PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA. Marcin Płuciennik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA. Marcin Płuciennik"

Transkrypt

1 PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA Marcin Płuciennik

2 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Behawioryzm w finansach... 5 Teoria Perspektywy... 6 Nadmierna pewnośd siebie... 8 Duma i wstyd Kilka słów o ryzyku Wyrwane z kontekstu Kreatywna księgowośd w naszej głowie Teoria portfelowa? Reprezentatywnośd Rozpoznawalnośd Interakcje społeczne a inwestowanie Emocje twój wróg! Podejmowanie decyzji inwestycyjnych Wnioski koocowe... 29

3 WSTĘP Witaj drogi czytelniku, jeżeli czytasz tego e-booka, to jesteś na dobrej drodze do zrozumienia jak działa ludzki umysł, jakie emocje towarzyszą inwestowaniu oraz jak ważny jest aspekt psychologii w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jak mawiał Alexander Elder jeden z wielkich guru giełdowych: Uczucia i emocje tysięcy inwestorów zlewają się w wielkie psychologiczne fale przypływów i odpływów, które poruszają rynkami. Na samym początku naszych rozważao należałoby zastanowid się dlaczego ludzie, którzy inwestują swoje ciężko zarobione pieniądze, często tracą je w bardzo nierozsądny sposób na inwestycjach kapitałowych. Dlaczego na co dzieo liczymy każdy grosz, a przy inwestowaniu nie zwracamy uwagi na podstawy edukacji. Dlaczego takie emocje jak chciwośd i strach sprawiają, że dostajemy kolokwialnie mówiąc małpiego rozumu w efekcie czego doprowadzamy często do strat i nerwów. Oprócz negatywnych emocji i pesymistycznego podejścia możemy zauważyd wiele nazwisk sławnych osób, które dorobiły się na giełdzie. Dlaczego tak się dzieję? Dlaczego jedni zarabiają fortunę, podczas gdy reszta traci swe pieniądze? Odpowiedź znajdziemy w ludzkiej psychice, która wiąże się z różnymi skłonnościami, ograniczeniami oraz możliwościami podejmowania decyzji inwestycyjnych. Czym jest cena akcji na giełdzie? Najprostszą odpowiedzią wydaje się byd

4 jest wartością za jaką kupujący jest w stanie kupid dane aktywo od sprzedającego. Inna definicja mówi, że cena akcji może stanowid odbicie nadziei, obaw i oczekiwao różnych uczestników rynku. Schemat działania gracza giełdowego jest bardzo prosty - chcemy byd postrzegani jako osoby racjonalne, a jednak nasze działania poddane są ogromnym emocjom i irracjonalnością. Niezależnie, czy mamy za sobą wiele lat doświadczeo czy dopiero zaczynamy przygodę z giełdą musimy uważad na jednego wspólnego wroga emocje. To one rządzą nami, definiują jakimi ludźmi jesteśmy. W koocu dzięki "strachowi i chciwości" świat rozwija się od tysięcy lat. Nasza psychika wpływa w sposób bezpośredni na nasze finanse, nie tylko z perspektywy rynku kapitałowego, lecz także w obszarze finansów osobistych. Doskonałym cytatem wydają się byd słowa R.Kiyosakiego Gdy sprawy zaczynają byd związane z pieniędzmi, silne emocje mają tendencję do obniżania finansowej inteligencji.

5 BEHAWIORYZM W FINANSACH Finanse w ujęciu tradycyjnym zawsze zakładają, że ludzie postępują w sposób racjonalny i przemyślany. Uczą nas jak mamy się zachowywad, aby powiększad swój majątek. W typowych książkach o finansach znajdziemy racjonalne podejścia takie jak teoria portfelowa, arbitraż cenowy, wycena akcji czy wycena opcji. Podejście behawioralne jest podejściem alternatywnym, bada ono, w jaki sposób psychika wpływa na podejmowanie poszczególnych decyzji inwestycyjnych. Emocje bowiem mają wpływ na działanie nawet najzdolniejszych ludzi, a tradycyjne podejście nie zawsze się sprawdza. Już na samym początku naszych założeo przy badaniu danego instrumentu finansowego należy stwierdzid, że decyzje oraz ich skutki często obarczone są błędami ze względu na to, że w procesie decyzyjnym udział biorą emocję.

6 TEORIA PERSPEKTYWY Teoria ta uznawana za jedną z ważniejszych w dziejach ekonomii, opiera się na ocenie sposobu, w jaki ludzie podejmują decyzję obarczone czynnikiem niepewności i ryzyka. Każdy inwestor rozpatruje swoje inwestycje przez pryzmat potencjalnych zysków bądź strat i konkretnego punktu odniesienia. Najprościej przedstawid to na przykładzie - wartośd jest definiowana przez autorów w kategoriach zysków i strat, czyli odchyleo w obie strony od jakiegoś punktu odniesienia. Funkcja wartości jest wklęsła w części dotyczącej zysków, co oznacza że inwestor czuje poziom satysfakcji (wartości) kiedy zarabia 1000 zł. Następnie, gdy inwestor zarabia 1000 zł czuje jeszcze wyższy poziom satysfakcji (wartości) - co jest oczywiste, ale ów poziom nie jest już dwukrotnie wyższy, niż wtedy gdy zarabia 1000 zł, lecz jest zdecydowanie mniej niż dwukrotnie wyższy. Funkcja wartości jest wypukła w części dotyczącej strat, zatem inwestor czuje się źle kiedy poniesie stratę 1000 zł, ale nie czuje się dwa razy gorzej, w sytuacji gdy poniesie stratę dwukrotnie wyższą, czyli 1000 zł. Funkcja wartości jest bardziej stroma dla strat niż dla zysków co oznacza, że inwestor odczuwa stratę 1000 zł znacznie mocniej niż zysk 1000 zł. Dodatkowym aspektem teorii perspektywy jest fakt, że inwestorzy rozpatrują swoje transakcje segregując i analizując je pojedynczo, a nie w kategorii portfela. Co nazwane jest potocznie mentalnym księgowaniem przez to inwestorzy sami ograniczają swoje możliwości minimalizowania ryzyka i maksymalizowania zysku.

7 Innym problemem związanym ze zjawiskiem teorii perspektywy jest oszukiwanie samego siebie ludzie postrzegają się zazwyczaj lepszymi, niż są w rzeczywistości. Oszukujemy siebie, oszukujemy innych i oszukujemy swój portfel inwestycyjny narażając się na finansową ruinę. Dlaczego to robimy? Odpowiedź jest oczywista i bardzo prosta opinie i emocje wyrażane przez innych wpływają na nasze własne decyzje. Wniosek jest bardzo prosty : Straty bolą nas bardziej, niż cieszą zyski (tej samej wartości). satysfakcja strata zł zł zysk rozczarowanie Rys. 1. Poziom satysfakcji/rozczarowania w zależności do wyniku inwestycji

8 NADMIERNA PEWNOŚĆ SIEBIE Na temat ludzkiej pewności siebie można by napisad oddzielną książkę, jednak nie ma na to miejsca w tej publikacji, dlatego postaram się skrócid temat do minimum wyciągając najważniejsze rzeczy. Faktem jest, że ludzie bywają zbyt pewni siebie i nie chodzi tu tylko i wyłącznie o aspekt inwestowania. Często przeceniamy swoje umiejętności, wiedzę, źle oceniamy ryzyko i możliwośd kontrolowania zdarzeo. Co ciekawe, pewnośd siebie wzrasta wraz z pierwszymi sukcesami i stajemy się jeszcze mniej ostrożni. Nadmierna wiara we własne umiejętności wzrasta u ludzi w momencie kiedy, wydaje nam się, że jesteśmy w stanie kontrolowad pewne działania, nawet jeżeli nie ma ku temu logicznych podstaw. Zawsze zakładamy, że posiadane przez nas akcje dadzą zarobid, że znaleźliśmy spółkę perełkę oraz że nasza analiza jest najlepsza. Samo posiadanie akcji daje iluzoryczne poczucie kontroli nad ich notowaniami. Wyniki badao naukowych pokazują, że większośd z inwestorów spodziewa się uzyskad wynik lepszy od średniej rynkowej, co w ich mniemaniu nie jest sprawą trudną. Zapominamy o tym, że inwestowanie to proces bardzo trudny. Obejmuje on nie tylko zbieranie informacji, ale również ich analizę oraz podejmowanie decyzji na tej podstawie. Nasza nadmierna pewnośd siebie może byd szumem informacyjnym, który spowoduje złą ocenę sytuacji co w konsekwencji sprawi, że zamiast zysków, na naszym rachunku pojawią się straty.

9 Nadmierna pewnośd siebie wpływa również na zachowanie związane z podejmowaniem ryzyka przez uczestnika rynku kapitałowego. Racjonalne inwestowanie polega na maksymalizacji zwrotu z inwestycji przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka. Inwestor zbyt pewny siebie, źle oceniając ryzyko prowadzi do zachwiania relacji między zyskiem, a prawdopodobieostwem niepowodzenia. Na pomoc przychodzi inwestorom wskaźnik zmienności portfela, który może pomóc w ocenie ryzyka naszych poczynao inwestycyjnych. Informuje nas o tym, jakim wahaniom podlegają nasze akcje/portfel inwestycyjny. Im wyższe wartości wskaźnika, tym nasze inwestycje obarczone są większym ryzykiem. Skąd bierze się nadmierna pewnośd siebie? Po części jest to efekt iluzji wiedzy, co to znaczy? Wydaje się nam, że rosnąca ilośd informacji sprawi w jakiś sposób, że nasze decyzje staną się doskonałe, a my dzięki temu uzyskamy wyższą stopę zwrotu z inwestycji. Innymi słowy nowe i lepsze informacje powodują, że nasza pewnośd siebie np. w sporządzaniu prognoz giełdowych rośnie gwałtownie, pomimo że dane informacje w zaledwie nieznacznym stopniu poprawiają precyzje naszych szacunków. Podsumowując, inwestorzy często bywają zbyt pewni swoich umiejętności, wiedzy i przewidywao. Nadmierna pewnośd siebie prowadzi może do nieuzasadnionego zwiększania liczby transakcji, co skutkuje wysokimi prowizjami, a w konsekwencji zmniejszeniem zwrotu z zainwestowanego kapitału. Mniejsze zwroty wynikają z ogromnych kosztów prowizji mówiąc kolokwialnie opłaty zjadają nam zyski, jeżeli natomiast wynik na inwestycji jest ujemny to powiększają tym samym jeszcze bardziej straty. Nadmierna pewnośd siebie skutkuje dodatkowo większą skłonnością do ryzyka. Moda na rachunki online, duża liczba

