Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED"

Transkrypt

1 ISSN Magazyn Klubu Âwiat a nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty LED - str.8 Iluminacje obiektów architektonicznych - str.1 Obliczanie oêwietlenia programem Dialux - str. 3 Widzieç wi cej

2 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting 2 Witam Paƒstwa bardzo serdecznie! Najnowszy numer Widzieç wi cej przygotowaliêmy dla Paƒstwa z zakresu najnowoczeêniejszych rozwiàzaƒ oêwietlenia opartych na technologii LED. Diody LED wyró niajà si dba oêcià o maksymalne wykorzystanie strumienia Êwietlnego, wysokà precyzjà rozsy u strumienia Êwietlnego oraz bardzo d ugim czasem ycia. Systemy oêwietlenia diodowego Philips Lighting, coraz cz Êciej stosowane sà przy iluminacji obiektów u ytecznoêci publicznej. Obiekty zabytkowe jak i nowoczesne budowle mogà byç iluminowane teraz przy u yciu ró nych kolorów Êwiat a pozwalajàc nadaç im indywidualny charakter i stworzyç niepowtarzalny nastrój. W niniejszym numerze prezentujemy Paƒstwu iluminacj opartà o systemy diodowe LED Budynku Rejonu Energetycznego w Chojnicach, w mieêcie oêwietlonym sprz tem Philips. Polecam równie artyku dr arch. Gra yny Czory na temat iluminacji obiektów architektonicznych. Jest to nowe spojrzenie na Êwiat o w architekturze i jego rol w naszym szybko zmieniajàcym si Êwiecie. Philips Lighting projektujàc swoje produkty wychodzi równie naprzeciw u ytkownikom nie posiadajàcym wiedzy, czy doêwiadczenia z zakresu stosowania technik oêwietleniowych, a pragnàcych dostosowywaç oêwietlenie do w asnych upodobaƒ i preferencji psychologicznych. Od niedawna sterowanie oêwietleniem zosta o w znaczny sposób uproszczone poprzez wprowadzenie nowego systemu sterowania Actilume, ca kowicie zintegrowanego z oprawà i nie wymagajàcego specjalistycznej konfiguracji. Rozwiàzanie to nie tylko zapewnia komfort u ytkownikowi z przebywania w pomieszczeniu oêwietlonym zgodnie z jego preferencjami, ale równie w znacznym stopniu redukuje zu ycie energii. Szanowni Paƒstwo, zespó pracowników Philips Lighting zawsze jest do Waszej dyspozycji s u àc konsultacjà w zakresie naszych produktów jak i szeroko rozumianych rozwiàzaƒ oêwietleniowych. Staramy si z Wami dzieliç naszym doêwiadczeniem i specjalistycznà wiedzà podczas organizowanych przez nas szkoleƒ. W tym roku, dla architektów, zorganizowaliêmy cykl warsztatów iluminacyjnych z wykorzystaniem technologii LED. Relacje ze spotkaƒ znajdziecie Paƒstwo w niniejszym wydaniu kwartalnika. Zapraszam równie na nasze strony internetowe, na których znajdziecie Paƒstwo mi dzy innymi nasze broszury, katalogi produktowe, baz certyfikatów, cennik oraz bogato opracowane informacje na temat skutecznych sposobów wykorzystania oêwietlenia. ycz Paƒstwu przyjemnej lektury! Mariusz Mirowski Dyrektor Handlowy Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn Widzieç wi cej nr 2 (8) / 26 Temat numeru: OÊwietlenia diodowe Magazyn Klubu Âwiat a Wydawca: Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn Adres Redakcji: Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn ul. Kossaka 15, Pi a tel , fax Redaktor prowadzàcy: Przemys aw Oziemblewski Rada programowa: Marek asiƒski, Dariusz Szlezak, Marek Lorczyk Autorzy i konsultanci bie àcego numeru: Krzysztof Belka, Gra yna Czora, Artur Iwanowski, Marek asiƒski, Artur Obarzanek, Przemys aw Oziemblewski, Andrzej Plaga, Dariusz Szlezak, Bogdan Âl k Prenumerata Zamówienia na prenumerat mogà sk adaç cz onkowie Klubu Âwiat a, za poêrednictwem formularza umieszczonego w sekcji Powiadomienia, na internetowej stronie Opracowanie graficzne i DTP: KENGRAF K trzyn Druk: KENGRAF K trzyn ISSN Philips Lighting Poland S.A. 26 Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn ul. B. Chrobrego 8, 11-4 K trzyn, tel. centrala , fax Dzia realizacji zamówieƒ: tel.: , tel.: , tel.: , tel.: , fax: Biura Handlowe i Projektowe: Pi a, ul. Kossaka 15, tel , fax: Warszawa, Al. Jerozolimskie 195 b, tel. centrala: , , , fax: K trzyn, ul. B. Chrobrego 8, tel , , fax: Katowice, ul. Bytkowska I b, tel , , , fax: Przedstawiciele Handlowi: Gdynia, tel. kom Poznaƒ, tel. kom , , Wroc aw, tel. kom , Kraków, tel. kom Bydgoszcz, tel. kom Zdj cie na ok adce przedstawia Most Króla Jerzego V w Glasgow Philips Lighting zastrzega sobie mo liwoêç wprowadzania zmian w specyfikacji produktów.

3 3 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting W tym numerze NowoÊci z Philipsa str.4 OÊwietlenia diodowe Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED Systemy i komponenty LED Iluminacje obiektów architektonicznych Âciana Êwiate LED Warsztaty iluminacyjne z wykorzystaniem technologii LED Iluminacja budynku Rejonu Energetycznego w Chojnicach Zonnenbloem Park Actilume-oÊwietlenie sterowane zintegrowane z oprawà Ewolucja êróde Êwiat a i uk adów stabilizacyj no-zap onowych w oêwietleniu zewn trznym Zasady wyboru klas oêwietleniowych w oêwietleniu drogowym Inteligentne oêwietlenie drogowe na autostradzie A16 w Holandii Obliczanie oêwietlenia programem Dialux Podstawy Techniki Âwietlnej cz.8 - Podstawowe wielkoêci Na luzie str.6 str.8 str.1 str.13 str.14 str.16 str.17 str.18 str.22 str.26 str.29 str.3 str.33 str.34

4 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting 4 nowoêci z Philipsa Âwiecàce tekstylia Pentura Mini Philips, w dorocznym rankingu 1 najbardziej wartoêciowych Êwiatowych marek, sporzàdzonym przez wiodàcà firm konsultingowà Interbrand, odnotowa najwy szy wzrost w sektorze elektroniki, zwi kszajàc swà wartoêç o 14%. Obecna wartoêci marki Philips jest szacowana na 6.7 miliarda dolarów. Marka Philips, w mi dzynarodowym rankingu Interbrand, zajmuje obecnie 48 miejsce, podczas gdy w 25 roku znalaz a si na pozycji 53, a w 24 na miejscu 65. Andrea Ragnetti, Philips Chief Marketing Officer, stwierdzi, e wzrost wartoêci marki udowadnia, e przekszta cenie firmy Philips w przedsi biorstwo zajmujàce si takimi strategicznymi obszarami, jak opieka zdrowotna, styl ycia i technologia, zdecydowanie mia o sens. Udoskonalony ranking Interbrand potwierdza, i nowe pozycjonowanie marki i has o sense and simplicity, które jest jednoczeênie ideà przewodnià rozwoju naszej firmy, wp ywa na sposób postrzegania marki Philips oraz zwi ksza do niej zaufanie powiedzia Andrea Ragnetti i doda, nasze zaanga owanie i obecnoêç w rozwijajàcym si sektorze opieki medycznej, który wydaje si byç si à nap dowà przysz ego wzrostu ekonomicznego, podnios o wartoêç naszej marki. Âwiecàce materia y w du ym skrócie to elastyczne, mi kkie tkaniny zawierajàce w swojej strukturze êród a Êwiat a diody emitujàce Êwiat o LED, dzi ki czemu mogà s u yç jako wyêwietlacze. Âwiecàce tekstylia ju wkrótce znajdà szereg zastosowaƒ w otaczajàcym nas Êwiecie w przestrzennym oêwietleniu, komunikacji czy ochronie zdrowia. Aby sprostaç wyzwaniom zwiàzanym zarówno z jakoêcià wyêwietlacza, jak i z elastycznoêcià materia ów Philips podjà wspó prac z Instytutem TTTV Grietz. Wspólnie zosta a wynaleziona tkanina przewodzàca, doskonale nadajàca si do tworzenia wyêwietlaczy. Wystarczy przymocowaç do niej odpowiednie diody emitujàce kolory czerwony, zielony i niebieski, aby móc wyêwietlaç obrazy takie jakie chcemy. W takà tkanin mogà byç obleczone poduszki, plecaki lub p aszcze. Mo e byç równie sk adnikiem wyk adzin pod ogowych czy naêciennych. Nowe Tempo 3 Nowe Tempo jest kompletnà rodzinà projektorów z szerokim wachlarzem êróde Êwiat a i wersji optycznych (rozsy symetryczny i asymetryczny). Niewielkich rozmiarów obudowa wykonana z aluminium, malowanego na modny kolor szary (RAL 97), zapewnia atwà integracj z otoczeniem w wielu zastosowaniach zarówno na zewnàtrz, jak i wewnàtrz. Funkcjonalna i ekonomiczna nasufitowa oprawa kloszowa na jednà Êwietlówk TL-5: 14W, 21W lub 28W. Oprawa jest dostarczana razem z zamocowanymi Êwietlówkami w barwie 84 lub 83. Istnieje mo liwoêç zwieszania lub bezpoêredniego monta u na suficie oraz àczenia w linie Êwietlne. Ze wzgl du na wymiary mo liwy jest monta w niewielkich wn kach, pó kach czy gzymsach. Philips jedna z najlepiej wspinajàcych si marek w rankingu Interbrand 15-lecie Philips Lighting Poland S.A. w Pile W dniu 9 czerwca 26 r. w Philips Lighting Poland S.A. w Pile odby y si g ówne obchody zwiàzane z 15-leciem istnienia firmy. UroczystoÊç po àczona by a z wmurowaniem aktu erekcyjnego pod budow nowego centrum magazynowo-logistycznego. W obchodach wzi li udzia m.in. Ambasador Królestwa Holandii Jan Edward Craanen, wiceprezydent Philips Lighting Kaj den Daas, w adze lokalne i samorzàdowe, klienci oraz dostawcy. W dniu 23 maja 1991 r. zosta a podpisana umowa mi dzy Philips Lighting Holding BV z Eindhoven, a Ministerstwem Przekszta ceƒ W asnoêciowych, o sprzeda y wi kszoêciowego pakietu akcji POLAM- PI A. Dla koncernu Philips by o to wówczas pierwsze joint-ventures w Europie Centralnej i Wschodniej, po otwarciu si tego regionu w 1989 roku. W chwili obecnej Philips Lighting Poland S.A. w Pile to najwi ksze centrum produkcji, sprzeda y i dystrybucji sprz tu oêwietleniowego koncernu Philips na Êwiecie. W jego sk ad wchodzi 6 fabryk, Centrum Eksportu na Europ Centralnà i Wschodnià, Regionalne Centrum Dystrybucji oraz dzia y rozwoju. Philips Lighting Poland S.A. w Pile jest najwi kszym pracodawcà w Pile i w regionie. Ârednioroczne zatrudnienie wynosi obecnie ponad 4 tys. pracowników, a nowe inwestycje b dà zapewnia y jego dalszy wzrost.

5 5 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting Od 1991 roku Philips realizuje w swoich fabrykach w Pile bardzo szeroki program inwestycji, który do 25 roku osiàgnà poziom ponad 27 mln EUR. Dzi ki tym nak adom zmodernizowano i rozszerzono produkcj, zapewniono wysoki standard ochrony Êrodowiska, bezpieczeƒstwa i higieny pracy, zbudowano nowoczesny system informatyczny i logistyczny. Szeroki program inwestycji wp ynà na wielokrotne zwi kszenie sprzeda y, która wzros a z poziomu 46 mln EUR w 199 r. (przed wejêciem Philipsa) do oko o 53 mln EUR w 25 r., z czego 9% trafia na rynek Êwiatowy, znajdujàc nabywców w dziesiàtkach krajów na wszystkich kontynentach. Podczas uroczystoêci zosta wmurowany akt pod budow nowego centrum magazynowo-logistycznego o àcznej powierzchni 25 tys. m 2, przeznaczonego do sk adowania wyrobów oêwietleniowych, eksportowanych na rynki Skandynawii oraz Europy Centralnej i Wschodniej. Przewidywana wartoêç inwestycji to 15 mln EUR (oko o 6 mln PLN). Zakoƒczenie prac budowlanych przewidziane jest na marzec 27 roku. Zwracajàc si do przyby ych goêci prezes zarzàdu Bogdan Rogala powiedzia mi dzy innymi: PrzyjÊciu Philipsa do Pi y towarzyszy o wiele nadziei, oczekiwaƒ, ale równie obaw i niedowierzania. WejÊcie do najwi kszej firmy oêwietleniowej by o rozwiàzaniem najlepszym z mo liwych, a jednoczeênie spe nieniem planów i marzeƒ cz onków kierownictwa, specjalistów i pracowników. Ostatnich pi tnaêcie lat by o z pewnoêcià najbardziej prze omowym, dynamicznym i fascynujàcym okresem w prawie pi çdziesi cioletniej historii naszej firmy w Pile. Konkurs Najlepiej oêwietlona gmina 26 Bytom Odrzaƒski zdobywcà tytu u Najlepiej oêwietlona gmina 26 w ogólnopolskim konkursie oêwietleniowym w kategorii miast i gmin do 7 tys. mieszkaƒców Mogilno dwukrotnie nagrodzone I miejscem zarówno w kategorii kompleksowych inwestycji i modernizacji oêwietlenia ulicznego jak równie w kategorii iluminacji Kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu na Najlepiej oêwietlonà Gmin zosta a rozstrzygni ta. Poczàwszy od ubieg ego roku, konkurs rozszerzono o miasta i gminy powy ej 7 tys. mieszkaƒców i tym samym nagrody przyznawane sà oddzielnie dla 2 grup miast i gmin, w zale noêci od liczby mieszkaƒców. SpoÊród wszystkich przyznawanych nagród najbardziej znaczàcym jest zdobycie tytu u Najlepiej oêwietlonej gminy, nadawany miastu lub gminie bez wzgl du na rodzaj zg oszonej inwestycji oêwietleniowej. W tym roku, w grupie miast do 7 tys. najwi ksze uznanie jury zyska a inwestycja zrealizowana w mieêcie Bytom Odrzaƒski pn. OÊwietlenie iluminacyjne zabytkowego zespo u Rynku i jego otoczenia jak równie kompleksowe inwestycje i modernizacje oêwietlenia dróg i ulic. Wspomn tylko, e ju piàty rok z rz du ten presti owy tytu otrzyma o miasto oêwietlone produktami firmy Philips. W poprzednich latach tytu ten zdoby y kolejno: w roku 25 Miasto i Gmina Kalisz Pomorski, Miasto Chojnice w roku 24, gmina Mas ów w 23, i w roku 22 miasto Âwidnica. W tym roku, w kategorii miast powy ej 7 tys. mieszkaƒców, tytu ten nadano miastu Szczecin za iluminacj Placu SolidarnoÊci i pomnika Anio a WolnoÊci, tym razem zrealizowanych na sprz cie Disano. Najwi cej sukcesów odnotowaliêmy w kategorii kompleksowych inwestycji i modernizacji oêwietlenia ulicznego w grupie miast do 7 tys. mieszkaƒców. I miejsce otrzyma o miasto Mogilno, które na prze- omie lat 24/25 podj o si ca kowitej wymiany oêwietlenia drogowego. àcznie zainstalowano ponad 16 sztuk opraw ulicznych typu Malaga 2 i SGS 23. II miejsce przyznano Gminie Krzy anowice, natomiast III miejsce zdoby y ex aequo 4 Gminy, w tym 3 zmodernizowane na sprz cie Philips. Sà to: Miasto i Gmina Drawsko Pomorskie, Miasto i Gmina Po czyn Zdrój oraz Miasto Recz. Wyró nienia przypad y w udziale m.in. Miastu Suchaƒ i Miastu Wolsztyn. WÊród laureatów tegorocznej edycji konkursu nie brakuje równie miast i gmin wyró nionych w kategorii iluminacji. I tak ponownie, zaszczytnym I miejscem, mo e si pochwaliç Miasto Mogilno, które oprócz wspomnianej wymiany oêwietlenia ulicznego, po o y o nacisk na podniesienie atrakcyjnoêci miasta poprzez profesjonalne oêwietlenie najciekawszych zabytków, podkreêlajàc ich urod po zapadni ciu zmroku. Odwa nie zainwestowano równie w najnowsze zdobycze techniki Êwietlnej, decydujàc si na oêwietlenie Ratusza za pomocà systemów LED. Dzi ki temu uzyskano niepowtarzalne kolorystyczne efekty Êwietlne. Wspomnieç tu nale y, i projekty iluminacji wykonane zosta y przez pracownika BH Philips w Pile, Krzysztofa Belk. Kolejne, II miejsce przyznano ex aequo Miastu Boles awiec i Gminie Krzy anowice. To pierwsze zg osi o do konkursu iluminacj Muzeum Ceramiki i koêcio a p.w. Matki Bo ej Nieustajàcej Pomocy, gdzie projekty oêwietleniowe wykona Kazimierz Kobia ka z BH Wroc aw. Gmina Krzy anowice zosta a nagrodzona za iluminacje zamku w Tworkowie i wybranych obiektów sakralnych na terenie Gminy, autorstwa Zbigniewa Morawieckiego z BH Philips w Katowicach. Kolejna nagrodzona inwestycja autorstwa pracownika BH w Katowicach, tym razem Andrzeja Wiórka to oêwietlenie Zamku Kazimierzowskiego w PrzemyÊlu, któremu przyznano III miejsce. WÊród wyró nionych miast znalaz si m.in. Trzebiatów za oêwietlenie Katedry, autorstwa Krzysztofa Belki. Równie w grupie du ych miast nie brak laureatów, którzy postawili na sprz t Philipsa. Nagrodzono m.in. oêwietlenie mostu Bernardyƒskiego i mostu Królowej Jadwigi w Bydgoszczy, autorstwa Dariusza Szlezaka z BH Philips w Pile oraz iluminacj KoÊcio a Farnego Êw. Bart omieja w P ocku wg projektu Witolda Antosiewicza z BH Philips w Warszawie. Wszystkim Miastom i Gminom serdecznie gratulujemy i cieszymy si, e wspó praca z Philips zarówno w zakresie projektowania, jak równie wyboru samego sprz tu oêwietleniowego przyczynia si do znacznego podnoszenia atrakcyjnoêci miast i gmin oraz stwarza mo liwoêç promowania dokonaƒ samorzàdów na zewnàtrz, na forum ogólnopolskim.

6 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting 6 Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED Zaawansowana technologia, nowe rozwiàzania Post p w dziedzinie technologii LED otworzy drzwi nowym koncepcjom oêwietleniowym podyktowanym m. in. przez trend w kierunku miniaturyzacji, w stron d u szego okresu u ytkowania, efektywnoêci i wytrzyma oêci. Nastàpi znaczny wzrost jakoêci diod Êwiecàcych a dodatkowo, wprowadzenie nowej optyki równoleg ej (kolimatory) umo liwi o podniesienie efektywnoêci ca ego systemu. W po àczeniu z kreatywnym projektem technologia ta po o y a fundamenty pod nowà generacj najnowoczeêniejszych produktów. Dotychczas oprawy LED by y stosowane przede wszystkim przy oêwietleniu dekoracyjnym i orientacyjnym (prowadzàcym). Wraz z pojawieniem si zaawansowanej optyki równoleg ej oraz technologii LED High Power Luxeon TM, oprawy produkowane w nowej technologii umo liwiajà projektantom wype nienie, podkreêlenie, wyszczególnienie, oznakowanie lub wtopienie w t o elementów architektonicznych za pomocà iluminacji. LEDy sà idealne do uzyskania barwnej scenerii zarówno we wn trzach, jak i na zewnàtrz. Efekt Êwietlny mo e byç rozproszony lub zdecydowany, a projektant posiada pe nà swobod w u yciu gamy kolorów. U ycie jednokolorowych LEDíów lub kombinacja trzech kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego (RGB) dodaje przestrzeni i otwiera mo liwoêç miksowania barw z ró nych opraw lub w obr bie jednej oprawy. Aby osiàgnàç optymalny efekt, regulacja oêwietlenia umo liwia u ytkownikowi kontrol nad wzajemnym oddzia ywaniem kolorów, ich intensywnoêcià lub powrót do wcze- Êniejszych ustawieƒ. Zalety oêwietlenia LED: Zminiaturyzowane êród a Êwiat a Liczne efekty Êwietlne D ugi okres u ytkowania i niezawodnoêç Nasycone kolory Dynamiczne efekty Origami Origami jest jednolità p ytkà oêwietleniowà bez ramki, z maksymalnym nasyceniem koloru, i dost pnà w kszta cie kwadratu, ko a i prostokàta. Jego równomiernie oêwietlona powierzchnia eksponuje szerokà gam dynamicznych barw (RGB). Wybór kolorów eksponowanych przez Origami jest praktycznie nieograniczony. Tempo zmiany kolorów jest regulowane w prosty sposób (patrz rozdzia : regulacja). System Origami jest kompatybilny zarówno z systemem DALI, jak i DMX oraz posiada zaprogramowany tryb zmiany kolorów do samodzielnego u ycia. LEDline 2 LEDline 2 jest nowà liniowo-modu owà serià opraw opartych na technologii LED, umo liwiajàcà iluminacj i podkreêlenie cech architektury wspó czesnej i historycznej. Seria sk ada si z trzech wersji: do monta u na powierzchni, do wbudowania i wersja projektorowa, do wykorzystania w szerokiej gamie aplikacji oêwietleniowych. LEDline 2 wprowadza te najnowsze innowacje techniczne w dziedzinie instalacji, modu y zawierajà zintegrowane systemy zasilania

7 7 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting oraz najnowoczeêniejszà optyk równoleg à. Projektanci oêwietlenia majà wr cz nieograniczone mo liwoêci tworzenia nowych, wczeêniej niemo liwych do osiàgni cia, atrakcyjnych efektów oêwietleniowych. AmazonLED CityWing LEDflood LEDflood jest jedynym w swoim rodzaju, nowym projektorem umo liwiajàcym oêwietlenie i podkreêlenie konstrukcji za pomocà kolorowego Êwiat a. Dzi ki zastosowaniu innowacyjnego systemu Zoomspot, kàt rozsy u Êwiat a mo e byç regulowany w zakresie od 2 x 3 do 2 x 15. LEDuplight Rozszerzenie asortymentu opraw w wersji Amazon na nowoczesne i nowatorskie êród a Êwiat a jakimi sà Êwiecàce diody LED. LED'y to zupe nie nowa technologia oêwietlania. Ma e rozmiary pozwalajà na stworzenie równie niedu ych opraw oêwietleniowych, a to zwi ksza mo liwoêç ich zastosowaƒ. Trwa oêç, przekraczajàca znacznie trwa oêç standardowych êróde Êwiat a, otwiera przed nami mo liwoêci, dotàd nieprawdopodobne w realizacji. Mo na stosowaç te oprawy w miejscach trudno dost pnych, tam gdzie nie ma prostego i taniego sposobu wymiany lampy. Mo emy tak e, bez potrzeby stosowania filtrów zmniejszajàcych efektywnoêç systemu oêwietleniowego, uzyskaç efekty oêwietlenia kolorowego. Oprawy dostarczane sà w pi ciu kolorach w kolorze bia ym oraz monochromatyczne, w kolorze czerwonym, zielonym, ó tym i niebieskim. CityWing jest kompletnym rozwiàzaniem oêwietleniowym, wyró niajàcym si miniaturowà i eleganckà formà. Oprawa, wysi gnik i innowacyjny maszt o przekroju kwadratu sk adajà si na proporcjonalny, wyrazisty kszta t. Ciep o- -bia a barwa Êwiat a (27-4K) stwarza przyjaznà atmosfer w Êrodowisku miejskim. LEDuplight tworzy czyste, agodne kr gi kolorowego Êwiat a na powierzchni ziemi lub Êcian, pomagajàc w uzyskaniu wytwornej, spokojnej atmosfery. Powierzchnia niewydzielajàca ciep a oraz niskie napi cie sprawiajà, e LEDuplight idealnie nadaje si do oêwietlenia placów zabaw i ka dego otoczenia wymagajàcego fantazyjnych efektów Êwietlnych lub przytulnej atmosfery.

8 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting 8 Systemy i komponenty LED System LED String System LED String to unikatowy system opracowany przez Philipsa (sznur Êwiecàcy i osprz t), wykonany z po àczonych ze sobà galwanicznie diod kolorowych lub bia ych, który mo e byç instalowany bezpoêrednio na tylnej Êciance znaku Êwietlnego lub innej, dowolnej powierzchni. System Philips LED String doskonale sprawdza si w reklamie zewn trznej (np. litery przestrzenne), ale równie w oêwietleniu iluminacyjnym, dekoracyjnym i orientacyjno-prowadzàcym. LED String w wersji bia ej LED String w wersji kolorowej Wszystkie LED String w wersji kolorowej cechuje wysokie nasycenie barwy, wersja bia a (zarówno ciep o, jak i zimnobia a) charakteryzuje si natomiast wysokim wskaênikiem oddawania barw. Pojedynczy element Êwiecàcy sznura Êwietlnego to dioda High Brightness (du ej jasnoêci) z optykà i odprowadnikiem ciep a wszystkie elementy zosta y dobrane tak, aby zoptymalizowaç charakterystyk optycznà i termicznà ca ego systemu. Najwa niejsze cechy Philips LED String to: Wysoka trwa oêç 5 godzin pracy, system praktycznie nie wymaga konserwacji w tym czasie, podczas gdy konwencjonalne rozwiàzania wymagajà wymiany ju po 2 godzin. Kompaktowe rozmiary i elastycznoêç umo liwiajàce instalacj diod w bardzo wàskich konstrukcjach, z zachowaniem wymaganego poziomu luminancji oêwietlanej powierzchni. Natychmiastowy zap on LED String cechuje bezzw oczna reakcja na podanie napi cia zasilajàcego, nawet w niskich temperaturach rz du -2 C. Oszcz dnoêç energii, nawet do 8%, w porównaniu z technologià konwencjonalnà (np. neonowà). Promieniowanie widzialne generowane jest dla jednej d ugoêci fali, przez co uzyskanà barw cechuje wysoki stopieƒ nasycenia. Najwy szy stopieƒ niezawodnoêci, poniewa Philips LED String jest bardzo odporny na wstrzàsy i nie zawiera elementów, które mo na atwo z amaç, przerwaç lub w inny sposób uszkodziç. Wi ksze bezpieczeƒstwo diody Philips LED String pracujà na niskim napi ciu, przez co sà bezpieczniejsze i atwiejsze w u yciu. Nie zawierajà rt ci system jest bardziej przyjazny Êrodowisku. System modu owy i komponenty LED Philips Lighting Poland wprowadza na polski rynek system modu owy LED zintegrowane, uniwersalne w zastosowaniach rozwiàzanie, w którym poszczególne modu y mo na dowolnie àczyç, tworzàc matryce o praktycznie ka dym kszta cie. Modu y wyposa one sà w protokó DALI i DMX, co umo liwia stworzenie dowolnego nastroju za pomocà Êwiat a. Diodowy system modu owy Philips mo e byç stosowany w oêwietleniu konturowym, kinkietach, iluminacjach, oêwietleniu orientacyjnoprowadzàcym i awaryjnym. Dzi ki wielu zaletom system ten z powodzeniem znajdzie równie swoje zastosowanie w oêwietleniu dekoracyjnym sklepów, butików, hotelowych foyer, a tak e jako elementy Êwiecàce w meblach. Modu y LED Modu y LED oferujà kilka kàtów rozsy u (wàski, Êredni i eliptyczny). Pracujà na niskim (24V), sta ym napi ciu, które zapewniajà zasilacze LED Xitanium 17W lub 4W. Dla zastosowaƒ zewn trznych dost pne sà przewody i àczniki o odpowiednio wysokim stopniu ochrony IP. Komponenty LED to p ytki drukowane zintegrowane z LED-ami, wyposa one w protokó komunikacyjny DALI i DMX. Oprócz samych komponentów emitujàcych Êwiat o w ramach systemu dost pne sà równie zasilacze, interfejs sterujàcy, soczewki i przewody. Komponenty LED mogà byç stosowane w oêwietleniu konturowym, kinkietach, iluminacjach, oêwietleniu orientacyjnoprowadzàcym i awaryjnym. Dzi ki wielu zaletom komponenty znajdà równie swoje zastosowanie w oêwietleniu dekoracyjnym sklepów, butików, hotelowych foyer, a tak e jako elementy Êwiecàce w meblach.

9 9 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting Komponenty LED Optyka systemu oferuje cztery kàty rozsy u (12, 3, 5 i eliptyczny). Pracujà na niskim ( 24V), sta ym napi ciu, które zapewniajà zasilacze LED Xitanium 17W lub 4W. Najwa niejsze cechy systemu modu owego i komponentów LED to: Najwy szy stopieƒ niezawodnoêci system jest bardzo odporny na wstrzàsy i nie zawiera elementów, które mo na atwo z amaç, przerwaç lub w inny sposób uszkodziç. Doskona y efekt wizualny systemy LED w wersjach kolorowych generujà promieniowanie widzialne dla jednej d ugoêci fali. Tak uzyskana barwa jest bardzo nasycona, a efekt koƒcowy jest du o lepszy ni np. w przypadku korzystania ze standardowych êróde w po- àczeniu z filtrami. Wi ksze bezpieczeƒstwo diody pracujà na niskim napi ciu, przez co sà bezpieczniejsze i atwiejsze w u yciu. Ponadto, poniewa produkt nie zawiera rt ci, jest bardziej przyjazny Êrodowisku. Brak promieniowania UV i IR promieniowanie generowane przez nasze systemy LED nie zawiera nadfioletu i podczerwieni, dlatego mo na nimi oêwietlaç obiekty, dla których promieniowanie to jest szczególnie niekorzystne. Natychmiastowy zap on LED-y cechuje bezzw oczna reakcja na podanie napi cia zasilajàcego, nawet w niskich temperaturach rz du (-3 C). Niskie koszty konserwacji system oparty o komponenty LED praktycznie nie wymaga konserwacji w deklarowanym okresie trwa oêci, podczas gdy konwencjonalne systemy wymagajà wymiany po 2 godzin. Przy projektowaniu poszczególnych typów Philips wykorzysta swoje bogate doêwiadczenie i ekspertyzy zwiàzane ze statecznikami elektronicznymi. Wszystko po to, aby mieç pewnoêç, e diody i dedykowany im osprz t sà do siebie idealnie dopasowane oraz, e stabilne parametry uk adu zapewniajà samym diodom najlepsze warunki pracy, zwi kszajàc tym samym maksymalnie trwa oêç ca ego systemu. Zasilacze LED Xitanium sà ju dost pne na polskim rynku, a dzi ki swoim zaletom mogà byç z powodzeniem stosowane zarówno w oêwietleniu konturowym, akcentowym, architektonicznym, jak i w oêwietleniu orientacyjnym czy awaryjnym. Zasilacz LED Xitanium Najwa niejsze cechy zasilaczy Philips LED Xitanium to: NiezawodnoÊç trwa oêç zasilaczy to 5 tys. godzin, produkty te obj te sà ogólnà gwarancjà Philips Lighting dotyczàcà stateczników elektronicznych. PewnoÊç eksploatacji zasilacze spe niajà wszystkie wymogi bezpieczeƒstwa (zdefiniowane przez normy europejskie EN). Zasilacze oprócz znaków CE i ENEC posiadajà tak e certyfikat KEMA i mogà byç stosowane praktycznie w ka dej aplikacji. Szeroka gama produktów w sk ad portfolio wchodzà produkty do zastosowaƒ wn trzowych (IP2) i zewn trznych (IP66), zakres obs ugiwanych mocy to 12W-8W. Wersja Xitanium 25 W oferuje dodatkowo mo liwoêç regulacji strumienia Êwietlnego. Wi ksze bezpieczeƒstwo pracy diody wspó pracujàce z Xitanium LED Driver zasilane sà sta ym, niskim napi ciem do 33V. Dopuszczalna minimalna temperatura pracy (-4 C). Nowe mo liwoêci zastosowaƒ, dzi ki niewielkim rozmiarom urzàdzenia. UniwersalnoÊç zastosowaƒ z powodzeniem sprawdzajà si jako cz Êç ka dego innego systemu wykorzystujàcego diody HB (High Brightness) pracujàce zarówno na sta ym napi ciu, jak i sta ym pràdzie. Dodatkowe dane o produktach znajdujà si na stronach: a informacje cenowe dost pne sà pod adresem Artur Obarzanek Zasilacze LED Xitanium Rodzina zasilaczy Philipsa Xitanium zosta a zaprojektowana specjalnie do wspó pracy z diodami HB (High Brightness) Luxeon.

10 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting 1 Iluminacje obiektów archite Pi kno musi byç widzialne do tego potrzeba Êwiat a Karen Harries Przedmiotem poni szych rozwa aƒ jest cz Êç architektoniczna procesu projektowego iluminacji obiektów. W porze nocnej sztuczne Êwiat o jest punktem orientacyjnym w przestrzeni, Êwiadomie u yte staje si fizycznym czynnikiem architektury, tak jak jej kszta t, faktura czy skala. Sztuka iluminacji, nak adajàca na budynek warstw Êwietlnà, której d ugoêç trwania w czasie jesteêmy w stanie zaplanowaç, zdaje si odpowiedzià sztuki architektonicznej na wyzwania cywilizacji MTV. Istniejà ró ne sposoby iluminowania obiektów architektonicznych, wybór jednego z nich odbija si na przyj ciu Êrodków projektowych do jego realizacji. Dokonujàc analizy relacji zachodzàcych w procesie projektowania iluminacji, wyró niç mo emy dwie zasadnicze grupy czynników wp ywajàcych na jej odbiór. Sà to czynniki zewn trzne: architektoniczne, techniczne i materia owe oraz czynniki wewn trzne: fizjologiczne i psychologiczne. Ka da z grup ma swój udzia w postrzeganiu i odczytywaniu sk adowych elementów sceny wizualnej. Pierwszoplanowym w procesie iluminacji obiektu architektonicznego jest ustalenie celu, któremu iluminacja ma s u yç. Mo e to byç: bezpieczeƒstwo, informacja i reklama, identyfikacja miejsca, stworzenie jednostkowego znaku informacyjnego. Wybór celu warunkuje ustalenie pierwszoplanowej p aszczyzny odbioru oêwietlenia: architektonicznej, psychologicznej czy technicznej. Projektant ma do wyboru dwa zasadnicze sposoby podejêcia do zadania projektowego. Projektujàc iluminacj mo e szanowaç lub kontestowaç zamys twórcy obiektu oêwietlanego.

11 11 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting ktonicznych symbioza Êwiat a i architektury spojrzenie architekta Przy realizacji ustalonych celów do dyspozycji pozostajà ró ne metody oêwietleniowe. W literaturze przedmiotu wyró niono metody: generalnà, punktowo-dekoracyjnà, dwuwarstwowà. Ka da z wymienionych ma inne pole zainteresowania, wymaga ró nego czasu obserwacji, odmiennej pozycji widza wzgl dem obiektu obserwowanego, wykorzystuje inny typ Êwiat a i sposób rozmieszczenia opraw oêwietleniowych. Generalna skupia si na ca oêciowym, bry owym pokazaniu obiektu, nie wymaga d ugiego czasu obserwacji, oprawy oêwietleniowe sytuowane sà w niej z dala od obiektu. Punktowo-dekoracyjna skupia uwag na szczególe: detalu, fakturze, wymaga d u szego okresu obserwacji, oprawy oêwietleniowe sytuowane sà w niej na obiekcie iluminowanym. Metoda dwuwarstwowa jest po àczeniem metod wymienionych uprzednio, poniewa àczy ich zalety. Dla architekta najwa niejszà z wymienionych grup czynników odpowiedzialnych za postrzeganie obiektu podlegajàcego iluminacji jest grupa czynników architektonicznych. Obiekt architektoniczny jest uczestnikiem sceny wizualnej koperty przestrzennej, w której si zawiera. Jej granice sà: horyzontalne: niebosk on, pod o e, wertykalne: naturalne linia drzew, brzeg jeziora czy rzeki, sztuczne pierzeja ulicy, most Usytuowanie w kopercie warunkuje ekspozycj obiektu, mo e ona byç: daleka, bliska, szeroka lub wàska. Postrzeganie i ocena obiektu wià e si z pe nionà przez niego funkcjà i przenoszonymi wartoêciami kulturowymi. Inaczej odbieramy percepcyjnie obiekt kultu religijnego, budynek biurowy, muzeum czy szpital. Nasze nastawienie, jako widza sceny wizualnej, zmienia si w zale noêci od adunku przestrzenno-kulturalno-emocjonalnego przenoszonego przez obserwowany obiekt. Jako podstaw analiz formy obiektu przyj to typologi ustanowionà przez prof. A. Niezabitowskiego. Sta a si ona podstawà do utworzenia autorskiej klasyfikacji Êwietlnych typów elewacji. Elewacje podzielono na dwie kategorie: nieprzezierne i transparentne. Utworzono grupy ró niàce si uk adem i udzia em w p aszczyênie elewacji otworów okiennych: Elewacje pe ne: ENP nieprzezierne pe ne, ETP transparentne pe ne Elewacje otworowe: ENO nieprzezierne otworowe, ETO transparentne otworowe

12 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting 12 Elewacje perforowane: ENPR nieprzezierne perforowane, ETER transparentne perforowane Elewacje pasmowe poziome: ENPPO nieprzezierne pasmowe poziome, ETPPO transparentne pasmowe poziome Dwuwarstwowà generalnà: wykorzystujàcà jako drugà, oprócz oêwietlenia p aszczyznowego, metod iluminacyjnego oêwietlenia wewn trznego cz Êci przeziernych elewacji. Elewacje pasmowe pionowe: ENPP nieprzezierne pasmowe pionowe, ETPP transparentne pasmowe pionowe Elewacje sekwencyjne: ENS nieprzezierne sekwencyjne, ETS transparentne sekwencyjne Ustanowienie metody graficzno-animacyjnej. Ka dy z wyró nionych typów wymaga zastosowania odmiennych zasad oêwietlania p aszczyzny elewacji. W wyniku przeprowadzonych analiz istniejàcych przyk adów iluminacji architektonicznych proponuje si poszerzenie istniejàcej klasyfikacji metod oêwietleniowych. Rozdzielenie metody dwuwarstwowej na: Wyró nione metody projektowania iluminacji architektonicznych wià à si z dwoma odmiennymi sposobami przedstawiania nocnego, iluminacyjnego wizerunku obiektu architektonicznego: Dwuwarstwowà szczegó owà: àczàcà metody generalnà i punktowodekoracyjnà z klasyczno-architektonicznym z widowiskowo-malarskim JeÊli prawdà jest to, co powiedzia Winston Churchill: Za pomocà naszej wyobraêni kreujemy nasze budynki, a potem to one stwarzajà nas..., to projektujàc iluminacje architektoniczne, odkrywamy budynki dla ich nocnego ycia, a wykreowany nocny obraz wp ywa z kolei na to, jaki wymiar ma i b dzie mia o nasze funkcjonowanie w strefie mroku. dr arch. Gra yna Czora

13 13 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting Âciana Êwiate LED W przeciàgu ostatnich lat diody Êwiecàce LED ulega y szybkiemu udoskonalaniu zarówno jeêli chodzi o sprawnoêç êród a Êwiat a, jak i o kolor. W roku 22 firma Philips wprowadzi a LEDline, swoje pierwsze oprawy oêwietleniowe bazujàce na nowej technologii, której podstawà sà diody Lumileds. By a to rewolucyjna koncepcja Êciany Êwiat a, a oryginalna wizja zosta a udoskonalona dzi ki wprowadzeniu LEDline 2. Diody emitujàce Êwiat o, szerzej znane jako diody LED, sà bezpoêrednim przekszta ceniem energii elektrycznej w Êwiat o, tzn. elektroluminescencj. Istniejà dwa typy architektury dla diod elektroluminescencyjnych. Diody LED 5 mm. Sà to diody ma ej mocy, cz sto,1 W. Ich strumieƒ Êwietlny ma zwykle oko o 2 1m. Diody te sà u ywane jako wskaêniki Êwietlne w komputerach, urzàdzeniach gospodarstwa domowego, czy wyêwietlaczach telefonów przenoênych. Diody LED o du ej mocy (od oko o 1 do 3 W). Ich strumieƒ Êwietlny ma zwykle oko o 35 1m dla diody bia ej 1 W i dochodzi do 5 1m dla diod czerwonych i bursztynowych. Diody te znajdujà zastosowanie w sygnalizacji Êwietlnej, ekranach LCD, Êwiat ach hamowania w samochodach oraz w oprawach oêwietleniowych. Koncepcja oêwietlenia W roku 1998 Philips stworzy zespó projektantów odpowiedzialnych za opracowanie nowej oprawy oêwietleniowej odpowiedniej dla diod LED o du ej mocy. W tym czasie bursztynowe diody LED Lumiled oferowa y strumieƒ Êwietlny odpowiedni do tego, by u ywaç ich w rozwiàzaniach oêwietleniowych. Szybko powsta pomys stworzenia Êciany Êwiat a, nowego efektu, który do tego momentu by niemo liwy do wykonania. W najlepszym wypadku lampy fluoroscencyjne, takie jak miniaturowe lampy ksenonowe po àczone z ma ym reflektorem umo liwia y uzyskanie promienia Êwiat a o Êredniej szerokoêci. Z koƒcem roku 2 prototyp oprawy oêwietleniowej kompaktowej by ju gotowy, dost pny w kilku d ugoêciach, od 3 do 12 mm. Podczas testów przeprowadzonych w OLAC (Centrum Zastosowaƒ OÊwietlenia Zewn trznego) du e wra enie wywar bardzo wàski strumieƒ Êwiat a o kàcie Êwiecenia 2 x 3, bez Êwiat a rozproszonego. Przed ka dà diodà LED Luxeon TM du ej mocy umieszczono soczewk z PMMA zwanà kolimatorem. Soczewka ta dzi ki zasadzie za amywania, wykorzystywa a 9% strumienia Êwietlnego êród a. W zwiàzku z tym oprawa oêwietleniowa umo liwi a podêwietlanie fasad budynków. W konsekwencji tego oêwietlenie ukazywa o tekstury materia ów takich jak ceg a, kamieƒ czy drewno. PodkreÊla o to równie poziome linie gzymsów, akcentowa o przyokienne wyst py w Êcianie czy te nadpro a. Kolory i efekty W kwietniu 22 roku LEDline wprowadzony zosta do katalogu firmy Philips. W owym czasie dost pne by o ju pi ç kolorów, tzn. niebieski, zielony, bia y, bursztynowy i czerwony. Efekt oêwietleniowy by niesamowity z powodu monochromatycznych kolorów charakterystycznych dla tej nowej technologii. CzystoÊç i nasycenie kolorów cz sto zaskakiwa y w porównaniu z innymi, uzyskanymi w sposób konwencjonalny. Stworzenie kolorowej p aszczyzny umo liwi o wywo anie ró nego typu efektów. W momencie, gdy oêwietlone p aszczyzny si spotykajà, dla przyk adu w rogu budynku, zetkni cie si dwóch odcieni mo e stworzyç efekt kontrastu (niebieski-bia y, bursztynowy-bia y) lub efekt uzupe niania (niebieski-bursztynowy, czerwony-zielony). Mo liwa jest równie do osiàgni cia harmonia kolorów, tzn. niebieski-zielony czy czerwony-bursztynowy. Gdy p aszczyzny iluminacji sà umieszczane w pewnych odst pach, mo liwe jest stworzenie ca ego zakresu efektów obj toêciowych, wraz z podnoszeniem podstaw czy sklepieƒ, kontrast dodatni czy ujemny, Êwiat o-cieƒ czy cieƒ-êwiat o. Strumieƒ Êwietlny i instalacja W listopadzie 24 roku wprowadzono ca à rodzin LEDline 2. JeÊli chodzi o mo liwoêci zastosowania, zakres zosta znacznie poszerzony. Po pierwsze, projektant mo e dostosowaç strumieƒ i fotometri wiàzki Êwiat a do wymaganego efektu oêwietleniowego. W celu ca kowitego wykorzystania w aêciwo- Êci diod ich rozsy Êwiat a zosta zoptymalizowany dla czterech zastosowaƒ (pod wzgl dem zasi gu Êwiecenia): dla balustrady lub niskiej Êciany (1 do 2 m), do poziomu pierwszego pi tra lub kolumny (4 do 5 m), do wysokoêci trzech pi ter (9 m) lub do wysokoêci komina (2 m). IloÊç diod LED przypadajàcych na metr mo e wynosiç od 1 do 4, w zale noêci od projektu. Dodatkowa soczewka umo liwi a rozszerzenie kàta Êwiecenia do 2 x 27 wzd u p aszczyzny pod u nej oprawy oêwietleniowej. Mo liwe jest równie przyciemnianie, zgodnie z dwoma standardami sterowania: DALI i 1-1 V DC. Poza opisanymi sà równie mo liwe do uzyskania inne efekty oêwietleniowe np. oêwietlenie konstrukcji metalowych, s upów betonowych czy dêwigarów. Âciana Êwiat a LED otworzy a nowe drzwi do kreatywnoêci w oêwietleniu architektonicznym teraz w gestii kreatorów Êwiat a le y stosowanie tego rozwiàzania w ich projektach. opracowa Przemys aw Oziemblewski Materia êród owy: International Lighting Reviev 24, Vincent Laganier LED wall of light str

14 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting 14 Warsztaty iluminacyjne z wyk Zamek w Tucznie W kwietniu i w maju br. Philips Lighting w ramach LED-Architectural Lighting Institute przeprowadzi cykl warsztatów iluminacyjnych. Spotkania odby y si na Zamku w Tucznie (26 i 27 kwietnia) oraz w Muzeum Pa acu w Wilanowie (9, 1 i 23 maja). Uczestnikami warsztatów byli architekci i osoby zainteresowane wykorzystaniem najnowszych osiàgni ç technicznych w barwnym kreowaniu przestrzeni zewn trznej. Warsztaty sk ada y si z dwóch cz Êci. Cz Êç pierwsza zawiera a prezentacje multimedialne. Marek Lorczyk, LED Leader, odpowiedzialny w Philips Lighting za wprowadzenie i rozwój produktów LED w Polsce, zaprezentowa szczegó owo technologi LED z przyk adami jej wykorzystania. O Iluminacji obiektów architektonicznych barwnie i ciekawie mówi a dr arch. Gra yna Czora.

15 15 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting orzystaniem technologii LED Muzeum Pa acu w Wilanowie Zdj cia z Wilanowa umieszczamy dzi ki uprzejmoêci Dyrekcji Muzeum Pa acu w Wilanowie. Po cz Êci teoretycznej przysz a pora na cz Êç praktycznà. Za pomocà dostarczonego przez Philips Lighting sprz tu, mo na by o stworzyç w asnà iluminacj. Uczestnicy spotkania byli dzieleni na dwie grupy. Ka da z grup wybiera a obiekt swoich zainteresowaƒ i tworzy a koncepcj jego iluminacji. Do dyspozycji mieli kilkadziesiàt projektorów i opraw oêwietleniowych o ró nej barwie Êwiat a. By y to oprawy: LEDline 2, LEDflood, LEDbatten oraz projektory Decoflood wraz z ca à gamà filtrów i przes on. Dla uczestników by a to niepowtarzalna okazja wypróbowania na ywo mo liwoêci nowej technologii i sprawdzenia ró nych wariantów oêwietlenia. Ich zaanga owanie w tworzenie scen Êwietlnych Êwiadczy o o potrzebie tego typu prezentacji sprz tu oêwietleniowego. Przemys aw Oziemblewski

16 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting 16 Iluminacja budynku Rejonu Energetycznego w Chojnicach OÊwietlenie ozdobne budynków iluminacja jest ju postrzegana w Polsce jako standard. Coraz wi cej samorzàdów, ale tak e du ych i ma ych firm, zwraca uwag na akcentowanie Êwiat em swoich siedzib. Przy pomocy Êwiat a mo na na nowo pokazaç swojà siedzib lub inne interesujàce obiekty. Historycznie, na poczàtku iluminacje ogranicza y si do ogólnego zalania Êwiat em ca ej budowli lub obiektu. Jednak taka iluminacja powodowa a powstanie p askiego obiektu, bez wra enia jego przestrzennoêci. Kolejny sposób iluminowania obiektów pojawi si, gdy odkryto pi kno iluminacji wykorzystujàcej oêwietlenie akcentujàce. Taki model iluminacji pozwala na bardziej przestrzenne pokazanie oêwietlanego obiektu. Jednak w obu przypadkach mo na by o stosowaç generalnie dwa rodzaje êróde Êwiat a. Lampy sodowe o ó tej barwie Êwiat a i lampy metalohalogenkowe o barwie bia ej Êwiat a. Aby mo na by o uzyskaç inne kolory, istnia a koniecznoêç stosowania kolorowych filtrów. Filtry te, nak adane na opraw, mog y ulec zniszczeniu, co nie by o korzystne. Poza tym wymiary lamp sodowych lub metalohalogenkowych wymusza y stosowanie opraw oêwietleniowych o du ych gabarytach. Takie du e oprawy trudno by o ukryç w architekturze budynku, by y widoczne go ym okiem w Êwietle dziennym, co nie zawsze jest po àdane. Od niedawna pojawi y si na rynku oêwietlenia zewn trznego oprawy, które wykorzystujà do emisji Êwiat a diody LED. Oprawy te wykorzystujà cechy tych specyficznych êróde Êwiat a, takie jak: zminimalizowane wymiary, Êwiecenie jednà d ugoêcià fali (dla diod kolorowych), precyzyjna kontrola rozsy u strumienia Êwiat a. Ponadto systemy diodowe charakteryzujà si niskim poborem mocy i bardzo d ugim czasem Êwiecenia. Te podstawowe cechy sprawiajà, e systemy LEDline 2 wkrótce mogà bardzo szeroko byç stosowane do oêwietlenia iluminacyjnego obiektów zarówno zabytkowych, jak i nowoczesnych budynków. Wykorzystujàc systemy LED, iluminujemy obiekty Êwiat em w wybranych kolorach, bez koniecznoêci stosowania barwnych filtrów nak adanych na standardowe oprawy. Stosowanie takich filtrów w oprawach ze êród ami standardowymi, obni a w znacznym stopniu emitowany przez nie strumieƒ Êwiat a. Systemy LED nie wymagajà stosowania barwnych filtrów, dlatego ca y wysy any przez nie strumieƒ Êwiat a jest wykorzystywany do celów iluminacji. Taka cecha opraw zwi ksza efektywnoêç pojedynczej oprawy i ca ego systemu. Ma e wymiary elementu Êwiecàcego sprawiajà, e atwo dobraç odpowiednià optyk, pozwalajàcà na maksymalnie dok adne wykorzystanie strumienia Êwietlnego oraz na wysoki stopieƒ kontroli rozsy u Êwiat a. Istnieje mo liwoêç uzyskiwania bardzo wàskich rozsy ów strumienia Êwiat a, które daje si precyzyjnie nakierowaç, a tak e szerokich rozsy ów strumienia Êwietlnego do wybranych zastosowaƒ. Dzi ki maksymalnemu skupieniu Êwiat a mo na uzyskaç snop Êwiat a na wysokoêç nawet do 11m. Ma e gabaryty opraw LEDline 2 sprawiajà, e nie sà one widoczne za dnia, natomiast nocà, kiedy nie ma Êwiat a dziennego, pokazujà wszystkie swoje atuty. Ka da z barw Êwiat a kolorowego (czerwona, zielona, niebieska lub bursztynowa) charakteryzuje si bardzo du ym nasyceniem. W aêciwoêç ta sprawia, e oêwietlane obiekty nabierajà nowej jakoêci i nowego wyglàdu. Pozornie znany obiekt pokazuje swoje nowe oblicze. Budynek o prostej konstrukcji staje si budynkiem yjàcym innym, nowym yciem. Wykorzystanie kolorów wzbogaca wizerunek iluminowanego obiektu oraz wyró nia go z otoczenia, w którym on si znajduje. Jednà z pierwszych iluminacji, wykonanych w oparciu o nowe systemy diodowe LED, jest iluminacja budynku Rejonu Energetycznego w Chojnicach. Budynek w swojej architekturze jest prostà, jednopi trowà konstrukcjà, typowà dla budownictwa lat 6-7 XX wieku. Ulokowanie tego budynku przy g ównej wylotowej drodze z miasta, daje du e mo liwoêci w zaprezentowaniu efektów iluminacji szerokiemu gronu obserwatorów. W Êwietle dziennym budowla ta nie stanowi obiektu, który jawi si jako najwi ksza atrakcja i wizytówka miasta. Âciana elewacji frontowej posiada symetrycznie rozmieszczone okna oraz wystajàcy poza obr b budynku gzyms dachu. Nad wejêciem do budynku znajduje si logo firmy ENEA, które jest wykonane podêwietlanymi literami w barwach firmowych niebieskim i czerwonym. Aby utrzymaç iluminacje obiektu w tonacji barw firmowych, zaproponowane zosta y oprawy Ledline 2 w barwie niebieskiej i czerwonej, z zachowaniem proporcji iloêciowych pomi dzy kolorami zarówno w logo, jak i w iluminacji. Oprawy zosta y zamontowane na dolnym gzymsie Êciany frontowej, w przestrzeni pomi dzy oknami, tak aby Êwiat o oêwietla o przestrzeƒ mi dzy oknami i eby strumieƒ Êwietlny zosta skierowany w gór, aby kolorowe Êwiat o w drowa o po elewacji. Promienie Êwietlne zatrzymujà si na górnym gzymsie rozêwietlajàc go i akcentujà w ten sposób górnà kraw dê budynku. W cz Êci elewacji, w której nie ma okien i nie znajduje si podêwietlone logo firmy, umieszczone sà dwie oprawy w kolorze niebieskim i czerwonym. Umieszczone sà one wy ej, na poziomie pod ogi pierwszego pi tra, ze wzgl du na planowanà przebudow tej cz Êci budynku zwiàzanà ze zmianà jej przeznaczenia. Skierowane one sà tak e w gór. Te dwie oprawy z ró nymi barwami Êwiat a stanowià równowag dla dwukolorowego logo firmy, znajdujàcego si po przeciwnej stronie elewacji, bezpoêrednio nad wejêciem. Taka koncepcja, która zosta a zrealizowana, przedstawia iluminowany budynek z ca kiem innej, atrakcyjnej strony. Jest to obiekt znajdujàcy si przy g ównej wyjazdowej drodze z Chojnic w kierunku Bydgoszczy. OÊwietlenie sprawia, e iluminowany obiekt jest bardzo mocno identyfikowany i zauwa any przez jadàcych tà drogà. Nasycenie barw Êwiat a i ich dobór przyciàga wzrok obserwatora, intrygujàc innowacyjnoêcià rozwiàzania. Ju z du ej odleg oêci omawiana iluminacja jest dostrzegana, przyciàga wzrok i zaciekawia. Ta jedna z pierwszych iluminacji wykonanych z wykorzystaniem opraw LEDline 2, powinna natchnàç innych w aêcicieli i u ytkowników budynków do zastosowania tej innowacyjnej techniki iluminacji. Krzysztof Belka

17 17 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting Zonnenbloem Park Zonnenbloem Park znajdujàcy si w nadmorskiej miejscowoêci wypoczynkowej Nieuwpoort-Bad jest prawdopodobnie najbardziej oryginalnym parkiem wzd u ca ego wybrze a Belgii. Szczególnie wieczorami, kiedy w àczone sà Êwiat a LEDline, plac ten staje si unikalnym miejscem spotkaƒ. Trudno sobie wyobraziç, e kiedyê by a to ponura, monotonna i wietrzna okolica, gdzie nikt nie by sk onny si zapuszczaç. Zonnenbloem Park, produkt wspó pracy pomi dzy radà miasta i firmà transportowà De Lijn, jest doskona ym dowodem na to, e prawdziwie niezwyk e wyniki mo na osiàgnàç nawet majàc do dyspozycji stosunkowo ograniczonà przestrzeƒ. Teren ten s u y niegdyê jako alternatywna trasa przejazdu tramwaju, który kiedyê przeje d a wzd u Albert I-Iaan. Mieszczàca si w Leuven agencja projektowa Pauwels usun a wszystkie przystanki, aby przekszta ciç tà szarà przestrzeƒ w atrakcyjnà, wielofunkcyjnà stref zieleni. Jednym z najwi kszych wyzwaƒ by surowy zachodni wiatr, który tak cz sto zwiàzany jest z klimatem strefy przybrze nej. Rozwiàzaniem tego problemu okaza o si rozmieszczenie ogródków, z dziewi cioma jaskrawo pomalowanymi, wysokimi na cztery metry wiatrochronami, umieszczonymi wzd u przecinajàcych je Êcie ek, sk adajàcymi si z metalowych, cz Êciowo wype nionych ram. W ciàgu dnia te wiatrochrony zapewniajà wygodnà ochron od wiatru. Natomiast po zachodzie s oƒca, wieczorami park ulega prawdziwej przemianie. Wiatrochrony stopniowo przemieniajà si w niebieskie kurtyny Êwiat a. To, co w ciàgu dnia jest ciep ym, naturalnym parkiem, staje si w ten sposób Êwiatem pe nym tajemnic. Padajàce niebieskie Êwiat o nadaje konstrukcji wiatrochronu, Êcie kom oraz roêlinom surrealistyczny surowy wyglàd. Reflektory umieszczone nad Êrodkiem Êcie ek umo liwiajà nocnym spacerowiczom bezpieczne przemieszczanie si po ca ym parku. Zonnenbloem Park jest Êwietnym dowodem na to, jak po àczenie kreatywnoêci i wiodàcych rozwiàzaƒ technologicznych mo e zdzia aç czary, przekszta cajàc otoczenie na korzyêç wszystkich, którzy jà odwiedzà. opracowa Przemys aw Oziemblewski Materia êród owy: International Lighting Reviev 24, Michel Pauwels Zonnenbloem Park str

18 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting 18 Actilume oêwietlenie sterowane zintegrowane z oprawà Systemy sterowania oêwietleniem bardzo cz sto wymagajà skomplikowanych zabiegów konfiguracyjnych, które wykonywane sà przez wyspecjalizowany serwis. Najnowsze rozwiàzanie firmy Philips, system Actilum, zosta o ca kowicie zintegrowane z oprawà oêwietleniowà i nie wymaga specjalistycznej konfiguracji. Przyjrzyjmy si nowemu pomys owi, dzi ki któremu sterowane oêwietlenie mo e staç si proste i dost pne równie dla osób, które nie posiadajà doêwiadczenia w tym zakresie. Odpowiedni dobór systemu sterujàcego i jego konfiguracja cz sto sà k opotliwe nie tylko dla u ytkowników, ale równie dla projektantów instalacji elektrycznej. Prawid owo zaprojektowane instalacje sterujàce wymagajà w aêciwego doboru osprz tu stabilizacyjno-zap onowego, sterowników i czujników. W zale noêci od funkcji pe nionej przez pomieszczenie, wymagana jest równie konfiguracja rozruchowa parametrów sterownika i czujników (wymagane poziomy nat enia, czasy opóênienia czujników ruchu, priorytety dzia ania, itp.). Aby u atwiç stosowanie systemów sterujàcych dla mniej zaawansowanych u ytkowników, firma Philips wprowadzi a do sprzeda y zintegrowane z oprawami oêwietleniowymi sterowniki Actilume. W przeciwieƒstwie do istniejàcych na rynku rozwiàzaƒ, konfiguracja Actilume opiera si wy àcznie na wyborze fabrycznie zaprogramowanych scenariuszy oêwietleniowych. Praktycznie wyeliminowane zosta o ryzyko pope nienia b dów na poziomie projektowym, gdy oprawa zawiera wszystkie niezb dne elementy sterownicze (sterownik i czujnik) wraz z fabrycznym okablowaniem. G ównym elementem systemu jest sterownik LCC1653, który dostarczany jest w komplecie z oprawami oêwietleniowymi oznaczonymi symbolami Actilume i Master (oznaczenia master i slave oznaczajà odpowiednio opraw wyposa onà w sterownik i czujnik lub opraw bez elementów sterowniczych, wyposa onà w wyjêcia sterownicze stateczników DALI). Ilustracja poni ej przedstawia podstawowe elementy oprawy master czujnik do zabudowy w oprawie i sterownik LLC1653. Podzia wyjêç sterownika na stron okiennà i korytarzowà umo liwia zró nicowanie poziomów Êciemniania opraw oêwietleniowych w zale noêci od udzia u Êwiat a naturalnego w oêwietleniu pomieszczenia. Ustawienia fabryczne dla trybów biurowych wprowadzajà 3% ró nic pomi dzy strefà okna i korytarza. Czujnik Sterownik LCC 1653 Oprawy przystosowane do wspó pracy z systemem Actilume muszà byç wyposa one w stateczniki DALI, jedna oprawa master pozwala na przy àczenie 9 opraw DALI slave. Sterownik LCC1653 umieszczony w oprawie master posiada dwa wyjêcia dla opraw zgodnych z systemem DALI. Typowe po àczenia opraw oêwietleniowych master i slave wraz z podzia em na stron okiennà i stron korytarza przedstawia ilustracja poni ej.

19 19 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting W zale noêci od funkcji, które pe ni pomieszczenie wymagane sà ró ne sposoby dzia ania opraw oêwietleniowych. Oprawy Actilume posiadajà 9 zaprogramowanych fabrycznie scenariuszy, które umo liwiajà prawid owe i komfortowe dzia anie opraw oêwietleniowych dla najcz Êciej spotykanych aplikacji. Scenariusz 7: Toaleta Scenariusz 1: Biuro zamkni te Scenariusz 8: Salka konferencyjna Scenariusz 2: Biuro o zabudowie otwartej Scenariusz 9: Tryb komfortowy zawsze Êwiat o Scenariusz 3: Klasa szkolna Scenariusz 4: Tryb komfortowy (EN 12464) biuro otwarte Do opisu scenariuszy oêwietleniowych na ilustracji powy ej u yte zosta y nast pujàce oznaczenia: Stan, w którym czujnik ruchu wykrywa obecnoêç u ytkownika w pomieszczeniu i utrzymuje w àczone oprawy oêwietleniowe. Scenariusz 5: Tryb komfortowy (EN 12464) biuro zamkni te Stan, w którym czujnik ruchu nie wykrywa obecnoêci u ytkownika w pomieszczeniu, ale oprawy sà wcià w àczone przy aktywowanym timerze ich wy àczenia. Stan, w którym czujnik ruchu nie wykrywa obecnoêci u ytkownika w pomieszczeniu, ale oprawy sà wcià w àczone z minimalnym strumieniem Êwietlnym i przy aktywowanym timerze ich wy àczenia. Scenariusz 6: Korytarz Stan, w którym czujnik ruchu nie wykrywa obecnoêç u ytkownika w pomieszczeniu i oprawy oêwietleniowe sà wy àczone. Tryb komfortowy. Przy du ej iloêci Êwiat a naturalnego pojawienie si u ytkownika w pomieszczeniu nie powoduje w àczenia opraw oêwietleniowych. Przy du ej iloêci Êwiat a naturalnego (utrzymujàcej si min. 15 minut) oprawy oêwietleniowe zostajà wy àczone. R czne w àczenie opraw oêwietleniowych.

20 Widzieç wi cej nr 2(8)/26 Philips Lighting 2 U ytkownik posiada mo liwoêç wyboru poszczególnych scenariuszy: Przycisk serwisowy w czujniku Actilume (czujnik jest wbudowany w korpus oprawy). Krótkie (< 3 sekundy) przyciêni cie przycisku powoduje zmian pomi dzy scenariuszem 1 i 2 (najcz Êciej stosowane tryby biurowe). D u sze przyciêni cie przycisku (> 3 sekundy) ustala poziom referencyjny nat enia oêwietlenia (wymagany przez u ytkownika) równy poziomowi oêwietlenia w chwili kalibracji. Pilot IRT 898, który posiada przyciski wywo ujàce scenariusz 1 i 2 Pilot IRT 899, który umo liwia wybór dowolnego scenariusza cechy poprzez zastosowanie opraw oêwietleniowych zintegrowanych ze sterownikami Actilume. W zale noêci od rodzaju aplikacji oêwietleniowej, systemy sterowania muszà charakteryzowaç si odpowiednim schematem dzia ania, który zapewni u ytkownikom wymagany komfort obs ugi przy maksymalnie du ym poziomie energooszcz dnoêci. Dla projektanta systemu oêwietlenia, który nie posiada doêwiadczenia w doborze systemów sterujàcych, zale noêci pomi dzy czujnikami ruchu, Êwiat a i w àcznikami manualnymi nie zawsze mogà byç proste do szczegó owego okreêlenia. Jednym z najcz stszych b dów jest przypisywanie g ównej roli w schemacie dzia ania czujnikom ruchu, które ustawiane sà na w àczanie oêwietlenia w przypadku pojawienia si sygna u obecnoêci. Tymczasem tego typu rozwiàzanie nie zawsze b dzie wskazane szczególnym przyk adem mo e byç sala konferencyjna, gdzie automatyczne w àczanie opraw wr cz uniemo liwi- oby przeprowadzanie np. prezentacji multimedialnych, które wymagajà wy àczonego lub przyciemnionego oêwietlenia. Zastosowanie systemu Actilume nie wymaga od projektantów i instalatorów doboru zale noêci pomi dzy czujnikami i elementami wykonawczymi potrzebne jest wy- àcznie okreêlenie funkcji pe nionej przez pomieszczenie. Fabrycznie zaprogramowane scenariusze oêwietleniowe powinny spe niç wi kszoêç wymagaƒ u ytkowników systemu, gdy sà wynikiem wieloletnich obserwacji i opinii, które uzyskiwane by y przez producenta podczas instalacji poprzednich systemów sterowania. Sterowniki Actilume posiadajà kilka mo liwoêci ustawieƒ dla pomieszczeƒ biurowych. Prawid owy dobór scenariusza wymaga okreêlenia typu pomieszczenia (biura indywidualne lub otwarta przestrzeƒ biurowa) oraz sposobu wykonania projektu oêwietleniowego (oêwietlenie równomierne lub podzielone na oêwietlenie stanowiska pracy i otoczenia). Dla klasycznego biura zamkni tego (Actilume scenariusz 1) zastosowane sà nast pujàce zasady wspó dzia ania czujników i opraw oêwietleniowych: Oprawy w àczane i wy àczane sà na podstawie wskazaƒ czujników ruchu. W przypadku wyst powania du ej iloêci Êwiat a naturalnego, sterownik obni a iloêç Êwiat a emitowanego przez oprawy oêwietleniowe. Czujniki ruchu nie w àczajà oêwietlenia przy wysokim poziomie Êwiat a naturalnego, w àczenie opraw nast puje dopiero przy pogorszeniu si warunków oêwietlenia. Pomi dzy oprawami strony okiennej i korytarzowej wyst puje 3% ró nicy w emitowanej iloêci Êwiat a podczas aktywnej regulacji w zale noêci od Êwiat a naturalnego. Wy àczenie oêwietlenia nast puje po up ywie 15 minut od ostatniego sygna u obecnoêci. OÊwietlenie Actilume przyk ady zastosowaƒ System Actilume jest najnowszym rozwiàzaniem firmy Philips, przy którym oêwietlenie posiada wszystkie zalety inteligentnego sterowania w po àczeniu z niezwykle prostà instalacjà i konfiguracjà. Postaramy si przybli yç najcz Êciej spotykane aplikacje, w których oêwietlenie wzbogaci si o nowe

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50 Fasady i dachy oszklone Thermo System fasadowo-dachowythermo Woparciu o wieloletnie doêwiadczenia konstruktorów w Skandynawii i w Polsce oraz wspó prac z architektami, SAPA opracowa a nowy system Êcian

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Oprawa pod ogowa 69066/30/16 Giving light a new experience Chwy i nadaj kszta t. Ukierunkowany, precyzyjny strumie wiat a zamontowany na elastycznym ramieniu, które mo e znale si w dok adnie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Lampka sto owa 69079/11/16 Giving light a new experience Ta g adka, l ni ca jak szlachetny kryszta górski lampa sto owa o wietla przestrze promieniami ciep ego, bia ego wiat a. Wyj tkowe

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe OKNA Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe Budowa domu to inwestycja na d ugie lata, dlatego wymaga przemyêlanych decyzji. Okno wybór na lata Budowa domu to inwestycja na d ugie lata.

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 15543.602_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 Nie tylko przyjemny ch ód Podstawowym zadaniem klimatyzatorów jest ch odzenie pomieszczeƒ, ale urzàdzenia Saunier Duval majà tak e funkcj grzania. Ponadto klimatyzatory

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ DZIAŁU 01 OX SPIS TREŚCI LOGO 3 SYMBOLIKA MARKI 15 WERSJA PODSTAWOWA 3 WERSJE PODSTAWOWE: POZIOMA I PIONOWA 4 SIATKA MODUŁOWA 5

TYTUŁ DZIAŁU 01 OX SPIS TREŚCI LOGO 3 SYMBOLIKA MARKI 15 WERSJA PODSTAWOWA 3 WERSJE PODSTAWOWE: POZIOMA I PIONOWA 4 SIATKA MODUŁOWA 5 KSIĘGA ZNAKU SPIS TREŚCI TYTUŁ DZIAŁU 0 OX LOGO WERSJA PODSTAWOWA WERSJE PODSTAWOWE: POZIOMA I PIONOWA 4 SIATKA MODUŁOWA 5 OBSZAR OCHRONNY 6 WERSJE MINIMALNE 7 KOLORYSTYKA 8 WERSJE UZUPEŁNIAJĄCE 9 WERSJE

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Katalog niniejszy powstał w celu wdro enia i zachowania jednolitych standardów komunikacji wizualnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Katalog niniejszy powstał w celu wdro enia i zachowania jednolitych standardów komunikacji wizualnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katalog identyfikacji wizualnej Katalog niniejszy powstał w celu wdro enia i zachowania jednolitych standardów komunikacji wizualnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Katalog

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

videostrada tp przewodnik u ytkownika telewizja tp

videostrada tp przewodnik u ytkownika telewizja tp 12 videostrada tp przewodnik u ytkownika telewizja tp Witamy w us udze videostrada tp Gratulujemy wyboru us ugi videostrada tp! Videostrada tp to nowoczesna telewizja cyfrowa. Nie musisz kupowaç dodatkowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

GDYNIA moje miasto. Księga Znaku Promocyjnego

GDYNIA moje miasto. Księga Znaku Promocyjnego GDYNIA moje miasto Księga Znaku Promocyjnego SPIS TREŚCI 01 ELEMENTY BAZOWE 01.01... Znak podstawowy 01.02... Kolorystyka 01.03... Budowa znaku 01.04... Znak w wersjach uproszczonych 01.05... Znak w wersji

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPIS TREŒCI ZNAK WSAiB W WERSJI PODSTAWOWEJ KONSTRUKCJA GOD A NA SIATCE MODU OWEJ KONSTRUKCJA I POLE OCHRONNE ZNAKU W WERSJI PODSTAWOWEJ ZNAK WSAiB W WERSJACH UZUPE NIAJ

Bardziej szczegółowo

DOJRZA Oή W KA DYM DETALU

DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU Nowoczesna konstrukcja i perfekcja formy oraz koloru, trwa³oœæ, pewnoœæ pracy i komfortu cieplnego. Bogaty wybór opcji, innowacyjna technika palnikowa i regulacji, jak równie

Bardziej szczegółowo

Podr cznik Identyfikacji Wizualnej Muzeum II Wojny Âwiatowej

Podr cznik Identyfikacji Wizualnej Muzeum II Wojny Âwiatowej Podr cznik Identyfikacji Wizualnej Muzeum II Wojny Âwiatowej 1 1 Spis treêci: 1. Logotyp / wersja podstawowa 2. Logotyp / kolorystyka 3. Logotyp / minimalna wielkoêç znaku 4. Logotyp / wersja czarno-biała

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Energooszczędne oświetlenie. Maciej Lewandowski Członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego, THORN

Energooszczędne oświetlenie. Maciej Lewandowski Członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego, THORN Energooszczędne oświetlenie. Maciej Lewandowski Członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego, THORN Energooszczędne oświetlenie Może przynieść oszczędności od 10 do nawet 85%. Inwestycje takie potrafią zwrócić

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Wasze rêce Katalog oœwietlenia diodowego LED 2010.

Oddajemy w Wasze rêce Katalog oœwietlenia diodowego LED 2010. katalog oœwietlenia diodowego LED 2010 Szanowni Pañstwo, Oddajemy w Wasze rêce Katalog oœwietlenia diodowego LED 2010. Nasze produkty dedykowane s¹ zarówno dla rynku oœwietlenia dekoracyjnego oraz oœwietlenia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Easy. Easy SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE. Bramy Easy wszystko czego oczekujesz od bram

Easy. Easy SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE. Bramy Easy wszystko czego oczekujesz od bram SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Bramy wszystko czego oczekujesz od bram SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Segmentowe bramy garażowe POLTAU spełniają wysokie wymagania użytkowników. Są eleganckie, trwałe, stabilne i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne. 1987 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

HAUTAU TORNADO.... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien.

HAUTAU TORNADO.... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien. przechylanie i zawracanie HAUTAU TORNADO... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien. Logiczna zaleta: W po o eniu wietrzenia zu yte powietrze uchodzi do góry, od do u nap ywa Êwie e powietrze zgodnie

Bardziej szczegółowo

Lepsze samopoczucie to lepsze oceny. Jaka jest korzyść dla dziecka?

Lepsze samopoczucie to lepsze oceny. Jaka jest korzyść dla dziecka? Lepsze samopoczucie to lepsze oceny Jaka jest korzyść dla dziecka? Gdy dziecko przebywa w szkole, warunki nauki znacząco wpływają na jego samopoczucie i skuteczność przyswajania wiedzy. Uczenie się może

Bardziej szczegółowo

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle Strona 1 z 8 Zalety B³yskawiczny ca³kowity zwrot inwestycji generowany przez energooszczêdne Ÿród³o œwiat³a, innowacyjny uk³ad optyczny oraz inteligentny system sterowania Oprawa LED w pe³ni konfigurowalna

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK w w w Idealne rozwiàzanie do mieszkaƒ i domów Idealne dla inwestorów, architektów i u ytkowników mieszkaƒ Jedna rozdzielnia dla elektryki, teletechniki i instalacji alarmowej

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Artevia. Artevia to kolekcja betonów dekoracyjnych, charakteryzujàcych si unikalnym wyglàdem i znakomitym

Artevia. Artevia to kolekcja betonów dekoracyjnych, charakteryzujàcych si unikalnym wyglàdem i znakomitym Artevia s z t u k a u k r y t a w b e t o n i e z a l e t y b e t o n ó w A r t e v i a Artevia to kolekcja betonów dekoracyjnych, charakteryzujàcych si unikalnym wyglàdem i znakomitym Wysoka trwa oêç

Bardziej szczegółowo

Stwórz wiat o odpowiednie dla danej chwili

Stwórz wiat o odpowiednie dla danej chwili Philips LivingAmbiance Lampka sto owa Stwórz wiat o odpowiednie dla danej chwili LivingAmbiance Stylowy kolor fuksji i przyt umiona ciep a biel do drinka z przyjació mi. Koj cy b kit i jasna biel do czytania.

Bardziej szczegółowo

cennik us ugi Centrala DIATONIS Ceny central Profil Sprzeda Ceny Central dost pnych w ramach Profilu Sprzeda Tabela 1

cennik us ugi Centrala DIATONIS Ceny central Profil Sprzeda Ceny Central dost pnych w ramach Profilu Sprzeda Tabela 1 cennik us ugi Centrala DIATONIS 1 Ceny central Profil Sprzeda Tabela 1 Ceny Central dost pnych w ramach Profilu Sprzeda jednego portu w ramach Centrali (z ) Centrala 1) 5) DIATONIS XS (8-12 portów) e-diatonis

Bardziej szczegółowo

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ;

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ; 1. Niech A będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 6 B zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 2 C będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 5 Wyznaczyć zbiory A B, A C, C B, A

Bardziej szczegółowo

inteligentne filmy, ekrany i szkła

inteligentne filmy, ekrany i szkła WŁĄCZONA WYŁĄCZONA inteligentne filmy, ekrany i szkła Wiele możliwości Smart Glass oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające zmienianie przejrzystości szkła. Pozwalają one na połączenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1)

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) 875 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Znak... 3. Konstrukcja symbolu... 3. Budowa znaku... 3. 2. Kolorystyka wersja podstawowa... 3. Kolorystyka wersja czarno-biała...

Spis treści. 1. Znak... 3. Konstrukcja symbolu... 3. Budowa znaku... 3. 2. Kolorystyka wersja podstawowa... 3. Kolorystyka wersja czarno-biała... KSIĘGA ZNAKU 1 Spis treści 1. Znak... 3 Konstrukcja symbolu... 3 Budowa znaku... 3 2. Kolorystyka wersja podstawowa... 3 Kolorystyka wersja czarno-biała... 4 Kolorystyka wersja jednokolorowa druk aplą,

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KATALOG OPAKOWAŃ FEFCO

MIĘDZYNARODOWY KATALOG OPAKOWAŃ FEFCO MIĘDZYNARODOWY KATALOG OPAKOWAŃ FEFCO Opracowano na podstawie FEFCO assco 1995 POLIMANIA Tel.: 17 788 70 88 Tel.: 17 788 68 66 Fax: 17 788 70 89 polimania@polimania.pl www.polimania.pl Niniejszy katalog

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały CIĘCIE LASEREM Technologia cięcia laserem gwarantuje uzyskanie gładkich krawędzi. Jest to istotne w przypadku cięcia takich materiałów, jak plexi. CIĘCIE CNC Technologia CNC daje możliwość wycięcia bardzo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES

RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES RYNNY DACHnowe 19-11-2006 22:39 Strona 1 BUDOWNICTWO I POKRYCIA DACHOWE RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES Niech miedê b dzie znakiem Paƒstwa obecnoêci na budowie! RYNNY DACHnowe 19-11-2006 22:39

Bardziej szczegółowo

PMC z nadrukiem przyk ad FS (nadruk pionowy)

PMC z nadrukiem przyk ad FS (nadruk pionowy) CONTA-CONNECT Oznaczniki Zacisków Systemy Identyfikacyjne Pocket Maxicard PMC PMC z nadrukiem przyk ad FW (nadruk poziomy) PMC z nadrukiem przyk ad FS (nadruk pionowy) P M C z nadrukiem przyk ad G W (jeden

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Książka znaku

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Książka znaku Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Książka znaku Znak marki Logo (inaczej znak firmowy), to zaraz po nazwie, podstawa wizerunku i tożsamości firmy. Spełnia rolę marketingową a jednocześnie informacyjną.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY ZAKRZEWO. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY ZAKRZEWO. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Zakrzewo oraz zasad jego używania i wykorzystywania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

KS Konstancin Księga znaku

KS Konstancin Księga znaku KS Konstancin Księga znaku 1. Herb klubowy wersja podstawowa Herb klubowy Unikalny znak graficzny klubu sportowego, który pełni rolę identyfikacyjną i jest podstawowym elementem jego wizerunku. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe dla partnerów. Prezentacja: FIBARO a system grzewczy.

Materiały szkoleniowe dla partnerów. Prezentacja: FIBARO a system grzewczy. Materiały szkoleniowe dla partnerów. Prezentacja: FIBARO a system grzewczy. Twój inteligentny system grzewczy Inteligentny system grzewczy to w pełni zautomatyzowany system sterowania i monitoringu ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat.

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. Witamy w us udze telefonia internetowa tp! Telefonia internetowa tp umo liwia tanie po àczenia telefoniczne w oparciu o technologi

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo