Sergij Isaryk, Grenadierów 4, Bydgoszcz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sergij Isaryk, Grenadierów 4, 85-533 Bydgoszcz"

Transkrypt

1 Sergij Isaryk, Grenadierów 4, Bydgoszcz Sposób projektowania i wytwarzania implantów podokostnowych w implantoprotetyce stomatologicznej za pomocą technik projektowania wspomaganych komputerowo. Przedmiotem wynalazku jest sposób projektowania i wytwarzania implantów podokostnowych stosowanych w implantoprotetyce stomatologicznej - za pomocą technik projektowania wspomaganych komputerowo korzystnie CAD 3D - Computer Aided Design 3D, oraz wykonania metodami szybkiego prototypowania RP - Rapid Prototyping, DMLS - Direct Metal Laser Sintering - bezpośredniego laserowego spiekania proszków metali implantów podokostnowych z tytanu lub stopów metali oraz wykorzystania ich jako filarów w implantoprotetyce stomatologicznej. Z istniejącego stanu techniki oraz zgłoszeń patentowych i patentów, znanych jest szereg implantów stomatologicznych oraz sposoby wykonywania implantów. Ze zgłoszenia PL 31490, znany jest implant korzenia zębowego utworzony jest z metalowego korpusu (1) implantu, który w pobliżu swojego dolnego, zaokrąglonego końca ma poprzeczne otwory przelotowe (2). Korpus (1) implantu ma kształt zwężający się ku dołowi. W jego powierzchni zewnętrznej (3) są umieszczone równolegle i usytuowane w odstępach od siebie rowki obwodowe (4), które przy dnie 1

2 (5) i w miejscu przejścia (6) do każego z sąsiednich odcinków (3a) powierzchni zewnętrznej są zaokrąglone. Z patentu PL znany jest sposób wytworzenia implantów aktywnych biologicznie o ustalonym czasie biodegradacji i odpowiednich właściwościach mechanicznych, pozwalających na swobodne wszczepianie. Sposób polega na tym, że włókna organiczne, korzystnie w postaci włókniny lub krótkiego, ciętego włókna, poddaje się wstępnemu procesowi utleniania w temperaturze C w czasie 0,5-4 godzin, do uzyskania koncentracji tlenu w strukturze włókna elementarnego od 10-50% wagowych, po czym poddaje się je procesowi karbonizacji w atmosferze beztlenowej w temperaturze C, a następnie otrzymaną włókninę chłodzi się i poddaje procesowi aktywacji w atmosferze czystego tlenu przez 5-60 minut w temperaturze C i nasyca roztworem polimeru, korzystnie polikwasu mlekowego i chlorku metylenu o stężeniu 5-40% wagowych, w warunkach naprężeń ściskających, uzyskany laminat kompozytowy suszy się w warunkach podciśnienia od 0,8-0,1 atm przez 10 minut do 15 godzin, a następnie nakłada się drugą warstwę postaci błonki o grubości do 0,7 mm, wytworzonej z polimeru resorbowalnego, o stężeniu w rozpuszczalniku 5-40% wagowych, łącząc ją z laminatem w warunkach podciśnienia 0,1-0,8 atm w temperaturze C przez 10 minut do 2 godzin. Z patentu PL znany jest sposób wytwarzania implantu ceramicznego Sposób polega na sporządzeniu suchego zestawu, składającego się z węglanu wapnia o uziarnieniu poniżej 100<$Emu>m Emu ilości od 50 do 90% wag., związków pierwiastków z grupy litowców i/lub z grupy berylowców w łącznej ilości do 10% wag. i hydroksyapatytu i/lub ortofosforanu wapniowego i/lub oksyortofosforanu wapniowego w ilości do 40% wag., dodaniu doń środków roztwarzających i uformowaniu kształtki. Kształtkę wypala się w atmosferze obojętnej lub utleniającej w temperaturze od 470 do 710ºC oraz w razie potrzeby obrabia mechanicznie i czyści. Z patentu PL , znany jest sposób wytwarzania kompozytowego implantu bioceramicznego Kształtkę ceramiczną o porowatości otwartej od 50 do 90%, zawierającą od 60 do 85% porów o wielkości od 50 do 2000<$Emu>m, nasącza się w sposób wymuszony substancją farmakologiczną, składającą się z nośnika organicznego w postaci wodnego roztworu koloidalnego poli(alkoholu winylowego) i/lub alginianu sodu i/lub etylocelulozy i/lub chitozanu oraz środka przeciwbakteryjnego i/lub aktywatora wzrostu tkanki kostnej i/lub środka 2

3 przeciwnowotworowego i/lub innego środka leczniczego bądź bioaktywnego. Tak otrzymany implant odsącza się, suszy i sterylizuje. Z patentu PL znany jest Implant dentystyczny do wszczepiania w ludzką lub zwierzęcą tkankę kostną lub w tkankę kostną uzupełnioną kostnym materiałem zastępczym Wynalazek dotyczy implantu do wszczepiania w tkankę kostną, na przykład implantu zębowego lub implantu do zastosowania ortopedycznego. Implant ma obszary powierzchni (4) pierwszego rodzaju o właściwościach, na przykład, kostnoscalających, przeciwzapalnych, zwalczających zakażenie i/lub wzmagających wzrost oraz ma obszary powierzchni (8) drugiego rodzaju, obejmujące materiał, który można upłynnić przy pomocy drgań mechanicznych. Implant umieszcza się wewnątrz otworu, np. kości żuchwy, poddaje działaniu drgań mechanicznych, np. ultradźwięków i dociska do kości żuchwy. Podczas tego procesu podlegający upłynnieniu materiał zostaje upłynniony i dociśnięty do nierównych powierzchni i porów otaczającej tkanki kostnej, gdzie, po ponownym zestaleniu, tworzy skuteczne połączenie pomiędzy implantem i tkanką kostną. Właściwe ułożenie i zwymiarowanie obszarów powierzchni pierwszego i drugiego rodzaju powoduje, podczas wszczepiania, że upłynniony materiał rozpływa się, najwyżej w klinicznie nieistotnej ilości, na obszarach powierzchni (4) pierwszego rodzaju, w taki sposób, że biologicznie scalające właściwości tych obszarów powierzchni mogą stać się skuteczne natychmiast po wszczepieniu. Ze względu na to pozytywne połączenie, implant uzyskuje bardzo dobrą stabilność podstawową, co pozwala na poddanie go naciskowi bezpośrednio po wszczepieniu. Zapobiega to występowaniu ujemnego skutku jako wyniku nie dociśnięcia implantu i zmniejsza względne ruchy pomiędzy implantem i tkanką kostną do stopnia fizjologicznego, sprzyjającego pożądanemu scaleniu kostnemu po wszczepieniu. Z patentu PL znane jest Złącze z nasadką na filar implantologiczny stabilizujące całkowite dośluzowe protezy zębowe. Złącze z nasadką na filar implantologiczny, stabilizujące całkowite dośluzowe protezy zębowe, charakteryzuje się tym, że stanowi korzystnie nasadkę elastyczną (i), mającą kształt pierścienia ze stożkowymi powierzchniami czołowymi, umocowaną na nakostnej części filaru implantologicznego (2) przy pomocy śruby (7),przy czym nasadka współpracuje bezpośrednio z wyfrezowanym w siodle protezy(5) gniazdem (4), umożliwiając, po przekroczeniu zadanej wartości siły tarcia, ruchy protezy wzdłuż osi filaru, gwarantujące dobry kontakt błony śluzowej z dośluzową powierzchnią protezy. 3

4 Z patentu PL znany jest Filar implantologiczny do stabilizacji całkowitych dośluzowych protez zębowych charakteryzuje się tym, że stanowi korzystnie jednoczęściowy filar (1), pozwalający na bezpośrednie osadzenie nasadki (2) bez konieczności stosowania dodatkowych elementów mocujących, przy czym część chwytowa, dostosowana kształtem korzystnie do klucza sześciokątnego, w części górnej przechodzi płynnie w stożkowe podtoczenie o pobocznicy liniowo lub parabolicznie ukształtowanej, zakończone kapturem tworzącym zaczep, utrzymujący nasadkę na implancie, a w części dolnej przechodzi w przewężenie, umożliwiające pionizację filaru przez doginanie. Implant wraz z zamocowaną nasadką jest wprowadzany w gniazdo (3), zlokalizowane od strony dośluzowej w siodle protezy. Ze zgłoszenia znany jest Implanto-dystraktor stomatologiczny W przelotowym otworze (1) korpusu (2) usytuowana jest rozporowa śruba (3), której jeden koniec ma przyporządkowaną oporową stopkę, zaś drugi zakończony jest łącznikiem (3a) dla części protetycznej. Długość gwintowanego trzonu rozporowej śruby (3) jest większa niż długość korpusu (2). Na zewnętrznej, nagwintowanej powierzchni korpusu (2), wykonany jest co najmniej jeden podłużny rowek (2a) usytuowany równolegle do jego podłużnej osi. Z patentu PL znany jest implanto-dystraktor stomatologiczny, zawierający przelotowy korpus z zewnętrznym i wewnętrznym gwintem, znamienny tym, że w przelotowym otworze (1) korpusu (2) usytuowana jest rozporowa śruba, której jeden koniec ma przyporządkowaną oporową stopkę (4), zaś drugi zakończony jest łącznikiem dla części protetycznej, przy czym oporowa stopka (4), ma postać śruby z zewnętrznym gwintem, którego linia śrubowa stanowi korzystnie przedłużenie linii śrubowej korpusu (2). Przyrząd do prowadzenia wierteł drążących łoża pod implanty stomatologiczne osadzane w bródowym odcinku kości żuchwy Przyrząd do prowadzenia wierteł drążących łoża pod implanty stomatologiczne, okadzane w bródowym odcinku kości żuchwy, składa się z płytki, stanowiącej bazę szablonu (1), ukształtowanej w sposób pozwalający na umieszczenie owalnych wycięć (2), przeznaczonych pod inserty, prowadzące wiertła służące do wykonania łoża pod implant oraz otworu w insercie centralnym (3), nad grzbietem wyrostka zębodołowego bezzębnej żuchwy, tak aby po zakończonym zabiegu chirurgicznym uzyskać pożądane położenie osi implantów. Poziome ułożenie płytki jest ustalane przy pomocy wkręcanych w końce płytki śrub poziomujących (4), które opierają się o podłoże zapobiegają chybotaniu się płytki w czasie zabiegów przygotowawczych i 4

5 podczas wprowadzania implantu w tkankę kostną. Długości śrub i inserty powinny być dobierane osobniczo do danego ukształtowania kości wyrostka zębodołowego. Dotychczas nie są znane i stosowane metody wykonywania implantów podokostnowych w implantoprotetyce stomatologicznej za pomocą technik projektowania wspomaganego komputerowo CAD 3D wg wynalazku. Sposób według wynalazku przebiega kilkuetapowo: planowanie, wykonanie,symulacja zabiegu na 3D modelach, wszczepienie i obciążenie IP. W pierwszym etapie na podstawie tomografii komputerowej przetwarza się dane z formatu DIACOM w format korzystnie STL, lub inny podobny, oraz tworzy się wirtualny model kości. Następnie na wirtualnym modelu kości w formacie korzystnie STL, lub innym podobnym, z pomocą programu do projektowania trójwymiarowego, wykonuje się projekt konstrukcji protetycznej, która będzie oparta na implancie podokostnowym oraz wykonuje się projekt w formie elektronicznej, na wirtualnym modelu kości, w którym oznacza się formę, wielkość i pozycjonowanie implantu, oraz tor go wprowadzania. Projekt może być uproszczony i wykonany przy użyciu diagnostycznych modeli gipsowych. Kolejno na podstawie projektu, przy pomocy technik projektowania wspomaganych komputerowo, wykonuje się projekt implantu podokostnowego, a następnie tak wykonany projekt zapisuje się w formacie korzystnie STL lub innym podobnym. W przypadkach kiedy tor wprowadzenia IP może być problematyczny wykonuje się 3D model medyczny kości i IP w jednej z wybranych technik szybkiego prototypowania oraz na 3D modelu sprawdza się tor wprowadzenia i symulacja zabiegu implantacji. Następnie po symulacji wprowadzenia i możliwych zmianach konstrukcji IP na podstawie projektu implantu zapisanego w formacie korzystnie STL lub innym podobnym za pomocą technik szybkiego prototypowania wykonuje się implant z tytanu lub stopu metali. Tak wykonany implant podokostnowy wszczepia się i wykonuje się na nim tymczasową konstrukcje protetyczną, zaś po korzystnie dniach wykonuje się stałą konstrukcje protetyczną. 5

6 W sposobie wg wynalazku obciążenie implantów podokostnowych jest przyłożone na zewnętrzną powierzchnie kości, a nie wewnątrz kości, jak to ma miejsce przy implantacji za pomocą tradycyjnych implantów dokostnych. Pełnomocnik Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób projektowania i wytwarzania implantów podokostnowych stosowanych w implantoprotetyce stomatologicznej, znamienny tym, że na pierwszym etapie wykonuje się tomografie komputerową czaszki pacjenta. Następnie uzyskane dane przetwarza się z formatu DIACOM na format korzystnie STL lub inny podobny, następnie tworzy się wirtualny model kości, na którym wykonuje się trójwymiarowy projekt konstrukcji protetycznej implantu opartej na implancie podokostnowym, oraz wykonuje się projekt w formie elektronicznej na wirtualnym modelu kości oznaczając formę, wielkość i pozycjonowanie implantu na kości pacjenta, następnie implant podokostnowy projektuje się w formacie korzystnie STL lub innym podobnym, wykonuje się 3D model medyczny i implant ( w wybranych technologiach szybkiego prototypowania ) i sprawdza się jego tor wprowadzania i symulacja zabiegu oraz następnie wykonuje się sprawdzona konstrukcja implantu przy użyciu technik szybkiego prototypowania ze stopu metali lub tytanu, następnie tak wykonany implant wszczepia się i wykonuje się na nim tymczasową konstrukcje protetyczną, którą po dniach, zastępuje się wykonaną stałą konstrukcją protetyczną, przy czym obciążenie implantu podokostnowego przykłada się na zewnętrzną powierzchnie kości. 2.Sposób wg zastrz. 1, znamienny tym, że projekt wykonuje się za pomocą diagnostycznych modeli gipsowych. 3.Sposób wg zastrz. 1, znamienny tym, że implant wykonuje się z tytanu lub stopu metali. Pełnomocnik 6

7 Skrót opisu Sposób projektowania i wytwarzania implantów podokostnowych stosowanych w implantoprotetyce stomatologicznej, w którym na podstawie tomografii komputerowej przetwarza się dane z formatu DIACOM na format korzystnie STL lub inny podobny, oraz tworzy się wirtualny modelu kości, na którym wykonuje się trójwymiarowy projekt konstrukcji protetycznej, opartej na implancie podokostnowym oraz wykonuje się projekt w formie elektronicznej na wirtualnym modelu kości, na którym oznacza się formę, wielkość i pozycjonowanie implantu następnie projektuje się implant podokostnowy w formacie korzystnie STL lub innym podobnym i za pomocą technik szybkiego prototypowania wykonuje się implant ze stopu metali lub z tytanu, następnie tak wykonany implant podokostnowy wszczepia się i wykonuje się na nim tymczasową konstrukcje protetyczną, zaś po dniach wykonuje się stałą konstrukcje protetyczną, przy czym obciążenie implantu podokostnowego przykłada się na zewnętrzną powierzchnie kości. Pełnomocnik 7

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011 L-DEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Ile czasu potrzeba na wytworzenie mostu zębinowego po bezpośrednim przykryciu miazgi wodorotlenkiem wapnia? A. 2 dni. B. 2-3 tygodnie. C. 2-3 miesiące. D. 6 miesięcy. E. 1 rok.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do nowej wersji systemu - 3Shape s Dental System 2012!

Zapraszamy do nowej wersji systemu - 3Shape s Dental System 2012! Przeczytaj o najnowszej wstawce programowej Zapraszamy do nowej wersji systemu - s Dental System 2012! Nowy Dental System 2012 wprowadza firmę do globalnego grona twórców najbardziej innowacyjnego i najlepiej

Bardziej szczegółowo

Projekt parapodium dynamicznego

Projekt parapodium dynamicznego Tytuł artykułu: Projekt parapodium dynamicznego Autor: Niedoskonali Białystok 2015 2 Spis treści Wizualizacja modelu parapodium dynamicznego w programie SolidWorks 2013.... 4 WSTĘP... 5 Rozdział 1. Przybliżenie

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 113990 (22) Data zgłoszenia: 07.04.2003 (13) Y1 (51) Int.CI.

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie połączeń i złączy ciesielskich 712[02].Z1.05

Wykonywanie połączeń i złączy ciesielskich 712[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Małgorzata Chojnacka Wykonywanie połączeń i złączy ciesielskich 712[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Kierunek studiów: Technologia Chemiczna Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1723053 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.0 (51) Int. Cl. B65D90/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

www.schuetz-dental.com KATALOG PRODUKTÓW

www.schuetz-dental.com KATALOG PRODUKTÓW www.schuetz-dental.com KATALOG PRODUKTÓW n SPIS TREŚCI CYRKON + CERAMIKA Tizian Mill - frezarka ręczna 6 Tizian Bloczki [Blanks] i wyposażenie dodatkowe - cyrkon 7 Tizian CAD/CAM 9 Tizian Scan system

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA i INŻYNIERII ŚRODOWISKA KATEDRA PODSTAW BUDOWNICTWA i OCHRONY BUDOWLI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA TEMAT: SYSTEMY RENOWACJI ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Pracownia Technologii Form. Laboratorium TECHNOLOGIA FORM SKORUPOWYCH

Pracownia Technologii Form. Laboratorium TECHNOLOGIA FORM SKORUPOWYCH Pracownia Technologii Form Laboratorium TECHNOLOGIA FORM SKORUPOWYCH Dr inż. W. Jankowski Ćwiczenie 5 v. 2.0 1. Wprowadzenie. Proces formowania skorupowego został opracowany przez I. Croninga w 1944r.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA RAUGEO DO POMP CIEPŁA NOWOCZESNE OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSZCZĘDZANIE ENERGII Z WYKORZYSTANIEM CIEPŁA GEOTERMALNEGO INFORMACJA TECHNICZNA 827600 PL Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane 11 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

Specyficzne metody otrzymywania leków i ich różnych form (leki o przedłużonym działaniu)

Specyficzne metody otrzymywania leków i ich różnych form (leki o przedłużonym działaniu) Specyficzne metody otrzymywania leków i ich różnych form (leki o przedłużonym działaniu) dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur E-mail: agadomska@ch.pw.edu.pl Lab. 22 Pawilon, nr tel. 234 54 63 1 Zagadnienia:

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ GRAMOFON czyli UPROSZCZNA TEORIA BUDOWY GRAMOFONÓW Wersja 1.0

ZROZUMIEĆ GRAMOFON czyli UPROSZCZNA TEORIA BUDOWY GRAMOFONÓW Wersja 1.0 ZROZUMIEĆ GRAMOFON czyli UPROSZCZNA TEORIA BUDOWY GRAMOFONÓW Ponieważ temat płyt analogowych jest nadal żywy, to siłą rzeczy i temat gramofonów analogowych nie przestał być aktualny. W dziedzinie tej jednak

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

Produkcja papieru. Dział Techniczny SCA Publication Paper

Produkcja papieru. Dział Techniczny SCA Publication Paper Produkcja papieru Dział Techniczny SCA Publication Paper Surowiec Wstęp Zadaniem niniejszej publikacji jest przybliżenie czytelnikowi wiedzy dotyczącej surowców jak i procesów stosowanych we współczesnej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 miesięcznik HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 edycja 2015 poleca Iniekcja Krystaliczna 28 lat doświadczenia Trwałe osuszanie budynków poprzez wytworzenie blokady przeciwwilgociowej Iniekcja Krystaliczna, opracowana

Bardziej szczegółowo

Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations

Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations Przypadki rekonstrukcji implantoprotetycznej systemem BEGO Semados obserwacje kilkuletnie Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations Autor _ Paweł Frączak

Bardziej szczegółowo