Ogólna koncepcja Systemu Informacji Miejskiej. dla miasta Bydgoszczy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólna koncepcja Systemu Informacji Miejskiej. dla miasta Bydgoszczy."

Transkrypt

1

2 Ogólna koncepcja Systemu Informacji Miejskiej dla miasta Bydgoszczy. Wstęp. 1. Informacja kierunkowa dla pieszych i kierowców. Informacja skierowana do pieszych Tablice z nazwami ulic Tablice kierunkowe do obiektów użyteczności publicznej Tablice kierunkowe do obiektów i miejsc zabytkowych Informacja numerowa budynków Informacja kierunkowa skierowana do kierowców Znaki drogowe kierunku bez oznaczeń Znaki drogowe kierunku oznaczone Znaki drogowe kierunku turystyczne Znaki drogowe informacyjne. 2. Informacja turystyczna Obszar ogólnej dostępności turystycznej Obszar koncentracji ruchu turystycznego Informacja turystyczna o obiektach i miejscach zabytkowych Informacja turystyczna o patronach lub nazwach ulic, placów, obiektów Infomaty, Infokioski multimedialne kioski informacyjne. 3. Reklama funkcjonalna Strefy reklamowe Strefa reklamowej ciszy Strefa zaostrzonego rygoru Strefa ograniczonej ingerencji Oznakowanie kierunkowe dla podmiotów komercyjnych Wzór tablicy kierunkowej w strefie śródmiejskiej Wzór tablicy kierunkowej w strefie miejskiej Wzory opracowanych piktogramów stosowanych w oznakowaniu kierunkowym Tablice wolnostojące kierunkowe reklamodawców skierowane do pieszych. 2

3 Tablice kierunkowe reklamodawców na słupach oświetlenia ulicznego Zasady umieszczania reklam w strefach Analiza obowiązującego stanu prawnego Proponowane kierunki zmian. 4. Oznakowanie SIM na przykładzie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy. 4.1.Informacja skierowana do pieszych Tablice z nazwami ulic Tablice kierunkowe do obiektów użyteczności publicznej Tablice kierunkowe do obiektów i miejsc zabytkowych oraz atrakcji turystycznych Informacja numerowa budynków Informacja turystyczna. Obszar koncentracji ruchu turystycznego Informacja turystyczna o obiektach i miejscach zabytkowych Informacja turystyczna o patronach lub nazwach ulic, placów, obiektów Infomaty Reklama funkcjonalna na obszarze Wyspy Młyńskiej Przykłady aranżacji oznakowania Wyspy Młyńskiej z wykorzystaniem elementów SIM. 3

4 PANELE TEMATYCZNE SIM 1. Informacja kierunkowa dla pieszych i kierowców. Przedmiotowy obszar oznakowania miasta z wyraźnie zaznaczonym podziałem wg kryterium odbiorcy wyodrębnia dwa jego poziomy: 1. Informację skierowaną do pieszych, 2. Informację skierowaną do kierowców. Poziom pierwszy to strefa informacji przestrzennej możliwa do przeprowadzenia etapowo i w dłuższym przedziale czasowym z powodu ogromnego rozmiaru całego przedsięwzięcia, a co za tym idzie znacznych kosztów jego wdrożenia w całości. Dodatkowym argumentem przemawiającym za stopniowym wprowadzaniem tego poziomu SIM jest fakt, iż może on stopniowo zastępować istniejące już oznakowanie miasta w tym zakresie. Proponowana jest zatem etapowa realizacja tego poziomu, poprzez wprowadzenie systemu początkowo w strefie śródmiejskiej, a następnie jego rozszerzanie na pozostałe obszary, kolejne dzielnice miasta. Drugi poziom oznakowania miasta jest już wykonany i w stosunkowo krótkim czasie i przy nie dużych nakładach finansowych możliwa jest jego aktualizacja i uzupełnianie w znaki drogowe kierunku turystyczne. Koncepcja SIM obejmuje zatem swym zakresem istniejące drogowe oznakowanie miasta skierowane do kierujących pojazdami i zakłada tylko jego dalszą rozbudowę i uaktualnianie. Należy jednak pamiętać, iż sfera ta dotyka obszaru, który nie może podlegać żadnej dowolności gdyż materię tą ograniczają regulacje prawne zawarte w przepisach o ruchu drogowym, musi zatem podlegać wyznaczonym tam rygorom. Ponadto nie może być dowolna wizualnie, winna być jednolita, podlegać jasnym regułom i odpowiadać standardom nowoczesnego oznakowania. Tylko wtedy spełni swoje najważniejsze zadanie stanie się czytelna i w pełni zrozumiała dla odbiorcy z zewnątrz, stając się skuteczną nawigacją przestrzenną. 1.1.Informacja skierowana do pieszych. Poziom tej informacji przestrzennej winien dla swej przydatności i funkcjonalności zawierać w sobie podział na dwie strefy: śródmiejską i miejską, z wyraźnym zróżnicowaniem kolorystycznym w obrębie każdej z nich. Proponowana kolorystyka w strefie miejskiej ma nawiązywać do kolorów miasta Bydgoszczy. Dla poszanowania lokalnego charakteru wyodrębnionych części miasta w szczególności z powodów historycznych, oraz uznania tych obszarów za atrakcyjne turystycznie wyodrębniono strefę śródmiejską, która została zróżnicowana kolorystycznie dla podkreślenia atrakcyjności turystycznej tego obszaru. 4

5 Kolorystyka zaproponowana w tej części miasta nawiązuje do rozwiązań międzynarodowych stosowanych przy informacji o obiektach historycznych czy atrakcjach turystycznych. Wyodrębnienie stref miasta oraz zróżnicowanie ich w SIM kolorystycznie już samo w sobie spełnia funkcję orientacyjną dla zwiedzającego. Informacja przestrzenna skierowana do pieszych w każdej z wyodrębnionych stref powinna obejmować swym zakresem cztery współgrające elementy systemu zróżnicowane kolorystycznie: 1. Tablice z nazwami ulic. 2. Tablice kierunkowe do obiektów użyteczności publicznej. 3. Tablice kierunkowe do obiektów i miejsc zabytkowych, oraz atrakcji turystycznych. 4. Informację numerową budynków Tablice z nazwami ulic. Tablice z nazwami ulic w zależności od lokalizacji zostały zaprojektowane jako naścienne lub mocowane na słupkach wolnostojących. Formaty tablic zostały uzależnione od długości napisu z nazwą ulicy i występują w pięciu wymiarach: mm x 500 mm mm x 750 mm mm x 1000 mm mm x 1250 mm mm x 1250 mm Wzory Tablic z nazwami ulic - naścienne. skala 1:10 5

6 Strefa Śródmiejska :

7 Strefa Miejska : skala 1:

8 Wzór tablicy z nazwą ulic z elementem edukacyjnym Tablice kierunkowe do obiektów użyteczności publicznej Tablice kierunkowe do obiektów i miejsc zabytkowych. Właściwie zdefiniowany i wyrażony wizualnie obszar tej informacji przestrzennej ma na celu skuteczną pomoc w dotarciu do celu do najważniejszych obiektów zabytkowych i użyteczności publicznej miasta. Tablice kierunkowe do obiektów zabytkowych i użyteczności publicznej są elementem występującym w opracowaniu łącznie z tablicami z nazwami ulic w wariancie mocowanym na słupkach wolnostojących. Celowym wydaje się też podział kolorystyczny tablic ze względu na strefy. Występują tylko w jednym formacie : mm x 1000 mm 8

9 Wzory tablic kierunkowych do obiektów użyteczności publicznej. skala 1:20 Strefa Śródmiejska: 9

10 Wzory tablic kierunkowych rozprowadzających do obiektów użyteczności publicznej. Wzory tablic kierunkowych rozprowadzających do obiektów i miejsc zabytkowych. 10

11 Strefa Miejska: 11

12 Wzory tablic kierunkowych rozprowadzających do obiektów użyteczności publicznej Informacja numerowa budynków. Tabliczki z numeracją budynków objęte niniejszą koncepcją są zróżnicowane wg. kryterium ich lokalizacji w trzech strefach wyodrębnionych na terenie miasta Bydgoszczy. Rozróżniono zatem kolorystycznie trzy rodzaje tabliczek, każdy w dwóch wariantach formatu. Strefa Staromiejska: mm x 177 mm mm x 228 mm 12

13 Strefa Śródmiejska i Miejska: mm x 228 mm mm x 300 mm Wzory tabliczek z numeracją budynków skala 1 :10 Strefa Staromiejska

14 Wzory tabliczek z numeracją budynków skala 1:10 Strefa Śródmiejska:

15 Wzory tabliczek z numeracją budynków skala 1:10 Strefa Miejska : Informacja kierunkowa skierowana do kierowców. Drugi poziom oznakowania kierunkowego skierowany do kierujących pojazdami to przede wszystkim znaki i oznaczenia drogowe podlegające rygorom przewidzianym w prawie o ruchu drogowym. Poniżej zostały przedstawione przykładowe znaki drogowe kierunku z grupy E i znaki informacyjne z grupy D, które funkcjonują na mocy przepisów powołanych wyżej w całej Polsce, a z powodu roli, jaką spełniają są już systemem nawigacyjnym miasta dla poruszających się pojazdami. Muszą, zatem stanowić element SIM w przestrzeni komunikacji drogowej. Rola Systemu Informacji Miejskiej w tym zakresie sprowadza się do akceptowania tych rozwiązań i inicjowania uaktualniania oraz uatrakcyjniania znakami kierunku szczególnie w obszarze znaków turystycznych. 15

16 Znaki drogowe kierunku bez oznaczeń: Znaki drogowe kierunku oznaczone: E-5 drogowskaz do dzielnicy miasta E-6 drogowskaz do lotniska E-6b drogowskaz do dworca autobusowego 16

17 E-6a drogowskaz do stacji PKP Znaki drogowe kierunku - turystyczne : E-9 drogowskaz do muzeum E-12 drogowskaz do punktu widokowego E-12a drogowskaz do szlaku turystycznego Znaki drogowe informacyjne. Znak D-34 Punkt Informacji Turystycznej 17

18 Znak D-21 Szpital Znak D- 21a Policja Znak D-23 Stacja benzynowa Znak D-25 Poczta Znak D-26c Toaleta publiczna 18

19 Znak D- 28 Restauracja Znak D- 29 Hotel 2. Informacja turystyczna. System Informacji Miejskiej dla swojej kompletności i prawidłowego funkcjonowania musi zawierać w sobie dobrze przygotowaną informację skierowaną do turystów. Informacja zawarta w SIM musi być przekazywana w odpowiedni sposób, który to powinien być uzależniony od obszaru, w którym porusza się turysta. 2.1.Obszar ogólnej dostępności turystycznej. Sposób prezentacji informacji turystycznej w obszarze ogólnej dostępności turysty a więc wszystkich miejsc, po których poruszają się osoby przybyłe do miasta dotyka praktycznie całego jego obszaru. Informacja turystyczna w tym rejonie powinna mieć inny charakter i nasilenie niż w strefie nasilenia ruchu turystycznego. Sprowadzać się powinna przede wszystkim do czytelnego oznakowania wlotów do miasta i innych miejsc związanych z pobytem gości, w sposób umożliwiający sprawną nawigację odwiedzającego, do interesujących go obszarów czy obiektów, lub na sprawny przejazd przez miasto. SIM wypełnia swoje zadanie w obszarze ogólnej dostępności turystycznej w zakresie informacji dla turysty na poziomie informacji skierowanej do kierowców omówionej szczegółowo w niniejszym opracowaniu w pkt

20 2.2. Obszar koncentracji ruchu turystycznego. Obszar intensywnej penetracji turystycznej to strefa miasta pokrywająca obszar w którym przebywa większość osób odwiedzających Bydgoszcz. Na potrzeby tego założenia konieczne jest wyodrębnienie strefy turystycznej w obszarze, której będzie funkcjonowała informacja skierowana do turystów przybyłych do Bydgoszczy i chcących zwiedzić miasto. Obszar ten został już wyodrębniony na potrzeby niniejszego opracowania na poziomie informacji skierowanej do pieszych i zdefiniowany tam jako strefa śródmiejska, która oprócz ścisłego centrum zawiera w sobie obszary związane z ważnymi przedmiotami zwiedzania i zainteresowania turystycznego. Wyodrębnienie części miasta, w której odbywa się intensywna penetracja turystyczna i oznakowanie jej w sposób zróżnicowany od pozostałych obszarów miasta to założenie, które ma pomóc w orientacji przestrzennej zarówno zwiedzającym jak i mieszkańcom, oraz skierować czytelny komunikat o istocie miejsca, w którym przebywa zwiedzający. Obszar strefy śródmiejskiej na poziomie informacji skierowanej do pieszych pokrywa swym zasięgiem obszar strefy turystycznej. Informacja w tych obszarach została wyodrębniona kolorystycznie, co dodatkowo podkreśla inny charakter miejsc w ten sposób oznaczonych. Ze względu na intensywną penetrację turystyczna tego obszaru należy go wyposażyć w elementy informacyjne na poziomie odpowiadającemu potrzebom i wymaganiom dzisiejszego turysty oraz w stopniu odpowiednim do natężenia ruchu turystycznego w danym miejscu, mając na uwadze pokazanie jak najlepiej i jak najwięcej atutów turystycznych Bydgoszczy. Ten poziom informacji przestrzennej winien dla swej funkcjonalności regulować swym zakresem trzy wyodrębnione obszary na trzech poziomach informacji. 20

21 Informacja turystyczna o obiektach i miejscach zabytkowych Informacja turystyczna o patronach lub nazwach ulic, placów, obiektów. Istniejące tablice informacyjne o obiektach i miejscach zabytkowych i o patronie ulicy, placu, obiektu. 21

22 2. Tablica informacyjna parku 3. Tablica informacyjna o obiekcie nieistniejącym 22

23 4. Tablica informacyjna o obiekcie Infomaty, Infokioski multimedialne kioski informacyjne. Samoobsługowe kioski informacyjne to urządzenia multimedialne wykorzystywane z powodzeniem jako Publiczne Punkty Dostępu do Internetu oraz stanowiska informacyjno-prezentacyjne. Urządzenia te pozwalają łączyć w sobie funkcję nowoczesnego narzędzia komunikacji z bezpiecznym i prostym w obsłudze dostępem do internetu. Multimedialne kioski internetowe oprócz podstawowej funkcji publicznego dostępu do internetu stanowiącego skuteczne narzędzie komunikacji elektronicznej, spełniają też rolę nowoczesnego elementu strategii marketingowych i promocyjnych. Jako nowoczesne narzędzie komunikacji powinno być wykorzystywane do celów informacji miejskiej i promocji. Celowym wydaje się zatem usytuowanie takich urządzeń w strefie intensywnej penetracji turystycznej co dodatkowo wzmocni atrakcyjność miejsca. Sieć infokiosków prezentujących pełną ofertę turystyczną oraz miejską stanie się nowym atrakcyjnym elementem Bydgoszczy wypełniając równocześnie rolę skutecznego, nowoczesnego komunikatora ze społeczeństwem. 23

24 Podawana w takiej formie informacja jest dla odbiorcy łatwa w użyciu a treści zawarte w urządzeniach są nieograniczone co umożliwia uzyskanie informacji na poziomie satysfakcjonującym poszukującego. Urządzenia te mogą poza wskazanymi wyżej funkcjami wypełniać dodatkową rolę, mogą posiadać funkcję bankomatu, sprzedaży biletów miejskich, doładowania kart. Możliwa jest też opcja kiosku multimedialnego wyposażona w duży ekran dotykowy służący do prezentacji informacji i reklamy multimedialnej. Ponadto możliwa jest też opcja zawierająca w sobie moduł komercyjny w postaci ekranu reklamowego w formie city-light lub LED. Kioski internetowe: 24

25 Nowe technologie Tower Media Informator multimedialny Informacja miejska Internet Drukowanie informacji na papierze Płatności elektroniczne, w tym mikropłatności Automatyczna sprzedaż biletów, doładowywanie karty miejskiej Ekran wielkoformatowy Możliwość sterowania dotykiem Głośniki kierunkowe personalizacja audio Reklama multimedialna Bankomat Dzierżawa miejsca przez bank Powyżej bankomatu mały ekran reklamowy - LCD Moduł reklamowy outdoor city light ew. LED Multimedialny kiosk informacyjny wersja rozszerzona z funkcją bankomatu i modułem reklamowym. 25

26 Zarządzanie wydzieloną siecią kiosków Schemat zarządzania siecią kiosków multimedialnych. 26

27 3.Reklama funkcjonalna. Jednym z elementów mającym ogromny wpływ na wizerunek miasta jest reklama komercyjna która z powodu braku kompleksowych rozwiązań prawnych na poziomie samorządu w zakresie jej sytuowania jest wszechobecna. Agresywność, co do formy i ilości reklamy skutecznie wprowadza chaos informacyjny i przestrzenny, co dezorientuje odbiorców informacji miejskiej i drogowej. Zasadnym wydaje się zatem stworzenie aktualnych uwarunkowań w przedmiocie lokalizowania w przestrzeni miejskiej nośników reklamy komercyjnej, mającym umocowanie w prawie miejscowym aby powstałe przepisy mogły być stosowane przez organy administracji i podlegać egzekucji. Wypracowanie zasad umieszczania reklamy komercyjnej umożliwi sprawne i bez sporne załatwianie wniosków na lokalizacje reklam wg reguł jasnych i równych dla każdego podmiotu. Z drugiej strony umożliwi stopniowe porządkowanie istniejących form reklamowych i wypieranie zaszłości nowymi rozwiązaniami, które w konsekwencji wpłyną na poprawę wizerunku miasta. Przy opracowywaniu uwarunkowań lub aktualizacji istniejących rozwiązań w zakresie lokalizacji reklam, celowym wydaje się wyodrębnienie stref reklamowych wg kryterium natężenia nośników reklamowych, oraz stworzenie unifikacyjnego systemu oznakowania kierunkowego dla komercyjnych podmiotów Strefy reklamowe. Wyodrębnienie stref umożliwi opracowanie właściwych uwarunkowań dla nośników reklamy stosownie pozycjonując rygory w zależności od obszaru miasta. Właściwym wydaje się wyodrębnienie trzech stref natężenia nośnikami reklamowymi: STREFA REKLAMOWEJ CISZY STREFA ZAOSTRZONEGO RYGORU STREFA OGRANICZONEJ INGERENCJI Strefa reklamowej ciszy. Wyodrębnienie strefy o najniższym natężeniu nośnikami reklamowymi ma na celu ochronę obszarów o najwyższych walorach historycznych przed zakrywaniem go reklamą o niskich walorach estetycznych i w ilości zakłócającej ład przestrzenny. Obszar tej strefy winien pokrywać się z obowiązującą strefą konserwatorską, oraz powinien obejmować tereny i najbliższe otoczenie obiektów znajdujących się poza strefą lecz wpisanych do rejestru zabytków. Umieszczanie reklam w tym obszarze powinno podlegać najwyższym ograniczeniom a nośniki tu umieszczane winny być tylko na zasadzie usprawiedliwionego wyjątku. 27

28 Celowym wydaje się wprowadzenie na tym obszarze całkowitego zakazu reklamy komercyjnej w postaci: 1. wielko formatowej naściennej i wolnostojącej. 2. wyklejanej w świetle witryn sklepowych i okien z wyłączeniem funkcji szyldu. 3. banerów naściennych, ulicznych rozwieszanych między słupami, na ogrodzeniach, witrynach itp. 4. plakatów, ulotek informacyjnych itp. 5. kierunkowej na słupach oświetleniach ulicznego. Okazjonalnie można dopuszczać w strefie ciszy reklamowej instalowanie następujących form reklamy: 1. maszty z flagami. 2. chorągwie. 3. inne podobne typy instalacji okazjonalnych. 4. umieszczanie logotypów firm produkujących napoje i lody na meblach, parasolach, lambrekinach, ogrodzeniach letnich ogródków nie większe niż 10 % powierzchni elementu na którym się znajdują. 5. umieszczanie potykaczy jedynie w formie menu wyłącznie dla celów gastronomicznych. W strefie tej powinno dopuszczać się umieszczenie: 1. jednej reklamy informacyjnej w miejscu prowadzenia działalności dla jednego inwestora w formie: a. szyldu w postaci liter przestrzennych na elewacji, liter malowanych na ścianie, liter wyklejonych w świetle witryny sklepowej, b. semafora ( forma kuta, malowana podświetlana-stylizowana historycznie). c. tabliczki informacyjnej na elewacji szklane, metalowe lub wyklejane. 2. reklam komercyjnych wyświetlanych na ekranach w kioskach multimedialnych. Strefa ta ze względu na walory historyczne i turystyczne a więc największe znaczenie dla wizerunku miasta, zawiera najwyższe zaostrzenia w stosunku do reklamy komercyjnej. Umieszczanie w niej reklam wg powyżej sformułowanych rygorów powinna dodatkowo podlegać regułom co do formy, stylistyki i kolorystyki, które muszą harmonizować z architekturą i miejscem. Nie dopuszczalne jest też zakrywanie reklamą elementów architektonicznych, jak i jej dominacja na obiekcie. Umiejscowienie reklamy komercyjnej w tym obszarze powinno dopuszczać jej umiejscowienie tylko do wysokości pierwszej kondygnacji obiektu. Wielkość reklamy powinna być uzależniona od ilości prowadzonych w budynku działalności gospodarczych, charakteru i wielkości elewacji. 28

29 Strefa zaostrzonego rygoru. Strefa o zwiększonym natężeniu nośnikami reklamowymi obejmująca swym obszarem ulice miasta z zabudową historyczną. Proponowane zasady umieszczania nośników reklamowych w tym obszarze są identyczne jak w strefie reklamowej ciszy, a dodatkowo powinno dopuszczać się umieszczenie reklamy komercyjnej w postaci: 1. tablic kierunkowych do firm wg opracowania SIM 2. reklam w ciągach dla pieszych 3. reklamy wielko formatowej do pow.12m2, w formie wolnostojacej, lub naściennej max. 2 szt na jednej ścianie budynku. 4. świetlnej, diodowej, ekranów LED, wolnostojącej, naściennej. 5. innej nie wymienionej wyżej formy wolnostojącej lub umieszczonej na budynku, lub jego dachu pod warunkiem wysokich walorów estetycznych i wkomponowania w architekturę miejsca. 6. reklamy komercyjnej na małych formach architektury takiej jak: kioski prasowe, multimedialne, słupy ogłoszeniowo-reklamowe Strefa ograniczonej ingerencji. Wyodrębniona strefa obejmująca swym obszarem pozostałe tereny miasta w ramach której powinno się dopuszczać największe natężenie nośnikami reklamowymi w mieście. Umieszczanie reklam na tym obszarze podlega ograniczonej ingerencji, jest to zatem obszar w którym powinno dopuszczać się inne niż wymienione w poprzednich strefach formy reklamy lecz nie na zasadzie dowolności a z poszanowaniem zasad zawartych w przepisach prawa obowiązujących w tym zakresie i zasad nadrzędności ładu przestrzennego i bezpieczeństwa publicznego nad interesem reklamodawcy Oznakowanie kierunkowe dla podmiotów komercyjnych. W celu uporządkowania chaosu reklamowego proponuje się stworzenie systemu informacji kierunkowej w obszarze reklamy komercyjnej. Kierunkowe tablice informacyjne dla firm mogą by ć umieszczane na słupach oświetlenia ulicznego oraz na wolnostojących słupach. System ten powinien podlegać unifikacji w celu uzyskania efektu przejrzystości i czytelności informacji. Celowym wydaje się odniesienie oznakowania kierunkowego w swojej formie i kolorystyce do istniejącego na poziomie oznakowania ulicznego podziału 29

30 kolorystycznego w stosunku do strefy miasta ( informacja brązowa strefa śródmiejska, oraz informacja niebieska strefa miejska). Wyróżnienie kolorystyczne wg kryterium obszaru miasta ułatwi lokalizacyjną orientację osób nie znających topografii miasta. System oznakowania kierunkowego na poziomie reklamy funkcjonalnej winien przewidywać jednolity wymiar tablic kierunkowych i tożsamy projekt plastyczny Wzór tablicy kierunkowej w strefie śródmiejskiej. Przykładowa tablica kierunkowa w strefie śródmiejskiej. 30

31 Wzór tablicy kierunkowej w strefie miejskiej. Przykładowa tablica kierunkowa w strefie miejskiej Wzory opracowanych piktogramów stosowanych w oznakowaniu kierunkowym. Apteki 31

32 Hotele Sklepy, centra handlowe Zakłady przemysłowe Gastronomia Szkoły wyższe Usługi wszystkich branż 32

33 Tablice wolnostojące kierunkowe reklamodawców skierowane do pieszych. 33

34 Tablice kierunkowe reklamodawców na słupach oświetlenia ulicznego Zasady umieszczania reklam w strefach. Wyżej proponowane mniej lub bardziej szczegółowe zasady dotyczące umieszczania reklam w przestrzeni miejskiej z podziałem na strefy należy traktować jako kierunki rozwiązań i propozycje które nie obejmują swym zakresem całej problematyki. 34

35 Materia ta bowiem dla swej kompletności a co za tym idzie praktycznej przydatności winna zawierać m.in. regulacje dotyczące procedur uzyskiwania opinii i decyzji na umieszczenie reklamy oraz kontroli przestrzegania prawa w tym zakresie, co przekracza ramy niniejszego opracowania. Dodatkowo należy zauważyć ze jest to zagadnienie zawierające aspekt praktyczny wymagający współpracy podmiotów biorących udział w procesie uzgadniania lokalizacji i wydawania opinii i decyzji, a co za tym idzie wypracowania konkretnych procedur, zasad i rozwiązań w formie prawa miejscowego. Ponadto formuła przedmiotowej koncepcji nie pozwala na jej bezpośrednie stosowanie( brak przymiotu prawa miejscowego), a prezentowane rozwiązania powinny być potraktowane jako punkt wyjścia do opracowania przedmiotowej regulacji Analiza obowiązującego stanu prawnego. Obowiązująca obecnie w tym zakresie przepisy prawa to Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 795/05 z dnia Analiza norm zawartych w przedmiotowym zarządzeniu, doprowadza do wniosku, iż uzyskanie zgody na umieszczenie reklamy jest sformułowane nieprzejrzyście, co utrudnia właściwy przekaz i zrozumienie procedur. Ponadto używane w przedmiotowym zarządzeniu określenia są nieprecyzyjne i nieaktualne z powodu postępu technicznego ( brak odniesienia do nowych obszarów reklamy digital signage ). Brak jasno sprecyzowanych sposobów kontroli przestrzegania prawa w tym zakresie i stosowania tych procedur. Brak wyodrębnionych stref wg kryterium natężenia nośnikami, co skutecznie uniemożliwia prawidłowe zarządzanie reklamą komercyjną w mieście. Dlatego koniecznym wydaje się jak najszybsza aktualizacja powołanego wyżej zarządzenia, aby uczynić z niego skuteczną podstawą prawną Proponowane kierunki zmian. Należy wypracować ogólne zasady regulujące umieszczanie reklam jako podstawowe narzędzie pomocne do oceny lokalizacji nośnika w przestrzeni miejskiej z poszanowaniem zasady nadrzędności ładu przestrzennego i bezpieczeństwa publicznego nad interesem reklamodawcy. Opracowanie to m.in. winno zawierać: aktualny słownik pojęciowy w zakresie reklamy zewnętrznej. jasno sprecyzowany tryby postępowania w sprawie uzyskania opinii i wreszcie wydania decyzji na umieszczenie reklamy z wyraźnym 35

36 rozróżnieniem procedur wg kryterium własności gruntu czy obiektu na którym ma być zlokalizowana reklama. wyraźnie wyodrębnione strefy reklamowe wg kryterium natężenia nośnikami. szczegółowe zasady umieszczania reklam w poszczególnych strefach. regulacje dot. unifikacyjnego systemu oznakowania kierunkowego dla komercyjnych podmiotów. zasady dot. umieszczania reklam w ramach unifikacyjnego systemu oznakowania kierunkowego dla komercyjnych podmiotów. ogólne regulacje dot. jakości i estetyki nośników. ogólne informacje dotyczące dopuszczalnej ilości zlokalizowanych nośników obok siebie, zarówno w przestrzeni miejskiej jak i na elewacjach budynków, określając tym samym zasady nie dopuszczające do powstania zakłóceń reklamy z oznakowaniem drogowym poprzez zasłanianie znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej czy trójkąta widoczności. ogólne regulacje dotyczące obszaru nowo powstałej formy reklamy Out-ofhome Advertising i jej rozwiązań outdoorowych w postaci wielkoformatowych ekranów LED. Ograniczenia w tym zakresie powinny dotyczyć zarówno oceny lokalizacji pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz emitowania światła przez ekran ( wymóg automatycznej regulacji natężenia emisji światła jako standard,co umożliwia automatyczne dostosowanie natężenia do warunków zewnętrznych noc/dzień, zachmurzenie/słońce). rodzaje procedur kontroli i sankcje za nie przestrzeganie przepisów prawa w przedmiotowym zakresie. 4. Oznakowanie SIM na przykładzie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy. Wyspa Młyńska to położona w samym centrum enklawa zieleni z historyczną zabudową będąca aktualnie przedmiotem programu rewitalizacji, mającym przywrócić tej ważnej części miasta jej dawny charakter. Budynki historyczne znajdujące się na tym terenie będące własnością Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy im.l.wyczółkowskiego, podlegają obecnie działaniom programu pn. Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy. Realizowany program ma na celu remont lub odtworzenie substancji historycznej z równoczesnym wykorzystaniem budynków do celów szeroko rozumianej kultury, sztuki i turystyki, a w konsekwencji promocji miasta. Program rewitalizacji czyli proces przywracania Wyspy Młyńskiej - miastu, a konkretniej jego mieszkańcom i turystom, dla swej kompletności pod kątem przydatności dla zwiedzających winien uwzględnić element dotyczący właściwego oznakowania na nowo powstałych atrakcyjnych miejsc. W koncepcji oznakowania Wyspy Młyńskiej wykorzystano elementy Systemu Informacji Miejskiej opracowanego dla potrzeb miasta Bydgoszczy, uwzględniając jego metodykę. 36

37 4.1. Informacja skierowana do pieszych. Informacja na tym poziomie oznakowania zawiera następujące elementy: 1. Tablice z nazwami ulic. 2. Tablice kierunkowe do obiektów użyteczności publicznej. 3. Tablice kierunkowe do obiektów i miejsc zabytkowych, oraz atrakcji turystycznych. 4. Informację numerową budynków. Tablice z nazwami ulic: Wymiary tablic: 250 mm x 1000 mm Tablice kierunkowe do obiektów użyteczności publicznej. 37

38 Tablice kierunkowe do obiektów i miejsc zabytkowych, oraz atrakcji turystycznych. Właściwie zdefiniowany i wyrażony wizualnie obszar tej informacji przestrzennej ma na celu skuteczną pomoc w dotarciu do celu do najważniejszych obiektów zabytkowych i użyteczności publicznej miasta. Tablice kierunkowe do obiektów zabytkowych i użyteczności publicznej są elementem występującym w opracowaniu łącznie z tablicami z nazwami ulic w wariancie mocowanym na słupkach wolnostojących. Wymiary tabliczek : 130 mm x 1000 mm Wzory tablic kierunkowych rozprowadzających do obiektów użyteczności publicznej. 38

39 Wzory tablic kierunkowych rozprowadzających do obiektów i miejsc zabytkowych Informację numerową budynków : wymiary tabliczek : Strefa Staromiejska: mm x 177 mm mm x 228 mm 39

40 4.2. Informacja turystyczna- Obszar koncentracji ruchu turystycznego. Wyspa Młyńska jest obszarem intensywnej penetracji turystycznej. Obszar ten został już wyodrębniony na potrzeby niniejszego opracowania na poziomie informacji skierowanej do pieszych i zdefiniowany tam jako strefa śródmiejska, która oprócz ścisłego centrum zawiera w sobie obszary związane z ważnymi przedmiotami zwiedzania i zainteresowania turystycznego. Wyodrębnienie części miasta, w której odbywa się intensywna penetracja turystyczna i oznakowanie jej w sposób zróżnicowany od pozostałych obszarów miasta to założenie, które ma pomóc w orientacji przestrzennej zarówno zwiedzającym jak i mieszkańcom, oraz skierować czytelny komunikat o istocie miejsca, w którym przebywa zwiedzający. Ten poziom informacji przestrzennej winien dla swej funkcjonalności regulować swym zakresem trzy wyodrębnione obszary na trzech poziomach informacji. 40

41 Informacja turystyczna o obiektach i miejscach zabytkowych Informacja turystyczna o patronach lub nazwach ulic, placów, obiektów. Tablica informacyjna o patronie ulicy, placu, obiektu 41

42 Infomaty. Samoobsługowe kioski informacyjne to urządzenia multimedialne wykorzystywane z powodzeniem jako Publiczne Punkty Dostępu do Internetu oraz stanowiska informacyjno-prezentacyjne. Celowym wydaje się zatem usytuowanie takich urządzeń w strefie intensywnej penetracji turystycznej co dodatkowo wzmocni atrakcyjność miejsca. Sieć infokiosków prezentujących pełną ofertę turystyczną oraz miejską stanie się nowym atrakcyjnym elementem Bydgoszczy wypełniając równocześnie rolę skutecznego, nowoczesnego komunikatora ze społeczeństwem Reklama funkcjonalna na obszarze Wyspy Młyńskiej. Koncepcja SIM przewiduje wyodrębnienie stref wg kryterium natężenia nośnikami reklamowymi. Wyodrębnienie strefy o najniższym natężeniu nośnikami reklamowymi ma na celu ochronę obszarów o najwyższych walorach historycznych przed zakrywaniem go reklamą o niskich walorach estetycznych i w ilości zakłócającej ład przestrzenny. Obszar tej strefy winien pokrywać się z obowiązującą strefą konserwatorską, oraz powinien obejmować tereny i najbliższe otoczenie obiektów znajdujących się poza strefą lecz wpisanych do rejestru zabytków. Umieszczanie reklam w tym obszarze podlega najwyższym ograniczeniom a nośniki tu umieszczane stosuje się na zasadzie usprawiedliwionego wyjątku. Wyspa Młyńska jest obszarem który mieści się w STREFIE CISZY REKLAMOWEJ. Szczegółowe zasady umieszczania reklamy funkcjonalnej w poszczególnych strefach zostały zawarte w części 3.1. niniejszego opracowania. Na potrzeby prezentacji koncepcji zastosowania elementów SIM przy oznakowaniu Wyspy Młyńskiej zostanie szczegółowo przedstawiona idea dopuszczająca komercyjne oznakowanie wybranych kategorii usług dla ludności. Na zasadzie wyjątku do SIM wprowadza się uproszczone i zunifikowane oznaczenie usług: gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych, posiadających znaczenie dla obsługi turystycznej obszaru Wyspy Młyńskiej. Wzór tablicy reklamy funkcjonalnej na obszarze Wyspy Młyńskiej. Wymiar tablicy : 130 mm x 1000 mm 42

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu Wymagania w zakresie regulacji monitoringu Wstęp...2 1. Cel i zakres pożądanych regulacji...9 2. Proponowane definicje...16 3. Obowiązki informacyjne, jakie powinny wykonać podmioty stosujące monitoring,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY Załącznik nr 8 do Programu Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY 1 Spis treści: Wstęp... 3 Rozdział I. Cele...

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony.

Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony. Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony. Materiały instruktażowe dla gminnych samorządów terytorialnych, autorów planów ochrony, wojewódzkich i samorządowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 21 maja 2013 roku Projekt Ustawa z dnia o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Art. 1. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych.

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Andrzej Sztando Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Wprowadzenie Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym, której zasadniczym celem była

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy opracowanie: Radosław Wałkuski współpraca: Maciej Sulmicki Warszawa, 2015 1 Społeczny audyt polityki rowerowej m.st. Warszawy Raport powstał w ramach

Bardziej szczegółowo

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem NUMER 34 CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Raportu z ewaluacji skuteczności działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez beneficjentów poprzez strony internetowe projektów

Streszczenie Raportu z ewaluacji skuteczności działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez beneficjentów poprzez strony internetowe projektów Streszczenie Raportu z ewaluacji skuteczności działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez beneficjentów poprzez strony internetowe projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO

SYSTEM PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO Podniesienie jakości usług publicznych wokół zbiornika Świnna Poręba Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 SYSTEM PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Społeczny raport na temat stanu i perspektyw transportu rowerowego w Łodzi

Społeczny raport na temat stanu i perspektyw transportu rowerowego w Łodzi Fundacja Normalne Miasto Fenomen adres do korespondencji: skr. poczt. 14, 90-435 Łódź 36 Fax 42 209 32 55 E-mail: kontakt@fundacjafenomen.pl Społeczny raport na temat stanu i perspektyw transportu rowerowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Sierpień 2011 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział I. Metodologia badania rynku...

Bardziej szczegółowo

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Mając na uwadze potrzeby rozwojowe Lublina, znaczenie Podzamcza jako obszaru o bogatej historii, pozostającego w ścisłej

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO.

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. 1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. Budownictwo jest jednym z największych działów gospodarki. Biorąc pod uwagę 2012 i 2013 rok, w strukturze Produktu Krajowego Brutto budownictwo stanowi ok.

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji Tom 11 System monitorowania rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 11 System monitorowania rewitalizacji Wojciech Jarczewski Janusz Jeżak Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR K 13 014 04 02

PROJEKT NR K 13 014 04 02 PRZEDSIĘ BIORSTWO PROJEKTOWO - USŁ UGOWE "INKOM" S.C. SPÓŁ KA PRAWA CYWILNEGO 40-053 KATOWICE, ul. Ś w. Barbar y 2 1a * Tel/fax: 32-257-08-66(-67) Poczta: inkom@inkom.katowice.pl * Strona: www.inkom.katowice.pl

Bardziej szczegółowo