INSTRUKCJA U YTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA U YTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA U YTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE

2 UWůżI DOTYCZ CE BEZPIECZE STWů Produkt ten przeznaczony jest wył cznie do u ytku domowego i zaprojektowano tak, aby zapewnić optymalne bezpiecze stwo. Powinny być przestrzegane nast puj ce zasadyś 1. Przed rozpocz ciem treningu skonsultuj si z lekarzem w celu stwierdzenia braku przeciwwskaza do korzystania ze sprz tu do ćwicze. Decyzja lekarza jest niezb dna w przypadku przyjmowania leków wpływaj cych na prac serca, ci nienie krwi i poziom cholesterolu. Jest to tak e konieczne w przypadku osób w wieku powy ej 35 lat oraz osób maj cych kłopoty ze zdrowiem. 2. Przed rozpocz ciem ćwicze zawsze wykonaj rozgrzewk. 3. Zwracaj uwag na niepokoj ce sygnały. Niewła ciwe lub nadmierne ćwiczenia s niebezpieczne dla zdrowia. Je li w czasie ćwicze pojawi si bóle lub zawroty głowy, ból w klatce piersiowej, nieregularny rytm serca lub inne niepokoj ce objawy, nale y natychmiast przerwać ćwiczenia i skonsultować si z lekarzem 4. W czasie ćwicze i po zako czeniu treningu trzymaj dzieci i zwierz ta z dala od sprz tu. 5. Urz dzenie nale y postawić na suchej i równej powierzchni w odległo ci 0,5m od ciany. Z bezpo redniego s siedztwa urz dzenia nale y usun ć wszystkie ostre przedmioty. Nale y chronić je przed wilgoci, ewentualne nierówno ci podło a nale y wyrównać. Zalecane jest stosowanie specjalnego podkładu antypo lizgowego, który zapobiegnie przesuwaniu si urz dzenia podczas wykonywania ćwicze. 6. Przed pierwszym u yciem, a pó niej w regularnych odst pach czasu, nale y sprawdzać mocowanie wszystkich rub, bolców i pozostałych poł cze. 7. Przed rozpocz ciem ćwicze sprawd umocowanie cz ci i ł cz cych je rub. Trening mo na rozpocz ć tylko wtedy, je eli urz dzenie jest całkowicie sprawne. 8. Urz dzenie powinno być regularnie sprawdzane pod wzgl dem zu ycia i uszkodze tylko wtedy b dzie ono spełniało warunki bezpiecze stwa. Szczególn uwag nale y zwrócić na elementy, które ulegaj najszybszemu zu yciu. Uszkodzone cz ci nale y natychmiast naprawić lub wymienić do tego czasu nie wolno u ywać urz dzenia do treningu. 9. Nie wkładaj w otwory adnych elementów. 10. Nie zaleca si pozostawiania wystaj cych urz dze regulacyjnych i innych elementów konstrukcyjnych, które mogłyby przeszkadzać w ruchu u ytkownika. 11. Sprz t wykorzystuj jedynie zgodnie z przeznaczeniem. Je li która z cz ci ulegnie uszkodzeniu b d zu yciu lub te usłyszysz niepokoj ce d wi ki podczas u ywania sprz tu, natychmiast przerwij ćwiczenia. Nie u ywaj sprz tu ponownie dopóki problem nie zostanie usuni ty. 12. Ćwicz w wygodnym ubraniu i sportowym obuwiu. Unikaj lu nych ubra, którymi mo na zahaczyć o wystaj ce cz ci sprz tu lub które mogłyby ograniczać swobod ruchów. 13. Sprz t zaliczony został do klasy HC według normy EN ř57 i jest przeznaczony wył cznie do u ytku domowego. Nie mo e być u ywany jako sprz t terapeutyczny lub rehabilitacyjny. 14. Podczas podnoszenia lub przenoszenia sprz tu zwracaj szczególn uwag aby nie uszkodzić kr gosłupa. 15. Produkt jest przeznaczony wył cznie dla osób dorosłych. Dzieci mog z niego korzystać wył cznie pod nadzorem dorosłych i na ich wył czn odpowiedzialno ć. 16. Montuj c urz dzenie nale y ci le stosować si do zał czonej instrukcji i u ywać tylko cz ci doł czonych do zestawu. Przed rozpocz ciem monta u, nale y sprawdzić czy wszystkie cz ci, które zawiera doł czona lista, znajduj si w zestawie. OSTRZE ENIEŚ PRZźD U YCIźM SPRZ TU ŻITNźSS PRZźCZYTůJ INSTRUKCJź. NIź PONOSIMY ODPOWIźDZIůLNO CI Zů KONTUZJź LUB USZKODZźNIů PRZźDMIOTÓW, KTÓRź ZOSTůŁY SPOWODOWůNź NIźWŁů CIWYM U YTKOWANIEM TEGO PRODUKTU. DANE TECHNICZNE Waga netto 43 kg Koło zamachowe 7.5 kg Rozmiar po rozło eniu 128*68*159 cm Maksymalne obci enie produktu 110 kg KONSERWACJA Do czyszczenia urz dzenia nie nale y u ywać agresywnych rodków czyszcz cych. U ywaj mi kkiej, wilgotnej ciereczki do usuwania zabrudze i kurzu. Urz dzenia nale y przechowywać w miejscach suchych by chronić je przed wilgoci i korozj. SPOSÓB HůMOWůNIů ůby zatrzymać urz dzenie treningowe nale y przestać si poruszać. Orbitrek magnetyczny H0709 nie posiada systemu blokuj cego i hamulca bezpiecze stwa.

3 LISTů CZ CI I NůRZ DZI WYKORZYSTůNYCH DO MONTů U Nr. Opis Nr. Opis 1 Komputer 40 Przedni stabilizator z kółkami 4 Kierownica 41 Tylny stabilizator 8 Słup kierownicy i komputera 43 Nó ki z mo liwo ci regulacji wysoko ci 9 Lewy uchwyt 50 Prawy podnó ek 14 Prawy uchwyt 61 ruba M-3x25 15 ruby M-3x20 64 żałka 16 Tylna osłona ł cznika 79 Transformator 17 Przednia osłona ł cznika 80 Osłona tylnego stabilizatora 22 Osłona przedniego słupa 83 Podkładka M10 23 Osłona tylnego słupa 90 Lewy podnó ek 24 Podkładka spr ynuj ca M8 104 ruba DIN 603 M-8x50 25 Podkładka M8 105 Uchwyt na butelk 30 Podkładka falista M8 107 Bidon 31 ruba M-8x722 Klucz imbusowy 5mm 32 Osłona dolnej cz ci słupa 35 Rama główna 38 Nakr tki samoblokuj ce M8 Klucz imbusowy 6mm rubokr t

4 MONTů ń. Monta stabilizatorów Przymocuj przedni stabilizator Ě40ě do ramy głównej Ě35ě korzystaj c ze rub Ě30ě, podkładek Ě24ě i podkładek falistych (30). Dokr ć cz ci kluczem imbusowym 5mm. Ěrys.1ě Przymocuj tylny stabilizator Ě41ě korzystaj c ze rub Ě104ě i podkładek Ě25ě. Dokładnie dokr ć wszystkie cz ci. (rys.2) Rys.1 Rys.2 2. Monta podnó ków. Usu gałki ĚŘ2ě, podkładki ĚŘ3ě I ruby Ě51ě a nast pnie umie ć lewy podnó ek (90) na szczycie lewej podstawy (84).. Lewy podnó ek jest oznaczony liter L. Dokr ć dokładnie cz ciami usuni tymi wcze niej. Czynno ć powtórz z drugiej strony urz dzenia jak pokazano na rys.3. Rys.3

5 3. Monta osłony dolnej cz ci słupa. Do słupa kierownicy ĚŘě przymocuj osłon Ě32ě zgodnie z kierunkiem strzałki pokazanej na rysunku 4. Rys.4 4. Monta słupa kierownicy. Po przymocowaniu dolnej osłony, usu ruby Ě20ě i podkładki Ě24 i 25ě ze spodniej cz ci słupa kierownicy (8). Przysu słup ĚŘě do ramy głównej (35). Poł cz wtyczk Ě36ě wychodz c ze słupa kierownicy ĚŘě z wtyczk Ě37ě wychodz c z ramy głównej Ě35ě. Rys.5 Nasu słup kierownicy ĚŘě na ram główn zgodnie z kierunkiem strzałki pokazanej na rysunku 5. Upewnij si, e aden przewód nie został przyci ty. Rys Monta podstaw podnó ka Rys.6A Do lewej podstawy podnó ka ĚŘ4ě wsu rurk Ě60ě i wyrównaj otwory w dr ku Ě60ě i Ě27ě. (rys.6) Nast pnie gałk Ě64ě przykr ć zgodnie z ruchem wskazówek zegara do dr ka (27). (rys.6a) Czynno ci powtórz z prawej strony. Rys.6 6. Regulacja k ta nachylenia podnó ków i wysoko ci uchwytów. ůby wyregulować k t nachylenia podnó ków i wysoko ć uchwytów, przekr ć gałk Ě64ě ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i poluzuj j. Przytrzymaj podnó ek i wysu gałk. Ěrys.6ůě. Wsuni cie dr ka Ě60ě do dr ka Ě27ě zmniejszy wysoko ć uchwytów, a wysuni cie j zwi kszy. (rys.6a)

6 Rys.7 7. Monta uchwytów Uchwyty s oznaczone symbolami L Ělewyě i R Ěprawyě. Wsu lewy uchwyt Ěřě do lewego dr ka Ě27ě. Przymocuj korzystaj c ze rub Ě1Řě, nakr tek Ě1řě. Upewnij si czy s dokładnie dokr cone. Czynno ci powtórz z prawej strony urz dzenia. (rys.7) Ř. Monta osłon bocznych Osłony s oznaczone symbolami L Ělewyě i R Ěprawyě na ich wewn trznej stronie. Zamocuj osłony Ě16 i 17ě oznaczone symbolem L po lewej stronie urz dzenia jak pokazano na rysunku 7, korzystaj c ze rub Ě61ě. Nast pnie czynno ć powtórz dla osłon oznaczonych symbolem R po stronie prawej. ř. Monta osłon rodkowych Przedni Ě22ě i tyln Ě22ě cz ć osłony umie ć na słupie kierownicy (8). (rys.8) Rys.8 Korzystaj c ze rub Ě15ě i Ě6Řě przymocuj je do słupa. ńń. Monta osłon podnó ków. Przyłó obie cz ci osłon Ě66 i 67ě do dolnej cz ci ł cznika dr ków po obu stronach urz dzenia. Ěrys.Řě Korzystaj c ze rub Ě6Řě poł cz je ze sob ńń. Monta kierownicy Usu ruby Ě20ě. Umie ć kierownic Ě4ě na szczycie słupa kierownicy ĚŘě. Dokr ć ruby uprzednio usuni te. Ěrys.řě Rys.9

7 12. Monta komputerka i ł czenie przewodów zasilaj cych. Ko cówk przewodu Ě36ě, która wystaje ze słupa kierownicy, poł cz z ł cznikiem Ě36aě znajduj cym si na spodzie komputerka (1). (rys.10) Rys.10 Poł cz ko cówki przewodów Ě54a i 55aě z przewodami Ě54 i 55) jak pokazano na rysunku 10. Nast pnie poluzuj ruby Ě2ě znajduj ce si z tyłu komputerka. Nasu monitor na szczyt słupa kierownicy ĚŘě. Umie ć przewody w słupie. Upewnij si czy aden przewód nie został przyci ty. Dokr ć uprzednio usuni tymi rubami (2). UWAGA: Bardzo istotne jest sprawdzenie czy wszystkie ruby s dokładnie dokr cone. Sugerujemy aby zrobić to powtórnie około tygodnia po zmontowaniu urz dzenia. Pozwoli to unikn ć uszkodze i dziwnych d wi ków, spowodowanych zbyt lu nymi ł czeniami. R Rys. 11 ń3. Monta uchwytu na butelk. Usu ruby Ěř2ě umieszczone na słupie kierownicy ĚŘě i przykr ć uchwyt Ě105ě korzystaj c ze rub usuni tych wcze niej. (rys. 11) ń4. Poziomowanie urz dzenia. Kiedy ustawisz urz dzenie w miejscu, w którym b dziesz ćwiczyć, upewnij si, e spoczywa płasko i równo na podło u. Poziom mo na regulować, korzystaj c z nó ek reguluj cych wysoko ć Ě43ě umieszczonych w tylnym stabilizatorze. (rys.12) Rys.12

8 Rys.13 ń5. Przenoszenie i przechowywanie urz dzenia. Orbitrek jest wyposa ony w kółka umieszczone na przednim stabilizatorze. Dzi ki temu łatwo przesun ć urz dzenie, unosz c jego tyln cz ć i pchaj c b d ci gn c do siebie. Ěrys.13ě Przechowuj urz dzenie w suchym pomieszczeniu, w którym nie wyst puj zbyt du e wahania temperatury. 16. Podł czenie zasilania. Rys. 14 Wtyczk Ěmě z transformatora Ě7řě podł cz do otworu Ěkě w ramie głównej Ě35ě jak pokazano na rysunku 14. Nast pnie podł cz transformator do gniazdka 220V. KOMPUTER FUNKCJE: START/STOP: 1. Rozpoczyna i ko czy lub pauzuje ćwiczenie. 2. Rozpoczyna i ko czy program pomiaru tłuszczu. 3. Przytrzymanie klawisza przez 3 sekundy, resetuje wszystkie funkcje. DOWN /W DÓŁ/Ś Obni a warto ć wybranego parametruś TIMź /CZůS/, DISTůNCź /ODLźżŁO Ć/ itd. Podczas ćwiczenia, obni a opór. UP /W żór /Ś Podnosi warto ć wybranego parametru. Podczas ćwicze, podwy sza opór. ENTER: Zatwierdza po dan warto ć lub tryb ćwiczenia. TEST (RECOVERY) /REGENERACJA/: Naci nij aby otworzyć funkcj regeneracji Ěje li komputer posiada czujnik pomiaru pulsu). MODE /TRYB/: Podczas ćwicze zmienia programy na wy wietlaczu. Wybór ćwiczenia. Korzystaj c z przycisków UP i DOWN wybierz po dany program i naci nij źntźr aby wej ć do odpowiedniego trybu. Ustawienie parametrów treningu. Po wybraniu po danego programu, mo esz ustawić kilka parametrów treningu w celu osi gni cia po danych rezultatów. Parametry treningu: TIME /CZAS/ - DISTůNCE /ODLEżŁO Ć/ - CALORIES /KALORIE/ - AGE /WIEK/ Uwaga: Niektóre parametry w wybranych programach nie daj si modyfikować. żdy dokonałe wyboru programu, naci nij źntźr. Na wy wietlaczu pojawi si mrugaj cy symbol TIMź. Korzystaj c z przycisków UP i DOWN mo esz wybrać po dan warto ć czasu. ůby j zatwierdzić, naci nij źntźr. Na wy wietlaczu pojawi si kolejny parametr. U ywaj UP i DOWN do ustawiania kolejnych warto ci i źntźr do ich zatwierdzania. ůby rozpocz ć ćwiczenia, naci nij klawisz STůRT/STOP.

9 Wi cej o parametrach treningu. Zakres Warto ć domy lna Przyrost/ Spadek Time (czas) 0:00~99:00 00:00 ±1Ś00 Distance Ěodległo ćě Calories (calorie) 0.00~ ±1.0 0~ ±50 Age (wiek) 10~99 30 ±1 Opis 1.Je li wy wietlacz pokazuje 0:00, czas b dzie si naliczał w gór. 2.Je li wy wietlacz pokazuje 1:00~99:00, czas b dzie si naliczał w dół a do Je li wy wietlacz pokazuje 0Ś00, odległo ć b dzie si naliczać w gór. 2. Je li wy wietlacz pokazuje 1.0~9990, odległo ć b dzie si naliczać w dół a do 0. 1.Je li wy wietlacz pokazuje 0,kalorie b d si naliczać w gór. 2. Je li wy wietlacz pokazuje 50~9950, kalorie b d si naliczać w dół do 0. Docelowa warto ć pulsu bazuje na wieku u ytkownika. Je li poziom pulsu przekroczy docelow warto ć, na wy wietlaczu zamruga ikona z przekroczonym poziomem pulsu. Obsługa programów. Program manualny (P1) Wybierz program u ywaj c przycisków UP i DOWN, naci nij źntźr. Pierwszym parametrem, który zacznie mrugać b dzie Time /czas/. W tym momencie mo esz go dostosować do swoich potrzeb przyciskami UP i DOWN. ůby zapisać ustalon warto ć, naci nij źntźr. Komputer przejdzie do kolejnego parametru, który ustawisz. Kontynuuj programowanie, a do momentu ustawienia wszystkich po danych parametrów. Naci nij przycisk STůRT/STOP aby rozpocz ć trening. UWAGA: Je li który z ustalonych parametrów osi gnie 0, usłyszysz sygnał d wi kowy i trening zako czy si automatycznie. ůby kontynuować do osi gni cia zaplanowanych wyników innych parametrów, naci nij przycisk START. Programy wst pne ĚP2-P7) Komputer posiada 6 programów gotowych do ćwicze. Wszystkie profile tych programów wykorzystuj 16 poziomów oporu. Wybierz jeden z programów wst pnych u ywaj c przycisków UP i DOWN, naci nij źntźr. Pierwszym parametrem, który zacznie mrugać b dzie Time /czas/. W tym momencie mo esz go dostosować do swoich potrzeb przyciskami UP i DOWN. ůby zapisać ustalon warto ć, naci nij źntźr. Komputer przejdzie do kolejnego parametru, który ustawisz. Kontynuuj programowanie, a do momentu ustawienia wszystkich po danych parametrów. Naci nij przycisk STůRT/STOP aby rozpocz ć trening. UWAGA: Je li który z ustalonych parametrów osi gnie 0, usłyszysz sygnał d wi kowy i trening zako czy si automatycznie. ůby kontynuować do osi gni cia zaplanowanych wyników innych parametrów, naci nij przycisk START. Program Body Żat Ěpoziomu tłuszczuě ĚPŘě Wybierz program Body Żat u ywaj c przycisków UP i DOWN, naci nij źntźr. Na wy wietlaczu zamruga ikonka Male Ěm czyznaě. U ywaj c przycisków UP i DOWN wybierz odpowiedni płeć u ytkownika. Naci nij źntźr aby zachować ustawienia płci i przej ć do kolejnego parametru. Na wy wietlaczu zamruga 175. U ywaj c przycisków UP i DOWN wybierz odpowiedni wzrost u ytkownika. Naci nij źntźr aby zachować ustawienia wzrostu i przej ć do kolejnego parametru. Na wy wietlaczu zamruga 75. U ywaj c przycisków UP i DOWN wybierz odpowiedni wag. Naci nij źntźr aby zachować ustawienia wagi i przej ć do kolejnego parametru. Na wy wietlaczu zamruga 30. U ywaj c przycisków UP i DOWN wybierz odpowiedni wiek. Naci nij źntźr aby zachować ustawienia wieku. Naci nij przycisk STůRT/STOP aby rozpocz ć pomiar, jednocze nie chwytaj c za czujniki pomiaru pulsu. Po 15 sekundach na wy wietlaczu pojawi si % warto ć poziomu tłuszczu, BMR, BMI i BODY TYPź. UWAGA: BODY TYPE: Jest 5 ró nych warto ci tego parametru, uzale nionych od % poziomu tłuszczu w organizmie ćwicz cego. BMR: Wska nik podstawowej przemiany materii. BMI: Wska nik masy ciała. Naci nij przycisk STůRT/STOP aby powrócić do menu głównego.

10 Program zaplanowanego poziomu pulsu (P9) Wybierz program u ywaj c przycisków UP i DOWN, naci nij źntźr. Pierwszym parametrem, który zacznie mrugać b dzie Time /czas/. W tym momencie mo esz go dostosować do swoich potrzeb przyciskami UP i DOWN. ůby zapisać ustalon warto ć, naci nij źntźr. Komputer przejdzie do kolejnego parametru, który ustawisz. Kontynuuj programowanie, a do momentu ustawienia wszystkich po danych parametrów. Naci nij przycisk STůRT/STOP aby rozpocz ć trening. UWAGA: Je li puls osi gnie warto ć ̱5ě od zaplanowanego poziomu, komputer automatycznie dostosuje obci enie ćwiczenia. Pomiar i korekta Ěwzrost lub spadek obci eniaě dokonuje si co około 20sek. Je li który z ustalonych parametrów osi gnie 0, usłyszysz sygnał d wi kowy i trening zako czy si automatycznie. ůby kontynuować do osi gni cia zaplanowanych wyników innych parametrów, naci nij przycisk STůRT. Program kontroli pulsu (P10-P12). Istnieje mo liwo ć wyboru jednego z trzech programów kontroli pulsuś P10-60% zaplanowanego poziomu pulsu.=60% of (220-wiek) P11-75% zaplanowanego poziomu pulsu.=75% of (220- wiek) P12-85% zaplanowanego poziomu pulsu.=85% of (220- wiek) Wybierz program u ywaj c przycisków UP i DOWN, naci nij źntźr. Pierwszym parametrem, który zacznie mrugać b dzie Time /czas/. W tym momencie mo esz go dostosować do swoich potrzeb przyciskami UP i DOWN. ůby zapisać ustalon warto ć, naci nij źntźr. Komputer przejdzie do kolejnego parametru, który ustawisz. Kontynuuj programowanie, a do momentu ustawienia wszystkich po danych parametrów. Naci nij przycisk STůRT/STOP aby rozpocz ć trening. UWAGA: Je li puls osi gnie warto ć ̱5ě od zaplanowanego poziomu, komputer automatycznie dostosuje obci enie ćwiczenia. Pomiar i korekta Ěwzrost lub spadek obci eniaě dokonuje si co około 20sek. Je li który z ustalonych parametrów osi gnie 0, usłyszysz sygnał d wi kowy i trening zako czy si automatycznie. Aby kontynuować do osi gni cia zaplanowanych wyników innych parametrów, naci nij przycisk STůRT. Indywidualny program u ytkownika ĚPń3ě Program ten pozwala na ustalenie indywidualnego treningu, który mo e zostać zastosowany natychmiast, bez kolejnych ustawie. Wybierz program u ywaj c przycisków UP i DOWN, naci nij źntźr. Pierwszym parametrem, który zacznie mrugać b dzie Time /czas/. W tym momencie mo esz go dostosować do swoich potrzeb przyciskami UP i DOWN. ůby zapisać ustalon warto ć, naci nij ENTER. Komputer przejdzie do kolejnego parametru, który ustawisz. Kontynuuj programowanie, a do momentu ustawienia wszystkich po danych parametrów. Po zako czeniu ustalania po danych parametrów, zapali si level1 poziom 1. U ywaj c przycisków UP i DOWN dostosuj wszystkie poziomy, zatwierdzaj c wybór przyciskiem ENTER. W sumie czynno ć powtórz 10 razy. Naci nij przycisk STůRT/STOP aby rozpocz ć trening. UWAGA: Je li który z ustalonych parametrów osi gnie 0, usłyszysz sygnał d wi kowy i trening zako czy si automatycznie. ůby kontynuować do osi gni cia zaplanowanych wyników innych parametrów, naci nij przycisk START. OSTRZE ENIEĄ Systemy monitorowania t tna mog być niedokładne. Nadmiar ćwicze mo e doprowadzić do powa nych obra e lub mierci. Je li czujesz si słabo, natychmiast przerwij ćwiczenia. MO LIWE USTERKI I CH ROWIAZANIE Usterka Przyczyna Rozwi zanie Podstawa jest niestabilna 1. Podłoga nie jest równa lub pod stabilizatorem znajduje si mały przedmiot. 2. Przedni i tylny stabilizator nie zostały wypoziomowane podczas monta u. Słup kierownicy nie jest stabilny. ruby s poluzowane. Dokr ć ruby. Z cz ci ruchomych wydobywaj si niepokoj ce odgłosy. Cz ci s niedokładnie skr cone. 1. Usu przedmiot. 2. Dokr ć przedni i tylny stabilizator. Zdejmij obudow by sprawdzić. Brak oporu w trakcie ćwicze. 1. Wzrosła przerwa mi dzy przewodami oporu magnetycznego. 2. Regulator oporu jest zniszczony. 3. Zsun ł si pasek oporu. 1. Zdejmij obudow by sprawdzić. 2. Wymie regulator oporu 3. Zdejmij obudow by sprawdzić.

11 ZAKRES STOSOWANIA Orbitrek jest urz dzeniem przeznaczonym do ćwicze mi ni nóg i ramion. Orbitrek magnetyczny H0709 jest urz dzeniem klasy HC przeznaczonym wył cznie do u ytku domowego. Nie mo e być u ywany jako sprz t terapeutyczny lub rehabilitacyjny. INSTRUKCJA TRENINGU 1. Rozgrzewka Przed rozpocz ciem treningu sugerujemy wykonać ćwiczenia rozgrzewaj ce przedstawione poni ej na rysunku. Ka de ćwiczenie powinno być wykonywane, co najmniej przez 30 sekund. Rozgrzewka zmniejsza ryzyko kontuzji i skurczu mi ni i powoduj lepsz prac mi ni. 2. Pozycja Sta na pedałach, dło mi chwyć uchwyty. W trakcie ćwicze nale y mieć wyprostowane plecy. Ćwicz wykonuj c ruchy naprzemienne nogami i r kami. 3. Trening ůby poprawić swoj kondycje i zdrowie nale y przestrzegać podanych instrukcji treningu. Je eli wcze niej nie byłe aktywny fizycznie przez dłu szy okres czasu powiniene skonsultować si z lekarzem przez rozpocz ciem ćwicze. 4. Organizacja treningu Rozgrzewka: Przed ka dym treningiem powiniene si rozgrzewać przez 5-10 minut. Mo na wykonać kilka ćwicze rozci gaj cych lub pedałować przez kilka minut przy małym oporze. Sesje treningowe: Długo ć treningu mo e być okre lona według nast puj cej regułyś Trening codzienny: ok. 10 min 2-3 razy w tygodniu: ok./30 min 1-2 razy w tygodniu: ok.60 min

12 Odpoczynek: Wraz z ko cem treningu nale y stopniowo zmniejszać intensywno ć. ůby zapobiec skurczom mi ni zaleca si równie ćwiczenia rozci gaj ce. Sukces Nawet po krótkim okresie czasu zauwa ysz, e musisz stopniowo zwi kszać opór, aby utrzymać optymalny poziom pulsu. Treningi b d coraz łatwiejsze i b dziesz si czuł sprawniejszy w ci gu normalnego dnia. Jednak nale y si zmotywować do regularnych ćwicze. Wybierz okre lon godzin treningu i nie rozpoczynaj ćwicze zbyt agresywnie. Stare powiedzenie w ród sportowców mówiś Najtrudniejsza rzecz w treningu to zacz ć go. Mimo i czynimy wszelkie wysiłki by zapewnić najlepsz jako ć naszych produktów mog pojawić si pojedyncze bł dy lub przeoczenia. Je li zauwa Pa stwo defekt lub brak cz ci prosimy o kontakt. Importer: ABISAL Sp. z o.o. ul. w. źl biety Bytom

13 KARTA GWARANCYJNA Nazwa artykułuś. Kod źůnś Data sprzeda yś.... ĚPiecz tka i podpis sprzedawcyě WARUNKI GWARANCJI 1. Sprzedawca w imieniu Gwaranta udziela gwarancji na terytorium RP na okres 24-stu miesi cy od daty sprzeda y. 2. żwarancja b dzie respektowana przez sklep lub serwis po przedstawieniu przez klientaś - czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej z piecz tk sprzeda y oraz podpisem sprzedawcy - wa nego dowodu zakupu sprz tu z dat sprzeda y / rachunku / - reklamowanego towaru 3. źwentualne wady i uszkodzenia ujawniane w okresie gwarancyjnym b d naprawiane bezpłatnie w terminie nie dłu szym ni 21 dni od daty dostarczenia towaru do sklepu lub serwisu. 4. W przypadku konieczno ci sprowadzenia cz ci z importu okres gwarancji mo e si wydłu yć o czas niezb dny do jej sprowadzenia jednak nie dłu ej ni o 40 dni. 5. żwarancj nie s obj teś - Uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, - uszkodzenia i wady wynikłe wskutek niewła ciwego z przeznaczeniem u ytkowania i przechowywania, - niewła ciwy monta i konserwacja, - uszkodzenia i zu ycie takich elementów jakś linki, paski, elementy gumowe, pedały, uchwyty z g bki, kółka, ło yska itp. 6. Gwarancja traci wa no ć w przypadkuś - Upływu terminu wa no ci, - samodzielnych napraw, - nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji. 7. Duplikaty karty gwarancyjnej nie b d wydawane. 8. Produkt oddany do naprawy powinien być kompletny i czysty. W przypadku stwierdzenia braków,serwis ma prawo odmówić przyj cia do naprawy. W przypadku dostarczenia brudnego produktu serwis mo e odmówić jego przyj cia lub te na koszt klienta za jego pisemn zgod dokonać czyszczenia. 9. żwarancj nie s obj te czynno ci zwi zane z monta em,konserwacj które zgodnie z instrukcj obsługi u ytkownik zobowi zany jest wykonać we własnym zakresie. 10. żwarant informuje równie, prowadzi serwis pogwarancyjny. żwarancja na sprzedany towar nie wył cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie kupuj cego wynikaj cych z niezgodno ci towaru z umow. SPRZ T NIE JEST PRZEZNůCZONY DO U YTKOWůNIů W SIŁOWNIůCH, KLUBůCH KULTURYSTYCZNYCH, CENTRůCH ŻITNESS ORůZ DO INNYCH CELÓW WYCZYNOWYCH ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAW Lp. Data zgłoszenia Data wydania Przebieg napraw Podpis odbieraj cego Ěsklep, wła cicielě

14 MANUAL INSTRUCTION IMPORTANT SAFETY INFORMATION This product has been designed for home use only and built for optimum safety. Please note the following safety precautions: 1. Before starting any exercise program you should consult your doctor to determine if you have any physical or health conditions that could create a risk to your health and safety, or prevent you from using the equipment properly. Your doctor's advice is essential if you are taking medication that affects your heart rate, blood pressure or cholesterol level. This is especially important for persons over the age of 35, pregnant women, or those with pre-existing health problems or balance impairments. 2. Before using this equipment to exercise, always do stretching exercises to properly warm up. 3. Be aware of your body's signals. Incorrect or excessive exercise can damage your health. Stop exercising if you experience any of the following symptoms: pain, tightness in your chest, irregular heartbeat, extreme shortness of breath, feeling light headed, dizzy or nauseous. If you do experience any of these conditions you should consult your doctor before continuing with exercise program. 4. During exercises and after keep children and pets away from the equipment. 5. Use the equipment on a solid, flat level surface with a protective cover for your floor or carpet. For safety, the equipment should have at least 0.5 meter of free space all around it. Move all sharp objects to. 6. Before each use, visually inspect the unit including hardware and resistance bends. 7. Before using the equipment, check if the nuts, bolts and other bends are securely tightened. 8. Always use the equipment as indicated. If you find any defective components whilst assembling or checking the equipment, or if you hear any unusual noise coming from the equipment while using, stop. Do not use the equipment until the problem has been rectified. 9. Do not insert any object into any openings. 10. Be aware of all regulation and constructions parts which may disturb during exercises. 11. The safety level of the equipment can only be maintained if it is regularly examined for damage and/or wear and tear. 12. Wear suitable clothing whilst using the equipment. Avoid wearing loose clothing which may get caught in the equipment or that may restrict or prevent movement. 13. The equipment has been tested and certified according to EN 957 under class HC. It is not suitable for therapeutic use. 14. Care must be taken when lifting or moving the equipment so as not to injure your back. Always use proper lifting techniques and/or use assistance. 15. The equipment is designed for adult use only. Adults should take care and responsibility for children. 16. Assemble this unit as described in this manual. Use only parts from the set. Check all parts with the part list. WARNING: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING ANY FITNESS EQUIPMENT. WE ASSUME NO RESPONSIBILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE CAUSED BY OR THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT SPECIFICATIONS Weight 43 kg Flywheel 7.5 kg Dimensions - 128*68*159 cm Maximum weight of user 110 kg MAINTENANCE Your unit has been carefully designed to require minimum maintenance. To ensure this, we recommend that you do the following: Keep your unit clean by wiping sweat, dust or other residue off with a soft, clean cloth after each use Always make sure that the bands are secure and show no signs of wear Regularly check the tightness of nuts and bolts BREAKING Stop to pedal when you want stop the item. Elliptical bike H0709 not acquire breaking system or emergency break

15 PARTS & TOOLS LIST Number Description Number Description 1 Monitor 40 Front stabilizer bar with wheels 4 Handlebar tube 41 Rear stabilizer bar with adjustable feet 8 Main post 43 Adjustable feet 9 Top focus bar,left 50 Right footrest 14 Top focus bar,right 61 Screw M-3x25 15 Screws M-3x20 64 Knob 16 Rear knuckle joint cover 79 Transformer 17 Front knuckle joint cover 80 Rear stabilizer cover 22 Front post cover 83 Flat washer M10 23 Rear post cover 90 Left footrest 24 Spring washer M8 104 Screw DIN 603 M-8x50 25 Flat washer M8 105 Bottle holder 30 Corrugated washer M8 107 Bottle 31 Allen screw M-8x722 Allen key 5 mm 32 Bottom post cover Allen key 6 mm 35 Main body Box spanner with star screwdriver 38 Self-locking nuts M8

16 ASSEMBLY INSTRUCTION 1. Fitting the stabiliser bars Bring the front stabilizer bar with wheels (40) to the main body (35) positioning the wheels at the front of the unit,fig.1,insert screws(31),fit the spring washers(24) and the corrugated washers(30).use the 5mm Allen key to tighten securely. Take the rear stabilizer bar with adjustable feet(41),fig.2,insert the bolts(104);fit the washers (25),and tighten securely. Fig.1 Fig.2 2. Fitting the footrests Next, remove the knobs(82),the flat washers(83) and the screws(51) and position the left footrest(90)(marked with the letter L ě on top of the unit s left footěř4ě,żig.3,(left and righ refers to the user s position doing exerciseě refit the screws(51),the washers(83) and the knobs(82) removed previously and tighten securely. Fig.3 3. Fitting the bottom post cover Take the main post(8) and insert the bottom post cover(32) in the direction of the arrow,fig.4 Fig.4

17 4. Fitting the main post Once the bottom post cover is fitted,remove the screws(20) and washers(24) and (25) from the bottom of the main post(8).bring the main post(8) up to boss on the main body(35),fig.5.plug connector(36),coming out of the main post(8),into connector(37),coming out of the boss on the main body(35) FIG.5. Slip the main post(8) over the boss (40) on the main body in the direction of the arrow,fig.5.,making sure not to snag any of the cables. Fig. 5 Fig.6A 5. Fitting the feet Take the left foot (84),insert tube(60) and align the holes on the two tubes on the inside of tube(27) in the direction of the arrow,fig.6. Next,take the knob (64) and screw it clockwise onto tube(27) FIG.6A. Then take the right foot(81) and insert the tube into tube(28) in the direction of the arrow,fig.6. Next,take the knob(64) and by aligning the holes on the two tubes screw it clockwise onto tube(28) FIG.6A. Fig.6 6. Focus bar setting To adjust the angle of the feet for doing exercise and the length of the focus bar swing,turn knob(64) anticlockwise to loosen it slightly, hold the foot and pull the knob outward Fig.6A. Sliding tube(60) into tube(27) will reduce the length of focus bar swing and pulling the tube(60) out will increase the length of the swing Fig.6A. Fig.7 7. Fitting the upper focus bars Take the top left barěřěěmarked with the letter L ě Insert the top bar onto the bottom left focus bar(27),lining up the letters(l),fig.7,fit the screws(18),the cap nuts(19) and tighten securely.now go through the same procedure for the top right focus bar (14). 8. Fitting the focus bar side covers Take the covers(16 and 17),marked on the inside with the letter R,and position them at the spindle end with the bars on the right hand side,as shown in Fig.7..Now use screws and (61) to attach them. Carry out the same procedure at the other end of the bar using the covers(16 and 17) marked on the inside with letter L.

18 Fig.8 9. Fitting the central covers Take the front(22) and rear (23) covers and position them on the main post(8),fig.8.now use the screws(15) and (68) to attach them to the post. 10. Fitting the focus bar side covers to the foot bars Next fit the footrest covers(66 & 67) with the bottom of the joints on the left side,fig.8. Use screws(68) to screw them together. Then do the same with the other covers(66&67) on the right-hand side. 11. Fitting the handlebar Take the handlebar (4),remove screws(20),position the ends of the handlebar on the plate at the top of the main post(8),fig.9. Refit the screws (20) removed previously. Fig Fitting the electronic monitor.-attaching the feed back cable Take hold of the cable(36),which is sticking up out of the main post(8),fig.10,and plug it into the connector (36a) at the back of the electronic unit (1),as shown in Fig.10 Rys Fitting the hand-grip cable Take hold of the Hand-grip connectors (54a&55a) located at the back of the monitor(1),as shown in Fig Attaching the monitor Release screws(2),fig.10,at the back of the monitor. Next,slide the front of the monitor onto the plate on top of the main post(8) in the direction of the arrow,fig.10.,push the cables down into the main post marking sure not the pinch any of the cables.replace the screws(2) removed previously. ATTENTION: It is important to retighten all of the screws involved in assembling the machine after approximately a week of use as this will prevent any strange noises and possible damage.

19 Fig Attaching the bottle holder. Remove screws(92) located on the main post(8) Fig.11 and fit the bottle holder(105) using the same screws(92). Fig Levelling Once the unit has been placed into its final position,make sure that it sits flat on the floor and that it is level.this can be achieved by screwing the adjustable feet(43) up or down,as shown in Fig.12. Fig Movement & storage The unit is equipped with wheels located at the front of your unit make it easier to move it into a chosen position,by lifting the rear of the unit up slightly and pushing it, as shown in Fig.13. Store your unit in a dry place,preferably not subject to changes in temperature. Fig Mains connection Insert the jack(m) on the transformer (79) into the connection hole(k) on the main body(35)(bottom,rear of the machine) and then plug the transformer into a 220V mains supply,fig.14.

20 COMPUTER Key Functions START/STOP: 1.Start & Pauses workouts. 2.Start body fat measurement and quit the body fat program. 3.Operates only when in stop mode.holding key 3 seconds will reset all function value to be zero. DOWN: Decrease value of selected workout parameter:time,distance,etc.during the workout,it will decrease the resistance lode. UP: ENTER: TEST(RECOVERY): MODE: Increases value of selected workout parameter.during the workout,it will increase the resistance load. To input desired value or work out mode. Press to enter into Recovery function when computer has the heart rate value. Recovery is Fitness Level 1-6 after 1 minute.f1 is best,and F6 is the worst. Press to switch display form RPM to SPEED,ODO to DIST, WATT to Calories during workout. Workout Selection After power-up using UP or DOWN keys to select then pressing ENTER to enter the desired mode. Setting Workout Parameters After selecting your desired program,you may pre-set several workout parameters for desired results. WORKOUT PARAMETERS: TIME/DISTANCE/CALORIES/AGE Note:Some parameters are not adjustable in certain programs. Once a program has been selected,pressing ENTER,will make "Time" parameter flash.using UP OR DOWN KEY you may select desired time value.press ENTER KEY to input value. Flashing prompt will move to the next parameter.continue use of UP OR DOWN KEY.Press START/STOP to start workout. More About Workout Parameters Field Setting Range Default value Time 0:00~99:00 00:00 ±1Ś00 Distance 0.00~ ±1.0 Calories 0~ ±50 Age 10~99 30 ±1 Increment/ Decrement Description 3.When display is 0:00,Time will count up. 4.When Time is 1:00~99:00,It will count Down to 0. 1.When display is 0.0,Distance will count up. 2.When distance is 1.0~9990,it will count Down to 0. 2.When display is 0,Calories will count up. 2.When Calories is 50~9950,it will count down to 0. Targe HR will be based on Age.When Heart Rate exceeds Target H.R, the number of Heart Rate will flash in programs. Program Operation Manual(P1) Selecting "Manual" using UP OR DOWN KEY then pressing ENTER KEY.1 st parameter "Time" will flash so value can be adjusted using UP OR DOWN KEY.Press ENTER KEY to save value & move to next parameter to be adjusted. Continue through all desired parameters,pressing START/STOP to start workout. Note:One of workout parameters counts down to be zero,it will have bi sounds and stop the workout automatically.press START KEY to continue the workout to reach the unfinished workout parameter. Pre-Programs(P2-P7) There are 6 program profiles ready for use.all program profiles have 16 level of resistance.

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU MARBO E SPORT LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W102 NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION)

INSTRUKCJA MONTAŻU MARBO E SPORT LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W102 NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION) LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION) 1 ŚRUBA (HEX BOLT) x70 6 ŚRUBA (HEX BOLT) 0 3 ŚRUBA (CARRIAGE BOLT) 5 INSTRUKCJA MONTAŻU (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W10

Bardziej szczegółowo

TR18 INSTALATION MANUAL / INSTRUKCJA MONTAŻU. cart for flat displays

TR18 INSTALATION MANUAL / INSTRUKCJA MONTAŻU. cart for flat displays INSTLTION NUL / INSTRUKCJ ONTŻU cart for flat displays WRNING: Please read this manual before the installation to ensure proper assembly. The assembly should be carried out in accordance with this manual

Bardziej szczegółowo

ROWER MECHANICZNY MECHANICAL EXERCISE BIKE W1201

ROWER MECHANICZNY MECHANICAL EXERCISE BIKE W1201 ROWER MECHANICZNY MECHANICAL EXERCISE BIKE W1201 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego i zaprojektowano tak,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UBSŁUGI PL Rower treningowy insportline UB35i

INSTRUKCJA UBSŁUGI PL Rower treningowy insportline UB35i INSTRUKCJA UBSŁUGI PL 11205 Rower treningowy insportline UB35i 1 ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA... 3 RYSUNEK POGLĄDOWY... 4 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU... 5 MONTAŻ... 6 OBSŁUGA KOMPUTERA... 11 GWARANCJA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE KOMPUTERA. FUNKCJE PRZYCISKÓW BODY FAT Pomiar spalania tkanki tłuszczowej w trakcie ćwiczeń

FUNKCJE KOMPUTERA. FUNKCJE PRZYCISKÓW BODY FAT Pomiar spalania tkanki tłuszczowej w trakcie ćwiczeń 01 02 FUNKCJE KOMPUTERA SPEED Bieżąca prędkość podczas treningu od 0 do 99,9 km lub mil TIME Zlicza całkowity czas od 0 do 99,59 (minut/sekund) DISTANCE Zlicza całkowity dystans od 0 do 999 km lub mil

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06 Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 Schemat produktu dla serii TRS00 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1. Połączenia dla róŝnych modeli aparatów 2. Kabel

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJů U YTKOWůNIů MANUAL INSTRUCTION

INSTRUKCJů U YTKOWůNIů MANUAL INSTRUCTION INSTRUKCJů U YTKOWůNIů MANUAL INSTRUCTION UWůżI DOTYCZ Cź BźZPIźCZź STWů Produkt ten przeznaczony jest wył cznie do u ytku domowego i zaprojektowano tak, aby zapewnić optymalne bezpiecze stwo. Powinny

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

099 Łóżko półpiętrowe 2080x1010(1109)x Bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION

099 Łóżko półpiętrowe 2080x1010(1109)x Bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION 2 WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA- UWAŻNIE PRZECZYTAĆ IMPORTANT, SAVE FOR FURTHER USAGE- READ CAREFULLY INSTRUKCJA UZYTKOWANIA USER S MANUAL. Aby uniknąć

Bardziej szczegółowo

Zwora Yale US06. Yale seria US kg. Zastosowanie. Właściwości. Parametry techniczne

Zwora Yale US06. Yale seria US kg. Zastosowanie. Właściwości. Parametry techniczne Zwora Yale US06 Yale seria US06 270 kg Zastosowanie Zwory serii US06 przeznaczone są do realizowania kontroli dostępu w pomieszczeniach wymagających podstawowej ochrony np. drzwi wewnętrzne. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo DTR.CMRI-01 Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego i zaprojektowano tak, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-9 GDAŃSK ul. Krynicka tel.: (08) fax: (08) 00 ODDZIAŁ: 0-78 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (0) 8 0 8..9 fax: (0) 8 0 0 BindownicE ibind A8/A/A/A0 BINDING MACHINEs

Bardziej szczegółowo

str. 1 WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH

str. 1 WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH Zaciskarki ręczne produkowane są w dwóch typach : SYQ 14-20A i SYQ14-32A.

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189

INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189 INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189 Wstęp: WiFi Repeater jest zintegrowanym przewodowo/bezprzewodowym urządzeniem sieciowym zaprojektowanym specjalnie dla małego biznesu, biura oraz dla domowego

Bardziej szczegółowo

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa 2 3 Zasady bezpieczeństwa GB The door and the feeding flap must be closed when operating the machine! PL Drzwiczki i klapka szczeliny podawczej muszą być zamknięte w trakcie używania urządzenia! GB Ensure

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X

USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X DTR Zał cznik nr 1 USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X 1. Informacje ogólne dotycz ce modułu wahliwego Moduł wahliwy siłownika X jest produkowany w czterech wykonaniach oznaczanych: prawe-r, prawe-l

Bardziej szczegółowo

50226 FRECHEN tel. 22/ , ,

50226 FRECHEN tel. 22/ , , PRODUCENT: DYSTRYBUTOR: STYLE FITNESS GMBH DEL SPORT SP. Z O. O. JOHNSON HEALTH TECH. ul. SYROKOMLI 16 ELISABETHSTRABE 2 03-335 WARSZAWA 50226 FRECHEN tel. 22/ 8110102, 8110739, 6744142 e-mail: delsport@delsport.com.pl

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 Odnośnie więcej informacji oraz wsparcie techniczne, odwiedź: www.lenco.eu INSTRUKCJA OBSŁUGI LISTA ELEMENTÓW 1. PRZYCISK CD FOLDER + / +10 2. PRZYCISK

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZEBRA P110i

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZEBRA P110i UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEBRA P110i Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....6 1.3.1 Podłączenie drukarki....6 1.3.2 Instalacja sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B Wydanie LS 13/07 Elektroniczny miernik rezystancji uziemienia jest nowoczesnym zamiennikiem konwencjonalnego ręcznego miernika.

Bardziej szczegółowo

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów.

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów. Radiowy miernik opadów Nr art. 640227 Wprowadzenie Miernik opadów dysponuje następującymi funkcjami: - dzienną ilością opadów i łączną ilością opadów; - pamięcią wartości opadów dla maks. 9 dni; - alarmem

Bardziej szczegółowo

ROWER TRENINGOWY. Instrukcja obsługi

ROWER TRENINGOWY. Instrukcja obsługi ROWER TRENINGOWY Instrukcja obsługi 1 Drogi użytkowniku Chcielibyśmy Ci podziękować za wybór tego roweru treningowego. Życzymy wielu sukcesów I radości podczas treningów. Prosimy o przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE KOMPUTERA. SPM Zlicza ilość pociągnięć wiosłami na minutę. TIME / 500M Szacunkowy czas na pokonanie dystansu 500m zgodnie z bieżącą prędkością

FUNKCJE KOMPUTERA. SPM Zlicza ilość pociągnięć wiosłami na minutę. TIME / 500M Szacunkowy czas na pokonanie dystansu 500m zgodnie z bieżącą prędkością 01 02 FUNKCJE KOMPUTERA SPM Zlicza ilość pociągnięć wiosłami na minutę TIME / 500M Szacunkowy czas na pokonanie dystansu 500m zgodnie z bieżącą prędkością METERS Zlicza dystans danego treningu DISTANCE

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093 TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093 Cyfrowy termostat z możliwością programowania pracy urządzenia grzewczego w ciągu dni roboczych i w dni wolne od pracy. PARAMETRY TECHNICZNE Zakres pomiaru temperatury 0

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

DWD 3 17 8 13 4 5 9 16 15 14 12 16 11 16 5 3 17 10.1 2 11 12 9 8 1 16 1 2 18 19 6 13 10.2 14 7 16 6 19 4

DWD 3 17 8 13 4 5 9 16 15 14 12 16 11 16 5 3 17 10.1 2 11 12 9 8 1 16 1 2 18 19 6 13 10.2 14 7 16 6 19 4 Silence DWD Silence S DWD 7 5 5 5 0. 7 0. 7 Nr No. Nr Mark Bezeichnung Oznaczenie Number of items STÜCK SZTUK... SW. 5.. 7... 50 DIN 7 0. 0..... 5..,5,5 DIN 7 7.,55 DIN 7.. 0., ~0mm. 7. 7. SILIKON SILIKON

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

E W górę (Up) Służy do wybierania trybu treningu i zwiększaniu wyświetlanych wartości

E W górę (Up) Służy do wybierania trybu treningu i zwiększaniu wyświetlanych wartości W górę (Up) Służy do wybierania trybu treningu i zwiększaniu wyświetlanych wartości Reset Służy do resetowania wybranych funkcji w dowolnym momencie. Przed zresetowaniem musi zostać naciśnięty przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 bindownica

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

098 Łóżko piętrowe 2080x1010(1109)x Double bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION

098 Łóżko piętrowe 2080x1010(1109)x Double bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION 098 Double bunk bed 2080x(9)x600 W5 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION 2 WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA- UWAŻNIE PRZECZYTAĆ IMPORTANT, SAVE FOR FURTHER USAGE- READ CAREFULLY INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Lodówka z zamrażalnikiem Instrukcja montażu aparatów chłodniczo-zamrażalniczych w obudowie meblowej jest przeznaczona dla fachowca. Zamontowanie i podłączenie

Bardziej szczegółowo

BSX10. Piłka do balansowania Balance Ball Balanční podložka INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE

BSX10. Piłka do balansowania Balance Ball Balanční podložka INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE Piłka do balansowania Balance Ball Balanční podložka INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego

Bardziej szczegółowo

Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets. ko-box.pl

Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets. ko-box.pl 0100 Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets 0100 0110 10 0200 Pud a klapowe sà to pude ka z o one zasadniczo z jednej cz Êci, których brzeg jest klejony, szyty, albo które majà

Bardziej szczegółowo

Skitch for Android Instrukcja obsługi 2012 Evernote Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone Opublikowano: Jun 19, 2012

Skitch for Android Instrukcja obsługi 2012 Evernote Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone Opublikowano: Jun 19, 2012 Skitch for Android Instrukcja obsługi 2012 Evernote Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone Opublikowano: Jun 19, 2012 Welcome to Skitch for Android! This document will guide you through the basics of using

Bardziej szczegółowo

PODR CZNIK U YTKOWNIKA TITANIUM TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

PODR CZNIK U YTKOWNIKA TITANIUM TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0 PODR CZNIK U YTKOWNIKA TITANIUM KOMPUTER TC2.0, TC3.0, TX2.0, TXF3.0 OBSŁUGA PRZYCISKÓW POKR TŁO DRIVE Obracając pokrętło i-drive, można regulować wartości ustawień lub poziomy oporu obrót zgodnie z ruchem

Bardziej szczegółowo

Orbitrek magnetyczny Magnetic elliptical bike Magnetický orbitrek H0103 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE

Orbitrek magnetyczny Magnetic elliptical bike Magnetický orbitrek H0103 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE Orbitrek magnetyczny Magnetic elliptical bike Magnetický orbitrek H0103 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE Instrukcja montażu UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Produkt ten przeznaczony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K Nr produktu 109986 Strona 1 z 5 Termometr Bagnetowy 1. Przeznaczenie Termometr ten nadaje się do pomiarów temperatury

Bardziej szczegółowo

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Rabbit Sp. z o.o. ul. Wyb. Wyspiańskiego 19, PL 50-370 Wrocław tel./fax: +4871 328 5065 e-mail: rabbit@rabbit.pl, http: www.rabbit.pl Rabbit @ 2008 Drogi Kliencie!

Bardziej szczegółowo

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual Tuber radio BT MA407 Instrukcja obsługi User s Manual User s Manual MA407 INSTRUCTIONS...4 BASIC...4 TROUBLESHOOTING...5 DATA TRANSFERRING / CHARGING VIA USB CABLE...5 INTERFACES...5 SPECIFICATIONS...6

Bardziej szczegółowo

Aby dokonać korekty wprowadzanych danych bądź zwiększyć opór. Aby dokonać korekty wprowadzanych danych bądź zmniejszyć opór.

Aby dokonać korekty wprowadzanych danych bądź zwiększyć opór. Aby dokonać korekty wprowadzanych danych bądź zmniejszyć opór. INSTRUKCJA OBSŁUGI SM8900-71 FUNKCJE PRZYCISKU UP Aby dokonać korekty wprowadzanych danych bądź zwiększyć opór. DOWN Aby dokonać korekty wprowadzanych danych bądź zmniejszyć opór. MODE STAR/STOP RESET

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 9 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO S wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

DEL SPORT SP. Z O. O. EXERCYCLE S.A P.O. BOX 195 ul. Syrokomli 16 01080 Vitoria 03 335 WARSZAWA Spain tel: +48 (22) 811 01 02,811 07 39 fax: (22) 674

DEL SPORT SP. Z O. O. EXERCYCLE S.A P.O. BOX 195 ul. Syrokomli 16 01080 Vitoria 03 335 WARSZAWA Spain tel: +48 (22) 811 01 02,811 07 39 fax: (22) 674 PRODUCENT: DYSTRYBUTOR: DEL SPORT SP. Z O. O. EXERCYCLE S.A P.O. BOX 195 ul. Syrokomli 16 01080 Vitoria 03 335 WARSZAWA Spain tel: +48 (22) 811 01 02,811 07 39 fax: (22) 674 41 42 e mail: delsport@delsport.com.pl

Bardziej szczegółowo

4205 Czujniki parkowania NOXON 4WL Instrukcja obsługi

4205 Czujniki parkowania NOXON 4WL Instrukcja obsługi 4205 Czujniki parkowania NOXON 4WL Instrukcja obsługi Kod produktu: 4205 Nazwa produktu: 4205 NOXON 4WL Nr GIOŚ: E0012857W / E0012857WBW Dziękujemy za zakup wysokiej jakości produktu: 4205 NOXON 4WL! W

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual Chilli Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

H857 Comfort Ergo Program

H857 Comfort Ergo Program H857 Comfort Ergo Program PRODUCENT: BH FITNESS EXERCYCLE S.L. P.O. BOX 195 01080 Vitoria Spain www.bhfitness.com DYSTRYBUTOR: DEL SPORT Sp. z o.o. ul. Warszawska 33 05 082 Blizne Łaszczyńskiego (k. Warszawy)

Bardziej szczegółowo

STERR WST PNE INFORMACJE

STERR WST PNE INFORMACJE Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione WST PNE INFORMACJE Produkt to bezprzewodowy, pasywny detektor podczerwieni o wysokiej stabilno ci. Dzi ki zastosowaniu zaawansowanej technologii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Trymer ROTARY ROTARY TRIMMER. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

Instrukcja obsługi. Trymer ROTARY ROTARY TRIMMER. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-9 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 4 555 fax: (058) 55 4 500 Trymer ROTARY ROTARY TRIMMER ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 0 48..49

Bardziej szczegółowo

Car MP3 Player MM211. Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.

Car MP3 Player MM211. Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. Car MP3 Player MM211 Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. To ensure proper use of this product please read this User s Manual carefully

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Mikroskopy serii XTX-5 XTX-6, XTX-7

Instrukcja obsługi. Mikroskopy serii XTX-5 XTX-6, XTX-7 Instrukcja obsługi Mikroskopy serii XTX-5 XTX-6, XTX-7 Proszę przeczytać instrukcję obsługi przed przystąpieniem do korzystania z mikroskopu. Zawartość instrukcji: I. Zastosowania II. Nazwy elementów i

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI INSTALACJA Włóż płytę CD-ROM. Uruchom program instalacyjny. Wykonaj instrukcje. 1 6 2 7 3 4 5 1- alans kanałów 1 2 (wyjście miksu) 2- Głośność kanału 1 (lewego)

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z wideoserwera, natychmiast odłącz zasilanie. Chroń wideoserwer przed kontaktem z wodą.

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O.

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. Fabryka Maszyn Pomech Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku posiada ponad 60 letnie doświadczenie w produkcji maszyn i urządzeń technicznych. Zatrudniamy około 50 osób wysoko wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

WIOŚLARZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

WIOŚLARZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WIOŚLARZ INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed rozpoczęciem użytkowana należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za urazy i uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo