Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia"

Transkrypt

1 Spis treści 1. Wstęp Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy 3. w wyborze zawodu i kierunku kształcenia.3 4. Opis programu.5 5. Cel główny Cele szczegółowe.5 7. Adresat programu.5 8. Zadania.6 9. Treści Sposób realizacji programu Formy pracy umożliwiające realizację celów Propozycja podejmowanych zagadnień i działań Przewidywane osiągnięcia uczniów Ewaluacja Literatura i materiały wspomagające prowadzenie zajęć Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Bibliografia 68 1

2 Wstęp Wybór przyszłego zawodu przez ucznia jest problemem bardzo ważnym, gdyż decyduje o jego przyszłym życiu, o jego szczęściu, zadowoleniu i samorealizacji. Dlatego właśnie w wyborze zawodu należy pomagać dziecku już od najmłodszych lat. Pierwsze podstawy ku temu tworzy dom rodzinny poprzez właściwe wychowanie i ukierunkowanie zainteresowań ucznia. Zdecydowanie najważniejszą rolę w orientacji zawodowej pełni jednak szkoła. Orientacja szkolna i zawodowa, jako integralna część szkolnego programu dydaktyczno wychowawczego stanowi całokształt oddziaływań wychowawczych, które mają na celu takie pokierowanie wszechstronnym rozwojem ucznia, aby na etapie kończenia szkoły był dojrzały do podjęcia w sprawie własnego życia i zawodu optymalnych decyzji, dostosowanych do własnych możliwości oraz aktualnych potrzeb społeczno ekonomicznych kraju. Wybór dokonywany przez młodzież ma wyznaczyć kierunek jej przyszłości pracy zawodowej, stąd ma znaczny wpływ na dalszy bieg życia, zadowolenie z wykonywanej pracy, wywiązania się z roli społecznej ucznia i pracownika. Prawidłowy wybór szkoły i zawodu sprzyja efektywności szkolenia zawodowego i osiągania sukcesów w pracy zawodowej. Z psychologicznego punktu widzenia jest zrozumiałe, że dla młodzieży kilkunastoletniej, bardziej interesujące i łatwiej przyswajalne są informacje dotyczące nauki w szkole ponadgimnazjalnej niż informacje na temat przyszłej pracy. Jednak informacja o drogach kształcenia zawodowego bez ukazania pracy zawodowej, jako celu tej nauki, byłaby niepełna. Czyniąc wybór zawodu sprawą podstawową, docelową, kształtujemy u młodzieży przekonanie, że cel określa drogi dojścia do niego. Orientacja szkolna to zapoznanie uczniów z różnymi drogami dochodzenia do zawodu, z wymaganiami stawianymi przez szkoły ponadgimnazjalne, z przedmiotami teoretycznymi, zawodowymi. Prawidłowo prowadzona orientacja zawodowa ma duże walory poznawcze i wychowawcze. 2

3 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 11 poz. 114 ) Pomoc psychologiczno pedagogiczna polega w szczególności na: 8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie; 9) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 4. Pomoc psychologiczno pedagogiczna w przedszkolu, szkole lub placówce może być udzielana na wniosek: 7) doradcy zawodowego; 5.2. Pomoc psychologicznopedagogiczna w szkole jest organizowana w szczególności w formie: 7) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 5. Pomoc psychologicznopedagogiczna w placówce, stosownie do zakresu jej działania, jest organizowana w szczególności w formie: 4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w grupach odpowiadających liczbie uczniów w oddziale Pomoc psychologicznopedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki. 2) W przedszkolu, szkole i placówce mogą być zatrudnieni pedagog, psycholog i logopeda. W szkole i placówce może być zatrudniony również doradca zawodowy. 6. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 3) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących: a) rynku pracy; b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia; c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych; d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym; 3

4 e) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie; f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej; 4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 6) koordynowanie działalności informacyjnodoradczej prowadzonej przez szkołę; 7) wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowoinformacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami; 8) współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach; 9) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61 poz. 624 oraz z 2002 r. nr 10 poz. 96). Załącznik nr 5. Ramowy statut publicznego gimnazjum Statut gimnazjum określa w szczególności: 11. organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia. 4

5 Opis programu Program zakłada przygotowanie uczniów klas I III gimnazjum do podjęcia trafnej decyzji zawodowej i szkolnej w trybie zajęć szkolnych i samodzielną aktywność ucznia w trybie pozaszkolnym (czytanie lektury uzupełniającej, oglądanie odpowiednich programów telewizyjnych, korzystanie z Internetu). Program zawiera cele, zadania, treści, formy pracy umożliwiające realizację celów, przewidywane osiągnięcia ucznia, uwagi o realizacji oraz materiały wspomagające prowadzenie zajęć i zestawienie bibliograficzne literatury. Cel główny: Uczeń: podejmuje trafną decyzję zawodową i szkolną. Cele szczegółowe Uczeń: Potrafi określić: kim jest?, do czego jest zdolny?, co może w życiu osiągnąć? Potrafi dokonać samooceny Potrafi określić własne zainteresowania, uzdolnienia, cechy charakteru, temperament Wskazuje swoje mocne i słabe strony Zna swój stan zdrowia Określa swoje predyspozycje do wykonywania zawodów Wymienia czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji o wyborze zawodu Zna aktualną sytuację na rynku pracy Potrafi sporządzić dokumenty określone procedurą ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz pracy życiorys, CV, list motywacyjny. Zna źródła informacji dotyczące dalszego wyboru szkoły Zna strukturę szkolnictwa ponadgimnazjalnego i kryteria naboru do szkół ponadgimnazjalnych Sprawnie posługuje się informatorami Zna źródła informacji o rynku pracy ( internet, prasa, TV, Urząd Pracy, Biura Pośrednictwa i inne ) Adresat programu. Program skierowany jest do uczniów klas Samorządowych w Stradunach. I III Gimnazjum w Zespole Szkół 5

6 Zadania Wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny; Modyfikacja samooceny w przypadku, gdy odbiega ona od realnych możliwości (zawyżona lub zaniżona); Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach; Kształtowanie potrzeby konfrontowania swego stanu zdrowia z wymaganiami wybieranego zawodu; Zapoznanie ze strukturą szkolnictwa i kryteriami naboru do szkół ponadgimnazjalnych Przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy. Treści Zainteresowania i skłonności zawodowe przejawiające się w toku działalności w szkole i domu, w chwilach wolnych od zajęć. Samoobserwacja. Uzdolnienia i umiejętności niezbędne w pracy z drugim człowiekiem, w kontakcie z rzeczami techniką, pracy z danymi symbolami, przyrodą i działalnością artystyczną; Cechy usposobienia i temperamentu, ich znaczenie w wyborze zawodu; Stan fizyczny i zdrowotny a wybór zawodu; Samoocena ustalenie swoich mocnych stron (osiągnięcia, sukcesy, zalety osobiste). Wiedza o zawodach. Istota zawodu, między innymi czynności, warunki pracy, wymagania psychofizyczne, jakie zawód stawia przed kandydatem; Zmieniający się rynek pracy; Kierunki dalszego kształcenia drogi prowadzące do zdobycia zawodu, wybór szkoły. Jak podjąć decyzję o wyborze szkoły? Warunki przyjęć do profilowanych liceów i szkół zawodowych. Sposób realizacji programu. Program orientacji zawodowej realizowany jest w klasach I III gimnazjum. Za jego realizację odpowiedzialni są wychowawcy klas, pedagog szkolny oraz dyrektor szkoły, na którym spoczywa odpowiedzialność za nawiązanie współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi i organizowanie spotkań młodzieży klas trzecich z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych. Realizacja programu uwzględnia spotkania z doradcą zawodowym oraz pracownikiem Urzędu Pracy. 6

7 Formy pracy umożliwiające realizację celów: Podsumowanie wiedzy o różnych zawodach na różnych lekcjach podczas realizacji treści programowych związanych z wykonywaniem jakiegoś zawodu (technika, fizyka, chemia, biologia, j.polski, itp.). Prowadzenie lekcji o tematyce zawodowoznawczej na godzinach do dyspozycji wychowawcy Poznanie uczniów, ich zainteresowań i potrzeb w zakresie orientacji zawodowej poprzez ankiety, rozmowy, dyskusje. Indywidualne rozmowy z uczniami i wskazywanie literatury. Redagowanie tablicy orientacji zawodowej i szkolnej. Prowadzenie teczek tematycznych przez uczniów. Informowanie o różnych aspektach życia zawodowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na zawody najbardziej potrzebne w rozwoju gospodarki kraju. Dokonanie przez ucznia wyboru przyszłego zawodu poprzez wnikliwą obserwację własnych cech osobowości, temperamentu itp. z wykorzystaniem informacji uzyskanych o zdolnościach i zainteresowaniach ucznia od wychowawcy oraz nauczycieli przedmiotów. Projekcja filmów o tematyce zawodoznawczej. Wycieczki do szkół ponadgimnazjalnych (zwiedzanie warsztatów szkolnych, pracowni). Spotkania z uczniami bądź absolwentami wybranych ciekawych szkół. Ścisła współpraca z bibliotekarzem w szkole. Ścisła współpraca z pedagogiem szkolnym. Współpraca z poradnią psychologiczno pedagogiczną, aby pomóc w wyborze zawodu młodzieży niezdecydowanej i defektywnej oraz mającej kłopoty w nauce. Współpraca z rodzicami uczniów gimnazjum. 7

8 Rozwijanie zainteresowań w trakcie zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań) i pozaszkolnych. Zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadgimnazjalnego i warunkami przyjęć do poszczególnych szkół. Spotkanie z doradcą zawodowym oraz przedstawicielem Urzędu Pracy Prowadzenie pogadanek na temat czynników istotnych przy wyborze zawodu. Przygotowanie dokumentacji do szkół ponadgimnazjalnych. Samoocena. Propozycja podejmowanych zagadnień i działań Zadania Treści Osiągnięcia/ umiejetności Przygotowanie do wyboru zawodu potrzeby, praca zawód. (załączniki nr 1 i nr 2) Wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny. Zainteresowania i skłonności zawodowe. (Załączniki nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) Uzdolnienia i umiejętności niezbędne w pracy. (załączniki nr 4.1, 4.2, 4.3) Możliwie najpełniejsza znajomość siebie, swoich upodobań, mocnych i słabych stron oraz predyspozycji do wykonywania zawodów. Sposoby i formy realizacji Burza mózgów Pogadanka podająca Wywiad Ankiety Kwestionariusze Klasa I I I Odpowiedzialni doradca zawodowy. pedagog szkolny, wychow awcy. Cechy charakteru i temperament, ich znaczenie w wyborze zawodu. (załączniki nr 5.1, 5.2, 6.1, 6.2) I 8

9 Modyfikacja samooceny w przypadku, gdy odbiega ona od realnych możliwości (zawyżona lub zaniżona), Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach doradca zawodowy. pedagog szkolny, wychow awcy, nauczyciele przedmiotów Pielęgniarka. Wychowawcy, Kształtowanie potrzeby konfrontowa nia oceny swego stanu zdrowia z wymaganiami wybieranego zawodu Zapoznanie ze strukturą szkolnictwa Samoocena ustalenie swoich mocnych stron (osiągnięcia, zalety osobiste itp.) (załączniki nr 7.1, 7.2) Jak podjąć decyzję o wyborze szkoły? (załączniki nr 8.1, 8.2) Poznajemy zawody. (załączniki nr 9.1, 9.2, 9.3) Możliwości osobiste a wymagania zawodu (załącznik nr 10) Stan fizyczny i zdrowotny a wybór zawodu (załączniki nr 11.1, 11.2) Drogi prowadzące do zawodu szkolny i pozaszkolny system kształcenia ( załączniki nr 12.1, 12.2, 12.3, 12.4) Warunki przyjęć do liceum ogólnokształcącego, liceów profilowanych i szkół zawodowych Mój zawód określanie planu realizacji celu (załącznik nr 13) Znajomość czynników niezbędnych do podjęcia Prawidłowej decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu. Wiedza o zawodach, własnych predyspozycjach, rynku pracy. Umiejętność posługiwania się informatorami Świadomość własnego stanu zdrowia, wskazań i przeciwwskazań do wykonywania róznych grup zawodów Rozeznanie w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego, znajomość kryteriów przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych. Pogadanka podająca Kwestionariusz Spotkania z pracownikiem Poradni Psy chologiczno Pedagogicznej Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. Wywiad Pogadanka podająca Teczki tematyczne z informacjami o zawodach Gazetka ścienna z informacjami na temat różnych zawodów Kwestionariusz Pogadanka podająca Analiza informatorów o zawodach Pogadanka podająca Gazetka ścienna z informacjami na temat rekutacji do szkół ponadgimnazjal nych Analiza folderów informacyjnych ze szkół ponadgimnazjal nych Spotkania z przedstawicielami szkół Wyjazdy na Dni otwarte I III II II I III III III doradca zawodo wy. pedagog szkolny, wychow awcy, nauczyciele przedmiotów Wychowawcy, doradca zawodowy. pedagog szkolny, 9

10 Przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy Rynek pracy w naszym regionie Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych podanie, życiorys, list motywacyjny itp. Znajomość aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz źródeł informacji o rynku pracy Umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych Pogadanka podająca Spodkania z pracownikiem Urzędu Pracy w Ełku Ćwiczenia redakcyjne i kompozycyjne III III Doradca zawodowy Wychowawcy Nauczyciel języka polskiego Przewidywane osiągnięcia uczniów. Po realizacji programu uczeń: Wykazuje się znajomością czynników niezbędnych do podjęcia prawidłowej decyzji o wyborze zawodu: wiedzą o zawodach, szkołach, własnych predyspozycjach, rynku pracy; Wykazuje się możliwie najpełniejszą znajomością siebie, swoich upodobań, mocnych i słabych stron oraz predyspozycji do wykonywania zawodów; Wie, gdzie szukać pomocy w wyborze zawodu, szkoły i planowaniu kariery zawodowej. Ma rozeznanie w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego; Zna kryteria przyjęć do profilowanych liceów i szkół zawodowych. Umie kompletować niezbędną dokumentację, napisać podanie, cv.. Ewaluacja Jak każdy program, czy plan, również mój jest tylko zbiorem propozycji do realizowania w różnych warunkach, tj. z młodzieżą o różnym temperamencie, różnych zainteresowaniach, 10

11 różnym poziomie dojrzałości zawodowej, itp. Dlatego oczywista jest konieczność dostosowania go do potrzeb własnej klasy. W załączniku przedstawiam propozycję arkuszy ewaluacyjnych (załączniki nr 14.1, 14.2,14.3). Dopiero ich analiza pokaże, czy przeprowadzone działania odniosły oczekiwane efekty i czy decyzje dotyczące wyboru poszczególnych ćwiczeń były trafne. Literatura i materiały wspomagające prowadzenie zajęć Teczki informacji o zawodach Informator o zawodach, wyd. Perspektywy, Czasopisma : "Cogito", "Perspektywy", "Victor". Internet. Środki audiowizualne (np. radio, telewizja, filmy o zawodach). Ankiety. Kwestionariusze ZAŁĄCZNIK NR 1 Czynniki trafnego wyboru Podjęcie przez ucznia mądrej i trafnej decyzji dotyczącej wyboru zawodu często jest dla niego bardzo trudne. Dostarczenie mu maksimum informacji, które warunkują trafność decyzji zawodowej i skuteczność jej realizacji jest więc ważnym zadaniem osób trudniących się orientacją szkolną i zawodową. CZYNNIKI TRAFNEGO WYBORU ZAWODU 11

12 Poznaj Siebie zainteresowania uzdolnienia temperament umiejętności osobowość stan zdrowia wiedza szkolna Poznaj zawody informacje o zawodach środowisko pracy zadania i czynności narzędzia pracy stanowisko pracy możliwości zatrudnienia zarobki stan zdrowia wiedza szkolna Poznaj ścieżki edukacji system szkolny możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych możliwości przekwalifikowania możliwości podnoszenia kwalifikacji ZAŁĄCZNIK NR 2 WYWIAD (rodzice, sąsiedzi nauczyciele i inni) 1. Kim chciał(a) być Pan (Pani) w wieku13 lat? 12

13 2. Co zadecydowało o Pana (Pani) wyborze zawodu? 3. Jak wyglądała Pana (Pani) droga zawodowa? [Czy pracuje Pan (Pani) w zawodzie, jaki Pan (Pani) wybrał(a)?] 4. Czy lubi Pan (Pani) swoją pracę? Czy polecił(a)by Pan (Pani) ją swoim dzieciom? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź. ZAŁĄCZNIK NR 3.1 Zainteresowania Do zebrania informacji o zainteresowaniach uczniów można wykorzystać Kwestionariusz i Ankietę skłonności zawodowych. Uważa się, że skłonność zawodowa to tendencja do działania ukierunkowanego na wykonywanie pewnych czynności w określonej dziedzinie, a zainteresowanie jakąś dziedziną łączy się zwykle ze skłonnością do wykonywania w niej pewnych działań. 13

14 Ankieta skłonności zawodowych bada tendencje do zajmowania się określonym rodzajem działalności. Zamieszczony poniżej podział zawodów na pięć grup po raz pierwszy przedstawił B. A. Klimow. Opierając się na założeniach jego teorii opisane zostały niżej charakterystyki tych grup zawodowych, które zawierają opisy przykładowych zawodów oraz wymagań psychofizycznych i przeciwwskazań zdrowotnych. Człowiek Człowiek Grupa ta obejmuje zawody związane z pracą wymagającą kontaktu z ludźmi, a więc wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność przebywania z interesantem, klientem, pacjentem, kontrahentem, wspólnikiem. Wymaga ona z reguły umiejętności łatwego kontaktowania się z ludźmi. Wskazane są również, między innymi pogodne usposobienie, takt, życzliwość, uczciwość, cierpliwość, dyskrecja, a także rozwaga i opanowanie. Będą to zawody związane z: nauczaniem, wychowaniem, usługami i handlem, opieką medyczną, udzielaniem informacji i porad, np.: nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, psycholog, adwokat, sędzia, sprzedawca, dziennikarz, kelner, menadżer, prezenter, radiowy i telewizyjny, stewardesa i inne. Przeciwwskazaniami do wykonywania określonego zawodu mogą być: wada wymowy, niedosłuch utrudniający kontakt z otoczeniem, przewlekłe choroby skóry, widoczne zniekształcenia zwłaszcza twarzy, zaburzenia równowagi, itp. Człowiek technika W grupie tej znajdują się zawody, w których praca związana jest z wydobywaniem i przetwarzaniem surowców, obróbką różnorodnych materiałów, produkcją dóbr materialnych, eksploatacją urządzeń. Będą to na przykład zawody, jak: mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, mechanik obróbki skrawaniem, elektronik, monter aparatury radiowotelewizyjnej, elektromechanik, elektryk. Krawiec, kucharz, piekarz, ciastkarz, cukiernik, murarz, cieśla, stolarz, inżynier budowlany, inżynier mechanik, inżynier elektronik itp. W tej grupie zawodów wymagane są między innymi następujące cechy: dobra spostrzegawczość, umiejętność obserwacji, odpowiedzialność, zdolność koncentracji uwagi, opanowanie, dokładność, obowiązkowość. 14

15 Przeciwwskazaniami do wykonywania tych zawodów mogą być: wada wzroku, niedosłuch, zaburzenia równowagi, alergie skórne, wady serca, skrzywienie kręgosłupa i inne poważne schorzenia (jeśli występują wskazana jest konsultacja lekarska). Człowiek przyroda Do tej grupy zalicza się zawody, w których praca wymaga kontaktu z przyrodą: zwierzętami, roślinami, z ich pielęgnacją, uprawą, hodowlą, a ponadto z różnymi zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie. Przykładowe zawody to: biolog, mikrobiolog, weterynarz, zootechnik, leśnik, rybak, rolnik, ogrodnik, sadownik, pszczelarz, hodowca zwierząt i inne. Zawody te wymagają zamiłowania do przyrody, poczucia odpowiedzialności, zdolności prowadzenia obserwacji, spostrzegawczości, dokładności, zrównoważenia oraz dużej sprawności fizycznej. Przeciwwskazaniami, zależnie od zawodu i stanowiska pracy, mogą być: choroba reumatyczna, choroby dróg moczowych, skóry rąk, alergia, duża wada wzroku, duże skrzywienie kręgosłupa, zaburzenia równowagi, wady serca i inne. Człowiek dane / system znaków Grupa ta obejmuje zawody związane z posługiwaniem się systemem znaków i pojęć umownych, jak cyfry, znaki kartograficzne, znaki stenograficzne, kody, graficzne znaki językowe (np. litery), systemy oznakowania pojęć językowych naturalnych i sztucznych. Będą to zawody związane z naukami ścisłymi, niektórymi humanistycznymi, np.: informatyk, matematyk, fizyk, programista, ekonomista, astronom, tłumacz, kreślarz, kartograf, technik dokumentacji budowlanej, księgowy, korektor, itp. Wskazane cechy osobowości to: odpowiedzialność, samodzielność, zdolności organizacyjne, dokładność, dobra pamięć, umiejętność przewidywania, spostrzegawczość, systematyczność w działaniu, zdolność skupienia uwagi niezbędna do zapobiegania pomyłkom i błędom. Człowiek działalność artystyczna W grupie tej znajdują się zawody związane z działalnością artystyczną: muzyczną, plastyczną, aktorsko sceniczną, organizacją imprez artystycznych, z wykonywaniem wyrobów lub usług o charakterze artystycznym. 15

16 Będą to takie zawody, jak np.: plastyk, rzeźbiarz, konserwator dziel sztuki, muzyk, aktor, architekt, dekorator wnętrz, grawer, złotnik, zdobnik szkła, projektant odzieży, fotograf oraz wiele innych. Wskazane cechy osobowości to: wrażliwość estetyczna, wyobraźnia artystyczna, wrażliwość na potrzeby ludzkie, wyobraźnia przestrzenna, twórcze myślenie, uzdolnienia artystyczne, uzdolnienia manualne, systematyczność, dokładność, rytmiczność i precyzja. Przeciwwskazaniami do wykonywania niektórych zawodów mogą być między innymi: dla zawodów związanych z plastyką wrażliwość na działanie środków chemicznych, daltonizm powiązanych z muzyką wada słuchu, brak słuchu muzycznego teatrem wada wymowy, choroby krtani i gardła. ZAŁĄCZNIK NR 3.2 Ankieta skłonności zawodowych (autor: J. Woroniecka na podstawie propozycji B. A. Klimowa) Instrukcja Przypuszczalnie potrafisz wykonać wiele czynności. Jeśli jednak mógłbyś (mogłabyś) wybierać, to który rodzaj działalności bardziej Ci odpowiada? W każdym numerze zadania wybierz jedną z dwóch możliwości ( a lub b ) i zaznacz odpowiedź otaczając kółkiem właściwą literę na arkuszu odpowiedzi. W wyjątkowych przypadkach możesz nic nie wybrać lub wybrać obydwa rodzaje czynności. Co wolisz? numer pytani a odpowiedź a odpowiedź b 16

17 1. Hodować zwierzęta lub uprawiać rośliny. Obsługiwać maszyny (np. wiertarkę, robot kuchenny, maszynę do szycia) 2. Opiekować się osobą chorą, dbać o przyjmowanie przez nią leków Wykonywać wykresy, zestawienia, schematy lub proste programy komputerowe 3. Wyrażać na piśmie swoje myśli (pisać wiersze, Obserwować rozwój roślin i zwierząt opowiadania, pamiętniki) 4. Wykonywać różne przedmioty, wyroby (np. z drewna, Sprzedawać lub reklamować towary tkaniny, metalu, składników spożywczych) 5. Uczyć się języka obcego, tłumaczyć teksty Mieć do czynienia z wydawnictwami artystycznymi o muzyce, plastyce, teatrze 6. Zajmować się zwierzętami Tłumaczyć innym, jak mają coś zrobić 7. Organizować wystawę prac, konkurs recytatorski, dyskotekę, pokaz mody, wycieczkę Obsługiwać sprzęt gospodarstwa domowego, pojazdy, maszyny 8. Udzielać rad i informacji Bywać w teatrze, muzeum, na wystawie sztuki 9. Naprawiać różnorodne rzeczy (ubrania, sprzęt mechaniczno elektryczny) Wyszukiwać i poprawiać błędy w tekstach, tablicach, rysunkach 10. Prowadzić prace doświadczalne z biologii Robić obliczenia, rachunki 11. Pracować w sadzie, ogrodzie, na działce Analizować schematy budowy odbiorników radiowych i telewizyjnych, wykroje odzieży, przepisy kulinarne 12. Rozwiązywać zaistniałe między ludźmi konflikty Wykonywać rysunki techniczne (sprawdzać je, korygować) 13. Robić zdjęcia artystyczne, malować, tańczyć Przeprowadzać doświadczenia z roślinami 14. Naprawiać urządzenia i aparaturę medyczną Nieść pomoc poszkodowanym w wypadku 15. Skrupulatnie wykonywać powierzoną pracę (opisy, pomiary, sprawozdania) Wyrażać własne przeżycia przez rysunek, muzykę, wiersz 16. Wykonywać analizy laboratoryjne Przyjmować i leczyć chorych, rozmawiać z nimi 17. Zmieniać wystrój, ozdabiać swoje otoczenie Montować i naprawiać różne mechanizmy, przyrządy, maszyny (np. samochody, rowery) 18. Prowadzić wycieczki do teatru, muzeum, rajdy turystyczne, itp. Dyskutować na tematy związane z architekturą i sztuką 19. Reperować uszkodzoną zabawkę, żelazko lub inny Przerysowywać rysunki, napisy, mapy drobny sprzęt 20. Walczyć ze szkodnikami i chorobami roślin Obsługiwać komputery, pisać na maszynie 21. Przebywać wśród ludzi, udzielać im pomocy i Składać rożne urządzenia, majsterkować świadczyć drobne usługi 22. Planować wydatki, sporządzać bilans kosztów Być na wsi i brać udział w zajęciach gospodarskich 23. Lepić z gliny lub modeliny Wędrować i obserwować naturę 24. Porządkować notatki, dokumenty, rachunki Czytać czasopisma i książki o tematyce technicznej 25. Zawierać nowe znajomości Rysować, grać na instrumencie, deklamować Arkusz odpowiedzi do Ankiety skłonności zawodowych Imię i nazwisko.. I II III IV V 17

18 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8a 8b 9a 9b 10a 10b 11a 11b 12a 12b 13a 13b 14a 14b 15a 15b 16a 16b 17a 17b 18a 18b 19a 19b 20a 20b 21a 21a 22a 22b 23a 23b 24a RAZEM 24b 25a 25b P.. T C.. D.. A. Podsumuj liczbę wyborów w kolumnach pionowych. Uzyskane wyniki różnicują Twoje skłonności do pracy w poszczególnych grupach zawodowych. IP człowiek przyroda IIT człowiek technika IIIC człowiek człowiek IVD człowiek dane / system znaków VA człowiek działalność artystyczna 18

19 ZAŁĄCZNIK NR 3.3 Karta zainteresowań. Instrukcja Masz przed sobą bardzo proste i łatwe pytania. Dotyczą one czynności, jakie lubisz i jakich nie lubisz wykonywać. Na każde pytanie należy odpowiedzieć znakami, które wpiszesz w odpowiednie kratki arkusza odpowiedzi. Pytania są ponumerowane każdemu pytaniu odpowiada na arkuszu kratka oznaczona tym samym numerem. Jeżeli daną czynność bardzo lubisz, wpisz w odpowiednią kratkę dwa plusy. Jeśli tylko lubisz, wpisz jeden plus. Gdy danej czynności nie lubisz wykonywać, wpisz w kratkę jeden minus. Gdy danej czynności bardzo nie lubisz wykonywać, wpisz dwa minusy. Jeżeli zaś danej czynności nie znasz lub nie wykonywałeś nigdy i trudno Ci na pytanie odpowiedzieć, wpisz w kratkę znak zapytania. Staraj się odpowiedzieć na pytanie szczerze, nie namyślając się długo. Objaśnienia znaków, za pomocą których możesz odpowiadać, są podane u dołu arkusza odpowiedzi. Przeczytaj je. Czy lubisz? 1. Uczyć się jeżyka polskiego. 2. Wykonywać działania matematyczne 3. Poznawać życie roślin i zwierząt 4. Czytać czasopisma i książki o tematyce technicznej 5. Poznawać pracę pielęgniarki, higienistki, itp. 6. Dbać o porządek w domu, klasie, szkole. 7. Wyrażać na piśmie swoje spostrzeżenia i myśli (pisanie wierszy, opowiadań, pamiętnika) 8. Uczyć się matematyki 9. Uczyć się biologii, botaniki i zoologii 10. Zwiedzać wystawy techniczne albo słuchać audycji o nowościach technicznych 11. Czytać o tym, jak ludzi nauczyli się walczyć z chorobami 12. Pomagać w gospodarstwie domowym 13. Uczyć się języka obcego, próbować posługiwać się nim w rozmowie 14. Czytać książki, czasopisma zawierające łamigłówki matematyczne 15. Wykonywać doświadczenia z biologii 16. Wykonywać prace na zajęciach techniki 17. Opiekować się chorymi, doglądać prawidłowego przyjmowania przez nich leków 18. Szyć i wyszywać 19. Bywać w teatrze, muzeum, na wystawie sztuki 20. Uczestniczyć w zajęciach kółka matematycznego 21. Pracować w sadzie, ogrodzie 22. Wykonywać remontowe prace budowlane, zwiedzać place budów 23. Opiekować się dziećmi 24. Dokonywać zakupów 25. Uczestniczyć w zajęciach kółka polonistycznego 26. Samodzielnie rozwiązywać w domu dodatkowe zadania i przykłady z matematyki 27. Przeprowadzać doświadczenia z roślinami 28. Montować i naprawiać różne maszyny, przyrządy i mechanizmy 29. Poznawać budowę organizmu człowieka 30. Przekonywać o czymś innych ludzi Omawiać z kolegami, koleżankami, rodziną przeczytane książki, obejrzane filmy 32. Brać udział w olimpiadach matematycznych 33. Uczestniczyć w zajęciach kółka biologicznego 34. Sporządzać modele samolotów, szybowców, okrętów, itp. 35. Poznawać przyczyny powstawania różnych chorób 36. Poznawać ludzi i obcować z nimi 37. Czytać literaturę piękną 38. Odkrywać, gdzie w otaczającym nas świecie matematyka ma praktyczne zastosowanie 39. Obserwować naturę 40. Wykonywać prace związane z mechaniką 41. Czytać i opowiadać dzieciom bajki, bawić się z nimi 42. Przygotowywać posiłki 43. Czytać artykuły z dziedziny krytyki literackiej 44. Uczyć się fizyki 45. Czytać o odkryciach z dziedziny chemii 46. Wykonywać rysunki techniczne 47. Uczestniczyć w lekcjach biologii 48. Być odpowiedzialnym za wyżywienie kolegów na obozach wędrownych i wycieczkach 49. Uczyć się historii 50. Przeprowadzać doświadczenia z fizyki 51. Rozwiązywać zadania z chemii 52. Obserwować pracę różnych maszyn, zwiedzać zakłady pracy, warsztaty 53. Poznawać pracę lekarza 54. Prać, prasować odzież 55. Omawiać bieżące wydarzenia polityczne w kraju i zagranicą 56. Czytać literaturę popularnonaukową z zakresu odkryć fizycznych 57. Przeprowadzać doświadczenia z chemii 58. Poznawać budowę urządzeń radiotechnicznych 59. Wyjaśniać kolegom, jak wykonywać zadania szkolne 60. Świadczyć różne usługi potrzebującym ludziom

20 61. Czytać o tematyce historycznej 62. Uczestniczyć w zajęciach kółka fizycznego 63. Wykrywać zjawiska chemiczne w przyrodzie 64. Naprawiać domowe urządzenia elektryczne 65. Odpowiadać przy tablicy, występować przed klasą, szkołą 66. Naprawiać sprzęt gospodarstwa domowego 67. Zwiedzać muzea historyczne, poznawać zabytki 68. Czytać książki, czasopisma dotyczące fizyki 69. Uczyć się chemii 70. Orientować się w schematach radiowych, telewizyjnych, magnetofonowych, itp. 71. Pełnić funkcję zastępowego, drużynowego w harcerstwie 72. Być dyżurnym na przerwach lekcyjnych w szkole 73. Brać udział w pracy społecznej 74. Odkrywać, gdzie w otaczającym nas świecie fizyka ma praktyczne zastosowanie 75. Uczestniczyć w zajęciach kółka chemicznego 76. Gromadzić ciekawsze artykuły z różnych czasopism o tematyce technicznej 77. Pomagać ludziom chorym lub starym przy wykonywaniu różnych prac domowych 78. Nakrywać do stołu i podawać potrawy rodzinie lub znajomym 20

Kim będę? Podział Zawodów. B. A. Klimow podzielił zawody na 5 grup: 1. Człowiek - człowiek. 2. Człowiek - technika. 3. Człowiek - przyroda

Kim będę? Podział Zawodów. B. A. Klimow podzielił zawody na 5 grup: 1. Człowiek - człowiek. 2. Człowiek - technika. 3. Człowiek - przyroda Kim będę? Podział Zawodów B. A. Klimow podzielił zawody na 5 grup: 1. Człowiek - człowiek 2. Człowiek - technika 3. Człowiek - przyroda 4. Człowiek dane/system znaków 5. Człowiek działalność artystyczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBIERAM ZAWÓD WYBIERAM ZAWÓD

PROGRAM WYBIERAM ZAWÓD WYBIERAM ZAWÓD PROGRAM WYBIERAM ZAWÓD WYBIERAM ZAWÓD GRUPY ZAWODÓW 5 GRUP ZAWODÓW wg B.A. Klimowa 1. CZŁOWIEK CZŁOWIEK 2. CZŁOWIEK TECHNIKA 3. CZŁOWIEK PRZYRODA 4. CZŁOWIEK DANE/SYSTEM ZNAKÓW 5. CZŁOWIEK DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ankieta skłonności zawodowych

Ankieta skłonności zawodowych 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ankieta skłonności zawodowych Poniżej zostały wypisane stwierdzenia obrazujące czynności, sposoby postępowania, zachowania oraz sposoby postrzegania otoczenia w różnych zawodach i na

Bardziej szczegółowo

Plan działań preorientacji i orientacji zawodowej na III poziomie edukacyjnym w ZSiP w Krośnicach

Plan działań preorientacji i orientacji zawodowej na III poziomie edukacyjnym w ZSiP w Krośnicach Plan działań preorientacji i orientacji zawodowej na III poziomie edukacyjnym w ZSiP w Krośnicach 1. Cel działań Celem orientacji zawodowej w gimnazjum jest przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji

Bardziej szczegółowo

Ankieta skłonności zawodowych (autor: J. Woroniecka na podstawie propozycji B. A. Klimowa)

Ankieta skłonności zawodowych (autor: J. Woroniecka na podstawie propozycji B. A. Klimowa) Ankieta skłonności zawodowych (autor: J. Woroniecka na podstawie propozycji B. A. Klimowa) Instrukcja Przypuszczalnie potrafisz wykonać wiele czynności. Jeśli jednak mógłbyś (mogłabyś) wybierać, to który

Bardziej szczegółowo

Ankieta skłonności zawodowych

Ankieta skłonności zawodowych Ankieta skłonności zawodowych (autor: J. Woroniecka, G.Sołtysińska) numer pytania Instrukcja Przypuszczalnie potrafisz wykonać wiele czynności. Jeśli jednak mógłbyś (mogłabyś) wybierać, to który rodzaj

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ORAZ ZAJĘĆ ZWIĄZANYCH Z WYBOREM KIERUNKU KSZTAŁCENIA I ZAWODU.

ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ORAZ ZAJĘĆ ZWIĄZANYCH Z WYBOREM KIERUNKU KSZTAŁCENIA I ZAWODU. ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ORAZ ZAJĘĆ ZWIĄZANYCH Z WYBOREM KIERUNKU KSZTAŁCENIA I ZAWODU. I. WPROWADZENIE Orientacja szkolna i zawodowa stanowi integralną część szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać. Aleksander Kumor polski aforysta

Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać. Aleksander Kumor polski aforysta Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać Aleksander Kumor polski aforysta P R O G R A M Z A J Ę Ć D L A U C Z N I Ó W G I M N A Z J U M 2 S P O T K A N I E CO NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ PLANUJĄC

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ORIENTACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 14 W KATOWICACH. Rok Szkolny 2013/2014

PROGRAM ORIENTACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 14 W KATOWICACH. Rok Szkolny 2013/2014 PROGRAM ORIENTACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 14 W KATOWICACH Rok Szkolny 2013/2014 WSTĘP Z chwilą ukończenia szkoły gimnazjalnej uczniowie musza dokonać bardzo ważnego wyboru życiowego - wybrać

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM W NOWYM GAJU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM W NOWYM GAJU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM W NOWYM GAJU 1 WSTĘP Zmiany na rynku pracy, pojawienie się nowych zawodów oraz istniejące bezrobocie wymaga od dzisiejszych absolwentów szkół umiejętnego

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla II klasy gimnazjum

Scenariusz zajęć dla II klasy gimnazjum Scenariusz zajęć dla II klasy gimnazjum TEMAT: Poznajemy zawody klasyfikacja zawodów. CZAS TRWANIA : 45 min. CELE LEKCJI : Cel główny: Zapoznanie uczniów z klasyfikacją zawodów. Cele szczegółowe: Po zajęciach

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zsumuj wyniki w kolumnach pionowych, oddzielnie wszystkie plusy i minusy.

Zsumuj wyniki w kolumnach pionowych, oddzielnie wszystkie plusy i minusy. Karta zainteresowań 1 Sprawdź swoje zainteresowania wypełniając poniższą Kartą zainteresowań. Masz przed sobą bardzo proste i łatwe ania. Dotyczą one czynności, jakie/które lubisz i jakich/których nie

Bardziej szczegółowo

Droga Gimnazjalistko! Drogi Gimnazjalisto! Przed Tobą. Szkoła Edukacja Kariera Sukces

Droga Gimnazjalistko! Drogi Gimnazjalisto! Przed Tobą. Szkoła Edukacja Kariera Sukces Droga Gimnazjalistko! Drogi Gimnazjalisto! Przed Tobą Szkoła Edukacja Kariera Sukces Doradcy zawodowi PPPP w Tarnowie Kilka słów o PPPP w Tarnowie Siedziba Tarnów, ul. Krzyska 17 a Nasze filie: Tuchów,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku rok szkolny 2015/2016 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2017/2018

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2017/2018 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2017/2018 OPRACOWAŁA KATARZYNA JADWISZCZOK 1 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Gimnazjum nr 5

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Opracowała: A. Wątor Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Odbiorca Treść Cele Forma Czas Odpowiedzialni Dokumentacja Nauczyciele Diagnoza zapotrzebowania na działania

Bardziej szczegółowo

CAREER PORTFOLIO H5 ZAŁĄCZNIK 6: KLASYFIKACJA ZAWODÓW

CAREER PORTFOLIO H5 ZAŁĄCZNIK 6: KLASYFIKACJA ZAWODÓW CAREER PORTFOLIO H5 ZAŁĄCZNIK 6: KLASYFIKACJA ZAWODÓW http://www.acs-ghs.org/portals/0/career%20dev.jpg http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04006446/helvia/sitio/upload/img/jobs.jpg CO

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata 2016-2019 Gimnazjum w Piotrowicach I. GŁÓWNE CELE PROGRAMU : a) wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych, określeniu

Bardziej szczegółowo

Program Orientacji Szkolnej i Zawodowej Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Służewie

Program Orientacji Szkolnej i Zawodowej Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Służewie Program Orientacji Szkolnej i Zawodowej Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Służewie Wprowadzenie Orientacja szkolna i zawodowa powinna stanowić integralną część programu dydaktyczno-wychowawczego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie System Doradztwa Zawodowego ma zapewnić uczniom nie tylko poznanie możliwości zdobycia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH Spis treści : 1. Obowiązujące akty prawne dotyczące doradztwa zawodowego w gimnazjum 2. Charakterystyka programu 3. Cele

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE 1. ZALOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ)

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel, który potrafi być doradcą dla swoich uczniów, staje się wychowawcą na miarę czasów, w których żyje. Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Nauczyciel, który potrafi być doradcą dla swoich uczniów, staje się wychowawcą na miarę czasów, w których żyje. Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie! Nauczyciel, który potrafi być doradcą dla swoich uczniów, staje się wychowawcą na miarę czasów, w których żyje. Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie! Znaczenie gimnazjum dla rozwoju człowieka jest szczególne.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie WSTĘP Uczniowie kończący gimnazjum stają przed wyborem szkoły oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 Ocena zapotrzebowania na WSDZ Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 9 /2014 /2015

UCHWAŁA 9 /2014 /2015 UCHWAŁA 9 /2014 /2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy z dnia 10.02.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy Na podstawie art. 50 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGOW GINAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROGRAM WYCHOWAWCZY Z ORIENTACJI ZAWODOWEJ DLA GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

TEMAT: PROGRAM WYCHOWAWCZY Z ORIENTACJI ZAWODOWEJ DLA GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY TEMAT: PROGRAM WYCHOWAWCZY Z ORIENTACJI ZAWODOWEJ DLA GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO 1 Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M W K U N O W I E

G I M N A Z J U M W K U N O W I E G I M N A Z J U M W K U N O W I E WEWNĄRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO SPIS TREŚCI: WSTĘP 1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU (czas, miejsce realizacji programu). 2. CELE PROGRAMU. 3. ZADANIA PRZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNAWANIE PREDYSPOZYCJI I ZAINTERESOWAŃ GWARANCJĄ ŻYCIOWEGO SUKCESU

ROZPOZNAWANIE PREDYSPOZYCJI I ZAINTERESOWAŃ GWARANCJĄ ŻYCIOWEGO SUKCESU ROZPOZNAWANIE PREDYSPOZYCJI I ZAINTERESOWAŃ GWARANCJĄ ŻYCIOWEGO SUKCESU Test do badania predyspozycji i zainteresowań uczniów w szkole podstawowej 1 Kim chciałbyś być w przyszłości? Na pewno często słyszałeś

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO SPIS TREŚCI: WSTĘP 1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU. 2. CELE PROGRAMU. 3. ZADANIA PRZY REALIZACJI PROGRAMU. 4. FORMY REALIZACJI. 5. METODY PRACY. 6. EFEKTY. 7. PLAN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO MOJA KARIERA DLA UCZNIÓW KLAS I III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM ZAJĘĆ W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO MOJA KARIERA DLA UCZNIÓW KLAS I III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZATORACH PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 PROGRAM ZAJĘĆ W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO MOJA KARIERA DLA UCZNIÓW KLAS I III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Autor: mgr Beata Włodarczyk

Bardziej szczegółowo

VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 1. Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II UL. STRUMYKOWA 21 W WARSZAWIE 1) Podstawy prawne programu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno zawodowego

Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno zawodowego Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno zawodowego I. Struktura programu: 1.Tytuł: Poznaj siebie i swój przyszły zawód lub Podróż w przyszłość lub Kim będę, kiedy dorosnę 2. Podstawa prawna programu:(akty

Bardziej szczegółowo

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 8 IM. STANISŁAWA LIGONIA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Aktywizacja uczniów do samopoznania i samooceny. Modyfikacja samooceny, gdy odbiega ona od realnych możliwości

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNYM W SZCZAWINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNYM W SZCZAWINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNYM W SZCZAWINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Szczawin 2014 WSTĘP Doradztwo zawodowe w szkole powinno stanowić nieodzowny element wychowania dzieci i młodzieży. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC DZIECKU W WYBORZE ZAWODU I SZKOŁY?

JAK POMÓC DZIECKU W WYBORZE ZAWODU I SZKOŁY? JAK POMÓC DZIECKU W WYBORZE ZAWODU I SZKOŁY? Klasa III gimnazjum to czas, w kiedy nastolatek musi podjąć ważną decyzję o wyborze zawodu i dalszej drodze kształcenia. Decyzja ta będzie miała istotny wpływ

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Doradcy Zawodowego. w Gimnazjum. w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy Doradcy Zawodowego. w Gimnazjum. w roku szkolnym 2015/2016 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH Plan pracy Doradcy Zawodowego w Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 OPRACOWAŁA: Anna Niewęgłowska-Maik- Doradca Zawodowy Biskupice: 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2017/2018

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2017/2018 Szczegóły 1. Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania. W e w n ą t r z s z k o l n y P r o g r a m D o r a d z t w a Z a w o d o w e g o w Z e s p o l e S z k ó ł S p o r t o w y c h w G o r z o w i e W l k p. I. Podstawy prawne programu Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Służewie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Służewie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Służewie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE DORADZTW0 ZAWODOWE w Gimnazjum im. POW w Lądku DROGA DO KARIERY OPRACOWAŁA: U. LORITZ

WEWNĄTRZSZKOLNE DORADZTW0 ZAWODOWE w Gimnazjum im. POW w Lądku DROGA DO KARIERY OPRACOWAŁA: U. LORITZ WEWNĄTRZSZKOLNE DORADZTW0 ZAWODOWE w Gimnazjum im. POW w Lądku DROGA DO KARIERY OPRACOWAŁA: U. LORITZ SPIS TREŚCI: WSTĘP 1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 2. CELE PROGRAMU 3. ZADANIA PROGRAMOWE 4. FORMY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum Dwujęzyczne nr 2 im. S. Żeromskiego Bielsku Białej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum Dwujęzyczne nr 2 im. S. Żeromskiego Bielsku Białej Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Dwujęzyczne nr 2 im. S. Żeromskiego Bielsku Białej Bielsko Biała; sierpień 2015 Głównym założeniem Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 II Liceum Ogólnokształcące w Legionowie Szkolny program doradztwa edukacyjno zawodowego Podstawy prawne programu - Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór!

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór! Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór! Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2.

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach

Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Opracowały: Edyta Szczerbuk Ilona Pelc ZAŁOŻENIA PROGRAMU Program został opracowany jako potrzeba pomocy, usytuowana

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 15 września 2015 r. 1 1. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zajmują się

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 34 im. Tone go Halika w Toruniu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 34 im. Tone go Halika w Toruniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 34 im. Tone go Halika w Toruniu Uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 16.11.2015 r. Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu 2.12.215

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Węgierskiej Górce. Wewnątrzszkolny System. Doradztwa Zawodowego

Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Węgierskiej Górce. Wewnątrzszkolny System. Doradztwa Zawodowego Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Węgierskiej Górce Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Wstęp Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego koordynuje

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM nr 2 IM. JACKA KURONIA W ZESPOLE SZKÓŁ W DZIEKANOWIE LEŚNYM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM nr 2 IM. JACKA KURONIA W ZESPOLE SZKÓŁ W DZIEKANOWIE LEŚNYM WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM nr 2 IM. JACKA KURONIA W ZESPOLE SZKÓŁ W DZIEKANOWIE LEŚNYM 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, uchwalone przez Komisję

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO

PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO Cel główny: szkoła przygotowuje uczniów do trafnego wyboru dalszego kierunku kształcenia i zaplanowania kariery zawodowej; Cele operacyjne: Uczniowie: poznają siebie,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum nr 19 im. gen. Leopolda Okulickiego w Zespole Szkół nr 15 w Częstochowie rok szkolny 2015/2016

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum nr 19 im. gen. Leopolda Okulickiego w Zespole Szkół nr 15 w Częstochowie rok szkolny 2015/2016 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum nr 19 im. gen. Leopolda Okulickiego w Zespole Szkół nr 15 w Częstochowie rok szkolny 2015/2016 Moja przyszłość zawodowa-moją świadomą decyzją. Tytuł:

Bardziej szczegółowo

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE SPIS TREŚCI: I. Cele II. Podstawa prawna III. Podstawowe pojęcia związane z doradztwem zawodowym IV. Zadania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Krempachach

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Krempachach Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Krempachach Data przyjęcia programu do realizacji : 2.11.2015r. Spis treści : Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkolnego doradcy zawodowego w Gimnazjum nr 10 im. J. Kukuczki w Katowicach

Plan pracy szkolnego doradcy zawodowego w Gimnazjum nr 10 im. J. Kukuczki w Katowicach Plan pracy szkolnego doradcy zawodowego w Gimnazjum nr 10 im. J. Kukuczki w Katowicach rok szkolny 2012/2013 Opracowała Agnieszka Filak 1 PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO I UNIJNEGO DOTYCZĄCE DORADZTWA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 70 W ZSS NR 3 W KRAKOWIE

SZKOLNE ZASADY DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 70 W ZSS NR 3 W KRAKOWIE SZKOLNE ZASADY DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 70 W ZSS NR 3 W KRAKOWIE Opracowały: Katarzyna ZIĘTARA Halina KLISZ 1. str. 1 / 7 I. PODSTAWY PRAWNE: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W ŚWINICACH WARCKICH GIMNAZJUM IM. ŚW. FAUSTYNY W ŚWINICACH WARCKICH WEWNĄTSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W ŚWINICACH WARCKICH GIMNAZJUM IM. ŚW. FAUSTYNY W ŚWINICACH WARCKICH WEWNĄTSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W ŚWINICACH WARCKICH GIMNAZJUM IM. ŚW. FAUSTYNY W ŚWINICACH WARCKICH WEWNĄTSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Wstęp Uczniowie kończący gimnazjum stają przed wyborem szkoły

Bardziej szczegółowo

Orientacja i poradnictwo zawodowe

Orientacja i poradnictwo zawodowe Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach Orientacja i poradnictwo zawodowe Akty prawne akty prawne pochodzą ze strony MEN ul. Drozdów 21 i 17, 40-530 Katowice; tel.: 032 209 53 12 lub

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 118 Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

WEWNĄRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W CHEŁCHACH

WEWNĄRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W CHEŁCHACH WEWNĄRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W CHEŁCHACH SPIS TREŚCI: WSTĘP 1. OPIS PROGRAMU. 2. CELE PROGRAMU. 3. ZADANIA W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU. 4. FORMY REALIZACJI.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W SIEDLCACH Podstawa prawna 1. Memorandum o kształceniu ustawicznym komisji Europejskiej z marca 2000r. (założenie nr 5). 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I PLAN DZIAŁAŃ Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNEGO ZAWODOWEGO. w Gimnazjum nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

PROGRAM I PLAN DZIAŁAŃ Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNEGO ZAWODOWEGO. w Gimnazjum nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Zespół Szkół nr 3 w Zamościu PROGRAM I PLAN DZIAŁAŃ Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNEGO ZAWODOWEGO w Gimnazjum nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Zamość 2015r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. O programie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W CZAŃCU. Cele wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W CZAŃCU. Cele wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W CZAŃCU Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego to ogół działań podejmowqanych przez szkołę Mających na celu wsparcie i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego realizowany w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego realizowany w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu Zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 9/2016/2017 z dnia 11 stycznia 2017r. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego realizowany w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu 1.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego to ogół działań podejmowanych przez szkołę tj. w Technikum Nr 6 oraz

Bardziej szczegółowo

Formy pracy i narzędzia

Formy pracy i narzędzia PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Plan pracy szkolnego doradcy zawodowego obejmuje: prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów, konsultacji indywidualnych dla uczniów i rodziców

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 W myśl obowiązujących przepisów jednym z podstawowych i ważnych zadań wychowawczych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W OLSZTYNIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W OLSZTYNIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W OLSZTYNIE Opracowanie: Ewa Cichocka Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ OPRACOWAŁA: Alicja Nowak Doradca zawodowy Bielsko-Biała 2017 Cele programu Celem

Bardziej szczegółowo

TEST ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH. Imię i nazwisko lub pseudonim.. Płeć M / K Wiek. Data badania

TEST ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH. Imię i nazwisko lub pseudonim.. Płeć M / K Wiek. Data badania Katarzyna Rewers TEST ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Imię i nazwisko lub pseudonim.. Płeć M / K Wiek. Data badania Instrukcja Każdy z nas posiada jakieś zainteresowania i lubi wykonywać innego typu czynności,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. J. LELEWELA W POZNANIU na rok szkolny 2017/2018

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. J. LELEWELA W POZNANIU na rok szkolny 2017/2018 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. J. LELEWELA W POZNANIU na rok szkolny 2017/2018 Opracował: Doradca zawodowy Natalia Nowicka 1 1. Ustawa o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO. w Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie. na rok szkolny 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO. w Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie. na rok szkolny 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO w Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik do programu wychowawczego. 1 WSTĘP Uczniowie kończący gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16 /2017/2018 Rady Pedagogicznej z dnia 11.09.2017 r. SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 W LXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. GEN. JÓZEFA BEMA W WARSZAWIE WSTĘP W procesie edukacji doradztwo i orientacja

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie (opracowany na podstawie Statutu Zespołu Szkół Nr 115 w Warszawie) I. Analiza dokumentów. Program Ciekawa chemia dopuszczony do użytku

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną dnia 23.05.2012r Opracowanie: mgr Anna Kuźniar 1 PODSTAWA PRAWNA Rezolucja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. Publiczne Gimnazjum im. Stefana Wyszyńskiego w Leśnej Podlaskiej

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. Publiczne Gimnazjum im. Stefana Wyszyńskiego w Leśnej Podlaskiej SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na rok szkolny 2016/2017 Publiczne Gimnazjum im. Stefana Wyszyńskiego w Leśnej Podlaskiej zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców w dniu 14 września 2016 r. Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej. 1.Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze wybrać zawód po gimnazjum. Barbara Dolecka doradca zawodowy Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu

Jak dobrze wybrać zawód po gimnazjum. Barbara Dolecka doradca zawodowy Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu Jak dobrze wybrać zawód po gimnazjum Barbara Dolecka doradca zawodowy Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie organizacji w szkole doradztwa zawodowego OBOWIĄZEK 1

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 59 W WARSZAWIE. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Zespole Szkół nr 59 w Warszawie

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 59 W WARSZAWIE. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Zespole Szkół nr 59 w Warszawie ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 59 W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Zespole Szkół nr 59 w Warszawie I. Wstęp Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego opracowane przez Komisję Europejską w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W WIERZCHOWISKACH DRUGICH MODLIBORZYCE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W WIERZCHOWISKACH DRUGICH MODLIBORZYCE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W WIERZCHOWISKACH DRUGICH 23-310 MODLIBORZYCE Strona 1 z 10 WIZJA, MISJA Zmiany na rynku pracy, pojawienie się nowych zawodów oraz istniejące

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 W RESZLU

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 W RESZLU SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 W RESZLU 1 SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Strona 1/ Stron 8 I. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Pawła II w Kroczewie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Pawła II w Kroczewie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Pawła II w Kroczewie 1. Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa

Bardziej szczegółowo