WARIANTY POTOCZNOŚCI NAZWY JAKO KRYTERIUM WYBORU DOMENY INTERNETOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARIANTY POTOCZNOŚCI NAZWY JAKO KRYTERIUM WYBORU DOMENY INTERNETOWEJ"

Transkrypt

1 WARIANTY POTOCZNOŚCI NAZWY JAKO KRYTERIUM WYBORU DOMENY INTERNETOWEJ Dariusz Zdonek, Iwona Zdonek Wprowadzenie Rosnąca siła internetu w świcie biznesu zwróciła uwagę na kwestię nazewnictwa, a ściślej na sprawę domen internetowych. O ile jeszcze niedawno firma skupiała się na zarejestrowaniu domeny, w której dominującą rolę pełniła nazwa firmy, o tyle teraz coraz częściej obserwuje się rejestrację domen zawierających nazwę konkretnego produktu. A zatem twierdzają się wcześniejsze przypuszczenia, iŝ toczność nazwy występująca w domenie jest mocnej wagi kryterium wyboru domeny internetowej [Zdon06]. Kryterium takie nabiera szczególnego znaczenia w przypadku firm sprzedających w internecie dobro chodzące od róŝnych producentów np. zegarki, auta, zabawki itp. W takim bowiem przypadku toczność nazwy występująca w domenie oznacza intuicyjne kojarzenie przez uŝytkownika danego dobra. Obecnie w Polsce moŝna równieŝ rejestrować domeny z lskimi znakami diakrytycznymi (r. Tak więc moŝna stworzyć domenę typu: zęby.pl, ksiązki.pl itp. Problem lega na tym, Ŝe do takiej strony nie dotrą osoby, które nie mają zainstalowanej obsługi lskich znaków lub gdy dostawca internetu nie ma odwiednio skonfigurowanych serwerów DNS do obsługi tego typu domen.

2 Powstaje teŝ pytanie, czy nie lepiej zająć się sprawą zycjonowania strony w wyszukiwarkach zamiast skupiać się na domenie? OtóŜ nie naleŝy lekcewaŝyć ani kwestii zycjonowania ani domeny. Oczywiście bezsrna kwestią jest to, iŝ wysoka zycja na liście stron zwróconej przez wyszukiwarkę dnosi oglądalność strony, ale warto teŝ dodać, iŝ nakłady na wyzycjonowanie strony nie są małe. Dodatkowo muszą być noszone kilkakrotnie ze względu na zmiany w algorytmach działania wyszukiwarek oraz konkurencyjne zycjonowanie stron o dobnej tematyce [DaMa07]. W przypadku inwestycji w odwiednią domenę warto wsmnieć o wadze reklamy strony WWW za internetem np. w prasie, radiu, telewizji. Jest to istotny czynnik pularyzowania strony WWW i budowania świadomości jej istnienia w umyśle konsumenta [Zdon07]. Wówczas do głosu dochodzi dobrze dobrana domena. Potoczność nazwy w domenie zwala łatwiej ją zapamiętać, co nie zostaje bez wpływu na statystyki odwiedzin strony WWW. Problem jednak jest w tym, iŝ większość tocznych nazw z danej dziedziny jest juŝ dawno zarejestrowana. Dlatego warto uciec się do rejestracji domen zawierających określoną pularną toczną nazwę łącznie z jakimś uzupełnieniem np. e-, -sklep itp. albo do rejestracji domeny zawierającej nietywy lecz łatwo zapamiętywany zamiennik najpularniejszego słownictwa w bran- Ŝy. Tym ssobem wstanie kilka wariantów pularnej tocznej nazwy. Oczywiście jawia się pytanie: jakiego rodzaju winno być takie uzupełnienie, albo zamiennik, by moŝna stworzyć alternatywę dla tocznego nazewnictwa danej branŝy i wykreować atrakcyjna domenę?

3 Aspekty metodologiczne przeprowadzonych badań Aby odwiedzieć na tak stawione pytanie przeprowadzono badania z udziałem elektronicznych ankiet. Zostały one zbudowane w oparciu o rozwiązania wykorzystujące PHP, JavaScript i MySql. Badania przeprowadzono wiosną 2008r. Przedmiotem badań stały się domeny sklepów internetowych z zegarkami. Zawierały one róŝne warianty tocznych nazw z tej branŝy (tab.1, tab.2) Badania składały się z czterech etapów. W etapie pierwszym proszono badanych o wpisanie w formularz ankietowy domen zawierających toczne nazewnictwo z branŝy zegarków. Na tej dstawie, w etapie drugim, stworzono szereg domen zawierających uzupełnienia oraz zamienniki i proszono badanych o ocenę tych domen w skali rządkowej (przez rangowanie). Równocześnie proszono badanych o ocenę domen z innej branŝy (zabawki dla dzieci). Takie rozproszenie uwagi badanych miało na celu zbliŝenie warunków badania do warunków naturalnych dczas przeglądania przez odbiorcę materiałów reklamowych, które zazwyczaj są z róŝnych tematów. W etapie trzecim godzinie od oceny - wykonano test pamięciowy (na zasadzie sntanicznego odtwarzania) - prosząc badanych o wypisanie domen, które najbardziej utkwiły im w pamięci. W etapie czwartym tygodniu od oceny wtórzono test pamięciowy.

4 Tabela 1 Uzupełnienia tocznych nazw wykorzystywane w badaniu Lp. Rodzaj uzupełnienia 1 e-...pl 2 e...pl 3 sklepz...pl 4 -sklep.pl 5 -sklep.com.pl 6...sklep.pl 7 sklep...pl pl 9 super...pl 10 tanie...pl 11...online.pl Źródło: Opracowanie własne Tabela 2 Zmienniki tocznych nazw wykorzystywane w badaniu Lp. Rodzaj zamiennika Analiza wyników badań 1 czas 2 czasomierz 3 tiktak 4 clock 5 watch Źródło: Opracowanie własne O atrakcyjności domeny wnioskowano na dstawie tego, jak badani zapamiętali ją. W testach pamięciowych brało udział: - test 1 ( 1 godzinie od ekszycji) 45 osób (69% kobiet i 31% męŝczyzn w wieku od 16 do 35 lat),

5 - test 2 ( tygodniu od ekszycji) 27 osoby (85% kobiet i 15% męŝczyzn) w wieku od 16 do 35 lat). Choć dstawą wnioskowania o atrakcyjności domeny stały się testy pamięciowe, warto przyjrzeć się ocenom tych domen na skali rządkowej, jakie przyznali badani przed wykonaniem tychŝe testów. Ze względu na to, iŝ przedmiotem badań stały się domeny dobierane dla sklepu internetowego (z zegarkami), szczególnie interesujący jest ranking domen ze słowem sklep. Przedstawia się on następująco: 1. zegarki-sklep.pl; 2. zegarki-sklep.com.pl; 3. zegarkisklep.pl, sklepzegarki.pl; 4. sklepzzegarkami.pl. Ranking ten jest o tyle ciekawy, Ŝe wyniki testów pamięciowych badanych domen godzinie i tygodniu od ekszycji (prezentowane w tab. 3) zaprzeczają rankingowi, gdyŝ domena uznana przez badanych za najmniej atrakcyjną została najlepiej zapamiętana. Wyniki testu pamięciowego (e, sklep) Rodzaj Rodzaj uzupełnienia testu e-... e... sklepzz... sklep- sklep sklep...sklep 1 godz. 17 * * 9 * 7 * 1 tyg * 1 * 0 3 * Źródło: Opracowanie własne Tabela 2 * wynik obejmuje równieŝ te domeny, w których wystąpiły błędy językowe (liczba jedyncza, kropka, brak zdrobnienia)

6 Wyniki testu pamięciowego (zostałe uzupełnienia) Rodzaj Rodzaj uzupełnienia testu super tanie online 24 1 godz. 10 * 24 4 * 5 1 tyg. 2 * 10 * 0 4 Źródło: Opracowanie własne Tabela 4 * wynik obejmuje równieŝ te domeny, w których wystąpiły błędy językowe (liczba jedyncza, brak zdrobnienia) Wyniki testu pamięciowego (zamienniki) Rodzaj Rodzaj zamiennika testu czas czasomierz tiktak clock watch 1 godz * tyg. 5 9 * Źródło: Opracowanie własne Tabela 5 * wynik obejmuje równieŝ te domeny, w których wystąpiły błędy językowe (liczba jedyncza, brak zdrobnienia) Dość dobrze zapamiętane zostały domeny zawierające myślnik (sklep-...pl, -sklep...pl) oraz ta bez myślnika, ale ze słowem sklep występującym jako przedrostek. Niestety badani wypisując te domeny z pamięci pełniali liczne błędy. Mylili liczbę mnogą z jedynczą, wstawiali kropkę (np. sklep.zegarki). A zatem domeny stworzone ze związku frazeologicznego (sklep z zegarkami) mimo, Ŝe gorzej oceniane są korzystniejsze ze względu na proces ich zapamiętywania, niŝ domeny stworzone ze słów nie zostających w związku frazeologicznym (np. zegarki sklep). Oczywiście internauta jest w stanie metodą prób i błędów odnaleźć właściwą

7 domenę wpisując klika kombinacji słów zegarek i sklep, ale szanse na to, Ŝe to uczyni są raczej małe. Wyjątek w tej kwestii moŝe sprawić silna motywacja takiego internauty, swodowana konkretną trzebą i chęcią zaskojenia jej właśnie w tym konkretnym sklepie z zegarkami, którego adres widział (lecz nie zapamiętał) w materiałach drukowanych. Przypadek taki jest jednak niezmiernie rzadki. O trafności domeny zawierającej związek frazeologiczny świadczą takŝe dobre wyniki zapamiętywalności domen: taniezegarki i superzegrki (tab.4), choć dziwi fakt, Ŝe tygodniu tylko dwie osoby pamiętały domenę superzegarki. Stosunkowo najgorzej zostały zapamiętane domeny zawierające uzupełnienie online i 24. Prócz słabej zapamiętywalności uzupełnienie online było odtwarzane z błędami typu myślnik brak myślnika. Bardzo dobrze zostały zapamiętane domeny zawierające przedrostek e. Oczywiście i tu istniej le do pełnienia błędu przez internautę (myślnik - brak myślnika, l. j. l. mn.), ale jest on w stanie bez większego wysiłku znawczego ten błąd naprawić a za tym zawsze moŝna zarejestrować obydwie domeny: z myślnikiem i bez (błędy językowe co do l. j./l. mn. były rzadkie). Dobrze zapamiętane zostały takŝe domeny, które przez swą nietywość wzbudziły zaciekawienie np. czasomierz, czas, tiktak (tab.5). Co prawda badani w teście pamięciowym pełnili błędy językowe, głównie typu l.j./l.mn., ale wyniki testu godzinie i testu tygodniu są bardzo dobre. Potwierdza się zatem dawany w dręcznikach psychologii reklamy fakt, iŝ wzbudzenie zainteresowania odbiorcy reklamy zostaje w silnym związku z jego sferą znawczą [Cial04], [Doli03], [JaTe02]. Podobnie dobre wyniki pamięciowe uzyskały domeny angielskojęzyczne

8 (clock, watch). Błędy pełniane przez badanych przy sntanicznym ich odtwarzaniu dotyczyły głównie końcówek (pl/ com.pl/com). Rekomendacje wyboru wariantów toczności nazwy w domenie Oczywiście najlepsze wyniki pamięciowe mają i zawsze będą miały domeny stworzone z tocznych nazw występujących w danej branŝy i zakończone końcówką.pl lub com.pl. Problemem jest jednak ograniczona liczba takich domen, co nie zwala wszystkim firmom cieszyć się siadaniem atrakcyjnej domeny. Sytuację taką moŝna prawić korzystając z wariantów toczności danej nawy w branŝy. W świetle wyników przeprowadzonych badań korzystnie jest zarejestrować domenę zawierającą określoną pularną toczną nawę w branŝy przedzoną przedrostkiem e (z myślnikiem lub bez). Niestety domeny takie teŝ często bywają juŝ zajęte. Wówczas warto myśleć o domenie, która wzbudzi zainteresowanie przez nietywość nazwy, ale równocześnie wszechność jej uŝywania (np. dla branŝy zegarków czasomierz, czas, tiktak). JeŜeli grupa docelowa tencjalnych klientów zna język angielski, moŝna taką domenę skonstruować o wszechnie znane słownictwo w tej branŝy właśnie w tym języku. Warto takŝe korzystać przy konstrukcji domen ze związków frazeologicznych wyrazów zostających w wszechnym uŝyciu (np. sklepzzegarkami, czy swiatzegarków) Poprzez deklinacje rzeczowników występujących w takich związkach domeny tego typu są lepiej zapamiętywane, bo bliŝsze naturalnemu językowi. A więc domeny takie są odtwarzane z mniejszą ilością błędów językowych, niŝ domeny słów skomnowanych z rzeczowników występujących w mianowniku.

9 Domeny skomnowane ze słów sklep plus pularna w danej branŝy nazwa toczna są dosyć ryzykowne ze względu na liczne błędy językowe, które mogą się jawić przy odtwarzaniu takiej domeny. Badani nie byli w stanie zapamiętać, czy sklep był na czątku, czy na końcu, czy wystęwał myślnik, czy kropka między wyrazami. Istnieje więc sre ryzyko, Ŝe rejestrując taką domenę, naraŝamy uŝytkownika internetu na duŝy wysiłek znawczy w zapamiętaniu takiej domeny oraz Ŝe kilku próbach nieudanego odtworzenia domeny, zaprzestanie on dalszych szukiwań. Mało atrakcyjne, w świetle przeprowadzonych badań, są równieŝ domeny z uzupełnieniem online i 24. Literatura [Cial04] [DaMa] [Doli03] [JaTe02] [Zdon07] [Zdon06] Cialdini R.B.: Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka. GWP, Gdańsk 2004 Danowski B., Makaruk M.: Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak to się robi. Helion, Gliwice 2007 Doliński D.: Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP, Gdańsk 2003 Jachnis A, Terelak J.: Psychologia konsumenta i reklamy. Branta, Bydgoszcz 2002 Zdonek I.: Hierarchia reakcji konsumenta jako dstawa konstrukcji stron WWW. Marketing i Rynek 2007 nr 3 Zdonek D.: Znaczenie i kryteria wyboru domen internetowych w słeczeństwie informacyjnym. W: ZN Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, z.36. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006

10 Informacje o autorach Dr inŝ. Dariusz Zdonek Dr inŝ. Iwona Zdonek Katedra Informatyki i Ekonometrii Politechnika Śląska ul. Roosevelta Zabrze Polska Numer telefonu (fax) +48/32/

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki Praca magisterska Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Paweł Nijakowski

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY OCENY WITRYN INTERNETOWYCH

WYBRANE ELEMENTY OCENY WITRYN INTERNETOWYCH WYBRANE ELEMENTY OCENY WITRYN INTERNETOWYCH Marek Dziembała, Marcin Słaboń Wprowadzenie Tworzenie strategii promocji firm, a w szczególności ich witryn internetowych staje się coraz większym źródłem dochodu

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ E-USŁUG NA RYNKU DOMEN INTERNETOWYCH

ROZWÓJ E-USŁUG NA RYNKU DOMEN INTERNETOWYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. XX XXXX Nr kol. XXXX Dariusz ZDONEK Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Ekonomii i Informatyki ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH W WYNIKACH WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH. Artur Strzelecki

POZYCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH W WYNIKACH WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH. Artur Strzelecki POZYCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH W WYNIKACH WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH Artur Strzelecki Wprowadzenie Pozycjonowanie witryn internetowych jest narzędziem realizacji strategii marketingowej przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE krok po kroku dr Rafał Marek wiedza doświadczenie praktyka Tytuł Pozycjonowanie hotelu, motelu, pensjonatu w wyszukiwarce krok po kroku Autor dr

Bardziej szczegółowo

Raport o SEO i SEM w polskiej bankowości

Raport o SEO i SEM w polskiej bankowości Po linku do banku Raport o SEO i SEM w polskiej bankowości / marketing Bluerank (ul. Gdańska, - Łódź). Zawarte w publikacji materiały są własnością Wydawcy, który udziela Który bank się pozycjonował? Który

Bardziej szczegółowo

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonomii Kamil Sobolewski nr albumu: 207757 Praca magisterska na kierunku zarządzanie Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści,

ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści, 54 dodatek biura reklamy Media & Marketing Polska Użyteczna strona czerwiec 2011 najlepsze Praktyki na rynku ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści, ilustracje

Bardziej szczegółowo

Paweł Budynek. Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization

Paweł Budynek. Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization Paweł Budynek Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization Praca licencjacka Promotor: dr inż. Rafał Wojciechowski KIERUNEK: Informatyka i ekonometria

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH Radosław WOLNIAK Streszczenie: W publikacji zaprezentowano problematykę funkcjonowania witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW

POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2009 POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW DARIUSZ WRÓBLEWSKI 1, KRZYSZTOF BEDERSKI 1,2 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży

E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży 1 2 Autor raportu Grzegorz Skiera (Silence!) Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

MARKETING W WYSZUKIWARKACH

MARKETING W WYSZUKIWARKACH Grudzień 2011 RAPORT MARKETING W WYSZUKIWARKACH Sponsor Partnerzy Wydawca Nie nachalnie, lecz skutecznie Klikamy w nie czasem nawet nie zdając sobie sprawy, że to linki sponsorowane. Nie ma to jednak dla

Bardziej szczegółowo

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH www.semspecialist.pl Numer 2 styczeń 2011 ISSN 2082-3894 SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH PATRONAT WYDAWCA Duarte Leszek Wolany ul. Studzienna

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL I. Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Redakcja skryptu: Paweł Przywara

TUTORIAL I. Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Redakcja skryptu: Paweł Przywara 1 TUTORIAL I Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania Redakcja skryptu: Paweł Przywara 2 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 ETYKIETA STUDENTA 5 ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA ZAJĘCIACH, CZYLI JAK KSZTAŁTOWAĆ

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr hab. inŝ. Ludosław Drelichowski

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE 2012 - Krzysztof Morawski 1 Do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania! Zezwala się na: łączenie tej publikacji z innymi

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-1936-8 Format: 158x235, stron: 432 Przewodnik po

Bardziej szczegółowo

Content marketing. Przewodnik dla przedsiębiorców. Wrocław, 2014 r.

Content marketing. Przewodnik dla przedsiębiorców. Wrocław, 2014 r. Content marketing Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Geneza powstania i trudne początki... 4 1.1 Początki content marketing marketingu treści... 4 1.2 Handlowcy a marketing

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Sponsor. Wydawca

Partnerzy. Sponsor. Wydawca Partnerzy Sponsor Wydawca Zwykło się już mawiać: jeśli czegoś nie ma w Google, to nie istnieje. Sporo racji jest w tym sloganie. Niestety, nadal nie wszyscy mają tego świadomość. Problemu nie dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie sklepu

Pozycjonowanie sklepu #5 Pozycjonowanie sklepu Uniwersytet E-commerce Wstęp Zależy Ci, aby Twój sklep dużo sprzedawał i był popularny? Potrzebujesz dobrego jakościowo ruchu i wizyt od użytkowników, którzy szukają Twoich produktów?

Bardziej szczegółowo

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie?

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? www.100eurodziennie.pl Jest to robocza wersja poradnika na temat zarabiania w Internecie. H. Bernaciak J. Gortatowska Sz. Miałkas M. Rogoziński P. Wójcik 1

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia Edited by Zdzisław Wąsik Advisory Board Janusz Arabski (Katowice) Jerzy Bańczerowski (Poznań) Andrzej

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI SIECIOWYMI JAKO KRYTERIUM POZYCJONOWANIA SERWISÓW INTERNETOWYCH W WYSZUKIWARKACH. Jarosław Mutwil

ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI SIECIOWYMI JAKO KRYTERIUM POZYCJONOWANIA SERWISÓW INTERNETOWYCH W WYSZUKIWARKACH. Jarosław Mutwil ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI SIECIOWYMI JAKO KRYTERIUM POZYCJONOWANIA SERWISÓW INTERNETOWYCH W WYSZUKIWARKACH Jarosław Mutwil Wprowadzenie Serwisy internetowe są obecnie podstawowym narzędziem komunikacji firmy

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo