" " # Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "" " # Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego"

Transkrypt

1 " " # Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego!

2 Celem załoenia wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS jest: - udostpnianie w trybie on-line poprawek do obserwacji GNSS odbieranych przy uyciu odbiorników satelitarnych - umoliwienie precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji na obszarze Polski. Punkty odniesienia stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS bd stanowiły osnow geodezyjn w rozumieniu przepisów ustawy PGiK. Sie naziemnych stacji referencyjnych ASG-EUPOS odbierajcych sygnały z globalnych systemów nawigacyjnych NAVSTAR GPS, GALILEO i GLONASS bdzie stanowiła układ odniesie przestrzennych na obszarze Polski. System ASG-EUPOS bdzie czcirodkowo europejskiego systemu precyzyjnego pozycjonowania EUPOS.

3 "# Projekt - wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania ASG- EUPOS realizowany jest przy wykorzystaniu rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnoci Przedsibiorstw (SPO-WKP), działanie 1.5 Rozwój systemu dostpu przedsibiorców do informacji i usług publicznych on-line. Umowa o dofinansowaniu projektu została podpisana w dniu r. Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4 "# Instytucj zarzdzajc jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarzdzania Programem Wzrost Konkurencyjnoci Przedsibiorstw Instytucj wdraajc jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego Departament Funduszy Europejskich Beneficjentem jest Główny Geodeta Kraju Główny Urzd Geodezji i Kartografii, Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej

5 System EUPOS - system wielofunkcyjny (precyzyjne pomiary i nawigacja) - 16 krajów Europy rodkowej i Wschodniej - system budowany według jednolitego standardu - kraje członkowskie b d udost pniały dane z przygranicznych stacji referencyjnych - współrz dne wyznaczane b d w układzie ETRF89, nast pnie przeliczane do narodowych układów współrz dnych - uruchomienie systemu w 2008 r.

6 "# MIDZYNARODOWY KOMITET STERUJCY /Koordynacja EUPOS GŁÓWNY GEODETA KRAJU ł /Koordynacja i nadzór/ KRAJOWY KOMITET STERUJCY /Doradztwo/ Pracownia Monitoringu i Zapewnienia Jakoci /Kontrola i certyfikacja/ KRAJOWE CENTRUM ZARZDZAJCE Warszawa Katowice /Zarzdzanie, obliczenia, serwis/ Uytkownicy Systemu /Administracja publiczna, instytucje rzdowe, instytucje naukowe/ /Firmy i osoby fizyczne/ Stacje Referencyjne Systemu /Obserwacje GNSS/ $ %%&'( )*$+,*,- +(,-$ %%&'(.&/'$!%,.-+%$ OPERATORZY SIECI TELEINFORMATYCZNYCH /Transmisja poprawek i przesyłanie danych/

7 "# 2 stycznia 2007 r. zawarta została umowa na "Załoenie wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS na obszarze Polski" pomidzy Głównym Urzdem Geodezji i Kartografii a konsorcjum firm: WASKO S.A., Geotronics Polska Sp. z o.o., Trimble Europe BV. Termin realizacji zamówienia: r. Cznr I dostawa i załoenie infrastruktury technicznej wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS na obszarze Polski: Etap nr 1 marzec 2007 Etap nr 2 czerwiec 2007 Etap nr 3 grudzie 2007 Cznr II dostawa mobilnych odbiorników GPS wraz z wyposaeniem i oprogramowaniem: Etap nr 1 marzec 2007 Etap nr 2 czerwiec 2007

8 "# lipiec 2004 r. uzgodnienie koncepcji systemu ASG-EUPOS, wrzesie 2005 r. rozpoczcie realizacji projektu ASG-EUPOS, stycze 2006 r. uzgodnienie projektu technicznego, lipiec 2006 r. utworzenie Krajowego Centrum Zarzdzajcego, sierpie 2006 r. ogłoszenie przetargu na załoenie systemu, stycze 2007 r. podpisanie umowy na realizacj systemu, kwiecie 2007 r. weryfikacja lokalizacji stacji referencyjnych, wrzesie 2007 r. uruchomienie usług pozycjonowania, wrzesie 2007 r. rozpoczcie testowania systemu, padziernik 2007 r. kampania kalibracyjna, padziernik listopad 2007 r. audyt i uruchomienie systemu, grudzie 2007 r. - zakoczenie realizacji projektu ASG-EUPOS, stycze 2008 r. oddanie systemu ASG-EUPOS do uytkuu ytku.

9 # 67 stacji referencyjnych zawierajcych moduł GPS budowanych w ramach realizowanego projektu, 8 stacji zawierajcych moduł GPS/GLONASS budowanych w ramach realizowanego projektu, 16 istniejcych stacji referencyjnych z modułem GPS połoonych na obszarze Polski, 3 istniejce stacje referencyjne z modułem GPS/GLONASS połoone na obszarze Polski, do 30 zagranicznych stacji referencyjnych połoonych w strefie przygranicznej, działajcych w ramach systemu EUPOS. Krajowe Centrum Zarzdzajce Warszawa - Katowice

10 # DANE OBSERWACYJNE Centrum Zarzdzajce w Katowicach Centrum Zarzdzajce w Warszawie POZGEO POZGEO D NAWGEO KODGIS NAWGIS Pomiary statyczne [mm cm] Pomiary RTK [cm] Pomiary DGPS [dm m]

11 # Transmisja danych Frame Relay Internet Obserwacje NAWGEO NAWGIS KODGIS RTCM Centrum Zarzdzania Obliczanie współrzdnych stacji referencyjnych i poprawek NMEA Moduł Transmisja danych Frame Relay Internet Obserwacje łcznoci GPRS, UMTS CSD GSM, Internet i FM Współrzdne geodezyjne ETRF89 Współrzdne płaskie 2000 i 1992 Współrzdne płaskie 1965 Wysokoci normalne

12 # POZGEO ASG-PL POZGEO D Współrzdne i obserwacje dla zadanej stacji lub wygenerowane dla stacji wirtualnej Współrzdne geodezyjne ETRF89 Współrzdne płaskie 2000 Współrzdne płaskie 1992 Współrzdne płaskie 1965 Wysokoci normalne

13 #

14 #

15 # Realizowany system precyzyjnego pozycjonowania umoliwi dystrybucje poprawek czasu rzeczywistego w trybie: 1.Udostpniania poprawek za pomoc mobilnego Internetu (GPRS) - poprawki bd dystrybuowane poprzez pojedynczy adres IP jako poprawka sieciowa i poprawka pojedynczej stacji z wykorzystaniem protokołu NTRIP lub bez niego. 2.Udostpniania poprawek przy pomocy Internetu poprawki bd dystrybuowane poprzez pojedynczy adres IP jako poprawka sieciowa i poprawka pojedynczej stacji z wykorzystaniem protokołu NTRIP lub bez niego. 3.Udostpniania poprawek za pomoc sieci transmisji CSD GSM 4.Udostpniania poprawek drog radiow

16 # Usługi precyzyjnego pozycjonowania w czasie rzeczywistym Serwis Metoda Rodzaj transmisji Format Dokładno Rodzaj odbiornika NAWGEO RTK GSM/DGPS/EDGE/UMTS, Internrt, RTCM SC-104 wersja 2.3 i 3.0 0,03m w poziomie, 0,05m w pionie L1/L2 KODGIS DGPS GSM/DGPS/EDGE/UMTS, Internrt RTCM SC-104 wersja 2.1 do 0,25m L1 NAWGIS DGPS GSM/DGPS/EDGE/UMTS, Internrt, FM(opcionalnie) RTCM SC-104 wersja 2.1 1m - 3m L1 Usługi precyzyjnego pozycjonowania w trybie post-processingu POZGEO postprocessing Internet, nonik danych RINEX 0,01m w poziomie, 0,03m w pionie L1, L1/L2 POZGEO D postprocessing Internet, nonik danych RINEX L1, L1/L2

17 # Odbiornik mobilny Trimble R8 dokładnopomiarów RTK: w poziomie:±0.01 m + 1 ppm (x długo mierzonego wektora); w pionie:±0.02 m + 1 ppm (x długo mierzonego wektora). Formaty poprawek RTK RTCM SC 104 V do 3.0 z FKP, RTCM SC 104 V do 3.0 z VRS, RTCM SC 104 V do 3.0 (dla pojedynczej stacji) Współrzdne geodezyjne ETRF89 Współrzdne płaskie 2000 i 1992 Współrzdne płaskie 1965 Wysokoci normalne

18 #

19 !,$++,-+$-+)+'0.,(!%& #! "#$%" &"! '()! * #'%&&+! # *',-. %& ' ' &#'-' *! #* " *&'( )/ %* '(&'(!'%& $0 ##&%+ 1& #! 2*$&&''"+ 3#'#!42 5 "/&$*!# 5 %*6$7' #"8 5)#' +9#: %*6#"8 )&#! "&$2 ;'' 6! '( # #! '( ##& ' '(/"#$%" #! / # ##&%#'#' ' '(8: 4 ;' 6* ' "#$%" *& / # ** & ##&%#' ' '(/*& 8: +

20 !,$+.+$,-+$ Szkolenia z zakresu wykorzystania systemu ASG-EUPOS w pracach geodezyjnych i kartograficznych. Szkolenie centralne przeznaczone dla: Geodetów Województw, Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Dyrektorów WODGiK, Centralnego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej planowany termin szkolenia: padziernik 2007 Szkolenia regionalne szkolenia organizowane we współpracy z uczelniami wyszymi (Politechnika Warszawska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie) oraz Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego szkolenie skierowane dla pracowników pastwowej słuby geodezyjnej i kartograficznej szczebla powiatowego (ok.. 30 osób z województwa) zaplanowane w cyklu dwuletnim: - padziernik 2007 r. szkolenie dla województw: zachodniopomorskiego (UWM), podkarpackiego (AGH), dolnolskiego (UP), podlaskiego (PW) r. pozostałe województwa Szkolenia organizowane w ramach projektu stanowi wydatek niekwalifikowany i bd finansowane: r. ze rodków budetowych na realizacj projektu ASG-EUPOS r. ze rodków budetowych GUGiK

21 ) " ))/ 1 Hrubieszów 60 Słupsk 45 Lublin 30 Grajewo 15 Kutno 59 Sieradz 44 Leszno 29 Gorzów Wlkp 14 Kraków 58 Siedlce 43 Legnica 28 Gniezno 13 ary 57 Rzeszów 42 Krotoszyn 27 Głogów 12 Zielona Góra 56 Ryki 41 Krosno 26 Działdowo 11 Szamotuły 55 Rawa Mazowiecka 40 Kocierzyna 25 Ciechanów 10 Włodawa 54 Radom 39 Koszalin 24 Choszczno 9 Włocławek 53 Piotrków Trybunalski 38 Konin 23 Chojnice 8 Ustrzyki Dolne 52 Piła 37 Kłodzko 22 Chełm 7 Tarnobrzeg 51 Ostrów Mazowiecka 36 Kielce 21 Bydgoszcz 6 Szczecinek 50 Opole 35 Kamie Pomorski 20 Busko Zdrój 5 Szczecin 49 Nysa 34 Jelenia Góra 19 Biłgoraj 4 Suwałki 48 Misk Mazowiecki 33 Iława 18 Białystok 3 Sokółka 47 Łód 32 Hajnówka 17 Biała Podlaska 2 Sochaczew 46 Łoma 31 Grudzidz 16 Bartoszyce 1....

22 < #!'*& ' '(77''( 2+),$,3+)$ %++'(,.,3+),-+$+*,,/ 4&3-5- %)& * ł ' + * + $%&)+*+(' #!'&%ł &% ' '( ) & &%ł*" *'( '(#' ' '(6 8 %' #!'&%ł #!'&%ł %''( ** "#')/6=1/>1=<) *#*'## 8/ #!' *&!9"#? #! *#!%' %& /"#ł%*#'! '( &* ##&% $%&)+*+(' -+%,-'+'0 #!'&%ł &% ' '() &/##&%*'( #!'&%ł **!*#*'## % %' #!' #! *#!%' %& / "#ł%*#'! '( &* ##&%

23 +4+$+.,),'($-'+ ++'(.,(!%&6-.,-+*+$e-&$!&. 1. Kontakty z mediami Komunikaty prasowe - regularnie przesyłane informacje o postpach projektu i aktualnych działaniach. Artykuły sponsorowane w mediach oglnopolskich i branowych. Wspłpraca z dziennikarzami - nawizanie wspłpracy z mediami w celu emisji programu, udziału ekspertw i/lub wsplnego przygotowania programu dotyczcego systemu pozycjonowania satelitarnego. Reklama przy artykułach tematycznie zwizanych z systemem ASG-EUPOS. 2. Reklama w Internecie Banery z linkami do strony ASG-EUPOS. Artykuły sponsorowane. ing do sprofilowanych grup odbiorcw. 3. Konferencje, targi Udział w konferencjach i targach - zaprezentowanie moliwoci wykorzystania systemu ASG- EUPOS w bezporednim kontakcie z grupami docelowymi. Organizacja konferencji skierowanej do konkretnych bran bdcych potencjalnymi odbiorcami systemu ASG-EUPOS. Organizacja konferencji podsumowujcej projekt i wprowadzajcej system ASG-EUPOS na rynek Polski.

24 +4+$+.,),'($.,+!,'$&.,(!%&6.,),'(+& 4&3 %)&#. 1. Marketing bezporedni Działania skierowane na wybrane grupy. Tworzenie indywidualnej oferty z uwzgldnieniem specyfiki poszczególnych bran. Moliwo szybkiej reakcji i dostosowanie warunków współpracy do aktualnych potrzeb rynku. Wysyłka spersonalizowana. Infolinia, punkty konsultacyjne. Spotkania indywidualne. 2. Pokazy i szkolenia Prezentacja moliwoci sytemu potencjalnym odbiorcom i dziennikarzom. Szkolenia z obsługi systemu. 3. Konferencje, targi Udział w konferencjach branowych organizowanych przez firmy i instytucje zewntrzne. Organizowanie własnych konferencji skierowanych do konkretnych grup potencjalnych odbiorców systemu ASG-EUPOS. 4. Działania proedukacyjne Udostpnianie systemu do wykorzystania przez uczelnie. Wykłady/panele dyskusyjne na uczelniach na temat moliwoci, które stwarza system ASG - EUPOS. Nawizanie współpracy z kołami naukowymi, stowarzyszeniami studenckimi.

25 System ASG-EUPOS zapewni: - stabilny i jednolity układ odniesie przestrzennych na obszarze całego kraju - realizacj usług pozycjonowania i nawigacji w czasie rzeczywistym System ASG-EUPOS moe stanowi baz do budowy własnych systemów (aplikacji) uytkowników. Wdroenie i efektywne funkcjonowanie systemu bdzie moliwe tylko we współpracy organów administracji publicznej, instytucji naukowych i przedsibiorców.

26 7!&(7+& $8*,*(+%,3+9 &:.5$+;<==#>;? #)+D/&,:&., E3&3!:3,F:. ---:+ 3#&., :3,F:.

Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS

Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS Opracowanie: Leszek Jaworski,

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami Art. 1. W ustawie z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Rudolf Besuch I. Wdroenie systemu jakoci w Urzdzie Miasta Rybnika łcznie ze wskazaniem cyklu przygotowa. Urzd Miasta

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program rozszerzony

GEOMATYKA program rozszerzony GEOMATYKA program rozszerzony 2014-2015 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Katedra Urządzania Lasu Kolegium Cieszkowskich, parter, p. 3 (p. 2 - sekretariat) Tel.

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI INFORMACJE

KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI INFORMACJE KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI INFORMACJE o podstawowych problemach radiofonii i telewizji WARSZAWA, marzec 1997 r. SPIS TREŚCI I. STAN RADIOFONII I TELEWIZJI W POLSCE... 1 A. Radiofonia i telewizja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

RYNEK USŁUG IT W POLSCE

RYNEK USŁUG IT W POLSCE 2015 RYNEK USŁUG IT W POLSCE Koordynator projektu: Janusz Górecki, Head of Research, ABSL e-mail: janusz.gorecki@absl.pl Autorzy raportu: Piotr Czupryn, IT Operations Manager, Kemira rozdział 7 Janusz

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJE I PLANY ELTE GPS LIDER JEST TYLKO JEDEN REALIZACJE I PLANY ELTE GPS ELTE GPS REALIZACJEELTE GPS

REALIZACJE I PLANY ELTE GPS LIDER JEST TYLKO JEDEN REALIZACJE I PLANY ELTE GPS ELTE GPS REALIZACJEELTE GPS REALIZACJE I PLANY ELTE GPS ELTE GPS LIDER JEST TYLKO JEDEN REALIZACJE I PLANY REALIZACJEELTE GPS ELTE GPS Lider jest tylko jeden 1 Gdańsk Szczecin Olsztyn Bydgoszcz Białystok Poznań Warszawa Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Przegląd metod zwiększania precyzji danych GPS. Mariusz Kacprzak

Przegląd metod zwiększania precyzji danych GPS. Mariusz Kacprzak Przegląd metod zwiększania precyzji danych GPS Mariusz Kacprzak Plan prezentacji: 1) Omówienie podstaw funkcjonowania GPS 2) Zasada wyznaczenie pozycji w GPS 3) Błędy wyznaczania pozycji 4) Sposoby korekcji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Druk nr 324 PRZEWODNICZ CY Krajowej Rady Radiofonii itelewizji Szanowny Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZA EK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Rzeszów, 2015 dr Paweł Kretowicz (kierownik) Cezary Gołębiowski Sylwia Łękawska Aleksandra

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo