Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego"

Transkrypt

1 Globalne Inwestowanie zabezpieczone przed zmianami kursu złotego

2 Franklin Templeton Investments Wyjątkowa struktura zarządzania funduszami Franklin Templeton to połączenie specjalistycznej wiedzy trzech grup zarządzających inwestycjami na skalę światową: Franklin, Templeton i Mutual Series. Specjalistyczna wiedza Każda z naszych grup zarządzających portfelami inwestycyjnymi prowadzi niezależną działalność w oparciu o własne badania i realizuje własną, unikalną dyscyplinę inwestycyjną, leżącą u podstaw osiąganych sukcesów. Franklin został założony w 1947 r., Franklin to uznany lider w dziedzinie inwestowania w instrumenty o stałym dochodzie, który ponadto dysponuje potężną wiedzą na temat inwestowania w akcje amerykańskie zgodnie z koncepcjami szybkiego wzrostu spółek ( growth ) i zaniżonej wartości papierów ( value ). Templeton został założony w 1940 r., Templeton to pionier w międzynarodowym inwestowaniu, który w 1954 r. uruchomił fundusz, który obecnie jest najstarszym na świecie funduszem globalnym. Obecnie Templeton ma swe oddziały w 35 krajach, dzięki czemu oferuje swym inwestorom prawdziwie globalną perspektywę. Mutual Series został założony w 1949 r., Mutual Series koncentruje się na inwestowaniu opartym na wartości papierów, agresywnie poszukując okazji wśród niedoszacowanych przez rynek akcji, a także w segmencie arbitrażu fuzji i przejęć oraz wśród spółek będących w trudnej sytuacji finansowej. PRAWDZIWA DYWERSYFIKACJA Ze względu na niezależność i różne koncepcje inwestycyjne naszych zespołów zarządzających fundusze Franklin, Templeton i Mutual Series mają unikalne portfele, dzięki czemu umożliwiają tworzenie w pełni zdywersyfikowanych planów alokacji obejmujących różne klasy aktywów. NIEZAWODNOŚĆ Naszym celem jest regularne wypracowywanie dla inwestorów ponadprzeciętnych zwrotów skorygowanych o ryzyko w perspektywie długookresowej, jak również niezawodna i zindywidualizowana obsługa naszych klientów, dzięki której Franklin Templeton stał się jedną z marek obdarzanych największym zaufaniem w sektorze usług finansowych.

3 Franklin Templeton Investments w polsce Spółka Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. powstała w Warszawie w 1997 roku. Nasze warszawskie biuro, zatrudniające obecnie 22 pracowników, pełni funkcję biura regionalnego na Europę Środkową i Wschodnią. Stale rozszerzamy oferowany przez nas wachlarz produktów i usług. Pełny wybór funduszy należących do zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV został udostępniony polskim inwestorom w lipcu 2005 roku. Dostawcą usług i podmiotem umożliwiającym przeprowadzanie transakcji z dystrybutorami w Polsce jest Atlantic Fund Services Sp. z o.o., jeden z największych agentów transferowych w Europie Środkowej. Oprócz biura w Warszawie, Franklin Templeton Investments ma także oddział w Poznaniu, który pełni funkcję globalnego centrum obsługi i zatrudnia ponad 450 osób. Poznańskie biuro stale się rozwija i przyczynia do sukcesów światowej sieci centrów obsługi zlokalizowanych w USA, Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, Niemczech, Singapurze i Indiach. Jedna Filozofia Inwestycyjna Ponieważ Franklin, Templeton i Mutual Series działają niezależnie i stosują różne strategie inwestycyjne, fundusze inwestycyjne oferowane przez Franklin Templeton Investments są idealnymi komponentami do budowy naprawdę zdywersyfikowanych portfeli. Mimo zróżnicowania oferowanych funduszy i stylów inwestowania, Franklin Templeton Investments od ponad 65 lat stosuje wspólną filozofię inwestycyjną, której głównymi filarami są: Analiza wewnętrzna i fundamentalna Prawidłowa dywersyfikacja portfela Inwestowanie długookresowe Znaczenie poszczególnych składników zależy od charakteru i celu inwestycyjnego poszczególnych funduszy. Na przykład celem menedżera portfela funduszu akcji Franklina może być wzrost, dlatego będzie on inwestował w akcje spółek o dużym potencjale rozwoju, czyli takich, których przychody mogą rosnąć szybciej niż średnie przychody spółek w skali całego rynku. Z kolei celem inwestycyjnym portfela akcji Templetona może być poszukiwanie wartości i dlatego znajdą się w nim akcje niedowartościowane w chwili nabycia, lecz z ogromnym potencjałem wzrostu wartości w dłuższym okresie. 1

4 czym jest Hedging? Hedging poprzez zabezpieczenie klas tytułów uczestnictwa Inwestując złotówki w fundusz, którego walutą bazową jest dolar amerykański, ryzykujemy niższe zyski lub wyższe straty w rezultacie osłabienia się USD wobec PLN. Z drugiej strony możemy liczyć na wyższe zyski lub niższe straty, jeżeli kurs dolara do złotego wzrośnie. Przykładowo, jeżeli fundusz przyniesie 2% zwrotu z inwestycji w USD, ale dolar amerykański osłabi się względem PLN o 2% w tym samym okresie, stopa zwrotu z inwestycji netto wyniesie 0%. Aby zapewnić możliwość zabezpieczenia się przed takim ryzykiem, Franklin Templeton oferuje polskim inwestorom dziesięć klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed zmianami kursu PLN: FTIF Templeton Global Bond Fund FTIF Templeton Global Total Return Fund FTIF Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund FTIF Franklin U.S. Opportunities Fund FTIF Franklin Natural Resources Fund FTIF Templeton Asian Growth Fund FTIF Templeton BRIC Fund FTIF Templeton Latin America Fund FTIF Franklin India Fund FTIF Templeton Frontier Markets Fund 1 Taki rodzaj hedgingu polega na oferowaniu inwestorom klasy tytułów uczestnictwa, których wartość netto (NAV Net Asset Value) jest wyrażona w walucie innej niż bazowa waluta funduszu, mając na celu zredukowanie wpływu wahań kursu waluty, w jakiej denominowane są oferowane tytuły do bazowej waluty funduszu. Przykładowo, tytuły PLN-H1 funduszu, którego walutą bazową jest dolar amerykański, denominowane są w polskim złotym. Celem takiego hedgingu (poprzez klasę tytułów uczestnictwa H1) jest zapewnienie zgodności stóp zwrotu dla inwestorów operujących dwoma różnymi walutami. W teorii wynik zabezpieczonych tytułów uczestnictwa nie powinien odbiegać od wyniku tytułów denominowanych w walucie bazowej, jednak pomiędzy tymi wynikami mogą występować nieznaczne rozbieżności spowodowane takimi czynnikami, jak koszty hedgingu czy różnice w czasie realizacji. Przykład Fundusz światowych rynków akcji o łącznej wartości aktywów na poziomie 100 milionów USD inwestuje środki o tej samej wartości w USA, Japonii i Europie i oferuje trzy klasy tytułów uczestnictwa: Klasa tytułów uczestnictwa USD aktywa o wartości 33,3 milionów USD Klasa tytułów uczestnictwa EUR aktywa o wartości 33,3 milionów USD Klasa tytułów uczestnictwa PLN-H1 aktywa o wartości 33,3 milionów USD Klasa PLN-H1 to tytuły uczestnictwa w 100% zabezpieczone przed wahaniami kursu dolara poprzez trzymiesięczny walutowy kontrakt forward na sprzedaż dolara amerykańskiego i zakup polskiego złotego, o łącznej wartości 33,3 milionów USD. W rezultacie wyniki tytułów klasy USD i PLN-H1 mogą z czasem być bardzo zbliżone. Hedging nie eliminuje całkowicie ryzyka walutowego portfela, przykładowo, jeżeli fundusz utrzymuje aktywa denominowane w walucie innej niż bazowa waluta funduszu, wahania kursów tych walut mogą mieć wpływ negatywny lub pozytywny na stopy zwrotu z tych aktywów. Jednak, zarządzający portfelem może podjąć decyzję o zmniejszeniu ryzyka walutowego poprzez zmodyfikowanie ekspozycji na ryzyko walutowe w ramach strategii inwestycyjnej funduszu. 1. Od dnia 28 czerwca 2013 r. fundusz będzie niedostępny dla nowych inwestorów z pewnymi wyjątkami. Dotychczasowi posiadacze tytułów uczestnictwa mogą nadal dokonywać wpłat na swe rachunki. 2 Globalne inwestowanie

5 Inne ważne zagadnienia związane z inwestowaniem w zabezpieczone klasy tytułów uczestnictwa Wyniki zabezpieczonych klas tytułów uczestnictwa funduszy mogą w pewnym stopniu różnić się od wyników klas tytułów uczestnictwa w walucie bazowej na skutek takich czynników, jak koszty hedgingu czy różnice w czasie realizacji. Koszty. Z technikami hedgingu ryzyka walutowego związane są koszty transakcji, zwykle odliczane od wartości zabezpieczonych tytułów uczestnictwa, co ma określony wpływ na wyniki tych tytułów uczestnictwa. Na koszty hedgingu zwykle składają się następujące elementy: Czas realizacji. Realizacja walutowego kontraktu forward może zająć nawet do czterech dni, a zatem wahania kursów walut nie będą dokładnie odzwierciedlane. Koszty niewykorzystanych możliwości. Zabezpieczone tytuły uczestnictwa mogą także ponieść koszty niewykorzystanych możliwości, tytuły niezabezpieczone mogą czasem zyskiwać na zmianach kursów wymiany walut, podczas gdy tytuły zabezpieczone hedgingiem tracą szansę na dodatkowe zyski w takich okolicznościach. Brak gwarancji. Stopień pewności hedgingu uzależniony jest od zdolności do pokrycia ostatnio notowanej wartości zabezpieczanych aktywów walutowymi kontraktami terminowymi typu forward. różnica pomiędzy stopami procentowymi waluty bazowej funduszu i waluty zabezpieczonych tytułów uczestnictwa; faktyczne koszty zakupu walutowego kontraktu terminowego (forward) na rynku; zwiększone koszty wskutek nabycia lub umorzenia dużej liczby tytułów danej klasy. 3

6 FTIF Templeton Global Bond Fund Cele inwestycyjne i charakterystyka Funduszu Zespół zarządzających portfelem Franklin Templeton Fixed Income Group to zintegrowana globalna platforma ds. instrumentów o stałym dochodzie, obejmująca ponad 150 profesjonalnych inwestorów rezydujących w wielu biurach na całym świecie. Franklin Templeton International Bond Team to zespół wchodzący w skład grupy Franklin Templeton Fixed Income Group, składający się z ponad 25 profesjonalnych inwestorów rezydujących w San Mateo i w Londynie, współpracujących z ponad 20 lokalnymi zarządzającymi inwestycjami. Zespół International Bond Team wykorzystuje informacje pozyskiwane z całej grupy Franklin Templeton Fixed Income Group oraz innych grup inwestycyjnych działających w obrębie naszej firmy, takich jak Templeton Global Equity Group grupa ds. światowych rynków akcji. DR Michael Hasenstab Wiceprezes Franklin Templeton Fixed Income Group Dr Michael Hasenstab rezydujący w San Mateo w Kalifornii (USA) jest głównym zarządzającym portfelem Funduszu. Michael Hasenstab jest starszym wiceprezesem i dyrektorem grupy ds. obligacji międzynarodowych International Bonds. Wraz z Johnem Beckiem, jednym z dyrektorów grupy z Londynu, Michael Hasenstab zarządza realizacją wszystkich strategii inwestowania w międzynarodowe instrumenty o stałym dochodzie w ramach Franklin Templeton Fixed Income Group i kieruje zespołem zarządzających portfelem Funduszu. Jest także członkiem komitetu ds. polityki inwestowania w instrumenty o stałym dochodzie (Fixed Income Policy Committee). Michael Hasenstab specjalizuje się w analizie globalnych warunków makroekonomicznych ze szczególną koncentracją na walutach, stopach procentowych i zadłużeniu państwowym rynków rozwiniętych i wschodzących. Ponadto Michael Hasenstab doskonale zna gospodarki z regionów Azji / Pacyfiku i Europy oraz jest autorem modeli makroekonomicznych, analiz walut i rządowych papierów dłużnych z rynków wschodzących. Rating (Na dzień 31 lipca 2013 r.) Rating S&P Capital IQ 2 ZŁOTO/V5 Fundusz FTIF Templeton Global Bond Fund inwestuje przede wszystkim w papiery dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje emitowane przez rządy i instytucje związane z rządami z całego świata. Celem zarządzających portfelem Funduszu jest osiąganie maksymalnego łącznego zwrotu z inwestycji skorygowanego o ryzyko, na który składają się przychody z odsetek, wzrost wartości kapitału oraz zyski z transakcji wymiany walutowej, poprzez wyszukiwanie atrakcyjnych okazji do inwestowania na całym świecie. Zarządzający mogą nabywać instrumenty denominowane w USD, jak i w innych walutach. Zarządzający stosują strategię maksymalizacji zysków poprzez wyszukiwanie źródeł wysokich zwrotów i szans na wzrost wartości kapitału na całym świecie, mając na celu zarabianie na światowej dynamice zmian stóp procentowych i kursów walut. Portfel wykazuje ekspozycję na obligacje rządowe i samorządowe z krajów rozwiniętych i rynków wschodzących, a także na rynek walutowy. Zarządzający portfelem mogą, pod pewnymi warunkami, inwestować także w papiery lub produkty strukturyzowane powiązane z aktywami lub walutami dowolnych krajów. Dlaczego warto zainteresować się tym Funduszem? Obligacje światowe oferują możliwość dywersyfikacji wobec innych klas aktywów Instrumenty o stałym dochodzie są zwykle w niewielkim stopniu skorelowane z rynkami akcji. Dane wskazują, że FTIF Templeton Global Bond Fund to szczególnie skuteczne narzędzie dywersyfikacji w ramach segmentu fixed income. Duża elastyczność umożliwia zarządzającym aktywne działania na rynkach stóp procentowych i walut Elastyczność Funduszu umożliwia zarządzającym portfelem wykorzystywanie pojawiających się na całym świecie okazji oferujących najwyższe spodziewane zyski skorygowane o ryzyko. Możemy wyróżnić trzy źródła potencjalnych zysków, z których każde musi być oceniane i wykorzystywane osobno: instrumenty oparte na stopach procentowych, instrumenty rynku walutowego oraz skarbowe papiery dłużne. Zarządzający szczegółowo wyodrębniają ryzyko ekspozycji Funduszu, pozostawiając wyłącznie papiery o najkorzystniejszej wycenie. Makroekonomiczny punkt widzenia oparty na lokalnych analizach Międzynarodowy zespół doświadczonych analityków stale prowadzi badania makroekonomiczne oparte na czynnikach fundamentalnych, których wyniki stanowią podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Globalna perspektywa możliwa jest dzięki częstym wizytom w różnych krajach oraz działalności lokalnych zespołów badawczych w USA, Wielkiej Brytanii, Korei, Brazylii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Chinach i Indiach. Filozofia inwestycyjna oparta na czynnikach fundamentalnych Fundusz często zajmuje pozycje przeciwne do ogólnych trendów rynkowych w krótszej perspektywie, aby zapewnić zyski w dłuższym horyzoncie czasowym. Zarządzający inwestują przede wszystkim w światowe obligacje rządowe o ratingu inwestycyjnym, ograniczając ekspozycję na papiery o niższym ratingu do ok. 25% łącznej wyceny rynkowej aktywów funduszu, redukując tym samym ryzyko związane z niewypłacalnością emitentów. Celem zarządzających jest inwestowanie w krajach o dostatecznie solidnych bilansach płatniczych i fundamentach makroekonomicznych, w celu generowania atrakcyjnych zysków i łagodzenia wpływu nieprzewidzianych wstrząsów gospodarczych. Ryzyka Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Fundusz inwestuje w rynki wschodzące, które mogą charakteryzować się większą zmiennością niż rynki rozwinięte. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Inwestując w Fundusz, którego tytuły uczestnictwa denominowane są w obcej walucie, należy pamiętać, że wahania kursów walut będą mieć wpływ na zwrot z takiej inwestycji. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w pełnym i skróconym prospekcie informacyjnym Funduszu. klasa tytułu waluta kod ISIN początek uczestnictwa klasy t.u. funduszu kod działalności A (acc) CHF-H1 CHF 1058 LU /09/09 A (acc) EUR 0675 LU /09/02 A (acc) EUR-H1 EUR 0495 LU /04/07 A (acc) USD 0549 LU /04/06 N (acc) EUR 0286 LU /09/06 N (acc) EUR-H1 EUR 0496 LU /04/07 N (acc) USD 0735 LU /12/00 N (acc) PLN-H1 PLN 1070 LU /11/09 Więcej informacji na temat funduszu znajduje się na stronie internetowej Wyniki funduszu znajdują się na karcie funduszu. Morningstar Rating 3 HHHHH 2. Rating S&P Capital IQ funduszu odzwierciedla wyłącznie subiektywną opinię i nie powinien być traktowany jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wyniki historyczne nie wskazują wyników przyszłych. Wahania kursów walut mogą mieć wpływ na wartość inwestycji McGraw-Hill International (UK) Limited (S&P), oddział The McGraw-Hill Companies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: 4 Globalne inwestowanie

7 FTIF Templeton Global Total Return Fund Cele inwestycyjne i charakterystyka Funduszu Zespół zarządzających portfelem Franklin Templeton Fixed Income Group to zintegrowana globalna platforma ds. instrumentów o stałym dochodzie, obejmująca ponad 150 profesjonalnych inwestorów rezydujących w wielu biurach na całym świecie. Franklin Templeton International Bond Team to zespół wchodzący w skład grupy Franklin Templeton Fixed Income Group, składający się z ponad 25 profesjonalnych inwestorów rezydującychw San Mateo i w Londynie, współpracujących z ponad 20 lokalnymi zarządzającymi inwestycjami. Zespół International Bond Team wykorzystuje informacje pozyskiwane z całej grupy Franklin Templeton Fixed Income Group oraz innych grup inwestycyjnych działających w obrębie naszej firmy, takich jak Templeton Global Equity Group grupa ds. światowych rynków akcji. DR Michael Hasenstab Wiceprezes Franklin Templeton Fixed Income Group Fundusz FTIF Templeton Global Total Return Fund inwestuje przede wszystkim w papiery dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje, łącznie z obligacjami zamiennymi, emitowane przez rządy, instytucje związane z rządami i przedsiębiorstwa z całego świata. Celem zarządzających portfelem Funduszu jest osiąganie maksymalnego łącznego zwrotu z inwestycji skorygowanego o ryzyko, na który składają się przychody z odsetek, wzrost wartości kapitału oraz zyski z transakcji wymiany walutowej poprzez wyszukiwanie atrakcyjnych okazji do inwestowania na całym świecie. Zarządzający mogą nabywać instrumenty denominowane w USD, jak i w innych walutach. Zarządzający stosują strategię maksymalizacji zysków poprzez wyszukiwanie źródeł wysokich zwrotów i szans na wzrost wartości kapitału na całym świecie, mając na celu zarabianie na światowej dynamice zmian stóp procentowych i kursów walut. Portfel może zawierać ekspozycje na obligacje rządów, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw z całego świata. Fundusz może także inwestować w papiery zabezpieczone aktywami i hipotekami, obligacje zamienne, waluty lub instrumenty powiązane z aktywami lub walutami, a także określone instrumenty pochodne. Fundusz można określić jako fundusz obligacji na wszelkie cykle rynkowe. Dlaczego warto zainteresować się tym Funduszem? Różnorodność klas aktywów to nieograniczony wachlarz możliwości inwestycyjnych Fundusz inwestuje w różne klasy aktywów, od obligacji rządowych po korporacyjne, w celu osiągania maksymalnego łącznego zwrotu, na który składają się przychody z odsetek, wzrost wartości kapitału oraz zyski z transakcji wymiany walutowej. Elastyczna i nieograniczona indeksem porównawczym strategia total return umożliwia korzystanie z różnych źródeł zysków i zapewnia potencjał wyższych zwrotów z inwestycji skorygowanych o ryzyko. Duża elastyczność umożliwia zarządzającym aktywne działania na rynkach stóp procentowych i walut Elastyczność Funduszu umożliwia zarządzającym portfelem wykorzystywanie pojawiających się na całym świecie okazji oferujących najwyższe spodziewane zyski skorygowane o ryzyko. Możemy wyróżnić pięć źródeł potencjalnych zwrotów, z których każde musi być oceniane i wykorzystywane osobno: instrumenty oparte na stopach procentowych, ekspozycje na rynek walutowy, skarbowe papiery dłużne, obligacje korporacyjne / inne instrumenty oparte na spreadach oraz selekcja papierów. Zarządzający szczegółowo wyodrębniają ekspozycje Funduszu na poszczególne czynniki ryzyka, pozostawiając wyłącznie papiery o najkorzystniejszej wycenie. Makroekonomiczny punkt widzenia oparty na lokalnych analizach Międzynarodowy zespół doświadczonych analityków prowadzi badania makroekonomiczne oparte na czynnikach fundamentalnych, których wyniki stanowią podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Globalną perspektywę umożliwiają częste wizyty w różnych krajach oraz działalność lokalnych zespołów badawczych w USA, Wielkiej Brytanii, Singapurze, Korei, Brazylii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Chinach i Indiach. Ryzyka Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Fundusz inwestuje w rynki wschodzące, które mogą charakteryzować się większą zmiennością niż rynki rozwinięte. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Inwestując w Fundusz, którego tytuły uczestnictwa denominowane są w obcej walucie, należy pamiętać, że wahania kursów walut będą mieć wpływ na zwrot z takiej inwestycji. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w pełnym i skróconym prospekcie informacyjnym Funduszu. klasa tytułu waluta kod ISIN początek uczestnictwa klasy t.u. funduszu kod działalności A (acc) CHF-H1 CHF 1059 LU /09/09 A (acc) USD 0651 LU /08/03 A (acc) EUR-H1 EUR 0497 LU /04/07 A (acc) PLN-H1 PLN 0246 LU /10/07 N (acc) USD 0655 LU /08/03 N (acc) EUR-H1 EUR 0498 LU /04/07 Więcej informacji na temat funduszu znajduje się na stronie internetowej Wyniki funduszu znajdują się na karcie funduszu. Rating (Na dzień 31 lipca 2013 r.) Rating S&P Capital IQ 4 Morningstar Rating 5 ZŁOTO/V5 HHHHH 4. Rating S&P Capital IQ funduszu odzwierciedla wyłącznie subiektywną opinię i nie powinien być traktowany jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wyniki historyczne nie wskazują wyników przyszłych. Wahania kursów walut mogą mieć wpływ na wartość inwestycji McGraw-Hill International (UK) Limited (S&P), oddział The McGraw-Hill Companies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: 5

8 FTIF Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund Cele inwestycyjne i charakterystyka Funduszu Zespół zarządzających portfelem Franklin Templeton Managed Investment Solutions (FTMIS) to globalna platforma inwestycyjna działająca w ramach Franklin Templeton Investments, w skład której wchodzą takie grupy inwestycyjne jak: Franklin, Templeton i Mutual Series. Tony Coffey z FTMIS jest głównym zarządzającym portfelem Funduszu, nadzorującym ogólną alokację aktywów portfela pomiędzy trzy kluczowe strategie. Tony Coffey, CFA Wiceprezes Franklin Templeton Managed Investment Solutions Rezydujący w San Mateo w Kalifornii Tony Coffey (CFA) jest wiceprezesem i zarządzającym / analitykiem, a także zarządzającym portfelami kilku zarejestrowanych w USA produktów inwestycyjnych złożonych z kilku funduszy. Przed dołączeniem do Franklin Templeton Investments, T. Coffey współpracował z Analysis Group, Inc., firmą z branży doradztwa ekonomicznego, specjalizującą się w wykorzystywaniu analiz ekonomicznych w postępowaniach sądowych. Drugim zarządzającym portfelem Funduszu jest Brent Smith, CFA i CIO w FTMIS, odpowiedzialny za nadzorowanie działalności inwestycyjnej prowadzonej w ramach lokalnie zarządzanych i oferowanych produktów na całym świecie. Zarządzający odpowiedzialni za realizację poszczególnych strategii inwestycyjnych to Cindy Sweeting z zarejestrowanego w USA funduszu Templeton Growth Fund, Peter Langerman i Philippe Brugere-Trelat z zarejestrowanego w USA funduszu Mutual Discovery Fund oraz dr Michael Hasenstab z zarejestrowanego w USA funduszu Templeton Global Bond Fund (należy zaznaczyć, że zarejestrowane w USA fundusze Templeton Growth Fund, Mutual Discovery Fund i Templeton Global Bond Fund nie są ani zarejestrowane ani dopuszczone do obrotu w Luksemburgu i są wymienione wyłącznie w celach informacyjnych). Celem inwestycyjnym Funduszu FTIF Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund jest osiąganie wzrostu wartości kapitału poprzez zdywersyfikowane inwestycje zorientowane na poszukiwanie ukrytej wartości, a drugorzędnym celem jest generowanie zysków bieżących. Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek o dowolnej kapitalizacji rynkowej z całego świata, także z rynków wschodzących, jak również w obligacje i papiery dłużne o stałym lub zmiennym dochodzie emitowane przez rządy, podmioty powiązane z rządami i/lub przedsiębiorstwa z całego świata. Alokacja środków Funduszu odbywa się zgodnie z trzema odrębnymi strategiami inwestycyjnymi realizowanymi niezależnie przez grupy zarządzających Franklin, Templeton i Mutual Series, przy założeniu równomiernej, odpowiednio monitorowanej i korygowanej ekspozycji na dwie strategie inwestowania w światowe akcje i jedną strategię inwestowania w światowe instrumenty o stałym dochodzie. Dlaczego warto zainteresować się tym Funduszem? Najlepsza koncepcja zrównoważonego portfela w tej klasie funduszy Trzy strategie stanowiące podstawę koncepcji inwestycyjnej Funduszu obejmują różne klasy aktywów i szerokie spektrum sektorów i regionów, z których każdy wymaga odrębnego podejścia inwestycyjnego. Strategia Templeton Global Equity zakłada inwestowanie przede wszystkim w akcje spółek z całego świata, a strategia Mutual Series w niedoszacowane spółki, papiery przedsiębiorstw w tarapatach finansowych oraz arbitraż fuzji i przejęć możliwości, które są częściej stosowane przez fundusze instytucjonalne. Zarządzający z grupy Franklin Templeton Fixed Income Group stosują strategię maksymalizacji zysków poprzez wyszukiwanie źródeł wysokich zwrotów i szans na wzrost wartości kapitału na całym świecie, mając na celu zarabianie na światowej dynamice zmian stóp procentowych i kursów walut. Połączenie tych trzech różnych strategii w jednym Funduszu zapewnia solidne fundamenty dla portfeli inwestorów. Mniejsza zmienność dzięki dywersyfikacji Instrumenty o stałym dochodzie są zwykle w niewielkim stopniu skorelowane z rynkami akcji. Uzupełnienie portfela opartego na akcjach światowymi instrumentami o stałym dochodzie pozwala zmniejszyć ogólną zmienność jego wartości. Oprócz inwestowania w różne klasy aktywów, zaangażowania w różnych regionach oraz stosowania różnych stylów inwestycyjnych te trzy strategie wykazują minimalny obszar wspólny jeżeli chodzi o selekcję papierów. Automatyczne równoważenie w celu eliminowania konieczności przewidywania trendów rynkowych Wyniki badań wskazują, że próby modyfikowania struktury alokacji aktywów pod wpływem przewidywań trendów rynkowych mogą mieć negatywny wpływ na dywersyfikację portfela 6. Automatyczne równoważenie struktury portfela pozwala eliminować potrzebę jej aktywnego modyfikowania i zapewnia utrzymanie ekspozycji na różne klasy aktywów niezależnie od zmieniających się warunków rynkowych. Doświadczone zespoły zarządzających Zespoły zarządzających portfelem mają ponad 50 lat doświadczenia w branży inwestycyjnej. Templeton (założony w 1940 roku) to pionier międzynarodowego inwestowania i założyciel najstarszego światowego funduszu inwestycyjnego Templeton Growth Fund, zarejestrowanego w USA w 1954 roku. Założona w 1949 roku grupa Mutual Series realizuje unikalny styl inwestowania oparty na ukrytej wartości papierów i agresywnie poszukuje atrakcyjnych okazji wśród niedoszacowanych spółek i przedsiębiorstw w tarapatach finansowych oraz w arbitrażu fuzji i przejęć. Franklin Templeton Fixed Income Group (założona w 1947 roku) to zintegrowana globalna platforma inwestowania w instrumenty o stałym dochodzie, obejmująca ponad 150 profesjonalnych inwestorów rezydujących na całym świecie. Ryzyka Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Fundusz inwestuje w rynki wschodzące, które mogą charakteryzować się większą zmiennością niż rynki rozwinięte. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Inwestując w Fundusz, którego tytuły uczestnictwa denominowane są w obcej walucie, należy pamiętać, że wahania kursów walut będą mieć wpływ na zwrot z takiej inwestycji. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w pełnym i skróconym prospekcie informacyjnym Funduszu. klasa tytułu waluta kod ISIN początek uczestnictwa klasy t.u. funduszu kod działalności A (acc) EUR 0154 LU /10/07 A (acc) EUR-H1 EUR 0155 LU /10/07 A (acc) USD 0152 LU /10/07 N (acc) PLN-H1 PLN 1069 LU /11/09 N (acc) USD 1494 LU /07/13 N (acc) EUR 1493 LU /07/13 Więcej informacji na temat funduszu znajduje się na stronie internetowej Wyniki funduszu znajdują się na karcie funduszu. Morningstar Rating 7 HHHHH 6. Źródło: Samuelson, Paul A. Asset Allocation Could Be Dangerous to Your Health. Journal of Portfolio Management, nr 16 (wiosna 1990): s Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: 6 Globalne inwestowanie

9 FTIF Franklin U.S. Opportunities Fund Zespół zarządzających portfelem Fundusz jest zarządzany przez zespół ds. amerykańskich rynków akcji Franklin U.S. Equity Team, wchodzący w skład platformy inwestycyjnej Franklin Equity Group z główną siedzibą w San Mateo w Kalifornii. Franklin Equity Group to 70 zarządzających portfelami i analityków. Siedem zespołów odpowiedzialnych za różne sektory poszukuje najbardziej atrakcyjnych okazji do inwestowania w amerykańskie akcje. Zespół Franklin U.S. Equity wykorzystuje specjalistyczną wiedzę innych zarządzających i analityków z Franklin Equity Group oraz Franklin Templeton Fixed Income Group. GRANT BOWERs Wiceprezes Franklin Global Advisers, Inc. Grant Bowers jest głównym zarządzającym portfelem Funduszu. Jest on wiceprezesem Franklin Global Advisers, Inc., a obszar badań, za który jest odpowiedzialny to branża usług telekomunikacyjnych. Grant Bowers dołączył do Franklin Templeton Investments w 1993 roku jako analityk instrumentów o stałym dochodzie, a w 1998 roku został analitykiem w zespole Franklin ds. rynków akcji. Poprzednio specjalizował się w analizie spółek z branży medialnej, wydawniczej, transportowej oraz usług biznesowych. Grant Bowers zdobył tytuł licencjata ekonomii na University of California w Davis. cele inwestycyjne i charakterystyka funduszu Celem inwestycyjnym funduszu FTIF Franklin U.S. Opportunities Fund jest osiąganie wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w akcje spółek z USA charakteryzujących się rosnącą dynamiką wzrostu lub ponadprzeciętnym potencjałem wzrostowym oraz rosnącą rentownością na tle ogólnych warunków gospodarczych. Zarządzający portfelem Funduszu poszukują szybko rozwijających się spółek o dowolnej kapitalizacji, we wszystkich sektorach rynków. Dlaczego warto zainteresować się tym Funduszem? Ekspozycja na rozwijające się i innowacyjne spółki z USA W dłuższej perspektywie wdrażane przez przedsiębiorstwa innowacje mogą generować zyski dla inwestorów. Zarządzający portfelem Funduszu wyszukują i inwestują w spółki, które spełniają ich kryteria dotyczące wzrostu, jakości i wyceny, charakteryzujące się potencjałem do zrównoważonego wzrostu rentowności, solidnymi danymi finansowymi, sprawnym zarządzaniem oraz atrakcyjną wyceną akcji, biorąc pod uwagę ryzyko biznesowe i finansowe. Preferowani są liderzy rynków niszowych o potężnym potencjale ekspansji w przyszłości. Inwestowanie w największy i najbardziej prężny rynek akcji na świecie USA mają największy i najbardziej płynny rynek akcji na świecie, którego udział w ogólnoświatowym indeksie MSCI All Country World Index sięga prawie 41% (źródło: Franklin Templeton Investments, dane na dzień 31 grudnia 2011 r.). Fundusz utrzymuje ekspozycję na amerykańskie spółki z różnych przedziałów kapitalizacji, o dobrej kondycji finansowej i solidnych fundamentach. Zdywersyfikowany portfel spółek z różnych branż i przedziałów kapitalizacji Fundusz inwestuje w spółki o różnym poziomie kapitalizacji, reprezentujące ponad 35 wiodących branż, m.in. technologię, biotechnologię czy komunikację. Zespół zarządzających poszukuje najlepszych okazji pod względem potencjału wzrostowego, wyceny oraz ryzyka biznesowego i finansowego. Ryzyka Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Fundusz może inwestować w takie sektory, jak technologia czy biotechnologia, a także w spółki o niewielkiej kapitalizacji rynkowej, które są bardziej podatne na ponadprzeciętną zmienność sytuacji na rynkach papierów wartościowych. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w pełnym i skróconym prospekcie informacyjnym Funduszu. klasa tytułu waluta kod ISIN początek uczestnictwa klasy t.u. funduszu kod działalności A (acc) USD 0799 LU /04/00 A (acc) EUR 0280 LU /09/06 A (acc) EUR-H1 EUR 0181 LU /09/07 N (acc) USD 0625 LU /03/04 N (acc) EUR 0281 LU /09/06 N (acc) EUR-H1 EUR 1238 LU /03/11 N (acc) PLN-H1 PLN 1064 LU /11/09 Więcej informacji na temat funduszu znajduje się na stronie internetowej Wyniki funduszu znajdują się na karcie funduszu. Morningstar Rating 8 HHHH Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: 7

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Franklin Euro Short Duration Bond Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short Duration Bond Fund Instrumenty o stałym dochodzie Profil funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 21 lutego 2014 r. Styl inwestycyjny Instrumenty

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 Zeszyty Programu Top 15 nr 2 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2008 2008 Akademia Leona Koźmińskiego Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację EQUIS (Europejski

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 GLOBAL STRATEGIC BOND FUND EACCEURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 Metodologia i styl dysponuje możliwością elastycznych inwestycji w całe spektrum instrumentów o stałym dochodzie, w tym obligacji rządowych

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013 Raport wyników aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012 Data raportu: 02.07.2013 Definicja Firmy 1. PKO TFI S.A. działa na podstawie zgody Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND EACCEURO (HEDGED) Metodologia i styl jest zarządzany przy użyciu podejścia zespołowego w celu konsekwentnego wypracowywania stóp zwrotu z naciskiem na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa pro.pl.xx.21563.lu882574998.pdf GLOBAL INCOME FUND AACCEURO (HEDGED) 3 CZERWIEC 215 Metodologia i styl inwestuje głównie w wysokodochodowe obligacje przedsiębiorstw oraz obligacje przedsiębiorstw o ratingu

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Witamy w naszej corocznej prognozie dla gospodarki globalnej W roku 2009 inwestorzy powinni być przygotowani na to, iż w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE.

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE. MAGAZYN FINANSOWO-INWESTYCYJNY DLA POCZATKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH INWESTORÓW NUMER 1 (2) 2015 PRICE ACTION TRADERA HISTORIA FED INWESTYCJE alternatywne OUTLOOK 2015 FOREX MISSISSIPPI Bańka finansowa CARRY

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 28 lutego 2014: Prognoza IV kw. 2013: 1320 USD/oz Wykształcanie się trendu wzrostowego Cena 1400-1450 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Marzec 2014 Rabbi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 79 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący prof. dr

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo