INSTRUKCJA U YTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA U YTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA U YTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE

2 UWůżI DOTYCZ CE BEZPIECZE STWů Produkt ten przeznaczony jest wył cznie do u ytku domowego i zaprojektowano tak, aby zapewnić optymalne bezpiecze stwo. Powinny być przestrzegane nast puj ce zasadyś 1. Przed rozpocz ciem treningu skonsultuj si z lekarzem w celu stwierdzenia braku przeciwwskaza do korzystania ze sprz tu do ćwicze. Decyzja lekarza jest niezb dna w przypadku przyjmowania leków wpływaj cych na prac serca, ci nienie krwi i poziom cholesterolu. Jest to tak e konieczne w przypadku osób w wieku powy ej 35 lat oraz osób maj cych kłopoty ze zdrowiem. 2. Przed rozpocz ciem ćwicze zawsze wykonaj rozgrzewk. 3. Zwracaj uwag na niepokoj ce sygnały. Niewła ciwe lub nadmierne ćwiczenia s niebezpieczne dla zdrowia. Je li w czasie ćwicze pojawi si bóle lub zawroty głowy, ból w klatce piersiowej, nieregularny rytm serca lub inne niepokoj ce objawy, nale y natychmiast przerwać ćwiczenia i skonsultować si z lekarzem 4. W czasie ćwicze i po zako czeniu treningu trzymaj dzieci i zwierz ta z dala od sprz tu. 5. Urz dzenie nale y postawić na suchej i równej powierzchni w odległo ci 0,5m od ciany. Z bezpo redniego s siedztwa urz dzenia nale y usun ć wszystkie ostre przedmioty. Nale y chronić je przed wilgoci, ewentualne nierówno ci podło a nale y wyrównać. Zalecane jest stosowanie specjalnego podkładu antypo lizgowego, który zapobiegnie przesuwaniu si urz dzenia podczas wykonywania ćwicze. 6. Przed pierwszym u yciem, a pó niej w regularnych odst pach czasu, nale y sprawdzać mocowanie wszystkich rub, bolców i pozostałych poł cze. 7. Przed rozpocz ciem ćwicze sprawd umocowanie cz ci i ł cz cych je rub. Trening mo na rozpocz ć tylko wtedy, je eli urz dzenie jest całkowicie sprawne. 8. Urz dzenie powinno być regularnie sprawdzane pod wzgl dem zu ycia i uszkodze tylko wtedy b dzie ono spełniało warunki bezpiecze stwa. Szczególn uwag nale y zwrócić na elementy, które ulegaj najszybszemu zu yciu. Uszkodzone cz ci nale y natychmiast naprawić lub wymienić do tego czasu nie wolno u ywać urz dzenia do treningu. 9. Nie wkładaj w otwory adnych elementów. 10. Nie zaleca si pozostawiania wystaj cych urz dze regulacyjnych i innych elementów konstrukcyjnych, które mogłyby przeszkadzać w ruchu u ytkownika. 11. Sprz t wykorzystuj jedynie zgodnie z przeznaczeniem. Je li która z cz ci ulegnie uszkodzeniu b d zu yciu lub te usłyszysz niepokoj ce d wi ki podczas u ywania sprz tu, natychmiast przerwij ćwiczenia. Nie u ywaj sprz tu ponownie dopóki problem nie zostanie usuni ty. 12. Ćwicz w wygodnym ubraniu i sportowym obuwiu. Unikaj lu nych ubra, którymi mo na zahaczyć o wystaj ce cz ci sprz tu lub które mogłyby ograniczać swobod ruchów. 13. Sprz t zaliczony został do klasy HC według normy EN ř57 i jest przeznaczony wył cznie do u ytku domowego. Nie mo e być u ywany jako sprz t terapeutyczny lub rehabilitacyjny. 14. Podczas podnoszenia lub przenoszenia sprz tu zwracaj szczególn uwag aby nie uszkodzić kr gosłupa. 15. Produkt jest przeznaczony wył cznie dla osób dorosłych. Dzieci mog z niego korzystać wył cznie pod nadzorem dorosłych i na ich wył czn odpowiedzialno ć. 16. Montuj c urz dzenie nale y ci le stosować si do zał czonej instrukcji i u ywać tylko cz ci doł czonych do zestawu. Przed rozpocz ciem monta u, nale y sprawdzić czy wszystkie cz ci, które zawiera doł czona lista, znajduj si w zestawie. OSTRZE ENIEŚ PRZźD U YCIźM SPRZ TU ŻITNźSS PRZźCZYTůJ INSTRUKCJź. NIź PONOSIMY ODPOWIźDZIůLNO CI Zů KONTUZJź LUB USZKODZźNIů PRZźDMIOTÓW, KTÓRź ZOSTůŁY SPOWODOWůNź NIźWŁů CIWYM U YTKOWANIEM TEGO PRODUKTU. DANE TECHNICZNE Waga netto 43 kg Koło zamachowe 7.5 kg Rozmiar po rozło eniu 128*68*159 cm Maksymalne obci enie produktu 110 kg KONSERWACJA Do czyszczenia urz dzenia nie nale y u ywać agresywnych rodków czyszcz cych. U ywaj mi kkiej, wilgotnej ciereczki do usuwania zabrudze i kurzu. Urz dzenia nale y przechowywać w miejscach suchych by chronić je przed wilgoci i korozj. SPOSÓB HůMOWůNIů ůby zatrzymać urz dzenie treningowe nale y przestać si poruszać. Orbitrek magnetyczny H0709 nie posiada systemu blokuj cego i hamulca bezpiecze stwa.

3 LISTů CZ CI I NůRZ DZI WYKORZYSTůNYCH DO MONTů U Nr. Opis Nr. Opis 1 Komputer 40 Przedni stabilizator z kółkami 4 Kierownica 41 Tylny stabilizator 8 Słup kierownicy i komputera 43 Nó ki z mo liwo ci regulacji wysoko ci 9 Lewy uchwyt 50 Prawy podnó ek 14 Prawy uchwyt 61 ruba M-3x25 15 ruby M-3x20 64 żałka 16 Tylna osłona ł cznika 79 Transformator 17 Przednia osłona ł cznika 80 Osłona tylnego stabilizatora 22 Osłona przedniego słupa 83 Podkładka M10 23 Osłona tylnego słupa 90 Lewy podnó ek 24 Podkładka spr ynuj ca M8 104 ruba DIN 603 M-8x50 25 Podkładka M8 105 Uchwyt na butelk 30 Podkładka falista M8 107 Bidon 31 ruba M-8x722 Klucz imbusowy 5mm 32 Osłona dolnej cz ci słupa 35 Rama główna 38 Nakr tki samoblokuj ce M8 Klucz imbusowy 6mm rubokr t

4 MONTů ń. Monta stabilizatorów Przymocuj przedni stabilizator Ě40ě do ramy głównej Ě35ě korzystaj c ze rub Ě30ě, podkładek Ě24ě i podkładek falistych (30). Dokr ć cz ci kluczem imbusowym 5mm. Ěrys.1ě Przymocuj tylny stabilizator Ě41ě korzystaj c ze rub Ě104ě i podkładek Ě25ě. Dokładnie dokr ć wszystkie cz ci. (rys.2) Rys.1 Rys.2 2. Monta podnó ków. Usu gałki ĚŘ2ě, podkładki ĚŘ3ě I ruby Ě51ě a nast pnie umie ć lewy podnó ek (90) na szczycie lewej podstawy (84).. Lewy podnó ek jest oznaczony liter L. Dokr ć dokładnie cz ciami usuni tymi wcze niej. Czynno ć powtórz z drugiej strony urz dzenia jak pokazano na rys.3. Rys.3

5 3. Monta osłony dolnej cz ci słupa. Do słupa kierownicy ĚŘě przymocuj osłon Ě32ě zgodnie z kierunkiem strzałki pokazanej na rysunku 4. Rys.4 4. Monta słupa kierownicy. Po przymocowaniu dolnej osłony, usu ruby Ě20ě i podkładki Ě24 i 25ě ze spodniej cz ci słupa kierownicy (8). Przysu słup ĚŘě do ramy głównej (35). Poł cz wtyczk Ě36ě wychodz c ze słupa kierownicy ĚŘě z wtyczk Ě37ě wychodz c z ramy głównej Ě35ě. Rys.5 Nasu słup kierownicy ĚŘě na ram główn zgodnie z kierunkiem strzałki pokazanej na rysunku 5. Upewnij si, e aden przewód nie został przyci ty. Rys Monta podstaw podnó ka Rys.6A Do lewej podstawy podnó ka ĚŘ4ě wsu rurk Ě60ě i wyrównaj otwory w dr ku Ě60ě i Ě27ě. (rys.6) Nast pnie gałk Ě64ě przykr ć zgodnie z ruchem wskazówek zegara do dr ka (27). (rys.6a) Czynno ci powtórz z prawej strony. Rys.6 6. Regulacja k ta nachylenia podnó ków i wysoko ci uchwytów. ůby wyregulować k t nachylenia podnó ków i wysoko ć uchwytów, przekr ć gałk Ě64ě ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i poluzuj j. Przytrzymaj podnó ek i wysu gałk. Ěrys.6ůě. Wsuni cie dr ka Ě60ě do dr ka Ě27ě zmniejszy wysoko ć uchwytów, a wysuni cie j zwi kszy. (rys.6a)

6 Rys.7 7. Monta uchwytów Uchwyty s oznaczone symbolami L Ělewyě i R Ěprawyě. Wsu lewy uchwyt Ěřě do lewego dr ka Ě27ě. Przymocuj korzystaj c ze rub Ě1Řě, nakr tek Ě1řě. Upewnij si czy s dokładnie dokr cone. Czynno ci powtórz z prawej strony urz dzenia. (rys.7) Ř. Monta osłon bocznych Osłony s oznaczone symbolami L Ělewyě i R Ěprawyě na ich wewn trznej stronie. Zamocuj osłony Ě16 i 17ě oznaczone symbolem L po lewej stronie urz dzenia jak pokazano na rysunku 7, korzystaj c ze rub Ě61ě. Nast pnie czynno ć powtórz dla osłon oznaczonych symbolem R po stronie prawej. ř. Monta osłon rodkowych Przedni Ě22ě i tyln Ě22ě cz ć osłony umie ć na słupie kierownicy (8). (rys.8) Rys.8 Korzystaj c ze rub Ě15ě i Ě6Řě przymocuj je do słupa. ńń. Monta osłon podnó ków. Przyłó obie cz ci osłon Ě66 i 67ě do dolnej cz ci ł cznika dr ków po obu stronach urz dzenia. Ěrys.Řě Korzystaj c ze rub Ě6Řě poł cz je ze sob ńń. Monta kierownicy Usu ruby Ě20ě. Umie ć kierownic Ě4ě na szczycie słupa kierownicy ĚŘě. Dokr ć ruby uprzednio usuni te. Ěrys.řě Rys.9

7 12. Monta komputerka i ł czenie przewodów zasilaj cych. Ko cówk przewodu Ě36ě, która wystaje ze słupa kierownicy, poł cz z ł cznikiem Ě36aě znajduj cym si na spodzie komputerka (1). (rys.10) Rys.10 Poł cz ko cówki przewodów Ě54a i 55aě z przewodami Ě54 i 55) jak pokazano na rysunku 10. Nast pnie poluzuj ruby Ě2ě znajduj ce si z tyłu komputerka. Nasu monitor na szczyt słupa kierownicy ĚŘě. Umie ć przewody w słupie. Upewnij si czy aden przewód nie został przyci ty. Dokr ć uprzednio usuni tymi rubami (2). UWAGA: Bardzo istotne jest sprawdzenie czy wszystkie ruby s dokładnie dokr cone. Sugerujemy aby zrobić to powtórnie około tygodnia po zmontowaniu urz dzenia. Pozwoli to unikn ć uszkodze i dziwnych d wi ków, spowodowanych zbyt lu nymi ł czeniami. R Rys. 11 ń3. Monta uchwytu na butelk. Usu ruby Ěř2ě umieszczone na słupie kierownicy ĚŘě i przykr ć uchwyt Ě105ě korzystaj c ze rub usuni tych wcze niej. (rys. 11) ń4. Poziomowanie urz dzenia. Kiedy ustawisz urz dzenie w miejscu, w którym b dziesz ćwiczyć, upewnij si, e spoczywa płasko i równo na podło u. Poziom mo na regulować, korzystaj c z nó ek reguluj cych wysoko ć Ě43ě umieszczonych w tylnym stabilizatorze. (rys.12) Rys.12

8 Rys.13 ń5. Przenoszenie i przechowywanie urz dzenia. Orbitrek jest wyposa ony w kółka umieszczone na przednim stabilizatorze. Dzi ki temu łatwo przesun ć urz dzenie, unosz c jego tyln cz ć i pchaj c b d ci gn c do siebie. Ěrys.13ě Przechowuj urz dzenie w suchym pomieszczeniu, w którym nie wyst puj zbyt du e wahania temperatury. 16. Podł czenie zasilania. Rys. 14 Wtyczk Ěmě z transformatora Ě7řě podł cz do otworu Ěkě w ramie głównej Ě35ě jak pokazano na rysunku 14. Nast pnie podł cz transformator do gniazdka 220V. KOMPUTER FUNKCJE: START/STOP: 1. Rozpoczyna i ko czy lub pauzuje ćwiczenie. 2. Rozpoczyna i ko czy program pomiaru tłuszczu. 3. Przytrzymanie klawisza przez 3 sekundy, resetuje wszystkie funkcje. DOWN /W DÓŁ/Ś Obni a warto ć wybranego parametruś TIMź /CZůS/, DISTůNCź /ODLźżŁO Ć/ itd. Podczas ćwiczenia, obni a opór. UP /W żór /Ś Podnosi warto ć wybranego parametru. Podczas ćwicze, podwy sza opór. ENTER: Zatwierdza po dan warto ć lub tryb ćwiczenia. TEST (RECOVERY) /REGENERACJA/: Naci nij aby otworzyć funkcj regeneracji Ěje li komputer posiada czujnik pomiaru pulsu). MODE /TRYB/: Podczas ćwicze zmienia programy na wy wietlaczu. Wybór ćwiczenia. Korzystaj c z przycisków UP i DOWN wybierz po dany program i naci nij źntźr aby wej ć do odpowiedniego trybu. Ustawienie parametrów treningu. Po wybraniu po danego programu, mo esz ustawić kilka parametrów treningu w celu osi gni cia po danych rezultatów. Parametry treningu: TIME /CZAS/ - DISTůNCE /ODLEżŁO Ć/ - CALORIES /KALORIE/ - AGE /WIEK/ Uwaga: Niektóre parametry w wybranych programach nie daj si modyfikować. żdy dokonałe wyboru programu, naci nij źntźr. Na wy wietlaczu pojawi si mrugaj cy symbol TIMź. Korzystaj c z przycisków UP i DOWN mo esz wybrać po dan warto ć czasu. ůby j zatwierdzić, naci nij źntźr. Na wy wietlaczu pojawi si kolejny parametr. U ywaj UP i DOWN do ustawiania kolejnych warto ci i źntźr do ich zatwierdzania. ůby rozpocz ć ćwiczenia, naci nij klawisz STůRT/STOP.

9 Wi cej o parametrach treningu. Zakres Warto ć domy lna Przyrost/ Spadek Time (czas) 0:00~99:00 00:00 ±1Ś00 Distance Ěodległo ćě Calories (calorie) 0.00~ ±1.0 0~ ±50 Age (wiek) 10~99 30 ±1 Opis 1.Je li wy wietlacz pokazuje 0:00, czas b dzie si naliczał w gór. 2.Je li wy wietlacz pokazuje 1:00~99:00, czas b dzie si naliczał w dół a do Je li wy wietlacz pokazuje 0Ś00, odległo ć b dzie si naliczać w gór. 2. Je li wy wietlacz pokazuje 1.0~9990, odległo ć b dzie si naliczać w dół a do 0. 1.Je li wy wietlacz pokazuje 0,kalorie b d si naliczać w gór. 2. Je li wy wietlacz pokazuje 50~9950, kalorie b d si naliczać w dół do 0. Docelowa warto ć pulsu bazuje na wieku u ytkownika. Je li poziom pulsu przekroczy docelow warto ć, na wy wietlaczu zamruga ikona z przekroczonym poziomem pulsu. Obsługa programów. Program manualny (P1) Wybierz program u ywaj c przycisków UP i DOWN, naci nij źntźr. Pierwszym parametrem, który zacznie mrugać b dzie Time /czas/. W tym momencie mo esz go dostosować do swoich potrzeb przyciskami UP i DOWN. ůby zapisać ustalon warto ć, naci nij źntźr. Komputer przejdzie do kolejnego parametru, który ustawisz. Kontynuuj programowanie, a do momentu ustawienia wszystkich po danych parametrów. Naci nij przycisk STůRT/STOP aby rozpocz ć trening. UWAGA: Je li który z ustalonych parametrów osi gnie 0, usłyszysz sygnał d wi kowy i trening zako czy si automatycznie. ůby kontynuować do osi gni cia zaplanowanych wyników innych parametrów, naci nij przycisk START. Programy wst pne ĚP2-P7) Komputer posiada 6 programów gotowych do ćwicze. Wszystkie profile tych programów wykorzystuj 16 poziomów oporu. Wybierz jeden z programów wst pnych u ywaj c przycisków UP i DOWN, naci nij źntźr. Pierwszym parametrem, który zacznie mrugać b dzie Time /czas/. W tym momencie mo esz go dostosować do swoich potrzeb przyciskami UP i DOWN. ůby zapisać ustalon warto ć, naci nij źntźr. Komputer przejdzie do kolejnego parametru, który ustawisz. Kontynuuj programowanie, a do momentu ustawienia wszystkich po danych parametrów. Naci nij przycisk STůRT/STOP aby rozpocz ć trening. UWAGA: Je li który z ustalonych parametrów osi gnie 0, usłyszysz sygnał d wi kowy i trening zako czy si automatycznie. ůby kontynuować do osi gni cia zaplanowanych wyników innych parametrów, naci nij przycisk START. Program Body Żat Ěpoziomu tłuszczuě ĚPŘě Wybierz program Body Żat u ywaj c przycisków UP i DOWN, naci nij źntźr. Na wy wietlaczu zamruga ikonka Male Ěm czyznaě. U ywaj c przycisków UP i DOWN wybierz odpowiedni płeć u ytkownika. Naci nij źntźr aby zachować ustawienia płci i przej ć do kolejnego parametru. Na wy wietlaczu zamruga 175. U ywaj c przycisków UP i DOWN wybierz odpowiedni wzrost u ytkownika. Naci nij źntźr aby zachować ustawienia wzrostu i przej ć do kolejnego parametru. Na wy wietlaczu zamruga 75. U ywaj c przycisków UP i DOWN wybierz odpowiedni wag. Naci nij źntźr aby zachować ustawienia wagi i przej ć do kolejnego parametru. Na wy wietlaczu zamruga 30. U ywaj c przycisków UP i DOWN wybierz odpowiedni wiek. Naci nij źntźr aby zachować ustawienia wieku. Naci nij przycisk STůRT/STOP aby rozpocz ć pomiar, jednocze nie chwytaj c za czujniki pomiaru pulsu. Po 15 sekundach na wy wietlaczu pojawi si % warto ć poziomu tłuszczu, BMR, BMI i BODY TYPź. UWAGA: BODY TYPE: Jest 5 ró nych warto ci tego parametru, uzale nionych od % poziomu tłuszczu w organizmie ćwicz cego. BMR: Wska nik podstawowej przemiany materii. BMI: Wska nik masy ciała. Naci nij przycisk STůRT/STOP aby powrócić do menu głównego.

10 Program zaplanowanego poziomu pulsu (P9) Wybierz program u ywaj c przycisków UP i DOWN, naci nij źntźr. Pierwszym parametrem, który zacznie mrugać b dzie Time /czas/. W tym momencie mo esz go dostosować do swoich potrzeb przyciskami UP i DOWN. ůby zapisać ustalon warto ć, naci nij źntźr. Komputer przejdzie do kolejnego parametru, który ustawisz. Kontynuuj programowanie, a do momentu ustawienia wszystkich po danych parametrów. Naci nij przycisk STůRT/STOP aby rozpocz ć trening. UWAGA: Je li puls osi gnie warto ć ̱5ě od zaplanowanego poziomu, komputer automatycznie dostosuje obci enie ćwiczenia. Pomiar i korekta Ěwzrost lub spadek obci eniaě dokonuje si co około 20sek. Je li który z ustalonych parametrów osi gnie 0, usłyszysz sygnał d wi kowy i trening zako czy si automatycznie. ůby kontynuować do osi gni cia zaplanowanych wyników innych parametrów, naci nij przycisk STůRT. Program kontroli pulsu (P10-P12). Istnieje mo liwo ć wyboru jednego z trzech programów kontroli pulsuś P10-60% zaplanowanego poziomu pulsu.=60% of (220-wiek) P11-75% zaplanowanego poziomu pulsu.=75% of (220- wiek) P12-85% zaplanowanego poziomu pulsu.=85% of (220- wiek) Wybierz program u ywaj c przycisków UP i DOWN, naci nij źntźr. Pierwszym parametrem, który zacznie mrugać b dzie Time /czas/. W tym momencie mo esz go dostosować do swoich potrzeb przyciskami UP i DOWN. ůby zapisać ustalon warto ć, naci nij źntźr. Komputer przejdzie do kolejnego parametru, który ustawisz. Kontynuuj programowanie, a do momentu ustawienia wszystkich po danych parametrów. Naci nij przycisk STůRT/STOP aby rozpocz ć trening. UWAGA: Je li puls osi gnie warto ć ̱5ě od zaplanowanego poziomu, komputer automatycznie dostosuje obci enie ćwiczenia. Pomiar i korekta Ěwzrost lub spadek obci eniaě dokonuje si co około 20sek. Je li który z ustalonych parametrów osi gnie 0, usłyszysz sygnał d wi kowy i trening zako czy si automatycznie. Aby kontynuować do osi gni cia zaplanowanych wyników innych parametrów, naci nij przycisk STůRT. Indywidualny program u ytkownika ĚPń3ě Program ten pozwala na ustalenie indywidualnego treningu, który mo e zostać zastosowany natychmiast, bez kolejnych ustawie. Wybierz program u ywaj c przycisków UP i DOWN, naci nij źntźr. Pierwszym parametrem, który zacznie mrugać b dzie Time /czas/. W tym momencie mo esz go dostosować do swoich potrzeb przyciskami UP i DOWN. ůby zapisać ustalon warto ć, naci nij ENTER. Komputer przejdzie do kolejnego parametru, który ustawisz. Kontynuuj programowanie, a do momentu ustawienia wszystkich po danych parametrów. Po zako czeniu ustalania po danych parametrów, zapali si level1 poziom 1. U ywaj c przycisków UP i DOWN dostosuj wszystkie poziomy, zatwierdzaj c wybór przyciskiem ENTER. W sumie czynno ć powtórz 10 razy. Naci nij przycisk STůRT/STOP aby rozpocz ć trening. UWAGA: Je li który z ustalonych parametrów osi gnie 0, usłyszysz sygnał d wi kowy i trening zako czy si automatycznie. ůby kontynuować do osi gni cia zaplanowanych wyników innych parametrów, naci nij przycisk START. OSTRZE ENIEĄ Systemy monitorowania t tna mog być niedokładne. Nadmiar ćwicze mo e doprowadzić do powa nych obra e lub mierci. Je li czujesz si słabo, natychmiast przerwij ćwiczenia. MO LIWE USTERKI I CH ROWIAZANIE Usterka Przyczyna Rozwi zanie Podstawa jest niestabilna 1. Podłoga nie jest równa lub pod stabilizatorem znajduje si mały przedmiot. 2. Przedni i tylny stabilizator nie zostały wypoziomowane podczas monta u. Słup kierownicy nie jest stabilny. ruby s poluzowane. Dokr ć ruby. Z cz ci ruchomych wydobywaj si niepokoj ce odgłosy. Cz ci s niedokładnie skr cone. 1. Usu przedmiot. 2. Dokr ć przedni i tylny stabilizator. Zdejmij obudow by sprawdzić. Brak oporu w trakcie ćwicze. 1. Wzrosła przerwa mi dzy przewodami oporu magnetycznego. 2. Regulator oporu jest zniszczony. 3. Zsun ł si pasek oporu. 1. Zdejmij obudow by sprawdzić. 2. Wymie regulator oporu 3. Zdejmij obudow by sprawdzić.

11 ZAKRES STOSOWANIA Orbitrek jest urz dzeniem przeznaczonym do ćwicze mi ni nóg i ramion. Orbitrek magnetyczny H0709 jest urz dzeniem klasy HC przeznaczonym wył cznie do u ytku domowego. Nie mo e być u ywany jako sprz t terapeutyczny lub rehabilitacyjny. INSTRUKCJA TRENINGU 1. Rozgrzewka Przed rozpocz ciem treningu sugerujemy wykonać ćwiczenia rozgrzewaj ce przedstawione poni ej na rysunku. Ka de ćwiczenie powinno być wykonywane, co najmniej przez 30 sekund. Rozgrzewka zmniejsza ryzyko kontuzji i skurczu mi ni i powoduj lepsz prac mi ni. 2. Pozycja Sta na pedałach, dło mi chwyć uchwyty. W trakcie ćwicze nale y mieć wyprostowane plecy. Ćwicz wykonuj c ruchy naprzemienne nogami i r kami. 3. Trening ůby poprawić swoj kondycje i zdrowie nale y przestrzegać podanych instrukcji treningu. Je eli wcze niej nie byłe aktywny fizycznie przez dłu szy okres czasu powiniene skonsultować si z lekarzem przez rozpocz ciem ćwicze. 4. Organizacja treningu Rozgrzewka: Przed ka dym treningiem powiniene si rozgrzewać przez 5-10 minut. Mo na wykonać kilka ćwicze rozci gaj cych lub pedałować przez kilka minut przy małym oporze. Sesje treningowe: Długo ć treningu mo e być okre lona według nast puj cej regułyś Trening codzienny: ok. 10 min 2-3 razy w tygodniu: ok./30 min 1-2 razy w tygodniu: ok.60 min

12 Odpoczynek: Wraz z ko cem treningu nale y stopniowo zmniejszać intensywno ć. ůby zapobiec skurczom mi ni zaleca si równie ćwiczenia rozci gaj ce. Sukces Nawet po krótkim okresie czasu zauwa ysz, e musisz stopniowo zwi kszać opór, aby utrzymać optymalny poziom pulsu. Treningi b d coraz łatwiejsze i b dziesz si czuł sprawniejszy w ci gu normalnego dnia. Jednak nale y si zmotywować do regularnych ćwicze. Wybierz okre lon godzin treningu i nie rozpoczynaj ćwicze zbyt agresywnie. Stare powiedzenie w ród sportowców mówiś Najtrudniejsza rzecz w treningu to zacz ć go. Mimo i czynimy wszelkie wysiłki by zapewnić najlepsz jako ć naszych produktów mog pojawić si pojedyncze bł dy lub przeoczenia. Je li zauwa Pa stwo defekt lub brak cz ci prosimy o kontakt. Importer: ABISAL Sp. z o.o. ul. w. źl biety Bytom

13 KARTA GWARANCYJNA Nazwa artykułuś. Kod źůnś Data sprzeda yś.... ĚPiecz tka i podpis sprzedawcyě WARUNKI GWARANCJI 1. Sprzedawca w imieniu Gwaranta udziela gwarancji na terytorium RP na okres 24-stu miesi cy od daty sprzeda y. 2. żwarancja b dzie respektowana przez sklep lub serwis po przedstawieniu przez klientaś - czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej z piecz tk sprzeda y oraz podpisem sprzedawcy - wa nego dowodu zakupu sprz tu z dat sprzeda y / rachunku / - reklamowanego towaru 3. źwentualne wady i uszkodzenia ujawniane w okresie gwarancyjnym b d naprawiane bezpłatnie w terminie nie dłu szym ni 21 dni od daty dostarczenia towaru do sklepu lub serwisu. 4. W przypadku konieczno ci sprowadzenia cz ci z importu okres gwarancji mo e si wydłu yć o czas niezb dny do jej sprowadzenia jednak nie dłu ej ni o 40 dni. 5. żwarancj nie s obj teś - Uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, - uszkodzenia i wady wynikłe wskutek niewła ciwego z przeznaczeniem u ytkowania i przechowywania, - niewła ciwy monta i konserwacja, - uszkodzenia i zu ycie takich elementów jakś linki, paski, elementy gumowe, pedały, uchwyty z g bki, kółka, ło yska itp. 6. Gwarancja traci wa no ć w przypadkuś - Upływu terminu wa no ci, - samodzielnych napraw, - nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji. 7. Duplikaty karty gwarancyjnej nie b d wydawane. 8. Produkt oddany do naprawy powinien być kompletny i czysty. W przypadku stwierdzenia braków,serwis ma prawo odmówić przyj cia do naprawy. W przypadku dostarczenia brudnego produktu serwis mo e odmówić jego przyj cia lub te na koszt klienta za jego pisemn zgod dokonać czyszczenia. 9. żwarancj nie s obj te czynno ci zwi zane z monta em,konserwacj które zgodnie z instrukcj obsługi u ytkownik zobowi zany jest wykonać we własnym zakresie. 10. żwarant informuje równie, prowadzi serwis pogwarancyjny. żwarancja na sprzedany towar nie wył cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie kupuj cego wynikaj cych z niezgodno ci towaru z umow. SPRZ T NIE JEST PRZEZNůCZONY DO U YTKOWůNIů W SIŁOWNIůCH, KLUBůCH KULTURYSTYCZNYCH, CENTRůCH ŻITNESS ORůZ DO INNYCH CELÓW WYCZYNOWYCH ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAW Lp. Data zgłoszenia Data wydania Przebieg napraw Podpis odbieraj cego Ěsklep, wła cicielě

14 MANUAL INSTRUCTION IMPORTANT SAFETY INFORMATION This product has been designed for home use only and built for optimum safety. Please note the following safety precautions: 1. Before starting any exercise program you should consult your doctor to determine if you have any physical or health conditions that could create a risk to your health and safety, or prevent you from using the equipment properly. Your doctor's advice is essential if you are taking medication that affects your heart rate, blood pressure or cholesterol level. This is especially important for persons over the age of 35, pregnant women, or those with pre-existing health problems or balance impairments. 2. Before using this equipment to exercise, always do stretching exercises to properly warm up. 3. Be aware of your body's signals. Incorrect or excessive exercise can damage your health. Stop exercising if you experience any of the following symptoms: pain, tightness in your chest, irregular heartbeat, extreme shortness of breath, feeling light headed, dizzy or nauseous. If you do experience any of these conditions you should consult your doctor before continuing with exercise program. 4. During exercises and after keep children and pets away from the equipment. 5. Use the equipment on a solid, flat level surface with a protective cover for your floor or carpet. For safety, the equipment should have at least 0.5 meter of free space all around it. Move all sharp objects to. 6. Before each use, visually inspect the unit including hardware and resistance bends. 7. Before using the equipment, check if the nuts, bolts and other bends are securely tightened. 8. Always use the equipment as indicated. If you find any defective components whilst assembling or checking the equipment, or if you hear any unusual noise coming from the equipment while using, stop. Do not use the equipment until the problem has been rectified. 9. Do not insert any object into any openings. 10. Be aware of all regulation and constructions parts which may disturb during exercises. 11. The safety level of the equipment can only be maintained if it is regularly examined for damage and/or wear and tear. 12. Wear suitable clothing whilst using the equipment. Avoid wearing loose clothing which may get caught in the equipment or that may restrict or prevent movement. 13. The equipment has been tested and certified according to EN 957 under class HC. It is not suitable for therapeutic use. 14. Care must be taken when lifting or moving the equipment so as not to injure your back. Always use proper lifting techniques and/or use assistance. 15. The equipment is designed for adult use only. Adults should take care and responsibility for children. 16. Assemble this unit as described in this manual. Use only parts from the set. Check all parts with the part list. WARNING: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING ANY FITNESS EQUIPMENT. WE ASSUME NO RESPONSIBILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE CAUSED BY OR THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT SPECIFICATIONS Weight 43 kg Flywheel 7.5 kg Dimensions - 128*68*159 cm Maximum weight of user 110 kg MAINTENANCE Your unit has been carefully designed to require minimum maintenance. To ensure this, we recommend that you do the following: Keep your unit clean by wiping sweat, dust or other residue off with a soft, clean cloth after each use Always make sure that the bands are secure and show no signs of wear Regularly check the tightness of nuts and bolts BREAKING Stop to pedal when you want stop the item. Elliptical bike H0709 not acquire breaking system or emergency break

15 PARTS & TOOLS LIST Number Description Number Description 1 Monitor 40 Front stabilizer bar with wheels 4 Handlebar tube 41 Rear stabilizer bar with adjustable feet 8 Main post 43 Adjustable feet 9 Top focus bar,left 50 Right footrest 14 Top focus bar,right 61 Screw M-3x25 15 Screws M-3x20 64 Knob 16 Rear knuckle joint cover 79 Transformer 17 Front knuckle joint cover 80 Rear stabilizer cover 22 Front post cover 83 Flat washer M10 23 Rear post cover 90 Left footrest 24 Spring washer M8 104 Screw DIN 603 M-8x50 25 Flat washer M8 105 Bottle holder 30 Corrugated washer M8 107 Bottle 31 Allen screw M-8x722 Allen key 5 mm 32 Bottom post cover Allen key 6 mm 35 Main body Box spanner with star screwdriver 38 Self-locking nuts M8

16 ASSEMBLY INSTRUCTION 1. Fitting the stabiliser bars Bring the front stabilizer bar with wheels (40) to the main body (35) positioning the wheels at the front of the unit,fig.1,insert screws(31),fit the spring washers(24) and the corrugated washers(30).use the 5mm Allen key to tighten securely. Take the rear stabilizer bar with adjustable feet(41),fig.2,insert the bolts(104);fit the washers (25),and tighten securely. Fig.1 Fig.2 2. Fitting the footrests Next, remove the knobs(82),the flat washers(83) and the screws(51) and position the left footrest(90)(marked with the letter L ě on top of the unit s left footěř4ě,żig.3,(left and righ refers to the user s position doing exerciseě refit the screws(51),the washers(83) and the knobs(82) removed previously and tighten securely. Fig.3 3. Fitting the bottom post cover Take the main post(8) and insert the bottom post cover(32) in the direction of the arrow,fig.4 Fig.4

17 4. Fitting the main post Once the bottom post cover is fitted,remove the screws(20) and washers(24) and (25) from the bottom of the main post(8).bring the main post(8) up to boss on the main body(35),fig.5.plug connector(36),coming out of the main post(8),into connector(37),coming out of the boss on the main body(35) FIG.5. Slip the main post(8) over the boss (40) on the main body in the direction of the arrow,fig.5.,making sure not to snag any of the cables. Fig. 5 Fig.6A 5. Fitting the feet Take the left foot (84),insert tube(60) and align the holes on the two tubes on the inside of tube(27) in the direction of the arrow,fig.6. Next,take the knob (64) and screw it clockwise onto tube(27) FIG.6A. Then take the right foot(81) and insert the tube into tube(28) in the direction of the arrow,fig.6. Next,take the knob(64) and by aligning the holes on the two tubes screw it clockwise onto tube(28) FIG.6A. Fig.6 6. Focus bar setting To adjust the angle of the feet for doing exercise and the length of the focus bar swing,turn knob(64) anticlockwise to loosen it slightly, hold the foot and pull the knob outward Fig.6A. Sliding tube(60) into tube(27) will reduce the length of focus bar swing and pulling the tube(60) out will increase the length of the swing Fig.6A. Fig.7 7. Fitting the upper focus bars Take the top left barěřěěmarked with the letter L ě Insert the top bar onto the bottom left focus bar(27),lining up the letters(l),fig.7,fit the screws(18),the cap nuts(19) and tighten securely.now go through the same procedure for the top right focus bar (14). 8. Fitting the focus bar side covers Take the covers(16 and 17),marked on the inside with the letter R,and position them at the spindle end with the bars on the right hand side,as shown in Fig.7..Now use screws and (61) to attach them. Carry out the same procedure at the other end of the bar using the covers(16 and 17) marked on the inside with letter L.

18 Fig.8 9. Fitting the central covers Take the front(22) and rear (23) covers and position them on the main post(8),fig.8.now use the screws(15) and (68) to attach them to the post. 10. Fitting the focus bar side covers to the foot bars Next fit the footrest covers(66 & 67) with the bottom of the joints on the left side,fig.8. Use screws(68) to screw them together. Then do the same with the other covers(66&67) on the right-hand side. 11. Fitting the handlebar Take the handlebar (4),remove screws(20),position the ends of the handlebar on the plate at the top of the main post(8),fig.9. Refit the screws (20) removed previously. Fig Fitting the electronic monitor.-attaching the feed back cable Take hold of the cable(36),which is sticking up out of the main post(8),fig.10,and plug it into the connector (36a) at the back of the electronic unit (1),as shown in Fig.10 Rys Fitting the hand-grip cable Take hold of the Hand-grip connectors (54a&55a) located at the back of the monitor(1),as shown in Fig Attaching the monitor Release screws(2),fig.10,at the back of the monitor. Next,slide the front of the monitor onto the plate on top of the main post(8) in the direction of the arrow,fig.10.,push the cables down into the main post marking sure not the pinch any of the cables.replace the screws(2) removed previously. ATTENTION: It is important to retighten all of the screws involved in assembling the machine after approximately a week of use as this will prevent any strange noises and possible damage.

19 Fig Attaching the bottle holder. Remove screws(92) located on the main post(8) Fig.11 and fit the bottle holder(105) using the same screws(92). Fig Levelling Once the unit has been placed into its final position,make sure that it sits flat on the floor and that it is level.this can be achieved by screwing the adjustable feet(43) up or down,as shown in Fig.12. Fig Movement & storage The unit is equipped with wheels located at the front of your unit make it easier to move it into a chosen position,by lifting the rear of the unit up slightly and pushing it, as shown in Fig.13. Store your unit in a dry place,preferably not subject to changes in temperature. Fig Mains connection Insert the jack(m) on the transformer (79) into the connection hole(k) on the main body(35)(bottom,rear of the machine) and then plug the transformer into a 220V mains supply,fig.14.

20 COMPUTER Key Functions START/STOP: 1.Start & Pauses workouts. 2.Start body fat measurement and quit the body fat program. 3.Operates only when in stop mode.holding key 3 seconds will reset all function value to be zero. DOWN: Decrease value of selected workout parameter:time,distance,etc.during the workout,it will decrease the resistance lode. UP: ENTER: TEST(RECOVERY): MODE: Increases value of selected workout parameter.during the workout,it will increase the resistance load. To input desired value or work out mode. Press to enter into Recovery function when computer has the heart rate value. Recovery is Fitness Level 1-6 after 1 minute.f1 is best,and F6 is the worst. Press to switch display form RPM to SPEED,ODO to DIST, WATT to Calories during workout. Workout Selection After power-up using UP or DOWN keys to select then pressing ENTER to enter the desired mode. Setting Workout Parameters After selecting your desired program,you may pre-set several workout parameters for desired results. WORKOUT PARAMETERS: TIME/DISTANCE/CALORIES/AGE Note:Some parameters are not adjustable in certain programs. Once a program has been selected,pressing ENTER,will make "Time" parameter flash.using UP OR DOWN KEY you may select desired time value.press ENTER KEY to input value. Flashing prompt will move to the next parameter.continue use of UP OR DOWN KEY.Press START/STOP to start workout. More About Workout Parameters Field Setting Range Default value Time 0:00~99:00 00:00 ±1Ś00 Distance 0.00~ ±1.0 Calories 0~ ±50 Age 10~99 30 ±1 Increment/ Decrement Description 3.When display is 0:00,Time will count up. 4.When Time is 1:00~99:00,It will count Down to 0. 1.When display is 0.0,Distance will count up. 2.When distance is 1.0~9990,it will count Down to 0. 2.When display is 0,Calories will count up. 2.When Calories is 50~9950,it will count down to 0. Targe HR will be based on Age.When Heart Rate exceeds Target H.R, the number of Heart Rate will flash in programs. Program Operation Manual(P1) Selecting "Manual" using UP OR DOWN KEY then pressing ENTER KEY.1 st parameter "Time" will flash so value can be adjusted using UP OR DOWN KEY.Press ENTER KEY to save value & move to next parameter to be adjusted. Continue through all desired parameters,pressing START/STOP to start workout. Note:One of workout parameters counts down to be zero,it will have bi sounds and stop the workout automatically.press START KEY to continue the workout to reach the unfinished workout parameter. Pre-Programs(P2-P7) There are 6 program profiles ready for use.all program profiles have 16 level of resistance.

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU CMM-10 Wersja 1.7 Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji,

Bardziej szczegółowo

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD e. ro /d vr /N ov us /N D REA 3 10 4L CD U s e r s m a n u a l (short) ht tp :// ww w. e- ca m er NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD NDR-EA3104LCD / NDR-EA3108LCD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 NDR-EA2104 / NDR-EA2208 / NDR-EA2416 User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (short) NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (Short) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding S. A. 2 User s manual (Short) ver.1.1

Bardziej szczegółowo

Elektronischer Durchlauferhitzer CEX

Elektronischer Durchlauferhitzer CEX DE EN PL CS Elektronischer Durchlauferhitzer CEX Gebrauchsanleitung für den Anwender Electronically controlled instantaneous water heater CEX Operating instructions for the user 02. CEX Inhaltsverzeichnis.

Bardziej szczegółowo

Operating Instructions Instrukcja obsługi

Operating Instructions Instrukcja obsługi Operating Instructions Instrukcja obsługi SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H280 Before use, please read these instructions completely. Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi v2.9

Instrukcja obsługi v2.9 Instrukcja obsługi v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI B740

INSTRUKCJA OBSŁUGI B740 INSTRUKCJA OBSŁUGI B7 10 0m 3 6 9 LV.2 LV.1 NG 10 60 45 24 16 8 4 DV 7 3 e d c 5 1 2 4 8 7 g f 6 B A a b IMPORTANT Before using When the watch does not operate according to the instruction manual, it is

Bardziej szczegółowo

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS User s manual (short form) NVIP-1DN3000V/IR-1P NVIP-2DN3000V/IR-1P NVIP-1DN3001V/IR-1P NVIP-2DN3001V/IR-1P IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Electronic Labelmaker. Elektroniczna Drukarka Etykiet. Elektronikus Címkekészítő. Elektronická Tiskárna Štítků. Elektronická Tlačiareň Štítkov

Electronic Labelmaker. Elektroniczna Drukarka Etykiet. Elektronikus Címkekészítő. Elektronická Tiskárna Štítků. Elektronická Tlačiareň Štítkov LP100 E-EU.qxd 18-06-2001 17:10 Pagina 103 Electronic Labelmaker Instructions for Use Elektroniczna Drukarka Etykiet Instrukcja Obsługi Elektronikus Címkekészítő Használati Utasítás Elektronická Tiskárna

Bardziej szczegółowo

user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520

user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520 user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520 NVR-5316, NVR-5509, NVR-5520 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products

Bardziej szczegółowo

user s manual MODECOM

user s manual MODECOM user s manual MODECOM Contents: Important Notices 4 Keys and Functions 5 I. Getting Started 6 1.1 Turn on/off 6 1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode) 6 1.3 Connect to computer 7 II. Your Home Screen

Bardziej szczegółowo

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS VERSION 9.2 E ND/NU Series Installation manual crystalline modules ND/NU Series 60 CELLS Montageanleitung kristalline Module ND/NU-Serie Instrukcja instalacji paneli fotowoltaicznych serii ND/NU ND-R240A2,

Bardziej szczegółowo

FIRE SAFETY IN THE HOME

FIRE SAFETY IN THE HOME FIRE SAFETY IN THE HOME BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W DOMU POLISH Did you know? You re twice as likely to die in a fire if you don t have a smoke alarm that works. 90 people die each year because the battery

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR 4-CH digital video recorder set URZ0158 User's manual Instrukcja obsługi EN PL H.264 DVR Owner s manual Notes The power supply of this DVR is provided through DC 12V/3A adapter, please check the power

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-EA3108 NDR-EA3216 NDR-EA4208 NDR-EA4416

User s manual NDR-EA3108 NDR-EA3216 NDR-EA4208 NDR-EA4416 User s manual NDR-EA3108 NDR-EA3216 NDR-EA4208 NDR-EA4416 COMMENTS AND WARNINGS NDR-EA3108 / NDR-EA3216 / NDR-EA4208 / NDR-EA4416 User s manual ver. 1.0 EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 NVR-3304, NVR-3308, NVR-3326 User s manual ver.1.0 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS 1. FOREWORD INFORMATION.....5 1.1. Network recorder s technical data... 5

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System User s manual Instrukcja obsługi NMS Novus Management System NMS - User s manual ver. 1.22 TABLE OF CONTENT Table of content... 3 1. FOREWORD INFORMATION...6 1.1. Main characteristics... 6 1.2. Recommended

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo