Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED"

Transkrypt

1 ISSN Magazyn Klubu Âwiat a nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty LED - str.8 Iluminacje obiektów architektonicznych - str.1 Obliczanie oêwietlenia programem Dialux - str. 3 Widzieç wi cej

2 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting 2 Witam Paƒstwa bardzo serdecznie! Najnowszy numer Widzieç wi cej przygotowaliêmy dla Paƒstwa z zakresu najnowoczeêniejszych rozwiàzaƒ oêwietlenia opartych na technologii LED. Diody LED wyró niajà si dba oêcià o maksymalne wykorzystanie strumienia Êwietlnego, wysokà precyzjà rozsy u strumienia Êwietlnego oraz bardzo d ugim czasem ycia. Systemy oêwietlenia diodowego Philips Lighting, coraz cz Êciej stosowane sà przy iluminacji obiektów u ytecznoêci publicznej. Obiekty zabytkowe jak i nowoczesne budowle mogà byç iluminowane teraz przy u yciu ró nych kolorów Êwiat a pozwalajàc nadaç im indywidualny charakter i stworzyç niepowtarzalny nastrój. W niniejszym numerze prezentujemy Paƒstwu iluminacj opartà o systemy diodowe LED Budynku Rejonu Energetycznego w Chojnicach, w mieêcie oêwietlonym sprz tem Philips. Polecam równie artyku dr arch. Gra yny Czory na temat iluminacji obiektów architektonicznych. Jest to nowe spojrzenie na Êwiat o w architekturze i jego rol w naszym szybko zmieniajàcym si Êwiecie. Philips Lighting projektujàc swoje produkty wychodzi równie naprzeciw u ytkownikom nie posiadajàcym wiedzy, czy doêwiadczenia z zakresu stosowania technik oêwietleniowych, a pragnàcych dostosowywaç oêwietlenie do w asnych upodobaƒ i preferencji psychologicznych. Od niedawna sterowanie oêwietleniem zosta o w znaczny sposób uproszczone poprzez wprowadzenie nowego systemu sterowania Actilume, ca kowicie zintegrowanego z oprawà i nie wymagajàcego specjalistycznej konfiguracji. Rozwiàzanie to nie tylko zapewnia komfort u ytkownikowi z przebywania w pomieszczeniu oêwietlonym zgodnie z jego preferencjami, ale równie w znacznym stopniu redukuje zu ycie energii. Szanowni Paƒstwo, zespó pracowników Philips Lighting zawsze jest do Waszej dyspozycji s u àc konsultacjà w zakresie naszych produktów jak i szeroko rozumianych rozwiàzaƒ oêwietleniowych. Staramy si z Wami dzieliç naszym doêwiadczeniem i specjalistycznà wiedzà podczas organizowanych przez nas szkoleƒ. W tym roku, dla architektów, zorganizowaliêmy cykl warsztatów iluminacyjnych z wykorzystaniem technologii LED. Relacje ze spotkaƒ znajdziecie Paƒstwo w niniejszym wydaniu kwartalnika. Zapraszam równie na nasze strony internetowe, na których znajdziecie Paƒstwo mi dzy innymi nasze broszury, katalogi produktowe, baz certyfikatów, cennik oraz bogato opracowane informacje na temat skutecznych sposobów wykorzystania oêwietlenia. ycz Paƒstwu przyjemnej lektury! Mariusz Mirowski Dyrektor Handlowy Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn Widzieç wi cej nr 2 (8) / 26 Temat numeru: OÊwietlenia diodowe Magazyn Klubu Âwiat a Wydawca: Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn Adres Redakcji: Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn ul. Kossaka 15, Pi a tel , fax Redaktor prowadzàcy: Przemys aw Oziemblewski Rada programowa: Marek asiƒski, Dariusz Szlezak, Marek Lorczyk Autorzy i konsultanci bie àcego numeru: Krzysztof Belka, Gra yna Czora, Artur Iwanowski, Marek asiƒski, Artur Obarzanek, Przemys aw Oziemblewski, Andrzej Plaga, Dariusz Szlezak, Bogdan Âl k Prenumerata Zamówienia na prenumerat mogà sk adaç cz onkowie Klubu Âwiat a, za poêrednictwem formularza umieszczonego w sekcji Powiadomienia, na internetowej stronie Opracowanie graficzne i DTP: KENGRAF K trzyn Druk: KENGRAF K trzyn ISSN Philips Lighting Poland S.A. 26 Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn ul. B. Chrobrego 8, 11-4 K trzyn, tel. centrala , fax Dzia realizacji zamówieƒ: tel.: , tel.: , tel.: , tel.: , fax: Biura Handlowe i Projektowe: Pi a, ul. Kossaka 15, tel , fax: Warszawa, Al. Jerozolimskie 195 b, tel. centrala: , , , fax: K trzyn, ul. B. Chrobrego 8, tel , , fax: Katowice, ul. Bytkowska I b, tel , , , fax: Przedstawiciele Handlowi: Gdynia, tel. kom Poznaƒ, tel. kom , , Wroc aw, tel. kom , Kraków, tel. kom Bydgoszcz, tel. kom Zdj cie na ok adce przedstawia Most Króla Jerzego V w Glasgow Philips Lighting zastrzega sobie mo liwoêç wprowadzania zmian w specyfikacji produktów.

3 3 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting W tym numerze NowoÊci z Philipsa str.4 OÊwietlenia diodowe Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED Systemy i komponenty LED Iluminacje obiektów architektonicznych Âciana Êwiate LED Warsztaty iluminacyjne z wykorzystaniem technologii LED Iluminacja budynku Rejonu Energetycznego w Chojnicach Zonnenbloem Park Actilume-oÊwietlenie sterowane zintegrowane z oprawà Ewolucja êróde Êwiat a i uk adów stabilizacyj no-zap onowych w oêwietleniu zewn trznym Zasady wyboru klas oêwietleniowych w oêwietleniu drogowym Inteligentne oêwietlenie drogowe na autostradzie A16 w Holandii Obliczanie oêwietlenia programem Dialux Podstawy Techniki Âwietlnej cz.8 - Podstawowe wielkoêci Na luzie str.6 str.8 str.1 str.13 str.14 str.16 str.17 str.18 str.22 str.26 str.29 str.3 str.33 str.34

4 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting 4 nowoêci z Philipsa Âwiecàce tekstylia Pentura Mini Philips, w dorocznym rankingu 1 najbardziej wartoêciowych Êwiatowych marek, sporzàdzonym przez wiodàcà firm konsultingowà Interbrand, odnotowa najwy szy wzrost w sektorze elektroniki, zwi kszajàc swà wartoêç o 14%. Obecna wartoêci marki Philips jest szacowana na 6.7 miliarda dolarów. Marka Philips, w mi dzynarodowym rankingu Interbrand, zajmuje obecnie 48 miejsce, podczas gdy w 25 roku znalaz a si na pozycji 53, a w 24 na miejscu 65. Andrea Ragnetti, Philips Chief Marketing Officer, stwierdzi, e wzrost wartoêci marki udowadnia, e przekszta cenie firmy Philips w przedsi biorstwo zajmujàce si takimi strategicznymi obszarami, jak opieka zdrowotna, styl ycia i technologia, zdecydowanie mia o sens. Udoskonalony ranking Interbrand potwierdza, i nowe pozycjonowanie marki i has o sense and simplicity, które jest jednoczeênie ideà przewodnià rozwoju naszej firmy, wp ywa na sposób postrzegania marki Philips oraz zwi ksza do niej zaufanie powiedzia Andrea Ragnetti i doda, nasze zaanga owanie i obecnoêç w rozwijajàcym si sektorze opieki medycznej, który wydaje si byç si à nap dowà przysz ego wzrostu ekonomicznego, podnios o wartoêç naszej marki. Âwiecàce materia y w du ym skrócie to elastyczne, mi kkie tkaniny zawierajàce w swojej strukturze êród a Êwiat a diody emitujàce Êwiat o LED, dzi ki czemu mogà s u yç jako wyêwietlacze. Âwiecàce tekstylia ju wkrótce znajdà szereg zastosowaƒ w otaczajàcym nas Êwiecie w przestrzennym oêwietleniu, komunikacji czy ochronie zdrowia. Aby sprostaç wyzwaniom zwiàzanym zarówno z jakoêcià wyêwietlacza, jak i z elastycznoêcià materia ów Philips podjà wspó prac z Instytutem TTTV Grietz. Wspólnie zosta a wynaleziona tkanina przewodzàca, doskonale nadajàca si do tworzenia wyêwietlaczy. Wystarczy przymocowaç do niej odpowiednie diody emitujàce kolory czerwony, zielony i niebieski, aby móc wyêwietlaç obrazy takie jakie chcemy. W takà tkanin mogà byç obleczone poduszki, plecaki lub p aszcze. Mo e byç równie sk adnikiem wyk adzin pod ogowych czy naêciennych. Nowe Tempo 3 Nowe Tempo jest kompletnà rodzinà projektorów z szerokim wachlarzem êróde Êwiat a i wersji optycznych (rozsy symetryczny i asymetryczny). Niewielkich rozmiarów obudowa wykonana z aluminium, malowanego na modny kolor szary (RAL 97), zapewnia atwà integracj z otoczeniem w wielu zastosowaniach zarówno na zewnàtrz, jak i wewnàtrz. Funkcjonalna i ekonomiczna nasufitowa oprawa kloszowa na jednà Êwietlówk TL-5: 14W, 21W lub 28W. Oprawa jest dostarczana razem z zamocowanymi Êwietlówkami w barwie 84 lub 83. Istnieje mo liwoêç zwieszania lub bezpoêredniego monta u na suficie oraz àczenia w linie Êwietlne. Ze wzgl du na wymiary mo liwy jest monta w niewielkich wn kach, pó kach czy gzymsach. Philips jedna z najlepiej wspinajàcych si marek w rankingu Interbrand 15-lecie Philips Lighting Poland S.A. w Pile W dniu 9 czerwca 26 r. w Philips Lighting Poland S.A. w Pile odby y si g ówne obchody zwiàzane z 15-leciem istnienia firmy. UroczystoÊç po àczona by a z wmurowaniem aktu erekcyjnego pod budow nowego centrum magazynowo-logistycznego. W obchodach wzi li udzia m.in. Ambasador Królestwa Holandii Jan Edward Craanen, wiceprezydent Philips Lighting Kaj den Daas, w adze lokalne i samorzàdowe, klienci oraz dostawcy. W dniu 23 maja 1991 r. zosta a podpisana umowa mi dzy Philips Lighting Holding BV z Eindhoven, a Ministerstwem Przekszta ceƒ W asnoêciowych, o sprzeda y wi kszoêciowego pakietu akcji POLAM- PI A. Dla koncernu Philips by o to wówczas pierwsze joint-ventures w Europie Centralnej i Wschodniej, po otwarciu si tego regionu w 1989 roku. W chwili obecnej Philips Lighting Poland S.A. w Pile to najwi ksze centrum produkcji, sprzeda y i dystrybucji sprz tu oêwietleniowego koncernu Philips na Êwiecie. W jego sk ad wchodzi 6 fabryk, Centrum Eksportu na Europ Centralnà i Wschodnià, Regionalne Centrum Dystrybucji oraz dzia y rozwoju. Philips Lighting Poland S.A. w Pile jest najwi kszym pracodawcà w Pile i w regionie. Ârednioroczne zatrudnienie wynosi obecnie ponad 4 tys. pracowników, a nowe inwestycje b dà zapewnia y jego dalszy wzrost.

5 5 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting Od 1991 roku Philips realizuje w swoich fabrykach w Pile bardzo szeroki program inwestycji, który do 25 roku osiàgnà poziom ponad 27 mln EUR. Dzi ki tym nak adom zmodernizowano i rozszerzono produkcj, zapewniono wysoki standard ochrony Êrodowiska, bezpieczeƒstwa i higieny pracy, zbudowano nowoczesny system informatyczny i logistyczny. Szeroki program inwestycji wp ynà na wielokrotne zwi kszenie sprzeda y, która wzros a z poziomu 46 mln EUR w 199 r. (przed wejêciem Philipsa) do oko o 53 mln EUR w 25 r., z czego 9% trafia na rynek Êwiatowy, znajdujàc nabywców w dziesiàtkach krajów na wszystkich kontynentach. Podczas uroczystoêci zosta wmurowany akt pod budow nowego centrum magazynowo-logistycznego o àcznej powierzchni 25 tys. m 2, przeznaczonego do sk adowania wyrobów oêwietleniowych, eksportowanych na rynki Skandynawii oraz Europy Centralnej i Wschodniej. Przewidywana wartoêç inwestycji to 15 mln EUR (oko o 6 mln PLN). Zakoƒczenie prac budowlanych przewidziane jest na marzec 27 roku. Zwracajàc si do przyby ych goêci prezes zarzàdu Bogdan Rogala powiedzia mi dzy innymi: PrzyjÊciu Philipsa do Pi y towarzyszy o wiele nadziei, oczekiwaƒ, ale równie obaw i niedowierzania. WejÊcie do najwi kszej firmy oêwietleniowej by o rozwiàzaniem najlepszym z mo liwych, a jednoczeênie spe nieniem planów i marzeƒ cz onków kierownictwa, specjalistów i pracowników. Ostatnich pi tnaêcie lat by o z pewnoêcià najbardziej prze omowym, dynamicznym i fascynujàcym okresem w prawie pi çdziesi cioletniej historii naszej firmy w Pile. Konkurs Najlepiej oêwietlona gmina 26 Bytom Odrzaƒski zdobywcà tytu u Najlepiej oêwietlona gmina 26 w ogólnopolskim konkursie oêwietleniowym w kategorii miast i gmin do 7 tys. mieszkaƒców Mogilno dwukrotnie nagrodzone I miejscem zarówno w kategorii kompleksowych inwestycji i modernizacji oêwietlenia ulicznego jak równie w kategorii iluminacji Kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu na Najlepiej oêwietlonà Gmin zosta a rozstrzygni ta. Poczàwszy od ubieg ego roku, konkurs rozszerzono o miasta i gminy powy ej 7 tys. mieszkaƒców i tym samym nagrody przyznawane sà oddzielnie dla 2 grup miast i gmin, w zale noêci od liczby mieszkaƒców. SpoÊród wszystkich przyznawanych nagród najbardziej znaczàcym jest zdobycie tytu u Najlepiej oêwietlonej gminy, nadawany miastu lub gminie bez wzgl du na rodzaj zg oszonej inwestycji oêwietleniowej. W tym roku, w grupie miast do 7 tys. najwi ksze uznanie jury zyska a inwestycja zrealizowana w mieêcie Bytom Odrzaƒski pn. OÊwietlenie iluminacyjne zabytkowego zespo u Rynku i jego otoczenia jak równie kompleksowe inwestycje i modernizacje oêwietlenia dróg i ulic. Wspomn tylko, e ju piàty rok z rz du ten presti owy tytu otrzyma o miasto oêwietlone produktami firmy Philips. W poprzednich latach tytu ten zdoby y kolejno: w roku 25 Miasto i Gmina Kalisz Pomorski, Miasto Chojnice w roku 24, gmina Mas ów w 23, i w roku 22 miasto Âwidnica. W tym roku, w kategorii miast powy ej 7 tys. mieszkaƒców, tytu ten nadano miastu Szczecin za iluminacj Placu SolidarnoÊci i pomnika Anio a WolnoÊci, tym razem zrealizowanych na sprz cie Disano. Najwi cej sukcesów odnotowaliêmy w kategorii kompleksowych inwestycji i modernizacji oêwietlenia ulicznego w grupie miast do 7 tys. mieszkaƒców. I miejsce otrzyma o miasto Mogilno, które na prze- omie lat 24/25 podj o si ca kowitej wymiany oêwietlenia drogowego. àcznie zainstalowano ponad 16 sztuk opraw ulicznych typu Malaga 2 i SGS 23. II miejsce przyznano Gminie Krzy anowice, natomiast III miejsce zdoby y ex aequo 4 Gminy, w tym 3 zmodernizowane na sprz cie Philips. Sà to: Miasto i Gmina Drawsko Pomorskie, Miasto i Gmina Po czyn Zdrój oraz Miasto Recz. Wyró nienia przypad y w udziale m.in. Miastu Suchaƒ i Miastu Wolsztyn. WÊród laureatów tegorocznej edycji konkursu nie brakuje równie miast i gmin wyró nionych w kategorii iluminacji. I tak ponownie, zaszczytnym I miejscem, mo e si pochwaliç Miasto Mogilno, które oprócz wspomnianej wymiany oêwietlenia ulicznego, po o y o nacisk na podniesienie atrakcyjnoêci miasta poprzez profesjonalne oêwietlenie najciekawszych zabytków, podkreêlajàc ich urod po zapadni ciu zmroku. Odwa nie zainwestowano równie w najnowsze zdobycze techniki Êwietlnej, decydujàc si na oêwietlenie Ratusza za pomocà systemów LED. Dzi ki temu uzyskano niepowtarzalne kolorystyczne efekty Êwietlne. Wspomnieç tu nale y, i projekty iluminacji wykonane zosta y przez pracownika BH Philips w Pile, Krzysztofa Belk. Kolejne, II miejsce przyznano ex aequo Miastu Boles awiec i Gminie Krzy anowice. To pierwsze zg osi o do konkursu iluminacj Muzeum Ceramiki i koêcio a p.w. Matki Bo ej Nieustajàcej Pomocy, gdzie projekty oêwietleniowe wykona Kazimierz Kobia ka z BH Wroc aw. Gmina Krzy anowice zosta a nagrodzona za iluminacje zamku w Tworkowie i wybranych obiektów sakralnych na terenie Gminy, autorstwa Zbigniewa Morawieckiego z BH Philips w Katowicach. Kolejna nagrodzona inwestycja autorstwa pracownika BH w Katowicach, tym razem Andrzeja Wiórka to oêwietlenie Zamku Kazimierzowskiego w PrzemyÊlu, któremu przyznano III miejsce. WÊród wyró nionych miast znalaz si m.in. Trzebiatów za oêwietlenie Katedry, autorstwa Krzysztofa Belki. Równie w grupie du ych miast nie brak laureatów, którzy postawili na sprz t Philipsa. Nagrodzono m.in. oêwietlenie mostu Bernardyƒskiego i mostu Królowej Jadwigi w Bydgoszczy, autorstwa Dariusza Szlezaka z BH Philips w Pile oraz iluminacj KoÊcio a Farnego Êw. Bart omieja w P ocku wg projektu Witolda Antosiewicza z BH Philips w Warszawie. Wszystkim Miastom i Gminom serdecznie gratulujemy i cieszymy si, e wspó praca z Philips zarówno w zakresie projektowania, jak równie wyboru samego sprz tu oêwietleniowego przyczynia si do znacznego podnoszenia atrakcyjnoêci miast i gmin oraz stwarza mo liwoêç promowania dokonaƒ samorzàdów na zewnàtrz, na forum ogólnopolskim.

6 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting 6 Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED Zaawansowana technologia, nowe rozwiàzania Post p w dziedzinie technologii LED otworzy drzwi nowym koncepcjom oêwietleniowym podyktowanym m. in. przez trend w kierunku miniaturyzacji, w stron d u szego okresu u ytkowania, efektywnoêci i wytrzyma oêci. Nastàpi znaczny wzrost jakoêci diod Êwiecàcych a dodatkowo, wprowadzenie nowej optyki równoleg ej (kolimatory) umo liwi o podniesienie efektywnoêci ca ego systemu. W po àczeniu z kreatywnym projektem technologia ta po o y a fundamenty pod nowà generacj najnowoczeêniejszych produktów. Dotychczas oprawy LED by y stosowane przede wszystkim przy oêwietleniu dekoracyjnym i orientacyjnym (prowadzàcym). Wraz z pojawieniem si zaawansowanej optyki równoleg ej oraz technologii LED High Power Luxeon TM, oprawy produkowane w nowej technologii umo liwiajà projektantom wype nienie, podkreêlenie, wyszczególnienie, oznakowanie lub wtopienie w t o elementów architektonicznych za pomocà iluminacji. LEDy sà idealne do uzyskania barwnej scenerii zarówno we wn trzach, jak i na zewnàtrz. Efekt Êwietlny mo e byç rozproszony lub zdecydowany, a projektant posiada pe nà swobod w u yciu gamy kolorów. U ycie jednokolorowych LEDíów lub kombinacja trzech kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego (RGB) dodaje przestrzeni i otwiera mo liwoêç miksowania barw z ró nych opraw lub w obr bie jednej oprawy. Aby osiàgnàç optymalny efekt, regulacja oêwietlenia umo liwia u ytkownikowi kontrol nad wzajemnym oddzia ywaniem kolorów, ich intensywnoêcià lub powrót do wcze- Êniejszych ustawieƒ. Zalety oêwietlenia LED: Zminiaturyzowane êród a Êwiat a Liczne efekty Êwietlne D ugi okres u ytkowania i niezawodnoêç Nasycone kolory Dynamiczne efekty Origami Origami jest jednolità p ytkà oêwietleniowà bez ramki, z maksymalnym nasyceniem koloru, i dost pnà w kszta cie kwadratu, ko a i prostokàta. Jego równomiernie oêwietlona powierzchnia eksponuje szerokà gam dynamicznych barw (RGB). Wybór kolorów eksponowanych przez Origami jest praktycznie nieograniczony. Tempo zmiany kolorów jest regulowane w prosty sposób (patrz rozdzia : regulacja). System Origami jest kompatybilny zarówno z systemem DALI, jak i DMX oraz posiada zaprogramowany tryb zmiany kolorów do samodzielnego u ycia. LEDline 2 LEDline 2 jest nowà liniowo-modu owà serià opraw opartych na technologii LED, umo liwiajàcà iluminacj i podkreêlenie cech architektury wspó czesnej i historycznej. Seria sk ada si z trzech wersji: do monta u na powierzchni, do wbudowania i wersja projektorowa, do wykorzystania w szerokiej gamie aplikacji oêwietleniowych. LEDline 2 wprowadza te najnowsze innowacje techniczne w dziedzinie instalacji, modu y zawierajà zintegrowane systemy zasilania

7 7 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting oraz najnowoczeêniejszà optyk równoleg à. Projektanci oêwietlenia majà wr cz nieograniczone mo liwoêci tworzenia nowych, wczeêniej niemo liwych do osiàgni cia, atrakcyjnych efektów oêwietleniowych. AmazonLED CityWing LEDflood LEDflood jest jedynym w swoim rodzaju, nowym projektorem umo liwiajàcym oêwietlenie i podkreêlenie konstrukcji za pomocà kolorowego Êwiat a. Dzi ki zastosowaniu innowacyjnego systemu Zoomspot, kàt rozsy u Êwiat a mo e byç regulowany w zakresie od 2 x 3 do 2 x 15. LEDuplight Rozszerzenie asortymentu opraw w wersji Amazon na nowoczesne i nowatorskie êród a Êwiat a jakimi sà Êwiecàce diody LED. LED'y to zupe nie nowa technologia oêwietlania. Ma e rozmiary pozwalajà na stworzenie równie niedu ych opraw oêwietleniowych, a to zwi ksza mo liwoêç ich zastosowaƒ. Trwa oêç, przekraczajàca znacznie trwa oêç standardowych êróde Êwiat a, otwiera przed nami mo liwoêci, dotàd nieprawdopodobne w realizacji. Mo na stosowaç te oprawy w miejscach trudno dost pnych, tam gdzie nie ma prostego i taniego sposobu wymiany lampy. Mo emy tak e, bez potrzeby stosowania filtrów zmniejszajàcych efektywnoêç systemu oêwietleniowego, uzyskaç efekty oêwietlenia kolorowego. Oprawy dostarczane sà w pi ciu kolorach w kolorze bia ym oraz monochromatyczne, w kolorze czerwonym, zielonym, ó tym i niebieskim. CityWing jest kompletnym rozwiàzaniem oêwietleniowym, wyró niajàcym si miniaturowà i eleganckà formà. Oprawa, wysi gnik i innowacyjny maszt o przekroju kwadratu sk adajà si na proporcjonalny, wyrazisty kszta t. Ciep o- -bia a barwa Êwiat a (27-4K) stwarza przyjaznà atmosfer w Êrodowisku miejskim. LEDuplight tworzy czyste, agodne kr gi kolorowego Êwiat a na powierzchni ziemi lub Êcian, pomagajàc w uzyskaniu wytwornej, spokojnej atmosfery. Powierzchnia niewydzielajàca ciep a oraz niskie napi cie sprawiajà, e LEDuplight idealnie nadaje si do oêwietlenia placów zabaw i ka dego otoczenia wymagajàcego fantazyjnych efektów Êwietlnych lub przytulnej atmosfery.

8 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting 8 Systemy i komponenty LED System LED String System LED String to unikatowy system opracowany przez Philipsa (sznur Êwiecàcy i osprz t), wykonany z po àczonych ze sobà galwanicznie diod kolorowych lub bia ych, który mo e byç instalowany bezpoêrednio na tylnej Êciance znaku Êwietlnego lub innej, dowolnej powierzchni. System Philips LED String doskonale sprawdza si w reklamie zewn trznej (np. litery przestrzenne), ale równie w oêwietleniu iluminacyjnym, dekoracyjnym i orientacyjno-prowadzàcym. LED String w wersji bia ej LED String w wersji kolorowej Wszystkie LED String w wersji kolorowej cechuje wysokie nasycenie barwy, wersja bia a (zarówno ciep o, jak i zimnobia a) charakteryzuje si natomiast wysokim wskaênikiem oddawania barw. Pojedynczy element Êwiecàcy sznura Êwietlnego to dioda High Brightness (du ej jasnoêci) z optykà i odprowadnikiem ciep a wszystkie elementy zosta y dobrane tak, aby zoptymalizowaç charakterystyk optycznà i termicznà ca ego systemu. Najwa niejsze cechy Philips LED String to: Wysoka trwa oêç 5 godzin pracy, system praktycznie nie wymaga konserwacji w tym czasie, podczas gdy konwencjonalne rozwiàzania wymagajà wymiany ju po 2 godzin. Kompaktowe rozmiary i elastycznoêç umo liwiajàce instalacj diod w bardzo wàskich konstrukcjach, z zachowaniem wymaganego poziomu luminancji oêwietlanej powierzchni. Natychmiastowy zap on LED String cechuje bezzw oczna reakcja na podanie napi cia zasilajàcego, nawet w niskich temperaturach rz du -2 C. Oszcz dnoêç energii, nawet do 8%, w porównaniu z technologià konwencjonalnà (np. neonowà). Promieniowanie widzialne generowane jest dla jednej d ugoêci fali, przez co uzyskanà barw cechuje wysoki stopieƒ nasycenia. Najwy szy stopieƒ niezawodnoêci, poniewa Philips LED String jest bardzo odporny na wstrzàsy i nie zawiera elementów, które mo na atwo z amaç, przerwaç lub w inny sposób uszkodziç. Wi ksze bezpieczeƒstwo diody Philips LED String pracujà na niskim napi ciu, przez co sà bezpieczniejsze i atwiejsze w u yciu. Nie zawierajà rt ci system jest bardziej przyjazny Êrodowisku. System modu owy i komponenty LED Philips Lighting Poland wprowadza na polski rynek system modu owy LED zintegrowane, uniwersalne w zastosowaniach rozwiàzanie, w którym poszczególne modu y mo na dowolnie àczyç, tworzàc matryce o praktycznie ka dym kszta cie. Modu y wyposa one sà w protokó DALI i DMX, co umo liwia stworzenie dowolnego nastroju za pomocà Êwiat a. Diodowy system modu owy Philips mo e byç stosowany w oêwietleniu konturowym, kinkietach, iluminacjach, oêwietleniu orientacyjnoprowadzàcym i awaryjnym. Dzi ki wielu zaletom system ten z powodzeniem znajdzie równie swoje zastosowanie w oêwietleniu dekoracyjnym sklepów, butików, hotelowych foyer, a tak e jako elementy Êwiecàce w meblach. Modu y LED Modu y LED oferujà kilka kàtów rozsy u (wàski, Êredni i eliptyczny). Pracujà na niskim (24V), sta ym napi ciu, które zapewniajà zasilacze LED Xitanium 17W lub 4W. Dla zastosowaƒ zewn trznych dost pne sà przewody i àczniki o odpowiednio wysokim stopniu ochrony IP. Komponenty LED to p ytki drukowane zintegrowane z LED-ami, wyposa one w protokó komunikacyjny DALI i DMX. Oprócz samych komponentów emitujàcych Êwiat o w ramach systemu dost pne sà równie zasilacze, interfejs sterujàcy, soczewki i przewody. Komponenty LED mogà byç stosowane w oêwietleniu konturowym, kinkietach, iluminacjach, oêwietleniu orientacyjnoprowadzàcym i awaryjnym. Dzi ki wielu zaletom komponenty znajdà równie swoje zastosowanie w oêwietleniu dekoracyjnym sklepów, butików, hotelowych foyer, a tak e jako elementy Êwiecàce w meblach.

9 9 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting Komponenty LED Optyka systemu oferuje cztery kàty rozsy u (12, 3, 5 i eliptyczny). Pracujà na niskim ( 24V), sta ym napi ciu, które zapewniajà zasilacze LED Xitanium 17W lub 4W. Najwa niejsze cechy systemu modu owego i komponentów LED to: Najwy szy stopieƒ niezawodnoêci system jest bardzo odporny na wstrzàsy i nie zawiera elementów, które mo na atwo z amaç, przerwaç lub w inny sposób uszkodziç. Doskona y efekt wizualny systemy LED w wersjach kolorowych generujà promieniowanie widzialne dla jednej d ugoêci fali. Tak uzyskana barwa jest bardzo nasycona, a efekt koƒcowy jest du o lepszy ni np. w przypadku korzystania ze standardowych êróde w po- àczeniu z filtrami. Wi ksze bezpieczeƒstwo diody pracujà na niskim napi ciu, przez co sà bezpieczniejsze i atwiejsze w u yciu. Ponadto, poniewa produkt nie zawiera rt ci, jest bardziej przyjazny Êrodowisku. Brak promieniowania UV i IR promieniowanie generowane przez nasze systemy LED nie zawiera nadfioletu i podczerwieni, dlatego mo na nimi oêwietlaç obiekty, dla których promieniowanie to jest szczególnie niekorzystne. Natychmiastowy zap on LED-y cechuje bezzw oczna reakcja na podanie napi cia zasilajàcego, nawet w niskich temperaturach rz du (-3 C). Niskie koszty konserwacji system oparty o komponenty LED praktycznie nie wymaga konserwacji w deklarowanym okresie trwa oêci, podczas gdy konwencjonalne systemy wymagajà wymiany po 2 godzin. Przy projektowaniu poszczególnych typów Philips wykorzysta swoje bogate doêwiadczenie i ekspertyzy zwiàzane ze statecznikami elektronicznymi. Wszystko po to, aby mieç pewnoêç, e diody i dedykowany im osprz t sà do siebie idealnie dopasowane oraz, e stabilne parametry uk adu zapewniajà samym diodom najlepsze warunki pracy, zwi kszajàc tym samym maksymalnie trwa oêç ca ego systemu. Zasilacze LED Xitanium sà ju dost pne na polskim rynku, a dzi ki swoim zaletom mogà byç z powodzeniem stosowane zarówno w oêwietleniu konturowym, akcentowym, architektonicznym, jak i w oêwietleniu orientacyjnym czy awaryjnym. Zasilacz LED Xitanium Najwa niejsze cechy zasilaczy Philips LED Xitanium to: NiezawodnoÊç trwa oêç zasilaczy to 5 tys. godzin, produkty te obj te sà ogólnà gwarancjà Philips Lighting dotyczàcà stateczników elektronicznych. PewnoÊç eksploatacji zasilacze spe niajà wszystkie wymogi bezpieczeƒstwa (zdefiniowane przez normy europejskie EN). Zasilacze oprócz znaków CE i ENEC posiadajà tak e certyfikat KEMA i mogà byç stosowane praktycznie w ka dej aplikacji. Szeroka gama produktów w sk ad portfolio wchodzà produkty do zastosowaƒ wn trzowych (IP2) i zewn trznych (IP66), zakres obs ugiwanych mocy to 12W-8W. Wersja Xitanium 25 W oferuje dodatkowo mo liwoêç regulacji strumienia Êwietlnego. Wi ksze bezpieczeƒstwo pracy diody wspó pracujàce z Xitanium LED Driver zasilane sà sta ym, niskim napi ciem do 33V. Dopuszczalna minimalna temperatura pracy (-4 C). Nowe mo liwoêci zastosowaƒ, dzi ki niewielkim rozmiarom urzàdzenia. UniwersalnoÊç zastosowaƒ z powodzeniem sprawdzajà si jako cz Êç ka dego innego systemu wykorzystujàcego diody HB (High Brightness) pracujàce zarówno na sta ym napi ciu, jak i sta ym pràdzie. Dodatkowe dane o produktach znajdujà si na stronach: a informacje cenowe dost pne sà pod adresem Artur Obarzanek Zasilacze LED Xitanium Rodzina zasilaczy Philipsa Xitanium zosta a zaprojektowana specjalnie do wspó pracy z diodami HB (High Brightness) Luxeon.

10 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting 1 Iluminacje obiektów archite Pi kno musi byç widzialne do tego potrzeba Êwiat a Karen Harries Przedmiotem poni szych rozwa aƒ jest cz Êç architektoniczna procesu projektowego iluminacji obiektów. W porze nocnej sztuczne Êwiat o jest punktem orientacyjnym w przestrzeni, Êwiadomie u yte staje si fizycznym czynnikiem architektury, tak jak jej kszta t, faktura czy skala. Sztuka iluminacji, nak adajàca na budynek warstw Êwietlnà, której d ugoêç trwania w czasie jesteêmy w stanie zaplanowaç, zdaje si odpowiedzià sztuki architektonicznej na wyzwania cywilizacji MTV. Istniejà ró ne sposoby iluminowania obiektów architektonicznych, wybór jednego z nich odbija si na przyj ciu Êrodków projektowych do jego realizacji. Dokonujàc analizy relacji zachodzàcych w procesie projektowania iluminacji, wyró niç mo emy dwie zasadnicze grupy czynników wp ywajàcych na jej odbiór. Sà to czynniki zewn trzne: architektoniczne, techniczne i materia owe oraz czynniki wewn trzne: fizjologiczne i psychologiczne. Ka da z grup ma swój udzia w postrzeganiu i odczytywaniu sk adowych elementów sceny wizualnej. Pierwszoplanowym w procesie iluminacji obiektu architektonicznego jest ustalenie celu, któremu iluminacja ma s u yç. Mo e to byç: bezpieczeƒstwo, informacja i reklama, identyfikacja miejsca, stworzenie jednostkowego znaku informacyjnego. Wybór celu warunkuje ustalenie pierwszoplanowej p aszczyzny odbioru oêwietlenia: architektonicznej, psychologicznej czy technicznej. Projektant ma do wyboru dwa zasadnicze sposoby podejêcia do zadania projektowego. Projektujàc iluminacj mo e szanowaç lub kontestowaç zamys twórcy obiektu oêwietlanego.

11 11 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting ktonicznych symbioza Êwiat a i architektury spojrzenie architekta Przy realizacji ustalonych celów do dyspozycji pozostajà ró ne metody oêwietleniowe. W literaturze przedmiotu wyró niono metody: generalnà, punktowo-dekoracyjnà, dwuwarstwowà. Ka da z wymienionych ma inne pole zainteresowania, wymaga ró nego czasu obserwacji, odmiennej pozycji widza wzgl dem obiektu obserwowanego, wykorzystuje inny typ Êwiat a i sposób rozmieszczenia opraw oêwietleniowych. Generalna skupia si na ca oêciowym, bry owym pokazaniu obiektu, nie wymaga d ugiego czasu obserwacji, oprawy oêwietleniowe sytuowane sà w niej z dala od obiektu. Punktowo-dekoracyjna skupia uwag na szczególe: detalu, fakturze, wymaga d u szego okresu obserwacji, oprawy oêwietleniowe sytuowane sà w niej na obiekcie iluminowanym. Metoda dwuwarstwowa jest po àczeniem metod wymienionych uprzednio, poniewa àczy ich zalety. Dla architekta najwa niejszà z wymienionych grup czynników odpowiedzialnych za postrzeganie obiektu podlegajàcego iluminacji jest grupa czynników architektonicznych. Obiekt architektoniczny jest uczestnikiem sceny wizualnej koperty przestrzennej, w której si zawiera. Jej granice sà: horyzontalne: niebosk on, pod o e, wertykalne: naturalne linia drzew, brzeg jeziora czy rzeki, sztuczne pierzeja ulicy, most Usytuowanie w kopercie warunkuje ekspozycj obiektu, mo e ona byç: daleka, bliska, szeroka lub wàska. Postrzeganie i ocena obiektu wià e si z pe nionà przez niego funkcjà i przenoszonymi wartoêciami kulturowymi. Inaczej odbieramy percepcyjnie obiekt kultu religijnego, budynek biurowy, muzeum czy szpital. Nasze nastawienie, jako widza sceny wizualnej, zmienia si w zale noêci od adunku przestrzenno-kulturalno-emocjonalnego przenoszonego przez obserwowany obiekt. Jako podstaw analiz formy obiektu przyj to typologi ustanowionà przez prof. A. Niezabitowskiego. Sta a si ona podstawà do utworzenia autorskiej klasyfikacji Êwietlnych typów elewacji. Elewacje podzielono na dwie kategorie: nieprzezierne i transparentne. Utworzono grupy ró niàce si uk adem i udzia em w p aszczyênie elewacji otworów okiennych: Elewacje pe ne: ENP nieprzezierne pe ne, ETP transparentne pe ne Elewacje otworowe: ENO nieprzezierne otworowe, ETO transparentne otworowe

12 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting 12 Elewacje perforowane: ENPR nieprzezierne perforowane, ETER transparentne perforowane Elewacje pasmowe poziome: ENPPO nieprzezierne pasmowe poziome, ETPPO transparentne pasmowe poziome Dwuwarstwowà generalnà: wykorzystujàcà jako drugà, oprócz oêwietlenia p aszczyznowego, metod iluminacyjnego oêwietlenia wewn trznego cz Êci przeziernych elewacji. Elewacje pasmowe pionowe: ENPP nieprzezierne pasmowe pionowe, ETPP transparentne pasmowe pionowe Elewacje sekwencyjne: ENS nieprzezierne sekwencyjne, ETS transparentne sekwencyjne Ustanowienie metody graficzno-animacyjnej. Ka dy z wyró nionych typów wymaga zastosowania odmiennych zasad oêwietlania p aszczyzny elewacji. W wyniku przeprowadzonych analiz istniejàcych przyk adów iluminacji architektonicznych proponuje si poszerzenie istniejàcej klasyfikacji metod oêwietleniowych. Rozdzielenie metody dwuwarstwowej na: Wyró nione metody projektowania iluminacji architektonicznych wià à si z dwoma odmiennymi sposobami przedstawiania nocnego, iluminacyjnego wizerunku obiektu architektonicznego: Dwuwarstwowà szczegó owà: àczàcà metody generalnà i punktowodekoracyjnà z klasyczno-architektonicznym z widowiskowo-malarskim JeÊli prawdà jest to, co powiedzia Winston Churchill: Za pomocà naszej wyobraêni kreujemy nasze budynki, a potem to one stwarzajà nas..., to projektujàc iluminacje architektoniczne, odkrywamy budynki dla ich nocnego ycia, a wykreowany nocny obraz wp ywa z kolei na to, jaki wymiar ma i b dzie mia o nasze funkcjonowanie w strefie mroku. dr arch. Gra yna Czora

13 13 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting Âciana Êwiate LED W przeciàgu ostatnich lat diody Êwiecàce LED ulega y szybkiemu udoskonalaniu zarówno jeêli chodzi o sprawnoêç êród a Êwiat a, jak i o kolor. W roku 22 firma Philips wprowadzi a LEDline, swoje pierwsze oprawy oêwietleniowe bazujàce na nowej technologii, której podstawà sà diody Lumileds. By a to rewolucyjna koncepcja Êciany Êwiat a, a oryginalna wizja zosta a udoskonalona dzi ki wprowadzeniu LEDline 2. Diody emitujàce Êwiat o, szerzej znane jako diody LED, sà bezpoêrednim przekszta ceniem energii elektrycznej w Êwiat o, tzn. elektroluminescencj. Istniejà dwa typy architektury dla diod elektroluminescencyjnych. Diody LED 5 mm. Sà to diody ma ej mocy, cz sto,1 W. Ich strumieƒ Êwietlny ma zwykle oko o 2 1m. Diody te sà u ywane jako wskaêniki Êwietlne w komputerach, urzàdzeniach gospodarstwa domowego, czy wyêwietlaczach telefonów przenoênych. Diody LED o du ej mocy (od oko o 1 do 3 W). Ich strumieƒ Êwietlny ma zwykle oko o 35 1m dla diody bia ej 1 W i dochodzi do 5 1m dla diod czerwonych i bursztynowych. Diody te znajdujà zastosowanie w sygnalizacji Êwietlnej, ekranach LCD, Êwiat ach hamowania w samochodach oraz w oprawach oêwietleniowych. Koncepcja oêwietlenia W roku 1998 Philips stworzy zespó projektantów odpowiedzialnych za opracowanie nowej oprawy oêwietleniowej odpowiedniej dla diod LED o du ej mocy. W tym czasie bursztynowe diody LED Lumiled oferowa y strumieƒ Êwietlny odpowiedni do tego, by u ywaç ich w rozwiàzaniach oêwietleniowych. Szybko powsta pomys stworzenia Êciany Êwiat a, nowego efektu, który do tego momentu by niemo liwy do wykonania. W najlepszym wypadku lampy fluoroscencyjne, takie jak miniaturowe lampy ksenonowe po àczone z ma ym reflektorem umo liwia y uzyskanie promienia Êwiat a o Êredniej szerokoêci. Z koƒcem roku 2 prototyp oprawy oêwietleniowej kompaktowej by ju gotowy, dost pny w kilku d ugoêciach, od 3 do 12 mm. Podczas testów przeprowadzonych w OLAC (Centrum Zastosowaƒ OÊwietlenia Zewn trznego) du e wra enie wywar bardzo wàski strumieƒ Êwiat a o kàcie Êwiecenia 2 x 3, bez Êwiat a rozproszonego. Przed ka dà diodà LED Luxeon TM du ej mocy umieszczono soczewk z PMMA zwanà kolimatorem. Soczewka ta dzi ki zasadzie za amywania, wykorzystywa a 9% strumienia Êwietlnego êród a. W zwiàzku z tym oprawa oêwietleniowa umo liwi a podêwietlanie fasad budynków. W konsekwencji tego oêwietlenie ukazywa o tekstury materia ów takich jak ceg a, kamieƒ czy drewno. PodkreÊla o to równie poziome linie gzymsów, akcentowa o przyokienne wyst py w Êcianie czy te nadpro a. Kolory i efekty W kwietniu 22 roku LEDline wprowadzony zosta do katalogu firmy Philips. W owym czasie dost pne by o ju pi ç kolorów, tzn. niebieski, zielony, bia y, bursztynowy i czerwony. Efekt oêwietleniowy by niesamowity z powodu monochromatycznych kolorów charakterystycznych dla tej nowej technologii. CzystoÊç i nasycenie kolorów cz sto zaskakiwa y w porównaniu z innymi, uzyskanymi w sposób konwencjonalny. Stworzenie kolorowej p aszczyzny umo liwi o wywo anie ró nego typu efektów. W momencie, gdy oêwietlone p aszczyzny si spotykajà, dla przyk adu w rogu budynku, zetkni cie si dwóch odcieni mo e stworzyç efekt kontrastu (niebieski-bia y, bursztynowy-bia y) lub efekt uzupe niania (niebieski-bursztynowy, czerwony-zielony). Mo liwa jest równie do osiàgni cia harmonia kolorów, tzn. niebieski-zielony czy czerwony-bursztynowy. Gdy p aszczyzny iluminacji sà umieszczane w pewnych odst pach, mo liwe jest stworzenie ca ego zakresu efektów obj toêciowych, wraz z podnoszeniem podstaw czy sklepieƒ, kontrast dodatni czy ujemny, Êwiat o-cieƒ czy cieƒ-êwiat o. Strumieƒ Êwietlny i instalacja W listopadzie 24 roku wprowadzono ca à rodzin LEDline 2. JeÊli chodzi o mo liwoêci zastosowania, zakres zosta znacznie poszerzony. Po pierwsze, projektant mo e dostosowaç strumieƒ i fotometri wiàzki Êwiat a do wymaganego efektu oêwietleniowego. W celu ca kowitego wykorzystania w aêciwo- Êci diod ich rozsy Êwiat a zosta zoptymalizowany dla czterech zastosowaƒ (pod wzgl dem zasi gu Êwiecenia): dla balustrady lub niskiej Êciany (1 do 2 m), do poziomu pierwszego pi tra lub kolumny (4 do 5 m), do wysokoêci trzech pi ter (9 m) lub do wysokoêci komina (2 m). IloÊç diod LED przypadajàcych na metr mo e wynosiç od 1 do 4, w zale noêci od projektu. Dodatkowa soczewka umo liwi a rozszerzenie kàta Êwiecenia do 2 x 27 wzd u p aszczyzny pod u nej oprawy oêwietleniowej. Mo liwe jest równie przyciemnianie, zgodnie z dwoma standardami sterowania: DALI i 1-1 V DC. Poza opisanymi sà równie mo liwe do uzyskania inne efekty oêwietleniowe np. oêwietlenie konstrukcji metalowych, s upów betonowych czy dêwigarów. Âciana Êwiat a LED otworzy a nowe drzwi do kreatywnoêci w oêwietleniu architektonicznym teraz w gestii kreatorów Êwiat a le y stosowanie tego rozwiàzania w ich projektach. opracowa Przemys aw Oziemblewski Materia êród owy: International Lighting Reviev 24, Vincent Laganier LED wall of light str

14 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting 14 Warsztaty iluminacyjne z wyk Zamek w Tucznie W kwietniu i w maju br. Philips Lighting w ramach LED-Architectural Lighting Institute przeprowadzi cykl warsztatów iluminacyjnych. Spotkania odby y si na Zamku w Tucznie (26 i 27 kwietnia) oraz w Muzeum Pa acu w Wilanowie (9, 1 i 23 maja). Uczestnikami warsztatów byli architekci i osoby zainteresowane wykorzystaniem najnowszych osiàgni ç technicznych w barwnym kreowaniu przestrzeni zewn trznej. Warsztaty sk ada y si z dwóch cz Êci. Cz Êç pierwsza zawiera a prezentacje multimedialne. Marek Lorczyk, LED Leader, odpowiedzialny w Philips Lighting za wprowadzenie i rozwój produktów LED w Polsce, zaprezentowa szczegó owo technologi LED z przyk adami jej wykorzystania. O Iluminacji obiektów architektonicznych barwnie i ciekawie mówi a dr arch. Gra yna Czora.

15 15 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting orzystaniem technologii LED Muzeum Pa acu w Wilanowie Zdj cia z Wilanowa umieszczamy dzi ki uprzejmoêci Dyrekcji Muzeum Pa acu w Wilanowie. Po cz Êci teoretycznej przysz a pora na cz Êç praktycznà. Za pomocà dostarczonego przez Philips Lighting sprz tu, mo na by o stworzyç w asnà iluminacj. Uczestnicy spotkania byli dzieleni na dwie grupy. Ka da z grup wybiera a obiekt swoich zainteresowaƒ i tworzy a koncepcj jego iluminacji. Do dyspozycji mieli kilkadziesiàt projektorów i opraw oêwietleniowych o ró nej barwie Êwiat a. By y to oprawy: LEDline 2, LEDflood, LEDbatten oraz projektory Decoflood wraz z ca à gamà filtrów i przes on. Dla uczestników by a to niepowtarzalna okazja wypróbowania na ywo mo liwoêci nowej technologii i sprawdzenia ró nych wariantów oêwietlenia. Ich zaanga owanie w tworzenie scen Êwietlnych Êwiadczy o o potrzebie tego typu prezentacji sprz tu oêwietleniowego. Przemys aw Oziemblewski

16 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting 16 Iluminacja budynku Rejonu Energetycznego w Chojnicach OÊwietlenie ozdobne budynków iluminacja jest ju postrzegana w Polsce jako standard. Coraz wi cej samorzàdów, ale tak e du ych i ma ych firm, zwraca uwag na akcentowanie Êwiat em swoich siedzib. Przy pomocy Êwiat a mo na na nowo pokazaç swojà siedzib lub inne interesujàce obiekty. Historycznie, na poczàtku iluminacje ogranicza y si do ogólnego zalania Êwiat em ca ej budowli lub obiektu. Jednak taka iluminacja powodowa a powstanie p askiego obiektu, bez wra enia jego przestrzennoêci. Kolejny sposób iluminowania obiektów pojawi si, gdy odkryto pi kno iluminacji wykorzystujàcej oêwietlenie akcentujàce. Taki model iluminacji pozwala na bardziej przestrzenne pokazanie oêwietlanego obiektu. Jednak w obu przypadkach mo na by o stosowaç generalnie dwa rodzaje êróde Êwiat a. Lampy sodowe o ó tej barwie Êwiat a i lampy metalohalogenkowe o barwie bia ej Êwiat a. Aby mo na by o uzyskaç inne kolory, istnia a koniecznoêç stosowania kolorowych filtrów. Filtry te, nak adane na opraw, mog y ulec zniszczeniu, co nie by o korzystne. Poza tym wymiary lamp sodowych lub metalohalogenkowych wymusza y stosowanie opraw oêwietleniowych o du ych gabarytach. Takie du e oprawy trudno by o ukryç w architekturze budynku, by y widoczne go ym okiem w Êwietle dziennym, co nie zawsze jest po àdane. Od niedawna pojawi y si na rynku oêwietlenia zewn trznego oprawy, które wykorzystujà do emisji Êwiat a diody LED. Oprawy te wykorzystujà cechy tych specyficznych êróde Êwiat a, takie jak: zminimalizowane wymiary, Êwiecenie jednà d ugoêcià fali (dla diod kolorowych), precyzyjna kontrola rozsy u strumienia Êwiat a. Ponadto systemy diodowe charakteryzujà si niskim poborem mocy i bardzo d ugim czasem Êwiecenia. Te podstawowe cechy sprawiajà, e systemy LEDline 2 wkrótce mogà bardzo szeroko byç stosowane do oêwietlenia iluminacyjnego obiektów zarówno zabytkowych, jak i nowoczesnych budynków. Wykorzystujàc systemy LED, iluminujemy obiekty Êwiat em w wybranych kolorach, bez koniecznoêci stosowania barwnych filtrów nak adanych na standardowe oprawy. Stosowanie takich filtrów w oprawach ze êród ami standardowymi, obni a w znacznym stopniu emitowany przez nie strumieƒ Êwiat a. Systemy LED nie wymagajà stosowania barwnych filtrów, dlatego ca y wysy any przez nie strumieƒ Êwiat a jest wykorzystywany do celów iluminacji. Taka cecha opraw zwi ksza efektywnoêç pojedynczej oprawy i ca ego systemu. Ma e wymiary elementu Êwiecàcego sprawiajà, e atwo dobraç odpowiednià optyk, pozwalajàcà na maksymalnie dok adne wykorzystanie strumienia Êwietlnego oraz na wysoki stopieƒ kontroli rozsy u Êwiat a. Istnieje mo liwoêç uzyskiwania bardzo wàskich rozsy ów strumienia Êwiat a, które daje si precyzyjnie nakierowaç, a tak e szerokich rozsy ów strumienia Êwietlnego do wybranych zastosowaƒ. Dzi ki maksymalnemu skupieniu Êwiat a mo na uzyskaç snop Êwiat a na wysokoêç nawet do 11m. Ma e gabaryty opraw LEDline 2 sprawiajà, e nie sà one widoczne za dnia, natomiast nocà, kiedy nie ma Êwiat a dziennego, pokazujà wszystkie swoje atuty. Ka da z barw Êwiat a kolorowego (czerwona, zielona, niebieska lub bursztynowa) charakteryzuje si bardzo du ym nasyceniem. W aêciwoêç ta sprawia, e oêwietlane obiekty nabierajà nowej jakoêci i nowego wyglàdu. Pozornie znany obiekt pokazuje swoje nowe oblicze. Budynek o prostej konstrukcji staje si budynkiem yjàcym innym, nowym yciem. Wykorzystanie kolorów wzbogaca wizerunek iluminowanego obiektu oraz wyró nia go z otoczenia, w którym on si znajduje. Jednà z pierwszych iluminacji, wykonanych w oparciu o nowe systemy diodowe LED, jest iluminacja budynku Rejonu Energetycznego w Chojnicach. Budynek w swojej architekturze jest prostà, jednopi trowà konstrukcjà, typowà dla budownictwa lat 6-7 XX wieku. Ulokowanie tego budynku przy g ównej wylotowej drodze z miasta, daje du e mo liwoêci w zaprezentowaniu efektów iluminacji szerokiemu gronu obserwatorów. W Êwietle dziennym budowla ta nie stanowi obiektu, który jawi si jako najwi ksza atrakcja i wizytówka miasta. Âciana elewacji frontowej posiada symetrycznie rozmieszczone okna oraz wystajàcy poza obr b budynku gzyms dachu. Nad wejêciem do budynku znajduje si logo firmy ENEA, które jest wykonane podêwietlanymi literami w barwach firmowych niebieskim i czerwonym. Aby utrzymaç iluminacje obiektu w tonacji barw firmowych, zaproponowane zosta y oprawy Ledline 2 w barwie niebieskiej i czerwonej, z zachowaniem proporcji iloêciowych pomi dzy kolorami zarówno w logo, jak i w iluminacji. Oprawy zosta y zamontowane na dolnym gzymsie Êciany frontowej, w przestrzeni pomi dzy oknami, tak aby Êwiat o oêwietla o przestrzeƒ mi dzy oknami i eby strumieƒ Êwietlny zosta skierowany w gór, aby kolorowe Êwiat o w drowa o po elewacji. Promienie Êwietlne zatrzymujà si na górnym gzymsie rozêwietlajàc go i akcentujà w ten sposób górnà kraw dê budynku. W cz Êci elewacji, w której nie ma okien i nie znajduje si podêwietlone logo firmy, umieszczone sà dwie oprawy w kolorze niebieskim i czerwonym. Umieszczone sà one wy ej, na poziomie pod ogi pierwszego pi tra, ze wzgl du na planowanà przebudow tej cz Êci budynku zwiàzanà ze zmianà jej przeznaczenia. Skierowane one sà tak e w gór. Te dwie oprawy z ró nymi barwami Êwiat a stanowià równowag dla dwukolorowego logo firmy, znajdujàcego si po przeciwnej stronie elewacji, bezpoêrednio nad wejêciem. Taka koncepcja, która zosta a zrealizowana, przedstawia iluminowany budynek z ca kiem innej, atrakcyjnej strony. Jest to obiekt znajdujàcy si przy g ównej wyjazdowej drodze z Chojnic w kierunku Bydgoszczy. OÊwietlenie sprawia, e iluminowany obiekt jest bardzo mocno identyfikowany i zauwa any przez jadàcych tà drogà. Nasycenie barw Êwiat a i ich dobór przyciàga wzrok obserwatora, intrygujàc innowacyjnoêcià rozwiàzania. Ju z du ej odleg oêci omawiana iluminacja jest dostrzegana, przyciàga wzrok i zaciekawia. Ta jedna z pierwszych iluminacji wykonanych z wykorzystaniem opraw LEDline 2, powinna natchnàç innych w aêcicieli i u ytkowników budynków do zastosowania tej innowacyjnej techniki iluminacji. Krzysztof Belka

17 17 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting Zonnenbloem Park Zonnenbloem Park znajdujàcy si w nadmorskiej miejscowoêci wypoczynkowej Nieuwpoort-Bad jest prawdopodobnie najbardziej oryginalnym parkiem wzd u ca ego wybrze a Belgii. Szczególnie wieczorami, kiedy w àczone sà Êwiat a LEDline, plac ten staje si unikalnym miejscem spotkaƒ. Trudno sobie wyobraziç, e kiedyê by a to ponura, monotonna i wietrzna okolica, gdzie nikt nie by sk onny si zapuszczaç. Zonnenbloem Park, produkt wspó pracy pomi dzy radà miasta i firmà transportowà De Lijn, jest doskona ym dowodem na to, e prawdziwie niezwyk e wyniki mo na osiàgnàç nawet majàc do dyspozycji stosunkowo ograniczonà przestrzeƒ. Teren ten s u y niegdyê jako alternatywna trasa przejazdu tramwaju, który kiedyê przeje d a wzd u Albert I-Iaan. Mieszczàca si w Leuven agencja projektowa Pauwels usun a wszystkie przystanki, aby przekszta ciç tà szarà przestrzeƒ w atrakcyjnà, wielofunkcyjnà stref zieleni. Jednym z najwi kszych wyzwaƒ by surowy zachodni wiatr, który tak cz sto zwiàzany jest z klimatem strefy przybrze nej. Rozwiàzaniem tego problemu okaza o si rozmieszczenie ogródków, z dziewi cioma jaskrawo pomalowanymi, wysokimi na cztery metry wiatrochronami, umieszczonymi wzd u przecinajàcych je Êcie ek, sk adajàcymi si z metalowych, cz Êciowo wype nionych ram. W ciàgu dnia te wiatrochrony zapewniajà wygodnà ochron od wiatru. Natomiast po zachodzie s oƒca, wieczorami park ulega prawdziwej przemianie. Wiatrochrony stopniowo przemieniajà si w niebieskie kurtyny Êwiat a. To, co w ciàgu dnia jest ciep ym, naturalnym parkiem, staje si w ten sposób Êwiatem pe nym tajemnic. Padajàce niebieskie Êwiat o nadaje konstrukcji wiatrochronu, Êcie kom oraz roêlinom surrealistyczny surowy wyglàd. Reflektory umieszczone nad Êrodkiem Êcie ek umo liwiajà nocnym spacerowiczom bezpieczne przemieszczanie si po ca ym parku. Zonnenbloem Park jest Êwietnym dowodem na to, jak po àczenie kreatywnoêci i wiodàcych rozwiàzaƒ technologicznych mo e zdzia aç czary, przekszta cajàc otoczenie na korzyêç wszystkich, którzy jà odwiedzà. opracowa Przemys aw Oziemblewski Materia êród owy: International Lighting Reviev 24, Michel Pauwels Zonnenbloem Park str

18 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting 18 Actilume oêwietlenie sterowane zintegrowane z oprawà Systemy sterowania oêwietleniem bardzo cz sto wymagajà skomplikowanych zabiegów konfiguracyjnych, które wykonywane sà przez wyspecjalizowany serwis. Najnowsze rozwiàzanie firmy Philips, system Actilum, zosta o ca kowicie zintegrowane z oprawà oêwietleniowà i nie wymaga specjalistycznej konfiguracji. Przyjrzyjmy si nowemu pomys owi, dzi ki któremu sterowane oêwietlenie mo e staç si proste i dost pne równie dla osób, które nie posiadajà doêwiadczenia w tym zakresie. Odpowiedni dobór systemu sterujàcego i jego konfiguracja cz sto sà k opotliwe nie tylko dla u ytkowników, ale równie dla projektantów instalacji elektrycznej. Prawid owo zaprojektowane instalacje sterujàce wymagajà w aêciwego doboru osprz tu stabilizacyjno-zap onowego, sterowników i czujników. W zale noêci od funkcji pe nionej przez pomieszczenie, wymagana jest równie konfiguracja rozruchowa parametrów sterownika i czujników (wymagane poziomy nat enia, czasy opóênienia czujników ruchu, priorytety dzia ania, itp.). Aby u atwiç stosowanie systemów sterujàcych dla mniej zaawansowanych u ytkowników, firma Philips wprowadzi a do sprzeda y zintegrowane z oprawami oêwietleniowymi sterowniki Actilume. W przeciwieƒstwie do istniejàcych na rynku rozwiàzaƒ, konfiguracja Actilume opiera si wy àcznie na wyborze fabrycznie zaprogramowanych scenariuszy oêwietleniowych. Praktycznie wyeliminowane zosta o ryzyko pope nienia b dów na poziomie projektowym, gdy oprawa zawiera wszystkie niezb dne elementy sterownicze (sterownik i czujnik) wraz z fabrycznym okablowaniem. G ównym elementem systemu jest sterownik LCC1653, który dostarczany jest w komplecie z oprawami oêwietleniowymi oznaczonymi symbolami Actilume i Master (oznaczenia master i slave oznaczajà odpowiednio opraw wyposa onà w sterownik i czujnik lub opraw bez elementów sterowniczych, wyposa onà w wyjêcia sterownicze stateczników DALI). Ilustracja poni ej przedstawia podstawowe elementy oprawy master czujnik do zabudowy w oprawie i sterownik LLC1653. Podzia wyjêç sterownika na stron okiennà i korytarzowà umo liwia zró nicowanie poziomów Êciemniania opraw oêwietleniowych w zale noêci od udzia u Êwiat a naturalnego w oêwietleniu pomieszczenia. Ustawienia fabryczne dla trybów biurowych wprowadzajà 3% ró nic pomi dzy strefà okna i korytarza. Czujnik Sterownik LCC 1653 Oprawy przystosowane do wspó pracy z systemem Actilume muszà byç wyposa one w stateczniki DALI, jedna oprawa master pozwala na przy àczenie 9 opraw DALI slave. Sterownik LCC1653 umieszczony w oprawie master posiada dwa wyjêcia dla opraw zgodnych z systemem DALI. Typowe po àczenia opraw oêwietleniowych master i slave wraz z podzia em na stron okiennà i stron korytarza przedstawia ilustracja poni ej.

19 19 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting W zale noêci od funkcji, które pe ni pomieszczenie wymagane sà ró ne sposoby dzia ania opraw oêwietleniowych. Oprawy Actilume posiadajà 9 zaprogramowanych fabrycznie scenariuszy, które umo liwiajà prawid owe i komfortowe dzia anie opraw oêwietleniowych dla najcz Êciej spotykanych aplikacji. Scenariusz 7: Toaleta Scenariusz 1: Biuro zamkni te Scenariusz 8: Salka konferencyjna Scenariusz 2: Biuro o zabudowie otwartej Scenariusz 9: Tryb komfortowy zawsze Êwiat o Scenariusz 3: Klasa szkolna Scenariusz 4: Tryb komfortowy (EN 12464) biuro otwarte Do opisu scenariuszy oêwietleniowych na ilustracji powy ej u yte zosta y nast pujàce oznaczenia: Stan, w którym czujnik ruchu wykrywa obecnoêç u ytkownika w pomieszczeniu i utrzymuje w àczone oprawy oêwietleniowe. Scenariusz 5: Tryb komfortowy (EN 12464) biuro zamkni te Stan, w którym czujnik ruchu nie wykrywa obecnoêci u ytkownika w pomieszczeniu, ale oprawy sà wcià w àczone przy aktywowanym timerze ich wy àczenia. Stan, w którym czujnik ruchu nie wykrywa obecnoêci u ytkownika w pomieszczeniu, ale oprawy sà wcià w àczone z minimalnym strumieniem Êwietlnym i przy aktywowanym timerze ich wy àczenia. Scenariusz 6: Korytarz Stan, w którym czujnik ruchu nie wykrywa obecnoêç u ytkownika w pomieszczeniu i oprawy oêwietleniowe sà wy àczone. Tryb komfortowy. Przy du ej iloêci Êwiat a naturalnego pojawienie si u ytkownika w pomieszczeniu nie powoduje w àczenia opraw oêwietleniowych. Przy du ej iloêci Êwiat a naturalnego (utrzymujàcej si min. 15 minut) oprawy oêwietleniowe zostajà wy àczone. R czne w àczenie opraw oêwietleniowych.

20 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting 2 U ytkownik posiada mo liwoêç wyboru poszczególnych scenariuszy: Przycisk serwisowy w czujniku Actilume (czujnik jest wbudowany w korpus oprawy). Krótkie (< 3 sekundy) przyciêni cie przycisku powoduje zmian pomi dzy scenariuszem 1 i 2 (najcz Êciej stosowane tryby biurowe). D u sze przyciêni cie przycisku (> 3 sekundy) ustala poziom referencyjny nat enia oêwietlenia (wymagany przez u ytkownika) równy poziomowi oêwietlenia w chwili kalibracji. Pilot IRT 898, który posiada przyciski wywo ujàce scenariusz 1 i 2 Pilot IRT 899, który umo liwia wybór dowolnego scenariusza cechy poprzez zastosowanie opraw oêwietleniowych zintegrowanych ze sterownikami Actilume. W zale noêci od rodzaju aplikacji oêwietleniowej, systemy sterowania muszà charakteryzowaç si odpowiednim schematem dzia ania, który zapewni u ytkownikom wymagany komfort obs ugi przy maksymalnie du ym poziomie energooszcz dnoêci. Dla projektanta systemu oêwietlenia, który nie posiada doêwiadczenia w doborze systemów sterujàcych, zale noêci pomi dzy czujnikami ruchu, Êwiat a i w àcznikami manualnymi nie zawsze mogà byç proste do szczegó owego okreêlenia. Jednym z najcz stszych b dów jest przypisywanie g ównej roli w schemacie dzia ania czujnikom ruchu, które ustawiane sà na w àczanie oêwietlenia w przypadku pojawienia si sygna u obecnoêci. Tymczasem tego typu rozwiàzanie nie zawsze b dzie wskazane szczególnym przyk adem mo e byç sala konferencyjna, gdzie automatyczne w àczanie opraw wr cz uniemo liwi- oby przeprowadzanie np. prezentacji multimedialnych, które wymagajà wy àczonego lub przyciemnionego oêwietlenia. Zastosowanie systemu Actilume nie wymaga od projektantów i instalatorów doboru zale noêci pomi dzy czujnikami i elementami wykonawczymi potrzebne jest wy- àcznie okreêlenie funkcji pe nionej przez pomieszczenie. Fabrycznie zaprogramowane scenariusze oêwietleniowe powinny spe niç wi kszoêç wymagaƒ u ytkowników systemu, gdy sà wynikiem wieloletnich obserwacji i opinii, które uzyskiwane by y przez producenta podczas instalacji poprzednich systemów sterowania. Sterowniki Actilume posiadajà kilka mo liwoêci ustawieƒ dla pomieszczeƒ biurowych. Prawid owy dobór scenariusza wymaga okreêlenia typu pomieszczenia (biura indywidualne lub otwarta przestrzeƒ biurowa) oraz sposobu wykonania projektu oêwietleniowego (oêwietlenie równomierne lub podzielone na oêwietlenie stanowiska pracy i otoczenia). Dla klasycznego biura zamkni tego (Actilume scenariusz 1) zastosowane sà nast pujàce zasady wspó dzia ania czujników i opraw oêwietleniowych: Oprawy w àczane i wy àczane sà na podstawie wskazaƒ czujników ruchu. W przypadku wyst powania du ej iloêci Êwiat a naturalnego, sterownik obni a iloêç Êwiat a emitowanego przez oprawy oêwietleniowe. Czujniki ruchu nie w àczajà oêwietlenia przy wysokim poziomie Êwiat a naturalnego, w àczenie opraw nast puje dopiero przy pogorszeniu si warunków oêwietlenia. Pomi dzy oprawami strony okiennej i korytarzowej wyst puje 3% ró nicy w emitowanej iloêci Êwiat a podczas aktywnej regulacji w zale noêci od Êwiat a naturalnego. Wy àczenie oêwietlenia nast puje po up ywie 15 minut od ostatniego sygna u obecnoêci. OÊwietlenie Actilume przyk ady zastosowaƒ System Actilume jest najnowszym rozwiàzaniem firmy Philips, przy którym oêwietlenie posiada wszystkie zalety inteligentnego sterowania w po àczeniu z niezwykle prostà instalacjà i konfiguracjà. Postaramy si przybli yç najcz Êciej spotykane aplikacje, w których oêwietlenie wzbogaci si o nowe

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy, Nr 1 / 2007 Na ok adce: Na targach MSPO 2006 w Kielcach Prezes Radmoru A. Synowiecki (w szarym garniturze) przedstawia radiostacj R3505 i pozosta y sprz t àcznoêci dla wojska Zapraszamy do kontaktu z pracownikami

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBiR) dzia a od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (DzU z 2007 r. nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 Rower a sprawa polska 68% gospodarstw domowych w du ych polskich miastach ma

Bardziej szczegółowo

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury W dzisiejszym Êwiecie mamy do czynienia z dwoma typami uczestnictwa w kulturze, która na wi kszoêci obszarów naszej planety pozostaje jeszcze kulturà analogowà,

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Michael Keating Centrum Europejskie Natolin Warszawa 2004 1 Spis treêci Streszczenie... 3 Ponowne odkrycie miejsca... 4 Paƒstwo a polityka

Bardziej szczegółowo

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM KRZYSZTOF TUBIELEWICZ ANDRZEJ ZABORSKI Coraz powszechniejsze wprowadzanie do praktyki przemys owej systemów CAD/CAM zrewolucjonizowa o pod koniec

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 W lutym br. mija dzia alnoêci PROCHEMU i jest to znaczàcy dla firmy jubileusz. Z tej okazji chcieliêmy przypomnieç w jubileuszowym wydaniu WiadomoÊci

Bardziej szczegółowo