10 informacji, rekomendacji oraz reklamy w Internecie sprawiły, że inwestorzy są bardziej pewni siebie niż kiedykolwiek dotąd. DUMA I WSTYD Jesteśmy stworzeni w taki sposób, aby unikad działao przynoszących nam wstyd, a jednocześnie poszukujemy aprobaty innych i szukamy działao, które przyniosą nam dumę. Przez wstyd możemy rozumied poczucie emocjonalnego bólu, który towarzyszy nam przy podejmowaniu złych decyzji inwestycyjnych. Inaczej rzecz się ma z dumą, która jest synonimem emocjonalnej radości i euforii towarzyszącej przy zyskownych transakcjach. Inwestorzy często wstydzą się podjętych działao, rzadko natomiast wstydzą się działao, których nie podjęli, gdy była ku temu okazja. Udowodnione jest, że strach przed uczuciem wstydu oraz poszukiwanie dumy sprawiają, że inwestorzy są predysponowani do zbyt wczesnego zamykania pozycji zyskownych oraz zbyt długiego przetrzymywania pozycji stratnych. Owa prawidłowośd nazwana jest efektem predyspozycji. Przykładem jest posiadanie przez inwestora akcji dwóch spółek A i B. Akcje firmy A zyskały 20% natomiast akcje firmy B spadły o 20%. Wynik na portfelu wynosi więc 0%. Inwestor w tym przypadku ma do wyboru albo sprzedad akcje A i doznad uczucia dumy i satysfakcji, bądź pozbyd się akcji spółki B, przyznając się do swojej niewiedzy i wstydząc się przy tym za swój brak kompetencji. Jak myślisz co inwestor wybierze? Odpowiedź jest prosta wybierze sprzedaż spółki A z dumą zgarniając zysk 20%,

11 nie sprzedając przy tym akcji spółki B, ponieważ wiązałoby się to z przyznaniem do błędu, w tej sytuacji większośd inwestorów poczeka na odbicie. Warto również zauważyd fakt, że im większe zyski z danych walorów tym większa skłonnośd do ich sprzedaży i czerpania w tej sposób większej dumy. Prawidłowośd ta nie ma z kolei wpływu na sprzedawanie akcji tracących na wartości. Inwestorzy niechętnie sprzedają akcje stratne, przy czym niechęd nie rośnie proporcjonalnie wraz ze stratą na pozycji. Okazuje się, że inwestorzy postrzegają wstyd w kategoriach starty, natomiast ciekawe jest to, że jej rozmiar nie ma większego znaczenia. Jaka jest moja rada? Niezwykle prosta i każdy nawet początkujący adept sztuki giełdowej zna zasadę Tnij straty, pozwól zyskom rosnąd KILKA SŁÓW O RYZYKU Precyzyjne zdefiniowanie ryzyka jest sprawą trudną, jednak jak każdy z nas wie, jest to niebezpieczeostwo tego, że coś pójdzie nie tak. Używając bardziej fachowego, finansowego języka ryzyko określane jest w następujący sposób: Ryzyko inwestycyjne oznacza możliwośd zrealizowania stopy dochodu inwestycji różniącej się od stopy dochodu, której spodziewa się inwestor. Ta definicja pokazuje, że ryzyko może byd traktowane w sposób pozytywny oraz negatywny. Jak to możliwe, że ryzyko może byd czymś optymistycznym? Przecież każdemu z nas kojarzy się ono z zagrożeniem.

12 Zaprezentuję to na przykładzie: Ryzyko inwestycyjne pozytywne gdy zrealizowana stopa zwrotu jest wyższa od oczekiwanej, oczekiwaliśmy 10% zysku rocznie, a zyskaliśmy 20%! Ryzyko inwestycyjne negatywne gdy zrealizowana stopa zwrotu jest niższa od oczekiwanej, oczekiwaliśmy 10% zysku rocznie, a straciliśmy 10%! Możemy zatem patrzed na ryzyko w dwóch aspektach. Pierwszym będzie definiowanie ryzyka, jako amplitudy wahao kursu danego instrumentu finansowego. Drugi jest negatywny czyli możliwośd poniesienia straty. Wygląda na to, że ludzie różnie postrzegają ryzyko. Jednym z ważniejszych kryteriów są skutki zdarzeo z przeszłości. W dużym uproszczeniu, można stwierdzid, że jeżeli w ostatnim czasie odnotowaliśmy zyski, to nasza skłonnośd do ponoszenia ryzyka wzrasta znacznie bardziej, niż w sytuacji, w której wcześniej ponieślibyśmy stratę. Zasada ta nazywa się potocznie Efektem gry na koszt firmy. Generalnie chodzi o to, że pieniądze, które niedawno zarobiliśmy/wygraliśmy traktujemy jako cudze, nie wliczamy ich do swojego portfela, a co za tym idzie zwiększa się nasza skłonnośd do ryzyka. Innym efektem natury psychologicznej jest efekt odegrania się lub wychodzenia na swoje. Objawia się on tym, że nie każdy kto przegrał pieniądze odchodzi z kwitkiem unikając ryzyka i analizując dlaczego się nie udało. Większośd z inwestorów próbuje się bardzo szybko odegrad. Straty chcą odrobid papierami,

13 które niosą za sobą większe ryzyko, aby zwrot nastąpił szybciej. Niejednokrotnie prowadzi to, do jeszcze większych strat i frustracji. Ciekawym zjawiskiem jest efekt posiadania objawia on się tym, że ludzie chcą sprzedad dane dobro za cenę wyższą, niż w rzeczywistości chcieli by zaoferowad będąc po stronie kupującego. Podsumowując wydaje się, że poziom akceptacji ryzyka zależy od naszej natury, to czy jesteśmy skłonni do podejmowania ryzyka, czy kierujemy się awersją do niego zależy w dużym stopniu od wcześniejszych zdarzeo. Mamy skłonnośd do ryzyka w przypadku odniesienia wcześniejszych sukcesów w postaci zysków oraz po poniesieniu strat, kiedy nasza psychika i duma każe nam się odegrad i widzimy okazje do wyjścia na swoje. W przeciwnym razie straty skłaniają nas raczej do omijania inwestycji szerokim łukiem. Dodatkowo ludzka pamięd rejestruje nie fakty, lecz emocję i uczucia związane z przeżytymi sytuacjami. Licząc się wspomnienia i odczucia związane głównie z pozytywnymi zdarzeniami, chociaż bolą nas złe wydarzenia z przeszłości. Prowadzid to może do szumu informacyjnego, który może wpłynąd na nieracjonalne podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Dlaczego? Ponieważ niewłaściwa interpretacja lub zawyżania uzyskiwanych wcześniej wyników powoduje, że trudno jest nam się uczyd na błędach, zwłaszcza że to nasze błędy. Podstawowym lekarstwem jest przyznanie się do tego, przeanalizowania sytuacji i wyciągnięcie wniosków.

14 WYRWANE Z KONTEKSTU Czy istnieje coś takiego jak kontekst decyzyjny? Czy kontekst może mied wpływ na podejmowane przez nas decyzji inwestycyjne? Dlaczego ludzie lekceważą pozytywną korelację między ryzykiem, a stopą zwrotu z inwestycji? Wszystko z powodu kontekstu! Kiedy sytuacja przedstawiana jest na zasadzie stopa zwrotu, a ryzyko inwestycyjne zazwyczaj dokonujemy prawidłowej interpretacji. Jakakolwiek zmiana wprowadza chaos i błędy w stosowaniu zasady kontekstu. Co więcej, często bywa tak, że w przypadku braku porównywalności, czy konkretnego kontekstu między ryzykiem, a zwrotem z inwestycji, inwestorzy często posługują się heurystykami lepsze/gorsze. Czyli aktywa są lepsze i gorsze. Np. częśd papierów charakteryzuje się wyższą stopą zwrotu i niższym ryzykiem, a częśd niską stopą zwrotu i wyższym ryzykiem. Co to oznacza w praktyce? Upraszczanie i nadawanie kontekstu między stopą zwrotu, a ryzykiem często niesie za sobą konsekwencję, że inwestorzy podejmą ryzyko nierzadko większe, niż sami sądzą. Decyzje inwestycyjne, które podejmujemy to w większości przypadków pewnego rodzaju ocena niepewności oraz ryzyka, czyli dwóch dośd abstrakcyjnych rzeczy. Wymaga to od nas nie lada wysiłku intelektualnego oraz poznawczego. Decyzje, z którymi się stykamy leżą na pograniczu wielu teorii związanych z finansami dywersyfikacja, alokacja aktywów, teoria portfelowa, efektywnośd rynku,

15 czy po prostu relacji między ryzykiem, a oczekiwaną stopą zwrotu. Co za tym idzie? Musimy liczyd się z tym, że na podstawie uproszeo, heurystyk myślowych oraz intuicji możemy podejmowad zupełnie inne decyzje inwestycyjne niż Ci, którzy myślą głównie w sposób schematyczny i analityczny. Oznacza to, że sposób osadzenia decyzji inwestycyjnych w kontekście będzie miał bardzo istotny wpływ na wynik inwestycyjne, na podstawie wyborów inwestora. KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ W NASZEJ GŁOWIE, CZYLI MENTALNE KSIĘGOWANIE Każda instytucja, firma, stowarzyszenie, a nawet my sami dokonujemy codziennie pewnego rodzaju księgowania. Będzie to podliczanie zakupów, wydatków na paliwu, gospodarowanie budżetem, czy analiza rachunku maklerskiego. To dośd powszechna sytuacja, a każdy z nas ma z tym do czynienia na co dzieo. Księgowanie pomaga nam zarządzad pieniędzmi, jednak czy jest to takie proste jak się wydaję? Często przypominamy do pieniędzy pewnego rodzaju metki. Jest to pewien rodzaj znakowania, dzięki czemu możemy inaczej podchodzid do kwestii zarządzania nimi. Jakie to metki? Np. darmowe pieniądze, łatwe pieniądze, brudne pieniądze, pieniądze na czarną godzinę itp. Oznacza to, że z pewnością jeżeli pojawi się pokusa zakupowa np. nowego telewizora to łatwiej nam będzie wydad łatwe pieniądze, niż pieniądze na czarną godzinę. Jednak jak cała sprawa ma się do księgowości oraz mentalnego księgowania pieniędzy? Już wyjaśniam.

16 Inwestorzy często konstruują swoje budżety oraz portfele inwestycyjne, aby śledzid i kontrolowad zyski, prowizje pobrane przez bank, czy ogólny stan portfela. Problem polega na tym, że większośd z nas utożsamia transakcje giełdową jako oddzielne konto w budżecie i zamiast rozpatrywad zarządzanie całym portfelem skupiamy się często na pojedynczych transakcjach. Dla przypomnienia, inwestorzy stają się unikad sprzedaży walorów przecenionych i pozbywają się zbyt szybko aktywów zyskownych, ponieważ nie chcą doznad emocjonalnego bólu i wstydu. Mentalne księgowanie przyjmuje, że większośd transakcji zapisujemy jedynie w swojej głowie, pamiętając o transakcjach zyskownych, zapominając przy tym o pozycjach stratnych. Jeżeli natomiast spojrzymy szerzej i rozpatrzymy sytuacje, z perspektywy całego portfela z uwzględnieniem kosztów, podatków itp. może się okazad, że mimo że na niektórych inwestycjach osiągamy astronomiczne kwoty, to cały portfel jest na minusie. Wródmy do księgowania mentalnego. Zauważmy, że mamy problem z całościowym spojrzeniem na swój portfel i budżet. Na przykład inaczej traktujemy pieniądze, które dostaniemy jako premię (łatwo przyszło, łatwo poszło), a inaczej nasze zaskórniaki trzymane na lokatach, gdzie cieszymy się z każdego dopisywanego grosza odsetek. W skrajnych przypadkach ludzie dochodzą do takiego absurdu, w którym równocześnie spłacamy kredyt gotówkowy i trzymamy oszczędności na koncie. Takich osób znajdziemy bardzo wiele i to często bardzo inteligentnych ludzi, ponieważ podzielili sobie w głowie pieniądze na różne szufladki, co powoduje, że równocześnie mogą trzymad zł na 3,5% rocznie i spłacad te same

17 zł kredytu z RRSO 40%. Rozumiem fakt, kiedy byłoby na odwrót gdzie inwestycje przynosiłyby nam 40% zysku, a kredyt kosztował 3,5% rocznie. Wtedy byłyby to jak najbardziej na miejscu. TEORIA PORTFELOWA? Już ponad 50 lat temu ekonomista Harry Markowitz, laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii uczył nas, aby wszystkie inwestycje traktowad jako jeden portfel inwestycyjny. Teoria portfelowa zakłada, że dla każdej poszczególnej stopy zwrotu jest jeden portfel, który zapewnia najniższy poziom ryzyka, oraz, że dla każdego poziomu ryzyka istnieje jeden portfel, gwarantujący najwyższą stopę zwrotu. Preferencją inwestora jest więc wybór portfela efektywnego, a więc takiego, dla którego nie istnieje inny portfel o takiej samej oczekiwanej stopie zysku i mniejszym ryzyku oraz takiego, dla którego nie istnieje inny portfel o tym samym ryzyku i większej oczekiwanej stopie zysku. Biorąc pod uwagę efekt mentalnego księgowania, znaczna częśd inwestorów umieszcza każdą inwestycję na osobnym rachunku mentalny. Jest to spore utrudnienie, ponieważ nie rozpatrujemy portfela jako całości, a jedynie wybiórcze jego elementy. Nowoczesna teoria portfela może doprowadzid do minimalizacji chwiejności notowao poprzez odpowiedni dobór inwestycji w portfelu. Analizując przeszłe notowania instrumentów finansowych, można budowad portfele o niższym ryzyku.

18 Każdy kto inwestuje i zajmuje się pomnażaniem swoich środków na pewno zna termin dywersyfikacja. Czym jest dywersyfikacja? Jest to nic innego jak stara polska zasada nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka. Mówiąc bardziej ekonomicznie, dywersyfikacja polega na takim doborze instrumentów finansowych, który pozwali na minimalizację ryzyka. Hersh Sherfin i Meir Statman ukazują, w jaki sposób skłonności inwestorów sprawiają, że traktujemy swoje portfele jak piramidę aktywów. Każdy poziom piramidy to zakładany cel. Jest on różny ze względu na horyzont czasowy, rodzaj instrumentu który wybierzemy aby cel zrealizowad, stopę zwrotu, czy poziom ryzyka inwestycyjnego. Zakładając mentalne konta dla każdego celu osobno, dochodzimy do sytuacji, w której każdą z inwestycji traktujemy oddzielnie i w każdej akceptujemy inny poziom ryzyka. Narzędzia inwestycyjne dobierane są w zależności od zakładanych celów.

19 Pierwszym celem jest oczywiście bezpieczeostwo finansowe. Z tego powodu częśd środków zawsze powinno byd zainwestowane w sposób bardzo bezpieczny. Będą to programy regularne, ubezpieczenia, gotówka w banku, depozyty, lokaty itp. Kolejnym kontem mentalnym jest wyższy poziom piramidy nastawiony już na dochód, znajdziemy tu bardziej skomplikowane, a co za tym idzie bardziej ryzykowne narzędzia inwestycyjne. Wraz ze wzrostem ryzyka zmienia się również oczekiwana stopa zwrotu. Co z alokacją środków na każdym z poziomów inwestycyjnych? Jest to sprawa indywidualna i niezwykle trudna do ustalenia. Zależy to od wielu czynników a najważniejszym jest dopasowanie do realizacji zakładanych celów inwestycyjnych. W efekcie zróżnicowania celów poszczególnych rachunków mentalnych rozdrabniamy się na poszczególne klasy aktywów, aby spełnid zakładane cele inwe-

20 stycyjne, zapominając o wynikach całego portfela inwestycyjnego. Struktura całego portfela jest więc uzależniona, budowana i zmieniana wskutek realizowania założeo inwestycyjnych i związanych z nimi mini celów. Efektem takiego zachowania może byd nieefektywnośd większości portfeli inwestycyjnych. Inwestorzy często ponoszą zbyt duże ryzyko w stosunku do potencjalnych zysków. Podsumowując podejmując wyższe ryzyko, powinniśmy oczekiwad i uzyskiwad wyższe stopy zwrotu. Nie zapominajmy również o analizowaniu nie tylko poszczególnych inwestycji, ale zysku na całym portfelu. REPREZENTATYWNOŚĆ Polega ona właśnie na klasyfikowaniu czegoś, kogoś na podstawie jego podobieostwa do prototypu, czyli najpopularniejszego egzemplarza danej kategorii. Stosowanie tej metody myślenia jest nieświadome, robimy to automatycznie. Stosujemy heurystykę reprezentatywności z oszczędności poznawczej, upraszczamy sobie wnioskowanie na podstawie porównania do typowego egzemplarza. Dzięki niej, zaoszczędzamy czas, podejmujemy decyzję w sposób szybki i efektywny i najczęściej prawidłowy. Wykorzystywanie heurystyki reprezentatywności może niekiedy prowadzid do błędnego wnioskowania. Na przykład w sytuacji szacowania. Załóżmy, że rzucasz monetą. Co będzie bardziej prawdopodobne? Wyrzucenie po kolei w 12stu rzutach z rzędu 7 orłów i 5 reszek, czy najpierw np. 2 dwóch orłów, reszki, orła, 2

21 reszek, 3 orłów, reszki, orła i reszki? Pewnie to drugie rozwiązanie wyda się bardziej możliwe. A tak naprawdę oba są tak samo prawdopodobne. Inwestorzy często popełniają błędy związane z reprezentatywnością również na rynkach finansowych. Częstym przypadkiem jest mylenie dobrej spółki z dobą inwestycją Należy pamiętad, że są to dwie zupełnie oddzielne rzeczy, które mogą, lecz nie muszą iśd z sobą w parze. Dobra spółka to taka, które generuje dobre zyski, ma stabilną sytuacje finansową, dobrą kadrę zarządzającą i ogromne perspektywy. Dobra inwestycja to np. akcje, które dają nam zarobid więcej i szybciej niż inne przy podobnym poziomie ryzyka. ROZPOZNAWALNOŚĆ Ludzie preferują rzeczy, które są im znane. Działa to w ten sposób, że kupujemy w sklepach głównie produkty znany i sprawdzonych marek, zamiast testowad coraz to nowszych rozwiązao innych firm. Jeżeli jesteśmy kibicem sportowym to na pewno kibicujemy lokalnej drużynie. Jak sprawa się ma do inwestowania? Najprościej będzie to wyjaśnid na akcjach dwóch spółek. Obie spółki są nam znane, jednak jedną szczególnie zajmowaliśmy się jakiś czas temu, analizowaliśmy wykresy, czytaliśmy sprawozdania i poświęciliśmy jej czas. Stojąc przed dylematem, w którą z nich zainwestowad, z dużą dozą prawdopodobieostwa mogę stwierdzid, ze wybierzemy akcje spółki bardziej nam znanej.

22 Dodatkowo inwestując w przedsięwzięcia przejrzyste, które znamy od jakiegoś czasu swoją decyzje podpieramy poczuciem komfortu, że to co robimy jest właściwe i przyniesie nam w przyszłości korzyści materialne. Jaki jest minus rozpoznawalności? Jeśli coś jest Ci znane, to Twój pogląd na ten temat może byd mocno zniekształcony. Odnosząc się do przykładów powyżej jeżeli jesteśmy kibicem lokalnej drużyny to znacznie entuzjastyczniej podchodzę do tematu wyniku, oczekując wygranej ze względu na dobrą wiedzę na temat klubu. Tak samo jest w inwestowaniu w akcje jeżeli znamy jakąś spółkę bardzo dobrze to zainwestujemy ją mimo, że nie zawsze są ku temu przesłanki. Często też myślimy, ze dokonujemy racjonalnego wyboru kierując się przy tym irracjonalnym podejściem. JA W SPOŁECZEOSTWIE INWESTORÓW, CZYLI INTE- RAKCJE SPOŁECZNE A INWESTOWANIE Możemy się uczyd na dwa sposoby, teoretycznie oraz praktycznie. Które podejście jest lepsze? Najlepiej praktyka podparta wcześniejszą wiedzą teoretyczną. Często najwięcej uczymy się przez interakcję z innymi. Obserwujemy zachowanie innych ludzi, interpretujemy ich słowa i zachowanie i na tej podstawie analizujemy sytuacje i podejmujemy decyzję. Jeszcze kilka lat temu ludzie w ogóle nie rozmawiali o finansach, panowała opinia, że nie wypada.

23 Pytanie kogoś o fundusz inwestycyjny, akcje czy sposób pomnażania kapitału było nie na miejscu. Dziś nastały czasy kiedy o finansach rozmawia się wszędzie. Prasa, telewizja, Internet, czy w domu przy obiedzie z rodziną wszędzie temat jest poruszany temat finansów. Rozmowa często służy wymianie informacji, opinii czy doświadczenia. Maklerzy porozumiewają się z klientami oraz innymi maklerami. Właściciele firm rozmawiają z pracownikami oraz innymi właścicielami firm. Natomiast inwestorzy indywidualni rozmawiają o finansach i inwestycjach z rodzinami, sąsiadami oraz przyjaciółmi. Dodatkowo należy zauważyd, że często podejmujemy decyzje inwestycyjne na podstawie polecenia, czy rekomendacji osoby nam bliskiej. Zdarzają się też sytuacje kopiowania portfela sąsiada. Chodzi o to, że kiedy nasz sąsiad zainwestował w fundusz który zarobił my też chcemy partycypowad w tym zysku, dlatego bardzo szybko zakupujemy dokładnie ten sam fundusz. Mechanizm rozpowszechniania informacji działa w sposób bardzo silny zwłaszcza u osób, które prowadzą bogate życie towarzyskie można więc przyjąd ogólne założenie, że im bogatsze życie towarzyskie prowadzimy, tym chętniej radzimy się swoich sąsiadów w kwestiach finansów. Ważna jest również kwestia otoczenia, w którym się znajdujemy. Jeżeli trafiliśmy między wrony musimy krakad jak one co to oznacza? Czy Twoje otoczenie może wpływad na stan posiadania? Oczywiście, że tak! Często bywa tak że funkcjonując w grupie znajomych mamy tendencje do ujednolicania gustów i zainteresowao oraz podobnego stylu życia. Otoczenie ma więc ogromny wpływ na decyzje inwestycyjne jednostki.

24 Swoje miejsce w interakcjach społecznych dotyczących inwestowania mają również media walczą one o naszą uwagę najróżniejszymi sposobami. Wstawki, krótkie reportaże, programy edukacyjne, reklamy telewizyjne, czy nawet specjalne kanały o tematyce inwestycyjnej to tylko ułamek działao mediów, które mają wpływ na nasze decyzje finansowe. Poprzez wzbudzanie zainteresowania i uciekanie się do naszych emocji media w naturalny sposób wpływają na naszą aktywnośd inwestycyjna odnośnie wyboru instrumentu finansowego, a nawet momentu dokonywania transakcji! Owczy pęd to chyba najbardziej znane i związane z psychologią tłumu zachowanie. Efekt owczego pędu polega na sytuacji, gdy jednostka podejmuje decyzje uwzględniając w ocenie decyzje innych osób. Na przykład jeśli są mocne spadki kursów, to i ja postawię, bo pewnie pojawiła się jakaś znacząca informacja. Wywołuje to często efekt lawinowy, którego wynik nie zawsze jest zgodny z oczekiwaniami gracza. Znajomośd reguł rządzących tłumem jest, więc ważna, ponieważ tłum idący za jakąś informacją, sugestią jest mało podatny na zmianę i próbę opanowania go. Trzeba o tym pamiętad by nie walczyd z tłumem. Tak naprawdę mamy siłę i moc przekonywania w stosunku do pojedynczych osób lub grupek osób. Tłum kieruje się własnymi prawami, może iśd za szczytnymi ideami, ale w określonych sytuacjach może byd niebezpieczny!

25 EMOCJE TWÓJ WRÓG! Człowiek to serce i umysł, inaczej mówiąc emocje i logika. Chod w większości naszych działao ośrodki te wzajemnie się dopełniają, to czasem mogą płatad nam figle. Emocje są największym zagrożeniem dla każdego inwestora. Jeżeli nie potrafimy podchodzid do inwestycji bez emocji, powinniśmy pomyśled nad przekazaniem naszych pieniędzy profesjonalistom. Poniżej przedstawię kilka punktów, które są bardzo ważne w aspekcie inwestycji. Myśl optymistycznie, ale bądź realistą nie ma powodu, dla którego to właśnie nam miałoby się nie udad. Na rynku nie istnieje takie zjawisko jak szczęście czy pech. Osiągane przez nas wyniki zależą jedynie od nas samych. Powinniśmy wierzyd w to, co robimy, jednak sama wiara nie wystarczy. Odpowiednia obserwacja i szybkie reagowanie na anomalie w naszym portfelu są równie ważne. Nadzieja jest to jeden z największych grzechów w dekalogu każdego inwestora. Dotyczy to zwłaszcza początkujących, jednak nie jest to regułą. Musi się odbid! Już tyle spadło, że teraz na pewno się odbije! Nie sprzedam, poczekam, aż się odbije. Czy nie słyszeliśmy już tego wszyscy wcześniej? Szczególnie przy okazji ostatniego kryzysu? Bez odpowiedniej strategii inwestycyjnej, czyli szybkiego ucinania strat, będziemy narażeni na wspomniane wcześniej ich kumulowanie. Skoro każdy z nas wie, czyją matką jest nadzieja, dlaczego ślepo w nią wierzymy? Czas przestad! Przyznaj się do błędu nikt nie jest nieomylny, a na świecie nie istnieje inwestor, który nigdy się nie myli no chyba że ten, który dokonał tylko jednej transakcji i mu się udało. Mylid się jest rzeczą ludzką, powinniśmy

Wszedłeś w jej posiadanie dzięki uprzejmości Księgarni Internetowej MAKLERSKA (www.maklerska.pl)

Wszedłeś w jej posiadanie dzięki uprzejmości Księgarni Internetowej MAKLERSKA (www.maklerska.pl) Niniejszy publikacja jest własnością prywatną. Wszedłeś w jej posiadanie dzięki uprzejmości Księgarni Internetowej MAKLERSKA (www.maklerska.pl) Niniejsza publikacja ani żadna jej część, nie może być kopiowana,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ?

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? Copyright by Invest Help - Kornel Dybul 2013 Niniejsza publikacja Copyright może by być Invest kopiowana Help 2013 oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011. Spis treści:

Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011. Spis treści: NaviFund Analytics Opis Aplikacji Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011 Wprowadzenie Spis treści: 1 Wprowadzenie 2 Funkcjonalność aplikacji 3 Krok pierwszy 3 Krok drugi 4 Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Top Investor. Wywiad z Michałem, skalperem, który odniósł sukces. www.forexinstitute.pl. kkkk

Szkolenie Top Investor. Wywiad z Michałem, skalperem, który odniósł sukces. www.forexinstitute.pl. kkkk kkkk Szkolenie Top Investor Wywiad z Michałem, skalperem, który odniósł sukces Typowe prawnicze gadanie, czyli wyłączenie odpowiedzialności: Prezentowany materiał ma wartość wyłącznie edukacyjną i autorzy,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wilk z Ogrodowej

Rozdział 1. Wilk z Ogrodowej Rozdział 1. [Adam Narczewski] Wilk z Ogrodowej Jak nie zostałem Wilkiem z Wall Street Nie tak miało to wyglądać. W obecnej chwili miałem być głównym zarządzającym funduszu hedgingowego, rekinem finansjery,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI WSTĘP... 7

SPIS TREŒCI WSTĘP... 7 SPIS TREŒCI WSTĘP........................................................ 7 CZĘŚĆ I. DLACZEGO TRACIMY..................................... 11 ROZDZIAŁ 1. Ponieważ jesteśmy niewolnikami zgubnych emocji..............

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Ra 20 rad, jak inwesto

Ra 20 rad, jak inwesto Ra 20 rad, jak inwesto Spis treści Dlaczego warto inwestować w kruszce?... 3 Zdecyduj, czy chcesz inwestować, czy spekulować... 4 Zdefiniuj swój horyzont inwestycyjny... 5 Dopasuj płynność instrumentu

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Grid Trading" Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Copyright by Złote Myśli &, rok 2008 Autor: Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Ra 20 rad, jak inwesto

Ra 20 rad, jak inwesto Ra 20 rad, jak inwesto Spis treści Dlaczego warto inwestować w kruszce?... 3 Zdecyduj, czy chcesz inwestować, czy spekulować... 4 Zdefiniuj swój horyzont inwestycyjny... 5 Dopasuj płynność instrumentu

Bardziej szczegółowo

Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012

Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012 Autor: Wiktor Moskalewicz Tytuł: Jak zrozumieć Forex Nr zamówienia: 1334472-20131003 Nr Klienta: 1311971 Data realizacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA CZYNNIKÓW SUKCESU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

RAPORT Z BADANIA CZYNNIKÓW SUKCESU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW RAPORT Z BADANIA CZYNNIKÓW SUKCESU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy przy współpracy merytorycznej Microfinance Centre,

Bardziej szczegółowo

niniejszej publikacji tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez

niniejszej publikacji tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Copyright by Data: 27.07.2007 Tytuł: Jak analizować wykresy giełdowe Autor: Paweł Biedrzycki Skład: JPP Group Zezwala się na kopiowanie oraz dowolne rozprowadzanie niniejszej publikacji tylko i wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Umiejętność realizowania marzeń

Umiejętność realizowania marzeń PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE HARRY ADLER Umiejętność realizowania marzeń Spis treści Wstęp 2 1. Osiąganie upragnionych celów 4 Przesłanki sukcesu 6 Cztery kroki do sukcesu 7 Założenia NLP 8 Lepsza

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

WNOP odcinek 028-2 czerwca 2014 r. Psychologia inwestowania z perspektywy kobiety rozmowa z Agnieszką Kowalczyk

WNOP odcinek 028-2 czerwca 2014 r. Psychologia inwestowania z perspektywy kobiety rozmowa z Agnieszką Kowalczyk Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt WNOP odcinek 028-2 czerwca 2014 r. Psychologia inwestowania z perspektywy kobiety rozmowa z Agnieszką Kowalczyk Opis odcinka: jakoszczedzacpieniadze.pl/028

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W SZUMIE INFORMACYJNYM

INWESTOWANIE W SZUMIE INFORMACYJNYM INWESTOWANIE W SZUMIE INFORMACYJNYM AUTOR: TOMASZ JAROSZEK TOMASZ JAROSZEK 1 Inwestowanie w szumie informacyjnym to moja teoria na podstawie kilku lad doświadczeń na rynkach finansowych i zarazem pracując

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata?

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Czy jesteśmy w stanie w pełni obiektywnie ocenić drugiego człowieka? str. 14 02 2011 System MBO lekarstwo czy trucizna? Chodzi o to, aby robić

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Uwolnij swoje bogactwo" Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Copyright by Złote Myśli & Daniel Wilczek, rok

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl George Eckes jako trwały element kultury organizacji 1 JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI George Eckes JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI Przek ad: Konrad Paw owski Tytuł oryginału: MAKING SIX

Bardziej szczegółowo

Copyright by Złote Myśli & Andrzej Fesnak FTS, rok 2011

Copyright by Złote Myśli & Andrzej Fesnak FTS, rok 2011 Copyright by Złote Myśli & Andrzej Fesnak FTS, rok 2011 Autor: Andrzej Fesnak Tytuł: Planowanie finansów osobistych Wydanie I Data: 20.04.2011 ISBN: 978 83 7701 247 5 Projekt okładki: Janusz Skierkowski

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych

Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych Mirosław Kachniewski Bartosz Majewski Przemysław Wasilewski www.kapital.edu.pl Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych Mirosław Kachniewski Bartosz

Bardziej szczegółowo