Charakterystyka funduszy inwestycyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Charakterystyka funduszy inwestycyjnych"

Transkrypt

1 Wstęp Fundusze inwestycyjne, nazywane również funduszami wspólnego inwestowania lub funduszami zbiorowego inwestowania, to instytucje finansowe, których działalność polega na gromadzeniu rozproszonych kapitałów różnych inwestorów (uczestników funduszy) w celu ich dalszej alokacji, pozwalającej właścicielom tych środków osiągać korzyści finansowe. We współczesnych międzynarodowych gospodarkach fundusze inwestycyjne są jednym z podstawowych segmentów rynku finansowego. W Polsce fundusze inwestycyjne występują na rynku finansowym od dwudziestu lat. W tym czasie wpływ na efektywność ich działalności miała nie tylko sytuacja gospodarcza, ale także zmiany legislacyjne i podatkowe dotyczące funduszy i ich uczestników. Do rozwoju tego rynku w znacznej mierze przyczyniły się również działania podejmowane przez same fundusze inwestycyjne. W kolejnych latach, odpowiadając na potrzeby podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych, towarzystwa zarządzające funduszami budowały w ich ramach portfele inwestycyjne o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego. Głównym celem tych działań było osiągnięcie dla danego rodzaju funduszu jak najwyższej stopy zwrotu, która odzwierciedlałaby oczekiwania jego uczestników, a także przyciągała potencjalnych posiadaczy jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych. Zagadnienia związane z rynkiem funduszy inwestycyjnych są tematem szerokich dyskusji w literaturze światowej, szczególnie amerykańskiej, gdyż właśnie w Stanach Zjednoczonych rynek funduszy inwestycyjnych osiągnął najwyższy stopień rozwoju w skali gospodarki światowej. W Polsce instytucjom tym poświęca się coraz więcej uwagi, skupiając się głównie na okresowych badaniach empirycznych dotyczących ich dochodowości i efektywności, które są wartościowym źródłem informacji dla podmiotów zainteresowanych ulokowaniem swoich oszczędności na tym rynku, przede wszystkim dlatego, że pozwalają ocenić jakość zarządzania funduszami i porównać ich konkurencyjność z innymi formami lokaty kapitałów pieniężnych. W zależności od wyników tego

2 12 Wstęp porównania podmioty indywidualne i instytucjonalne mogą decydować o zainwestowaniu posiadanego kapitału w fundusze inwestycyjne. Wyrazem wzrostu zainteresowania funduszami ze strony oszczędzających jest zwiększająca się wartość zgromadzonego przez nie kapitału, mająca podstawowe znaczenie dla rozwoju tego segmentu rynku finansowego. Głównym celem książki jest przystępne wyjaśnienie idei wspólnego inwestowania oraz zasad funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w krajach rozwiniętych i w Polsce w świetle czynników determinujących rozwój tych rynków. W drugim wydaniu książki zachowano jej strukturę, uzupełniono jednak treści kolejnych rozdziałów, tak aby uwzględniały liczne przeobrażenia na światowym i polskim rynku funduszy wspólnego inwestowania, które miały miejsce w ciągu ostatnich pięciu lat. W rozdziale pierwszym zaprezentowano ogólną charakterystykę funduszy inwestycyjnych: omówiono ideę zbiorowego inwestowania, zalety i wady inwestowania w fundusze inwestycyjne oraz ich rodzaje wyróżnione według rozmaitych kryteriów. Wśród kryteriów prawnych dużo uwagi poświęcono konstrukcji funduszy otwartych, zamkniętych i mieszanych. Wśród kryteriów ekonomicznych szczególnie podkreślono fundusze o charakterze tradycyjnym i alternatywnym, które różnią się od siebie polityką inwestycyjną, metodami alokacji aktywów i stopniem ryzyka inwestycyjnego. Na końcu rozdziału przedstawiono rolę, jaką fundusze inwestycyjne odgrywają na rynku finansowym i w gospodarce. W rozdziale drugim przedstawiono rynki o najwyższym poziomie rozwoju funduszy inwestycyjnych: Stany Zjednoczone oraz kraje Unii Europejskiej. Autorka skupiła się w pierwszej kolejności na podstawach organizacyjno-prawnych obu rynków. W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, co pociąga za sobą obowiązek adaptacji przepisów polskich do ustawodawstwa unijnego, w części dotyczącej Unii Europejskiej przedstawiono w sposób szczegółowy dyrektywę UCITS. Z jednej strony pozwoliło to na przyjrzenie się zasadom, zgodnie z którymi funkcjonują fundusze inwestycyjne w Unii Europejskiej, z drugiej zaś na wskazanie potencjału, który wykorzystać mogą polskie instytucje wspólnego inwestowania w celu zwiększenia swojej konkurencyjności względem funduszy europejskich. Następnie zaprezentowano strukturę obu rynków. W obu przypadkach początek horyzontu czasowego w Stanach Zjednoczonych 1990 rok, w Unii Europejskiej 1998 rok został obrany celowo. W wypadku Stanów Zjednoczonych wynikało to z rozpoczęcia się wówczas okresu najbardziej dynamicznego rozwoju tego rynku, a w wypadku Unii Europejskiej z chęci wskazania tendencji rysujących się na rynku funduszy europejskich tuż przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu na tym obszarze wspólnej waluty euro. Koniec horyzontu czasowego (grudzień 2010 roku lub czerwiec 2011 roku) został z kolei zdeterminowany dostępnością danych.

3 Wstęp 13 Rozdział trzeci przedstawia rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce. Rozpoczyna go prezentacja i porównanie ustaw dotyczących działalności tych instytucji: począwszy od pierwszej ustawy z 22 marca 1991 roku o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, przez ustawę z 29 sierpnia 1997 roku o funduszach inwestycyjnych i jej nowelizację z 16 listopada 2000 roku, aż do obowiązującej obecnie i znowelizowanej 4 września 2008 roku ustawy z 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Następnie omówiono podmioty współpracujące z funduszami inwestycyjnymi, których istnienie jest niezbędne z punktu widzenia prawidłowego działania tych instytucji w Polsce. Rozdział kończy szczegółowa analiza struktury rynku funduszy inwestycyjnych od początku jego istnienia do końca czerwca 2011 roku (tam, gdzie nie było to możliwe, zaprezentowano dane na koniec 2010 roku), z uwzględnieniem klasyfikacji tych instytucji według kryterium prawnego i ryzyka inwestycyjnego oraz wydarzeń istotnych dla tego rynku. Celem ostatniego rozdziału było zaprezentowanie czynników determinujących rozwój rynku funduszy inwestycyjnych. Na wstępie przeprowadzono autorską klasyfikację tych czynników. Następnie dokonano przeglądu literatury światowej i krajowej traktującej o najlepiej rozpoznanych determinantach rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych, zarówno ekonomicznych, jak i prawno- -podatkowych. W stosunku do pierwszego wydania rozszerzono część dotyczącą persystencji stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych. Problematyka ta stała się bowiem w ostatnich latach bardzo ważnym przedmiotem badań naukowych, tak w literaturze światowej, jak i polskiej. Niniejsza książka powstała na podstawie szerokich studiów literaturowych nad rynkiem funduszy inwestycyjnych, przeprowadzonych zarówno w Polsce, jak i podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych na stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Autorka pragnie wyrazić ogromną wdzięczność i podziękowania Pani prof. zw. dr hab. Wiesławie Przybylskiej-Kapuścińskiej, kierownikowi Katedry Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, której osobowość i energia, a także mądrość, wsparcie i nieprzeciętna cierpliwość sprawiły, że książka ta ujrzała światło dzienne. Autorka chciałaby również podziękować dotychczasowym i przyszłym czytelnikom za sięgnięcie do książki i mobilizację do przygotowania jej drugiego wydania. Przy tej okazji, życzy im interesującej i pożytecznej lektury, która ma nadzieję przerodzi się w efektywne lokaty ich środków w funduszach inwestycyjnych.

4

5 Rozdział 1 Charakterystyka funduszy inwestycyjnych Fundusze inwestycyjne są jednym z podstawowych segmentów rynku finansowego 1. Ich liczne zalety, wielość rodzajów i szeroka dostępność sprawiają, że fundusze zajmują ważne miejsce wśród różnych form alokowania oszczędności i wolnych środków obrotowych. Pełniąc na rynku kapitałowym funkcję pośredników finansowych, emitentów lub inwestorów instytucjonalnych, fundusze inwestycyjne reprezentują zarówno podaż, jak i popyt na kapitał pieniężny, urzeczywistniając przy tym podstawowy cel swojej działalności osiąganie korzyści finansowych w ramach wspólnego inwestowania. Idea wspólnego inwestowania Mimo że fundusze inwestycyjne jako forma alokacji kapitału upowszechniły się niedawno, bo w latach osiemdziesiątych XX wieku, idea wspólnego inwestowania pojawiła się już w drugiej połowie XVIII wieku, a więc na początku zorganizowanego obrotu papierami wartościowymi na giełdzie w Amsterdamie 2. Pierwszą instytucją, której konstrukcja przypominała dzisiejsze fundusze zbiorowego inwestowania 3, był notowany w Holandii trust inwestycyjny, założony w 1774 roku przez holenderskiego brokera Abrahama van Ketwicha, o nazwie będącej ówcześnie także maksymą Republiki Holenderskiej: Eendragt Maakt Magt, czyli jedność daje siłę. Głównym celem van Ketwicha było stworzenie instrumentu, który umożliwiłby drobnym inwestorom, posiadającym po kryzysie finansowym lat niewielkie środki pieniężne, dywersyfikację powstałego z połączonych kapitałów portfela inwestycyjnego 4. Według Europejskiego Stowarzyszenia Funduszy i Towarzystw Inwestycyjnych (European Fund and Asset Management Association, EFAMA) 5, pierwszy fundusz inwestycyjny Société civile Genèvoise d emploi de fonds

6 16 1. Charakterystyka funduszy inwestycyjnych został założony w Szwajcarii w 1849 roku 6. Inne źródła podają, że pierwszą spółką zarządzającą funduszami była Société Générale de Belgique, powstała w 1822 roku w Brukseli 7. Najczęściej jednak w literaturze przedmiotu za kraj, w którym rozpoczął się proces rozwoju instytucji wspólnego inwestowania, uważa się Wielką Brytanię. W drugiej połowie XIX wieku gospodarka brytyjska przeżywała wielki rozkwit, będący efektem opanowania przez imperium brytyjskie handlu morskiego i prowadzenia agresywnej polityki wobec swoich kolonii. Wraz z rozwojem gospodarki następowało stopniowe bogacenie się społeczeństwa brytyjskiego, a tym samym kumulacja oszczędności przy jednoczesnym braku wystarczająco korzystnej i bezpiecznej oferty lokacyjnej dla przeciętnych posiadaczy oszczędności. Dysproporcja między niewykorzystanymi kapitałami a możliwościami ich ulokowania na rynku finansowym zrodziła potrzebę utworzenia i rozwoju instytucji wspólnego inwestowania 8. Inicjatorem założenia pierwszego towarzystwa zbiorowego inwestowania w Wielkiej Brytanii był Szkot Robert Fleming, który podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych zainteresował się możliwościami szybkiego wzbogacenia się dzięki operacjom na giełdzie papierów wartościowych. Po powrocie do kraju podzielił się spostrzeżeniami z przyjaciółmi, którzy również wykazali ogromne zainteresowanie ulokowaniem swoich oszczędności na giełdzie. Ponieważ żaden z nich nie dysponował odpowiednio dużym kapitałem pieniężnym niezbędnym do jego giełdowej alokacji, postanowili połączyć swoje fundusze w celu ich dalszego wspólnego inwestowania. W ten sposób stali się pierwszymi udziałowcami powstałego w roku Szkocko-Amerykańskiego Towarzystwa Inwestycyjnego (Scottish-American Investment Trust) 10. Według innych źródeł instytucja ta, której głównym przedmiotem lokat były obligacje kolei amerykańskiej, została założona w 1870 lub 1873 roku 11, dlatego za początek istnienia funduszy wspólnego inwestowania w krajach anglosaskich uznaje się rok , czyli datę utworzenia w Londynie Foreign and Colonial Government Trust. W prospekcie trustu londyńskiego czytamy, że głównym celem jego funkcjonowania było dostarczenie inwestorom o umiarkowanych zasobach finansowych takich samych korzyści, jakie są udziałem dużych kapitalistów, a wynikają ze zmniejszania ryzyka inwestowania w zagraniczne i kolonialne skarbowe papiery wartościowe przez jego rozproszenie i inwestowanie zgromadzonych środków w wiele różnych akcji 13. Niezależnie od tego, która z obu wymienionych instytucji może się szczycić mianem pioniera funduszy zbiorowego inwestowania, niewątpliwie rozpoczęły one nową erę w dziejach rynków finansowych na świecie. Choć pierwsze fundusze inwestycyjne zarówno te tworzone w osiemnastowiecznej Holandii, jak i te zakładane w dziewiętnastowiecznej Wielkiej

7 Idea wspólnego inwestowania 17 Brytanii różniły się trochę od funkcjonujących obecnie (w swojej działalności wykazywały się nadmierną skłonnością do spekulacji i ryzykownych inwestycji o krótkoterminowym horyzoncie czasowym), to jednak dzięki nim powstała i rozwinęła się idea wspólnego inwestowania. Idea wspólnego inwestowania polega na gromadzeniu odrębnych i rozproszonych kapitałów pieniężnych wielu (najczęściej drobnych) inwestorów, które tworzą majątek instytucji zbiorowego inwestowania. Otrzymany w ten sposób portfel, stanowiący aktywa funduszy, jest przez nie inwestowany w różne instrumenty, przede wszystkim na rynku finansowym. Głównym celem tych inwestycji jest osiąganie korzyści finansowych dla inwestorów. W zamian za zarządzanie kapitałem fundusze inwestycyjne pobierają opłatę, która zależy od wartości aktywów netto funduszu i/lub wyników inwestycyjnych osiągniętych przez ich menedżerów. Fundusz inwestycyjny jest więc formą pośredniego uczestniczenia wielu podmiotów w operacjach na rynku finansowym. Dzięki pośrednictwu funduszy inwestorzy mogą osiągnąć dwa podstawowe cele. Po pierwsze, mogą czerpać dochody z lokat, które nie byłyby dostępne dla każdego z nich indywidualnie ze względu na brak odpowiednio dużego kapitału. W wypadku wielu instrumentów rynku finansowego wartość jednej jednostki instrumentu (na przykład obligacji lub bonów pieniężnych) przekracza często 1000 USD, z kolei w wypadku funduszy inwestycyjnych wysokość kwoty początkowej wymaganej do zainicjowania inwestycji wynosi najczęściej jedynie 50 lub 100 USD 14 (w polskich funduszach 500 lub 1000 PLN), co niewątpliwie decyduje o szerokiej dostępności tej formy alokacji kapitału. Po drugie, dokonując operacji finansowych na znaczną skalę, fundusz może znacznie ograniczyć koszty dokonywanych transakcji. Uczestnikami funduszy inwestycyjnych mogą być zarówno osoby fizyczne dysponujące niewielkimi oszczędnościami, na przykład gospodarstwa domowe, jak i szeroko pojęte przedsiębiorstwa, które generują nadwyżki finansowe. Inwestor nabywający tytuły uczestnictwa w funduszu staje się jego udziałowcem, co oznacza, że jest on współwłaścicielem zgromadzonego majątku funduszu (w postaci akcji, obligacji, opcji, skryptów dłużnych lub innych instrumentów) proporcjonalnie do wielkości zainwestowanej kwoty środków pieniężnych 15. Realizację idei wspólnego inwestowania przedstawiono na ilustracji 1.1. Fundusze inwestycyjne prowadzą działalność we własnym imieniu i na własny rachunek. Uczestnicy partycypują w zrealizowanych zyskach i stratach z lokat funduszu proporcjonalnie do wysokości wniesionego przez siebie kapitału. Wysokość udziału indywidualnego inwestora w danym funduszu jest określona na podstawie liczby zakupionych przez niego tytułów uczestnictwa, nazywanych (w zależności od rodzaju funduszu) jednostkami uczestnictwa lub certyfikatami inwestycyjnymi.

8 18 1. Charakterystyka funduszy inwestycyjnych Opracowano na podstawie: D. Dziawgo, L. Dziawgo, Fundusze powiernicze, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń 1994, s. 25. Ilustracja 1.1. Realizacja idei wspólnego inwestowania Cena jednostki udziałowej również jest określana w zależności od rodzaju funduszu inwestycyjnego. W funduszach zbywających jednostki uczestnictwa wynika ona z wartości aktywów netto funduszu na koniec każdego dnia roboczego, a w funduszach emitujących w ciągu swojego istnienia certyfikaty inwestycyjne jest kształtowana na giełdzie papierów wartościowych lub na rynku pozagiełdowym jako wypadkowa popytu i podaży. Podstawową zasadą, na której opiera się działalność funduszy zbiorowego inwestowania, jest ograniczanie ryzyka związanego z ewentualnymi błędnymi decyzjami inwestycyjnymi indywidualnych podmiotów zamierzających dokonywać alokacji środków pieniężnych na rynku kapitałowym. Ograniczanie ryzyka inwestycyjnego polega na jego rozproszeniu przez dywersyfikację portfela inwestycyjnego danego funduszu, co z kolei zapewnia jego uczestnikom znacznie wyższy stopień bezpieczeństwa inwestycji niż w wypadku indywidualnego lokowania przez nich kapitałów. Cechą wspólną wszystkich funduszy inwestycyjnych jest to, że są one zarządzane przez wyspecjalizowane firmy menedżerskie spółki inwestycyjne lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) będące w świetle prawa organami funduszy inwestycyjnych, a więc jedynymi instytucjami mogącymi tworzyć fundusze, zarządzać nimi i występować w ich imieniu wobec osób trzecich. Podmioty te dysponują wysoko wykwalifikowaną kadrą i doświadczeniem na rynku finansowym, co jest gwarancją profesjonalnego zarządzania powierzonymi środkami 16.

9 Idea wspólnego inwestowania 19 Towarzystwa funduszy inwestycyjnych mogą tworzyć i zarządzać wieloma funduszami inwestycyjnymi jednocześnie. Każdy fundusz ma wyróżniającą go spośród innych nazwę (określenie), jego majątek jest zarządzany osobno w stosunku do innych funduszy inwestycyjnych 17, charakteryzuje się także swoistymi zasadami polityki inwestycyjnej, które służą osiągnięciu celów inwestycyjnych danego funduszu. W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy podstawowe cele inwestycyjne, jakim służy działalność funduszy zbiorowego inwestowania, a mianowicie: 1) zapewnienie bezpieczeństwa oznaczające utrzymanie siły nabywczej zainwestowanego kapitału 18, czyli zabezpieczenie powierzonego kapitału przed ryzykiem straty, 2) osiągnięcie wzrostu czyli zwiększenie wartości zainwestowanego kapitału, a co za tym idzie powiększenie wartości udziałów w funduszu, 3) przynoszenie dochodu czyli uzyskiwanie stałego dochodu, okresowo wypłacanego przez fundusz, a pochodzącego na przykład z odsetek od obligacji i dywidend z akcji 19. Należy pamiętać, że angażując kapitały pieniężne w jakąkolwiek formę inwestowania, z którą jest związane ryzyko inwestycyjne (nie tylko w fundusze inwestycyjne), nie można maksymalizować wszystkich trzech celów jednocześnie, występują bowiem między nimi sprzeczności, co jest najlepiej widoczne w wypadku próby równoczesnego osiągnięcia celów związanych z zabezpieczeniem kapitału przed ryzykiem i osiągnięciem wzrostu jego wartości. W związku z tym zarządzający funduszami inwestycyjnymi, konstruując portfel inwestycyjny danego rodzaju funduszu inwestycyjnego, wybierają różne warianty działania. Część skupia szczególną uwagę na jednym z trzech celów, część próbuje znaleźć wśród nich priorytety, część zaś próbuje uzyskać równowagę między dwoma, a nawet trzema celami 20. Wyszczególnione cele inwestycyjne są istotne także z punktu widzenia potencjalnych uczestników funduszy inwestycyjnych, którzy wybierając tę formę lokaty kapitału, powinni określić, jaki cel jest dla nich najważniejszy. Według amerykańskiego Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (Investment Company Institute, ICI 21 ): inwestorzy oczekujący wzrostu wartości ich kapitału w długim okresie powinni wybierać fundusze, których celem inwestycyjnym jest wzrost, inwestorzy chcący otrzymywać regularne wpływy z zainwestowanego kapitału powinni lokować swoje środki w funduszach, których celem inwestycyjnym jest dochód, inwestorzy preferujący ochronę swojego kapitału przed stratą powinni wybrać fundusze, które stawiają sobie za cel bezpieczeństwo inwestycji 22.

10 20 1. Charakterystyka funduszy inwestycyjnych Zwykle cele działalności wszystkich funduszy inwestycyjnych są przez nie określone jednakowo, inne są natomiast zasady polityki inwestycyjnej 23. Niektóre fundusze zakładają agresywną politykę inwestycyjną, związaną z większym ryzykiem, w zamian za ewentualne większe dochody, inne liczą na bieżące dochody w ramach bardziej konserwatywnej polityki inwestycyjnej 24. Dzięki temu indywidualny inwestor może wybrać spośród szerokiej gamy funduszy o różnych profilach inwestycyjnych i przystąpić do tego, który najbardziej odpowiada jego oczekiwaniom zarówno pod względem wielkości akceptowanego ryzyka, jak i spodziewanego dochodu. Aby zaspokoić indywidualne preferencje inwestorów i skuteczniej przyciągnąć ich do siebie, towarzystwa zbiorowego inwestowania oferują często wiele funduszy inwestycyjnych o zróżnicowanych profilach lokat. Inwestor może być przy tym uczestnikiem jednego funduszu inwestycyjnego lub większej ich liczby (ilustracja 1.2) 25. Źródło: D. Dziawgo, L. Dziawgo, Fundusze powiernicze, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń 1994, s. 21. Ilustracja 1.2. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych i oferowane przez nie fundusze inwestycyjne Oprócz towarzystwa funduszy inwestycyjnych w funkcjonowanie funduszy zbiorowego inwestowania są również zaangażowane inne instytucje, którym towarzystwo jako ich organ obligatoryjnie lub fakultatywnie powierza wykonywanie określonych zadań na rzecz zarządzanych przez nie funduszy (ilustracja 1.3). Do podmiotów tych należy przede wszystkim zaliczyć depozytariusza, agenta transferowego i dystrybutora 26. W obsługę funduszy inwestycyjnych są również zaangażowane podmioty prowadzące ich rachunkowość, audytorzy i specjalistyczne instytucje rankingowe, które zajmują się oceną ekonomicznej

11 Idea wspólnego inwestowania 21 działalności funduszy i porównywaniem osiąganych przez nie wyników inwestycyjnych, ponieważ jednak nie są one bezpośrednio związane z bieżącym funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych, zostały pominięte w niniejszych rozważaniach. Ilustracja 1.3. Podmioty zaangażowane w funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych Podstawowym zadaniem depozytariusza jest przechowywanie aktywów funduszy inwestycyjnych. Pełnienie funkcji przechowawcy majątku funduszu (czyli jego uczestników) przez podmiot inny niż towarzystwo funduszy inwestycyjnych ma na celu zachowanie bezpieczeństwa środków inwestorów, szczególnie wtedy, gdy spółka zarządzająca funduszami ma kłopoty finansowe (jej ewentualna niekorzystna sytuacja finansowa nie ma wówczas bezpośredniego wpływu na wyniki funduszu inwestycyjnego, a tym samym na sytuację uczestników funduszu) 27. W szczególności depozytariusz jest zobowiązany do: prowadzenia rejestru aktywów funduszy inwestycyjnych podmiot ten zajmuje się ewidencjonowaniem wszystkich aktywów, które w zależności od swojego charakteru są przez niego przechowywane fizycznie (gdy mają postać materialną) lub zapisywane na właściwych rachunkach (gdy mają postać zdematerializowaną);

12 22 1. Charakterystyka funduszy inwestycyjnych kontroli i nadzorowania prawidłowości zarządzania funduszem w zakresie zgodności działań zarządzających z przepisami prawa i statutem funduszu, w tym zbywania i odkupywania tytułów uczestnictwa danego funduszu, wyliczania aktywów netto funduszu na dany dzień i obliczania ceny jednostki udziałowej funduszu. Należy zaznaczyć, że depozytariusz odgrywa ważną rolę nie tylko w zakresie ochrony aktywów funduszy wspólnego inwestowania, ale również praw ich uczestników. Jest on swego rodzaju rzecznikiem interesów uczestników funduszu, ponieważ występuje w ich imieniu z powództwem przeciwko podmiotowi zarządzającemu, gdy ten nienależycie wykonuje swoje obowiązki lub też działa niezgodnie z obowiązującym prawem i statutem funduszu. W obsługę danego funduszu inwestycyjnego jest także zaangażowany agent transferowy, czyli instytucja zajmująca się obsługą uczestników funduszu (dążąc do obniżenia kosztów obsługi funduszu, towarzystwo funduszy inwestycyjnych na podstawie porozumienia przekazuje specjalistycznemu podmiotowi część czynności o charakterze technicznym). Dysponując specjalistyczną infrastrukturą techniczną, agent transferowy jest w stanie sprawnie i dokładnie wykonywać swoje zadania, do których należy przede wszystkim prowadzenie rejestrów uczestników funduszu i ewidencjonowanie zmian posiadania na tych rejestrach, a także komunikowanie się z uczestnikami danego funduszu 28. W ramach tych zadań agent transferowy na bieżąco uaktualniania salda rejestrów, przyjmuje i realizuje dyspozycje uczestników (zmiany danych, przyjmowanie pełnomocnictw), organizuje i przeprowadza obieg dokumentów i środków płatniczych, a także wysyła poszczególnym uczestnikom informacje o stanie ich kont. W zakresie współpracy z dystrybutorem zadaniem agenta jest obsługa rachunku nabyć i umorzeń oraz przekazywanie informacji o aktualnej liczbie jednostek udziałowych 29. Podmiot ten oblicza również codzienną wartość aktywów netto danego funduszu oraz zajmuje się dystrybucją dywidend i zysków kapitałowych z inwestycji w fundusze inwestycyjne. Agentem transferowym jest najczęściej bank lub spółka powiernicza, która obsługuje z reguły fundusze inwestycyjne o charakterze otwartym (rzadziej zamkniętym), co wynika ze znacznej liczby uczestników tego rodzaju funduszy. Podmiotem odpowiadającym za dystrybucję (sprzedaż) jednostek udziałowych danego funduszu może być samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, najczęściej jednak funkcja dystrybutora jest powierzana na podstawie odpowiedniej umowy innym podmiotom. Dystrybutor, zwany często underwriterem, którym jest nierzadko instytucja powiązana kapitałowo z zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi, może działać jako: sprzedawca całego pakietu jednostek (sprzedawca hurtowy, wholesaler), sprzedawca jednostek udziałowych dealerom papierów wartościowych, którzy następnie rozprowadzają je wśród inwestorów,

13 Idea wspólnego inwestowania 23 lub sprzedawca detaliczny (retailer), oferujący udziały funduszy inwestorom bezpośrednio na rynku 30. Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą być sprzedawane za pośrednictwem dwóch kanałów dystrybucji: 1) bezpośrednio przez oferowanie tytułów uczestnictwa funduszy w prasie (dzienniki, magazyny specjalistyczne) lub wysyłanie ulotek i reklamówek pocztą, 2) pośrednio przez instytucje pośrednictwa finansowego: brokerów, domy maklerskie, agentów ubezpieczeniowych, banki, doradców finansowych czy coraz powszechniejsze internetowe supermarkety funduszy 31, które umożliwiają obniżenie lub zniwelowanie kosztów dystrybucyjnych związanych z dokonywaniem transakcji zakupu i sprzedaży funduszy inwestycyjnych on line. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że inwestycje w fundusze zbiorowego inwestowania powinny się charakteryzować długim horyzontem czasowym, co wynika z istoty funkcjonowania rynku kapitałowego i jego dużej wrażliwości na różne wydarzenia polityczne i gospodarcze. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, którym zarządza dany fundusz, powoduje łagodzenie nagłych zmian koniunkturalnych przy zachowaniu trendu wzrostowego, a efekty tej strategii są najbardziej widoczne w dłuższych okresach i przy systematycznym oszczędzaniu 32. Inwestorzy wybierający tę formę lokaty kapitału powinni się więc decydować na inwestowanie długoterminowe 33. Długi horyzont czasowy inwestycji w fundusze zbiorowego inwestowania wynika również ze wzrastającej wraz z rozwojem gospodarczym skłonności do oszczędzania. Bogacenie się społeczeństwa, postępujące uprzemysłowienie i procesy urbanizacyjne wywołują zmiany socjologiczne, które podważają tradycyjną rolę rodziny w zapewnianiu środków na starość i skłaniają do szukania możliwości pomnażania oszczędności w dłuższej perspektywie 34. Długofalowość inwestycji w fundusze inwestycyjne jest więc z jednej strony zalecana inwestorom indywidualnym, z drugiej zaś wynika z charakteru ich oczekiwań w stosunku do tej formy alokacji kapitału. Powyższe stwierdzenie nie oznacza, że nie można inwestować w fundusze inwestycyjne w krótkim horyzoncie czasowym, zwłaszcza że na rynkach kapitałowych pojawiają się czasem czynniki sprzyjające krótkofalowemu lokowaniu środków pieniężnych. Najczęściej jednak podejmowane wówczas działania mają charakter spekulacyjny, co powoduje, że inwestycja taka odbiega w swojej istocie od podstawowych zasad przyświecających idei wspólnego inwestowania redukcji ryzyka inwestycyjnego i bezpieczeństwa lokat.

14 24 1. Charakterystyka funduszy inwestycyjnych Zalety i wady funduszy inwestycyjnych Prezentując w literaturze przedmiotu problematykę funduszy zbiorowego inwestowania, bardzo szeroko charakteryzuje się zalety tych instytucji finansowych zarówno jako formy alokacji kapitału z punktu widzenia indywidualnego inwestora, jak i jako podmiotu funkcjonującego w danej gospodarce, często zaś pomija się wady, jakie ma lokowanie środków pieniężnych w funduszach inwestycyjnych. Wydaje się, że główną tego przyczyną jest przewaga zalet nad wadami i większe prawdopodobieństwo zetknięcia się z tymi pierwszymi, co w znacznej mierze wynika z istoty wspólnego inwestowania. Każdy inwestor powinien jednak zdawać sobie sprawę nie tylko z korzyści związanych z jego inwestycjami, ale również z ewentualnych zagrożeń, jakie dana inwestycja może przynieść. Konieczne wydaje się więc szczegółowe przedstawienie zalet i wad związanych z funduszami inwestycyjnymi (ilustracja 1.4). Ilustracja 1.4. Zalety i wady funduszy inwestycyjnych Jak łatwo zauważyć, większość zalet funduszy inwestycyjnych wyróżnionych na ilustracji 1.4 wynika z istoty wspólnego inwestowania. Do podstawowych korzyści, które osiąga inwestor, rezygnując z samodzielnego lokowania swo-

15 Zalety i wady funduszy inwestycyjnych 25 ich środków pieniężnych na rynku finansowym i decydując się na inwestycję w fundusz zbiorowego inwestowania, można zaliczyć: dywersyfikację portfela, profesjonalne zarządzanie, duże bezpieczeństwo inwestycji, dużą płynność inwestycji, relatywnie niskie koszty funkcjonowania na rynku finansowym, elastyczność wyboru strategii inwestycyjnej, nieograniczony pośredni dostęp do instrumentów rynku finansowego, przewagę konkurencyjną nad innymi formami inwestowania, usługi dodatkowe dla uczestników funduszy. Dywersyfikacja portfela Niemal wszyscy autorzy zajmujący się zagadnieniem funduszy inwestycyjnych zgodnie uznają, że największą zaletą związaną z inwestowaniem w te instrumenty rynku finansowego jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego tworzonego ze zgromadzonych w funduszu kapitałów. Istotę dywersyfikacji portfela, będącą jednym z elementów analizy portfelowej, w jej prostej formie 35 można wyrazić za pomocą przysłowia nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka. Wyrażając się precyzyjnie dywersyfikacja to proces zwiększania liczby instrumentów w portfelu inwestycyjnym, który ma na celu redukcję wielkości szczególnego ryzyka związanego z pojedynczymi walorami znajdującymi się w tym portfelu, a tym samym redukcję ryzyka całkowitego tego portfela. Dywersyfikacja powoduje zmniejszenie ryzyka inwestycji w stosunku do ryzyka indywidualnego związanego z poszczególnymi instrumentami 36. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego danego funduszu inwestycyjnego jest korzystna dla jego uczestników z co najmniej dwóch powodów: po pierwsze, ze względu na wielkość posiadanych przez fundusz inwestycyjny środków pieniężnych ponieważ indywidualni inwestorzy nie posiadają tak znacznych zasobów finansowych jak fundusze inwestycyjne, nie mają możliwości rozproszenia ryzyka związanego z poszczególnymi instrumentami w takim stopniu, w jakim dokonują tego fundusze inwestycyjne 37 ; po drugie, ze względu na dostęp funduszy inwestycyjnych do bardzo szerokiej gamy walorów oferowanych na rynku finansowym fundusze inwestycyjne, będąc inwestorami instytucjonalnymi, mogą lokować zgromadzone aktywa w instrumentach niedostępnych dla drobnych inwestorów bezpośrednio na rynku finansowym (takich jak bony skarbowe, papiery komercyjne, udziały w spółkach z o.o. czy instrumenty pochodne). Walory te charakteryzują się różnym poziomem ryzyka inwestycyjnego i oczekiwanej stopy zwrotu, co dodatkowo zwiększa stopień dywersyfikacji ich portfela inwestycyjnego.

Mojej kochanej Rodzinie

Mojej kochanej Rodzinie Mojej kochanej Rodzinie Spis treści O autorce....................................... 9 Wstęp......................................... 11 Rozdział 1. Charakterystyka funduszy inwestycyjnych............

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI ...

TEST ADEKWATNOŚCI ... TEST ADEKWATNOŚCI Test zawiera informacje niezbędne do dokonania przez TFI oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, celów

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. NA STRONIE TYTUŁOWEJ DODAJE SIĘ INFORMACJE O DACIE OSTATNIEJ AKTUALIZACJI. NOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych PORTFELE INWESTYCYJNE PKO TFI Portfele te różnią się specyfi czną strategią inwestycyjną dopasowaną do odmiennych potrzeb

Bardziej szczegółowo

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje portfelowe Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne 1 Korzyści dla Ciebie 1 Kompleksowość Pełna oferta inwestycyjna dostępna w jednym miejscu, oparta na bezpośrednim inwestowaniu w instrumenty

Bardziej szczegółowo

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego Wzór Testu Odpowiedniości, r. TEST ODPOWIEDNIOŚCI 1. Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi Pani/Pan się zgadza: a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak TEST ADEKWATNOŚCI Odpowiedzi na pytania zawarte w teście zawierają informacje niezbędne do dokonania przez Towarzystwo oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne stanowią istotny element rynku kapitałowego. Oszczędności wielu osób tworzą duże sumy, które mogą być profesjonalnie inwestowane na różnych rynkach. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

(Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI. 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w:

(Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI. 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w: (Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI UWAGA: W pytaniach 1 2 należy zaznaczyć właściwą odpowiedź w każdym podpunkcie. W pozostałych pytaniach należy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 1. Proszę zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

Strategia DALI no Bogey

Strategia DALI no Bogey Strategia DALI no Bogey CEL: Wysoki potencjał zysków, przy ograniczonym ryzyku OSIĄGNIĘCIA: Największa historyczna roczna strata: -16,64%, średnio roczny zysk z ostatnich 10 lat: +14,02%, zysk skumulowany

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje

Regulaminy. inwestycje inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi dla klientów Deutsche Bank Polska S.A. PIFD/16/01/01 Spis

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne na rynku polskim

Fundusze inwestycyjne na rynku polskim Fundusze inwestycyjne na rynku polskim Paweł Panas Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 15 czerwca 2002 roku SPIS TREŚCI 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 1

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo

Nadwyżki finansowe - lokować czy inwestować?

Nadwyżki finansowe - lokować czy inwestować? Nadwyżki finansowe - lokować czy inwestować? Co zrobić, aby dobrze ulokować nasze nadwyżki inwestycyjne? Gdzie zarobimy najwięcej i które z instrumentów finansowych są obarczone najmniejszym ryzykiem?

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych Niniejszy dokument ( Informacji dla Klienta ) został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi Sukces Każdy z nas przychodzi na świat z sekretnym zadaniem. Jak myślisz, jakie jest Twoje? Czy jesteś gotowy wykorzystać w pełni swój potencjał? Do czego masz talent? Jakie zdolności, zainteresowania

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po akcjonariacie i podstawach finansów dla pracowników. Definicje i podstawowe koncepty

Przewodnik po akcjonariacie i podstawach finansów dla pracowników. Definicje i podstawowe koncepty Przewodnik po akcjonariacie i podstawach finansów dla pracowników Definicje i podstawowe koncepty Spis treści Czym jest kapitał spółki? Czym jest akcja? Dlaczego cena akcji podlega zmianom? Kim są inwestorzy?

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami: Subfundusz mfundusz dla każdego, Subfundusz mfundusz dla aktywnych, Subfundusz mfundusz dla odważnych. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej

Bardziej szczegółowo

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za:

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za: Które z tych opłat są obligatoryjne, a których można uniknąć? Jeśli zamierzasz zainwestować w fundusz inwestycyjny, elementem na który powinieneś zwrócić szczególną uwagę podczas analizy ofert Towarzystw

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus to nowy subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pioneer FIO. Z punktu widzenia potencjalnych zysków oraz ryzyka

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał na rynku nieruchomości jest coraz szersza. Bessa na światowych giełdach

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 13 października 2011 r. PLAN WYKŁADU I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie.

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie. Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje oszczędności każdy, kto nie chce ich trzymać w skarpecie. Wynajęci

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe.

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ Długoterminowe oszczędzanie z wykorzystaniem strategii inwestycyjnych opartych na Subfunduszach wydzielonych w ramach Alior

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38% Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl Fundusz Wynagrodzenie stałe Idea Premium SFIO 1,3% Idea Obligacji Subfundusz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. PKO Bank Polski SA ul. Puławska 15 02-515 Warszawa Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N II EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U 27.12.2010 31.03.2011 30.09.2011 30.12.2011 25.06.2012 31.07.2012 28.09.2012 30.11.2012 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18% Dywidendy (FTIF) listopad 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO. Noble Funds. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami

INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO. Noble Funds. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami subfundusz Noble Fund Africa and Frontier Informacje

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2007 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2007 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2007 roku W dniu 20 grudnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchyliło uchwałę ZWZ nr 21/2006 z dnia 28 września 2006 roku dotyczącą

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Chiny i Indie USD ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rosja EUR Poniższe zmiany statutów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo