KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJA S.A ROK. 26 maja 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJA S.A. 2014 ROK. 26 maja 2015 r."

Transkrypt

1 KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJA S.A ROK 26 maja 2015 r.

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ODBIORCY CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 3. INWESTYCJE: DeSOx, DeNOx 4. SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE ZA 2014 R. ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 5. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE ZA 2014 R. ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH SKONSOLIDOWANYCH SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 6. SPRAWOZDANIE ZA 1.KWARTAŁ 2015 R. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ANALIZA JEDNOSTKOWYCH DANYCH FINANSOWYCH SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ANALIZA SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH 2

3 WSTĘP Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.: zajmuje się wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu, przesyłem i dystrybucją ciepła. W skład przedsiębiorstwa Spółki wchodzą cztery zakłady produkcyjne: Elektrociepłownia Wrocław, zlokalizowana we Wrocławiu Elektrociepłownia Czechnica, zlokalizowana w miejscowości Siechnice Zakład Zawidawie, zlokalizowany we Wrocławiu Zakład Muchobór, zlokalizowany we Wrocławiu (aktywa przeznaczone do sprzedaży) 3

4 ODBIORCY CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ ODBIORCY CIEPŁA ODBIORCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ KOGENERACJA pokrywa 53% zapotrzebowania na ciepło w Gminie Wrocław i 60% w Gminie Siechnice. Na rynku energii elektrycznej, sprzedaż energii do klientów następuje poprzez umowę z EDF Polska S.A. Fizycznie energia elektryczna wprowadzana jest do sieci rozdzielczej TAURON Dystrybucja. 4

5 INWESTYCJE DeSOx, DeNOx DeSOx IMOS K-1, K-2, K-3, KW-3, KW-5 Wykonawca: RAFAKO - PBG Rozpoczęcie inwestycji Rozruch Budżet 200 MPLN DeNOx SCR K-2, K-3 Wykonawca: FORTUM - INSTAL Rozpoczęcie inwestycji Rozruch Budżet 122 MPLN MPLN Do dnia r. nakłady wyniosły Pozostało do wykorzystania Łączny budżet Finansowanie inwestycji DeSOx DeNOx pożyczka inwestycyjna WFOŚ dotacja NFOŚiGW środki własne pożyczka inwestycyjna EDF Investissement Groupe SA środki własne 5

6 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOGENERACJA S.A ROK

7 AKCJONARIAT 2014 R. 26,67 17,74 EDF Polska S.A. EDF International S.A.S EDF Investment III B.V. 50% + 1 akcja 6,04 16,67 Aviva OFE OFE ING 8,72 8,99 15,59 OFE PZU "Złota Jesień" Pozostali W dniu 2 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Warszawie zarejestrował połączenie EDF Wybrzeże S.A. i EDF Energia Sp. z o.o. z EDF Polska S.A. W związku z powyższym transakcje z EDF Energia Sp. z o.o. w okresie porównawczym zostały wykazane łącznie z transakcjami EDF Polska S.A. W dniu 8 maja 2013 r. po połączeniu spółek: EDF Polska Centrala Sp. z o.o., EDF Polska CUW Sp. z o.o. i EDF Kraków S.A. nastąpiła zmiana firmy na EDF Polska S.A.

8 LAT KOGENERACJI S.A. na GPW 120 Kurs akcji KOGENERACJI S.A. od dnia 1. notowania na GPW ( ) Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił tys. zł i dzielił się na tys. akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł każda akcji pozostaje w obrocie giełdowym. Akcje KOGENERACJI S.A. notowane są na Rynku Głównym GPW od 26 maja 2000 r.

9 NOTOWANIA W 2014 ROKU Notowania akcji KOGENERACJI S.A. Notowania WIG -energia Najwyższa cena w 2014 roku, tj. 75,0 zł została osiągnięta 30 kwietnia 2014 r. Najniższa cena w 2014 roku, tj. 52,14 zł odnotowana została 14 stycznia 2014 r.

10 ANALIZA WYNIKU NETTO 2014 vs w M PLN Wynik netto wyższy o +95,6 MPLN (+131%), głównie z powodu: ,9 Podatek -21,8 MPLN niższy wynik ze sprzedaży aniżeli w 2013 r. - 8,4 MPLN wyższe koszty pozostałej działalności operacyjnej, w tym: ,9-42,2-21,8 +20,4-8,4 Przychody Koszty Pozostała działalność operacyjna +121,0 Działałaność finansowa ,5 EBITDA Wykonanie 114,4-14,7 MPLN brak efektu transakcji SWAP i CO 2, - 17,1 MPLN odpisy aktualizujące: -15,5 MPLN środki trwałe, (gł. WPT: -20,1 MPLN w 2014 r.), -1,6 MPLN zapasy i należności +11,7 MPLN efekt wykupu świadczeń dla emerytów: +13,0 MPLN całkowite rozwiązanie rezerwy na ekwiwalent dla emerytów + 2,0 MPLN brak efektu utworzenia rezerwy z 2013 r. -3,4 MPLN wypłata rekompensaty dla emerytów +8,2 MPLN kara umowna dotycząca opóźnień inwestycji (objęta częściowym odpisem) +3,3 MPLN brak kosztów z tytułu biomasy + 121,0 MPLN +117,8 wyższe przychody z tyt. dywidendy od EC ZG (177,3 MPLN w 2014 r. i 59,4 MPLN w 2013 r.), niższe koszty finansowe, 95,6 M PLN / 131,2% + 4,9 MPLN niższy podatek dochodowy. 10

11 ANALIZA PRZYCHODÓW 2014 vs w M PLN Niższe przychody w porównaniu do 2013 roku -42,2 MPLN (-7,7%), głównie z powodu: 500-4,6 Ciepło -60,1 +1,3 +19,2 +1,6 +0,4-4,6 MPLN niższe przychody ze sprzedaży ciepła (spadek wolumenu sprzedaży o 11% oraz przyrostu ceny ciepła o 6,6% a ceny mocy cieplnej o 5,6%) Energia elektryczna PSE Certyfikaty CO2 Pozostałe ,1 MPLN niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (niższe ceny sprzedaży energii elektrycznej o ok.22%, niższy wolumen sprzedaży o 7%) ,6 508,4 +1,3 MPLN wyższe przychody ze sprzedaży energii elektryczne do PSE ,2 MPLN wyższe przychody ze sprzedaży certyfikatów (wznowiono możliwość występowania o certyfikaty czerwone z tytułu zmiany prawa, zwiększono produkcję energii zielonej z biomasy) 0-42,2 M PLN / -7,7% + 1,6 MPLN wyższe przychody ze sprzedaży CO 2 (odsprzedaż zakupionych uprawnień) 11

12 w MPLN KOSZTY STAŁE I ZMIENNE 2014 vs ,4 M PLN -0,2% 20,2-7,2% , , , , Remonty Koszty pracy +13,6 +0,6 Amortyzacja -9,7 Usługi -3,2 Pozostałe koszty -0, Koszty paliwowe +12,9 Pozostałe koszty zmienne +7,3 KOSZTY STAŁE Koszty osobowe spadek o 13,6 MPLN : niższe koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych o 8,0 MPLN (spadek zatrudnienia o 97 osób), niższe koszty rezerw pracowniczych i ubezpieczeń społecznych z tytułu Programów Indywidualnych Odejść o 5,4 MPLN, wykupy świadczeń pracowniczych 0,2 MPLN. Koszty remontów : spadek o 0,6 MPLN mniejszy zakres remontów na rok 2014 w stosunku do Amortyzacja: wzrost o 9,7 MPLN - zmiana okresów żywotności środków trwałych. Usługi: wzrost o 3,2 MPLN - przekazanie w outsourcing usług odpopielania i nawęglania świadczonych przez spółkę EDF Ekoserwis Sp. z o.o -300 KOSZTY ZMIENNE Koszty paliwowe: niższe o 12,9 MPLN, w tym: niższe koszty paliwowe z tytułu niższego wolumenu zużycia węgla +31,0 MPLN: +28,8 MPLN niższy wolumen spalonego węgla w 2014 r, TJ, TJ w 2013 r. +2,1 MPLN niższa cena węgla wyższe koszty paliwowe z tytułu wyższego wolumenu zużycia biomasy -18,6 MPLN: -20,0 MPLN wolumen spalonej biomasy w 2014 r TJ, 434 TJ w 2014 r. +1,4 MPLN niższa cena biomasy Pozostałe koszty zmienne: spadek o 7,3 MPLN spadek kosztów z tytułu niedoboru i zakupu CO 2 +8,9 MPLN, wzrost kosztów podawania biomasy -0,8 MPLN, wzrost kosztów usług przesyłowych o -0,8 MPLN. 12

13 WYNIKI FINANSOWE (PL) 2014 vs w MPLN Wyszczególnienie Przychody ze sprzedaży 508,4 550,6-42,2 Koszt własny sprzedaży -492,9-513,8 20,9 Zysk brutto na sprzedaży 15,5 36,8-21,3 Koszty sprzedaży -1,5-1,4-0,1 Koszty zarządu -4,3-3,9-0,4 Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) -15,9-7,4-8,5-6,2 24,1-30,3 Wynik na działalności finansowej 172,8 51,8 121,0 Podatek dochodowy 1,9-3,0 4,9 Wynik finansowy netto 168,5 72,9 95,6 Wyszczególnienie Jedn EBITDA MPLN 77,5 98,1 EBIT MPLN -6,2 24,0 Wynik netto MPLN 168,5 72,9 ROA % 10,4 5,1 ROE % 14,3 7,3 ROCE % -0,5 2,5 13

14 BILANS 2014 vs w MPLN Wyszczególnienie AKTYWA 1 627, ,4 211,3 Aktywa trwa łe,wtym: 1 339, ,3 173,0 rzeczowe aktywa trwałe 1 127,6 938,4 189,2 Aktywa obrotowe, w tym: 288,4 250,1 38,3 zapasy 148,3 112,0 36,3 uprawnienia CO2 4,8 5,6-0,8 inwwestycje krótkoterminowe 0,0 0,0 0,0 należności z tyt. podatku dochodowego 0,8 0,0 0,8 należności z tytułu dostaw i usług 134,5 132,1 2,4 środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0,0 0,4-0,4 PASYWA 1 627, ,4 211,3 Kapitał własny 1 174, ,2 169,2 Zobowi ąza ni a 453,3 411,2 42,1 zobowiązania długoterminowe 234,3 121,3 113,0 zobowiązania krótkoterminowe 219,0 289,9-70,9 14

15 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W MPLN +177,3 MPLN: dywidenda od EC Zielona Góra +2,5 MPLN: wpływy z tytułu zbycia aktywów rzeczowych +19,2 MPLN wpływ z tytułu zbycia aktywów finansowych: +16,2 MPLN Renevis (obecnie EDF Ekoserwis), +3,0 MPLN III rata PPO Środki pieniężne z działalności operacyjnej 44,1 MPLN: Zysk netto 168,5 MPLN, Korekty -62,8 MPLN, w tym: +83,7 MPLN amortyzacja +13,3 MPLN odpisy aktualizujące -160,1 MPLN dz. finansowa i inwestycyjna +0,3 MPLN inne Kapitał pracujący -56,4 MPLN: -36,2 MPLN wzrost stanu zapasów -14,0 MPLN wzrost stanu należności - 6,2 MPLN spadek stanu zobowiązań Podatek dochodowy -5,1 MPLN 0,4 44,1 199,0 Działalność inwestycyjna wpływy (-274,6) Działalność inwestycyjna wydatki 121,0 (-89,9) Działalność finansowa wpływy -274,6 MPLN Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, budowa instalacji DeSOx i DeNOx Działalność finansowa wydatki +114,2 MPLN: +52,8 MPLN pożyczka preferencyjna WFOŚ +61,4 MPLN pożyczka inwestycyjna EDF IG S.A. +6,8 MPLN dotacje 0,02-86,8 MPLN spłata cash-pool - 3,1 MPLN odsetki od kredytów Środki pieniężne na początek okresu Działalność operacyjna 15 Środki pieniężne na koniec okresu

16 PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU ZA 2014 R. Zysk netto Wypłata dywidendy Kapitał rezerwowy ,10 PLN 0,00 PLN ,10 PLN Proponowane zatrzymanie całości wyniku finansowego w KOGENERACJI S.A. pozwoli na zwiększenie kapitału rezerwowego, który może być wykorzystany na finansowanie ważnych dla Spółki inwestycji strategicznych lub na ewentualną wypłatę dywidendy w przyszłości. 16

17 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK KOGENERACJA S.A ROK

18 Jednostka zależna konsolidowana GRUPA KAPITAŁOWA Stan na 31 grudnia 2014 r. 98,4% Jednostki powiązane nie konsolidowane Legenda: Akcje KOGENERACJI S.A. Spółki EDF Polska S.A. i EDF Paliwa Sp. z o.o. są wykazywane jako jednostki powiązane, mimo braku powiązań kapitałowych, gdyż KOGENERACJA S.A. realizuje istotne transakcje z tymi podmiotami. 18

19 EC ZIELONA GÓRA S.A. Udział w kapitale Realizowane działania: w 2014 roku obchodzono 40-lecie działalności elektrociepłowni EC Zielona Góra i 10-lecie uruchomienia bloku gazowo-parowego w kwietniu opróżniono definitywnie place elektrociepłowni ze składów węgla, po tym jak w 2013 r. kotły węglowe zastąpiono gazowo-olejowymi kontynuacja strategii rozwoju rynku ciepła sieciowego w Zielonej Górze: umacnianie pozycji lidera, przyjęcie Planu rozwoju systemu ciepłowniczego w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na ciepło w latach , podpisanie listu intencyjnego o współpracy w zakresie rozwoju sieci ciepłowniczej z Prezydentem Miasta Zielona Góra kontynuacja realizacji projektu modernizacji i przebudowy sieci ciepłowniczej w Zielonej Górze (kompletne modernizacje 19 węzłów cieplnych), podnoszenie poziomu obsługi klientów: rozpoczęto wdrażanie systemu telemetrii przygotowania do wdrożenia systemu billingowego 19

20 ZMIANY W GRUPIE KAPITAŁOWEJ Renevis Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. EDF Ekoserwis Sp. z o.o. W dniu 30 czerwca 2014 r. została zawarta umowa sprzedaży udziałów Renevis Inżynieria Środowiska Sp. z o.o., na mocy której KOGENERACJA S.A. zbyła na rzecz EDF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie szt., tj. 100% udziałów spółki zależnej Renevis Sp. z o.o. Od dnia 3 września 2014 r. spółka ta działa pod marką EDF Ekoserwis Sp. z o.o. i jest wykazywana w sprawozdaniu finansowym jako jednostka powiązana z tytułu transakcji prowadzonych w ramach Grupy EDF. 20

21 SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. [w MPLN] KOGENERACJA S.A. EC ZIELONA GÓRA RENEVIS WT Grupa Kapitałowa 200,0 168,5 100,0 0,0 43,4-0,4 50,0-100,0-200,0-161,5 Wyłączenia transakcyjne (WT) dotyczą głównie wypłaty dywidendy przez EC Zielona Góra S.A. oraz korekt kapitałowych związanych ze sprzedażą Renevis Sp. z o.o. 21

22 ANALIZA SKONSOLIDOWANEGO WYNIKU NETTO 2014 vs Wynik netto niższy o 29,8 MPLN (-37%), głównie z powodu: 100 w M PLN ,8-24,3 Przychody -55,7-48,0 Przychody z tytułu rekompensat KDT -29,8 M PLN / -37,4% +16,6 Koszty -10,5 Pozostała działalność operacyjna Działałaność finansowa -8,3 +13,5 Podatek Działalność zaniechana +31, ,0-55,7 MPLN spadek wyniku na sprzedaży -10,5 MPLN spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej w tym: -23,0 MPLN brak efektu transakcji SWAP i CO2, -7,3 MPLN odpisy aktualizujące: -15,8 MPLN środki trwałe (gł. WPT), +8,5 MPLN zapasy i należności +15,0 MPLN efekt wykupu świadczeń dla emerytów: +19,0 MPLN rozwiązanie rezerwy na ekwiwalent dla emerytów, -4,0 MPLN wypłata rekompensaty dla emerytów +2,2 MPLN: +8,2 MPLN kara umowna dotycząca opóźnień inwestycji, -6,0 MPLN odpis dot. kary +2,9 MPLN przychody z majątku trwałego - 8,3 MPLN spadek przychodu z działalności finansowej; niższe przychody z działalności finansowej: w 2013 r. sprzedano udziały EDF Paliwa -11,9 MPLN, - niższe koszty finansowe: + 0,8 MPLN: +2,1 MPLN niższe odsetki od kredytów, -1,3 MPLN wyższe dyskonto od kosztów osieroconych. +13,5 MPLN niższy podatek dochodowy +31,2 MPLN działalność zaniechana (EDF Ekoserwis) 22

23 ANALIZA SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW 2014 vs Niższe przychody ze sprzedaży w porównaniu do 2013 roku -72,4 MPLN (-7,5%), głównie z powodu: w M PLN , ,6 +41,8 CO2 PSE Ciepło -94,6 +1,3 +1,6 Certyfikaty Energia elektryczna +31,7 Pozostałe -48,0 KDT +3,4 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ,0-9,6 MPLN niższe przychody z tytułu sprzedaży ciepła. Spadek wolumenu sprzedaży o 17% w EC Zielona Góra S.A. i o 11% w KOGENERACJI S.A.; pozytywny wpływ ceny i stawek opłat taryf dla ciepła wprowadzonych w życie po zatwierdzeniu Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (5,03 % w EC Zielona Góra i 6,6% w KOGENERACJI S.A.) -93,3 MPLN niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej: -94,6 MPLN niższe średnie ceny energii elektrycznej niższe o ok. 22% w porównaniu do roku 2013 w KOGENERACJI i ok. 18% w EC Zielona Góra S.A. +1,3 MPLN dodatkowa sprzedaż en. elektrycznej w KOGENERACJI do PSE ,8 MPLN wyższe przychody ze sprzedaży certyfikatów, brak aktów prawnych w 2013 r. dla certyfikatów czerwonych i żółtych 0 +1,6 MPLN wyższe przychody ze sprzedaży CO 2, sprzedaż nadwyżki zakupionych uprawnień -72,4 M PLN -7,5% / +31,7 MPLN wyższe pozostałe przychody, w tym: +32,2 MPLN dopłata gazowa w EC Zielona Góra - 48,0 MPLN niższe przychody z tyt. KDT 23

24 w MPLN 30 KOSZTY STAŁE I ZMIENNE SKONSOLIDOWANE 1,7 M PLN -0,5% 2014 vs ,4-4,4% , , , , Koszty pracy Remonty Amortyzacja +8,9 +1,8-7,3 Usługi Pozostałe koszty -1,4-0, Koszty paliwowe +16,2 Pozostałe koszty zmienne +5,2-370 KOSZTY STAŁE Koszty osobowe: niższe o 8,9 MPLN, w tym 11,3 MPLN spadek wynagrodzeń i kosztów ubezpieczeń społecznych w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia w Grupie o 305 osób (w tym zamiany w składzie Grupy Kapitałowej), -1,8 MPLN wykup świadczeń pracowniczych. Koszty remontów : spadek o 1,8 MPLN mniejszy zakres remontów na rok 2014 w stosunku do 2013 r. Amortyzacja: wzrost o 7,3 MPLN, - zmiana okresów żywotności środków trwałych w KOGENERACJI S.A.; skrócenie okresu żywotności urządzeń oraz jednorazowy odpis amortyzacyjny z tytułu wyłączenia z eksploatacji bloku węglowego w EC Zielona Góra. Usługi: wzrost o 1,4 MPLN przekazanie w outsourcing usług odpopielania i nawęglania świadczonych przez spółkę EDF Ekoserwis Sp. z o.o -500 KOSZTY ZMIENNE Koszty paliwowe niższe o 16,2 MPLN: KOGENERACJA: niższe koszty paliwowe z tytułu niższego wolumenu zużycia węgla +31,0 MPLN wyższe koszty paliwowe z tytułu wyższego wolumenu zużycia biomasy -18,6 MPLN EC Zielona Góra : niższe koszty paliwowe z tytułu niższego wolumenu zużycia gazu i niższej ceny gazu Pozostałe koszty zmienne: spadek o 5,2 MPLN spadek kosztów ochrony środowiska o 0,9 MPLN, spadek z tytułu niedoboru i zakupu CO2 o 7,0 MPLN, wzrost kosztów podawania biomasy o 0,8 MPLN w KOGENERACJI S.A. oraz wzrost 2,0 MPLN zakupu energii na rynku bilansującym. 24

25 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE (PL) w MPLN Wyszczególnienie * Przychody ze sprzedaży 880,3 904,7-24,4 Przychody z tyt. rekompensat KDT 17,7 65,8-48,1 Koszt własny sprzedaży -817,1-832,0 14,9 Zysk brutto na sprzedaży 80,9 138,4-57,5 Koszty sprzedaży -3,2-3,8 0,6 Koszty zarządu -13,0-14,1 1,1 Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) -7,0 3,5-10,5 57,7 123,9-66,2 Wynik na działalności finansowej -9,4-1,1-8,3 Podatek dochodowy -9,2-22,7 13,5 Wynik finansowy netto działalność kontynuowana Wynik finansowy netto działalność zaniechana 39,1 100,1-61,0 10,9-20,3 31,2 Wynik finansowy netto 50,0 79,8-29,8 Wyszczególnienie Jedn * EBITDA MPLN 178,2 238,6 EBIT MPLN 57,7 123,9 Wynik netto MPLN 50,0 79,8 ROA % 2,4 4,1 ROE % 4,0 6,7 ROCE % 4,1 9,2 * Dane za rok 2013 przekształcone z tytułu wyłączenia działalności zaniechanej - sprzedaż udziałów Renevis Sp. z o.o. w 2014 r. 25

26 BILANS SKONSOLIDOWANY 2014 vs w MPLN Wyszczególnienie AKTYWA 2 072, ,2 142,9 Aktywa trwa łe,w tym: 1 631, ,1 176,4 rzeczowe aktywa trwałe 1 545, ,4 178,3 Aktywa obrotowe, w tym: 440,6 474,1-33,5 zapasy 168,9 122,2 46,7 uprawnienia CO2 9,3 5,6 3,7 należności z tytułu dostaw i usług 220,5 185,4 35,1 środki pieniężne i ich ekwiwalenty 41,0 159,1-118,1 PASYWA 2 072, ,2 142,9 Kapitał własny 1 244, ,9 47,8 Zobowi ąza ni a 827,4 732,3 95,1 zobowiązania długoterminowe 538,4 382,6 155,8 zobowiązania krótkoterminowe 289,0 349,7-60,7 26

27 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W MPLN Środki pieniężne z działalności operacyjnej: Zysk netto 50,0 MPLN Korekty +146,1 MPLN, w tym : +120,5 MPLN amortyzacja +26,3 MPLN odpisy aktualizujące Kapitał pracujący -70,6 MPLN: -46,7 MPLN wzrost stanu zapasów -47,1 MPLN wzrost stanu należności +23,2 MPLN wzrost stanu zobowiązań Podatek dochodowy -10,5 MPLN 159,1 115,1 Działalność operacyjna +18,9 MPLN wpływy z tytułu zbycia aktywów finansowych : 15,9 MPLN Renevis Sp. z o.o. (obecnie EDF Ekoserwis), 3,0 MPLN III rata PPO +2,8 MPLN sprzedaż aktywów rzeczowych 21,7 Działalność inwestycyjna wpływy (-298,4) Działalność inwestycyjna wydatki 136,7 (-93,2) Działalność finansowa wpływy Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, budowa instalacji DeSOx i DeNOx w Jedn. Domin. Działalność finansowa wydatki 41,0 +115,5 MPLN, w tym: +52,8 MPLN pożyczka preferencyjna WFOŚ +61,4 MPLN pożyczka inwestycyjna EDF IG S.A. +21,2 MPLN dotacje - 86,8 MPLN spłata cashpool - 3,3 MPLN odsetki od kredytów - 0,2 MPLN płatności leasingowe - 2,9 MPLN dywidenda EC Zielona Góra poza Grupę Środki pieniężne na początek okresu 27 Środki pieniężne na koniec okresu

28 SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOGENERACJA S.A. I kwartał 2015 r.

29 JEDNOSTKOWE WYNIKI FINANSOWE (PL) IQ 2015 vs. IQ 2014 w MPLN Wyszczególnienie 2015 IQ 2014 IQ Przychody ze sprzedaży 205,5 189,0 16,5 Koszt własny sprzedaży -147,5-145,3-2,2 Zysk brutto na sprzedaży 58,0 43,7 14,3 Koszty sprzedaży -0,3-0,4 0,1 Koszty zarządu -0,9-1,3 0,5 Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 0,1-0,6 0,7 56,9 41,4 15,6 Wynik na działalności finansowej -0,3-3,3 3,0 Podatek dochodowy -10,8-7,0-3,8 Wynik finansowy netto 45,8 31,1 14,7 29

30 ANALIZA JEDNOSTKOWEGO WYNIKU NETTO IQ 2015 vs. IQ w M PLN +16,5 Przychody -1,7 Koszty +0,7 Pozostała działalność operacyjna +3,0 Działałaność finansowa -3,8 Podatek Wyższy wynik finansowy o +14,7 MPLN (+47,4%), głownie w wyniku: +14,8 MPLN wyższy wynik na sprzedaży aniżeli w IQ 2014, w tym: +8,2 MPLN wyższe przychody ze sprzedaży ciepła, +7,4 MPLN wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, +0,9 MPLN wyższe przychody z certyfikatów, -1,7 MPLN wyższe koszty stałe (w tym: amortyzacja). +0,7 MPLN wyższy wynik z pozostałej działalności operacyjnej: +0,2 MPLN wyższe przychody z dotacji, +0,3 MPLN odwrócenie odpisu na środki trwałe w budowie, +0,2 MPLN niższe pozostałe koszty operacyjne jako efekt niższego odpisu na należności. 20 IQ ,8 IQ ,0 MPLN niższe koszty finansowe (koszty odsetek od pożyczek inwestycyjnych na DeSOx, DeNOx kapitalizowane zgodnie z MSR 23 na nakłady inwestycyjne), 10 31,1 45,8-3,8 MPLN wyższy podatek jako efekt wyższego wyniku brutto. 0 14,7 M PLN / 47,4% 30

31 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE (PL) IQ 2015 vs. IQ 2014 w MPLN Wyszczególnienie 2015 IQ 2014 IQ Przychody ze sprzedaży 318,5 273,3 45,2 Przychody z tyt. rekompensat KDT 3,4 5,6-2,2 Koszt własny sprzedaży -221,8-224,3 2,5 Zysk brutto na sprzedaży 100,1 54,6 45,5 Koszty sprzedaży -0,6-0,8 0,2 Koszty zarządu -4,0-3,3-0,8 Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 0,6 0,2 0,4 96,1 50,7 45,5 Wynik na działalności finansowej -3,0-1,9-1,1 Podatek dochodowy -17,9-9,0-8,9 Wynik finansowy netto działalność kontynuowana Wynik finansowy netto działalność zaniechana 75,2 39,8 35,4 0,0-1,0 1,0 Wynik finansowy netto 75,2 38,8 36,4 31

32 ANALIZA SKONSOLIDOWANEGO WYNIKU NETTO IQ 2015 vs. IQ 2014 Wyższy wynik netto o 36,4 MPLN (93,8%), głównie z tytułu : 100 w M PLN ,8 +45,3 Przychody -2,2 Przychody z tytułu rekompensat KDT +45,0 +1,9 +0,4 Koszty Pozostała działalność operacyjna -1,1-8,9 +1,0 Działałaność finansowa Podatek Działalność zaniechana ,2 +45,0 MPLN wzrost wyniku ze sprzedaży, w tym.: +21,6 MPLN wyższe przychody z certyfikatów, gł. w EC Zielona Góra wzrost przychodów z tyt. żółtych certyfikatów wznowienie systemu wsparcia dla produkcji w skojarzeniu w kwietniu 2014 r +10,1 MPLN wyższe przychody ze sprzedaży ciepła + 11,1 MPLN wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej +1,9 MPLN niższe koszty +0,4 MPLN wyższy wynik na pozostałej działalności operacyjnej: +0,7 MPLN w KOGENERACJI i -0,3 MPLN w EC Zielona Góra (efekt rozliczenia dotacji) -1,1 MPLN niższy wynik na działalności finansowej; efekt niższych odsetek otrzymanych w EC Zielona Gora o PLN 0,8 MPLN (w tym odsetki cash-pool) i wyższe koszty z tytułu rekompensat KDT (o 0,5 MPLN). 0-8,9 MPLN wyższy podatek jako efekt wyższegi wyniku brutto 36,4 M PLN / 93,8% +1,0 MPLN w IQ 2014 starta na działalności zaniechanej (EDF Ekoserwis), w IQ 2015 spółka EDF Ekoserwis nie podlega konsolidacji 32

33 ANALIZA SKONSOLIDOWANEGO WYNIKU NETTO IQ 2015 vs. IQ 2014 Skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w IQ 2015 r. [MPLN] KOGENERACJA S.A. EC ZIELONA GÓRA WT Grupa Kapitałowa 80 75, , , ,5 33

34 DZIĘKUJEMY... i zapraszamy do obejrzenia prezentacji obrazującej proces produkcji ciepła i energii elektrycznej w Elektrociepłowni Wrocław

KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJI S.A. 19 maja 2016 r.

KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJI S.A. 19 maja 2016 r. KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJI S.A. 19 maja 2016 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE ZA 2015 R. ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJA S.A. 2013. 15 maja 2014 r.

KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJA S.A. 2013. 15 maja 2014 r. KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJA S.A. 2013 15 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ODBIORCY CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 3. INWESTYCJE: DeSOx, DeNOx 4. SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe RAPORT ROCZNY 2015 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE SPÓŁKI Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EURO rachunku zysków lub strat oraz jednostkowego sprawozdania z innych całkowitych dochodów

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe RAPORT ROCZNY 2015 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE GRUPY Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EURO skonsolidowanego rachunku zysków lub strat oraz z innych całkowitych dochodów 1. Przychody

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2012 rok. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2012 rok. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2012 rok Prezentacja Spółki Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2012 rok Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2012 rok Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za I kwartał 2013 roku 2 Zespół Elektrociepłowni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2011 rok. Sprawozdanie finansowe jednostkowe za I kwartał 2012 roku

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2011 rok. Sprawozdanie finansowe jednostkowe za I kwartał 2012 roku Prezentacja Spółki Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2011 rok Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2011 rok Sprawozdanie finansowe jednostkowe za I kwartał 2012 roku Sprawozdanie finansowe skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 ROKU

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2021 Jednostkowo 2017 2018 2019 2020 2021 Przychody ze sprzedaży 2 566 135 2 768 262 3 100 454 3 377 557 3 631 891 Koszty sprzedanych produktów, towarów i

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

RAPORT INWESTORSKI GRUPA LC CORP Q3 2017

RAPORT INWESTORSKI GRUPA LC CORP Q3 2017 RAPORT INWESTORSKI GRUPA LC CORP Q3 2017 1 2 ZMIANA WŁAŚCICIELSKA We wrześniu Leszek Czarnecki sprzedał wszystkie udziały w LC Corp S.A. rozproszonym inwestorom instytucjonalnym Pozytywna ocena rynku -

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOGENERACJA S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOGENERACJA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOGENERACJA S.A. 2015 1 Spis treści I. Charakterystyka Grupy... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Podstawowe informacje o Grupie... 4 3. Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK. IV kwartały 2007 narastająco

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK. IV kwartały 2007 narastająco Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK IV kwartały 27 IV kwartały 26 IV kwartały 27 IV kwartały 26 Przychody netto

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2014 roku Mysłowice, 9 maja 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2011 r. Spis treści I. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 3 II. Skrócone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5.1. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej (tys. zł) Lp. Wyszczególnienie 31.12.2016 AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 31 440 18 678 18 745 I Wartości niematerialne, w tym:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w II kwartale 2007 roku

Wyniki Spółki w II kwartale 2007 roku Wyniki Spółki w II kwartale 2007 roku Sierpień 2007 Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 8 sierpnia 2007 r. Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Wyniki finansowe Koszty

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

ČEZ, a. s. BILANS zgodnie z MSSF na w mln CZK

ČEZ, a. s. BILANS zgodnie z MSSF na w mln CZK BILANS Aktywa Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie: 31.3.2013 31.12.2012 Rzeczowe aktywa trwałe, brutto 310 287 318 139 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...3 2. Skonsolidowany bilans - Aktywa...4 3. Skonsolidowany bilans - Pasywa...5 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

ČEZ, a. s. BILANS zgodnie z MSSF na w mln CZK

ČEZ, a. s. BILANS zgodnie z MSSF na w mln CZK BILANS Aktywa Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie: 30.9.2011 31.12.2010 Rzeczowe aktywa trwałe, brutto 310 235 305 523 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

BILANS. zgodnie z MSSF na (w mln CZK) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Aktywa razem

BILANS. zgodnie z MSSF na (w mln CZK) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Aktywa razem BILANS Aktywa razem 314 241 312 654 Aktywa trwałe 280 247 280 667 Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie 171 561 171 494 Rzeczowe aktywa trwałe, brutto 293 963 293 915 Skumulowana

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo