacja: wiosna 2009 / wiosna Miejsce: Grupa docelowa: Jarocin wieża ciśnieo i przyległa działka. mieszkaocy Jarocina i okolicznych gmin, młodzież, osoby dorosłe, turyści z województwa, Polski, a nawet Europy, turyści tranzytowi. Wskaźniki oceny realizacji zadania: otwarcie obiektu, liczba wydarzeo i realizowanych projektów (w formie raportu), liczba mieszkaoców i turystów odwiedzających centrum, liczba turystów odwiedzających Jarocin (liczba osób zostających ponad 1 dzieo). Opracowane przez Eskadra MarketPlace 141

142 Cele Poprawa jakości życia nieformalnego Realizacja celu poprzez działanie Miejsce zapewni spektrum działao o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Podniesie atrakcyjnośd turystyczną, zwiększając liczbę miejsc pracy w handlu i usługach. Czas wolny młodzieży zostanie zagospodarowany. Stworzenie przestrzeni dla działao społecznych Będzie to miejsce aktywnych form spędzania wolnego czasu przez młodzież. Stanowid będzie również przykład innowacyjnego przejmowania i zagospodarowywania nieużywanych budowli w przestrzeni miejskiej. Pozyskanie inwestorów utożsamiających się z marką Gmina stanie się atrakcyjniejsza nie tylko na poziomie formalnym, ale również emocjonalnym. Gmina stanie się ciekawsza dla inwestorów i ich pracowników. Zwiększy się atrakcyjnośd w sektorze handlu i usług, poprzez zapewnienie dodatkowych atrakcji. Ruch turystyczny zwiększy również rozpoznawalnośd i wartośd miejsca. Warunki brzegowe Rozwój społeczności Realizacja warunków brzegowych przez działanie Zapewni urozmaicenie form spędzania czasu a tym samym podniesie poziom komfortu życia i dumy z miasta. Będzie rozwijad zainteresowania młodzieży oraz ich sprawnośd fizyczną. Dojrzały bunt Zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni miejskiej w atrakcyjny i nietuzinkowy sposób i zrealizowanie marzeo młodych ludzi stanowi o odwadze i zaradności włodarzy miasta i jego mieszkaoców. Twórcza oryginalnośd I Latarnia Lądowa będzie jedynym takim miejscem w Polsce. Będzie miała wymiar symboliczny Jarocin wskazywał drogę młodym ludziom w latach przemian i dziś dalej wytycza ścieżki stanowiąc często przykład do naśladowania. Ścianka wspinaczkowa w starej wieży ciśnieo to nietuzinkowy pomysł. OBIEKT 28. TABELA. SPEŁNIANIE CELÓW I WARUNKÓW BRZEGOWYCH. OŚRODEK SPORTÓW CZAD!ERSKICH. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 142

143 4. Forum Wspierania Małego Biznesu Festiwal Czad!erskiego Biznesu. Dla budowy wizerunku Jarocina jako miasta otwartego na innowacyjnośd, gospodarnośd i nietuzinkowe działania oraz przychylnego przedsiębiorcom, niezbędne jest wykreowanie wydarzenia, które ugruntuje jego pozycję. Nawiązując do założeo strategii promocji i przyjętego kierunku sugerujemy koncentrację wokół niekonwencjonalnych, oryginalnych, małych, a spektakularnych firm. Sektor ten obejmuje małe, jednoosobowe firmy oraz większe przedsiębiorstwa, zajmujące się rękodziełem artystycznym i użytkowym, w tym artystów folklorystycznych, słowem wszystkie te przedsięwzięcia gospodarcze, w których o sukcesie decyduje przede wszystkim wkładana w nie pasja, a nie kapitał. Rekomendujemy powołanie Forum Wspierania Małego Biznesu. Głównym zadaniem Forum będzie popularyzowanie idei przedsiębiorczości i zaradności oraz doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji pracy, rozwiązao prawnych, pozyskiwania środków (w tym środków unijnych) na działalnośd oraz na marketing i promocję. Dodatkowo Forum będzie stanowid przestrzeo wymiany doświadczeo i informacji oraz będzie certyfikowad najwyższej klasy produkty. Priorytetowym działaniem Forum będzie organizacja Festiwalu Czad!erskiego Biznesu. Powstanie bogaty kalendarz cyklicznych wydarzeo w formie targów i spotkao branżowych, w tym np.: spotkao małych, a spektakularnych firm, targów artystów rękodzieła użytkowego (meble, zdobienia, etc.), targów artystów rękodzieła tradycyjnego i folklorystycznego (snutki golioskie), spotkao konstruktorów i projektantów instrumentów muzycznych, i inne. Targi i spotkania będą odbywad się w przestrzeni miejskiej, na ulicach miasta i Rynku. Istotę będzie stanowid biznesowy wymiar tych spotkao. Po części wystawienniczej odbywad się będą wykłady, seminaria, szkolenia, spotkania z autorytetami i inne, z zakresu marketingu i promocji, opisywania wyrobów, zarządzania, rozwiązao prawnych i pozyskiwania funduszy. Spotkania te będą prowadzone w sali Ratusza. Zapewnienie atrakcyjnej formuły w formie dostępności wystawców, zlokalizowanych w przestrzeni miejskiej, zapewni frekwencję osób z zewnątrz. Ważne będzie zachowanie pierwotnej formy festiwalu, czyli konkursu zgłaszanych wyrobów. Tytuł Czad!erskiego Producenta stanie się prestiżowy, a główna nagroda, np. profesjonalna sesja fotograficzna produktów lub nagrody pieniężne przyciągną wystawców. Głównym patronem medialnym i partnerem Festiwalu może zostad Portal Allegro. Doświadczenie i forma prowadzonej działalności portalu będą inspiracją dla przedstawicieli sektora małego biznesu i zachęcą ich do udziału. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 143

144 Poza festiwalem Forum prowadzid będzie aktywną działalnośd reklamowo informacyjną w prasie branżowej, Internecie i w formie bezpośrednich kontaktów oraz udziału w wydarzeniach o zbliżonej charakterystyce. Harmonogram zadania: lata Rekomendowana realizacja: ogłoszenie kalendarza i pierwsza edycja wrzesieo Miejsce: Grupa docelowa: Jarocin Ratusz, przestrzeo miejska. przedsiębiorcy i artyści sektora małego biznesu z Polski i Europy, mieszkaocy Jarocina i okolicznych gmin, turyści, w tym turyści tranzytowi, młodzież, osoby dorosłe, media. Wskaźniki oceny realizacji zadania: zawiązanie organizacji, uruchomienie siedziby, liczba wydarzeo i realizowanych projektów (w formie raportu), liczba mieszkaoców i turystów uczestniczących w wydarzeniach, liczba turystów odwiedzających Jarocin (liczba osób zostających ponad 1 dzieo), liczba doniesieo prasowych dot. wydarzeo realizowanych przez Centrum. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 144

145 Cele Poprawa jakości życia nieformalnego Realizacja celu poprzez działanie Cyklicznośd wydarzeo ożywi przestrzeo miasta. W tygodniu i w weekendy przyciągnie osoby z terenów wiejskich gminy i z całego powiatu. Stworzenie przestrzeni dla działao społecznych Unikatowy charakter festiwalu i jego cyklicznośd stworzą w Jarocinie przestrzeo dla podobnych działao innych organizacji z całej Polski. Wzmocnione zostanie znaczenie indywidualnej gospodarności i przedsiębiorczości. Pozyskanie inwestorów utożsamiających się z marką Gmina stanie się atrakcyjniejsza nie tylko na poziomie formalnym, ale również emocjonalnym. Częstośd wydarzeo o charakterze biznesowym zwiększy zaradnośd mieszkaoców, czyniąc Jarocin atrakcyjnym rynkiem pracy. Warunki brzegowe Rozwój społeczności Realizacja warunków brzegowych przez działanie Festiwal urozmaici i wzbogaci przestrzeo miejską. Zainspiruje mieszkaoców do samodzielnego działania i obudzi przedsiębiorczośd jednostki. Będzie rozwijad zainteresowania młodzieży. Dojrzały bunt Wspieranie małych firm to wspieranie zaradnej i gospodarnej jednostki. Gloryfikuje odwagę, niezależnośd, samodzielnośd i antypopulizm. Twórcza oryginalnośd Jest to nietuzinkowe działanie, wyróżniające Jarocin na tle innych miast. Otworzy to również drogę dla innych działao opartych o promowanie przedsiębiorczości. OBIEKT 29. TABELA. SPEŁNIANIE CELÓW I WARUNKÓW BRZEGOWYCH. FORUM WSPIERANIA MAŁEGO BIZNESU. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 145

146 5. Logo muzyczne Dla budowania wizerunku Jarocina, miasta wyjątkowego, oryginalnego i czad!erskiego, rekomendujemy stworzenie logo muzycznego. Krótki, nośny i wpadający w ucho temat muzyczny mógłby stad się rozpoznawalną ikoną miasta. Do stworzenia takiego utworu można zaprosid muzyków kojarzonych z miastem i dojrzałym buntem. Do takich muzyków należy np. Tomasz Lipioski. Jego inauguracja powinna odbyd się podczas kolejnej edycji festiwalu w 2009 roku. Utwór ten może zastąpid hymn Jarocina, grany z Ratusza, w postaci solo gitarowego wykonywanego przez najlepszych uczniów szkoły muzycznej lub odtwarzany ze sprzętu grającego. Ważne, żeby jakośd dźwięku była wysoka. Może pojawid się jako tło dla prezentacji miasta wydawanych w formie elektronicznej. Może stanowid również hymn festiwalu, którym co roku zaproszeni specjalnie muzycy będą otwierad festiwal i grając wspólnie na koncercie finałowym zamykad go. Utwór ten może otwierad płyty muzyczne firmowane przez Jarocin, jak np. ostatnia płyta wydana przez Piotra Kaczkowskiego z radiowej Trójki. Utwór taki powinien zawierad mocno zaakcentowany i rozpoznawalny takt lub antrakt tak, aby w wersji ok. 5 sekundowej mógł występowad jako sygnał poprzedzający informację na dworcu PKP i PKS, występowad w centrali telefonicznej Urzędu jako melodia oczekiwania na połączenie. Poprzedzad może wtedy również wszelkie radiowe i telewizyjne doniesienia informacyjne lub reklamy gminy. Utwór ten może się również pojawid jako melodia oczekiwania na połączenie w telefonach pracowników Urzędu. Powinien byd również dostępny do ściągnięcia jako dzwonek do telefonów komórkowych. Logo muzyczne Jarocina oraz jego odsłona to kolejna doskonała okazja dla pozytywnych działao PR. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 146

147 Harmonogram działania: lata Rekomendowana realizacja: lipiec 2008 lub lipiec Miejsce: Grupa docelowa: Jarocin Ratusz, dworzec PKP i PKS, Internet, festiwal, Urząd Miasta. mieszkaocy Jarocina i okolicznych gmin, młodzież, osoby dorosłe, turyści z województwa, Polski,a nawet Europy, turyści tranzytowi, media. Wskaźniki oceny realizacji zadania: wybranie utworu, ilośd form zaaplikowania logo, poziom rozpoznawalności, liczba turystów odwiedzających Jarocin (liczba osób zostających ponad 1 dzieo). Opracowane przez Eskadra MarketPlace 147

148 Cele Poprawa jakości życia nieformalnego Stworzenie przestrzeni dla działao społecznych Pozyskanie inwestorów utożsamiających się z marką Realizacja celu poprzez działanie Logo podniesie atrakcyjnośd turystyczną i wizerunkową miasta. Konkursy na najciekawszą interpretację tematu oraz prestiż dla młodych muzyków grających na dachu ratusza ożywi miasto. Unikatowy charakter miasta podkreślony przez wyjątkowe i oryginalne logo muzyczne zachęci Jarocinian i osoby spoza miasta do podejmowania nietuzinkowych działao. Gmina stanie się atrakcyjniejsza nie tylko na poziomie formalnym, ale również emocjonalnym. Gmina stanie się ciekawsza dla inwestorów i ich pracowników. Warunki brzegowe Rozwój społeczności Realizacja warunków brzegowych przez działanie Urozmaici i wzbogaci przestrzeo miejską, czyniąc ją wyjątkową, a tym samym podniesie poziom komfortu życia i dumy z miasta. Będzie rozwijad zainteresowania młodzieży w sferze muzyki i muzykowania. Dojrzały bunt Stworzenie tak wyjątkowego i odważnego symbolu muzycznego będzie wyrazem niezgody na klasyczne myślenie o przestrzeni publicznej i kulturze miasta. Twórcza oryginalnośd Jest to nietuzinkowe działanie, wyróżniające Jarocin na tle innych miast. Otworzy to również drogę dla innych działao opartych o muzykę. OBIEKT 30. TABELA. SPEŁNIANIE CELÓW I WARUNKÓW BRZEGOWYCH. LOGO MUZYCZNE. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 148

149 6. Stylistyka tożsamości wizualnej W budowaniu marki bez względu na to, czy jest to marka komercyjna, czy też znacznie bardziej od niej złożona marka miejska oraz wzmacnianiu i utrwalaniu jej wizerunku kluczową rolę odgrywa tzw. Corporate Identity (CI), a więc system identyfikacji, składający się z zespołu atrybutów i wartości komunikowanych przez markę, zwłaszcza za pomocą jej symboli, znaków graficznych i stylów komunikacji. Z tego względu szczególną uwagę zwrócid należy na wizualną oprawę Czad!erskiego Jarocina, która musi pozostawad w zgodzie z pozycjonowaniem miasta i proponowaną w tym opracowaniu strategią kreatywną, ucieleśnianą przez BIG IDEĘ twórczą, pomysłową i niezależną, a przy tym silną i głośną. Dlatego też rekomendujemy dla Jarocina rozwiązania wizualne oparte na motywie komiksowego dymka, oznaczającego zwykle mocny dźwięk lub krzyk, by w ten sposób wydobyd w formie artystycznej energię i twórczy potencjał zawarty w czad!erskości miasta. OBIEKT 31. RYSUNEK. PROPOZYCJA CI. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 149

150 To czad!erskie rozwiązanie rzuca się w oczy, przyciąga uwagę. Podobnie jak krzyk czy głośny dźwięk łączy estetykę młodzieżową, odmienną od akademickiego pojmowania piękna, ze sztuką. Komiks bowiem od dawna uznawany jest za formę artystyczną, a jednocześnie jest przystępny i wolny od pretensjonalności i zadęcia. Jednocześnie rekomendowany motyw pozostaje w ścisłym związku z dotychczasową działalnością promocyjną miasta, szczególnie z okolicznościowym albumem komiksowym Lustra czasu, wydanym z okazji 750 lecia Jarocina i pojawieniem się jego fragmentów w przestrzeni miejskiej (wiaty przystankowe nagrodzone w konkursie Złote Formaty 2007 ). Ewentualne zaproszenie do współpracy przy systemie wizualnym autorów Luster byłoby faktem interesującym dla mediów i opinii publicznej, a zatem posunięciem bardzo obiecującym z perspektywy PR. Sugerujemy, by w komunikacji szeroko wykorzystad ten komiksowy motyw. Szczególnie dobrze nadaje się on do opracowania SIM u czyli Systemu Identyfikacji Miejskiej porządkującego przestrzeo miasta (tablice, oznakowanie ulic, informacja turystyczna etc.). Poszczególne rodzaje dymków nadają się doskonale do wewnętrznego zróżnicowania komunikacji (różne obiekty: zabytek, instytucja kulturalna; różne funkcje: tablica informacyjna, kierunkowskaz, znak szlaku ), a dodatkowo mogą byd uzupełnione przez rysunkowe, komiksowe ilustracje (np. tabliczki z opisem budynku). Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z pewnych mankamentów, które niesie ze sobą jednoznaczne postawienie na komiks Jarocin sam z siebie nie wywołuje (jeszcze!) naturalnych skojarzeo z tą dziedziną sztuki, a ona sama nie u każdego odbiorcy budzid będzie pozytywne skojarzenia. Trudno będzie np. posługując się komiksem przygotowad wiarygodną i skuteczną ofertę współpracy gospodarczej. Dlatego sugerujemy, by szeroko sięgad po estetykę komiksową, a jednocześnie nie ograniczad się wyłącznie do niej. Zróżnicowanie działao reklamowych i promocyjnych w zależności od charakteru konkretnych przedsięwzięd i adresata komunikacji zapewni, że i sam komiks nie zatraci swej świeżości i oryginalności czyli swojego wewnętrznego czadu, stając się rozwiązaniem obliczalnym i rutynowym. Spośród innych źródeł inspiracji dla prac nad wizualną tożsamością miasta wskazad należy zwłaszcza rozwiązania nawiązujące do estetyki kontrkulturowej z jej swoistą chropowatością, upodobaniem do form otwartych i polimorficznych takich, jak kolaż, groteska czy palimpsest. Tego typu komunikacja najpełniej, rzecz jasna, pasuje do jarocioskiego festiwalu (Dowód? Formy graficzne promujące Jarocin Festiwal 2008!), ale może też skutecznie i atrakcyjnie przekazywad inne czad!erskie treści. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 150

151 OBIEKT 32. RYSUNEK. PROPOZYCJA CI. C.D. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 151

152 OBIEKT 33. RYSUNEK. PROPOZYCJA CI. C.D. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 152

153 Harmonogram zadania: lata Rekomendowana realizacja: jesieo 2008 lipiec Miejsce: Grupa docelowa: Gmina Jarocin, duże miasta Wielkopolski południowej i centralnej, duże miasta Polski. mieszkaocy Jarocina oraz okolicznych gmin i powiatów, turyści z Wielkopolski, Polski, a nawet Europy, turyści tranzytowi, urzędnicy, działacze społeczni, działacze świata kultury i sztuki, muzycy, młodzież, osoby dorosłe i osoby starsze. Wskaźniki oceny realizacji zadania: wprowadzenie nowego logo i CI, uruchomienie Systemu Identyfikacji Miejskiej, liczba turystów odwiedzających Jarocin (liczba osób zostających ponad 1 dzieo). Opracowane przez Eskadra MarketPlace 153

154 Cele Poprawa jakości życia nieformalnego Stworzenie przestrzeni dla działao społecznych Pozyskanie inwestorów utożsamiających się z marką Realizacja celu poprzez działanie Ujednolicone, wyjątkowe i ciekawe CI podniesie atrakcyjnośd turystyczną, zwiększając liczbę miejsc pracy w handlu i usługach. Ożywi centrum i kolejne dzielnice miasta. Zwiększy dumę z miasta. Unikatowy charakter miasta podkreślony przez wyjątkowe i oryginalne CI zachęci jarocinian i osoby spoza miasta do podejmowania nietuzinkowych działao. Gmina stanie się atrakcyjniejsza nie tylko na poziomie formalnym, ale również emocjonalnym. Gmina stanie się ciekawsza dla inwestorów i ich pracowników. Warunki brzegowe Rozwój społeczności Realizacja warunków brzegowych przez działanie Urozmaici i wzbogaci przestrzeo miejską, a tym samym podniesie poziom komfortu życia i dumy z miasta. Będzie rozwijad zainteresowania młodzieży. Dojrzały bunt Stworzenie tak wyjątkowego i odważnego systemu komunikacji będzie wyrazem niezgody na klasyczne myślenie o przestrzeni publicznej. Twórcza oryginalnośd Tak wyjątkowe działanie otworzy również drogę dla innych działao opartych o systemy komunikacji, wyróżniając Jarocin na tle innych miast. OBIEKT 34. TABELA. SPEŁNIANIE CELÓW I WARUNKÓW BRZEGOWYCH. CI. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 154

155 7. Dodatkowe zadania i pomysły Poniżej prezentujemy dodatkową listę pomysłów i zadao dla UM Jarocina. Są to również realne i realizowalne pomysły, które od osób, podejmujących się ich organizacji, wymagad będą większego wkładu kreatywnego. Zadania te i pomysły wzmocnią wizerunek Jarocina jako Czad!erskiego miejsca oraz poprawią jakośd życia mieszkaoców. a. Festiwal DIY Nawiązując do założeo strategii komunikacyjnej i przyjętego kierunku sugerujemy koncentrację wokół koncepcji DIY (ang. do it yourself zrób to sam). Jest ona związana z odpowiedzialnością jednostki za rozpoczęte działania i samowystarczalnością w projektowaniu, tworzeniu i produkowaniu. Wyrosła na gruncie punkowym. Koncepcja ta dotyczy wszystkiego, co związane jest z samodzielnym działaniem, od domowego majsterkowania po niekonwencjonalną ochronę zdrowia, od własnych publikacji po niekonwencjonalne tuningowanie samochodów. Koncepcja ta kwestionuje przyjmowaną unikatowośd kompetencji ekspertów i atrakcyjnośd produktów masowych, promując zaradnośd i zdolnośd jednostki do wartościowego działania i tworzenia wartościowych produktów. Sektor ten obejmuje grupy majsterkowiczów, hobbystów i artystów, w tym artystów folklorystycznych. Powstanie bogaty kalendarz cyklicznych wydarzeo w formie spotkao branżowych, targów i wystaw, w tym np.: spotkao modelarzy, spotkao konstruktorów (elektronika, mechanika, rolnictwo, tuning samochodów, samodzielnie konstruowane pojazdy etc.), spotkania wyjątkowych ludzi o wyjątkowych hobby lub postawach życiowych i inne. Wydarzenia te mogą odbywad się w przestrzeni miejskiej, na ulicach miasta i Rynku. Zapewnienie atrakcyjnej formuły w formie parady i dostępności wystawców zlokalizowanych w przestrzeni miejskiej zapewni frekwencję osób z zewnątrz. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 155

156 b. Pomnik Glana pomnik buntu i wolności Miasto potrzebuje ikony, rozpoznawalnego znaku, całorocznego symbolu, który oddawałby charakter i ducha tak niepokornej marki, jaką jest Czad!erski Jarocin. Z drugiej strony z urbanistycznego punktu widzenia ważny jest rozwój centrum miasta, powstawanie w nim miejsc, gdzie mogliby i chcieli spotykad się mieszkaocy. Doskonałą odpowiedzią na oba te wyzwania będzie postawienie na Rynku pomnika dłuta znanego zbuntowanego artysty bądź według projektu wyłonionego w konkursie. Idealnie dopasowany do ustalonego USP miasta, jego pozycjonowania oraz koncepcji kreatywnej Czad!erskiego Jarocina będzie pomnik glana, czyli wysokiego, sznurowanego buta, stylizowanego na obuwie, które upodobały sobie punki i przedstawiciele innych subkultur, a które jest dziś symbolem buntu i wolności, niezależności i alternatywy. Pomnik będzie pierwszym tego rodzaju obiektem w Polsce, a pewnie też w świecie przyciągnie więc uwagę jako oryginalne dzieło i swego rodzaju ciekawostka artystyczna. Jego ostateczną koncepcję należy oczywiście pozostawid w gestii autora/realizatora, niemniej w trakcie prac nad niniejszą strategią pojawiło się wiele pomysłów, które mogą byd przydatne przy tworzeniu dzieła i które mogą zwiększyd jego atrakcyjnośd. Dlatego warto rozważyd możliwości: wplatania w pomnik sznurówki, czasowej zmiany kolorystyki obiektu (wówczas mógłby służyd np. jako miejsce dla grafficiarzy), prowadzenia przy pomniku wydarzeo specjalnych (np. wiosenne pastowanie glana czy podkuwanie go na zimę), wykorzystania buta jako trybuny, z której można prowadzid wystąpienia publiczne (od konferencji prasowych po Hyde Parki). But będzie bardzo namacalnym symbolem skrótowo charakteryzującym miasto, ale stanie się też jego rozpoznawalną wizytówką. Jego powstanie zostanie nagłośnione przez media (konieczne wsparcie PR), łatwo też przewidzied, że pomnik trafi na zdjęcia w gazetach czy filmowe przebitki z Jarocina. Chętnie też będą się przy nim fotografowali turyści (uwaga na estetykę miejsca w pobliżu monumentu), a jako charakterystyczny, centralnie położony obiekt stanie się również swoistym punktem odniesienia dla mieszkaoców tak topograficznego (np. jako miejsce spotkao), jak i mentalnego (jako symbol ważnych dla miasta wartości). Opracowane przez Eskadra MarketPlace 156

157 c. Snutek Design Center Rekomendujemy powołanie stowarzyszenia lub fundacji, której członkiem będzie Urząd Miasta. Będzie zajmowad się tworzeniem i wdrażaniem kompleksowego programu rewitalizacji oraz tworzeniem i promowaniem jarocioskiej marki snutek. Stworzenie profesjonalnego markowego produktu jest zbyt obszernym zagadnieniem i wymaga opracowania odrębnej marketingowej strategii produktowej. Rekomendujemy wszelkie działania, które ożywią lokalną tradycję. d. Objazdowe linie autobusowe nocne Dla podniesienia jakości, komfortu i bezpieczeostwa życia mieszkaoców miasta i gminy oraz ożywienia centrum miasta rekomendujemy uruchomienie nocnych linii autobusowych, które będą objeżdżad miasto i wiejskie tereny gminy. Biorąc pod uwagę rozmiar gminy, mogą byd to dwie linie. Jedna objeżdżająca wchód i północ Jarocina oraz druga objeżdżająca zachód i południe miasta. Na czas trwania większych imprez rekomendujemy, aby była zwiększana liczba i częstotliwośd połączeo. e. Czad!erski Busik Kiedy oferta kulturalna i turystyczna Jarocina zwiększy się na czas trwania ważniejszych wydarzeo, jak Jarocin Festiwal, weekendowe wydarzenia artystyczne i kulturalne lub targi i wystawy, rekomendujemy uruchomienie obrandowanych linii łączących Poznao, Wrocław, Ostrów Wielkopolski, Kalisz i Leszno oraz bezpośrednio sąsiadujące gminy z Jarocinem. Bus ten, na zasadzie Shuttle Bus, krążyd będzie po wyznaczonych trasach dowożąc i odwożąc gości. f. Czad!erskie Centrum Informacji Turystycznej Na terenie Rynku powinno działad dobrze zarządzane Czad!erskie Centrum Informacji Turystycznej. Osoby w nim pracujące będą posługiwad się co najmniej dwoma podstawowymi językami obcymi, jakimi są dla Jarocina niemiecki i angielski. W centrum będzie znajdowad się pełna i aktualna oferta agroturystyczna i hotelowa, oferta wydarzeo kulturalnych, mapy turystyczne i rowerowe oraz informacje o produktach turystycznych. Dodatkowo w centrum będzie można nabyd materiały promocyjne Jarocina atrakcyjne i wysokiej klasy produkty z ciekawym wykorzystaniem koncepcji opisanych w zaproponowanych USP i BIG IDEA. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 157

158 g. Zintegrowana oferta produktów turystycznych Rekomendujemy stworzenie zintegrowanej oferty atrakcji turystycznych, w której znajdą się Muzeum Wojen Napoleooskich w Witaszycach, Planetarium w Potarzycy, Golina i snutki golioskie, Młyn na Lutyni (po odnowieniu i renowacji), ruiny w radlinie, ośrodek rekreacyjny w Roszkowie (po wybudowaniu), Ja Rock Inn i Instytut Badao nad Kulturą Alternatywną (po ich otwarciu), aquapark (po wybudowaniu), Czad!erska Wieża Ciśnieo (po otwarciu), logotyp muzyczny i inne. h. Centrum prasowe on line Na stronie UM powinno powstad centrum prasowe on line, w którym osoby zainteresowane i dziennikarze będą mogli znaleźd wszystkie niezbędne informacje, dotyczące miasta, podejmowanych działao i kalendarza miejskich wydarzeo. Dodatkowo rekomendujemy stworzenie Czad!erskiego Newslettera, w komiksowej formie graficznej, zawierającego miesięczny kalendarz najważniejszych wydarzeo. i. Czad!erski WiFi Rekomendujemy stworzenie darmowego hot spotu na Rynku i Parku Pałacowym obok amfiteatru. Komputery przenośne stają się dziś coraz popularniejsze. Dostępnośd Internetu w mieście wyciągnie młodzież i osoby dorosłe z domów. Dodatkowo rekomendujemy, aby we wszystkich budynkach wspieranych przez UM pojawiło się Czad!erskie WiFi (WiMax). Wzmocni to również wizerunek innowacyjnej i przedsiębiorczej gminy. j. Materiały promocyjne z naszywką czad!erskie Rekomendujemy, aby jednym z materiałów promocyjnych była naszywka z logiem i hasłem Jarocina. Naszywka ta mogłaby byd rozprowadzana samodzielnie oraz na wysokiej klasy koszulkach, plecakach, butach i innych. k. Audycje z Jarocina Rekomendujemy, aby prowadzid rozmowy z rozgłośniami, aby te przeprowadziły audycje radiowe z Jarocina. Prym wiedzie w tym Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja taka oddaje klimat i atmosferę miasta i pozwala przedstawid największe atrakcje miasta. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 158

159 l. Czad! Radio Jarocin Rekomendujemy, aby uruchomid w Jarocinie lokalną rozgłośnię radiową, która obecna będzie również w Internecie. Rozgłośnia ta wspierad będzie wszystkie Czad!erskie dokonania mieszkaoców oraz wydarzenia kulturalne i edukacyjne w mieście. Na jej antenie obecna będzie muzyka kojarzona z Festiwalem. Organizowane w Ja Rock Inn warsztaty radiowe dostarczad będą unikatowych reportaży. W miarę rozwoju rozgłośni pojawią się reklamy stanowiące niezależne źródło finansowania oraz sekcja informacyjna i rozbudowana ramówka. Zachowując obiektywizm Czad! Radio Jarocin, budowad będzie realny wizerunek miasta rozwijającego się. Radio może mied również swoje wejścia na antenę ogólnopolską, poprzez współpracę np. z Programem Trzecim Polskiego Radia. m. Szkoła Rysunku Komiksowego Rekomendujemy, aby powoład w Jarocinie pierwszą w Polsce szkołę rysunku komiksowego. Na początku swej działalności, szkoła może organizowad ogólnopolskie lub międzynarodowych warsztaty. W dalszych latach, szkoła powinna stanowid prężny i renomowany ośrodek edukacyjny. Najciekawsze prace powinny byd wystawianie. Uczestnicy powinni mied również możliwośd tworzenia w samej przestrzeni miejskiej. n. Współpraca z Roskilde i Glastonbury Rekomendujemy, aby nawiązad współpracę z takimi miastami jak Roskilde i Glastonbury lub innymi o zbliżonym profilu. Wymiana doświadczeo, wzajemne promowanie, transmisje na żywo, to tylko nieliczne pomysły na co branding Jarocina z dużymi miastami festiwalowymi. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 159

160 Rozdział V. POZYSKIWANIE INWESTORÓW Jarocin jest jednym z wielu małych miast Wielkopolski, dośd odległym od miast wielkich metropolii, lotnisk, autostrad i dróg o znaczeniu międzynarodowym. Dysponuje potencjałem, stosunkowo dobrym połączeniem i skomunikowaniem, certyfikowanym terenem inwestycyjnym, sprawnie działającym urzędem. Stanowi to szansę dla miasta w walce o pozyskanie inwestora. Jednak inne miasta Wielkopolski są zwyczajnie korzystniej zlokalizowane i wygrają z Jarocinem w walce o pozyskanie dużego inwestora, który bardzo chłodno kalkuluje kwestie finansowe, logistyczne i wizerunkowe. Jarocin ma jednak wyjątkowy charakter, który wybrzmiewa w podejmowanych przez miasto i jego mieszkaoców działaniach, który stanowi absolutny atut do pozyskiwania mniejszych i liczniejszych, a również nietuzinkowych inwestorów polskich i zagranicznych. Jarocin musi efektownie i efektywnie wykorzystywad atuty, które wyróżniają miasto oraz jednocześnie zapewnid miejsca pracy. Nie mogąc walczyd np. o producenta telewizorów, może swoją ofertą, poziomem obsługi inwestora i charakterem skusid producentów odzieży lub obuwia pokroju Dr Martens lub Lonsdale, designerskich mebli lub innych producentów marek, które wpiszą się w duszę miasta, a ich potrzeby logistyczne i organizacyjne zostaną zaspokojone w takim mieście jak Jarocin. Co więcej, Jarocin powinien skupid się na pozyskiwaniu marek, które wyraźnie skorzystają z tego, że ich siedziba mieści się właśnie w Czad!erskim miejscu. Rozdział VI. WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI Rekomendujemy, aby zacieśnid współpracę z miastami partnerskimi. Taki zabieg wyróżni miasto spośród innych w Polsce rzadko kiedy współpraca wykracza poza kurtuazyjne wizyty oraz wymiany gospodarcze i kulturalne. Prowadzenie działao promocyjnych festiwalu i innych wydarzeo w miastach partnerskich w formie ATL i BTL. Zaproszenie zespołów i artystów z miast partnerskich do udziału w przeglądach i festiwalach. Utworzenie transmisji na żywo koncertów na rynkach w miastach partnerskich lub w wybranych klubach, które klimatem i atmosferą nawiązywałyby do Ja Rock Inn. Ożywi to współpracę i poprzez przybliżenie ducha miasta zachęci do inwestowania w nim i odwiedzania go. Zorganizowanie transportu Czad!erski Busik z miast partnerskich, na preferencyjnych warunkach cenowych (transport dofinansowany z budżetu festiwalu). Opracowane przez Eskadra MarketPlace 160

161 Rozdział VII. JAROCIN FESTIWAL Jarocin Festiwal stanowi wizytówkę miasta. Na jego wciąż żywej historii zbudowana została strategia promocji. Ponieważ festiwal stanowi o wizerunku miasta, a miasto o wizerunku festiwalu, niezbędne są spójne komunikowanie, promowanie i podejmowanie działao. W wyrazistym mieście o przemyślanym wizerunku festiwal ma szansę rosnąd w siłę i swobodnie konkurowad z innymi podobnymi wydarzeniami w Polsce i za granicą, a miasto goszczące rozpoznawalnej klasy festiwal ma szansę stad się ważnym ośrodkiem kultury. Dlatego dla strategii promocji Jarocina tak ważną rolę odgrywa festiwal, który jest współorganizowany przez Urząd Miejski, co ułatwi realizację rekomendowanych postulatów. 1. Ścisła współpraca z miastem Rekomendujemy, aby zacieśnid promocję miasta i festiwalu. Prowadzona co roku promocyjna akcja festiwalu, niezależnie od listy najważniejszych zespołów i danych organizacyjnych, powinna wskazywad na miasto, gdzie się odbywa. Informacja o mieście i jego walorach powinny znajdowad się na stronie festiwalu, w informacjach prasowych i w specjalnych dodatkach. Mówiąc o Czad!erskim Jarocinie jako dla przykładu Scenie Czad!erskich Wydarzeo miasto będzie budowad swoją markę w oparciu nie o sam festiwal, ale o panującą w mieście atmosferę sprzyjającą nietuzinkowym wydarzeniom kulturalnym i artystycznym. Podczas trwania festiwalu powinny byd wydawane okolicznościowe informatory o mieście i jego okolicach, zawierające wszystkie informacje niezbędne do komfortowego pobytu w mieście informacje natury logistycznej mapki, rozkład jazdy PKP i PKS, punkty medyczne, policja, etc. i turystycznej restauracje, kluby, hotele, wystawy, etc. Dzięki temu miasto będzie bardziej utożsamiane z festiwalem stając się na poziomie komunikacyjnym jednym tworem Czad!erskie miasto i Czad!erski festiwal Czad!erski Jarocin W mieście, na szlakach pieszych i na drogowych trasach przelotowych, w tym również na rogatkach, powinny znajdowad się plakaty, witacze, flagi i wszelkie inne symbole festiwalu. Pokaże to mieszkaocom i osobom przyjezdnym, że miasto żyje festiwalem oraz ułatwi poruszanie się po Jarocinie. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 161

162 2. Scena Czad!erskich Wydarzeo Wizerunek unikatowego miasta powinien byd wzmacniany przez taki też festiwal. Konkurencja miast, w których odbywają się podobne wydarzenia kulturalne, rośnie z roku na rok. Dlatego ważne jest, żeby umiejętnie wykorzystad atut Jarocina wyjątkowego miasta wyjątkowych ludzi i Jarocina wyjątkowego festiwalu, który w umysłach wielu pokoleo jest symbolem wolności, kontestacji, energii i głośnych dźwięków różnorodnej muzyki rockowej. O jakości festiwalu zawsze będą świadczyd jego kolejne edycje, renoma zaproszonych gości, poziom organizacji, efektywnośd logistyki i wreszcie liczba sprzedanych biletów. Zmieniły się czasy, ewoluowały kontrkultury i postawy młodych ludzi. Niezależnie od tego dusza Jarocin Festiwal pozostała, zmienił się tylko przedmiot kontestacji. To, na co wskazuje ten dokument obecne w Jarocinie postawa dojrzałej kontestacji i twórcza oryginalnośd zamknięte w komunikacie Czad!erski Jarocin, powinny z roku na rok wyraźniej zaznaczad swą obecnośd podczas festiwalu. To, co stanowi o unikatowości miasta stanowi o unikatowości festiwalu, ponieważ te zawsze będą utożsamiane ze sobą wzajemnie. Realizacja założeo tej strategii wzmocni wizerunek miasta uniezależniając go od Festiwalu, czerpiąc tylko z jego tradycji. Dzięki temu to festiwal utożsamiany będzie z miastem, a nie, jak dotąd było, na odwrót. W roku 2008 organizatorzy liczyli, że na festiwal przyjedzie ponad 10 tysięcy fanów pojawiło się ok. 9 tysięcy gości. Wielu z nich to zagorzali sympatycy dawnego Jarocina, lubiący także nowe odmiany rocka. Niektórzy z nich są już dziadkami i do Jarocina przyjechali ze swoimi dziedmi i wnukami. Dla tych ostatnich przygotowano nawet festiwalowe przedszkole, które na scenie połączyło trzy pokolenia Jarocina, śpiewając ( ) runął już ostatni mur między nami. Cytując za Gazetą Wyborczą : Przed organizatorami stoi więc trudne zadanie. Na zagęszczającej się mapie wakacyjnych imprez rockowych w Polsce coraz trudniej wyraźnie wyrysowad własny, odrębny ślad. Dlatego na poziomie komunikacyjnym i organizacyjnym rekomendujemy wykorzystanie wszystkich atutów miasta i festiwalu. Wykorzystanie koncepcji kreatywnej na promocję miasta w budowaniu wizerunku festiwalu np. Festiwal Sceną Czad!erskich Wydarzeo. Festiwal powinien się wyróżniad od innych nietuzinkowymi działaniami (wyraźne postawienie na recycling, kaucje zwrotne za butelki i plastikowe kufle, akcje krwiodawstwa, Hyde Park), formą koncertów (wyjątkowe wykonania, wspólne wystąpienia zespołów) i zapraszanymi zespołami. Zorganizowanie kina festiwalowego, na którym prezentowane będą filmy niezależnych twórców z Polski i zagranicy oraz filmy o festiwalu. Filmy niszowe, których nie można obejrzed w kinach sieciowych. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 162

163 Zorganizowanie wystaw zdjęd z festiwalu i sztuki niezależnych twórców. Liczne witryny porozstawiane na terenach festiwalowych i na terenie miasta ożywią i ubarwią przestrzeo miejską. Zorganizowanie warsztatów graffiti i komiksu. Otwarte murale dla gości. Możliwośd nieskrępowanego wyrażania siebie wpisze się w konwencję czad!erskiego festiwalu. Zaproszenie teatrów ulicznych i ludzi, którzy realizują swoje pasje i w wyjątkowy sposób spędzają swój czas, zwiększy atrakcyjnośd festiwalu. Ich występy między koncertami, np. w trakcie zmian zespołów na scenie oraz występy na terenie miasta przed koncertami, zapewnią szersze spektrum rozrywek dla gości festiwalu. Wykorzystanie symbolu irokeza, który wyjątkowo mocno kojarzy się Festiwalem. Umożliwienie wszystkim chętnym nawet na cukier postawienie irokeza ubarwi Festiwal. Przyzwolenie na ten rodzaj fryzury, zorganizowanie np. konkursu na najbardziej czad!erski czub oraz pozytywna i współczesna konwencja festiwalu pozwolą rozwijad ekspresję i oderwad się od main-streamowej codzienności. Ten rodzaj kolorowego uczesania wpisał się w kulturę festiwalu, jest charakterystyczny dla Jarocina i dawniej był wyrazem kontestacji przeciw ułożonemu systemowi, a dziś może stad się wyrafinowaną pamiątką po wspaniałych dniach w Jarocinie uwiecznionych na zdjęciach z festiwalu. Rekomendujemy na poziomie komunikacyjnym i organizacyjnym wykorzystanie wszystkich atutów miasta i festiwalu. Zdecydowanie dobrym kierunkiem jest tworzenie nowej i współczesnej formy, natomiast z poziomu strategicznego odradzamy odrywanie się od historii i legendy festiwalu, który tak mocno wrył się w mentalnośd mieszkaoców miasta i Polaków. W tym miejscu warte do rozważenia są wszelkie działania, które w aktualnej formie wyróżnią festiwal i pozwolą mu stad się prawdziwą i dojrzałą ikoną kontrkultury. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 163

164 Rozdział VIII. ANGAŻOWANIE SPOŁECZNOŚCI Podczas trzecich ostatnich konsultacji społecznych poruszony został temat angażowania społeczności lokalnej. Miasto to nie tylko mury domów i ulice. Miasto to ludzie. Jak wskazaliśmy w dokumencie strategii, Jarocin będzie promowad swoją czad!erskośd i obecną w mieście nutę dojrzałego buntu, a główną rolę w budowie tej marki odegrają twórczy i oryginalni mieszkaocy. W Jarocinie mieszka i pracuje wiele osób, które już tworzą czad!erskie wydarzenia. Wiele innych osób potrzebuje tylko impulsu, by zacząd działad. Jeszcze inni boją się niepowodzenia lub braku zainteresowania innych mieszkaoców swoimi pomysłami. Dlatego tak ważne będzie strategiczne zaaranżowanie przestrzeni, która pozwoli im rozszerzyd swoją działalnośd, pobudzi ich do działania i wesprze w realizacji własnych pomysłów. Rekomendujemy, aby Urząd Miasta we współpracy z lokalnymi mediami w postaci Gazety Jarocioskiej, Życia Jarocina, JaPI i telewizji ProArt rozpoczął działania, które ożywią społecznośd lokalną. Poniżej znajduje się kilka naszych rekomendacji, które mogą stanowid inspirację dla innych działao, prowadzących do jednego celu rozwoju twórczej i oryginalnej aktywności mieszkaoców. a. Czad!erski Konkurs Rekomendujemy zawiązanie całorocznego, cyklicznego konkursu, plebiscytu dla mieszkaoców Jarocina. Celem konkursu będzie wspieranie postawy twórczej, pochwała oryginalności, wyjątkowości i nietuzinkowości. Plebiscyt ten będzie obejmował każdego i wszystko, co godne zauważenia i wyróżnienia. Konkurencje mogą byd zgłaszane przez samych mieszkaoców, kiedy Ci uznają daną osobę, wydarzenie lub zjawisko za Czad!erskie oraz mogą wynikad z kalendarza. Niezależna komisja, złożona z przedstawicieli mieszkaoców, organizacji pozarządowych i Urzędu Miasta będzie przyznawad nagrody. Nominacje będą zgłaszane przez Internet, sms lub listownie. Nagradzani mogą byd: Czad!erska Babcia, Czad!erska Szkoła, Czad!erska Nauczycielka, Czad!erski Sąsiad, Czad!erski Balkon, Podwórko, Fryzjer, Strażak i wiele innych. Dzięki atrakcyjnej nagrodzie w formie prestiżowej tablicy pamiątkowej i dyplomu oraz byd może nagrody finansowej będzie to całoroczny program motywujący mieszkaoców do ponadprzeciętnych, twórczych i oryginalnych działao. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 164

165 b. System dofinansowania Rekomendujemy, aby w budżecie miasta zabezpieczyd pulę środków finansowych na działania w sferze sportu, kultury, sztuki, biznesu i innych prowadzone i organizowane przez mieszkaoców. Stworzenie systemu grantów i rozpisywanie konkursu na najbardziej Czad!erski projekt pozwolą wielu osobom zrobid jeden z często najtrudniejszych kroków pozyskanie środków. System Warunków Brzegowych ułatwi wybór projektów. c. Inkubator Rekomendujemy powołanie do życia inkubatora lokalnej przedsiębiorczości. Będzie to miejsce, które swoją osobowością prawną obejmie wszystkie działania niezrzeszonych jeszcze w żadnych organizacjach mieszkaoców, zapewniając wsparcie prawne, księgowe i logistyczne. Takie samo wsparcie mogą uzyskad w tym miejscu młode organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, które rozpoczynają swoją działalnośd. Inkubator może działad przy Ja Rock Inn. d. Przestrzeo miejska Jarocin jest niedużym miastem o stosunkowo prostej strukturze formalnoprawnej przestrzeni miejskiej i budynków użytkowych. Większośd z nich jest własnością, lub częściową własnością miasta. Rekomendujemy, aby osoby prywatne i działające w mieście organizacje pozarządowe miały ułatwiony dostęp do obiektów użyteczności publicznej (Ja Rock Inn, JOK, amfiteatr, Jarocin Sport) i przestrzeni miejskiej (park, Rynek). Pozwoli to na większą swobodę w planowaniu i realizacji najbardziej czad!erskich pomysłów i projektów. Pierwszym krokiem powinno byd jednak wybranie liderów społeczności lokalnej, osób wyjątkowych, otwartych, gotowych działad w mieście i dla miasta. Kluczowe wydaje się zorganizowanie dla nich programu edukacyjnego opartego na rozwoju kompetencji zarządzania i organizowania, kompetencji przywódczych, pobudzających wiarę w siebie, rozwijających wizję konsolidacji całej grupy wokół wspólnego celu. Pierwsze sukcesy i odpowiednia oprawa PR wydarzenia pobudzą kolejne osoby do działania. Na tym etapie ważne będą cierpliwośd i zasada małych kroków, które z czasem w co szczerze wierzymy przemienią się w efekt kuli śnieżnej. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 165

166 Rozdział IX. MONITORING WDRAŻANIA Monitoring wdrażania i wskaźniki oceny efektywności realizacji pozwalają rzetelnie ocenid, w jakim stopniu strategia jest realizowana oraz czy jej efekty są wykorzystywane przez mieszkaoców, doceniane przez turystów i biznesmenów i zauważalne przez media. Wnioski płynące z takich analiz pozwolą na tzw. tracking strategii, tzn. na weryfikację jej założeo i ustawienie rekomendowanych działao na nowe tory. Tracking pozwala uwzględnid m.in. zmiany społeczne, inwestycje, decyzje na szczeblu paostwowym, których nie można było przewidzied w czasie tworzenia dokumentu. W przypadku Jarocina monitorowanie odbywad się będzie na 4 kolejnych poziomach. 1. Poziom realizacji dokumentu. Wiele z zadao łączy się z konkretnymi inwestycjami i finalizacją ich realizacji. Wydruk materiałów, oddanie do użytku, przekazanie mieszkaocom etc. to pierwszy etap monitoringu na poziomie zrealizowane/niezrealizowane. Instytucje, o których mowa w strategii, powinny też przedstawiad swoje roczne raporty z działalności, w których uwzględniad będą ilośd działao, przyjmowane metody promocji oraz frekwencję. Nie można mówid czy strategia przynosi efekty lub nie, jeżeli jej założenia nie będą spełniane. 2. Poziom udziału mieszkaoców. Strategia promocji dla gminy Jarocin ma za zadanie podnieśd poziom i jakośd życia mieszkaoców, angażując ich w realizację projektów społecznych i biznesowych, zachęcając do udziału w wydarzeniach kulturalnych oraz do rozwijania ich twórczości i oryginalności. Monitoring aktywności jarocinian i ich udziału w działaniach wynikających ze strategii to drugi etap monitoringu, na poziomie roczny wzrost/spadek udziału mieszkaoców. 3. Poziom ruchu turystycznego i biznesowego. Strategia promocji dla gminy Jarocin ma za zadanie zwiększyd zainteresowanie osób spoza Jarocina turystów i biznesmenów, zapewniając im odpowiednią liczbę ciekawych wydarzeo kulturalnych, artystycznych, około biznesowych, biznesowych i innych, rozwijających twórczośd i oryginalnośd. Jednocześnie strategia ma za zadanie, czyniąc miasto bardziej wiarygodnym wizerunkowo, zwiększyd liczbę i jakośd inwestycji w mieście. Monitoring ruchu turystycznego i biznesowego, w tym monitoring osób przyjeżdżających do Jarocina na dłużej niż jeden dzieo oraz monitoring podejmowanych inwestycji, to trzeci etap monitoringu, na poziomie roczny wzrost/spadek ruchu. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 166

167 4. Poziom zainteresowania mediów. Strategia promocji dla gminy Jarocin ma za zadanie zwiększyd rozpoznawalnośd miasta w mediach, które przy aktywnie prowadzonych działaniach PR staną się naturalnym i niekomercyjnym nośnikiem komunikacji. Jarocin jest zbyt małym miastem na prowadzenie tradycyjnych działao marketingowych w formie szeroko pojętych ATL czy BTL. Najlepszą reklamą dla Jarocina, o znaczeniu lokalnym i ogólnopolskim, a nawet europejskim i światowym, będą doniesienia prasowe o nietuzinkowych, unikatowych i czad!erskich działaniach. Przyczynią się one do wzrostu świadomości lokalnej oraz ruchu turystycznego i biznesowego. Monitoring zainteresowania mediów lokalnych, ogólnopolskich i światowych to czwarty etap monitoringu, na poziomie roczny wzrost/spadek zainteresowania i pozytywne/neutralne/negatywne doniesienia. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 167

168 Częśd V Harmonogram działao Opracowane przez Eskadra MarketPlace 168

169 Poniżej został zaprezentowany harmonogram działao promocyjnych dla miasta Jarocin. Harmonogram ten jest wynikiem opracowanych w strategii założeo marki Jarocin, a ujęte w nim działania mają charakter wizerunkowy, inwestycyjny, informacyjny i społeczny. Uwzględniając specyfikę gminy Jarocin, jej wielkośd, możliwości finansowania oraz dużą inwencję i zaradnośd Urzędu, harmonogram sporządzono tylko w formie postępujących po sobie wydarzeo, bez uwzględnienia w nim czasookresów realizacji, które są ściśle uzależnione od budżetu, dodatkowo pozyskiwanych środków unijnych lub innych dofinansowao oraz, co najważniejsze, ludzi, którzy będą te działania wdrażad. W strategii zarekomendowano terminy realizacji najważniejszych wydarzeo. W praktyce oznacza to, że kolejne punkty harmonogramu mogą zostad zrealizowane szybciej lub wolniej, niż można to założyd na poziomie tego dokumentu. Harmonogram wyznacza zatem tylko kolejnośd działao. Kolejne zadania w ramach pojedynczych kategorii zostały uporządkowane chronologicznie w pionie. Kolejnośd pionowa w ramach jednej kategorii to zalecenie podyktowane założeniami strategii oraz uwarunkowaniami społecznymi, specyfiką dziedziny PR i marketingu. Działając według zaproponowanej kolejności miasto sprawnie zbuduje swój czad!erski wizerunek. Na poziomie ogólnym harmonogramu z uwzględnieniem pozostałych kategorii, kolejnośd pionowa to rekomendacje. Dopuszczona jest w tym zakresie większa dowolnośd. Dla przykładu, w przypadku pozyskania środków na przekształcanie obiektów komunalnych, można w pierwszej kolejności przeznaczyd je na budowę Czad!erskiej Wieży Ciśnieo, niezależnie od tego, czy będzie gotowe CI czy nie. Niemniej jednak, z poziomu strategii, rekomendowana jest realizacja zadao w zaproponowanej kolejności. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 169

170 OBIEKT 35. TABELA. HARMONOGRAM DZIAŁAO. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 170

171 OBIEKT 36. TABELA. HARMONOGRAM DZIAŁAO. C.D. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 171

172 Częśd V Zakooczenie Opracowane przez Eskadra MarketPlace 172

173 Rozdział I. SŁOWO KOOCOWE Po pierwszej odsłonie koncepcja Czad!erskiego Jarocina spotkała się z wielkim entuzjazmem mieszkaoców i władz miasta. Pozytywnie reagowali tak samo starsi i młodsi mieszkaocy, przybyli na spotkanie biznesmeni i przedstawiciele świata kultury. Ewentualne obawy, które mogą towarzyszyd przyjmowaniu tego dokumentu, mogą wynikad z zestawienia przedstawionej wizji z obserwowaną przez mieszkaoców na co dzieo rzeczywistością postawami niektórych mieszkaoców, stanem dróg i chodników, zauważalną migracją, etc. Dokument, który przekazujemy Paostwu, to jednak tylko w części opis stanu wyjściowego. Znaczącą resztę stanowi analiza potencjału, wizja, kierunek zmian i lista działao, które pozwolą te zmiany wprowadzid. W oparciu o wspólne spotkania, analizę i doświadczenie wytyczyliśmy kierunek. Ważne czy mieszkaocy Jarocina są gotowi uwierzyd w słusznośd zaprezentowanych pomysłów, przyjąd zaproponowaną klamrę i wspólnie dążyd do określonej w strategii wizji aby Jarocin w pełni stał się miastem prawdziwie Czad!erskim. Hasło i slogan promocyjne to tylko komunikaty. Najważniejsze co stoi za hasłem. Jarocin dziś ma w sobie potencjał, by z wykorzystaniem przedstawionych w strategii pomysłów, stad się wiarygodnym. Przyjęcie strategii nie oznacza jednak, że od tego dnia Jarocin stanie się Czad!erski. Aplikacja strategii wymaga czasu i jest to długa droga ważne, żeby Jarocin i jarocinianie byli zgodni co do kierunku, w którym zamierzają iśd. Rozdział II. PR PROJEKTU Od kwietnia do sierpnia 2008 roku media lokalne na bieżąco informowały o przygotowywanej strategii promocji, stając się naturalnym sojusznikiem Eskadry i Urzędu Miasta w szeroko rozumianych konsultacjach społecznych. Najwięcej miejsca i czasu poświęciły temu tematowi Gazeta Jarocioska oraz Jarocioski Przegląd Informacji. Ton, towarzyszący tym doniesieniom, był pozytywny. Media z dużym zaciekawieniem śledziły postępy prac nad dokumentem i przychylnie wypowiadały się na temat kolejnych etapów, sugestii i rekomendacji zawartych w strategii. Co bardzo cieszy, to fakt, że zanim dokument został w pełni oddany władzom miasta, prasa podchwyciła hasło Czad!erskie miasto Jarocin, wykorzystując rekomendowany zapis. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 173

174 Doniesienia prasowe w Gazecie Jarocioskiej OBIEKT 37. RYSUNEK. DONIESIENIA PRASOWE: GAZETA JAROCIOSKA. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 174

175 OBIEKT 38. RYSUNEK. DONIESIENIA PRASOWE: GAZETA JAROCIOSKA. C.D. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 175

176 OBIEKT 39. RYSUNEK. DONIESIENIA PRASOWE: GAZETA JAROCIOSKA. C.D. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 176

177 Doniesienia prasowe w Jarocioskim Przeglądzie Informacji (JaPi) OBIEKT 40. RYSUNEK. DONIESIENIA PRASOWE: JAPI. Opracowane przez Eskadra MarketPlace 177

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Miasto Śrem.

Miasto Śrem. http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/3094-miasto-srem Miasto Śrem URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE Plac 20 Października 1 63-100 ŚREM woj. Wielkopolskie tel.: +48 61 28 35 225 infolinia

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

W zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. Nazwa zadania Przyznana Termin realizacji. W zakresie ochrony i promocji zdrowia

W zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. Nazwa zadania Przyznana Termin realizacji. W zakresie ochrony i promocji zdrowia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/15 Zarządu Powiatu z dnia 11.02.2015 r. Zestawienie udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Ankieta. 1. Proszę za znaczyd krzyżykiem w wolnej kratce nazwę sołectwa:

Ankieta. 1. Proszę za znaczyd krzyżykiem w wolnej kratce nazwę sołectwa: Ankieta dotycząca planowania strategicznego w zakresie identyfikacji potrzeb i oczekiwao społecznych mieszkaoców gminy Chmielno Szanowni mieszkaocy Gminy Chmielno! W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie :

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie : Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Zmianie ulega część 5

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Podedwórze, październik 2014 1. WSTĘP W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

SZUKASZ MIEJSCA NA LOKALIZACJĘ HOTELU? ZAPRASZAMY DO KARLINA

SZUKASZ MIEJSCA NA LOKALIZACJĘ HOTELU? ZAPRASZAMY DO KARLINA SZUKASZ MIEJSCA NA LOKALIZACJĘ HOTELU? ZAPRASZAMY DO KARLINA Doskonałe połoŝenie na skrzyŝowaniu dróg: krajowej nr 6 (Szczecin- Gdańsk) i wojewódzkiej nr 163 (Poznań Kołobrzeg) Niewielka odległość do Morza

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r.

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Kim jesteśmy? Pierwszą w Polsce agencją wyspecjalizowaną w marketingu miejsc, miast i regionów (m.in. marki:

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Listopad 2005 r. 1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANEJ STRONIE ŚLĄSKIE WIEŚ Obszar do zagospodarowania: Nieruchomość nie zabudowana, położona w peryferyjnej

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Raport z badania 1. Metoda i technika badania Badanie zostało metodą CAWI (za pomocą elektronicznego formularza ankiety) oraz

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE

STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE 2007-2015 METODYKA AKTUALIZACJI STRATEGII Etap 1: Diagnoza stanu miasta Etap 2: Analiza strategiczna Etap 3: Opracowanie założeń dla rozwoju miasta 2 METODYKA

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata spotkanie z mieszkańcami

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata spotkanie z mieszkańcami Sieraków, dn. 25.04.2017 Lokalny Program Rewitalizacji spotkanie z mieszkańcami prof. UAM dr hab. inż. Sylwia Staszewska POTENCJAŁYGMINY SIERAKÓW poprawiające się warunki zamieszkania dominacja małych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Czy istnieją w Gminie dokumenty kształtujące jej politykę kulturalną? Czy Gmina stworzyła warunki dla rozwoju kultury oraz

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI

IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI Rola jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki WAŁCZ 15-16 grudnia 2011 ZBIGNIEW FRĄCZYK TURYSTYFIKACJA FAKTEM ŚWIAT: zatrudnienie 235 mln osób PKB ~

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WSCHOWA Miejscowość znajduje się na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska i liczy ok. 15 tys. mieszkańców. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ANALIZA POTRZEB REGIONU. - skierowana do mieszkaoców regionu

ANKIETA ANALIZA POTRZEB REGIONU. - skierowana do mieszkaoców regionu ANKIETA ANALIZA POTRZEB REGIONU - skierowana do mieszkaoców regionu Szanowni Paostwo, W związku z prowadzonymi przez Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka pracami związanymi

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata

Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 017-03 1. Metodologia badania W dniach 1.0.017 r. 07.03.017 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku W sprawie szczegółowego wykazu zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w roku 2005. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Biuro Strategii Miasta / Luty 2015 Metryczka Osoba wypełniająca Wiek 1,01

Bardziej szczegółowo

Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata

Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na Luty 2015 Spis treści Wstęp... 2 1. Ankieta uwarunkowań, potrzeb i kierunków rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2007 2013 Obszar strategiczny: Gospodarka i infrastruktura Cel Strategiczny: Rozwinięta gospodarka Gminy Nowy Targ Ulgi podatkowe dla rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Silne strony (czynniki pozytywne)

Analiza SWOT. Silne strony (czynniki pozytywne) Analiza SWOT Porównanie analizy z ubiegłych lat do obecnej sytuacji na terenie gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. 1. Czynniki wewnętrzne Silne strony (czynniki pozytywne) Duża atrakcyjność

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Anna Mickiewicz Sekretarz Konkursu

Opracowała: Anna Mickiewicz Sekretarz Konkursu Opracowała: Anna Mickiewicz Sekretarz Konkursu Zestawienie przedsięwzięć zgłoszonych do VIII edycji Konkursu NPPWZ Do Konkursu zgłoszono sześć przedsięwzięć spełniających wymogi formalne 3 ust. 3 regulaminu

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO STAWISZYN. Tereny inwestycyjne Gminy i Miasta Stawiszyn

GMINA I MIASTO STAWISZYN. Tereny inwestycyjne Gminy i Miasta Stawiszyn GMINA I MIASTO STAWISZYN Tereny inwestycyjne Gminy i Miasta Stawiszyn Szanowni Państwo! Drodzy Inwestorzy! Chciałabym jako Burmistrz Stawiszyna, a także w imieniu władz samorządowych zachęcić Państwa do

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

VIII PREZENTACJE KULTURY POLAKÓW Z KRESÓW WSCHODNICH I BUKOWINY

VIII PREZENTACJE KULTURY POLAKÓW Z KRESÓW WSCHODNICH I BUKOWINY VIII PREZENTACJE KULTURY POLAKÓW Z KRESÓW WSCHODNICH I BUKOWINY Wiechlice Nowa Sól Zielona Góra 24-25.10 2015 2 Podsumowanie wyników badania odbiorców oferty kulturalnej, jaką jest wydarzenie pn. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

GRUNTY DEWELOPERSKIE GWIAZDOWO

GRUNTY DEWELOPERSKIE GWIAZDOWO Grunty deweloperskie Działki gruntowe z prawem własności o łącznej powierzchni 171 804 m2 wraz z budynkiem po byłej gorzelni. Dane nieruchomości Adres Prawo do nieruchomości Numer KW Gwiazdowo własność

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Bydgoszcz al. Jana Pawła II 157 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 2,4978 ha Położenie: Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 157 Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego Kliknij

Bardziej szczegółowo

W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI

W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI ON ONA Polonista, Nauczyciel, Instruktor teatralny, Mieszczuch z urodzenia Architekt, Marketingowiec, Mieszczuch z wyboru Połączyła ich miłość do koni i artystyczne aspiracje

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PRZY REALIZACJI INWESTYCJI LINIOWYCH - WYTYCZNE REALIZACYJNE

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PRZY REALIZACJI INWESTYCJI LINIOWYCH - WYTYCZNE REALIZACYJNE KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PRZY REALIZACJI INWESTYCJI LINIOWYCH - WYTYCZNE REALIZACYJNE WSTĘP W dokumencie opisano modelową zawartośd strategii komunikacyjnej, jaką należy wdrożyd przy realizacji liniowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017

Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017 Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017 Twórcze i artystyczne wychowanie, czy tez lepiej wychowanie przez sztukę, może okazad się szczególnie ważne, nie tylko dla stworzenia

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego

Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego Koordynatorem działań zmierzających do utworzenia LGD na terenie powiatu świeckiego jest Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej

Bardziej szczegółowo

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych Pracownicy Biura LCOI Region Lubelski: Marcin Orzeł Inspektor LCOI Region Michał Nizioł Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region Kategoria:

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku Zał. Nr 2 Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY I. Wspieranie wydawnictw i wydarzeń związanych z obchodami 150 rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata Pyzdry, 2015 r.

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata Pyzdry, 2015 r. Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2020 Pyzdry, 2015 r. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy i miasta Pyzdry Ankieta dla mieszkańców wyniki Obszary wymagające najpilniejszej interwencji

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata ANKIETA do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy

Bardziej szczegółowo

Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska

Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska Uniwersytet Warszawski Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe

OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe Najczęściej i najchętniej wybierany ośrodek przez młodych sportowców. Wielokrotny organizator imprez rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej. Za sprawa posiadanej bazy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

WI-FI POKOJE HOTELOWE

WI-FI POKOJE HOTELOWE www.jarocinsport.pl Nowoczesny trzygwiazdkowy obiekt położony w zacisznej części miasta Jarocin w odległości 70 km od Poznania oraz 115 km od Wrocławia. Hotel położony w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ORGANIZACJĘ OBOZÓW SPORTOWYCH 2018r. LOSIR Sp. z o.o.

OFERTA NA ORGANIZACJĘ OBOZÓW SPORTOWYCH 2018r. LOSIR Sp. z o.o. LOSIR Sp. z o.o. OFERTA NA ORGANIZACJĘ OBOZÓW SPORTOWYCH 2018r. LOSIR Sp. z o.o. HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA KLUB FITNESS SIŁOWNIA SALE ĆWICZENIOWE LOSIR Sp. z o.o. stanowi świetną bazę rekreacyjno-sportową

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Bydgoszcz al. Jana Pawła II 157 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 2,4628 ha Położenie: Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 157 Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego Kliknij

Bardziej szczegółowo

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Milicz od Nowa wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz

Milicz od Nowa wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz Milicz od Nowa wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wałbrzych, 2016 Milicz

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Torunia Biuro Obsługi Inwestora

Urząd Miasta Torunia Biuro Obsługi Inwestora Do najważniejszych atutów miasta należą: korzystne położenie geograficzne, wysoka jakość rynku pracy, dobra infrastruktura techniczna i co ważne sprzyjający inwestowaniu klimat społeczny niezależnie od

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

Ul. Opolska 16. Tarnowskie Góry

Ul. Opolska 16. Tarnowskie Góry OFERTA NAJMU Ul. Opolska 16 Tarnowskie Góry 1 Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę najmu całej powierzchni zabytkowej kamienicy położonej w centrum Tarnowskich Gór. Mając na uwadze

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo