Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku"

Transkrypt

1

2 RADA PROGRAMOWA prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr Dariusz Kala, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Marian Kocon, Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Kuberski, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku dr Marek Machnij, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dr Maciej Piankowski, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Andrzej Siuchniński, Sędzia Sądu Najwyższego Anna Skupna, Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przewodnicząca Rady Programowej dr hab. Jakub Stelina, prof. Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzy Zajadło KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor naczelny Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Członkowie kolegium Wiktor Gromiec, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Roman Kowalkowski, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Iwona Krzeczowska-Lasoń, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Sekretarz redakcji Jan Włudyka, asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku Redaktor wydawniczy Emilia Kubicka Copyright by TNOiK Dom Organizatora Toruń 2014 ISSN Adres redakcji: ul. Nowe Ogrody 28/29, Gdańsk tel. (58) Redakcja zastrzega sobie prawo do niepublikowania nadesłanych materiałów oraz ich redagowania i skracania. Redakcja nie zwraca materiałów niezamawianych. Wydawca Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora Toruń Toruń, ul. Czerwona Droga 8 / al. 500-lecia 31, tel. (56)

3 K W A R T A L N I K S Ą D O W Y A P E L A C J I G D A Ń S K I E J I I / Spis treści Włodzimierz Gawrylczyk, Umocowanie zarządcy do zarządzania przedsiębiorstwem Monika Tomaszewska, Konsekwencje wejścia w życie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. wybrane aspekty Igor Zgoliński, O niektórych okolicznościach wpływających na wymiar kary Jakub Kościerzyński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2013 r., sygn. akt v kk 9/ Wybrane orzeczenia trybunałów międzynarodowych, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i Sądów Okręgowych Apelacji Gdańskiej Przegląd bibliograficzny

4

5 K W A R T A L N I K S Ą D O W Y A P E L A C J I G D A Ń S K I E J I I / d r W ł o d z i m i e r z G a w r y l c z y k Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku UMOCOWANIE ZARZĄDCY DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Wstęp Problematyka zarządzania zawsze będzie przedmiotem zainteresowania szerokich kręgów społeczeństwa, nie tylko przedstawicieli nauki, co jest oczywiste, ale także przedsiębiorców i menedżerów, zwłaszcza w dobie rozwijającej się gospodarki i poszukiwania coraz lepszych metod i instrumentów zarządzania. Działalność gospodarczą prowadzą przedsiębiorcy. Funkcjonują oni w różnych formach organizacyjno-prawnych, w obecnej dobie zwłaszcza jako handlowe spółki osobowe i kapitałowe, spółdzielnie i jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek lub w formie spółek cywilnych. Niezależnie od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwami zarządzają osoby fizyczne. Jednak ich status jako zarządców jest różny, uzależniony właśnie od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorcy i w dużej mierze od związanych z tym stosunków własnościowych. Z czego konkretnie wynika umocowanie danego zarządcy do zarządzania przedsiębiorstwem, jakie znaczenie ma forma organizacyjno- 5

6 Włodzimierz Gawrylczyk -prawna działalności gospodarczej? Czy istnieją określone kryteria wyboru osób na funkcje członków zarządu? Czy sposób zarządzania jest prawnie unormowany i czy osoby zarządzające, funkcjonujące jako prezesi czy członkowie zarządu, dyrektorzy lub kierownicy, zawsze mają pełną swobodę decyzyjną w zakresie zarządzania? Czy można nazwać menedżerem każdego, kto zarządza przedsiębiorstwem? Czy przepisy prawa o funkcjonowaniu zarządu osób prawnych ograniczają swobodę decyzyjną zarządu? Nie każdy zarządza swoim przedsiębiorstwem. Jaki jest zatem stosunek prawny między przedsiębiorcą a zarządcą przedsiębiorstwa? Celem tego artykułu jest analiza podstaw umocowania zarządców przedsiębiorstw do zarządzania nimi i zwrócenie uwagi na możliwe ograniczenia swobody decyzyjnej zarządców. Chcę omówić tylko zagadnienia dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem na najwyższym szczeblu, pomijam tu kwestie zarządzania na szczeblach średnich i niższych (średniej i niższej kadry kierowniczej), gdyż zakres ich kompetencji zarządczych jest fragmentaryczny i zależny od najwyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, do której należy podejmowanie decyzji strategicznych i podstawowych decyzji w bieżących sprawach przedsiębiorstwa. 1. Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej jako determinanty źródeł umocowania zarządcy do zarządzania przedsiębiorstwem Pojęcia działalności gospodarczej, przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa i firmy należą do języka prawnego, gdyż są zdefiniowane w ustawach. Dla porządku je przypomnę, wskazując, że są różne definicje działalności gospodarczej i przedsiębiorcy, nieco odmiennie zdefiniowane na potrzeby poszczególnych ustaw. Podstawowe i powszechnie używane definicje przedsiębiorcy znajdują się w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 6

7 Umocowanie zarządcy do zarządzania przedsiębiorstwem gospodarczej 1 oraz w art kodeksu cywilnego (zwanego dalej: k.c.). Są one podobne, choć pierwsza z nich jest bardziej szczegółowa. Z przepisów tych wynika, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, ale z mocy przepisów szczególnych mająca zdolność prawną 2 i zdolność do czynności prawnych 3, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły 4. Działalność tę przedsiębiorca prowadzi przy pomocy swego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwem według art k.c. jest zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Trzeba jeszcze wspomnieć, że w prawie unijnym nie używa się pojęcia przedsiębiorca, tylko pojęcia przedsiębiorstwo w znaczeniu podmiotowym. Przedsiębiorca działa pod firmą. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, ale może być do niej włączony pseudonim, określenie wskazujące na przedmiot lub miejsce działalności gospodarczej bądź inne określenia. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa, która musi zawierać określenie formy prawnej osoby prawnej (tj. czy jest to spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy inny rodzaj przedsiębiorcy), może też wskazywać przedmiot działalności gospodarczej, miejsce jej prowadzenia i zawierać inne dowolnie wybrane określenia (art , art i i 2 k.c.). Ekonomiści często używają słowa firma, mając na myśli przedsiębiorcę lub przedsiębiorstwo, w zależności od kontekstu. 1 Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz ze zm. 2 Zdolność prawna to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków w zakresie prawa cywilnego. 3 Zdolność do czynności prawnych to zdolność do kształtowania sytuacji prawnej w drodze składania oświadczeń woli. 4 Art. 2 wskazanej wyżej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 7

8 Włodzimierz Gawrylczyk Różnorodność form organizacyjno-prawnych przedsiębiorców została zasygnalizowana w definicji przedsiębiorcy przez wskazanie, że są nimi osoby fizyczne, osoby prawne i określone rodzajowo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Nie zachodzi potrzeba wyjaśniania pojęcia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Pojęcie osoby prawnej jest pojęciem cywilistycznym, mającym zastosowanie także w innych dziedzinach prawa. Według art. 33 k.c. osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Przepisy szczególne regulujące tworzenie osób prawnych, ich organizację i sposób funkcjonowania zawarte są głównie w takich aktach normatywnych, jak ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 5 (zwana dalej: k.s.h.), ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze 6, ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 7 i ustawa z dnia 23 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 8. Kodeks spółek handlowych reguluje też tworzenie, organizację i funkcjonowanie spółek osobowych, które nie mają osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, więc mogą samodzielnie występować w obrocie gospodarczym. Niekiedy w literaturze nazywane są one ułomnymi osobami prawnymi. Z tych i innych ustaw wynika, że przedsiębiorcy mogą funkcjonować jako: a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na swój rachunek lub w formie spółki cywilnej, b) spółki kapitałowe prawa handlowego, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zwane dalej spółkami z o.o.) i spółki akcyjne, c) spółdzielnie różnego typu, m.in. mieszkaniowe, mleczarskie, lekarskie, socjalne, banki spółdzielcze, 5 Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz ze zm. 6 Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 188, poz ze zm. 7 Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz ze zm. 8 Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 ze zm. 8

9 Umocowanie zarządcy do zarządzania przedsiębiorstwem d) towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, e) osobowe spółki prawa handlowego, tj. spółka jawna, komandytowa, partnerska i komandytowo-akcyjna, f) fundacje i stowarzyszenia, o ile dla pozyskania środków pieniężnych na cele statutowe prowadzą działalność gospodarczą, g) inne jednostki, np. banki państwowe lub Skarb Państwa przykładowo w zakresie gospodarki leśnej. Zgodnie z wyrażoną w art. 20 Konstytucji RP zasadą wolności gospodarczej wybór formy organizacyjno-prawnej działalności gospodarczej należy do tego, kto chce działalność gospodarczą prowadzić, istnieją jednak ograniczenia tej wolności, polegające na przykład na wskazaniu, że określona rodzajowo działalność gospodarcza może być prowadzona tylko w danej formie organizacyjno-prawnej, dla przykładu banki mogą być tworzone wyłącznie jako banki państwowe, banki spółdzielcze lub w formie spółek akcyjnych, a działalność ubezpieczeniowa może być prowadzona jedynie w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Każda osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie 9. Organem zarządzającym osób prawnych jest zarząd (rozumiany funkcjonalnie, ale najczęściej w ustawach tak też nazywany), spółkami osobowymi zasadniczo zarządzają wspólnicy, ale mogą oni też powierzyć wykonywanie niektórych czynności zarządczych pełnomocnikom. O tym, kto jest umocowany do zarządzania przedsiębiorstwem, co do zasady przesądza forma organizacyjno-prawna działalności gospodarczej przedsiębiorcy, a ściślej rzecz biorąc wynika to z przepisów ustaw i z decyzji właściwych organów lub właścicieli przedsiębiorstw o powołaniu danej osoby do pełnienia funkcji zarządcy. Przykładowo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek zwykle sama zarządza przedsiębiorstwem, a nawet jeśli zatrudni dyrektora, to 9 Zob. art. 38 k.c. 9

10 Włodzimierz Gawrylczyk sama podejmuje strategiczne decyzje gospodarcze, natomiast zarząd (jako organ zarządzający) w spółce akcyjnej i w spółce z o.o. powoływany jest przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie czy zgromadzenie wspólników spółki, zaś prawa i obowiązki członków zarządu mogą wynikać nie tylko z przepisów ustawy, ale także z umowy z osobą zarządzającą, w tym z umowy menedżerskiej. Spółką komandytową zarządzają tylko wspólnicy mający status komplementariuszy 10, natomiast umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi 11. Kwestie te, jako zagadnienia szczegółowe, omówione będą w dalszej części artykułu. 2. Powoływanie członków zarządu osób prawnych, zakres ich uprawnień i charakter ich stosunku prawnego z przedsiębiorcą Choć z przepisów ustaw regulujących organizację i funkcjonowanie osób prawnych wynika, że ich sprawy prowadzi zarząd, jednak nie jest on jedynym organem osoby prawnej, a przepisy prawa wskazują, że pewne kompetencje w zakresie określania strategii ich funkcjonowania przysługują także innym organom. Dla przykładu wskażę na kompetencje zarządu i zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. oraz na kompetencje zarządu i walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej i w spółdzielni. W myśl art k.s.h. zarząd spółki z o.o. prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje, składa się z jednego lub większej liczby członków, mogą być do niego powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona, członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Podobna jest zawarta w art k.s.h. regulacja dotycząca spółki akcyjnej, 10 Art. 117 k.s.h. 11 Art. 97 k.s.h. Wówczas do zarządu stosuje się odpowiednio przepisy k.s.h. o zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 10

11 Umocowanie zarządcy do zarządzania przedsiębiorstwem z tym że członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut stanowi inaczej, a ponadto członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez walne zgromadzenie. W myśl art i 2 k.s.h. i art i 2 k.s.h. (dotyczących odpowiednio spółki z o.o. i spółki akcyjnej) prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, przy czym prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. Jeśli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki, a jeśli umowa nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, natomiast oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta (art k.s.h. i art k.s.h.). Warto podkreślić, że członek zarządu osoby prawnej nie jest jej przedstawicielem w rozumieniu prawa cywilnego, tylko jest członkiem jej organu, a oświadczenia zarządu są oświadczeniami osoby prawnej. Podobnie kompetencje zarządu spółdzielni uregulowane są w art i 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze 12. Zarząd spółdzielni prowadzi sprawy spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Skład i liczbę członków zarządu określa statut może on przewidywać zarząd jednoosobowy, którym jest prezes. Członków zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, wybiera i odwołuje, stosownie do postanowień statutu, rada nadzorcza lub walne zgromadzenie. Zarząd jednoosobowy nie może dokonywać czynności w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, są one dokonywane przez radę nadzorczą, chyba że statut przewiduje właściwość walnego zgromadzenia (art. 49 1, 2 i 5). W niektórych przypadkach kompetencje organów spółek kapitałowych dotyczące powołania członka zarządu są ograniczone przepisami 12 Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 188, poz ze zm. 11

12 Włodzimierz Gawrylczyk szczególnymi. Dotyczy to w szczególności powoływania członków zarządu banków. Otóż według art. 22b ustawy Prawo bankowe 13 zarząd banku musi być wieloosobowy, a powołanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, zaś według art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających 14 zarząd banku spółdzielczego składa się z co najmniej trzech osób. Przyjmuje się, że prowadzenie spraw spółki, spółdzielni czy innej osoby prawnej obejmuje realizację stosunków wewnętrznych, którymi w zasadzie są czynności faktyczne, organizacyjne, a wyjątkowo mają one charakter czynności prawnych 15. Zasady prowadzenia spraw spółek i spółdzielni częściowo podane są w ustawach, mogą też być uregulowane w umowie spółki albo w statucie spółdzielni. Ustawy wskazują w szczególności kompetencje innych organów spółek czy spółdzielni i ich wpływ na prowadzenie spraw przez zarząd oraz zasady podejmowania i zaskarżania uchwał organów kolegialnych spółki czy spółdzielni. Na czynności zarządcze mają pewien wpływ uchwały organów stanowiących spółek (zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia) podejmowane w sprawach należących do tych organów z mocy ustawy lub z mocy umowy spółki. Na przykład w myśl art. 228 k.s.h. uchwały wspólników spółki z o.o., a w myśl art. 393 k.s.h. uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej wymaga postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru czy nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej. Skutkiem dokonania przez zarząd spółki czynności prawnych bez wymaganej przez przepisy prawne zgody organu sta- 13 Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., Nr 1376, ze zm. 14 Dz. U. z 2014 r., poz Zob. A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 201 k.s.h., LEX/el 2013, nr

13 Umocowanie zarządcy do zarządzania przedsiębiorstwem nowiącego spółki jest nieważność czynności prawnej z mocy art k.s.h. 16 Podobnie ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze stanowi w art. 38 1, że do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat oraz w sprawie zbycia nieruchomości, zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej albo w sprawie połączenia się spółdzielni, jej podziału lub likwidacji. Jeżeli istnieją wątpliwości, do jakiego organu należy kompetencja prowadzenia spraw spółki czy spółdzielni i jej reprezentacji, należy uznać, że uprawnienia te służą zarządowi. Ograniczenie kompetencji zarządu spółek kapitałowych przez rozszerzenie uprawnień rady nadzorczej w umowie spółki z o.o. lub w statucie spółki akcyjnej może polegać na nałożeniu obowiązku uzyskania zgody rady nadzorczej przed dokonaniem oznaczonych w umowie spółki z o.o. lub w statucie spółki akcyjnej czynności (art. 220 i 384 k.s.h.). Przepisy kodeksu spółek handlowych, ustawy Prawo spółdzielcze, ustawy Prawo bankowe i niektórych innych ustaw wskazują w niektórych przypadkach konkretne kompetencje zarządu, ale nie szczegółowe zasady podejmowania decyzji gospodarczych, jednak ustawa Prawo bankowe zawiera wskazanie, że w bankach funkcjonuje system zarządzania jako zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych zachodzących w banku oraz do oceny prowadzonej działalności bankowej. Musi w nim funkcjonować co najmniej system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej. Systemy zarządzania projektuje i wprowadza zarząd banku (art. 9 i 9a). 16 Według art k.s.h. zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od złożenia oświadczenia przez spółkę; potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia przez spółkę ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej. Natomiast w myśl art k.s.h. czynność prawna dokonana bez zgody właściwego organu spółki, wymaganej wyłącznie przez umowę spółki albo statut, jest ważna, jednakże nie wyklucza to odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki z tytułu naruszenia umowy spółki albo statutu. 13

14 Włodzimierz Gawrylczyk Trzeba dodać, że prowadzenie spraw spółki czy spółdzielni jest realizowane przy pomocy wielu innych osób, takich jak kierownicy działów, zakładów czy filii. Jednakże stanowią one jedynie aparat pomocniczy zarządu. Nieco inaczej jest w przypadku reprezentacji. O ile zarząd w procesie prowadzenia spraw nie może być całkowicie wyłączony i nie można zdjąć odpowiedzialności z członków zarządu za działania i zaniechania, o tyle proces dokonywania czynności prawnych może być powierzony innym osobom. Możemy do nich zaliczyć pełnomocników i prokurentów, a gdy nie ma powołanych członków zarządu, może to być kurator czy likwidator. Według kodeksu spółek handlowych do zarządu spółki z o.o. lub spółki akcyjnej mogą być powołane osoby spośród wspólników (akcjonariuszy) spółki lub spoza ich grona (art i art ). Ustawa Prawo spółdzielcze nie zawiera regulacji tego rodzaju, ale też nie zabrania członkowi spółdzielni bycia członkiem zarządu. Wymagania, jakie powinna spełniać osoba wchodząca w skład zarządu spółki handlowej, określa art. 18 k.s.h., natomiast wymagania stawiane członkom zarządu spółdzielni określa statut (art ustawy Prawo spółdzielcze). Według art k.s.h. członkiem zarządu może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie może nim być osoba, która została skazana na podstawie określonych przepisów kodeksu karnego i k.s.h., z tym że zakaz ten ustaje po upływie określonego w ustawie czasu. Mimo braku szczególnej regulacji w ustawie Prawo spółdzielcze trzeba uznać na podstawie przepisów części ogólnej kodeksu cywilnego, że także członek zarządu spółdzielni musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Inne ustawy także mogą zawierać wymagania stawiane członkom zarządu. Przykładem jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, z której art. 22b wynika, że członkiem zarządu banku nie może być między innymi osoba, która była karana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, spowodowała udokumentowane straty w miejscu pracy albo w związku z pełnieniem funkcji członka organu osoby prawnej, bądź orzeczony został wobec niej zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek albo zakaz pełnienia funkcji reprezen- 14

15 Umocowanie zarządcy do zarządzania przedsiębiorstwem tanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z o.o. lub w spółdzielni. Nie jest sprzeczne z przepisami prawa określenie w umowie spółki z o.o. albo w statucie spółki akcyjnej czy statucie spółdzielni, że kandydat na członka zarządu powinien spełniać określone wymagania co do posiadania odpowiedniego wykształcenia lub wiedzy z zakresu zarządzania danym przedsiębiorstwem. Przepisy wskazanych wyżej ustaw mówią o powołaniu lub wyborze członka zarządu, ale w zasadzie nie wskazują, jaki jest charakter prawny aktu powołania czy wyboru, w szczególności czy przez taki akt następuje nawiązanie z członkiem zarządu stosunku pracy w rozumieniu art. 2 kodeksu pracy (zwanego dalej: k.p.). Wszak pracę można wykonywać na podstawie stosunku pracowniczego, cywilnoprawnego czy na przykład karnoprawnego. Według art. 2 k.p. pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Przez akt powołania lub wyboru członka zarządu należy rozumieć ustanowienie zarządu. Fakt ustanowienia danej osoby członkiem zarządu musi być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 17. Wpis ma charakter deklaratoryjny. Powołanie daje członkowi zarządu mandat do pełnienia funkcji. Mandat zaczyna się z rozpoczęciem kadencji, jeśli taka jest ustanowiona, albo z początkiem trwania okresu pełnienia funkcji przez czas nieoznaczony. Powołanie jest więc ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego między spółką a członkiem zarządu, który będzie upoważniał daną osobę do pełnienia funkcji. Powołanie na stanowisko prezesa lub członka zarządu nie oznacza, że jego stosunek pracy ma charakter powołania Chodzi o wpis do jednego z trzech rejestrów, tj. rejestru przedsiębiorców, do którego wpis przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi jest obligatoryjny (przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). 18 Zob. wyrok SN z r., I PK 51/04, Monitor Prawa Pracy 2005, nr 2, poz

16 Włodzimierz Gawrylczyk Do skutecznego powołania konieczne jest złożenie oświadczenia woli przez dwie strony stosunku prawnego, tj. spółkę (także spółdzielnię czy inną osobę prawną) i osobę mającą być członkiem zarządu. W myśl art. 2 k.s.h. mają w tym zakresie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Powołanie do zarządu może być oparte na analogicznych regułach dla całego składu zarządu, ale też mogą być szczególne zasady powołania części składu zarządu, na przykład część zarządu może być wskazywana przez określone osoby, jeśli umowa czy statut tak stanowią. Następstwem nawiązania stosunku organizacyjnego może być nawiązanie stosunku obligacyjnego, tj. umowy o pracę lub umowy o zarządzanie 19. Od woli spółki zależy, czy stosunek organizacyjny będzie wyłączną podstawą wykonywania obowiązków członka zarządu, czy będzie się wiązał z wynagrodzeniem czy nie, czy będzie to stosunek pracy w rozumieniu art. 2 k.p. Umowa o pracę musi odpowiadać wymogom stawianym w kodeksie pracy, między innymi zobowiązywać pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawcę zobowiązywać do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem (art k.p.). Może w sposób szczegółowy określać uprawnienia i obowiązki członka zarządu. Zarówno umowa spółki czy statut spółdzielni, jak też umowa o pracę i umowa o zarządzanie (niezależnie od konkretnej jej nazwy) mogą przewidywać podział kompetencji między członkami zarządu, co nie zdejmuje z nich odpowiedzialności za funkcjonowanie zarządu jako całości. Jeśli osoba prawna ma zawrzeć z powołanym członkiem zarządu umowę o pracę czy cywilnoprawną umowę o zarządzanie, a do składania oświadczeń woli przez osobę prawną jest uprawniony jej zarząd, to istnieje problem, jak osoba prawna ma złożyć tego rodzaju oświadczenie woli. Kodeks spółek handlowych reguluje tę kwestię w odniesieniu do spółek kapitałowych w art. 210 i 379. Z przepisów tych wynika, że spół- 19 Zob. A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 368 k.s.h., LEX/el oraz przywołana tam literatura. 16

17 Umocowanie zarządcy do zarządzania przedsiębiorstwem kę reprezentuje wówczas rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany odpowiednio uchwałą zgromadzenia wspólników spółki z o.o. lub uchwałą walnego zgromadzenia spółki akcyjnej. Ustawa Prawo spółdzielcze w art pkt 8 przyznaje tę kompetencję radzie nadzorczej. Podobnie reguluje tę kwestię ustawa o działalności ubezpieczeniowej w odniesieniu do towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, stanowiąc w art. 55, że w umowach między towarzystwem a członkami zarządu, a także w sprawach z nimi, towarzystwo reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik wybrany przez walne zgromadzenie. Szczegółowe omówienie tej problematyki wykracza poza ramy tego artykułu. Powszechne jest nawiązanie stosunku cywilnoprawnego na podstawie powołania osoby w skład zarządu spółki. Nawiązuje się wówczas nienazwana umowa o świadczenie usług, do której mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o umowie zlecenia (art ), nazywana czasem umową o zarządzanie lub umową menedżerską, może to być też umowa o dzieło. Umowa menedżerska jest umową nienazwaną, bo żadna ustawa nie zawiera jej elementów konstrukcyjnych i nie nazywa tak tego rodzaju umowy. Jej zawarcie jest dopuszczalne na wyrażonej w art k.c. zasadzie swobody umów 20. Można ją zakwalifikować do umów o świadczenie usług. Jest to, co do zasady, umowa starannego działania (w odróżnieniu od umowy rezultatu, jaką jest na przykład umowa o dzieło). Oznacza to, że menedżer nie zobowiązuje się do uzyskania konkretnego efektu swojej działalności, lecz do dokładania wszelkich starań przy wykonywaniu powierzonych mu czynności. Jednakże strony mogą w treści kontraktu zawrzeć elementy umowy o dzieło, czyli typowej umowy rezultatu. Za przyjęte zobowiązania menedżer odpowiada na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym, a nie w kodeksie pracy, a więc odpowiada on zarówno za faktycznie poniesione straty, jak i za utracone 20 Strony zawierające umowę mogą ustalić stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art k.c.). 17

18 Włodzimierz Gawrylczyk przez przedsiębiorcę zyski, które mogłyby być osiągnięte przy zachowaniu przez niego należytej staranności. Choć kontrakty menedżerskie zawierane są zazwyczaj na czas określony, strony mogą wprowadzić zapisy dające możliwość ich wcześniejszego rozwiązania. Kontrakt menedżerski w istotny sposób różni się od umowy o pracę. Jest wolny od zasady podporządkowania kierownictwu pracodawcy, podporządkowanie jest tu głównie wynikiem uprawnień kontrolnych przysługujących podmiotowi nadrzędnemu (np. radzie nadzorczej, zgromadzeniu wspólników, walnemu zgromadzeniu) oraz obowiązkom sprawozdawczym menedżera. Zawarcie kontraktu daje menedżerowi swobodę w wyborze sposobu zarządzania przedsiębiorstwem, samodzielność w zakresie kierowania nim, możliwość wykorzystania dotychczasowych kontaktów handlowych, doświadczenia zawodowego, umiejętności organizacyjnych, reputacji, własnego wizerunku 21. Wszystkich tych cech nie wykazuje stosunek pracy. Należy jednak pamiętać, o czym była mowa wcześniej, że pewien wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem mają organy stanowiące spółek handlowych, spółdzielni czy banków. Dotyczy to również osobowych spółek handlowych i spółek cywilnych, jeśli zatrudniają menedżerów, z tym zastrzeżeniem, że strategiczne uprawnienia decyzyjne przysługują wspólnikom, co wynika z właściwych przepisów prawnych i o czym będzie mowa w dalszej części artykułu. Umowa, na podstawie której świadczona jest praca, nie może mieć mieszanego charakteru. W przypadku sporów to sąd rozstrzyga, jaki rodzaj umowy łączył strony. O kwalifikacji danego stosunku prawnego jako stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego decyduje przede wszystkim sposób wykonywania obowiązków wynikających z zatrudnienia oraz wola stron zawierających umowę. Nazwa umowy nie ma tu decydującego znaczenia Zob. wyrok SN z r., I PKN 776/2000, OSNP 2004, nr 6, poz Zob. wyrok SN z r., I PK 42/05, OSNP 2006, nr 17 18, poz. 267, według którego kwalifikacja kontraktu menedżerskiego jako umowy o pracę zależy od konkretnego przypadku. 18

19 Umocowanie zarządcy do zarządzania przedsiębiorstwem W praktyce funkcjonuje szereg umów, które są błędnie określane przez strony jako kontrakty menedżerskie, a w rzeczywistości są zwykłymi umowami o pracę, nawet jeżeli strony tak ich nie nazwały. Umowy te zawierają bowiem szereg postanowień, które powodują powstanie między stronami de facto stosunku pracy, a nie więzi o charakterze cywilnoprawnym. Są to przede wszystkim zapisy kontraktu przewidujące podporządkowanie menedżera poleceniom kierownictwa co do miejsca, czasu i sposobu wykonywania pracy, obowiązek menedżera przestrzegania norm czasu pracy, podporządkowanie menedżera regulaminowi pracy, prawo do urlopu czy obowiązek podpisywania listy obecności. W razie sporu umowa w takim kształcie może zostać uznana przez sąd za podstawę nawiązania stosunku pracy, a nie stosunku cywilnoprawnego. 3. Źródła umocowania do zarządzania spółkami osobowymi Są dwie kategorie spółek osobowych, mianowicie osobowe spółki handlowe oraz spółki cywilne. Istnieje też spółka cicha, która jednak w obrocie gospodarczym nie występuje pod taką nazwą. Handlowymi spółkami osobowymi są spółki: jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna. Działają one na podstawie kodeksu spółek handlowych. Spółki cywilne działają na podstawie przepisów art kodeksu cywilnego, stąd ich nazwa. Handlowa spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną; prowadzi ona przedsiębiorstwo pod własną firmą (art. 8 1 i 2 k.s.h.). Umocowanie do zarządzana sprawami spółki jawnej wynika zarówno z ustawy, jak i z umowy spółki lub późniejszej uchwały wspólników. W świetle przepisów kodeksu spółek handlowych: 1) każdy wspólnik spółki jawnej ma prawo i obowiązek prowadzenia jej spraw i jej reprezentowania (art. 39 k.s.h.), jednak umowa spółki może przewidywać, że wspólnik pozbawiony jest prawa repre- 19

20 Włodzimierz Gawrylczyk zentowania spółki albo że jest uprawniony do jej reprezentowania łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem (art. 30 1); 2) prowadzenie spraw takiej spółki może być powierzone jednemu lub kilku wspólnikom bądź na mocy umowy spółki, bądź na podstawie późniejszej uchwały wspólników (art k.s.h.); pojęcie prowadzenie spraw jest tożsame z pojęciem zarządzania przedsiębiorstwem i kierowania nim; 3) wspólnicy mogą powierzyć prowadzenie spraw spółki innej osobie, jednak nie mogą przenieść na nią wszystkich swoich uprawnień i obowiązków, o czym wyraźnie mówi art k.s.h.; 4) ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki, natomiast odwołać prokurę może każdy wspólnik mający to prawo (art i 2 k.s.h.); 5) w sprawach przekraczających zwykłe czynności spółki wymagana jest zgoda wszystkich wspólników, także nieprowadzących jej spraw (art. 43 k.s.h.), jednakże jeżeli w sprawach nieprzekraczających zwykłych czynności spółki wymagana jest uchwała wspólników, konieczna jest jednomyślność wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki (art. 42 k.s.h.); o zaliczeniu spraw spółki do kategorii zwykłych czynności lub przekraczających zwykłe czynności decydują stosunki danej spółki; 6) wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki może bez uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby wyrządzić spółce poważną szkodę (art. 44 k.s.h.); 7) prawo prowadzenia spraw spółki może być odebrane wspólnikowi z ważnych powodów, na mocy prawomocnego orzeczenia sądu; dotyczy to również zwolnienia wspólnika od obowiązku prowadzenia spraw spółki. Spółka partnerska to spółka osobowa utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą; może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej (art i 2 k.s.h.). Partnerami w niej mo- 20

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza Materiał do zajęć - opracowanie na potrzeby przedmiotu ZW2: przedsiębiorczość: własna firma na rynku, w ramach projektu STREFA ROZWOJU KOMPETENCJI: nowoczesny program przygotowywania studentów wydziału

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna 7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...17 Wstęp...19 Tytuł I. Spółka jawna...21 Część 1. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział 1. Istota spółki jawnej...21 1. Pojęcie spółki jawnej...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej MARIOLA PELCZAR Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej I. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z takich form, moim zdaniem najciekawszą,

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki Istotne informacje Definicja Wymagany kapitał zakładowy Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym:

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: - publiczne reguluje funkcje państwa w gospodarce; adresatami norm są podmioty gospodarcze; -prywatne- reguluje stosunki prawne pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko CambridgePYTHON, Warszawa, 28 marca 2009 r. Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie

WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie 1. Kodeks cywilny ustawa z dnia 24 marca 1964r. 2. Kodeks postępowania cywilnego ustawa z dnia 17 listopada 1964r. 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja]

Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja] Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja] 1. Rada składa się co najmniej z trzech członków wybranych stosownie

Bardziej szczegółowo

23 września 2010, Warszawa

23 września 2010, Warszawa , Warszawa Zatrudnianie członków zarządu spółek kapitałowych Aleksandra Minkowicz-Flanek Radca prawny Counsel PwC Legal Dostępne formy zatrudnienia Uchwała (może być uzupełniona umową o zachowaniu poufności

Bardziej szczegółowo

Spółki prawa handlowego. Jako podmioty prawa gospodarczego

Spółki prawa handlowego. Jako podmioty prawa gospodarczego Spółki prawa handlowego Jako podmioty prawa gospodarczego Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółka jawna Art. 22 [Definicja; odpowiedzialność]

Bardziej szczegółowo

Informacje o autorach (redaktorach)

Informacje o autorach (redaktorach) opis Książka zawiera kompleksową analizę wszystkich spółek osobowych występujących w kodeksie spółek handlowych (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowoakcyjnej). W opracowaniu omówione

Bardziej szczegółowo

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o.

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o. Prawo handlowe cz.2 dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania 1 Art. 151. 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r.

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie zmian statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20. Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. mgr Małgorzata Grześków

PODSTAWY PRAWA PRACY. mgr Małgorzata Grześków PODSTAWY PRAWA PRACY mgr Małgorzata Grześków Pojęcie prawa pracy Pojęcie prawa pracy - odrębna gałąź prawa, wyróżniania ze względu na kryterium: przedmiotowe metody regulacji (w tym zakresie prawo pracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN. Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Wrocław, listopad 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb pracy Zarządu Spółki, a także podział

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Ogłoszenia W dniu dzisiejszym (6.11) dyżur nie odbędzie się. Typy spółek osobowych Spółka jawna Spółka partnerska Spółka

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Spółka cywilna umowy z ostatnich zajęć Brak zabezpieczenia w przypadku śmierci Eugeniusza Udziały w spółce cywilnej (w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY O KTÓREJ ZAMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL S.A. WNOSI WIĘKSZOŚCIOWY AKCJONARIUSZ MARIUSZ WOJCIECH KSIĄŻEK

PROJEKT UCHWAŁY O KTÓREJ ZAMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL S.A. WNOSI WIĘKSZOŚCIOWY AKCJONARIUSZ MARIUSZ WOJCIECH KSIĄŻEK Warszawa, 3 czerwca 2014 roku PROJEKT UCHWAŁY O KTÓREJ ZAMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL S.A. WNOSI WIĘKSZOŚCIOWY AKCJONARIUSZ MARIUSZ WOJCIECH KSIĄŻEK Projekt uchwały nr z dnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-697013-III-12/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XXI Wstęp... 1 Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Rozdział I. Autonomia woli stron i swoboda umów w polskim prawie cywilnym... 13

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Formy prawne prowadzenia działalności Indywidualna działalność gospodarcza (max. 1 os.) Spółka cywilna (min. 2 wspólników)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

1. W 2 ustęp ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie:

1. W 2 ustęp ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie: UCHWAŁA nr../2017 Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia [ ] 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz i prowadzi sprawy Spółki. W szczególności Zarząd planuje,

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy pojęcie i strony. dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr

Stosunek pracy pojęcie i strony. dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Stosunek pracy pojęcie i strony dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Definicja stosunku pracy Art. 22 1 k.p. Zobowiązania pracownika: wykonywanie pracy określonego rodzaju, na rzecz pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej Cechy: Działalność gospodarcza w orzecznictwie SN 1. Zawodowy charakter 2. Powtarzalność 3. Racjonalne gospodarowanie (zysk i opłacalność) 4. Uczestnictwo w obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Spółki podmiotów leczniczych na tle innych spółek prawa handlowego

Spółki podmiotów leczniczych na tle innych spółek prawa handlowego Spółki podmiotów leczniczych na tle innych spółek prawa handlowego Ewa Kowalska I Działalność lecznicza jako działalność regulowana Co to jest działalność regulowana? Działalność regulowana to działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A. REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A. 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki, działającym na podstawie przepisów prawa. 2. W ramach swoich kompetencji Zarząd wykonuje czynności konieczne do

Bardziej szczegółowo

Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1. Autor: Przemysław Ciszek. Redakcja: Małgorzata Budzich

Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1. Autor: Przemysław Ciszek. Redakcja: Małgorzata Budzich Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1 Autor: Przemysław Ciszek Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

s. 12 s. 19 tabela FORMA I RYGOR UMOWY SPÓŁKI WZORZEC UMOWY

s. 12 s. 19 tabela FORMA I RYGOR UMOWY SPÓŁKI WZORZEC UMOWY s. 12 Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może nastąpić przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej Cambridgepython, Warszawa, 6 lipca 2007 r. Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo jest to zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. Przedsiębiorstwa charakteryzuje:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

Definicja zdolności pracodawczej (art. 3 k.p.)

Definicja zdolności pracodawczej (art. 3 k.p.) Definicja zdolności pracodawczej (art. 3 k.p.) Osoba fizyczna, Osoba prawna, Jednostka organizacyjna (struktura, wyodrębnienie, oznaczenie) o ile zatrudniają pracowników, a zatem odesłanie do art. 22 k.p.

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, r.

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, r. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, 19.10.2017 r. Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo indywidualne Spółki Spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 40/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 lipca 2012 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Pracowniczy kontrakt menedżerski

Pracowniczy kontrakt menedżerski Pracowniczy kontrakt menedżerski Uwagi ogólne Definicja Przedmiotem kontraktu menedżerskiego jest zarządzanie jednostką gospodarczą (względnie jej działami, konkretnymi produktami lub projektami). Innymi

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy.

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Agenda 1. Odpowiedzialność organów zarządzających i nadzorczych 1.1. Organy odpowiedzialne. 1.2. Pojęcie kierownika jednostki. 1.3. Zakres odpowiedzialności.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Pan Włodzimierz Karpiński Minister Skarbu Państwa. ul. Krucza 36/Wspólna Warszawa

Pan Włodzimierz Karpiński Minister Skarbu Państwa. ul. Krucza 36/Wspólna Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-722169-V/13/BA 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Włodzimierz Karpiński Minister Skarbu

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Sędzia SN Antoni Górski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "H.D.I.", sp.

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Joanna Kaleta Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. 1 1 Treść stosunku pracy art. 22 k.p. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1. Jakie umowy i kiedy zawierać z członkami zarządu

Wstęp. 1. Jakie umowy i kiedy zawierać z członkami zarządu 1 S trona Wstęp Niniejsze opracowanie poświęcone jest przedstawieniu często spotykanego w praktyce korporacyjnej zagadnienia jednoczesnego zawierania z osobami piastującymi kierownicze stanowiska w spółce

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Przedsiębiorca Przedsiębiorca (Art. 43 1 kodeksu cywilnego) osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze /Dz. U. z 1995 r. nr 54, poz. 288 i nr 133,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ MILKPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ MILKPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/4/2013 z dnia 15.10.2013 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Milkpol S.A. z siedzibą w Czarnocinie REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ MILKPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE Podstawę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna

REGULAMIN. Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna REGULAMIN Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna Niniejszy Regulamin określa szczegółowo tryb działania Zarządu Spółki. 1 1. Zarząd Spółki ZPUE Spółka Akcyjna jest organem Spółki. 2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

Zarząd w spółce z o.o.

Zarząd w spółce z o.o. biblioteczka spółki z o.o. Zarząd w spółce z o.o. ZASADY FUNKCJONOWANIA ZARZĄD W SPÓŁCE Z O.O. Zasady funkcjonowania Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Anna Żak, adwokat Tymon Betlej, konsultant w spółkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC w Jeleniej Górze

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC w Jeleniej Górze REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC w Jeleniej Górze 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. nr 188 poz.1848

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze /Dz. U. z 1995 r. nr 54, poz. 288 i nr 133,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES Definicje 1 1. k.s.h. oznacza w rozumieniu Regulaminu ustawę z dnia 15 stycznia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania. (nazwa)

(WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania. (nazwa) (WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania (nazwa) 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie., zwana dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5 GRUDNIA 2017 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5 GRUDNIA 2017 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5 GRUDNIA 2017 ROKU do pkt 2 porządku obrad Uchwała Nr 1/2017 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH rodzaj podmiotowości prawnej jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. niezupełna/ułomna osoba prawna) osoba prawna rodzaj aktu założycielskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna

REGULAMIN. Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna REGULAMIN Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna Niniejszy Regulamin określa szczegółowo tryb działania Zarządu Spółki. 1 1. Zarząd Spółki ZPUE Spółka Akcyjna jest organem Spółki. 2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Materiał przygotowany na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin w dniu 5.04.2013 r. Szczecin, 05-04-2013

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK wprowadzenie do spółek osobowych SPÓŁKA JAWNA założyciele osobowość prawna firma spółki jawnej akt założycielski

PRAWO SPÓŁEK wprowadzenie do spółek osobowych SPÓŁKA JAWNA założyciele osobowość prawna firma spółki jawnej akt założycielski PRAWO SPÓŁEK wprowadzenie do spółek osobowych Spółki osobowe prawa handlowego to: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna. osobowe spółki prawa handlowego to tzw.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie

Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: ABC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: ABC S.A. 3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. 4. Terenem działania spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Załącznik do Uchwały nr 11/2010 Rady Nadzorczej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 października 2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ. Cel ogólny kształcenia: usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych i form prawnych działalności gospodarczej.

KONSPEKT ZAJĘĆ. Cel ogólny kształcenia: usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych i form prawnych działalności gospodarczej. KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Kryteria wyboru formy prawnej Cel ogólny kształcenia: usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych i form prawnych działalności gospodarczej. Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Interpretacja odpowiedzialności prawnej rozszerzony zakres obowiązków członków rad nadzorczych

Interpretacja odpowiedzialności prawnej rozszerzony zakres obowiązków członków rad nadzorczych Jaki jest zakres odpowiedzialności cywilnej i karnej członków tych rad z tytułu sporządzania sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności spółek zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości? Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN Autor: Przemysław Ciszek. Redakcja: Małgorzata Budzich

Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN Autor: Przemysław Ciszek. Redakcja: Małgorzata Budzich Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1 Autor: Przemysław Ciszek Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 122/05 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 stycznia 2006 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 366/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 marca 2009 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Samorząd gospodarczy i zawodowy. PPwG 2016

Samorząd gospodarczy i zawodowy. PPwG 2016 Samorząd gospodarczy i zawodowy PPwG 2016 Tematyka Samorządy gospodarcze Samorządy zawodowe Udział pracowników w zarządzaniu 2 Pojęcie samorządu Podstawowe kategorie samorządów terytorialne, gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą Inter Cars S.A.

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą Inter Cars S.A. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą Inter Cars S.A. 1 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem władzy w Spółce. 2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zarządu reguluje zasady oraz tryb pracy Zarządu. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach I. Podstawy prawne działania Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo