Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku"

Transkrypt

1

2 RADA PROGRAMOWA prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr Dariusz Kala, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Marian Kocon, Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Kuberski, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku dr Marek Machnij, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dr Maciej Piankowski, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Andrzej Siuchniński, Sędzia Sądu Najwyższego Anna Skupna, Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przewodnicząca Rady Programowej dr hab. Jakub Stelina, prof. Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzy Zajadło KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor naczelny Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Członkowie kolegium Wiktor Gromiec, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Roman Kowalkowski, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Iwona Krzeczowska-Lasoń, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Sekretarz redakcji Jan Włudyka, asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku Redaktor wydawniczy Emilia Kubicka Copyright by TNOiK Dom Organizatora Toruń 2014 ISSN Adres redakcji: ul. Nowe Ogrody 28/29, Gdańsk tel. (58) Redakcja zastrzega sobie prawo do niepublikowania nadesłanych materiałów oraz ich redagowania i skracania. Redakcja nie zwraca materiałów niezamawianych. Wydawca Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora Toruń Toruń, ul. Czerwona Droga 8 / al. 500-lecia 31, tel. (56)

3 K W A R T A L N I K S Ą D O W Y A P E L A C J I G D A Ń S K I E J I I / Spis treści Włodzimierz Gawrylczyk, Umocowanie zarządcy do zarządzania przedsiębiorstwem Monika Tomaszewska, Konsekwencje wejścia w życie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. wybrane aspekty Igor Zgoliński, O niektórych okolicznościach wpływających na wymiar kary Jakub Kościerzyński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2013 r., sygn. akt v kk 9/ Wybrane orzeczenia trybunałów międzynarodowych, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i Sądów Okręgowych Apelacji Gdańskiej Przegląd bibliograficzny

4

5 K W A R T A L N I K S Ą D O W Y A P E L A C J I G D A Ń S K I E J I I / d r W ł o d z i m i e r z G a w r y l c z y k Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku UMOCOWANIE ZARZĄDCY DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Wstęp Problematyka zarządzania zawsze będzie przedmiotem zainteresowania szerokich kręgów społeczeństwa, nie tylko przedstawicieli nauki, co jest oczywiste, ale także przedsiębiorców i menedżerów, zwłaszcza w dobie rozwijającej się gospodarki i poszukiwania coraz lepszych metod i instrumentów zarządzania. Działalność gospodarczą prowadzą przedsiębiorcy. Funkcjonują oni w różnych formach organizacyjno-prawnych, w obecnej dobie zwłaszcza jako handlowe spółki osobowe i kapitałowe, spółdzielnie i jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek lub w formie spółek cywilnych. Niezależnie od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwami zarządzają osoby fizyczne. Jednak ich status jako zarządców jest różny, uzależniony właśnie od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorcy i w dużej mierze od związanych z tym stosunków własnościowych. Z czego konkretnie wynika umocowanie danego zarządcy do zarządzania przedsiębiorstwem, jakie znaczenie ma forma organizacyjno- 5

6 Włodzimierz Gawrylczyk -prawna działalności gospodarczej? Czy istnieją określone kryteria wyboru osób na funkcje członków zarządu? Czy sposób zarządzania jest prawnie unormowany i czy osoby zarządzające, funkcjonujące jako prezesi czy członkowie zarządu, dyrektorzy lub kierownicy, zawsze mają pełną swobodę decyzyjną w zakresie zarządzania? Czy można nazwać menedżerem każdego, kto zarządza przedsiębiorstwem? Czy przepisy prawa o funkcjonowaniu zarządu osób prawnych ograniczają swobodę decyzyjną zarządu? Nie każdy zarządza swoim przedsiębiorstwem. Jaki jest zatem stosunek prawny między przedsiębiorcą a zarządcą przedsiębiorstwa? Celem tego artykułu jest analiza podstaw umocowania zarządców przedsiębiorstw do zarządzania nimi i zwrócenie uwagi na możliwe ograniczenia swobody decyzyjnej zarządców. Chcę omówić tylko zagadnienia dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem na najwyższym szczeblu, pomijam tu kwestie zarządzania na szczeblach średnich i niższych (średniej i niższej kadry kierowniczej), gdyż zakres ich kompetencji zarządczych jest fragmentaryczny i zależny od najwyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, do której należy podejmowanie decyzji strategicznych i podstawowych decyzji w bieżących sprawach przedsiębiorstwa. 1. Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej jako determinanty źródeł umocowania zarządcy do zarządzania przedsiębiorstwem Pojęcia działalności gospodarczej, przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa i firmy należą do języka prawnego, gdyż są zdefiniowane w ustawach. Dla porządku je przypomnę, wskazując, że są różne definicje działalności gospodarczej i przedsiębiorcy, nieco odmiennie zdefiniowane na potrzeby poszczególnych ustaw. Podstawowe i powszechnie używane definicje przedsiębiorcy znajdują się w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 6

7 Umocowanie zarządcy do zarządzania przedsiębiorstwem gospodarczej 1 oraz w art kodeksu cywilnego (zwanego dalej: k.c.). Są one podobne, choć pierwsza z nich jest bardziej szczegółowa. Z przepisów tych wynika, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, ale z mocy przepisów szczególnych mająca zdolność prawną 2 i zdolność do czynności prawnych 3, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły 4. Działalność tę przedsiębiorca prowadzi przy pomocy swego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwem według art k.c. jest zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Trzeba jeszcze wspomnieć, że w prawie unijnym nie używa się pojęcia przedsiębiorca, tylko pojęcia przedsiębiorstwo w znaczeniu podmiotowym. Przedsiębiorca działa pod firmą. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, ale może być do niej włączony pseudonim, określenie wskazujące na przedmiot lub miejsce działalności gospodarczej bądź inne określenia. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa, która musi zawierać określenie formy prawnej osoby prawnej (tj. czy jest to spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy inny rodzaj przedsiębiorcy), może też wskazywać przedmiot działalności gospodarczej, miejsce jej prowadzenia i zawierać inne dowolnie wybrane określenia (art , art i i 2 k.c.). Ekonomiści często używają słowa firma, mając na myśli przedsiębiorcę lub przedsiębiorstwo, w zależności od kontekstu. 1 Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz ze zm. 2 Zdolność prawna to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków w zakresie prawa cywilnego. 3 Zdolność do czynności prawnych to zdolność do kształtowania sytuacji prawnej w drodze składania oświadczeń woli. 4 Art. 2 wskazanej wyżej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 7

8 Włodzimierz Gawrylczyk Różnorodność form organizacyjno-prawnych przedsiębiorców została zasygnalizowana w definicji przedsiębiorcy przez wskazanie, że są nimi osoby fizyczne, osoby prawne i określone rodzajowo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Nie zachodzi potrzeba wyjaśniania pojęcia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Pojęcie osoby prawnej jest pojęciem cywilistycznym, mającym zastosowanie także w innych dziedzinach prawa. Według art. 33 k.c. osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Przepisy szczególne regulujące tworzenie osób prawnych, ich organizację i sposób funkcjonowania zawarte są głównie w takich aktach normatywnych, jak ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 5 (zwana dalej: k.s.h.), ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze 6, ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 7 i ustawa z dnia 23 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 8. Kodeks spółek handlowych reguluje też tworzenie, organizację i funkcjonowanie spółek osobowych, które nie mają osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, więc mogą samodzielnie występować w obrocie gospodarczym. Niekiedy w literaturze nazywane są one ułomnymi osobami prawnymi. Z tych i innych ustaw wynika, że przedsiębiorcy mogą funkcjonować jako: a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na swój rachunek lub w formie spółki cywilnej, b) spółki kapitałowe prawa handlowego, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zwane dalej spółkami z o.o.) i spółki akcyjne, c) spółdzielnie różnego typu, m.in. mieszkaniowe, mleczarskie, lekarskie, socjalne, banki spółdzielcze, 5 Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz ze zm. 6 Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 188, poz ze zm. 7 Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz ze zm. 8 Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 ze zm. 8

9 Umocowanie zarządcy do zarządzania przedsiębiorstwem d) towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, e) osobowe spółki prawa handlowego, tj. spółka jawna, komandytowa, partnerska i komandytowo-akcyjna, f) fundacje i stowarzyszenia, o ile dla pozyskania środków pieniężnych na cele statutowe prowadzą działalność gospodarczą, g) inne jednostki, np. banki państwowe lub Skarb Państwa przykładowo w zakresie gospodarki leśnej. Zgodnie z wyrażoną w art. 20 Konstytucji RP zasadą wolności gospodarczej wybór formy organizacyjno-prawnej działalności gospodarczej należy do tego, kto chce działalność gospodarczą prowadzić, istnieją jednak ograniczenia tej wolności, polegające na przykład na wskazaniu, że określona rodzajowo działalność gospodarcza może być prowadzona tylko w danej formie organizacyjno-prawnej, dla przykładu banki mogą być tworzone wyłącznie jako banki państwowe, banki spółdzielcze lub w formie spółek akcyjnych, a działalność ubezpieczeniowa może być prowadzona jedynie w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Każda osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie 9. Organem zarządzającym osób prawnych jest zarząd (rozumiany funkcjonalnie, ale najczęściej w ustawach tak też nazywany), spółkami osobowymi zasadniczo zarządzają wspólnicy, ale mogą oni też powierzyć wykonywanie niektórych czynności zarządczych pełnomocnikom. O tym, kto jest umocowany do zarządzania przedsiębiorstwem, co do zasady przesądza forma organizacyjno-prawna działalności gospodarczej przedsiębiorcy, a ściślej rzecz biorąc wynika to z przepisów ustaw i z decyzji właściwych organów lub właścicieli przedsiębiorstw o powołaniu danej osoby do pełnienia funkcji zarządcy. Przykładowo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek zwykle sama zarządza przedsiębiorstwem, a nawet jeśli zatrudni dyrektora, to 9 Zob. art. 38 k.c. 9

10 Włodzimierz Gawrylczyk sama podejmuje strategiczne decyzje gospodarcze, natomiast zarząd (jako organ zarządzający) w spółce akcyjnej i w spółce z o.o. powoływany jest przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie czy zgromadzenie wspólników spółki, zaś prawa i obowiązki członków zarządu mogą wynikać nie tylko z przepisów ustawy, ale także z umowy z osobą zarządzającą, w tym z umowy menedżerskiej. Spółką komandytową zarządzają tylko wspólnicy mający status komplementariuszy 10, natomiast umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi 11. Kwestie te, jako zagadnienia szczegółowe, omówione będą w dalszej części artykułu. 2. Powoływanie członków zarządu osób prawnych, zakres ich uprawnień i charakter ich stosunku prawnego z przedsiębiorcą Choć z przepisów ustaw regulujących organizację i funkcjonowanie osób prawnych wynika, że ich sprawy prowadzi zarząd, jednak nie jest on jedynym organem osoby prawnej, a przepisy prawa wskazują, że pewne kompetencje w zakresie określania strategii ich funkcjonowania przysługują także innym organom. Dla przykładu wskażę na kompetencje zarządu i zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. oraz na kompetencje zarządu i walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej i w spółdzielni. W myśl art k.s.h. zarząd spółki z o.o. prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje, składa się z jednego lub większej liczby członków, mogą być do niego powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona, członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Podobna jest zawarta w art k.s.h. regulacja dotycząca spółki akcyjnej, 10 Art. 117 k.s.h. 11 Art. 97 k.s.h. Wówczas do zarządu stosuje się odpowiednio przepisy k.s.h. o zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 10

