MSiG 12/2004 (1848) poz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MSiG 12/2004 (1848) poz. 488-490"

Transkrypt

1 MSiG 12/2004 (1848) poz Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania ww. dokumentów. 6. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu odnośnie do podziału zysku. 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. 8. Udzielenie członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków i czynności za ostatni rok obrotowy. 9. Uchwalenie zmian w regulaminie Zarządu Spółki Wagony Świdnica S.A. oraz w regulaminie Rady Nadzorczej Spółki Wagony Świdnica S.A. 10. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne zaświadczenia depozytowe, potwierdzające zablokowanie posiadanych akcji do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wystawione przez Punkt Obsługi Klienta Centralnego Biura Maklerskiego Bank PeKaO S.A. - Bank PeKaO S.A. Zaświadczenia te będą wydawane do dnia 4 lutego 2003 r. w siedzibie Centralnego Biura Maklerskiego, w Świdnicy przy ul. Rynek 30. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Materiały związane ze Zgromadzeniem zostaną udostępnione akcjonariuszom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w siedzibie Spółki. akcjonariuszy w łącznej kwocie ,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) i dokonanie jej podziału proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Stosownie do przepisu art. 349 Kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest uzyskać dodatkową zgodę Rady Nadzorczej na wypłatę dywidendy. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym i zamknął obrady Zgromadzenia. Do protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników. Poz POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE PZU SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 września 2001 r. [BM-179/2004] Zarząd Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., działając zgodnie z art. 405 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym podaje treść uchwał powziętych w dniu 9 grudnia 2003 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. odbyte w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, zawartych w protokole z tego Zgromadzenia, sporządzonym aktem notarialnym Repertorium A nr 13759/2003 przez Waldemara Leśniewskiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię przy al. Jana Pawła II nr 70/5 UCHWAŁA Nr 14/2003 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Emerytalnego PZU Spółki Akcyjnej, działając na podstawie 1 ust. 9 pkt 15 Statutu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółki Akcyjnej, postanawia, co następuje: Poz ZOMAR SPÓŁKA AKCYJNA w Chełmie. KRS SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 maja 2001 r. [BM-214/2004] Uchwała nr 1/12/2003 ZOMAR S.A. z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2003 Na podstawie 4 ust. 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2003 r. na rzecz W Regulaminie Rady Nadzorczej Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 1 wyrazy: Kodeksu handlowego zastępuje się wyrazami: Kodeksu spółek handlowych, 2) 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem członków pierwszej Rady Nadzorczej, których kadencja została ustalona na okres dwóch lat, 3) w 3 ust. 4 pkt 1 wyrazy: za ostatni rok ich urzędowania zastępuje się wyrazami: za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 10

2 4) 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Rada Nadzorcza - w głosowaniu tajnym - wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, 5) 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Zwołanie posiedzenia następuje także na złożony przez członka Rady Nadzorczej lub Zarząd wniosek, zawierający proponowany porządek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być w takim przypadku zwołane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku, 6) 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. W przypadku gdy Rada Nadzorcza nie wybrała ze swego grona Przewodniczącego ani Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać dwóch członków Rady Nadzorczej działających łącznie. Emerytalnego PZU Spółki Akcyjnej, postanawia, co następuje: W Regulaminie Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 1 wyrazy: Kodeksu handlowego zastępuje się wyrazami: Kodeksu spółek handlowych, 2) 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Uchwały nr 13/2003 Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółki Akcyjnej 7) w 1 pkt 10 i 11 wyrazy: kapitału akcyjnego zastępuje się wyrazami: kapitału zakładowego, 8) 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W nagłych wypadkach, we wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej, z wyłączeniem spraw wymagających przeprowadzenia głosowania tajnego oraz spraw wymienionych w art k.s.h., uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie obiegowym, 9) w 6 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą głosować poprzez przekazanie swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz spraw wymienionych w art k.s.h., 10) w 7 ust. 1 wyrazy: cyfrą rzymską kolejnej kadencji - skreśla się. Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Uchwały nr 13/2003 Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółki Akcyjnej UCHWAŁA Nr 15/2003 w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółki Akcyjnej Emerytalnego PZU Spółki Akcyjnej, działając na podstawie 1 ust. 9 pkt 15 Statutu Powszechnego Towarzystwa UCHWAŁA Nr 16/2003 w sprawie zmian w Statucie Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień Emerytalnego PZU Spółki Akcyjnej, działając na podstawie 1 ust. 9 pkt 7 Statutu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółki Akcyjnej, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień : 1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Członek Funduszu - osoba fizyczna, która uzyskała członkostwo w Funduszu zgodnie z przepisami ustawy, 2) ust. 15 otrzymuje brzmienie: 15. Organ Nadzoru - Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, 3) ust. 18 otrzymuje brzmienie: 18. Wypłata transferowa - przeniesienie środków znajdujących się na rachunku członka z jednego funduszu do innego funduszu lub przeniesienie tych środków dokonywane między rachunkami tego samego funduszu bez względu na stan rachunku, 4) w 3 wyraz: Urzędu zastępuje się wyrazem: Organu, 5) 0 ust. 2 pkt 2.5 otrzymuje brzmienie: 2.5. informację o skutkach niewskazania przez członka Funduszu osób fizycznych uprawnionych po jego śmierci do otrzymania środków nieobjętych małżeńską wspólnością majątkową, 19 STYCZNIA 2004 R. 11 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

3 6) w 0 ust. 3 pkt. 3.7 po wyrazach: jednej lub więcej osób dodaje się wyraz fizycznych, 7) w 0 ust. 4 po wyrazach: wskazał kilka osób dodaje się wyraz fizycznych, 8) 0 ust. 5 po wyrazach wskazanych imiennie osób dodaje się wyraz fizycznych, 9) 0 ust. 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się słowa: albo odwołać poprzednią dyspozycję, nie wskazując żadnych innych osób, 10) 0 ust. 9 pkt 9.3 otrzymuje brzmienie: 9.3. do Formularza spełniającego wymogi określone w pkt 9.1 i 9.2, doręczonego Funduszowi, dołączona została kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do Funduszu, Kwota kosztów zarządzania Funduszem przez Towarzystwo nie może być wyższa niż 0,05% wartości zarządzanych aktywów netto w skali miesiąca. Kwota ta jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości aktywów netto Funduszu i płatna w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, 17) w 4 dotychczasowy ust. 3 - skreśla się, zaś dotychczasowe ust. 4 i 5 oznacza się odpowiednio jako ust. 3 i 4, 18) dotychczasowy Rozdział VIII Zasady polityki lokacyjnej Funduszu zawierający 5-27 w całości uchyla się, oznaczając dotychczasowe rozdziały IX-XIII jako rozdziały odpowiednio VIII-XII, 19) dotychczasowy 8 oznacza się jako 5, 20) dotychczasowy 9 oznacza się jako 6, 11) w 3 ust. 2 zdanie drugie wyrazy: na formularzu udostępnionym przez Fundusz zastępuje się wyrazami: na formularzu według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów, 12) w 5 ust. 1 skreśla się punkt 1.7, 13) 1 ust. 7 pkt 7.3 otrzymuje brzmienie: 7.3. złożenia wniosku przez osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli zgromadzone na ich rachunku środki w kwocie ustalonej w dniu złożenia wniosku nie są wyższe od kwoty stanowiącej:, 14) w 3 ust. 3 wyraz określą zastępuje się wyrazem określają, 15) w 4 ust. 1 pkt wyrazy: określa załącznik nr 2 zastępuje się wyrazami: określają załączniki nr 2 i 2a, 16) 4 ust. 1 pkt 1.2 otrzymuje brzmienie: 1.2. Koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo, Fundusz pokrywa w kwocie zależnej od wartości aktywów netto. Miesięczne koszty zarządzania Funduszem (w złotych) w zależności od wartości aktywów netto Funduszu przedstawia poniższa tabela: Wartość aktywów netto Funduszu w złotych od do 0, , , ,00 Miesięczne koszty zarządzania Funduszem w złotych 0, , W przypadku gdy wartość aktywów netto Funduszu przekroczy ,00 zł miesięcznie, koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo wynoszą 5 000,00 zł plus 5 000,00 zł za każde ,00 zł powyżej kwoty ,00 zł. 21) dotychczasowy 30 oznacza się jako 7, a występujące w ust. 4 jego treści odniesienia do 9 i 30 zastępuje się odniesieniami odpowiednio do 6 i 27, 22) dotychczasowy 31 oznacza się jako 8, a występujące w ust. 4 jego treści odniesienie do 9 zastępuje się odniesieniem do 6, 23) dotychczasowy 32 oznacza się jako 9, a występujące w ust. 1 jego treści odniesienia do 9-31 zastępuje się odniesieniem do 6-28, 24) dotychczasowy 33 oznacza się jako 30, a występujący w ust. 2 jego treści wyrazy Prezesa Urzędu Nadzoru zastępuje się wyrazami Przewodniczącego Organu Nadzoru, 25) 31 otrzymuje brzmienie: 31 Pokrycie niedoboru Pokrycie niedoboru następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy, 26) dotychczasowy 35 oznacza się jako 32, 27) 33 otrzymuje brzmienie: 33 Sposób wycofywania nadwyżek z rachunku rezerwowego Wycofywanie nadwyżek z rachunku rezerwowego następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy, 28) dotychczasowy 37 oznacza się jako 34, 29) dotychczasowy 38 oznacza się jako 35, 30) dotychczasowy 39 oznacza się jako 36, a występujące pkt 6 jego treści wyrazy: oraz umów z Członkami Funduszu - skreśla się, 31) dotychczasowy 40 oznacza się jako 37, 32) dotychczasowy 41 skreśla się, 12

4 33) dotychczasowy 42 oznacza się jako 38, a występujący w ust. 1, 2 i 3 wyraz Urzędu zastępuje się wyrazem Organu, 34) 39 otrzymuje brzmienie: 39 Likwidacja Funduszu Likwidacja Funduszu następuje zgodnie z przepisami ustawy, 35) dotychczasowy 44 oznacza się jako 40, odrębnych przepisów, stanowiące składnik wynagrodzenia depozytariusza, są pokrywane z aktywów Funduszu według aktualnie obowiązującej tabeli prowizji i opłat danej instytucji rozliczeniowej. 4. Koszty, o których mowa w ust. 3, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz zagranicznych instytucji rozliczeniowych są pokrywane z aktywów Funduszu do wysokości nieprzekraczającej odpowiednich kosztów krajowych instytucji rozliczeniowych, o których mowa w ust ) dotychczasowy 45 oznacza się jako 41, 37) dotychczasowy 46 oznacza się jako 42, dokonując jednocześnie następujących zmian w jego treści: a) w ust. 2 wyraz Urzędu zastępuje się wyrazem Organu, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Zmianę Statutu Fundusz ogłasza w dzienniku ogólnopolskim określonym w 40 ust. 1 nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia Funduszowi zezwolenia na zmianę Statutu, c) w ust. 4 wyraz Urzędu zastępuje się wyrazem Organu, 38) Załącznik nr 1 do Statutu otrzymuje brzmienie: Załącznik nr 1 do Statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, o kosztach związanych z przechowywaniem aktywów Funduszu przez Depozytariusza stanowiących równowartość wynagrodzenia Depozytariusza Wynagrodzenie Depozytariusza składa się z następujących części: 1. Opłata za przechowywanie papierów wartościowych naliczana kumulacyjnie na podstawie średniomiesięcznej wartości aktywów netto Funduszu w danym miesiącu według stawek określonych poniżej: Wartość aktywów netto Stawka (w skali roku) od do 0 zł zł 0,035% zł zł 0,03% zł i więcej 0,025% Średniomiesięczna wartość aktywów netto Funduszu oznacza iloraz sumy dziennych wartości aktywów netto Funduszu w danym miesiącu przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca. 2. Opłata za rozliczenie transakcji papierami wartościowymi według stawki 9 zł za każdą rozliczoną w danym miesiącu transakcję papierami wartościowymi. 3. Koszty związane z przechowywaniem aktywów oraz realizacją i rozliczeniem transakcji nabywania lub zbywania aktywów funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz instytucji rozliczeniowych, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać na mocy 5. Pozostałe udokumentowane koszty poniesione przez Depozytariusza w związku z wykonywaniem poleceń Funduszu za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych pokrywa Towarzystwo na podstawie odrębnej umowy. 39) Załącznik nr 2 do Statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień otrzymuje następujące brzmienie: Załącznik nr 2 do Statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień Opłaty na rzecz osób trzecich, z tytułu czynności związanych z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu na rynkach krajowych 1. Maksymalna wysokość kosztów związanych z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu na rzecz osób trzecich, stanowiących równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów, wynosi dla transakcji zawieranych na rynku krajowym, gdy przedmiotem obrotu są: 1) akcje, prawa poboru, prawa do akcji spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym 0,25%, 2) akcje, prawa poboru, prawa do akcji spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym 0,35%, 3) akcje, prawa poboru, prawa do akcji spółek nie notowanych na regulowanym rynku giełdowym lub pozagiełdowym, ale dopuszczonych do publicznego obrotu 0,35%, 4) akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,25%, 5) obligacje 0,15%, 6) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez zamknięte i mieszane fundusze inwestycyjne 0,35%, 7) jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 2,0%, 8) instrumenty finansowe służące zabezpieczaniu ryzyka inwestycyjnego 0,35%, 9) inne aktywa Funduszu zgodnie z przepisami ustawy 0,35%. 2. Koszty, o których mowa w ust. 1, pobierane są bezpośrednio z aktywów Funduszu, przy rozliczaniu każdej transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu. 3. Koszty działalności Funduszu, które nie są pokrywane bezpośrednio z jego aktywów, pokrywa Towarzystwo. 19 STYCZNIA 2004 R. 13 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

5 -491 II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO 40) Do Statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień dodaje się Załącznik Nr 2a, w następującym brzmieniu: II. Załącznik Nr 2a do Statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień Opłaty na rzecz osób trzecich, z tytułu czynności związanych z realizacją transakcji nabywania lub zbywania Aktywów Funduszu na rynkach zagranicznych 1. Maksymalna wysokość kosztów związanych z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu na rzecz osób trzecich, stanowiących równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów, wynosi dla transakcji zawieranych na rynkach zagranicznych, gdy przedmiotem obrotu są: 1) papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na podstawowych giełdach państw krajów OECD lub państwa, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji 0,35%, 2) papiery skarbowe emitowane przez rządy lub banki centralne państw OECD lub państwa, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji 0,25%, 3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę w państwie OECD lub państwie, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, jeżeli instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika: a) na rzecz krajowego biura maklerskiego 0,35%, b) na rzecz zagranicznej instytucji wspólnego inwestowania 2,00%. 2. Koszty, o których mowa w ust. 1, pobierane są bezpośrednio z Aktywów Funduszu przy rozliczaniu każdej transakcji nabywania lub zbywania Aktywów Funduszu. 3. Koszty działalności Funduszu, które nie są pokrywane bezpośrednio z jego aktywów, pokrywa Towarzystwo. 41) Załącznik Nr 3 do Statutu uchyla się. Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, będący integralną częścią aktu notarialnego zawierającego protokół Walnego Zgromadzenia. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych na dokonanie zmian wymienionych w, z wyjątkiem zmiany, o której mowa w pkt 12, która wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, jednakże nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2004 r. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze f) Partie polityczne Poz Inicjatywa dla Polski. EWP 175. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy. [BM-186/2004] Postanowieniem z dnia r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSR (del.) Beata Karczewska-Mazur, po rozpoznaniu w dniu r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Aldony Kameli-Sowińskiej, Karola Miłkowskiego i Tomasza Kostyry o wpisanie do ewidencji partii politycznych, postanawia: I. wpisać do ewidencji partii politycznych: Inicjatywa dla Polski IDP, II. Dokonać wpisów w księdze ewidencji partii: 1) w rubryce 2: datę zgłoszenia partii do ewidencji r., 2) w rubryce 3: nazwę jak w pkt I z siedzibą w: Poznań, ul. Stary Rynek 85, 3) w rubryce 4: wzorzec symbolu graficznego: wzorzec symbolu graficznego stanowi załącznik nr 1 do Statutu Partii, 4) w rubryce 5: imiona, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład organów reprezentowania: Aldona Maria Kamela-Sowińska - Przewodniczący IDP - zam.: Dzieci Wrzesińskich 14a, Poznań, Karol Miłkowski - Sekretarz Generalny - zam.: ul. E. Plater 55/241, Warszawa, Janusz Długopolski - Przewodniczący Regionu - zam.: ul. Mazowiecka 44/14, Kraków, Ewa Gierszewska-Vogels - Przewodniczący Regionu - zam.: al. gen. Hallera 2a/1, Gdańsk, Jerzy Jaworski - Przewodniczący Regionu - zam.: ul. Olchowa 5/67, Lublin, Piotr Marian Frąszczak - Przewodniczący Regionu - zam.: ul. Koszarowa 26a/28, Bydgoszcz, Andrzej Piotr Kustra - Przewodniczący Regionu - zam.: Na Szlakowisku 11/12, Starachowice, Cezary Radosław Lipiński - Przewodniczący Regionu - zam.: ul. Wierzbowa 40/73, Łódź, 14

Załącznik 1 Aktualny odpis z KRS dla Emitenta Identyfikator wydruku: RP/10186/46/20131125130502 Strona 1 z 13 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.11.2013

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity Sporządzony w oparciu o poniższe Akty Notarialne: 1. Akt Notarialny Repertorium A nr 20875/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 1. Firma Spółki brzmi GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu: "GPW" oraz odpowiedników firmy i jej skrótu

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu

Bardziej szczegółowo

Statut. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Statut. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 lipca 2010 r., ze zmianami uchwalonymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi DOMEX-BUD Development Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej DOMEX-BUD Development S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 252 253 254 255 256 257 258 Załącznik 2 Statut Emitenta STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma spółki brzmi COMP Rzeszów Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT ESPI. typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 Selvita Spółka Akcyjna

RAPORT ESPI. typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 Selvita Spółka Akcyjna RAPORT ESPI typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 spółka Selvita Spółka Akcyjna Zwołanie Selvita S.A. Zarząd ( Spółka ), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki

Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki STATUT SPÓŁKI PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA Projekt tekstu jednolitego Statutu uwzględniający zmiany Statutu przyjęte Uchwałą

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie I. Postanowienia ogólne: 1 1. Spółka prowadzona jest pod firmą Bytom Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Bytom S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - projekt uwzględnia zmianę Statutu Spółki zgodnie z projektem uchwały nr 26/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne STATUT SPÓŁKI I. Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka działa pod nazwą: Czerwona Torebka spółka akcyjna. 2. Spółka moŝe uŝywać nazwy skróconej: Czerwona Torebka S.A. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA. I. Postanowienia ogólne STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. 1. Założycielem Spółki jest: Skarb Państwa. ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU Spis treści Spis treści... 2 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca,

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik do Protokółu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą MBF Group Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2014 roku. STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (Tekst

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU Uchwała nr 01/06/2015 w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo