REGULAMIN Sprzedaży Premiowej Szybko i przyjemnie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Sprzedaży Premiowej Szybko i przyjemnie"

Transkrypt

1 REGULAMIN Sprzedaży Premiowej Szybko i przyjemnie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa warunki i zasady przeprowadzenia sprzedaży premiowej pod nazwą Szybko i przyjemnie, zwanej dalej Promocją. 2. Organizatorem Promocji jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-954), ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17 wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:13098, kapitał zakładowy: ,00 zł., NIP: , REGON: , zwana dalej: Organizatorem. 3. Promocja realizowana jest w hipermarketach Carrefour i supermarketach Carrefour Market (zwanych dalej Sklepami ) należących do spółki Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 20710, posiadającej numer NIP , o kapitale zakładowym ,00 zł (zwanej dalej Partnerem ). Lista Sklepów biorących udział w Promocji wraz ze wskazaniem godzin ich otwarcia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 4. Promocja trwa w soboty i niedziele przypadające od dnia 7 września 2013 roku do czasu wyczerpania puli Nagród, nie dłużej jednak niż do dnia 27 października 2013 roku tj. w dniach ; ; ; ; ; ; ; Wskazany powyżej okres nie obejmuje procedury rozpatrywania ewentualnych reklamacji w Promocji. 5. Niniejszą promocją objęte są wszystkie artykuły (zwane dalej: Produktami ) dostępne w czasie trwania promocji w Sklepach z wykluczeniem: paliw sprzedawanych przez stacje paliw Carrefour, doładowań energetycznych, doładowań prepaid, płatności za rachunki w usłudze Moje Rachunki, preparatów do początkowego żywienia niemowląt, wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby lub rekwizyty 1

2 tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu, napojów alkoholowych oraz produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego (z wyjątkiem piwa). 2. UCZESTNICY PROMOCJI Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, będąca posiadaczem i użytkownikiem nośnika służącego do dokonywania płatności zbliżeniowych w technologii zbliżeniowej MasterCard PayPass np. karty MasterCard PayPass lub Maestro PayPass, breloka zbliżeniowego, naklejki zbliżeniowej lub zegarka zbliżeniowego, wydanego przez dowolny bank krajowy lub instytucję kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), która nabywa Produkt lub Produkty w Sklepie, jako konsument w rozumieniu art kodeksu cywilnego (dalej: Uczestnicy ), dokonując płatności przy użyciu nośnika służącego do dokonywania płatności zbliżeniowych w technologii zbliżeniowej MasterCard PayPass. 3. NAGRODY 1. W Promocji zostanie przyznanych łącznie (sto pięćdziesiąt tysięcy) Kuponów Rabatowych Carrefour, każdy o jednostkowej wartości 5 złotych brutto, do wykorzystania w Sklepach, dalej zwanych łącznie Nagrodami, a gdy mowa o jednym kuponie rabatowym Nagrodą. Nagrody są wydawane w Promocji według kolejności spełniania przez Uczestników warunków wskazanych w 4 ust. 1 Regulaminu, do wyczerpania puli Nagród lub zakończenia czasu trwania Promocji. 2. Nagrody mogą być zrealizowane do dnia 30 listopada 2013r. (termin ważności Nagrody). 3. Za każdy zakup spełniający warunki Promocji opisane w 4 Regulaminu przysługuje jedna Nagroda. 2

3 4. Posiadacz Nagrody może ją wykorzystać wyłącznie jeden raz przy płaceniu za zakupy Produktów z aktualnej oferty wybranego przez niego Sklepu, o wartości nie mniejszej niż 6 zł brutto. 5. Nagroda jest nagrodą na okaziciela. 6. Możliwość realizacji jednej Nagrody w terminie jej ważności uwarunkowana jest spełnieniem łącznie poniższych warunków: a) przekazaniem Nagrody kasjerowi w Sklepie nie później niż w momencie zakończenia przez kasjera skanowania kodów kreskowych Produktów; b) dokonaniem zakupu Produktów dostępnych w jednym ze Sklepów o minimalnej wartości 6,00 zł brutto na jednym paragonie. 7. Nagroda może zostać zrealizowana w kasie samoobsługowej, jednakże jedynie po uprzedniej weryfikacji jej autentyczności przez kasjera. 8. Przy jednym zakupie, o którym mowa w ust. 6 lit. b powyżej, można wykorzystać więcej niż jedną Nagrodę, jak również, wraz z Nagrodą można wykorzystać inny kupon uprawniający do rabatu w Sklepie, z zastrzeżeniem, że: a) łącznie przyznany Uczestnikowi rabat nie może przekroczyć łącznie 90% wartości brutto kupowanych Produktów; b) jednorazowo wykorzystać można maksymalnie 10 (dziesięć) kuponów rabatowych. 9. Nagroda nie może być przedmiotem obrotu gospodarczego. 10. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Nagrody w stopniu uniemożliwiającym jej identyfikację, po jej wydaniu, Nagroda ta przepada. 11. Nagroda nie podlega wymianie (ani na inną nagrodę ani na gotówkę). 4. PRZEBIEG PROMOCJI 1. Warunkiem otrzymania Nagrody w Promocji jest: a) dokonanie w czasie trwania Promocji zakupu Produktów w Sklepie za łączną cenę przekraczającą 50,00 (pięćdziesiąt) złotych brutto, z zastrzeżeniem iż do łącznej ceny nie wlicza się cen produktów lub usług wykluczonych z Promocji, wymienionych w 1 ust. 5 Regulaminu oraz b)dokonanie za nie płatności przy wykorzystaniu technologii zbliżeniowej Mastercard PayPass, przy czym transakcja musi zostać zaakceptowana przez 3

4 wystawcę środka, przy pomocy którego uczestnik dokonuje płatności przykładowo, w przypadku płatności z wykorzystaniem karty płatniczej MasterCard PayPass oraz Maestro PayPass, transakcja musi zostać zaakceptowana przez wystawcę karty płatniczej. 2. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi przy kasie przez pracownika Sklepu, bezpośrednio po dokonaniu zapłaty spełniającej warunki Regulaminu. 3. Nagroda nie będzie wydawana w inny sposób lub w innym terminie niż określony w ust. 2 powyżej. Niezwłocznie po wydaniu Nagrody Uczestnikowi pracownik Sklepu dokona adnotacji na paragonie fiskalnym o treści: Nagroda wydana. 4. Uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków opisanych w Regulaminie. 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie listem poleconym na adres Organizatora: IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-954), ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17 z dopiskiem Promocja szybko i przyjemnie w terminie do dnia 9 listopada 2013 r. O dacie zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego przystawionego na przesyłce w placówce nadawczej. 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji, kopię paragonu fiskalnego i kopię potwierdzenia dokonania transakcji przy wykorzystaniu technologii zbliżeniowej MasterCard PayPass (np. kartą MasterCard PayPass lub Maestro PayPass) oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. 4. Organizator poinformuje o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jej rozpatrzenia. 5. Administratorem danych osobowych zgłaszających reklamacje jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 4

5 rozpatrzenia reklamacji. Dane osobowe będą przetwarzane doraźnie w związku z reklamacją i zgodnie z przepisami prawa i wyłącznie w celu rozpatrzeniu reklamacji, a po ich wykorzystaniu w tym celu, usuwane. 6. Wyczerpanie procedury reklamacyjnej nie jest wymogiem dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach, w tym przepisach Kodeksu cywilnego. 2. Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronach internetowych i oraz w siedzibie Organizatora przez cały czas trwania Promocji i na żądanie Uczestnika po jej zakończeniu. 5

6 Załącznik nr 1 Lista sklepów biorących udział w Promocji. Lp. Miasto Kod pocztowy Adres Godziny otwarcia 1 Łódź Kolumny 6/36 pon-sob: ndz: Kraków Zakopiańska 62 pon-czw: pt-sob: ndz: Warszawa Głębocka 15 pon-sob: ndz: Warszawa Jerozolimskie 148 pon-sob: ndz: Wrocław Gen. Hallera 52 pon-sob: ndz: Katowice Roździeńskiego 200 pon-sob: ndz: Warszawa Powstańców Śląskich 126 pon-sob: ndz: Bytom Jana Nowaka Jeziorańskiego 25 pon-sob: ndz: Szczecin Bohaterów Warszawy 42 pon-sob: ndz: Gdańsk Schuberta 102 A pon-sob: ndz: Warszawa Targowa 72 pon-sob: ndz: Kraków M.Medweckiego 2 pon-sob: ndz: Toruń Olsztyńska 8 pon-sob: ndz: Bydgoszcz Fordońska 141 pon-sob: ndz: Sosnowiec Staszica 8B pon-sob: ndz: Warszawa Jana Pawła II 82 pon-sob: ndz: Zielona Góra Dąbrówki 5 pon-sob: ndz: Legnica Piłsudskiego 84 pon-sob: ndz: Bielsko-Biała Sarni Stok 2 pon-sob: ndz: Elbląg Dąbka 152 pon-sob: ndz: Kraków Witosa 7 pon-sob: ndz: Łódź Szparagowa 7 pon-sob: ndz: Łódź Przybyszewskiego 176/178 pon-sob: ndz: Poznań Szwedzka 6 pon-sob: ndz: Poznań Solidarności 47 pon-sob: ndz: Szczecin Mieszka I 73 pon-pt: , sob:7: ndz: 7: Kalisz Poznańska pon-ndz: Chorzów Parkowa 20 pon-sob: ndz: Zamość Lwowska 56 pon-sob: ndz: Zgorzelec Jeleniogórska 42 pon-sob: ndz: Tarnowskie Góry Kościuszki 5 pon-sob: ndz: Gliwice Nowaka-Jeziorańskiego 1 pon-sob: ndz: Olsztyn Krasickiego 1 b pon-sob: ndz: Rybnik Gliwicka 45 pon-sob: ndz: Grudziądz Konarskiego 45 pon-sob: ndz: Bydgoszcz Jana Pawła II 115 pon-sob: ndz: Jaworzno Wojska Polskiego 2D pon-sob: ndz: Puławy Goscińczyk 2 pon-sob: 7: ndz: 6: Radomsko Piastowska 28 pon-sob: ndz: Inowrocław Wojska Polskiego 10 pon-sob: ndz: Pabianice Popławska 4/20 pon-sob: 7: ndz Łódź Bandurskiego 49 pon-sob: ndz: Gliwice Lipowa 1 pon-sob: ndz: Dębica Ks. Nosala 2 pon-sob: ndz: Mińsk Mazowiecki Warszawska 61 pon-sob: ndz: Głogów Ks. Józefa Poniatowskiego 12 pon-sob: ndz:

7 47 Starogard Gdański Niepodległości 2a pon-sob: ndz:10: Chojnice Bayeux 1 pon-sob: ndz:10: Gniezno Pałucka 2 pon-sob: ndz: Konin Paderewskiego 8 pon-sob: ndz: Bełchatów Kolejowa 4 pon-sob: ndz: Kędzierzyn-Koźle Kozielska 20 pon-sob: ndz: Olkusz Rabsztyńska 2 pon-sob: ndz: Tczew Braci Grimm 4 pon-sob: ndz: Kwidzyn Maja 26 pon-sob: ndz: Kutno Oporowska 6A pon-sob: ndz: Sochaczew Warszawska 119 pon-sob: ndz.: 10: Bolesławiec go Marca 1 pon-sob: ndz: Bydgoszcz Skarżyńskiego 2 pon-sob: 7: ndz: Poznań Górecka 30 pon-sob: ndz: Warszawa Wołoska 12 pon-sob: ndz: Kraków Pawia 5 pon-sob: ndz: 10: Gdańsk Grunwaldzka 141 pon-sob: ndz: Białystok Wrocławska 20 pon-pt: ndz: Lublin Witosa 6 pon- pt: ndz: Szczecin Wiosenna 32 pon-sob: ndz: Kraków Pokoju 44 pon-sob: ndz: Białystok Wysockiego 67 pon-sob: ndz: Wrocław Graniczna 2A pon-sob: ndz: Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 pon-sob: ndz: Wodzisław Śląski Matuszczyka 2 pon-sob: 7: ndz: Chełm Lwowska 81 pon-sob: ndz: Mława Targowa 13 pon-sob: ndz: Kłodzko Noworudzka 2 pon-sob: ndz: Jastrzębie Zdrój Podhalańska 26 pon-sob: ndz: Nowy Sącz Węgierska 170 pon-sob: ndz: Oświęcim Powstańców Śląskich 1 pon-sob: ndz Gdańsk Przywidzka 6 pon-sob: ndz: Opole Dębowa 1 pon-sob: ndz: Warszawa Światowida 18 pon-sob: ndz: Zduńska Wola Żeromskiego 20/24 pon-sob: ndz: Bydgoszcz Wyzwolenia 66 pon-sob: ndz: Toruń Ślaskiego 7 pon-sob: ndz: Warszawa Powsińska 31 pon-sob: ndz: Świdnik Lotników Polskich 38 pon-sob: ndz: Kraśnik Słowackiego 72 pon-sob: ndz: Starachowice Krzosa 6 pon-sob: ndz: Kraków Mieczysławy Ćwiklińskiej 12 pon-sob: ndz: Piekary Śląskie Śląska 1 A pon-sob: ndz: Lublin Andersa 9 pon-sob: ndz: Opoczno Słowackiego 2 pon-sob: ndz: Sieradz Jana Pawła II 63a pon-sob: ndz: Płock Przemysłowa 1 pon-sob: ndz: Zabrze Janika 11 pon-sob: ndz: Opole Niemodlińska 21 pon-sob: ndz: Rzeszów Rejtana 33 pon-sob: ndz: Rzeszów Obrońców Poczty Gdańskiej 14 pon-sob: ndz: Ostrowiec Świętokrzyski Iłżecka 85 pon-sob: ndz:

8 99 Tomaszów Mazowiecki Jana Pawła II 22 pon-sob: ndz: Koło Sienkiewicza 30c pon-sob: ndz: Gostyń Energetyka 1 D pon-sob: ndz: Skarżysko Kamienna Marszałka Piłsudskiego 4 pon-sob: ndz: Zabrze Gen. De Gaulle'a 75 pon-sob: ndz: Szczytno Wielbarska 1 pon-sob: ndz: Wrocław Bardzka 3 pon-sob: ndz: Katowice Przemysłowa 3 pon-sob: 7: ndz: Żyrardów Maja 43 pon-sob: ndz: Bogatynia Kossaka 25D pon-sob: 7: ndz: : Otwock Matejki 3 pon-sob: 7: ndz 10: Gdańsk Kołobrzeska 54 pon-sob: 7: ndz: Ostróda Jana Pawła II 9/4 pon-sob: ndz: Kraków Łokietka 5 pon-sob: ndz: Działdowo Hallera 30 pon-sob: ndz: Gdańsk Rakoczego 17 pon-sob: ndz: Mława Sienkiewicza 14 pon-sob: ndz:: Koszalin Krakusa i Wandy 34 pon-sob: ndz: Pisz Warszawska 48 pon-sob: ndz: Ostrów Mazowiecka Mieczkowskiego 23 pon-sob: ndz: Gdańsk Rogalińska 1 pon-sob: ndz: Ciechanów Ściegiennego 10/1 pon-sob: ndz: Rawa Mazowiecka Tomaszowska 8a pon-sob: ndz: Tarnów Romanowicza 59 pon-sob: ndz: Tarnów Monte Cassino 3a pon-sob: ndz: Stalowa Wola Jana Pawła II 44 pon-sob: ndz:10: Pszczyna Bielska 24 pon-sob: 7: ndz: Pyskowice Armii Krajowej 25/27 pon-sob: 7: ndz: Ruda Śląska go Maja 310 pon-sob: ndz: Pawłowice Ludowego Wojska Polskiego 22 pon-sob: ndz: Kościerzyna Miodowa 15 pon-sob: ndz: : Piechowice Żymierskiego 52 pon-sob: ndz: Myszków Pułaskiego 9 pon-sob: ndz: Sieradz Wojska Polskiego 2 pon-sob: ndz: Dąbrowa Górnicza Majakowskiego 24 pon-sob: ndz: Ostrołęka Gen. Hallera 15 pon-sob: ndz: Kęty Jana III Sobieskiego 19 pon-sob: ndz: Sandomierz Błonie 2 pon-sob: ndz Żyrardów De Girarda 10A pon-sob: 6: ndz: Łask Jana Pawła II 7 pon-sob: 7: ndz: Łódź Rydza Śmigłego 32A pon-sob: 7: ndz: Pruszków Powstańców 44 pon-sob: 7: ndz: Łódź Legionów 16 pon-sob: 7: ndz: Czechowice Plac Targowy 292 pon-sob: ndz: Sosnowiec Główna 22 pon-sob: 7: ndz: : Nowy Sącz Sucharskiego 25 pon-sob: 7: ndz: Katowice Św. Wojciecha 3 pon-sob: 7: ndz: Lubliniec Karola Miarki 13 pon-sob: ndz: : Jędrzejów go Listopada 21 pon-sob: 7: ndz: : Ustroń Brody 6 pon-sob: 7: ndz: Strzelin Piłsudskiego 26 pon-sob: ndz:10: Rybnik Broniewskiego 23 pon-sob: 7: ndz:

9 151 Będzin Zwycięstwa 12 pon-sob: 7: ndz: Zabrze Pośpiecha 22 pon-sob: ndz: Zabrze Jordana 86 pon-sob: 7: ndz: Żywiec Żeromskiego pon-sob: 7: ndz: Myślenice Słowackiego 42 pon-sob: 7: ndz: Wrocław Pl. Grunwaldzki 30 pon-sob: ndz: Świdnica Plac Kombatantów 1 pon-sob: ndz: : Kowary Staszica 20 pon-sob: ndz: Lędziny Lędzinska 1 pon-sob: 7: ndz: Mikołów Pszczyńska 22 pon-sob: 7: ndz: : Zakopane Orkana 1 pon-sob: 7: ndz:10: Brzesko Królowej Jadwigi 3 pon-sob: 7: ndz: : Poznań Nowogrodzka 13/15 pon-sob: ndz: : Koziegłowy k/poznania Poznańska 15 pon-sob: ndz: : Skierniewice Szarych Szeregów 4 pon-sob: ndz: Nowy Dwór Mazowiecki Spacerowa 2 pon-sob: ndz: Płońsk Północna 1A pon-sob: ndz: Tarnobrzeg Kazimierza Wielkiego 4 pon-sob: ndz:10: Starachowice Prądzyńskiego 1 pon-sob: ndz:10: Kozienice Warszawska 34 pon-sob: ndz: Grodzisk Mazowiecki Królewska 86 pon-sob: ndz: Kraśnik Urzędowska 44A pon-sob: ndz: Warszawa Marszałkowska 104/122 pon-sob: ndz: Warszawa Solec 32/34 pon-sob: 7: ndz: Warszawa Przymierza 6 pon-sob: 7: ndz: Pruszków Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 1 pon-sob: ndz: Warszawa Kochanowskiego 45/47 pon-sob: 7: ndz: Warszawa Złota 59 pon-sob: ndz: Warszawa Czerska 18 pon-sob: ndz: Warszawa Puławska 39 pon-sob: ndz: Warszawa Bohaterów Warszawy 26 pon-sob: ndz: Jasło Kazimierza Wielkiego 14 pon-sob: 7: ndz: Siemianowice Śląskie Jagiełły 4 pon-sob: ndz:10:00-17: Przemyśl Listopada 4 pon-sob: 7: ndz: Krosno Lewakowskiego 5 pon-sob: 7: ndz: Jaworzno Grunwaldzka 237 pon-sob: 7: ndz:10: Hrubieszów Kolejowa 8 pon-sob: 7: ndz: Zabrze Chopina 28 pon-sob: 7: ndz:10: Wadowice J. Putka 2 pon-sob: 7: ndz:10: Rabka Zakopianska 6A pon-sob: 7: ndz: Kraków Juliusza Lea 53 pon-sob: 7: ndz: Bielsko-Biała Babiogórska 73 pon-sob: 7: ndz: 10: Bytom Reptowska 37 pon-sob: 7: ndz: Kraków Bobrzyńskiego 37 pon-sob: 7: ndz: 10: Nowa Sól Staszica 10 pon-sob: ndz: : Gniezno Sobieskiego 17 pon-sob: ndz: 10: Leszno Jana Pawła II 16 pon-sob: ndz: 7: Swarzędz Graniczna 61 pon-sob: 7: ndz: Poznań Osiedle Kosmonautów 104 pon-sob: 7: ndz: Wrocław Plac Dominikański 3 pon-sob: ndz:10: Gdańsk Cygańska Góra 3F pon-sob: ndz: Sopot Kościuszki 26 pon-sob: 7: ndz:

10 203 Janów Lubelski Wiejska 14 pon-sob: 7: ndz: Krosno Czajkowskiego 98 pon-sob: ndz: Krosno Krakowska 187 pon-sob: ndz: Jasło Baczyńskiego 20 pon-sob: 7: ndz: Sanok Traugutta 78/1 pon-sob: 7: ndz: Nowy Sącz Armii Krajowej 13 pon-sob: 7: ndz: Warszawa Belgradzka 6 pon-sob: ndz: Warszawa Abrahama 14 pon-sob: ndz: Warszawa Klaudyny 26 pon-sob: ndz: Łomianki Baczyńskiego 30 pon-sob: ndz: Warszawa Wojciechowskiego 18 pon-sob: ndz: Warszawa Rembielińska 7 pon-sob: ndz: Warszawa Sierpińskiego 1 pon-sob: ndz: Warszawa Modzelewskiego 42/44 pon-sob: ndz: Legionowo Piłsudskiego 43a pon-sob: ndz: Warszawa Góralska 7 pon-sob: ndz: Warszawa Conrada 11 pon-sob: ndz: Łódź Zarzewska 51 pon-sob: ndz: Łódź Codzienna 1 pon-sob: 7: ndz: Łódź Grabieniec 28 pon-sob: ndz: Bełchatów Okrzei 35/39 pon-sob: ndz: Łódź Rydla 31 pon-sob: ndz: Wieluń Stycznia 41 pon-sob: ndz: Włocławek Pogodna 10 pon-sob: ndz: Ciechanów Armii Krajowej 24 pon-sob: ndz: Radom Gagarina 9 pon-sob: ndz: Siedlce Monte Cassino 77 pon- sob: ndz:

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa Miasto Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Nazwa Miasto Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Nazwa Miasto Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Wrocławska 20 Carrefour Białystok Wysockiego 67 Market

Bardziej szczegółowo

Warszawa Targowa 72 Kraków M.Medweckiego 2 Toruń Olsztyńska 8 Bydgoszcz Fordońska 141

Warszawa Targowa 72 Kraków M.Medweckiego 2 Toruń Olsztyńska 8 Bydgoszcz Fordońska 141 MIASTO ADRES Łódź Kolumny 6/36 Kraków Zakopiańska 62 Warszawa Głębocka 15 Warszawa Jerozolimskie 148 Wrocław Gen. Hallera 52 Katowice Roździeńskiego 200 Warszawa Powstańców Śląskich 126 Bytom Jana Nowaka

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Krosno Lewakowskiego 5 Krosno Czajkowskiego 98 Krosno Krakowska 187. Kwidzyn 3 Maja 26

Krosno Lewakowskiego 5 Krosno Czajkowskiego 98 Krosno Krakowska 187. Kwidzyn 3 Maja 26 Miasto Adres Bełchatów Kolejowa 4 Będzin Zwycięstwa 12 Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Białystok Wrocławska 20 Białystok Wysockiego 67 Bielsko-Biała Sarni Stok 2 Bielsko-Biała Babiogórska 73 Bogatynia

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała Babiogórska 73 Market Brzesko Królowej Jadwigi

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała Babiogórska 73 Market Brzesko Królowej Jadwigi Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała 43-300 Babiogórska 73 Market Brzesko 32-800 Królowej Jadwigi 3 Market Bydgoszcz 85-709 Wyzwolenia 66 Market Bytom

Bardziej szczegółowo

Kraków Witosa 7 Kraków Pawia 5 Kraków Pokoju 44 Kraków Mieczysławy Ćwiklińskiej 12 Kraśnik Słowackiego 72. Kraśnik Słowackiego 72.

Kraków Witosa 7 Kraków Pawia 5 Kraków Pokoju 44 Kraków Mieczysławy Ćwiklińskiej 12 Kraśnik Słowackiego 72. Kraśnik Słowackiego 72. Miasto Adres Bełchatów Kolejowa 4 Będzin Zwycięstwa 12 Będzin Zwycięstwa 12 Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Białystok Wrocławska 20 Białystok Wysockiego 67 Bielsko-Biała Babiogórska 73 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Białystok 15-660 Wrocławska 20 Białystok 15-168 Wysockiego 67

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Lista supermarketów i hipermarketów Carrefour

Lista supermarketów i hipermarketów Carrefour Lista supermarketów i hipermarketów Carrefour Lp. Adres 1 Łódź 93-342 Kolumny 6/36 2 Kraków 30-418 Zakopiańska 62 3 Warszawa 03-287 Głębocka 15 4 Warszawa 02-326 Jerozolimskie 148 5 Wrocław 50-984 Gen.

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Sklep Miasto Kod pocztowy Adres

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Ciechanów 06-413 Armii Krajowej 24 Market Kozienice 26-900 Warszawska 34 Market Kraków 30-663 Mieczysławy Ćwiklińskiej 12 Market Nowa Sól 67-100 Staszica 10 Market

Bardziej szczegółowo

Format Miasto Kod pocztowy Carrefour Bełchatów Market Będzin Carrefour Biała Podlaska Carrefour Białystok Carrefour

Format Miasto Kod pocztowy Carrefour Bełchatów Market Będzin Carrefour Biała Podlaska Carrefour Białystok Carrefour Format Miasto Kod pocztowy Carrefour Bełchatów 97-400 Market Będzin 42-500 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Carrefour Białystok 15-660 Carrefour Białystok 15-168 Market Bielsko-Biała 43-300 Carrefour Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Ciechanów 06-413 Armii Krajowej 24 Market Iłżecka 85 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Market Jana Pawła II 9/4 14-100 Ostróda Market Krzosa 6 27-200 Starachowice Market

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała Babiogórska 73 Market Bogatynia Kossaka 25D

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała Babiogórska 73 Market Bogatynia Kossaka 25D Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała 43-300 Babiogórska 73 Market Bogatynia 59-920 Kossaka 25D Market Brzesko 32-800 Królowej Jadwigi 3 Market Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Hipermarkety Carrefour Mazowiecki Warszawska 61 Hipermarkety Carrefour Głogów Ks. Józefa Poniatowskiego 12

Hipermarkety Carrefour Mazowiecki Warszawska 61 Hipermarkety Carrefour Głogów Ks. Józefa Poniatowskiego 12 Hipermarkety Carrefour Łódź 93-342 Kolumny 6/36 Hipermarkety Carrefour Kraków 30-418 Zakopiańska 62 Hipermarkety Carrefour Warszawa 03-287 Głębocka 15 Hipermarkety Carrefour Warszawa 02-326 Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od L.p. Miasto Kod pocztowy Adres Marka

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od L.p. Miasto Kod pocztowy Adres Marka zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od 03.08.2016 L.p. Miasto Kod pocztowy Adres Marka 1 Łódź 93-342 Kolumny 6/36 Carrefour 2 Kraków 30-418 Zakopiańska 62 Carrefour 3 Warszawa 03-287 Głębocka 15 Carrefour

Bardziej szczegółowo

Miasto Kod pocztowy Adres

Miasto Kod pocztowy Adres Miasto Kod pocztowy Adres Łódź 93-342 Kolumny 6/36 Kraków 30-418 Zakopiańska 62 Warszawa 03-287 Głębocka 15 Warszawa 02-326 Jerozolimskie 148 Wrocław 50-984 Gen. Hallera 52 Katowice 40-315 Roździeńskiego

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od L.P. Miasto Kod pocztowy Adres Marka

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od L.P. Miasto Kod pocztowy Adres Marka zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od 01.04.2017 L.P. Miasto Kod pocztowy Adres Marka 1 Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour 2 Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Market 3 Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od L.P. Miasto Kod pocztowy Adres Marka

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od L.P. Miasto Kod pocztowy Adres Marka zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od 01.06.2017 L.P. Miasto Kod pocztowy Adres Marka 1 Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour 2 Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour 3 Białystok 15-660

Bardziej szczegółowo

Kod. Kod Miasto Sklepu

Kod. Kod Miasto Sklepu 1 PLA001 Łódź 93-342 Kolumny 6/36 2 PLA002 Kraków 30-418 Zakopiańska 62 3 PLA003 Warszawa 03-287 Głębocka 15 4 PLA004 Warszawa 02-326 Jerozolimskie 148 5 PLA005 Kraków 31-870 M.Medweckiego 2 6 PLA006 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Nr sklepu Nazwa Miasto Kod Adres Województwo

Nr sklepu Nazwa Miasto Kod Adres Województwo Nr sklepu Nazwa Miasto Kod Adres Województwo 156 Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 łódzkie 335 Carrefour Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 śląskie 176 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

LP Miasto Ulica Kod pocztowy Województwo 1 Bełchatów Kolejowa łódzkie 2 Będzin Zwycięstwa śląskie 3 Biała Podlaska Jana III

LP Miasto Ulica Kod pocztowy Województwo 1 Bełchatów Kolejowa łódzkie 2 Będzin Zwycięstwa śląskie 3 Biała Podlaska Jana III LP Miasto Ulica Kod pocztowy Województwo 1 Bełchatów Kolejowa 4 97-400 łódzkie 2 Będzin Zwycięstwa 12 42-500 śląskie 3 Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 21-500 lubelskie 4 Białystok Wrocławska 20 15-660

Bardziej szczegółowo

Lista Sklepów Carrefour, biorących udział w Promocji "Visa - Trolle"

Lista Sklepów Carrefour, biorących udział w Promocji Visa - Trolle 1 156 Hipermarket 97-400 Bełchatów Kolejowa 4 2 335 Supermarket 42-500 Będzin Zwycięstwa 12 3 176 Hipermarket 21-500 Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 4 170 Hipermarket 15-660 Białystok Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od

Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od 01.04.2017 Kod Aplikacja Produkty w PROGRAM PROGRAM specjalnej cenie L.P. Miasto pocztowy Adres Marka mobilna SENIOR RODZINKA promocyjnej 1 Bełchatów 97-400 Kolejowa

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów Carrefour, biorących udział w Promocji "Spraw sobie cały dzień dobry z Visa"

Lista sklepów Carrefour, biorących udział w Promocji Spraw sobie cały dzień dobry z Visa 1 93-342 ul. Kolumny 6/36, 93-610 Łódź 2 30-418 ul. Zakopiańska 62, 30-418 Kraków 3 03-287 ul. Głębocka 15, 03-287 Warszawa 4 02-326 Al.. Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa 5 50-984 ul. aleja Generała

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od

Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od 01.03.2017 Kod Aplikacja Produkty w PROGRAM PROGRAM specjalnej cenie L.P. Miasto pocztowy Adres Marka mobilna SENIOR RODZINKA promocyjnej 1 Bełchatów 97-400 Kolejowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Lista Placówek biorących udział w Akcji promocyjnej wraz z kodami do rezerwacji SMS/TEL:

Załącznik nr 1 Lista Placówek biorących udział w Akcji promocyjnej wraz z kodami do rezerwacji SMS/TEL: Załącznik nr 1 Lista Placówek biorących udział w Akcji promocyjnej wraz z kodami do rezerwacji SMS/TEL: 4278 Carrefour Market Babice Stare Sienkiewicza 77 3997 Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 3999 Carrefour

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Wzór e Kuponu KDR. Załącznik nr 2 - Wzór Karty Dużej Rodziny

Załącznik nr 1 - Wzór e Kuponu KDR. Załącznik nr 2 - Wzór Karty Dużej Rodziny Załącznik nr 1 - Wzór e Kuponu KDR Załącznik nr 2 - Wzór Karty Dużej Rodziny zał. Nr 3 - lista sklepów KDR obowiązująca od 08.11.2017 Kod l.p Miasto pocztowy Adres Marka 1 Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Kod Thales. Miasto. Ulica

Kod pocztowy. Kod Thales. Miasto. Ulica PLA001 Łódź 93-342 Kolumny 6/36 PLA002 Kraków 30-418 Zakopiańska 62 PLA003 Warszawa 03-287 Głębocka 15 PLA004 Warszawa 02-326 Jerozolimskie 148 PLA005 Kraków 31-870 M.Medweckiego 2 PLA006 Wrocław 50-984

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od

Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od 25.07.2017 Kod Aplikacja Produkty w PROGRAM PROGRAM specjalnej cenie L.P. Miasto pocztowy Adres Marka mobilna SENIOR RODZINKA promocyjnej 1 Bełchatów 97-400 Kolejowa

Bardziej szczegółowo

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od Numer L.P. sklepu Miasto Kod pocztowy Adres Marka

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od Numer L.P. sklepu Miasto Kod pocztowy Adres Marka zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od 01.09.2016 Numer L.P. sklepu Miasto Kod pocztowy Adres Marka 1 101 Łódź 93-342 Kolumny 6/36 Carrefour 2 102 Kraków 30-418 Zakopiańska 62 Carrefour 3 103 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła!

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła! Regulamin promocji Lokomotywki do dzieła! I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Lokomotywki do dzieła! ( Promocja ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014

313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014 313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014 nr sklepu Gica logo sklepu sklep kod pocztowy 176 Carrefour CARREFOUR BIALA PODLASKA 21-500 430 Carrefour Market CARREFOUR MARKET BIELSKO-BIALA3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe

REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja

Bardziej szczegółowo

Produkty - artykuły spożywcze, drogeryjne i przemysłowe. Z udziału w Akcji wykluczone są:

Produkty - artykuły spożywcze, drogeryjne i przemysłowe. Z udziału w Akcji wykluczone są: REGULAMIN AKCJI PromoStrefa Sodexo Boże Narodzenie 2013 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1 Organizator - Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Kup jeden

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN -20% w e-bonie: Wszystkie t-shirty, bluzki damskie, męskie oraz dziecięce.

REGULAMIN -20% w e-bonie: Wszystkie t-shirty, bluzki damskie, męskie oraz dziecięce. REGULAMIN 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja akcja: -20% w e-bonie: Wszystkie t-shirty, bluzki damskie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje REGULAMIN AKCJI Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych za zakup zabawek I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Międzynarodowy Dzień Zwierząt 2017

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Międzynarodowy Dzień Zwierząt 2017 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Międzynarodowy Dzień Zwierząt 2017 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Międzynarodowy Dzień Zwierząt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Genialna promocja 20 dniowa

REGULAMIN AKCJI Genialna promocja 20 dniowa REGULAMIN AKCJI Genialna promocja 20 dniowa I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Genialna promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Genialna promocja 20 dniowa

REGULAMIN AKCJI Genialna promocja 20 dniowa REGULAMIN AKCJI Genialna promocja 20 dniowa I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Genialna promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PromoStrefa Sodexo Wielkanoc 2014

REGULAMIN AKCJI PromoStrefa Sodexo Wielkanoc 2014 REGULAMIN AKCJI PromoStrefa Sodexo Wielkanoc 2014 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1 Organizator - Spółka Carrefour

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Szalony weekend w Carrefour. 1. Definicje

REGULAMIN AKCJI. Szalony weekend w Carrefour. 1. Definicje REGULAMIN AKCJI Szalony weekend w 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1 - Spółka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Kup jeden

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 24 RATY 1 ORGANIZATOR PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI 24 RATY 1 ORGANIZATOR PROMOCJI REGULAMIN PROMOCJI 24 RATY 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorami promocji 24 raty zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym Regulaminie, są: a) Credit Agricole Bank S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Hipermarket Kolejowa Bełchatów Kolejowa 4

Hipermarket Kolejowa Bełchatów Kolejowa 4 Kolejowa Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Jana III Sobieskiego Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Zielone Wzgórze Białystok 15-660 Wrocławska 20 Outlet Białystok Białystok 15-168 Wysockiego 67 Sarni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Brabantia i Carrefour. Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Brabantia i Carrefour. Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Brabantia i Carrefour 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja Promocyjna akcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Marinex i Carrefour pojemniki szkalna -80% Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Marinex i Carrefour pojemniki szkalna -80% Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Marinex i pojemniki szkalna -80% 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje REGULAMIN AKCJI Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

1. W celu dokonania Transakcji Kwalifikującej za pośrednictwem Partnera Promocji Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Uczestnik powinien:

1. W celu dokonania Transakcji Kwalifikującej za pośrednictwem Partnera Promocji Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Uczestnik powinien: Załącznik nr 1: Lista Partnerów: 1. Allegro 2. Carrefour 3. Claire s 4. Salony Empik Warunki Partnera Promocji, Allegro, tj. Grupa Allegro sp. z o.o. 1. W celu dokonania Transakcji Kwalifikującej za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr Rodzaj sklepu Miasto Adres 1 101 Carrefour Łódź, 93-423 ul. Kolumny 36 2 102 Carrefour Kraków, 30-418 ul. Zakopiańska 62 3 103 Carrefour

Lp. Nr Rodzaj sklepu Miasto Adres 1 101 Carrefour Łódź, 93-423 ul. Kolumny 36 2 102 Carrefour Kraków, 30-418 ul. Zakopiańska 62 3 103 Carrefour Lp. Nr Rodzaj sklepu Miasto Adres 1 101 Carrefour Łódź, 93-423 ul. Kolumny 36 2 102 Carrefour Kraków, 30-418 ul. Zakopiańska 62 3 103 Carrefour Warszawa, 03-287 ul. Głębocka 15 4 104 Carrefour Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Twoja przygoda z polską przyrodą. Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Twoja przygoda z polską przyrodą. Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Twoja przygoda z polską przyrodą 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja Promocyjna akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Typ sklepu Nazwa skrócona Województwo Miasto. Adres

Kod pocztowy. Typ sklepu Nazwa skrócona Województwo Miasto. Adres Typ sklepu Nazwa skrócona Województwo Miasto Kod pocztowy Adres Hipermarkety Carrefour Łodź Kolumny łódzkie Łódź 93-342 Kolumny 6/36 Hipermarkety Carrefour Zakopianka małopolskie Kraków 30-418 Zakopiańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Edenred - kupon rabatowy do 7% Wielkanoc 2014

REGULAMIN AKCJI. Edenred - kupon rabatowy do 7% Wielkanoc 2014 REGULAMIN AKCJI Edenred - kupon rabatowy do 7% Wielkanoc 2014 I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Christian LacroixChristian Lacroix. Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Christian LacroixChristian Lacroix. Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Christian LacroixChristian Lacroix 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT 0%

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT 0% REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT 0% 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorami promocji 5 i 10 rat 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie, są: a) Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Recykling aluminiowych puszek napojowych

REGULAMIN Recykling aluminiowych puszek napojowych Polska Sp. z o.o. REGULAMIN Recykling aluminiowych puszek napojowych I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat na kolekcję marki Tefal Emotion. Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat na kolekcję marki Tefal Emotion. Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat na kolekcję marki Tefal Emotion. 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja Promocyjna akcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat z BonCard. Definicje

REGULAMIN AKCJI Rabat z BonCard. Definicje REGULAMIN AKCJI Rabat z BonCard 1 Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Organizatorzy: a) Spółka Carrefour Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Recykling aluminiowych puszek napojowych

REGULAMIN Recykling aluminiowych puszek napojowych Polska Sp. z o.o. REGULAMIN Recykling aluminiowych puszek napojowych I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow

Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow ul. Zakopianska 62 Carrefour Warszawa ul. Glebocka 15

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Szalona 5

Regulamin Akcji Szalona 5 Regulamin Akcji Szalona 5 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Carrefour Express Marszałkowska Warszawa Marszałkowska 104/ Carrefour Market Złota Warszawa Złota

Carrefour Express Marszałkowska Warszawa Marszałkowska 104/ Carrefour Market Złota Warszawa Złota Marka Nazwa sklepu Adres Kod pocztowy Carrefour Express Marszałkowska Warszawa Marszałkowska 104/122 00-017 Carrefour Market Złota Warszawa Złota 59 00-120 Carrefour Express ONZ Warszawa Rondo ONZ 1 00-124

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0%

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% I. Organizator Promocji. Organizatorami promocji 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie,

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Łódź Kolumny 6/36 Carrefour Kraków Zakopiańska 62

Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Łódź Kolumny 6/36 Carrefour Kraków Zakopiańska 62 Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Carrefour Katowice Al. Roździeńskiego 200 Carrefour Warszawa Al. Powstańców Śląskich 126 Carrefour Zielona Góra Dąbrówki 5 Carrefour Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne. Warunki uczestnictwa.

Zasady ogólne. Warunki uczestnictwa. REGULAMIN PROMOCJI DEPILATOR 100 ZŁ TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA I. Słowniczek użytych pojęć. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30. Postanowienia wstępne

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30. Postanowienia wstępne REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się udzielanie kredytu konsumenckiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI KUPONÓW PREMIOWYCH CARREFOUR

ZASADY REALIZACJI KUPONÓW PREMIOWYCH CARREFOUR ZASADY REALIZACJI KUPONÓW PREMIOWYCH CARREFOUR I. Definicje Terminy użyte w niniejszych zasadach realizacji, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Kupon premiowy Carrefour

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gotuj z nami. Magiczna księga zdrowych przepisów. Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gotuj z nami. Magiczna księga zdrowych przepisów. Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gotuj z nami. Magiczna księga zdrowych przepisów 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI KUPONÓW PREMIOWYCH CARREFOUR

ZASADY REALIZACJI KUPONÓW PREMIOWYCH CARREFOUR ZASADY REALIZACJI KUPONÓW PREMIOWYCH CARREFOUR I. Definicje Terminy użyte w niniejszych zasadach realizacji, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Kupon premiowy Carrefour

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI KUPONÓW PREMIOWYCH CARREFOUR

ZASADY REALIZACJI KUPONÓW PREMIOWYCH CARREFOUR ZASADY REALIZACJI KUPONÓW PREMIOWYCH CARREFOUR I. Definicje Terminy użyte w niniejszych zasadach realizacji, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Kupon premiowy Carrefour

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Miasto. Adres

Kod pocztowy. Miasto. Adres Miasto Kod pocztowy Adres Bełchatów 97-400 ul.kolejowa 4 Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Biała Podlaska 21-500 ul.jana III Sobieskiego 9 Białystok 15-168 ul.wysockiego 67 Białystok Ziel.Wzgórze 15-660 ul.wrocławska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje REGULAMIN AKCJI Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Edenred - kupon rabatowy 5% Wielkanoc 2013

REGULAMIN AKCJI. Edenred - kupon rabatowy 5% Wielkanoc 2013 REGULAMIN AKCJI Edenred - kupon rabatowy 5% Wielkanoc 2013 I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Organizator - Carrefour

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin )

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin ) REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Akcja ). 2. Organizatorem Akcji

Bardziej szczegółowo

Produkty - artykuły spożywcze, drogeryjne i przemysłowe. Z udziału w Akcji wykluczone są:

Produkty - artykuły spożywcze, drogeryjne i przemysłowe. Z udziału w Akcji wykluczone są: REGULAMIN PROMOCJI PromoStrefa Sodexo Boże Narodzenie2012 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1 Organizator - Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0 % I. Organizator Promocji. II. Czas trwania i miejsce Promocji. III. Uczestnictwo w Promocji

REGULAMIN PROMOCJI 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0 % I. Organizator Promocji. II. Czas trwania i miejsce Promocji. III. Uczestnictwo w Promocji REGULAMIN PROMOCJI 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0 % I. Organizator Promocji Organizatorami promocji 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie,

Bardziej szczegółowo

Kod Nazwa centrum Miasto Adres 325 Carrefour Market Andrychów Krakowska 83 e 547 Carrefour Market Bełchatów Okrzei 35/ Carrefour Bełchatów

Kod Nazwa centrum Miasto Adres 325 Carrefour Market Andrychów Krakowska 83 e 547 Carrefour Market Bełchatów Okrzei 35/ Carrefour Bełchatów Kod Nazwa centrum Miasto Adres 325 Carrefour Market Andrychów Krakowska 83 e 547 Carrefour Market Bełchatów Okrzei 35/39 156 Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 335 Carrefour Market Będzin Syberka Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU Back to school w Carrefour POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu pod nazwą Back to school w Carrefour (dalej zwanego Programem ) jest Swiift Agencja Reklamowa Sp. z o.o., z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup nakręcaną łyżeczkę Nestlé za 1 gr.

REGULAMIN. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup nakręcaną łyżeczkę Nestlé za 1 gr. REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup nakręcaną łyżeczkę Nestlé za 1 gr. 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat na kolekcję marki L ART DE LA TABLE. Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat na kolekcję marki L ART DE LA TABLE. Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat na kolekcję marki L ART DE LA TABLE. 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Good Year gama elektronarzędzi. Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Good Year gama elektronarzędzi. Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Good Year gama elektronarzędzi. 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja Promocyjna akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową

REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Przyjdź z

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow ul. Zakopianska 62 Carrefour Warszawa ul.

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow ul. Zakopianska 62 Carrefour Warszawa ul. Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour 90-001 Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour 30-001 Krakow ul. Zakopianska 62 Carrefour 03-100 Warszawa ul. Glebocka 15 Carrefour 02-200 Warszawa Al. Jerozolimskie 148

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Lipton i Kasia. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Lipton i Kasia. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Lipton i Kasia 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Lipton i Kasia zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Banderii 4 lok.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się sprzedaż premiowa pod nazwą Świąteczna

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w Promocji Świąteczna promocja Visa

Warunki uczestnictwa w Promocji Świąteczna promocja Visa Warunki uczestnictwa w Promocji Świąteczna promocja Visa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizator Promocji 1. Organizatorem promocji Świąteczna promocja Visa (dalej: Promocja ) jest spółka Visa Europe Services,

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Express Lębork Krzywoustego 25 Express Miedziana Góra Urzędnicza 11a Express Świerklany Rybnicka

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Express Lębork Krzywoustego 25 Express Miedziana Góra Urzędnicza 11a Express Świerklany Rybnicka Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Express Lębork 84-300 Krzywoustego 25 Express Miedziana Góra 26-085 Urzędnicza 11a Express Świerklany 44-266 Rybnicka 58 Express Warszawa 03-802 Skaryszewska 2 Carrefour

Bardziej szczegółowo