11 Umocowanie zarządcy do zarządzania przedsiębiorstwem z tym że członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut stanowi inaczej, a ponadto członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez walne zgromadzenie. W myśl art i 2 k.s.h. i art i 2 k.s.h. (dotyczących odpowiednio spółki z o.o. i spółki akcyjnej) prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, przy czym prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. Jeśli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki, a jeśli umowa nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, natomiast oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta (art k.s.h. i art k.s.h.). Warto podkreślić, że członek zarządu osoby prawnej nie jest jej przedstawicielem w rozumieniu prawa cywilnego, tylko jest członkiem jej organu, a oświadczenia zarządu są oświadczeniami osoby prawnej. Podobnie kompetencje zarządu spółdzielni uregulowane są w art i 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze 12. Zarząd spółdzielni prowadzi sprawy spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Skład i liczbę członków zarządu określa statut może on przewidywać zarząd jednoosobowy, którym jest prezes. Członków zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, wybiera i odwołuje, stosownie do postanowień statutu, rada nadzorcza lub walne zgromadzenie. Zarząd jednoosobowy nie może dokonywać czynności w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, są one dokonywane przez radę nadzorczą, chyba że statut przewiduje właściwość walnego zgromadzenia (art. 49 1, 2 i 5). W niektórych przypadkach kompetencje organów spółek kapitałowych dotyczące powołania członka zarządu są ograniczone przepisami 12 Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 188, poz ze zm. 11

12 Włodzimierz Gawrylczyk szczególnymi. Dotyczy to w szczególności powoływania członków zarządu banków. Otóż według art. 22b ustawy Prawo bankowe 13 zarząd banku musi być wieloosobowy, a powołanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, zaś według art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających 14 zarząd banku spółdzielczego składa się z co najmniej trzech osób. Przyjmuje się, że prowadzenie spraw spółki, spółdzielni czy innej osoby prawnej obejmuje realizację stosunków wewnętrznych, którymi w zasadzie są czynności faktyczne, organizacyjne, a wyjątkowo mają one charakter czynności prawnych 15. Zasady prowadzenia spraw spółek i spółdzielni częściowo podane są w ustawach, mogą też być uregulowane w umowie spółki albo w statucie spółdzielni. Ustawy wskazują w szczególności kompetencje innych organów spółek czy spółdzielni i ich wpływ na prowadzenie spraw przez zarząd oraz zasady podejmowania i zaskarżania uchwał organów kolegialnych spółki czy spółdzielni. Na czynności zarządcze mają pewien wpływ uchwały organów stanowiących spółek (zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia) podejmowane w sprawach należących do tych organów z mocy ustawy lub z mocy umowy spółki. Na przykład w myśl art. 228 k.s.h. uchwały wspólników spółki z o.o., a w myśl art. 393 k.s.h. uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej wymaga postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru czy nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej. Skutkiem dokonania przez zarząd spółki czynności prawnych bez wymaganej przez przepisy prawne zgody organu sta- 13 Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., Nr 1376, ze zm. 14 Dz. U. z 2014 r., poz Zob. A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 201 k.s.h., LEX/el 2013, nr

13 Umocowanie zarządcy do zarządzania przedsiębiorstwem nowiącego spółki jest nieważność czynności prawnej z mocy art k.s.h. 16 Podobnie ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze stanowi w art. 38 1, że do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat oraz w sprawie zbycia nieruchomości, zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej albo w sprawie połączenia się spółdzielni, jej podziału lub likwidacji. Jeżeli istnieją wątpliwości, do jakiego organu należy kompetencja prowadzenia spraw spółki czy spółdzielni i jej reprezentacji, należy uznać, że uprawnienia te służą zarządowi. Ograniczenie kompetencji zarządu spółek kapitałowych przez rozszerzenie uprawnień rady nadzorczej w umowie spółki z o.o. lub w statucie spółki akcyjnej może polegać na nałożeniu obowiązku uzyskania zgody rady nadzorczej przed dokonaniem oznaczonych w umowie spółki z o.o. lub w statucie spółki akcyjnej czynności (art. 220 i 384 k.s.h.). Przepisy kodeksu spółek handlowych, ustawy Prawo spółdzielcze, ustawy Prawo bankowe i niektórych innych ustaw wskazują w niektórych przypadkach konkretne kompetencje zarządu, ale nie szczegółowe zasady podejmowania decyzji gospodarczych, jednak ustawa Prawo bankowe zawiera wskazanie, że w bankach funkcjonuje system zarządzania jako zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych zachodzących w banku oraz do oceny prowadzonej działalności bankowej. Musi w nim funkcjonować co najmniej system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej. Systemy zarządzania projektuje i wprowadza zarząd banku (art. 9 i 9a). 16 Według art k.s.h. zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od złożenia oświadczenia przez spółkę; potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia przez spółkę ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej. Natomiast w myśl art k.s.h. czynność prawna dokonana bez zgody właściwego organu spółki, wymaganej wyłącznie przez umowę spółki albo statut, jest ważna, jednakże nie wyklucza to odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki z tytułu naruszenia umowy spółki albo statutu. 13

14 Włodzimierz Gawrylczyk Trzeba dodać, że prowadzenie spraw spółki czy spółdzielni jest realizowane przy pomocy wielu innych osób, takich jak kierownicy działów, zakładów czy filii. Jednakże stanowią one jedynie aparat pomocniczy zarządu. Nieco inaczej jest w przypadku reprezentacji. O ile zarząd w procesie prowadzenia spraw nie może być całkowicie wyłączony i nie można zdjąć odpowiedzialności z członków zarządu za działania i zaniechania, o tyle proces dokonywania czynności prawnych może być powierzony innym osobom. Możemy do nich zaliczyć pełnomocników i prokurentów, a gdy nie ma powołanych członków zarządu, może to być kurator czy likwidator. Według kodeksu spółek handlowych do zarządu spółki z o.o. lub spółki akcyjnej mogą być powołane osoby spośród wspólników (akcjonariuszy) spółki lub spoza ich grona (art i art ). Ustawa Prawo spółdzielcze nie zawiera regulacji tego rodzaju, ale też nie zabrania członkowi spółdzielni bycia członkiem zarządu. Wymagania, jakie powinna spełniać osoba wchodząca w skład zarządu spółki handlowej, określa art. 18 k.s.h., natomiast wymagania stawiane członkom zarządu spółdzielni określa statut (art ustawy Prawo spółdzielcze). Według art k.s.h. członkiem zarządu może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie może nim być osoba, która została skazana na podstawie określonych przepisów kodeksu karnego i k.s.h., z tym że zakaz ten ustaje po upływie określonego w ustawie czasu. Mimo braku szczególnej regulacji w ustawie Prawo spółdzielcze trzeba uznać na podstawie przepisów części ogólnej kodeksu cywilnego, że także członek zarządu spółdzielni musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Inne ustawy także mogą zawierać wymagania stawiane członkom zarządu. Przykładem jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, z której art. 22b wynika, że członkiem zarządu banku nie może być między innymi osoba, która była karana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, spowodowała udokumentowane straty w miejscu pracy albo w związku z pełnieniem funkcji członka organu osoby prawnej, bądź orzeczony został wobec niej zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek albo zakaz pełnienia funkcji reprezen- 14

15 Umocowanie zarządcy do zarządzania przedsiębiorstwem tanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z o.o. lub w spółdzielni. Nie jest sprzeczne z przepisami prawa określenie w umowie spółki z o.o. albo w statucie spółki akcyjnej czy statucie spółdzielni, że kandydat na członka zarządu powinien spełniać określone wymagania co do posiadania odpowiedniego wykształcenia lub wiedzy z zakresu zarządzania danym przedsiębiorstwem. Przepisy wskazanych wyżej ustaw mówią o powołaniu lub wyborze członka zarządu, ale w zasadzie nie wskazują, jaki jest charakter prawny aktu powołania czy wyboru, w szczególności czy przez taki akt następuje nawiązanie z członkiem zarządu stosunku pracy w rozumieniu art. 2 kodeksu pracy (zwanego dalej: k.p.). Wszak pracę można wykonywać na podstawie stosunku pracowniczego, cywilnoprawnego czy na przykład karnoprawnego. Według art. 2 k.p. pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Przez akt powołania lub wyboru członka zarządu należy rozumieć ustanowienie zarządu. Fakt ustanowienia danej osoby członkiem zarządu musi być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 17. Wpis ma charakter deklaratoryjny. Powołanie daje członkowi zarządu mandat do pełnienia funkcji. Mandat zaczyna się z rozpoczęciem kadencji, jeśli taka jest ustanowiona, albo z początkiem trwania okresu pełnienia funkcji przez czas nieoznaczony. Powołanie jest więc ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego między spółką a członkiem zarządu, który będzie upoważniał daną osobę do pełnienia funkcji. Powołanie na stanowisko prezesa lub członka zarządu nie oznacza, że jego stosunek pracy ma charakter powołania Chodzi o wpis do jednego z trzech rejestrów, tj. rejestru przedsiębiorców, do którego wpis przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi jest obligatoryjny (przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). 18 Zob. wyrok SN z r., I PK 51/04, Monitor Prawa Pracy 2005, nr 2, poz

16 Włodzimierz Gawrylczyk Do skutecznego powołania konieczne jest złożenie oświadczenia woli przez dwie strony stosunku prawnego, tj. spółkę (także spółdzielnię czy inną osobę prawną) i osobę mającą być członkiem zarządu. W myśl art. 2 k.s.h. mają w tym zakresie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Powołanie do zarządu może być oparte na analogicznych regułach dla całego składu zarządu, ale też mogą być szczególne zasady powołania części składu zarządu, na przykład część zarządu może być wskazywana przez określone osoby, jeśli umowa czy statut tak stanowią. Następstwem nawiązania stosunku organizacyjnego może być nawiązanie stosunku obligacyjnego, tj. umowy o pracę lub umowy o zarządzanie 19. Od woli spółki zależy, czy stosunek organizacyjny będzie wyłączną podstawą wykonywania obowiązków członka zarządu, czy będzie się wiązał z wynagrodzeniem czy nie, czy będzie to stosunek pracy w rozumieniu art. 2 k.p. Umowa o pracę musi odpowiadać wymogom stawianym w kodeksie pracy, między innymi zobowiązywać pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawcę zobowiązywać do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem (art k.p.). Może w sposób szczegółowy określać uprawnienia i obowiązki członka zarządu. Zarówno umowa spółki czy statut spółdzielni, jak też umowa o pracę i umowa o zarządzanie (niezależnie od konkretnej jej nazwy) mogą przewidywać podział kompetencji między członkami zarządu, co nie zdejmuje z nich odpowiedzialności za funkcjonowanie zarządu jako całości. Jeśli osoba prawna ma zawrzeć z powołanym członkiem zarządu umowę o pracę czy cywilnoprawną umowę o zarządzanie, a do składania oświadczeń woli przez osobę prawną jest uprawniony jej zarząd, to istnieje problem, jak osoba prawna ma złożyć tego rodzaju oświadczenie woli. Kodeks spółek handlowych reguluje tę kwestię w odniesieniu do spółek kapitałowych w art. 210 i 379. Z przepisów tych wynika, że spół- 19 Zob. A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 368 k.s.h., LEX/el oraz przywołana tam literatura. 16

17 Umocowanie zarządcy do zarządzania przedsiębiorstwem kę reprezentuje wówczas rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany odpowiednio uchwałą zgromadzenia wspólników spółki z o.o. lub uchwałą walnego zgromadzenia spółki akcyjnej. Ustawa Prawo spółdzielcze w art pkt 8 przyznaje tę kompetencję radzie nadzorczej. Podobnie reguluje tę kwestię ustawa o działalności ubezpieczeniowej w odniesieniu do towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, stanowiąc w art. 55, że w umowach między towarzystwem a członkami zarządu, a także w sprawach z nimi, towarzystwo reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik wybrany przez walne zgromadzenie. Szczegółowe omówienie tej problematyki wykracza poza ramy tego artykułu. Powszechne jest nawiązanie stosunku cywilnoprawnego na podstawie powołania osoby w skład zarządu spółki. Nawiązuje się wówczas nienazwana umowa o świadczenie usług, do której mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o umowie zlecenia (art ), nazywana czasem umową o zarządzanie lub umową menedżerską, może to być też umowa o dzieło. Umowa menedżerska jest umową nienazwaną, bo żadna ustawa nie zawiera jej elementów konstrukcyjnych i nie nazywa tak tego rodzaju umowy. Jej zawarcie jest dopuszczalne na wyrażonej w art k.c. zasadzie swobody umów 20. Można ją zakwalifikować do umów o świadczenie usług. Jest to, co do zasady, umowa starannego działania (w odróżnieniu od umowy rezultatu, jaką jest na przykład umowa o dzieło). Oznacza to, że menedżer nie zobowiązuje się do uzyskania konkretnego efektu swojej działalności, lecz do dokładania wszelkich starań przy wykonywaniu powierzonych mu czynności. Jednakże strony mogą w treści kontraktu zawrzeć elementy umowy o dzieło, czyli typowej umowy rezultatu. Za przyjęte zobowiązania menedżer odpowiada na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym, a nie w kodeksie pracy, a więc odpowiada on zarówno za faktycznie poniesione straty, jak i za utracone 20 Strony zawierające umowę mogą ustalić stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art k.c.). 17

18 Włodzimierz Gawrylczyk przez przedsiębiorcę zyski, które mogłyby być osiągnięte przy zachowaniu przez niego należytej staranności. Choć kontrakty menedżerskie zawierane są zazwyczaj na czas określony, strony mogą wprowadzić zapisy dające możliwość ich wcześniejszego rozwiązania. Kontrakt menedżerski w istotny sposób różni się od umowy o pracę. Jest wolny od zasady podporządkowania kierownictwu pracodawcy, podporządkowanie jest tu głównie wynikiem uprawnień kontrolnych przysługujących podmiotowi nadrzędnemu (np. radzie nadzorczej, zgromadzeniu wspólników, walnemu zgromadzeniu) oraz obowiązkom sprawozdawczym menedżera. Zawarcie kontraktu daje menedżerowi swobodę w wyborze sposobu zarządzania przedsiębiorstwem, samodzielność w zakresie kierowania nim, możliwość wykorzystania dotychczasowych kontaktów handlowych, doświadczenia zawodowego, umiejętności organizacyjnych, reputacji, własnego wizerunku 21. Wszystkich tych cech nie wykazuje stosunek pracy. Należy jednak pamiętać, o czym była mowa wcześniej, że pewien wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem mają organy stanowiące spółek handlowych, spółdzielni czy banków. Dotyczy to również osobowych spółek handlowych i spółek cywilnych, jeśli zatrudniają menedżerów, z tym zastrzeżeniem, że strategiczne uprawnienia decyzyjne przysługują wspólnikom, co wynika z właściwych przepisów prawnych i o czym będzie mowa w dalszej części artykułu. Umowa, na podstawie której świadczona jest praca, nie może mieć mieszanego charakteru. W przypadku sporów to sąd rozstrzyga, jaki rodzaj umowy łączył strony. O kwalifikacji danego stosunku prawnego jako stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego decyduje przede wszystkim sposób wykonywania obowiązków wynikających z zatrudnienia oraz wola stron zawierających umowę. Nazwa umowy nie ma tu decydującego znaczenia Zob. wyrok SN z r., I PKN 776/2000, OSNP 2004, nr 6, poz Zob. wyrok SN z r., I PK 42/05, OSNP 2006, nr 17 18, poz. 267, według którego kwalifikacja kontraktu menedżerskiego jako umowy o pracę zależy od konkretnego przypadku. 18

19 Umocowanie zarządcy do zarządzania przedsiębiorstwem W praktyce funkcjonuje szereg umów, które są błędnie określane przez strony jako kontrakty menedżerskie, a w rzeczywistości są zwykłymi umowami o pracę, nawet jeżeli strony tak ich nie nazwały. Umowy te zawierają bowiem szereg postanowień, które powodują powstanie między stronami de facto stosunku pracy, a nie więzi o charakterze cywilnoprawnym. Są to przede wszystkim zapisy kontraktu przewidujące podporządkowanie menedżera poleceniom kierownictwa co do miejsca, czasu i sposobu wykonywania pracy, obowiązek menedżera przestrzegania norm czasu pracy, podporządkowanie menedżera regulaminowi pracy, prawo do urlopu czy obowiązek podpisywania listy obecności. W razie sporu umowa w takim kształcie może zostać uznana przez sąd za podstawę nawiązania stosunku pracy, a nie stosunku cywilnoprawnego. 3. Źródła umocowania do zarządzania spółkami osobowymi Są dwie kategorie spółek osobowych, mianowicie osobowe spółki handlowe oraz spółki cywilne. Istnieje też spółka cicha, która jednak w obrocie gospodarczym nie występuje pod taką nazwą. Handlowymi spółkami osobowymi są spółki: jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna. Działają one na podstawie kodeksu spółek handlowych. Spółki cywilne działają na podstawie przepisów art kodeksu cywilnego, stąd ich nazwa. Handlowa spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną; prowadzi ona przedsiębiorstwo pod własną firmą (art. 8 1 i 2 k.s.h.). Umocowanie do zarządzana sprawami spółki jawnej wynika zarówno z ustawy, jak i z umowy spółki lub późniejszej uchwały wspólników. W świetle przepisów kodeksu spółek handlowych: 1) każdy wspólnik spółki jawnej ma prawo i obowiązek prowadzenia jej spraw i jej reprezentowania (art. 39 k.s.h.), jednak umowa spółki może przewidywać, że wspólnik pozbawiony jest prawa repre- 19

20 Włodzimierz Gawrylczyk zentowania spółki albo że jest uprawniony do jej reprezentowania łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem (art. 30 1); 2) prowadzenie spraw takiej spółki może być powierzone jednemu lub kilku wspólnikom bądź na mocy umowy spółki, bądź na podstawie późniejszej uchwały wspólników (art k.s.h.); pojęcie prowadzenie spraw jest tożsame z pojęciem zarządzania przedsiębiorstwem i kierowania nim; 3) wspólnicy mogą powierzyć prowadzenie spraw spółki innej osobie, jednak nie mogą przenieść na nią wszystkich swoich uprawnień i obowiązków, o czym wyraźnie mówi art k.s.h.; 4) ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki, natomiast odwołać prokurę może każdy wspólnik mający to prawo (art i 2 k.s.h.); 5) w sprawach przekraczających zwykłe czynności spółki wymagana jest zgoda wszystkich wspólników, także nieprowadzących jej spraw (art. 43 k.s.h.), jednakże jeżeli w sprawach nieprzekraczających zwykłych czynności spółki wymagana jest uchwała wspólników, konieczna jest jednomyślność wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki (art. 42 k.s.h.); o zaliczeniu spraw spółki do kategorii zwykłych czynności lub przekraczających zwykłe czynności decydują stosunki danej spółki; 6) wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki może bez uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby wyrządzić spółce poważną szkodę (art. 44 k.s.h.); 7) prawo prowadzenia spraw spółki może być odebrane wspólnikowi z ważnych powodów, na mocy prawomocnego orzeczenia sądu; dotyczy to również zwolnienia wspólnika od obowiązku prowadzenia spraw spółki. Spółka partnerska to spółka osobowa utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą; może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej (art i 2 k.s.h.). Partnerami w niej mo- 20

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności gospodarczej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego

UCHWAŁA. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sygn. akt III CZP 34/14 UCHWAŁA składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 stycznia 2015 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp

Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807) jest trzecią z kolei

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Anna Piszcz* Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki

Anna Piszcz* Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki 44 * Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki Spis treści I. Jak problem nielicznych stał się problemem wielu? II. Trudności w ocenie przynależności do grupy kapitałowej III.

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

Czym jest korupcja? informator prawny

Czym jest korupcja? informator prawny Czym jest korupcja? informator prawny Opracowany przez Małgorzatę Wypych z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Przeciw Korupcji Program budowy zaufania społecznego do instytucji publicznych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Statut. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Statut. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 lipca 2010 r., ze zmianami uchwalonymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo