Charakterystyka funduszy inwestycyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Charakterystyka funduszy inwestycyjnych"

Transkrypt

1 Wstęp Fundusze inwestycyjne, nazywane również funduszami wspólnego inwestowania lub funduszami zbiorowego inwestowania, to instytucje finansowe, których działalność polega na gromadzeniu rozproszonych kapitałów różnych inwestorów (uczestników funduszy) w celu ich dalszej alokacji, pozwalającej właścicielom tych środków osiągać korzyści finansowe. We współczesnych międzynarodowych gospodarkach fundusze inwestycyjne są jednym z podstawowych segmentów rynku finansowego. W Polsce fundusze inwestycyjne występują na rynku finansowym od dwudziestu lat. W tym czasie wpływ na efektywność ich działalności miała nie tylko sytuacja gospodarcza, ale także zmiany legislacyjne i podatkowe dotyczące funduszy i ich uczestników. Do rozwoju tego rynku w znacznej mierze przyczyniły się również działania podejmowane przez same fundusze inwestycyjne. W kolejnych latach, odpowiadając na potrzeby podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych, towarzystwa zarządzające funduszami budowały w ich ramach portfele inwestycyjne o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego. Głównym celem tych działań było osiągnięcie dla danego rodzaju funduszu jak najwyższej stopy zwrotu, która odzwierciedlałaby oczekiwania jego uczestników, a także przyciągała potencjalnych posiadaczy jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych. Zagadnienia związane z rynkiem funduszy inwestycyjnych są tematem szerokich dyskusji w literaturze światowej, szczególnie amerykańskiej, gdyż właśnie w Stanach Zjednoczonych rynek funduszy inwestycyjnych osiągnął najwyższy stopień rozwoju w skali gospodarki światowej. W Polsce instytucjom tym poświęca się coraz więcej uwagi, skupiając się głównie na okresowych badaniach empirycznych dotyczących ich dochodowości i efektywności, które są wartościowym źródłem informacji dla podmiotów zainteresowanych ulokowaniem swoich oszczędności na tym rynku, przede wszystkim dlatego, że pozwalają ocenić jakość zarządzania funduszami i porównać ich konkurencyjność z innymi formami lokaty kapitałów pieniężnych. W zależności od wyników tego

2 12 Wstęp porównania podmioty indywidualne i instytucjonalne mogą decydować o zainwestowaniu posiadanego kapitału w fundusze inwestycyjne. Wyrazem wzrostu zainteresowania funduszami ze strony oszczędzających jest zwiększająca się wartość zgromadzonego przez nie kapitału, mająca podstawowe znaczenie dla rozwoju tego segmentu rynku finansowego. Głównym celem książki jest przystępne wyjaśnienie idei wspólnego inwestowania oraz zasad funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w krajach rozwiniętych i w Polsce w świetle czynników determinujących rozwój tych rynków. W drugim wydaniu książki zachowano jej strukturę, uzupełniono jednak treści kolejnych rozdziałów, tak aby uwzględniały liczne przeobrażenia na światowym i polskim rynku funduszy wspólnego inwestowania, które miały miejsce w ciągu ostatnich pięciu lat. W rozdziale pierwszym zaprezentowano ogólną charakterystykę funduszy inwestycyjnych: omówiono ideę zbiorowego inwestowania, zalety i wady inwestowania w fundusze inwestycyjne oraz ich rodzaje wyróżnione według rozmaitych kryteriów. Wśród kryteriów prawnych dużo uwagi poświęcono konstrukcji funduszy otwartych, zamkniętych i mieszanych. Wśród kryteriów ekonomicznych szczególnie podkreślono fundusze o charakterze tradycyjnym i alternatywnym, które różnią się od siebie polityką inwestycyjną, metodami alokacji aktywów i stopniem ryzyka inwestycyjnego. Na końcu rozdziału przedstawiono rolę, jaką fundusze inwestycyjne odgrywają na rynku finansowym i w gospodarce. W rozdziale drugim przedstawiono rynki o najwyższym poziomie rozwoju funduszy inwestycyjnych: Stany Zjednoczone oraz kraje Unii Europejskiej. Autorka skupiła się w pierwszej kolejności na podstawach organizacyjno-prawnych obu rynków. W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, co pociąga za sobą obowiązek adaptacji przepisów polskich do ustawodawstwa unijnego, w części dotyczącej Unii Europejskiej przedstawiono w sposób szczegółowy dyrektywę UCITS. Z jednej strony pozwoliło to na przyjrzenie się zasadom, zgodnie z którymi funkcjonują fundusze inwestycyjne w Unii Europejskiej, z drugiej zaś na wskazanie potencjału, który wykorzystać mogą polskie instytucje wspólnego inwestowania w celu zwiększenia swojej konkurencyjności względem funduszy europejskich. Następnie zaprezentowano strukturę obu rynków. W obu przypadkach początek horyzontu czasowego w Stanach Zjednoczonych 1990 rok, w Unii Europejskiej 1998 rok został obrany celowo. W wypadku Stanów Zjednoczonych wynikało to z rozpoczęcia się wówczas okresu najbardziej dynamicznego rozwoju tego rynku, a w wypadku Unii Europejskiej z chęci wskazania tendencji rysujących się na rynku funduszy europejskich tuż przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu na tym obszarze wspólnej waluty euro. Koniec horyzontu czasowego (grudzień 2010 roku lub czerwiec 2011 roku) został z kolei zdeterminowany dostępnością danych.

3 Wstęp 13 Rozdział trzeci przedstawia rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce. Rozpoczyna go prezentacja i porównanie ustaw dotyczących działalności tych instytucji: począwszy od pierwszej ustawy z 22 marca 1991 roku o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, przez ustawę z 29 sierpnia 1997 roku o funduszach inwestycyjnych i jej nowelizację z 16 listopada 2000 roku, aż do obowiązującej obecnie i znowelizowanej 4 września 2008 roku ustawy z 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Następnie omówiono podmioty współpracujące z funduszami inwestycyjnymi, których istnienie jest niezbędne z punktu widzenia prawidłowego działania tych instytucji w Polsce. Rozdział kończy szczegółowa analiza struktury rynku funduszy inwestycyjnych od początku jego istnienia do końca czerwca 2011 roku (tam, gdzie nie było to możliwe, zaprezentowano dane na koniec 2010 roku), z uwzględnieniem klasyfikacji tych instytucji według kryterium prawnego i ryzyka inwestycyjnego oraz wydarzeń istotnych dla tego rynku. Celem ostatniego rozdziału było zaprezentowanie czynników determinujących rozwój rynku funduszy inwestycyjnych. Na wstępie przeprowadzono autorską klasyfikację tych czynników. Następnie dokonano przeglądu literatury światowej i krajowej traktującej o najlepiej rozpoznanych determinantach rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych, zarówno ekonomicznych, jak i prawno- -podatkowych. W stosunku do pierwszego wydania rozszerzono część dotyczącą persystencji stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych. Problematyka ta stała się bowiem w ostatnich latach bardzo ważnym przedmiotem badań naukowych, tak w literaturze światowej, jak i polskiej. Niniejsza książka powstała na podstawie szerokich studiów literaturowych nad rynkiem funduszy inwestycyjnych, przeprowadzonych zarówno w Polsce, jak i podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych na stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Autorka pragnie wyrazić ogromną wdzięczność i podziękowania Pani prof. zw. dr hab. Wiesławie Przybylskiej-Kapuścińskiej, kierownikowi Katedry Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, której osobowość i energia, a także mądrość, wsparcie i nieprzeciętna cierpliwość sprawiły, że książka ta ujrzała światło dzienne. Autorka chciałaby również podziękować dotychczasowym i przyszłym czytelnikom za sięgnięcie do książki i mobilizację do przygotowania jej drugiego wydania. Przy tej okazji, życzy im interesującej i pożytecznej lektury, która ma nadzieję przerodzi się w efektywne lokaty ich środków w funduszach inwestycyjnych.

4

5 Rozdział 1 Charakterystyka funduszy inwestycyjnych Fundusze inwestycyjne są jednym z podstawowych segmentów rynku finansowego 1. Ich liczne zalety, wielość rodzajów i szeroka dostępność sprawiają, że fundusze zajmują ważne miejsce wśród różnych form alokowania oszczędności i wolnych środków obrotowych. Pełniąc na rynku kapitałowym funkcję pośredników finansowych, emitentów lub inwestorów instytucjonalnych, fundusze inwestycyjne reprezentują zarówno podaż, jak i popyt na kapitał pieniężny, urzeczywistniając przy tym podstawowy cel swojej działalności osiąganie korzyści finansowych w ramach wspólnego inwestowania. Idea wspólnego inwestowania Mimo że fundusze inwestycyjne jako forma alokacji kapitału upowszechniły się niedawno, bo w latach osiemdziesiątych XX wieku, idea wspólnego inwestowania pojawiła się już w drugiej połowie XVIII wieku, a więc na początku zorganizowanego obrotu papierami wartościowymi na giełdzie w Amsterdamie 2. Pierwszą instytucją, której konstrukcja przypominała dzisiejsze fundusze zbiorowego inwestowania 3, był notowany w Holandii trust inwestycyjny, założony w 1774 roku przez holenderskiego brokera Abrahama van Ketwicha, o nazwie będącej ówcześnie także maksymą Republiki Holenderskiej: Eendragt Maakt Magt, czyli jedność daje siłę. Głównym celem van Ketwicha było stworzenie instrumentu, który umożliwiłby drobnym inwestorom, posiadającym po kryzysie finansowym lat niewielkie środki pieniężne, dywersyfikację powstałego z połączonych kapitałów portfela inwestycyjnego 4. Według Europejskiego Stowarzyszenia Funduszy i Towarzystw Inwestycyjnych (European Fund and Asset Management Association, EFAMA) 5, pierwszy fundusz inwestycyjny Société civile Genèvoise d emploi de fonds

6 16 1. Charakterystyka funduszy inwestycyjnych został założony w Szwajcarii w 1849 roku 6. Inne źródła podają, że pierwszą spółką zarządzającą funduszami była Société Générale de Belgique, powstała w 1822 roku w Brukseli 7. Najczęściej jednak w literaturze przedmiotu za kraj, w którym rozpoczął się proces rozwoju instytucji wspólnego inwestowania, uważa się Wielką Brytanię. W drugiej połowie XIX wieku gospodarka brytyjska przeżywała wielki rozkwit, będący efektem opanowania przez imperium brytyjskie handlu morskiego i prowadzenia agresywnej polityki wobec swoich kolonii. Wraz z rozwojem gospodarki następowało stopniowe bogacenie się społeczeństwa brytyjskiego, a tym samym kumulacja oszczędności przy jednoczesnym braku wystarczająco korzystnej i bezpiecznej oferty lokacyjnej dla przeciętnych posiadaczy oszczędności. Dysproporcja między niewykorzystanymi kapitałami a możliwościami ich ulokowania na rynku finansowym zrodziła potrzebę utworzenia i rozwoju instytucji wspólnego inwestowania 8. Inicjatorem założenia pierwszego towarzystwa zbiorowego inwestowania w Wielkiej Brytanii był Szkot Robert Fleming, który podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych zainteresował się możliwościami szybkiego wzbogacenia się dzięki operacjom na giełdzie papierów wartościowych. Po powrocie do kraju podzielił się spostrzeżeniami z przyjaciółmi, którzy również wykazali ogromne zainteresowanie ulokowaniem swoich oszczędności na giełdzie. Ponieważ żaden z nich nie dysponował odpowiednio dużym kapitałem pieniężnym niezbędnym do jego giełdowej alokacji, postanowili połączyć swoje fundusze w celu ich dalszego wspólnego inwestowania. W ten sposób stali się pierwszymi udziałowcami powstałego w roku Szkocko-Amerykańskiego Towarzystwa Inwestycyjnego (Scottish-American Investment Trust) 10. Według innych źródeł instytucja ta, której głównym przedmiotem lokat były obligacje kolei amerykańskiej, została założona w 1870 lub 1873 roku 11, dlatego za początek istnienia funduszy wspólnego inwestowania w krajach anglosaskich uznaje się rok , czyli datę utworzenia w Londynie Foreign and Colonial Government Trust. W prospekcie trustu londyńskiego czytamy, że głównym celem jego funkcjonowania było dostarczenie inwestorom o umiarkowanych zasobach finansowych takich samych korzyści, jakie są udziałem dużych kapitalistów, a wynikają ze zmniejszania ryzyka inwestowania w zagraniczne i kolonialne skarbowe papiery wartościowe przez jego rozproszenie i inwestowanie zgromadzonych środków w wiele różnych akcji 13. Niezależnie od tego, która z obu wymienionych instytucji może się szczycić mianem pioniera funduszy zbiorowego inwestowania, niewątpliwie rozpoczęły one nową erę w dziejach rynków finansowych na świecie. Choć pierwsze fundusze inwestycyjne zarówno te tworzone w osiemnastowiecznej Holandii, jak i te zakładane w dziewiętnastowiecznej Wielkiej

7 Idea wspólnego inwestowania 17 Brytanii różniły się trochę od funkcjonujących obecnie (w swojej działalności wykazywały się nadmierną skłonnością do spekulacji i ryzykownych inwestycji o krótkoterminowym horyzoncie czasowym), to jednak dzięki nim powstała i rozwinęła się idea wspólnego inwestowania. Idea wspólnego inwestowania polega na gromadzeniu odrębnych i rozproszonych kapitałów pieniężnych wielu (najczęściej drobnych) inwestorów, które tworzą majątek instytucji zbiorowego inwestowania. Otrzymany w ten sposób portfel, stanowiący aktywa funduszy, jest przez nie inwestowany w różne instrumenty, przede wszystkim na rynku finansowym. Głównym celem tych inwestycji jest osiąganie korzyści finansowych dla inwestorów. W zamian za zarządzanie kapitałem fundusze inwestycyjne pobierają opłatę, która zależy od wartości aktywów netto funduszu i/lub wyników inwestycyjnych osiągniętych przez ich menedżerów. Fundusz inwestycyjny jest więc formą pośredniego uczestniczenia wielu podmiotów w operacjach na rynku finansowym. Dzięki pośrednictwu funduszy inwestorzy mogą osiągnąć dwa podstawowe cele. Po pierwsze, mogą czerpać dochody z lokat, które nie byłyby dostępne dla każdego z nich indywidualnie ze względu na brak odpowiednio dużego kapitału. W wypadku wielu instrumentów rynku finansowego wartość jednej jednostki instrumentu (na przykład obligacji lub bonów pieniężnych) przekracza często 1000 USD, z kolei w wypadku funduszy inwestycyjnych wysokość kwoty początkowej wymaganej do zainicjowania inwestycji wynosi najczęściej jedynie 50 lub 100 USD 14 (w polskich funduszach 500 lub 1000 PLN), co niewątpliwie decyduje o szerokiej dostępności tej formy alokacji kapitału. Po drugie, dokonując operacji finansowych na znaczną skalę, fundusz może znacznie ograniczyć koszty dokonywanych transakcji. Uczestnikami funduszy inwestycyjnych mogą być zarówno osoby fizyczne dysponujące niewielkimi oszczędnościami, na przykład gospodarstwa domowe, jak i szeroko pojęte przedsiębiorstwa, które generują nadwyżki finansowe. Inwestor nabywający tytuły uczestnictwa w funduszu staje się jego udziałowcem, co oznacza, że jest on współwłaścicielem zgromadzonego majątku funduszu (w postaci akcji, obligacji, opcji, skryptów dłużnych lub innych instrumentów) proporcjonalnie do wielkości zainwestowanej kwoty środków pieniężnych 15. Realizację idei wspólnego inwestowania przedstawiono na ilustracji 1.1. Fundusze inwestycyjne prowadzą działalność we własnym imieniu i na własny rachunek. Uczestnicy partycypują w zrealizowanych zyskach i stratach z lokat funduszu proporcjonalnie do wysokości wniesionego przez siebie kapitału. Wysokość udziału indywidualnego inwestora w danym funduszu jest określona na podstawie liczby zakupionych przez niego tytułów uczestnictwa, nazywanych (w zależności od rodzaju funduszu) jednostkami uczestnictwa lub certyfikatami inwestycyjnymi.

8 18 1. Charakterystyka funduszy inwestycyjnych Opracowano na podstawie: D. Dziawgo, L. Dziawgo, Fundusze powiernicze, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń 1994, s. 25. Ilustracja 1.1. Realizacja idei wspólnego inwestowania Cena jednostki udziałowej również jest określana w zależności od rodzaju funduszu inwestycyjnego. W funduszach zbywających jednostki uczestnictwa wynika ona z wartości aktywów netto funduszu na koniec każdego dnia roboczego, a w funduszach emitujących w ciągu swojego istnienia certyfikaty inwestycyjne jest kształtowana na giełdzie papierów wartościowych lub na rynku pozagiełdowym jako wypadkowa popytu i podaży. Podstawową zasadą, na której opiera się działalność funduszy zbiorowego inwestowania, jest ograniczanie ryzyka związanego z ewentualnymi błędnymi decyzjami inwestycyjnymi indywidualnych podmiotów zamierzających dokonywać alokacji środków pieniężnych na rynku kapitałowym. Ograniczanie ryzyka inwestycyjnego polega na jego rozproszeniu przez dywersyfikację portfela inwestycyjnego danego funduszu, co z kolei zapewnia jego uczestnikom znacznie wyższy stopień bezpieczeństwa inwestycji niż w wypadku indywidualnego lokowania przez nich kapitałów. Cechą wspólną wszystkich funduszy inwestycyjnych jest to, że są one zarządzane przez wyspecjalizowane firmy menedżerskie spółki inwestycyjne lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) będące w świetle prawa organami funduszy inwestycyjnych, a więc jedynymi instytucjami mogącymi tworzyć fundusze, zarządzać nimi i występować w ich imieniu wobec osób trzecich. Podmioty te dysponują wysoko wykwalifikowaną kadrą i doświadczeniem na rynku finansowym, co jest gwarancją profesjonalnego zarządzania powierzonymi środkami 16.

9 Idea wspólnego inwestowania 19 Towarzystwa funduszy inwestycyjnych mogą tworzyć i zarządzać wieloma funduszami inwestycyjnymi jednocześnie. Każdy fundusz ma wyróżniającą go spośród innych nazwę (określenie), jego majątek jest zarządzany osobno w stosunku do innych funduszy inwestycyjnych 17, charakteryzuje się także swoistymi zasadami polityki inwestycyjnej, które służą osiągnięciu celów inwestycyjnych danego funduszu. W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy podstawowe cele inwestycyjne, jakim służy działalność funduszy zbiorowego inwestowania, a mianowicie: 1) zapewnienie bezpieczeństwa oznaczające utrzymanie siły nabywczej zainwestowanego kapitału 18, czyli zabezpieczenie powierzonego kapitału przed ryzykiem straty, 2) osiągnięcie wzrostu czyli zwiększenie wartości zainwestowanego kapitału, a co za tym idzie powiększenie wartości udziałów w funduszu, 3) przynoszenie dochodu czyli uzyskiwanie stałego dochodu, okresowo wypłacanego przez fundusz, a pochodzącego na przykład z odsetek od obligacji i dywidend z akcji 19. Należy pamiętać, że angażując kapitały pieniężne w jakąkolwiek formę inwestowania, z którą jest związane ryzyko inwestycyjne (nie tylko w fundusze inwestycyjne), nie można maksymalizować wszystkich trzech celów jednocześnie, występują bowiem między nimi sprzeczności, co jest najlepiej widoczne w wypadku próby równoczesnego osiągnięcia celów związanych z zabezpieczeniem kapitału przed ryzykiem i osiągnięciem wzrostu jego wartości. W związku z tym zarządzający funduszami inwestycyjnymi, konstruując portfel inwestycyjny danego rodzaju funduszu inwestycyjnego, wybierają różne warianty działania. Część skupia szczególną uwagę na jednym z trzech celów, część próbuje znaleźć wśród nich priorytety, część zaś próbuje uzyskać równowagę między dwoma, a nawet trzema celami 20. Wyszczególnione cele inwestycyjne są istotne także z punktu widzenia potencjalnych uczestników funduszy inwestycyjnych, którzy wybierając tę formę lokaty kapitału, powinni określić, jaki cel jest dla nich najważniejszy. Według amerykańskiego Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (Investment Company Institute, ICI 21 ): inwestorzy oczekujący wzrostu wartości ich kapitału w długim okresie powinni wybierać fundusze, których celem inwestycyjnym jest wzrost, inwestorzy chcący otrzymywać regularne wpływy z zainwestowanego kapitału powinni lokować swoje środki w funduszach, których celem inwestycyjnym jest dochód, inwestorzy preferujący ochronę swojego kapitału przed stratą powinni wybrać fundusze, które stawiają sobie za cel bezpieczeństwo inwestycji 22.

10 20 1. Charakterystyka funduszy inwestycyjnych Zwykle cele działalności wszystkich funduszy inwestycyjnych są przez nie określone jednakowo, inne są natomiast zasady polityki inwestycyjnej 23. Niektóre fundusze zakładają agresywną politykę inwestycyjną, związaną z większym ryzykiem, w zamian za ewentualne większe dochody, inne liczą na bieżące dochody w ramach bardziej konserwatywnej polityki inwestycyjnej 24. Dzięki temu indywidualny inwestor może wybrać spośród szerokiej gamy funduszy o różnych profilach inwestycyjnych i przystąpić do tego, który najbardziej odpowiada jego oczekiwaniom zarówno pod względem wielkości akceptowanego ryzyka, jak i spodziewanego dochodu. Aby zaspokoić indywidualne preferencje inwestorów i skuteczniej przyciągnąć ich do siebie, towarzystwa zbiorowego inwestowania oferują często wiele funduszy inwestycyjnych o zróżnicowanych profilach lokat. Inwestor może być przy tym uczestnikiem jednego funduszu inwestycyjnego lub większej ich liczby (ilustracja 1.2) 25. Źródło: D. Dziawgo, L. Dziawgo, Fundusze powiernicze, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń 1994, s. 21. Ilustracja 1.2. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych i oferowane przez nie fundusze inwestycyjne Oprócz towarzystwa funduszy inwestycyjnych w funkcjonowanie funduszy zbiorowego inwestowania są również zaangażowane inne instytucje, którym towarzystwo jako ich organ obligatoryjnie lub fakultatywnie powierza wykonywanie określonych zadań na rzecz zarządzanych przez nie funduszy (ilustracja 1.3). Do podmiotów tych należy przede wszystkim zaliczyć depozytariusza, agenta transferowego i dystrybutora 26. W obsługę funduszy inwestycyjnych są również zaangażowane podmioty prowadzące ich rachunkowość, audytorzy i specjalistyczne instytucje rankingowe, które zajmują się oceną ekonomicznej

11 Idea wspólnego inwestowania 21 działalności funduszy i porównywaniem osiąganych przez nie wyników inwestycyjnych, ponieważ jednak nie są one bezpośrednio związane z bieżącym funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych, zostały pominięte w niniejszych rozważaniach. Ilustracja 1.3. Podmioty zaangażowane w funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych Podstawowym zadaniem depozytariusza jest przechowywanie aktywów funduszy inwestycyjnych. Pełnienie funkcji przechowawcy majątku funduszu (czyli jego uczestników) przez podmiot inny niż towarzystwo funduszy inwestycyjnych ma na celu zachowanie bezpieczeństwa środków inwestorów, szczególnie wtedy, gdy spółka zarządzająca funduszami ma kłopoty finansowe (jej ewentualna niekorzystna sytuacja finansowa nie ma wówczas bezpośredniego wpływu na wyniki funduszu inwestycyjnego, a tym samym na sytuację uczestników funduszu) 27. W szczególności depozytariusz jest zobowiązany do: prowadzenia rejestru aktywów funduszy inwestycyjnych podmiot ten zajmuje się ewidencjonowaniem wszystkich aktywów, które w zależności od swojego charakteru są przez niego przechowywane fizycznie (gdy mają postać materialną) lub zapisywane na właściwych rachunkach (gdy mają postać zdematerializowaną);

12 22 1. Charakterystyka funduszy inwestycyjnych kontroli i nadzorowania prawidłowości zarządzania funduszem w zakresie zgodności działań zarządzających z przepisami prawa i statutem funduszu, w tym zbywania i odkupywania tytułów uczestnictwa danego funduszu, wyliczania aktywów netto funduszu na dany dzień i obliczania ceny jednostki udziałowej funduszu. Należy zaznaczyć, że depozytariusz odgrywa ważną rolę nie tylko w zakresie ochrony aktywów funduszy wspólnego inwestowania, ale również praw ich uczestników. Jest on swego rodzaju rzecznikiem interesów uczestników funduszu, ponieważ występuje w ich imieniu z powództwem przeciwko podmiotowi zarządzającemu, gdy ten nienależycie wykonuje swoje obowiązki lub też działa niezgodnie z obowiązującym prawem i statutem funduszu. W obsługę danego funduszu inwestycyjnego jest także zaangażowany agent transferowy, czyli instytucja zajmująca się obsługą uczestników funduszu (dążąc do obniżenia kosztów obsługi funduszu, towarzystwo funduszy inwestycyjnych na podstawie porozumienia przekazuje specjalistycznemu podmiotowi część czynności o charakterze technicznym). Dysponując specjalistyczną infrastrukturą techniczną, agent transferowy jest w stanie sprawnie i dokładnie wykonywać swoje zadania, do których należy przede wszystkim prowadzenie rejestrów uczestników funduszu i ewidencjonowanie zmian posiadania na tych rejestrach, a także komunikowanie się z uczestnikami danego funduszu 28. W ramach tych zadań agent transferowy na bieżąco uaktualniania salda rejestrów, przyjmuje i realizuje dyspozycje uczestników (zmiany danych, przyjmowanie pełnomocnictw), organizuje i przeprowadza obieg dokumentów i środków płatniczych, a także wysyła poszczególnym uczestnikom informacje o stanie ich kont. W zakresie współpracy z dystrybutorem zadaniem agenta jest obsługa rachunku nabyć i umorzeń oraz przekazywanie informacji o aktualnej liczbie jednostek udziałowych 29. Podmiot ten oblicza również codzienną wartość aktywów netto danego funduszu oraz zajmuje się dystrybucją dywidend i zysków kapitałowych z inwestycji w fundusze inwestycyjne. Agentem transferowym jest najczęściej bank lub spółka powiernicza, która obsługuje z reguły fundusze inwestycyjne o charakterze otwartym (rzadziej zamkniętym), co wynika ze znacznej liczby uczestników tego rodzaju funduszy. Podmiotem odpowiadającym za dystrybucję (sprzedaż) jednostek udziałowych danego funduszu może być samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, najczęściej jednak funkcja dystrybutora jest powierzana na podstawie odpowiedniej umowy innym podmiotom. Dystrybutor, zwany często underwriterem, którym jest nierzadko instytucja powiązana kapitałowo z zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi, może działać jako: sprzedawca całego pakietu jednostek (sprzedawca hurtowy, wholesaler), sprzedawca jednostek udziałowych dealerom papierów wartościowych, którzy następnie rozprowadzają je wśród inwestorów,

13 Idea wspólnego inwestowania 23 lub sprzedawca detaliczny (retailer), oferujący udziały funduszy inwestorom bezpośrednio na rynku 30. Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą być sprzedawane za pośrednictwem dwóch kanałów dystrybucji: 1) bezpośrednio przez oferowanie tytułów uczestnictwa funduszy w prasie (dzienniki, magazyny specjalistyczne) lub wysyłanie ulotek i reklamówek pocztą, 2) pośrednio przez instytucje pośrednictwa finansowego: brokerów, domy maklerskie, agentów ubezpieczeniowych, banki, doradców finansowych czy coraz powszechniejsze internetowe supermarkety funduszy 31, które umożliwiają obniżenie lub zniwelowanie kosztów dystrybucyjnych związanych z dokonywaniem transakcji zakupu i sprzedaży funduszy inwestycyjnych on line. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że inwestycje w fundusze zbiorowego inwestowania powinny się charakteryzować długim horyzontem czasowym, co wynika z istoty funkcjonowania rynku kapitałowego i jego dużej wrażliwości na różne wydarzenia polityczne i gospodarcze. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, którym zarządza dany fundusz, powoduje łagodzenie nagłych zmian koniunkturalnych przy zachowaniu trendu wzrostowego, a efekty tej strategii są najbardziej widoczne w dłuższych okresach i przy systematycznym oszczędzaniu 32. Inwestorzy wybierający tę formę lokaty kapitału powinni się więc decydować na inwestowanie długoterminowe 33. Długi horyzont czasowy inwestycji w fundusze zbiorowego inwestowania wynika również ze wzrastającej wraz z rozwojem gospodarczym skłonności do oszczędzania. Bogacenie się społeczeństwa, postępujące uprzemysłowienie i procesy urbanizacyjne wywołują zmiany socjologiczne, które podważają tradycyjną rolę rodziny w zapewnianiu środków na starość i skłaniają do szukania możliwości pomnażania oszczędności w dłuższej perspektywie 34. Długofalowość inwestycji w fundusze inwestycyjne jest więc z jednej strony zalecana inwestorom indywidualnym, z drugiej zaś wynika z charakteru ich oczekiwań w stosunku do tej formy alokacji kapitału. Powyższe stwierdzenie nie oznacza, że nie można inwestować w fundusze inwestycyjne w krótkim horyzoncie czasowym, zwłaszcza że na rynkach kapitałowych pojawiają się czasem czynniki sprzyjające krótkofalowemu lokowaniu środków pieniężnych. Najczęściej jednak podejmowane wówczas działania mają charakter spekulacyjny, co powoduje, że inwestycja taka odbiega w swojej istocie od podstawowych zasad przyświecających idei wspólnego inwestowania redukcji ryzyka inwestycyjnego i bezpieczeństwa lokat.

14 24 1. Charakterystyka funduszy inwestycyjnych Zalety i wady funduszy inwestycyjnych Prezentując w literaturze przedmiotu problematykę funduszy zbiorowego inwestowania, bardzo szeroko charakteryzuje się zalety tych instytucji finansowych zarówno jako formy alokacji kapitału z punktu widzenia indywidualnego inwestora, jak i jako podmiotu funkcjonującego w danej gospodarce, często zaś pomija się wady, jakie ma lokowanie środków pieniężnych w funduszach inwestycyjnych. Wydaje się, że główną tego przyczyną jest przewaga zalet nad wadami i większe prawdopodobieństwo zetknięcia się z tymi pierwszymi, co w znacznej mierze wynika z istoty wspólnego inwestowania. Każdy inwestor powinien jednak zdawać sobie sprawę nie tylko z korzyści związanych z jego inwestycjami, ale również z ewentualnych zagrożeń, jakie dana inwestycja może przynieść. Konieczne wydaje się więc szczegółowe przedstawienie zalet i wad związanych z funduszami inwestycyjnymi (ilustracja 1.4). Ilustracja 1.4. Zalety i wady funduszy inwestycyjnych Jak łatwo zauważyć, większość zalet funduszy inwestycyjnych wyróżnionych na ilustracji 1.4 wynika z istoty wspólnego inwestowania. Do podstawowych korzyści, które osiąga inwestor, rezygnując z samodzielnego lokowania swo-

15 Zalety i wady funduszy inwestycyjnych 25 ich środków pieniężnych na rynku finansowym i decydując się na inwestycję w fundusz zbiorowego inwestowania, można zaliczyć: dywersyfikację portfela, profesjonalne zarządzanie, duże bezpieczeństwo inwestycji, dużą płynność inwestycji, relatywnie niskie koszty funkcjonowania na rynku finansowym, elastyczność wyboru strategii inwestycyjnej, nieograniczony pośredni dostęp do instrumentów rynku finansowego, przewagę konkurencyjną nad innymi formami inwestowania, usługi dodatkowe dla uczestników funduszy. Dywersyfikacja portfela Niemal wszyscy autorzy zajmujący się zagadnieniem funduszy inwestycyjnych zgodnie uznają, że największą zaletą związaną z inwestowaniem w te instrumenty rynku finansowego jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego tworzonego ze zgromadzonych w funduszu kapitałów. Istotę dywersyfikacji portfela, będącą jednym z elementów analizy portfelowej, w jej prostej formie 35 można wyrazić za pomocą przysłowia nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka. Wyrażając się precyzyjnie dywersyfikacja to proces zwiększania liczby instrumentów w portfelu inwestycyjnym, który ma na celu redukcję wielkości szczególnego ryzyka związanego z pojedynczymi walorami znajdującymi się w tym portfelu, a tym samym redukcję ryzyka całkowitego tego portfela. Dywersyfikacja powoduje zmniejszenie ryzyka inwestycji w stosunku do ryzyka indywidualnego związanego z poszczególnymi instrumentami 36. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego danego funduszu inwestycyjnego jest korzystna dla jego uczestników z co najmniej dwóch powodów: po pierwsze, ze względu na wielkość posiadanych przez fundusz inwestycyjny środków pieniężnych ponieważ indywidualni inwestorzy nie posiadają tak znacznych zasobów finansowych jak fundusze inwestycyjne, nie mają możliwości rozproszenia ryzyka związanego z poszczególnymi instrumentami w takim stopniu, w jakim dokonują tego fundusze inwestycyjne 37 ; po drugie, ze względu na dostęp funduszy inwestycyjnych do bardzo szerokiej gamy walorów oferowanych na rynku finansowym fundusze inwestycyjne, będąc inwestorami instytucjonalnymi, mogą lokować zgromadzone aktywa w instrumentach niedostępnych dla drobnych inwestorów bezpośrednio na rynku finansowym (takich jak bony skarbowe, papiery komercyjne, udziały w spółkach z o.o. czy instrumenty pochodne). Walory te charakteryzują się różnym poziomem ryzyka inwestycyjnego i oczekiwanej stopy zwrotu, co dodatkowo zwiększa stopień dywersyfikacji ich portfela inwestycyjnego.

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ?

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? Copyright by Invest Help - Kornel Dybul 2013 Niniejsza publikacja Copyright może by być Invest kopiowana Help 2013 oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 16 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 16 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 16 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 0 8 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Giełda papierów wartościowych

1. Giełda papierów wartościowych 1. Giełda papierów wartościowych 1.1. Pojęcie giełdy oraz przedstawienie jej organów Podstawowym elementem rynku kapitałowego, charakterystycznym dla rozwiniętych gospodarek rynkowych, jest giełda papierów

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 79 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący prof. dr

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Fundusze inwestycyjne" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &, rok 2008 Autor:

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 Zeszyty Programu Top 15 nr 2 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2008 2008 Akademia Leona Koźmińskiego Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację EQUIS (Europejski

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 3-2009 URSZULA ZIARKO-SIWEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Polskie jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

T: Zarządzanie pakietem papierów wartościowych na zlecenie (asset management)

T: Zarządzanie pakietem papierów wartościowych na zlecenie (asset management) T: Zarządzanie pakietem papierów wartościowych na zlecenie (asset management) 1. Wprowadzenie 1.1. Wstęp Wraz ze wzrostem dochodów gospodarstw domowych rosną ich możliwości inwestycyjne. Wiele podmiotów

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK FINANSE I BANKOWOŚĆ TOMASZ TAUZOWSKI NR ALB. 11089 POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI PRACA MAGISTERSKA NAPISANA W KATEDRZE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski Rynki Finansowe Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo