Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005

2 Spis treści Wstęp...3 I. Co to jest private equity/venture capital? Mechanizm działania funduszy private equity/venture capital II. III. Korzyści dla przedsiębiorcy...9 Warunki, jakie naleŝy spełnić, aby zdobyć kapitał szansy...12 IV. Jak pozyskać kapitał krok po kroku...15 V. Rozwój rynku venture capital w Polsce...23 Słowniczek

3 Wstęp Tysiące polskich przedsiębiorców i menedŝerów poszukuje kapitału dla swoich firm. Wielu z nich nie wie, Ŝe fundusze private equity/venture capital dysponują kapitałem, który chcą zainwestować w polskie przedsiębiorstwa i czekają na dobre projekty inwestycyjne. Dzięki inwestycjom venture capital, firmy mogą rozwinąć swoją działalność oraz kilkakrotnie zwiększyć swoją wartość. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie i wyjaśnienie przedsiębiorcom zasad, korzyści i warunków inwestycji private equity/venture capital oraz zachęcenie ich do pozyskiwania kapitału na przedsięwzięcia rozwojowe od funduszy private equity/venture capital. Poradnik ten powstał we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Inwestorów Kapitałowych 1 w oparciu o dotychczas opracowane przez to Stowarzyszenie roczniki. Część pierwsza poradnika wyjaśnia pojęcia: private equity i venture capital oraz opisuje mechanizm działania funduszy private equity/ venture capital. W części drugiej przedstawiono, dlaczego venture capital jest korzystniejszy niŝ inne sposoby finansowania działalności firmy. Część trzecia pokazuje, jakie warunki naleŝy spełnić, aby pozyskać private equity/venture capital. W części czwartej zawarto praktyczne informacje dla przedsiębiorcy co naleŝy zrobić, aby venture capital trafił do firmy. Część piąta, ostatnia, to obraz rozwoju rynku venture capital w Polsce. Na końcu poradnika został umieszczony słowniczek wyjaśniający pojęcia w nim uŝywane. Szczególne podziękowania dla Pani Barbary Nowakowskiej, Dyrektor wykonawczego Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, za pomoc merytoryczną okazaną przy opracowaniu poradnika. 1 Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych zostało powołane w styczniu 2002 roku. Działa na rzecz rozwoju sektora private equity/venture capital w Polsce oraz reprezentuje interesy sektora w Polsce i za granicą. Na stronach internetowych Stowarzyszenia moŝna znaleźć szereg interesujących informacji i publikacji dotyczących private equity/venture capital oraz roczniki wydawane od 2002 roku. 3

4 I. Co to jest private equity/venture capital? Mechanizm działania funduszy private equity/venture capital Private equity (PE) to inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym (czyli zakup udziałów/akcji w spółkach nie notowanych na giełdzie), słuŝące osiąganiu dochodu poprzez średnio- i długoterminowe zyski z przyrostu wartości kapitału. Inwestor (firma zarządzająca funduszem typu private equity/venture capital) włącza się w zarządzanie przedsiębiorstwem będącym przedmiotem inwestycji, wskutek czego przedsiębiorstwo korzystające ze wsparcia traci częściowo niezaleŝność, zyskując jednak w zamian pomoc w realizacji strategii rozwoju i w rozwiązywaniu problemów. Inwestycje private equity pozyskuje się w celu rozwoju nowego produktu lub technologii, zwiększenia kapitału obrotowego, poprawy bilansu lub innych większych wydatków. Private equity jest teŝ pomocy do rozwiązywania kwestii związanych z dziedziczeniem i innymi zmianami właścicieli albo przy wykupie udziałów przez grupę zarządzającą (tzw. wykupie menedŝerskim). Venture capital (VC) jest jedną z odmian private equity. Są to inwestycje dokonywane we wczesnych stadiach rozwoju przedsiębiorstw, słuŝące uruchomieniu przedsiębiorstwa lub jego ekspansji. Jest waŝnym źródłem finansowania inwestycji dla firm o duŝym potencjale wzrostu, szczególnie w obszarze nowych technologii. Terminów venture capital i private equity uŝywa się często wymiennie. Podobnie jest równieŝ w niniejszym poradniku. 4

5 Rysunek 1. Cykl finansowania inwestycji private equity/venture capital Rachunki oszczędnościowe, plany emerytalne, umowy ubezpieczenia... oszczędności i kapitał emerytalny oszczędności i kapitał emerytalny Inwestorzy instytucjonalni (towarzystwa ubezpieczeniowe, OFE, banki...) zobowiązania inwestycyjne w funduszach zwrot środków do inwestorów i wypłata zysków kapitałowych Inwestorzy instytucjonalni (towarzystwa ubezpieczeniowe, OFE, banki...) Fundusze private equity/venture capital inwestycje wyjście z inwestycji Fundusze private equity/venture capital Przedsiębiorstwa o duŝym potencjale rozwoju Źródło: EVCA Mechanizm działania funduszy private equity/venture capital Fundusz inwestycyjny typu private equity / venture capital gromadzi środki od wielu inwestorów, a następnie inwestuje je w papiery wartościowe spółek, zwykle spółek nienotowanych na publicznym rynku papierów wartościowych.. Niekiedy wykorzystanie zgromadzonych środków ogranicza się do konkretnego kraju lub regionu, do konkretnej branŝy, lub rodzaju transakcji. I tak na przykład, są fundusze inwestujące wyłącznie w spółki technologiczne, nieruchomości lub specjalizujące się w transakcjach wykupu. Za koncepcją funduszu private equity stoi prosta myśl: wiele spółek potrzebuje więcej pieniędzy, niŝ jest w stanie wyłoŝyć indywidualny inwestor. Zatem fundusze private equity gromadzą środki od wielu inwestorów, a następnie powierzają je w zarządzanie zespołowi profesjonalistów. Zazwyczaj jest to grupa analityków, która ma za zadanie wyszukiwać, przygotowywać i przedstawiać inwestorom propozycje inwestycyjne w oparciu o pewne 5

6 ściśle określone kryteria. Doświadczenie i profesjonalizm wspomnianego zespołu procentują w postaci wiarygodnej oceny stanu danej firmy i dokładnym wskazaniu potencjalnych źródeł zysku. Rozpiętość kwot inwestowanych w poszczególne spółki i kapitałów w dyspozycji róŝnych funduszy na całym świecie jest ogromna. W Europie Środkowej zwykle stosuje się trzy kategorie dla oceny wielkości inwestycji: do trzech milionów dolarów, trzy do dziesięciupiętnastu milionów dolarów i powyŝej tej kwoty, przy czym do funduszu częściej zgłaszają się przedsiębiorcy z zapotrzebowaniem niŝszym niŝ minimalny próg inwestycji funduszu, natomiast stosunkowo rzadko zdarza się, Ŝe popyt na finansowanie przekracza maksymalny pułap inwestycyjny funduszu. Przy inwestycjach bardzo wielkich nierzadko współpracuje kilka funduszy, z których kaŝdy finansuje część transakcji. Fundusze szukają firm, które chcą się rozwijać. Dodatkowo, w Europie Środkowej wolą inwestować w spółki, które działają przynajmniej od trzech lat. NaleŜy jednak zdać sobie sprawę z kilku kwestii, podstawowych dla zrozumienia modelu inwestycyjnego private equity. Po pierwsze, środki z private equity to kapitał, a nie dług. Z jednej strony oznacza to, Ŝe zarządzający funduszem private equity są gotowi podjąć ryzyko włoŝenia pieniędzy do spółki niemniej ich wiedza i doświadczenie pozwalają to ryzyko w znacznym stopniu zmniejszyć. Z drugiej strony oznacza, Ŝe pieniędzy nie trzeba zwracać, tak jak się to dzieje w przypadku poŝyczki. Fundusze private equity są skłonne ponosić takie same ryzyko, jak pozostali właściciele spółki, a ich środki powinny przyczynić się do jej rozwoju. Widać zatem, Ŝe ten typ inwestycji godzi interesy funduszu i pozostałych właścicieli spółki. Po jakimś czasie fundusz private equity będzie chciał sprzedać swój udział lub całą spółkę i wtedy właśnie nadejdzie moment realizacji zysków z inwestycji. Okres oczekiwania na zyski trwa zwykle od trzech do sześciu lat, ale w zaleŝności od okoliczności, moŝe być krótszy lub dłuŝszy. Nigdy jednak fundusz nie zostaje właścicielem udziałów na zawsze. Właściciele spółki, którzy podejmują rozmowy z funduszem private equity muszą zrozumieć kwestię o podstawowym znaczeniu: fundusz będzie ich partnerem tylko przez pewien określony czas. Dla spółek poszukujących kapitału proces moŝe wydawać się trudny, obejmuje bowiem wielogodzinne negocjacje, wymaga rozwiązania problemu dostępu do poufnych informacji i przygotowania wielu dokumentów. Grupa zarządzająca funduszem musi dobrze zrozumieć 6

7 spółkę zanim zarekomenduje inwestycję. Na to potrzeba czasu. Potrzeba równieŝ zaufania to znajduje zwykle wyraz na dość wczesnym etapie w postaci zobowiązania do zachowania poufności. Kiedy fundusz znajdzie firmę, w którą chciałby zainwestować, musi jeszcze przeprowadzić dogłębne badanie spółki oraz wynegocjować wszystkie szczegóły transakcji. Chce w ten sposób upewnić się, Ŝe wstępne załoŝenia były prawidłowe i ograniczyć związane z nią ryzyko. I to takŝe wymaga czasu. Następnie fundusz zwraca się do inwestorów o środki na konkretną transakcję. Wreszcie inwestorzy przelewają środki na konkretny projekt. Ten etap z kolei trwa moŝe nie tak długo jak dwa pierwsze, głównie dlatego, Ŝe umowa pomiędzy funduszem a inwestorami zobowiązuje ich do szybkiego przekazania pieniędzy około dwóch tygodni. Cały proces, od pierwszych rozmów przedstawicieli funduszu ze spółką do przekazania środków, trwa najczęściej około sześciu miesięcy. Po tym jak fundusz private equity podejmie decyzję o inwestycji w spółkę (i oczywiście po tym, jak spółka zdecyduje, Ŝe chce skorzystać ze środków funduszu), strony negocjują umowy, które określą ich wzajemne stosunki i ustanowią zasady współpracy po inwestycji. Powinny one dokumentować oczekiwania obu stron. Warto, aby dla własnego dobra obie strony były reprezentowane przez doświadczonych prawników. Fundusze zwykle domagają się szeregu zabezpieczeń i uprawnień, bowiem chcą mieć pewność, Ŝe pieniądze będą mądrze wykorzystane, a ich inwestycja nie straci na wartości. Bywa, Ŝe spółka uznaje uprawnienia funduszu za zbyt daleko idące. Obawy spółki w tym względzie powinny być tym słabsze, im lepszą ma strategię działania i silniejszą motywację do jej wdroŝenia. Warunki transakcji będą dla obydwu stron tym lepsze, im bardziej konkretna jest wizja i strategia spółki. Wiele spółek w naszym regionie jest prywatną własnością kilku osób, których stosunki i współpraca w firmie od lat opiera się na nieformalnych podstawach. Private equity wymusza odejście od tej tradycji. Stosunki funduszu private equity z pozostałymi wspólnikami są waŝne, skoro obie strony mają przez kilka lat współpracować. Stosunki te mają jednak charakter czysto profesjonalny wszystkie decyzje muszą mieć uzasadnienie ekonomiczne, a przy ich podejmowaniu nie moŝe być mowy o układach ani emocjach. Dla funduszu private equity najlepszymi partnerami są właściciele dobrych firm, którzy mają jasne plany rozwoju i którzy gotowi są je realizować, gdy tylko pojawią się odpowiednie warunki rynkowe. Dobry fundusz private equity będzie dąŝył do tego, aby dzięki inwestycji spółka przeniosła się na wyŝszy poziom i najlepiej, Ŝeby był to poziom samodzielnie przez nią określony. 7

8 Kiedy spółka osiągnie załoŝone cele, fundusz private equity zechce pójść dalej. MoŜe chcieć, by spółka podjęła kolejne wyzwania lub dąŝyć do wyjścia z inwestycji. Dzieje się tak dlatego, Ŝe umowa pomiędzy funduszem private equity a inwestorami określa, po jakim czasie naleŝy im zwrócić zainwestowane środki. Okres ten wynosi zwykle lat. Ponadto kapitał od funduszu private equity potrzebny jest firmie tylko do momentu osiągnięcia załoŝonych celów. Stąd bierze się róŝny horyzont czasowy funduszu i pozostałych właścicieli spółki, którzy mogą nigdy nie chcieć pozbywać się swoich udziałów. Fundusz po prostu dąŝy do wzrostu wartości inwestycji w określonym czasie. Po inwestycji fundusz i spółka nierzadko będą się róŝnić poglądami. Dla właścicieli spółka jest dorobkiem całego Ŝycia, dla funduszu to kolejna transakcja. Fundusz private equity daje spółce środki na rozwój i obie strony muszą wypracować takie stosunki wzajemne, by udało się go osiągnąć. Temu celowi słuŝą nowe umowy o pracę i umowy o zarządzanie. Mogą zawierać dodatkowe bodźce dla pozostałych akcjonariuszy i zarządu w formie premii w opcjach na akcje. Najlepiej, gdy od początku zasady są jasne, a obie strony rozumieją swoją rolę. Ten właśnie aspekt transakcji private equity podlega dynamicznym zmianom w Europie Środkowej i Wschodniej. Przyszli partnerzy powinni pomyśleć o tym, jak zakończyć współpracę, jeszcze zanim zwiąŝą się ze sobą. Spółka moŝe podąŝać róŝnymi drogami: moŝe chcieć przejmować inne firmy lub realizować strategię wewnętrznego rozwoju. Niektóre firmy tworzą i wypuszczają na rynek nowe produkty. Inne chcą zwiększyć skalę swej działalności na tyle, by mogły je przejąć więksi konkurenci, albo teŝ osiągnąć skalę, która pozwoli na przejęcie konkurentów. Jeszcze inne dąŝą do wejścia na giełdę lub chcą podbić rynki innych krajów. Mogą teŝ chcieć poszerzyć zakres działalności i gamę produktów. WaŜne jest, aby obie strony, tj. fundusz, który stanie się inwestorem i spółka, która ma otrzymać środki, omówiły moŝliwości wyjścia z inwestycji przed jej dokonaniem. Wtedy łatwiej będzie im dąŝyć do realizacji wspólnego celu. II. Korzyści dla przedsiębiorcy 8

9 Venture capital to kapitał długoterminowy. Inwestor VC na równi z przedsiębiorcą bierze na siebie nieuniknione w biznesie ryzyko, utoŝsamia się z interesem firmy i myśli o niej w długiej perspektywie. Venture capital to nie tylko pieniądze. Inwestor VC to wspólnik, który ma bogate doświadczenie i rozległe kontakty. VC sprawia, Ŝe małe przedsiębiorstw stają się duŝymi. Kadra menedŝerska tych firm z pracowników najemnych moŝe stać się współwłaścicielami. Venture capital / private equity (VC/PE) ma przewagę nad innymi sposobami finansowania w kilku waŝnych punktach. Najpopularniejszy sposób kredyt bankowy - wymaga posiadania wysokich zabezpieczeń i obciąŝa firmę koniecznością regularnych spłat, co z kolei wymaga systematycznej i wysokiej płynności. Trudno go uzyskać firmie młodej lub juŝ obciąŝonej długiem. Z kolei inwestor branŝowy z reguły przejmuje kontrolę nad nabywaną spółką, włącza ją w swoje struktury i wymaga dostosowania jej działalności do swoich celów. To zaś oznacza zwykle utratę niezaleŝności firmy i jej zarządu. TakŜe oferta publiczna nie jest dobrym rozwiązaniem dla większości firm. Zwłaszcza dla tych mniejszych jej procedura jest zbyt kosztowna i czasochłonna, a kryteria dopuszczeniowe trudne do spełnienia. Poza tym, szanse pozyskania kapitału tą drogą zaleŝą w bardzo duŝym stopniu od giełdowej koniunktury. A zatem jakie są korzyści ze współpracy z inwestorem private equity / venture capital? inwestor VC/PE staje się wspólnikiem - bierze na siebie ryzyko inwestycji wspólnie z innymi właścicielami firmy; jego cel jest taki sam, jak cele innych właścicieli i kierownictwa przedsiębiorstwa - rozwój firmy i znaczący wzrost jej wartości w perspektywie kilku lat; inwestor VC/PE ma doświadczenie w pomnaŝaniu wartości przedsiębiorstw, na tym właśnie zarabia i wie jak to robić; starannie kalkuluje ryzyko, ale gotów jest inwestować w takie przedsięwzięcia, które nie mają szans na uzyskanie kredytu; korzystanie z VC/PE nie jest obciąŝone spłatami odsetek; inwestor VC/PE to inwestor elastyczny i cierpliwy; 9

10 oprócz finansowania zapewnia takŝe doświadczenie i kontakty; fundusz VC/PE zarabia tylko wtedy, gdy zarabiają inni udziałowcy spółki gdy wzrasta wartość jej udziałów (akcji). Venture capital / private equity to kapitał długoterminowy. Inwestycje venture capital mają kilkuletnią perspektywę, kapitał pozostaje w spółce zwykle od 3 do 7 lat. Fundusze VC/PE to inwestor elastyczny i cierpliwy. Gdy firma znajdzie się w kłopotach, stara się jej pomóc jest przecieŝ jej współwłaścicielem. Inwestor VC/PE myśli długoterminowo, wie, Ŝe efekty zwykle nie przychodzą od razu, a nawet dobre firmy miewają przejściowe problemy. Ma pieniądze na dalsze inwestycje, gdy firma ich potrzebuje. Przy finansowaniu kredytem bankowym zadłuŝenie utrudnia lub uniemoŝliwia pozyskanie dalszych środków. Inwestycja venture capital wprost przeciwnie - poprawia stosunek zadłuŝenia do kapitałów własnych firmy i zwiększa jej zdolność kredytową. A oto zestawienie podstawowych róŝnic między venture capital a kredytem bankowym: Venture Capital Konieczność podzielenie się własnością Kapitał długookresowy Poziom akceptowalnego ryzyka bardzo wysoki - moŝliwość realizacji nawet bardzo ryzykownych projektów bez stosownych zabezpieczeń Kapitał z funduszu venture capital zwiększa kapitał zakładowy (akcyjny) spółki - firma nie musi zwracać tego kapitału, ponadto nie obciąŝają firmy koszty finansowe, jak w przypadku kredytu; zmiana struktury bilansu nie tylko nie zmniejsza zdolności przedsiębiorstwa do zaciągania zobowiązań, lecz ją zwiększa Kredyt bankowy MoŜliwość zachowania pełnej kontroli właścicielskiej Kapitał krótko-, średnio-, bądź długookresowy Poziom akceptowalnego ryzyka niski niechęć do angaŝowania się w ryzykowne przedsięwzięcia Pogorszenie struktury bilansu - kapitałów firmy 10

11 Inwestycje w przedsięwzięcia innowacyjne mogą być dla funduszu venture capital czynnikiem zwiększającym szanse na spektakularny sukces (i duŝe pieniądze) Wartość dodana w postaci specjalistycznej wiedzy menadŝerów funduszy z zakresu finansów, zarządzania i marketingu Kapitał VC przyjazny dla cash-flow firmy wypłaty dywidend dostosowane są do kondycji finansowej danej firmy W razie upadku firmy inwestor VC zostaje sklasyfikowany pośród innych udziałowców, za bankami i innymi poŝyczkodawcami i tak jak pozostali moŝe stracić zainwestowany kapitał Inwestycje w przedsięwzięcia innowacyjne to dla banku synonim niepewności i zagroŝenia Niewielka dostępność specjalistycznej pomocy ze strony banku czy innego poŝyczkodawcy pracownicy bankowi nie zaangaŝowani osobiście we wzrost wartości firmy dzięki udzielonemu kredytowi Wymaga stabilnego cash flow, by finansować odsetki i zwrot kapitału W razie upadku firmy bank lub inny poŝyczkodawca ma w pierwszej kolejności prawo do majątku przedsiębiorstwa Venture capital to nie tylko pieniądze. Podejmując współpracę z funduszem VC/PE spółka zyskuje wspólnika, który ma doświadczenie, kontakty i myśli w kategoriach długoterminowych. Analizując setki i tysiące projektów inwestycyjnych, badając dziesiątki i setki przedsiębiorstw i współpracując z wieloma firmami, inwestorzy VC/PE zyskują bogate doświadczenie, z którego warto skorzystać. Mają rozległe kontakty w biznesie i instytucjach finansowych, znają firmy konsultingowe i prawników. Dzięki temu mogą słuŝyć naprawdę przydatną pomocą oraz - co więcej - przysparzać spółce znacznie większej wiarygodności. Poza tym monitorują działalność firmy, w szczególności pod względem finansowym, co pozwala zawczasu zidentyfikować moŝliwe problemy i wspólnie szukać ich rozwiązania. To właśnie połączenie pieniędzy, doświadczenia i długoterminowego zaangaŝowania w firmę przesądza o atrakcyjności venture capital. 11

12 III. Warunki, jakie naleŝy spełnić, aby zdobyć kapitał szansy Fundusze VC/PE gotowe są inwestować w przedsiębiorstwa z róŝnych branŝ czy regionów i będące na róŝnych etapach rozwoju, ale w kaŝdym przypadku musi to być przedsiębiorstwo mające solidne perspektywy dynamicznego wzrostu. Dlatego inwestorzy VC/PE szukają firm, które: mają dobrą kadrę kierowniczą, działają na wzrostowym rynku, mają lepszą niŝ konkurenci ofertę produktów/usług lub przewagę technologiczną, rozwijają się szybciej niŝ ich branŝa, posiadają znaczny udział w rynku. Ten pierwszy czynnik odgrywa chyba największą rolę. Inwestorzy VC/PE przywiązują wielką wagę do jakości kierownictwa firmy i potrafią odróŝnić dobry zarząd od słabego. MoŜna od nich usłyszeć, Ŝe dobry pomysł łatwo jest znaleźć, ale ludzi zdolnych dobrze go zrealizować duŝo trudniej. Dlatego teŝ, wiąŝąc potencjał firmy z jakością kadry kierowniczej, doceniają dobrych menedŝerów i potrafią o nich zadbać. W szczególności wprowadzają systemy motywacyjne dla wyŝszej kadry zarządzającej, powiązane z wynikami firmy i przyrostem jej wartości. Dla dobrych menedŝerów współpraca z inwestorem VC/PE moŝe się okazać Ŝyciową szansą. Gdy firma się rozwija, dyrektor małej spółki staje się dyrektorem duŝej spółki, a dzięki opcjom lub udziałowi w wykupie menedŝerskim, z najemnego pracownika moŝe stać się współwłaścicielem. Poszczególne fundusze VC/PE mają własną politykę inwestycyjną, która precyzuje, jakie branŝe, regiony czy etapy rozwoju przedsiębiorstw znajdują się w polu ich zainteresowania. KaŜdy fundusz określa teŝ minimalną i maksymalną wielkość inwestycji. Dlatego przed skontaktowaniem się z inwestorem naleŝy sprawdzić, czy branŝa Twojej firmy, jej potrzeby finansowe (inwestycyjne) i poziom jej rozwoju odpowiadają preferencjom danego funduszu 2. Chodzi o to, by nie błądzić i trafić pod właściwy adres. 2 Informacje o preferencjach inwestycyjnych funduszy naleŝących do PSIK moŝna znaleźć na stronie internetowej 12

13 Co oznaczają te preferencje? Np. fundusz inwestujący tylko w spółki działające w obszarze informatyki i telekomunikacji nie będzie zainteresowany projektem w branŝy budowlanej, nawet jeśli jest to projekt skądinąd bardzo atrakcyjny. Na polskim rynku działają zarówno fundusze wyspecjalizowane, jak i nie mające specjalnych preferencji branŝowych. Preferencje dotyczące etapu rozwoju przedsiębiorstwa wskazują, Ŝe dany fundusz inwestuje tylko w spółki niedawno powstałe czy dopiero powstające (dostarcza wtedy kapitału na zasiew lub na rozruch ), w spółki znajdujące się w fazie wzrostu (dając kapitał na ekspansję i rozwój) albo w spółki dojrzałe dostarcza wtedy kapitał na restrukturyzację, prywatyzację, wykup udziałów przez grupę menedŝerów itd. Minimalna wielkość inwestycji oznacza, Ŝe dany fundusz nie rozpatruje planów inwestycyjnych mniejszych niŝ określona suma np. 500 tysięcy złotych albo milion dolarów. PrzewaŜnie mniejsze fundusze VC/PE mają niŝszy próg minimalnej inwestycji, a większe wyŝszy. Fundusze określają takŝe maksymalną wielkość inwestycji. Gdy potrzeby kapitałowe dobrego przedsięwzięcia przekraczają ten limit, inwestor VC/PE, z racji specyfiki działania i swoich szerokich kontaktów, moŝe pomóc w pozyskaniu odpowiedniej sumy znajdując dodatkowego partnera (lub partnerów) do inwestycji. Fundusze VC/PE angaŝują się w przedsiębiorstwa o róŝnej skali i w róŝnym stopniu, nabywając od kilkunastu do stu procent akcji/udziałów spółki. Inaczej niŝ inwestorzy branŝowi, inwestorzy VC/PE nie mają skłonności do przejmowania stanowisk kierowniczych w spółkach, ale nawet przy mniejszościowych udziałach nie są inwestorami pasywnymi. Zajmują miejsca w radach nadzorczych, monitorują wyniki spółki i ich zgodność z przyjętymi planami. Dla niektórych przedsiębiorców dopuszczenie do spółki obcej instytucji, z którą trzeba podzielić się kontrolą, dyskutować plany strategiczne, uzgodnić wspólny plan wyjścia z inwestycji i podział zysków moŝe okazać się dość trudną decyzją. Muszą wtedy zastanowić się, czy wolą większą kontrolę nad mniejszą i słabszą spółką, czy mniejszą kontrolę nad większą i silniejszą spółką. Sprawy te są otwarcie i szczegółowo omawiane podczas negocjacji poprzedzających inwestycję. Podczas negocjacji omawiana jest takŝe inna kwestia podstawowa dla inwestora venture capital / private equity - ścieŝka przyszłego wyjścia funduszu ze spółki. Fundusze VC/PE jasno określają strategię zakończenia inwestycji istotą ich działania nie jest bezterminowe posiadanie udziałów w danej spółce, ale dostarczenie jej zastrzyku nowego kapitału na konkretne plany rozwojowe, których realizacja spowoduje wzrost wartości spółki, a następnie zyskowną sprzedaŝ posiadanych udziałów. Wyjście ze spółki moŝe nastąpić poprzez 13

14 wprowadzenie jej na giełdę, pozyskanie inwestora branŝowego, wykupienie akcji/udziałów przez pozostałych udziałowców, zarząd spółki albo inny fundusz inwestycyjny. Niektóre fundusze VC/PE udostępniają część posiadanych akcji grupie zarządzającej poprzez opcje menedŝerskie. 14

15 IV. Jak pozyskać kapitał krok po kroku Krok pierwszy: jasne i precyzyjne określenie potencjału firmy, warunków rynkowych i potrzeb kapitałowych = rzetelny biznesplan Początkiem drogi do pozyskania venture capital jest jasne i precyzyjne określenie potencjału firmy, warunków rynkowych i potrzeb kapitałowych. Propozycja dla inwestora VC/PE powinna być dobrze przygotowana. Niektórym przedsiębiorcom czy menedŝerom całe tygodnie zabiera przygotowanie prezentacji handlowej dla klienta, ale do rozmów z inwestorem nie są tak starannie przygotowani - a przecieŝ toczą wtedy grę o wyŝszą stawkę. Podstawą rozmów z potencjalnym inwestorem VC/PE jest przesłany mu opis firmy i przedsięwzięcia. PrzewaŜnie fundusze VC/PE oczekują biznesplanu, choć niektóre gotowe są rozpatrzyć prostszy dokument, inne zaś wymagają dodatkowych projekcji finansowych, modelu biznesu itp. W kaŝdym przypadku materiał ten powinien prezentować spółkę - jej historię, właścicieli, produkty, pozycję na rynku, konkurencję, strategię rozwoju oraz wyniki i prognozy oraz potrzeby kapitałowe, a takŝe doświadczenie zawodowe głównych akcjonariuszy i członków zarządu. BliŜsze informacje o tym, co taki dokument powinien zawierać, naleŝy uzyskać u inwestorów 3. Inwestorzy venture capital / private equity są bardzo wnikliwymi czytelnikami biznesplanów 4. Ta krytyczna lektura to pierwsze i dość gęste sito, przez które muszą przejść propozycje składane im przez róŝne firmy. Znaczna część nie zrealizowanych projektów odrzucana jest właśnie na tym etapie. Weźmy przykład podawany przez jeden z funduszy VC/PE: ze stu otrzymanych biznesplanów ponad połowa została odrzucona juŝ po pierwszej lekturze, następne 25 po dalszych kilku godzinach krytycznego badania, kolejnych 10 firm nie sprostało pogłębionej analizie. Z początkowej setki tylko kilkanaście przypadków dociera do zaawansowanych etapów analizy firmy, a tylko kilka przejdzie szczęśliwie przez negocjacje dotyczące warunków umowy i zakończy się inwestycją. NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe informacje zawarte w biznesplanie podlegać będą gruntownej weryfikacji. 3 Adresy, numery telefonów i adresy internetowe inwestorów moŝna znaleźć na stronie 4 Przydatne wskazówki dotyczące zawartości biznesplanu, tworzenia potrzebnych prognoz moŝna znaleźć w wielu publikacjach oraz na stronach internetowych, takich jak: 15

16 Dlatego przygotowaniu dobrego biznesplanu warto poświęcić naleŝytą uwagę. Nikt przecieŝ nie chce zmarnować szansy uzyskania potrzebnego kapitału i paru tygodni swojej pracy tylko dlatego, Ŝe plan był niedopracowany i inwestor odrzucił go po krótkiej lekturze. Biznesplan powinien być dokumentem, z którym zarząd się identyfikuje. Zarząd musi być jego faktycznym autorem. Oczywiście wykonanie biznesplanu moŝna zlecić wyspecjalizowanej firmie konsultingowej, ale strategia, wizja rozwoju firmy i załoŝenia biznesplanu muszą pochodzić od zarządu. To zarząd zna firmę najlepiej i potencjalnie będzie wcielać projekt w Ŝycie. Dobrze jest przed wysłaniem poddać biznesplan ocenie obiektywnych i znających się na rzeczy czytelników, którzy zawczasu wytkną w nim moŝliwe błędy lub braki. MoŜe to być księgowy, radca prawny, dobry konsultant lub kolegabiznesmen. Krok drugi: pogłębione badanie firmy (zwane due diligence) = dodatkowe informacje i wyjaśnienia dla inwestora Gdy propozycja przejdzie przez wstępne etapy analizy, inwestor VC/PE zgłasza zwykle dalsze pytania i prosi o dodatkowe informacje. Następnie przychodzi czas na spotkania przedstawicieli funduszu z zarządem spółki; projekt zostaje wstępnie zaakceptowany i rozpoczyna się jego wspólne dopracowywanie. Na tym etapie inwestor przeprowadza pogłębione badanie firmy (zwane due diligence), które obejmuje analizę biznesową, audyt finansowy i prawny, analizę organizacyjną, czasem teŝ analizy dotyczące technologii czy ochrony środowiska. Na etapie due diligence fundusz, korzystając z doświadczenia swego zespołu, buduje potencjalne scenariusze rozwoju branŝy i dyskutuje strategie, jakie powinna przyjąć firma. RównieŜ dzięki wiedzy uzyskanej w procesie due diligence inwestor jest w stanie wnieść dodatkową wartość do firmy po inwestycji. Proces due diligence wymaga dostępu do wielu szczegółowych informacji, z których wiele ma dla firmy strategiczne znaczenie. Poufność tych informacji jest gwarantowana przez fundusz. PoniewaŜ fundusze VC/PE dokonują wielu inwestycji, działają przez wiele lat i rozmawiają z wieloma przedsiębiorcami, sprawę zachowania dyskrecji traktują bardzo powaŝnie jest ona warunkiem utrzymania dobrej opinii na rynku. Krok trzeci: negocjacje = określenie warunków inwestycji Jeśli fundusz uznał, Ŝe firma nadaje się do inwestycji i uzyskano zgodę co do planów jej rozwoju, moŝna przejść do następnego etapu - negocjacji, w których inwestor i władze spółki ustalą warunki inwestycji. Chodzi w szczególności o określenie udziałów stron, ich praw 16

17 i obowiązków, reprezentacji w radzie nadzorczej, zasady ewentualnego systemu opcji menedŝerskich itp. oraz co bywa najtrudniejszą częścią negocjacji ustalenie ceny, za jaką inwestor nabywa określony udział w spółce. Negocjacje te zwykle toczą się równolegle do due diligence. W rzeczywistości zarys głównych warunków oraz oczekiwana cena transakcji, uwzględnione są w umowie między stronami juŝ na wczesnym etapie przeprowadzania due diligence. Krok czwarty: zatwierdzenie ustaleń, podpisanie umowy = kapitał w firmie Jeśli negocjacje i due diligence zakończą się pomyślnie, przychodzi czas na zatwierdzenie poczynionych ustaleń. Fundusze inwestycyjne mają zwykle specjalny organ Komitet Inwestycyjny, który podejmuje ostateczną decyzję o inwestycji. Na tej podstawie podpisywana jest umowa, a do firmy trafia potrzebny kapitał. Przedstawiony proces inwestycyjny - od chwili przekazania przez spółkę niezbędnych materiałów i danych do momentu przekazania pieniędzy na konto spółki trwa zwykle kilka miesięcy. Informację o wstępnym zaakceptowaniu lub odrzuceniu projektu moŝna otrzymać juŝ po paru tygodniach. Oczywiście tempo tego procesu zaleŝy teŝ od samych zainteresowanych. Aktywna postawa zarządu i udziałowców spółki i sprawna współpraca z inwestorem wpływa na przyspieszenie tego procesu. Po podpisaniu umowy fundusz dokonuje inwestycji, ale jego wsparcie dla firmy bynajmniej się nie kończy. Dla funduszu, decyzja o kapitałowym zaangaŝowaniu w spółkę oznacza rozpoczęcie długoterminowej współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu interesów partnerów. Fundusz jest zwykle reprezentowany w spółce poprzez swojego przedstawiciela (przedstawicieli) w radzie nadzorczej, monitoruje bieŝącą działalność i wyniki osiągane przez firmę oraz wspiera zarząd w kwestiach strategicznych. Z reguły nie włącza się w bieŝące zarządzanie spółką, ale wspomaga jej kierownictwo słuŝąc swoją wiedzą i doświadczeniem lub zapewniając sprawdzonych ekspertów od finansów, strategii, marketingu bądź spraw pracowniczych. Zakres i intensywność działalności doradczej funduszu zaleŝą od stopnia rozwoju danego przedsiębiorstwa i jego pozycji na rynku. 17

18 Krok ostatni - wyjście z inwestycji = ostatni etap cyklu inwestycyjnego 5 Po kilku latach, gdy firma rozwinie się zgodnie z oczekiwaniami, fundusz przystępuje do wyjścia ze spółki (dezinwestycji). ZaleŜnie od polityki funduszu, branŝy i charakteru spółki oraz sytuacji na rynku, następuje to zwykle po 3-7 latach, choć bywają przypadki dłuŝszych lub krótszych inwestycji. Jak wspomniano, sposób wyjścia jest uzgadniany podczas początkowych negocjacji i moŝe oznaczać emisję akcji na rynku publicznym, pozyskanie inwestora branŝowego lub innej instytucji finansowej, wykupienie akcji przez pozostałych udziałowców, zarząd spółki itd. MoŜe to nastąpić w kilku etapach lub jednorazowo. Fundusz opuszcza spółkę i realizuje zysk. Pozostali udziałowcy mogą wtedy takŝe ocenić, jak wzrosła wartość ich udziałów/akcji. W wielu przypadkach sprzedają swe akcje wraz z funduszem, uzyskując co najmniej takie same lub nawet wyŝsze zyski. Zwykle bywa to wzrost znaczący, będący wielokrotnością kwoty zainwestowanej pierwotnie. W Polsce znane przykłady wielokrotnego pomnoŝenia wartości spółki wspartej venture capital / private equity tworzą historie takich firm, jak: Computerland, Town&City, Budimex, Polfa Kutno, Euronet, Eldorado, Lukas Bank Dzięki współpracy z funduszami VC/PE, juŝ kilkudziesięciu Polaków akcjonariuszy i menedŝerów takich firm - zostało milionerami. SprzedaŜ inwestorowi branŝowemu oraz wprowadzenie akcji spółki na giełdę to najbardziej typowe drogi wyjścia funduszy z inwestycji. Pozostałe metody to: odsprzedaŝ udziałów innemu inwestorowi finansowemu, odsprzedaŝ udziałów zarządowi lub pozostałym właścicielom. Zdarzają się równieŝ przypadki likwidacji spółek z portfela funduszy i spisania inwestycji na straty. SprzedaŜ udziałów inwestorowi branŝowemu Wyjście z inwestycji dokonuje się poprzez sprzedaŝ znacznego pakietu lub wręcz wszystkich akcji/udziałów spółki inwestorowi z branŝy, w której spółka działa. Planując wyjście, przedsiębiorca i fundusz muszą brać pod uwagę motywy, jakimi kieruje się ten typ inwestora, a więc: zamiar powiększenia udziału w rynku - w tym przypadku inwestor branŝowy najchętniej 5 na podstawie Exits w private equity jak fundusz realizuje swoje inwestycje - K. Krawczyk 18

19 przejmie konkurenta o najwyŝszym udziale w rynku, oferującego zbliŝony asortyment produktów, zamiar poszerzenia oferty - wtedy inwestor branŝowy sięga po firmę posiadającą komplementarną ofertę, dywersyfikacja działalności poprzez wejście na nowy rynek - w tym przypadku przejmowana spółka powinna się przekonać, Ŝe nowy inwestor zna i rozumie róŝnice pomiędzy jej a swoim rynkiem, jeśli związek z nowym inwestorem ma przynieść jej jakieś korzyści. Nie bez powodu sprzedaŝ akcji inwestorowi branŝowemu jest jedną z najbardziej zyskownych i najczęściej realizowanych strategii wyjścia. Zapewnia zwykle najwyŝszy zwrot z inwestycji, bowiem inwestor branŝowy jest skłonny zapłacić premię ponad wycenę rynku publicznego. Dzieje się tak dlatego, Ŝe transakcja daje mu szansę na powiększenie udziałów w rynku dzięki efektowi synergii lub dywersyfikacji. Podstawową zaletą tej drogi realizacji inwestycji jest płynność akcji, gdyŝ inwestor branŝowy umoŝliwia odsprzedaŝ całego pakietu będącego w rękach funduszu i przedsiębiorcy po danej, zwykle dość wysokiej cenie. Inwestor branŝowy jest zwykle zainteresowany przejęciem całej firmy lub przynajmniej pakietu kontrolnego akcji/udziałów. Dlatego nie jest to właściwy mechanizm dla przedsiębiorców, którzy traktują spółkę bardzo osobiście i nie chcą utracić nad nią kontroli. Z reguły jednak przedsiębiorcy dostrzegają w tym mechanizmie wyjścia korzyści, przede wszystkim: moŝliwości realizacji zysków poprzez odsprzedaŝ części bądź całości swoich udziałów, dostęp do zasobów inwestora branŝowego, takich jak: badania i rozwój nowych produktów, dostawcy, technologia, kanały dystrybucji i rynki zbytu dla produktów spółki, dostęp do know-how, np. zarządzania strategicznego czy strategii marketingowej. Upublicznienie spółki portfelowej Wprowadzenie spółki do publicznego obrotu jest kolejnym, często stosowanym, sposobem wyjścia z inwestycji. Fundusz wprowadza wówczas spółkę portfelową na giełdę lub regulowany rynek pozagiełdowy w celu odsprzedaŝy swoich udziałów. 19

20 Proces ten obejmuje: zaoferowanie pakietu akcji funduszu w ofercie publicznej, stopniowe zbywanie pozostałych akcji na giełdzie. Wielu przedsiębiorców uwaŝa ofertę publiczną za najlepszą strategię wyjścia z inwestycji. Pozwala bowiem zachować kontrolę nad spółką oraz daje moŝliwość realizacji osobistych zysków poprzez zbycie części udziałów. Rynek publiczny zapewnia spółce prestiŝ i wiarygodność. Ułatwia takŝe dostęp do kapitału, gdy spółka potrzebuje środków na dalszy rozwój. Inwestorowi private equity wyjście za pośrednictwem rynku publicznego daje poŝądany obiektywizm wyceny, bowiem rynek określa cenę akcji sprzedawanych na giełdzie. Udana oferta publiczna to znakomity sposób promocji dla firmy zarządzającej funduszem. Spektakularny sukces oferty publicznej spółki z portfela funduszu moŝe przekonać innych przedsiębiorców, Ŝe warto korzystać z finansowania private equity. Planując wejście na giełdę warto pamiętać, Ŝe czynniki, na które inwestorzy giełdowi zwracają szczególną uwagę, to: perspektywy wzrostu zysku na akcję, wysokie standardy raportowania danych finansowych i operacyjnych, przejrzyste procesy decyzyjne, umiejętności prezentacyjne kluczowych pracowników. Główną wadą tego sposobu wyjścia z inwestycji jest niska płynność akcji. Dla właścicieli funduszu i przedsiębiorców - którzy posiadają znaczne pakiety akcji oznacza to, Ŝe nie mogą ich zwykle zbyć w całości w ramach oferty publicznej. Dzieje się tak dlatego, Ŝe głównym celem wejścia na rynek publiczny jest pozyskanie przez spółkę kapitałów na dalszy rozwój poprzez emisję nowych akcji. Jeśli istniejące akcje stanowią zbyt duŝą część oferty, spółka nie będzie się cieszyła zbyt duŝym zainteresowaniem ze strony inwestorów giełdowych. W takiej bowiem sytuacji pieniądze inwestorów nie trafiają do spółki i nie pracują na wzrost jej wartości. Dla powodzenia oferty publicznej dotychczasowi akcjonariusze powinni raczej wstrzymać się ze sprzedaŝą swoich pakietów przez pewien okres, aby nie tworzyć presji podaŝowej, powodującej spadek kursu akcji. Co więcej, docelowa sprzedaŝ całości pakietu przez przedsiębiorcę, który aktywnie uczestniczy w zarządzaniu spółką moŝe być wręcz niemoŝliwa, gdyŝ w oczach inwestorów giełdowych przedsiębiorca taki jest inwestorem strategicznym, kluczowym dla wzrostu wartości akcji. PowyŜsze czynniki powodują, Ŝe 20

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników Ministerstwo Gospodarki Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników listopad 2011 1. Na czym polega akcjonariat pracowniczy?... 3 2. Jakie są zalety i wady akcjonariatu pracowniczego?...

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 Zeszyty Programu Top 15 nr 2 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2008 2008 Akademia Leona Koźmińskiego Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację EQUIS (Europejski

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie doświadczeń KfW Bankengruppe dla potrzeb doskonalenia działalności Banku Gospodarstwa Krajowego

Wykorzystanie doświadczeń KfW Bankengruppe dla potrzeb doskonalenia działalności Banku Gospodarstwa Krajowego GDAŃSKA AKADEMIA BANKOWA Wykorzystanie doświadczeń KfW Bankengruppe dla potrzeb doskonalenia działalności Banku Gospodarstwa Krajowego Ekspertyzę zgodnie z umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zawartą

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK GOSPODARCZY

PRZEWODNIK GOSPODARCZY Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we Francji Wydział Promocji Handlu i Inwestycji FRANCJA 2011 PRZEWODNIK GOSPODARCZY ParyŜ, grudzień 2010 r. AUTORZY OPRACOWANIA Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo